Katsastuksesta tehtiin oikaisuvaatimus, jonka Trafi hylkäsi antamallaan päätöksellä.!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katsastuksesta tehtiin oikaisuvaatimus, jonka Trafi hylkäsi 11.3.2014 antamallaan päätöksellä.!"

Transkriptio

1 Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie Helsinki 1. ASIA Valitus liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) päätöksestä oikaisuvaatimukseen auton XXX-123 muutoskatsastusasiassa (Dnro TRAFI/2434/ /2014). 4. VAATIMUKSET N.N. käytti omistamansa BMW 330i henkilöauton muutoskatsastuksessa Plus Katsastuksen Pirkkalan toimipisteessä Katsastus hylättiin katsastaja Teemu Kyllösen toimesta, koska autoon vaihdetun alustasarjan mukana toimitettu VTT Expert Services Oy:n laatima lausunto alustasarjan sopivuudesta kyseiseen automalliin ei ollut hänen mukaansa riittävän tarkka. Katsastuksesta tehtiin oikaisuvaatimus, jonka Trafi hylkäsi antamallaan päätöksellä. Katsomme ensisijaisesti, että vaatimus riippumattoman tutkimuslaitoksen todistuksesta on lakiin perustumaton. Muutoskatsastus tulee siten hyväksyä jos säädöksissä mainitut reunaehdot täyttyvät. Mikäli riippumattoman tutkimuslaitoksen todistus kuitenkin katsotaan tarpeelliseksi, katsomme toissijaisesti katsastuksessa esitetyn VTT Expert Services Oy:n laatiman lausunnon olevan sisällöltään riittävä. Koska N.N. auton muutoskatsastus olisi tullut joka tapauksesa hyväksyä, vaadimme kunnioittavasti hallinto-oikeutta kumoamaan Trafin päätöksen edellä mainitussa oikaisuvaatimusasiassa ja vahvistamaan, että muutoskatsastus olisi tullut hyväksyä ensisijaisesti ilman minkäänlaisia todistuksia tai toissijaisesti VTT Expert Services Oy:n lausunnolla. 5. PERUSTELUT Asiassa on riidatonta, että N.N. auton korkeutta on muutettu alustasarjalla 1 ja auto on tästä syystä muutoskatsastettava. Riidatonta on niin ikään se, että madallus tehty rakennemuutospäätöksen 2 reunaehtojen puitteissa ja katsastus olisi siltä osin hyväksyttävissä. Kysymys on näin ollen yksinomaan siitä vaaditaanko 1 2 Alustasarjalla tarkoitetaan tässä yhteydessä jousien ja iskunvaimentimien muodostamaa kokonaisuutta. Liikenneministeriön päätös auton rakenteen muuttamisesta, /779

2 muutoskatsastuksessa riippumattoman tutkimuslaitoksen todistus 3 ja jos vaaditaan, mitä vaatimuksia sen sisällöllä on SÄÄDÖSPOHJA Auton korkeuden muuttamisesta säädetään rakennemuutospäätöksen 15 :ssä. Saman päätöksen 14 :ssä sallitaan heilahduksenvaimentimien 4 vaihtaminen myös tyypiltään alkuperäisestä poikkeaviksi. Auton korkeuden muuttamisesta jousimuutoksilla on olemassa myös Trafin ohje 5. Päätöksessään Trafi viittaa ajoneuvolakiin, rakennemuutospäätökseen ja ajoneuvojen hyväsynnästä annettuun valtioneuvoston asetukseen 6. Ajoneuvolain 7 :n 2 momentin mukaan ajoneuvon rakenteen muuttamisen ehdoista säädetään tarkemmin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella. Kyseinen asetus on edellä mainittu rakennemuutospäätös. Rakennemuutospäätöksen 2 :ssä määritellään yleiset periaatteet ajoneuvojen vaatimustenmukaisuudelle. Muutetun ajoneuvon on täytettävä 1 momentin vaatimukset, ellei jäljempänä rakennemuutospäätöksessä toisin säädetä. Muutokset eivät saa 2 momentin mukaan heikentää liikenneturvallisuuteen vaikuttavia ominaisuuksia ja ajoneuvon on muutoksen jälkeenkin täytettävä sitä käyttöönottopäivän perusteella koskevat (tai uudemmat) vaatimukset. 3 :ssä säädetään erikseen EY-tyyppihyväksytyn auton vaatimustenmukaisuudesta. 3 :n 2 momentin mukaan autoa ei saa muuttaa siten, että käyttöönottoajankohdan (tai uudemmat) vaatimukset eivät täyty. Hyväksyntäasetuksen 22 :n 1 momentin mukaan katsastustoimipaikka voi vaatia ajoneuvon katsastukseen esittäjää toimittamaan ajoneuvolain 60 a :n tai sen nojalla säädetyn taikka 60 b :n 1 momentin mukaisen selvityksen vaatimustenmukaisuudesta jos katsastustoimipaikka ei käytettävissään olevien tietojen tai teknisen tarkastuksen avulla voi jonkin rakenteen tai varusteen osalta vakuuttua ajoneuvon vaatimustenmukaisuudesta. 60 a :n 1 momentissa viitataan Ajoneuvolain 50 e :n 2. momentin 1-4 kohdissa tarkoitettuihin vaatimustenmukaisuuden osoittamistapoihin. Trafin korkeusmuutosohjeen mukaan EY-tyyppihyväksytyn auton korkeuden muuttaminen voidaan hyväksyä muutoskatsastuksessa rakennemuutospäätöksessä säädetyin ehdoin. Korkeuden muuttamiseen käytettyjen osien soveltuminen EY-tyyppihyväksynnän alaiseen autoon voidaan osoittaa esimerkiksi auton valmistajan lausunnolla tai riippumattoman tutkimuslaitoksen todistuksella. 3 Trafin ohjeessa puhutaan riippumattoman tutkimuslaitoksen todistuksesta. VTT Expert Services Oy kutsuu tässä tapauksessa relevanttia dokumenttia lausunnoksi. Kysymys on kuitenkin samasta asiasta Heilahduksenvaimentimella tarkoitetaan puhekielessä yleisemmin käytettyä iskunvaimenninta. TRAFI/33691/ /2010 Hyväksyntäasetus, 1244/2002

3 Iskunvaimentimille tai jousille ei osana tai erillisenä teknisenä yksikkönä ole vaatimuksia direktiiveissä eikä kansallisessa lainsäädännössä RIIPPUMATTOMAN TUTKIMUSLAITOKSEN TODISTUS Vaatimus riippumattoman tutkimuslaitoksen todistuksesta perustuu Trafin korkeudenmuutosohjeeseen. Sen mukaan alustasarjan soveltuvuus tyyppihyväksyttyyn autoon voidaan osoittaa esimerkiksi auton valmistajan lausunnolla tai riippumattoman tutkimuslaitoksen todistuksella. Ohjeistus ei siten edellytä nimenomaisesti riippumattoman tutkimuslaitoksen todistusta, se on vain yksi vaihtoehto. Rakennemuutospäätöksen 15 :n 1 momentti ei vaadi jousimuutoksien osalta minkäänlaista tutkimuslaitoksen todistusta tai muutakaan selvitystä. Myöskään iskunvaimentimien vaihtamisen myös tyypiltään alkuperäisistä poikkeaviksi erikseen sallivassa 14 :ssä ei vaadita todistusta 7. Sen sijaan monessa muussa Rakennemuutospäätöksen kohdassa edellytetään nimeltä mainittujen vaatimusten täyttymistä ja tarvittaessa luotettavaa selvitystä asiasta 8. Myös 15 :n 2 momentti edellyttää tarvittaessa selvitystä osien soveltumisesta automalliin. Trafin Rakennemuutospäätöksen tulkintaohje 9 mainitsee tässä tapauksessa riittäväksi selvitykseksi osien valmistajan lausunnon. Riippumatonta tutkimuslaitosta ei siis Trafin ohjeiden mukaan edellytetä edes siinä tilanteessa, että jonkinlaista selvitystä tarvitaan. Ajoneuvolaissa viitataan nimenomaisesti rakennemuutospäätökseen, joten edellä mainitut pykälät tulevat myös sen nojalla sovellettavaksi. Näillä perusteilla voidaan todeta, että todistuksen vaatimiselle muutoskatsastuksen läpäisemiseksi ei löydy perusteita lainsäädännöstä. Rakennemuutospäätöksessa on yksiselitteisesti asetettu kriteerit, joiden puitteissa korkeuden muuttaminen on sallittua. Pykälässä ei erotella EY-tyyppihyväksyttyjä ja muita autoja toisistaan, joten tyyppihyväksynnällä ei tässä kohtaa ole merkitystä. Rakennemuutospäätös on annettu osana EY-tyyppihyväksyntävaatimusten voimaantuloa, joten säädöksessä on nimenomaisesti huomioitu myös tyyppihyväksynnän alaiset autot. Koska Rakennemuutospäätös ei todistusta vaadi, ei sitä näkemyksemme mukaan voida myöskään katsastuksessa vaatia TRAFIN OHJEEN SÄÄDÖSPERUSTA JA TOIMIVALTA Trafin ohje on annettu Liikenteen turvallisuusvirastosta annetun lain nojalla 10. Tarkempaa pykälää ei ole yksilöity. Trafi ilmoittaa päätöksessään valtuutuksensa perusteen olevan perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännössä. Alkuperäisessä ajoneuvolain 99 :n 7 Tässä tapauksessa on nimenomaisesti kysymys iskunvaimentimen vaihdon ja jousimuutoksin aikaansaatavasta korkeuden muutoksesta Esim. ohjauslaitteiden muutokset 12 2 mom. e-kohta ja jarrujen muutokset 13 1 mom g-kohta. TRAFI/17674/ / /863

4 3.momentin mukaan Trafi voi antaa tarkempia ohjeita katsastukseen liittyvien ilmoitusten tekemisestä, katsastuksessa käytettävistä asiakirjoista ja katsastustehtävien suorittamisesta. On selvää, että Trafilla on edellä mainituilla perusteilla yleinen mandaatti katsastustoimen valvontaan ja ohjeistukseen ilman erillistä valtuutusta. Tässä tapauksessa vaatimus todistuksesta kuitenkin tosiasiallisesti muuttaisi asetuksen tasoista Rakennemuutospäätöstä tiukempaan suuntaan. Liikenteen turvallisuusvirastosta annetun lain 2 1 momentin 8 kohdan mukaan Trafi voi antaa toimialaansa koskevia oikeussääntöjä erikseen säädetyn toimivaltansa puittessa. Koska Rakannemuutospäätöksen 15 :n 1 momentissa nimenomaisesti ei vaadita minkäänlaista todistusta, pitäisi Trafilla olla tämän muuttamiseen erillinen ja nimenomainen valtuutus. Yleinen ohjeidenantovaltuutus ei tarkoita valtuutta muuttaa asetuksen tasoisia säädöksiä, eikä kysymys ole myöskään jo kumotussa ajoneuvolain 99 :ssä tarkoitetuista ilmoituksista, asiakirjoista tai katsastustehtävän suorittamisesta. Trafi on ylittänyt toimivaltansa antaessaan ohjeen todistuksen vaatimisesta alustasarjan muutoskatsastuksessa. Lain mukaan minkäänlaista todistusta ei edellytetä, jos rakennemuutospäätöksen ehdot täyttyvät. Edes Trafin omat ohjeistukset eivät EYtyyppihyväksynnän alaisessakaan autossa edellytä nimenomaan riippumattoman tutkimuslaitoksen todistusta. Vaatimus tämänkaltaisesta todistuksesta katsastuksen hyväksymisen edellytyksenä on perusteeton ja N.N. auton muutoskatsastus olisi tullut hyväksyä TODISTUKSEN MUOTOVAATIMUKSET Mikäli hallinto-oikeus kuitenkin katsoo edellä esitetystä huolimatta todistuksen tarpeelliseksi, on näkemyksemme mukaan katsastuksessa esitetty VTT Expert Services Oy:n lausunto jäljempänä esitetyin perustein sisällöltään riittävä TODISTETTAVAT TEKNISET SEIKAT Todistuksen sisältövaatimuksista ei ole lainkaan säännöksiä, eikä Trafi ole niitä pystynyt erikseen pyydettäessäkään toimittamaan 11. Iskunvaimentimille tai jousille (alustasarjoille) ei ole minkäänlaisia teknisiä vaatimuksia direktiiveissä, e-säännöissä tai kansallisessa lainsäädännössä. Koska vaatimuksia ei ole, ei ole myöskään mitään mitä todistuksella tulisi todistaa. Tämä on luonnollinen selitys sille, miksi rakennemuutospäätöksen 14 ja 15 :ssä ei edellytetä todistuksia. Trafin mukaan muutoskatsastuksessa tarkistetaan autoon asennetun alustasarjan soveltuvuus yleisessä tieliikenteessä käytettäväksi, alustasarjan soveltuvuus kyseiseen 11 Valituksen alaisessa päätöksessä on ensimmäisen kerran listattu edes osittain Trafin näkemyksen mukaan todistettavia seikkoja. Virallista ohjeistusta tai säädöstä ei ole vieläkään.

5 autoon ja auton EY-tyyppihyväksynnän edellyttämien vaatimusten täyttyminen muutoskohteiden ja niiden välillisten vaikutuskohteiden osalta. Tällaisina kohteina Trafi mainitsee suurimmat sallitut akselimassat, valojen sijainti, suuntaus ja korkeussäätö, pyörien asentokulmat, renkaat ja vanteet sekä vetokoukun korkeus. Koska muutoskohteille (iskunvaimentimet ja jouset) ei ole tyyppihyväksyntävaatimuksia, todistus voidaan siis edes teoriassa edellyttää ainoastaan välillisten muutoskohteiden osalta. Tämäkään vaatimus ei saa tukea lainsäädännöstä. Rakennemuutospäätöksen alkuperäinen momentti kuului seuraavasti: M1-luokan ajoneuvon, jonka on ensi kertaa käyttöön otettaessa edellytetty täyttävän direktiivien 96/79/EY ja 96/27/EY etu- ja sivutörmäyslujuusvaatimukset, korkeutta saa muuttaa ja muutoksen muutoskatsastuksessa hyväksyä vain edellyttäen, että atuo muutosten jälkeen täyttää etu- ja sivutörmäystestien vaatimukset. Törmäyslujuusvaatimukset ovat yksi osa auton EY-tyyppihyväksyntää, siinä missä esimerkiksi valojen sijoittelu ja suuntaus. Kysymys on nimenomaisesti korkeuden muutoksen välillisistä vaikutuskohteista. Koska ainoa erikseen mainittu välillinen vaikutuskohde on kumottu, ei ole lain mukaisia perusteita edellyttää todistusta myöskään muista kohteista, varsinkaan kun Rakennemuutospäätös on annettu nimenomaan silmällä pitäen EY-tyyppihyväksynnän mukanaan tuomia vaatimuksia. Päätöksessään Trafi on edellyttänyt myös alustasarjan fyysistä tutkimista valmistusmateriaalien ja ominaisuuksien osalta. Tällaista vaatimusta ei kuitenkaan ole edellytetty missään direktiivissä, laissa, asetuksessa tai ohjeessa. Minkäänlaista tutkimusta ei myöskään edellytetä tarvikevaraosana myytäville iskunvaimentimille tai jousille. Kun teknisiä vaatimuksia ei ole, on epäselvää mitä valmistusmateriaalien ja ominaisuuksien osalta tulisi ylipäätään tutkia. Ei ole mitään perusteita miksi tietyille iskunvaimentimille ja jousille vaadittaisiin erityisiä tutkimuslaitoksen tutkimuksia, mutta toisille ei. Tässä tapauksessa VTT Expert Services Oy on laatinut lausuntonsa sillä lähtökohdalla, että alustasarjan on selvitetty sopivan kyseiseen automalliin ilman, että auton rakenteeseen tarvitsee tehdä muutoksia. Tulkitsemme Trafin ohjeessa edellytetyn soveltuvuuden tarkoittavan tätä. Muutoskatsastuksessa tarkistetaan, että alustasarja on asennettu asianmukaisesti ja että edellä mainitut välilliset vaikutuskohteet pysyvät raja-arvojen puitteissa. Muut ehdot on lueteltu rakennemuutospäätöksen 15 :ssä. Koska tässä tapauksessa ei ole edes väitetty, etteikö rakennemuutospäätöksen ehdot olisi täyttyneet, olisi N.N. auto tullut hyväksyä muutoskatsastuksessa HYVÄKSYTTY TAHO TODISTUKSEN KIRJOITTAMISEEN Normaalisti tietyn osan tai teknisen yksikön vaatimustenmukaisuus osoitetaan ns. nimetyn tutkimuslaitoksen, muun ETA-valtion ilmoittaman tutkimuslaitoksen tai hyväksytyn asiantuntijan todistuksella. Kullakin tutkimuslaitoksella ja hyväksytyllä asiantuntijalla on tietyt erikseen nimetyt pätevyysalueet, joiden puitteissa hyväksyntätestauksia ja tutkimuksia 12 Kumottu asetuksella /1256

6 voidaan tehdä. Osien vaatimukset tulevat direktiiveistä tai e-säännöistä ja akreditoitu taho voi testata ja kirjoittaa todistuksen vaatimusten täyttymisestä. Päätöksessään Trafi katsoo, että EY-tyyppihyväksyntävaatimusten alaisen auton alustan korkeutta saadaan muuttaa vain sellaisia osia tai muutossarjoja käyttäen, jotka nimetty tutkimuslaitos, muun ETA-valtion ilmoittama tutkimuslaitos tai hyväksytty asiantuntija on tarkastanut ja todennut muutoksen kohteena olevaan autoon soveltuviksi ja yleisen tieliikenteeseen tarkoitetuksi. Austasarjoille, iskunvaimentimille tai jousille ei ole erillistä pätevyysaluetta, koska niille ei ole teknisiä vaatimuksia. Ei siis ole olemassakaan tutkimuslaitosta tai hyväksyttyä asiantuntijaa, joka olisi akreditoitu nimenomaan alustasarjojen testaamiseen tai tutkimiseen. On epäselvää mikä taho on ylipäätään Trafin näkemyksen mukaan pätevä kirjoittamaan katsastuksessa vaadittavan todistuksen. Tämän tapauksen osalta Trafi on ilmoittanut VTT Expert Services Oy:n olevan pätevä taho lausunnon kirjoittamiseen. Yleisellä tasolla sen lisäksi, että todistukselle ei ole teknisiä sisältövaatimuksia, on myös erittäin epäselvää mikä taho sen voi laatia. Katsastus on luonteeltaan hallintopäätös, eikä sen edellytyksenä voida vaatia paperia, jolle ei löydy minkäänlaista tukea lainsäädännöstä SUHDE HYVÄKSYNTÄASETUKSEN MOMENTTIIN Hyväksyntäasetuksen momentin mukaan katsastustoimipaikka voi vaatia selvityksen vaatimusten täyttymisestä, jos käytettävissä olevien tietojen perusteella tai teknisen tarkastuksen avulla ei voida vakuuttua ajoneuvon vaatimustenmukaisuudesta. Ensimmäiseksi, koska alustasarjoille ei ole teknisiä vaatimuksia, edelleen ainoa edes teoriassa mahdollinen selvityksen kohde on välilliset vaikutuskohteet. Toiseksi, todistus on lainkohdan mukaan vasta toissijainen keino, jos vaatimustenmukaisuudesta ei muuten voida vakuuttua. Hyväksyntäasetuksen 22 1 momentti viittaa ajoneuvolain 60 a :ään, joka puolestaan viittaa ajoneuvolain 50 e :n 1 ja 2 momenttiin. 1 momentin mukaan vaatimusenmukaisuus voidaan osoittaa EY-tyyppihyväksyntätodistuksella tai hyväksyntää osoittavalla merkinnällä. Milloin erikseen niin säädetään liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella, 2 momentin mukaan vaatimustenmukaisuus voidaan osoittaa ilmoitetun tutkimuslaitoksen todistuksella, hyväksytyn asiantuntijan lausunnolla, osaan kiinnitetyllä kansainvälisesti käytetyllä muulla kuin 1 momentin mukaisella merkinnällä, valmistajan suorittamin yleisesti käytettyihin menettelyihin perustuvan mittauksin, laskelmin tai testein tai vähäisiltä osin yksittäishyväksynnän myöntäjän 13 tekemillä tarkastuksilla, mittauksilla, laskemilla ja selvityksillä. Ajoneuvolain 50 e :n 1 momentti ei sovellu tähän tapaukseen lainkaan, koska alustasarjoille ei ole tyyppihyväksyntävaatimuksia. Samasta syystä ei sovellu myöskään 2 momentin 1-3 kohdat. 4 kohta ei sovellu, koska ei ole olemassa yleisesti käytettyjä menettelyitä tai testejä. 5 kohta tarkoittaa käytännössä katsastuksessa suoritettavaa 13 Tässä yhteydessä kysymys on katsastuksen suorittajasta.

7 tarkastelua. 2 momentti edellyttää myös liikenne- ja viestintäministeriön asetusta, jossa asiasta säädetään. Alustasarjojen tapauksessa mikään asetus ei edellytä alustasarjoille minkäänlaista selvitystä vaan asennuksen kriteerit on lueteltu suoraan rakennemuutospäätöksen 15 :ssä. Kaikki Trafin päätöksessä mainitut välilliset vaikutuskohteet ovat hyvin yksinkertaisesti mitattavissa tai muuten selvitettävissä muutoskatsastuksessa, joka auton korkeutta muutettaessa on joka tapauksessa pakollinen. Valojen suuntauksesta ja sijoittelusta sekä vetokoukun korkeudesta on olemassa hyvin yksityiskohtaiset säännökset, jotka voidaan todeta yksinkertaisella mittauksella 14. Renkaiden, vanteiden ja pyörien asentokulmien osalta vaatimukset ovat epäselvät, mutta katsastuksessa on joka tapauksessa tarkistettava (todistuksesta riippumatta), että renkaat eivät ota missään asennossa kiinni auton koriin tai muihin rakenteisiin ja että pyörän kulmat ovat asialliset 15. Valojen oikea suuntaus voidaan todeta jokaisen katsatustoimipaikan pakollisiin varusteisiin kuuluvalla suuntauslaitteella. Koska kaikki Trafin päätöksessään listaamat välilliset vaikutuskohteet tarkistetaan joka tapauksessa muutoskatsastuksessa, todistuksen vaatiminen niistä ei ole tarpeen eikä tarkoituksenmukaista. Rakennemuutospäätös ei sitä edellytä, eikä sitä voi johtaa Hyväksyntäasetuksestakaan. Mainittakoon vielä, että ainoissa tällä hetkellä Trafille kelpaavissa ns. TÜV-todistukssa nämä seikat ohitetaan kehotuksella tarkistaa kohteiden asianmukaisuus. Edes näissä tapauksissa todistus ei suoranaisesti todista välillisten vaikutuskohteiden asianmukaisuutta korkeuden muutoksen jälkeen A L U S T A S A R J A N S O V E L T U V U U S T I E L I I K E N N E K Ä Y T T Ö Ö N J A LIIKENNETURVALLISUUS Yleisten periaatteiden mukaisesti vaihdettujen osien tulee olla tieliikennekäyttöön tarkoitettuja, eivätkä ne saa heikentää liikenneturvallisuuteen vaikuttavia ominaisuuksia. Tässä tapauksessa ei ole edes väitetty, että alustasarjan vaihtaminen olisi vaikuttanut haitallisesti liikenneturvallisuuteen vaikuttaviin ominaisuuksiin. Kysymys on ollut ainoastaan alustasarjan mukana toimitetun, katsastuksen läpäisemisen edellytyksenä olevan tutkimuslaitoksen todistuksen väitetysti riittämättömästä sisällöstä. Myöskään soveltumattomuudesta tieliikennekäyttöön ei ole esitetty edes väitettä. Liikenneturvallisuus on tässä yhteydessä ontuva argumentti myös sen vuoksi, että sama (ja muita vastaavia) alustasarja voidaan hyväksyä muutoskatsastuksessa illman todistusta kun kyseessä ei ole EY-tyyppihyväksytty auto. Tällaisia autoja ovat kaikki vuosimallin 1996 tai sitä vanhemmat autot, suuri osa välillä käyttöönotetuista autoista ja kaikki yksittäiskappaleina tai muuttoautoina tuodut ei-tyyppihyväksytyt autot ikään katsomatta. 14 Korkeuden muutoksen seurauksena kysymys on lähinnä siitä, säilyykö ajovalojen korkeus tienpinnasta mittattuna direktiivissä mainituissa rajoissa. 15 Pyöränkulmille ei ole yksiselitteisiä raja-arvoja. Renkaiden (ja sitä kautta myös vanteiden) koon kasvaessa tietyn rajan yli, ne on erikseen muutoskatsastettava.

8 Liikenneturvallisuudella ei voida perustella sitä, että joiltain vaaditaan määrittelemätön lausunto ja joiltain ei. Tai toisaalta, korkeuden pysyessä muuttumattomana voidaan hyväksyä mikä tahansa osa ilman selvityksiä tai todistuksia. Ainoat kriteerit löytyvät rakennemuutospäätöksen 14 ja 15 :stä, joissa erikseen sallitaan mainituin ehdoin iskunvaimentimien vaihto myös tyypiltään alkuperäisestä poikkeaviksi ja korkeuden muutos jousimuutoksin ilman todistuksia KÄYTÄNNÖSTÄ Tällä hetkellä alustasarjojen muutoskatsastuksissa EY-tyyppihyväksytyiltä autoilta edellytetään riippumattoman tutkimuslaitoksen todistusta. Muut autot hyväksytään Rakennemuutospäätöksen ehdoin ilman todistuksia. Ainoa käytännössä saatavilla oleva ja hyväksytty todistus tulee saksalaiselta TÜV:ltä 16. Saksan kansallinen lainsäädäntökään ei suoranaisesti tällaista todistusta edellytä, mutta se on muotoutunut käytännössä pakolliseksi ja yksinkertaistaa muutoskatsastusprosessia huomattavasti. TÜV-todistusta lukemalla voidaan todeta, että kyseessä on pääasiassa ohjeistus auton omistajalle ja katsastajalle. Todistuksessa kuvaillaan tuotteen ulkonäköä ja tunnusmerkkejä, kerrotaan saksan lainsäädännön mukaisesta muutoskatsastusvelvollisuudesta ja ohjeistetaan katsastajaa tarkistamaan muun ohella valojen suuntaus ja sijoittelu 17, sekä kerrotaan mitä saksalaiseen rekisteriotteeseen tulee merkitä. Kohdassa V. ilmoitetaan ajokokeiden perusteella alustasarjan soveltuvan normaaliin tieliikennekäyttöön. Olennaista on huomata, että todistus ei ota minkäänlaista kantaa auton EYtyyppihyväksynnän säilymiseen alustasarjan asennuksen seurauksena. Todistus ei myöskään muuta muutoskatsastusprosessia Suomessa millään lailla, esimerkiksi suurin mahdollinen madallus ja rekisteriotteeseen kirjattavat mitat on selvitettävä muutoskatsastuksessa joka tapauksessa 18. Todistuksessa mainittuja ajokokeita tai niiden raja-arvoja ei ole määritely missään, eikä niitä edellytetä direktiiveissä, e-säännöissä, Saksan tai Suomen kansallisessa lainsäädännössä. TÜV-todistus ei siten tarkkaan ottaen todista juuri mitään. Sen peruste on enemmän saksalaisissa kuluttajansuojasäädöksissä ja siksi sen saamisen edellytyksenä on esimerkiksi saksankieliset käyttö- ja asennusohjeet sekä valmistajan ISO9001-sertifiointi. Kaupallisena toimijana TÜV kirjoittaa todistuksen käytännössä kenelle tahansa, joka siitä on valmis maksamaan. Vastaavasti maailmassa on lukuisia korkealuokkaisia alustasarjavalmistajia, joilla ei TÜV:n todistusta. Kyseinen todistus joitain harvinaisia TÜV-todistus, liitteenä toisen merkkisen alustasarjan todistus N.N. autolle. Välilliset vaikutuskohteet 18 Korkeussäädettävän alustasarjan tapauksessa (kuten tässä) rekisteriotteeseen kirjataan korkeuden vaihteluväli pyörän navasta lokasuojan reunaan mitattuna. Tällaista mittaa ei TÜV-todistuksessa ole. Liitteenä olevassa todistuksessa itseasiassa ilmoitetaan alustasarjan madaltavan edessä n. 60 mm (kohta II), joka ylittää rakennemuutospäätöksessä sallitun 51 mm:n maksimimadalluksen. Tällä todistuksella katsastus siis pitäisi automaattisesti hylätä. Käytännössä tämä todistus kelpaa kuitenkin poikkeuksetta.

9 poikkeuksia lukuunottamatta ainostaan saksalaisilla valmistajilla, koska todistus on korostuneesti saksalainen ilmiö. Suomessa nyt puheena olevat alustasarjat läpäisevät katsastuksen ilman todistusta kaikissa autoissa, jotka eivät ole EY-tyypppihyväksyttyjä. Tyyppihyväksytyissä todistusvaatimusta perustellaan pääasiassa sillä, että tällaista autoa ei saa muuttaa siten, että EYtyyppihyväksynnän vaatimukset eivät enää täyty. Näiden osalta on edellä käsitelty välillisiä vaikutuskohteita. EY-tyyppihyväksyntä on kuitenkin tässä suhteessa hyvin keinotekoinen raja. Esimerkiksi valojen ja niiden suuntauksen osalta voimassa on ennen EYtyyppihyväksyntääkin ollut pitkälti samat direktiivien ja e-sääntöjen vaatimukset. Tyyppihyväksyntädirektiivillä harmonisoitiin tyyppihyväksynnän myöntämisen kriteerit, määrättiin EU-maat hyväksymään toisessa EU-maassa myönnetty tyyppihyväksyntä ja tehtiin muita vastaavia, pääasiassa säädösteknisiä harmonisointeja. Varsinaiset ajoneuvotekniset vaatimukset eivät tämän seurauksena muuttuneet lainkaan, vaan samat vaatimukset olivat olleet voimassa jo aikaisemminkin. EY-tyyppihyväksynnän myötä ei siis siirrytty sääntelemättömästä säänneltyyn aikakauteen. Yhtälailla ennen EY-tyyppihyväksyntävaatimuksia autoa ei ole saanut muuttaa siten, että se ei täytä sen käyttöönottoajankohtana voimassa olleita vaatimuksia. Teknisten vaatimusten osalta ei siten ole mitään syytä kohdella EY-tyyppihyväksyttyjä autoja eri tavalla kuin tyyppihyväksymättömiä. Erottelua ei ole myöskään tehty rakennemuutospääöksen 14 eikä 15 :ssä. Käytännössä siis katsastuksessa vaaditaan saksan kansalliseen käytäntöön 19 perustuvaa todistusta, jolle ei löydy mitään tukea tai perusteita EU- eikä kansallisista säädöksistä, joka ei todista varsinaisesti mitään, jolle ei ole mitään teknisistä vaatimuksista johtuvaa perustetta ja jota ei tällä hetkellä voi kriteerien puuttumisen takia edes teettää missään muualla kuin Saksassa. Lisäksi samanlaiset autot, jotka on uutena myyty EU:n ulkopuolella voidaan hyväksyä samalla alustasarjalla ilman tätä todistusta. Voidaan siis todeta, että todistuksen teettäminen on tällä hetkellä käytännössä mahdotonta, eikä sen vaatiminen ole edellä esitetyillä perusteilla missään järkevässä suhteessa sillä tavoiteltuihin, varsin epäselviksi jääneisiin päämääriin nähden. 6. YHTEENVETO N.N. auto täyttää rakennemuutospäätöksen ehdot ja se olisi siten tullut hyväksyä muutoskatsastuksessa ilman katsastaja Kyllösen vaatimaa riippumattoman tutkimuslaitoksen todistusta. Rakennemuutospäätöksessä nimenomaisesti sallitaan heilahduksenvaimentimien vaihtaminen myös tyypiltään alkuperäisistä poikkeaviksi ja auton korkeuden muuttaminen jousimuutoksiin. Kysymys on juurikin tässä tapauksessa puheena olevasta muutoksesta. Rakennemuutospäätöksessä on otettu huomioon EYtyyppihyväksynnän alaiset autot, eikä niiden osalta ole erillisiä vaatimuksia todistusten tai muiden ehtojen suhteen. Vaatimus riippumattoman tutkimuslaitoksen todistuksesta perustuu Trafin antamaan ohjeeseen. Ohje on annettu Trafin yleisellä Liikenteen turvallisuusvirastosta annetun lain ja 19 Ei lainsäädäntöön.

10 perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntöön perustuvalla valtuutuksella ohjeistaa katsastusalaa. Yleisillä ohjeilla ei kuitenkaan voida muuttaa asetuksen tasoisen rakennemuutospäätöksen selväsanaista säädöstä. Trafi tarvitsee uusien oikeussääntöjen antamiseen nimenomaisen valtuutuksen, jota tässä tapauksessa ei ole. Kun rakennemuutospäätös ei vaadi todistusta, Trafilla ei ole erillisen valtuutuksen puuttuessa toimivaltaa säätää toisin. Jos hallinto-oikeus kuitenkin katsoo, että riippumattoman tutkimuslaitoksen todistus edellytetään, katsomme katsastuksessa esitetyn VTT Expert Services Oy:n lausunnon sisällöltään riittäväksi. Alustasarjoille ei ole minkäänlaisia teknisiä vaatimuksia. Näin ollen myöskään vaadittavalle todistukselle ei ole sisältövaatimuksia, eikä niitä ole Trafilta saatu erikseen kysyttäessäkään. Päätöksessään Trafi on edellyttänyt todistuksessa selvitystä ns. välillisistä vaikutuskohteista. Rakennemuutospäätöksen alkuperäisessä muodossa oli välillisistä vaiktuskohteista huomioitu ainoastaan törmäyslujuusvaatimukset. Koska nekin on kumottu, ei ole säädöksiin pohjautuvaa perustetta vaatia todistusta muista, tähän asti määrittelemättömistä välillisistä vaikutuskohteista. Todistusta ei voida vaatia hyväksyntäasetuksen 22 1 momentinkaan perusteella. Lainkohdassa selvitetään keinot vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen. Alusasarjoille ei ole teknisiä vaatimuksia. Todistuksen vaatiminen on tämän kohdan perusteella joka tapauksessa toissijainen keino. Kaikki Trafin listaamat välilliset vaikutuskohteet pystytään tarkistetaan joka tapauksessa muutoskatsastuksessa. Erillisen todistuksen vaatiminen näistä on siten epätarkoituksenmukaista. Päätöksessä edellytetään niin ikään fyysistä tutkimusta ominaisuuksien ja materiaalien osalta. Katsomme, että tällaista vaatimusta ei voida esittää, koska ei olemassa minkäänlaisia kriteereitä testauksille. Testausta ei myöskään vaadita tarvikkeena myytäville varaosille. VTT Expert Services Oy:n lausunto on laadittu sillä ajatuksella, että se todistaa alustasarjan soveltuvan autoon ilman, että auton rakenteeseen tarvitsee tehdä muutoksia. Tarkempien kriteerien puuttuessa katsomme tämän riittäväksi täyttämään todistuksen sisältövaatimukset. Sen lisäksi, että todistuksen sisältövaatimukset ovat epäselvät, myös todistuksen kirjoittamiseen oikeutetusta tutkimuslaitoksesta ei ole varmuutta. Tässä tapauksessa on kuitenkin riidatonta, että VTT Expert Services Oy on pätevä taho todistuksen laatimiseen. Yleisten periaatteiden mukaan alustasarjan on oltava soveltuva yleiseen tieliikennekäyttöön ja se ei saa heikentää liikenneturvallisuuteen vaikuttavia ominaisuuksia. Tässä tapauksessa ei ole esitetty edes väitettä, etteikö puheena oleva alustasarja olisi turvallinen ja muutenkin asianmukainen tieliikenteessä käytettäväksi. Koska Trafi ei ole selvittänyt kriteereitä todistukselle, tosiasiallisesti ainoa mahdollisuus on saksalainen TÜV-todistus. Sekään ei lausu mitään muutetun auton EYtyyppihyväksyntävaatimusten täyttymisestä, vaan kyseessä on pääosin saksalaiseen

11 kuluttajansuojasäädöksiin perustuva paperi. Sillä ei siis ole mitään loogista yhteyttä suomalaiseen muutoskatsastukseen. Lisäksi todistusta vaaditaan vain EYtyyppihyväksytyiltä autoilta, vaikka teknisissä vaatimuksissa ei ole tyyppihyväksynnän myötä tapahtunut merkittäviä muutoksia. Trafi siis käytännössä vaatii itse antamansa juridisesti pätemättömän ohjeistuksen nojalla todistusta, jota lainsäädäntö ei vaadi, jolle ei ole minkäänlaisia kriteereitä niin sisällön kuin laatijankaan suhteen, jolle ei ole mitään perustetta teknisten vaatimusten tai liikenneturvallisuuden suhteen ja joka ei tosiasiassa todista mitään. Lisäksi ainoa tällä hetkellä katsastuksessa kelpaava todistus löytyy saksalaisilla alustasarjavalmistajilta paikallisesta käytännöstä johtuen. Katsomme edellä kerrotuilla perusteilla ensisijaisesti, että vaatimukselle riippumattoman tutkimuslaitoksen todistuksesta ei ole laillisia perusteita ja N.N. auton muutoskatsastus oli tullu hyväksyä ilman todistusta. Jos hallinto-oikeus toteaa todistuksen kaikesta huolimatta tarpeelliseksi, katsomme toissijaisesti, että katsastuksessa esitetty VTT Expert Services Oy:n todistus on sisällöltään riittävä ja katsastus olisi tullut hyväksyä joka tapauksessa. Vaadimme kunnioittavasti näillä perusteilla hallinto-oikeutta kumoamaan Trafin oikaisuvaatimukseen antaman päätöksen ja vahvistamaan, että N.N. auton muutoskatsastus olisi tullut hyväksyä. 7. OIKEUDENKÄYNTIKULUT Koska tapauksessa on kysymys pääasiallisesti viranomaisen epäselvästä ohjeistuksesta ja ilmeisen väärästä laintulkinnasta, eikä viranomainen ole pyynnöstä huolimatta selvittänyt vaatimuksiaan tai niiden perusteita edes päätöksessään oikaisuvaatimukseen, katsomme kohtuuttomaksi, että oikeudenkäyntikulut jäisivät kokonaan asianosaisen itsensä vastuulle. Katsomme hallinto-oikeuskäsittelyn johtuvan viranomaisen virheestä ja näin ollen vaadimme hallintolainkäyttölain 74 :n perusteella korvattavaksi kohtuulliset oikeudenkäyntikulut erillisen laskun mukaisesti.

1. Asia Päätös muutoskatsastuksesta tehtyyn oikaisuvaatimukseen

1. Asia Päätös muutoskatsastuksesta tehtyyn oikaisuvaatimukseen PÄÄTÖS Päiväys/Datum 11.3.2014 Dnro/Dnr Viite/Referens TRAFI/2434/03.05.00/2014 Oikaisuvaatimus auton XXX- 123 muutoskatsastuksesta 1. Asia Päätös muutoskatsastuksesta tehtyyn oikaisuvaatimukseen 2. Hakija

Lisätiedot

Katsastuksesta tehtiin oikaisuvaatimus, jonka Trafi hylkäsi 8.7.2014 antamallaan päätöksellä.!

Katsastuksesta tehtiin oikaisuvaatimus, jonka Trafi hylkäsi 8.7.2014 antamallaan päätöksellä.! Turun hallinto-oikeus Yliopistonkatu 34 20100 Turku 1. ASIA Valitus liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) päätöksestä oikaisuvaatimukseen auton XXX-123 muutoskatsastusasiassa (Dnro TRAFI/12456/03.05.00/2014).

Lisätiedot

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet Ajoneuvolaki 1090/2002 7 Ajoneuvon rakenteen muuttaminen, ajoneuvon rakentaminen ja vaurioituneen ajoneuvon katsastaminen Jos ajoneuvon alkuperäisistä osista vaihdetaan 50 prosenttia tai enemmän, ajoneuvolle

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (6) Antopäivä: 16.9.2015 Voimaantulopäivä: 21.9.2015 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/23887/03.04.03.02/2013 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen

Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen Lakiehdotus 1. Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain (439/2008)

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Istuinten hyväksyminen pakettiauton ja kuorma-auton ohjaamoon tai kuormatilaan

Istuinten hyväksyminen pakettiauton ja kuorma-auton ohjaamoon tai kuormatilaan Päivämäärä MÄÄRÄYS OHJE Nro 18.6.2009 793/208/2009 Sisältöalue Istuinten hyväksyminen N-luokan ajoneuvon ohjaamoon tai kuormatilaan Toimivallan säädösperusta Ajoneuvolaki 1090/2002 99, LVMa 1248/2002 Kohderyhmät

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat MUISTIO 1(2) 15.03.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain (1090/2002) 48 2. momentin (226/2009) nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

Ajoneuvolainsäädäntö 2011 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta (HAP) Jarmo Hirvonen Trafi. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ajoneuvolainsäädäntö 2011 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta (HAP) Jarmo Hirvonen Trafi. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajoneuvolainsäädäntö 2011 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta (HAP) Jarmo Hirvonen Trafi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Näkökulma Esityksen näkökulma lähes puhtaasti viranomaisnäkökulma, viranomaisvaatimukset

Lisätiedot

M-, N-, L- ja O-luokan ajoneuvon vaatimustenmukaisuuden osoittaminen rekisteröintikatsastuksessa

M-, N-, L- ja O-luokan ajoneuvon vaatimustenmukaisuuden osoittaminen rekisteröintikatsastuksessa Antopäivä: 28.10.2011 Voimaantulopäivä: 29.10.2011 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009, Ajoneuvolaki 1090/2002 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen 1572/208/2009

Lisätiedot

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta Keskustelutilaisuus 7.5.2015 Aikataulua Lausuntovaihe päättyy 8.5.2015 Lausuntoyhteenveto ja mahdolliset tarkistukset säädöksiin toukokuu Käännättäminen

Lisätiedot

DIREKTIIVIEN JA E-SÄÄNTÖJEN MUKAISET VAATIMUKSET L-LUOKAN AJONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE JA ERILLISILLE TEKNI- SILLE YKSIKÖILLE

DIREKTIIVIEN JA E-SÄÄNTÖJEN MUKAISET VAATIMUKSET L-LUOKAN AJONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE JA ERILLISILLE TEKNI- SILLE YKSIKÖILLE 5158 Liite 1 DIREKTIIVIEN J SÄÄNTÖJEN MUKISET VTIMUKSET L-LUOKN JONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE J ERILLISILLE TEKNI- SILLE YKSIKÖILLE 1. Tätä taulukkoa sovelletaan vuonna tai sen jälkeen otettuun

Lisätiedot

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Kunnanhallitus 102 08.04.2013 Kunnanhallitus 73 03.03.2014 Palkanoikaisuvaatimus, Jenni Aro 116/01.02.01/2013 Kunnanhallitus 08.04.2013 102 Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Erityisluokanopettaja Jenni

Lisätiedot

Autoharrastajat ry. Autoharrastajat ry

Autoharrastajat ry. Autoharrastajat ry KOMMENTTIKOOSTE Määräys TRAFI/8777/03.04.03.00/20131(6) Perustelumuistion liite Kohta Kommentti Lausunnon antaja Trafi 1.3 a) Samaan tyyppiin kuuluvaksi tulee lukea myös muille kuin EU:n tai USA:n markkinoille

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Ohjeita Volvo -kuorma-autojen jarrutarkastuksen suorittamiseen

Ohjeita Volvo -kuorma-autojen jarrutarkastuksen suorittamiseen Ohjeita Volvo -kuorma-autojen jarrutarkastuksen suorittamiseen Mittauspisteiden sijainti ALB-kilven sijainti Laskentapaineet Yleisesti jarruhidastuvuusmittauksissa käytettävät laskentapaineet ovat VOLVO

Lisätiedot

Naulalevyrakenteiden CE - merkintä

Naulalevyrakenteiden CE - merkintä Naulalevyrakenteiden CE - merkintä Mikael Fonselius CPD 89/106/EC, Dec-1988 EN 14250, Jan-2010 (2005) PosPap from SG18, May 2009 AC-Ristikot-Over-Feb-11.doc 26 January, 2011 1 (14) Naulalevyristikoiden

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Nimetyt tutkimuslaitokset

Nimetyt tutkimuslaitokset 1(5) Nimetyt tutkimuslaitokset Pätevyysalue Pätevyysluokat Kriteerit Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvosektorin nimetyn tutkimuslaitoksen toiminnalle esitettyjä vaatimuksia. Tutkimuslaitostoiminnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 18.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 18.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) 13 Oikaisuvaatimus johtavan ylihammaslääkärin päätöksestä HEL 2015-006958 T 06 00 00 Päätösehdotus Perustelut päättää hylätä ********** oikaisuvaatimuksen keskitettyjen

Lisätiedot

Ohje 1 (7) TRAFI/54021/03.04.03.03/2015

Ohje 1 (7) TRAFI/54021/03.04.03.03/2015 1 (7) Antopäivä: 30.9.2015 Voimaantulopäivä: 1.10.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Auton ja sen perävaunun rakenteen muuttaminen (TRAFI/8777/03.04.03.00/2013) Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö:

Lisätiedot

Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin/ Seinäke/ Anna-Liisa Välske

Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin/ Seinäke/ Anna-Liisa Välske Ympäristölautakunta 5 20.01.2011 Ympäristölautakunta 14 08.02.2011 Ympäristölautakunta 13 05.02.2013 Ympäristölautakunta 24 12.03.2013 Ympäristölautakunta 15 04.03.2014 Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin

Lisätiedot

Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta. 1.4.2014 Liisa Lehtomäki. Hansel Oy. Copyright Hansel Oy

Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta. 1.4.2014 Liisa Lehtomäki. Hansel Oy. Copyright Hansel Oy Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta Hansel Oy 1 Ympäristömerkin käyttäminen Direktiiviteksti Artiklassa 43 Merkit Ympäristö, reilu kauppa, luomu. Miten voi käyttää ympäristömerkkiä

Lisätiedot

Lakisääteiset vaatimukset. Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä

Lakisääteiset vaatimukset. Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä Kaikissa maissa sovelletaan lakisääteisiä vaatimuksia ajoneuvoille, joilla ajetaan yleisillä teillä. EU:ssa ne koordinoidaan

Lisätiedot

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa:

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa: Sosiaali- ja terveysministeriö Terveyspalveluosasto Terveyspalveluryhmä PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO 19.12.2003 LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriölle ASIA Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Kaasuauto. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät 23.-24.4.2015 Tampere. www.kvlakk.fi. Jussi Sireeni. www.kvlakk.fi

Kaasuauto. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät 23.-24.4.2015 Tampere. www.kvlakk.fi. Jussi Sireeni. www.kvlakk.fi Kaasuauto Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät 23.-24.4.2015 Tampere Miksi kaasua autoihin? Maa- ja biokaasu on edullinen polttoaine verrattuna öljyjalosteisiin jopa 40% säästöä polttoainekustannuksissa

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Autoharrastajat ry:n lausunto ehdotukseen auton rakenteen muuttamista koskevaksi määräykseksi

Autoharrastajat ry:n lausunto ehdotukseen auton rakenteen muuttamista koskevaksi määräykseksi Liikenteen turvallisuusvirasto PL 320 00101 Helsinki TRAFI/8777/03.04.03.00/2013 Autoharrastajat ry:n lausunto ehdotukseen auton rakenteen muuttamista koskevaksi määräykseksi SISÄLLYSLUETTELO AUTOHARRASTAJAT

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014 Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Bertel

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014. 1042/2014 Laki. ajoneuvolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014. 1042/2014 Laki. ajoneuvolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014 1042/2014 Laki ajoneuvolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Dnro 954/302/2010 25.11.2013 Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Nämä vaatimukset perustuvat komission rekisteriasetukseen 1. Kuhunkin toimenpidepyyntöön liittyvät vaatimukset

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

Ajoneuvojen romutus Trafin kumppaniseminaari 29-30.9.2011

Ajoneuvojen romutus Trafin kumppaniseminaari 29-30.9.2011 Ajoneuvojen romutus Trafin kumppaniseminaari 29-30.9.2011 Romuautojen kierrätys Suomessa Tuottajayhteisö Suomen Autokierrätys Oy hoitaa autojen valmistajien ja maahantuojien puolesta henkilö- ja pakettiautojen

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen 28.5.2013 VALTIONEUVOSTON ASETUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSESTA TIELLÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011. 1217/2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011. 1217/2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011 1217/2011 Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEK- NISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEK- NISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET 1030 Liite 1 I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEK- NISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET - 89/491/ETY 38 1.1.1997 11. Dieselmoottorin 72/306/ETY 24 M, N savutus - 97/20/EY

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) 14.3.2014 Liikenteen turvallisuusvirasto Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 961/2013) 48

Lisätiedot

Turvallisuusalan Lausunto 1 (5) Tutkintotoimikunta 28.10.2015

Turvallisuusalan Lausunto 1 (5) Tutkintotoimikunta 28.10.2015 Turvallisuusalan Lausunto 1 (5) Tutkintotoimikunta 28.10.2015 Sisäministeriö Timo Kerttula Viite: Sisäministeriön lausuntopyyntö: hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

Autoasetuksen liitteen 8 soveltamisohje

Autoasetuksen liitteen 8 soveltamisohje Antopäivä: 26.10.2011 Voimaantulopäivä: 29.10.2011 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009, Ajoneuvolaki 1090/2002 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen 1583/208/2009;

Lisätiedot

Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä EU:ssa. Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä. Taustat ja tarkoitus

Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä EU:ssa. Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä. Taustat ja tarkoitus Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä Taustat ja tarkoitus EU:lla on ollut jo pitkään direktiivi, joka koskee henkilöautojen ja moottoripyörien tyyppihyväksyntää.

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Puh, 0400 975 211 Sähköposti: esa.sirvio@manttavilppula.fi

Puh, 0400 975 211 Sähköposti: esa.sirvio@manttavilppula.fi 1 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS 2.11.2015 Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna ASIA: VALITUS TAMPEREEN KAUPUNGIN YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOJAOSTON PÄÄTÖKSESTÄ KOSKIEN SAKO- JA UM- PIKAIVOLIETTEENKULJETUSTA

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 234. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 234. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2009 N:o 234 239 SISÄLLYS N:o Sivu 234 Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta...

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 226. Laki. ajoneuvolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2009

SISÄLLYS. N:o 226. Laki. ajoneuvolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2009 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2009 N:o 226 229 SISÄLLYS N:o Sivu 226 Laki ajoneuvolain muuttamisesta... 2913 227 Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä...

Lisätiedot

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikennesopimuksen voimaantulosta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 5 ja 10 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen katsastusluvista annettua lakia siten, että henkilö

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ammattipätevyys 20.4.2015 Jussi-Pekka Laine Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Termistöä Kuorma-autonkuljettaja = ammattinimike henkilölle jonka työ on kuljettaa kuorma-autoa Kuorma-auton kuljettaja

Lisätiedot

Laki. ajoneuvolain muuttamisesta

Laki. ajoneuvolain muuttamisesta Laki ajoneuvolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ajoneuvolain (1090/2002) 13, muutetaan 2 :n 2 momentti, 3 :n 2, 7 ja 18 kohta, 10 :n 1 momentti, 11, 12 ja 14, 16 :n 1 momentti,

Lisätiedot

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS - Hyväksyttiin keväällä 2011 - Tavoite rakennustuotteiden kilpailuesteiden poistaminen - Mahdollistaa tuotteiden Ce merkinnän - Erilainen kuin monet muut Ce merkintään tähtäävät

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Istuinten hyväksyminen N-luokan ajoneuvon ohjaamoon tai kuormatilaan

Istuinten hyväksyminen N-luokan ajoneuvon ohjaamoon tai kuormatilaan 1 (6) Antopäivä: 27.6.2016 Voimaantulopäivä: 1.8.2016 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009) 2 8 mom Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Kumoaa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7. Kaluston ja palvelun

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Lattiakaivot Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet

TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet VTT EXPERT SERVICES OY Sertifiointi ja tuotehyväksyntä PL 1001, 02044 VTT TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA 0809 CPD 0716 Rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21

Lisätiedot

Moottoripyörien määräaikaiskatsastukselle ei ole perusteita. Santtu Ahonen Teemu S. Lindfors Juha Tervonen

Moottoripyörien määräaikaiskatsastukselle ei ole perusteita. Santtu Ahonen Teemu S. Lindfors Juha Tervonen Moottoripyörien määräaikaiskatsastukselle ei ole perusteita Santtu Ahonen Teemu S. Lindfors Juha Tervonen 1 Suomen Motoristit r.y. (c) 2009 Liikenneturvallisuus Moottoripyöräonnettomuuksista on saatavilla

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Liikenneministeriön päätös. auton rakenteen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1998

Liikenneministeriön päätös. auton rakenteen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1998 Annettu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1998 Liikenneministeriön päätös auton rakenteen muuttamisesta Liikenneministeriö on päättänyt 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/1981) 108 :n

Lisätiedot

Yksittäishyväksynnän prosessiohje 26.9.2011 1.1

Yksittäishyväksynnän prosessiohje 26.9.2011 1.1 Yksittäishyväksynnän prosessiohje 26.9.2011 1.1 Erik Asplund TALLENNUSPAIKKA: ATJ:/Prosessikuvaukset/Ajoneuvoprosessit/Katsastus MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus / hyväksyjä 0.1 11.8.2001

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

KATSASTUSALA MURROKSESSA 2014

KATSASTUSALA MURROKSESSA 2014 KATSASTUSALA MURROKSESSA 2014 - Uhka vai uusia mahdollisuuksia? Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät Hämeenlinna 3.-4.4.2014 Projekti-insinööri Reijo Asp Katsastuksen toimilupalakimuutos (voimaan 1.7.2014)

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97)

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) 17 :n 1 ja 2 momentin tulkinnasta. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin pyynnöstä 18 päivänä maaliskuuta 1998.

Lisätiedot

Autoasetuksen liitteen 8 soveltamisohje

Autoasetuksen liitteen 8 soveltamisohje Antopäivä: 15.06.2012 Voimaantulopäivä: 18.06.2012 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009, Ajoneuvolaki 1090/2002 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/18072/03.04.03.03/2011;

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 51 N:o 51. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset: I. Laki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset 1 (7) Antopäivä: 14.11.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 29.11.2013 Voimassa: Toistaiseksi Ilmailulain (1194/2009) 45, 78, 119 ja 120, sellaisena kuin 45, 119 ja 120 on muutettu lailla ilmailulain

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12.

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12. TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12.2015 TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 UUDET

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1953 N:o 42-43 N:o 42. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 76 08.08.2013. 76 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 76 08.08.2013. 76 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 76 Asianro 1749/10.03.00/2013 Lausunto Kuopion hallinto-oikeudelle / ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 13.6.2013 63 / rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Vuokraveneiden laitteet ja varusteet

Vuokraveneiden laitteet ja varusteet Perustelumuistio 1(5) 27.2.2015 Vuokraveneiden laitteet ja varusteet Määräyksen tausta ja säädösperusta Voimassa oleva määräys vuokraveneiden laitteista ja varusteista (Trafi) on vuonna 2010 antanut aluksen

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Metarno Oy Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varasto, Hämeenlinna Kannila Metarno

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Käyttö ja velvollisuudet

Käyttö ja velvollisuudet Käyttötarkoitus Käyttötarkoitus Kohderyhmä Scanian päällirakennetiedot on pääosin tarkoitettu päällirakentajille ja ne koskevat kaikkia Scanian kuorma-autoalustoihin ja valmiisiin kuorma-autoihin tehtyjä

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot