Katsastuksesta tehtiin oikaisuvaatimus, jonka Trafi hylkäsi antamallaan päätöksellä.!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katsastuksesta tehtiin oikaisuvaatimus, jonka Trafi hylkäsi 11.3.2014 antamallaan päätöksellä.!"

Transkriptio

1 Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie Helsinki 1. ASIA Valitus liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) päätöksestä oikaisuvaatimukseen auton XXX-123 muutoskatsastusasiassa (Dnro TRAFI/2434/ /2014). 4. VAATIMUKSET N.N. käytti omistamansa BMW 330i henkilöauton muutoskatsastuksessa Plus Katsastuksen Pirkkalan toimipisteessä Katsastus hylättiin katsastaja Teemu Kyllösen toimesta, koska autoon vaihdetun alustasarjan mukana toimitettu VTT Expert Services Oy:n laatima lausunto alustasarjan sopivuudesta kyseiseen automalliin ei ollut hänen mukaansa riittävän tarkka. Katsastuksesta tehtiin oikaisuvaatimus, jonka Trafi hylkäsi antamallaan päätöksellä. Katsomme ensisijaisesti, että vaatimus riippumattoman tutkimuslaitoksen todistuksesta on lakiin perustumaton. Muutoskatsastus tulee siten hyväksyä jos säädöksissä mainitut reunaehdot täyttyvät. Mikäli riippumattoman tutkimuslaitoksen todistus kuitenkin katsotaan tarpeelliseksi, katsomme toissijaisesti katsastuksessa esitetyn VTT Expert Services Oy:n laatiman lausunnon olevan sisällöltään riittävä. Koska N.N. auton muutoskatsastus olisi tullut joka tapauksesa hyväksyä, vaadimme kunnioittavasti hallinto-oikeutta kumoamaan Trafin päätöksen edellä mainitussa oikaisuvaatimusasiassa ja vahvistamaan, että muutoskatsastus olisi tullut hyväksyä ensisijaisesti ilman minkäänlaisia todistuksia tai toissijaisesti VTT Expert Services Oy:n lausunnolla. 5. PERUSTELUT Asiassa on riidatonta, että N.N. auton korkeutta on muutettu alustasarjalla 1 ja auto on tästä syystä muutoskatsastettava. Riidatonta on niin ikään se, että madallus tehty rakennemuutospäätöksen 2 reunaehtojen puitteissa ja katsastus olisi siltä osin hyväksyttävissä. Kysymys on näin ollen yksinomaan siitä vaaditaanko 1 2 Alustasarjalla tarkoitetaan tässä yhteydessä jousien ja iskunvaimentimien muodostamaa kokonaisuutta. Liikenneministeriön päätös auton rakenteen muuttamisesta, /779

2 muutoskatsastuksessa riippumattoman tutkimuslaitoksen todistus 3 ja jos vaaditaan, mitä vaatimuksia sen sisällöllä on SÄÄDÖSPOHJA Auton korkeuden muuttamisesta säädetään rakennemuutospäätöksen 15 :ssä. Saman päätöksen 14 :ssä sallitaan heilahduksenvaimentimien 4 vaihtaminen myös tyypiltään alkuperäisestä poikkeaviksi. Auton korkeuden muuttamisesta jousimuutoksilla on olemassa myös Trafin ohje 5. Päätöksessään Trafi viittaa ajoneuvolakiin, rakennemuutospäätökseen ja ajoneuvojen hyväsynnästä annettuun valtioneuvoston asetukseen 6. Ajoneuvolain 7 :n 2 momentin mukaan ajoneuvon rakenteen muuttamisen ehdoista säädetään tarkemmin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella. Kyseinen asetus on edellä mainittu rakennemuutospäätös. Rakennemuutospäätöksen 2 :ssä määritellään yleiset periaatteet ajoneuvojen vaatimustenmukaisuudelle. Muutetun ajoneuvon on täytettävä 1 momentin vaatimukset, ellei jäljempänä rakennemuutospäätöksessä toisin säädetä. Muutokset eivät saa 2 momentin mukaan heikentää liikenneturvallisuuteen vaikuttavia ominaisuuksia ja ajoneuvon on muutoksen jälkeenkin täytettävä sitä käyttöönottopäivän perusteella koskevat (tai uudemmat) vaatimukset. 3 :ssä säädetään erikseen EY-tyyppihyväksytyn auton vaatimustenmukaisuudesta. 3 :n 2 momentin mukaan autoa ei saa muuttaa siten, että käyttöönottoajankohdan (tai uudemmat) vaatimukset eivät täyty. Hyväksyntäasetuksen 22 :n 1 momentin mukaan katsastustoimipaikka voi vaatia ajoneuvon katsastukseen esittäjää toimittamaan ajoneuvolain 60 a :n tai sen nojalla säädetyn taikka 60 b :n 1 momentin mukaisen selvityksen vaatimustenmukaisuudesta jos katsastustoimipaikka ei käytettävissään olevien tietojen tai teknisen tarkastuksen avulla voi jonkin rakenteen tai varusteen osalta vakuuttua ajoneuvon vaatimustenmukaisuudesta. 60 a :n 1 momentissa viitataan Ajoneuvolain 50 e :n 2. momentin 1-4 kohdissa tarkoitettuihin vaatimustenmukaisuuden osoittamistapoihin. Trafin korkeusmuutosohjeen mukaan EY-tyyppihyväksytyn auton korkeuden muuttaminen voidaan hyväksyä muutoskatsastuksessa rakennemuutospäätöksessä säädetyin ehdoin. Korkeuden muuttamiseen käytettyjen osien soveltuminen EY-tyyppihyväksynnän alaiseen autoon voidaan osoittaa esimerkiksi auton valmistajan lausunnolla tai riippumattoman tutkimuslaitoksen todistuksella. 3 Trafin ohjeessa puhutaan riippumattoman tutkimuslaitoksen todistuksesta. VTT Expert Services Oy kutsuu tässä tapauksessa relevanttia dokumenttia lausunnoksi. Kysymys on kuitenkin samasta asiasta Heilahduksenvaimentimella tarkoitetaan puhekielessä yleisemmin käytettyä iskunvaimenninta. TRAFI/33691/ /2010 Hyväksyntäasetus, 1244/2002

3 Iskunvaimentimille tai jousille ei osana tai erillisenä teknisenä yksikkönä ole vaatimuksia direktiiveissä eikä kansallisessa lainsäädännössä RIIPPUMATTOMAN TUTKIMUSLAITOKSEN TODISTUS Vaatimus riippumattoman tutkimuslaitoksen todistuksesta perustuu Trafin korkeudenmuutosohjeeseen. Sen mukaan alustasarjan soveltuvuus tyyppihyväksyttyyn autoon voidaan osoittaa esimerkiksi auton valmistajan lausunnolla tai riippumattoman tutkimuslaitoksen todistuksella. Ohjeistus ei siten edellytä nimenomaisesti riippumattoman tutkimuslaitoksen todistusta, se on vain yksi vaihtoehto. Rakennemuutospäätöksen 15 :n 1 momentti ei vaadi jousimuutoksien osalta minkäänlaista tutkimuslaitoksen todistusta tai muutakaan selvitystä. Myöskään iskunvaimentimien vaihtamisen myös tyypiltään alkuperäisistä poikkeaviksi erikseen sallivassa 14 :ssä ei vaadita todistusta 7. Sen sijaan monessa muussa Rakennemuutospäätöksen kohdassa edellytetään nimeltä mainittujen vaatimusten täyttymistä ja tarvittaessa luotettavaa selvitystä asiasta 8. Myös 15 :n 2 momentti edellyttää tarvittaessa selvitystä osien soveltumisesta automalliin. Trafin Rakennemuutospäätöksen tulkintaohje 9 mainitsee tässä tapauksessa riittäväksi selvitykseksi osien valmistajan lausunnon. Riippumatonta tutkimuslaitosta ei siis Trafin ohjeiden mukaan edellytetä edes siinä tilanteessa, että jonkinlaista selvitystä tarvitaan. Ajoneuvolaissa viitataan nimenomaisesti rakennemuutospäätökseen, joten edellä mainitut pykälät tulevat myös sen nojalla sovellettavaksi. Näillä perusteilla voidaan todeta, että todistuksen vaatimiselle muutoskatsastuksen läpäisemiseksi ei löydy perusteita lainsäädännöstä. Rakennemuutospäätöksessa on yksiselitteisesti asetettu kriteerit, joiden puitteissa korkeuden muuttaminen on sallittua. Pykälässä ei erotella EY-tyyppihyväksyttyjä ja muita autoja toisistaan, joten tyyppihyväksynnällä ei tässä kohtaa ole merkitystä. Rakennemuutospäätös on annettu osana EY-tyyppihyväksyntävaatimusten voimaantuloa, joten säädöksessä on nimenomaisesti huomioitu myös tyyppihyväksynnän alaiset autot. Koska Rakennemuutospäätös ei todistusta vaadi, ei sitä näkemyksemme mukaan voida myöskään katsastuksessa vaatia TRAFIN OHJEEN SÄÄDÖSPERUSTA JA TOIMIVALTA Trafin ohje on annettu Liikenteen turvallisuusvirastosta annetun lain nojalla 10. Tarkempaa pykälää ei ole yksilöity. Trafi ilmoittaa päätöksessään valtuutuksensa perusteen olevan perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännössä. Alkuperäisessä ajoneuvolain 99 :n 7 Tässä tapauksessa on nimenomaisesti kysymys iskunvaimentimen vaihdon ja jousimuutoksin aikaansaatavasta korkeuden muutoksesta Esim. ohjauslaitteiden muutokset 12 2 mom. e-kohta ja jarrujen muutokset 13 1 mom g-kohta. TRAFI/17674/ / /863

4 3.momentin mukaan Trafi voi antaa tarkempia ohjeita katsastukseen liittyvien ilmoitusten tekemisestä, katsastuksessa käytettävistä asiakirjoista ja katsastustehtävien suorittamisesta. On selvää, että Trafilla on edellä mainituilla perusteilla yleinen mandaatti katsastustoimen valvontaan ja ohjeistukseen ilman erillistä valtuutusta. Tässä tapauksessa vaatimus todistuksesta kuitenkin tosiasiallisesti muuttaisi asetuksen tasoista Rakennemuutospäätöstä tiukempaan suuntaan. Liikenteen turvallisuusvirastosta annetun lain 2 1 momentin 8 kohdan mukaan Trafi voi antaa toimialaansa koskevia oikeussääntöjä erikseen säädetyn toimivaltansa puittessa. Koska Rakannemuutospäätöksen 15 :n 1 momentissa nimenomaisesti ei vaadita minkäänlaista todistusta, pitäisi Trafilla olla tämän muuttamiseen erillinen ja nimenomainen valtuutus. Yleinen ohjeidenantovaltuutus ei tarkoita valtuutta muuttaa asetuksen tasoisia säädöksiä, eikä kysymys ole myöskään jo kumotussa ajoneuvolain 99 :ssä tarkoitetuista ilmoituksista, asiakirjoista tai katsastustehtävän suorittamisesta. Trafi on ylittänyt toimivaltansa antaessaan ohjeen todistuksen vaatimisesta alustasarjan muutoskatsastuksessa. Lain mukaan minkäänlaista todistusta ei edellytetä, jos rakennemuutospäätöksen ehdot täyttyvät. Edes Trafin omat ohjeistukset eivät EYtyyppihyväksynnän alaisessakaan autossa edellytä nimenomaan riippumattoman tutkimuslaitoksen todistusta. Vaatimus tämänkaltaisesta todistuksesta katsastuksen hyväksymisen edellytyksenä on perusteeton ja N.N. auton muutoskatsastus olisi tullut hyväksyä TODISTUKSEN MUOTOVAATIMUKSET Mikäli hallinto-oikeus kuitenkin katsoo edellä esitetystä huolimatta todistuksen tarpeelliseksi, on näkemyksemme mukaan katsastuksessa esitetty VTT Expert Services Oy:n lausunto jäljempänä esitetyin perustein sisällöltään riittävä TODISTETTAVAT TEKNISET SEIKAT Todistuksen sisältövaatimuksista ei ole lainkaan säännöksiä, eikä Trafi ole niitä pystynyt erikseen pyydettäessäkään toimittamaan 11. Iskunvaimentimille tai jousille (alustasarjoille) ei ole minkäänlaisia teknisiä vaatimuksia direktiiveissä, e-säännöissä tai kansallisessa lainsäädännössä. Koska vaatimuksia ei ole, ei ole myöskään mitään mitä todistuksella tulisi todistaa. Tämä on luonnollinen selitys sille, miksi rakennemuutospäätöksen 14 ja 15 :ssä ei edellytetä todistuksia. Trafin mukaan muutoskatsastuksessa tarkistetaan autoon asennetun alustasarjan soveltuvuus yleisessä tieliikenteessä käytettäväksi, alustasarjan soveltuvuus kyseiseen 11 Valituksen alaisessa päätöksessä on ensimmäisen kerran listattu edes osittain Trafin näkemyksen mukaan todistettavia seikkoja. Virallista ohjeistusta tai säädöstä ei ole vieläkään.

5 autoon ja auton EY-tyyppihyväksynnän edellyttämien vaatimusten täyttyminen muutoskohteiden ja niiden välillisten vaikutuskohteiden osalta. Tällaisina kohteina Trafi mainitsee suurimmat sallitut akselimassat, valojen sijainti, suuntaus ja korkeussäätö, pyörien asentokulmat, renkaat ja vanteet sekä vetokoukun korkeus. Koska muutoskohteille (iskunvaimentimet ja jouset) ei ole tyyppihyväksyntävaatimuksia, todistus voidaan siis edes teoriassa edellyttää ainoastaan välillisten muutoskohteiden osalta. Tämäkään vaatimus ei saa tukea lainsäädännöstä. Rakennemuutospäätöksen alkuperäinen momentti kuului seuraavasti: M1-luokan ajoneuvon, jonka on ensi kertaa käyttöön otettaessa edellytetty täyttävän direktiivien 96/79/EY ja 96/27/EY etu- ja sivutörmäyslujuusvaatimukset, korkeutta saa muuttaa ja muutoksen muutoskatsastuksessa hyväksyä vain edellyttäen, että atuo muutosten jälkeen täyttää etu- ja sivutörmäystestien vaatimukset. Törmäyslujuusvaatimukset ovat yksi osa auton EY-tyyppihyväksyntää, siinä missä esimerkiksi valojen sijoittelu ja suuntaus. Kysymys on nimenomaisesti korkeuden muutoksen välillisistä vaikutuskohteista. Koska ainoa erikseen mainittu välillinen vaikutuskohde on kumottu, ei ole lain mukaisia perusteita edellyttää todistusta myöskään muista kohteista, varsinkaan kun Rakennemuutospäätös on annettu nimenomaan silmällä pitäen EY-tyyppihyväksynnän mukanaan tuomia vaatimuksia. Päätöksessään Trafi on edellyttänyt myös alustasarjan fyysistä tutkimista valmistusmateriaalien ja ominaisuuksien osalta. Tällaista vaatimusta ei kuitenkaan ole edellytetty missään direktiivissä, laissa, asetuksessa tai ohjeessa. Minkäänlaista tutkimusta ei myöskään edellytetä tarvikevaraosana myytäville iskunvaimentimille tai jousille. Kun teknisiä vaatimuksia ei ole, on epäselvää mitä valmistusmateriaalien ja ominaisuuksien osalta tulisi ylipäätään tutkia. Ei ole mitään perusteita miksi tietyille iskunvaimentimille ja jousille vaadittaisiin erityisiä tutkimuslaitoksen tutkimuksia, mutta toisille ei. Tässä tapauksessa VTT Expert Services Oy on laatinut lausuntonsa sillä lähtökohdalla, että alustasarjan on selvitetty sopivan kyseiseen automalliin ilman, että auton rakenteeseen tarvitsee tehdä muutoksia. Tulkitsemme Trafin ohjeessa edellytetyn soveltuvuuden tarkoittavan tätä. Muutoskatsastuksessa tarkistetaan, että alustasarja on asennettu asianmukaisesti ja että edellä mainitut välilliset vaikutuskohteet pysyvät raja-arvojen puitteissa. Muut ehdot on lueteltu rakennemuutospäätöksen 15 :ssä. Koska tässä tapauksessa ei ole edes väitetty, etteikö rakennemuutospäätöksen ehdot olisi täyttyneet, olisi N.N. auto tullut hyväksyä muutoskatsastuksessa HYVÄKSYTTY TAHO TODISTUKSEN KIRJOITTAMISEEN Normaalisti tietyn osan tai teknisen yksikön vaatimustenmukaisuus osoitetaan ns. nimetyn tutkimuslaitoksen, muun ETA-valtion ilmoittaman tutkimuslaitoksen tai hyväksytyn asiantuntijan todistuksella. Kullakin tutkimuslaitoksella ja hyväksytyllä asiantuntijalla on tietyt erikseen nimetyt pätevyysalueet, joiden puitteissa hyväksyntätestauksia ja tutkimuksia 12 Kumottu asetuksella /1256

6 voidaan tehdä. Osien vaatimukset tulevat direktiiveistä tai e-säännöistä ja akreditoitu taho voi testata ja kirjoittaa todistuksen vaatimusten täyttymisestä. Päätöksessään Trafi katsoo, että EY-tyyppihyväksyntävaatimusten alaisen auton alustan korkeutta saadaan muuttaa vain sellaisia osia tai muutossarjoja käyttäen, jotka nimetty tutkimuslaitos, muun ETA-valtion ilmoittama tutkimuslaitos tai hyväksytty asiantuntija on tarkastanut ja todennut muutoksen kohteena olevaan autoon soveltuviksi ja yleisen tieliikenteeseen tarkoitetuksi. Austasarjoille, iskunvaimentimille tai jousille ei ole erillistä pätevyysaluetta, koska niille ei ole teknisiä vaatimuksia. Ei siis ole olemassakaan tutkimuslaitosta tai hyväksyttyä asiantuntijaa, joka olisi akreditoitu nimenomaan alustasarjojen testaamiseen tai tutkimiseen. On epäselvää mikä taho on ylipäätään Trafin näkemyksen mukaan pätevä kirjoittamaan katsastuksessa vaadittavan todistuksen. Tämän tapauksen osalta Trafi on ilmoittanut VTT Expert Services Oy:n olevan pätevä taho lausunnon kirjoittamiseen. Yleisellä tasolla sen lisäksi, että todistukselle ei ole teknisiä sisältövaatimuksia, on myös erittäin epäselvää mikä taho sen voi laatia. Katsastus on luonteeltaan hallintopäätös, eikä sen edellytyksenä voida vaatia paperia, jolle ei löydy minkäänlaista tukea lainsäädännöstä SUHDE HYVÄKSYNTÄASETUKSEN MOMENTTIIN Hyväksyntäasetuksen momentin mukaan katsastustoimipaikka voi vaatia selvityksen vaatimusten täyttymisestä, jos käytettävissä olevien tietojen perusteella tai teknisen tarkastuksen avulla ei voida vakuuttua ajoneuvon vaatimustenmukaisuudesta. Ensimmäiseksi, koska alustasarjoille ei ole teknisiä vaatimuksia, edelleen ainoa edes teoriassa mahdollinen selvityksen kohde on välilliset vaikutuskohteet. Toiseksi, todistus on lainkohdan mukaan vasta toissijainen keino, jos vaatimustenmukaisuudesta ei muuten voida vakuuttua. Hyväksyntäasetuksen 22 1 momentti viittaa ajoneuvolain 60 a :ään, joka puolestaan viittaa ajoneuvolain 50 e :n 1 ja 2 momenttiin. 1 momentin mukaan vaatimusenmukaisuus voidaan osoittaa EY-tyyppihyväksyntätodistuksella tai hyväksyntää osoittavalla merkinnällä. Milloin erikseen niin säädetään liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella, 2 momentin mukaan vaatimustenmukaisuus voidaan osoittaa ilmoitetun tutkimuslaitoksen todistuksella, hyväksytyn asiantuntijan lausunnolla, osaan kiinnitetyllä kansainvälisesti käytetyllä muulla kuin 1 momentin mukaisella merkinnällä, valmistajan suorittamin yleisesti käytettyihin menettelyihin perustuvan mittauksin, laskelmin tai testein tai vähäisiltä osin yksittäishyväksynnän myöntäjän 13 tekemillä tarkastuksilla, mittauksilla, laskemilla ja selvityksillä. Ajoneuvolain 50 e :n 1 momentti ei sovellu tähän tapaukseen lainkaan, koska alustasarjoille ei ole tyyppihyväksyntävaatimuksia. Samasta syystä ei sovellu myöskään 2 momentin 1-3 kohdat. 4 kohta ei sovellu, koska ei ole olemassa yleisesti käytettyjä menettelyitä tai testejä. 5 kohta tarkoittaa käytännössä katsastuksessa suoritettavaa 13 Tässä yhteydessä kysymys on katsastuksen suorittajasta.

7 tarkastelua. 2 momentti edellyttää myös liikenne- ja viestintäministeriön asetusta, jossa asiasta säädetään. Alustasarjojen tapauksessa mikään asetus ei edellytä alustasarjoille minkäänlaista selvitystä vaan asennuksen kriteerit on lueteltu suoraan rakennemuutospäätöksen 15 :ssä. Kaikki Trafin päätöksessä mainitut välilliset vaikutuskohteet ovat hyvin yksinkertaisesti mitattavissa tai muuten selvitettävissä muutoskatsastuksessa, joka auton korkeutta muutettaessa on joka tapauksessa pakollinen. Valojen suuntauksesta ja sijoittelusta sekä vetokoukun korkeudesta on olemassa hyvin yksityiskohtaiset säännökset, jotka voidaan todeta yksinkertaisella mittauksella 14. Renkaiden, vanteiden ja pyörien asentokulmien osalta vaatimukset ovat epäselvät, mutta katsastuksessa on joka tapauksessa tarkistettava (todistuksesta riippumatta), että renkaat eivät ota missään asennossa kiinni auton koriin tai muihin rakenteisiin ja että pyörän kulmat ovat asialliset 15. Valojen oikea suuntaus voidaan todeta jokaisen katsatustoimipaikan pakollisiin varusteisiin kuuluvalla suuntauslaitteella. Koska kaikki Trafin päätöksessään listaamat välilliset vaikutuskohteet tarkistetaan joka tapauksessa muutoskatsastuksessa, todistuksen vaatiminen niistä ei ole tarpeen eikä tarkoituksenmukaista. Rakennemuutospäätös ei sitä edellytä, eikä sitä voi johtaa Hyväksyntäasetuksestakaan. Mainittakoon vielä, että ainoissa tällä hetkellä Trafille kelpaavissa ns. TÜV-todistukssa nämä seikat ohitetaan kehotuksella tarkistaa kohteiden asianmukaisuus. Edes näissä tapauksissa todistus ei suoranaisesti todista välillisten vaikutuskohteiden asianmukaisuutta korkeuden muutoksen jälkeen A L U S T A S A R J A N S O V E L T U V U U S T I E L I I K E N N E K Ä Y T T Ö Ö N J A LIIKENNETURVALLISUUS Yleisten periaatteiden mukaisesti vaihdettujen osien tulee olla tieliikennekäyttöön tarkoitettuja, eivätkä ne saa heikentää liikenneturvallisuuteen vaikuttavia ominaisuuksia. Tässä tapauksessa ei ole edes väitetty, että alustasarjan vaihtaminen olisi vaikuttanut haitallisesti liikenneturvallisuuteen vaikuttaviin ominaisuuksiin. Kysymys on ollut ainoastaan alustasarjan mukana toimitetun, katsastuksen läpäisemisen edellytyksenä olevan tutkimuslaitoksen todistuksen väitetysti riittämättömästä sisällöstä. Myöskään soveltumattomuudesta tieliikennekäyttöön ei ole esitetty edes väitettä. Liikenneturvallisuus on tässä yhteydessä ontuva argumentti myös sen vuoksi, että sama (ja muita vastaavia) alustasarja voidaan hyväksyä muutoskatsastuksessa illman todistusta kun kyseessä ei ole EY-tyyppihyväksytty auto. Tällaisia autoja ovat kaikki vuosimallin 1996 tai sitä vanhemmat autot, suuri osa välillä käyttöönotetuista autoista ja kaikki yksittäiskappaleina tai muuttoautoina tuodut ei-tyyppihyväksytyt autot ikään katsomatta. 14 Korkeuden muutoksen seurauksena kysymys on lähinnä siitä, säilyykö ajovalojen korkeus tienpinnasta mittattuna direktiivissä mainituissa rajoissa. 15 Pyöränkulmille ei ole yksiselitteisiä raja-arvoja. Renkaiden (ja sitä kautta myös vanteiden) koon kasvaessa tietyn rajan yli, ne on erikseen muutoskatsastettava.

8 Liikenneturvallisuudella ei voida perustella sitä, että joiltain vaaditaan määrittelemätön lausunto ja joiltain ei. Tai toisaalta, korkeuden pysyessä muuttumattomana voidaan hyväksyä mikä tahansa osa ilman selvityksiä tai todistuksia. Ainoat kriteerit löytyvät rakennemuutospäätöksen 14 ja 15 :stä, joissa erikseen sallitaan mainituin ehdoin iskunvaimentimien vaihto myös tyypiltään alkuperäisestä poikkeaviksi ja korkeuden muutos jousimuutoksin ilman todistuksia KÄYTÄNNÖSTÄ Tällä hetkellä alustasarjojen muutoskatsastuksissa EY-tyyppihyväksytyiltä autoilta edellytetään riippumattoman tutkimuslaitoksen todistusta. Muut autot hyväksytään Rakennemuutospäätöksen ehdoin ilman todistuksia. Ainoa käytännössä saatavilla oleva ja hyväksytty todistus tulee saksalaiselta TÜV:ltä 16. Saksan kansallinen lainsäädäntökään ei suoranaisesti tällaista todistusta edellytä, mutta se on muotoutunut käytännössä pakolliseksi ja yksinkertaistaa muutoskatsastusprosessia huomattavasti. TÜV-todistusta lukemalla voidaan todeta, että kyseessä on pääasiassa ohjeistus auton omistajalle ja katsastajalle. Todistuksessa kuvaillaan tuotteen ulkonäköä ja tunnusmerkkejä, kerrotaan saksan lainsäädännön mukaisesta muutoskatsastusvelvollisuudesta ja ohjeistetaan katsastajaa tarkistamaan muun ohella valojen suuntaus ja sijoittelu 17, sekä kerrotaan mitä saksalaiseen rekisteriotteeseen tulee merkitä. Kohdassa V. ilmoitetaan ajokokeiden perusteella alustasarjan soveltuvan normaaliin tieliikennekäyttöön. Olennaista on huomata, että todistus ei ota minkäänlaista kantaa auton EYtyyppihyväksynnän säilymiseen alustasarjan asennuksen seurauksena. Todistus ei myöskään muuta muutoskatsastusprosessia Suomessa millään lailla, esimerkiksi suurin mahdollinen madallus ja rekisteriotteeseen kirjattavat mitat on selvitettävä muutoskatsastuksessa joka tapauksessa 18. Todistuksessa mainittuja ajokokeita tai niiden raja-arvoja ei ole määritely missään, eikä niitä edellytetä direktiiveissä, e-säännöissä, Saksan tai Suomen kansallisessa lainsäädännössä. TÜV-todistus ei siten tarkkaan ottaen todista juuri mitään. Sen peruste on enemmän saksalaisissa kuluttajansuojasäädöksissä ja siksi sen saamisen edellytyksenä on esimerkiksi saksankieliset käyttö- ja asennusohjeet sekä valmistajan ISO9001-sertifiointi. Kaupallisena toimijana TÜV kirjoittaa todistuksen käytännössä kenelle tahansa, joka siitä on valmis maksamaan. Vastaavasti maailmassa on lukuisia korkealuokkaisia alustasarjavalmistajia, joilla ei TÜV:n todistusta. Kyseinen todistus joitain harvinaisia TÜV-todistus, liitteenä toisen merkkisen alustasarjan todistus N.N. autolle. Välilliset vaikutuskohteet 18 Korkeussäädettävän alustasarjan tapauksessa (kuten tässä) rekisteriotteeseen kirjataan korkeuden vaihteluväli pyörän navasta lokasuojan reunaan mitattuna. Tällaista mittaa ei TÜV-todistuksessa ole. Liitteenä olevassa todistuksessa itseasiassa ilmoitetaan alustasarjan madaltavan edessä n. 60 mm (kohta II), joka ylittää rakennemuutospäätöksessä sallitun 51 mm:n maksimimadalluksen. Tällä todistuksella katsastus siis pitäisi automaattisesti hylätä. Käytännössä tämä todistus kelpaa kuitenkin poikkeuksetta.

9 poikkeuksia lukuunottamatta ainostaan saksalaisilla valmistajilla, koska todistus on korostuneesti saksalainen ilmiö. Suomessa nyt puheena olevat alustasarjat läpäisevät katsastuksen ilman todistusta kaikissa autoissa, jotka eivät ole EY-tyypppihyväksyttyjä. Tyyppihyväksytyissä todistusvaatimusta perustellaan pääasiassa sillä, että tällaista autoa ei saa muuttaa siten, että EYtyyppihyväksynnän vaatimukset eivät enää täyty. Näiden osalta on edellä käsitelty välillisiä vaikutuskohteita. EY-tyyppihyväksyntä on kuitenkin tässä suhteessa hyvin keinotekoinen raja. Esimerkiksi valojen ja niiden suuntauksen osalta voimassa on ennen EYtyyppihyväksyntääkin ollut pitkälti samat direktiivien ja e-sääntöjen vaatimukset. Tyyppihyväksyntädirektiivillä harmonisoitiin tyyppihyväksynnän myöntämisen kriteerit, määrättiin EU-maat hyväksymään toisessa EU-maassa myönnetty tyyppihyväksyntä ja tehtiin muita vastaavia, pääasiassa säädösteknisiä harmonisointeja. Varsinaiset ajoneuvotekniset vaatimukset eivät tämän seurauksena muuttuneet lainkaan, vaan samat vaatimukset olivat olleet voimassa jo aikaisemminkin. EY-tyyppihyväksynnän myötä ei siis siirrytty sääntelemättömästä säänneltyyn aikakauteen. Yhtälailla ennen EY-tyyppihyväksyntävaatimuksia autoa ei ole saanut muuttaa siten, että se ei täytä sen käyttöönottoajankohtana voimassa olleita vaatimuksia. Teknisten vaatimusten osalta ei siten ole mitään syytä kohdella EY-tyyppihyväksyttyjä autoja eri tavalla kuin tyyppihyväksymättömiä. Erottelua ei ole myöskään tehty rakennemuutospääöksen 14 eikä 15 :ssä. Käytännössä siis katsastuksessa vaaditaan saksan kansalliseen käytäntöön 19 perustuvaa todistusta, jolle ei löydy mitään tukea tai perusteita EU- eikä kansallisista säädöksistä, joka ei todista varsinaisesti mitään, jolle ei ole mitään teknisistä vaatimuksista johtuvaa perustetta ja jota ei tällä hetkellä voi kriteerien puuttumisen takia edes teettää missään muualla kuin Saksassa. Lisäksi samanlaiset autot, jotka on uutena myyty EU:n ulkopuolella voidaan hyväksyä samalla alustasarjalla ilman tätä todistusta. Voidaan siis todeta, että todistuksen teettäminen on tällä hetkellä käytännössä mahdotonta, eikä sen vaatiminen ole edellä esitetyillä perusteilla missään järkevässä suhteessa sillä tavoiteltuihin, varsin epäselviksi jääneisiin päämääriin nähden. 6. YHTEENVETO N.N. auto täyttää rakennemuutospäätöksen ehdot ja se olisi siten tullut hyväksyä muutoskatsastuksessa ilman katsastaja Kyllösen vaatimaa riippumattoman tutkimuslaitoksen todistusta. Rakennemuutospäätöksessä nimenomaisesti sallitaan heilahduksenvaimentimien vaihtaminen myös tyypiltään alkuperäisistä poikkeaviksi ja auton korkeuden muuttaminen jousimuutoksiin. Kysymys on juurikin tässä tapauksessa puheena olevasta muutoksesta. Rakennemuutospäätöksessä on otettu huomioon EYtyyppihyväksynnän alaiset autot, eikä niiden osalta ole erillisiä vaatimuksia todistusten tai muiden ehtojen suhteen. Vaatimus riippumattoman tutkimuslaitoksen todistuksesta perustuu Trafin antamaan ohjeeseen. Ohje on annettu Trafin yleisellä Liikenteen turvallisuusvirastosta annetun lain ja 19 Ei lainsäädäntöön.

10 perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntöön perustuvalla valtuutuksella ohjeistaa katsastusalaa. Yleisillä ohjeilla ei kuitenkaan voida muuttaa asetuksen tasoisen rakennemuutospäätöksen selväsanaista säädöstä. Trafi tarvitsee uusien oikeussääntöjen antamiseen nimenomaisen valtuutuksen, jota tässä tapauksessa ei ole. Kun rakennemuutospäätös ei vaadi todistusta, Trafilla ei ole erillisen valtuutuksen puuttuessa toimivaltaa säätää toisin. Jos hallinto-oikeus kuitenkin katsoo, että riippumattoman tutkimuslaitoksen todistus edellytetään, katsomme katsastuksessa esitetyn VTT Expert Services Oy:n lausunnon sisällöltään riittäväksi. Alustasarjoille ei ole minkäänlaisia teknisiä vaatimuksia. Näin ollen myöskään vaadittavalle todistukselle ei ole sisältövaatimuksia, eikä niitä ole Trafilta saatu erikseen kysyttäessäkään. Päätöksessään Trafi on edellyttänyt todistuksessa selvitystä ns. välillisistä vaikutuskohteista. Rakennemuutospäätöksen alkuperäisessä muodossa oli välillisistä vaiktuskohteista huomioitu ainoastaan törmäyslujuusvaatimukset. Koska nekin on kumottu, ei ole säädöksiin pohjautuvaa perustetta vaatia todistusta muista, tähän asti määrittelemättömistä välillisistä vaikutuskohteista. Todistusta ei voida vaatia hyväksyntäasetuksen 22 1 momentinkaan perusteella. Lainkohdassa selvitetään keinot vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen. Alusasarjoille ei ole teknisiä vaatimuksia. Todistuksen vaatiminen on tämän kohdan perusteella joka tapauksessa toissijainen keino. Kaikki Trafin listaamat välilliset vaikutuskohteet pystytään tarkistetaan joka tapauksessa muutoskatsastuksessa. Erillisen todistuksen vaatiminen näistä on siten epätarkoituksenmukaista. Päätöksessä edellytetään niin ikään fyysistä tutkimusta ominaisuuksien ja materiaalien osalta. Katsomme, että tällaista vaatimusta ei voida esittää, koska ei olemassa minkäänlaisia kriteereitä testauksille. Testausta ei myöskään vaadita tarvikkeena myytäville varaosille. VTT Expert Services Oy:n lausunto on laadittu sillä ajatuksella, että se todistaa alustasarjan soveltuvan autoon ilman, että auton rakenteeseen tarvitsee tehdä muutoksia. Tarkempien kriteerien puuttuessa katsomme tämän riittäväksi täyttämään todistuksen sisältövaatimukset. Sen lisäksi, että todistuksen sisältövaatimukset ovat epäselvät, myös todistuksen kirjoittamiseen oikeutetusta tutkimuslaitoksesta ei ole varmuutta. Tässä tapauksessa on kuitenkin riidatonta, että VTT Expert Services Oy on pätevä taho todistuksen laatimiseen. Yleisten periaatteiden mukaan alustasarjan on oltava soveltuva yleiseen tieliikennekäyttöön ja se ei saa heikentää liikenneturvallisuuteen vaikuttavia ominaisuuksia. Tässä tapauksessa ei ole esitetty edes väitettä, etteikö puheena oleva alustasarja olisi turvallinen ja muutenkin asianmukainen tieliikenteessä käytettäväksi. Koska Trafi ei ole selvittänyt kriteereitä todistukselle, tosiasiallisesti ainoa mahdollisuus on saksalainen TÜV-todistus. Sekään ei lausu mitään muutetun auton EYtyyppihyväksyntävaatimusten täyttymisestä, vaan kyseessä on pääosin saksalaiseen

11 kuluttajansuojasäädöksiin perustuva paperi. Sillä ei siis ole mitään loogista yhteyttä suomalaiseen muutoskatsastukseen. Lisäksi todistusta vaaditaan vain EYtyyppihyväksytyiltä autoilta, vaikka teknisissä vaatimuksissa ei ole tyyppihyväksynnän myötä tapahtunut merkittäviä muutoksia. Trafi siis käytännössä vaatii itse antamansa juridisesti pätemättömän ohjeistuksen nojalla todistusta, jota lainsäädäntö ei vaadi, jolle ei ole minkäänlaisia kriteereitä niin sisällön kuin laatijankaan suhteen, jolle ei ole mitään perustetta teknisten vaatimusten tai liikenneturvallisuuden suhteen ja joka ei tosiasiassa todista mitään. Lisäksi ainoa tällä hetkellä katsastuksessa kelpaava todistus löytyy saksalaisilla alustasarjavalmistajilta paikallisesta käytännöstä johtuen. Katsomme edellä kerrotuilla perusteilla ensisijaisesti, että vaatimukselle riippumattoman tutkimuslaitoksen todistuksesta ei ole laillisia perusteita ja N.N. auton muutoskatsastus oli tullu hyväksyä ilman todistusta. Jos hallinto-oikeus toteaa todistuksen kaikesta huolimatta tarpeelliseksi, katsomme toissijaisesti, että katsastuksessa esitetty VTT Expert Services Oy:n todistus on sisällöltään riittävä ja katsastus olisi tullut hyväksyä joka tapauksessa. Vaadimme kunnioittavasti näillä perusteilla hallinto-oikeutta kumoamaan Trafin oikaisuvaatimukseen antaman päätöksen ja vahvistamaan, että N.N. auton muutoskatsastus olisi tullut hyväksyä. 7. OIKEUDENKÄYNTIKULUT Koska tapauksessa on kysymys pääasiallisesti viranomaisen epäselvästä ohjeistuksesta ja ilmeisen väärästä laintulkinnasta, eikä viranomainen ole pyynnöstä huolimatta selvittänyt vaatimuksiaan tai niiden perusteita edes päätöksessään oikaisuvaatimukseen, katsomme kohtuuttomaksi, että oikeudenkäyntikulut jäisivät kokonaan asianosaisen itsensä vastuulle. Katsomme hallinto-oikeuskäsittelyn johtuvan viranomaisen virheestä ja näin ollen vaadimme hallintolainkäyttölain 74 :n perusteella korvattavaksi kohtuulliset oikeudenkäyntikulut erillisen laskun mukaisesti.

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (5) Sähköinfo Oy PL 55 02601 Espoo Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Kunnanhallitus 102 08.04.2013 Kunnanhallitus 73 03.03.2014 Palkanoikaisuvaatimus, Jenni Aro 116/01.02.01/2013 Kunnanhallitus 08.04.2013 102 Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Erityisluokanopettaja Jenni

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat MUISTIO 1(2) 15.03.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain (1090/2002) 48 2. momentin (226/2009) nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Ohjeita Volvo -kuorma-autojen jarrutarkastuksen suorittamiseen

Ohjeita Volvo -kuorma-autojen jarrutarkastuksen suorittamiseen Ohjeita Volvo -kuorma-autojen jarrutarkastuksen suorittamiseen Mittauspisteiden sijainti ALB-kilven sijainti Laskentapaineet Yleisesti jarruhidastuvuusmittauksissa käytettävät laskentapaineet ovat VOLVO

Lisätiedot

HE 7/2011 vp. akkreditointielimen akkreditoiman tutkimuslaitoksen lisäksi jatkossa myös muu

HE 7/2011 vp. akkreditointielimen akkreditoiman tutkimuslaitoksen lisäksi jatkossa myös muu Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen annetun lain 5 :n ja alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999. HE 13/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin/ Seinäke/ Anna-Liisa Välske

Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin/ Seinäke/ Anna-Liisa Välske Ympäristölautakunta 5 20.01.2011 Ympäristölautakunta 14 08.02.2011 Ympäristölautakunta 13 05.02.2013 Ympäristölautakunta 24 12.03.2013 Ympäristölautakunta 15 04.03.2014 Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin

Lisätiedot

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta Keskustelutilaisuus 7.5.2015 Aikataulua Lausuntovaihe päättyy 8.5.2015 Lausuntoyhteenveto ja mahdolliset tarkistukset säädöksiin toukokuu Käännättäminen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa:

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa: Sosiaali- ja terveysministeriö Terveyspalveluosasto Terveyspalveluryhmä PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO 19.12.2003 LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriölle ASIA Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Nimetyt tutkimuslaitokset

Nimetyt tutkimuslaitokset 1(5) Nimetyt tutkimuslaitokset Pätevyysalue Pätevyysluokat Kriteerit Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvosektorin nimetyn tutkimuslaitoksen toiminnalle esitettyjä vaatimuksia. Tutkimuslaitostoiminnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2017 1 (5) 3 Hankintaoikaisuvaatimuksen hyväksyminen, nimipalvelu- ja DHCPjärjestelmän hankinta (H071-16) HEL 2016-008712 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Norminsiirto II ja automääräys

Norminsiirto II ja automääräys Norminsiirto II ja automääräys Tieliikenteen säädösinfo 8.11.2016 Erityisasiantuntija Timo Kärkkäinen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aluksi historiaa: Norminsiirto I -hanke 1.1.2015 voimaan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Dnro 954/302/2010 25.11.2013 Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Nämä vaatimukset perustuvat komission rekisteriasetukseen 1. Kuhunkin toimenpidepyyntöön liittyvät vaatimukset

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014 Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Bertel

Lisätiedot

Lausunto 1 / 115/ / Hämeenlinnan hallinto-oikeus. Raatihuoneenkatu Hämeenlinna

Lausunto 1 / 115/ / Hämeenlinnan hallinto-oikeus. Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Lausunto 1 / 27.05.2016 115/02.02.00/2016 Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna hameenlinna.hao@oikeus.fi Lausuntopyyntönne 20.5.2016 dnro 01029/16/2204 Lausunto Hämeenlinnan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Todentaminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan

Todentaminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan Todentaminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan Todentajainfo 8.4.2013 Harri Haavisto Tekninen asiantuntija Sisältö Lakibiopolttoaineista ja bionesteistä Aikataulu Kestävyyskriteerit

Lisätiedot

Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä EU:ssa. Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä. Taustat ja tarkoitus

Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä EU:ssa. Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä. Taustat ja tarkoitus Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä Taustat ja tarkoitus EU:lla on ollut jo pitkään direktiivi, joka koskee henkilöautojen ja moottoripyörien tyyppihyväksyntää.

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 :n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan autoverolakia,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 118/2007 vp).

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

Puh, 0400 975 211 Sähköposti: esa.sirvio@manttavilppula.fi

Puh, 0400 975 211 Sähköposti: esa.sirvio@manttavilppula.fi 1 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS 2.11.2015 Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna ASIA: VALITUS TAMPEREEN KAUPUNGIN YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOJAOSTON PÄÄTÖKSESTÄ KOSKIEN SAKO- JA UM- PIKAIVOLIETTEENKULJETUSTA

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7. Kaluston ja palvelun

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

Valmistajan edustajan prosessit. AKE-MP seminaari Björn Ziessler

Valmistajan edustajan prosessit. AKE-MP seminaari Björn Ziessler Valmistajan edustajan prosessit AKE-MP seminaari 6.9.2005 Björn Ziessler 9.9.2005 2 Tarve prosessien kuvauksille Valmistajan edustajan tyyppirekisteriotteella rekisteröidyt ja ennakkoilmoittamat ajoneuvot

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista valmistajan ja käyttäjän vastuut välinehuollossa. Kimmo Linnavuori Ylilääkäri

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista valmistajan ja käyttäjän vastuut välinehuollossa. Kimmo Linnavuori Ylilääkäri Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista valmistajan ja käyttäjän vastuut välinehuollossa Kimmo Linnavuori Ylilääkäri Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon

Lisätiedot

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikennesopimuksen voimaantulosta

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen 28.5.2013 VALTIONEUVOSTON ASETUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSESTA TIELLÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

GMP päivä Kari Lönnberg

GMP päivä Kari Lönnberg GMP päivä 12.1.2016 Kari Lönnberg Vaikuttavien aineiden valmistus Vaikuttavien aineiden valmistukseen sovelletaan vaikuttavia aineita koskevaa hyvää tuotantotapaa riippumatta siitä, onko vaikuttavat aineet

Lisätiedot

Kestävyyslain mukainen todentaminen

Kestävyyslain mukainen todentaminen Kestävyyslain mukainen todentaminen Kestävyyskriteeri-info 23.11.2012 Tekninen asiantuntija Harri Haavisto Sisältö 1. Prosessi 2. Todentajaksi hyväksyminen 3. Todentajan tehtävät 4. Todentajien ohjeistus

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 51 N:o 51. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset: I. Laki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1953 N:o 42-43 N:o 42. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97)

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) 17 :n 1 ja 2 momentin tulkinnasta. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin pyynnöstä 18 päivänä maaliskuuta 1998.

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Laki. maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain (999/2012) 3 :n 15 kohta, sellaisena

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12.

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12. TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12.2015 TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 UUDET

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Metarno Oy Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varasto, Hämeenlinna Kannila Metarno

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014. 1042/2014 Laki. ajoneuvolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014. 1042/2014 Laki. ajoneuvolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014 1042/2014 Laki ajoneuvolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä.

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. PÄÄTÖS Nro 48/05/1 Dnro ISY-2005-Y-46 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2005 HAKIJA Pekka Leppänen ASIA Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. HAKEMUS Pekka Leppänen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 76 08.08.2013. 76 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 76 08.08.2013. 76 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 76 Asianro 1749/10.03.00/2013 Lausunto Kuopion hallinto-oikeudelle / ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 13.6.2013 63 / rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Autoasetuksen liitteen 8 soveltamisohje

Autoasetuksen liitteen 8 soveltamisohje Antopäivä: 26.10.2011 Voimaantulopäivä: 29.10.2011 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009, Ajoneuvolaki 1090/2002 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen 1583/208/2009;

Lisätiedot

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset 1 (7) Antopäivä: 14.11.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 29.11.2013 Voimassa: Toistaiseksi Ilmailulain (1194/2009) 45, 78, 119 ja 120, sellaisena kuin 45, 119 ja 120 on muutettu lailla ilmailulain

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 5 ja 10 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen katsastusluvista annettua lakia siten, että henkilö

Lisätiedot

Käyttö ja velvollisuudet

Käyttö ja velvollisuudet Käyttötarkoitus Käyttötarkoitus Kohderyhmä Scanian päällirakennetiedot on pääosin tarkoitettu päällirakentajille ja ne koskevat kaikkia Scanian kuorma-autoalustoihin ja valmiisiin kuorma-autoihin tehtyjä

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet

TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet VTT EXPERT SERVICES OY Sertifiointi ja tuotehyväksyntä PL 1001, 02044 VTT TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA 0809 CPD 0716 Rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

Ammattimaista käyttäjää koskevat keskeiset vaatimukset

Ammattimaista käyttäjää koskevat keskeiset vaatimukset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010 Ammattimaista käyttäjää koskevat keskeiset vaatimukset SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT, Helsinki 13.02.2014 ylitarkastaja Jari Knuuttila 1 AIMD D 90/385/

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 999/420/2012 JULKINEN 13.11.2012 ASIA Valkeakosken Energia Oy:n jakeluverkkoasiakkaan oikeus omaa sähkönkulutustaan koskevaan tietoon ASIANOSAINEN Valkeakosken Energia

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Finvac seminaari 25.1.2017 Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 23 Erikoishammaslääkäritasoisen proteettisen hoidon suorahankinta HEL 2015-008390 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä suorahankintalain 67 mukaisesti

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) 14.3.2014 Liikenteen turvallisuusvirasto Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 961/2013) 48

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta OTM, VT Kaisa Post 8.2.2016 Hyvä hallinto Perusteet PL 21 :ssä: Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja

Lisätiedot

Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto

Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto Diaarinumero: 36/2015 Antopäivä: 10.11.2016 Hakija on ulkomaan

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 11812000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi äitiysavustuslain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi äitiysavustuslakia siten, että äitiysavustukseen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

Laki. ajoneuvolain muuttamisesta

Laki. ajoneuvolain muuttamisesta Laki ajoneuvolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ajoneuvolain (1090/2002) 13, muutetaan 2 :n 2 momentti, 3 :n 2, 7 ja 18 kohta, 10 :n 1 momentti, 11, 12 ja 14, 16 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Tarjouksen hylkääminen tehoreservin hankintamenettelyssä

Tarjouksen hylkääminen tehoreservin hankintamenettelyssä Päätös 1 (4) Stora Enso Publication Papers Oy Ltd Ensontie 1 46900 Inkeroinen Tarjouksen hylkääminen tehoreservin hankintamenettelyssä Asianosainen Vireilletulo Ratkaisu Stora Enso Publication Papers Oy

Lisätiedot

www.finlex.fi Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 20.3.2015/300 Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti:

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti: EV 181/1996 vp- HE 140/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 140/1996 vp laiksi puutavaranmittauslain

Lisätiedot