Autoharrastajat ry. Autoharrastajat ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Autoharrastajat ry. Autoharrastajat ry"

Transkriptio

1 KOMMENTTIKOOSTE Määräys TRAFI/8777/ /20131(6) Perustelumuistion liite Kohta Kommentti Lausunnon antaja Trafi 1.3 a) Samaan tyyppiin kuuluvaksi tulee lukea myös muille kuin EU:n tai USA:n markkinoille tarkoitetut ajoneu- vot. Määrittelyssä olennaista pitää olla tekniset sei- kat, ei merkki, malli tai mallikoodi. 1.3 d) Tehonmittaustodistuksessa ei pidä edellyttää listaa vaihdetuista osista tai tehdyistä muutoksista. Todis- tuksen antajalla ei ole mitään mahdollisuuksia var- mistua näistä. Elinkeinonharjoittajan antaman te- honmittaustodistus tulee aina olla pätevä. 1.3 e) Jousille ja heilahduksenvaimentimille on omia muis- ta akseliston osista poikkeavia säädöksiä. Pitäisi harkita niiden poistamista akseliston määritelmästä ristiriitaisten määräysten välttämiseksi. 1.3 g) Tehdasvalmisteisen määritelmä on epätarkoituksen mukainen. Myös esim. mittatilausosat on sallittava. Määritelmä tieliikenteeseen tarkoitettu on muu- tettava muotoon tieliikenteeseen soveltuva. 1.4 Passiivisen turvallisuuden osalta sanamuoto muu- tettava vähemmän ehdottomaksi. Riittävä pitäisi olla keskeisten vaatimusten täyttäminen (liitteen 8 C- tason selvitys). Määräyksestä tulee voida poiketa jos autossa on autourheilusääntöjen mukaiset tur- vavarusteet. Kommentti muutosten hyväksymisestä muutoskat- sastuksessa on tarpeeton tässä kohtaa. Jokaisessa määräyksen kohdassa tulee erikseen ottaa kantaa muutoskatsastuksen tarpeellisuuteen. Akseli- ja kokonaismassojen suhteen pitää ottaa huomioon eri markkina- alueiden ilmoittamiskäy- tännöt. Tarvittaessa on oltava mahdollisuus poikke- uksiin tarkoituksenmukaisuusperusteella. 1.5 Ehdottomasta vaatimuksesta tyyppihyväksynnän-

2 2(6) mukaisuudesta pitää luopua. Useimmat jälkivarus- teluosat eivät ole tyyppihyväksyttyjä, joten niiden käyttäminen ei ole tällä hetkellä lähtökohtaisesti sallittuja. Yleensä niiden asianmukaisuudesta ei ole epäselvää, joten niiden kategorinen kieltäminen ei ole ympäristö- tai liikenneturvallisuusnäkökohdista tarkoituksenmukaista. Yksinkertaisuuden vuoksi rakennemuutösmääräyk- sen vaatimukset tulisi koskea samalla tavalla kaikkia autoja. 2.1 Vertailumoottoriksi on hyväksyttävä myös muille markkina- alueille tarkoitettu samaan tyyppiin kuu- luva moottori 2.1 a) Vaatimus voimansiirron vaihtamisesta vertailu- moottorilla varustettua ajoneuvoa vastaavaksi tulee poistaa. Riittää, että voimansiirron on oltava sovel- tuva. 2.1 d) Kiinnikkeiden lujuudesta tulisi vaatia selvitys tarvit- taessa, kuten tähän saakka. Tämän tiimoilta ei ole esiintynyt käytännön ongelmia. 2.1 e) Tehonmittaustodistuksella on sallittava myös moot- tori, jonka tehoa on pienennetty. 2.1 b), c) ja f) Vääntöraja tulee poistaa kokonaan epätarkoituk- senmukaisena. Tehorajaksi pitää tulla tehopai- nosuhde 5kg/kW tai 20% lisäys tehokkaimpaan ver- tailumoottoriin verrattuna sen mukaan kumpi joh- taa suurempaan lopputulokseen. Jarrujen ja voi- mansiirron osalta sovelletaan a) alakohdan määrä- yksiä, muuten kohdan 1.4 yleisiä määräyksiä. Tehorajat olisivat samat riippumatta siitä onko moottori ahdettu tai onko se alkuperäinen vai vaih- dettu. 2.1 Moottorin vaihtoon rinnastettavilla muutoksilla ei olisi jatkossa merkitystä, koska kaikki tehon muut-

3 3(6) tamiset arvioitaisiin samojen sääntöjen mukaan. 2.2 Moottorin vaihtamisella vs. Muuttamisella ei ole jatkossa merkitystä, koska kaikki tehon muuttami- set arvioitaisiin samojen sääntöjen mukaan. Kemiallinen ahtaminen tulisi sallia. 2.3 Päästöihin vaikuttavilla rakenteilla ja laitteilla tu- lee tarkoittaa ainoastaan välittömästi päästöjen alentamiseen tarkoitettuja komponentteja, kuten katalysaattorit yms. Alle Euro 3 tason autoihin sallittaisiin vapaat moot- torin muutokset / vaihdot, kunhan käytönaikainen päästötesti on ok. Uudemmissa autoissa moottorin pitäisi olla joko alkuperäinen tai vastaavan päästötason autosta. Moottoria saisi virittää 2.1 kohdan mukaisiin rajoi- hin, mutta päästöihin vaikuttavia rakenteita ja lait- teita ei saisi poistaa. Niiden ei kuitenkaan tarvitsisi olla alkuperäisiä. Näillä ehdoilla käytönaikainen päästötesti riittäisi (yhdessä OBD: kanssa) sen to- teamiseen, että moottori on oikeissa säädöissä ja toimii kunnolla, eikä näin ollen aiheuta ainakaan merkittävästi enemmän päästöjä. On sallittava myös omavalmisteiset etanolimuutos- sarjat. Vaatimus moottorinlämmittimestä pitää poistaa. 2.4 On sallittava myös muut kuin tyyppihyväksytyt put- kistot ja katalysaattorit. 3.1 Tulisi sallia 60 mm raideleveyden kasvu. Vanteen ja navan väliset sovitekappaleet tulee sal- lia. Voidaan tarvittaessa edellyttää muutoskatsas- tusta.

4 4(6) 3.2 b) Tieliikennekäyttöön soveltuvuus on arvioitava läh- tökohtaisesti muutoskatsastuksessa. Huom. aikai- semmin tehdasvalmisteisista osista sanottu. 3.2 c) Jos käytetään vaihdetulle akselille alun perin tarkoi- tettuja vanteita, voisi raideleveys kasvaa yli 100mm. Offset lukua ei tulisi tässä yhteydessä ottaa huomi- oon. 3.2 Muutoskatsastus edellytetään vain jos korkeutta on muutettu, tai sitä voidaan helposti muuttaa ohjaa- mosta käsin (ilmajouset). Muuten korkeussäädettä- vääkään alustasarjaa ei tarvitsisi muutoskatsastaa. Madallusrajaksi riittäisi pelkästään vaatimus 80 mm maavarasta. Tyyppihyväksytyiltä autoilta ei pidä vaatia alustasar- jan soveltuvuustodistusta. Jos vaaditaan, se pitää määritellä tarkasti määräyksessä ja samoja vaati- muksia on sovellettava kaikkiin sarjoihin. Tarvikeva- raosina myytävien vaimentimien ja jousien jättämi- nen testausvaatimusten ulkopuolelle saattaa olla lainvastaista. Alustasarjat eivät ole käytännössä ai- heuttaneet turvallisuusongelmia. 3.3 e) Liitteen 8 C- tason mukainen keskeisten vaatimus- ten täyttäminen on riittävä. 3.4 a) Tulee sallia myös yleismalliset jarruosat. Levyjen, palojen ja satulan koko on käytännössä riittävä mit- tari jarrujen riittävyyden arvioimisessa. 3.4 b) Lujuusselvitys pitää vaatia vain tarvittaessa kuten tähän asti. Käytännön ongelmia ei ole ollut, joten määräyksen kiristämiselle ei ole perusteita. 3.4 g) Liitteen 8 C- tason mukainen keskeisten vaatimus- ten täyttäminen on riittävä. 4.1 Kalvojen kielto on perusteeton. Riittävä vaatimus olisi yleinen 70% valonläpäisykyky.

5 5(6) Erikseen tulisi sallia moottoriurheilukäyttöön tarkoi- tetusta muovimateriaalista valmistettujen sivu- ja takaikkunoiden käyttäminen. 4.5 Korin leveyttä tulisi voida suurentaa 200 mm. 4.6 b) Vaihtoehtona autourheilujärjestön sääntöjen mu- kainen turvakehikko oviputkilla. 4.6 Liitteen 8 C- tason mukainen keskeisten vaatimus- ten täyttäminen on riittävä. 6 Määräaika aloitettujen rakennemuutosten osalta tulisi olla vähintään saakka, tai jos muu- tos on vaatinut Trafin poikkeuslupaa saakka.

6 6(6)

Soveltamisohjeita liikenneministeriön päätökseen auton rakenteen muuttamisesta (779/1998)

Soveltamisohjeita liikenneministeriön päätökseen auton rakenteen muuttamisesta (779/1998) Ohje 1 (8) Antopäivä: 28.10.2011 Voimaantulopäivä: 29.10.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen 533/208/2009 Soveltamisala:

Lisätiedot

Katsastuksesta tehtiin oikaisuvaatimus, jonka Trafi hylkäsi 11.3.2014 antamallaan päätöksellä.!

Katsastuksesta tehtiin oikaisuvaatimus, jonka Trafi hylkäsi 11.3.2014 antamallaan päätöksellä.! Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5 00520 Helsinki 1. ASIA Valitus liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) päätöksestä oikaisuvaatimukseen auton XXX-123 muutoskatsastusasiassa (Dnro TRAFI/2434/03.05.00/2014).

Lisätiedot

Autoasetuksen liitteen 8 soveltamisohje

Autoasetuksen liitteen 8 soveltamisohje Antopäivä: 15.06.2012 Voimaantulopäivä: 18.06.2012 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009, Ajoneuvolaki 1090/2002 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/18072/03.04.03.03/2011;

Lisätiedot

DI Aarre Viljanen, MetSta ry Koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus miten sisältö ja toimitustapa muuttuu

DI Aarre Viljanen, MetSta ry Koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus miten sisältö ja toimitustapa muuttuu kirjoittaja: otsikko: julkaisupäivä: 25.11.2009 DI Aarre Viljanen, MetSta ry Koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus miten sisältö ja toimitustapa muuttuu HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita

Lisätiedot

Ajoneuvojen korjaaminen ja muuttaminen Suomessa Ajoneuvojen ns. prosenttisäädösten uudistamisehdotukset

Ajoneuvojen korjaaminen ja muuttaminen Suomessa Ajoneuvojen ns. prosenttisäädösten uudistamisehdotukset LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 29/2006 Ajoneuvojen korjaaminen ja muuttaminen Suomessa Ajoneuvojen ns. prosenttisäädösten uudistamisehdotukset Helsinki, 2006 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

KOMMENTTEJA JA HUOMIOITA SEKÄ MUUTOSESITYKSIÄ KOSKIEN LAUSUNNOILLA OLEVIA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSIA D3 JA D5

KOMMENTTEJA JA HUOMIOITA SEKÄ MUUTOSESITYKSIÄ KOSKIEN LAUSUNNOILLA OLEVIA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSIA D3 JA D5 KOMMENTTEJA JA HUOMIOITA SEKÄ MUUTOSESITYKSIÄ KOSKIEN LAUSUNNOILLA OLEVIA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSIA D3 JA D5 D3 Rakennusten energiatehokkuus Kohta Sivu Asia D3:ssa Kommentit Huom! Muutosesitys

Lisätiedot

CO 2 -perusteinen autovero

CO 2 -perusteinen autovero Autoverotuksen asiakasohje 25 -perusteinen autovero www.tulli.fi 18.8.2014 Korvaa heinäkuussa 2012 julkaistun ohjeen -perusteinen autovero Henkilö- ja pakettiautoista ensirekisteröinnin yhteydessä kannettava

Lisätiedot

Käytössä olevien vesimittareiden vaatimustenmukaisuus Kokemuksia asiakirjavalvonnasta

Käytössä olevien vesimittareiden vaatimustenmukaisuus Kokemuksia asiakirjavalvonnasta TUKES-julkaisu 5/2006 Käytössä olevien vesimittareiden vaatimustenmukaisuus Kokemuksia asiakirjavalvonnasta Sari Hemminki Seppo Simonen Tuomo Valkeapää TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2006 Turvatekniikan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0296/2001 02/07/2001 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 5 päivänä kesäkuuta 2001 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin

Lisätiedot

15.6.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 155/49 DIREKTIIVIT

15.6.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 155/49 DIREKTIIVIT 15.6.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 155/49 DIREKTIIVIT KOMISSION DIREKTIIVI 2007/34/EY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2007, moottoriajoneuvojen sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan

Lisätiedot

FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET. FK:n keskeisimmät kommentit ovat seuraavat:

FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET. FK:n keskeisimmät kommentit ovat seuraavat: FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Finanssivalvonnan lausuntopyyntö 14.11.2012 FIVA 6/01.00/2012 Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt Finanssialan Keskusliitolta (FK) lausuntoa

Lisätiedot

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt Tekninen opas nro 2 EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 7 Oppaan tarkoitus... 7 Oppaan käyttö... 8 Vastuut ja toimenpiteet... 8 Tarkistusruudut... 8 Viittaukset...

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetuksen perustelumuistio

Sisäasiainministeriön asetuksen perustelumuistio SISÄASIAINMINISTERIÖ MUISTIO 1 Jaana Rajakko 30.9.2005 SM015:00/2005 Sisäasiainministeriön asetuksen perustelumuistio Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta 1. Asetuksen

Lisätiedot

Kysymyksiä uusien moottoriajoneuvojen myynnistä

Kysymyksiä uusien moottoriajoneuvojen myynnistä Usein esitettyjä kysymyksiä Komissiolle esitettiin asetuksen (EY) N:o 1400/2002 10 artiklassa tarkoitettuna siirtymäkautena 1 useita kysymyksiä asetuksen soveltamisesta. Usein esitetyt tai yleisesti kiinnostavat

Lisätiedot

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISSUOJELUOHJE CF027 Voimassa 1.10.2006 alkaen

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISSUOJELUOHJE CF027 Voimassa 1.10.2006 alkaen KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISSUOJELUOHJE CF027 Voimassa 1.10.2006 alkaen Kuljetusvastuuvakuutuksen yleisten sopimusehtojen CF105 kohdan 8. Suojeluohjeet lisäksi noudatetaan seuraavia suojeluohjeita.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA SISÄLLYS. N:o 1243. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA SISÄLLYS. N:o 1243. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1243 1247 SISÄLLYS N:o Sivu 1243 Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta... 5047

Lisätiedot

Time Trial Kilpailusäännöt 2014

Time Trial Kilpailusäännöt 2014 Time Trial Kilpailusäännöt 2014 PORSCHE RACING CLUB FINLAND Porsche Racing Club Finland 1 PORSCHE RACING CLUB FINLAND TIME TRIAL 2014 KILPAILUSÄÄNNÖT Versio 1 Muutokset sääntöjen edelliseen versioon on

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Hyväksytyt huolto-organisaatiot Muutos 4 1. marraskuuta 2001 Joint Aviation Authorities SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYTYT

Lisätiedot

i iiigj Eiiiiig: i E ii;fuii iiiiiiie iiigi Et ij ;i;i :E;i; eli:ii E;i l; I : i; IEisiiEig i:si:i: g ;: i: ii i: E(g :(s c\. .9, :(E :(E :(E :(\J :(!

i iiigj Eiiiiig: i E ii;fuii iiiiiiie iiigi Et ij ;i;i :E;i; eli:ii E;i l; I : i; IEisiiEig i:si:i: g ;: i: ii i: E(g :(s c\. .9, :(E :(E :(E :(\J :(! OJ, E'B i 'egggfife a si @ c{ a ij ;i;i :E;i; eli:ii E;i l; I : i; IEisiiEig i:si:i: g ;: i: ii i: 9 c\. :(E o.9, o -- :(E t- :(! :(E E(g bo l- o q) :(s :(S :(E E :(\J = i iiigj Eiiiiig: i E ii;fuii iiii

Lisätiedot

PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄ. Välimietinnön taustaselvitykset

PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄ. Välimietinnön taustaselvitykset PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄ Välimietinnön taustaselvitykset Valtiovarainministeriö 13.4.2000 Sisällysluettelo 1 TALLETUSTEN VASTAANOTTAMISTA KOSKEVA NYKYINEN SÄÄNTELY...1 1.1 EUROOPAN YHTEISÖJEN SÄÄNTELY...1

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Julius Parikka OTM Panu Pökkylä OTK, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Edilex 2010/37 Artikkeli, versio 1.0

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvojen katsastusja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait ajoneuvojen

Lisätiedot

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Tavaroiden sisämarkkinat Sisämarkkinat ja niiden kansainvälinen ulottuvuus Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY Soveltamisopas Rev 1.7 Päiväys:

Lisätiedot

Auton liikennekelpoisuuden arviointi muutoskatsastuksessa

Auton liikennekelpoisuuden arviointi muutoskatsastuksessa Ville Lyytinen Auton liikennekelpoisuuden arviointi muutoskatsastuksessa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Espoossa 26.5.2014 Valvoja: Professori

Lisätiedot

Kevytajoneuvot Yhteenveto työpajoista ja pienpalavereista

Kevytajoneuvot Yhteenveto työpajoista ja pienpalavereista Kevytajoneuvot Yhteenveto työpajoista ja pienpalavereista 17.3.2014 1 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 2 2 Hankkeen tavoitteet ja sisältö... 2 3 Hankkeen toteuttaminen... 4 4 Erilaiset kevytajoneuvot... 5

Lisätiedot

OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7)

OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7) OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7) 20.1.2012 Finanssivalvonnalle KIINNITYSLUOTTOPANKKITOIMINTAA KOSKEVA LUPAMENETTELY JA RISKIENHALLINTA SEKÄ RAPORTOINTI Finanssivalvonta on 18.11.2011 pyytänyt lausuntoamme

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 05

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 05 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 05 Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen

Lisätiedot

Legal Update. Lakiehdotus hankintalainsäädännön uudistamiseksi. Johdanto. Kansalliset kynnysarvot. Sidosyksikköhankinnat

Legal Update. Lakiehdotus hankintalainsäädännön uudistamiseksi. Johdanto. Kansalliset kynnysarvot. Sidosyksikköhankinnat Legal Update Lakiehdotus hankintalainsäädännön uudistamiseksi Johdanto Työ- ja elinkeinoministeriön asettama valmisteluryhmä luovutti ehdotuksensa hankintalain uudistamiseksi työministeri Lauri Ihalaiselle

Lisätiedot

LVM/LTU 11.6.2010/ laus. 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LVM/LTU 11.6.2010/ laus. 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1 LVM/LTU 11.6.2010/ laus. 3 Hallituksen esitys Eduskunnalle ajoneuvojen katsastus- ja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN

Lisätiedot

OFF ROAD LAJIN KILPAILUSÄÄNNÖT

OFF ROAD LAJIN KILPAILUSÄÄNNÖT Säännöt on uusittu kokonaan vuoteen 2014 verrattuna. OFF ROAD LAJIN KILPAILUSÄÄNNÖT 1.1. Määritelmä 1.2. Osallistuminen kilpailuun 1.2.1. Osallistujien asiapaperit 1.2.2. Osallistuva autokunta 1.2.3. Osallistumismaksut

Lisätiedot