JÄTEMAKSUHINNASTO alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄTEMAKSUHINNASTO. 1.1.2012 alkaen"

Transkriptio

1 JÄTEMAKSUHINNASTO alkaen Yleistä Vestia Oy perii jätemaksua tämän hinnaston mukaisesti Ylivieskan jätekeskuksessa. Jätteen tuojan on maksettava jätemaksu jätettä jätekeskukseen tuotaessa. Vakituiset asiakkaat voivat solmia Vestia Oy:n kanssa tiliasiakassopimuksen. Jätteen tuojan on esitettävä jätettä tuotaessa riittävä selvitys jätteen syntypaikasta, laadusta ja jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta maksun määräämistä, valvontaa ja kirjanpitoa varten. Jokaisesta kuormasta on tuotaessa annettava siirtoasiakirja, josta ilmenee jätteen noutopaikka, kuorman sisältö sekä tarpeelliset yhteystiedot. Jätteen haltijan on annettava selvitys jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta valtioneuvoston kaatopaikkapäätöksen mukaisesti (VNp 861/1997, VNa 202/2006). Sellaisia jätteitä ei oteta vastaan, jotka eivät täytä kaatopaikkakelpoisuutta taikka eivät muutoin sovellu Vestia Oy:n jätteenkäsittelyjärjestelmiin. Jos kuorma ei vastaa siirtoasiakirjassa ilmoitettuja tietoja, laskutetaan kuorman käsittelystä seuraavasti: mikäli jätekuorma tarkastuksessa sisältää muuta kuin on ilmoitettu, koko jätekuorma hinnoitellaan siinä olevan kalleimman jätelajin mukaisesti mikäli jätekuorma sisältää vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita, ajoneuvon renkaita tai siinä on muuta hyödynnettäväksi tai loppusijoitettavaksi soveltumatonta jätettä, kuorma lajitellaan ja käsittelyyn soveltumattomat jätteet laskutetaan hinnaston mukaisesti ja laskuun lisätään lajittelu- ja siirtomaksua 70,00 /tunti (+ alv) jos jätekeskukseen tai hyötyjätteiden vastaanottopaikalle tuotava jäte sijoitetaan käsittelypaikalla väärään paikkaan, peritään tuojalta käsittelymaksun lisäksi lajittelu- ja siirtomaksua 70,00 /tunti (+alv). Vestia Oy:n osakaskuntien ulkopuolelta tuoduista yksittäisistä jäte-eristä maksua korotetaan 50 %:lla. Mikäli kyseessä on useampi kuorma tai säännöllinen tuonti, tehdään vastaanotosta kirjallinen sopimus.

2 Jätteiden määrittely Tässä hinnastossa tarkoitetaan Kaatopaikkajätteellä hyödyntämiskelvotonta tai lajittelematonta asumisessa tai maa- ja metsätaloudessa, hallinto- ja palvelutoiminnassa, rakennustoiminnassa tai muussa yritystoiminnassa syntyvää jätettä. Kaatopaikkajätteestä on aina esitettävä selvitys jätteen syntypaikasta, laadusta ja jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta 1). Teollisuusjätteellä teollisesta toiminnasta muodostunutta muuta kuin asumisessa syntyvään jätteeseen rinnastettavaa jätettä. Kaatopaikkakelpoisuus on selvitettävä 1). Tuhkalla ja kuonalla esimerkiksi arinatuhkaa tai lämpölaitosten savukaasuista eroteltua lentotuhkaa, kattiloiden puhdistuksessa syntynyttä, täysin jäähdytettyä jätettä ei kuitenkaan raskasöljytuhkaa. Kaatopaikkakelpoisuusselvitys 1) on esitettävä Vestia Oy:lle hyvissä ajoin ennen ensimmäisen kuorman toimittamista. Rakennus- ja purkujätteellä rakentamisessa, purkamisessa ja rakennusteollisuudessa muodostuvia lajittelemattomia jätteitä. Kipsijätteellä kipsipohjaisia rakennus- ja purkujätteitä. Erityisjätteellä jätteitä, jotka vaativat kuljetuksen ja/tai käsittelyn aikana erityistoimia, kuten erityispakkaamista tai kuljetusta tai välitöntä peittämistä kaatopaikalla. Erityisjätteitä ovat esim. teurastusjätteet, kuolleet eläimet, kuivakäymäläjätteet, suurehkot pilaantuneet elintarvike-erät, välppäjätteet, kaatopaikkakelpoiset maalijauheet ja sakat ja paistorasvat sekä vaaralliseksi jätteeksi luokiteltava asbesti. Kaatopaikkakelpoisuusselvitys 1) on esitettävä Vestia Oy:lle hyvissä ajoin ennen ensimmäisen kuorman toimittamista. Riskijätteellä terveydenhuollossa, eläinlääkinnässä yms. toiminnassa muodostuvia pistäviä, viiltäviä jätteitä (neulat, ruiskut, ohuet lasiampullit, peitinlasit jne.) ja tunnistamattomia biologisia jätteitä. Hyödynnettävät jätteet Poltettavalla jätteellä kierrätyskelvottomia kotitalouksissa, myymälöissä ja toimistoissa kertyviä syntypaikkalajiteltuja jätteitä sekä niihin verrattavia maa- ja metsätalouden, teollisuuden, palvelu- ja rakennustoiminnan syntypaikkalajiteltuja yhdyskuntajätteitä. Poltettava jäte ei saa sisältää polttoon soveltumattomia tai polttoa haittaavia jätteitä kuten lasia, metallia, sähkö- ja elektroniikkalaiteita, sähköjohtoja, kivi- tai betonijätteitä, kipsijätettä, lasikuitua, keramiikkaa, PVCmuovijätteitä (rakennusputket, muovimatot, jne.), lietteitä tai vaarallisia (ongelma) jätteitä. Mikäli poltettava jäte sisältää polttoon soveltumattomia jätteitä, koko jätekuorma hinnoitellaan kaatopaikkajätteeksi. Biojätteellä kotitalouksissa, ravintoloissa, laitoksissa ja kaupassa, yms. syntyviä ruuantähteitä, käytöstä poistettuja tai pilaantuneita elintarvikkeita. Puujätteellä rakentamisessa, purkamisessa ja rakennusteollisuudessa tai muussa toiminnassa muodostuvaa puupohjaista jätettä esim. puutavaraa, lastulevyjä, vaneria, purua tai pölyä, jotka soveltuvat sellaisenaan poltettavaksi ja haketettavaksi. Puujätteeksi ei hyväksytä kantoja eikä puujätteitä, jotka sisältävät kyllästettyä puuta, kiviä tai muuta haketusta vaikeuttavaa ainesta. Kannoilla puiden juurakoita, joiden seassa ei ole kiviä tai maa-aineksia. Risuilla ja oksilla puiden ja pensaiden oksia ja risuja, jotka voidaan hakettaa. Risujen ja ok-

3 sien seassa ei saa olla ruohoja, lehtiä eikä kiviä tai maa-aineksia. Piha- ja puutarhajätteellä pihojen puhdistuksessa ja hoidossa muodostuvaa kompostoituvaa jätettä (lehtiä, ruohoja, juurikasvien naatteja yms.). Betoni- ja kiviainesjätteellä ko. aineksia, joita voidaan käsittelyn jälkeen käyttää kaatopaikan perustamisen, käytön taikka jälkihoidon kannalta välttämättömissä rakenteissa, ja jotka ovat kooltaan pienempiä kuin 150 mm tai suuria kiviä ja betonilohkareita, kooltaan suurempia kuin 150 mm sisältävät maa-aineksia alle 30 % Puhtaalla maa-aineksella maata, jota voidaan käyttää suoraan kaatopaikan perustamisen, käytön taikka jälkihoidon kannalta välttämättömissä rakenteissa, ja voidaan suoraan sijoittaa hyötykäyttöpaikalle eikä vaadi muita toimenpiteitä on puhdasta maa-ainesta ei sisällä kiviä (d > 150 mm) tai kantoja ei ole saastunutta öljyllä, myrkyillä tms. aineilla on sijoitettu kaatopaikalla hoitajan osoittamaan paikkaan Käsiteltävällä maa-aineksella maata, jota voidaan käsittelyn jälkeen käyttää kaatopaikan perustamisen, käytön taikka jälkihoidon kannalta välttämättömissä rakenteissa. sisältävät suuria kiviä (d > 150 mm) hyödyntäminen vaatii massojen käsittelyä, esim. suurien kivien poistamista, kuljetusta, välivarastointia tms. hyötykäyttöön kelpaava maa, joka on sijoitettu kaatopaikalla väärään paikkaan Sadevesikaivojen hiekkajätteellä ko. kaivojen huuhtelussa muodostuvaa jätettä. Rasvan-, öljyn- ja hiekanerotuskaivojätteellä ko. erotinlaitteissa muodostuvaa jätettä. Kaatopaikkakelpoisuus on selvitettävä 1). Öljyisillä mailla pilaantunutta maata, joka voidaan sijoittaa kaatopaikkarakenteisiin taikka peittomaaksi (öljypitoisuus < mg/kg tai mg/kg). Maiden öljypitoisuus ja kaatopaikkakelpoisuus 1) on selvitettävä ennen niiden tuontia jätekeskukseen. Öljyisillä mailla maa- tai muita vastaavia aineksia, jotka ovat niin pilaantuneita, että ne vaativat erilliskäsittelyä (öljypitoisuus > mg/kg). Maiden öljypitoisuus ja kaatopaikkakelpoisuus 1) on selvitettävä ennen niiden tuontia jätekeskukseen. Pilaantuneella maalla maa- tai muita vastaavia aineksia, jotka ovat pilaantuneet muilla haitta-aineilla kuin öljyllä taikka öljyllä ja muilla haitta-aineilla niin, että ne vaativat erilliskäsittelyä. Maiden haitta-ainepitoisuudet ja kaatopaikkakelpoisuus 1) on selvitettävä ennen niiden tuontia jätekeskukseen. Lasijätteellä puhdasta pakkauslasijätettä. josta on poistettu metalliset ja muoviset korkit ja kannet. Tasolasi (esim. ikkunat) ja keramiikka eivät kelpaa lasijätteeseen. Asfalttijätteellä käytöstä poistettua, puhdasta asfalttia. Metalliromulla käytöstä poistettuja koneita, laitteita, metalliesineitä, yms. metallijätettä.

4 Vaaralliset jätteet Vaarallisella jätteellä jätettä, jolla on palovaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle tai ympäristölle vaarallinen tai muu vastaava ominaisuus. Räjähtäviä kemikaaleja tai esineitä ei oteta vastaan. 1) Ohjeet kaatopaikkakelpoisuuden selvittämiseksi löytyvät Vestia Oy:n kotisivuilta Punnituspalvelu Jätekuljetuksiin liittymätön pelkkä punnitus autovaakalla 17,86 /kpl. Koneellinen tyhjennys Jätekuorman tyhjennyksessä annettava koneellinen tyhjennysapu (esim. jäätynyt lava) 16,35 /lava (+ alv). Portin aukaisumaksu Jätekeskuksen normaalin aukioloajan ulkopuolella asiakkaan pyynnöstä tehtävästä portin aukaisusta peritään 70 /h (+alv). Raportointimaksu Jätteen tuottajan, tuojan, käsittelijän, tms. pyynnöstä laadittavasta raportista peritään raportointimaksua 50 /h (+ alv). Minimiveloitus on kuitenkin aina 25 (+ alv). Laskutus Tiliasiakkaiden jätemaksut laskutetaan kuukauden viimeinen päivä. Laskutettaviin maksuihin lisätään laskutuskulut 4,07 /lasku (+ alv). Mahdolliset muistutukset laskutuksesta on tehtävä 7 päivän kuluttua laskun saamisesta Vestia Oy:lle. Jätemaksu on maksettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Jos maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava erääntymispäivästä vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 :n mukaisesti. Vestia Oy lähettää yhden muistutuslaskun. Muistutuskuluina peritään 5,00 :n lisämaksu. Jos jätemaksua ei tämänkään jälkeen makseta, siirretään se perintätoimistolle, eikä jätettä vastaanoteta ennen kuin perittävä lasku kuluineen ja korkoineen on maksettu. Voimassaolo Tämä hinnasto on voimassa alkaen siihen asti, kun Vestia Oy päättää uuden tarkistetun hinnaston voimaantulosta tai Ylivieskan jätelautakunta vastaavasta jätemaksutaksasta, kuitenkin niin, että mahdollinen arvonlisäveron tai valtakunnallisen jäteveron muutos tai vastaava huomioidaan hinnastossa näiden voimaantulosta lukien.

5 HINNASTO: Ylivieskan jätekeskus Käsittelymaksu /t Alv /t YHTEENSÄ /t Yhdyskuntajätteet Kaatopaikkajäte 125,00 28,75 153,75 Teollisuusjätteet Teollisuusjäte 125,00 28,75 153,75 Tuhka ja kuona 125,00 28,75 153,75 Rakennus- ja purkujätteet Rakennus- ja purkujäte (lajittelematon) 125,00 28,75 153,75 Kipsijäte 125,00 28,75 153,75 Erityisjätteet Asbestijäte 206,55 47,51 254,06 Erityisjäte (myös kuolleet eläimet) minimiveloitus 20 kg 206,55 47,51 254,06 Riskijäte (terveydenhuollon pienerät < 1m 3 ), minimiveloitus 20 kg 2 290,00 526, ,70 Riskijäte (punnittavat erät) 540,00 124,20 664,20 Riskijätteen kuljetus, /kuljetus 51,65 11,88 63,53 Lietteet Sadevesikaivojen hiekkajäte 65,40 15,04 80,44 Rasvanerotuskaivojäte 109,00 25,07 134,07 Öljyn- ja hiekanerotuskaivoliete 109,00 25,07 134,07 Pilaantuneet maat Öljyinen maa < mg/kg) 19,20 4,42 23,62 Öljyinen maa mg/kg) 33,95 7,81 41,76 Öljyinen maa > mg/kg) Tapauskohtainen hinnoittelu Muu pilaantunut maa-aines Tapauskohtainen hinnoittelu Hyödynnettävät jätteet mikäli kuormassa on muutakin kuin hyödynnettävää jätettä peritään kuormasta kaatopaikkajätteen hinta Poltettava jäte 115,00 26,45 141,45 Biojäte 155,65 35,80 191,45 Puujäte 27,26 6,27 33,53 Risut ja oksat 17,86 4,11 21,97 Piha- ja puutarhajäte 17,86 4,11 21,97 Betoni- ja kiviainesjäte (lohkarekoko < 150 mm) 17,86 4,11 21,97 Betoni- ja kiviainesjäte (lohkarekoko > 150 mm) 31,28 7,19 38,47 Käsiteltävä maa-aines 17,86 4,11 21,97 Lasijäte 49,05 11,28 60,33 Asfalttijäte Puhdas maa-aines Metalliromu Ajoneuvojen renkaat, /kpl 17,86 4,11 21,97 Muut maksut Punnitusmaksu, /kuorma kaikki punnittavat jätekuormat 8,20 1,89 10,09 Punnituspalvelu (pelkkä punnitus), /punnitus 17,86 4,11 21,97 Portin aukaisu, /h 70,00 16,10 86,10 Lajittelu- ja siirtomaksu, /h 70,00 16,10 86,10 Lavan koneellinen tyhjennys, /kpl 16,35 3,76 20,11 Laskutus, /lasku 4,07 0,94 5,01 Muistutuslasku, /muistutus 5,00-5,00 Perintäkulut Lisätään laskuun Raportointimaksu, /h, minimiveloitus 25 50,00 11,50 61,50

JÄTTEIDEN VASTAANOTTOMAKSUT LAJITTELUPIHALLA JA HYÖTYJÄ- TEASEMILLA SEKÄ JÄTEKESKUKSESSA

JÄTTEIDEN VASTAANOTTOMAKSUT LAJITTELUPIHALLA JA HYÖTYJÄ- TEASEMILLA SEKÄ JÄTEKESKUKSESSA IV JÄTTEIDEN VASTAANOTTOMAKSUT LAJITTELUPIHALLA JA HYÖTYJÄ- TEASEMILLA SEKÄ JÄTEKESKUKSESSA 8 Vestia Oy ttaa vastaan jätekeskuksen lajittelupihalla ja hyötyjäteasemilla ktitaluksien hyöty- ja vaarallisia

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 alkaen

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 alkaen JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 alkaen I YLEISTÄ 1 Vestia Oy hitaa mistajakuntiensa lukuun jätelain (646/2011) mukaan kunnan vastuulla levat jätehulln palvelutehtävät lukuun ttamatta sak- ja umpikaivlietteitä.

Lisätiedot

212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta * 80,00-130,00 99,20-161,20. 707 Loppujäte kaatopaikalle 78,00 96,72

212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta * 80,00-130,00 99,20-161,20. 707 Loppujäte kaatopaikalle 78,00 96,72 JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUJEN TAKSATAULUKKO HINTA 2014 koodi KAATOPAIKALLE SIJOITETTAVAT JÄTTEET (sis. jäteveroa 50 /t) tonni alv 0 % tonni alv 24% 211 Kaatopaikkajäte 100,00 124,00 212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta

Lisätiedot

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN. Jätetaksa 2014

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN. Jätetaksa 2014 KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN Jätetaksa 2014 Maksaminen ja maksuvälineet Laskutus Keltakankaan jätekeskuksessa maksun voi suorittaa käteisellä, pankkikortilla tai jätteet laskutetaan. Käsittelymaksu peritään

Lisätiedot

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013 KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013 Maksaminen ja maksuvälineet Keltakankaan jätekeskuksessa maksun voi suorittaa käteisellä, tai jätteet laskutetaan. Laskutus Käsittelymaksu peritään joko jätteen

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa

Porin seudun jätetaksa Porin seudun jätetaksa 1.1.2015 alkaen Porin seudun jätelautakunta Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila 1. YLEISTÄ 1 Yleistä jätetaksasta Porin seudun jätelautakunta

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA jonka tekninen lautakunta on hyväksynyt 9.3.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Kankaanpään kaupungin jätehuolto on järjestetty jätelain

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA

RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.1998, voimaantulopäivä 1.4.1998 Tekninen lautakunta hyväksynyt kuljetus- ja käsittelymaksut 11.11.2014 voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Rauman

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2013

Lisätiedot

A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa

A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa Jätetaksa 1.1.2013 A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa 1. Yleistä 1 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (LHJ) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta Sisällys YLEISTÄ... 3 1. SEKAJÄTTEEN ALUEKERÄYS... 3 1.1 Aluekeräysmaksu...

Lisätiedot

A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa

A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa Jätemaksutaksa 1.1.2015 A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa 1. Yleistä 1 Kunnan vastuulle kuuluvan syntyvän jätteen keräys Asumisessa syntyvä jäte sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa,

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen I YLEISTÄ... 2 1 Soveltamisalue... 2 2 Jätemaksujen suorittamisvelvollisuus... 2 3 Määritelmät... 2 II KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT... 3 4 Kunnan järjestämän

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013

KEURUUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013 1(16) KEURUUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013 Annettu jätelain 91 perusteella Tekninen lautakunta 10.4.2013, 25 Voimassa 1.5.2013 alkaen Pekka Palokärki on Keuruun kaupungin jätehuollon maskotti.

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEUDUN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

SAARIJÄRVEN SEUDUN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Saarijärven seudun jätelautakunta YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSET Kannonkosken kunta Karstulan kunta Kinnulan kunta Kivijärven kunta Saarijärven kaupunki SAARIJÄRVEN SEUDUN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä

Lisätiedot

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen 1/5 KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen Aukioloajat ma pe klo 7 20 Vastaanotto puh. 010 841 1813 Asiakaspalvelu puh. 010 841 1818 Fax vastaanotto 05 413

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 22.1. 2007, astuvat voimaan 22.2. 2007 Uuraisten kunta 1 Jätehuoltomääräykset I YLEISET

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Soveltamisala Näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä on noudatettava jätehuollon järjestämisessä,

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla.

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla. Riihimäen kaupunki MÄÄRÄYKSET RIIHIMÄEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla. Ympäristölautakunta vahvistanut 29.11.2007 Voimaantulo 1.1.2008 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoite

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013 (LUONNOS

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013 (LUONNOS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013(LUONNOS (Heinävesi,Joroinen,Juva,LeppävirtajaVarkaus JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTENTAVOITTEENAONOHJATA DENMUKAANTAVALLA,JOKAVÄHENTÄÄSYNTYVÄN JÄTEHUOLTOAKESTÄVÄNKEHITYKSENPERIAATTEI- JÄTTEENMÄÄRÄÄ,EDISTÄÄJÄTTEIDENHYÖTYKÄYT-

Lisätiedot

Hinnasto- ja asiointiopas 2015

Hinnasto- ja asiointiopas 2015 Hinnasto- ja asiointiopas 2015 Yritykset www.kiertokapula.fi Tervetuloa palveltavaksi Kiertokapula tarjoaa jätteidenkäsittelypalveluja rakentamisen, teollisuuden ja kaupan tarpeisiin. Saapuminen alueelle

Lisätiedot

YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY:N PERIMÄT JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY:N PERIMÄT JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY:N PERIMÄT JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN - YRITYKSET - JULKISET TOIMINNOT: Julkisina toimintoina pidetään valtion, kunnan ja seurakunnan sekä julkisoikeudellisen yhtiön

Lisätiedot

Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset

Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset - 1 - Someron kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. SISÄLLYS I YLEISTÄ...3 II JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ...4

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2010

MIKKELIN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2010 MIKKELIN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2010 1. luku: YLEISTÄ Jätehuoltomääräysten tavoitteena on ohjata jätehuoltoa kestävän kehityksen periaatteiden mukaan tavalla, joka vähentää syntyvän jätteen

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueen yleiset JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain nojalla. Kuntakohtaiset määräykset saatavissa kunkin osakaskunnan virastosta. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kiimassuontie

Lisätiedot

Asiointi jätteidenkäsittelyalueilla 2014

Asiointi jätteidenkäsittelyalueilla 2014 Asiointi jätteidenkäsittelyalueilla 2014 Yritykset www.kiertokapula.fi Tervetuloa palveltavaksi Kiertokapula tarjoaa jätteidenkäsittelypalveluja rakentamisen, teollisuuden ja kaupan tarpeisiin. Saapuminen

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte 1.1.2015 alkaen Aura Kaarina Lieto Masku Marttila Mynämäki Naantali Nousiainen Parainen Pöytyä Raisio Rusko Turku

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI)

MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI) Kunnanhallitus 9.3.2009 95 LIITE NRO 17 Valtuusto 16.3.2009 29 LIITE NRO 6 MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI) JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 10.12.2007 2007 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla 1 Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Tavoitteet 3 Määritelmät Jätteiden

Lisätiedot

1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1

1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1 2 LUKU JÄTTEIDEN OMATOIMINEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ 3 Jätteiden kompostointi 3 Jätteiden poltto 3 Jätteiden hautaaminen maahan 4

Lisätiedot