Katsastuksesta tehtiin oikaisuvaatimus, jonka Trafi hylkäsi antamallaan päätöksellä.!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katsastuksesta tehtiin oikaisuvaatimus, jonka Trafi hylkäsi 11.3.2014 antamallaan päätöksellä.!"

Transkriptio

1 Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie Helsinki 1. ASIA Valitus liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) päätöksestä oikaisuvaatimukseen auton XXX-123 muutoskatsastusasiassa (Dnro TRAFI/2434/ /2014). 4. VAATIMUKSET N.N. käytti omistamansa BMW 330i henkilöauton muutoskatsastuksessa Plus Katsastuksen Pirkkalan toimipisteessä Katsastus hylättiin katsastaja Teemu Kyllösen toimesta, koska autoon vaihdetun alustasarjan mukana toimitettu VTT Expert Services Oy:n laatima lausunto alustasarjan sopivuudesta kyseiseen automalliin ei ollut hänen mukaansa riittävän tarkka. Katsastuksesta tehtiin oikaisuvaatimus, jonka Trafi hylkäsi antamallaan päätöksellä. Katsomme ensisijaisesti, että vaatimus riippumattoman tutkimuslaitoksen todistuksesta on lakiin perustumaton. Muutoskatsastus tulee siten hyväksyä jos säädöksissä mainitut reunaehdot täyttyvät. Mikäli riippumattoman tutkimuslaitoksen todistus kuitenkin katsotaan tarpeelliseksi, katsomme toissijaisesti katsastuksessa esitetyn VTT Expert Services Oy:n laatiman lausunnon olevan sisällöltään riittävä. Koska N.N. auton muutoskatsastus olisi tullut joka tapauksesa hyväksyä, vaadimme kunnioittavasti hallinto-oikeutta kumoamaan Trafin päätöksen edellä mainitussa oikaisuvaatimusasiassa ja vahvistamaan, että muutoskatsastus olisi tullut hyväksyä ensisijaisesti ilman minkäänlaisia todistuksia tai toissijaisesti VTT Expert Services Oy:n lausunnolla. 5. PERUSTELUT Asiassa on riidatonta, että N.N. auton korkeutta on muutettu alustasarjalla 1 ja auto on tästä syystä muutoskatsastettava. Riidatonta on niin ikään se, että madallus tehty rakennemuutospäätöksen 2 reunaehtojen puitteissa ja katsastus olisi siltä osin hyväksyttävissä. Kysymys on näin ollen yksinomaan siitä vaaditaanko 1 2 Alustasarjalla tarkoitetaan tässä yhteydessä jousien ja iskunvaimentimien muodostamaa kokonaisuutta. Liikenneministeriön päätös auton rakenteen muuttamisesta, /779

2 muutoskatsastuksessa riippumattoman tutkimuslaitoksen todistus 3 ja jos vaaditaan, mitä vaatimuksia sen sisällöllä on SÄÄDÖSPOHJA Auton korkeuden muuttamisesta säädetään rakennemuutospäätöksen 15 :ssä. Saman päätöksen 14 :ssä sallitaan heilahduksenvaimentimien 4 vaihtaminen myös tyypiltään alkuperäisestä poikkeaviksi. Auton korkeuden muuttamisesta jousimuutoksilla on olemassa myös Trafin ohje 5. Päätöksessään Trafi viittaa ajoneuvolakiin, rakennemuutospäätökseen ja ajoneuvojen hyväsynnästä annettuun valtioneuvoston asetukseen 6. Ajoneuvolain 7 :n 2 momentin mukaan ajoneuvon rakenteen muuttamisen ehdoista säädetään tarkemmin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella. Kyseinen asetus on edellä mainittu rakennemuutospäätös. Rakennemuutospäätöksen 2 :ssä määritellään yleiset periaatteet ajoneuvojen vaatimustenmukaisuudelle. Muutetun ajoneuvon on täytettävä 1 momentin vaatimukset, ellei jäljempänä rakennemuutospäätöksessä toisin säädetä. Muutokset eivät saa 2 momentin mukaan heikentää liikenneturvallisuuteen vaikuttavia ominaisuuksia ja ajoneuvon on muutoksen jälkeenkin täytettävä sitä käyttöönottopäivän perusteella koskevat (tai uudemmat) vaatimukset. 3 :ssä säädetään erikseen EY-tyyppihyväksytyn auton vaatimustenmukaisuudesta. 3 :n 2 momentin mukaan autoa ei saa muuttaa siten, että käyttöönottoajankohdan (tai uudemmat) vaatimukset eivät täyty. Hyväksyntäasetuksen 22 :n 1 momentin mukaan katsastustoimipaikka voi vaatia ajoneuvon katsastukseen esittäjää toimittamaan ajoneuvolain 60 a :n tai sen nojalla säädetyn taikka 60 b :n 1 momentin mukaisen selvityksen vaatimustenmukaisuudesta jos katsastustoimipaikka ei käytettävissään olevien tietojen tai teknisen tarkastuksen avulla voi jonkin rakenteen tai varusteen osalta vakuuttua ajoneuvon vaatimustenmukaisuudesta. 60 a :n 1 momentissa viitataan Ajoneuvolain 50 e :n 2. momentin 1-4 kohdissa tarkoitettuihin vaatimustenmukaisuuden osoittamistapoihin. Trafin korkeusmuutosohjeen mukaan EY-tyyppihyväksytyn auton korkeuden muuttaminen voidaan hyväksyä muutoskatsastuksessa rakennemuutospäätöksessä säädetyin ehdoin. Korkeuden muuttamiseen käytettyjen osien soveltuminen EY-tyyppihyväksynnän alaiseen autoon voidaan osoittaa esimerkiksi auton valmistajan lausunnolla tai riippumattoman tutkimuslaitoksen todistuksella. 3 Trafin ohjeessa puhutaan riippumattoman tutkimuslaitoksen todistuksesta. VTT Expert Services Oy kutsuu tässä tapauksessa relevanttia dokumenttia lausunnoksi. Kysymys on kuitenkin samasta asiasta Heilahduksenvaimentimella tarkoitetaan puhekielessä yleisemmin käytettyä iskunvaimenninta. TRAFI/33691/ /2010 Hyväksyntäasetus, 1244/2002

3 Iskunvaimentimille tai jousille ei osana tai erillisenä teknisenä yksikkönä ole vaatimuksia direktiiveissä eikä kansallisessa lainsäädännössä RIIPPUMATTOMAN TUTKIMUSLAITOKSEN TODISTUS Vaatimus riippumattoman tutkimuslaitoksen todistuksesta perustuu Trafin korkeudenmuutosohjeeseen. Sen mukaan alustasarjan soveltuvuus tyyppihyväksyttyyn autoon voidaan osoittaa esimerkiksi auton valmistajan lausunnolla tai riippumattoman tutkimuslaitoksen todistuksella. Ohjeistus ei siten edellytä nimenomaisesti riippumattoman tutkimuslaitoksen todistusta, se on vain yksi vaihtoehto. Rakennemuutospäätöksen 15 :n 1 momentti ei vaadi jousimuutoksien osalta minkäänlaista tutkimuslaitoksen todistusta tai muutakaan selvitystä. Myöskään iskunvaimentimien vaihtamisen myös tyypiltään alkuperäisistä poikkeaviksi erikseen sallivassa 14 :ssä ei vaadita todistusta 7. Sen sijaan monessa muussa Rakennemuutospäätöksen kohdassa edellytetään nimeltä mainittujen vaatimusten täyttymistä ja tarvittaessa luotettavaa selvitystä asiasta 8. Myös 15 :n 2 momentti edellyttää tarvittaessa selvitystä osien soveltumisesta automalliin. Trafin Rakennemuutospäätöksen tulkintaohje 9 mainitsee tässä tapauksessa riittäväksi selvitykseksi osien valmistajan lausunnon. Riippumatonta tutkimuslaitosta ei siis Trafin ohjeiden mukaan edellytetä edes siinä tilanteessa, että jonkinlaista selvitystä tarvitaan. Ajoneuvolaissa viitataan nimenomaisesti rakennemuutospäätökseen, joten edellä mainitut pykälät tulevat myös sen nojalla sovellettavaksi. Näillä perusteilla voidaan todeta, että todistuksen vaatimiselle muutoskatsastuksen läpäisemiseksi ei löydy perusteita lainsäädännöstä. Rakennemuutospäätöksessa on yksiselitteisesti asetettu kriteerit, joiden puitteissa korkeuden muuttaminen on sallittua. Pykälässä ei erotella EY-tyyppihyväksyttyjä ja muita autoja toisistaan, joten tyyppihyväksynnällä ei tässä kohtaa ole merkitystä. Rakennemuutospäätös on annettu osana EY-tyyppihyväksyntävaatimusten voimaantuloa, joten säädöksessä on nimenomaisesti huomioitu myös tyyppihyväksynnän alaiset autot. Koska Rakennemuutospäätös ei todistusta vaadi, ei sitä näkemyksemme mukaan voida myöskään katsastuksessa vaatia TRAFIN OHJEEN SÄÄDÖSPERUSTA JA TOIMIVALTA Trafin ohje on annettu Liikenteen turvallisuusvirastosta annetun lain nojalla 10. Tarkempaa pykälää ei ole yksilöity. Trafi ilmoittaa päätöksessään valtuutuksensa perusteen olevan perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännössä. Alkuperäisessä ajoneuvolain 99 :n 7 Tässä tapauksessa on nimenomaisesti kysymys iskunvaimentimen vaihdon ja jousimuutoksin aikaansaatavasta korkeuden muutoksesta Esim. ohjauslaitteiden muutokset 12 2 mom. e-kohta ja jarrujen muutokset 13 1 mom g-kohta. TRAFI/17674/ / /863

4 3.momentin mukaan Trafi voi antaa tarkempia ohjeita katsastukseen liittyvien ilmoitusten tekemisestä, katsastuksessa käytettävistä asiakirjoista ja katsastustehtävien suorittamisesta. On selvää, että Trafilla on edellä mainituilla perusteilla yleinen mandaatti katsastustoimen valvontaan ja ohjeistukseen ilman erillistä valtuutusta. Tässä tapauksessa vaatimus todistuksesta kuitenkin tosiasiallisesti muuttaisi asetuksen tasoista Rakennemuutospäätöstä tiukempaan suuntaan. Liikenteen turvallisuusvirastosta annetun lain 2 1 momentin 8 kohdan mukaan Trafi voi antaa toimialaansa koskevia oikeussääntöjä erikseen säädetyn toimivaltansa puittessa. Koska Rakannemuutospäätöksen 15 :n 1 momentissa nimenomaisesti ei vaadita minkäänlaista todistusta, pitäisi Trafilla olla tämän muuttamiseen erillinen ja nimenomainen valtuutus. Yleinen ohjeidenantovaltuutus ei tarkoita valtuutta muuttaa asetuksen tasoisia säädöksiä, eikä kysymys ole myöskään jo kumotussa ajoneuvolain 99 :ssä tarkoitetuista ilmoituksista, asiakirjoista tai katsastustehtävän suorittamisesta. Trafi on ylittänyt toimivaltansa antaessaan ohjeen todistuksen vaatimisesta alustasarjan muutoskatsastuksessa. Lain mukaan minkäänlaista todistusta ei edellytetä, jos rakennemuutospäätöksen ehdot täyttyvät. Edes Trafin omat ohjeistukset eivät EYtyyppihyväksynnän alaisessakaan autossa edellytä nimenomaan riippumattoman tutkimuslaitoksen todistusta. Vaatimus tämänkaltaisesta todistuksesta katsastuksen hyväksymisen edellytyksenä on perusteeton ja N.N. auton muutoskatsastus olisi tullut hyväksyä TODISTUKSEN MUOTOVAATIMUKSET Mikäli hallinto-oikeus kuitenkin katsoo edellä esitetystä huolimatta todistuksen tarpeelliseksi, on näkemyksemme mukaan katsastuksessa esitetty VTT Expert Services Oy:n lausunto jäljempänä esitetyin perustein sisällöltään riittävä TODISTETTAVAT TEKNISET SEIKAT Todistuksen sisältövaatimuksista ei ole lainkaan säännöksiä, eikä Trafi ole niitä pystynyt erikseen pyydettäessäkään toimittamaan 11. Iskunvaimentimille tai jousille (alustasarjoille) ei ole minkäänlaisia teknisiä vaatimuksia direktiiveissä, e-säännöissä tai kansallisessa lainsäädännössä. Koska vaatimuksia ei ole, ei ole myöskään mitään mitä todistuksella tulisi todistaa. Tämä on luonnollinen selitys sille, miksi rakennemuutospäätöksen 14 ja 15 :ssä ei edellytetä todistuksia. Trafin mukaan muutoskatsastuksessa tarkistetaan autoon asennetun alustasarjan soveltuvuus yleisessä tieliikenteessä käytettäväksi, alustasarjan soveltuvuus kyseiseen 11 Valituksen alaisessa päätöksessä on ensimmäisen kerran listattu edes osittain Trafin näkemyksen mukaan todistettavia seikkoja. Virallista ohjeistusta tai säädöstä ei ole vieläkään.

5 autoon ja auton EY-tyyppihyväksynnän edellyttämien vaatimusten täyttyminen muutoskohteiden ja niiden välillisten vaikutuskohteiden osalta. Tällaisina kohteina Trafi mainitsee suurimmat sallitut akselimassat, valojen sijainti, suuntaus ja korkeussäätö, pyörien asentokulmat, renkaat ja vanteet sekä vetokoukun korkeus. Koska muutoskohteille (iskunvaimentimet ja jouset) ei ole tyyppihyväksyntävaatimuksia, todistus voidaan siis edes teoriassa edellyttää ainoastaan välillisten muutoskohteiden osalta. Tämäkään vaatimus ei saa tukea lainsäädännöstä. Rakennemuutospäätöksen alkuperäinen momentti kuului seuraavasti: M1-luokan ajoneuvon, jonka on ensi kertaa käyttöön otettaessa edellytetty täyttävän direktiivien 96/79/EY ja 96/27/EY etu- ja sivutörmäyslujuusvaatimukset, korkeutta saa muuttaa ja muutoksen muutoskatsastuksessa hyväksyä vain edellyttäen, että atuo muutosten jälkeen täyttää etu- ja sivutörmäystestien vaatimukset. Törmäyslujuusvaatimukset ovat yksi osa auton EY-tyyppihyväksyntää, siinä missä esimerkiksi valojen sijoittelu ja suuntaus. Kysymys on nimenomaisesti korkeuden muutoksen välillisistä vaikutuskohteista. Koska ainoa erikseen mainittu välillinen vaikutuskohde on kumottu, ei ole lain mukaisia perusteita edellyttää todistusta myöskään muista kohteista, varsinkaan kun Rakennemuutospäätös on annettu nimenomaan silmällä pitäen EY-tyyppihyväksynnän mukanaan tuomia vaatimuksia. Päätöksessään Trafi on edellyttänyt myös alustasarjan fyysistä tutkimista valmistusmateriaalien ja ominaisuuksien osalta. Tällaista vaatimusta ei kuitenkaan ole edellytetty missään direktiivissä, laissa, asetuksessa tai ohjeessa. Minkäänlaista tutkimusta ei myöskään edellytetä tarvikevaraosana myytäville iskunvaimentimille tai jousille. Kun teknisiä vaatimuksia ei ole, on epäselvää mitä valmistusmateriaalien ja ominaisuuksien osalta tulisi ylipäätään tutkia. Ei ole mitään perusteita miksi tietyille iskunvaimentimille ja jousille vaadittaisiin erityisiä tutkimuslaitoksen tutkimuksia, mutta toisille ei. Tässä tapauksessa VTT Expert Services Oy on laatinut lausuntonsa sillä lähtökohdalla, että alustasarjan on selvitetty sopivan kyseiseen automalliin ilman, että auton rakenteeseen tarvitsee tehdä muutoksia. Tulkitsemme Trafin ohjeessa edellytetyn soveltuvuuden tarkoittavan tätä. Muutoskatsastuksessa tarkistetaan, että alustasarja on asennettu asianmukaisesti ja että edellä mainitut välilliset vaikutuskohteet pysyvät raja-arvojen puitteissa. Muut ehdot on lueteltu rakennemuutospäätöksen 15 :ssä. Koska tässä tapauksessa ei ole edes väitetty, etteikö rakennemuutospäätöksen ehdot olisi täyttyneet, olisi N.N. auto tullut hyväksyä muutoskatsastuksessa HYVÄKSYTTY TAHO TODISTUKSEN KIRJOITTAMISEEN Normaalisti tietyn osan tai teknisen yksikön vaatimustenmukaisuus osoitetaan ns. nimetyn tutkimuslaitoksen, muun ETA-valtion ilmoittaman tutkimuslaitoksen tai hyväksytyn asiantuntijan todistuksella. Kullakin tutkimuslaitoksella ja hyväksytyllä asiantuntijalla on tietyt erikseen nimetyt pätevyysalueet, joiden puitteissa hyväksyntätestauksia ja tutkimuksia 12 Kumottu asetuksella /1256

6 voidaan tehdä. Osien vaatimukset tulevat direktiiveistä tai e-säännöistä ja akreditoitu taho voi testata ja kirjoittaa todistuksen vaatimusten täyttymisestä. Päätöksessään Trafi katsoo, että EY-tyyppihyväksyntävaatimusten alaisen auton alustan korkeutta saadaan muuttaa vain sellaisia osia tai muutossarjoja käyttäen, jotka nimetty tutkimuslaitos, muun ETA-valtion ilmoittama tutkimuslaitos tai hyväksytty asiantuntija on tarkastanut ja todennut muutoksen kohteena olevaan autoon soveltuviksi ja yleisen tieliikenteeseen tarkoitetuksi. Austasarjoille, iskunvaimentimille tai jousille ei ole erillistä pätevyysaluetta, koska niille ei ole teknisiä vaatimuksia. Ei siis ole olemassakaan tutkimuslaitosta tai hyväksyttyä asiantuntijaa, joka olisi akreditoitu nimenomaan alustasarjojen testaamiseen tai tutkimiseen. On epäselvää mikä taho on ylipäätään Trafin näkemyksen mukaan pätevä kirjoittamaan katsastuksessa vaadittavan todistuksen. Tämän tapauksen osalta Trafi on ilmoittanut VTT Expert Services Oy:n olevan pätevä taho lausunnon kirjoittamiseen. Yleisellä tasolla sen lisäksi, että todistukselle ei ole teknisiä sisältövaatimuksia, on myös erittäin epäselvää mikä taho sen voi laatia. Katsastus on luonteeltaan hallintopäätös, eikä sen edellytyksenä voida vaatia paperia, jolle ei löydy minkäänlaista tukea lainsäädännöstä SUHDE HYVÄKSYNTÄASETUKSEN MOMENTTIIN Hyväksyntäasetuksen momentin mukaan katsastustoimipaikka voi vaatia selvityksen vaatimusten täyttymisestä, jos käytettävissä olevien tietojen perusteella tai teknisen tarkastuksen avulla ei voida vakuuttua ajoneuvon vaatimustenmukaisuudesta. Ensimmäiseksi, koska alustasarjoille ei ole teknisiä vaatimuksia, edelleen ainoa edes teoriassa mahdollinen selvityksen kohde on välilliset vaikutuskohteet. Toiseksi, todistus on lainkohdan mukaan vasta toissijainen keino, jos vaatimustenmukaisuudesta ei muuten voida vakuuttua. Hyväksyntäasetuksen 22 1 momentti viittaa ajoneuvolain 60 a :ään, joka puolestaan viittaa ajoneuvolain 50 e :n 1 ja 2 momenttiin. 1 momentin mukaan vaatimusenmukaisuus voidaan osoittaa EY-tyyppihyväksyntätodistuksella tai hyväksyntää osoittavalla merkinnällä. Milloin erikseen niin säädetään liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella, 2 momentin mukaan vaatimustenmukaisuus voidaan osoittaa ilmoitetun tutkimuslaitoksen todistuksella, hyväksytyn asiantuntijan lausunnolla, osaan kiinnitetyllä kansainvälisesti käytetyllä muulla kuin 1 momentin mukaisella merkinnällä, valmistajan suorittamin yleisesti käytettyihin menettelyihin perustuvan mittauksin, laskelmin tai testein tai vähäisiltä osin yksittäishyväksynnän myöntäjän 13 tekemillä tarkastuksilla, mittauksilla, laskemilla ja selvityksillä. Ajoneuvolain 50 e :n 1 momentti ei sovellu tähän tapaukseen lainkaan, koska alustasarjoille ei ole tyyppihyväksyntävaatimuksia. Samasta syystä ei sovellu myöskään 2 momentin 1-3 kohdat. 4 kohta ei sovellu, koska ei ole olemassa yleisesti käytettyjä menettelyitä tai testejä. 5 kohta tarkoittaa käytännössä katsastuksessa suoritettavaa 13 Tässä yhteydessä kysymys on katsastuksen suorittajasta.

7 tarkastelua. 2 momentti edellyttää myös liikenne- ja viestintäministeriön asetusta, jossa asiasta säädetään. Alustasarjojen tapauksessa mikään asetus ei edellytä alustasarjoille minkäänlaista selvitystä vaan asennuksen kriteerit on lueteltu suoraan rakennemuutospäätöksen 15 :ssä. Kaikki Trafin päätöksessä mainitut välilliset vaikutuskohteet ovat hyvin yksinkertaisesti mitattavissa tai muuten selvitettävissä muutoskatsastuksessa, joka auton korkeutta muutettaessa on joka tapauksessa pakollinen. Valojen suuntauksesta ja sijoittelusta sekä vetokoukun korkeudesta on olemassa hyvin yksityiskohtaiset säännökset, jotka voidaan todeta yksinkertaisella mittauksella 14. Renkaiden, vanteiden ja pyörien asentokulmien osalta vaatimukset ovat epäselvät, mutta katsastuksessa on joka tapauksessa tarkistettava (todistuksesta riippumatta), että renkaat eivät ota missään asennossa kiinni auton koriin tai muihin rakenteisiin ja että pyörän kulmat ovat asialliset 15. Valojen oikea suuntaus voidaan todeta jokaisen katsatustoimipaikan pakollisiin varusteisiin kuuluvalla suuntauslaitteella. Koska kaikki Trafin päätöksessään listaamat välilliset vaikutuskohteet tarkistetaan joka tapauksessa muutoskatsastuksessa, todistuksen vaatiminen niistä ei ole tarpeen eikä tarkoituksenmukaista. Rakennemuutospäätös ei sitä edellytä, eikä sitä voi johtaa Hyväksyntäasetuksestakaan. Mainittakoon vielä, että ainoissa tällä hetkellä Trafille kelpaavissa ns. TÜV-todistukssa nämä seikat ohitetaan kehotuksella tarkistaa kohteiden asianmukaisuus. Edes näissä tapauksissa todistus ei suoranaisesti todista välillisten vaikutuskohteiden asianmukaisuutta korkeuden muutoksen jälkeen A L U S T A S A R J A N S O V E L T U V U U S T I E L I I K E N N E K Ä Y T T Ö Ö N J A LIIKENNETURVALLISUUS Yleisten periaatteiden mukaisesti vaihdettujen osien tulee olla tieliikennekäyttöön tarkoitettuja, eivätkä ne saa heikentää liikenneturvallisuuteen vaikuttavia ominaisuuksia. Tässä tapauksessa ei ole edes väitetty, että alustasarjan vaihtaminen olisi vaikuttanut haitallisesti liikenneturvallisuuteen vaikuttaviin ominaisuuksiin. Kysymys on ollut ainoastaan alustasarjan mukana toimitetun, katsastuksen läpäisemisen edellytyksenä olevan tutkimuslaitoksen todistuksen väitetysti riittämättömästä sisällöstä. Myöskään soveltumattomuudesta tieliikennekäyttöön ei ole esitetty edes väitettä. Liikenneturvallisuus on tässä yhteydessä ontuva argumentti myös sen vuoksi, että sama (ja muita vastaavia) alustasarja voidaan hyväksyä muutoskatsastuksessa illman todistusta kun kyseessä ei ole EY-tyyppihyväksytty auto. Tällaisia autoja ovat kaikki vuosimallin 1996 tai sitä vanhemmat autot, suuri osa välillä käyttöönotetuista autoista ja kaikki yksittäiskappaleina tai muuttoautoina tuodut ei-tyyppihyväksytyt autot ikään katsomatta. 14 Korkeuden muutoksen seurauksena kysymys on lähinnä siitä, säilyykö ajovalojen korkeus tienpinnasta mittattuna direktiivissä mainituissa rajoissa. 15 Pyöränkulmille ei ole yksiselitteisiä raja-arvoja. Renkaiden (ja sitä kautta myös vanteiden) koon kasvaessa tietyn rajan yli, ne on erikseen muutoskatsastettava.

8 Liikenneturvallisuudella ei voida perustella sitä, että joiltain vaaditaan määrittelemätön lausunto ja joiltain ei. Tai toisaalta, korkeuden pysyessä muuttumattomana voidaan hyväksyä mikä tahansa osa ilman selvityksiä tai todistuksia. Ainoat kriteerit löytyvät rakennemuutospäätöksen 14 ja 15 :stä, joissa erikseen sallitaan mainituin ehdoin iskunvaimentimien vaihto myös tyypiltään alkuperäisestä poikkeaviksi ja korkeuden muutos jousimuutoksin ilman todistuksia KÄYTÄNNÖSTÄ Tällä hetkellä alustasarjojen muutoskatsastuksissa EY-tyyppihyväksytyiltä autoilta edellytetään riippumattoman tutkimuslaitoksen todistusta. Muut autot hyväksytään Rakennemuutospäätöksen ehdoin ilman todistuksia. Ainoa käytännössä saatavilla oleva ja hyväksytty todistus tulee saksalaiselta TÜV:ltä 16. Saksan kansallinen lainsäädäntökään ei suoranaisesti tällaista todistusta edellytä, mutta se on muotoutunut käytännössä pakolliseksi ja yksinkertaistaa muutoskatsastusprosessia huomattavasti. TÜV-todistusta lukemalla voidaan todeta, että kyseessä on pääasiassa ohjeistus auton omistajalle ja katsastajalle. Todistuksessa kuvaillaan tuotteen ulkonäköä ja tunnusmerkkejä, kerrotaan saksan lainsäädännön mukaisesta muutoskatsastusvelvollisuudesta ja ohjeistetaan katsastajaa tarkistamaan muun ohella valojen suuntaus ja sijoittelu 17, sekä kerrotaan mitä saksalaiseen rekisteriotteeseen tulee merkitä. Kohdassa V. ilmoitetaan ajokokeiden perusteella alustasarjan soveltuvan normaaliin tieliikennekäyttöön. Olennaista on huomata, että todistus ei ota minkäänlaista kantaa auton EYtyyppihyväksynnän säilymiseen alustasarjan asennuksen seurauksena. Todistus ei myöskään muuta muutoskatsastusprosessia Suomessa millään lailla, esimerkiksi suurin mahdollinen madallus ja rekisteriotteeseen kirjattavat mitat on selvitettävä muutoskatsastuksessa joka tapauksessa 18. Todistuksessa mainittuja ajokokeita tai niiden raja-arvoja ei ole määritely missään, eikä niitä edellytetä direktiiveissä, e-säännöissä, Saksan tai Suomen kansallisessa lainsäädännössä. TÜV-todistus ei siten tarkkaan ottaen todista juuri mitään. Sen peruste on enemmän saksalaisissa kuluttajansuojasäädöksissä ja siksi sen saamisen edellytyksenä on esimerkiksi saksankieliset käyttö- ja asennusohjeet sekä valmistajan ISO9001-sertifiointi. Kaupallisena toimijana TÜV kirjoittaa todistuksen käytännössä kenelle tahansa, joka siitä on valmis maksamaan. Vastaavasti maailmassa on lukuisia korkealuokkaisia alustasarjavalmistajia, joilla ei TÜV:n todistusta. Kyseinen todistus joitain harvinaisia TÜV-todistus, liitteenä toisen merkkisen alustasarjan todistus N.N. autolle. Välilliset vaikutuskohteet 18 Korkeussäädettävän alustasarjan tapauksessa (kuten tässä) rekisteriotteeseen kirjataan korkeuden vaihteluväli pyörän navasta lokasuojan reunaan mitattuna. Tällaista mittaa ei TÜV-todistuksessa ole. Liitteenä olevassa todistuksessa itseasiassa ilmoitetaan alustasarjan madaltavan edessä n. 60 mm (kohta II), joka ylittää rakennemuutospäätöksessä sallitun 51 mm:n maksimimadalluksen. Tällä todistuksella katsastus siis pitäisi automaattisesti hylätä. Käytännössä tämä todistus kelpaa kuitenkin poikkeuksetta.

9 poikkeuksia lukuunottamatta ainostaan saksalaisilla valmistajilla, koska todistus on korostuneesti saksalainen ilmiö. Suomessa nyt puheena olevat alustasarjat läpäisevät katsastuksen ilman todistusta kaikissa autoissa, jotka eivät ole EY-tyypppihyväksyttyjä. Tyyppihyväksytyissä todistusvaatimusta perustellaan pääasiassa sillä, että tällaista autoa ei saa muuttaa siten, että EYtyyppihyväksynnän vaatimukset eivät enää täyty. Näiden osalta on edellä käsitelty välillisiä vaikutuskohteita. EY-tyyppihyväksyntä on kuitenkin tässä suhteessa hyvin keinotekoinen raja. Esimerkiksi valojen ja niiden suuntauksen osalta voimassa on ennen EYtyyppihyväksyntääkin ollut pitkälti samat direktiivien ja e-sääntöjen vaatimukset. Tyyppihyväksyntädirektiivillä harmonisoitiin tyyppihyväksynnän myöntämisen kriteerit, määrättiin EU-maat hyväksymään toisessa EU-maassa myönnetty tyyppihyväksyntä ja tehtiin muita vastaavia, pääasiassa säädösteknisiä harmonisointeja. Varsinaiset ajoneuvotekniset vaatimukset eivät tämän seurauksena muuttuneet lainkaan, vaan samat vaatimukset olivat olleet voimassa jo aikaisemminkin. EY-tyyppihyväksynnän myötä ei siis siirrytty sääntelemättömästä säänneltyyn aikakauteen. Yhtälailla ennen EY-tyyppihyväksyntävaatimuksia autoa ei ole saanut muuttaa siten, että se ei täytä sen käyttöönottoajankohtana voimassa olleita vaatimuksia. Teknisten vaatimusten osalta ei siten ole mitään syytä kohdella EY-tyyppihyväksyttyjä autoja eri tavalla kuin tyyppihyväksymättömiä. Erottelua ei ole myöskään tehty rakennemuutospääöksen 14 eikä 15 :ssä. Käytännössä siis katsastuksessa vaaditaan saksan kansalliseen käytäntöön 19 perustuvaa todistusta, jolle ei löydy mitään tukea tai perusteita EU- eikä kansallisista säädöksistä, joka ei todista varsinaisesti mitään, jolle ei ole mitään teknisistä vaatimuksista johtuvaa perustetta ja jota ei tällä hetkellä voi kriteerien puuttumisen takia edes teettää missään muualla kuin Saksassa. Lisäksi samanlaiset autot, jotka on uutena myyty EU:n ulkopuolella voidaan hyväksyä samalla alustasarjalla ilman tätä todistusta. Voidaan siis todeta, että todistuksen teettäminen on tällä hetkellä käytännössä mahdotonta, eikä sen vaatiminen ole edellä esitetyillä perusteilla missään järkevässä suhteessa sillä tavoiteltuihin, varsin epäselviksi jääneisiin päämääriin nähden. 6. YHTEENVETO N.N. auto täyttää rakennemuutospäätöksen ehdot ja se olisi siten tullut hyväksyä muutoskatsastuksessa ilman katsastaja Kyllösen vaatimaa riippumattoman tutkimuslaitoksen todistusta. Rakennemuutospäätöksessä nimenomaisesti sallitaan heilahduksenvaimentimien vaihtaminen myös tyypiltään alkuperäisistä poikkeaviksi ja auton korkeuden muuttaminen jousimuutoksiin. Kysymys on juurikin tässä tapauksessa puheena olevasta muutoksesta. Rakennemuutospäätöksessä on otettu huomioon EYtyyppihyväksynnän alaiset autot, eikä niiden osalta ole erillisiä vaatimuksia todistusten tai muiden ehtojen suhteen. Vaatimus riippumattoman tutkimuslaitoksen todistuksesta perustuu Trafin antamaan ohjeeseen. Ohje on annettu Trafin yleisellä Liikenteen turvallisuusvirastosta annetun lain ja 19 Ei lainsäädäntöön.

10 perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntöön perustuvalla valtuutuksella ohjeistaa katsastusalaa. Yleisillä ohjeilla ei kuitenkaan voida muuttaa asetuksen tasoisen rakennemuutospäätöksen selväsanaista säädöstä. Trafi tarvitsee uusien oikeussääntöjen antamiseen nimenomaisen valtuutuksen, jota tässä tapauksessa ei ole. Kun rakennemuutospäätös ei vaadi todistusta, Trafilla ei ole erillisen valtuutuksen puuttuessa toimivaltaa säätää toisin. Jos hallinto-oikeus kuitenkin katsoo, että riippumattoman tutkimuslaitoksen todistus edellytetään, katsomme katsastuksessa esitetyn VTT Expert Services Oy:n lausunnon sisällöltään riittäväksi. Alustasarjoille ei ole minkäänlaisia teknisiä vaatimuksia. Näin ollen myöskään vaadittavalle todistukselle ei ole sisältövaatimuksia, eikä niitä ole Trafilta saatu erikseen kysyttäessäkään. Päätöksessään Trafi on edellyttänyt todistuksessa selvitystä ns. välillisistä vaikutuskohteista. Rakennemuutospäätöksen alkuperäisessä muodossa oli välillisistä vaiktuskohteista huomioitu ainoastaan törmäyslujuusvaatimukset. Koska nekin on kumottu, ei ole säädöksiin pohjautuvaa perustetta vaatia todistusta muista, tähän asti määrittelemättömistä välillisistä vaikutuskohteista. Todistusta ei voida vaatia hyväksyntäasetuksen 22 1 momentinkaan perusteella. Lainkohdassa selvitetään keinot vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen. Alusasarjoille ei ole teknisiä vaatimuksia. Todistuksen vaatiminen on tämän kohdan perusteella joka tapauksessa toissijainen keino. Kaikki Trafin listaamat välilliset vaikutuskohteet pystytään tarkistetaan joka tapauksessa muutoskatsastuksessa. Erillisen todistuksen vaatiminen näistä on siten epätarkoituksenmukaista. Päätöksessä edellytetään niin ikään fyysistä tutkimusta ominaisuuksien ja materiaalien osalta. Katsomme, että tällaista vaatimusta ei voida esittää, koska ei olemassa minkäänlaisia kriteereitä testauksille. Testausta ei myöskään vaadita tarvikkeena myytäville varaosille. VTT Expert Services Oy:n lausunto on laadittu sillä ajatuksella, että se todistaa alustasarjan soveltuvan autoon ilman, että auton rakenteeseen tarvitsee tehdä muutoksia. Tarkempien kriteerien puuttuessa katsomme tämän riittäväksi täyttämään todistuksen sisältövaatimukset. Sen lisäksi, että todistuksen sisältövaatimukset ovat epäselvät, myös todistuksen kirjoittamiseen oikeutetusta tutkimuslaitoksesta ei ole varmuutta. Tässä tapauksessa on kuitenkin riidatonta, että VTT Expert Services Oy on pätevä taho todistuksen laatimiseen. Yleisten periaatteiden mukaan alustasarjan on oltava soveltuva yleiseen tieliikennekäyttöön ja se ei saa heikentää liikenneturvallisuuteen vaikuttavia ominaisuuksia. Tässä tapauksessa ei ole esitetty edes väitettä, etteikö puheena oleva alustasarja olisi turvallinen ja muutenkin asianmukainen tieliikenteessä käytettäväksi. Koska Trafi ei ole selvittänyt kriteereitä todistukselle, tosiasiallisesti ainoa mahdollisuus on saksalainen TÜV-todistus. Sekään ei lausu mitään muutetun auton EYtyyppihyväksyntävaatimusten täyttymisestä, vaan kyseessä on pääosin saksalaiseen

11 kuluttajansuojasäädöksiin perustuva paperi. Sillä ei siis ole mitään loogista yhteyttä suomalaiseen muutoskatsastukseen. Lisäksi todistusta vaaditaan vain EYtyyppihyväksytyiltä autoilta, vaikka teknisissä vaatimuksissa ei ole tyyppihyväksynnän myötä tapahtunut merkittäviä muutoksia. Trafi siis käytännössä vaatii itse antamansa juridisesti pätemättömän ohjeistuksen nojalla todistusta, jota lainsäädäntö ei vaadi, jolle ei ole minkäänlaisia kriteereitä niin sisällön kuin laatijankaan suhteen, jolle ei ole mitään perustetta teknisten vaatimusten tai liikenneturvallisuuden suhteen ja joka ei tosiasiassa todista mitään. Lisäksi ainoa tällä hetkellä katsastuksessa kelpaava todistus löytyy saksalaisilla alustasarjavalmistajilta paikallisesta käytännöstä johtuen. Katsomme edellä kerrotuilla perusteilla ensisijaisesti, että vaatimukselle riippumattoman tutkimuslaitoksen todistuksesta ei ole laillisia perusteita ja N.N. auton muutoskatsastus oli tullu hyväksyä ilman todistusta. Jos hallinto-oikeus toteaa todistuksen kaikesta huolimatta tarpeelliseksi, katsomme toissijaisesti, että katsastuksessa esitetty VTT Expert Services Oy:n todistus on sisällöltään riittävä ja katsastus olisi tullut hyväksyä joka tapauksessa. Vaadimme kunnioittavasti näillä perusteilla hallinto-oikeutta kumoamaan Trafin oikaisuvaatimukseen antaman päätöksen ja vahvistamaan, että N.N. auton muutoskatsastus olisi tullut hyväksyä. 7. OIKEUDENKÄYNTIKULUT Koska tapauksessa on kysymys pääasiallisesti viranomaisen epäselvästä ohjeistuksesta ja ilmeisen väärästä laintulkinnasta, eikä viranomainen ole pyynnöstä huolimatta selvittänyt vaatimuksiaan tai niiden perusteita edes päätöksessään oikaisuvaatimukseen, katsomme kohtuuttomaksi, että oikeudenkäyntikulut jäisivät kokonaan asianosaisen itsensä vastuulle. Katsomme hallinto-oikeuskäsittelyn johtuvan viranomaisen virheestä ja näin ollen vaadimme hallintolainkäyttölain 74 :n perusteella korvattavaksi kohtuulliset oikeudenkäyntikulut erillisen laskun mukaisesti.

1. Asia Päätös muutoskatsastuksesta tehtyyn oikaisuvaatimukseen

1. Asia Päätös muutoskatsastuksesta tehtyyn oikaisuvaatimukseen PÄÄTÖS Päiväys/Datum 11.3.2014 Dnro/Dnr Viite/Referens TRAFI/2434/03.05.00/2014 Oikaisuvaatimus auton XXX- 123 muutoskatsastuksesta 1. Asia Päätös muutoskatsastuksesta tehtyyn oikaisuvaatimukseen 2. Hakija

Lisätiedot

Katsastuksesta tehtiin oikaisuvaatimus, jonka Trafi hylkäsi 8.7.2014 antamallaan päätöksellä.!

Katsastuksesta tehtiin oikaisuvaatimus, jonka Trafi hylkäsi 8.7.2014 antamallaan päätöksellä.! Turun hallinto-oikeus Yliopistonkatu 34 20100 Turku 1. ASIA Valitus liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) päätöksestä oikaisuvaatimukseen auton XXX-123 muutoskatsastusasiassa (Dnro TRAFI/12456/03.05.00/2014).

Lisätiedot

M-, N- ja O-luokan ajoneuvon valmistajan kilpi ja kokonaismassan määrääminen

M-, N- ja O-luokan ajoneuvon valmistajan kilpi ja kokonaismassan määrääminen Ohje 1 (5) Antopäivä: 27.5.2011 Voimaantulopäivä: 27.5.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen 759/208/2009, 26.6.2009 Soveltamisala:

Lisätiedot

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet Ajoneuvolaki 1090/2002 7 Ajoneuvon rakenteen muuttaminen, ajoneuvon rakentaminen ja vaurioituneen ajoneuvon katsastaminen Jos ajoneuvon alkuperäisistä osista vaihdetaan 50 prosenttia tai enemmän, ajoneuvolle

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (6) Antopäivä: 16.9.2015 Voimaantulopäivä: 21.9.2015 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/23887/03.04.03.02/2013 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Muutostiedot: Kumoaa Liikenteen turvallisuusviraston antaman ohjeen TRAFI/336/ /2012

Voimassa: Toistaiseksi. Muutostiedot: Kumoaa Liikenteen turvallisuusviraston antaman ohjeen TRAFI/336/ /2012 1 (10) Antopäivä: 15.06.2017 Voimaantulopäivä: 28.08.2017 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Kumoaa Liikenteen

Lisätiedot

Istuinten hyväksyminen pakettiauton ja kuorma-auton ohjaamoon tai kuormatilaan

Istuinten hyväksyminen pakettiauton ja kuorma-auton ohjaamoon tai kuormatilaan Päivämäärä MÄÄRÄYS OHJE Nro 18.6.2009 793/208/2009 Sisältöalue Istuinten hyväksyminen N-luokan ajoneuvon ohjaamoon tai kuormatilaan Toimivallan säädösperusta Ajoneuvolaki 1090/2002 99, LVMa 1248/2002 Kohderyhmät

Lisätiedot

Liikenteen palveluista annettuun lainsäädäntöön liittyvät Trafin määräyksenantovaltuudet. Aino Still

Liikenteen palveluista annettuun lainsäädäntöön liittyvät Trafin määräyksenantovaltuudet. Aino Still Liikenteen palveluista annettuun lainsäädäntöön liittyvät Trafin määräyksenantovaltuudet Aino Still 23.8.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Viranomaisen valtuudesta antaa määräyksiä Perustuslain

Lisätiedot

Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen

Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen Lakiehdotus 1. Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain (439/2008)

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat MUISTIO 1(2) 15.03.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain (1090/2002) 48 2. momentin (226/2009) nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Tieliikennemassojen korotus 3-5 -akselisille autoille tarkastettavat tiedot ja KATSA-merkinnät. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Tieliikennemassojen korotus 3-5 -akselisille autoille tarkastettavat tiedot ja KATSA-merkinnät. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Tieliikennemassojen korotus 3-5 -akselisille autoille tarkastettavat tiedot ja KATSA-merkinnät Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sisältö Tarkastettavat tiedot (diat 3-12) KATSA-merkinnät (diat

Lisätiedot

Ajoneuvolainsäädäntö 2011 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta (HAP) Jarmo Hirvonen Trafi. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ajoneuvolainsäädäntö 2011 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta (HAP) Jarmo Hirvonen Trafi. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajoneuvolainsäädäntö 2011 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta (HAP) Jarmo Hirvonen Trafi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Näkökulma Esityksen näkökulma lähes puhtaasti viranomaisnäkökulma, viranomaisvaatimukset

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

HE 7/2011 vp. akkreditointielimen akkreditoiman tutkimuslaitoksen lisäksi jatkossa myös muu

HE 7/2011 vp. akkreditointielimen akkreditoiman tutkimuslaitoksen lisäksi jatkossa myös muu Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen annetun lain 5 :n ja alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ohjeita Volvo -kuorma-autojen jarrutarkastuksen suorittamiseen

Ohjeita Volvo -kuorma-autojen jarrutarkastuksen suorittamiseen Ohjeita Volvo -kuorma-autojen jarrutarkastuksen suorittamiseen Mittauspisteiden sijainti ALB-kilven sijainti Laskentapaineet Yleisesti jarruhidastuvuusmittauksissa käytettävät laskentapaineet ovat VOLVO

Lisätiedot

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta Keskustelutilaisuus 7.5.2015 Aikataulua Lausuntovaihe päättyy 8.5.2015 Lausuntoyhteenveto ja mahdolliset tarkistukset säädöksiin toukokuu Käännättäminen

Lisätiedot

Norminsiirto II ja automääräys

Norminsiirto II ja automääräys Norminsiirto II ja automääräys Tieliikenteen säädösinfo 8.11.2016 Erityisasiantuntija Timo Kärkkäinen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aluksi historiaa: Norminsiirto I -hanke 1.1.2015 voimaan

Lisätiedot

DIREKTIIVIEN JA E-SÄÄNTÖJEN MUKAISET VAATIMUKSET L-LUOKAN AJONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE JA ERILLISILLE TEKNI- SILLE YKSIKÖILLE

DIREKTIIVIEN JA E-SÄÄNTÖJEN MUKAISET VAATIMUKSET L-LUOKAN AJONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE JA ERILLISILLE TEKNI- SILLE YKSIKÖILLE 5158 Liite 1 DIREKTIIVIEN J SÄÄNTÖJEN MUKISET VTIMUKSET L-LUOKN JONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE J ERILLISILLE TEKNI- SILLE YKSIKÖILLE 1. Tätä taulukkoa sovelletaan vuonna tai sen jälkeen otettuun

Lisätiedot

Inkeri Lilleberg. Simo Nurmi

Inkeri Lilleberg. Simo Nurmi 31.08.2017 Inkeri Lilleberg Simo Nurmi 31.08.2017 31.08.2017 Päätös 1 (3) 1618/781/2017 ÅF-Consult OY Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo Hakija Vireilletulo Päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (5) Sähköinfo Oy PL 55 02601 Espoo Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien

Lisätiedot

Autoharrastajat ry. Autoharrastajat ry

Autoharrastajat ry. Autoharrastajat ry KOMMENTTIKOOSTE Määräys TRAFI/8777/03.04.03.00/20131(6) Perustelumuistion liite Kohta Kommentti Lausunnon antaja Trafi 1.3 a) Samaan tyyppiin kuuluvaksi tulee lukea myös muille kuin EU:n tai USA:n markkinoille

Lisätiedot

M-, N-, L- ja O-luokan ajoneuvon vaatimustenmukaisuuden osoittaminen rekisteröintikatsastuksessa

M-, N-, L- ja O-luokan ajoneuvon vaatimustenmukaisuuden osoittaminen rekisteröintikatsastuksessa Antopäivä: 28.10.2011 Voimaantulopäivä: 29.10.2011 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009, Ajoneuvolaki 1090/2002 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen 1572/208/2009

Lisätiedot

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008.

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008. EDUSKUNNAN VASTAUS 6/2011 vp Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

Naulalevyrakenteiden CE - merkintä

Naulalevyrakenteiden CE - merkintä Naulalevyrakenteiden CE - merkintä Mikael Fonselius CPD 89/106/EC, Dec-1988 EN 14250, Jan-2010 (2005) PosPap from SG18, May 2009 AC-Ristikot-Over-Feb-11.doc 26 January, 2011 1 (14) Naulalevyristikoiden

Lisätiedot

Ohje 1 (7) TRAFI/54021/03.04.03.03/2015

Ohje 1 (7) TRAFI/54021/03.04.03.03/2015 1 (7) Antopäivä: 30.9.2015 Voimaantulopäivä: 1.10.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Auton ja sen perävaunun rakenteen muuttaminen (TRAFI/8777/03.04.03.00/2013) Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö:

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 840. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 840. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2004 N:o 840 SISÄLLYS N:o Sivu 840 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun

Lisätiedot

Nimetyt tutkimuslaitokset

Nimetyt tutkimuslaitokset 1(5) Nimetyt tutkimuslaitokset Pätevyysalue Pätevyysluokat Kriteerit Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvosektorin nimetyn tutkimuslaitoksen toiminnalle esitettyjä vaatimuksia. Tutkimuslaitostoiminnan

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET. Ajoneuvoluokat, joita vaatimus.

I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET. Ajoneuvoluokat, joita vaatimus. 2320 N:o 840 Liite 1 I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET 0. Auton ja sen perävaunun (M-, N- ja O- luokan ajoneuvotyypit) tyyppihyväksyntä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 18.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 18.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) 13 Oikaisuvaatimus johtavan ylihammaslääkärin päätöksestä HEL 2015-006958 T 06 00 00 Päätösehdotus Perustelut päättää hylätä ********** oikaisuvaatimuksen keskitettyjen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Kunnanhallitus 102 08.04.2013 Kunnanhallitus 73 03.03.2014 Palkanoikaisuvaatimus, Jenni Aro 116/01.02.01/2013 Kunnanhallitus 08.04.2013 102 Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Erityisluokanopettaja Jenni

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 59/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain 19 :n ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2017 1 (5) 3 Hankintaoikaisuvaatimuksen hyväksyminen, nimipalvelu- ja DHCPjärjestelmän hankinta (H071-16) HEL 2016-008712 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tieliikennelain ja ajoneuvolain 89 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia ja ajoneuvolakia muutettavaksi. Lakeihin

Lisätiedot

Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info

Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info 24.11.2015 Esa Aaltonen Reijo Jälkö Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Muutoksen tavoitteet VAkuuttaminen ja REkisteröinti Sähköiseksi Asiointi

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999. HE 13/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta

Lisätiedot

Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä EU:ssa. Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä. Taustat ja tarkoitus

Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä EU:ssa. Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä. Taustat ja tarkoitus Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä Taustat ja tarkoitus EU:lla on ollut jo pitkään direktiivi, joka koskee henkilöautojen ja moottoripyörien tyyppihyväksyntää.

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 44/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikenteen tietojärjestelmästä

Lisätiedot

Ajoneuvojen romutus Trafin kumppaniseminaari 29-30.9.2011

Ajoneuvojen romutus Trafin kumppaniseminaari 29-30.9.2011 Ajoneuvojen romutus Trafin kumppaniseminaari 29-30.9.2011 Romuautojen kierrätys Suomessa Tuottajayhteisö Suomen Autokierrätys Oy hoitaa autojen valmistajien ja maahantuojien puolesta henkilö- ja pakettiautojen

Lisätiedot

Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta. 1.4.2014 Liisa Lehtomäki. Hansel Oy. Copyright Hansel Oy

Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta. 1.4.2014 Liisa Lehtomäki. Hansel Oy. Copyright Hansel Oy Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta Hansel Oy 1 Ympäristömerkin käyttäminen Direktiiviteksti Artiklassa 43 Merkit Ympäristö, reilu kauppa, luomu. Miten voi käyttää ympäristömerkkiä

Lisätiedot

Kaasuauto. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät 23.-24.4.2015 Tampere. www.kvlakk.fi. Jussi Sireeni. www.kvlakk.fi

Kaasuauto. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät 23.-24.4.2015 Tampere. www.kvlakk.fi. Jussi Sireeni. www.kvlakk.fi Kaasuauto Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät 23.-24.4.2015 Tampere Miksi kaasua autoihin? Maa- ja biokaasu on edullinen polttoaine verrattuna öljyjalosteisiin jopa 40% säästöä polttoainekustannuksissa

Lisätiedot

Autoasetuksen liitteen 8 soveltamisohje

Autoasetuksen liitteen 8 soveltamisohje Antopäivä: 26.10.2011 Voimaantulopäivä: 29.10.2011 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009, Ajoneuvolaki 1090/2002 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen 1583/208/2009;

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Autoharrastajat ry:n lausunto ehdotukseen auton rakenteen muuttamista koskevaksi määräykseksi

Autoharrastajat ry:n lausunto ehdotukseen auton rakenteen muuttamista koskevaksi määräykseksi Liikenteen turvallisuusvirasto PL 320 00101 Helsinki TRAFI/8777/03.04.03.00/2013 Autoharrastajat ry:n lausunto ehdotukseen auton rakenteen muuttamista koskevaksi määräykseksi SISÄLLYSLUETTELO AUTOHARRASTAJAT

Lisätiedot

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa:

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa: Sosiaali- ja terveysministeriö Terveyspalveluosasto Terveyspalveluryhmä PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO 19.12.2003 LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriölle ASIA Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (6) Ami-säätiö Valimotie 8 00380 Helsinki Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien

Lisätiedot

I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEK- NISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEK- NISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET 1030 Liite 1 I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEK- NISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET - 89/491/ETY 38 1.1.1997 11. Dieselmoottorin 72/306/ETY 24 M, N savutus - 97/20/EY

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin/ Seinäke/ Anna-Liisa Välske

Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin/ Seinäke/ Anna-Liisa Välske Ympäristölautakunta 5 20.01.2011 Ympäristölautakunta 14 08.02.2011 Ympäristölautakunta 13 05.02.2013 Ympäristölautakunta 24 12.03.2013 Ympäristölautakunta 15 04.03.2014 Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 25/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 82 ja 84 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014. 1042/2014 Laki. ajoneuvolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014. 1042/2014 Laki. ajoneuvolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014 1042/2014 Laki ajoneuvolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Todentaminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan

Todentaminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan Todentaminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan Todentajainfo 8.4.2013 Harri Haavisto Tekninen asiantuntija Sisältö Lakibiopolttoaineista ja bionesteistä Aikataulu Kestävyyskriteerit

Lisätiedot

Lakisääteiset vaatimukset. Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä

Lakisääteiset vaatimukset. Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä Kaikissa maissa sovelletaan lakisääteisiä vaatimuksia ajoneuvoille, joilla ajetaan yleisillä teillä. EU:ssa ne koordinoidaan

Lisätiedot

Valmistajan edustajan prosessit. AKE-MP seminaari Björn Ziessler

Valmistajan edustajan prosessit. AKE-MP seminaari Björn Ziessler Valmistajan edustajan prosessit AKE-MP seminaari 6.9.2005 Björn Ziessler 9.9.2005 2 Tarve prosessien kuvauksille Valmistajan edustajan tyyppirekisteriotteella rekisteröidyt ja ennakkoilmoittamat ajoneuvot

Lisätiedot

Päätös toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän muuttamisesta

Päätös toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän muuttamisesta Päätös 1 (6) Julkinen Gasum Oy Miestentie 1 PL 21 02151 Espoo Päätös toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän muuttamisesta Asianosainen Vireilletulo Gasum Oy, Y-tunnus: 0969819-3 23.6.2016 Selostus

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 118/2007 vp).

Lisätiedot

Turvallisuusalan Lausunto 1 (5) Tutkintotoimikunta 28.10.2015

Turvallisuusalan Lausunto 1 (5) Tutkintotoimikunta 28.10.2015 Turvallisuusalan Lausunto 1 (5) Tutkintotoimikunta 28.10.2015 Sisäministeriö Timo Kerttula Viite: Sisäministeriön lausuntopyyntö: hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan liikenteessä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetuksiksi (Palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevat erityistoimenpiteet Euroopan yhteisöjen komissiossa, Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

Käyttö ja velvollisuudet. Käyttötarkoitus. Kohderyhmä. Edellytykset. Dokumentoidun tarkastuksen vaatimukset

Käyttö ja velvollisuudet. Käyttötarkoitus. Kohderyhmä. Edellytykset. Dokumentoidun tarkastuksen vaatimukset Kohderyhmä Scanian päällirakennetiedot on pääosin tarkoitettu päällirakentajille ja ne koskevat kaikkia Scanian kuorma-autoalustoihin ja valmiisiin kuorma-autoihin tehtyjä päällirakenteita ja muutostöitä.

Lisätiedot

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Dnro 954/302/2010 25.11.2013 Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Nämä vaatimukset perustuvat komission rekisteriasetukseen 1. Kuhunkin toimenpidepyyntöön liittyvät vaatimukset

Lisätiedot

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston päätös) TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Suomenkielinen versio on epävirallinen konsolidoitu versio Euroopan kemikaaliviraston

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Liite II huolto-ohjelma

Liite II huolto-ohjelma Liite II huolto-ohjelma Jukka Parviainen 4.10.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki 864/2014 34 Lentokelpoisuuden ylläpitäminen Ilmailuun käytettävän ilma-aluksen omistajan, haltijan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Eläketurvakeskuksen lausunto Eläketurvakeskuksen kanta asiakastietolakiin

Lisätiedot

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS - Hyväksyttiin keväällä 2011 - Tavoite rakennustuotteiden kilpailuesteiden poistaminen - Mahdollistaa tuotteiden Ce merkinnän - Erilainen kuin monet muut Ce merkintään tähtäävät

Lisätiedot

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ammattipätevyys 20.4.2015 Jussi-Pekka Laine Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Termistöä Kuorma-autonkuljettaja = ammattinimike henkilölle jonka työ on kuljettaa kuorma-autoa Kuorma-auton kuljettaja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011. 1217/2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011. 1217/2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011 1217/2011 Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 226. Laki. ajoneuvolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2009

SISÄLLYS. N:o 226. Laki. ajoneuvolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2009 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2009 N:o 226 229 SISÄLLYS N:o Sivu 226 Laki ajoneuvolain muuttamisesta... 2913 227 Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä...

Lisätiedot

Lausunto 1 / 115/ / Hämeenlinnan hallinto-oikeus. Raatihuoneenkatu Hämeenlinna

Lausunto 1 / 115/ / Hämeenlinnan hallinto-oikeus. Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Lausunto 1 / 27.05.2016 115/02.02.00/2016 Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna hameenlinna.hao@oikeus.fi Lausuntopyyntönne 20.5.2016 dnro 01029/16/2204 Lausunto Hämeenlinnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2016 1 (5) 9 Oikaisuvaatimus johtavan ylihammaslääkärin kielteiseen päätökseen palvelusetelituottajaksi hyväksymisestä HEL 2016-000812 T 06 00 00 Päätösehdotus Perustelut

Lisätiedot

Uusi sähköturvallisuuslaki

Uusi sähköturvallisuuslaki Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 8.5.2017 Hannu Mattila Uusi sähköturvallisuuslaki - talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet 1 Uusi sähköturvallisuuslaki mitä? Laki 1135/2016 Asetukset

Lisätiedot

Istuinten hyväksyminen N-luokan ajoneuvon ohjaamoon tai kuormatilaan

Istuinten hyväksyminen N-luokan ajoneuvon ohjaamoon tai kuormatilaan 1 (6) Antopäivä: 27.6.2016 Voimaantulopäivä: 1.8.2016 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009) 2 8 mom Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Kumoaa

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Lausunto 29.03.2017 EOAK/1047/2017 Asia: LVM/417/03/2013 Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunnonantajan lausunto

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 234. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 234. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2009 N:o 234 239 SISÄLLYS N:o Sivu 234 Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta...

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014 Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Bertel

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot