Katsastuksesta tehtiin oikaisuvaatimus, jonka Trafi hylkäsi antamallaan päätöksellä.!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katsastuksesta tehtiin oikaisuvaatimus, jonka Trafi hylkäsi 8.7.2014 antamallaan päätöksellä.!"

Transkriptio

1 Turun hallinto-oikeus Yliopistonkatu Turku 1. ASIA Valitus liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) päätöksestä oikaisuvaatimukseen auton XXX-123 muutoskatsastusasiassa (Dnro TRAFI/12456/ /2014). 2. VALITTAJA 3. ASIAMIES JA PROSESSIOSOITE Mikko Heinonkoski, OTK THE-Enterprise Oy Koskelontie 14 C 14, Espoo VAATIMUKSET N.N. käytti omistamansa Lexus IS200 henkilöauton määräaikaiskatsastuksessa Karhu katsastuksen Herralahden toimipisteessä Katsastus hylättiin katsastaja Esa Aarniomäen toimesta, koska autoon oli vaihdettu korkeussäädettävä alustasarja. Auto ei läpäissyt myöskään muutoskatsastusta, koska alustasarjasta ei ollut esittää Aarniomäen kelpuuttamaa hyväksyntätodistusta. Katsastuksesta tehtiin oikaisuvaatimus, jonka Trafi hylkäsi antamallaan päätöksellä. Katsomme ensisijaisesti, että vaatimus hyväksyntätodistuksesta on lakiin perustumaton. Muutoskatsastus tulee hyväksyä jos säädöksissä mainitut ehdot täyttyvät. Mikäli jonkinlainen todistus kuitenkin edellytetään, katsomme toissijaisesti katsastuksessa esitetyn maahantuojan todistuksen alustasarjan liikennekelpoisuudesta ja kyseiseen automalliin soveltuvuudesta riittäväksi. Kumpaakaan hylkäävää päätöstä ei ole perusteltu hallintolain edellyttämällä tavalla. Koska N.N. auto olisi tullut hyväksyä katsastuksessa, vaadimme kunnioittavasti hallintooikeutta joko 1.) kumoamaan Trafin päätöksen edellä mainitussa oikaisuvaatimusasiassa ja vahvistamaan, että katsastus olisi tullut hyväksyä ilman minkäänlaisia todistuksia, tai 2.) vahvistamaan, että katsastus olisi tullut hyväksyä esitetyllä maahantuojan todistuksella, tai 3.) palauttamaan asian Trafille uudelleen käsitelväksi ja perusteltavaksi.

2 5. PERUSTELUT Asiassa on riidatonta, että N.N. auton korkeutta on muutettu alustasarjalla ja auto on tästä syystä muutoskatsastettava. Riidatonta on niin ikään se, että madallus on tehty rakennemuutospäätöksen 1 ehtojen puitteissa ja katsastus olisi siltä osin hyväksyttävissä. Kysymys on siis yksinomaan siitä, voidaanko katsastus hyväksyä ilman N.N. vaadittua todistusta, ja jos tällainen todistus vaaditaan, mitkä on vaatimukset sen sisällölle ja mikä taho sellaisen voi toimittaa VAATIMUSTEN SÄÄDÖSPOHJA Auton korkeuden muuttamisesta säädetään rakennemuutospäätöksen 15 :ssä. Saman päätöksen 14 :ssä sallitaan heilahduksenvaimentimien 2 vaihtaminen myös tyypiltään alkuperäisestä poikkeaviksi. Auton korkeuden muuttamisesta jousimuutoksilla on olemassa myös Trafin ohje 3. Trafin toimivallasta on säädetty Liikenteen turvallisuusvirastosta annetussa laissa. Sen 2 :n 1 momentin 8 kohdan mukaan viraston tehtävänä on antaa toimialaansa koskevia oikeussääntöjä erikseen säädetyn toimivaltansa puitteissa. Hallintolaissa säädetään hallintopäätöksen vaatimuksista. 43 :n mukaan päätös on annettava kirjallisena ja se on 45 :n mukaan perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. Iskunvaimentimille tai jousille ei ole teknisiä vaatimuksia direktiiveissä eikä säädöksissä. kansallisissa 5.2. LAINSÄÄDÄNNÖN VAATIMUKSET ALUSTAN KORKEUTTA MUUTETTAESSA Alustasarja koostuu iskunvaimentimista sekä jousista ja tavallisesti sillä on tarkoitus muuttaa auton korkeutta. Päätöksessään Trafi siteeraa laajasti lukuisia eri säädöksiä. Auton alustan korkeuden muutoksesta tässä tarkoitetussa tapauksssa säädetään kuitenkin hyvin yksiselitteisesti rakennemuutospäätöksen 15 :n 1 momentissa. Lainkohdassa on tyhjentävästi lueteltu ne ehdot, joilla korkeuden muutos on sallittu. Säädös ei vaadi minkäänlaista todistusta tai muutakaan selvitystä. Rakennemuutospäätöksen 14 :ssä erikseen sallitaan iskunvaimentimien vaihto myös tyypiltään alkuperäisestä poikkeaviksi. Tässäkään kohdassa ei edellytetä todistuksia tai selvityksiä. Nämä, ja vain nämä kaksi pykälää määrittelevät ne ehdot, joilla korkeuden muutos voidaan katsastuksessa hyväksyä Liikenneministeriön päätös auton rakenteen muuttamisesta, /779 Heilahduksenvaimentimella tarkoitetaan puhekielessä yleisemmin käytettyä iskunvaimenninta. TRAFI/33691/ /2010

3 Lukuisissa muissa rakennemuutospäätöksen kohdissa edellytetään muutettavalta osalta erikseen nimettyjen vaatimusten täyttämistä ja tarvittaessa luotettavaa selvitystä asiasta. Tällaisia ovat muilla kuin jousimuutoksilla tehtävää korkeuden muuttamista koskevan 15 :n 2 momentin lisäksi esimerkiksi ohjauslaitteiden muutokset (12 2 mom. e-kohta) ja jarrujen muutokset (13 1 mom. g-kohta). N.N. autoon oli asenettu alustasarja, jossa oli tyypiltään alkuperäisestä poikkevat i s k u n v a i m e n t i m e t j a k o r k e u t t a m u u t t a v a t j o u s e t. K y s e i n e n m u u t o s o n rakennemuutospäätöksen 14 ja 15.1 :n mukaan yksiselitteisesti sallittu, eikä lainsäädäntö edellytä tässä tapauksessa minkäänlaista todistusta tai muutakaan selvitystä. Auto on täyttänyt rakennemuutospäätöksen korkeuden muuttamisen ehdot ja se olisi näin ollen tullut katsastuksessa hyväksyä TRAFIN VAATIMUKSET ALUSTAN KORKEUTTA MUUTETTAESSA Trafin edellä mainittu korkeusmuutosohje edellyttää EY-tyyppihyväksytyiltä autoilta selvitystä alustasarjan soveltuvuudesta autoon: Auton, jonka on edellytetty olevan EY-tyyppihyväksytty tai sitä vastaava ( ja sen jälkeen tyyppihyväksytyt uudet henkilöautomallit ja ja sen jälkeen käyttöön otetut henkilöautot), korkeuden muuttaminen käyttämällä automalliin soveltuvia alustan madallus- tai korotussarjoja saadaan hyväksyä muutoskatsastuksessa edellä mainitun liikenneministeriön päätöksen ehdoin. Alustasarjan soveltuvuus autoon voidaan osoittaa esim. auton valmistajan lausunnolla tai riippumattoman tutkimuslaitoksen (esim. TÜV) todistuksella. Alkuperäisosina myytävien korkeudenmuutososien osalta riittää maahantuojan tai valtuutetun jälleenmyyjän ilmoitus osien sopivuudesta kyseiseen autoon. Ohjeen mukaan muun auton alustan korkeuden muutos saadaan hyväksyä muutoskatsastuksessa rakennemuutospäätöksen ehdoin. Erottelulle EY-tyyppihyväksytyille ja ei-tyyppihyväksytyille ei kuitenkaan ole mitään lainsäädännöstä johtuvaa perustetta. Rakennemuutospäätös on annettu osana EY-tyyppihyväksyntävaatimusten voimaantuloa, joten siinä on huomioitu myös tyyppihyväksynnän vaatimukset. Se, että iskunvaimentimille ja jousille ei vaadita todistuksia tai selvityksiä on looginen seuraus sille, että kyseisille osille ei ole olemassa minkäänlaisia teknisiä vaatimuksia. On siis epäselvää mitä todistuksella ylipäätään tulisi todistaa. Huomionarvoista on myös se, että ohjeen sanamuodon mukaan auton valmistajan tai riippumattoman tutkimuslaitoksen lausunnot ovat vain vaihtoehtoisia tapoja osoittaa soveltuvuus. Ohjeen mukaan oleellista on alustasarjan soveltuvuus kyseiseen autoon, sen osoittamisen tapaa ei ole yksiselitteisesti määritelty. Näkemyksemme mukaa alustasarja on automalliin soveltuva silloin kun se menee paikalleen ilman muutoksia auton rakenteeseen. Tässä tapauksessa ei ole edes esitetty väitettä, etteikö alustasarja olisi ollut soveltuva N.N. autoon TRAFIN TOIMIVALTA

4 Edellä kuvatuin tavoin on selvää, että lainsäädäntö ei edellytä alustasarjan muutoskatsastuksessa minkäänlaista todistusta tai selvitystä. Vaatimus perustuu täysin edellä siteerattuun verraten epäselvään korkeusmuutosohjeen kohtaan. Trafin ilmoituksen mukaan ohjeen säädösperusta on laki Liikenteen turvallisuusvirastosta. Pykälää ei yksilöidä. Oikaisuvaatimukseen antamassaan päätöksessä Trafi ilmoittaa lisäksi, että eduskunnan perustuslakivaliokunta on ratkaisukäytännössään katsonut, että ohjeiden antamista koskevaa valtuutusta ei tulisi ottaa lakeihin vaan viranomainen voi laissa säädetyn tehtävänsä alalla antaa ohjeita ilman eri valtuutusta. On selvää, että Trafi voi antaa ohjeita katsastustoimintaan liittyen. Rakennemuutospäätös on kuitenkin asetuksen tasoinen säädös, eikä Trafilla ole yleisen ohjeistusvaltuutuksen perusteella toimivaltaa määrätä siitä poikkeavasti. Liikenteen turvallisuusvirastosta annetun lain 2 :n 1 momentin 8-kohdan mukaisesti oikeussääntöjen antaminen vaatii aina erikseen säädetyn valtuutuksen. Kun tässä tapauksessa tällaista valtuutusta ei ole, Trafi on ohjeessaan ylittänyt toimivaltansa TRAFIN PÄÄTÖKSEN ARVIOINTI Trafi ei päätöksessään ota varsinaisesti kantaa mihinkään muuhun oikaisuvaatimuksessa esitettyyn seikkaan kuin kysymykseen toimivallasta. Katsastukseen ja vaatimustenmukaisuuteen liittyviä lainkohtia selostetaan laajasti, mutta niitä ei sovelleta lainkaan puheena olevaan tapaukseen. Näin ollen hylkäävän päätöksen perustelut ja sovelletut säädökset jäävät epäselviksi, eikä perustelut ole siten hallintolain edellytysten mukaisia. Päätöksen kohdan 6.2 ensimmäisessä kappaleessa Trafi ilmoittaa muutoskatsastuksessa tarkistettavan autoon asennetun alustasarjan soveltuvuus tieliikenteessä käytettäväksi, alustasarjan soveltuvuus kyseiseen autoon ja auton EY-tyyppihyväksynnän edellyttämien vaatimusten täyttyminen muutoskohteiden ja niiden välillisten vaikutuskohteiden osalta. Muutoskohteiden osalta (jouset ja iskunvaimentimet) tyyppihyväksyntävaatimuksia ei ole lainkaan. Välilliset vaikutuskohteet on Trafin doktriini, jolle ei löydy tukea lainsäädännöstä 4. Lähtökohtainen oletus on, että tehtäessä korkeuden muutos rakennemuutospäätöksen ehdoin ei ole tarvetta erillisille välillisten kohteiden tarkastelulle. Rakennemuutospäätöksen nimenomainen tarkoitus on antaa reunaehdot sallituille muutoksille, myös EYtyyppihyväksytyille autoille. Tarvittaessa muutoskatsastuksessa voidaan tarkistaa esim. valojen suuntaus. Soveltuvuudelle kyseiseen automalliin ja yleiseen tieliikenteeseen ei ole erikseen määriteltyjä kriteereitä. Meidän tulkintamme mukaan soveltuvuudella tiettyyn automalliin tarkoitetaan sitä, että alustasarja voidaan asentaa alkuperäiselle paikalleen 4 Rakennemuutospäätöksen alkuperäissä 15 4 momentissa käsitellyt sivutörmäysvaatimukset olivat ainoat säädöksissä määritellyt välilliset vaikutuskohteet. Ne on kuitenkin kumottu asetuksella /1256. Muiden välillisten vaikutuskohteiden voidaan olettaa tullleen huomioiduksi korkeuden muutoksen rajojen myötä. Rakennemuutospäätöksen 2 nimenomaisesti sallii pienet poikkeamat tyyppihyväksyntävaatimuksista päätöksen myöhempien määräysten puitteissa.

5 ilman muutoksia auton rakenteisiin. Alustasarja soveltuu tieliikenteessä käytettäväksi, ellei ole jotain erityisen painavia syitä epäillä toisin. Tässä tapauksessa ei ole esitetty edes väitettä siitä, etteikö alustasarja olisi soveltuva kyseiseen autoon tai tieliikenteessä käytettäväksi. Kohdan 6.2 toisessa kappaleessa Trafi toteaa, että sen mielestä katsastaja ei voi katsastuksessa käytettävin teknisin tarkastusmenetelmin todeta, että auton korkeuden muuttamiseen käytetyt osat ovat autoon ja sen massoille ja muille ominaisuuksille sopivat ja että katsastuksen yhteydessä ei ole mahdollista selvittää, mihin korkeuteen ajoneuvo asettuu eri tavoin kuormitettuna ja kuinka auton ajettavuus muuttuu jousituksen jäykkyyden muuttuessa. Näistä syistä Trafin mielestä edellytetään ulkopuolista asiantuntija-arviota. Ulkopuolisen asiantuntija-arvion ongelma on siinä, että missään ei ole määritelty mitä ominaisuuksia tulisi arvioida, miten niitä tulisi arvioida ja kuka tällaisen arvioinnin voi tehdä. Yleisesti käytössä olevat ja ainoat tällä hetkellä katsastuksessa hyväksytyt ns. TÜVtodistukset 5 eivät ota lainkaan kantaa näihin seikkoihin. Jos alustasarja on asennettu tyyppihyväksymättömään autoon, todistusta ei vaadita ollenkaan, eikä ole tähänkään mennessä vaadittu. Edelleen tarvikevaraosina myytäviltä iskunvaimentimilta tai jousilta ei edellytetä minkäänlaisia selvityksiä tai todistuksia, vaikka ne yhtälailla vaikuttavat merkittävästi auton ajettavuuteen ja muihin ominaisuuksiin 6. Muutoskatsastuksessa tarkistetaan asennuksen asianmukaisuus ja rakennemuutospäätöksen ehtojen täyttyminen. Lainsäädäntö ei vaadi mitään muuta. Kolmannessa kappaleessa Trafi katsoo, että EY-tyyppihyväksyntävaatimusten alaisen auton alustan korkeutta saadaan muuttaa vain sellaisia osia tai muutossarjoja käyttäen, jotka nimetty tutkimuslaitos, muun ETA-valtion ilmoittama tutkimuslaitos tai hyväksytty asiantuntija on tarkastanut ja todennut muutoksen kohteena olevaan auton soveltuviksi ja yleiseen tieliikenteeseen tarkoitetuksi. Nimetyt tutkimuslaitokset ja hyväksytyt asiantuntijat ovat akkreditoitu antamaan lausuntoja tiettyjen direktiivien ja / tai e-sääntöjen vaatimusten täyttymisestä. Koska iskunvaimentimille tai jousille ei sanottuja vaatimuksia ole, ei ole (eikä voikaan olla) ilmoitettuja tutkimuslaitoksia tai hyväksyttyjä asiantuntijoita, jotka voisivat kirjoittaa todistuksia tai antaa lausuntoja alustasarjoista. Sen lisäksi, että Trafin vaatimukselle ulkopuolisesta asiantuntijaarviosta ei löydy tukea lainsäädännöstä, sellaisen hankkiminen päätöksessä esitetyn mukaisesti on mahdotonta. Neljännessä kappaleessa Trafi ilmoittaa, että tutkimuslaitoksen tai hyväksytyn asiantuntijan lausunnossa on otettava kantaa niihin kohteisiin, joihin alustan vaihtaminen ja korkeuden muuttaminen voi vaikuttaa. Trafin näkemyksen mukaan tällaisia kohteita ovat suurimmat sallitut akselimassat, valojen sijainti, suuntaus ja korkeussäätö, pyörien asentokulmat, renkaat ja vanteet sekä vetokoukun korkeus. 5 6 Esimerkkitodistus liitteenä. Mikäli ne eivät vaikuta auton korkeuteen. Sen sijaan jäykempiä (ja siten ajo-ominaisuuksia muuttavia) ns. kuormajousia saa asentaa vapaasti mihin tahansa autoon ilman muutoskatsastusvelvollisuutta.

6 Edellä kerrotuin tavoin tutkimuslaitoksen tai hyväksytyn asiantuntijan lausunto on jo sellaisenaan mahdoton. Samoin vaatimuksen juridinen pohja on heikko, eikä edellä mainitut TÜV-todistukset ota suoranaistesti kantaa mihinkään muuhun Trafin vaatimiin seikkoihin kuin akselimassoihin. Niidenkin osalta todistuksessa on autonvalmistajan tyyppihyväksynnässä ilmoittamat massat, TÜV-todistuksen laatimisen yhteydessä ei tehdä minkäänlaisia testejä tai kokeita, joiden perusteella tietty iskunvaimennin luokiteltaisiin alkuperäistä pienemmälle akselimassalle. Kaikki muut kohdat ohitetaan TÜV-todistuksessa kehotuksella tarkistaa kohteet, niitä ei siis tässäkään tapauksessa hyväksytä suoraan todistuksen perusteella vaan ne tarkistetaan joka tapauksessa muutoskatsastuksessa. TÜV Nord Mobilität GmbH:lta on lisäksi ilmoitettu, että kyseiset todistukset eivät ota kantaa vaatimustenmukaisuuteen, eikä ne ole sellaiseksi siten myöskään tarkoitettu. Teilegutache on käytännössä ohje auton omistajalle ja katsastajalle, jota edellytetään saksalaisessa kuluttajansuojalainsäädännössä. Niinpä kyseisiä todistuksia on ylipäätään olemassa ainoastaan Saksassa valmistetuille tai siellä suuremmassa mittakaavassa myytäville alustasarjoille. Edellä mainittuja kriteereitä ei edelleenkään ole listattu missään muualla kuin oikaisuvaatimuksiin annetuissa päätöksissä. Voidaan siis todeta, että päätöksensä perusteella Trafi vaatii todistusta, jolle ei ole pohjaa lainsäädännössä ja jota ei ole edes mahdollista tehdä vaaditulla tavalla, koska Trafi ei pysty määrittelemään sisältövaatimuksia tai todistuksen kirjoittamiseen kelpaavia tahoja edes erikseen kysyttäessä 7. Samalla Trafi kuitenkin hyväksyy saksalaiset TÜV-todistukset, jotka eivät täytä tässä esitettyjä kriteereitä. Loppukaneetissaan Trafi katsoo, että katsastuksen yhteydessä ei ole esitetty riittävää selvitystä siitä, että autoon asennettu alustasarja on soveltuva muutoksen kohteena olevaan autoon ja yleiseen tieliikenteeseen tarkoitettu. Näkemyksemme mukaan lainsäätö ei lähtökohtaisesti edellytä minkäänlaista selvitystä näistä seikoista. Trafi ei ole pystynyt antamaan vaatimuksilleen mitään muuta juridista perustetta kuin perustuslakivaliokunnan ratkaisukäytäntöön perustuvan yleisen ohjeidenantovaltuutuksen. Sen nojalla ei kuitenkaan voida muuttaa asetuksen tasoisen rakennemuutospäätöksen selvävasanaista säädöstä. Trafi ei ole näin ollen pystynyt perustelemaan päätöstään hallintolain 45 :n edellyttämällä tavalla. Mikäli jonkinlaista selvitystä kuitenkin katsotaan tarvittavan, on valmistajan tai valmistajan edustajan antama lausunto soveltuvuudesta riittävä tarkempien kriteereiden puuttuessa. Tässä tapauksessa ei ole edes väitetty, etteikö alustasarja olisi soveltuva N.N. autoon TRAFIN PÄÄTÖKSEN POHJANA OLEVIEN LAINKOHTIEN ARVIONTI 7 Tämä on kokeiltu myös käytännössä. Nyt puheena olevalle alustasarjamerkille on teetetty VTT Expert Services Oy:llä lausuntoja katsastusta varten muutamaan automalliin (jokaiselle automallille on oltava oma lausunto). Trafi ei kuitenkaan kelpuuttanut niitä, koska ne eivät olleet riittävän tarkkoja. Ratkaisua ei koskaan perusteltu sen tarkemmin, eikä vaadittuja kriteereitä ilmoitettu. Asiasta on meneillään oma prosessinsa Helsingin hallinto-oikeudessa.

7 8 Hyväksyntäasetuksen momentin mukaan katsastustoimipaikka voi vaatia selvityksen vaatimusten täyttymisestä, jos käytettävissä olevien tietojen perusteella tai teknisen tarkastuksen avulla ei voida vakuuttua ajoneuvon vaatimustenmukaisuudesta. Ensimmäiseksi, koska alustasarjoille ei ole teknisiä vaatimuksia, edelleen ainoa edes teoriassa mahdollinen selvityksen kohde on välilliset vaikutuskohteet. Toiseksi, todistus on lainkohdan mukaan vasta toissijainen keino, jos vaatimustenmukaisuudesta ei muuten voida vakuuttua. Hyväksyntäasetuksen 22 1 momentti viittaa ajoneuvolain 60 a :ään, joka puolestaan viittaa ajoneuvolain 50 e :n 1 ja 2 momenttiin. 1 momentin mukaan vaatimusenmukaisuus voidaan osoittaa EY-tyyppihyväksyntätodistuksella tai hyväksyntää osoittavalla merkinnällä. Milloin erikseen niin säädetään liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella, 2 momentin mukaan vaatimustenmukaisuus voidaan osoittaa ilmoitetun tutkimuslaitoksen todistuksella, hyväksytyn asiantuntijan lausunnolla, osaan kiinnitetyllä kansainvälisesti käytetyllä muulla kuin 1 momentin mukaisella merkinnällä, valmistajan suorittamin yleisesti käytettyihin menettelyihin perustuvan mittauksin, laskelmin tai testein tai vähäisiltä osin yksittäishyväksynnän myöntäjän 8 tekemillä tarkastuksilla, mittauksilla, laskemilla ja selvityksillä. Ajoneuvolain 50 e :n 1 momentti ei sovellu tähän tapaukseen lainkaan, koska alustasarjoille ei ole tyyppihyväksyntävaatimuksia. Samasta syystä ei sovellu myöskään 2 momentin 1-3 kohdat. 4 kohta ei sovellu, koska ei ole olemassa yleisesti käytettyjä menettelyitä tai testejä. 5 kohta tarkoittaa käytännössä katsastuksessa suoritettavaa tarkastelua. 2 momentti edellyttää myös liikenne- ja viestintäministeriön asetusta, jossa asiasta säädetään. Alustasarjojen tapauksessa mikään asetus ei edellytä alustasarjoille minkäänlaista selvitystä vaan asennuksen kriteerit on lueteltu suoraan rakennemuutospäätöksen 15 :ssä. Siinäkin tapauksessa, että välillisten vaikutuskohteiden vaatimustenmukaisuudesta tarvittaisiin selvitystä, ne voidaan selvittää hyvin yksinkertaisilla mittauksilla katsastajan toimesta. Todistukselle ei siten ole tarvetta missään tapauksessa. Rakennemuutospäätöksen 2 :ssä määritellään yleiset periaatteet ajoneuvojen vaatimustenmukaisuudelle. Muutetun ajoneuvon on täytettävä 1 momentin vaatimukset, ellei jäljempänä rakennemuutospäätöksessä toisin säädetä. Muutokset eivät saa 2 momentin mukaan heikentää liikenneturvallisuuteen vaikuttavia ominaisuuksia ja ajoneuvon on muutoksen jälkeenkin täytettävä sitä käyttöönottopäivän perusteella koskevat (tai uudemmat) vaatimukset. 3 :ssä säädetään erikseen EY-tyyppihyväksytyn auton vaatimustenmukaisuudesta. 3 :n 2 momentin mukaan autoa ei saa muuttaa siten, että käyttöönottoajankohdan (tai uudemmat) vaatimukset eivät täyty. Kysymys on otsikonkin mukaisesti yleisistä periaatteista, jotka tulevat sovellettaviksi jos tarkempaa säädöstä ei ole. Koska alustasarjalla aikaan saatavasta madalluksesta on olemassa samassa rakennemuutospäätöksessä yksityiskohtaiset reunaehdot, ei ole perusteltua vaatia todistuksia tai selvityksiä yleisen periaatteen nojalla, kun asiaa nimenomaisesti koskeva lainkohta ei sellaisia vaadi. Toisin sanoen, kun autoa muutetaan Tässä yhteydessä kysymys on katsastuksen suorittajasta.

8 rakennemuutospäätöksessä mainittujen ehtojen puitteissa, ei ole tarvetta erillisille vaatimustenmukaisuusarvioinneille. Se on kyseisen säädöksen nimenomainen tarkoitus. Ajoneuvolain 4 1 momentti on niin ikään yleinen periaate. Sen mukaan ajoneuvon on oltava liikenteeseen soveltuva ja rakenteeltaan, varusteiltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen sekä ajoneuvoa koskevien säännösten mukainen. N.N. auton katsastus hylättiin ainoastaan väitetysti riittämättömän alustasarjan soveltuvuustodistuksen takia. Auto läpäisi teknisen tarkastuksen ongelmitta ja korkeuden muutos täyttä rakennemuutospäätöksen 15.1 :n ehdot. N.N. auto on siis kiistatta ollut ajoneuvolain 4 :n vaatimusten mukainen, eikä muusta ole esitetty edes väitettä. Ajoneuvolain 7 :n 2 momentin mukaan ajoneuvon rakenteen muuttamisen ehdoista säädetään tarkemmin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella. Kyseinen asetus on edellä mainittu rakennemuutospäätös. Kaikki Trafin siteeramat lainkohdat ovat näin ollen joko soveltumattomia tähän tapaukseen, tai viittaavat rakennemuutospäätökseen. Näin ollen ainoat relevantit lainkohdat on rakennemuutospäätöksen 14 ja Kyseiset lainkohdat eivät edellytä minkäänlaista todistusta vaan katsastus voidaan hyväksyä suoraan näiden säännösten nojalla. 5.6 PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT Ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 14 :n mukaan katsastustoiminnassa on noudatettava hallintolakia. Hallintolain 43 :n mukaan päätös on annettava kirjallisesti. 45 :n mukaan päätöksestä on käytävä ilmi mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. Alkuperäiseen katsastuspäätökseen ei ole saatu kirjallisia perusteluita lainkaan. Aarniomäki on suullisesti ilmoittanut, että katsastuksen läpäisemiseen tarvitaan hyväksytyn tutkimuslaitoksen todistus. Kysyttäessä hän ei osannut kertoa, mihin lainkohtaan vaatimus perustuu. Trafille antamassaan vastauksessa hän ilmoittaa, että alustasarjasta ei ollut esittää rakennemuutospäätöksen mukaista todistusta. Edellä on selvitetty, että rakennemuutuspäätös nimenomaisesti ei edellytä minkäänlaista todistusta, vaan vaatimus perustuu vain ja ainoastaan Trafin korkeudenmuutosohjeeseen. Se seikka, että jostain on olemassa (juridisesti sitomaton) ohjeistus ei poista velvollisuutta perustella päätös hallintolain edellytysten mukaisesti. Näin erityisesti kun kyseinen ohje ei yksiselitteisesti vaadi tutkimuslaitoksen todistusta. Valituksenalaiseen oikaisuvaatimukseen annettu päätös on niin ikään puutteellinen. Edellä kuvatuin tavoin Trafi on siteerannut lukuisia katsastukseen ja vaatimuksenmukaisuuden selvittämiseen liittyviä lainkohtia. Päätöksessä ei ole kuitenkaan sovellettu pykäliä lainkaan juuri kyseessä olevaan tapaukseen. Valtaosa näistä pykälistä ei sovellu tähän tapaukseen lainkaan ja toisaalta olennaisiin rakennemuutospäätöksen 14 ja 15 :iin ei ole otettu minkäänlaista kantaa.

9 Kumpikaan päätös ei siten ole perusteltu niin kuin hallintolaissa edellytetään. Heikot perustelut johtunevat osittain myös siitä, että Trafi on antanut viime aikoina kaikkiin samaan aihepiiriin liittyviin oikaisuvaatimuksiin sanasta sanaan identtisen päätöksen. Katsastus on hyväksyttävä jos hylkäykselle ei ole laista johtuvia perusteita. Kun hylkäävälle p ä ä t ö k s e l l e e i o l e p y s t y t t y a n t a m a a n k e l v o l l i s i a p e r u s t e l u i t a v i e l ä oikaisuvaatimusvaiheessakaan ja N.N. auto täyttää laissa säädetyt kriteerit, tulee katsastus hyväksyä. 6. YHTEENVETO N.N. auto täyttää lainsäädännön vaatimukset ja se olisi siten tullut hyväksyä katsastuksessa. Rakennemuutospäätöksen 14 ja 15 nimenomaisesti sallii tehdyt muutokset, eikä niissä edellytetä todistuksia tai selvityksiä. Vaatimus todistuksesta perustuu Trafin ohjeeseen. Ohje on annettu Trafin yleisellä Liikenteen turvallisuusvirastosta annetun lain ja perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntöön perustuvalla valtuutuksella ohjeistaa katsastusalaa. Yleisillä ohjeilla ei kuitenkaan voida muuttaa asetuksen tasoisen rakennemuutospäätöksen selväsanaista säädöstä. Trafi tarvitsee uusien oikeussääntöjen antamiseen nimenomaisen valtuutuksen, jota tässä tapauksessa ei ole. Kun rakennemuutospäätös ei vaadi todistusta, Trafilla ei ole erillisen valtuutuksen puuttuessa toimivaltaa säätää toisin Katsastaja Aarniomäki eikä Trafi ole pystynyt oikaisuvaatimusvaiheessakaan pystynyt antamaan asiallisia perusteluita. Päätöksessä siteerataan lukuisia lainkohtia, joiden relevanssiin käsillä olevaan tapaukseen ei oteta mitään kantaa. Meidän näkemyksemme mukaan kyseiset lainkohdat eivät sovellu lainkaan tähän tapaukseen. Toisaalta oleelliset rakennemuutospäätöksen 14 ja 15 :t ohitetaan kokonaan. Trafi ei ole pystynyt esittämään näkemykselleen hallintolain 45 :n edellyttämiä perusteluita. Päätöksessä edellytetään seikkoja, joita ei ole edes mahdollista toteuttaa vaaditulla tavalla. Katsastuksessa myös jatkuvasti hyväksytään todistuksia, jotka eivät täytä tässä päätöksessä edellytettyjä kriteereitä. Käytännössä kaikki päätöksessä mainitut välilliset vaikutuskohteet tarkistetaan joka tapauksessa muutoskatsastuksessa. Sen lisäksi, että todistuksen vaatimiselle ei ole juridisesti kestäviä perusteita, se ei ole perusteltua myöskään käytännön näkökulmasta. Näillä perusteilla katsomme, että N.N. auton katsastus olisi tullut hyväksyä lähtökohtaisesti suoraan rakennemuutospäätöksen perusteella. Mikäli jonkinlainen todistus tai muu selvitys kuitenkin edellytetään, katsomme katsastuksessa esitetyn maahantuojan lausunnon alustasarjan soveltuvuudesta kyseiseen autoon ja tieliikennekäyttöön riittäväksi tarkempien kriteerien puuttuessa. Vaadimme kunnioittavasti hallinto-oikeutta joko 1.) kumoamaan Trafin oikaisuvaatimukseen antaman päätöksen ja vahvistamaan, että N.N. auton muutoskatsastus olisi tullut hyväksyä ilman minkäänlaisia todistuksia, tai 2.)

10 katsastus olisi tullut hyväksyä katsastuksessa esitetyllä maahantuojan todistuksella, tai 3.) palauttamaan asian Trafille uudellen käsiteltäväksi ja perusteltavaksi. 7. OIKEUDENKÄYNTIKULUT Koska tapauksessa on kysymys pääasiallisesti viranomaisen epäselvästä ohjeistuksesta ja ilmeisen väärästä laintulkinnasta, eikä viranomainen ole pyynnöstä huolimatta selvittänyt vaatimuksiaan tai niiden perusteita edes päätöksessään oikaisuvaatimukseen, katsomme kohtuuttomaksi, että oikeudenkäyntikulut jäisivät kokonaan asianosaisen itsensä vastuulle. Katsomme hallinto-oikeuskäsittelyn johtuvan viranomaisen virheestä ja näin ollen vaadimme hallintolainkäyttölain 74 :n perusteella korvattavaksi kohtuulliset oikeudenkäyntikulut erillisen laskun mukaisesti.

1. Asia Päätös muutoskatsastuksesta tehtyyn oikaisuvaatimukseen

1. Asia Päätös muutoskatsastuksesta tehtyyn oikaisuvaatimukseen PÄÄTÖS Päiväys/Datum 11.3.2014 Dnro/Dnr Viite/Referens TRAFI/2434/03.05.00/2014 Oikaisuvaatimus auton XXX- 123 muutoskatsastuksesta 1. Asia Päätös muutoskatsastuksesta tehtyyn oikaisuvaatimukseen 2. Hakija

Lisätiedot

Katsastuksesta tehtiin oikaisuvaatimus, jonka Trafi hylkäsi 11.3.2014 antamallaan päätöksellä.!

Katsastuksesta tehtiin oikaisuvaatimus, jonka Trafi hylkäsi 11.3.2014 antamallaan päätöksellä.! Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5 00520 Helsinki 1. ASIA Valitus liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) päätöksestä oikaisuvaatimukseen auton XXX-123 muutoskatsastusasiassa (Dnro TRAFI/2434/03.05.00/2014).

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen

Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen Lakiehdotus 1. Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain (439/2008)

Lisätiedot

M-, N- ja O-luokan ajoneuvon valmistajan kilpi ja kokonaismassan määrääminen

M-, N- ja O-luokan ajoneuvon valmistajan kilpi ja kokonaismassan määrääminen Ohje 1 (5) Antopäivä: 27.5.2011 Voimaantulopäivä: 27.5.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen 759/208/2009, 26.6.2009 Soveltamisala:

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun

Lisätiedot

Tieliikennemassojen korotus 3-5 -akselisille autoille tarkastettavat tiedot ja KATSA-merkinnät. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Tieliikennemassojen korotus 3-5 -akselisille autoille tarkastettavat tiedot ja KATSA-merkinnät. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Tieliikennemassojen korotus 3-5 -akselisille autoille tarkastettavat tiedot ja KATSA-merkinnät Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sisältö Tarkastettavat tiedot (diat 3-12) KATSA-merkinnät (diat

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (6) Antopäivä: 16.9.2015 Voimaantulopäivä: 21.9.2015 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/23887/03.04.03.02/2013 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet Ajoneuvolaki 1090/2002 7 Ajoneuvon rakenteen muuttaminen, ajoneuvon rakentaminen ja vaurioituneen ajoneuvon katsastaminen Jos ajoneuvon alkuperäisistä osista vaihdetaan 50 prosenttia tai enemmän, ajoneuvolle

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (5) Sähköinfo Oy PL 55 02601 Espoo Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Liikenteen palveluista annettuun lainsäädäntöön liittyvät Trafin määräyksenantovaltuudet. Aino Still

Liikenteen palveluista annettuun lainsäädäntöön liittyvät Trafin määräyksenantovaltuudet. Aino Still Liikenteen palveluista annettuun lainsäädäntöön liittyvät Trafin määräyksenantovaltuudet Aino Still 23.8.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Viranomaisen valtuudesta antaa määräyksiä Perustuslain

Lisätiedot

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008.

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008. EDUSKUNNAN VASTAUS 6/2011 vp Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Muutostiedot: Kumoaa Liikenteen turvallisuusviraston antaman ohjeen TRAFI/336/ /2012

Voimassa: Toistaiseksi. Muutostiedot: Kumoaa Liikenteen turvallisuusviraston antaman ohjeen TRAFI/336/ /2012 1 (10) Antopäivä: 15.06.2017 Voimaantulopäivä: 28.08.2017 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Kumoaa Liikenteen

Lisätiedot

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 :n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan autoverolakia,

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat MUISTIO 1(2) 15.03.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain (1090/2002) 48 2. momentin (226/2009) nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (6) Ami-säätiö Valimotie 8 00380 Helsinki Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien

Lisätiedot

Istuinten hyväksyminen pakettiauton ja kuorma-auton ohjaamoon tai kuormatilaan

Istuinten hyväksyminen pakettiauton ja kuorma-auton ohjaamoon tai kuormatilaan Päivämäärä MÄÄRÄYS OHJE Nro 18.6.2009 793/208/2009 Sisältöalue Istuinten hyväksyminen N-luokan ajoneuvon ohjaamoon tai kuormatilaan Toimivallan säädösperusta Ajoneuvolaki 1090/2002 99, LVMa 1248/2002 Kohderyhmät

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

HE 191/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 14 d :n muuttamisesta

HE 191/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 14 d :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 14 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verotusmenettelystä annettua lakia siten,

Lisätiedot

Inkeri Lilleberg. Simo Nurmi

Inkeri Lilleberg. Simo Nurmi 31.08.2017 Inkeri Lilleberg Simo Nurmi 31.08.2017 31.08.2017 Päätös 1 (3) 1618/781/2017 ÅF-Consult OY Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo Hakija Vireilletulo Päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta Keskustelutilaisuus 7.5.2015 Aikataulua Lausuntovaihe päättyy 8.5.2015 Lausuntoyhteenveto ja mahdolliset tarkistukset säädöksiin toukokuu Käännättäminen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Lausunto 29.03.2017 EOAK/1047/2017 Asia: LVM/417/03/2013 Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunnonantajan lausunto

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi.

Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi. Poikkeuksellinen säännöllinen työaika. Ensihoitopalvelu. Dnro 17/2015, annettu 22.3.2016 Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi. PÄÄTÖS OIKAISUVAATIMUSASIASSA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annettua lakia. Lakiin tehtäisiin

Lisätiedot

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSLUPAAN 14-0016-R/ AS OY METSOHOVIN KATETUT TERASSIT/VASTINE VALITUKSEEN 244/00.02.02/2014 VOLTK 17 Juhani Riuttanen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 5 ja 10 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen katsastusluvista annettua lakia siten, että henkilö

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014 Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Bertel

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 118/2007 vp).

Lisätiedot

Todentaminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan

Todentaminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan Todentaminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan Todentajainfo 8.4.2013 Harri Haavisto Tekninen asiantuntija Sisältö Lakibiopolttoaineista ja bionesteistä Aikataulu Kestävyyskriteerit

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 25/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 82 ja 84 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999. HE 13/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta

Lisätiedot

HE 7/2011 vp. akkreditointielimen akkreditoiman tutkimuslaitoksen lisäksi jatkossa myös muu

HE 7/2011 vp. akkreditointielimen akkreditoiman tutkimuslaitoksen lisäksi jatkossa myös muu Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen annetun lain 5 :n ja alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Kestävyyslain mukainen todentaminen

Kestävyyslain mukainen todentaminen Kestävyyslain mukainen todentaminen Kestävyyskriteeri-info 23.11.2012 Tekninen asiantuntija Harri Haavisto Sisältö 1. Prosessi 2. Todentajaksi hyväksyminen 3. Todentajan tehtävät 4. Todentajien ohjeistus

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 234. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 234. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2009 N:o 234 239 SISÄLLYS N:o Sivu 234 Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 59/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain 19 :n ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 1316/2011 Laki autoverolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

Ajoneuvolainsäädäntö 2011 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta (HAP) Jarmo Hirvonen Trafi. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ajoneuvolainsäädäntö 2011 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta (HAP) Jarmo Hirvonen Trafi. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajoneuvolainsäädäntö 2011 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta (HAP) Jarmo Hirvonen Trafi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Näkökulma Esityksen näkökulma lähes puhtaasti viranomaisnäkökulma, viranomaisvaatimukset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 173. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 173. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 11.05.2015 Sivu 1 / 1 5299/01.02.01/2014 173 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle palkan takaisinperintää koskevassa asiassa Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Harju, puh.

Lisätiedot

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika Pirje Lankinen 1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Art. 15) vakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteessä II olevien sovellettavien olennaisten

Lisätiedot

Norminsiirto II ja automääräys

Norminsiirto II ja automääräys Norminsiirto II ja automääräys Tieliikenteen säädösinfo 8.11.2016 Erityisasiantuntija Timo Kärkkäinen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aluksi historiaa: Norminsiirto I -hanke 1.1.2015 voimaan

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta OTM, VT Kaisa Post 8.2.2016 Hyvä hallinto Perusteet PL 21 :ssä: Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

Ohje 1 (7) TRAFI/54021/03.04.03.03/2015

Ohje 1 (7) TRAFI/54021/03.04.03.03/2015 1 (7) Antopäivä: 30.9.2015 Voimaantulopäivä: 1.10.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Auton ja sen perävaunun rakenteen muuttaminen (TRAFI/8777/03.04.03.00/2013) Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö:

Lisätiedot

Valmistajan edustajan prosessit. AKE-MP seminaari Björn Ziessler

Valmistajan edustajan prosessit. AKE-MP seminaari Björn Ziessler Valmistajan edustajan prosessit AKE-MP seminaari 6.9.2005 Björn Ziessler 9.9.2005 2 Tarve prosessien kuvauksille Valmistajan edustajan tyyppirekisteriotteella rekisteröidyt ja ennakkoilmoittamat ajoneuvot

Lisätiedot

Ammattimaista käyttäjää koskevat keskeiset vaatimukset

Ammattimaista käyttäjää koskevat keskeiset vaatimukset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010 Ammattimaista käyttäjää koskevat keskeiset vaatimukset SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT, Helsinki 13.02.2014 ylitarkastaja Jari Knuuttila 1 AIMD D 90/385/

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikennesopimuksen voimaantulosta

Lisätiedot

Päätös toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän muuttamisesta

Päätös toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän muuttamisesta Päätös 1 (6) Julkinen Gasum Oy Miestentie 1 PL 21 02151 Espoo Päätös toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän muuttamisesta Asianosainen Vireilletulo Gasum Oy, Y-tunnus: 0969819-3 23.6.2016 Selostus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 157/2009 Jussi Holmalahti, johtaja Lupaosasto Tietojärjestelmät

Lisätiedot

Autoharrastajat ry:n lausunto ehdotukseen auton rakenteen muuttamista koskevaksi määräykseksi

Autoharrastajat ry:n lausunto ehdotukseen auton rakenteen muuttamista koskevaksi määräykseksi Liikenteen turvallisuusvirasto PL 320 00101 Helsinki TRAFI/8777/03.04.03.00/2013 Autoharrastajat ry:n lausunto ehdotukseen auton rakenteen muuttamista koskevaksi määräykseksi SISÄLLYSLUETTELO AUTOHARRASTAJAT

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tieliikennelain ja ajoneuvolain 89 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia ja ajoneuvolakia muutettavaksi. Lakeihin

Lisätiedot

DIREKTIIVIEN JA E-SÄÄNTÖJEN MUKAISET VAATIMUKSET L-LUOKAN AJONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE JA ERILLISILLE TEKNI- SILLE YKSIKÖILLE

DIREKTIIVIEN JA E-SÄÄNTÖJEN MUKAISET VAATIMUKSET L-LUOKAN AJONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE JA ERILLISILLE TEKNI- SILLE YKSIKÖILLE 5158 Liite 1 DIREKTIIVIEN J SÄÄNTÖJEN MUKISET VTIMUKSET L-LUOKN JONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE J ERILLISILLE TEKNI- SILLE YKSIKÖILLE 1. Tätä taulukkoa sovelletaan vuonna tai sen jälkeen otettuun

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 4 MENETTELYJEN KIELI Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

Hallituksen esitys katsastuslupalaista. Tiedotustilaisuus 9.12.2010

Hallituksen esitys katsastuslupalaista. Tiedotustilaisuus 9.12.2010 Hallituksen esitys katsastuslupalaista Tiedotustilaisuus 9.12.2010 Taustaa Katsastusala vapautettiin asteittain kilpailulle vuodesta 1994. Kohonneet katsastushinnat sekä keskittynyt toimialarakenne edelleen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen 25.8.2006 ASIA HAKIJA Iiroonjärven vedenkorkeuden tarkkailuohjelmaa koskeva oikaisuvaatimus,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen)

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) HOITOONMÄÄRÄÄMISPÄÄTÖS Lomake M3 (täytetään lomakkeen kielellä) 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 2. Tutkimusaika Tarkkailulähetteen

Lisätiedot

Lausunto 1 / 115/ / Hämeenlinnan hallinto-oikeus. Raatihuoneenkatu Hämeenlinna

Lausunto 1 / 115/ / Hämeenlinnan hallinto-oikeus. Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Lausunto 1 / 27.05.2016 115/02.02.00/2016 Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna hameenlinna.hao@oikeus.fi Lausuntopyyntönne 20.5.2016 dnro 01029/16/2204 Lausunto Hämeenlinnan

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7. Kaluston ja palvelun

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 31.1.2014 Taltionumero 237 Diaarinumero 3362/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan liikenteessä

Lisätiedot

KATSASTUSALA MURROKSESSA 2014

KATSASTUSALA MURROKSESSA 2014 KATSASTUSALA MURROKSESSA 2014 - Uhka vai uusia mahdollisuuksia? Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät Hämeenlinna 3.-4.4.2014 Projekti-insinööri Reijo Asp Katsastuksen toimilupalakimuutos (voimaan 1.7.2014)

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/EEO/2010 Päivämäärä Dnro 7.5.2010 1555/14/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.5.2010 - toistaiseksi Muuttaa Vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot