Ilmoitusasiat. Hallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmoitusasiat. Hallitus 40 19.02.2014"

Transkriptio

1 Hallitus Ilmoitusasiat 502/ /2013, 57/ /2014, 924/ /2013, 99/ /2014, 98/ /2014, 1112/ /2013, 61/ /2014, 110/ /2014, 890/ /2013 H 40 1) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus PSA- VI/2881/ /2013 yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuot tajan palvelutoiminnan lopettamisesta/suomussalmen Van hus ten ta loyh dis tys ry: Suomussalmen Vanhustentaloyhdistys ry on ilmoittanut Poh jois-suomen aluehallintovirastolle yksityisen terveydenhuollon pal ve lu jen lopettamisesta lukien. Toiminnan päättymisestä on tehty merkintä yksityisten palvelujen anta jien rekisteriin. 2) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus PSA- VI/2931/ /2013 yksityisen sosiaalihuollon palvelujen lo pet tami ses ta/pian kotipalvelu, Sotkamo: Aluehallintovirastolle on saapunut ilmoitus yksityisen sosi aa li pal ve lun tuot ta jan toiminnan lopettamisesta. YTJ:n tiedon mukaan Pian kotipalvelun elinkeinotoiminta on päättynyt Ilmoitettu muutos on merkitty yksityisten palvelujen antajien re kis teriin. 3) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston sopimus PSA- VI/2507/ /2013 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kunta yh ty män kanssa lapseen kohdistuvien seksuaali- ja pa hoin pi te ly rikos ten selvittämistä koskevien palvelujen järjestämisestä: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja Pohjois-Pohjanmaan sai raanhoi to pii rin kuntayhtymä ovat sopineet lapseen kohdistuvien sek su aali- ja pa hoin pi te ly ri kos ten selvittämistä koskevien palvelujen jär jes tämi ses tä. Sopimuksella on sovittu järjestämislain 5 :n mukaisesti lais sa tarkoitettujen tutkimusten suorittamisesta alkaen. Sopimuksen valmistelussa on kuultu Pohjois-Suomen alue hal lin to viras ton poliisin vastuualuetta, Oulun poliisilaitosta, Kes ki-poh jan maan ja Pietarsaaren poliisilaitosta, Lapin ja Pohjanmaan syyt tä jä vi ras to ja sekä Lapin aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja lu vat

2 -vastuualuetta. Myös Jokilaaksojen, Kainuun, Koillismaan, La pin ja Peräpohjolan poliisilaitoksille sekä Oulun syyttäjänvirastolle oli va rattu tilaisuus tulla kuulluksi. Sairaanhoitopiiri vastaa tutkimusten järjestämisestä, koordinoinnista ja laadusta erityisvastuualueellaan. Tutkimukset suoritetaan tut kit tavan äidinkielestä riippuen kielilainsäädännön vaatimukset huomioon ot taen ja tarvittaessa järjestetään riittävät tulkkauspalvelut. Sairaanhoitopiiri tuottaa palvelut lähtökohtaisesti omana toi min tanaan. Sairaanhoitopiiri hankkii tarvittaessa palvelut muilta tämän sopi muk sen kriteerit täyttäviltä palveluntuottajilta. Sairaanhoitopiiri varaan toimintaan riittävän määrän henkilöstöä. Hen ki lös tön määrä riippuu tehtävien tutkimusten määrästä. Tut kimuk sia tekevän työryhmän tulee olla moniammatillinen. Työryhmän käytössä tulee olla lapsen seksuaali- ja pa hoin pi te ly rikos ten selvittämiseen liittyviä somaattisia tutkimuksia tekevä lääkäri se kä tarpeelliset tulkki-, toimisto- ja muut tukipalvelut. Aikataulu laaditaan tapauskohtaisesti, viimeistään ensimmäisessä tut ki muk sen alussa pidettävässä viranomaisneuvottelussa. Sai raanhoi to pii ri sopii tämän sopimuksen mukaisista yhteistyötavoista ja aika tau luis ta poliisin, syyttäjän ja muiden asiaan osallistuvien viranomaisten kanssa. Tutkimusten toteuttamisessa pyritään noudattamaan seuraavia ai kara jo ja: - Lapsen somaattinen tutkimus tulee pyrkiä suorittamaan vuo ro kauden sisällä. - Ensimmäinen viranomaisneuvottelu tulee pitää viikon sisällä virka-apu pyyn nön saapumisesta. - Lapsen haastattelu akuuteissa tapauksissa tulee suorittaa muu taman päi vän sisällä virka-apupyynnön saapumisesta. - Lapsen haastattelu, kun tapahtuma on akuutti, tulee suorittaa kuukau den sisällä virka-apupyynnön saapumisesta. - Muilta osin tutkimusten aikarajat voivat joustaa tapauksesta ja ti lantees ta riippuen. - Tutkimuslausunnon tulee valmistua kolmen kuukauden sisällä virka-apu pyyn nös tä, mikäli poliisi, syyttäjä tai oikeuslaitos ei esitä mui ta perusteltuja vaatimuksia. Jos lausunnon antamisessa syntyy viiveitä, niistä on neuvoteltava tut ki muk sen pyytäjän kanssa. Tämän tutkimuksen mukaisia seksuaali- ja pahoinpitelyrikosten selvit tä mi seen liittyviä tutkimuksia tehdään vain poliisin, syyttäjän tai

3 tuo mio is tui men edustajan allekirjoittaman pyynnön perusteella. Sairaan hoi to pii ri sitoutuu käyttämään Suomessa voimassa olevia Käy pä hoito -suosituksia soveltamisohjeineen sekä muita kansallisia ja kansain vä li siä suosituksia. Tutkimuksen suorittaminen sisältää seuraavat vaiheet, yksilöllisesti suun ni tel tu na ja toteutettuna: 1) Virka-apupyynnön saapuminen 2) Tutkimuksen suunnitteluvaihe 3) Tutkimusvaihe 4) Lausunto 5) Palaute ja lähetteet 6) Oikeudenkäynnit Tutkimuksen kuluessa syntyvät asiakirjat ja tallenteet ovat esi tut kinta ma te ri aa lia, jonka käsittelystä on säädetty erikseen. Valtion varoista korvataan yliopistolliselle sairaanhoitopiirille lain tarkoit ta mis ta tutkimuksista aiheutuvat, toiminnan asianmukaisen hoi tami sen kannalta tarpeellisina pidettävät kustannukset. Valtion va rois ta ei korvata investointimenoja. Sopimus on voimassa al kaen toistaiseksi. Sopimus on nähtävillä hallituksen kokouksessa. 4) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös PSA- VI/1837/ /2013 helmi-maaliskuussa 2013 alueellaan to teut tamas ta sosiaalihuollon kuntakyselystä; Vammaispalvelulain mu kaisten määräaikojen toteutuminen Kainuun sosiaali- ja ter vey den huollon kuntayhtymässä: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto toteutti helmi-maaliskuussa 2013 alueellaan sosiaalihuollon kuntakyselyn. Kuntakyselyn yh tey des sä aluehallintovirasto selvitti vammaisuuden perusteella jär jes tet tä vis tä palveluista ja tukitoimista annetun lain (vammaispalvelulaki 380/1987) mukaista palvelutarpeen selvittämistä, pal ve lu suun ni tel mine laadintaa sekä päätöksenteon toteutumista lain edellyttämien mää rä ai ko jen puitteissa alueen kunnissa ja kuntayhtymissä vuonna Kyselyn avulla selvitettiin lisäksi henkilökohtaisen avun saavien määrää kunnissa ja sitä minkä verran määrällisesti hen ki lö kohtais ta apua on myönnetty päivittäisiin toimiin, työhön ja opiskeluun kuu kau des sa ja lisäksi minkä verran henkilökohtaista apua on myönnet ty harrastuksiin, osallistumiseen ja sosiaaliseen vuo ro vai ku tukseen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on ilmoittanut, että aluehallintoviraston pyytämiä vammaispalvelulain mukaisten määrä ai ko jen toteutumista koskevia tilastotietoja ei ole saatavilla ja, et tä

4 vammaispalvelujen päätöksenteko (tehty päätös) tapahtuu kol men kuukauden aikana hakemuksesta. Aluehallintovirasto on saa dun vastauksen johdosta ottanut selvitettäväksi vammaispalvelulain mukais ten määräaikojen toteutumisen Kainuun sosiaali- ja ter vey denhuol lon kuntayhtymässä. Aluehallintovirasto pyysi selvitystä mennessä vi reil le tulleiden vammaispalvelua koskevien hakemusten määristä ja käsittelyajoista ajalla Mikäli pyydettyjä ti las to tieto ja ei ole saatavilla, aluehallintovirasto pyysi antamaan arvion em. määristä. Lisäksi pyydettiin selvitystä siitä, toteutuvatko vam mais palve lu lain määräajat selvityksen laatimishetkellä ja mikäli ei, kuin ka monta yli 7 arkipäivää ylittänyttä hakemusta odottaa pal ve lu tar peen selvittämisen aloittamista, kuinka monta pal ve lu suun ni tel maa odottaa laatimistaan, kuinka monta yli kolme kuukautta vireillä ol lut ta hakemusta odottaa päätöstä selvityshetkellä (mikäli pyy det ty jä tilastotietoja ei ole saatavilla, aluehallintovirasto pyysi antamaan arvion em. määristä); mitkä ovat ne syyt, joiden vuoksi pal ve lu tar peen selvittäminen, palvelusuunnitelmien laadinta ja päätöksenteko ei toteudu lain edellyttämissä määräajoissa; onko henkilöstön määrä riit tä vä palvelutarpeen selvittämiseksi, palvelusuunnitelmien laa ti misek si ja päätöksenteon toteuttamiseksi lainsäädännön edellyttämällä ta val la; mihin toimenpiteisiin kuntayhtymä on ryhtynyt tai aikoo ryh tyä tilanteen korjaamiseksi ja miten toimenpiteissä on onnistuttu. Li säk si aluehallintovirasto pyysi lyhyen kuvauksen vammaispalvelujen jär jestä mis ta vas ta ja -prosessista kuntayhtymässä. Aluehallintoviraston ratkaisu perustuu asiassa saatuun selvitykseen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on antanut aluehal lin to vi ras ton pyytämän ja aluehallintovirastoon sovitun lisäajan mu kai ses ti Selvityksen mukaan Kainuun sosiaali- ja tervey den huol lon kuntayhtymä ei vastannut kuntakyselyyn, koska luotet ta vaa tilastotietoa vammaispalvelulain mukaisten määräaikojen toteu tu mi ses ta ei ollut saatavilla. Selvityksen mukaan Kainuun so si aali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä vammaispalvelut muo dos taa vastuualueen, joka sisältää vammaispalvelulain ja ke hi tys vam ma lain mukaiset palvelut mukaan lukien perhehoidon ja omais hoi don tuen. Vastuualue jakaantuu kehitysvammaisten oman toiminnan yk sik köjen tulosyksikköön sekä vammaispalvelun sosiaalityö ja -pal ve lut tulosyksikköön. Vastuualuetta johtaa vastuualuepäällikkö ja tu los yksi köi tä palvelupäällikkö ja johtava sosiaalityöntekijä. Aluehallintoviraston ratkaisu Aluehallintovirasto toteaa saadun selvityksen perusteella, että Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vam mais pal ve luissa yksilökohtainen päätöksenteko ei ole kaikilta osin tapahtunut

5 vam mais pal ve lu lain edellyttämässä määräajassa. Aluehallintovirasto toteaa saatuun selvitykseen perustuen lisäksi, että Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä on ryh dyt ty asianmukaisiin toimenpiteisiin, jotta kuntayhtymällä on käy tös sään menetelmä, jonka avulla se pystyy seuraamaan vam mais pal ve lu jen käsittelyaikojen lainmukaisuuden toteutumista. Aluehallintovirasto toteaa lisäksi, että saadun selvityksen mukaan mää rä ajat toteutuvat tällä hetkellä aiempaa paremmin, lähes 100:sti lain edellyttämässä määräajassa, mutta eivät toteudu edelleenkään täy sin lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Aluehallintovirasto kiinnittää Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kun ta yh ty män huomiota vastaisen varalle vammaispalvelulain mukais ten määräaikojen noudattamiseen ja siihen, että sen tulee jat kuvas ti huolehtia vammaispalvelulain mukaisten määräaikojen to teu tumi ses ta lain edellyttämällä tavalla. Jatkotoimenpiteet: Aluehallintovirasto jatkaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kunta yh ty män vammaispalvelulain mukaisen päätöksenteon mää rä ai kojen toteutumisen valvontaa. Aluehallintovirasto pyytää Kainuun so siaa li- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä mennessä sel vitys tä saapuneiden hakemusten käsittelyynottoajoista, pal ve lu tar peen arvioinnin toteutumisesta sekä päätöksenteon lakisääteisten mää räai ko jen toteutumisesta vammaispalveluissa ajalla Päätös on nähtävillä hallituksen kokouksessa. 5) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös PSA- VI/2901/ /2013 yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaih tu mi ses ta/hoi to ko ti Suvanto, Nuojua: Palvelujen tuottaja on ilmoittanut sähköpostitse aluehallintovirastolle vas tuu hen ki lön vaihtumisesta alkaen. Vastuuhenkilönä yk si kös sä toimii sairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri Suvi Barnes. Aluehallintovirasto on rekisteröinyt esitetyn vastuuhenkilön Suvi Barne sin Hoitokoti Suvanto Oy:n vastuuhenkilöksi määräaikaisesti ajalle , jonka jälkeen yksikön täytyy nimetä kel poisuus eh dot täyttävä vastuuhenkilö. Muutos on merkitty päätöksen mukaisesti yksityisten palvelujen anta jien rekisteriin.

6 Päätös on nähtävillä hallituksen kokouksessa. 6) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös PSA- VI/1405/ /2013 ilmoituksenvaraisten yksityisten so si aa li palve lu jen rekisteröinnistä (toiminimi muuttuu kom man diit ti yh ti ök si)/pian Kotipalvelu, Sotkamo: Palvelujen tuottaja on ilmoittanut saapuneella il moi tuk sella seuraavat yksityiset sosiaalipalvelut talletettavaksi yksityisten palve lu jen antajien rekisteriin: Palveluja tuottava toimintayksikkö: - Pian Kotipalvelu, Sotkamo Toiminimen muutos kommandiittiyhtiöksi, toiminnan aloittamispäivä: Toimintayksikön vastuuhenkilönä on perushoitaja Pia Maarit Han nele Andersson. Tuotettavat palvelut: KOTIPALVELU: kodinhoitoapu (vanhukset ja kehitysvammaiset). Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on antanut lausun non Aluehallintovirasto on päättänyt, että palvelujen tuottaja Pian Ko ti palve lu Ky:n ilmoittamat sosiaalipalvelut talletetaan yksityisten pal ve lujen antajien rekisteriin ilmoituksen mukaisesti, kuitenkin siten, että ilmoi tet tua kotipalvelun tukipalvelua ei rekisteröidä alue hal lin to vi rastoon. Näitä palveluja koskeva ilmoitus tulee tehdä siihen kuntaan, jos sa palvelua annetaan. Kunta rekisteröi kotipalvelun tukipalvelut. Toiminnan aloittamispäivä: Päätös on nähtävillä hallituksen kokouksessa. 7) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös PSA- VI/2535/ /2013 yksityisen terveydenhuollon palvelujen an tamis ta koskevan luvan muuttaminen (uusi toimipaikka Ka jaaniin)/ome nat Palvelut Sutinen Oy, Kajaani: Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle on saapunut ha kemus palvelujen tuottajalta. Hakija on pyytänyt yksityisen ter vey denhuol lon palvelujen antamiseen myönnetyn luvan muuttamista si ten, et tä aluehallintovirasto hyväksyy uuden toimipaikan.

7 Uusi palveluja tuottava toimipaikka: - Omenat Palvelut Sutinen Oy c/o Terveystalo Kajaani. Tuotettavat palvelut: - Lääkäripalvelut avohoidossa - Työterveyshuoltolain mukaiset palvelut Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään lail listet tu erikoislääkäri, laillistettu lääkäri Rauno Arvo Sutista. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt Omena Palvelut Su tinen Oy:lle myönnettyyn lupaan hakemuksessa pyydetyt muu tok set. Luvan muutos on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. Päätös on nähtävillä hallituksen kokouksessa. 8) BDO Audiator Oy:n asiakastiedote koskien ti lin tar kastus yh tei sön, Pohjolan Tilintarkastustoimisto Oy:n sulautumista BDO Au diator Oy:öön: Pohjolan Tilintarkastustoimisto Oy on sulautunut BDO Audiator Oy:öön lähtien. Yrityksen toiminta ja palvelut jatkuvat JHTT-yh tei sö BDO Audiator Oy:n nimissä. Sulautuminen ei vaikuta ole mas sa oleviin sopimuksiin ja sitoumuksiin. 9) Kuhmon kaupunginvaltuuston ote Talouden tasa pai not ta mi nen ja toimenpideohjelma : Kuhmon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kuhmon kaupungin talouden ta sa pai not ta minen ja toimenpideohjelman Päätöksessään valtuusto edellyttää, että Kainuun liitto ja Kai nuun sote-kuntayhtymä so peut ta vat toimintaansa samassa suhtees sa, kun Kuhmo osakaskuntana jou tuu tekemään. 10) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ja TU- KES (Turvallisuus- ja kemikaaliviraston) määräys Dnro 9691/06.01/2013, Dnro 11922/62/2013 Tukesin ja Valviran määräys ku lut ta ja tur val li suus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontaa kos ke vien tietojen toimittamisesta: 1 Määräys kohde- ja valvontatietojen raportoinnista Kunnan kuluttajaturvallisuus- ja terveydensuojelu- ja tu pak ka val vonta vi ran omai sen on ilmoitettava Tukesille ja Valviralle valvontaa koske vat tiedot sähköisesti käyttäen YHTI järjestelmän kanssa yh teenso pi vaa tietojärjestelmää alkaen vuoden 2014 valvontakohteista ja

8 tie dois ta. Kunnan tulee antaa kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 26 :ssä edel ly te tyt tiedot Tukesin ohjeiden mukaisesti ja ter vey den suo je lu lain (763/1994) 47 :n ja tupakkalain (693/1976) 28 a :n mukaiset tie dot Valviran ohjeiden mukaisesti. Valvontayksikön tie to jär jes tel män tulee täyttää YHTI järjestelmän (kulloinkin voimassa olevat) tek ni set vaatimukset, jotka on esitetty YHTI järjestelmän teknisissä asia kirjois sa. Kuluttajaturvallisuuslain 26 :n, terveydensuojelulain 47 :n ja tu pakka lain 28 a :n mukaiseen ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuuteen kuulu vat tiedot, jotka koskevat tarkastuksia, valvontatoimenpiteitä, valvon ta hen ki lös töä, maksuja, valvontatoimenpiteiden mak sul li suut ta, seuraamuksia ja muita valvontaa koskevia tietoja, kuten val von ta toimen pi tee seen käytettävä aika. Talousvettä toimittavien laitosten vedenlaatutiedot sekä ui ma ran tave si tu lok set raportoidaan nykyisen raportointikäytännön mukaisesti (Ex cel-lo mak keil la aluehallintovirastoon) vuoden 2013 ja 2014 tie tojen osalta. Vesitulosten tiedonsiirtoa laboratorioiden tie to jär jes tel mistä kunnan järjestelmään ja ns. keskitettyyn järjestelmään tullaan pi lotoi maan vuoden 2014 aikana. Tavoitteena on, että talousveden ja uimaveden laatutiedot ra por toidaan YHTI järjestelmän kautta vuoden 2015 tietojen osalta. Ai katau lus ta tiedotetaan erikseen. Tukes ja Valvira tulevat ohjeistamaan ja tarvittaessa määräämään sel lais ten tietojen toimittamistavasta tarkemmin, joita ei voida ra portoi da YHTI:n avulla. 2 Muut valvontaa ja henkilöstöä koskevat tiedot Muita kuluttajaturvallisuuslain 26 :n, terveydensuojelulain 47 :n ja tu pak ka lain 28 a :n mukaiseen ilmoitus- ja tie to jen an to vel vol li suuteen kuuluvia tietoja, joita ei voi toistaiseksi raportoida keskitettyjen jär jes tel mien kautta, ovat muun muassa: valvontayksikön resurssien määrä sektoreittain (henkilötyömäärä/vuosi) valvontasuunnitelman ns. sanalliset arviot valvontayksikköä koskevat muut tiedot Edellä mainitut valvontayksikköä koskevat tiedot saataisiin jatkossa Ym pä ris tö ter vey den huol lon valvontayksikkötietojen hal lin ta jär jestelmän VYHA:n kautta. Sanallisten raportointien saamiseksi on aloitettu VYHA:n kehittämishanke, joka kestää vuoden 2014

9 loppuun. Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Määräys on nähtävillä hallituksen kokouksessa. 11) Kainuun soten hallituksen ja Kainuun liiton hallituksen yhteiskokous ma klo Kaukametsän opiston auditoriossa: Kuntayhtymän johtaja ja maakuntajohtaja ovat sopineet, että Kainuun soten hallitus ja Kainuun liiton hallitus pitävät yhteisen kokouksen ma klo Kokouspaikkana on Kaukametsän opiston auditorio. Kokouksen ohjelma lähetetään lähempänä ajankohtaa. Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh sähköpostitse Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Hallitus: Hyväksyi.

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hallitus 25.03.2015 AIKA 25.03.2015 Klo 10:00-15:35 Tauko: klo 12:10-13:06 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Hallitus 56 13.11.2013

Ilmoitusasiat. Hallitus 56 13.11.2013 Hallitus 56 13.11.2013 Ilmoitusasiat 1089/01.01 02 00/2013, 1100/00.00 04 00/2013, 20/00.00 04 00/2013, 1120/00.00 04 00/2013, 1108/00.00 04 00/2013, 1109/00.00 04 00/2013, 1110/00.00 04 00/2013, 1111/00.00

Lisätiedot

Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, 87100 Kajaani

Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Hallitus 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 Klo 09:06-12:05 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen laillisuus-

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Hallitus 113 18.12.2013

Ilmoitusasiat. Hallitus 113 18.12.2013 Hallitus 113 18.12.2013 Ilmoitusasiat 1218/00.00 04 00/2013, 1215/00.00 04 00/2013, 1216/00.00 04 01/2013, 547/00.00 04 00/2013, 1217/00.00 04 00/2013 H 113 1) Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerr. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 Laillisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Hallitus 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 Klo 10:04-12:10 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 87 Kokouksen

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 25.08.2014 klo 14:00-15:15

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 25.08.2014 klo 14:00-15:15 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1 Yhtymähallitus Aika 25.08.2014 klo 14:00-15:15 Paikka Yhtymähallinto, os. Urheilukentänkatu 9 3. krs Osallistujat Lueteltu seuraavalla sivulla

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.08.2015 AIKA 19.08.2015 klo 17:30-19:55 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus 22.01.2014 AIKA 22.01.2014 Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.11.2010 AIKA 17.11.2010 Klo 10:00-11:51 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Kunnanhallitus 211 15.09.2014 Kunnanhallitus 271 24.11.2014 Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Khall 211 Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 040 091 5660.

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 10.06.2014 klo 12:30-18:25 Paikka Perusturvakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.03.2010 AIKA 24.03.2010 Klo 10:00-15:55 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 Hallitus 360 20.09.2013 Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 H 360 (Valmistelijat: vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen ja pal ve lu suun nit te li ja Seija Sa lomaa) Kainuun

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81 Yhtymähallitus Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 Paikka Moisiokoti, Henriikka sali, Moisiontie 18, Nousiainen Käsitellyt asiat 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 63

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.10.2011 AIKA 26.10.2011 Klo 13:12-17:50 PAIKKA Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KÄSITELLYT

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Lausunto ympäristöterveydenhuollon raportoinnista ja tiedonkeruusta

Lausunto ympäristöterveydenhuollon raportoinnista ja tiedonkeruusta Ympäristölautakunta 34 04.05.2015 Lausunto ympäristöterveydenhuollon raportoinnista ja tiedonkeruusta 194/620/2015 Ympäristölautakunta 04.05.2015 34 Ympäristölautakunta on 23.2.15 kokouksessa pyytänyt

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto ja setelien arvon määrääminen tilapäiseen kotihoitoon ja siivouspalveluun

Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto ja setelien arvon määrääminen tilapäiseen kotihoitoon ja siivouspalveluun Perusturvalautakunta 3 09.12.2014 Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto ja setelien arvon määrääminen tilapäiseen kotihoitoon ja siivouspalveluun 548/05.01.03/2014 Perla 3 Valmistelija: Vs. vanhustyön

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot