Sääntökirja Työkokeiluun liitettävä osaamista kartoittava palvelu avustavissa työtehtävissä. Työllisyydenhoidon palvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sääntökirja Työkokeiluun liitettävä osaamista kartoittava palvelu avustavissa työtehtävissä. Työllisyydenhoidon palvelut"

Transkriptio

1 Sääntökirja Työkokeiluun liitettävä osaamista kartoittava palvelu avustavissa työtehtävissä Työllisyydenhoidon palvelut

2 SISÄLLYS SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA YLEINEN OSA Sisällys SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA YLEINEN OSA Määritelmät Asiakkaan asema Palvelun tuottajan velvoitteet Kunnan velvoitteet Verotus Valvonta ja sääntökirjan muuttaminen Palvelukohtainen osio työkokeiluun liitettävä osaamista kartoittava palvelu avustavissa työtehtävissä Palvelusetelijärjestelmän mahdolliset asiakkaat Palvelusetelillä tuotettavan palvelun aikarajoitus Palvelun tuottajan henkilökunnan pätevyysvaatimukset Palvelun sisältövaatimukset Palvelukuvaus Yleistä Työkokeiluun liitettävä osaamista kartoittava palvelu avustavissa työtehtävissä Palvelupalautteen toimittaminen kunnalle Erityisten laatumittareiden seuranta ja raportointi Sopimusehdot palvelun tuottajan ja asiakkaan väliseen sopimukseen Asiakassopimuksessa huomioitavaa Työkokeilunsopimuksen laatiminen ja purkaminen Palvelusopimuksen sopimuskausi ja irtisanominen Erimielisyyksien ratkaiseminen Salassapitovelvollisuus Palveluiden sallittu hinnoittelu ja laskuttaminen Muut erityiset määräykset

3 Asiakastietojen käsittely ja dokumentointi sekä arkistointi Turvallisuus ja vakuutukset Muut ehdot

4 SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA YLEINEN OSA 1. Määritelmät Tässä sääntökirjassa 1) asiakkaalla tarkoitetaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 :n 1 kohdassa tarkoitettua asiakasta. Työllisyydenhoidon palveluyksikön asiakkaat ovat täysi-ikäisiä henkilöitä, joiden työttömyys on pitkittynyt tai on vaarassa pitkittyä. 2) palvelusetelillä tarkoitetaan järjestämisvastuussa olevan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelun saajalle myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon asti. Asiakkaan asemaan vaikuttavat samat erityislainsäädännön säännökset kuin muissa kunnan järjestämissä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa. Palvelusetelin käyttäjällä on kuitenkin muista järjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa kunnan hyväksymä palvelun tuottaja. Palvelusetelin käyttöä säätelee laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009). Palvelusetelilakia sovelletaan palvelusetelin käyttämiseen kuntien järjestämissä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lakia sovelletaan ainoastaan yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkimisessa. Tämän vuoksi lakia ei voi soveltaa julkisyhteisöjen tuottamien palvelujen hankkimiseen. Palvelusetelijärjestelmässä kunta ei tule sopimusosapuoleksi palvelusta sovittaessa, sillä kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja palvelujen tuottajan välinen sopimus; 3) Sääntökirjalla tarkoitetaan asiakirjaa, jolla kunta asettaa palvelusetelilain 5 :ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palvelun tuottajalle. Kunta velvoittaa palvelun tuottajat jatkuvasti noudattamaan sääntökirjan määräyksiä. Yksityinen palvelun tuottaja sitoutuu noudattamaan tämän sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kun palvelun tuottaja hyväksytään palvelusetelillä toteutettavien työllisyydenhoidon palvelujen tuottajaksi. Itse palvelua tuotettaessa sitä koskevan sopimuksen osapuolina ovat palvelun tuottaja ja asiakas. Sopimuksen sitoumukset ja vastuut eivät kohdistu kuntaan. Se, mitä säädetään kunnasta, soveltuu myös kuntayhtymään. 4

5 2. Asiakkaan asema Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee ohjata hänet muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin. Palvelusetelin saanut asiakas tekee palvelujen tuottajan kanssa sopimuksen palvelun hankkimisesta. Tätä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Asiakkaan ja palvelun tuottajan välistä sopimusta koskevan erimielisyyden saattamisesta kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi säädetään kuluttajariitalautakunnasta annetussa laissa. Kunta selvittää asiakkaalle tämän aseman palveluseteliä käytettäessä. Palvelu on asiakkaalle maksuton. Asiakkaan hyväksyttyä palvelusetelin, hän itse hakeutuu hyväksytylle yksityiselle tuottajalle. Asiakkaalle on annettava myös tieto siitä, mistä muualta ja mitä häntä koskevia tietoja voidaan hänen suostumuksestaan riippumatta hankkia. Asiakkaalle on varattava tilaisuus tutustua muualta hankittuihin tietoihin ja antaa asiassa tarpeellinen selvitys. Asiakkaan valittua palvelusetelin, hänen tulee hakeutua yksityiselle palvelun tuottajalle. Reklamaatiotilanteessa kuluttajan tulee ilmoittaa tyytymättömyydestään sopimuskumppanilleen eli palvelun tuottajalle. Asiakkaan asemaan sovelletaan palvelusetelilakia, sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia. Asiakkaan ja tuottajan välisessä erimielisyystilanteessa kunta kannustaa osapuolia sopimuksen purkamiseen, jolloin palveluntuottaja voi laskuttaa toteutuneen palvelun mukaisesti ja asiakas palautuu kunnan asiakkaaksi. Tällöin hänen tilanteensa voidaan arvioida uudelleen ja tarvittaessa etsiä mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoinen ratkaisu. Sosiaalihuoltolain mukaan asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan työllisyydenhoidon palveluyksikön vastuuhenkilölle tai työllisyydenhoidon johtavalle viranhaltijalle. Asiakkaalla on myös mahdollisuus kantelun tekemiseen. 3. Palvelun tuottajan velvoitteet Palvelun tuottaja on palvelusetelijärjestelmän puitteissa palvelua tuottava, yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa (603/1996) tarkoitettu palvelun tuottaja. Palvelun tuottaja sitoutuu täyttämään palvelusetelilain (569/2009) 5 :n mukaiset yleiset ehdot. 5

6 Kunnalla on oikeus vaatia palvelun tuottajaa toimittamaan kirjalliset todistukset tai muun riittävän näytön siitä, että tässä kohdassa mainitut yleiset edellytykset täyttyvät. 1) Rekisteröinti ennakkoperintärekisteriin Palvelun tuottaja sitoutuu olemaan rekisteröitynä verohallinnon ennakkoperintärekisterissä. 2) Palvelutuottajan tiedot saa julkistaa Tampereen kaupungin palvelutuottajarekisterissä. 3) Palvelun tuottajaa koskevan erityislainsäädännön edellytykset Palvelujen tuottajan tulee täyttää kulloinkin voimassa olevat, sitä koskevat erityislainsäädännön edellytykset. Tässä tapauksessa erityislainsäädännöllä tarkoitetaan erityisesti yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annettua lakia (603/1996). Palveluntuottajat tekevät ilmoituksen toiminnan aloittamisesta sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palvelun tuottaja antaa ko. palveluja. 4) Vähimmäispalvelutaso Palvelun tuottajan tuottamien palvelujen on jatkuvasti vastattava vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. Samoin palvelun tuottajan on toteuttava asiakkaan oikeus laadultaan hyvään sosiaalipalveluun. Palveluntuottajan henkilöstön tulee myös yleisesti olla ammattitaidoltaan ja asenteeltaan sosiaalipalveluiden tuottamiseen soveltuvaa ja ammattitaitoista. Käytännössä kunta hyväksyy palvelun tason siinä vaiheessa, kun se valitsee tietyn palveluntuottajan mukaan palvelusetelijärjestelmän ja ottaa tältä asiaa koskevan sitoumuksen. Palvelun tuottaja sitoutuu kuvaamaan kunnalle, miten sen henkilöstö ylläpitää ammattitaitoaan. 5) Vakuutusturva Palvelun tuottaja sitoutuu ottamaan ja pitämään voimassa toimintansa edellyttämät lakisääteiset vakuutukset vastuun varalta. Mahdolliset vahingot korvataan ensisijaisesti palvelun tuottajan vakuutuksesta ja viime kädessä palvelun tuottaja vastaa niistä vahingonkorvauslain mukaisesti. Kunta ei vastaa palvelun tuottajan palvelujen saajalle aiheuttamista vahingoista. 6) Lainsäädäntö Tuottajan on noudatettava kaikkia palvelun tuottajaa ja sen toimintaa koskevaa lainsäädäntöä, viranomaispäätöksiä ja ohjeita. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa työsopimuslainsäädäntöä ja alan työehtosopimuksia. Palveluun sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. 6

7 7) Ilmoitus sosiaalipalvelujen tuottamisesta Tuottaja on tehnyt ilmoituksen sosiaalipalveluiden tuottamisen aloittamisesta sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle siinä kunnassa, jossa tarjoaa ko. palvelua. 8) Toimitilat Palvelun tuottajan toimitilojen on jatkuvasti täytettävä turvallisuusmääräykset niin että yksikössä huolehditaan asiakkaiden turvallisuudesta lain ja viranomaisten määräysten mukaisesti. Samoin toimitilojen on täytettävä lain edellyttämät palvelun tuottajalle asetetut hyväksymisedellytykset. 9) Yhteystiedot Palvelun tuottajalla on oltava internet-sivut, joilta käy ilmi toimitilojen osoitetiedot. 10) Henkilökunta Palvelun tuottaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että palvelun tuottaja taikka sen johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö ei ole syyllistynyt rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla laissa julkisista hankinnoista 53 :ssä mainittuun rikokseen tai tekoon tai sanotun lain 54 :n mukaiseen laiminlyöntiin. Hyväksytyllä palvelun tuottajalla on oikeus osoittaa palvelusta vastaava henkilö. Palvelun tuottaja vastaa myös alihankkijoidensa toiminnasta samassa laajuudessa ja kuten omasta toiminnastaan. 11) Asiakastyytyväisyys ja asiakaspalaute Palvelun tuottaja sitoutuu toimimaan siten, että asiakastyytyväisyys on hyvä. Palvelun tuottaja sitoutuu toimittamaan asiakkaan palautteen kunnalle kahden viikon kuluessa palvelun päättymisestä. Palautteen tulee olla kunnan käytettävissä ennen kuin lasku maksetaan. 12) Tiedonanto kunnalle Palvelun tuottajan tulee informoida kuntaa säännöllisesti tarjoamiensa palvelujen laadun valvonnasta. Kuntaa tulee erityisesti informoida asiakkaiden tekemistä reklamaatioista, reklamaatioihin johtavista syistä ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä. Palvelun tuottajan tulee raportoida kunnalle palvelusetelillä tuotettua palvelua koskevista valituksista, kanteluista samoin kuin kaikkia edellä mainittuja koskevista ratkaisuista. 13) Kunnan asettamat muut vaatimukset Palvelun tuottaja sitoutuu noudattamaan kunnan kussakin yksittäistapauksessa mahdollisesti asettamia vaatimuksia. 7

8 14) Palveluntuottaja sitoutuu palveluille määriteltyihin hintoihin. Päätökset palvelusetelin arvosta tekee osaamis-ja elinkeinopalveluiden lautakunta. 15) Palveluntuottaja tekee sopimuksen suoritettavasta palvelusta asiakkaan kanssa sekä noudattaa asiakkaan palvelusuunnitelman mukaista palvelusetelipäätöstä. 16) Palveluntuottaja perehtyy palvelusetelilakiin. 17) Hyväksymisen peruuttaminen Kunnalla on oikeus peruuttaa palvelun tuottajan hyväksyminen ja poistaa palvelun tuottajan nimi hyväksyttyjen palvelun tuottajien listasta välittömästi ilman irtisanomissuojaa, mikäli: a) Hyviä palvelukäytäntöjä ei noudateta. b) Palvelun tuottaja ei noudata kunnan kirjallisesta kehotuksesta huolimatta sääntökirjan ehtoja. c) Palvelun tuottaja tai joku sen johtoon kuuluva henkilö on tuomittu syyllisenä elinkeino toimintaan liittyvässä rikoksessa. d) Palvelun tuottaja on asetettu konkurssiin tai sellainen on vireillä. e) Palveluntuottaja on antanut vääriä tietoja toiminnastaan. f) Palveluntuottaja on tuottanut palvelua asiakkaan saaman palvelusetelipäätöksen vastaisesti. 18) Käyttäessään alihankkijoita palveluntuottaja vastaa kokonaispalvelun sisällöstä ja laadusta. 4. Kunnan velvoitteet Kunnan on pidettävä luetteloa hyväksymistään palvelun tuottajista. Tiedot palvelun tuottajista, näiden tuottamista palveluista ja niiden hinnoista tulee olla julkisesti saatavilla internetissä ja muulla soveltuvalla tavalla. Kunta selvittää asiakkaalle tämän aseman palveluseteliä käytettäessä. Palvelu on asiakkaalle maksuton. Kunta ilmaisee asiakkaalle palveluprosessiin liittyvän tietojen vaihdon käytännöt ja pyytää asiakkaalta suostumuksen häntä koskevien työllistymiseen liittyvien tietojen kirjaamisesta ja tietojen vaihdosta eri viranomais- ja palveluntuottajien välillä. Kunnan on selvitettävä asiakkaalle se, mistä ja mitä häntä koskevia tietoja voidaan hänen suostumuksettaan hankkia. Kunnan on varattava asiakkaalle tilaisuus tutustua muualta hankittuihin tietoihin ja tarvittaessa antaa asiaa koskevaa selvitystä. 8

9 Kunnan tulee peruuttaa palvelun tuottajan hyväksyminen ja poistaa palvelun tuottaja luettelosta, jos hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty tai palvelun tuottaja pyytää hyväksymisen peruuttamista. Kunnalla on velvollisuus valvoa hyväksymiensä palvelun tuottajien palvelujen laatua hyväksymismenettelyn lisäksi myös palvelujen tuottamisen yhteydessä. Kunnan tulee täten varmistaa, että palvelujen tuottajat täyttävät toiminnalle asetetut vähimmäisedellytykset. Kunta valitsee palvelusetelijärjestelmän piiriin kuuluvat palvelun tuottajat palvelusetelilain edellyttämällä tavalla. Kunnan tulee ottaa palvelun tuottajan valintaa koskeva käsittely yhden (1) kuukauden kuluessa palvelun tuottajan ilmoittamisesta ja tehtävä päätös palvelun tuottajan hyväksymisestä tai hylkäämisestä kolmen (3) kuukauden kuluessa ilmoittautumisesta. Asiakasasiakirjat, jotka syntyvät setelillä palvelua järjestettäessä ja toteuttaessa, ovat viranomaisen asiakirjoja. Vaikka palvelun tuottaja laatii asiakirjat palvelutapahtuman yhteydessä, vastaa kunta rekisterinpitäjänä viime kädessä niiden käsittelystä. Palvelun järjestämisen ja toteuttamisen kannalta olennaiset tiedot on tallennettava viimeistään palvelutapahtuman päättyessä aina kunnan omaan asiakasrekisteriin. Palvelun tuottajan ja kunnan tulee varmistaa, että palvelun järjestämiseen ja toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot siirtyvät osapuolelta toiselle palvelutapahtuman eri vaiheissa. Asiakkaan käyttäessä palveluseteliä kunta ei ole sopimussuhteessa palveluntuottajaan. Kunnan yhteyshenkilönä toimii tuetun työllistämisen palveluhankinnoista vastaava viranomainen. 5. Verotus Palveluseteli on saajalleen veroton etuus. Verottomuus edellyttää, että palveluseteli - myönnetään selkeästi määriteltyihin palveluihin - on henkilökohtainen eikä siirrettävissä toiselle henkilölle - ei ole suoraan asiakkaalle maksettavaa rahaa, jonka käytön hän itse määrittelee Arvolisäverolain 37 :n mukaan veroa ei suoriteta sosiaalihuoltona tapahtuvasta palvelujen ja tavaroiden myynnistä. Sosiaalihuollolla tarkoitetaan valtion ja kunnan harjoittamaa toimintaa, jonka tarkoituksena on huolehtia lasten ja nuorten huollosta, lasten päivähoidosta, vanhustenhuollosta, kehitysvammaisten huollosta, muista vammaisten palveluista ja tukitoimista, päihdehuollosta sekä muusta tällaisesta toiminnasta. Palveluntuottajan on kuitenkin huomioitava, että veroviranomainen voi tulkita palveluntuottajan arvonlisäverolliseksi. Jos palveluntuotanto on arvonlisäverollista, palveluntuottaja voi laskuttaa kunnalta arvonlisäveron. Palvelutuottajan tulee toiminnassaan huomioida vero-ohje dnro: 604/40/2011 tai uudempi vastaava sosiaalipalveluiden arvonlisäverotuksesta. 9

10 6. Valvonta ja sääntökirjan muuttaminen Kunta on palvelusetelilain nojalla velvollinen valvomaan hyväksymiensä yksityisten palvelun tuottajien tuottamien palvelujen tasoa ja poistamaan palvelun tuottaja hyväksyttyjen palvelun tuottajien joukosta, mikäli sääntökirjan määräyksiä ei noudateta. Asiakkaan käyttäessä palveluseteliä kunta ei ole sopimussuhteessa sosiaalipalvelua tuottavaan yksityiseen palvelun tuottajaan. Kunnalla on oikeus peruuttaa palvelun tuottajan hyväksyminen ja poistaa palvelun tuottajan nimi hyväksyttyjen palvelun tuottajien listasta välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli: 1. Hyviä palvelukäytäntöjä ei noudateta 2. Tuottaja on laiminlyönyt verojen tai sotumaksujen suorittamisen 3. Tuottaja on antanut olennaisesti vääriä tietoja laadun ja tulosten seurannasta tai muista toimintaan ja kelpoisuuteen keskeisesti vaikuttavista asioista. Palvelun tuottaja sitoutuu noudattamaan sääntökirjan ehtoja. Kunta ja palvelun tuottaja asettavat nimeltä tai asemaltaan henkilön tai henkilöt, jotka toimivat yhteyshenkilöinä sääntökirjan toteuttamisessa ja ilmoitusten vastaanottajina. Kunnalla on oikeus tehdä muutoksia tämän sääntökirjan ja sen liitteiden sisältämiin määräyksiin. Kunta ilmoittaa muutoksista palvelun tuottajalle kirjallisesti välittömästi päätöksen tekemisen jälkeen. Mikäli palvelun tuottaja ei halua tulla sidotuksi muuttuneisiin sääntöihin, tulee sen ilmoittaa siitä kirjallisesti kunnalle kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä. Mikäli kunnalle ei toimiteta edellä mainittua ilmoitusta, sitoutuu palvelun tuottaja noudattamaan muuttuneita ehtoja muutosilmoituksessa mainitusta päivästä lukien, kuitenkin aikaisintaan kuusikymmentä (60) päivää muutosilmoituksen toimittamisesta. Tämä sääntökirja on voimassa toistaiseksi. Palvelukohtainen osio työkokeiluun liitettävä osaamista kartoittava palvelu avustavissa työtehtävissä 7. Palvelusetelijärjestelmän mahdolliset asiakkaat Palvelusetelin käyttömahdollisuutta tarjotaan niille Työllisyydenhoidon palveluyksikön asiakkaille, joiden työttömyys on pitkittynyt tai on vaarassa pitkittyä. Työttömyyttä on kertynyt yhtäjaksoisesti vähintään vuosi tai asiakas on saanut 500.päivää työmarkkinatukea. Asiakas on palaamassa työelämään ja tarvitsee esimerkiksi osaamisen kartoitusta tai harkitsee uutta alaa. Työllisyydenhoidon palveluyksikön työhönvalmentaja/ohjaaja esittelee asiakkaalle palvelusetelin palveluntuottajia, jonka jälkeen asiakas käy tutustumiskäynnillä eri palveluntuottajilla. Asiakas valitsee itse palveluntuottajan, jolta hän hankkii palvelun palvelusetelin avulla. 10

11 Palveluntuottajalle voidaan sallia oikeus valita asiakkaat ja kieltäytyä sopimuksesta. Palveluntuottaja arvioi asiakkaan soveltuvuutta ja edellytyksiä toimia ammatissa, johon valmennuksella ja tuella pyritään. Tällöin palveluntuottaja saa valita asiakkaan ja kieltäytyä asiakassopimuksesta ilman erityistä perustetta. Jos palvelun aloittamisen jälkeen ilmenee, ettei asiakkaalla ole edellytyksiä suoriutua palvelusetelillä tuotetusta palvelussa, tulee toiminnallisiin esteisiin kiinnittää huomiota ja pyrkiä yhdessä asiakkaan kanssa tunnistamaan syyt esteille. Mikäli syyt ovat esimerkiksi terveydellisiä, eikä vaihtoehtoinenkaan palvelu sovellu asiakkaalle, palvelua ei tule tarpeettomasti jatkaa. Tällöin tuottajan tulee olla asiassa yhteydessä kuntaan ja selvittää asia tapauskohtaisesti. Asiakasta tulee kuitenkin aina tukea löytämään väyliä ja palveluita, joista on asiakkaalle hyötyä ja joihin asiakas voi siirtyä. Jokaisella Työllisyydenhoidon palveluyksikön asiakkaalla on oma työntekijänsä ja tavoite on, että palveluntuottajan, asiakkaan ja Työllisyydenhoidon palveluyksikön kanssa suunnitellaan asiakkaan jatkopolkua, jos palvelu keskeytyy. Palvelusopimus voidaan päättää asiakkaan ja tuottajan yhteisellä päätöksellä ja tuomalla kunnalle purkuperuste. Tuottajan tulee viipymättä raportoida kunnalle mahdollisista asiakkaan ja tuottajan välille syntyneistä erimielisyyksistä. Mikäli tuottaja ja asiakas sopivat sopimuksen ennenaikaisesta päätymisestä tulee informoida sopimussuhteen päättymisen syistä. Keskeytyneissä palveluprosesseissa tuottaja voi laskuttaa kuntaa toteutuneiden palveluiden osalta. Laskutus voi sisältää myös asiakkaan ohjaamisen ja tuen muiden palveluiden piiriin siirtymiseksi, mutta tästä on sovittava erikseen kunnan kanssa. 8. Palvelusetelillä tuotettavan palvelun aikarajoitus Palveluntuottajan tulee ottaa asiakasyhteydenottoja vastaan niin, että asiakas saa asiassaan yhteyden tuottajaan viimeistään viikon sisällä (poikkeus loma-ajat). Tuottajan tulee järjestää palvelun aloitus ja sisäänotto asiakkaalle selkeästi. Jos palvelupaikkaan muodostuu jono; 1. Jonotus tulee järjestää oikeudenmukaisesti ja ketään syrjimättä 2. Toiminta tulee järjestää siten, että asiakas on tietoinen palvelun aloitusajankohdasta, jos hän jää jonottamaan kyseistä palvelua ja tekee palvelusopimuksen 3. Tavoite on, että asiakas tekee palvelusopimuksen kahden viikon kuluessa palvelusetelin myöntämisestä ja aloittaa samalla palvelun. Palveluiden aloitus tulee toteutua viimeistään kuukauden kuluessa palvelusetelin myöntämisestä 9. Palvelun tuottajan henkilökunnan pätevyysvaatimukset Palveluntuottaja nimeää kunnalle palvelusta vastaavan henkilön. Palveluntuottaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että sen johtohenkilö tai edustus -, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö ei ole syyllistynyt rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaiselle tuomiolla laissa julkisista 11

12 hankinnoista 53 :ssä mainittuun rikokseen tai tekoon tai sanotun lain 54 :n mukaiseen laiminlyöntiin. Toiminnasta vastaavien työntekijöiden tulee täyttää lakien ja asetusten asettamat yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamiseen liittyvät kelpoisuusehdot. Palveluntuottajan henkilöstön tulee myös yleisesti olla ammattitaidoltaan ja asenteeltaan sosiaalipalveluiden tuottamiseen soveltuvaa ja ammattitaitoista. Tuottajan on annettava kunnalle tiedoksi sosiaalipalvelusta vastaavien työntekijöidensä henkilöstöluettelo nimikkeineen ja koulutustietoinen. Henkilöstöllä on oltava riittävä suomenkielentaito ja kohderyhmän tarvitsema kielitaito. 10. Palvelun sisältövaatimukset Palvelukuvaus Työllisyydenhoidon palveluyksikön asiakkaille suunnattu työkokeiluun liitettävä osaamista kartoittava palvelu avustavissa työtehtävissä. Yleistä Palvelukuvauksessa määritellään Tampereen kaupungin Työllisyydenhoidon palveluyksikön työkokeiluun liitettävän osaamista kartoittavan palvelun tavoitteet, tuotekuvaus ja toimintatavan kuvaukset. Lisäksi palvelukuvauksessa määritellään palvelun laadun ja saatavuuden vähimmäisvaatimukset, jotka palveluntuottajan on täytettävä. Työkokeiluun liitettävä osaamista kartoittava palvelu avustavissa työtehtävissä Palvelun tavoitteena on kartoittaa pidempään työttömänä olleen asiakkaan osaamista, arvioida työllistymisen edellytyksiä ja soveltuvuutta kyseiselle alalle. Palvelun aikana selvitetään pystyykö asiakas työskentelemään kyseisissä työtehtävissä. Asiakas saa intensiivisen perehdytyksen työtehtäviin ja häntä ohjataan ja tuetaan koko palvelun aikana asiakkaan tarpeen huomioiden. Palvelu kestää yhdestä neljään (1-4) kuukautta ja työpäivän kesto on 6 tuntia. Palvelu tulee toteuttaa intensiivisenä kokonaisuutena työyhteisössä työskentelyn kautta. Jokaiselle palvelujaksolle määritellään yksilölliset tavoitteet, joiden mukaan toiminta järjestetään. Palvelun tulee sisältää: 1. Tarkoituksenmukaista, asiakkaan kyvyt ja voimavarat huomioivaa työtä 2. Palveluntuottajan tulee nimetä työpaikalle vastuuohjaaja, joka tukee ja ohjaa asiakasta koko palvelun ajan 3. Asianmukaiset työolosuhteet 4. Työtehtävän tarjoaja huolehtii työssä tarvittavista suojavaatteista ja- varusteista sekä tarjoaa työhön soveltuvat ja turvalliset työtilat, koneet ja laitteet. 5. Riittävää perehdyttämistä ja ohjaamista työssä suoriutumiseksi 12

13 6. Yksilöohjausta asiakkaan tukemiseksi 7. Työssä suoriutumisen ja tavoitteiden saavuttamisen arviointia sisältäen asiakkaan tekemän itsearvioinnin (seurantalomake, liite 1) 8. Osaamisen kartoituksen 9. Palvelun kirjallisen dokumentoinnin (seurantalomake) 10. Kirjallisen palautteen palvelusta ja saavutetuista tuloksista asiakkaan vastaavalle työntekijälle Työllisyydenhoidon palveluyksikössä Tavoitteena on, että asiakas pystyy käymään läpi koko yhden - neljän kuukauden jakson suunnitelman mukaisesti ja pitää kiinni yhteisistä sopimuksista. Asiakas saa todenmukaisen kokemuksen työskentelystä valitsemallaan toimialalla. Kunnan puolesta asiakkaan ja palveluntuottajan tukena on Työllisyydenhoidon palveluyksikön työntekijä, joka tarvittaessa on tukemassa sekä palveluntuottajaa että asiakasta, jotta palvelu etenee suunnitellusti. Palvelun lopuksi pidetään kolmikantaisesti palautekeskustelu, johon osallistuu asiakas, palveluntuottaja ja Työllisyydenhoidon palveluyksikön työntekijä. 11. Palvelupalautteen toimittaminen kunnalle Palveluntuottaja kerää palvelun päätyttyä jokaiselta asiakkaalta palautteen ja toimittaa yhteenvedon kunnalle seurantapalaveriin. Palvelun tavoitteiden toteutumista tulee seurata ja siitä tulee raportoida kuntaa. Muusta mahdollisesta raportoinnista sovitaan etukäteen. Palautteen keräämisessä hyödynnetään liitteenä olevaa seurantalomaketta (liite 1). Seurantalomake tulee toimittaa täytettynä ennen palvelun päättymistä Työllisyydenhoidon palveluyksikköön. 12. Erityisten laatumittareiden seuranta ja raportointi Tuottajan tuottamien palvelujen on jatkuvasti vastattava vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. Tuottaja sitoutuu hyvään laatuun ja luotettavuuteen, ja seuraa myös omalla laadunvalvontajärjestelmällä tuottamiensa palveluiden laatua. Tuottaja antaa luvan tehdä asiakaskyselyitä ja sitoutuu toimimaan niin, että asiakastyytyväisyys on hyvä. Tuottajan edustan tulee osallistua kunnan järjestämiin seurantapalavereihin, joissa käsitellään palvelutuotantoa sekä laadunvarmistusta koskevia asioita. Seurantakokouksissa käydään läpi palvelun toteuma ja palaute sovitulta ajanjaksolta sekä sovitaan kaikista palvelujen tuottamista, sisältöä, kehittämistä tms. koskevista asioista. Seurantakokouksien koollekutsujana toimii kunta. Tuottajan tulee informoida kuntaa tarjoamiensa palvelujen laadun valvonnasta. Kuntaa tulee viipymättä informoida asiakkaiden tekemistä reklamaatioista yms. 13

14 13. Sopimusehdot palvelun tuottajan ja asiakkaan väliseen sopimukseen Asiakassopimuksessa huomioitavaa Asiakas, jolle on tehty päätös palvelusta ja myönnetty palveluseteli, sekä tuottaja tekevät keskenään palvelusopimuksen (liite 4). Sopimuksen on vastattava tämän sääntökirjan mukaiseen sosiaalipalveluun osallistumista. Sopimus ei saa asettaa asiakkaalle ylimääräisiä ehtoja tai rajoitteita, jotka eivät ole tämän palvelun kannalta olennaisia. Sopimukseen on kirjattava perusteet, joiden perusteella asiakassopimus voidaan purkaa, jos palvelun tuottaminen tai siihen osallistuminen eivät vastaa palvelusetelin myöntämiseen liittyvää tarkoitusta työelämävalmiuksien kehittämisessä. Työkokeilunsopimuksen laatiminen ja purkaminen Tämän palvelun palveluseteli toteutetaan osana työkokeilua. Ennen työkokeilun alkamista on täytettävä työkokeilusopimus (Työ- ja elinkeinohallinnon lomake). Työkokeilusopimus laaditaan yhdessä asiakkaan ja palveluntuottajan kanssa ja se toimitaan Työ- ja elinkeinotoimistoon. Työ- ja elinkeinotoimisto tekee päätöksen työkokeilua koskevan sopimuksen purkamisesta, jos työkokeiluun osallistuva on ollut luvatta poissa yhdenjaksoisesti viisi kokeilupäivää tai jos poissaoloja on muutoin niin paljon, etteivät työkokeilulle asetetut tavoitteet täyty. Työ- ja elinkeinotoimistolla ja työkokeilun järjestäjällä on oikeus purkaa työkokeilua koskeva sopimus muusta syystä kuin poissaolojen perusteella ilmoittamalla siitä kirjallisesti muille osapuolille. Sopimuksen purkaminen ei kuitenkaan saa perustua laissa kiellettyyn syrjintäperusteeseen tai muuhun epäasialliseen syyhyn. (Liite 3, työkokeilusopimus) Palvelusopimuksen sopimuskausi ja irtisanominen Palvelusopimus voidaan tehdä määräajaksi ja asiakkaan kannalta saaman palvelusetelin voimassaolon ajaksi (maksimissaan neljäksi kuukaudeksi). Määräaikainen palvelusopimus päättyy ilman irtisanomista sopimukseen merkittynä päättymispäivänä tai se voidaan irtisanoa molemmin puolin. Irtisanomisaika on kaksi (2) viikkoa ja kirjallinen irtisanominen on tehtävä todisteellisesti. Erimielisyyksien ratkaiseminen Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne voidaan nostaa myös asiakkaan kotipaikkakunnan yleisessä alioikeudessa. Salassapitovelvollisuus Palvelun tuottajan työntekijät ovat vaitiolovelvollisia asiakkaittensa asioista. Vaitiolovelvollisuus on voimassa myös sopimuksen päätyttyä. 14

15 14. Palveluiden sallittu hinnoittelu ja laskuttaminen Palveluseteli on asiakaskohtainen ja siinä määritellään asiakastarpeen mukaan palvelujakson kesto sekä työ ja yksilövalmennuksen määrät. Palvelun kesto on keskimäärin 1-4 kuukautta. Yksilövalmennusta tulee sisällyttää palveluun keskimäärin h /kk, enintään 80 h / neljässä kuukaudessa. Yksilövalmennuksesta maksettava korvaus on 48 /h toteutuneiden tuntien mukaan. Yksilövalmennuksen sisältöön katsotaan kuuluvaksi perehdytys, työtehtävien opetus ja ohjaus, kirjallinen läsnäoloseuranta sekä muut työnjohdolliset asiat, työllistymismahdollisuuksien arvioinnin työskentelyn aikana ja ohjauskeskusteluiden avulla, arvioinnin soveltuvuudesta alalle, viikoittaiset palautteet asiakkaalle, kirjalliset palautteet ja yhteenvedot. Osan yksilövalmennuksesta voi toteuttaa ryhmävalmennuksena. Ryhmävalmennuksesta sovitaan erikseen palveluntuottajan kanssa. 15. Muut erityiset määräykset Asiakastietojen käsittely ja dokumentointi sekä arkistointi Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen on hallintopäätös ja kunta toimii tässä lomakkeessa tarkoitetun palvelun osalta henkilötietolaissa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä. Palvelun tuottaja huolehtii ja vastaa rekisterinpidosta kaupungin lukuun. Syntyvät asiakirjat ovat kaupungin asiakirjoja, vaikka palvelun tuottaja ne laatii. Asiakirjat tulee toimittaa viimeistään asiakkaan palvelun päätyttyä kaupungille. Palvelun tuottaja ja kunta sitoutuvat antamaan toisilleen tiedot näiden palvelujen piiriin kuuluvasta toiminnastaan, sen muutoksista ja kehittämissuunnitelmista. Kaupunki sitoutuu pitämään salassa liike- ja ammattisalaisuudet. Turvallisuus ja vakuutukset Tuottajan toimitilojen on jatkuvasti täytettävä turvallisuusmääräykset niin että yksikössä huolehditaan asiakkaiden turvallisuudesta lain ja viranomaisten määräysten mukaisesti. Samoin toimitilojen on täytettävä lain edellyttämät tuottajalle asetetut hyväksymisedellytykset. Palveluita on mahdollista tuottaa myös kolmannen osapuolen toimitiloissa. Palveluntuottaja vastaa siitä, että tilat ja toiminta täyttävät työturvallisuudesta asetetut lait ja määräykset. Tuottaja sitoutuu ottamaan ja pitämään voimassa olevat toimintansa edellyttämät vakuutukset asiakkaisiin ja vieraaseen (vastuu) sekä omaan omaisuuteensa kohdistuviin vahinkoihin. Vakuutusmäärän tulee olla palvelutoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien henkilövahinkojen korvaamiseen ja joka muilta ehdoiltaan vastaa vastuuvakuutuskäytäntöjä. Mahdolliset vahingot korvataan ensisijaisesti palvelun tuottajan vakuutuksesta ja viime kädessä palvelun tuottaja vastaa niistä vahingonkorvauslain mukaisesti. Kunta ei vastaa palvelun tuottajan palvelun saajalle aiheuttamista vahingoista, eikä asiakas voi tulla vastuulliseksi toiminnassa tapahtuviin vahinkoihin. 15

16 Muut ehdot Palvelusetelillä toteutettu palvelutuotanto on eriytettävä Raha-automaattiyhdistyksen tuella tai muilla yhteiskunnallisilla avustuksilla tai hankerahoituksella toteuttavista toimista niin, että samaa asiakastyön tulosta ei voi käyttää maksu- tai laskutusperusteena useille eri tilaajille tai rahoittajille. Tuottajan on pyydettäessä annettava selvitys saamistaan tuista. Tässä sääntökirjassa on osaksi hyödynnetty Tampereen kaupungin Tehostetun palveluasumisen sääntökirjaa Ikäihmisten palvelut sekä Kuopion kaupungin Työllistymisen yksikön sääntökirjaa (Sääntökirja palvelusetelimenettelyyn työllistymisen palvelut). Liite 1. Seurantalomake Liite 2. Hakemuslomake palvelusetelituottajaksi Liite 3. Työkokeilusopimus Liite 4. Palvelusopimus 16

Sääntökirja palvelusetelimenettelyyn. Työllistymisen palvelut

Sääntökirja palvelusetelimenettelyyn. Työllistymisen palvelut Sääntökirja palvelusetelimenettelyyn Työllistymisen palvelut Sisällys 1. Määritelmät... 2 2. Asiakkaan asema... 2 3. Palvelun tuottajan velvoitteet... 3 4. Kunnan velvoitteet... 7 5. Verotus... 8 6. Valvonta

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

Palveluseteli- sääntökirja

Palveluseteli- sääntökirja Palveluseteli- sään ntökirja Toimittaja: Rauman kaupunki/sosiaali- ja terveysvirasto Muutosilmoitukset oppaan tietoihin: toimistosihteeri Laila Aro-Heinilä p. 834 4554 laila.aro-heinila@rauma.fi SÄÄNTÖKIRJA

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja toimintaterapia

Palvelusetelin sääntökirja toimintaterapia 1(13) Palvelusetelin sääntökirja toimintaterapia 2(13) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palveluntuottajan velvoitteet

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Suonikohjutaudin ja pinnallisten laskimoiden vajaatoiminnan lämpökatetrihoidon sääntökirja

Suonikohjutaudin ja pinnallisten laskimoiden vajaatoiminnan lämpökatetrihoidon sääntökirja Suonikohjutaudin ja pinnallisten laskimoiden vajaatoiminnan lämpökatetrihoidon sääntökirja Syyskuu 2013 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan

Lisätiedot

Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja

Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja Sisällysluettelo Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta... 2 1 Määritelmät... 2 2 Asiakkaan asema... 3 3 Palvelun tuottajan velvoitteet... 4 4 Kaupungin

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 1(13) Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 2(13) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palveluntuottajan

Lisätiedot

Kotihoidon sääntökirja

Kotihoidon sääntökirja Varkauden Kaupunki Kotihoidon sääntökirja Säännöllinen kotihoito palvelusetelillä KR 18.11.2014 1 Sisällysluettelo Sääntökirja palvelusetelipalvelujen... 3 tuottamisesta yleinen osa... 3 1 Määritelmät...

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE. Kotihoito (tuettu kotona asuminen)

SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE. Kotihoito (tuettu kotona asuminen) SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE Kotihoito (tuettu kotona asuminen) Versio 1.1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ PALVELUSETELIOHJEESTA... 4 2. MÄÄRITELMIÄ... 4 3. ASIAKAS PALVELUSETELIN KÄYTTÄJÄNÄ... 5

Lisätiedot

Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki

Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki Sivistyskeskus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus- ja koulutuslaitakunta hyväksynyt 22.8.2012 115 Muutos varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksynyt 28.8.2013

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PERUUKKIPALVELUN SÄÄNTÖKIRJA

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PERUUKKIPALVELUN SÄÄNTÖKIRJA 28.2.2013 1 (12) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PERUUKKIPALVELUN SÄÄNTÖKIRJA 28.2.2013 2 (12) Johdanto Tämä sääntökirja on asiakirja, jossa esitetään Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Kotihoidon sääntökirja

Kotihoidon sääntökirja Kotihoidon sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-802-1 (pdf) ISBN 978-951-563-814-4 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema

Lisätiedot

Elokuu 2011. ISBN 978-951-563-800-7 (pdf) ISBN 978-951-563-813-7 (nid.)

Elokuu 2011. ISBN 978-951-563-800-7 (pdf) ISBN 978-951-563-813-7 (nid.) Perusterveydenhuoltopalvelujen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-800-7 (pdf) ISBN 978-951-563-813-7 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA VAASAN KAUPUNKI 21.2.2012/CS 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palvelun tuottajan velvoitteet 4 4

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA kotihoito puhtaanapitopalvelut puhtaanapitopalvelut, sotainvalidit omaishoito, vanhukset ja vammaiset SEINÄJOEN KAUPUNKI 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen

Lisätiedot

Päivähoidon sääntökirja

Päivähoidon sääntökirja Päivähoidon sääntökirja Oulun kaupunki Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-805-2 ISBN 978-951-563-817-5 (nid.) Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Palveluseteli 3 2 Sääntökirja 3

Lisätiedot

ERITYISASUMISPALVELUIDEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA JA VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Pidetään yhdessä huolta

ERITYISASUMISPALVELUIDEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA JA VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Pidetään yhdessä huolta ERITYISASUMISPALVELUIDEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA JA VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Pidetään yhdessä huolta 15.9.2014 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 6 3 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN

Lisätiedot

Vanhuspalvelut. Kotihoidon, kotihoidon tukipalveluiden ja päivätoiminnan. palvelusetelin sääntökirja

Vanhuspalvelut. Kotihoidon, kotihoidon tukipalveluiden ja päivätoiminnan. palvelusetelin sääntökirja Vanhuspalvelut Kotihoidon, kotihoidon tukipalveluiden ja päivätoiminnan palvelusetelin sääntökirja Hyväksytty PoSa/Johtokunta 3.5.2012 45 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje

Palvelusetelin toimintaohje Palvelusetelin toimintaohje Henkilökohtainen apu 2015 Sisällysluettelo I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 4 1 PALVELUSETELI... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 5 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET... 5 4 PALVELUSETELIN

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELISÄÄNTÖKIRJA

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELISÄÄNTÖKIRJA LOHJAN KAUPUNKI, Kasvatus- ja opetuslautakunta 5.5.2015 Lohjan kaupun ki VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELISÄÄNTÖKIRJA 27.4.2015 Sisällys 1 Soveltamisala 3 2 Sääntökirja 3 3 Määritelmät 3 4 Asiakkaan asema

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA Liite 1 Keuruun kaupunki Sivistystoimi Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA SÄÄNTÖKIRJA Sisällys YLEINEN OSA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMINEN... 3 1. PALVELUSETELI...

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. Kotikuntoutuksen palveluseteli

Palvelusetelin toimintaohje. Kotikuntoutuksen palveluseteli Palvelusetelin toimintaohje 2015 Kotikuntoutuksen palveluseteli I Palvelusetelin toimintaohjeen yleinen osa Sisällysluettelo 1. Palveluseteli... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje OMAISHOITO Laajennettu palveluseteli 2015

Palvelusetelin toimintaohje OMAISHOITO Laajennettu palveluseteli 2015 Palvelusetelin toimintaohje OMAISHOITO Laajennettu palveluseteli 2015 SISÄLLYSLUETTELO I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 1 1 PALVELUSETELI... 1 2 MÄÄRITELMÄT... 2 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET...

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon sääntökirja

Suun terveydenhuollon sääntökirja Suun terveydenhuollon sääntökirja Tammikuu 2012 ISBN 978-951-563-830-4 (nid.) ISBN 978-951-563-831-1 (pdf) Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Itämerentori 2, PL 160, 00181 Helsinki Puhelin (09) 618 991,

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje 2015

Palvelusetelin toimintaohje 2015 Palvelusetelin toimintaohje 2015 Omaishoidon palveluseteli Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 Voimassa 1.1.2015 lukien 1 I Palvelusetelin toimintaohjeen yleinen osa Sisällysluettelo 1. Määritelmät...

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Palvelusetelin toimintaohje 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Sisällysluettelo I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 4 1 PALVELUSETELI... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 5 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET...

Lisätiedot

KAIHILEIKKAUSTEN SÄÄNTÖKIRJA 2014

KAIHILEIKKAUSTEN SÄÄNTÖKIRJA 2014 KAIHILEIKKAUSTEN SÄÄNTÖKIRJA 2014 SISÄLLYS KUNNAN JA OY X AB:N SITOUMUS PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 Palveluseteli... 3 2 Määritelmät... 3 3 Palvelusetelin luonne...

Lisätiedot