Palveluseteliohje. Yleinen osio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluseteliohje. Yleinen osio"

Transkriptio

1 Palveluseteliohje Yleinen osio päiv

2 1 Sisällys YLEINEN OSA OHJE PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA Palveluseteliohje ja sen soveltamisala Määritelmät Asiakas Asiakkaan asema 3.2 Asiakkaan ja palveluntuottajan välinen kirjallinen sopimus 3.3 Asiakkaan oikeusturvakeinot 3.4 Palveluseteli ja verotus 4. Kunta Palvelusetelin arvo Palveluntuottaja Yleiset velvoitteet palveluntuottajalle 6.2 Vaadittava raportointi ja valvonta 6.3 Asiakastietojen käsittely ja dokumentointi sekä arkistointi 6.4 Palveluntuottajaksi hakeutuminen ja hakemuksen liitteet 6.5 Palveluntuottajan hyväksyminen 6.6 Hyväksymisen peruuttaminen Liite 1: Palvelusetelitoiminnassa noudatettavat lait ja viranomaismääräykset Liite 2: Kuntien yhteystiedot

3 2 YLEINEN OSA OHJE PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Palveluseteliohje ja sen soveltamisala Tämä palveluseteliohje on asiakirja, joka sisältää kunnan asettamat vaatimukset palvelusetelitoiminnalle ja koskee palvelusetelituottajia. Palveluseteliohjetta noudatetaan, kun kunta järjestää asiakkailleen palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) mukaan (jatkossa palvelusetelilaki). Palvelusetelituottajaksi hyväksytty palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan palveluseteliohjeen vaatimuksia palvelusetelituottajana toimiessaan. Tässä ohjeessa sovelletaan mm. Sitran laatimia sääntökirjoja, joista tähän ohjeeseen on otettu suoria lainauksia. Kunnalla on oikeus tehdä muutoksia palveluseteliehtoihin sekä sen liitteiden sisältämiin vaatimuksiin. Kunta ilmoittaa palveluntuottajalle muutoksista kirjallisesti välittömästi päätöksen tekemisen jälkeen. Mikäli palveluntuottaja ei halua sitoutua muuttuneisiin sääntöihin, tulee tämän kirjallisesti ilmoittaa hyväksymisensä peruuttamista. Jos kunnalle ei toimiteta em. ilmoitusta, palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan muuttuneita ehtoja muutosilmoituksessa mainitusta päivästä lukien. Palveluseteliohje on voimassa toistaiseksi alkaen. 2. Määritelmät Tässä palveluseteliohjeessa 1. Asiakkaalla tarkoitetaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 :n 1 kohdassa tarkoitettua asiakasta ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 :n 1 kohdassa tarkoitettua potilasta; 2. Palvelusetelillä tarkoitetaan järjestämisvastuussa olevan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelun saajalle myöntämää sitoumusta (= viranomaispäätös palvelusetelin myöntämisestä) korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon asti. Palveluseteli on tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Tämän vuoksi asiakkaan asemaan vaikuttavat samat erityislainsäädännön säännökset kuin muillakin tavoin järjestetyissä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa. Palvelusetelin käyttäjällä on kuitenkin muista järjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa kunnan hyväksymä palvelun tuottaja. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) säätelee palvelusetelin käyttöä. Palvelusetelilakia sovelletaan palvelusetelin käyttämiseen kuntien järjestämissä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lakia sovelletaan ainoastaan yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkimiseksi. Tämän vuoksi lakia ei voi soveltaa julkisyhteisöjen tuottamien palvelujen hankkimiseen. Palvelusetelijärjestelmässä

4 3 kunta ei tule sopimusosapuoleksi palvelusta sovittaessa, sillä kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja palvelun tuottajan välinen sopimus; 3. Tulosidonnaisella palvelusetelillä tarkoitetaan palveluseteliä, jonka arvo määräytyy kunnan määrittelemien asiakkaan jatkuvien ja säännöllisten tulojen mukaan tai jonka arvo perustuu tulojen huomioon ottamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a - 10c :ssä säädetyllä tavalla; 4. Omavastuuosuudella tarkoitetaan sitä osuutta yksityisen palveluntuottajan tuottajan palvelun hinnasta, jota kunnan myöntämän palvelusetelin arvo ei kata ja joka jää asiakkaan maksettavaksi; Tämä toimintaohje ei ole sopimus kunnan ja palveluntuottajan välillä. Palvelua koskevan sopimuksen osapuolina ovat palveluntuottaja ja asiakas. Sopimuksen sitoumukset ja vastuut eivät kohdistu kuntaan. Se, mitä säädetään kunnasta, soveltuu myös kuntayhtymään. 3. Asiakas 3.1 Asiakkaan asema Asiakkaan asemaan sovelletaan palvelusetelilakia, sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia. Kunta päättää siitä, kuka on oikeutettu saamaan palvelusetelin. Asiakkaalla ei ole ehdotonta oikeutta vaatia palvelujen järjestämistä palvelusetelin avulla. Palvelusetelilainsäädäntö ei synnytä asiakkaalle myöskään uusia oikeuksia palveluihin. Palveluseteli on aina henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi eikä palveluseteliä voi käyttää muuhun kuin myöntämispäätöksessä määriteltyyn palveluun. Päätettäessä palvelun myöntämisestä kunnalla on oikeus saada asiakkaalta tiedot, jotka vaikuttavat palvelusetelin myöntämiseen ja arvoon. Asiakkaalle on annettava tieto siitä, mistä muualta ja mitä häntä koskevia tietoja voidaan hankkia asiakkaan suostumuksesta riippumatta. Asiakkaalle on varattava tilaisuus tutustua muualta hankittuihin tietoihin ja antaa tarpeellinen selvitys asiasta. Asiakasta voi edustaa asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 9 :n 1 momentin mukaisissa tapauksissa hänen laillinen edustajansa, lähiomainen tai muu läheinen henkilö. Kunnan työntekijä arvioi asiakkaan palvelutarpeen ja myöntää palvelun. Kunnan työntekijän tulee esitellä eri vaihtoehdot palvelun järjestämisestä tasapuolisesti ja tehdä päätökset asiakkaan edun mukaisesti. Mikäli asiakas täyttää palvelun saantikriteerit, kunta voi tarjota palveluseteliä palvelun hankkimiseksi asiakkaalle. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä. Tällöin kunnan tulee ohjata hänet kunnan muilla tavoin järjestämän palvelun piiriin.

5 4 Palvelusetelipäätöksellä kunta sitoutuu maksamaan kustannuksia enintään myönnetyn palvelusetelin arvoon asti. Asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmassa voi olla sekä palvelusetelillä järjestettävää palvelua että muulla tavalla järjestettyä palvelua. Kunnan on selvitettävä asiakkaalle tämän asema palveluseteliä käytettäessä, palvelusetelin arvo ja myönnettävän palvelun tuntimäärä. Asiakas vastaa yksityisten palveluntuottajien palvelujen piiriin hakeutumisesta palvelusetelin valittuaan. Palveluseteliasiakas valitsee itsenäisesti (tai edellä mainitun edustajan avustuksella) itselleen palveluntuottajan kunnan hyväksymien yksityisten palveluntuottajien julkisesta luettelosta. Asiakas on oikeutettu käyttämään palveluseteliä vain kunnan hyväksymän palveluntuottajan tuottamien, tämän palveluseteliohjeen tarkoittamien palvelujen maksamiseen. Mikäli asiakas tilaa palvelua yli palvelusetelin arvon, hän vastaa itse yli menevistä kustannuksista. Asiakas voi vaihtaa palveluntuottajaa tai tilata palvelua useammalta palvelutuottajalta palvelusetelipäätöksen voimassaolon aikana. 3.2 Asiakkaan ja palveluntuottajan välinen kirjallinen sopimus Asiakas tai edellä mainittu edustaja tekee palveluntuottajan kanssa kirjallisen sopimuksen palvelun hinnasta ja sisällöstä. Tätä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset sekä oikeusperiaatteet. Sopimukseen liitetään asiakkaan yksilöllinen suunnitelma/hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka laadinnasta kunta on vastuussa. Kirjallisessa sopimuksessa asiakkaan ja tuottajan välillä on sovittava vähintään seuraavista asioista: 1. palvelun hinta ja sisältö, jossa on eritelty palveluseteliin kuuluva palvelu 2. palvelun tuottamisen ja järjestämisen ehdot 3. palvelun peruutusehdot, mahdolliset päättymistavat, purkuehdot, irtisanomisajat 4. poissaoloajan maksuja koskevat ehdot 5. hintojen muuttamista koskevat ehdot (tarkistusajat ja mekanismi) 6. vahingonkorvausehdot 7. salassapito ja tietojen luovutus Sopimuksen ehtojen on oltava selkeät ja ymmärrettävät. Asiakkaalla on oltava mahdollisuus tutustua ehtoihin ennen sopimuksen allekirjoittamista. 3.3 Asiakkaan oikeusturvakeinot Asiakasta koskevat sosiaalihuollon asiakaslain mukaiset oikeudet, kuten asiakkaan mielipiteen, itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen huomioiminen; asiakkaan hyvä kohtelu, palvelu ja hoito; palvelu- ja hoitosuunnitelmien laadinta; molemminpuolinen tietojen antovelvollisuus ja tietojen asianmukainen käsittely sekä asiakkaan oikeusturvakeinojen käyttö.

6 5 Erimielisyystilanteissa asiakkaan tulee ensisijaisesti ottaa yhteys palveluntuottajaan asian selvittämiseksi. Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus saamastaan kohtelusta. Asiakas voi myös olla yhteydessä palveluun liittyvistä epäkohdista sosiaaliasiamieheen ja/tai tehdä kantelun valvontaviranomaisille, kuten aluehallintovirastolle (AVI) tai ylimmille laillisuusvalvontaviranomaisille. Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kuluttaja- ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Asiakkaalla on oikeus käyttää kuluttajaoikeuden mukaisia oikeusturvakeinoja reklamaatiotilanteessa ja saattaa asiakkaan ja palveluntuottajan välinen erimielisyys (esimerkiksi palvelun viivästys, virhe tai palvelun aiheuttama vahinko) kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. 3.4 Palveluseteli ja verotus Palveluseteli on saajalleen veroton etuus. Verottomuus edellyttää, että palveluseteli: myönnetään selkeästi määriteltyihin palveluihin on henkilökohtainen eikä siirrettävissä toiselle henkilölle ei ole suoraan asiakkaalle maksettavaa rahaa, jonka käytön hän itse määrittelee. Palveluseteliä käytettäessä asiakkaan omavastuu ei oikeuta kotitalousvähennykseen tuloverolain 127 a :n 3 momentin mukaan. Sen sijaan asiakkaalle voidaan myöntää kotitalousvähennys palveluista, jotka hän ostaa palvelusetelillä myönnetyn palvelun lisäksi yksityiseltä palveluntuottajalta kokonaan omalla kustannuksellaan, koska tällöin on kyse täysin erillisestä työsuorituksesta. 4. Kunta Kunta päättää ne sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden järjestämisessä se käyttää palveluseteliä. Kunnan tehtävänä on hyväksyä palveluntuottajat, joiden palvelujen maksamiseen asiakas voi kunnan myöntämää palveluseteliä käyttää. Kunnan on pidettävä luetteloa hyväksymistään palveluntuottajista. Tiedot palvelujen tuottajista, näiden tuottamista palveluista ja niiden hinnoista tulee olla julkisesti saatavilla internetissä tai muulla soveltuvalla tavalla. Kunnan on selvitettävä asiakkaalle hänen asemansa palveluseteliä käytettäessä, palvelusetelin arvo, palveluntuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja suuruus sekä vastaavasta palvelusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Kunnan tulee informoida asiakasta, mistä ja millaista asiakasta koskevaa tietoa voidaan hänen suostumuksettaan hankkia. Kunnan on varattava asiakkaalle tilaisuus tutustua muualta hankittuihin tietoihin ja tarvittaessa antaa asiaa koskevaa selvitystä.

7 6 Kunnan tulee antaa palveluntuottajalle riittävä perehdytys. Kunta tarjoaa myös koulutusta ja kehittämispäiviä, joihin palveluntuottajan edellytetään osallistuvan. Yhteisillä kehittämistapaamisilla ja kerättävällä palautteella kunta ja palveluntuottajat yhdessä kehittävät palvelusetelitoimintaa. Sekä kunnan että hyväksyttyjen palveluntuottajien tulee omalla toiminnallaan edistää yhteistyötä ja siten ilmoittaa viipymättä toiminnassaan tapahtuvista palveluseteliä koskevista muutoksista toiselle osapuolelle. Kunnalla on valvontavelvollisuus tuottajan suorittamaan toimintaan. Kunta valvoo hyväksymiensä palveluntuottajien palvelujen laatua ja varmistaa, että palvelujen laatu täyttää palvelusetelilain sekä palveluseteliohjeen mukaiset vaatimukset. Kunnalla on velvollisuus peruuttaa palveluntuottajan hyväksyminen, jos palveluntuottaja pyytää hyväksymisensä peruuttamista. 5. Palvelusetelin arvo Kunta päättää palvelusetelin arvosta ja sen muutoksista. Kunnan on määrättävä palvelusetelin arvo niin, että se on asiakkaan kannalta kohtuullinen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 ja 5 :ssä asiakkaalle maksuttomiksi säädettyjen sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkimiseksi annettavan palvelusetelin arvo on määrättävä niin, ettei asiakkaalle jää maksettavaksi omavastuuosuutta. Jos asiakkaan palveluntarve muuttuu, kunta arvioi uudelleen, onko palvelusetelin käyttö edelleen paras vaihtoehto asiakkaan palvelun toteuttamiseksi. Tällöin palvelusetelipäätös voidaan perua ja asiakkaan palvelut järjestää muulla tavoin. 6. Palveluntuottaja 6.1 Yleiset velvoitteet palveluntuottajalle Palveluntuottajan on noudatettava palveluntuottajaa ja sen toimintaa koskevaa lainsäädäntöä sekä kaikkia viranomaismääräyksiä ja ohjeita. Palveluntuottajan edellytysten täyttyminen on tarkastettu yrityksen perustamisvaiheessa. Perustamisluvan myöntää toimivaltainen aluehallintovirasto tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Sellaiset palveluntuottajat, jotka eivät harjoita ympärivuorokautista sosiaalipalvelutoimintaa tekevät toimiluvan hakemisen sijaan ilmoituksen toiminnan aloittamisesta/muutoksesta sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluntuottaja antaa ko. palveluja, jonka jälkeen heidän merkitään aluehallinnon rekisteriin. Sellaiset palveluntuottajat, joiden toimintana ovat kotipalvelun tukipalvelut, voivat hakea tukipalvelurekisteriin siihen kuntaan, jossa tuottaja antaa ko. palveluja. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan tämän sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kun

8 7 palveluntuottaja hyväksytään palvelusetelillä toteutettavan palvelun palveluntuottajaksi. Palveluntuottajan tulee olla merkitty ennakkoperintärekisteriin. Kunnalla on oikeus vaatia palvelun tuottajaa toimittamaan kirjalliset todistukset tai muu riittävä näyttö siitä, että toiminnan yleiset edellytykset täyttyvät. Palveluntuottajan tulee toimittaa todistukset verojen, lakisääteisten vakuutusmaksujen ja toiminnan vastuuvakuutuksen maksamisesta. Kun palveluntuottaja harjoittaa luvanvaraista terveyden- ja sairaanhuollon toimintaa tulee lisäksi olla todistus potilasvakuutuksen maksamisesta sekä sopimus sosiaali- ja potilasasiamiehen palvelusta. Todistusten tulee olla alle kolme (3) kuukautta vanhoja. Palveluntuottaja tulee olla kaikki toiminnassa tarvittavat asianmukaiset vakuutukset voimassa. Mikäli palveluntuottajan vastuuvakuutus ei kata täysimääräisesti aiheutuneita vahinkoja, vastaa palveluntuottaja vahingoista täyteen määrään asti. Palveluntuottajalla on oikeus käyttää alihankkijoita. Mikäli palveluntuottaja käyttää palvelunsa tuottamisessa alihankkijoita, vastaa tämä alihankkijoidensa työstä kuin omastaan. Alihankkijoista on ilmoitettava erillisellä liitteellä. Palveluntuottajan tuottamien palvelujen on vastattava vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. Palveluntuottaja sitoutuu hyvään laatuun ja luotettavuuteen. Nämä määritellään tarkemmin palvelukohtaisissa liitteissä. Palveluntuottajalla tulee olla ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelma, joka kattaa kaikki palveluntuottajan sosiaalipalvelut. Palveluntuottajan on pidettävä omavalvontasuunnitelmaa julkisesti nähtävillä ja seurattava sen toteutumista. Palveluntuottajalla tulee olla nimetty omavalvonnasta vastaava henkilö. Palveluntuottajan tulee tehdä asiakkaan tai hänen edustajansa kanssa kirjallinen sopimus palvelun hinnasta ja sisällöstä. Tarkemmin sopimuksen sisältö on määritelty kohdassa 3.2. Asiakkaan ja palveluntuottajan välinen kirjallinen sopimus. Palveluntuottaja sitoutuu yhteistyöhön Joensuun seudun palvelusetelikuntien ja mahdollisen sähköisen palvelusetelitoimittajan kanssa sekä sitoutuu osallistumaan palveluseteliasioita koskevaan perehdytykseen ja vähintään yhteen kehittämistapaamiseen vuodessa. Palveluntuottaja sitoutuu tekemään aluehallintovirastolle/valviralle muutosilmoituksen tietojensa ja olosuhteidensa muuttuessa ja ilmoittaa näistä välittömästi myös kunnan yhteyshenkilölle. Palveluntuottaja sitoutuu pitämään ajan tasalla julkisessa luettelossa vaadittavat asiat mm. yhteystietonsa, hintansa ja sitoutuu antamaan kunnan yhteyshenkilölle riittävät tiedot tarjoamistaan palveluista palveluohjausta varten. Palveluntuottaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että palveluntuottaja taikka sen johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö ei ole syyllistynyt rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla laissa julkisista hankinnoista 53 :ssä mainittuun rikokseen tai tekoon tai sanotun lain 54 :n mukaiseen laiminlyöntiin.

9 8 Palveluntuottajan on perehdyttävä ja täytettävä hakemuksen lisäksi palvelukohtaiset liitteet kaikista palvelusetelillä tuottamistaan palveluista (sähköinen alusta otsikko setelikohtaiset ehdot). Palveluseteliliitteissä on lueteltu palvelukohtaiset ehdot ja kuvattu palvelusetelipalvelujen sisällöt. Puutteellisia tai vaillinaisesti täytettyjä hakemuksia ei voida käsitellä. 6.2 Vaadittava raportointi ja valvonta Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan kalenterivuosittain kunnalle raportin edellisen vuoden toiminnastaan kuukauden kuluessa sen valmistumisesta. Palveluntuottaja luovuttaa kunnalle henkilökuntalomakkeessa pyydetyt tiedot henkilökunnastaan ja tarkistaa vuosittain niiden ajantasaisuuden. Palveluntuottaja hyväksyy kunnan tekemät valvontakäynnit. Palveluntuottajan tulee tiedottaa oma-aloitteisesti kuntaa yrityksen toiminnasta tapahtuvista olennaisista muutoksista. Palvelun tuottamiseen vaikuttavien olosuhteiden muutoksista (esim. viivytys, este, keskeytys) sekä vastuuhenkilöiden tai yhteystietojen muuttumisesta on ilmoitettava kunnalle kirjallisesti viipymättä sen jälkeen, kun muutos on havaittu tai muutoin todennäköinen. Asiakas/omaispalautetta kerätään vuosittain ja ne dokumentoidaan. Palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä ja tulokset asiakaspalautekyselystä toimitetaan kunnalle. Palveluntuottaja puuttuu jokaiseen asiakasreklamaatioon ilman tarpeetonta viivytystä ja korjaa tilanteen viipymättä kaikin kohtuullisina pidetyin keinoin. Kirjalliset asiakasreklamaatiot ja niiden aiheuttamat toimenpiteet raportoidaan kunnalle vuosittain maalis- ja syyskuun loppuun mennessä. Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kunnan yhteyshenkilölle, mikäli asiakkaan voinnissa tapahtuu selkeää kuntoutumista tai toimintakyvyn romahtamisesta. Palveluntuottajalla tulee olla järjestelmä tai kirjattu toimintatapa poikkeamatilanteiden dokumentointia varten ja menettelytavat poikkeamien käsittelyyn. 6.3 Asiakastietojen käsittely ja dokumentointi sekä arkistointi Kunta on palvelusetelillä tuotetun palvelun osalta henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä. Syntyvät asiakirjat ovat kunnan asiakirjoja, vaikka palveluntuottaja ne laatii, säilyttää ja arkistoi. Palveluntuottajan tulee säilyttää asiakastietoihin liittyvät asiakaskirjat huolellisesti ja pyydettäessä antaa tietoja kunnan viranomaisille. Asiakirjat on palautettava kunnalle, kun asiakkuus päättyy. Kaikki asiakastiedot asiakasrekisteriin liittyen tulee palauttaa. Palveluntuottajan on asiakasrekisterissään pidettävä erillään palvelusetelillä annettujen palvelujen asiakirjat muista asiakastiedoista sekä erotettava myös saman asiakkaan palvelusetelin käytön yhteydessä syntyneet asiakastiedot ja ne tiedot, jotka ovat syntyneet asiakkaan itse maksamien palvelujen yhteydessä.

10 9 Palveluntuottajalla tulee olla kirjalliset ohjeet asiakas/potilasasiakirjojen laadinnasta, säilyttämisestä ja salassapidosta. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan kunnan antamia ohjeita, jotka koskevat asiakas/potilastietojen laatimista, ylläpitoa ja luovuttamista. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan laissa säädettyä salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta sekä tietosuojasta ja tietoturvasta annettuja säännöksiä ja palveluntuottajalla on tietosuoja-asioista vastaava nimetty henkilö. Palveluntuottaja tulee kirjata asiakkaan hoidon kannalta olennaiset kirjaukset. Mahdolliset tarkennukset kirjauksiin mainitaan palvelukohtaisissa liitteissä. Palveluntuottajalla on rekisterinpidosta vastaava henkilö. Asumispalvelujen tuottajilla rekisteriselosteet tulee olla nähtävillä ilmoitustaululla. 6.4 Palveluntuottajaksi hakeutuminen ja hakemuksen liitteet Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan sähköisellä hakemuksella epalvelun kautta. Palveluun voi kirjautua omilla pankkitunnuksilla. Hakeutuminen on mahdollista ympäri vuoden. Palveluntuottaja voi hakeutua samalla hakemuslomakkeella palveluntuottajaksi useampaan eri palveluun ja useampaan eri kuntaan. Hakemuksesta ilmenee kuntien palvelusetelipalvelut, joista osa on kuntakohtaisia palvelusetelipalveluja ja osa seudullisia palvelusetelipalveluja. Sähköisen hakemuksen liitteeksi palveluntuottaja liittää seuraavat asiakirjat: Henkilökuntaluettelo (valmis lomakepohja) Omavalvontasuunnitelma Kopio aluehallintoviraston /Valviran päätöksestä /ilmoituksen rekisteröinnistä tai tukipalvelutuottajilta kunnan päätös tukipalvelurekisteriin hyväksymisestä Todistus verojen maksamisesta (verohallinto) Todistus maksetuista lakisääteisistä vakuutusmaksuista (YEL, TYEL, tapaturmavakuutus) Todistus vastuuvakuutuksesta Todistus potilasvakuutuksesta (hoitoala) Mikäli tuottaja käyttää alihankkijoita, selvitys alihankkijoista (valmis lomakepohja) Sopimus potilasasiamiehen palveluista (hoitoala) Palvelukuvaukset/palvelutuotteet sekä palvelujen hinnat (seutusetelit) 6.5 Palveluntuottajan hyväksyminen Kaikki ehdot ja kriteerit täyttävät tuottajat hyväksytään palvelusetelituottajiksi, ja tuottajalle lähetetään kirjallinen päätös hyväksytyksi tulemisesta. Hyväksymisen jälkeen palveluntuottajan tiedot lisätään kunnan ylläpitämään julkiseen luetteloon.

11 Hyväksymisen peruuttaminen Kunta voi peruuttaa hyväksymisen ja poistaa palveluntuottajan hyväksyttyjen palveluntuottajien listalta, mikäli kunta lopettaa palvelujen järjestämisen palvelusetelillä tai muuttaa palvelusetelin käytölle asetettuja ehtoja tai jos palveluntuottaja ei täytä tässä lomakkeessa ja sen liitteissä mainittuja ehtoja, kriteerejä ja ohjeita. Mikäli kunta hallinnollisin päätöksin lopettaa palvelujen järjestämisen palvelusetelillä tai muuttaa palvelusetelin käytölle asetettuja ehtoja, kunnalla on oikeus peruuttaa palveluntuottajan hyväksyminen ja poistaa palveluntuottajan nimi hyväksyttyjen palvelu tuottajien listalta kolmen kuukauden kuluttua päätöksenteosta. Kunnalla on oikeus peruuttaa palveluntuottajan hyväksyminen välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli palveluntuottaja 1. ei noudata hyviä palvelukäytäntöjä 2. on väärinkäyttänyt asemaan asiakkaiden keskuudessa tai tuottanut palvelua asiakkaan saaman palvelusetelipäätöksen vastaisesti 3. ei täytä/noudata laissa ja tässä palveluseteliohjeessa hyväksymiselle asetettuja edellytyksiä 4. on antanut olennaisesti vääriä tietoja yrityksestä 5. on tullut maksukyvyttömäksi, ei ole kyennyt hoitamaan laskujaan eräpäivään mennessä, on aloittanut akordimenettelyn, on asetettu selvitystilaan tai on välittömässä vaarassa tulla asetetuksi selvitystilaan 6. palveluntuottaja tai joku sen johtoon kuuluva henkilö on tuomittu elinkeinotoimintaan liittyvässä rikoksessa. Hyväksyntä voidaan peruuttaa myös 1-3 kirjallisen huomautuksen jälkeen, mikäli yritys ei ole korjannut valvonnan yhteydessä ilmenneitä tai muutoin kunnan tietoon tulleita epäkohtia asetetussa määräajassa. Kunnalla on velvollisuus peruuttaa palveluntuottajan hyväksyminen, jos palveluntuottaja pyytää hyväksymisensä peruuttamista. Hyväksynnän peruuttamisen jälkeen ko. palveluntuottaja ei voi vastaanottaa palvelutilauksia, joiden maksamiseen käytetään palveluseteliä. Palveluntuottajan tulee huolehtia niiden palvelutilausten perumisesta, jotka se oli ehtinyt sopia ennen hyväksynnän peruuttamista.

12 11 Liite 1: Palvelusetelitoiminnassa noudatettavat lait ja viranomaismääräykset Palveluntuottajan on noudatettava kaikkia palveluntuottajaa ja sen toimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä ja ohjeita. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa työsopimuslainsäädäntöä ja alan työehtosopimuksia. Palveluntuottaja ja hänen henkilöstönsä perehtyvät seuraaviin asiakirjoihin 1. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 569/ Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/ Laki yksityisestä terveydenhuollosta 152/ Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/ Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/ Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 710/1982 ja asetus 607/ Terveydenhuoltolaki 1326/ Kansanterveyslaki 66/ Pelastuslaki 379/2011 ja asetus 407/ Laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992, 912/ Potilasvahinkolaki 585/ Terveydensuojelulaki 762/ Henkilötietolaki 523/ Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 254/ Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/ Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/ Laki ja asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005, 608/ Laki ja asetus terveydenhuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 559/1994, 564/ Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/ Työturvallisuuslaki 738/ Kuluttajasuojalaki 38/ Kuluttajaturvallisuuslaki 920/ Laki kuluttajariitalautakunnasta 8/ Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelman laatimista, sisältöä ja seurantaa koskevat määräykset. Valvira Kotihoidon palveluja (tuki- ja hoitopalvelut) tuotettaessa, tuottaja ja hänen henkilöstönsä perehtyy asiakirjoihin Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö. 2013: Turvallinen lääkehoito. Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005: Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/ Kuntakohtaiset ikäpoliittiset strategiat tai palveluohjelmat

13 Kuntakohtaiset kotihoidon lääkehoitosuunnitelmat Kehitysvammaisten kotiin annettavia palveluja tuotettaessa, tuottaja ja hänen henkilöstönsä perehtyy asiakirjoihin Laki ja asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987, 759/ Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977 Omaishoidon vapaapäiväpalveluja tuotettaessa, tuottaja ja hänen henkilöstönsä perehtyy asiakirjoihin 1 29 ja 32 (myös 30 ja 31, jos palveluissa kehitysvammaisia) 32. Laki omaishoidon tuesta 937/2005 Ikäihmisten asumispalveluja tuotettaessa (palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen, lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen), tuottaja ja hänen henkilöstönsä perehtyy asiakirjoihin 1 29 ja Pelastuslaki 379/2011 ja asetus 407/ Euroopan unionin yksityinen elintarvikehygienia-asetus 852/2004/EU 35. Elintarvikelaki 23/ Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuussuunnittelijoille. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2011: Määräys hygieniaosaamisesta. Evira 1/ Ravitsemussuositukset ikääntyneille. Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010 Kehitysvammaisten asumispalveluja tuotettaessa, tuottaja ja hänen henkilöstönsä perehtyy kaikkiin yllä lueteltuihin asiakirjoihin 1 24, 26, 30 31, 33 37

14 13 Liite 2: Kuntien yhteystiedot Lisätietoja hakemuksen täyttämisestä tai palvelusetelipalvelusta Ikäihmisten asumispalvelut: Joensuu Liperi Ilomantsi Juuka Marjatta Seppänen vs. asumispalvelujen päällikkö p Leena Laaninen hoito- ja hoivapalvelujen johtaja p Hannele Komu hoito- ja hoivatyönjohtaja p Kaisa Tanskanen sosiaali- ja terveysjohtaja p Kotiin annettavat palvelut: Joensuu Tuija Kaltiainen vs. kotihoidon päällikkö p Marke Varis palveluohjausvastaava p Liperi Ilomantsi Juuka Leena Laaninen hoito- ja hoivapalvelujen johtaja p Eija Kettunen kotihoidon ohjaaja p Kaisa Tanskanen sosiaali- ja terveysjohtaja p Kehitysvammaisten asumispalvelut: Joensuu Anne Vehviläinen kehitysvammahuollon palveluvastaava p Tarja Hallikainen vammaispalvelupäällikkö p

15 14 Omaishoidon tuki: Joensuu Liperi Kaisa Rautiainen johtava sosiaalityöntekijä p Leena Laaninen hoito- ja hoivapalvelujen johtaja p

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN HAKEMUKSEN TUNNISTE 2015/2 HAKEMUS LÄHETETTY KÄSITELTÄVÄKSI 22.02.2015 PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT POGOSTAN ARJENAPU Y-Tunnus 2644362-7 Toimipaikka Osoite Rajatie 2b 82900 YHTEYSHENKILÖN TIEDOT Etunimi Jorma

Lisätiedot

Hyvä palveluntuottaja!

Hyvä palveluntuottaja! 1 Hyvä palveluntuottaja! 20.1.2015 Olemme koonneet tähän linkkiin 1. Tietoa palvelusetelistä 2. Tietoa lainsäädännöstä 3. Ohjeet sähköisen palvelusetelihakemuksen täyttämiseen Lue huolella tämä linkki,

Lisätiedot

Palveluseteliohje. Ikääntyneiden asumispalvelut

Palveluseteliohje. Ikääntyneiden asumispalvelut Palveluseteliohje Ikääntyneiden asumispalvelut 1 Sisällys YLEINEN OSA OHJE PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA... 2 1. Palveluseteliohje ja sen soveltamisala... 2 2. Määritelmät... 2 3. Asiakas... 3

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN 205/21.211/2016

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN 205/21.211/2016 HAKEMUKSEN TUNNISTE 2016/41 HAKEMUS LÄHETETTY KÄSITELTÄVÄKSI 07.05.2016 PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT Nimi Vaara-Karjalan Kotipalvelu Oy Y-Tunnus 2757873-4 Toimipaikka Ilomantsi Osoite Taipaleenrannantie 12,

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Palvelun tuottaja Y-tunnus Toimintayksikön nimi Toimintayksikön postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Toiminnasta vastaavan henkilön nimi

Lisätiedot

Lyhyet psykoterapiajaksot aikuisille ja heidän perheilleen - palveluseteli 2016-2017

Lyhyet psykoterapiajaksot aikuisille ja heidän perheilleen - palveluseteli 2016-2017 Avopalvelut Lyhyet psykoterapiajaksot aikuisille ja heidän perheilleen - palveluseteli 2016-2017 Yleistä Tampereen kaupungin terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta on päättänyt ottaa

Lisätiedot

OPAS PALVELUSETELITUOTTAJALLE

OPAS PALVELUSETELITUOTTAJALLE OPAS PALVELUSETELITUOTTAJALLE Sisällys 1 Palveluseteli kotona asumisen tukena... 3 2 Palveluseteliprosessi palveluntuottajan näkökulmasta... 4 3 Palveluseteliprosessi asiakkaan näkökulmasta... 5 4 Laskutus...

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

Palveluseteliohje. Kehitysvammaisten asumispalvelut

Palveluseteliohje. Kehitysvammaisten asumispalvelut Palveluseteliohje Kehitysvammaisten asumispalvelut päiv. 8.6.2016 1 Sisällys YLEINEN OSA OHJE PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA... 2 1. Palveluseteliohje ja sen soveltamisala... 2 2. Määritelmät...

Lisätiedot

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI HÄMEENLINNAN KAUPUNKI LASTEN JA NUORTEN PALVELUT Palveluseteli/Varhaiskasvatus HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI Vastaanottaja: Saapumispäivämäärä: Uusi hakemus Muutoshakemus

Lisätiedot

Palvelusetelisääntökirja

Palvelusetelisääntökirja Palvelusetelisääntökirja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Yleinen osio Yhtymähallitus 22.11.2016 Voimassa 1.1.2017 alkaen 1 SISÄLLYS YLEINEN OSIO 1. Sääntökirja ja sen soveltamisala...

Lisätiedot

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä: Nastolan kunta Varhaiskasvatus Palveluseteli lasten päivähoidossa PALVELUNTUOTTAJIEN HYVÄKSYMISEN EDELLYTYKSET Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Lisätiedot

Kotiin annettavaa lomitusta myönnetään 18 tuntia kuukaudessa 3 x 6 tunnin jaksoissa.

Kotiin annettavaa lomitusta myönnetään 18 tuntia kuukaudessa 3 x 6 tunnin jaksoissa. 1(8) Omaishoidon tuella tarkoitetaan omaishoidon tuesta annetun lain 2 :n mukaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota

Lisätiedot

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012 Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan Infotilaisuus 23.2.2012 Maritta Koskinen 1 Taustaa palvelusetelille Aiemmat säädökset palvelusetelistä vuonna 2004 Laajentui vuonna 2008 Palvelusetelilaki (569/2009)

Lisätiedot

Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa. 1. Määritelmät. Muonion kunta Sosiaalilautakunta. Tässä sääntökirjassa

Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa. 1. Määritelmät. Muonion kunta Sosiaalilautakunta. Tässä sääntökirjassa 1. Määritelmät Tässä sääntökirjassa 1. asiakkaalla tarkoitetaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 :n 1 kohdassa tarkoitettua asiakasta ja potilaan asemasta ja oikeuksista

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE KOTIIN ANNETTAVA PALVELU

TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE KOTIIN ANNETTAVA PALVELU TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE KOTIIN ANNETTAVA PALVELU Tuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki ehdot sekä

Lisätiedot

Oheismateriaali / sivltk 29.9.2015 80. Sääntökirja varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Yleinen osa Ylöjärven kaupunki

Oheismateriaali / sivltk 29.9.2015 80. Sääntökirja varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Yleinen osa Ylöjärven kaupunki 1 Oheismateriaali / sivltk 29.9.2015 80 Sääntökirja varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Yleinen osa Ylöjärven kaupunki 1 2 Sisältö SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 Palveluseteli...

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli (vanhuspalvelut)

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli (vanhuspalvelut) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAKEMUS HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli (vanhuspalvelut) Tällä hakemuksella sosiaali- ja/tai terveysalan yritys voi hakeutua

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVE- LUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

KOTIHOIDON PALVE- LUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 1 Oulu KOTIHOIDON PALVE- LUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 13.11.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa... 3 1. Sääntökirja... 3 1.1. Sääntökirja ja sen soveltamisala...

Lisätiedot

Hakeudumme palvelutuottajaksi seuraavissa palvelusetelipalveluissa:

Hakeudumme palvelutuottajaksi seuraavissa palvelusetelipalveluissa: 1 (6) Hakeudumme palvelutuottajaksi seuraavissa palvelusetelipalveluissa: Säännöllinen kotihoito Tilapäinen kotihoito Tilapäinen kotihoito lapsiperhlle Omaishoidon tukeminen Veteraanien kotipalvelu (Kotiin

Lisätiedot

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille:

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille: 1 (6) Päivätoiminta on vanhuksille tarkoitettu määräaikainen tukipalvelu, jolla tuetaan vanhuksen omatoimisuutta ja estetään toimintakyvyn vajeesta johtuvaa syrjäytymistä. Päivätoiminnan tarkoituksena

Lisätiedot

Tilapäisen kotihoidon sääntökirja

Tilapäisen kotihoidon sääntökirja Tilapäisen kotihoidon sääntökirja Sisällys Tilapäinen kotihoito... 3 Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa... 3 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Asiakkaan asema... 4

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELILLÄ HANKITTAVAN PALVELUN TUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELILLÄ HANKITTAVAN PALVELUN TUOTTAJAKSI HAKEMUS PALVELUSETELILLÄ HANKITTAVAN PALVELUN TUOTTAJAKSI Tällä hakemuksella sosiaali- ja / tai terveysalan yritys voi hakeutua Kolarin kunnan suun terveydenhuollon palvelusetelillä hankittavien palvelujen

Lisätiedot

Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirja 3.12.2014

Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirja 3.12.2014 1(8) Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirja 3.12.2014 2(8) Sisällysluettelo 1. Yhteystiedot 3 2. Ilmoittautuminen tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi 4 3. Palveluseteli 5 4. Palveluseteli

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU

HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU 1 Hakemus saapunut: HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU Hakeminen palveluntuottajaksi on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki omaishoidon palvelusetelin toimintaohjeen

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI TUOTTAJAN OHJE 1 27.1.2011 2. ( 5 ) VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Taustaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) tuli voimaan 1.8.2009.

Lisätiedot

Kunta ei sitoudu osoittamaan asiakkaita palveluntuottajalle.

Kunta ei sitoudu osoittamaan asiakkaita palveluntuottajalle. Hakemus säännöllisen kotihoidon ja tilapäisen kotisairaanhoidon palvelusetelituottajaksi TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE Tuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella.

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELI

KOTIHOIDON PALVELUSETELI 8.4.2013, (1/5) LIITE 4: KOTIHOIDON PALVELUSETELI 1. Lait ja viranomaismääräykset Palveluntuottajan on noudatettava kaikkia palveluntuottajaa ja sen toimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä

Lisätiedot

OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI. Mikä on palveluseteli?

OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI. Mikä on palveluseteli? Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala 1/6 Vanhus- ja vammaispalvelut Hoiva-asumisen palvelut OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Mikä on palveluseteli? Palveluseteli on yksi

Lisätiedot

ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUSTURVAKEINOT

ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUSTURVAKEINOT 2 Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUSTURVAKEINOT... 5 3.1 Asiakkaan asema... 5 3.2 Asiakkaan oikeusturvakeinot... 7 4 PALVELUNTUOTTAJA... 8 4.1 Palveluntuottajaa

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

Palveluntuottajan nimi. Puhelinnumero/faksinumero

Palveluntuottajan nimi. Puhelinnumero/faksinumero 1 HAKEMUS PALVELUN TUOTTAJAKSI Tällä hakemuksella sosiaali- ja/tai terveysalan yritys voi hakeutua Hankasalmen, Jyväskylän, Muuramen, Petäjäveden ja Toivakan palvelusetelituottajaksi. Edellä mainitut kunnat

Lisätiedot

Palveluntuottajan nimi. Puhelinnumero/faksinumero

Palveluntuottajan nimi. Puhelinnumero/faksinumero Suun terveydenhuolto Hakemus 1 (4) HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Suun terveydenhuollon palveluseteli Tällä hakemuksella yritys tai itsenäinen ammatinharjoittaja voi hakeutua Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAKEMUS HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Lapsiperheiden kotipalvelu, omaishoitajien sijaispalvelu, palvelukodissa tapahtuva lyhtyaikaishoito, tilapäinen kotihoito (vanhukset

Lisätiedot

OMAISHOIDON VAPAAN ja HARKINNANVARAISEN VAPAAN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

OMAISHOIDON VAPAAN ja HARKINNANVARAISEN VAPAAN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA OMAISHOIDON VAPAAN ja HARKINNANVARAISEN VAPAAN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Sisällysluettelo Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa... 3 1. Sääntökirja... 3 1.1. Sääntökirja ja sen

Lisätiedot

Tällä hakemuksella yksityinen perhepäivähoitaja hakeutuu Jyväskylän kaupungin palvelusetelituottajaksi.

Tällä hakemuksella yksityinen perhepäivähoitaja hakeutuu Jyväskylän kaupungin palvelusetelituottajaksi. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Yksityinen perhepäivähoito Lasten päivähoitopalvelut HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Ennen kuin palveluntuottaja voi hakeutua palveluseteliyrittäjäksi hänen on saatava hyväksymispäätös

Lisätiedot

Oulun kaupunki Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelin sääntökirja

Oulun kaupunki Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelin sääntökirja 1 Oulun kaupunki Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelin sääntökirja Hyvinvointilautakunta 21.5.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa...3 1. Sääntökirja...

Lisätiedot

1 (6) LAHDEN KAUPUNKI. Hakemus säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit

1 (6) LAHDEN KAUPUNKI. Hakemus säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit 1 (6) Kotihoidon tavoitteena on antaa hyvää ja turvallista hoivaa ja hoitoa kaupungin kotihoidon kriteerit täyttävälle asiakkaalle. Hoitoa toteutettaessa tuetaan asiakkaan omaa toimintakykyä ja mahdollisimman

Lisätiedot

Palveluntuottajan nimi. Puhelinnumero/faksinumero. Osoite, puhelinnumero,sähköpostiosoite

Palveluntuottajan nimi. Puhelinnumero/faksinumero. Osoite, puhelinnumero,sähköpostiosoite JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Yksityiset päiväkodit Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Ennen hakeutumistaan palveluseteliyrittäjäksi palveluntuottajan

Lisätiedot

Kaupunki ei sitoudu osoittamaan asiakkaita palveluntuottajille.

Kaupunki ei sitoudu osoittamaan asiakkaita palveluntuottajille. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen OHJE TUOTTAJALLE Palveluasumisen palveluseteli Tuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri vuoden.

Lisätiedot

Hakemus siivouspalvelusetelin ja muun kotona asumista tukevan palvelun palvelusetelin tuottajaksi (rintamaveteraanien ja omaishoidon palvelusetelit)

Hakemus siivouspalvelusetelin ja muun kotona asumista tukevan palvelun palvelusetelin tuottajaksi (rintamaveteraanien ja omaishoidon palvelusetelit) Sivu 1 Hakemus siivouspalvelusetelin ja muun kotona asumista tukevan palvelun palvelusetelin tuottajaksi (rintamaveteraanien ja omaishoidon palvelusetelit) Tällä hakemuksella siivouspalveluja sekä / tai

Lisätiedot

Palveluseteliohje hoiva-asuminen. 28.3.2012 / yhteystiedot päivitetty 27.2.2014

Palveluseteliohje hoiva-asuminen. 28.3.2012 / yhteystiedot päivitetty 27.2.2014 Palveluseteliohje hoiva-asuminen / yhteystiedot päivitetty 27.2.2014 PALVELUSETELIOHJE 1 Sisällysluettelo 1. Palveluseteli... 2 2. Hoiva-asumisen palvelukuvaus... 2 3. Ohjeet hoiva-asumisen palvelusetelin

Lisätiedot

1. Palveluntuottajaa koskevat yleiset sopimusehdot

1. Palveluntuottajaa koskevat yleiset sopimusehdot HAKEMUS JA KRIITEERIT PALVELUSETELITUOTTAJAKSI 1) IKÄIHMISTEN PÄIVÄTOIMINTA 2) OMAISHOIDON TUEN VAPAAN PALVELUSETELI PÄIVÄTOIMINNASSA Kaikki alla mainitut ehdot täyttävä palveluntuottaja voidaan hyväksyä

Lisätiedot

Palvelusetelisääntökirja

Palvelusetelisääntökirja Palvelusetelisääntökirja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kotihoidon tukipalvelut Yhtymähallitus 22.11.2016 157, tarkennukset 27.4.2017 64 Ikäihmisten palvelujen johtotiimi 11.4.2017,

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUSETELIYRITTÄJÄN PALVELUTOIMINNAN EHDOISTA

SOPIMUS PALVELUSETELIYRITTÄJÄN PALVELUTOIMINNAN EHDOISTA Tornion kaupunki Kotihoitoyksikkö Sairaalakatu 1 95400 TORNIO SOPIMUS PALVELUSETELIYRITTÄJÄN PALVELUTOIMINNAN EHDOISTA 1. OSAPUOLET Tornion kaupunki Tuottaja: 2. SOPIMUKSEN KOHDE Sopimuksen kohteena on

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN TILAPÄISEEN KOTIPALVELUUN JA SIIVOUSPALVELUIHIN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN TILAPÄISEEN KOTIPALVELUUN JA SIIVOUSPALVELUIHIN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN TILAPÄISEEN KOTIPALVELUUN JA SIIVOUSPALVELUIHIN Hakemus saapunut 15 HAEN PALVELUNTUOTTAJAKSI TILAPÄISEEN KOTIHOITOON SIIVOUSPALVELUUN Palveluntuottajaa

Lisätiedot

HAKEMUS JA SOPIMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI

HAKEMUS JA SOPIMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Yksityinen perhepäivähoito Varhaiskasvatuspalvelut HAKEMUS JA SOPIMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Tällä hakemuksella yksityinen perhepäivähoitaja hakeutuu Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

Hakemus omaishoidon tuen vapaan ja henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit

Hakemus omaishoidon tuen vapaan ja henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit 1 Hakemus omaishoidon tuen vapaan ja henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Vapaa koskee

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta.

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta Tarjoaja Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (päätöksen tiedoksiantoa varten) Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät

Lisätiedot

1 (5) LAHDEN KAUPUNKI. Hakemus kotiin toimitetun aterian palvelusetelituottajaksi. Palveluntuottajaa koskevat tiedot

1 (5) LAHDEN KAUPUNKI. Hakemus kotiin toimitetun aterian palvelusetelituottajaksi. Palveluntuottajaa koskevat tiedot 1 (5) Ikäihmiselle, joka alentuneen toimintakyvyn vuoksi kykene aterioimaan kodin ulkopuolella kä valmistamaan ruokaa itsenäisesti, toimitetaan kotihoidon tukipalveluna ateria kotiin. Kotiin toimitettu

Lisätiedot

ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUSTURVAKEINOT

ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUSTURVAKEINOT 2 Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUSTURVAKEINOT... 5 3.1 Asiakkaan asema... 5 3.2 Asiakkaan oikeusturvakeinot... 6 4 PALVELUNTUOTTAJA... 7 4.1 Palveluntuottajaa

Lisätiedot

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus Terveydenhuollon palvelut, avosairaanhoito

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus Terveydenhuollon palvelut, avosairaanhoito HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Lapsen infektiosairauden kiireellisen hoidon palveluseteli Tällä hakemuksella terveysalan yritys voi hakeutua palvelusetelituottajaksi Jyväskylän kaupungille,

Lisätiedot

SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Sisällys 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 3 3 Kotihoidon arvot ja toiminnan keskeiset periaatteet... 5 4 Säännöllisen kotihoidon saamisen kriteerit...

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja. Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen

Palvelusetelin sääntökirja. Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen Palvelusetelin sääntökirja Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen 22.4.2016 2 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 1 Sääntökirjan tarkoitus ja voimassaolo... 3 2 Määritelmät...

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT Palveluntuottajan nimi Y-tunnus Osoite Puhelinnumero ja telefax Yhteyshenkilö Sähköposti uusi hakemus muutoshakemus jatkohakemus Palvelusetelin

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Yksityinen perhepäivähoito Varhaiskasvatuspalvelut HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Ennen kuin palveluntuottaja voi hakeutua palvelusetelipalvelun tuottajaksi hänen tulee olla

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (6) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (6) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys HELSINGIN KAUPUNKI 1 (6) LAPSIPERHEIDEN TILAPÄISEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HYVÄKSYMISEN KRITEERIT A) Lakisääteiset hyväksymiskriteerit A.1. Palveluntuottajaa tai sen johtoon kuuluvaa henkilöä

Lisätiedot

Hallituksen esitys uudeksi palvelusetelilaiksi. Helsinki 2.6.2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen

Hallituksen esitys uudeksi palvelusetelilaiksi. Helsinki 2.6.2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Hallituksen esitys uudeksi palvelusetelilaiksi Helsinki 2.6.2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Uusi palvelusetelilaki - taustaa Aiemmat palvelusetelisäännökset voimaan 2004 Sääntely keskittyi kotipalvelun

Lisätiedot

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Palvelusetelikokeiluja Omaishoidon vapaan palvelusetelikokeilu Palvelurahakokeilu - > yksityisen hoidon

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana?

KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana? KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana? Lähteet: verohallinnon ohjeistus, Valviran ohjeistus, www.elias.fi (Taija Härkki), Sosiaalihuoltolaki, Arvonlisäverolaki,

Lisätiedot

PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016

PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 Perusturvalautakunta 15.12.2015 152, liite 8 PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 Vanhusten tehostettu palveluasuminen 2 Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin toimintaohje vuonna 2016 Säädösperusta

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Hakemus 24.8.2015 HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Saapunut: Käsitelty: PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 1. Palvelun tuottajan tiedot Palvelutuottaja (yhteisön rekisteriotteen mukainen nimi)

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. 2014 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu

Palvelusetelin toimintaohje. 2014 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Palvelusetelin toimintaohje 2014 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Sisällysluettelo I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 4 1 PALVELUSETELI... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 5 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET...

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Yksityinen perhepäivähoito Varhaiskasvatuspalvelut HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Ennen kuin palveluntuottaja voi hakeutua palveluseteliyrittäjäksi hänen on saatava hyväksymispäätös

Lisätiedot

Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirja. 1.1.2016 lukien

Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirja. 1.1.2016 lukien Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirja 1.1.2016 lukien Ikäihmisten lautakunta 25.11.2015 1 Sisällys 1. Palveluseteli... 3 2. Sääntökirja... 3 2.1. Sääntökirjan muuttaminen... 3 2.2. Sääntökirjan

Lisätiedot

Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi

Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt seuraavista perusterveydenhuollon palveluseteleistä ja niiden arvosta vuodelle

Lisätiedot

Päivähoidon palvelusetelin sääntökirja

Päivähoidon palvelusetelin sääntökirja Päivähoidon palvelusetelin sääntökirja Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut 12.11.2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Yleinen osa... 1 1. Yleistä sääntökirjasta... 1 1.1 Sääntökirjassa käytettävät

Lisätiedot

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Yhteislautakunnan liite nro 14 / 26.1.2012 PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Perusturvan yhteislautakunta 22.1.2009 7 26.1.2012 14 2 Palvelusetelin käyttö JJR-kunnissa Kunnalla

Lisätiedot

ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUSTURVAKEINOT

ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUSTURVAKEINOT 2 Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUSTURVAKEINOT... 5 3.1 Asiakkaan asema... 5 3.2 Asiakkaan oikeusturvakeinot... 7 4 PALVELUNTUOTTAJA... 8 4.1 Palveluntuottajaa

Lisätiedot

OSTOPALVELUSOPIMUS. Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa:

OSTOPALVELUSOPIMUS. Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa: 1 OSTOPALVELUSOPIMUS Sopimuksen osapuolet Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa: Asukas: xxxxxxxxxxxxxxxxx Henkilötunnus: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lisätiedot

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: hankinta.sotet@espoo.fi.

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: hankinta.sotet@espoo.fi. 1 (6) KOTIIN TUOTETTAVIEN PALVELUJEN SEKÄ PÄIVÄTOIMINNAN HANKINTA DNO 899/02.08.00/2012 Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI

PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI 1(6) PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI Mikä palveluseteli on Palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu yli 65-vuotiaiden ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. llä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen palvelukodin

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Vammaispalvelut Perusturvalautakunta KEHITYSVAMMAISTEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Vammaispalvelut Perusturvalautakunta KEHITYSVAMMAISTEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Vammaispalvelut Perusturvalautakunta 13.6.2017 KEHITYSVAMMAISTEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Sisällys YLEINEN OSA OHJE PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA...3

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELISÄÄNTÖKIRJA

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELISÄÄNTÖKIRJA 30.3.2016 LOHJAN KAUPUNKI VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELISÄÄNTÖKIRJA LOHJAN KAUPUNKI, Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.3.2016 Sisällys 1 Soveltamisala... 3 2 Sääntökirja... 3 3 Määritelmät... 3 4 Asiakkaan

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 Aluehallintoviraston ohjaus ja valvonta Aluehallintoviraston ohjauksen eri muodot: seminaarit, ohjeet, kannanotot, Internet, sähköposti- ja puhelinohjaus,

Lisätiedot

Yksityiset päiväkodit Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit

Yksityiset päiväkodit Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatus Yksityiset kerhot Yksityiset päiväkodit Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit Hakemus ja sopimus palvelusetelipalvelun tuottajaksi Tällä hakemuksella yksityinen päiväkoti,

Lisätiedot

PALVELUSETELIOHJE MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

PALVELUSETELIOHJE MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUSETELIOHJE MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TYÖRYHMÄ: Niina Helminen Leena Haveri Ulla Riikonen Seppo Hujanen Maija Loponen Päivi Karhunen Noora Juvonen Moona Kuukka Kirsi Ollikainen Ria-Liisa

Lisätiedot

PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA

PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA Sivistyslautakunta 70 11.09.2014 Kunnanhallitus 269 29.09.2014 Valtuusto 88 08.10.2014 PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA SIVIS 70 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje Henkilökohtainen apu 2016

Palvelusetelin toimintaohje Henkilökohtainen apu 2016 Palvelusetelin toimintaohje Henkilökohtainen apu 2016 SISÄLLYSLUETTELO I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 1 1 PALVELUSETELI... 1 2 MÄÄRITELMÄT... 2 3 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN

Lisätiedot

Palvelusetelisääntökirja

Palvelusetelisääntökirja Palvelusetelisääntökirja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Omaishoidon lakisääteinen vapaa Yhtymähallitus 22.11.2016, voimassa 1.1.2017 alkaen Ikäihmisten palvelujen johtotiimi

Lisätiedot

OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE

OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala 1/5 Vanhus- ja vammaispalvelut Hoiva-asumisen palvelut OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE YMPÄRIVUOROKAUTISENA LYHYTAIKAISHOITONA JÄRJESTETTÄVÄ OMAISHOI- DONTUEN LAKISÄÄTEISEN

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN TILAPÄISEN JA SÄÄNNÖLLISEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELI. Palveluntuottaja ja hänen henkilöstönsä perehtyvät seuraaviin asiakirjoihin:

LAPSIPERHEIDEN TILAPÄISEN JA SÄÄNNÖLLISEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELI. Palveluntuottaja ja hänen henkilöstönsä perehtyvät seuraaviin asiakirjoihin: LAPSIPERHEIDEN TILAPÄISEN JA SÄÄNNÖLLISEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELI on sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n mukaista palvelua lapsiperheille, painopisteenä ovat alle kouluikäisten lasten perheet ja vauvaperheet.

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 15.12.2015 151, liite 7. PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 kotipalvelu / kotisairaanhoito

Perusturvalautakunta 15.12.2015 151, liite 7. PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 kotipalvelu / kotisairaanhoito Perusturvalautakunta 15.12.2015 151, liite 7 PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 kotipalvelu / kotisairaanhoito 2 Kotipalvelun / kotisairaanhoidon palvelusetelin toimintaohje vuonna 2016 Säädösperusta

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

Palvelusetelisääntökirja

Palvelusetelisääntökirja Palvelusetelisääntökirja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Lapsiperheiden kotipalvelu Yhtymähallitus 22.11.2016 157, tarkennukset 27.4.2017 64 Palvelukohtainen osio: Perhe-ja

Lisätiedot

Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat asiakirjat. Palveluntuottajan. Puhelin Telefax Internet

Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat asiakirjat. Palveluntuottajan. Puhelin Telefax  Internet 08.11.2016 1/11 84213 ENMG-tutkimusten hankinta 1. : Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: ENMG-tutkimusten hankinta Hankinnan tunniste- tai viitenumero: 84213 Hankinnan

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunki Varhaiskasvatuksen palvelusetelin alustavat perusteet alkaen

Lappeenrannan kaupunki Varhaiskasvatuksen palvelusetelin alustavat perusteet alkaen 1 (5) 24.10.2017 Lappeenrannan kaupunki Varhaiskasvatuksen palvelusetelin alustavat perusteet 1.8.2018 alkaen Palveluseteli Palvelusetelillä voidaan järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluita,

Lisätiedot

MUURAMEN KUNTA Yksityiset päiväkodit 1 (5) Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit

MUURAMEN KUNTA Yksityiset päiväkodit 1 (5) Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit MUURAMEN KUNTA Yksityiset päiväkodit 1 (5) Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit Varhaiskasvatuspalvelut 7.6.2016 Hakemus palvelusetelipalvelun tuottajaksi Tällä hakemuksella haetaan Muuramen kunnan varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELILLÄ HANKITTAVAN PALVELUN TUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELILLÄ HANKITTAVAN PALVELUN TUOTTAJAKSI HAKEMUS PALVELUSETELILLÄ HANKITTAVAN PALVELUN TUOTTAJAKSI Tällä hakemuksella terveysalan yritys voi hakeutua Kotkan kaupungin avoterveydenhuollon palvelusetelillä hankittavien palvelujen palvelusetelituottajaksi.

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Vammaispalvelut HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.4.2015 28.5.2015

Vammaispalvelut HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.4.2015 28.5.2015 1 Vammaispalvelut HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.4.2015 28.5.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Asiakkaan asema, oikeusturvakeinot ja velvollisuudet...

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Palvelusetelisääntökirja

Palvelusetelisääntökirja Palvelusetelisääntökirja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Jalkojenhoitopalvelut Yhtymähallitus 22.11.2016 157, tarkennukset 27.4.2017 64 Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtaja

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Palveluseteli ja julkiset hankinnat sosiaali- ja terveyspalveluissa

Palveluseteli ja julkiset hankinnat sosiaali- ja terveyspalveluissa Palveluseteli ja julkiset hankinnat sosiaali- ja terveyspalveluissa Asiakkaan valinta avain palvelurakennemuutokseen 12.1.2012 Sami Uotinen va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja, johtava lakimies Esityksen

Lisätiedot

Laitoshuollon rekisteri

Laitoshuollon rekisteri Tietosuojaseloste 1/6 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja

Lisätiedot