KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 134"

Transkriptio

1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginvaltuusto Aika klo 18:30-19:40 Paikka Kaupungintalo, valtuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen Kesärannan asemakaavan muutos ja laajennus Vuokratontin lunastaminen kiinteistöstä Santaholma 16:290, Eero Johannes Laukkanen 54 Maa-alueiden ostaminen Risto Apulilta Kiinteistön Kärje RN:o 4:253 ostaminen Simo ja Kaarina Kärjältä 56 Kaupungin kiinteistöjen myynti Eron myöntäminen Elisa Siipolalle valtuuston ja sivistyslautakunnan varayyksistä ja sivistyslautakunnan varaen valitseminen 58 Valtuustoaloitteet

2 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ OSALLISTUJAT Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Aho Erkki Ainali Veli Alho Päivi Alho Sirkka Arvo Jouko II varapuheenjohtaja Halmeenpää Hanna Heikkilä Miika I varapuheenjohtaja Hietala Väinö Hihnala Tarmo Jyrinki Jouni Kaattari Laura Kinare Eero Murtoniemi Alpo Myllylahti Terttu Myllylä Raili Mäntymäki Ritva Märsylä Pekka puheenjohtaja Niemelä Kullervo Niemelä Mari Nivala Juha Ojala Tapani Pahkala Eija Pernu Lek Prittinen Anu Puusaari Alpo Rahkola Juha Saari Hanna Suni Timo Tolonen Juhani Untinen Jorma Vuotila Aulis Rautakoski Ossi vara Heikkilä Eeva-Liisa vara Siirilä Aila vara Puoskari Jukka kaupunginjohtaja Juvonen Otso kaupunginsihteeri Paakki Aleksiina kaavoituspäällikkö klo Matkaselkä Ari maanmittausteknikko klo Raiman Marko tekninen johtaja klo POISSA Hänninen Sami Nevalainen Tuomas Rahja Mikko Tilus Riitta Anneli III varapuheenjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

3 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Pekka Märsylä Puheenjohtaja Otso Juvonen Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Untinen ja Aulis Vuotila Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Kalajoki Allekirjoitukset Jorma Untinen Aulis Vuotila PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Arkistosihteeri Raija Aho

4 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kvalt 49 Kuntalain 54 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja annettava yleisesti tiedoksi vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kalajoen valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu val tuuston kokoukseen on vähintään kuusi (6) päivää ennen kokousta lähe tettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läs näolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa kokouksesta on annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Työjärjestyksen 9 :n mukaan esityslista joka sisältää selos tuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksistä, on lä hetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on asetettu julkisesti nähtäville kaupungin ilmoitustaululle Kokouskutsu on lähetetty myös valtuuston ja kaupunginhallituksen ille. Lisäksi kutsu on julkaistu Ka lajoki Seutu -lehdessä. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuis ta on saapuvilla. Puheenjohtaja: Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien valtuutettujen lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi. Kaupunginvaltuusto: Valtuuston kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan liitteenä on läsnäololista. Liitteet 1 Valtuuston läsnäololista

5 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Kvalt 50 Puheenjohtaja: Valtuusto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Jorma Un ti sen ja Aulis Vuotilan sekä päättää, että tämän kokouksen pöytä kir ja tar kas te taan klo mennessä. Kaupunginvaltuusto: Valtuusto valitsi tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Jorma Untisen ja Aulis Vuotilan sekä päätti, että tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan klo mennessä.

6 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginvaltuusto Työjärjestyksen hyväksyminen Kvalt 51 Puheenjohtaja: Valtuusto hyväksyy tämän esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Kaupunginvaltuusto: Valtuusto hyväksyi tämän esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

7 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kesärannan asemakaavan muutos ja laajennus 233/ /2012 ElMaTmk (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Kaavoituskatsauksessa 2012 on esitetty Kesärannan asema kaa va muu toksen ja -laajennuksen käynnistyminen vuoden 2012 aikana. Tekninen johtaja on teh nyt vi ranhaltijapäätöksen (15 ) kaavan hankinnasta pui te sopi muskumppa ni Arkkitehdit m3 Oy:n kanssa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut. Kaava-alue käsittää Pikku-Keskuskarin, Sonninnokan ja Tiironnokan alueet. Suunnittelualueella tut ki taan alu een hyö dyn tä mis tä eri tyyp pi seen lo ma-asunto ra ken ta miseen se kä vir kis tys käyt töön. Suun nit telu työn tavoit tee na on löy tää alu een vah vuudet ja ve to voi ma te ki jät, joi den avulla lo ma-asuinalueen liitty mi nen ym päris töön sä, luon non ja mai seman ele men tit, liikkumisen jär jes telyt, kun nallis tekni set sekä täy den nysrakenta misen tapa pystytään rat kai semaan. Suun nitte lu työn avulla py ritään löytä mään alueelle kaupunki ku vallisesti ja toi minnal li sesti korkea ta soinen rat kaisu ja luomaan kaavalli set edellytykset sen to teutumi selle. Oheismateri aalina on osallistumis- ja arviointisuunni tel ma. Kaavoituspäällikkö: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle Kesärannan ase ma kaa va vireille saattamista asettamalla osal lis tumis- ja ar viointisuunni tel ma nähtävil le. Osallis tu mis- ja ar viointi suunni tel masta tie do tetaan osalli sia. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Puheenjohtaja Jukka Puoskari ja elinkeinojohtaja Miia Himanka poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana asian käsittelyn ajan toimi varapuheenjohtaja Pekka Märsylä. Khall

8 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ElMaTmk Esityslistan oheismateriaalina on osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Hallintosäännön 20 3 momentin mukaan esittelijästä määrätään toimielimen joh to sään nössä. Esittelijän ollessa estyneenä toimii esittelijänä hänen sijai sek seen määrätty ja esteellisenä ollessa toimielimen puheenjohtaja. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy elin kei no- ja maankäyttötoimikunnan esityksen. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että kaupunginjohtaja Jukka Puoskari, kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Hanna Saari ja kaupunginhallituksen Anu Prittinen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Marraskuussa on käynnistetty rakennetun ympäristön selvitys maastokäynnillä. Luon to- ja linnustoselvitykset sekä alustavat vaihtoehto hah motel mat alu een maan käy tös tä ovat val mis tu neet. Kaavasta järjeste tään viran omais neuvot telu joulu kuus sa. Oheismateriaalina on luontoselvitys, linnustoselvitys ja kaksi vaihtoehtoluonnosta. Kokouksessa suunnitelmia alueelta esittää arkkitehti Kari Nykänen Arkkitehdit m3 Oy:stä. Kaavoituspäällikkö: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta merkitsee laadi tut suunnitelmat tiedoksi ja linjaa jat ko suun nit telua. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Aluerakentamisen osalta tavoitellaan tiivistä ja tehokasta ratkaisua hahmotelmien mukaisesti. Suunnittelua viedään eteenpäin lampiai heet alueelle esittäen. Toisessa vaihtoehdossa esitetään katuyhteys Pikku-Keskuskarista Tiironnokantielle. Virkistysreittiyhteydet suun nittelualueen sisällä, merenrantaan ja muihin reitteihin ovat keskei siä.

9 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ElMaTmk Miia Himanka, Jukka Puoskari ja Jouni Jyrinki poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ajaksi. Pekka Märsylä toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ajan. (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Viranomaisneuvottelu pidettin Viranomaisneuvottelussa keskusteltiin luontoselvityksen tarkentamisesta, alueen rakentamisen tehokkuudesta ja olevasta rakennuskannasta. Luontoselvitystä tarkennetaan. Asemakaavaluonnosvaihtoehtoja ei ole laadittu. Suunnittelua rajaavien teki jöiden (oleva tarkoituksenmukainen ties tö, rakentuneet ja määrittelemättömät vuokra-alueet, gol fin suojaetäisyydet) vuoksi kah ta vaih to eh to luonnosta ei olisi ollut tarkoituksenmukaista laatia. Asemakaavaluonnoksessa on esi tet ty noin 140 uut ta tont tia ra ken net tu jen (64 ra ken nus paik kaa) li säk si. Tontti lu ku määrä on pie nen ty nyt eri tyi ses ti golfin suoja etäi syyksien huo mioimisen vuoksi. Ko kouk sessa kaa va luonnosta esit telee Arkki tehdit m3:n Kari Ny kä nen. Oheismateriaalina on viranomaisneuvottelun muistio ja alustava kaa va luonnoskartta.kokouksessa esitellään viimeistelty kaavaluonnoskartta ja kaavaselostus. Kaavoituspäällikkö: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kaupun gin hal lituk selle, että Kesä rannan asemakaavamuutoksen ja -laajennuksen laa ti mis vai heen aineisto ase tetaan nähtäville MRL:n 62 :n ja MRA :n 30 :n mu kai sesti ja siitä pyy detään lausunnot osallistumis- ja arviointisuunni tel mas sa maini tuilta vi ranomaistahoilta. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Ennen kaupunginhallituksen käsittelyä golfyhtiön kans sa neuvotellaan suojaverkosta, rannan rakennusten suojelukysymys ten perusteluja pohditaan ja täydennysrakentamisen osoittamista ko ko alueella pohditaan. Jouni Jyrinki, Jukka Puoskari ja Miia Himanka poistuivat esteellisinä asian kä sit te lyn ajaksi. Tämän pykälän ajan Pekka Märsylä toimi puheenjohtajana ja Väinö Hietala pöytäkirjantarkastajana. Khall

10 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaavan laatimisvaiheen aineisto on valmistunut. Golfyhtiön kanssa käy dyn suunnittelupalaverin jälkeen päädyttiin ratkaisuun, jossa suojaverkkoa ei osoiteta, vaan tontit ulotetaan riittävän suojaetäisyyden päähän golf väy listä. Ran nan lo ma mökkejä ei ole esitetty suojeltavaksi. Luontoselvityk seen on teh ty tar ken nuk sia. Laa jan vii ta sam mak ko alu een vuoksi suun ni telmaa on jou duttu kriit ti sesti uudelleen arvioimaan ra ken netta vien alueiden ja lam pi alueiden osal ta. Kaavan nähtävillä olon aikana järjestetään yleisötilaisuus ja kaavaluonnos merkitään maastoon. Esityslistan oheis ma te ri aa lina ovat kaa va luon nos kartta ja kaavaselostus. Hallintosäännön 6 :n kohdan "Esittely" mukaan kaupunginhallituksen asiat esit te lee kaupunginjohtaja ja hänen esteellisenä ollessaan kaupunginhalli tuk sen pu heenjohtaja. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeino- ja maankäyttö toimikunnan esityksen. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki osallistui tämän asian käsittelyyn klo Merkittiin, että kaupunginjohtaja Jukka Puoskari ja kaupun ginhallituksen Hanna Saari ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistui vat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Khall (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Kesärannan asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä Yleisötilaisuus on pidetty Tilaisuuteen osallistui paljon mökinomistajia ja muita kiinnostuneita. Nähtävillä olon aikana on maastossa neuvoteltu kymmeniä kertoja maanomistajien ja pääosin mökinomistajien kanssa. Kaavaluonnos on merkitty maastoon. Erillisiä tontinrajoja on useaan otteeseen muutettu ja uudelleen paalutettu. Palautteena saatiin viisi lausuntoa ja 37 mielipidettä. Palautteen saamisen jälkeen on neuvoteltu ranta-alueen maanomistajan (Etelänkylän jako- ja kalastuskunta) kanssa saadusta palautteesta yksityiskohtaisesti ja maan-

11 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto omistajana jakokunta on vuokralaisten (mökinomistajat) mielipiteitä kommentoinut. Oheismateriaalina on alkuperäiset mielipiteet ja lausunnot se kä kaavan laatijan vastineet niihin. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee saa dun palautteen tiedoksi ja hyväksyy vastineet. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki osallistui tämän asian käsittelyyn klo Merkittiin, että kaupunginjohtaja Jukka Puoskari ja kaupunginhallituksen Hanna Saari ilmoittivat olevansa esteellisiä osallistumaan tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Khall (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Kesärannan asemakaavaehdotus on valmistunut. Ehdotuksessa on esitetty rannassa sijaitsevan 64 loma-asuntorakennuksen (tontteineen) lisäksi 149 uutta matkailua palvelevan rakentamisen ja loma-asuntorakentami sen tonttia. Luon nos vai heen jäl keen on ran ta vyö hyk keen ole vien ra ken nus ten tont tien ra jausta on tar ken net tu ra ken nusten ja vakiin tu neiden pi ha-alueiden ra jaus ten sekä ra ken nus ten si joitte lun mu kai siksi. Myös tont tien rakenta mi sen määrää on pyritty pi tä mään maan omis tajien suhteen ta sapuolisena. Ran tavyöhykkeen tont teja on jao teltu maanomistajan (Etelänkylän jako- ja kalastuskunta) se kä asuk kai den toiveita yh teen sovit taen ja tie yhteyk siä on pa lau tettu al ku pe räisille si jainneilleen. Osalle ton teista ta pahtuu ajo yhteys ton teille ajon sal li vien ke vyenliikenteen yh teyk sien avulla. Primääri suoalue on jätet ty ra ken tamis toi menpiteiden ul ko puo lelle. Kort te lialueita on vähen netty varsin kin Kesä ran nan tien yhtey des tä. Neljä vesiaihetta on muutettu yh deksi keskei seksi ve siaiheeksi. Tii ron tien ja Tiironnokantien linjaukset on palau tettu oleville paikoilleen. Alueen reitistöä on esitetty runsaasti laajennettavaksi. Tervaleppäluhtia ja uposarpion esiintymisalueita on esi tetty luo -mer kin nöillä. Viranomaisneuvottelu pidettiin Viranomaisneuvottelussa esitettiin kaavakartta, jossa ei Pikku-Keskuskarin ja Sonninnokan rantaniittyä esi tetty luon non mo ni muo toi suu den kannalta arvokkaaksi alueeksi. Viran-

12 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ElMaTmk omaisneuvottelussa todettiin, että luo-merkintä on ranta-alueelle osoitettava. Oheismateriaalina on kaa va kartta ja -se los tus. Vi ran omais neu vot te lun muis tio ja ra ken nusta paoh jeet esitel lään ko kouk sesssa. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja: Kaupunginhallitus keskustelee Pikku-Keskuskarin ja Sonninnokan ranta-alueen kaavamerkinnästä ja kau pun gin ta voit teis ta ran nan osal ta. Kaupunginhallitus päättää, et tä kaava ehdotus asetetaan julki sesti näh tä ville MRL:n 65 :n ja MRA:n 27 :n mu kaisesti ja siitä pyy detään tar vittavat lausunnot MRA:n 28 :n mukaisesti. Kaava-aineis toon voi daan tarvittaes sa teh dään pieniä tarkennuksia ja täy dennyk siä ennen nähtäville asetta mis ta. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki osallistui tämän asian käsittelyyn klo Merkittiin, että kaupunginjohtaja Jukka Puoskari ilmoitti olevansa esteellinen osallistumaan tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Kesärannan asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä Ehdotusvaiheen nähtävillä olon yhteydessä saatiin ja viisi lau suntoa ja kuusitoista muistutusta. Lausunnoissa kommentoitiin muun muassa, että kaavamer kintöihin ja -selostukseen on tehtävä tarkennuksia. Tämän lisäksi Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus totesi, että asema kaa va rat kai sussa esi tet ty ra ken ta mi sen vo lyy mi on riit tä väs ti perusteltu ja liito-oravat on riittävissä määrin huomioitu. Muis tu tuk sis sa puu tut tiin uimarantojen sijainteihin, ker ros lu kui hin, rakentamisen volyymiin, yksittäisten tonttien rakennusoikeuksiin, oh jeelli siin reit tiyh teyk siin, ka tu jen si jain tei hin, tont tien ja ra kentamisalueiden rajoihin, raken nus paikkojen määrään ja liito-oravien elinpiiriin turvaamiseen. Saa tuun pa laut tee seen on laa dittu vas ti neet. Ehdotusvaiheen pa laute käy dään lä pi alku pe räis ten lausun tojen ja muistutus ten poh jalta. Ko kouk ses sa esi tel lään hah mo tel ma Ke sä ran nan ase makaava rat kai suk si. Asiaa esittelee Arkkitehdit m3:n Kari Ny kä nen. Oheis ma-

13 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto teri aali na ovat re fe roi tu pa lau te ja vas ti neet se kä näh tä villä ol lut kaa vaehdo tus kartta. Kaavoituspäällikkö: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta merkitsee saa dun palautteen tiedoksi ja esittää kaupunginhallitukselle palautteiden mer kitsemistä tiedoksi ja vastineiden hy väksy mistä. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle Kesärannan asemakaavan hyväksymistä. Merkittiin, että Jukka Puoskari, Miia Himanka, Jouni Jyrinki ja Tapani Ojala poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana asian käsittelyn ajan toimi Pekka Märsylä ja pöytäkirjan tarkastajana tämän pykälän osalta Väinö Hietala. Khall (Valmistelija: kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki) Muistutusten ja lausuntojen vuoksi kaava-aineistoon on tehty muutok sia ja tarkennuksia. Kaavaselostusta on täy den net ty ja kor jat tu se kä kir joi tus asun et tä si säl lön osalta. - muistutusten ja vastineitten aiheuttamat muutokset asemakaavaan lisätty - rakentamisen määrän perusteluja vaihemaakuntakaavan osalta li sätty - kaavaprosessiin liittyviä päätösten päivämääriä sekä vuorovaikutusmuotoja tarkennettu - mitoitustietojen kerrosalamääriä tarkennettu. Kaavakarttaa ja merkintöjä on täydennetty seuraavasti: - kaavakartalle on lisätty Sonninnokantien varteen liittymäkieltoja kolmen tontin osalle - Hietapolku-kadun linjausta on kurvin osalta linjattu alkuperäiselle paikalleen

14 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Reporanka-katua on jatkettu kohti merta, jolloin sen kautta pääs tään kaikille tonteille - ulkoilureitin linjausta on tarkistettu Pikkukeskuskarissa alkuperäisel le sijainnille kohti rantavyöhykettä - ulkoilureitin linjausta Tiironnokassa siirretty kauemmas rantatonteis ta ja yhteys reitiltä rantavyöhykkeelle on poistettu - kortteliin 513 on varattu ojan paikka tonttien 2 ja 3 väliin Tiironno kan tieltä kohti merta - rakentamisalueen rajoja laajennettu tonteilla 500/10 ja 500/11. - Kerroslukumerkintä II on muutettu ehdottomasta merkinnästä ohjeelliseksi eli kerrosluku II ilmoittaa rakennuksen suurimman sallitun kerrosluvun. Tämä koskee pääosin ranta-aluetta. - Rakennusoikeutta on nostettu tontilla 506/1 180 k-m2:stä 200 k-m2. - Tontinrajoja on muutettu tontin 123/9 osalta vastaamaan voimassa olevaa asemakaavaa - Kaavaehdotuksen tontit 515/5 ja 6 on yhdistetty yhdeksi tontiksi. - Sp -merkintä (puusto säilytetään siten, että sallitaan vain maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet) on paikoin laajennettu muotoon s-5, jossa alue säilytetään metsänä ja sitä hoidetaan niin, että liito-oravan liikkumisen kannalta riittävä määrä kulkuyhteyspuita säilytetään. Aluetta ei saa uudistaa avohakkuuna. - Piirrosteknisiä tarkennuksia on tehty. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 :n (Kaavaehdotuksen asettaminen uudestaan nähtäville) mukaan "Jos kaavaehdotusta on olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu julkisesti nähtäville, se on asetettava uudelleen nähtäville. Kaikki edellä mainitut muutokset ovat vähäisiä, asukkai den, maan omistajan tai viranomaisten ohjeistamia. Kaavaehdotusta ei tar vitse aset taa uudestaan nähtäville. Esityslistan oheismateriaalina ovat ehdotus vaiheessa saatu palaute re feroi tu na ja vastineet sekä asema kaa va se los tus ja -kartta merkintöineen. Ko kouk ses sa esitellään muistutukset ja lau sunnot alkuperäisinä tarvittaessa. Hallintosäännön 6 :n mukaan kaupunginhallituksen asiat esittelee kaupun gin joh ta ja ja hä nen es teel li se nä olleessaan kaupunginhal lituksen puheen joh taja. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee saadun palautteen tiedoksi ja hyväksyy vastineet.

15 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus päättää, että kaava-aineistoon tehdyt muu tok set ovat vähäisiä eikä MRA 32 :n mukainen uudelleen nähtäville aset ta minen ole tarpeellista. Kaupunginhallitus esit tää val tuus tol le, 1) että valtuusto hyväksyy Kesärannan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki osallistui tämän asian käsittelyyn klo Merkittiin, että kaupunginjohtaja Jukka Puoskari ja kaupunginhalli tuksen vara Tapani Ojala ilmoittivat olevansa esteelli siä osallis tumaan tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon ja poistuivat ko kouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kaupunginhallitus merkitsi saadun palautteen tiedoksi ja hyväksyi vastineet. Kaupunginhallitus päätti, että kaava-aineistoon tehdyt muu tok set ovat vähäisiä eikä MRA 32 :n mukainen uudelleen nähtäville aset ta minen ole tarpeellista. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että valtusto hyväksyy Kesärannan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 52 Esityslistan oheismateriaalina Hiekkasärkkien asemakaavan muutos ja laa jen nus Ke särannan alueella/asemakaavan selostus. Kaupunginvaltuusto: Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki osallistui tämän asian käsittelyyn klo

16 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Merkittiin, että kaupunginjohtaja Jukka Puoskari ja valtuuston et Tapani Ojala, Hanna Saari ja Anu Prittinen ilmoittivat olevansa esteellisiä osallistumaan tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vuokratontin lunastaminen kiinteistöstä Santaholma 16:290, Eero Johannes Laukkanen 124/ /2014 ElMaTmk (Valmistelija: maanmittausteknikko Ari Matkaselkä) Eero Laukkanen on pyytänyt saada lunastaa omistukseensa Santaholman alueella sijaitsevan vuokratontin, jolla sijaitsee Laukkasen omistama ja kunnostama puusepänverstas. Vuokratontti muodostaa osan kirkonseudun ase ma kaavan (Santaholman alue) mukaisesta toimitilarakennus ten tontista (KTY-2/S) n:o 9 korttelissa Santaholman asemakaavan saatua lainvoiman on vuokra-alueen pinta-alaksi täsmentynyt noin 488 m2. Eero Lauk ka sel la on ton tin hal lin taan oi keut tava voi mas sa ole va maanvuok raso pi mus. Vuok ra sopi mus on ollut voi massa al kaen ja se on voi mas sa saak ka. Vuokra so pimuk sessa mainit tu jen eh tojen mu kaan vuokralaisella on oi keus lunas taa tontti omaksi kol men (3,00) euron neliö hinnalla. Lisäksi os taja maksaa ton tin erotuskuluja kuusi sataa (600,00) eu roa. Korttelin 3081 alueella on Laukkasen vuokrasopimuksen lisäksi kaksi muuta voimassa olevaa maanvuokrasopimusta, joihin on kirjattu samansisältöinen lunastusehto. Vuokra-alueen myynti edellyttää kaupunginvaltuuston päätöksen, koska edellämainitut vuokra-alueet eivät ole mukana valtuuston hyväksymässä tonttien hinnoittelussa, eikä niistä ole olemassa erillistä valtuuston myyntipäätöstä. Maanmittausteknikko: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kau pun ginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että 1. Kalajoen kaupunki myy Eero Johannes Laukkaselle noin 488 m2 suuruisen määräalan Kalajoen kaupungissa sijaitsevasta Santaholma RN:o 16:290 ni mi ses tä kiinteistöstä. Kiinteistötunnus Kauppahinta on kaksituhattakuusikymmentäneljä (2 064,00) euroa. Kauppahinta sisältää määräalan lohkomiskuluja 600,00 euroa. Elinekeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Khall (Valmistelija: Kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina on kartta 1:1000.

18 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että Kalajoen kaupunki myy Eero Johannes Laukkaselle noin 488 m2 suuruisen määräalan Kalajoen kaupungissa sijaitsevasta Santaholma RN:o 16:290 nimisestä kiinteistöstä. Kiinteistötunnus ) että Kauppahinta on kaksituhattakuusikymmentäneljä (2 064,00) euroa. Kauppahinta sisältää määräalan lohkomiskuluja 600,00 euroa. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallituksen kokous keskeytettiin klo väliseksi ajaksi. Merkittiin, että maanmittausteknikko Ari Matkaselkä osallistui tämän asian käsittelyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 53 Esityslistan liitteenä on kartta 1:1000. Kaupunginvaltuusto: Merkittiin, että maanmittausteknikko Ari Matkaselkä osallistui tämän asian käsittelyyn kello Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 2 Liitekartta vuokratontin lunastaminen Eero Laukkanen

19 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Maa-alueiden ostaminen Risto Apulilta 122/ /2014 ElMaTmk (Valmistelija: maanmittausteknikko Ari Matkaselkä) Risto Apuli on tarjonnut Kalajoen kaupungille ostettavaksi seuraavia maa-alueita Kalajoen hiihtomajan ja Vuorenkallion alueelta: 1. Kiinteistö Ranta-Apuli RN:o 5:237, kiinteistötunnus Kiinteistörekisteriin merkitty pinta-ala on 5,455 ha. Kiinteistön alue on tällä hetkellä kokonaisuudessaan metsätalousmaata. 2. Noin 112 m2 suuruinen määräala kiinteistöstä Apuli RN:o 2:90, kiinteistötunnus Määräala muodostaa osan kirkonseudun asemakaavan (Vuorenkallion alue) mukaisesta (AM-1) asuintontista nro 1 korttelissa 4011 sekä osan Apulintie nimisestä kaavatiealueesta. 3. Noin 31 m2 suuruinen määräala kiinteistöstä Rantamaa RN:o 2:62, kiinteistötunnus Määräala muodostaa osan Apulintie nimisestä kaavatiealueesta sekä osan kirkonseudun asemakaavan (Vuorenkallion alue) mukaisesta (AM-1) asuintontista nro 1 korttelissa Hiihtomajan alueella sijaitseva kiinteistö Ranta-Apuli RN:o 5:237 sijaitsee alueen lähivuosien maankäytön suunnittelun kannal ta kes kei sellä pai kalla. Kaupungilla on alueella aiempaa maan omis tus ta ja kau pan koh tee na oleva kiinteistö rajoittuu länsirajan osalta kau pungin maan omis tuk seen. Määräalakaupoilla kiinteistöistä Apuli RN:o 2:90 sekä Rantamaa RN:o 2:62 on merkitystä kiinteistönmuodostuksen selkeyttämisen kannalta sekä asemakaavan toteuttamisen kannalta. Esityksen oheismateriaalina ovat kartat 1: sekä 1: Maanmittausteknikko: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kau pun ginhallitukselle ja edelleen kaupun ginval tuustolle, että Kalajoen kau punki os taa Ris to Tapani Apulilta seuraavat Ka lajoen kaupungis sa sijaitse vat maa-alu eet: 1. Kiinteistö Ranta-Apuli RN:o 5:237, kiin teis tö tun nus Noin 112 m2 suuruinen määräala kiinteistöstä Apuli RN:o 2:90, kiinteistötunnus Noin 31 m2 suuruinen määräala kiinteistöstä Rantamaa RN:o 2:62, kiinteistötunnus Kauppahinta on yhteensä kolmekymmentäkahdeksantuhatta (38 000,00) euroa. Kauppaan ei sisälly määräalojen osalta kiinteistöille Apuli RN:o 2:90 sekä Rantamaa RN:o 2:62 kuuluvia osuuksia yhteisiin maa- ja vesialueisiin.

20 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina ovat kartat 1: sekä 1: Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että Kalajoen kaupunki ostaa Risto Tapani Apulilta seuraavat Kalajoen kaupungissa sijaitsevat maa-alueet: 1. Kiinteistö Ranta-Apuli RN:o 5:237, kiinteistötunnus Noin 112 m2 suuruinen määräala kiinteistöstä Apuli RN:o 2:90, kiinteistötunnus Noin 31 m2 suuruinen määräala kiinteistöstä Rantamaa RN:o 2:62, kiinteistötunnus ) että kauppahinta on yhteensä kolmekymmentäkahdeksantuhatta (38 000,00) euroa. Kauppaan ei sisälly määräalojen osalta kiinteistöille Apuli RN:o 2:90 sekä Rantamaa RN:o 2:62 kuuluvia osuuksia yhteisiin maa- ja vesialueisiin. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että maanmittausteknikko Ari Matkaselkä osallistui tämän asian käsittelyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti Kvalt 54 Esityslistan liitteenä on kartat 1: sekä 1: Kaupunginvaltuusto: Merkittiin, että maanmittausteknikko Ari Matkaselkä osallistui tämän asian käsittelyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 3 Liitekartta Risto Apuli Ranta-Apuli RN:o 5:237 4 Liitekartta Risto Apuli Rantamaa 2:62 ja Apuli 2:90

21 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kiinteistön Kärje RN:o 4:253 ostaminen Simo ja Kaarina Kärjältä 131/ /2014 ElMaTmk (Valmistelija: maanmittausteknikko Ari Matkaselkä) Kalajoen kaupungin maankäyttöpalvelut on neuvotellut Simo ja Kaarina Kärjän kanssa kiinteistön Kärje RN:o 4:253 (kiinteistötunnus ) ostamisesta kaupungille. Kiinteistö Kärje RN:o 4:253 sijaitsee erittäin keskeisellä paikalla Meinalan teollisuusalueella. Kaupan kohteena olevan maa-alueen pinta-ala on noin 4, 0828 ha, josta on asemakaavan mukaista teollistonttien korttelialuetta yhteensä noin 2,5405 ha sekä kaavatie- ja puistoalueita noin 1,5423 ha. Kiinteistökaupan myötä kaupungin teollisuustonttien varanto lisääntyy vetovoimaisella Meinalan teollisuusalueella. Kaupalla on merkitystä myös asemakaavan toteuttamisen kannalta Meinalantien liikennejärjestelyjen sekä korttelin 2302 (katsastusasema ja J.Kerolan autokorjaamo) alueella. Neuvotteluissa Ari Matkaselkä / Simo Kärjä kauppahinnaksi on sovittu kahdeksankymmentäviisituhatta (85 000,00) euroa. Esityksen oheismateriaalina on kartta 1:3000. Maanmittausteknikko: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kaupun ginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että 1. Kalajoen kaupunki ostaa Simo ja Kaarina Kärjältä Kalajoen kaupungissa sijaitsevan kiinteistön Kärje RN:o 4:253. Kiinteistötunnus Kauppahinta on kahdeksankymmentäviisituhatta (85 000,00) euroa. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina on kartta 1: Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että Kalajoen kaupunki ostaa Simo ja Kaarina Kärjältä Kalajoen kaupungissa sijaitsevan kiinteistön Kärje RN:o 4:253. Kiinteistötunnus

22 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ) että kauppahinta on kahdeksankymmentäviisituhatta (85 000,00) euroa. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että maanmittausteknikko Ari Matkaselkä osallistui tämän asian käsittelyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 55 Esityslistan liitteenä on kartta 1: Kaupunginvaltuusto: Merkittiin, että maanmittausteknikko Ari Matkaselkä osallistui tämän asian käsittelyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 5 Kartta/ Kiinteistö osto / Kärjä Simo ja Kaarina

23 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupungin kiinteistöjen myynti / /2013 TekLtk (Valmistelija: tekninen johtaja Marko Raiman) Kalajoen kaupunki on viime vuosina pyrkinyt myymään tuottamattomat tai kaupungin omasta käytöstä poistetut kiinteistöt. Vuoden 2010 aikana myytiin Kurikkalan, Pitkäsen, Tavastin, Tyngän ja Käännänkylän käytöstä poistetut entiset koulukiinteistöt. Vasankarin käytöstä poistettu koulukiinteistö ja Haaralan kiinteistö myytiin 2011, samoin myytiin entisen Himangan puolelta Pöntiön entinen koulukiinteistö, As. Oy Pikkupatteri ja As Oy:n Kärmekallion osakehuoneistot. Tekniset palvelut ovat yhdessä taloushallinnon kanssa selvittäneet ne kiinteistöt joista kaupunki voisi luopua. Selvitys osoittaa, että osalla kiinteistöistä käyttökulut ovat huomattavasti suuremmat kuin saatu vuokratulo ja osalla kiinteistöjä on edessä mittavat korjaukset. Lisäksi kyseisten kiinteistöjen omistuksella ei nähty olevan lisäarvoa kaupungille eikä kyseisille kiinteistöille. Tehtyjen selvityksien ja laskelmien perusteella kaupunki voisi luopua seuraavista oheismateriaalin mukaisista kiinteistöistä. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että oheismateriaalin mukaisista kiinteistöistä voidaan luopua ja ne laitetaan myyntiin. Tekninen lautakunta: Asia päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen Puheenjohtaja Mikko Rahja poistu kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ai kana klo 21:20, jonka jälkeen puheenjohtajana toimi Hanna Halmeenpää. TekLtk Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen val tuustolle, että oheismateriaalin mukaisista kiinteistöistä voidaan luo pua ja ne laitetaan myyntiin. Tekninen lautakunta: Keskustelun jälkeen lautakunta päätti hyväksyä yk simie lisesti Sari Hihnallan esit tä män ja Aulis Vuotilan kan natta man esityksen.

24 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto TekLtk Khall Toiminnasta poistettujen koulujen osalta neuvotellaan kyläyhdistysten kanssa, olisiko niillä mahdollisuutta ottaa kiinteistöt omistukseensa. Samalla selvitetään kiinteistöjen todellinen käyttö ja mahdollisuudet käyttökulujen leikkaamiseen. Neuvottelut käydään tammi-helmikuussa 2014, jonka jälkeen kiinteistöjen myynnistä päätetään uudelleen. Muilta osin lautakunta hyväksyi päätösesityksen. (Valmistelija: talonrakennuspäällikkö Rauli Mäkitalo) Helmikuun aikana käytiin kyläyhdistysten ja teknisten palveluiden edustajien (talonrakennuspäällikkö Rauli Mäkitalo ja toimitilasihteeri Paavo Tossavainen) välillä neuvottelut, jossa selvitettiin kyläyhdistysten mahdollisuudet ottaa toiminnasta poistetut koulut omistukseensa. Sa mal la sel vi tettiin ky lä yh dis tysten edus tajil ta kiin teis tö jen to delli nen käyt tö. Oheismateriaalina on muistiot käy dyistä neuvotteluista. Yhteen vetona voidaa to de ta etteivät kyläyhdistykset ota toiminnasta poistettuja kouluja omistuk seen sa. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen val tuustolle, että oheismateriaalin mukaisista lakkautetuista kouluista voidaan luopua ja ne laitetaan myyntiin. Tekninen lautakunta: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi lautakunta esittää, että koulukiinteistöt pyritään ensisijaisesti myymään sel lai seen käyt töön, jo ka mahdollistaa tiloissa myös kylätoimintaa. (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina ovat muistiot käydyistä neuvotteluista. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että hyväksytään teknisen lautakunnan esitys, että oheismateriaa lin mukaisista kiinteistöistä luovutaan ja ne laitetaan myyn tiin. Koulukiinteistöt py ri tään ensisijaisesti myymään sellaiseen käyt töön,

25 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Khall joka mah dollis taa tiloissa myös kylätoimintaa. Kaupunginhallitus: Asia jätettiin pöydälle. (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina ovat muistiot käydyistä neuvotteluista. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että hyväksytään teknisen lautakunnan esitys, että oheismateriaa lin mukaisista kiinteistöistä ja osakkeista luovutaan ja ne laitetaan myyn tiin. Koulukiinteistöt pyritään ensisijaisesti myymään sellaiseen käyttöön, joka mahdollistaa tiloissa myös kylätoimintaa. Lisäksi ennen Hillilän paritalon, Pahkalan paritalon sekä Hillilän koulun asuntolan myyntiä käydään neuvottelu Kiinteistö Oy Kalajoen Vuokra-asunnot yhtiön kanssa vuokra-asuntojen ostamisesta. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että tekninen johtaja Marko Raiman osallistui tämän asian käsittelyyn klo Keskustelun aikana kaupunginhallituksen Kullervo Nie melä esitti kaupunginhallituksen en Eija Pahkalan kan nattamana, et tä Kärkisen entistä koulu ei myydä tässä vaiheessa, vaan koulun maa-poh jan omistus selvitetään ensin. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava esitys, asiasta on äänestettävä. Äänestystavaksi hyväksyttiin kädennostoäänestys. Toimitetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai 6 ääntä ja Kullervo Niemelän ehdotus 3 ääntä. Kädennostoää nestyksessä kannattivat kaupunginjohtajan ehdotusta seuraavat kaupunginhallituksen et: Alpo Puusaari, Tarmo Hihnala, Tapani Ojala, Jorma Untinen, Juha Tuliniemi ja Sirkka Alho ja Kullervo Niemelän ehdotusta kan natti seuraavat kaupunginhalli tuksen et: Raili Myllylä, Eija Pahkala ja Kullervo Nie melä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli hyväksynyt kaupunginjohtajan esityksen.

26 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kvalt 56 Esityslistan oheismateriaalina on muistiot käydyistä neuvotteluista ja liitteenä luettelo myytävistä kiinteistöistä. Kaupunginvaltuusto: Merkittiin, että tekninen johtaja Marko Raiman osallistui tämän asian käsittelyyn klo Keskustelun aikana valtuutettu Kullervo Niemelä esitti lisättä väksi seuraavan ponnen: " Koska Kärkisen koulu kiinteistö ei ole kaupungin omistamalla maalla, vaan sen omistaa joukko kyläläisiä. Tästä johtuen on ennen myynti-ilmoitusta perinpoh jin selvitettävä maa-alu een omistussuh teet asianomaisten kanssa." Keskustelun aikana valtuutettu Kullervo Niemelän ponsiesitys tä puheenvuoroissa kannattivat muun muassa val tuutetut Alpo Murtoniemi, Erkki Aho, Aila Siirilä, Ossi Rautakoski, Hanna Hal meenpää ja Väinö Hietala. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituk sen päätösesitys oli hyväksytty yksimielisesti. Lisäksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti valtuu tettu Kullervo Niemelän esittämän seuraavan ponnen: " Koska Kärkisen koulukiinteistö ei ole kaupungin omistamalla maalla, vaan sen omistaa joukko kyläläisiä. Tästä joh tuen on ennen myynti-ilmoi tusta perinpohjin sel vitettävä maa-alu een omistussuhteet asianomaisten kanssa." Liitteet 6 Myytävät kiinteistöt v. 2014

27 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Eron myöntäminen Elisa Siipolalle valtuuston ja sivistyslautakunnan varayyksistä ja sivistyslautakunnan varaen valitseminen 280/ / / /2012 Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Elisa Siipola on sähköpostitse pyytänyt eroa kaupungin valtuuston sekä sivistyslautakunnan varayydestä 12.5 alkaen paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Lisäksi hän on esittänyt sähköpostissa seuraavaa: "Muutan ensi viikon alus ta Hel sin kiin töi den vuoksi ja kos ka näil lä nä ky min jään myös pidemmäksi ai kaa kuin ke säksi sinne, kat son par haak si luopua luottamustehtävistä Ka la joel la." Valtuusto on valinnut sivistyslautakunnan vuosiksi Sivistyslautakuntaan valittiin vuosiksi : Jäsen Juha Nivala Veli Ainali Laura Kaattari Juhani Tolonen Eeva Salmela Sari Alajoki Ossi Rautakoski Tiina-Sisko Alho Jenni Tuliniemi Henkilökohtainen vara Eija Pahkala Tapio Heikkinen Oskari Tuura Elisa Siipola Juha-Matti Latukka Airi Tuomisalo Tuomas Kupari Tiina Lähdemaa Heli-Leena Yli-Parkas Puheenjohtajaksi nimettiin Juha Nivala ja varapuheenjohtajaksi Veli Ainali. Vaalikelpoisuus a) Yleinen vaalikelpoisuus Yleisestä vaalikelpoisuudesta kunnan luottamustoimiin säädetään KuntaL 33 :ssä: Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö: 1. jonka kotikunta kyseinen kunta on; 2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja 3. joka ei ole holhouksen alainen.

28 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto b) Erityinen vaalikelpoisuus KuntaL 36.1 :ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta lautakuntaan seuraavasti: Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö: 2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; eikä 3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen enä taik ka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa ase massa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa toimi eli messä tavanomai sesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennais ta hyö tyä tai vahinkoa. Vaalikelpoinen valtuustoon eikä näin myöskään lautakuntaan ole KuntaL 34 :n mukaan: 1. valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä; 2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä; 3. kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön; eikä 4. kuntayhtymän kunnan valtuuston osalta kuntayhtymän pal veluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön. Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuu tetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi al kaa. Tasa-arvolaki Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee Tasa-arvoL 4.2, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia iä ja varaiä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varaten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen en ja hänen henkilökohtaisen vara ensä olisi oltava samaa sukupuolta. Jos toimielimen kokoonpano ei ole Tasa-arvoL 4.2 :n mukainen, vaali on

29 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto toimitettava uudelleen. Kuntalain 37 :n ensimmäisen momentin mukaan luottamushenkilön menettäessä vaa likelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, to dettava luottamustoimi päättyneeksi. Valtuutetun osal ta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti. Luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, kun henkilön kotikunta vaihtuu. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. Vaalilain 93 Varavaltuutetut Valtuutetuille valitaan varavaltuutetut siten kuin kuntalain 11 :ssä säädetään. Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi. kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 11 :n mukaisesti. Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada täytetyksi tässä pykälässä olevien säännösten nojalla, jää varavaltuutettujen määrä vajaaksi. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle 1) että Elisa Siipolalle myönnetään ero valtuuston ja sivistyslautakunnan varayyksistä ko tikunnan vaihtumisen johdosta. Erot astuvat voi maan heti. Valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun Elisa Siipolan tilalle. 2) että valtuusto suorittaa sivistyslautakunnan varaen vallin jäljellä ole vaksi toimikaudeksi. Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 57 Kaupunginvaltuusto: Valtuusto myönsi eron Elisa Siipolalle valtuuston ja sivistyslautakunnan varayydestä kotikunnan vaihtumisen johdosta. Ero astui voimaan he ti. Valtuuston puheenjohtaja pyysi keskusvaalilau takuntaa mää räämään uuden varavaltuutetun Elisa Siipolan tilalle. Valtuusto valitsi sivistyslautakunnan varajäse neksi Heikki Nikulan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

30 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginvaltuusto Valtuustoaloitteet 24/ /2014 Kvalt 58 Esityslistassa mainittujen asiain käsittelyn päätettyä on valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla oikeus tehdä kirjalliseen muotoon laadittuja aloitteita kunnan hallintoa koskevista asiois ta ja antaa ne puheenjohta jalle. Tällaista aloitetta ei oteta heti päätettäväk si, jollei valtuusto asian kiireellisyyden vuoksi yksimieli sesti toisin päätä, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi (TyöJ 5 ). 1. Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuutetut Erkki Aho ja Lek Pernu jättivät liitteenä olevan valtuustoaloitteen Hiihtotunneliselvityksestä ja paikan varaamisesta kaavoituksessa hiihtotunnelille. 2. Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuute tut Erkki Aho ja Lek Pernu jättivät liitteenä olevan valtuustoaloitteen urhei luseurojen tukemisesta. 3. Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuute tut Erkki Aho ja Lek Pernu jättivät liitteenä olevan valtuustoaloitteen täys mittainen liikuntahalli Kalajoelle. 4. Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuute tut Erkki Aho ja Lek Pernu jättivät liitteenä olevan valtuustoaloitteen Ekolo ginen kehittämiskeskus Rautioon. Liitteet 7 Valtuustoaloite: Ekologinen kehittämiskeskus Rautioon (Aho, Pernu) 8 Valtuustoaloite: Hiihtotunneliselvitys (Aho, Pernu) 9 Valtuustoaloite: Täysimittainen liikuntahalli Kalajoelle (Aho, Pernu) 10 Valtuustoaloite: Urheiluseurojen tukeminen (Aho, Pernu)

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582 Kaupunginhallitus Aika 22.09.2014 klo 18:00-22:33 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 231 Maa-alueen vuokraaminen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto Aika 26.08.2014 klo 18:30-19:20 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 24.03.2015 klo 18:30-19:45 Paikka Kaupungintalo, valtuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 222

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 222 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 222 Kaupunginvaltuusto Aika 24.09.2013 klo 18:30-18:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 18.05.2015 klo 18:00-20:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 123 Läntisten tuulivoimapuiston

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 18:00-21:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kirkonseudun asemakaavan

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 15.12.2014 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568 Kaupunginhallitus Aika 07.10.2013 klo 18:00-19:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 243 Lausuntopyyntö sosiaali-

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Aika 30.03.2015 klo 16:00-20:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25 PAIKKA Kaupungintalon valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68 Kunnanhallitus AIKA 28.01.2014 klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/2014 1 Kunnanhallitus 13.08.2014 AKA 17:05-20:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:05-20:00 Puheenjohtaja Arffman

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684. Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 686. 396 Pöytäkirjantarkastajat 687

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684. Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 686. 396 Pöytäkirjantarkastajat 687 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684 Kaupunginhallitus 15.12.2014 Aika 15.12.2014 klo 13:00-14:33 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot