Sääntökirja palvelusetelimenettelyyn. Työllistymisen palvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sääntökirja palvelusetelimenettelyyn. Työllistymisen palvelut"

Transkriptio

1 Sääntökirja palvelusetelimenettelyyn Työllistymisen palvelut Sisällys 1. Määritelmät Asiakkaan asema Palvelun tuottajan velvoitteet Kunnan velvoitteet Verotus Valvonta ja sääntökirjan muuttaminen Asiakkaan valinta ja sopivuus Palvelusetelillä tuotettavan palvelun aikarajoitukset Palvelun sisältövaatimukset ja prosessit Rahaliikenne Liite: HAKEMUS Liite: Palvelutuotekohtaiset kuvaukset ja ehdot

2 Määritelmät Asiakkaalla tarkoitetaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 :n 1 kohdassa tarkoitettua asiakasta. Tuetun työllistämisen asiakkaat ovat täysi-ikäisiä henkilöitä, joiden työttömyys on pitkittynyt tai on vaarassa pitkittyä. Palvelusetelillä tarkoitetaan järjestämisvastuussa olevan kunnan sosiaalipalvelun saajalle myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon asti. Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluita. Tämän vuoksi asiakkaan asemaan vaikuttavat samat erityislainsäädännön säännökset kuin muillakin tavoin järjestetyissä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa. Asiakkaalla on kuitenkin muista järjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa kunnan hyväksymä palvelun tuottaja. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) säätelee palvelusetelin käyttöä. Palvelusetelijärjestelmässä kunta ei tule sopimusosapuoleksi palvelusta sovittaessa, sillä kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja palvelun tuottajan välinen sopimus. Palvelutuottaja on palvelusetelijärjestelmän puitteissa palvelua tuottava, lain yksityistä sosiaalipalveluista 922/2011 tarkoittama yksityinen sosiaalipalveluiden tuottaja, joka sitoutuu täyttämään palvelusetelilain 5 :n mukaiset yleiset ehdot (jatkossa tuottaja). Sääntökirja on asiakirja, jolla kunta asettaa palvelusetelilain 5 :ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit tuottajille. Kunta velvoittaa tuottajat jatkuvasti noudattamaan sääntökirjan määräyksiä. Yksityinen palvelutuottaja sitoutuu noudattamaan tämän sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kun tuottaja hyväksytään palvelusetelillä toteutettavien sosiaali- tai terveyspalvelujen tuottajaksi. Itse palvelua tuotettaessa sitä koskevan sopimuksen osapuolina ovat palvelun tuottaja ja asiakas. Sopimuksen sitoumukset ja vastuut eivät kohdistu kuntaan. Se, mitä säädetään kunnasta, soveltuu myös kuntayhtymään. 1. Asiakkaan asema Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee ohjata hänet kunnan muulla tavoin järjestämien palveluiden piiriin. Palvelusetelin saanut asiakas tekee tuottajan kanssa sopimuksen palvelun hankkimisesta. Tätä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset sekä oikeusperiaatteet. Asiakkaan ja tuottajan välistä sopimusta koskevan erimielisyyden saattamisesta kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi säädetään kuluttajariitalautakunnasta annetussa laissa.

3 Kunta selvittää asiakkaalle tämän aseman palveluseteliä käytettäessä. Palvelu on asiakkaalle maksuton. Asiakkaan hyväksyttyä palvelusetelin, hän itse hakeutuu hyväksytylle yksityiselle tuottajalle. Reklamaatiotilanteessa asiakkaan tulee ilmoittaa tyytymättömyydestään sopimuskumppanilleen eli tuottajalle. Asiakkaan asemaan sovelletaan palvelusetelilakia sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia. Palvelujen tuottamiseen palvelusetelillä sovelletaan myös kuluttajansuojalakia. Palveluseteliä käyttävä asiakas voi saattaa sopimussuhdettaan koskevan erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Sosiaalihuoltolain mukaan asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan sosiaalihuollon toimintayksikönvastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Asiakkaalla on myös mahdollisuus kantelun tekemiseen. Asiakkaan ja tuottajan välisessä erimielisyystilanteessa kunta kannustaa osapuolia sopimuksen purkamiseen, jolloin palvelutuottaja voi laskuttaa toteutuneen palvelun mukaisesti ja asiakas palautuu kunnan asiakkaaksi. Tällöin hänen tilanteensa voidaan arvioida uudelleen ja tarvittaessa etsiä mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoinen ratkaisu. 2. Palvelun tuottajan velvoitteet Yleiset kelpoisuusehdot 1 Kunnalla on oikeus vaatia palvelun tuottajaa toimittamaan kirjalliset todistukset tai muun riittävän näytön siitä, että tässä sääntökirjassa mainitut edellytykset kelpoisuudesta sekä palvelutuotannon laadukkaasta toteuttamisesta voidaan todentaa. 2. Tuottaja sitoutuu olemaan rekisteröitynä verohallinnon ennakkoperintärekisterissä. 3. Tuottajan tulee täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa asetetut kelpoisuusvaatimukset sekä muut kulloinkin voimassa olevat, sitä koskevat erityislainsäädännön edellytykset. 4. Tuottaja nimeää kunnalle palvelusta vastaavan henkilön. Tuottaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että sen johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö ei ole syyllistynyt rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla laissa julkisista hankinnoista 53 :ssä mainittuun rikokseen tai tekoon tai sanotun lain 54 :n mukaiseen laiminlyöntiin. 5. Toiminnasta vastaavien työntekijöiden tulee täyttää lakien ja asetusten asettamat yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamiseen liittyvät kelpoisuusehdot. Palvelutuottajan henkilöstön tulee myös yleisesti olla ammattitaidoltaan ja asenteeltaan sosiaalipalve-

4 luiden tuottamiseen soveltuvaa ja ammattitaitoista. Tuottajan on annettava kunnalle tiedoksi sosiaalipalvelusta vastaavien työntekijöidensä henkilöstöluettelo nimikkeineen ja koulutustietoineen. 6. Tuottajan on noudatettava kaikkia palvelun tuottajaa ja sen toimintaa koskevaa lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä ja ohjeita. Tuottaja sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa työsopimuslainsäädäntöä ja alan työehtosopimuksia. 7. Tuottaja on tehnyt ilmoituksen sosiaalipalveluiden tuottamisen aloittamisesta sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle siinä kunnassa, jossa tuottaja antaa ko. palveluja. 8. Tuottaja antaa luvan julkaista tietojaan palveluntuottajarekisterissä. 9. Tuottaja vastaa myös asiakkaiden palveluprosessiin keskeisesti vaikuttavien alihankkijoidensa toiminnasta samassa laajuudessa ja kuten omasta toiminnastaan. Laatuvaatimukset ja laadun seuranta 10. Tuottajan tuottamien palvelujen on jatkuvasti vastattava vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. Tuottaja sitoutuu hyvään laatuun ja luotettavuuteen, ja seuraa myös omalla laadunvalvontajärjestelmällä tuottamiensa palveluiden laatua. Tuottaja on toteuttamassa asiakkaansa oikeutta laadultaan hyvään sosiaalipalveluun. 11. Tuottaja antaa luvan tehdä asiakaskyselyjä ja järjestää asiakasraateja asiakkaillensa ja sitoutuu toimimaan siten, että asiakastyytyväisyys on hyvä. Tuottajan edustajan tulee osallistua kunnan järjestämiin seurantapalavereihin, joissa käsitellään palvelutuotantoa sekä laadunvarmistusta koskevia asioita. Seurantakokouksissa ovat mukana kunnan edustaja, asiantuntijajäseniä, hankkeiden edustajia, palvelutuottajan edustajina palvelusta vastaava johtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja. Seurantakokouksissa käydään läpi palvelujen toteuma ja palaute sovitulta seurantajaksolta sekä sovitaan kaikista palvelujen tuottamista, sisältöä, kehittämistä tms. koskevista asioista. Seurankokouksen koollekutsujana toimii kunta. 12. Tuottajan tulee informoida kuntaa tarjoamiensa palvelujen laadun valvonnasta. Kuntaa tulee viipymättä informoida asiakkaiden tekemistä reklamaatioista, korvausvaatimuksista, reklamaatioihin johtaneista syistä ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä. 13. Palvelujen toteutumista voidaan seurata myös edellistä laajemmissa sidosryhmätapaamisissa, joissa ovat mukana palvelutuottajan ja kunnan edustajien lisäksi Kuopion kaupungin aikuissosiaalipalvelujen, Kuopion työ- ja elinkeinotoimiston sekä Kuopion seudun työvoiman palvelukeskuksen edustajat. Työryhmää voidaan tarvittaessa täydentää muiden mahdollisten asiakkaita lähettävien tahojen edustajilla. Sidosryhmäta-

5 paamisten keskeisenä asiasisältönä on palvelujen määrällinen ja laadullinen toteutuminen, asiakaspalautteen läpikäyminen sekä palvelujen kehittämiseen liittyvät teemat. 14. Palveluntuottaja kerää palvelun päätyttyä jokaiselta asiakkaalta palautteen ja toimittaa yhteenvedon kunnalle seurantapalaveriin. Palvelun tavoitteiden toteutumista tulee seurata ja siitä tulee raportoida kuntaa. Raportit käsitellään yhteisissä ja säännöllisissä seurantapalavereissa. Muusta mahdollisesta raportoinnista voidaan sopia erikseen. Turvallisuus ja vakuutukset 15. Tuottajan toimitilojen on jatkuvasti täytettävä turvallisuusmääräykset niin että yksikössä huolehditaan asiakkaiden turvallisuudesta lain ja viranomaisten määräysten mukaisesti. Samoin toimitilojen on täytettävä lain edellyttämät tuottajalle asetetut hyväksymisedellytykset. Palveluita on mahdollista tuottaa myös kolmannen osapuolen toimitiloissa. Palvelutuottaja vastaa siitä, että tilat ja toiminta täyttävät työturvallisuudesta asetut lait ja määräykset. 16. Tuottaja sitoutuu ottamaan ja pitämään voimassa toimintansa edellyttämät vakuutukset asiakkaisiin ja vieraaseen (vastuu) sekä omaan omaisuuteen kohdistuviin vahinkoihin. Vakuutusmäärän tulee olla palvelutoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien henkilövahinkojen korvaamiseen ja joka muilta ehdoiltaan vastaa tavanomaista vastuuvakuutuskäytäntöä. Mahdolliset vahingot korvataan ensisijaisesti palvelun tuottajan vakuutuksesta ja viime kädessä palvelun tuottaja vastaa niistä vahingonkorvauslain mukaisesti. Kunta ei vastaa palvelun tuottajan palvelujen saajalle aiheuttamista vahingoista, eikä asiakas voi tulla vastuulliseksi toiminnassa tapahtuviin vahinkoihin. Markkinointi 17. Tuottajan on annettava asiakkaille kohdennettua oikeaa tietoa palveluistaan ja toiminnastaan, jonka perusteella asiakas voi tehdä valinnan hänelle soveltuvimmasta palvelutuottajasta. Tuottajalla on oltava internet-sivut, joilta käy ilmi palveluseteliä käyttävän asiakkaan kannalta olennainen tieto palveluun hakeutumiseksi. Tuottaja voi antaa asiakkaalle kohdennetun esitteen tms. toimintaa ja palvelua esittelevää materiaalia. Materiaali voidaan antaa asiakkaalle palvelusetelin myöntämisen yhteydessä. 18. Tuottajan markkinoinnin on oltava asiallista, luotettavaa ja hyvän tavan mukaista. Ylisanoja tai vertailumuotoja ei saa käyttää. Markkinoinnilla ei tule luoda tarpeetonta sosiaali- tai terveydenhuoltopalvelujen kysyntää.

6 19. Mikäli palveluun varataan tapaamisaika puhelimitse, puhelinajat on ilmoitettava selkeästi ja aikaa on varattava siten, että asiakkaiden yhteydenotto järjestyy kohtuullisesti. Palveluihin tutustumisesta ei saa periä asiakkaalta ylimääräisiä kustannuksia. Asiakastietojen käsittely 20. Tuottajan tulee noudattaa huolellisuutta asiakastietojen käsittelyssä ja huolehtia, että salassa pidettäviä tietoja käsitellään oikein. Tuottajan tulee käsitellä asiakirjoja siten kuin voimassa olevassa henkilötietolaissa ja laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä sekä muussa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä säädetään. 21. Kunta on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien asiakasasiakirjojen henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä. Palvelun tuottajan tulee asiakirjoja käsitellessään noudattaa, mitä kunnan asiakirjojen käsittelystä säädetään (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999). Palvelujen tuottajan tulee laatia asiakastietoja sisältävät asiakirjat henkilötietolain ja sosiaalihuollon asiakaslain edellyttämällä tavalla vastaavasti kuin kunnan omassa toiminnassaan. 22. Koska kyse on viranomaisasiakirjoista, tiedon luovutuksesta päättää aina kunta rekisterinpitäjänä. Asiakirjojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia julkisuuslain säädöksiä sovelletaan asiakirjoihin silloinkin, kun ne ovat palvelun tuottajan hallussa. Asiakirjojen käsittelyä säätelee myös laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007). 23. Tuottajaa ja sen alihankkijaa koskee vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuus on voimassa myös sopimuksen päätyttyä. Palvelun tuottajan on otettava salassapitovelvollisuus huomioon yhteistyössä kolmansien osapuolten kanssa. Tuottajan työtekijät tai alihankkijat, joiden työhön liittyy merkittävästi salassa pidettävää tietoa, on tehtävä salassapitosopimus. 24. Mikäli palvelun tuottamisen ja tiedonhallinnan tarpeet edellyttävät ICF järjestelmän käyttöä, voidaan järjestelmä vaatia palvelutuotekohtaisesti. 25. Kunta voi antaa myös erillisiä tätä sääntökirjaa täydentäviä ohjeita asiakastietojen käsittelyyn, joita on noudatettava.

7 Asiakassopimuksessa huomioitavaa 26. Asiakas, jolle on tehty päätös palvelusta ja myönnetty palveluseteli, sekä tuottaja tekevät keskenään palvelusopimuksen. 27. Sopimuksen on vastattava tämän sääntökirjan mukaiseen sosiaalipalveluun osallistumista. Sopimus ei saa asettaa asiakkaalle ylimääräisiä ehtoja tai rajoitteita, jotka eivät ole sosiaalipalvelun toteuttamisen kannalta olennaisia. 28. Sopimukseen on kirjattava perusteet, joiden perusteella asiakassopimus voidaan purkaa, jos palvelun tuottaminen tai siihen osallistuminen eivät vastaa palvelusetelin myöntämiseen liittyvää tarkoitusta työelämävalmiuksien kehittämisestä. Muut ehdot 29. Palveluseteleillä toteutettu palvelutuotanto on eriytettävä Raha-automaattiyhdistyksen tuella tai muilla yhteiskunnan avustuksilla tai hankerahoituksella toteutettavista toimista niin, että samaa asiakastyön tulosta ei voi käyttää maksu- tai laskutusperusteena useille eri tilaajille tai rahoittajille. Tuottajan on pyydettäessä annettava selvitys saamistaan tuista. 4. Kunnan velvoitteet 1. Kunnan on pidettävä luetteloa hyväksymistään palvelujen tuottajista. Tiedot palvelujen tuottajista, ja näiden tuottamista palveluista on julkisesti ja tasapuolisesti saatavilla. 2. Kunnan on selvitettävä asiakkaalle tämän asema palveluseteliä käytettäessä. 3. Kunta ilmaisee asiakkaalle palveluprosessiin liittyvän tietojen vaihdon käytännöt ja pyytää asiakkaalta suostumuksen häntä koskevien työllistymiseen olennaisesti liittyvien tietojen kirjaamisesta ja tietojen vaihdosta eri viranomais- ja palvelutuottajien välillä. Kunnan on selvitettävä asiakkaalle se, mistä ja mitä häntä koskevia tietoja voidaan hänen suostumuksettaan hankkia. Kunnan on varattava asiakkaalle tilaisuus tutustua muualta hankittuihin tietoihin ja tarvittaessa antaa asiaa koskevaa selvitystä. 4. Kunnalla on velvollisuus valvoa hyväksymiensä palvelujen tuottajien palvelujen laatua hyväksymismenettelyn lisäksi myös palvelujen tuottamisen yhteydessä. Kunnan tulee täten varmistaa, että palvelujen tuottajat täyttävät toiminnalle asetetut vähimmäisedellytykset.

8 5. Kunta valitsee palvelusetelijärjestelmän piiriin kuuluvat palvelun tuottajat palvelusetelilain edellyttämällä tavalla. Kunnan on tehtävä päätös palvelun tuottajan hyväksymisestä tai hylkäämisestä kolmen (3) kuukauden kuluessa ilmoittautumisesta. 6. Asiakasasiakirjat, jotka syntyvät palvelua järjestettäessä ja toteutettaessa, ovat viranomaisen asiakirjoja. Vaikka palvelujen tuottaja laatii asiakirjat palvelutapahtuman yhteydessä, vastaa kunta rekisterinpitäjänä viime kädessä niiden käsittelystä. Palvelujen järjestämisen ja toteuttamisen kannalta olennaiset tiedot on tallennettava viimeistään palvelutapahtuman päättyessä aina kunnan omaan asiakasrekisteriin 7. Tuottajan ja kunnan tulee yhteistyössä varmistaa, että palvelujen järjestämisen ja toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot siirtyvät osapuolelta toiselle palvelutapahtuman eri vaiheissa. Tämä mahdollistaa sen, että jokaisen asiakkaan asiakirjat muodostavat kokonaisuuden, jonka perusteella voidaan tehdä asiakkaan edun mukaisia päätöksiä. 8. Asiakkaan käyttäessä palveluseteliä kunta ei ole sopimussuhteessa palvelutuottajaan. Kuopiossa kunnan yhteyshenkilönä toimii tuetun työllistämisen palveluhankinnoista vastaava viranomainen. 5. Verotus Palveluseteli on saajalleen veroton etuus. Arvonlisäverolain 37 :n mukaan veroa ei suoriteta sosiaalihuoltona tapahtuvasta palvelujen ja tavaroiden myynnistä. Sosiaalihuollolla tarkoitetaan valtion tai kunnan harjoittamaa sekä sosiaaliviranomaisten valvomaa muun sosiaalihuollon palvelujen tuottajan harjoittamaa toimintaa, jonka tarkoituksena on huolehtia lasten ja nuorten huollosta, lasten päivähoidosta, vanhustenhuollosta, kehitysvammaisten huollosta, muista vammaisten palveluista ja tukitoimista, päihdehuollosta sekä muusta tällaisesta toiminnasta. Tuottajan on kuitenkin huomioitava, että veroviranomainen voi tulkita palvelutuotannon arvonlisäverolliseksi. Jos palvelutuotanto on arvonlisäverollista, palvelutuottaja voi laskuttaa kunnalta arvonlisäveron. Palvelutuottajan tulee toiminnassaan huomioida vero-ohje dnro: 604/40/2011 tai uudempi vastaava sosiaalipalveluiden arvonlisäverotuksesta.

9 6. Valvonta ja sääntökirjan muuttaminen Palvelun tuottaja sitoutuu noudattamaan sääntökirjan ehtoja. Kunta on palvelusetelilain nojalla velvollinen valvomaan hyväksymiensä yksityisten palvelun tuottajien palvelujen tasoa ja poistamaan palvelun tuottaja hyväksyttyjen palvelun tuottajien joukosta, mikäli sääntökirjan määräyksiä ei noudateta. Kunnalla on oikeus peruuttaa palvelun tuottajan hyväksyminen ja poistaa palvelun tuottajan nimi hyväksyttyjen palvelun tuottajien listasta välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli: 1. Hyviä palvelukäytäntöjä ei noudateta 2. Tuottaja on laiminlyönyt verojen tai sotu-maksujen suorittamisen 3. Tuottaja on antanut olennaisesti vääriä tietoja laadun ja tulosten seurannasta tai muista toimintaan ja kelpoisuuteen keskeisesti vaikuttavista asioista Kunnalla on oikeus tehdä muutoksia tämän sääntökirjan ja sen liitteiden sisältämiin määräyksiin. Kunta ilmoittaa muutoksista palvelun tuottajalle kirjallisesti välittömästi päätöksen tekemisen jälkeen. Mikäli palvelun tuottaja ei halua tulla sidotuksi muuttuneisiin sääntöihin, tulee sen ilmoittaa siitä kirjallisesti kunnalle kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä. Mikäli kunnalle ei toimiteta edellä mainittua ilmoitusta, sitoutuu palvelun tuottaja noudattamaan muuttuneita ehtoja muutosilmoituksessa mainitusta päivästä lukien, kuitenkin aikaisintaan kuusikymmentä (60) päivää muutosilmoituksen toimittamisesta. Palvelutuotanto on mahdollista lopettaa ilmoittamalla lopettamisesta kunnalle kirjallisesti. Palvelutuotannon lopettamiseen on varattava 60 kalenteripäivää, jonka aikana asiakkaille voidaan yhdessä kunnan kanssa etsiä vaihtoehtoiset palvelutuottajat. Palvelutuottaja asettaa nimeltä tai asemaltaan henkilön tai henkilöt, jotka toimivat yhteyshenkilöinä ja vastuuhenkilöinä sääntökirjan toteuttamisessa ja ilmoitusten vastaanottajina. Tämä sääntökirja on voimassa toistaiseksi.

10 7. Asiakkaan valinta ja sopivuus Yleinen periaate on, että kieltäytyminen yksittäisestä asiakassopimuksesta on mahdollinen vain perustellusta syystä, joka on annettava kunnalle tiedoksi. Tuottaja ei saa asettaa asiakkaita keskenään eriarvoiseen asemaan. Palvelusopimusta ei tule tehdä, jos on ilmeistä, ettei kyseinen palvelu työtehtävineen sovellu asiakkaalle eikä asiakas hyväksy vaihtoehtoisia ratkaisuja. Tällöin tuottajan tulee olla asiassa yhteydessä kuntaan ja selvittää asia tapauskohtaisesti. Palvelutuottajalle voidaan sallia oikeus valita asiakkaat ja kieltäytyä sopimuksesta sellaisissa valmennus- tai tukipalveluissa, joihin hakeutumisvaiheessa palvelutuottaja arvioi asiakkaan soveltuvuutta ja edellytyksiä toimia ammatissa, johon valmennuksella tai tuella pyritään. Tällöin palvelutuottaja saa valita asiakkaan ja kieltäytyä asiakassopimuksesta ilman erityistä perustetta. Tästä oikeudesta on erikseen maininta palvelutuotekohtaisessa kuvauksessa. Jos palvelun aloittamisen jälkeen ilmenee, ettei asiakkaalla ole edellytyksiä suoriutua palvelusetelillä tuotetusta palvelussa, tulee toiminnallisiin esteisiin kiinnittää huomiota ja pyrkiä yhdessä asiakkaan kanssa tunnistamaan syyt esteille. Mikäli syy ovat esimerkiksi terveydellisiä, eikä vaihtoehtoinenkaan palvelu sovellu asiakkaalle, palvelua ei tule tarpeettomasti jatkaa. Tällöin tuottajan tulee olla asiassa yhteydessä kuntaan ja selvittää asia tapauskohtaisesti. Asiakasta tulee kuitenkin aina tukea löytämään väyliä ja palveluita, joista on asiakkaalle hyötyä ja joihin asiakas voi siirtyä. Palvelusopimus voidaan päättää asiakkaan ja tuottajan yhteisellä päätöksellä ja tuomalla kunnalle purkuperuste. Tuottajan tulee viipymättä raportoida kunnalle mahdollisista asiakkaan ja tuottajan välille syntyneistä erimielisyyksistä. Mikäli tuottaja ja asiakas sopivat sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä tulee informoida sopimussuhteen päättymisen syistä. Keskeytyneissä palveluprosesseissa tuottaja voi laskuttaa kuntaa toteutuneiden palveluiden osalta. Laskutus voi sisältää myös asiakkaan ohjaamisen ja tuen muiden palveluiden piiriin siirtymiseksi, mutta tästä on sovittava erikseen kunnan kanssa.

11 8. Palvelusetelillä tuotettavan palvelun aikarajoitukset Tuottajan tulee ottaa asiakasyhteydenottoja vastaan niin, että asiakas saa asiassaan yhteyden tuottajaan viimeistään viikon sisällä (poikkeus loma-ajat). Tuottajan tulee järjestää palvelun aloitus ja sisäänotto asiakkaalle selkeästi. Jos palvelupaikkaan muodostuu jono; 1. Jonotus tulee järjestää oikeudenmukaisesti ja ketään syrjimättä. 2. Toiminta tulee järjestää siten, että asiakas on tietoinen palvelun aloitusajankohdasta, jos hän jää jonottamaan kyseistä palvelua ja tekee palvelusopimuksen. 3. Tavoite on, että asiakas tekee palvelusopimuksen kahden viikon kuluessa palvelusetelin myöntämisestä ja aloittaa samalla palvelut. Palveluiden aloitus tulee toteutua viimeistään kuukauden kuluessa palvelusetelin myöntämisestä. 4. Mikäli arvioitu jonotusaika palveluun ylittää kuukauden, ei jonoon tule ottaa uusia asiakkaita. Tutkintoon johtavissa koulutuspaikoissa jonotusaika voi olla pidempi. 5. Arvioidun jonotusajan ylittäessä kuukauden, asiakkaalle tulee tarjota hänelle soveltuvaa vaihtoehtoista nopeammin vapautuvaa ratkaisua. 9. Palvelun sisältövaatimukset ja prosessit Palvelusetelillä hankittavia palvelut ovat kuvattuina tämän sääntökirjan liitteinä. Palvelukokonaisuudet voivat sisältää useita erilaisia palvelutuotteita. Palvelutuottaja hakee tuottajaksi kuhunkin palvelutuotteeseen erikseen. Yleisten kelpoisuusehtojen lisäksi tulevat siten arvioitavaksi edellytykset kunkin palvelutuotteen tuottamiseen. Kunkin palvelun osalta keskeiset prosessin osat on kirjattu palvelukohtaiseen kuvaukseen. Kuvaukset ovat vähimmäisvaatimuksia ja palvelun tulee sisältää kuvattujen prosessin osien toteuttamisen. Palvelutuottajan on kuvattava omat palveluprosessit ja toiminnalliset yleiset sisällöt ja suunnitelmat hakemuksen liitteenä. Palvelut on tuotettava kuvattujen prosessien mukaisesti. Kunta kannustaa kehittämään palveluprosesseja edelleen ja suunnitelmat tai muutokset tulee tuoda tiedoksi ja hyväksyttäviksi seurantapalavereissa. Palveluprosessien on aina oltava tarkoituksenmukaisia sosiaalipalveluita, palvelutuotteen mukaisia, asiakaslähtöisiä ja asiakkaiden tarpeita vastaavia. Kunta voi hylätä tuottajan kelpoisuuden, mikäli palveluprosessit eivät vastaa tarkoitustaan, eivätkä ole vähintään sitä laatutasoa, jota odotetaan vastaavalta kunnan tuottamalta palvelulta. Tarvittaessa tuottajalle voidaan antaa lisäaikaa ja ohjeita kehittää prosessejaan vaatimuksia vastaavaksi.

12 10. Rahaliikenne Palvelutuottaja voi laskuttaa kuntaa kuukausittain toteutuneiden toimenpiteiden mukaisesti. Kuukausittainen eräpäivä määräytyy kunnan maksatuksen mukaan. Laskun liitteeksi tulee toimittaa raportti laskutusperusteista, joista on selkeästi nähtävissä laskun ja toteutuneen toiminnan yhteys. Kunta voi vaatia lisäselvitystä, jos laskutusperusteet eivät ole selvät tai on muu erimielisyys laskutusperusteesta. Selvittämiseen liittyvältä ajalta ei saa periä viivästyskorkoa. Kunta ei saa viivyttää laskun suorittamista, ellei ole erityisiä perusteita epäselvyyksistä laskutusperusteissa.

13 Liite 1: HAKEMUS Palvelutuottajan nimi Osoite ja Y-tunnus Hakija Asema (Nimenkirjoitusoikeus) Puhelinnumero Yhteyshenkilö (jos muu kuin hakija) Yhteyshenkilön asema Puhelinnumero Tuotettava palvelu Hakemuksen liitteeksi palvelutuottajan on toimitettava vapaamuotoinen selvitys ja kuvaus tarjoamistaan palveluista. Palvelutuottaja on perehtynyt sääntökirjan ehtoihin, on tarkastanut että täyttää kaikki sääntökirjan ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä toiminnassaan. Ilmoitusmenettely yksityiseksi sosiaalipalvelun tuottajaksi on käsiteltävä ennen kelpoisuuspäätöstä. Hakijan allekirjoitus, pvm Hakemus osoitetaan: aikuissosiaalityön ja työllistymispalveluiden päällikkö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki, PL 228, KUOPIO Lisätietoja: Pirjo Oksanen p Käsittely: Hakemus saapunut Sitoumus hyväksytty pvm Päätös nro:

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

Palveluseteli- sääntökirja

Palveluseteli- sääntökirja Palveluseteli- sään ntökirja Toimittaja: Rauman kaupunki/sosiaali- ja terveysvirasto Muutosilmoitukset oppaan tietoihin: toimistosihteeri Laila Aro-Heinilä p. 834 4554 laila.aro-heinila@rauma.fi SÄÄNTÖKIRJA

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 1(13) Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 2(13) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palveluntuottajan

Lisätiedot

Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki

Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki Sivistyskeskus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus- ja koulutuslaitakunta hyväksynyt 22.8.2012 115 Muutos varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksynyt 28.8.2013

Lisätiedot

Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja

Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja Sisällysluettelo Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta... 2 1 Määritelmät... 2 2 Asiakkaan asema... 3 3 Palvelun tuottajan velvoitteet... 4 4 Kaupungin

Lisätiedot

Elokuu 2011. ISBN 978-951-563-800-7 (pdf) ISBN 978-951-563-813-7 (nid.)

Elokuu 2011. ISBN 978-951-563-800-7 (pdf) ISBN 978-951-563-813-7 (nid.) Perusterveydenhuoltopalvelujen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-800-7 (pdf) ISBN 978-951-563-813-7 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PERUUKKIPALVELUN SÄÄNTÖKIRJA

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PERUUKKIPALVELUN SÄÄNTÖKIRJA 28.2.2013 1 (12) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PERUUKKIPALVELUN SÄÄNTÖKIRJA 28.2.2013 2 (12) Johdanto Tämä sääntökirja on asiakirja, jossa esitetään Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Päivähoidon sääntökirja

Päivähoidon sääntökirja Päivähoidon sääntökirja Oulun kaupunki Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-805-2 ISBN 978-951-563-817-5 (nid.) Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Palveluseteli 3 2 Sääntökirja 3

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE. Kotihoito (tuettu kotona asuminen)

SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE. Kotihoito (tuettu kotona asuminen) SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE Kotihoito (tuettu kotona asuminen) Versio 1.1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ PALVELUSETELIOHJEESTA... 4 2. MÄÄRITELMIÄ... 4 3. ASIAKAS PALVELUSETELIN KÄYTTÄJÄNÄ... 5

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon sääntökirja

Suun terveydenhuollon sääntökirja Suun terveydenhuollon sääntökirja Tammikuu 2012 ISBN 978-951-563-830-4 (nid.) ISBN 978-951-563-831-1 (pdf) Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Itämerentori 2, PL 160, 00181 Helsinki Puhelin (09) 618 991,

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. Kotikuntoutuksen palveluseteli

Palvelusetelin toimintaohje. Kotikuntoutuksen palveluseteli Palvelusetelin toimintaohje 2015 Kotikuntoutuksen palveluseteli I Palvelusetelin toimintaohjeen yleinen osa Sisällysluettelo 1. Palveluseteli... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA Liite 1 Keuruun kaupunki Sivistystoimi Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA SÄÄNTÖKIRJA Sisällys YLEINEN OSA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMINEN... 3 1. PALVELUSETELI...

Lisätiedot

Kotihoidon sääntökirja

Kotihoidon sääntökirja Varkauden Kaupunki Kotihoidon sääntökirja Säännöllinen kotihoito palvelusetelillä KR 18.11.2014 1 Sisällysluettelo Sääntökirja palvelusetelipalvelujen... 3 tuottamisesta yleinen osa... 3 1 Määritelmät...

Lisätiedot

Kotihoidon sääntökirja

Kotihoidon sääntökirja Kotihoidon sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-802-1 (pdf) ISBN 978-951-563-814-4 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA VAASAN KAUPUNKI 21.2.2012/CS 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palvelun tuottajan velvoitteet 4 4

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Palvelusetelin toimintaohje 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Sisällysluettelo I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 4 1 PALVELUSETELI... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 5 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET...

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA kotihoito puhtaanapitopalvelut puhtaanapitopalvelut, sotainvalidit omaishoito, vanhukset ja vammaiset SEINÄJOEN KAUPUNKI 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje

Palvelusetelin toimintaohje Palvelusetelin toimintaohje Henkilökohtainen apu 2015 Sisällysluettelo I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 4 1 PALVELUSETELI... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 5 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET... 5 4 PALVELUSETELIN

Lisätiedot

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 0 SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 1 sisällysluettelo SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 PALVELUSETELI... 3 2. SÄÄNTÖKIRJA... 3 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4. TUOTTAJILLE ASETTAVAT

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. Suun terveydenhuolto

Palvelusetelin toimintaohje. Suun terveydenhuolto Palvelusetelin toimintaohje Suun terveydenhuolto 30.5.2012 Sisällys I TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA 1. TOIMINTAOHJE... 4 2. MÄÄRITELMÄT... 4 3. KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET... 5 4. PALVELUSETELIN MYÖNTÄJÄN RIIPPUMATTOMUUS...

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje 2015

Palvelusetelin toimintaohje 2015 Palvelusetelin toimintaohje 2015 Omaishoidon palveluseteli Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 Voimassa 1.1.2015 lukien 1 I Palvelusetelin toimintaohjeen yleinen osa Sisällysluettelo 1. Määritelmät...

Lisätiedot

Vanhuspalvelut. Kotihoidon, kotihoidon tukipalveluiden ja päivätoiminnan. palvelusetelin sääntökirja

Vanhuspalvelut. Kotihoidon, kotihoidon tukipalveluiden ja päivätoiminnan. palvelusetelin sääntökirja Vanhuspalvelut Kotihoidon, kotihoidon tukipalveluiden ja päivätoiminnan palvelusetelin sääntökirja Hyväksytty PoSa/Johtokunta 3.5.2012 45 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon

Lisätiedot

Sisällysluettelo Soveltamisala... 3 Määritelmät... 3 Kunnan velvoitteet... 4 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 Asiakkaan asema...

Sisällysluettelo Soveltamisala... 3 Määritelmät... 3 Kunnan velvoitteet... 4 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 Asiakkaan asema... Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 5. Asiakkaan asema... 5 6. Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeminen...

Lisätiedot

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA KOUVOLAN KAUPUNKI 1.8.2014-

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA KOUVOLAN KAUPUNKI 1.8.2014- PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA KOUVOLAN KAUPUNKI 1.8.2014- Sisältö 1. Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta... 1 1.1 Sääntökirjan noudattamisen valvonta... 1 1.2 Sääntökirjan

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu -palvelusetelin toimintaohje

Henkilökohtainen apu -palvelusetelin toimintaohje Perusturvapalvelut 6.2.2012 Henkilökohtainen apu -palvelusetelin toimintaohje Taitto Eija Tiitinen Käsitelty perusturvalautakunnassa 14.12.2011 135 Kouvolan kaupungin julkaisu 2012 Henkilökohtainen apu

Lisätiedot

4) asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolle myönnetään palveluseteli yleislääkärikäyntiä varten.

4) asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolle myönnetään palveluseteli yleislääkärikäyntiä varten. Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 5. Asiakkaan asema... 5 6. Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeminen...

Lisätiedot