1. Asia Päätös muutoskatsastuksesta tehtyyn oikaisuvaatimukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Asia Päätös muutoskatsastuksesta tehtyyn oikaisuvaatimukseen"

Transkriptio

1 PÄÄTÖS Päiväys/Datum Dnro/Dnr Viite/Referens TRAFI/2434/ /2014 Oikaisuvaatimus auton XXX- 123 muutoskatsastuksesta 1. Asia Päätös muutoskatsastuksesta tehtyyn oikaisuvaatimukseen 2. Hakija N.N. 3. Vaatimus N.N. on vaatinut Liikenteen turvallisuusvirastolta oikaisua Plus Katsastus Pirkkalan (jäljempänä katsastustoimipaikka) tekemään henkilöautoa XXX-123 koskevaan muutoskatsastuspäätökseen. 4. Asian käsittely Ajoneuvo on esitetty muutoskatsastukseen, koska siihen on vaihdettu alustasarja. Katsastuksesta laaditun tarkastuskortin mukaan auto on hylätty muutoskatsastuksessa, koska katsastustoimipaikka on katsonut alustasarjan hyväksyntädokumentin olevan puutteellinen, koska siinä ei oteta kantaa vaihdettujen jousien soveltuvuudesta autoon riittävän tarkasti. N.N. katsoo oikaisuvaatimuksessaan ensisijaisesti, että vaatimus tutkimuslaitoksen todistuksesta on lakiin perustumaton ja muutoskatsastus tulee hyväksyä säädöksissä mainittujen reunaehtojen täyttyessä ilman todistusta. Mikäli Liikenteen turvallisuusvirasto kuitenkin katsoo tutkimuslaitoksen todistuksen pakolliseksi, muutoskatsastuksessa esitetty tutkimuslaitoksen lausunto on sisällöltään riittävänä hyväksyttävä ja muutoskatsastus tulee hyväksyä N.N. oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksen mukaan muutoskatsastuksessa on tapahtunut virhe, joka Liikenteen turvallisuusviraston tulee oikaista. N.N. autoon asentama alustasarja olisi tullut hyväksyä muutoskatsastuksessa. Muutoskatsastus on hylätty, koska katsastajan mukaan alustasarjan mukana seurannut VTT Expert Services Oy:n lausunto ei ollut riittävä. Oikaisuvaatimuksen mukaan vaatimus tutkimuslaitoksen todistuksesta on lakiin perustumaton, joten muutoskatsastus tulee hyväksyä ilman todistusta säädöksissä mainittujen reunaehtojen täyttyessä. Auton korkeuden muuttamisesta säädetään auton rakenteen muuttamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen (779/1998, jäljempänä

2 2/6 rakennemuutospäätös) 15 :ssä. Pykälässä asetetaan reunaehdot, joiden puitteissa korkeuden muutos voidaan muutoskatsastuksessa hyväksyä. Pykälässä ei vaadita tutkimuslaitoksen todistusta tai muutakaan selvitystä. Rakennemuutospäätöksen monessa muussa pykälässä on erikseen vaatimus mahdollisesti tarvittavista selvityksistä. Rakennemuutospäätös on tarkkuudessaan hyvin yksityiskohtainen, joten ei ole realistista ajatella, että vaatimus todistuksista tai muista selvityksistä olisi jäänyt epähuomiossa pois vaan ministeriö on päätöksessään eksplisiittisesti todennut, että korkeudenmuutoksista ei tarvita todistuksia tai muitakaan selvityksiä. Se, että todistusta ei tarvita, on myös hyvin linjassa sen tosiasian kanssa, että iskunvaimentimille tai jousille ei ole minkäänlaisia teknisiä vaatimuksia. On siten epäselvää, mistä todistus ylipäätään tulisi kirjoittaa. Vaatimus riippumattoman tutkimuslaitoksen todistuksesta pohjautuu Liikenteen turvallisuusviraston ohjeeseen Auton alustan korkeuden muuttaminen jousimuutoksin (nro TRAFI/33691/ /2010). Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa toimialaansa koskevia oikeussääntöjä vain erikseen säädetyn toimivaltansa puitteissa. Koska rakennemuutospäätös ei vaadi tässä tapauksessa todistusta, Liikenteen turvallisuusviraston ohje käytännössä muuttaisi päätöksen vaatimuksia tiukempaan suuntaan. Kysymys on siten asiallisesti uudesta oikeussäännöstä, joka vaatii erillisen ja nimenomaisen valtuutuksen. Koska tällaista valtuutusta ei ole, Liikenteen turvallisuusvirastolla ei ole toimivaltaa säätää todistusvaatimuksesta vastoin selvää säännöstä ministeriön päätöksessä. Mikäli Liikenteen turvallisuusvirasto kuitenkin katsoo tutkimuslaitoksen todistuksen pakolliseksi, muutoskatsastus olisi tullut joka tapauksessa hyväksyä, koska esitetty VTT Expert Services Oy:n lausunto on sisällöltään riittävä. Liikenteen turvallisuusviraston ohjeessa todetaan, että alustasarjan soveltuvuus autoon voidaan osoittaa riippumattoman tutkimuslaitoksen todistuksella. Koska muuta vaatimusta todistusten sisältövaatimuksista ei ole, soveltuvuuden on katsottava tarkoittavan sitä, että alustasarja sopii puheena olevaan autoon ilman, että auton rakenteeseen tarvitsee tehdä muutoksia. Tämä seikka voidaan luotettavasti todeta suoritetulla mittavertailulla. VTT Expert Service Oy:n näkemyksen mukaan alustasarjan asennus ei vaikuta haitallisesti auton liikenneturvallisuuteen ja rakennemuutospäätöksen reunaehtojen puitteissa toimittaessa auto täyttää edelleen niin rakennemuutospäätöksen kuin autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1248/2002) vaatimukset niihin myöhemmin tehtyine muutokseen. Näkemys perustuu VTT Expert Services Oy:n yleiseen kokemukseen ajoneuvotekniikan parissa. VTT Expert Servicen lausunnossa on myös esitetty alustasarjan tunnistetiedot erikseen iskunvaimentimien ja jousen osalta. 4.2 Katsastustoimipaikan selvitys Katsastustoimipaikka on antanut Liikenteen turvallisuusvirastolle selvityksen

3 Katsastustoimipaikan selvityksen mukaan katsastajan päätös perustuu rakennemuutospäätöksen 3 :n 2 momenttiin sekä Liikenteen turvallisuusviraston ohjeeseen nro TRAFI/33691/ / /6 Asiakkaan toimittamassa VTT Expert Services Oy:n tutkimusselosteessa nro VTT-S on vertailtu auton alkuperäisen käytetyn alustasarjan ja uuden tarvikeosana myytävän alustasarjan (valmistajayritys Taiwan Bor-Chuan Enterprise Ltd) kiinnityspisteiden mittoja. Näytteenä ovat olleet alkuperäinen alustasarja sekä muutoskatsastuksen kohteena olevan tarvikealustasarjan piirustukset. Katsastajan tulkinnan mukaan tutkimusselosteessa ei ole riittävän tarkasti tutkittu alustasarjan soveltuvuutta kyseiseen EYtyyppihyväksyttyyn automalliin. Tarvikealustasarjan soveltuvuutta ei ole fyysisesti tutkittu valmistusmateriaalien ja ominaisuuksien osalta vaan ainoastaan vertailtu kiinnityspisteiden mittoja piirustuksen perusteella. Tämän lisäksi tutkimusselosteessa ei ole riittävän selkeästi ilmoitettu alustasarjan tunnistetietoja. Edellä mainittujen seikkojen perusteella katsastaja on katsonut, ettei tutkimusseloste ole riittävä osoittamaan alustasarjan vaatimustenmukaisuutta. Tutkimusselosteessa ei esimerkiksi mainita mitään akselimassojen riittävyydestä. 5. Päätös Liikenteen turvallisuusvirasto hylkää oikaisuvaatimuksen. 6. Perustelut 6.1 Sovelletut säännökset Ajoneuvolain (1090/2002) 4 :n 1 momentin mukaan ajoneuvon on oltava rakenteeltaan, varusteiltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen sekä ajoneuvoja koskevien säännösten mukainen. Ajoneuvolain 7 :n 1 momentin mukaan liikenteessä käytettävän ajoneuvon rakennetta ei saa käyttöönoton jälkeen muuttaa sellaiseksi, ettei ajoneuvo enää täytä sitä koskevia vaatimuksia, ellei liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädetä vähäisistä poikkeuksista toisin. Rakennemuutospäätöksen 2 :ssä säädettyjen yleisten periaatteiden mukaan muutetun auton on täytettävä ajoneuvolain, autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen, ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen ja ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen vaatimukset niihin mahdollisesti myöhemmin tehtyine muutoksineen, jollei rakennemuutospäätöksessä toisin säädetä. Muutokset eivät saa heikentää auton liikenneturvallisuuteen vaikuttavia ominaisuuksia. Autoa, auton rakenneosaa, varustetta tai ominaisuutta ei saa auton käytössä vaihtaa tai muuttaa siten, että niille säädetyt käyttöönottoajankohdan mukaiset tai niitä uudemmat vaatimukset eivät täyty. Tarvittaessa vaatimuksenmukaisuudesta on esitettävä selvitys. Rakennemuutospäätöksen 3 :n 2 momentin mukaan autoa, jonka sen käyttöönottoajankohtana on edellytetty olevan EY-tyyppihyväksytty, ei saa käytössä muuttaa eikä sen osia vaihtaa siten, etteivät käyttöönottoajankohtana vaaditun EY-tyyppihyväksynnän edellyttämät vaatimukset tai niitä uudemmat vaatimukset täyty. EYtyyppihyväksynnän edellyttämien vaatimusten täyttämisen

4 osoittamiseksi ei kuitenkaan vaadita EY- tai E-hyväksynnän hankkimista muutoksille. Rakennemuutospäätöksen 4 :n 1 momentin mukaan muutetun auton muutoskatsastuksesta säädetään ajoneuvolaissa ja ajoneuvojen hyväksynnästä annetussa asetuksessa. 4/6 Ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2002, jäljempänä hyväksyntäasetus) 26 :n 1 momentin mukaan muutoskatsastuksessa noudatetaan soveltuvin osin asetuksen 3 luvun rekisteröintikatsastusta koskevia säännöksiä. Hyväksyntäasetuksen 22 :n 1 momentin mukaan katsastustoimipaikka voi vaatia ajoneuvon katsastukseen esittäjää toimittamaan ajoneuvolain 60 a :n tai sen nojalla säädetyn taikka 60 b :n 1 momentin mukaisen selvityksen vaatimusten täyttymisestä, jos katsastustoimipaikka ei käytettävissään olevien tietojen tai teknisen tarkastuksen avulla voi jonkin rakenteen tai varusteen osalta vakuuttua ajoneuvon vaatimustenmukaisuudesta. Ajoneuvolain 60 a :n 1 momentissa viitataan lain 50 e :n 2 momentin 1-4 kohdissa tarkoitettuihin vaatimustenmukaisuuden osoittamistapoihin. Rakennemuutospäätöksen 15 :n mukaan muutoskatsastuksessa saadaan hyväksyä auton alustan korkeuden muuttaminen jousia säätämällä, takomalla tai vaihtamalla taikka asentamalla jousen ja akselin väliin tai jousen korin puoleiseen kiinnityspisteeseen asianmukaiset korotus- tai madalluskappaleet. M1- ja N1-luokan auton korkeutta saadaan jousitusmuutoksilla muuttaa enintään 51 mm tai M1G- ja N1G-luokan auton 77 mm. Maavaran on muutoksen jälkeen oltava, auton ollessa kuormaamaton, niin suuri, että yhden akseliston joustovaran loppuessa tai toisen puolen renkaiden tyhjentyessä mikään alustan osa ei osu maahan. Maavaran on kuitenkin oltava vähintään 80 mm. Ajoneuvolain alkuperäisen 99 :n 3 momentin mukaan Ajoneuvohallintokeskus ( lähtien Liikenteen turvallisuusvirasto) voi antaa tarkempia ohjeita katsastukseen liittyvien ilmoitusten tekemisestä, katsastuksessa käytettävistä asiakirjoista ja katsastustehtävien suorittamisesta. Säännös on kumottu lailla 276/2010, koska eduskunnan perustuslakivaliokunta on lausuntokäytännössään katsonut, että ohjeiden antamista koskevaa valtuutusta ei tulisi ottaa lakeihin vaan viranomainen voi laissa säädetyn tehtävänsä alalla antaa ohjeita ilman eri valtuutusta. Liikenteen turvallisuusvirasto on antanut katsastustoimipaikoille ohjeen Auton alustan korkeuden muuttaminen jousimuutoksin (nro TRAFI/33691/ /2010). Ohjeen mukaan auton, jonka on edellytetty olevan EY-tyyppihyväksytty tai sitä vastaava, korkeuden muuttaminen käyttämällä automalliin soveltuvia alustan madallustai korotussarjoja saadaan hyväksyä muutoskatsastuksessa rakennemuutospäätöksessä säädetyin ehdoin. EYtyyppihyväksyntävaatimuksen alaisen auton jousituksen korkeutta saadaan muuttaa automalliin tarkoitettuja jousia tai muutossarjaa käyttäen. Tällöin on noudatettava auton tai muutososien valmistajan taikka tutkimuslaitoksen antamia ohjeita. Muutoskatsastuksessa on esitettävä selvitys alustasarjan soveltuvuudesta autoon. Alustasarjan soveltuvuus autoon voidaan osoittaa esimerkiksi auton

5 5/6 7. Sovelletut säännökset valmistajan lausunnolla tai riippumattoman tutkimuslaitoksen todistuksella 6.2 Katsastuspäätöksen oikeellisuuden arviointi Muutoskatsastuksessa on tarkastettava autoon asennetun alustasarjan soveltuvuus yleisessä tieliikenteessä käytettäväksi, alustasarjan soveltuvuus kyseiseen autoon ja auton EYtyyppihyväksynnän edellyttämien vaatimusten täyttyminen muutoskohteiden ja niiden välillisten vaikutuskohteiden osalta. Liikenteen turvallisuusvirasto katsoo, että EYtyyppihyväksyntävaatimuksen alaisen auton alustan korkeutta saadaan muuttaa vain sellaisia osia tai muutossarjoja käyttäen, jotka nimetty tutkimuslaitos, muun ETA-valtion ilmoittama tutkimuslaitos tai hyväksytty asiantuntija on tarkastanut ja todennut muutoksen kohteena olevaan autoon soveltuviksi ja yleiseen tieliikenteeseen tarkoitetuiksi. Tutkimuslaitoksen tai hyväksytyn asiantuntijan lausunnosta on yksiselitteisesti ilmettävä riittävät tunnistetiedot muutoksen kohteena olevasta autosta (valmistaja, kauppanimi ja mallimerkintä, EY-tyyppihyväksyntänumero) ja autoon vaihdettavista osista (osien valmistaja, osien mallimerkinnät ja tekniset tiedot sekä auton korkeuden nimellismuutos alustasarjan asentamisen seurauksena). Auton alustan osien vaihtaminen ja korkeuden muuttaminen vaikuttaa oleellisesti auton liikenneturvallisuuteen liittyviin järjestelmiin ja auton vaatimustenmukaisuuteen. Tämän vuoksi lähtökohtana on, että tutkimuslaitoksen tai hyväksytyn asiantuntijan lausunnossa on otettava kantaa niihin kohteisiin, joihin alustan osien vaihtaminen ja korkeuden muuttaminen vaikuttaa. Tällaisia kohteita ovat suurimmat sallitut akselimassat, valojen sijainti, suuntaus ja korkeussäätö, pyörien asentokulmat, renkaat ja vanteet sekä vetokoukun korkeus. Muutoskatsastuksessa on otettava huomioon tutkimuslaitoksen tai hyväksytyn asiantuntijan lausuntoon mahdollisesti sisältyvät rajoitukset tai ehdot muutoksen hyväksymiselle. Liikenteen turvallisuusvirasto katsoo, että katsastustoimipaikka on voinut hylätä ajoneuvon XXX-123 muutoskatsastuksen sillä perusteella, että VTT Expert Services Oy:n tutkimusseloste nro VTT- S ei ole ollut riittävä osoittamaan alustasarjan soveltuvuutta kyseiseen autoon ja auton vaatimustenmukaisuutta. Tutkimusseloste on laadittu pelkästään vertailemalla alkuperäistä alustasarjaa ja tarvikeosina myytävien alustasarjojen piirustuksia. Tarvikealustasarjan soveltuvuutta ei ole fyysisesti tutkittu valmistusmateriaalien ja ominaisuuksien osalta. Lisäksi tutkimusselosteessa on asetettu useita ehtoja alustasarjan soveltuvuudelle. Ajoneuvolaki (1090/2002) 4, 7, 50 e ja 60 a Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä (1244/2002) 22 ja 26

6 6/6 Liikenneministeriön päätös auton rakenteen muuttamisesta (779/1998) 2, 3, 4 ja 15 Liikenteen turvallisuusviraston ohje Auton alustan korkeuden muuttaminen jousimuutoksin (nro TRAFI/33691/ /2010) Yksikönpäällikkö Jouko Linnasaari Erityisasiantuntija Markku Kärkkäinen Liite: valitusosoitus Tiedoksi: Plus Katsastus Pirkkala

Katsastuksesta tehtiin oikaisuvaatimus, jonka Trafi hylkäsi 11.3.2014 antamallaan päätöksellä.!

Katsastuksesta tehtiin oikaisuvaatimus, jonka Trafi hylkäsi 11.3.2014 antamallaan päätöksellä.! Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5 00520 Helsinki 1. ASIA Valitus liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) päätöksestä oikaisuvaatimukseen auton XXX-123 muutoskatsastusasiassa (Dnro TRAFI/2434/03.05.00/2014).

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA SISÄLLYS. N:o 1243. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA SISÄLLYS. N:o 1243. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1243 1247 SISÄLLYS N:o Sivu 1243 Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta... 5047

Lisätiedot

Autoasetuksen liitteen 8 soveltamisohje

Autoasetuksen liitteen 8 soveltamisohje Antopäivä: 15.06.2012 Voimaantulopäivä: 18.06.2012 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009, Ajoneuvolaki 1090/2002 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/18072/03.04.03.03/2011;

Lisätiedot

Soveltamisohjeita liikenneministeriön päätökseen auton rakenteen muuttamisesta (779/1998)

Soveltamisohjeita liikenneministeriön päätökseen auton rakenteen muuttamisesta (779/1998) Ohje 1 (8) Antopäivä: 28.10.2011 Voimaantulopäivä: 29.10.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen 533/208/2009 Soveltamisala:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvojen katsastusja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait ajoneuvojen

Lisätiedot

LVM/LTU 11.6.2010/ laus. 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LVM/LTU 11.6.2010/ laus. 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1 LVM/LTU 11.6.2010/ laus. 3 Hallituksen esitys Eduskunnalle ajoneuvojen katsastus- ja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN

Lisätiedot

KATSASTAJAN KÄSIKIRJA Versio 2.0 22.10.2008

KATSASTAJAN KÄSIKIRJA Versio 2.0 22.10.2008 1.0 Sisällysluettelo KATSASTAJAN KÄSIKIRJA Versio 2.0 22.10.2008 1 1.0 Sisällysluettelo 2. KÄSIKIRJAN TARKOITUS, SISÄLLÖNKUVAUS JA KÄYTTÖOHJE... 4 2.1 JOHDANTO...4 2.2 KÄSIKIRJAN KÄYTTÖ...5 2.3 KÄYTETTYJÄ

Lisätiedot

Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien sekä niiden perävaunujen rakenne ja varusteet

Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien sekä niiden perävaunujen rakenne ja varusteet 1 (21) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ajoneuvolaki (1090/2002) 13 a, 17, 27 a, 29, 36, 60 a ja 61 a Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot:

Lisätiedot

Ajoneuvojen korjaaminen ja muuttaminen Suomessa Ajoneuvojen ns. prosenttisäädösten uudistamisehdotukset

Ajoneuvojen korjaaminen ja muuttaminen Suomessa Ajoneuvojen ns. prosenttisäädösten uudistamisehdotukset LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 29/2006 Ajoneuvojen korjaaminen ja muuttaminen Suomessa Ajoneuvojen ns. prosenttisäädösten uudistamisehdotukset Helsinki, 2006 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvontaa koskevan lainsäädännön uudistamisesta Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki liikenteessä käytettävien

Lisätiedot

Auton liikennekelpoisuuden arviointi muutoskatsastuksessa

Auton liikennekelpoisuuden arviointi muutoskatsastuksessa Ville Lyytinen Auton liikennekelpoisuuden arviointi muutoskatsastuksessa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Espoossa 26.5.2014 Valvoja: Professori

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2004:8 Tukitehtävälain uudistamistyöryhmän muistio Helsinki 2004

Työryhmämuistio MMM 2004:8 Tukitehtävälain uudistamistyöryhmän muistio Helsinki 2004 Työryhmämuistio MMM 2004:8 Tukitehtävälain uudistamistyöryhmän muistio Helsinki 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1 2 PERUSTUSLAIN SEKÄ ERÄIDEN YLEISSÄÄDÖSTEN AIHEUTTAMAT MUUTOSTARPEET...1 2.1 Perustuslaki...2

Lisätiedot

AUTOVEROTUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN

AUTOVEROTUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN AUTOVEROTUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN Työryhmämuistio 5/2012 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet: www.vm.fi Taitto: Anitta Heiskanen /

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2009 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään ammattipätevyydestä, joka kuljettajalta

Lisätiedot

Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa ja kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi

Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa ja kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi ANONYMISOITU PÄÄTÖS 25.05.2015 Dnro OKV/384/1/2015 1/8 ASIA Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa ja kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi KANTELU Kantelija on oikeuskanslerinvirastoon 13.3.2015

Lisätiedot

1(10) TYÖNEUVOSTO Mikonkatu 4, PL 34 0023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 LAUSUNTO. Nro 1393-04 äänestys 7-2 1/2004 28.4.2004.

1(10) TYÖNEUVOSTO Mikonkatu 4, PL 34 0023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 LAUSUNTO. Nro 1393-04 äänestys 7-2 1/2004 28.4.2004. 1(10) TYÖNEUVOSTO Mikonkatu 4, PL 34 0023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 Lausunnonpyytäjä: Asianosainen: LAUSUNTO 28.4.2004 Uudenmaan työsuojelupiiri X Oy Nro 1393-04 äänestys 7-2 1/2004 Asia: Ylityön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1664. Laki. rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä. Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

SISÄLLYS. N:o 1664. Laki. rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä. Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1664 1665 SISÄLLYS N:o Sivu 1664 Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä... 1665 Opetusministeriön asetus

Lisätiedot

Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan menettely

Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan menettely ANONYMISOITU PÄÄTÖS 25.02.2015 Dnro OKV/1531/1/2013 1/7 ASIA Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan menettely KANTELU A arvostelee 25.9.2013 päivätyssä oikeuskanslerille osoittamassaan kantelussa oikeusministeriön

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

HENKILÖREKISTERIIN TALLENNETUN TIEDON KORJAAMINEN

HENKILÖREKISTERIIN TALLENNETUN TIEDON KORJAAMINEN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖREKISTERIIN TALLENNETUN TIEDON KORJAAMINEN Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLLYS 1 TIEDON KORJAAMINEN PÄHKINÄNKUORESSA...3 2 HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 Taltionumero 2193 Diaarinumero 3404/2/07 Vuosikirja Asia Valittaja Autoveroa koskeva valitus Raimo Werning, Espoo Päätös, josta valitetaan

Lisätiedot

RASKAIDEN AJONEUVOJEN PAINEILMAJARRUJEN TARKASTUS KATSASTUKSESSA

RASKAIDEN AJONEUVOJEN PAINEILMAJARRUJEN TARKASTUS KATSASTUKSESSA 1 (18) Antopäivä: 26.6.2014 Voimaantulopäivä: 1.7.2014 Säädösperusta: Laki ajoneuvolain muuttamisesta (961/2013) 53 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Moottoriajoneuvojen ja niiden

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kuntalakia tarkistettavaksi laista annetun selonteon johdosta. Kunnan toimielinten

Lisätiedot

Laki rakennuksen energiatodistuksesta

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 1 Laki rakennuksen energiatodistuksesta VOIMASSA OLEVA LAKI 50/2013 Muutosehdotukset 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Tämän lain tarkoituksena on erityisesti lisäämällä mahdollisuuksia

Lisätiedot

Hal 302 Asuntokauppalaki 23.9.1994/843

Hal 302 Asuntokauppalaki 23.9.1994/843 1 luku. (7.10.2005/795) Yleiset säännökset Hal 302 Asuntokauppalaki 23.9.1994/843 1 luku. (7.10.2005/795) Yleiset säännökset 1 (7.10.2005/795) Lain soveltamisala. Tämä laki koskee asunto-osakkeiden ja

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 67/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle pohjoismaisen avioliittokonvention muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi kyseisen sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Hyväksytyt huolto-organisaatiot Muutos 4 1. marraskuuta 2001 Joint Aviation Authorities SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYTYT

Lisätiedot

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennustyön valvonta MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999)

Lisätiedot