Porin seudun jätetaksa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porin seudun jätetaksa"

Transkriptio

1 Porin seudun jätetaksa alkaen Porin seudun jatelautakunta Eu rajokl, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila

2 1. YLEISTA 14 Yleistä jätetaksasta Porin seudun jätelautakunta on Porin seudulla toim iva kuntien yhteinen jäteh uoltoviranom ainen. jätelautakunta hoitaa jätelaissa määriteltyjä jätehuollon vi ranomaistehtäviä Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen, Meri karvian, Nakkilan, Porin Slikaisten ja Ulvilan lukuun. Parin seudun jätelautakunta päättääjätelain mukaisesti Porin seudun jätetaksasta. Kunnan on jätelain 78 :n mukaan perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Maksullla tulee kattaa kustannukset täyslmäärälsl na. jätemaksutaksan maksut sisältävät kaikki jätelai n edellyttämän toteutuksen kustannukset, kuten jätteen vastaanoton, keräilyn, kuljetuks en, varastolnnln, jätteiden käsittelyn, hy9tykäytdn, kaato. paikan maine moin nin, jäi kihoidon, tiedotuksen ja neuvonnan, hallinnon, jätehuol lon kehittämisen ja tarvittavat investoinnit sekä jätelautakunnan toimi nnasta syntyvät kustannukset. Porin sen perusteella) kaupungin teknisen alkaen palvelukeskuksen jätelautaku nnan jätehuoltoyksikkö toi mial ueen eli kunnille Porin jäteh kuuluvat uolto jätehuollon hoitaa sopi järjes- m täm iaehtävät. Näitä ovat m m. hyötyjäteplstelden ylläpito, vaarallisten jätteiden vastaanotonjärjestäminen ja keräys tem pausten järjes täm inen. jätehuoltoyksikkä järjestää kunnan vastuulla oleville sekalaisille yhdys kuntajättei lie vastaanoton Hangassuon jätekeskuksessa muiden kuntien, paitsi Eurajoen osalta. Eurajoen osalta sekalaisten jätteiden vastaanottopaikaksi on määritelty Rauman seudun jätehuoltolaitoks en osoittam at vastaanottopaikat. Porin kaupungin ympäris tölautakunta huolehtii kunnille jätelain 93 :n perusteella kuuluvas tajä teneuvonnasta 2. EKOMAKSU 2 Ekom aksu eli jätelain mukainen perusm aksu peritään kaikilta Porin seudun jätelautakunnan toimialueen asu lnk linteistöiltä ja se perustuu kiinteistön asuntojen lukumäärään ja käyttötarkoitukseen. Ekomaksulla katetaan kotitalouksien lakisääteisiä jätehuoltopalvel uita. Näitä ovat hyötyjätteiden ja ranomaisen arallisten jätteiden tehtävien keräys hoitaminen ja käsittely. (mm. jätelain Ekomaksu 143 lla :n katetaan mukaisen myös jätteen jäteneuvonta, kuljetusrekisteri n perustama en ja ylläpito), osa alueen kierrätyskesku kslsta muodostuvista kulu lsta sekä jätehuollon kehittäm istyää. Kymmenen ja sitä useampien asuntojen kiinteistöillä ekomaksu on pienempi, koska niiden tulee jätehuoltom ääräysten mukaisesti huolehtia metallin ja lasin erilliskerääm lsesta kiinteistöllä. Muut kiinteistö[ käyttävät Porin jäteh uol lon järjestämiä keräys pisteitä metallin ja lasin keräämiseen.vapaa-ajan a suntojen osalta maksu on ed ulgsempi, koska niiden oletetaan olevan käytössä vain osan vuodesta. Ekom oksa las kutetaan kerran vuodessa huhtikuun 1. päivän tietojen perusteella as unnon om ista jalta tai haltijalta. Asu nto-ja kiinteistöos akeyhtiöiss ä rakennuks en kaikkien as untojen las ku menee isännöitsijälle. Muistutuslaskun lähettämisestä peritään viiden (5) eu ron suuruinen muistutusmaksu (alv 0 %).

3 3 Taulukko 1. Ekomaksut Kiin teistötyyppi Ekomaksu, Ekomak5u, E/asunta / vuosi / a5 unto/vuosi aivo % alv 24 % Omakotitaloa ja alle kymm enen 19,76 24,50 asunnon kim t Kymmenen ja sitä useamman 11,29 14,00 asunnon kii nteis töt Vapaa ajan asunnot 8,87 1 1,00 3. KUNNANJARJESTÄMÄJÄTTEENKULJETUS 4 Kunnan jäjestämän jätteenkuljetuksen maksut Laviassa Lavian alueella on käytös sä sekä kunnan järjestämä että kiinteistön haltijanjärjestäm äjätteenkulräysplsteverkoston käyttäjiksi- Al uekeräyspisteiden käytöstä peritään alla olevan tau lukon mukaiset maksut. Rivi- ja kerrostaloissa maksu määräytyy käytössä olevien huoneistojen lukumäärän ja niissä asuvien henkilöiden luku määrän mukaan. Jätemaksu laskutetaan kerran vuodessa huhtikuun 1. päivän tietojen perusteella kiinteistön om istajalta tai haltijalla. 5 Taulukko 2. Jätteenkul'etu ksen maksut lavi Jätemaksu, E/asu nto/vuosi, ale 0 % Jätemaksu, E/asunto/ vuosi, alv 24 % Omakotitalo, rivitalo, kerrostalo 1 asukas ,00 23 asukasta 129,03 _ 160,00 4 asukasta tai enemmän 201,61 250,00 Vapaa-ajan asunto 45,16 56,00

4 4 JÄTTEENKASITTELYMAKSUTVASTAANOTTOPAIKOISSA 6 kses jäte laji lätemaksu Ei alv0% Keräysmetalli maksutta maksutta Keräyslasl maksutta maksutta Keräyspaperi/- pahvi maksutta maksutta Haravoi, henkilöauton per äkärr ykuorm a 4, Sekalainen yhdyskuntajäte, alle 200 litraa Jä[emaksu Sekalainen yhdyskuntajäte, m' 14,52 18,00 Energiajäte, alle 1OU litraa 1,61 2,00 Energiajäte, litraa 3,22 3,99 Energiajäte, m' 11,29 14,00 Puujäte, m' ,99 Tiil i- ja laattajäte, m' 4,83 5,99 _ H jatelaji Jät aksu Jäte ksu E O% aiv 2 4 % usatja karavointtiine makeutta makeutta K räy t I I m a ksutta maksutta K räy maksutta maksutta Keräyspaperi/ pahvi ksutta maksutta Puujäte, m' maksutta maksutta Tilli - ja laattajäte, kuorma ,99 Sekalainen yhdyskuntajäte, 4,83 5,99 alle 200 litraa Energiajäte, aue 100 litraa ,00 Energiajäte, litraa _ 3, Painoperusteinen maksu / t, alv 0% / t. alv 24 % Sekalainen yhdyskuntajäte 150,00 186,00 Energiajäte 9 0, ,60 4

5 Taulukko 5 Vastaanottomaksut Hiongassoon äteasemalla suurasiakkaat Jätelaji / tonni alv 0% ali, 24 % Yhdyskuntajäte 150,00 186,00 Rakennusjäte 155,00 192,20 Teollisuusjäte 170,00 210,80 Asbestijäte - 170,00 210,80 Erityisjäte - 190,00 235,60 Välittöm ästi haudattava riskijäte 220,00 272,80 Lejlttelem aton kuorm a Maa-ja k iviainekset(puhtaat) ,56 YIgääma aa (isoja kiviä yms.) 10,00 12,40 Lievästi phaantuneet maat 16,00 19,84 Betonijäte, maks l mblvum itta 1 m 15,00 18,60 Betonijäte, sivumitta 1-5 m 22,00 27,28 Betonijäte, erikolskappaleet 44,00 54,56 Betonijäte, sisäl tää tiiltä 22,00 27,28 Tiilgäte 10,00 12,40 Nestemälset jätteet 50,00 62,00 Puujäte, kuormaautolla ,80 2& 00 24,80 2 :no' hyöd ynnet tävät 32,00 39,68 ru kom postiin 7,00 8,68 Pu 10,00 12,40 9 Vastaanottomaks u määräytyy vastaanottopisteessä suoritetun jätekuorm anja -lajin laadun ja pairuon aärittelyn perusteella. Kuorman sisältäessä useita jätelajeja, maksu määräytyy kalleimman jätelajin mukaan. Mikäli kuormaa purettaessa tai muuten tarkasteltaessa huomataan, että jäte ei ole ilmoitetun mukaista tai kuorma joudutaan muuten siirtämään väärään paikkaan pu rkam i sen vuoksi, peritään kuormasta todellisen jäteluokan mukaisen jätemaksun lisäksi laj lttelumaksua työstä aiheutuvien kustannusten mukaisesti. PunNms maksu ei kos ke pientuojia. Suurista maa-ainestoim ltu ksista on sovittava etukäteen. Hyddyntämismahdollis uus arvioidaan kuorm akohtais es tk 1 0 Pien tuo jien jätelajimääritelmät Energiajätteellä tarkoitetaan energiahvötykäyttöön voimalaitosten poltettavaksi soveltuvaa erillls - kerättyäjätettä,ei kuitenkaan kierrätyskelpoista paperia, keräyskarton kla tai - pahvia Haravointijäte tarkoittaa ruohoa, risuja, nae eja ja puiden lehtiä Keräyslasi tarkoittaa käytöstä poistettuja klerrätyskel pois la tyhjiä lasi pakkauks la ja muuta kierrätyskelpolstalaspätettä.

6 Keräyspaperi/-pahvi tarkoittaa käytös tä pois tetun paperia, klerrätys kelpois ia kuitu- ja kartonkipakkauksia ja keräyspahvia. Keräysm etalli tarkoittaa käytöstä pois tettuja m etalliesineitä ja metallipakkauks ia Puujäte tarkoittaa puhdasta ja maalattua puuta, ei kyllästysai nei 1 la käsiteltyä. Puujäte lajitellaan laj ltteluplsteen ohjeen mukaan Ris ut ja oksat tarkoittavat ris uja ja oksia ilman juurakoita, m ultaa ja kantaja. Tii Ii ja laattajäte tarkoittaa tiili ja laattajätettä saumaus- ja kli nnitysmassoineen ilman multa epapuhtauksia. Sekalainen yhdys kuntajäte tarkoittaa as um isess a sekä hallinto ja palvelutoim innas sa s yntynyttä sekajätettä, jos ta materiaalina hyödynnettävät jätteet, vaaralliset jätteet ja erityis jatteet on lajiteltu erikseen. Vaarallinen jäte tarkoittaa jätettä, jolla on palo- ja räjähåysvaarallinen, tartuntavaaralll nen, m uu terveydelle vaarallinen, ym päristölle vaarallinen tai vastaava ominaisuus (vaaraominaisuus) Hangassuon jäteasemalla vastaanotettavien jätelajien määritelmät; Yhdyskuntajäte Asumisessa syntynyt sekajäte sekä ominaisuuksiltaan, koostum ukseltaan ja määrältään siihen rim nostettava hallinto-ja palvel utoi m lnnassa syntynyt sekajäte, josta on kerätty erilleen klerrätykseen soveltuvat jätelajit ja vaaralliset jätteet. Rakenousjäte Rakenn ustoiminnassa syntyvä uusiokäy ddn kel paamaton jäte, kuten kiviainespohjai nen jäte, seka-, muovijäte, eristeet yms. Teollisuusjäte Kuivateollisuus - ja tuotantojäte, jonka om inaisuudet eivät kaatopaikalla m uutu. Erityisjäte Erityistoimia, mm, jätteen määrän tai laadun vuoksi vaativatjätteet, mm. polyävätjätteet Voidaan sijoittaa tavanomaisen jätteen alueelle. Välittömästi haudattava riskijäte Erityistoi m ia jäteasemalla vaativat jätteet, jotka sijoitetaan erityisjätealueelle, mm. kansainvälisen liikenteen ruokajätteet ja s airaalajätteet tajittele maton kuorma jätekuorma, joka s isältää yli 20 tilavuus -% hyödyn nettäväks i kelpaavaa jätettä koko tuodusta ja temäärästä. Nestemäiset jätteet Käsittelyaltaisiin vastaanotettavat nestemäiset jätteet ja lietteet Maa ja kiviaines, joka ei s is ällä isoja kiviä jajoka voidaan suoraan hyödyntää kaatopaikkarakentamisessa. Hyödyntäen ismahdol lls uus arvioidaan kuormakohtaisesti. Ylijäämämaa, joka sisältää isoja kiviä tai jota ei ominaisuuksiensa vuoksi voida suoraan hyödyntää kaatopai kkarakentamisessa Pilaanwneet maat, jotka on lupa s ijoittaa kaatopaikalle ja jotka voidaan hyödyntää kaatopaikkarakenteissa.parin jätehuollon kanssa on sovittava etukäteen pilaantuneiden maiden tuonnista Hangassuon jätekeskukseen. 6

7 Betonijäte, erikoiskappaleet. Yli 5-metriset kappaleet Vaikeasti m urskattavista on sovittava etukäteen. Retonijäte, sisältää tiiltä. Sisältää jätelajien M4 ja M5 mukaisia betonijätettä ja enintään 20 paino - %tiilta. Tiil ijäte, saa s isältää kalkkihiekka-ja kevytbetonitiiliä s ekä laas tia. Puujäte, joka voidaan haketuksen jälkeen toim ittaa energlahyötykäyttöön Kannot, jotka voidaan haketuks en jälkeen toimittaa energiahyötykäyttöön. Puru kumpnstiin, hyätykäyttöön soveltuva sahanpurujäte. 5. KUNNAN TOISSIJAINEN VASTUU 11 Jätelain 33 5:n mukais een kuntien toissiiais een vastuus een kuuluvat jätemaksut määräytyvät m yös täm än jätetaksan perusteella. Tois sijaisen vas tuun piiriin kuuluvan jätteen haltijan on kuitenkin katettava vähintään kaikki palvelun tuottam isesta aiheutuvat kustannukset.taksan mukaisia maksujavoidaan kustannusten perusteella joko alentaa tai korottaa 20 %'.Ila. Kustannusten määrään vaikuttavia tekijöitä voivat olla jäte-erän määrå, jätteen laatu, jäte-erän soveltuvuus kunnanjärjestelmään ja muuttapau skohtaiset tekijät. 6. JATEMAKSUJEN MAKSAMINEN, LASKUTUSJA PERINTA 12 Jätelautakunta määrää ja panee maksuun jätetaksan mukaiset jätemaksut jätteen haltijoille. Jätemaksujen laskutuksen hoitaa Porin Jätehuolto ja maksut suoritetaan Porin Jätehuollolle. Jätteen vastaanottopaikoissa yksityis as lakkailta maksu peritään käteisellä tai pankkikortilla 13 Jätemaksu on suoritettava jätelaskussa tai muistutuksen johdosta lähetetyssä uudessa jätelaskussa ilmoitettuna aikana muutoksenhausta huolimatta. jos maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle maksulle on suoritettava erääntym ispäivästä vuotuista viivästyskorkoa siten kuin korkolaissa säädetään. Jätemaksusta mahdollisesti tehtävät m uistutukset tulee tehdä 14 päivän kuluessa laskun saapumisesta tai käteis maksun maksamisesta Porin Jätehuolto lähettää yhden muistutus laskun. Jätemaksu on ilman oikeuden päätös tä ulos ottokelpoinen. 7. MAHDOLLISETTAKSAMUUTOKSET 1 4 Jätelautakunta voi yks lttäistapauksessa kohtuulllstaa, korottaa tai poistaa jätemaksu n erityisestä syystä. Tätä reaja taksaa muutavoidaan vastaavaa muuttaa maksua, jatelautakun joissa tapahtuvien nan päätöksellä muutosten lukuun vaikutus ottamatta m aksuihin huomioidaan vmmaantu lopäivästä lukien ilman erillistä päätöstä. LoppuslJoitu kseen menevien jätteiden käsittelymaksuissa jäteverona on käytetty 50 euroa tonnilta. Mikäli jätevero nousee 55 euroon, lisätään veron korotus käsittelymaksu un. 7

8 8 VOIMAANTULOJA VOIMASSAOLO 155 Tämä jätetaksa tulee voimaan ja kun taksan hyväksymistä koskeva pöytakirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. jätetaksa astuu voimaan, vaikka sen hyväksymistä koskevasta päätöksestä vai ltettals iin Jätetaksa on voimassa toistaiseksi, kunnes eri päätöksellä toisin määrätään. Tämä taksa ku moaa voi maantullessaan jätelautakunnan sopijakuntien edelliset jätetaksapäätekset. 8

A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa

A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa Jätetaksa 1.1.2013 A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa 1. Yleistä 1 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (LHJ) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa

A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa Jätemaksutaksa 1.1.2015 A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa 1. Yleistä 1 Kunnan vastuulle kuuluvan syntyvän jätteen keräys Asumisessa syntyvä jäte sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa,

Lisätiedot

Lapinjärven jätetaksa 2015

Lapinjärven jätetaksa 2015 LIITE 1 1 Lapinjärven jätetaksa 2015 1 Yleistä 1 Lapinjärven kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysmaksuista ei määrätä tässä

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte 1.1.2015 alkaen Aura Kaarina Lieto Masku Marttila Mynämäki Naantali Nousiainen Parainen Pöytyä Raisio Rusko Turku

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2013

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA Päijät-Hämeen jätelautakunta 14.2.2013 4 Taksan liitteenä maksutaulukko voimassa olevista euromääräisistä maksuista, päivitetty Päijät-Hämeen jätelautakunta 4.12.2014 42 I YLEISTÄ

Lisätiedot

Pyhtään jätetaksa 2015

Pyhtään jätetaksa 2015 LIITE 2 1 Pyhtään jätetaksa 2015 1 Yleistä 1 Pyhtään kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysmaksuista ei määrätä tässä taksassa.

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA

RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.1998, voimaantulopäivä 1.4.1998 Tekninen lautakunta hyväksynyt kuljetus- ja käsittelymaksut 11.11.2014 voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Rauman

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta Sisällys YLEISTÄ... 3 1. SEKAJÄTTEEN ALUEKERÄYS... 3 1.1 Aluekeräysmaksu...

Lisätiedot

Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20

Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20 Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20 1 Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

Lisätiedot

2 Edellä 1 :ssä tarkoitettuja jätemaksuja ovat velvollisia maksamaan kiinteistön haltija tai asunnon haltija tai muu jätteenhaltija.

2 Edellä 1 :ssä tarkoitettuja jätemaksuja ovat velvollisia maksamaan kiinteistön haltija tai asunnon haltija tai muu jätteenhaltija. Mäntyharjun jätetaksa 2015 1 I Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät: Kunnan

Lisätiedot

Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen

Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen SAAPUNUT 19, 03. 2014 Dn:o LIITE 7 LIITE nro 1 Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen 1 Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos ) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan

Lisätiedot

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti)

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) LIITE 6 I Yleistä 1 Tämä jätetaksa tulee voimaan sen jälkeen, kun Kymen jätelautakunta on sen vahvistanut, ja se korvaa eri taksa-alueille aikaisemmin vahvistetut

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN I YLEISTÄ 1 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy (jätelaitos) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät: Kunnan järjestämä sekajätteen

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen I YLEISTÄ... 2 1 Soveltamisalue... 2 2 Jätemaksujen suorittamisvelvollisuus... 2 3 Määritelmät... 2 II KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT... 3 4 Kunnan järjestämän

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte Hyväksytty 19.12.2013 77 Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte 1.1.2014 alkaen Aura Kaarina Lieto Masku Marttila Mynämäki Naantali Nousiainen Parainen

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksan perusteet

Turun seudun jätetaksan perusteet 1 Turun seudun jätetaksan perusteet luonnos 23.10.2013 Turun seudun jätetaksan perusteet Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Jätetaksan perusteet... 2 2.1 Yleistä... 2 3 Jätetaksa ja maksujen perusteet vuodesta

Lisätiedot

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) VALMISTELUAINEISTO VUODEN 2014 JÄTETAKSAA VARTEN Jätetaksa 1.1.2014 alkaen Kuntavastuulliset jätehuoltopalvelut I Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA Tässä taksassa päätetään jätelain mukaan kunnan järjestämisvastuulla olevien asuin- ja muiden kiinteistöjen

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta hyväksynyt 30.11.2011 187 Voimaantulo 1.1.2012 1 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto on järjestetty jätelain ja

Lisätiedot

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa.

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa. JÄTETAKSA 1.1.2014 ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet

Lisätiedot

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen Jätetaksa 1.1.2015 alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Ehdotus 5.12.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ Jätemaksutaksa alkaen 1.1.2010

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ Jätemaksutaksa alkaen 1.1.2010 LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ Jätemaksutaksa alkaen 1.1.2010 Maanmittauslaitos, lupa nro 804/MML/08 JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2010 ALKAEN 2(7) I YLEISTÄ 1 2 3 4 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä (myöhemmin kuntayhtymä)

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN PERUSMAKSUTAKSA, luonnos Sivu 1/2 Nähtävillä 10.9. 23.9.2012 ja 1.10.-8.10.2012 (maksuliite lisätty) JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA

Lisätiedot

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEHUOLTO Hyvin järjestetty jätehuolto auttaa yritystä säästämään rahaa ja ympäristöä. Säästöä syntyy mm. parantamalla materiaalitehokkuutta

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. KH 17.11.2008 508 Muutokset KH 7.12.2009 563

KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. KH 17.11.2008 508 Muutokset KH 7.12.2009 563 KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET KH 17.11.2008 508 Muutokset KH 7.12.2009 563 KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 17.11.2008 508 Muutokset

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI)

MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI) Kunnanhallitus 9.3.2009 95 LIITE NRO 17 Valtuusto 16.3.2009 29 LIITE NRO 6 MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI) JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013 KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013 Maksaminen ja maksuvälineet Keltakankaan jätekeskuksessa maksun voi suorittaa käteisellä, tai jätteet laskutetaan. Laskutus Käsittelymaksu peritään joko jätteen

Lisätiedot