Katsastuksesta tehtiin oikaisuvaatimus, jonka Trafi hylkäsi antamallaan päätöksellä.!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katsastuksesta tehtiin oikaisuvaatimus, jonka Trafi hylkäsi 8.7.2014 antamallaan päätöksellä.!"

Transkriptio

1 Turun hallinto-oikeus Yliopistonkatu Turku 1. ASIA Valitus liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) päätöksestä oikaisuvaatimukseen auton XXX-123 muutoskatsastusasiassa (Dnro TRAFI/12456/ /2014). 2. VALITTAJA 3. ASIAMIES JA PROSESSIOSOITE Mikko Heinonkoski, OTK THE-Enterprise Oy Koskelontie 14 C 14, Espoo VAATIMUKSET N.N. käytti omistamansa Lexus IS200 henkilöauton määräaikaiskatsastuksessa Karhu katsastuksen Herralahden toimipisteessä Katsastus hylättiin katsastaja Esa Aarniomäen toimesta, koska autoon oli vaihdettu korkeussäädettävä alustasarja. Auto ei läpäissyt myöskään muutoskatsastusta, koska alustasarjasta ei ollut esittää Aarniomäen kelpuuttamaa hyväksyntätodistusta. Katsastuksesta tehtiin oikaisuvaatimus, jonka Trafi hylkäsi antamallaan päätöksellä. Katsomme ensisijaisesti, että vaatimus hyväksyntätodistuksesta on lakiin perustumaton. Muutoskatsastus tulee hyväksyä jos säädöksissä mainitut ehdot täyttyvät. Mikäli jonkinlainen todistus kuitenkin edellytetään, katsomme toissijaisesti katsastuksessa esitetyn maahantuojan todistuksen alustasarjan liikennekelpoisuudesta ja kyseiseen automalliin soveltuvuudesta riittäväksi. Kumpaakaan hylkäävää päätöstä ei ole perusteltu hallintolain edellyttämällä tavalla. Koska N.N. auto olisi tullut hyväksyä katsastuksessa, vaadimme kunnioittavasti hallintooikeutta joko 1.) kumoamaan Trafin päätöksen edellä mainitussa oikaisuvaatimusasiassa ja vahvistamaan, että katsastus olisi tullut hyväksyä ilman minkäänlaisia todistuksia, tai 2.) vahvistamaan, että katsastus olisi tullut hyväksyä esitetyllä maahantuojan todistuksella, tai 3.) palauttamaan asian Trafille uudelleen käsitelväksi ja perusteltavaksi.

2 5. PERUSTELUT Asiassa on riidatonta, että N.N. auton korkeutta on muutettu alustasarjalla ja auto on tästä syystä muutoskatsastettava. Riidatonta on niin ikään se, että madallus on tehty rakennemuutospäätöksen 1 ehtojen puitteissa ja katsastus olisi siltä osin hyväksyttävissä. Kysymys on siis yksinomaan siitä, voidaanko katsastus hyväksyä ilman N.N. vaadittua todistusta, ja jos tällainen todistus vaaditaan, mitkä on vaatimukset sen sisällölle ja mikä taho sellaisen voi toimittaa VAATIMUSTEN SÄÄDÖSPOHJA Auton korkeuden muuttamisesta säädetään rakennemuutospäätöksen 15 :ssä. Saman päätöksen 14 :ssä sallitaan heilahduksenvaimentimien 2 vaihtaminen myös tyypiltään alkuperäisestä poikkeaviksi. Auton korkeuden muuttamisesta jousimuutoksilla on olemassa myös Trafin ohje 3. Trafin toimivallasta on säädetty Liikenteen turvallisuusvirastosta annetussa laissa. Sen 2 :n 1 momentin 8 kohdan mukaan viraston tehtävänä on antaa toimialaansa koskevia oikeussääntöjä erikseen säädetyn toimivaltansa puitteissa. Hallintolaissa säädetään hallintopäätöksen vaatimuksista. 43 :n mukaan päätös on annettava kirjallisena ja se on 45 :n mukaan perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. Iskunvaimentimille tai jousille ei ole teknisiä vaatimuksia direktiiveissä eikä säädöksissä. kansallisissa 5.2. LAINSÄÄDÄNNÖN VAATIMUKSET ALUSTAN KORKEUTTA MUUTETTAESSA Alustasarja koostuu iskunvaimentimista sekä jousista ja tavallisesti sillä on tarkoitus muuttaa auton korkeutta. Päätöksessään Trafi siteeraa laajasti lukuisia eri säädöksiä. Auton alustan korkeuden muutoksesta tässä tarkoitetussa tapauksssa säädetään kuitenkin hyvin yksiselitteisesti rakennemuutospäätöksen 15 :n 1 momentissa. Lainkohdassa on tyhjentävästi lueteltu ne ehdot, joilla korkeuden muutos on sallittu. Säädös ei vaadi minkäänlaista todistusta tai muutakaan selvitystä. Rakennemuutospäätöksen 14 :ssä erikseen sallitaan iskunvaimentimien vaihto myös tyypiltään alkuperäisestä poikkeaviksi. Tässäkään kohdassa ei edellytetä todistuksia tai selvityksiä. Nämä, ja vain nämä kaksi pykälää määrittelevät ne ehdot, joilla korkeuden muutos voidaan katsastuksessa hyväksyä Liikenneministeriön päätös auton rakenteen muuttamisesta, /779 Heilahduksenvaimentimella tarkoitetaan puhekielessä yleisemmin käytettyä iskunvaimenninta. TRAFI/33691/ /2010

3 Lukuisissa muissa rakennemuutospäätöksen kohdissa edellytetään muutettavalta osalta erikseen nimettyjen vaatimusten täyttämistä ja tarvittaessa luotettavaa selvitystä asiasta. Tällaisia ovat muilla kuin jousimuutoksilla tehtävää korkeuden muuttamista koskevan 15 :n 2 momentin lisäksi esimerkiksi ohjauslaitteiden muutokset (12 2 mom. e-kohta) ja jarrujen muutokset (13 1 mom. g-kohta). N.N. autoon oli asenettu alustasarja, jossa oli tyypiltään alkuperäisestä poikkevat i s k u n v a i m e n t i m e t j a k o r k e u t t a m u u t t a v a t j o u s e t. K y s e i n e n m u u t o s o n rakennemuutospäätöksen 14 ja 15.1 :n mukaan yksiselitteisesti sallittu, eikä lainsäädäntö edellytä tässä tapauksessa minkäänlaista todistusta tai muutakaan selvitystä. Auto on täyttänyt rakennemuutospäätöksen korkeuden muuttamisen ehdot ja se olisi näin ollen tullut katsastuksessa hyväksyä TRAFIN VAATIMUKSET ALUSTAN KORKEUTTA MUUTETTAESSA Trafin edellä mainittu korkeusmuutosohje edellyttää EY-tyyppihyväksytyiltä autoilta selvitystä alustasarjan soveltuvuudesta autoon: Auton, jonka on edellytetty olevan EY-tyyppihyväksytty tai sitä vastaava ( ja sen jälkeen tyyppihyväksytyt uudet henkilöautomallit ja ja sen jälkeen käyttöön otetut henkilöautot), korkeuden muuttaminen käyttämällä automalliin soveltuvia alustan madallus- tai korotussarjoja saadaan hyväksyä muutoskatsastuksessa edellä mainitun liikenneministeriön päätöksen ehdoin. Alustasarjan soveltuvuus autoon voidaan osoittaa esim. auton valmistajan lausunnolla tai riippumattoman tutkimuslaitoksen (esim. TÜV) todistuksella. Alkuperäisosina myytävien korkeudenmuutososien osalta riittää maahantuojan tai valtuutetun jälleenmyyjän ilmoitus osien sopivuudesta kyseiseen autoon. Ohjeen mukaan muun auton alustan korkeuden muutos saadaan hyväksyä muutoskatsastuksessa rakennemuutospäätöksen ehdoin. Erottelulle EY-tyyppihyväksytyille ja ei-tyyppihyväksytyille ei kuitenkaan ole mitään lainsäädännöstä johtuvaa perustetta. Rakennemuutospäätös on annettu osana EY-tyyppihyväksyntävaatimusten voimaantuloa, joten siinä on huomioitu myös tyyppihyväksynnän vaatimukset. Se, että iskunvaimentimille ja jousille ei vaadita todistuksia tai selvityksiä on looginen seuraus sille, että kyseisille osille ei ole olemassa minkäänlaisia teknisiä vaatimuksia. On siis epäselvää mitä todistuksella ylipäätään tulisi todistaa. Huomionarvoista on myös se, että ohjeen sanamuodon mukaan auton valmistajan tai riippumattoman tutkimuslaitoksen lausunnot ovat vain vaihtoehtoisia tapoja osoittaa soveltuvuus. Ohjeen mukaan oleellista on alustasarjan soveltuvuus kyseiseen autoon, sen osoittamisen tapaa ei ole yksiselitteisesti määritelty. Näkemyksemme mukaa alustasarja on automalliin soveltuva silloin kun se menee paikalleen ilman muutoksia auton rakenteeseen. Tässä tapauksessa ei ole edes esitetty väitettä, etteikö alustasarja olisi ollut soveltuva N.N. autoon TRAFIN TOIMIVALTA

4 Edellä kuvatuin tavoin on selvää, että lainsäädäntö ei edellytä alustasarjan muutoskatsastuksessa minkäänlaista todistusta tai selvitystä. Vaatimus perustuu täysin edellä siteerattuun verraten epäselvään korkeusmuutosohjeen kohtaan. Trafin ilmoituksen mukaan ohjeen säädösperusta on laki Liikenteen turvallisuusvirastosta. Pykälää ei yksilöidä. Oikaisuvaatimukseen antamassaan päätöksessä Trafi ilmoittaa lisäksi, että eduskunnan perustuslakivaliokunta on ratkaisukäytännössään katsonut, että ohjeiden antamista koskevaa valtuutusta ei tulisi ottaa lakeihin vaan viranomainen voi laissa säädetyn tehtävänsä alalla antaa ohjeita ilman eri valtuutusta. On selvää, että Trafi voi antaa ohjeita katsastustoimintaan liittyen. Rakennemuutospäätös on kuitenkin asetuksen tasoinen säädös, eikä Trafilla ole yleisen ohjeistusvaltuutuksen perusteella toimivaltaa määrätä siitä poikkeavasti. Liikenteen turvallisuusvirastosta annetun lain 2 :n 1 momentin 8-kohdan mukaisesti oikeussääntöjen antaminen vaatii aina erikseen säädetyn valtuutuksen. Kun tässä tapauksessa tällaista valtuutusta ei ole, Trafi on ohjeessaan ylittänyt toimivaltansa TRAFIN PÄÄTÖKSEN ARVIOINTI Trafi ei päätöksessään ota varsinaisesti kantaa mihinkään muuhun oikaisuvaatimuksessa esitettyyn seikkaan kuin kysymykseen toimivallasta. Katsastukseen ja vaatimustenmukaisuuteen liittyviä lainkohtia selostetaan laajasti, mutta niitä ei sovelleta lainkaan puheena olevaan tapaukseen. Näin ollen hylkäävän päätöksen perustelut ja sovelletut säädökset jäävät epäselviksi, eikä perustelut ole siten hallintolain edellytysten mukaisia. Päätöksen kohdan 6.2 ensimmäisessä kappaleessa Trafi ilmoittaa muutoskatsastuksessa tarkistettavan autoon asennetun alustasarjan soveltuvuus tieliikenteessä käytettäväksi, alustasarjan soveltuvuus kyseiseen autoon ja auton EY-tyyppihyväksynnän edellyttämien vaatimusten täyttyminen muutoskohteiden ja niiden välillisten vaikutuskohteiden osalta. Muutoskohteiden osalta (jouset ja iskunvaimentimet) tyyppihyväksyntävaatimuksia ei ole lainkaan. Välilliset vaikutuskohteet on Trafin doktriini, jolle ei löydy tukea lainsäädännöstä 4. Lähtökohtainen oletus on, että tehtäessä korkeuden muutos rakennemuutospäätöksen ehdoin ei ole tarvetta erillisille välillisten kohteiden tarkastelulle. Rakennemuutospäätöksen nimenomainen tarkoitus on antaa reunaehdot sallituille muutoksille, myös EYtyyppihyväksytyille autoille. Tarvittaessa muutoskatsastuksessa voidaan tarkistaa esim. valojen suuntaus. Soveltuvuudelle kyseiseen automalliin ja yleiseen tieliikenteeseen ei ole erikseen määriteltyjä kriteereitä. Meidän tulkintamme mukaan soveltuvuudella tiettyyn automalliin tarkoitetaan sitä, että alustasarja voidaan asentaa alkuperäiselle paikalleen 4 Rakennemuutospäätöksen alkuperäissä 15 4 momentissa käsitellyt sivutörmäysvaatimukset olivat ainoat säädöksissä määritellyt välilliset vaikutuskohteet. Ne on kuitenkin kumottu asetuksella /1256. Muiden välillisten vaikutuskohteiden voidaan olettaa tullleen huomioiduksi korkeuden muutoksen rajojen myötä. Rakennemuutospäätöksen 2 nimenomaisesti sallii pienet poikkeamat tyyppihyväksyntävaatimuksista päätöksen myöhempien määräysten puitteissa.

5 ilman muutoksia auton rakenteisiin. Alustasarja soveltuu tieliikenteessä käytettäväksi, ellei ole jotain erityisen painavia syitä epäillä toisin. Tässä tapauksessa ei ole esitetty edes väitettä siitä, etteikö alustasarja olisi soveltuva kyseiseen autoon tai tieliikenteessä käytettäväksi. Kohdan 6.2 toisessa kappaleessa Trafi toteaa, että sen mielestä katsastaja ei voi katsastuksessa käytettävin teknisin tarkastusmenetelmin todeta, että auton korkeuden muuttamiseen käytetyt osat ovat autoon ja sen massoille ja muille ominaisuuksille sopivat ja että katsastuksen yhteydessä ei ole mahdollista selvittää, mihin korkeuteen ajoneuvo asettuu eri tavoin kuormitettuna ja kuinka auton ajettavuus muuttuu jousituksen jäykkyyden muuttuessa. Näistä syistä Trafin mielestä edellytetään ulkopuolista asiantuntija-arviota. Ulkopuolisen asiantuntija-arvion ongelma on siinä, että missään ei ole määritelty mitä ominaisuuksia tulisi arvioida, miten niitä tulisi arvioida ja kuka tällaisen arvioinnin voi tehdä. Yleisesti käytössä olevat ja ainoat tällä hetkellä katsastuksessa hyväksytyt ns. TÜVtodistukset 5 eivät ota lainkaan kantaa näihin seikkoihin. Jos alustasarja on asennettu tyyppihyväksymättömään autoon, todistusta ei vaadita ollenkaan, eikä ole tähänkään mennessä vaadittu. Edelleen tarvikevaraosina myytäviltä iskunvaimentimilta tai jousilta ei edellytetä minkäänlaisia selvityksiä tai todistuksia, vaikka ne yhtälailla vaikuttavat merkittävästi auton ajettavuuteen ja muihin ominaisuuksiin 6. Muutoskatsastuksessa tarkistetaan asennuksen asianmukaisuus ja rakennemuutospäätöksen ehtojen täyttyminen. Lainsäädäntö ei vaadi mitään muuta. Kolmannessa kappaleessa Trafi katsoo, että EY-tyyppihyväksyntävaatimusten alaisen auton alustan korkeutta saadaan muuttaa vain sellaisia osia tai muutossarjoja käyttäen, jotka nimetty tutkimuslaitos, muun ETA-valtion ilmoittama tutkimuslaitos tai hyväksytty asiantuntija on tarkastanut ja todennut muutoksen kohteena olevaan auton soveltuviksi ja yleiseen tieliikenteeseen tarkoitetuksi. Nimetyt tutkimuslaitokset ja hyväksytyt asiantuntijat ovat akkreditoitu antamaan lausuntoja tiettyjen direktiivien ja / tai e-sääntöjen vaatimusten täyttymisestä. Koska iskunvaimentimille tai jousille ei sanottuja vaatimuksia ole, ei ole (eikä voikaan olla) ilmoitettuja tutkimuslaitoksia tai hyväksyttyjä asiantuntijoita, jotka voisivat kirjoittaa todistuksia tai antaa lausuntoja alustasarjoista. Sen lisäksi, että Trafin vaatimukselle ulkopuolisesta asiantuntijaarviosta ei löydy tukea lainsäädännöstä, sellaisen hankkiminen päätöksessä esitetyn mukaisesti on mahdotonta. Neljännessä kappaleessa Trafi ilmoittaa, että tutkimuslaitoksen tai hyväksytyn asiantuntijan lausunnossa on otettava kantaa niihin kohteisiin, joihin alustan vaihtaminen ja korkeuden muuttaminen voi vaikuttaa. Trafin näkemyksen mukaan tällaisia kohteita ovat suurimmat sallitut akselimassat, valojen sijainti, suuntaus ja korkeussäätö, pyörien asentokulmat, renkaat ja vanteet sekä vetokoukun korkeus. 5 6 Esimerkkitodistus liitteenä. Mikäli ne eivät vaikuta auton korkeuteen. Sen sijaan jäykempiä (ja siten ajo-ominaisuuksia muuttavia) ns. kuormajousia saa asentaa vapaasti mihin tahansa autoon ilman muutoskatsastusvelvollisuutta.

6 Edellä kerrotuin tavoin tutkimuslaitoksen tai hyväksytyn asiantuntijan lausunto on jo sellaisenaan mahdoton. Samoin vaatimuksen juridinen pohja on heikko, eikä edellä mainitut TÜV-todistukset ota suoranaistesti kantaa mihinkään muuhun Trafin vaatimiin seikkoihin kuin akselimassoihin. Niidenkin osalta todistuksessa on autonvalmistajan tyyppihyväksynnässä ilmoittamat massat, TÜV-todistuksen laatimisen yhteydessä ei tehdä minkäänlaisia testejä tai kokeita, joiden perusteella tietty iskunvaimennin luokiteltaisiin alkuperäistä pienemmälle akselimassalle. Kaikki muut kohdat ohitetaan TÜV-todistuksessa kehotuksella tarkistaa kohteet, niitä ei siis tässäkään tapauksessa hyväksytä suoraan todistuksen perusteella vaan ne tarkistetaan joka tapauksessa muutoskatsastuksessa. TÜV Nord Mobilität GmbH:lta on lisäksi ilmoitettu, että kyseiset todistukset eivät ota kantaa vaatimustenmukaisuuteen, eikä ne ole sellaiseksi siten myöskään tarkoitettu. Teilegutache on käytännössä ohje auton omistajalle ja katsastajalle, jota edellytetään saksalaisessa kuluttajansuojalainsäädännössä. Niinpä kyseisiä todistuksia on ylipäätään olemassa ainoastaan Saksassa valmistetuille tai siellä suuremmassa mittakaavassa myytäville alustasarjoille. Edellä mainittuja kriteereitä ei edelleenkään ole listattu missään muualla kuin oikaisuvaatimuksiin annetuissa päätöksissä. Voidaan siis todeta, että päätöksensä perusteella Trafi vaatii todistusta, jolle ei ole pohjaa lainsäädännössä ja jota ei ole edes mahdollista tehdä vaaditulla tavalla, koska Trafi ei pysty määrittelemään sisältövaatimuksia tai todistuksen kirjoittamiseen kelpaavia tahoja edes erikseen kysyttäessä 7. Samalla Trafi kuitenkin hyväksyy saksalaiset TÜV-todistukset, jotka eivät täytä tässä esitettyjä kriteereitä. Loppukaneetissaan Trafi katsoo, että katsastuksen yhteydessä ei ole esitetty riittävää selvitystä siitä, että autoon asennettu alustasarja on soveltuva muutoksen kohteena olevaan autoon ja yleiseen tieliikenteeseen tarkoitettu. Näkemyksemme mukaan lainsäätö ei lähtökohtaisesti edellytä minkäänlaista selvitystä näistä seikoista. Trafi ei ole pystynyt antamaan vaatimuksilleen mitään muuta juridista perustetta kuin perustuslakivaliokunnan ratkaisukäytäntöön perustuvan yleisen ohjeidenantovaltuutuksen. Sen nojalla ei kuitenkaan voida muuttaa asetuksen tasoisen rakennemuutospäätöksen selvävasanaista säädöstä. Trafi ei ole näin ollen pystynyt perustelemaan päätöstään hallintolain 45 :n edellyttämällä tavalla. Mikäli jonkinlaista selvitystä kuitenkin katsotaan tarvittavan, on valmistajan tai valmistajan edustajan antama lausunto soveltuvuudesta riittävä tarkempien kriteereiden puuttuessa. Tässä tapauksessa ei ole edes väitetty, etteikö alustasarja olisi soveltuva N.N. autoon TRAFIN PÄÄTÖKSEN POHJANA OLEVIEN LAINKOHTIEN ARVIONTI 7 Tämä on kokeiltu myös käytännössä. Nyt puheena olevalle alustasarjamerkille on teetetty VTT Expert Services Oy:llä lausuntoja katsastusta varten muutamaan automalliin (jokaiselle automallille on oltava oma lausunto). Trafi ei kuitenkaan kelpuuttanut niitä, koska ne eivät olleet riittävän tarkkoja. Ratkaisua ei koskaan perusteltu sen tarkemmin, eikä vaadittuja kriteereitä ilmoitettu. Asiasta on meneillään oma prosessinsa Helsingin hallinto-oikeudessa.

7 8 Hyväksyntäasetuksen momentin mukaan katsastustoimipaikka voi vaatia selvityksen vaatimusten täyttymisestä, jos käytettävissä olevien tietojen perusteella tai teknisen tarkastuksen avulla ei voida vakuuttua ajoneuvon vaatimustenmukaisuudesta. Ensimmäiseksi, koska alustasarjoille ei ole teknisiä vaatimuksia, edelleen ainoa edes teoriassa mahdollinen selvityksen kohde on välilliset vaikutuskohteet. Toiseksi, todistus on lainkohdan mukaan vasta toissijainen keino, jos vaatimustenmukaisuudesta ei muuten voida vakuuttua. Hyväksyntäasetuksen 22 1 momentti viittaa ajoneuvolain 60 a :ään, joka puolestaan viittaa ajoneuvolain 50 e :n 1 ja 2 momenttiin. 1 momentin mukaan vaatimusenmukaisuus voidaan osoittaa EY-tyyppihyväksyntätodistuksella tai hyväksyntää osoittavalla merkinnällä. Milloin erikseen niin säädetään liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella, 2 momentin mukaan vaatimustenmukaisuus voidaan osoittaa ilmoitetun tutkimuslaitoksen todistuksella, hyväksytyn asiantuntijan lausunnolla, osaan kiinnitetyllä kansainvälisesti käytetyllä muulla kuin 1 momentin mukaisella merkinnällä, valmistajan suorittamin yleisesti käytettyihin menettelyihin perustuvan mittauksin, laskelmin tai testein tai vähäisiltä osin yksittäishyväksynnän myöntäjän 8 tekemillä tarkastuksilla, mittauksilla, laskemilla ja selvityksillä. Ajoneuvolain 50 e :n 1 momentti ei sovellu tähän tapaukseen lainkaan, koska alustasarjoille ei ole tyyppihyväksyntävaatimuksia. Samasta syystä ei sovellu myöskään 2 momentin 1-3 kohdat. 4 kohta ei sovellu, koska ei ole olemassa yleisesti käytettyjä menettelyitä tai testejä. 5 kohta tarkoittaa käytännössä katsastuksessa suoritettavaa tarkastelua. 2 momentti edellyttää myös liikenne- ja viestintäministeriön asetusta, jossa asiasta säädetään. Alustasarjojen tapauksessa mikään asetus ei edellytä alustasarjoille minkäänlaista selvitystä vaan asennuksen kriteerit on lueteltu suoraan rakennemuutospäätöksen 15 :ssä. Siinäkin tapauksessa, että välillisten vaikutuskohteiden vaatimustenmukaisuudesta tarvittaisiin selvitystä, ne voidaan selvittää hyvin yksinkertaisilla mittauksilla katsastajan toimesta. Todistukselle ei siten ole tarvetta missään tapauksessa. Rakennemuutospäätöksen 2 :ssä määritellään yleiset periaatteet ajoneuvojen vaatimustenmukaisuudelle. Muutetun ajoneuvon on täytettävä 1 momentin vaatimukset, ellei jäljempänä rakennemuutospäätöksessä toisin säädetä. Muutokset eivät saa 2 momentin mukaan heikentää liikenneturvallisuuteen vaikuttavia ominaisuuksia ja ajoneuvon on muutoksen jälkeenkin täytettävä sitä käyttöönottopäivän perusteella koskevat (tai uudemmat) vaatimukset. 3 :ssä säädetään erikseen EY-tyyppihyväksytyn auton vaatimustenmukaisuudesta. 3 :n 2 momentin mukaan autoa ei saa muuttaa siten, että käyttöönottoajankohdan (tai uudemmat) vaatimukset eivät täyty. Kysymys on otsikonkin mukaisesti yleisistä periaatteista, jotka tulevat sovellettaviksi jos tarkempaa säädöstä ei ole. Koska alustasarjalla aikaan saatavasta madalluksesta on olemassa samassa rakennemuutospäätöksessä yksityiskohtaiset reunaehdot, ei ole perusteltua vaatia todistuksia tai selvityksiä yleisen periaatteen nojalla, kun asiaa nimenomaisesti koskeva lainkohta ei sellaisia vaadi. Toisin sanoen, kun autoa muutetaan Tässä yhteydessä kysymys on katsastuksen suorittajasta.

8 rakennemuutospäätöksessä mainittujen ehtojen puitteissa, ei ole tarvetta erillisille vaatimustenmukaisuusarvioinneille. Se on kyseisen säädöksen nimenomainen tarkoitus. Ajoneuvolain 4 1 momentti on niin ikään yleinen periaate. Sen mukaan ajoneuvon on oltava liikenteeseen soveltuva ja rakenteeltaan, varusteiltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen sekä ajoneuvoa koskevien säännösten mukainen. N.N. auton katsastus hylättiin ainoastaan väitetysti riittämättömän alustasarjan soveltuvuustodistuksen takia. Auto läpäisi teknisen tarkastuksen ongelmitta ja korkeuden muutos täyttä rakennemuutospäätöksen 15.1 :n ehdot. N.N. auto on siis kiistatta ollut ajoneuvolain 4 :n vaatimusten mukainen, eikä muusta ole esitetty edes väitettä. Ajoneuvolain 7 :n 2 momentin mukaan ajoneuvon rakenteen muuttamisen ehdoista säädetään tarkemmin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella. Kyseinen asetus on edellä mainittu rakennemuutospäätös. Kaikki Trafin siteeramat lainkohdat ovat näin ollen joko soveltumattomia tähän tapaukseen, tai viittaavat rakennemuutospäätökseen. Näin ollen ainoat relevantit lainkohdat on rakennemuutospäätöksen 14 ja Kyseiset lainkohdat eivät edellytä minkäänlaista todistusta vaan katsastus voidaan hyväksyä suoraan näiden säännösten nojalla. 5.6 PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT Ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 14 :n mukaan katsastustoiminnassa on noudatettava hallintolakia. Hallintolain 43 :n mukaan päätös on annettava kirjallisesti. 45 :n mukaan päätöksestä on käytävä ilmi mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. Alkuperäiseen katsastuspäätökseen ei ole saatu kirjallisia perusteluita lainkaan. Aarniomäki on suullisesti ilmoittanut, että katsastuksen läpäisemiseen tarvitaan hyväksytyn tutkimuslaitoksen todistus. Kysyttäessä hän ei osannut kertoa, mihin lainkohtaan vaatimus perustuu. Trafille antamassaan vastauksessa hän ilmoittaa, että alustasarjasta ei ollut esittää rakennemuutospäätöksen mukaista todistusta. Edellä on selvitetty, että rakennemuutuspäätös nimenomaisesti ei edellytä minkäänlaista todistusta, vaan vaatimus perustuu vain ja ainoastaan Trafin korkeudenmuutosohjeeseen. Se seikka, että jostain on olemassa (juridisesti sitomaton) ohjeistus ei poista velvollisuutta perustella päätös hallintolain edellytysten mukaisesti. Näin erityisesti kun kyseinen ohje ei yksiselitteisesti vaadi tutkimuslaitoksen todistusta. Valituksenalaiseen oikaisuvaatimukseen annettu päätös on niin ikään puutteellinen. Edellä kuvatuin tavoin Trafi on siteerannut lukuisia katsastukseen ja vaatimuksenmukaisuuden selvittämiseen liittyviä lainkohtia. Päätöksessä ei ole kuitenkaan sovellettu pykäliä lainkaan juuri kyseessä olevaan tapaukseen. Valtaosa näistä pykälistä ei sovellu tähän tapaukseen lainkaan ja toisaalta olennaisiin rakennemuutospäätöksen 14 ja 15 :iin ei ole otettu minkäänlaista kantaa.

9 Kumpikaan päätös ei siten ole perusteltu niin kuin hallintolaissa edellytetään. Heikot perustelut johtunevat osittain myös siitä, että Trafi on antanut viime aikoina kaikkiin samaan aihepiiriin liittyviin oikaisuvaatimuksiin sanasta sanaan identtisen päätöksen. Katsastus on hyväksyttävä jos hylkäykselle ei ole laista johtuvia perusteita. Kun hylkäävälle p ä ä t ö k s e l l e e i o l e p y s t y t t y a n t a m a a n k e l v o l l i s i a p e r u s t e l u i t a v i e l ä oikaisuvaatimusvaiheessakaan ja N.N. auto täyttää laissa säädetyt kriteerit, tulee katsastus hyväksyä. 6. YHTEENVETO N.N. auto täyttää lainsäädännön vaatimukset ja se olisi siten tullut hyväksyä katsastuksessa. Rakennemuutospäätöksen 14 ja 15 nimenomaisesti sallii tehdyt muutokset, eikä niissä edellytetä todistuksia tai selvityksiä. Vaatimus todistuksesta perustuu Trafin ohjeeseen. Ohje on annettu Trafin yleisellä Liikenteen turvallisuusvirastosta annetun lain ja perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntöön perustuvalla valtuutuksella ohjeistaa katsastusalaa. Yleisillä ohjeilla ei kuitenkaan voida muuttaa asetuksen tasoisen rakennemuutospäätöksen selväsanaista säädöstä. Trafi tarvitsee uusien oikeussääntöjen antamiseen nimenomaisen valtuutuksen, jota tässä tapauksessa ei ole. Kun rakennemuutospäätös ei vaadi todistusta, Trafilla ei ole erillisen valtuutuksen puuttuessa toimivaltaa säätää toisin Katsastaja Aarniomäki eikä Trafi ole pystynyt oikaisuvaatimusvaiheessakaan pystynyt antamaan asiallisia perusteluita. Päätöksessä siteerataan lukuisia lainkohtia, joiden relevanssiin käsillä olevaan tapaukseen ei oteta mitään kantaa. Meidän näkemyksemme mukaan kyseiset lainkohdat eivät sovellu lainkaan tähän tapaukseen. Toisaalta oleelliset rakennemuutospäätöksen 14 ja 15 :t ohitetaan kokonaan. Trafi ei ole pystynyt esittämään näkemykselleen hallintolain 45 :n edellyttämiä perusteluita. Päätöksessä edellytetään seikkoja, joita ei ole edes mahdollista toteuttaa vaaditulla tavalla. Katsastuksessa myös jatkuvasti hyväksytään todistuksia, jotka eivät täytä tässä päätöksessä edellytettyjä kriteereitä. Käytännössä kaikki päätöksessä mainitut välilliset vaikutuskohteet tarkistetaan joka tapauksessa muutoskatsastuksessa. Sen lisäksi, että todistuksen vaatimiselle ei ole juridisesti kestäviä perusteita, se ei ole perusteltua myöskään käytännön näkökulmasta. Näillä perusteilla katsomme, että N.N. auton katsastus olisi tullut hyväksyä lähtökohtaisesti suoraan rakennemuutospäätöksen perusteella. Mikäli jonkinlainen todistus tai muu selvitys kuitenkin edellytetään, katsomme katsastuksessa esitetyn maahantuojan lausunnon alustasarjan soveltuvuudesta kyseiseen autoon ja tieliikennekäyttöön riittäväksi tarkempien kriteerien puuttuessa. Vaadimme kunnioittavasti hallinto-oikeutta joko 1.) kumoamaan Trafin oikaisuvaatimukseen antaman päätöksen ja vahvistamaan, että N.N. auton muutoskatsastus olisi tullut hyväksyä ilman minkäänlaisia todistuksia, tai 2.)

10 katsastus olisi tullut hyväksyä katsastuksessa esitetyllä maahantuojan todistuksella, tai 3.) palauttamaan asian Trafille uudellen käsiteltäväksi ja perusteltavaksi. 7. OIKEUDENKÄYNTIKULUT Koska tapauksessa on kysymys pääasiallisesti viranomaisen epäselvästä ohjeistuksesta ja ilmeisen väärästä laintulkinnasta, eikä viranomainen ole pyynnöstä huolimatta selvittänyt vaatimuksiaan tai niiden perusteita edes päätöksessään oikaisuvaatimukseen, katsomme kohtuuttomaksi, että oikeudenkäyntikulut jäisivät kokonaan asianosaisen itsensä vastuulle. Katsomme hallinto-oikeuskäsittelyn johtuvan viranomaisen virheestä ja näin ollen vaadimme hallintolainkäyttölain 74 :n perusteella korvattavaksi kohtuulliset oikeudenkäyntikulut erillisen laskun mukaisesti.

1. Asia Päätös muutoskatsastuksesta tehtyyn oikaisuvaatimukseen

1. Asia Päätös muutoskatsastuksesta tehtyyn oikaisuvaatimukseen PÄÄTÖS Päiväys/Datum 11.3.2014 Dnro/Dnr Viite/Referens TRAFI/2434/03.05.00/2014 Oikaisuvaatimus auton XXX- 123 muutoskatsastuksesta 1. Asia Päätös muutoskatsastuksesta tehtyyn oikaisuvaatimukseen 2. Hakija

Lisätiedot

Katsastuksesta tehtiin oikaisuvaatimus, jonka Trafi hylkäsi 11.3.2014 antamallaan päätöksellä.!

Katsastuksesta tehtiin oikaisuvaatimus, jonka Trafi hylkäsi 11.3.2014 antamallaan päätöksellä.! Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5 00520 Helsinki 1. ASIA Valitus liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) päätöksestä oikaisuvaatimukseen auton XXX-123 muutoskatsastusasiassa (Dnro TRAFI/2434/03.05.00/2014).

Lisätiedot

Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen

Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen Lakiehdotus 1. Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain (439/2008)

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (6) Antopäivä: 16.9.2015 Voimaantulopäivä: 21.9.2015 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/23887/03.04.03.02/2013 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet Ajoneuvolaki 1090/2002 7 Ajoneuvon rakenteen muuttaminen, ajoneuvon rakentaminen ja vaurioituneen ajoneuvon katsastaminen Jos ajoneuvon alkuperäisistä osista vaihdetaan 50 prosenttia tai enemmän, ajoneuvolle

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 5 ja 10 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen katsastusluvista annettua lakia siten, että henkilö

Lisätiedot

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSLUPAAN 14-0016-R/ AS OY METSOHOVIN KATETUT TERASSIT/VASTINE VALITUKSEEN 244/00.02.02/2014 VOLTK 17 Juhani Riuttanen

Lisätiedot

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta Keskustelutilaisuus 7.5.2015 Aikataulua Lausuntovaihe päättyy 8.5.2015 Lausuntoyhteenveto ja mahdolliset tarkistukset säädöksiin toukokuu Käännättäminen

Lisätiedot

Istuinten hyväksyminen pakettiauton ja kuorma-auton ohjaamoon tai kuormatilaan

Istuinten hyväksyminen pakettiauton ja kuorma-auton ohjaamoon tai kuormatilaan Päivämäärä MÄÄRÄYS OHJE Nro 18.6.2009 793/208/2009 Sisältöalue Istuinten hyväksyminen N-luokan ajoneuvon ohjaamoon tai kuormatilaan Toimivallan säädösperusta Ajoneuvolaki 1090/2002 99, LVMa 1248/2002 Kohderyhmät

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi.

Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi. Poikkeuksellinen säännöllinen työaika. Ensihoitopalvelu. Dnro 17/2015, annettu 22.3.2016 Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi. PÄÄTÖS OIKAISUVAATIMUSASIASSA

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

DIREKTIIVIEN JA E-SÄÄNTÖJEN MUKAISET VAATIMUKSET L-LUOKAN AJONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE JA ERILLISILLE TEKNI- SILLE YKSIKÖILLE

DIREKTIIVIEN JA E-SÄÄNTÖJEN MUKAISET VAATIMUKSET L-LUOKAN AJONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE JA ERILLISILLE TEKNI- SILLE YKSIKÖILLE 5158 Liite 1 DIREKTIIVIEN J SÄÄNTÖJEN MUKISET VTIMUKSET L-LUOKN JONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE J ERILLISILLE TEKNI- SILLE YKSIKÖILLE 1. Tätä taulukkoa sovelletaan vuonna tai sen jälkeen otettuun

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1 5299/01.02.01/2014 37 Oikaisuvaatimus aiheettomasti maksetun palkan takaisinperinnästä Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Harju, puh. 046 877 2591 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

Hallituksen esitys katsastuslupalaista. Tiedotustilaisuus 9.12.2010

Hallituksen esitys katsastuslupalaista. Tiedotustilaisuus 9.12.2010 Hallituksen esitys katsastuslupalaista Tiedotustilaisuus 9.12.2010 Taustaa Katsastusala vapautettiin asteittain kilpailulle vuodesta 1994. Kohonneet katsastushinnat sekä keskittynyt toimialarakenne edelleen

Lisätiedot

Autoharrastajat ry:n lausunto ehdotukseen auton rakenteen muuttamista koskevaksi määräykseksi

Autoharrastajat ry:n lausunto ehdotukseen auton rakenteen muuttamista koskevaksi määräykseksi Liikenteen turvallisuusvirasto PL 320 00101 Helsinki TRAFI/8777/03.04.03.00/2013 Autoharrastajat ry:n lausunto ehdotukseen auton rakenteen muuttamista koskevaksi määräykseksi SISÄLLYSLUETTELO AUTOHARRASTAJAT

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 1316/2011 Laki autoverolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 21.09.2015 Dnro OKV/1735/1/2014 1/5 ASIA Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 7.10.2014 osoittamassaan

Lisätiedot

M-, N-, L- ja O-luokan ajoneuvon vaatimustenmukaisuuden osoittaminen rekisteröintikatsastuksessa

M-, N-, L- ja O-luokan ajoneuvon vaatimustenmukaisuuden osoittaminen rekisteröintikatsastuksessa Antopäivä: 28.10.2011 Voimaantulopäivä: 29.10.2011 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009, Ajoneuvolaki 1090/2002 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen 1572/208/2009

Lisätiedot

Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012. Paavo Autere Lakimies Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012. Paavo Autere Lakimies Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012 Paavo Autere Lakimies Apteekkilupavalituksia koskeva esitys Esityksessä käsittelen Apteekkiluvan myöntämisen perusteita Lupavalitukseen

Lisätiedot

Ajoneuvolainsäädäntö 2011 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta (HAP) Jarmo Hirvonen Trafi. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ajoneuvolainsäädäntö 2011 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta (HAP) Jarmo Hirvonen Trafi. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajoneuvolainsäädäntö 2011 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta (HAP) Jarmo Hirvonen Trafi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Näkökulma Esityksen näkökulma lähes puhtaasti viranomaisnäkökulma, viranomaisvaatimukset

Lisätiedot

Ohje 1 (7) TRAFI/54021/03.04.03.03/2015

Ohje 1 (7) TRAFI/54021/03.04.03.03/2015 1 (7) Antopäivä: 30.9.2015 Voimaantulopäivä: 1.10.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Auton ja sen perävaunun rakenteen muuttaminen (TRAFI/8777/03.04.03.00/2013) Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö:

Lisätiedot

Puh, 0400 975 211 Sähköposti: esa.sirvio@manttavilppula.fi

Puh, 0400 975 211 Sähköposti: esa.sirvio@manttavilppula.fi 1 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS 2.11.2015 Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna ASIA: VALITUS TAMPEREEN KAUPUNGIN YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOJAOSTON PÄÄTÖKSESTÄ KOSKIEN SAKO- JA UM- PIKAIVOLIETTEENKULJETUSTA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 18.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 18.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) 13 Oikaisuvaatimus johtavan ylihammaslääkärin päätöksestä HEL 2015-006958 T 06 00 00 Päätösehdotus Perustelut päättää hylätä ********** oikaisuvaatimuksen keskitettyjen

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

KATSASTUSALA MURROKSESSA 2014

KATSASTUSALA MURROKSESSA 2014 KATSASTUSALA MURROKSESSA 2014 - Uhka vai uusia mahdollisuuksia? Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät Hämeenlinna 3.-4.4.2014 Projekti-insinööri Reijo Asp Katsastuksen toimilupalakimuutos (voimaan 1.7.2014)

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (8) 10.1.2008 Taltionumero 22 Diaarinumero 1245/3/07

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (8) 10.1.2008 Taltionumero 22 Diaarinumero 1245/3/07 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (8) 10.1.2008 Taltionumero 22 Diaarinumero 1245/3/07 Asia Valittaja Kansalaisuutta koskeva valitus Somalian kansalainen A Päätös, josta valitetaan Asian

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Ammattimaista käyttäjää koskevat keskeiset vaatimukset

Ammattimaista käyttäjää koskevat keskeiset vaatimukset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010 Ammattimaista käyttäjää koskevat keskeiset vaatimukset SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT, Helsinki 13.02.2014 ylitarkastaja Jari Knuuttila 1 AIMD D 90/385/

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen)

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) HOITOONMÄÄRÄÄMISPÄÄTÖS Lomake M3 (täytetään lomakkeen kielellä) 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 2. Tutkimusaika Tarkkailulähetteen

Lisätiedot

Virallinen mittaus ja muutoksenhaku. Puutavaranmittauslakiseminaari 3.4.2012 MTK

Virallinen mittaus ja muutoksenhaku. Puutavaranmittauslakiseminaari 3.4.2012 MTK Virallinen mittaus ja muutoksenhaku Puutavaranmittauslakiseminaari 3.4.2012 MTK 26 Erimielisyyden ratkaiseminen Mittauserimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti mittausosapuolten välillä. Jos mittausosapuolet

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 97/2005 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 49/2006 25.8.2006 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Ministeriö on 14.11.2005 antanut yli-insinööri A:lle

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

Lakisääteiset vaatimukset. Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä

Lakisääteiset vaatimukset. Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä Kaikissa maissa sovelletaan lakisääteisiä vaatimuksia ajoneuvoille, joilla ajetaan yleisillä teillä. EU:ssa ne koordinoidaan

Lisätiedot

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Laki tavaramerkkilain muuttamisesta muutetaan 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 14 :n 1 momentin

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 157/2009 Jussi Holmalahti, johtaja Lupaosasto Tietojärjestelmät

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 Asia Valittaja Kansalaisuutta koskeva valitus Iranin kansalainen A Päätös, josta valitetaan Asian

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7. Kaluston ja palvelun

Lisätiedot

Prosessien toipumissuunnitelma 31.8.2007 KAURA 31.8.2007 0.1. Björn Ziessler. Copyright Ajoneuvohallintokeskus 1(7)

Prosessien toipumissuunnitelma 31.8.2007 KAURA 31.8.2007 0.1. Björn Ziessler. Copyright Ajoneuvohallintokeskus 1(7) KAURA Prosessien toipumissuunnitelma 0.1 Björn Ziessler 1(7) 1. Yleistä Tässä suunnitelmassa kuvataan KAURA kehitysprojektin AT1 prosessien toipuminen tilanteissa, jolloin ATJ järjestelmät eivät ole käytettävissä

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 Pvm Dnro 31.3.2004 1608/01/2004 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 14.4.2004 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 9 ja 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Autoharrastajat ry. Autoharrastajat ry

Autoharrastajat ry. Autoharrastajat ry KOMMENTTIKOOSTE Määräys TRAFI/8777/03.04.03.00/20131(6) Perustelumuistion liite Kohta Kommentti Lausunnon antaja Trafi 1.3 a) Samaan tyyppiin kuuluvaksi tulee lukea myös muille kuin EU:n tai USA:n markkinoille

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

Autoasetuksen liitteen 8 soveltamisohje

Autoasetuksen liitteen 8 soveltamisohje Antopäivä: 26.10.2011 Voimaantulopäivä: 29.10.2011 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009, Ajoneuvolaki 1090/2002 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen 1583/208/2009;

Lisätiedot

Ajankohtaista sääntelystä - Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien

Ajankohtaista sääntelystä - Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien Ajankohtaista sääntelystä - Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä Johtava asiantuntija Aleksi Uttula Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Käsiteltävät asiat HE 99/2014 Hallituksen

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusohjeen liittäminen työsopimussuhteisen lomautusilmoitukseen

Oikaisuvaatimusohjeen liittäminen työsopimussuhteisen lomautusilmoitukseen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 14.10.2014 Dnro OKV/595/1/2013 1/5 ASIA Oikaisuvaatimusohjeen liittäminen työsopimussuhteisen lomautusilmoitukseen KANTELU A on kantelussaan 8.4.2013 arvostellut aikuisopiston rehtorin

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 42. Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 42. Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1 5299/01.02.01/2014 Kaupunginhallitus 37 19.1.2015 42 Oikaisuvaatimus aiheettomasti maksetun palkan takaisinperinnästä (Pöydälle 19.1.2015) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti:

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti: EV 181/1996 vp- HE 140/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 140/1996 vp laiksi puutavaranmittauslain

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011. 1217/2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011. 1217/2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011 1217/2011 Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

Ajankohtaista AKEn ajoneuvotekniikasta

Ajankohtaista AKEn ajoneuvotekniikasta Ajankohtaista AKEn ajoneuvotekniikasta Björn Ziessler 2.10.2009 1.10.2009 1 Katsastusalan muutokset Katsastusala Suomessa Markkinaosuudet: A-katsastus ~64% (pääomasijoittajien omistuksessa) K1-katsastajat

Lisätiedot

Turvallisuusalan Lausunto 1 (5) Tutkintotoimikunta 28.10.2015

Turvallisuusalan Lausunto 1 (5) Tutkintotoimikunta 28.10.2015 Turvallisuusalan Lausunto 1 (5) Tutkintotoimikunta 28.10.2015 Sisäministeriö Timo Kerttula Viite: Sisäministeriön lausuntopyyntö: hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin/ Seinäke/ Anna-Liisa Välske

Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin/ Seinäke/ Anna-Liisa Välske Ympäristölautakunta 5 20.01.2011 Ympäristölautakunta 14 08.02.2011 Ympäristölautakunta 13 05.02.2013 Ympäristölautakunta 24 12.03.2013 Ympäristölautakunta 15 04.03.2014 Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin

Lisätiedot

OHJE 2(5) 25.8.2015 Dnro LIVI/4495/05.00/2015 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3

OHJE 2(5) 25.8.2015 Dnro LIVI/4495/05.00/2015 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3 OHJE 2(5) Sisällys 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3 2 LAATUVAATIMUKSET KITKAMITTAREILLE... 3 2.1 Käyttöturvallisuus... 3 2.2 Kalibroitavuus... 3 2.3 Mittaustarkkuus... 4 2.3.1 Mittarien samankaltaisuuteen

Lisätiedot

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa:

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa: Sosiaali- ja terveysministeriö Terveyspalveluosasto Terveyspalveluryhmä PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO 19.12.2003 LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriölle ASIA Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ammattipätevyys 20.4.2015 Jussi-Pekka Laine Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Termistöä Kuorma-autonkuljettaja = ammattinimike henkilölle jonka työ on kuljettaa kuorma-autoa Kuorma-auton kuljettaja

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 999/420/2012 JULKINEN 13.11.2012 ASIA Valkeakosken Energia Oy:n jakeluverkkoasiakkaan oikeus omaa sähkönkulutustaan koskevaan tietoon ASIANOSAINEN Valkeakosken Energia

Lisätiedot

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp HE 200/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kera Oy -nimisestä

Lisätiedot

TE-toimisto on antanut asiasta oikeuskanslerinvirastolle selvityksen.

TE-toimisto on antanut asiasta oikeuskanslerinvirastolle selvityksen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 05.11.2013 Dnro OKV/582/1/2012 1/5 ASIA Työ- ja elinkeinotoimiston päätös starttiraha-asiassa KANTELU A osoitti 14.4.2012 oikeuskanslerille kantelun koskien työ- ja elinkeinotoimiston

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 22/2007 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 50/2007 28.9.2007 Asia Virkasuhteen irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen Virasto kihlakunnan poliisilaitos Päätös, johon

Lisätiedot

Kaasuauto. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät 23.-24.4.2015 Tampere. www.kvlakk.fi. Jussi Sireeni. www.kvlakk.fi

Kaasuauto. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät 23.-24.4.2015 Tampere. www.kvlakk.fi. Jussi Sireeni. www.kvlakk.fi Kaasuauto Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät 23.-24.4.2015 Tampere Miksi kaasua autoihin? Maa- ja biokaasu on edullinen polttoaine verrattuna öljyjalosteisiin jopa 40% säästöä polttoainekustannuksissa

Lisätiedot

Lausunnon antamisen määräaika on 15.1.2016. Lausuntopyyntö ja valitus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa.

Lausunnon antamisen määräaika on 15.1.2016. Lausuntopyyntö ja valitus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa. Kaupunginhallitus 10 11.01.2016 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitukseen koskien valtuuston päätöstä vuoden 2016 talousarvion hyväksymisestä Poikeluksen päiväkodin sulkemisen osalta / Koskela

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015. 1142/2015 Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015. 1142/2015 Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015 1142/2015 Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610 1 Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi Puh. (013) 631 610, Fax (013) 632 610 asianajotoimisto@pietarinen.inet.fi ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207 LAUSUNNON

Lisätiedot

Naulalevyrakenteiden CE - merkintä

Naulalevyrakenteiden CE - merkintä Naulalevyrakenteiden CE - merkintä Mikael Fonselius CPD 89/106/EC, Dec-1988 EN 14250, Jan-2010 (2005) PosPap from SG18, May 2009 AC-Ristikot-Over-Feb-11.doc 26 January, 2011 1 (14) Naulalevyristikoiden

Lisätiedot