TEM raportteja 25/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEM raportteja 25/2011"

Transkriptio

1 TEM raportteja 25/2011 Tilintarkastajien auktorisoinnin ja valvonnan yhtenäistäminen Yhteenveto selvitysmiehen raporttiin annetuista lausunnoista Otto Nyberg Sari Koivisto Työelämä- ja markkinaosasto Syyskuu 2011

2 Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) asetti helmikuussa 2011 oikeustieteen tohtori Pekka Timosen selvittämään tilintarkastajien valvontajärjestelmän uudistamistarvetta. Selvitystyön taustalla oli professori Edward Anderssonin laatima tilintarkastajajärjestelmän uudistamista koskeva selvitysmiesraportti ja siitä annetut lausunnot. Andersonin ehdotti raportissaan tilintarkastajien valvonnan yhtenäistämistä ja se on julkaistu työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuna Kilpailukyky 1/2010. Anderssonin raportti oli lausuntokierroksella ja annetuista lausunnoista on julkaistu lausuntoyhteenveto työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuna Kilpailukyky 65/2010. Oikeustieteen tohtori Pekka Timosen keskeisenä selvitystyön kohteena oli Anderssonin ehdottaman yhtenäistettävän valvonnan tarkempi arviointi ja se, miten valvonta tulisi järjestää. Timosen selvitysmiesraportti Tilintarkastajien auktorisoinnin ja valvonnan yhtenäistäminen on julkaistu työja elinkeinoministeriön julkaisusarjassa TEM raportteja julkaisuna 16/2011. Timosen selvitysmiesraportti lähetettiin työ- ja elinkeinoministeriöstä lausuntokierrokselle Lausunnon antajia pyydettiin ottamaan kantaa raporttiin ja siihen liittyviin kehitysehdotuksiin. Lisäksi lausunnon antajia pyydettiin ottamaan huomioon valvontaan kohdistuvat kansalliset ja kansainväliset vaatimukset sekä kilpailukykymme turvaaminen ja edistäminen. Tämä julkaisu on yhteenveto selvitysmies Timosen raporttiin saapuneista lausunnoista. Lausunnon tilintarkastajien auktorisoinnin ja valvonnan yhtenäistämistä koskevasta Timosen selvitysmiesraportista toimittivat seuraavat 35 tahoa, joista myöhemmin käytettävät lyhenteet on merkitty sulkeisiin: Sisäasiainministeriö (SM) Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Valtiovarainministeriö (VM) Helsingin hallinto-oikeus (HHO) Finanssivalvonta (Fiva) Kilpailuvirasto (KIVI) Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) Verohallinto Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikkö Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta (JHTT-lautakunta) Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) Valtion tilintarkastuslautakunta (VALA) Tampereen yliopisto, kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta (Tampereen yliopisto) Vaasan yliopisto, kauppatieteellinen tiedekunta (Vaasan Yliopisto) Åbo Akademi, Handelshögskolan (Åbo Akademi) Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry (ARENE) Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Finanssialan keskusliitto ry (FK) Helsingin arvopaperipörssi / Nasdaq OMX Helsinki Oy (Pörssi) HTM-Tilintarkastajat ry (HTM-yhdistys) 2

3 Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry (JHTT-yhdistys) Keskuskauppakamari KHT-Yhdistys Föreningen CGR ry (KHT- yhdistys) Kuntatarkastajat ry (Kuntatarkastajat) Listayhtiöiden neuvottelukunta Suomen Asianajajaliitto (Asianajajaliitto) Suomen Kiinteistöliitto ry (Kiinteistöliitto) Suomen Kuntaliitto ry (Kuntaliitto) Suomen Yrittäjät ry (Suomen Yrittäjät) Valtionhallinnon tarkastajat ry (Valtionhallinnon tarkastajat) Oy Audiator Ab (Audiator) KPMG Oy Ab (KPMG) Nexia Tilintarkastus Oy (Nexia) Tuokko Tilintarkastus Oy (Tuokko) Tässä lausuntoyhteenvedossa viitataan jatkossa oikeustieteentohtori Pekka Timoseen, kun käytetään ilmaisua selvitysmies ja Timosen selvitysmiesraporttiin Tilintarkastajien auktorisoinnin ja valvonnan yhtenäistäminen, kun käytetään ilmaisua raportti, jollei muuta ole erikseen mainittu. Selvitysmiehen ehdotuksia on tässä lausuntotiivistelmässä käsitelty vain rajoitetusti, koska tämä julkaisu on tarkoitettu luettavaksi yhdessä selvitysmiehen raportin kanssa. Tässä lausuntotiivistelmässä esitellään kootusti selvitysmiehen raporttiin perustuvia lausunnonantajien näkemyksiä ja kommentteja. Lausunnot on pyritty pitämään alkuperäisen hengen mukaisina. Julkaisun rakenteesta ja esitysteknisistä syistä johtuen niitä on kuitenkin saatettu jonkin verran muokata. 3

4 Sisällys Esipuhe...2 Sisällys Yleisarvio Valvontatehtävien siirtäminen viranomaistoiminnoksi PRH FIVA TEM Erillisvirasto Ei kantaa uudesta viranomaisesta Valvontatehtävien keskittäminen Keskuskauppakamariin Valvonnan järjestäminen Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajien valvonta Aktiivitilintarkastajien osallistuminen valvonta-asioiden käsittelyyn Valvonnan järjestämiseen liittyviä muita huomioita Muutoksenhaun järjestäminen

5 1. Yleisarvio Tässä jaksossa esitellään yleisarvio saapuneista lausunnoista ja niissä esitetyistä kannoista. Myöhemmissä jaksoissa on tarkemmin käyty läpi eri tahojen näkemyksiä sekä yksityiskohtaisempia kommentteja. Selvitysmies lähtee ehdotuksessaan yksityisen ja julkisen sektorin tilintarkastajien valvonnan keskittämistä samalle valvojalle. Sen lisäksi, että yksityisellä ja julkisella sektorilla on tällä hetkellä omat valvontajärjestelmänsä, on yksityisen sektorin valvontajärjestelmä vielä epäyhtenäinen valvontavastuun ollessa jaettu Keskuskauppakamarille ja alueellisille kauppakamareille. Valtaosa lausunnon antajista yhtyy selvitysmiehen näkemykseen siitä, että valvonta tulisi jatkossa järjestää viranomaistoimintona. Elinkeinoelämän etujärjestöt ja yksi lausunnon toimittaneista tilintarkastusyhteisöistä katsovat kuitenkin, että valvonta voitaisiin myös jatkossa hoitaa Keskuskauppakamarin yhteydessä. Muutamat lausunnonantajista eivät ota kantaa siihen, tulisiko valvonta siirtää viranomaiselle vai ei. Selvitysmies on ehdottanut, että valvonta tulisi sijoittaa Patentti- ja rekisterihallituksen yhteyteen. Tämän valvonnan sijoituspaikan osalta viranomaisvalvontaa kannattaneiden lausunnot hieman hajaantuvat. Eniten kannatusta on kuitenkin saanut selvitysmiehen ehdottama sijoitus PRH:n yhteyteen, mutta myös muita selvitysmiehen arvioimia vaihtoehtoja on kannatettu. Aktiivitilintarkastajien osallistumisesta valvontatoimintaan on esitetty lausunnoissa paljon kommentteja. Selvitysmiehen näkemystä aktiivitilintarkastajien osallistumisesta myös jatkossa tutkintojen järjestämiseen ei ole vastustettu. Merkittävä määrä lausunnonantajista on kiinnittänyt huomiota siihen, että sekä alan että standardien kehityksen ja tilintarkastajien oikeusturvan kannalta olisi tärkeää, että aktiivitilintarkastajien ammattitaitoa hyödynnetään seuraamusvalvonnassa. Tähän kantaa ottaneiden osalta näkemykset eroavat kuitenkin siinä, tulisiko aktiivitilintarkastajien osallistua myös päätöksentekoon vai olisiko riittävää, että osallistuminen järjestettäisiin muutoin. Selvitysmies on raportissaan ottanut kantaa myös siihen, miten ns. yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajien valvonta eli ns. PIE-tilintarkastajien valvontaa tulisi järjestää tullen siihen johtopäätökseen, että sen tulisi olla muun valvonnan yhteydessä, eikä PIE-tilintarkastajien valvontaa tulisi erottaa muusta valvonnasta. Vain muutamat lausunnon antajat ovat ottaneet tähän nimenomaisesti kantaa. Lausujista vain VM kannattaa PIE-tilintarkastajien valvonnan siirtämistä Fivalle. Muutamissa lausunnoissa todetaan yleisellä tasolla, että selvitysmiehen ehdotukset ovat kannatettavia. Lausunnoissa painottuu nykyisen TILAn osaamisen ja hyvien käytäntöjen hyödyntäminen myös jatkossa. Samoin on kiinnitetty huomiota valvojan ammattitaitoon niin yksityisen kuin julkisen sektorin osalta samoin kuin sen riittävien resurssien turvaamiseen. Selvitysmies on ehdottanut muutoksenhaun valvojan päätöksistä kulkevan jatkossa normaalia hallintovalituslinjaa. Muutoksenhausta lausuneet lausunnon antajat ovat katsoneet, että ehdotus on kannatettava. Valitustiestä ei ole annettu yhtään selvitysmiehen ehdotuksesta eriävää lausuntoa. 5

6 2. Valvontatehtävien siirtäminen viranomaistoiminnoksi Valtaosa lausunnonantajista kannattaa selvitysmiehen ehdotusta tilintarkastajien valvonnan siirtämisestä viranomaistoiminnoksi. Selvityksessä ehdotetaan tilintarkastajien auktorisoinnin ja valvonnan yhtenäistämistä perustamalla tehtävään uusi valvontaelin. Selvitysmiehen ehdotusta valvontatehtävien siirtämisestä viranomaistoiminnoksi kannattavat SM, STM, VM, PRH, KIVI, Fiva, VALA, JHTT- lautakunta, VTV, Verohallinto, Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikkö, Asianajajaliitto, Kuntaliitto, Kiinteistöliitto, HMT-yhdistys, JHTTyhdistys, Kuntatarkastajat, Valtionhallinnon tarkastajat, ARENE, Tampereen yliopisto, Vaasan yliopisto Åbo Akademi, Audiator ja Tuokko. Fiva katsoo, että on perusteltua erityisesti PIE-tarkastusten valvonnan osalta harkita viranomaisen tehtäväksi siirtämistä. Tutkintojärjestelmän, auktorisoinnin sekä muun valvonnan kuin PIEtarkastusten valvonnan osalta järjestämisen tavoitteena tulisi Finanssivalvonnan mielestä olla valvonnan tehokas järjestäminen kansallisista lähtökohdista. Nämä toiminnan osa-alueet voidaan järjestää keskittäen kaikki yhteen paikkaan viranomaistoiminnaksi. Vaihtoehtoisesti näiden toimintojen järjestämisessä voitaisiin kuitenkin harkita olemassa olevan, Keskuskauppakamarin yhteydessä toimivan järjestelmän hyödyntämistä. Fiva on kiinnittänyt huomiota siihen, että valvontamallin tulisi olla selkeä ja lähellä muiden maiden ratkaisuja. Pienellä maalla kuten Suomella ei tulisi olla omintakeista järjestelmää, koska kansainvälisten tilintarkastusyhteisöjen valvonta edellyttää joustavaa yhteistyötä kansainvälisten valvojakollegojen kanssa. Ulkoisen uskottavuuden ongelmakohdat liittyvät lisäksi valvonnan sijaintiin yksityisoikeudellisen elimen yhteydessä. Valvontaa järjestettäessä tulee Fivan mielestä ottaa myös huomioon Euroopan ratkaisu ennen lopullista päätöstä valvonnan organisoimisesta. PRH:n mukaan uskottavan, läpinäkyvän ja yhtenäisen tilintarkastajavalvonnan toteuttaminen on mahdollista vain, jos valvojana on viranomainen. PRH:n mukaan julkisen vallan käytön luonteva toimija on julkisessa hallinnossa. Tuokko toteaa, että esityksen perustelut ja johtopäätökset ovat lähtökohtaisesti kannatettavia. Tilintarkastajien valvonnan siirtäminen julkiselle vallalle on muiden Pohjoismaiden antaman esimerkin mukaista. Valittava on kuitenkin ao. toimija, sillä Norja, Ruotsi ja Tanska ovat kukin valinneet toimijaksi eri viranomaisen. Iso-Britannian tai Yhdysvaltojen ratkaisuja ei voida pitää hyvinä perusteluina, sillä kummankin maan oikeusjärjestelmä (common law) ja tilintarkastuksen asema poikkeavat pohjoismaiden yhdenmukaisesta oikeusjärjestelmästä (codified law) ja siihen perustuvasta tilintarkastajien asemasta. VTV:n mukaan keskittäminen viranomaistaholle parantaa edellytyksiä valvonnan yhdenmukaiseen ja tehokkaaseen toteutukseen ja turvaa valvontaviranomaisen ehdottoman riippumattomuuden sekä vastaa julkisen vallan käytön organisoinnin periaatteita. VTV pitää oikeansuuntaisena linjauksena, että raportissa on huomioitu kasainvälinen kehitys ja että ehdotus on siten laadittu, että tilintarkastajien laadunvalvonta pystyy vastaamaan ja mukautumaan kansainvälisiin vaatimuksiin. Verohallinto toteaa, että julkinen valvonta mukaan lukien kansainvälinen yhteistyö ja tietojenvaihto edellyttävät valvonnan järjestämistä viranomaistoimintana. Verohallinto pitää ehdotusta hyvänä, koska se toteutuessaan selkeyttäisi ja yhdenmukaistaisi tilintarkastusjärjestelmää sekä lisäisi sen riippumattomuutta sekä luotettavuutta. SM katsoo, että eri vaihtoehtojen kustannusvaikutukset tulisi selvittää. STM pitää selvitystä hyvin perusteltuna ja kannatta selvitysmiehen ehdotuksia. Asianajajaliitto pitää perusteltuna auktorisointi- ja valvontatehtävien siirtämistä viranomaistaholle elinkeinoelämän edunvalvontajärjestöjen yhteydestä. Asianajajaliitto kuitenkin katsoo, että valvontatehtävää hoitavan tahon valintaa saattaisi olla perusteltua vielä selvittää edelleen: onko PRH 6

7 luonteva paikka tällaisen viranomaisen toiminnalle ja onko se kokonaisuutena parempi ratkaisu kuin muut vaihtoehdot. KIVI toteaa, että yksityisen sektorin ja julkisen talouden tilintarkastajien valvonnan yhtenäistäminen vaikuttaa kilpailuneutraliteetin kannalta hyvältä vaihtoehdolta. Tällöin millekään toimijalle ei suoda parempia kilpailumahdollisuuksia. Valvottavien kohtelu on yhdenmukaisempaa, kun valvonta järjestetään saman tahon toimesta, muutoksenhaku tapahtuu samaa reittiä ja kurinpidolliset toimenpiteet määrätään samoin perustein. JHTT-lautakunta toteaa, että valvonnan keskittäminen viranomaistaholle parantaa edellytyksiä valvonnan yhdenmukaiseen ja tehokkaaseen toteutukseen ja turvaa valvontaviranomaisen ehdottoman riippumattomuuden sekä vastaa julkisen vallan käytön organisoinnin periaatteita. Viranomaisen tulee olla riippumaton eikä sen tule toimia minkään edunvalvontatahon alaisuudessa tai yhteydessä. JHTT-yhdistys katsoo että selvitysmiehen esittämillä toimenpiteillä luodaan riippumaton ja kansainvälisesti uskottava tilintarkastajien valvontajärjestelmä, jolla turvataan yleinen etu ja yhteiskunnalliset intressit. Tilintarkastuksen valvontaa tulee tarkastella laajana kokonaisuutena pitkälle tulevaisuuteen. Tämä puoltaa järjestelmää, jossa tilintarkastajien tutkinnot, auktorisointi, laadunvalvonta ja kurinpito hoidetaan keskitetysti. Tilintarkastusyhteisökategorioiden ja yhteisöjen omistusrakenteiden yhtenäistäminen turvaa tilintarkastusjärjestelmän riippumattomuuden ja uskottavuuden. VALA katsoo, että raportista tulevat ilmi auktorisoinnin ja valvonnan yhtenäistämisen tarpeet ja syyt. Lisäksi raportti tuo esiin sekä auktorisoinnin että valvonnan järjestelyihin sisältyviä nykyjärjestelmän heikkouksia niin kansalliselta kuin kansainväliseltäkin kannalta. Ajankohtaiset Euroopan unionin tasoiset kehittämissuunnat ja niihin vaikuttaminen, joihin Anderssonin raportissa ei ole voitu ottaa kantaa, tulisi kytkeä selkeästi osaksi asian jatkovalmistelua. Valtion tilintarkastuslautakunnan käsityksen mukaan raportissa esitetyt riippumattomuus-, uskottavuus- ja oikeusturvanäkökohdat ovat kuitenkin järjestelmän kehittämisen kannalta relevantteja. Valvonnasta vastaavan toimielimen on oltava asiantunteva ja paitsi riippumaton myös näytettävä siltä ilman selityksiä niin kotimaassa kuin ulkomaisessa tarkastelussa. Tampereen yliopisto pitää selvitysmiehen linjauksia hyvinä. Tilintarkastusalan valvonnan yhdenmukaistamiselle on perusteen niin kansallisen ja kansainvälisen uskottavuuden kuin tilintarkastusalan pitkän aikavälin laadunvarmistuksen näkökulmasta. Valvontavastuu tulisi irrottaa elinkeinoelämän etujärjestöstä. Lisäksi Tampereen yliopisto lausuu, että käsitys tilintarkastuksen toimivuudesta ja laadusta ei rakennu pelkästään varsinaisista valvontatoimenpiteistä, vaan myös siltä miten uskottavalta järjestelmät ulospäin näyttävät. Tällä on erityinen merkitys kansainvälisessä viitekehyksessä. Toisaalta uskottavuus olisi varsin heikko tilanteessa, jossa Keskuskauppakamari valvoisi myös verorahoitteisen julkisen hallinnon tarkastustoimintaa. 2.1 PRH Selvitysmiehen on todennut, ettei vertailun perusteella voida osoittaa, että jokin esillä olevista valvonnan sijoituspaikkavaihtoehdoista olisi yksiselitteisesti ja joka suhteessa paras. Selvitysmies ehdottaa PRH:ta uuden tilintarkastusviranomaisen ensisijaiseksi sijoituspaikaksi. Suurin osa valvontatoiminnon uuteen sijoituspaikkaan kantaa ottaneista lausunnon antajista kannattaa selvitysmiehen ehdotusta. Selvitysmiehen ehdotusta valvonnan sijoittamisesta Patentti- ja rekisterihallitukseen kannattavat STM, Verohallinto, PRH, Vaasan yliopisto, ARENE, Kuntaliitto, Kiinteistöliitto, HTMyhdistys, Kuntatarkastajat, Audiator, Tuokko, osittain VM ja toissijaisesti EK. ARENE kannattaa selvitysmiehen esitystä auktorisoinnin ja valvonnan yhtenäistämisestä sekä uuden valvontaviranomaisen perustamista patentti- ja rekisterihallitukseen. 7

8 Audiator pitää selvitysmiehen lähtökohtia ja esityksiä selkeinä ja perusteltuina. Esitykset lisäävät tilintarkastusjärjestelmän uskottavuutta ka luottamusta sekä toteuttavat kansallisella tasolla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin /EY määräyksiä. HTM-yhdistyksen näkemyksen mukaan selvitysmies Pekka Timosen laatiman selvitystyön tuloksena valmistunut raportti ja siinä todetut ehdotukset tilintarkastajien valvonnan yhtenäistämisestä ovat pääpiirteissään kannatettavia. Kuntaliitto puoltaa tilintarkastajien hyväksymis- ja valvontatehtävien sijoittamista riippumattomalle viranomaiselle. Patentti- ja rekisterihallitus on TEMin alainen virasto, joten uusi tilintarkastusviranomainen olisi perusteltua sijoittaa sinne. STM pitää selvitystä hyvin perusteltuna ja kannattaa selvitysmies Pekka Timosen ehdotuksia uuden valvontaelimen perustamisesta patentti- ja rekisterihallituksen yhteyteen. Kiinteistöliiton pitää selvitysmiehen tarkastelemista valvontaviranomaisen sijoituspaikkavaihtoehdoista epätodennäköisimpänä pienen, mutta kustannuksiltaan kalliin erillisviraston perustamista. Valvontaviranomaisen riippumattomuus olisi kyseenalaista poliittisesti johdetussa TEMissä ja Fivassakin toiminta merkitsisi laajentumista uudelle toimialalle ja olisi "väärän" ministeriön eli VM:n alaista. Näin selvitysmiehen ehdotus patentti- ja rekisterihallituksesta on Kiinteistöliiton mukaan perusteltu. Tuokon mukaan selvitysmiehen perustelut uuden tilintarkastusviranomaisen perustamisesta patentti- ja rekisterihallituksen yhteyteen ovat johdonmukaisia. Vaasan Yliopiston näkemyksen mukaan PRH on esitetyistä sijoitusvaihtoehdoista tehokkain ja soveltuu näin ollen hyvin tilintarkastusvalvonnan tarpeisiin. Verohallinto pitää ehdotusta hyvänä, koska se toteutuessaan selkeyttäisi ja yhdenmukaistaisi tilintarkastusjärjestelmää sekä lisäisi sen riippumattomuutta sekä luotettavuutta. VM:n mukaan muiden kuin PIE-yhteisöjen tilintarkastajien valvonnan osoittaminen PRH:n tehtäväksi lienee tarkoituksenmukaista edellyttäen, että PRH:lle varmistetaan jatkovalmistelussa riittävät resurssit. PRH on toteaa, että sen nykyinen organisaatio pystyisi tarjoamaan tarvittavat hallintopalvelut ilman suuria henkilöstöpanostuksia. EK katsoo, että mikäli TILAn vastuulla olevat tehtävät siirretään pois Keskuskauppakamarin organisaatiosta, raportissa esitetyistä vaihtoehdoista paras on Patentti- ja rekisterihallitus. Tilintarkastajien auktorisointiin liittyvät tehtävät voidaan säilyttää osana Keskuskauppakamarin organisaatiota, mikäli päädytään siihen, että uutta valvontaviranomaista ei rakenneta nykyisen TILAn pohjalle Muut lausunnot valvonnan järjestämisestä PRH:ssa KIVI näkee haasteelliseksi sen, ettei PRH:lla ole edeltävää kokemusta tilintarkastusalasta ja tämä voi uhata vankan osaamisen säilymistä ja valvontajärjestelmän laatua. Keskuskauppakamari toteaa, että tilintarkastusalan asiantuntijoiden mukaan TILAn siirto patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH) voi luoda riskejä nykyistä kalliimmasta ja jäykemmästä järjestelmästä. TILAn siirto osaksi PRH:ta kasvattaisi valtion virkakoneistoa, mikä on myös vastoin viimeaikaista veronmaksajien kustannuksia säästävää kehitystä. Keskuskauppakamarin mukaan merkittävät muutokset organisaatiossa ja järjestelmissä (esimerkiksi tilintarkastajarekisterin purkaminen ja uudelleen rakentaminen) olisivat kalliita. Tampereen Yliopiston näkemyksen mukaan tärkein mietittävä asia on miten tilintarkastusalan valvontaa koskeva erityisasiantuntemus, niin julkisen kuin yksityisen puolen, kyetään kehittämään ja luomaan Patentti- ja rekisterihallitukseen. Åbo Akademi ei pidä PRH-mallia valvontaviranomaisen sijoituspaikaksi riittävästi perusteltuna tilintarkastustoiminnan monimuotoisuudesta ja alan merkittävästä kehitystahdista johtuen. Tilintarkastustoiminnan erityisluonteesta johtuen ja kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden sekä rahoitusinstrumenttien tullessa yhä monimutkaisemmiksi. 8

9 2.2 FIVA Arvioidessa Fivaa tilintarkastuksen valvonnan sijoituspaikkana selvitysmies toteaa, ettei Fivalla ei ole suoraan vertailukelpoisia toimintoja mutta Fivan perustehtävän on kuitenkin valvonta, joten tilintarkastajien valvonta voitaisiin sijoittaa laajemman valvontaviranomaisen osaksi sekä mahdollisesti hyödyntää Fivan kansainvälistä yhteistyöverkostoa erityisesti PIE-tarkastuksiin liittyvissä kysymyksissä. Tilintarkastustoiminta kuitenkin erkanee selvästi viraston toimialasta. Selvitysmies ei pidä käytännössä mahdollisena laajentaa Fivan nykyisin selkeää toimialaa eri yhteisömuotoihin, kaiken kokoisiin toimijoihin ja julkisen sektorin tilintarkastajien ja sitä kautta tarkastukseen ja tutkintoihin ilman, että tästä aiheutuisi kohtuuton riski sekaannuksista ja väärinymmärryksistä. Valvonnan siirtämistä osittain Fivalle kannattavat VM. VM:n mukaan PIE-yhteisöjen tilintarkastajien valvonnassa ja Fivan harjoittamassa muussa valvonnassa olisi ilmeisesti huomattavaa synergiaa, minkä lisäksi Fiva valvoo mm. kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) noudattamista. Kun tilintarkastajien keskeisenä tehtävänä on valvoa omistajien etuja ja Fivan yhtenä tehtävänä on huolehtia sijoittajien suojan toteutumisesta, tältäkin osin olisi saavutettavissa synergiaa. Eurooppalaisessa valvontayhteistyössä Fiva on Suomen toimivaltainen viranomainen kolmessa kuluvan vuoden alussa perustetussa eurooppalaisessa valvontaviranomaisessa. Tältäkin kannalta pankkien, vakuutusyhtiöiden ja listayhtiöiden tilintarkastajien valvonnan sijoittaminen Fivaan vaikuttaisi tarkoituksenmukaiselta. Muut lausunnot Fivasta VM ja FIVA huomauttavat, että Fiva on valtioneuvoston poliittisesta päätöksentekojärjestelmästä riippumaton ja itsenäinen viranomainen, joka toimii hallinnollisesti Suomen Pankin yhteydessä. EK kannattaa Fivan roolin vahvistamista. Kansainvälisen uskottavuuden ja kansainvälisen käytännön yhteistyön toimivuuden kannalta on tärkeää, että Fivan asema tilintarkastusviranomaisen toiminnassa virallistetaan ottamalla asiasta maininta tilintarkastuslain 42 :ään. Fivan rooli nykyisessä TILAn organisaatiossa on ainoastaan epävirallinen ja se ei ole riittävä uskottavuuden ja vertailukelpoisuuden kannalta. 2.3 TEM Selvitysmies toteaa raportissaan TEMin olevan tilintarkastusalan sääntelystä vastaava ministeriö, jolla kuitenkaan ei tyypillisesti ole tämänkaltaisia valvontatehtäviä. Erillisen tilintarkastusvalvonta -ryhmän luominen ministeriön sisään merkitsisikin selvää poikkeamista yleisestä kehityssuunnasta, jossa ministeriöiden mm. toimilupiin ja valvontaan liittyviä tehtäviä on pyritty siirtämään hallinnonalan muille viranomaisille. Sääntelyn ja valvonnan yhteen liittämisen seurauksena ministeriöön sijoittaminen kuitenkin heikentäisi valvonnan läpinäkyvyyttä ja riippumattomuutta muihin arvioitaviin vaihtoehtoihin verrattuna Valvonnan siirtämistä työ- ja elinkeinoministeriön alaisuuteen kannattaa Tampereen Yliopisto. Tampereen Yliopiston mielestä kyse on valinnasta lähinnä TEMin ja Patentti- ja rekisterihallituksen välillä todeten, että ehkä selkein vaihtoehto olisi kuitenkin ministeriö. 9

10 Muut lausunnot TEMistä Kiinteistöliiton mukaan valvontaviranomaisen riippumattomuus olisi kyseenalaista poliittisesti johdetussa TEMissä. 2.4 Erillisvirasto Selvitysmies toteaa, että toisin kuten muiden sijoitusvaihtoehtojen yhteydessä, erillisviraston ainoa tehtävä olisi tilintarkastusalan valvonta. Valvonnan läpinäkyvyys olisi maksimaalinen, kun muita toimintoja ei olisi ja viraston päälliköllä olisi selkeä toimivalta. Valvonnan kustannusten kannalta erillisvirasto olisi selvitysmiehen mukaan kuitenkin ongelmallinen. Erillisen valvontaviranomaisen perustamista kannattavat SM, VALA, Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikkö ja Åbo Akademi. SM kannatta erillisen valvontaviranomaisen perustamista mutta katsoo, että eri vaihtoehtojen kustannusvaikutuksia tulisi arvioida, kun vaihtoehdoista useampi olisi toiminnallisesti kuitenkin mahdollista toteuttaa. VALAn mukaan valvonta tulisi järjestää työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimivassa erillisessä tilintarkastusalan valvontavirastossa. Kuten raportista tulee ilmi, sen sääntely ja vastuunalaisuus olisi helposti toteutettavissa. Muiden seikkojen selkeästi puoltaessa tätä mallia raportin mukaan ainoana esteenä tälle mallille ovat kustannustekijät. VALAn mukaan on kuitenkin kysymyksenalaista, missä määrin tämä malli todellisuudessa olisi muita malleja kalliimpi kustannuksiltaan, varsinkaan sillä tavalla olennaisesti kuin raportissa esitetään. Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikkö puoltaa ratkaisua, jossa valvonta siirrettäisiin TEMin alaiseksi perustettavalle tilintarkastusalan valvontavirastolle, millä varmistettaisiin valvonnan riittävä läpinäkyvyys ja riippumattomuus. Tilintarkastajien valvonta ja auktorisointi täydentäisi hyvin TEMin toimenkuvaa, koska tilintarkastuslainsäädäntö kuuluu jo ennestään TEMin tehtäväkuvaan. Åbo Akademi pitää erillisvirastoa selkeimpänä ja läpinäkyvimpänä ratkaisuna. Erillisenä virastona toimiva tehokas ja toimintaan erikoistunut valvontaviranomainen voi parhaiten edistää Suomen kansainvälistä uskottavuutta laskentatoimen ja tilintarkastustoiminnan osaajana. Erillisviraston hyöty/kustannussuhde on todennäköisesti merkittävästi parempi kuin PRH:n osana toimiminen, jonka puitteissa toteutettava valvonta merkitsisi täysin uuden toiminnan käynnistämistä. Muut lausunnot TEMin alaisesta erillisvirastosta TILAn mukaan TILAn organisointitapaa koskevassa selvitystyössä ei ole perusteltua sulkea pois mitään varteenotettavaa vaihtoehtoa. TILA voi olla myös itsenäinen virasto. TILAn mukaan jatkoselvittelyssä pitäisi pohtia Ison-Britannian mallin soveltuvuutta Suomeen. On tarkasteltava, voisiko tilinpäätösvalvonta ja tilintarkastuksen valvonta olla keskitetty yhdelle itsenäiselle virastolle. 2.5 Ei kantaa uudesta viranomaisesta Valvontaviranomaisen sijoittumisvaihtoehtojen paremmuuteen eivät ole ottaneet kantaa KIVI, Fiva, JHTT-lautakunta, Asianajajaliitto, JHTT-yhdistys ja Valtionhallinnon tarkastajat. 10

11 3. Valvontatehtävien keskittäminen Keskuskauppakamariin Selvitysmies ehdottaa TILAn toiminnan siirtämistä ja valvonnan siirtämistä viranomaistaholle. Selvitysmiehen mukaan tilintarkastusalan yhteinen ja yhdenmukainen valvontatoiminto ei ole järjestettävissä Keskuskauppakamarin yhteydessä siten, että valvontaan kohdistuvat vaatimukset voitaisiin riittävässä määrin täyttää. Tilintarkastuksen valvonnan keskittämistä Keskuskauppakamarin yhteyteen kannattavat EK, Keskuskauppakamari, Listayhtiöiden neuvottelukunta, Suomen yrittäjät ja Nexia. Keskuskauppakamari kannattaa TILAn toiminnan kehittämistä nykyisellä organisaatioratkaisulla. Keskuskauppakamarin mukaan TILAn toiminta voitaisiin organisoida jaostoihin. TILAn ulkoista uskottavuutta ja itsenäisyyttä voidaan puolestaan kehittää monin keinoin, muun muassa uudistamalla TILAn kokoonpanoa ja jäsenten nimitysmenettelyä. Keskuskauppakamari toteaa niin ikään TI- LAn toimivan itsenäisesti suhteessa Keskuskauppakamariin. Keskuskauppakamarin roolina on ulkoisten puitteiden tarjoaminen TILAn käyttöön. Lisäksi TILA on Keskuskauppakamarin mukaan EU:n tilintarkastusdirektiivin, tilintarkastuslain ja Suomen perustuslain mukainen viranomainen, vaikka se ulkoisesti toimii Keskuskauppakamarin yhteydessä. Tilintarkastusjärjestelmän häiriöttömän toiminnan turvaamiseksi onkin perusteltua, että TILA jatkossakin sijaitsee Keskuskauppakamarissa. Kauppakamarit ja Keskuskauppakamari eivät edusta mitään yksipuolista sidosryhmää, vaan monipuolisesti yhteiskunnan toimijoita. Keskuskauppakamari ja Listayhtiöiden neuvottelukunta kannattavat muiden vaihtoehtojen selvittämistä. Jos katsotaan, että Keskuskauppakamarin yhteydessä virkavastuulla toimiva TILA ei voi valvoa julkissektorin tilintarkastajia on selvitettävä mahdollisuus, että JHTT- tilintarkastajia ei yhdistetä yksityissektorin tilintarkastajiin (KHT ja HTM). Nämä toteavat JHTT- järjestelmän olevan tuntematon ilmiö EU:ssa ja järjestelmien erillään pitäminen voisi olla perusteltua. Listayhtiöiden neuvottelukunnan käsityksen mukaan TILAn toiminnasta ei ole löytynyt mitään sellaista moitittavaa, mikä edellyttäisi sen lopettamista ja korvaamista PRH:n toiminnoilla. Listayhtiöiden neuvottelukunnan mukaan TILAn riippumattomuus on vähintään kohtuullisen hyvällä tasolla. Myös kansainvälisesti on olemassa malleja, jossa tilintarkastusalaa valvotaan yksityisen toimijan taholta. Esimerkiksi Isossa-Britaniassa tilintarkastajia valvoo the Financial Reporting Council, joka on yksityinen yhtiö ja jonka rahoittajina toimivat niin valtio kuin teollisuuskin. Listayhtiöiden neuvottelukunta katsoo, että jos Keskuskauppakamarin yhteydessä virkavastuulla toimiva TILA ei voi valvoa julkissektorin tilintarkastajia, olisi vielä selvitettävä mahdollisuus, että JHTT-tilintarkastajia ei yhdistetä yksityissektorin tilintarkastajiin (KHT ja HTM). Listayhtiöiden neuvottelukunta ehdottaa vielä analysoimaan toimenpiteet ja niiden todelliset vaikutukset, joiden kautta TILAn ulkoista uskottavuutta voitaisiin kehittää. Yhtenä vaihtoehtona neuvottelukunta ehdottaa TILAn kokoonpanon ja jäsenten nimittämismenettelyn uudistamista. EK katsoo, että vaikka TILAn asema Keskuskauppakamarin yhteydessä kansainvälisesti vertailtuna on sinänsä poikkeuksellinen, ei TILAn nykyisessä toiminnassa ole osoitettu olevan merkittäviä puutteita. Tilintarkastajien auktorisointiin liittyvät tehtävät voidaan EK:n mukaan säilyttää osana Keskuskauppakamarin organisaatiota, mikäli päädytään siihen, että uutta valvontaviranomaista ei rakenneta nykyisen TILAn pohjalle. Suomen yrittäjät toteaa, ettei Anderssonin tai Timosen raporteissa ole tuotu esiin moitteita TI- LAn toiminnassa. Tärkeimpänä syynä tilintarkastajien valvonnan siirtämiseen viranomaisen hoidettavaksi on nähtävissä tarve vahvistaa riippumattomuutta. Riippumatonta asemaa voidaan vahvistaa lisäämällä TEMin oikeutta nimetä sen jäseniä samoin kuin luopua tilintarkastusalan edustuksesta valvontaelimissä. TILAn osaamista julkisen sektorin tilintarkastajien valvonnassa voidaan lisätä julkisenpuolen asiantuntijoiden avulla. 11

12 Nexia kannattaa ajatusta, että valvonta hoidetaan TILAn kautta, mutta TEMn painoarvoa lisätään. Kannattaa mallia, jossa TEM nimittää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä puolet TI- LAn jäsenistä. 4. Valvonnan järjestäminen 4.1 Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajien valvonta PIE-yhteisöihin liittyvien yleisen edun intressien vuoksi selvitysmies on myös arvioinut vaihtoehtoa, jossa PIE-tilintarkastajien laadunvalvonta liitettäisiin Fivan tehtäviin. PIE-tilintarkastajien erillisen valvonnan järjestämisen osalta selvitysmies ei ole selvityksen yhteydessä tunnistanut muuta realistista mallia. Näin ollen selvitysmiehen arvion mukaan ei ole aihetta tehdä PIE-yhteisöjä koskevaan tarkastukseen liittyviä erillisratkaisuja. Selvitysmiehen näkemykseen aiheesta yhtyvät Asianajajaliitto, FK ja KPMG. Asianajajaliitto pitää perusteltuna näkemystä, että myös yhteiskunnan kannalta merkittävien yhteisöjen valvonta sisällytettäisiin samalle taholle eikä sitä eriytettäisi muusta valvonnasta. FK katsoo, ettei ole tarvetta järjestää yleisen edun kannalta merkittäville yhteisöille (PIEyhteisöt) tilintarkastukseen liittyviä erityisratkaisuja. PIE-tilintarkastajien valvonnan erottamisen näkevät mahdolliseksi VM ja Fiva VM:n mukaan PIE-yhteisöjen tilintarkastajien valvonta voitaisiin osoittaa Finanssivalvonnan tehtäväksi. Fiva katsoo, että on perusteltua harkita valvonnan siirtämistä viranomaisen tehtäväksi erityisesti PIE-tarkastusten valvonnan osalta. PIE-tarkastusten valvonta eroaa merkittävästi muiden yritysten tilintarkastajien valvonnasta. Valvojaan kohdistuu yhteiskunnallisesta intressistä johtuen erityisiä laatuvaatimuksia, joista kansainvälinen uskottavuus ja riippumattomuus ovat keskeisiä tekijöitä. Tilintarkastajien valvonnalla on selkeitä liittymäkohtia Finanssivalvonnan tehtävään valvoa PIEyhteisöjen tilinpäätöksiä. Muut lausunnot PIE-tilintarkastajien valvontaan liittyen VTV ei ota kantaa siihen, tulisiko PIE-yhteisöjen valvonta eriyttää muusta valvonnasta mutta pitää kuitenkin perusteltuna sitä, että selvitysmiehen raportissa on käsitelty tilintarkastusmarkkinoiden keskittyneisyyttä ja suomalaisten tilintarkastusmarkkinoiden rajallista kokoa. 4.2 Aktiivitilintarkastajien osallistuminen valvonta-asioiden käsittelyyn Selvitysmies toteaa raportissaan, että aktiivitilintarkastajien mukanaolo tutkintovaatimusten ja tutkintojen vastaanottamisessa on tarpeellista toimialaosaamisen ja riittävän ammatillisen standardin toteuttamisen varmistamiseksi. Sen sijaan aktiivitilintarkastajat eivät voi olla mukana kurinpitoasioita koskevassa päätöksenteossa ilman, että luottamus ratkaisuja tekevän toimielimen puolueettomuuteen vaarantuu. Tämä ei kuitenkaan estä toimivien tilintarkastajien kuulemista lautakunnassa asiantuntijoina ja näin valvojalla olisi alalla toimivan näkemys myös päätöksenteossa käytettävissään. 12

13 Selvitysmiehen ehdotusta aktiivitilintarkastajien mukana olon rajoittamisesta valvontaa koskevassa päätöksenteossa kannattavat Fiva, KIVI, Suomen Yrittäjät ja ARENE. Fiva katsoo, että on ongelmallista, että tilintarkastajat osallistuvat operatiiviseen jatkuvaan valvontaan kuten laadunvarmistukseen valvontaan valvonnan luottamuksellisuuden näkökulmasta. Tilintarkastajien osallistuminen valvontaan ei vastaa Euroopan kehittyneimpien tilintarkastajien valvojien rakenteita eikä täytä Yhdysvaltain valvojan, PCAOB:n, vaatimuksia. KIVIn mukaan Riittävästä ammattitaidosta on huolehdittava ottamalla mukaan ammattimaisia tilintarkastajia erityisesti vastaamaan tutkinnosta sekä apuna asiantuntijalausuntojen ja kuulemisten muodossa. Aktiivitilintarkastajat eivät kuitenkaan voi olla mukana kurinpitoasioita koskevassa päätöksenteossa riippumattomuuden vaatimuksen takia. Suomen yrittäjien mukaan TILAn riippumaton asemaa voidaan vahvistaa lisäämällä TEMin oikeutta nimetä sen jäseniä samoin kuin luopumalla tilintarkastusalan edustuksesta valvontaelimessä. ARENE toteaa, että kurinpidollisessa valvonnassa ei voi olla uskottavuussyistä mukana aktiivitilintarkastajia. Aktiivitilintarkastajien mukana oloa kurinpitoasioiden päätöksenteossa kannattavat TILA, HTM-yhdistys, KHT-yhdistys ja KPMG. TILAn mielestä on hyödyllistä, että ammatissa toimivat tilintarkastajat osallistuvat päätöksenteon valmisteluun ja päätöksentekoon. Tämä turvaa asianosaisten oikeusturvan sekä luo valvontaan uskottavuutta. Ammatissa toimivien tilintarkastajien poissulkeminen päätöksenteosta edellyttäisi resurssien vahvistamista sihteeristössä, mikä lisäisi kustannuksia. Vaikka ammatissa toimivat tilintarkastajat osallistuvat päätöksenteon valmisteluun ja päätöksentekoon, uhkaa riippumattomuudelle ei synny, koska käytettävissä on varotoimia. TILAn päätöksenteko on avointa. HTM-yhdistyksen mukaan alan toimijoiden tulee olla mukana ammatillisen kokemuksen edustajina myös kurinpidollisessa valmistelussa. Mikäli alalla toimijat eivät voi olla mukana kurinpidollisessa valmistelussa, on vaarana, että tulkintoja tehdään suoraan manuaalien / ohjeistusten perusteella ottamatta huomioon olennaisuutta, alan yleisiä periaatteita ja ammatillista harkintaa. Tällöin merkittävänä riskinä on, että syntyy kestämättömiä tilanteita kurinpidollisen tutkinnan kohteena olevien tilintarkastajien oikeusturvan kannalta. HTM-yhdistys katsoo, että on erittäin tärkeää, että tilintarkastusalan kokemus aktiivitilintarkastajien kautta tulee riittävällä tavalla huomioiduksia uudistettavassa tilintarkastajien valvontajärjestelmässä. Lainsäädäntö ja alan standardien kehitysprosessit etenevät, talouselämän prosessit kehittyvät koko ajan. alan käytäntöjen hallinta on mahdollista ainoastaan alan toimijoille. KHT-yhdistys pitää välttämättömänä, että tilintarkastajilla on rooli luottamushenkilöpohjaisessa kurinpitolautakunnassa. KHT-yhdistys myös katsoo, ettei tilintarkastajien mukanaolo vaaranna lautakunnan riippumattomuutta eikä synnytä uskottavuusongelmaa kurinpidolliselle valvonnalle. Tilintarkastajien mukanaolo tuo lisää asiantuntemusta ja kokemusta kurinpitolautakuntaan ja siten turvaa lautakunnan ratkaisujen asianmukaisuuden ja luotettavuuden sekä toiminnan uskottavuuden. Lisäksi se takaa tutkittavalle asianmukaisen kohtelun. Jos kuitenkin päädyttäisiin siihen ratkaisuun, ettei tilintarkastajia voi olla mukana lautakunnassa, tulee asioiden käsittelyssä vaadittavan asiantuntemuksen ja kokemuksen turvaamiseen kiinnittää erityistä huomiota. Tarkoituksenmukainen ja luonteva menettelytapa tällaisessa ratkaisuvaihtoehdossa on se, että tilintarkastajia kuullaan valmistelun ja/tai päätöksenteon yhteydessä. KPMG pitää välttämättömänä, että päätoimisesti tilintarkastustyössä toimivat auktorisoidut tilintarkastajat ovat jatkossakin edustettuina tilintarkastajia koskevassa kurinpitotoiminnassa päätöksentekoon osallistuvina jäseninä. Vain tällä tavoin voidaan turvata se, että tilintarkastustyön käytännön toteuttamiseen ja tilintarkastuslain soveltamiseen liittyvät näkökohdat ja kokemus tulevat huomioon otetuiksi valvontaelimen päätöksenteossa ja valvontaratkaisuissa. Ilman aktiivi tilintarkastajien edustusta on riski, että valvonta- ja kurinpitotyö muuttuu teoreettiseksi ja irtautuu tilintarkastustyön todellisuudesta ja käytännön haasteista. KPMG:n mukaan, aktiivitilintarkastajien mukanaolo ei vaa- 13

14 ranna kurinpitolautakunnan riippumattomuutta eikä heikennä kurinpidollisen valvonnan uskottavuutta, vaan päinvastoin aktiivitilintarkastajien tunnustettu ammattitaito parantaa toiminnan uskottavuutta ja luotettavuutta. Muut lausunnot ammattitilintarkastajien osallistumisesta kurinpitoasioiden käsittelyyn Asianajajaliitto katsoo että tilintarkastusalan vähemmistöedustus takaa tietyllä tavalla asiantuntemuksen säilymisen myös kurinpitoasioissa. Välimuotona olisi mahdollista pohtia vaihtoehtoa, jossa tilintarkastusalan edustus turvattaisiin sellaisten henkilöiden toimesta, jotka omaavat tarvittavan ajan tasalla olevan asiantuntemuksen tilintarkastuksesta ja tilintarkastusalasta, mutta jotka eivät samanaikaisesti toimi ns. aktiivitilintarkastustehtävissä. Keskuskauppakamarin mukaan tilintarkastajien osallistuminen valvontaan nimenomaan valvonta-asioista päättävän lautakunnan jäsenen ominaisuudessa ei ole välttämätöntä. Tilintarkastusalan asiantuntemus voidaan hoitaa muullakin tavalla, esimerkiksi kuulemalla tilintarkastajia valmistelun ja/tai päätöksenteon yhteydessä. JHTT-yhdistys ei näe estettä tilintarkastajien toimimiselle valvontalautakunnan kokoonpanon vähemmistöjäsenenä. Kuntatarkastajat katsoo, että mikäli kurinpitoasioita koskevassa päätöksenteossa ei ole mukana aktiivitilintarkastajia, tulee toimialan erikoispiirteet hallitsevan valmistelun merkitys korostumaan, jotta tilintarkastajien oikeusturva toteutuu tasapuolisesti. Yhtenäisessä valvontajärjestelmässä tulee riittävästi turvata julkissektorin tarkastuksen asiantuntemus ja toimialaosaaminen niin tutkintojen järjestämisessä kuin laadunvalvontaprosessissakin. FK toteaa, että haasteeksi voi tulla asioiden käsittelyssä vaadittava ammattitaito, jos aktiivitilintarkastajat eivät ole mukana. Tuokon mukaan kurinpidollisten asioiden käsittelyssä tulisi tarvittaessa kuulla kokeneita tilintarkastajia asiantuntijoina. Kurinpitoelinten viranomaistoimintaa kohtaan tunnettavan luottamuksen säilyttämiseksi tulisi vastaisuudessa ottaa kurinpitoelinten kokoonpanossa myös huomioon, että tilintarkastajien kurinpidollisten kysymysten ratkaisussa ei olisi vaikutusta sillä, työskenteleekö asianomainen työ- vai virkasuhteessa. Listayhtiöiden neuvottelukunta toteaa, että tähän saakka on pidetty tärkeänä, että tilintarkastajien valvontaan liittyvässä päätöksenteossa, valmistelussa ja keskustelussa on mukana myös sellaisia henkilöitä, jotka tekevät tilintarkastustyötä, jotta mukana on riittävä alan asiantuntemus. 4.3 Valvonnan järjestämiseen liittyviä muita huomioita PRH, KIVI, TILA, VTV, Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikkö, Vaasan Yliopisto, Asianajajaliitto, Kiinteistöliitto, EK, Listayhtiöiden neuvottelukunta, Pörssi ja HTM-yhdistys ovat todenneet pitävänsä tärkeänä TILAn nykyisen asiantuntemuksen hyödyntämisestä myös jatkossa. JHTT- lautakunnan mukaan uudessa sijoitusvaihtoehdossa olisi tärkeätä turvata sekä TILAn toimintaan että JHTT- toimintaan liittyvän osaamisen hyödyntäminen. JHTT-lautakunta katsoo, että tilintarkastuksen laadunvalvonnan toteuttajalla tulisi olla riittävä asiantuntemus valvonnan kohteena olevien tilintarkastustoimeksiantojen erityispiirteistä. Laadunvalvonnan järjestäminen organisatorisesti keskitetysti ei suoraan saa johtaa siihen, että laadunvalvonnassa ei huomioida sisällöltään tai laajuudeltaan erilaisia tilintarkastustoimeksiantoja. JHTT-lautakunta katsoo, että keskitettäessä sääntely- ja valvontatoiminta uuteen yksikköön tärkeämpää on turvata yksikön toimivuus, toiminnan läpinäkyvyys sekä toimivaltuudet suorittaa riippumattomasti, itsenäisesti ja objektiivisesti tehtäväänsä kuin se, minkä viraston yhteyteen virasto perustetaan. PRH katsoo, että kysymys on TILAn toimintojen uudelleen organisoinnista. PRH:n mukaan TI- LAn vakiintuneiden käytäntöjen ylläpitämistä ja sen valvontahenkilöstön osaamisen säilyttämistä pidetään ensisijaisen tärkeänä. 14

15 Asianajajaliitto katsoo, että olennaista tulee olla, että valvonnan järjestäminen täyttää sille asetetut vaatimukset ja että se voidaan toteuttaa käytännön kannalta toimivalla ja samalla kustannustehokkaalla tavalla. Uudistuksessa tulee turvata kokemuksen ja asiantuntemuksen säilyminen kaikissa uuden viranomaisen vastuulle kuuluvissa tehtävissä. Vaasan Yliopisto korostaa, että uuden valvontaviranomaisen perustamisen yhteydessä on syyt erityisesti huomioida seuraavat seikat: 1) Riittävä resursointi 2) Valvontaviranomaisella tulee olla vahva asiantuntemus valvonnan kohteesta ja uudistusten jälkeen tarvitaan monentyyppistä erilaisten tilintarkastuksien erityispiirteet huomioonottavaa asiantuntemusta. Tässä on erittäin tärkeää, että jo olemassa olevaa osaamista nykyisen valvontajärjestelmän osalta käytettäisiin hyödyksi mahdollisimman laajalti. 3) Valvontaviranomaisella tulee olla vahva asiantuntemus käytettävissään käytännön tilintarkastustoiminnan lisäksi tilintarkastusalan koulutuksen ja tutkimuksen alueelta. VTT ja Listayhtiöiden neuvottelukunta kiinnittävät huomiota siihen, että laaduntarkastus kohdistuu JHTT-tilintarkastajienkin osalta yksityisoikeudellisiin toimijoihin. Pörssin näkemyksen mukaan Suomen pääomamarkkinoiden toimivuuden ja uskottavuuden kannalta on erittäin tärkeää, että tilintarkastajien valvonta on tehokkaasti järjestetty ja riippumatonta. Vaikka valvonnan nykytilassa ei olekaan havaittu useiden toimijoiden osalta sanottavia puutteita, on huomiota kiinnitettävä enenevässä määrin nimenomaan järjestelmän kansainväliseen uskottavuuteen. Jatkovalmistelussa on tärkeätä käydä vielä uudelleen läpi ja analysoida kattavasti kaikki eri vaihtoehdot uudeksi valvontatahoksi, mukaan lukien nykyisen lautakuntamallin kehittäminen. Pörssin käsityksen mukaan valvonta ja auktorisointi voidaan jatkossa osoittaa eri tahojen tehtäväksi, mikäli tällainen ratkaisu osoittautuu tarkoituksenmukaiseksi. SM toteaa, että valvontajärjestelmän ulkoinen uskottavuus on tärkeässä asemassa elinkeinoelämän suuntaan, mutta myös rikostorjunnan suuntaan ennalta estävästi. Ennalta ehkäisevän valvonnan kehittämiseen tulisikin kiinnittää merkittävästi huomiota jatkossa. FK ehdottaa, että jos päädytään uuden elimen perustamiseen otettaan harkittavaksi myös IFRSvalvontaan liittyvien asioiden keskittäminen tälle samalle toimielimelle. Tällöin Finanssivalvonta voisi keskittyä finanssisektorin yhä haastavampaan valvontaan. Lisäksi kirjanpito-/ tilintarkastusosaaminen olisi hyödynnettävissä laaja-alaisemmin uuden valvontaelimen toiminnassa. KIVIn mukaan on kiinnitettävä huomiota valvojan toimintakykyyn ja asiantuntemukseen niin julkishallinnon kuin yksityisen puolen tilintarkastuksissa. EK tuo esiin, että Finanssivalvonnan asema tilintarkastusviranomaisen toiminnassa virallistetaan ottamalla asiasta maininta tilintarkastuslain 42 :n. EK korostaa, että on tärkeää, että tilintarkastajien valvonnan ja kurinpitotoiminnan uskottavuus- ja riippumattomuuskysymykset sekä kansainväliseen uskottavuuteen liittyvät asiat saadaan ratkaistua. TILA, KHT-yhdistys ja KPMG pitävät erittäin tärkeänä, että uuden valvontaviranomaisen sijoituspaikkavaihtoehdoista tehdään vaikutusarviointi ennen kuin asiaa harkitaan edelleen ja sitä koskevat ratkaisut tehdään. TILA katsoo, että selvitystyössä ei ole perusteltua sulkea pois mitään varteenotettavaa vaihtoehtoa ja että TILA voi olla myös itsenäinen virasto. Jatkoselvittelyssä pitäisi pohtia Ison-Britannian mallin soveltuvuutta Suomeen. On tarkasteltava, voisiko tilinpäätösvalvonta ja tilintarkastuksen valvonta olla keskitetty yhdelle itsenäiselle virastolle. TILAn mielestä on perusteltua organisoida TILAn toiminta jaostoihin ja eritehtävien hoitamista varten tarvitaan keskittämiseksi omat jaostonsa. Tampereen yliopisto katsoo, että sijoittamispaikka tulisi vielä analysoida perusteellisemmin asiantuntemusvaatimusten kannalta. KHT-yhdistyksen mukaan tilintarkastajien valvontajärjestelmään ja erityisesti laadunvarmistuksen valvontajärjestelmään kohdistuvat ulkoiset laajentamis- ja kehittämispaineet huomioon ottaen tulisi selvittää, onko nykyinen rahoitusjärjestelmä, jossa valvontajärjestelmän kustannukset katetaan tilintarkastajilta kerättävillä maksuilla, edelleen asianmukainen ja kohtuullinen. Samoin tulisi selvittää mahdollisuudet periä järjestelmän ylläpitomaksuja muiltakin osapuolilta, esimerkiksi myös suoraan yleisen edun kannalta merkittäviltä yhteisöiltä ja/tai valtion budjettivaroista. Nykyinen JHTT- 15

16 lautakunnan toiminnan rahoittaminen osittain valtion budjettivaroista ja osittain tilintarkastajilta perittävillä maksuilla on toimiva esimerkki edellä mainitusta rahoitusmallista. KPMG on pitää tärkeänä, että uudistetulla tilintarkastusviranomaisella on riittävät resurssit ja että sen toiminnan rahoitus järjestetään valtion budjettivaroista ja/tai yleisen edun kannalta merkittäviltä yhteisöiltä suoraan perittävillä valvontamaksuilla. Kuntatarkastajien mukaan JHTT-tilintarkastustyön kohdistuessa pääasiassa julkisilla varoilla rahoitettavan toiminnan laillisuuden varmistamiseen myös valvontajärjestelmän kustannusten tulisi olla osin katettavissa verovaroista. VALAn katsoo, että koska kysymyksessä on toiminnan järjestäminen viranomaistoiminnaksi ja valvontaan ja tähän organisointitapaan liittyy vahva julkinen intressi, joka osaltaan perustelee muutoin raportissa esitettyjä ratkaisuja, ei voine ajatella, että tausta-ajatuksena olevalla tavalla toimiala itse kantaisi kaikki hallinnolliset kustannukset. Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikön mukaan tilintarkastusvalvonta tulisi rahoittaa budjettivaroin. 5. Muutoksenhaun järjestäminen Selvitysmies ehdottaa valitustietä valvontaelimen ratkaisuihin yhtenäistettäväksi tavanomaisen hallintovalituslinjan kanssa. Valitusten yhtenäistämistä tavanomaisen hallintovalituslinjan kanssa kannattavat VM, STM, Fiva, VTV, VALA, JHTT-lautakunta, Asianajajaliitto, Kuntaliitto, HTM-yhdistys, JHTT-yhdistys, Audiator, Tuokko. PRH:n mukaan nykyisten valvontaelinten päätöksistä on ollut vuosittain varsin vähän valitusasioita. Koska valitusasioiden käsittelyssä tulisi pyrkiä kuitenkin mahdollisimman yhdenmukaisiin käytäntöihin ja ratkaisuperusteisiin, niiden käsittelyä ei ole syytä hajauttaa useisiin hallintooikeuksiin. Mikäli PRH:sta tulisi tilintarkastajien valvontaelin, tilintarkastajien auktorisontiin ja valvontaan liittyvissä päätöksissä voisi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Keskuskauppakamari kannattaa muutoksenhaun yhtenäistämistä. VALAn mukaan viranomaisen ja siihen liittyvän lautakunnan valituskelpoisten ratkaisujen valitustienä tulisi olla tavanomainen hallintolainkäytön järjestys, kuten raportissa esitetään. Asianajajaliitto kannattaa VALAn yhdistämistä perustettavaan uuteen valvontaviranomaiseen ja tarkemmin siihen perustettavaan valvontalautakuntaan tai muuhun sellaiseen. Tällainen näkökulma on kannatettava ja perusteltavissa muun muassa sen vuoksi, että tämä mahdollistaa hallinnollisen muutoksenhakuprosessin sovellettavuuden valvontaviranomaisen päätöksiin ja yksinkertaistaa jälkikäteiseen valvontamenettelyyn liittyvää hallintomenettelyä. JHTT-yhdistys katsoo että muutoksenhaku voitaisiin toteuttaa erikseen nimettävään hallintooikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lisäksi se toteaa, että JHTT-lautakunta ilmeisesti lakkautetaan uudistuksen yhteydessä valtion tilintarkastuslautakunnan tavoin. Muut lausunnot muutoksenhausta HHO toteaa, että valitustien keskittämiselle erikseen nimettävään hallinto-oikeuteen on raportissa esitetty huomioon otettavia syitä ja ettei tällainen valitusten keskittäminen ole erityisen poikkeuksellista asiaryhmissä, joissa valitusten vuosittainen lukumäärä on vähäinen. Hallinto-oikeus katsoo jatkovalmistelussa varteenotettavan vaihtoehdon alueelliselle hallinto-oikeudelle olevan valitusten ohjaaminen erikseen nimettävään hallinto-oikeuteen. 16

LAUSUNTO SELVITYSMIEHEN RAPORTISTA TILINTARKASTAJIEN VALVONNAN YHTE- NÄISTÄMISESTÄ

LAUSUNTO SELVITYSMIEHEN RAPORTISTA TILINTARKASTAJIEN VALVONNAN YHTE- NÄISTÄMISESTÄ 1 (6) 230 / 31/ 2011 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Lausuntopyyntö TEM/1280/00.06.02/2011 22.6.2011 LAUSUNTO SELVITYSMIEHEN RAPORTISTA TILINTARKASTAJIEN VALVONNAN YHTE- NÄISTÄMISESTÄ Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus tilintarkastustutkintojen ja niiden valvonnan uudistamiseen. - kommenttipuheenvuoro JHTT -näkökulmasta

Ajankohtaiskatsaus tilintarkastustutkintojen ja niiden valvonnan uudistamiseen. - kommenttipuheenvuoro JHTT -näkökulmasta Ajankohtaiskatsaus tilintarkastustutkintojen ja niiden valvonnan uudistamiseen - kommenttipuheenvuoro JHTT -näkökulmasta TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN SYMPOSIUM Tampere 21.5.2015 Virpi Ala-aho JHTT-yhdistyksen

Lisätiedot

Tilintarkastajajärjestelmän uudistus Antti Riivari Hallitusneuvos

Tilintarkastajajärjestelmän uudistus Antti Riivari Hallitusneuvos Tilintarkastajajärjestelmän uudistus 21.05.2015 Antti Riivari Hallitusneuvos Uudet tilintarkastuslait Eduskunta hyväksyi uudistuksen ennen vaaleja (HE 254/2014vp) lait vahvistamatta suunniteltu voimaantulo

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro. Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro. Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta 21.5.2015 Tapani Vuopala KHT, Toimitusjohtaja tapani.vuopala@dhsaudit.fi 5/26/2015 Kommenttipuheenvuoron

Lisätiedot

Liite. Nykytilan kuvaus. Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt

Liite. Nykytilan kuvaus. Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt Liite Nykytilan kuvaus Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt Suomessa on kolmenlaisia hyväksyttyjä tilintarkastajia HTM-tilintarkastajia, KHTtilintarkastajia ja JHTT-tilintarkastajia. Näistä HTM-

Lisätiedot

SISÄLTÖ Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmä aloitti... Uusi valvontatietoilmoituslomake ja -ohje KHT- ja HTM-tilintarkastajille...

SISÄLTÖ Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmä aloitti... Uusi valvontatietoilmoituslomake ja -ohje KHT- ja HTM-tilintarkastajille... TILINTARKASTUS 1/2011 28.3.2011 SISÄLTÖ Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmä aloitti... 1 Uusi valvontatietoilmoituslomake ja -ohje KHT- ja HTM-tilintarkastajille... 2 KHT-yhteisöjen laaduntarkastukset

Lisätiedot

Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti Yhteenveto lausunnoista

Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti Yhteenveto lausunnoista Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti Yhteenveto lausunnoista Roosa Lehmonen Sari Koivisto Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) asetti 31. päivänä tammikuuta 2011 työryhmän valmistelemaan

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Selvitysmiehen raportti tilintarkastajajärjestelmän uudistamisesta. Yhteenveto lausunnoista

Selvitysmiehen raportti tilintarkastajajärjestelmän uudistamisesta. Yhteenveto lausunnoista Selvitysmiehen raportti tilintarkastajajärjestelmän uudistamisesta Yhteenveto lausunnoista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 65/2010 ville räsänen sari koivisto Selvitysmiehen raportti

Lisätiedot

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä.

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä. Nets Oy Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilintarkastuslain siirtymäsäännöstä siltä

Lisätiedot

Päivitetty 29.11.2011. TILAn työsuunnitelma vuodelle

Päivitetty 29.11.2011. TILAn työsuunnitelma vuodelle Päivitetty 29.11.2011 TILAn työsuunnitelma vuodelle 2012 TILAn tehtävät (1) KHT-tilintarkastajien t t ja KHT-yhteisöjen hyväksyminen (TilintL 30 ja 33 ) KHT- ja HTM-tutkintojen tki t järjestäminen j (TilintL

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2012-00760 12.10.2012. EDUSKUNTA Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2012-00760 12.10.2012. EDUSKUNTA Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö EKIRJE VM201200760 12.10.2012 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia Pankkiunioni osana EMU:n kehittämistä U/Etunnus: EUTORInumero: EU/20121429 Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n

Lisätiedot

1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO 19.4.2010. Lausuntopyyntönne TEM050:00/2009 (3.2.2010)

1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO 19.4.2010. Lausuntopyyntönne TEM050:00/2009 (3.2.2010) 1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntönne TEM050:00/2009 (3.2.2010) TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN HTM-tilintarkastajat ry GRM-revisorer rf:n jäsenenä on

Lisätiedot

TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA. Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto

TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA. Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto 8.6.2017 Sisältö Tutkinto- ja valvontauudistus EU-sääntely Tulevia muutoksia Suomen Tilintarkastajat

Lisätiedot

KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN

KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN 2.3.2015 Taustaa Uudistetun tilintarkastusdirektiivin vaatimukset tulee saattaa osaksi Suomen lainsäädäntöä 17.6.2016 mennessä.

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

SISÄLTÖ Tilintarkastusmaksuasetuksen muutos... Selvitysmies Timosen raportti lausunnoille...

SISÄLTÖ Tilintarkastusmaksuasetuksen muutos... Selvitysmies Timosen raportti lausunnoille... TILINTARKASTUS 2/2011 22.6.2011 SISÄLTÖ Tilintarkastusmaksuasetuksen muutos... 1 Selvitysmies Timosen raportti lausunnoille... 1 Tilintarkastusalan valvojien pohjoismainen kokous Oslossa 8.- 9.6.2011...

Lisätiedot

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön 630/2015 163 Tilintarkastusyhteisön valinta yhteisen kirkkovaltuuston toimikaudeksi vuosille 2015-2018 Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJELUONNOS TILINTARKASTUS

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJELUONNOS TILINTARKASTUS 1 (5) Finanssivalvonta Lausuntopyyntönne dnro 5/01.00/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJELUONNOS TILINTARKASTUS Yleiset huomiot Finanssivalvonta on pyytänyt lausuntoa uudesta määräys- ja ohjeluonnoksesta

Lisätiedot

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Luo / Muokkaa Lähetä Lausunnonantajat Yhteenveto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Sähköinen arkistoinnin palvelukokonaisuus Lausunnonantajia: 1 Puollatko

Lisätiedot

Sijoitusrahastolainsäädännön uudistaminen -arviomuistio

Sijoitusrahastolainsäädännön uudistaminen -arviomuistio Valtiovarainministeriö Lausuntopyyntö 02.11.2016 VM111:00/2016 Sijoitusrahastolainsäädännön uudistaminen -arviomuistio Johdanto Sijoitusrahastolaki (48/1999) on tullut voimaan 1 päivänä helmikuuta 1999

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11

SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 1.1 Corporate governance hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän normisto Suomessa...15 1.1.1 Osakeyhtiölaki...15

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Työ- ja elinkeinoministeriön asetus KHT- ja HTM-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä

Lisätiedot

Hallituksen esitys uudeksi laiksi Syyttäjälaitoksesta. Lausunnonantajan lausunto. Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto lausunto

Hallituksen esitys uudeksi laiksi Syyttäjälaitoksesta. Lausunnonantajan lausunto. Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto lausunto Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto Lausunto 30.08.2017 Asia: 1/66/2016 Hallituksen esitys uudeksi laiksi Syyttäjälaitoksesta Lausunnonantajan lausunto Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 9.2.2012 Visio 2015 Paikkatietoinfrastruktuuri on parantanut palvelun ja päätöksenteon laatua

Lisätiedot

Tilintarkastuslautalunta (TILA) vahvistanut 13.11.2012 1(6)

Tilintarkastuslautalunta (TILA) vahvistanut 13.11.2012 1(6) Tilintarkastuslautalunta (TILA) vahvistanut 13.11.2012 1(6) TILAN STRATEGIA VUOSILLE 2013-2015 1 TILAN TEHTÄVÄT JA VISIO 1.1 Tehtävät 1.2 Visio TILAn tehtävät on määritelty tilintarkastuslaissa (459/2007).

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TEHTÄVÄ VALTIONTALOUDEN VISIO TARKASTUSVIRASTO ARVOT 2 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TEHTÄVÄ VISIO ARVOT 3 VALTIONTALOUDEN 4 Valtiontalouden tarkastusvirasto on riippumaton ja puolueeton taloudenhoidon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

Tilintarkastajajärjestelmän uudistaminen: selvitysmiehen raportti

Tilintarkastajajärjestelmän uudistaminen: selvitysmiehen raportti Lausunto 1 (8) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntönne 3.2.2010 (TEM050:00/2009) Tilintarkastajajärjestelmän uudistaminen: selvitysmiehen raportti Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN: TILINTARKASTAJIEN TUTKINNOT JA VALVONTA TYÖRYHMÄN RAPORTTI

TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN: TILINTARKASTAJIEN TUTKINNOT JA VALVONTA TYÖRYHMÄN RAPORTTI 1 (8) Työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamo@tem.fi Lausuntopyyntönne 5.12.2012 TEM /2736/03.01.01/2012 TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN: TILINTARKASTAJIEN TUTKINNOT JA VALVONTA TYÖRYHMÄN RAPORTTI

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Sisäisen tarkastuksen tutkimuksesta Tampereen yliopisto 2.6.2017 Väitöskirjatutkija, KHT, JHT, CIA Jaakko Rönkkö Slide 1 Väitöskirjatutkimuksen lähtökohdat Tutkimustyön

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 16.11.2011 Ehdotukset ministeriöille toimeenpanosta Kullekin ministeriölle on tehty räätälöity

Lisätiedot

Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunnan lausunto tekijänoikeuksien yhteishallinnosta (HE 119/2016 vp)

Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunnan lausunto tekijänoikeuksien yhteishallinnosta (HE 119/2016 vp) Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunta Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunnan lausunto tekijänoikeuksien yhteishallinnosta (HE 119/2016 vp) Tekijänoikeuksien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2015 1 (5) 738 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan valtiollistamisesta ja keskittämisestä

Lisätiedot

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy Läpinäkyvyysraportti Idman Vilèn Grant Thornton Oy Header 2 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on suomalainen osakeyhtiö. Yhtiön omistavat henkilöinä sen palveluksessa

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

2015 Tilintarkastusalan markkinaseurantaraportti

2015 Tilintarkastusalan markkinaseurantaraportti 2015 Tilintarkastusalan 2015 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Tilintarkastusalan... 2 1. Tilintarkastusalan markkinarakenne Suomessa 2015... 3 1.1. Tilintarkastajien lukumäärä... 3 1.2. Tilintarkastusten lukumäärät...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

HE 47/2015 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 47/2015 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista sekä tilintarkastuslain 11 luvun 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskus (jäljempänä ETK) on perustettu hoitamaan yksityisten eläkelaitosten yhteisiä palvelu-, ohjaus-, rekisteröinti- ja neuvonta-asioita.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM RMO Jaakkola Miia(VM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM RMO Jaakkola Miia(VM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2014-00250 RMO Jaakkola Miia(VM) 28.03.2014 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Asia EKP:n asetus kehyksen perustamisesta yhteisen pankkivalvontamekanismin puitteissa tehtävälle

Lisätiedot

Johdanto 2. TILINTARKASTAJATUTKINTOJEN JA TILINTARKASTAJIEN VALVONNAN UUDISTAMINEN

Johdanto 2. TILINTARKASTAJATUTKINTOJEN JA TILINTARKASTAJIEN VALVONNAN UUDISTAMINEN 2. TILINTARKASTAJATUTKINTOJEN JA TILINTARKASTAJIEN VALVONNAN UUDISTAMINEN Veikko Vahtera Johdanto Suomen nykyinen tilintarkastusjärjestelmä on syntynyt pitkällä aikavälillä. Se on rakentunut erilaisten

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

TILA 49 1 2009 22 1 2009 KHT-

TILA 49 1 2009 22 1 2009 KHT- TILINTARKASTUS 1/2010 14.1.2010 SISÄLTÖ TILA hyväksyi 49 uutta KHT-tilintarkastajaa... 1 Vuoden 2009 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 22 kokelasta... 1 Taustatietoja vuoden 2009 KHT- ja HTM-tutkintoihin osallistuneista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta HEL 2016-009624

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilintarkastuslain sekä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain 21 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi annetun hallituksen esityksen (HE 112/2004 vp) täydentämisestä Esityksessä ehdotetaan eduskunnalle annettua

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Lausunto 1 (5) 11.8.2014 Työ- ja elinkeinoministeriö Lausuntopyyntö TEM/1886/03.01/2013 HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Työ- ja

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

/.;,-',r?~l~ Til intarkastajajarjestelman uudistaminen: selvitysmiehen raportti tilintarkastaj ien valvonnan yhtenaistamisesta

/.;,-',r?~l~ Til intarkastajajarjestelman uudistaminen: selvitysmiehen raportti tilintarkastaj ien valvonnan yhtenaistamisesta /.;,-',r?~l~ FINANSINSPEKTIONEN ~.;~,. ~l;~1..,:-.. 1 (7) Tyb- ja elinkeinoministerib Kirjaamo PL 32 00023 VAL TIONEUVOSTO pyyntbnne 31.5.2011 (TEM/1280100.06.02/2011) Til intarkastajajarjestelman uudistaminen:

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohanke. Sidosryhmätilaisuus Hankepäällikkö Jaska Siikavirta

Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohanke. Sidosryhmätilaisuus Hankepäällikkö Jaska Siikavirta Valtion lupa ja valvontaviraston toimeenpanohanke Sidosryhmätilaisuus 12.10.2017 Hankepäällikkö Jaska Siikavirta 1 13.10.2017 Etunimi Sukunimi Organisaatiomalli Ihmiset Yhteisöt Yritykset Maakunnat Kunnat

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjaus (14/2016) 172/54/2015

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjaus (14/2016) 172/54/2015 Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjaus (14/2016) 172/54/2015 Valtiovarainministeriö, 18.5.2016, VM/853/00.05.00/2016. Puolustusvoimat, 20.5.2016, AM9733. Puolustusministeriö,

Lisätiedot

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Tytti Yli-Viikari 22.4.2016 Valtiontalouden tarkastusvirasto Julkisen johtamisen kannalta tärkeitä toimintaympäristön kehityskulkuja Talouden

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja hallituksen esityksen (HE 70/2016) tilintarkastuslain muuttamisesta pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Asia: lausuntopyyntö metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista

Asia: lausuntopyyntö metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista LAUSUNTO Helsinki 10.6.2014 Viite: Lausuntopyyntö VM093:00/2013 (16.4.2014) Asia: lausuntopyyntö metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallisten

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista sekä tilintarkastuslain 11 luvun 2 :n muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista sekä tilintarkastuslain 11 luvun 2 :n muuttamisesta LUONNOS 02062015 / Lausunnoille Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista sekä tilintarkastuslain 11 luvun 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

KLIINISTEN LÄÄKETUTKIMUSTEN EU- ASETUKSEN KANSALLINEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

KLIINISTEN LÄÄKETUTKIMUSTEN EU- ASETUKSEN KANSALLINEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KLIINISTEN LÄÄKETUTKIMUSTEN EU- ASETUKSEN KANSALLINEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Tilannekatsaus 1 Tilanne täytäntöönpanossa STM on asettanut valmistelua varten työryhmän ajalle 14.9.2015-3 Työryhmälle ollaan hakemassa

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus. Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9.

Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus. Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9. Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9. 1 TAUSTA 2 Sääntelyn tausta Komission pitkäaikaisena tavoitteena ollut luoda tehokkaat eurooppalaiset

Lisätiedot

O 21/2016 vp Eduskunnan budjetti- ja valvontavalta

O 21/2016 vp Eduskunnan budjetti- ja valvontavalta O 21/2016 vp Eduskunnan budjetti- ja valvontavalta 1990-2020 Leena Juvonen 19.4.2017 Valtiontalouden tarkastusvirasto Eduskunnan tulee omaksua aiempaa merkittävästi aktiivisempi rooli budjetti- ja valvontavallan

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015

Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015 Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015 Olen KHT-tilintarkastaja Olen HTM-tilintarkastaja Ilmoitusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä 1 Tiedot tilintarkastajarekisteriä

Lisätiedot

Riippumattomuus ja puolueettomuus laboratoriotoiminnassa. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

Riippumattomuus ja puolueettomuus laboratoriotoiminnassa. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu Riippumattomuus ja puolueettomuus laboratoriotoiminnassa Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu Riippumattomuuden arviointi Standardi SFS-EN ISO/IEC 17025: eturistiriidat, kolmannen osapuolen laboratorio

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernien riskienhallinnan arviointi Vs. tarkastusjohtaja Markus Kiviaho JHTT, CGAP, CRMA Kuntakonsernien riskienhallinnan arvioinnin lähtökohtia ja kriteerejä

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS TILINTARKASTAJAN SILMIN. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen VTV

TIETOTILINPÄÄTÖS TILINTARKASTAJAN SILMIN. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen VTV TIETOTILINPÄÄTÖS TILINTARKASTAJAN SILMIN Ylijohtaja Marjatta Kimmonen VTV 28.1.2010 TILINPÄÄTÖS TIEDETÄÄN MUTTA MISTÄ TILAUS TIETOTILINPÄÄTÖKSELLE? Viraston ja laitoksen tulee antaa tilinpäätöksessä ja

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Oma Häme: Kanta-Hämeen lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta Matti Lipsanen.

Oma Häme: Kanta-Hämeen lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta Matti Lipsanen. Oma Häme: Kanta-Hämeen lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta 25.10.2016 Matti Lipsanen www.omahäme.fi Lausunnon taustaa Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö lähettivät sote- ja maakuntauudistusta

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän pohdintoja ja linjauksia 13.8.2014 9.10.2014 Page 1 Uudistuksen tavoitteita Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Poliittisen johtamisen

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia Toimeenpanon tilanne. Pekka Sarkola Poscon Oy

Kansallinen paikkatietostrategia Toimeenpanon tilanne. Pekka Sarkola Poscon Oy Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpanon tilanne Pekka Sarkola Poscon Oy 26.8.2011 Ministeriöiden haastattelut Haastatellaan paikkatietojen tuottamisen ja hyödyntämisen kannalta oleelliset

Lisätiedot

Metsähallituksen toiminnan vaateet uudelle laille

Metsähallituksen toiminnan vaateet uudelle laille Metsähallituksen toiminnan vaateet uudelle laille Hallitusohjelman mukaan Metsähallituksen lainsäädäntö uudistetaan vastaamaan EU:n vaatimuksia ja selkeytetään sen johtamisjärjestelmä. Molempien ehtojen

Lisätiedot

Lausuntonaan valtiontalouden tarkastusvirasto esittää seuraavaa. VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

Lausuntonaan valtiontalouden tarkastusvirasto esittää seuraavaa. VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 1 (7) 337/31/2012 Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO 14.3.2013 Lausuntopyyntö TEM/2736/03.01.01/2012 LAUSUNTOPYYNTÖ TILINTARKASTAJIEN TUTKINNOT JA VALVONTA TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA Työ-

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Nuohousta koskevan sääntelyn uudistaminen. Kuulemistilaisuus Helsinki

Nuohousta koskevan sääntelyn uudistaminen. Kuulemistilaisuus Helsinki Nuohousta koskevan sääntelyn uudistaminen Kuulemistilaisuus Helsinki Hankkeen aikataulu Hankkeen aikataulu 15.3.2016-31.12.2017 Valmistelu vuosi 2016 Lausuntokierros 20.4.-13.6.2017 Jatkovalmistelu Uudistus

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Kunnallisasiaa koskeva valitus MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS VALITTAJA VASTAPUOLI Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, 9.10.2015 Keuruun kaupunki

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 193/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi nimilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nimilakia. Lainmuutoksella ehdotetaan henkilön suku- ja

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Johdanto Listayhtiön on esitettävä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään (jäljempänä selvitys) toimintakertomuksen yhteydessä.

Lisätiedot

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus TOIMINNANTARKASTUS Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus Toiminnantarkastus Asunto-osakeyhtiöissä ja yhdistyksissä on oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos sillä ei ole tilintarkastajaa.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (5) 5 Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta HEL 2015-005013 T 03 00 00 Esitysehdotus esittää

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

Miten ammattikorkeakoulujen rakenne ja rahoitus tulisi Kansalaisinfo, Arkadiankatu 3 Arvo Jäppinen

Miten ammattikorkeakoulujen rakenne ja rahoitus tulisi Kansalaisinfo, Arkadiankatu 3 Arvo Jäppinen Miten ammattikorkeakoulujen rakenne ja rahoitus tulisi järjestää? 15.9.2010 Kansalaisinfo, Arkadiankatu 3 Arvo Jäppinen Ylläpito, omistus, hallinto Ammattikorkeakoulujen monipuolinen omistajarakenne säilytetään

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa tilintarkastajien valvonnan maksuista. Suomen Tilintarkastajat ry esittää lausuntonaan seuraavan.

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa tilintarkastajien valvonnan maksuista. Suomen Tilintarkastajat ry esittää lausuntonaan seuraavan. LAUSUNTO 1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamo@tem.fi Suomen Tilintarkastajat ry on tilintarkastajia edustava edunvalvontajärjestö. Jäsenemme ovat tilintarkastuslain mukaisesti hyväksyttyjä KHT- ja

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.4.2005 31.3.2006

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.4.2005 31.3.2006 1 (6) Keskuskauppakamarin Tilintarkastuslautakunnalle 4.9.2006 HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.4.2005 31.3.2006 1. Yleistä Laadunvalvonta on yksi erittäin tärkeä

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen tilannekatsaus ja sen vaikutus työsuojeluhallintoon Työsuojelulautakuntien seminaari

Maakuntauudistuksen tilannekatsaus ja sen vaikutus työsuojeluhallintoon Työsuojelulautakuntien seminaari Maakuntauudistuksen tilannekatsaus ja sen vaikutus työsuojeluhallintoon Työsuojelulautakuntien seminaari 9.3.2017 1 Maakuntauudistus ja työsuojeluhallinto Maakuntauudistus on hallituksen reformi. Maakuntien

Lisätiedot

Lausunto NÄKEMYKSIÄ EU:N YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN KANSALLISEEN SOVELTAMISEEN YLEISESTI

Lausunto NÄKEMYKSIÄ EU:N YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN KANSALLISEEN SOVELTAMISEEN YLEISESTI Suomen tieteellinen kirjastoseura Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot