TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN: TILINTARKASTAJIEN TUTKINNOT JA VALVONTA TYÖRYHMÄN RAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN: TILINTARKASTAJIEN TUTKINNOT JA VALVONTA TYÖRYHMÄN RAPORTTI"

Transkriptio

1 1 (8) Työ- ja elinkeinoministeriö Lausuntopyyntönne TEM /2736/ /2012 TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN: TILINTARKASTAJIEN TUTKINNOT JA VALVONTA TYÖRYHMÄN RAPORTTI TIIVISTELMÄ NÄKEMYKSISTÄMME Tutkintouudistus - Kaikille tilintarkastajille yhteinen perustutkinto, Tilintarkastajatutkinto. Lisäksi voi suorittaa sekä yksityisen että julkisen sektorin erikoistumistutkinnot. - Yksityisen ja julkisen sektorin tilintarkastajajärjestelmien yhdistäminen siten, että tilintarkastusta koskeva sääntely sisällytettäisiin kokonaisuudessaan tilintarkastuslakiin. - Tilintarkastusyhteisökategorioiden yhdistäminen - Ikärajapykälän (TTL 35 ) poistaminen: ehdotamme, että kyseinen säännös poistettaisiin yksittäisenä muutoksena laista välittömästi - PIE-yhteisön määritelmä tarpeen: sitä kautta TTL 5 tulee poistaa tarpeettomana Valvonta - Koko tilintarkastusjärjestelmää koskevan valvonnan keskittäminen yhteen elimeen, Tilintarkastusvalvontaan - Muutoksenhaun yksinkertaistaminen ja yhtenäistäminen sekä oikaisuvaatimusjärjestelmän käyttöönotto - Riittävän tilintarkastusta koskevan asiantuntemuksen ja kokemuksen turvaaminen kaikissa uuden viranomaisen vastuulle siirtyvissä tehtävissä. Erityisesti muutoksenhaussa ja kurinpitoluonteisessa valvonnassa. - Ylipäänsä valvontatoiminnan tulisi olla kustannustehokasta ja valvonnan kokonaisresurssit tulee olla tarkoituksenmukaisen suuruiset. Näemme hyvänä vaihtoehtona viedä tilintarkastajajärjestelmän uudistusta eteenpäin vaiheittain siten, että ensin toteutettaisiin tutkintouudistus ja tämän jälkeen uudistettaisiin tilintarkastajien valvonta.

2 2 (8) YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT Tutkintouudistus Tilintarkastajatutkinto ja erikoistumistutkinnot Kannatamme työryhmän ehdotusta, jonka mukaan kaikilla tilintarkastajilla on yhteinen perustutkinto, Tilintarkastajatutkinto. Tilintarkastajatutkinnon lisäksi voi suorittaa sekä yksityisen että julkisen sektorin erikoistumistutkinnot. Näkemyksemme mukaan alempi korkeakoulututkinto on riittävä tilintarkastajatutkinnon tutkintovaatimukseksi. Mielestämme tutkintoja voisi järjestää useammin kuin kerran vuodessa. Lisäksi esitämme pohdittavaksi mahdollisuutta suorittaa tutkinnot moduuleissa. Tutkintojen järjestäminen useammin kuin kerran vuodessa ja mahdollisesti moduuleissa lisäisi tutkintoon osallistumisen joustavuutta ja mahdollisesti tutkintoon osallistuvien henkilöiden määrää, koska tällöin tutkinnon suorittaminen olisi helpommin yhteen sovitettavissa työssäkäynnin kanssa. Tilintarkastusta koskevan sääntelyn yhdistäminen ja sisältö Kannatamme työryhmän ehdotusta yksityisen ja julkisen sektorin tilintarkastajajärjestelmien yhdistämisestä siten, että tilintarkastusta koskeva sääntely sisällytettäisiin kokonaisuudessaan yhteen yleislakiin, tilintarkastuslakiin. Tietyt tarkastuskohteet asettavat tosin tilintarkastukselle lisävaatimuksia, joista voitaisiin näkemyksemme mukaan säännellä asianomaisissa erityislaeissa. Julkisen sektorin tilintarkastusta koskevat säännökset voitaisiin koota tilintarkastuslaissa omaksi luvukseen. Samassa yhteydessä on näkemyksemme mukaan luonteva mahdollisuus täsmentää ja rajata hallinnon tarkastuksen sisältöä, jotta siihen kohdentuvaa odotuskuilua voitaisiin kaventaa. Tilintarkastusyhteisökategorioiden yhdistäminen Kannatamme työryhmän ehdotusta tilintarkastusyhteisökategorioiden yhdistämisestä. Yhdistäminen selkeyttää tilintarkastajajärjestelmän kokonaiskuvaa. TTL 35 :n kumottava välittömästi Kannatamme työryhmän ehdotusta kumota tilintarkastuslain 35. Ulkoinen laaduntarkastusjärjestelmä huolehtii tehokkaasti tilintarkastajien työn laadusta. Näkemyksemme mukaan henkilöllä, jonka hyväksyminen on lakannut 70-vuoden ikärajan täytyttyä ennen uuden lain voimaantuloa, pitäisi olla mahdollisuus uuden lain voimaan tultua hakea hyväksymisen palauttamista, mikäli henkilö pystyy osoittamaan olevansa edelleen pätevä toimimaan tilintarkastajana. Tilintarkastusvalvonnan tulisi tällöin tehdä päätös hyväksymisen palauttamisesta samoin perustein kuin tilanteissa, joissa henkilö on itse aiemmin hakenut hyväksymisen lakkauttamista ja hakee sittemmin hyväksymisen palauttamista.

3 3 (8) Työryhmän ehdotuksen mukaan esim. tänä vuonna 70 vuotta täyttäville tilintarkastajille tulee harmillisia välivuosia, kun lainsäädännön ennakoidaan astuvan voimaan vasta vuosien kuluttua. Tämä tarpeettomasti vaikeuttaisi alalle takaisin haluavien henkilöiden mahdollisuuksia palata tilintarkastajan ammattiin. Lisäksi valvojalle aiheutuu ylimääräistä hallinnollista työtä ja kustannuksia. Ehdotamme, että kyseinen säännös poistetaan välittömästi yksittäisenä muutoksena laista jo ennen varsinaisen tutkinto- ja valvontauudistuksen voimaantuloa. PIE-yhteisö määriteltävä ja TTL 5 kumottava Näkemyksemme mukaan lakiin tulee lisätä yksiselitteinen määritelmä PIEyhteisöistä, joissa yhden tilintarkastajan on oltava erikoistumistutkinnon suorittanut tilintarkastaja (KHT). Tilintarkastuslain 5 jää tarpeettomaksi ja tulee siten poistaa kokonaisuudessaan. Velvollisuus erikoistumistutkinnon suorittaneen tilintarkastajan valintaan tulisi rajata yhteisöihin, joiden tilintarkastuksen vaativuus perustuu yhteisöä koskevan erityislainsäädännön, esimerkiksi arvopaperimarkkinalain, tuntemukseen. Erikoistumistutkinnon suorittaneen tilintarkastajan valintavelvollisuuden määrittäminen tilintarkastettavan yhteisön liikevaihtoon, taseen loppusummaan tai keskimääräisen henkilöstön lukumäärään sidottujen rajojen perusteella on keinotekoista. Tilintarkastuksen vaativuus määräytyy yhteisön koon lisäksi myös mm. yhteisön toiminnan monimutkaisuuden, toimialan ja/tai kansainvälisyyden perusteella. Tilintarkastajilla on jo nykyään alan ammattistandardien edellyttämä velvollisuus arvioida pätevyytensä riittävyyttä tilintarkastustoimeksiantoa hyväksyessään. Nykyisen lain kokorajat eivät myöskään perustu EU:n tilintarkastusdirektiivin vaatimuksiin. Mainitun erikoistumistutkinnon tulisi keskittyä erityisesti PIE-yhteisöjen tarkastuksessa vaadittavan erikoisosaamisen testaamiseen. Tilintarkastaja-määritelmä tarkennettava Päävastuullinen tilintarkastaja Tilintarkastuslain tilintarkastaja-määritelmää on mielestämme tarpeellista tarkentaa uudistuksen yhteydessä. Erityisesti tilintarkastajan riippumattomuutta ja esteellisyyttä koskevissa tilintarkastuslain kohdissa (esim. TTL 4:25 :n 1 momentin 8 kohta) on epäselvää, tarkoitetaanko tilintarkastajalla tilintarkastusyhteisöä vai luonnollista henkilöä vai molempia. Emme kannata työryhmän ehdotusta voimassa olevan tilintarkastuslain 8 :n poistamisesta. Lainkohdassa todetaan selkeästi, että mitä tilintarkastuslaissa säädetään tilintarkastajasta, sovelletaan vastaavasti päävastuulliseen tilintarkastajaan. Näkemyksemme mukaan poistettavaksi ehdotettu säännös on myös jatkossa relevantti. Tilintarkastuslain säännöksiä tulee soveltaa yhdenmukaisesti riippumatta

4 4 (8) siitä, toimiiko tilintarkastajana tilintarkastajaksi valittu luonnollinen henkilö vai yhteisön nimeämä päävastuullinen tilintarkastaja. Henkilön sopivuus tilintarkastajan tehtävään Opintovaatimukset Ehdotamme tilintarkastajan oikeusturvan vuoksi täsmennettäväksi tilintarkastuslain säännöstä siitä, milloin henkilö on sopimaton tilintarkastajan tehtävään (ehdotettu säännös: TTL 31 2 mom.). Ehdotuksen mukainen säännöksen sanamuoto on näkemyksemme mukaan liian tulkinnanvarainen. Ehdotetun säännöksen perusteella jää epäselväksi myös se, mistä ajankohdasta säännöksessä mainittujen aikojen laskeminen aloitetaan ja milloin sopivuus mahdollisesti palautuu. Tämä on tilintarkastajan aseman kannalta kestämätöntä. Kiinnitämme huomiota myös oikeustapauksiin, joissa on arvioitu tilintarkastajan roolia ja tilintarkastajan toimintaa. Oikeustapauksista on herännyt kysymyksiä mm. siitä, onko johdon vastuuta suhteessa tilintarkastajan vastuuseen arvioitu yhdenmukaisesti osakeyhtiölain vastuunjakoperiaatteen kanssa. Tilintarkastaja on saattanut saada kovemman tuomion kuin varsinaisen rikoksen tehnyt henkilö. Nämä oikeudenkäynnit ovat saattaneet olla erittäin pitkäkestoisia. Lisäksi tilintarkastajia koskevien oikeudenkäyntien osalta on tullut esiin, että tilintarkastuslain mukaiset vanhenemisajat poikkeavat osakeyhtiölain mukaisista johdon toimintaan sovellettavista vanhenemisajoista. Mikäli tilintarkastajan toimintaan nähden kohtuuttoman kovan tuomion saaneen tilintarkastajan hyväksyminen vielä peruutetaan, on tilanne kyseisen henkilön tilintarkastusammatin harjoittamisen kannalta kestämätön. Emme kannata työryhmän ehdotusta sisällyttää tilintarkastajatutkinnon opintovaatimuksiin julkisen sektorin opintoja. Tai ainakin niiden vaihtoehtona tulisi olla muut laskentatoimen ja oikeustieteen opinnot. Julkisen sektorin opintovaatimukset eivät perustu tilintarkastusdirektiiveihin. Ja lisäksi julkisen sektorin opintoja on vain harvojen korkeakoulujen kurssitarjonnassa. Lisäopintojen suorittaminen työn ohessa on haasteellista ja voi vähentää henkilön kiinnostusta hakeutua tilintarkastusalalle. Näkemyksemme mukaan sen sijaan, että opintovaatimuksia entisestään tiukennettaisiin esimerkiksi edellä mainituilla julkisen sektorin opinnoilla, voimakasta painotusta tilintarkastuksen ja laskentatoimen opintoihin tulee väljentää. Opintokokonaisuuteen sisällytettäväksi tulisi hyväksyä nykyistä laajemmin myös muita opintoja, esimerkiksi rahoituksen ja kansantaloustieteen opintoja. Tällöin myös muiden kuin tilintarkastusta ja laskentatoimea lukeneiden henkilöiden olisi joustavampaa ja houkuttelevampaa hakeutua tilintarkastusalalle. Puuttuvien opintojen korvaaminen lisätehtävillä Opintojen korvaaminen lisätehtävillä on lisännyt joustavuutta opintovaatimusten täydentämiseksi työn ohessa. Esitämme joustavuuden lisäämiseksi myös sitä vaihtoehtoa, että puuttuvia opintoja voisi suorittaa hyväksytysti osallistumalla myös muun ulkoisen kouluttajan kuin korkeakoulun tarjoamille kursseille. Tällöin kurssille osallistuminen tulisi pystyä todentamaan.

5 5 (8) Käytännön tarkastuskokemus Kannatamme työryhmän ehdotusta lieventää käytännön tarkastuskokemuksen vaatimuksia. Myös muita käytännön kokemusta koskevia vaatimuksia voisi tarkastella vastaavasti, jolloin mahdollisesti tarjoutuisi mahdollisuus hakeutua tilintarkastajan ammattiin myös muuta kautta kuin nykyisin. Valvonta Tilintarkastajien valvonnan keskittäminen Muutoksen haku Kannatamme työryhmän ehdotusta keskittää tilintarkastajien valvonta yhteen riippumattomaan elimeen, Tilintarkastusvalvontaan. Siten on mahdollista varmistaa kaikille tilintarkastajille yhtenäinen valvontakäytäntö ja valvonnan toteuttaminen on mahdollisimman kustannustehokasta. Valvonnan keskittäminen edesauttaa lisäksi valvonnan uskottavuutta ja riippumattomuutta. Kannatamme työryhmän ehdotusta muutoksenhaun yksinkertaistamisesta ja yhtenäistämisestä sekä oikaisujärjestelmän käyttöönotosta. Tällöin tilintarkastajien oikeusturva on yhdenmukainen. Hyvän tilintarkastustavan noudattamisen arvioinnissa tulee olla yhtenäiset kriteerit eri oikeusasteissa ja tuomioistuimissa. Muutoksenhaussa tulee kiinnittää erityistä huomiota tilintarkastusta koskevan asiantuntemuksen riittävyyteen. Ammatissa toimivien tilintarkastajien rooli tilintarkastajien valvonnassa Pidämme tärkeänä riittävän tilintarkastusta koskevan asiantuntemuksen ja kokemuksen turvaamista kaikissa uuden valvontaviranomaisen vastuulle siirtyvissä tehtävissä, ja erityisesti kurinpitoluonteisessa valvonnassa. Pidämme välttämättömänä, että elimellä, joka tekee päätöksiä erityisesti kurinpitoasioista, on käytännön ymmärrystä tilintarkastajan työstä ja sen erityispiirteistä. Tilintarkastusprosessin eri vaiheiden ja tilintarkastusmetodologian ja -teknologian tuntemus sekä mm. ymmärrys siitä, mitä ammatillisen harkinnan käyttö eriluonteisissa ja kokoisissa tilintarkastustoimeksiannoissa tarkoittaa, on erittäin tärkeää. Osa tilintarkastustoimeksiannoista on nykyään hyvin kompleksisia, jolloin entisestään korostuu asiantuntemuksen ja kokemuksen merkitys arvioitaessa tilintarkastajan työtä ja päätettäessä mahdollisista kurinpitotoimista. Päätöksiä tekevän elimen tulisi tilintarkastajan laatiman dokumentaation perusteella kyetä muodostamaan käsitys tilintarkastajan tekemästä työstä ja johtopäätöksistä sekä pystyä arvioimaan, onko työ tehty hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Näkemyksemme mukaan henkilöitä, joilla olisi edellä kuvatunlaista ajantasaista kokemusta tilintarkastuksesta, mutta jotka eivät olisi ammatissa toimivia tilintarkastajia, ei Suomessa ole kovinkaan paljon alan erityispiirteistä ja pienuudesta johtuen. Pidämme välttämättömänä, että ammatissa toimivilla tilintarkastajilla on aktiivinen rooli tilintarkastajien valvonnassa. Ammatissa toimivien

6 6 (8) tilintarkastajien tulee voida osallistua myös päätöksentekoon eikä heidän toimiminen pelkästään asiantuntijaroolissa ole siten riittävää. Näkemyksemme mukaan ammatissa toimivien tilintarkastajien mukanaolo tilintarkastuslautakunnassa turvaa tilintarkastuslautakunnan ratkaisujen asianmukaisuuden ja luotettavuuden sekä toiminnan uskottavuuden. Katsomme, ettei ammatissa toimivien tilintarkastajien mukanaolo tilintarkastuslautakunnassa vaaranna valvonnan riippumattomuutta. Kokonaisuutena tarkasteltuna tilintarkastuslautakunta on kuitenkin riippumaton eli ammatissa toimivat tilintarkastajat edustaisivat lautakunnassa vähemmistöä, kuten on tilanne nykyisinkin. Riippumattomuus voidaan turvata organisatorisilla ja operatiiviseen toimintaan liittyvillä keinoilla, kuten tilintarkastuslautakunnan kokoonpanoon ja päätöksentekoon liittyvillä vaatimuksilla mukaan lukien esteellisyyden tunnistaminen. Pidämme kannatettavana perustaa jaostoja valvonnan käytännön työn organisoimiseksi. Painotamme tilintarkastusta koskevan asiantuntemuksen merkitystä myös jaostojen kokoonpanossa. Lisäksi jaostoissa tulee olla erikokoisiin tilintarkastusasiakkaisiin, myös pk-sektorin asiakkaisiin ja eri yhteisömuotoihin liittyvää erityisasiantuntemusta. Jaostoissa tulisi olla jäseninä myös ammatissa toimivia tilintarkastajia. Näkemyksemme mukaan valvonnan johtajan tulisi ennen toimivaltaansa kuuluvaa päätöksentekoa kuulla jaostoja, mikäli jaosto on osallistunut päätettävän asian valmisteluun. Jaostojen läpinäkyvyys tulee olla huolellisesti mietitty, jotta esim. tutkintojaoston kokoonpanon perusteella ei voisi olla pääteltävissä liikaa tutkintojen sisällöstä. Tilintarkastajien valvonnan rahoitus Valvontatoiminnan tulee olla mahdollisimman laadukasta, kustannustehokasta ja läpinäkyvää siten, että mm. kustannusten muodostumisesta ja valvonnan sisällöstä sekä tuloksista kerrotaan julkisesti ja avoimesti. Valvojan tulee osoittaa valvonnan lisäarvo tarkastuskohteille ja valvottavilta perittävien maksujen tulee kohdistua valvontatoimintaan eikä niitä tule käyttää muihin tarkoituksiin. Ylipäänsä valvontatoiminnan tulisi olla kustannustehokasta ja valvonnan kokonaisresurssit tulee olla tarkoituksenmukaisen suuruiset. Esitämme kustannustehokkuuden nostamiseksi selvitettäväksi joustavampia malleja pk-yhteisöjen tilintarkastajien valvontaan. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla alan yhdistysten toimesta toteutettu valvonta. Näin tilintarkastusvalvonta voisi keskittyä erikoisosaamista vaativiin, yleisen edun kannalta merkittäviin ja riskialttiimpiin tarkastuskohteisiin. Tehtävien jako tilintarkastuslautakunnan ja valvonnan johtajan välillä Tilintarkastusvalvonnan tehtävien tarkoituksenmukaiseen hoitamiseen tilintarkastusvalvonnan sisällä tulee kiinnittää huomiota siten, että operatiiviseen toimintaan liittyvät tehtävät ja päätökset tehtäisiin virkamiestasolla. Tällöin lautakunta voisi keskittyä sellaisiin valvontatehtäviin, joihin lautakuntatyyppinen rakenne ylipäänsä soveltuu eli mm. kurinpitotoimista päättämiseen ja lisäksi lautakunnan tehtävämäärä samalla järkevöityisi. Korostamme, että kurinpitotoimista päättäminen tulee aina olla lautakunnan vastuulla eli valvonnan johtajan toimivallan ei tulisi ulottua kurinpitoasioista päättämiseen missään tilanteessa. Muutoinkin tulee varmistua siitä, ettei valvonnan

7 Valvonnan sijaintipaikka 7 (8) johtajalle siirry liikaa itsenäistä päätöksentekovaltaa. Valvonnan johtajan tulisi ennen päätöksentekoaan kuulla asianomaisia asian valmistelijoita ja esim. jaostoja. Johtajalla tulisi myös olla säännöllinen raportointivelvollisuus tilintarkastuslautakuntaan. Lisäksi tilintarkastuslautakunnalla tulisi halutessaan olla mahdollisuus ottaa käsiteltäväksi ja päätettäväksi asioita, jotka se katsoo tarkoituksenmukaiseksi. Työryhmän raportissa on todettu yhdeksi tilintarkastuslautakunnan tehtäväksi sellaisten laajakantoisten ja periaatteellisesti merkittävien asioiden ratkaisemisen, jotka johtaja saattaa lautakunnan käsiteltäväksi. Edellisen lisäksi tilintarkastuslautakunnan tulisi olla mahdollista omasta aloitteestaan ottaa käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi laajakantoisia ja periaatteellisesti merkittäviä asioita. Mielestämme valvonnan johtajan viiden vuoden määräaikainen toimikausi on lyhyehkö tehtävään vaadittavan perehtyneisyyden ja sitoutumisen näkökulmasta. Valvonnan johtajalla tulee olla mahdollisuus jatkokauteen. Kannatamme työryhmän ehdotusta sijoittaa tilintarkastusvalvonta Patentti- ja rekisterihallitukseen, jonka yhteydessä se toimisi itsenäisenä yksikkönä. Pidämme erittäin tärkeänä tilintarkastusta koskevan asiantuntemuksen ja kokemuksen merkitystä sekä tilintarkastajien oikeusturvan ja perusoikeuksien turvaamista valvonnan sijaintipaikkapäätöstä tehtäessä. Siirtyminen sekä uuden sijaintipaikan organisointi tulee hoitaa kustannustehokkaasti hyödyntämällä mahdollisuuksien mukaan nykyisiä tietojärjestelmiä, henkilöstöä, muita investointeja sekä hyviä käytänteitä. Muutoinkin tulee huolehtia siitä, että tilintarkastajien valvonta organisoidaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti välttäen uusia hallinnollisia menettelyjä. Uudistuksen toimeenpano kaksivaiheisesti Pidämme erittäin tärkeänä, että tilintarkastajajärjestelmän uudistus toteutetaan kaksivaiheisesti: ensin toteutetaan tutkintouudistus ja sen jälkeen tilintarkastajien valvonta. Euroopan komission tilintarkastusta koskevien ehdotusten käsittely on vielä kesken Euroopan parlamentissa ja EU:n neuvostossa. Pidämme tärkeänä seurata kehitystä EU:ssa, sillä komission tekemillä ehdotuksilla tullee olemaan vaikutuksia myös tilintarkastajien valvontaan liittyviin asioihin. Kaksivaiheista toimeenpanoa puoltaa myös se, että selkeitä uudistustarpeita on olemassa eikä niiden toteuttamista ole tarkoituksenmukaista lykätä. Kansallinen uudistus on ollut vireillä jo pitkään ja tutkintouudistuksen vieminen eteenpäin erillisenä osana selkeyttäisi tilannetta ja poistaisi epävarmuutta tilintarkastajien ja alalle pyrkivien keskuudessa. Nykyisellä valvontarakenteella on vakiintunut asema emmekä näe ongelmalliseksi toimia nykyisen valvontarakenteen mukaisesti siirtymävaiheessa siihen asti kunnes uudistus myös valvonnan osalta saadaan toteutettua.

8 8 (8) HTM-tilintarkastajat ry GRM-revisorer rf:n jäsenenä on yhteensä yli 700 kaikista n :sta hyväksytystä tilintarkastajasta Suomessa. Yhdistyksessämme on jäsenenä n. 600 HTM-tilintarkastajaa ja n. 100 KHT-tilintarkastajaa. Jäsenemme tarkastavat vuosittain n pk-yrityksen kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon. HTM-tilintarkastajat ry Alpo Salonen Alpo Salonen puheenjohtaja Erkki K. Mäkinen Erkki K. Mäkinen 1. varapuheenjohtaja

TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA. Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto

TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA. Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto 8.6.2017 Sisältö Tutkinto- ja valvontauudistus EU-sääntely Tulevia muutoksia Suomen Tilintarkastajat

Lisätiedot

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI TILINTARKASTUSLAIKSI JA SIIHEN LIITTYÄKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI SEKÄ LUONNOKSISTA ESITYKSIIN LIITTYVIKSI ASETUKSIKSI

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI TILINTARKASTUSLAIKSI JA SIIHEN LIITTYÄKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI SEKÄ LUONNOKSISTA ESITYKSIIN LIITTYVIKSI ASETUKSIKSI LAUSUNTO 1(11) Työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamo@tem.fi KHT-yhdistys ry on johtava tilintarkastajia edustava edunvalvontajärjestö. Jäsenemme ovat tilintarkastuslain mukaisesti hyväksyttyjä KHT- ja HTM-tilintarkastajia,

Lisätiedot

Tilintarkastajajärjestelmän uudistus Antti Riivari Hallitusneuvos

Tilintarkastajajärjestelmän uudistus Antti Riivari Hallitusneuvos Tilintarkastajajärjestelmän uudistus 21.05.2015 Antti Riivari Hallitusneuvos Uudet tilintarkastuslait Eduskunta hyväksyi uudistuksen ennen vaaleja (HE 254/2014vp) lait vahvistamatta suunniteltu voimaantulo

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro. Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro. Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta 21.5.2015 Tapani Vuopala KHT, Toimitusjohtaja tapani.vuopala@dhsaudit.fi 5/26/2015 Kommenttipuheenvuoron

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Työ- ja elinkeinoministeriön asetus KHT- ja HTM-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilintarkastuslain siirtymäsäännöstä siltä

Lisätiedot

KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN

KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN 2.3.2015 Taustaa Uudistetun tilintarkastusdirektiivin vaatimukset tulee saattaa osaksi Suomen lainsäädäntöä 17.6.2016 mennessä.

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta...5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 Lautakunnan kokoonpano...5 3 Lautakunnan

Lisätiedot

1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO 19.4.2010. Lausuntopyyntönne TEM050:00/2009 (3.2.2010)

1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO 19.4.2010. Lausuntopyyntönne TEM050:00/2009 (3.2.2010) 1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntönne TEM050:00/2009 (3.2.2010) TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN HTM-tilintarkastajat ry GRM-revisorer rf:n jäsenenä on

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015. 1142/2015 Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015. 1142/2015 Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015 1142/2015 Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän Tarkastussääntö Hyväksytty yhtymävaltuustossa 16.12.2015, 26 Sisällys Valvontajärjestelmä... 3 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 3 Tarkastuslautakunta... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

Liite. Nykytilan kuvaus. Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt

Liite. Nykytilan kuvaus. Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt Liite Nykytilan kuvaus Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt Suomessa on kolmenlaisia hyväksyttyjä tilintarkastajia HTM-tilintarkastajia, KHTtilintarkastajia ja JHTT-tilintarkastajia. Näistä HTM-

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus tilintarkastustutkintojen ja niiden valvonnan uudistamiseen. - kommenttipuheenvuoro JHTT -näkökulmasta

Ajankohtaiskatsaus tilintarkastustutkintojen ja niiden valvonnan uudistamiseen. - kommenttipuheenvuoro JHTT -näkökulmasta Ajankohtaiskatsaus tilintarkastustutkintojen ja niiden valvonnan uudistamiseen - kommenttipuheenvuoro JHTT -näkökulmasta TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN SYMPOSIUM Tampere 21.5.2015 Virpi Ala-aho JHTT-yhdistyksen

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilintarkastuslain sekä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain 21 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön 630/2015 163 Tilintarkastusyhteisön valinta yhteisen kirkkovaltuuston toimikaudeksi vuosille 2015-2018 Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,

Lisätiedot

LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi tom.strandstrom@stm.fi. Lausuntopyyntö STM/4750/2014

LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi tom.strandstrom@stm.fi. Lausuntopyyntö STM/4750/2014 LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi tom.strandstrom@stm.fi Suomen Tilintarkastajat ry on tilintarkastajia edustava edunvalvontajärjestö. Jäsenemme ovat tilintarkastuslain mukaisesti

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

LAUSUNTO SELVITYSMIEHEN RAPORTISTA TILINTARKASTAJIEN VALVONNAN YHTE- NÄISTÄMISESTÄ

LAUSUNTO SELVITYSMIEHEN RAPORTISTA TILINTARKASTAJIEN VALVONNAN YHTE- NÄISTÄMISESTÄ 1 (6) 230 / 31/ 2011 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Lausuntopyyntö TEM/1280/00.06.02/2011 22.6.2011 LAUSUNTO SELVITYSMIEHEN RAPORTISTA TILINTARKASTAJIEN VALVONNAN YHTE- NÄISTÄMISESTÄ Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia ja mielipiteiden vaihtoa, toivoo Yrjö Määttänen 1 Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia

Lisätiedot

EHDOTETUT MUUTOKSET HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖÖN. 6 Pöytäkirjan pitämistä koskeva 6 voidaan kumota tarpeettomana.

EHDOTETUT MUUTOKSET HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖÖN. 6 Pöytäkirjan pitämistä koskeva 6 voidaan kumota tarpeettomana. HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TA- LOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ (Kvsto 28.3.2007) 6 Lautakunnan kokouksissa pöytäkirjaa pitää lautakunnan sihteeri. EHDOTETUT MUUTOKSET HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖÖN

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJELUONNOS TILINTARKASTUS

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJELUONNOS TILINTARKASTUS 1 (5) Finanssivalvonta Lausuntopyyntönne dnro 5/01.00/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJELUONNOS TILINTARKASTUS Yleiset huomiot Finanssivalvonta on pyytänyt lausuntoa uudesta määräys- ja ohjeluonnoksesta

Lisätiedot

Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015

Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015 Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015 Olen KHT-tilintarkastaja Olen HTM-tilintarkastaja Ilmoitusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä 1 Tiedot tilintarkastajarekisteriä

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Kiviluomantie 12, Teuva Teuvalla

Kiviluomantie 12, Teuva Teuvalla HTM-TILINTARKASTAJA LASSE ÅKERBLAD Kiviluomantie 12, 64700 Teuva 0400 760 756 akerblad@tiltu.teuva.fi Teuvalla 3.9.2014 Työ- ja elinkeinoministeriö [Lausuntopyyntö 01.08.2014 TEM/2736/03.01.01/2012 TEM119:00/2012]

Lisätiedot

tältä osin muihin korkeakoulututkintoihin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

tältä osin muihin korkeakoulututkintoihin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu. HE 161/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilintamastuslain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tilintarkastuslakia muutettavaksi niin, että ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Esityksen

Lisätiedot

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus TOIMINNANTARKASTUS Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus Toiminnantarkastus Asunto-osakeyhtiöissä ja yhdistyksissä on oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos sillä ei ole tilintarkastajaa.

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS (70/2016 vp) TILINTARKASTUSLAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA

HALLITUKSEN ESITYS (70/2016 vp) TILINTARKASTUSLAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO 1 (5) Talousvaliokunta Suomen Tilintarkastajat ry on tilintarkastajia edustava edunvalvontajärjestö. Jäsenemme ovat tilintarkastuslain mukaisesti hyväksyttyjä tilintarkastajia sekä tilintarkastusalan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä.

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä. Nets Oy Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi

Lisätiedot

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon Hakemusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä Haen osallistumislupaa (Ohje 1) HT-tutkintoon KHT- tutkintoon JHT- tutkintoon Ilmoittaudun tutkintokokeeseen HT-tutkinto KHT-tutkinto JHT-tutkinto

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen TILINTARKASTUSKERTOMUS UUDISTUU 30.8.2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

Lausuntonaan valtiontalouden tarkastusvirasto esittää seuraavaa. VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

Lausuntonaan valtiontalouden tarkastusvirasto esittää seuraavaa. VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 1 (7) 337/31/2012 Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO 14.3.2013 Lausuntopyyntö TEM/2736/03.01.01/2012 LAUSUNTOPYYNTÖ TILINTARKASTAJIEN TUTKINNOT JA VALVONTA TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA Työ-

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Raimo Ojanlatva raimo.ojanlatva@ouka.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Oulun

Lisätiedot

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä.

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä. Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Keuruun kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Tarja Ojala 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 16.6.2011 ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011) Asia: Italian tasavallan edustajainhuoneen perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 160/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi

Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi Helmikuu 2015 Tilintarkastuslautakunta Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200 www.tilintarkastuslautakunta.fi tila@chamber.fi

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset 19.4.2011

Omaishoitajat ja Läheiset 19.4.2011 Omaishoitajat ja Läheiset 19.4.2011 Yhdistyslain muutokset 1.9.2010 1. Etäosallistuminen 2. Yksimielinen päätös 3. Hallituksen tehtävien selventäminen 4. Hallituksen jäsenen asuinpaikka 5. Velvollisuus

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Heli Sahala heli.sahala@kotka.fi

Lisätiedot

Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti Yhteenveto lausunnoista

Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti Yhteenveto lausunnoista Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti Yhteenveto lausunnoista Roosa Lehmonen Sari Koivisto Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) asetti 31. päivänä tammikuuta 2011 työryhmän valmistelemaan

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Päivi Lauri paivi.lauri@ppshp.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

SISÄLTÖ Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmä aloitti... Uusi valvontatietoilmoituslomake ja -ohje KHT- ja HTM-tilintarkastajille...

SISÄLTÖ Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmä aloitti... Uusi valvontatietoilmoituslomake ja -ohje KHT- ja HTM-tilintarkastajille... TILINTARKASTUS 1/2011 28.3.2011 SISÄLTÖ Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmä aloitti... 1 Uusi valvontatietoilmoituslomake ja -ohje KHT- ja HTM-tilintarkastajille... 2 KHT-yhteisöjen laaduntarkastukset

Lisätiedot

MUIDEN KUIN TILINTARKASTUSPALVELUJEN TARJOAMINEN JA TILINTARKASTAJAN ROTAATIO PIE-YHTEISÖJEN TILINTARKASTUKSISSA

MUIDEN KUIN TILINTARKASTUSPALVELUJEN TARJOAMINEN JA TILINTARKASTAJAN ROTAATIO PIE-YHTEISÖJEN TILINTARKASTUKSISSA MUIDEN KUIN TILINTARKASTUSPALVELUJEN TARJOAMINEN JA TILINTARKASTAJAN ROTAATIO Muiden kuin tilintarkastuspalvelujen tarjoaminen ja tilintarkastajan rotaatio PIEyhteisöjen tilintarkastuksissamuiden PIE-YHTEISÖJEN

Lisätiedot

Usein kysyttyä PRH. Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9.

Usein kysyttyä PRH. Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9. Usein kysyttyä PRH Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9.2015 K: Voiko yhdistyksen kokouksessa äänestää valtakirjalla? V:

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ. Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n

Lisätiedot

Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi

Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi Helmikuu 2013 Tilintarkastuslautakunta Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.tilintarkastuslautakunta.fi,

Lisätiedot

TILINTARKASTAJIEN TUTKINNOT JA VALVONTA -TYÖRYHMÄN RAPORTTI

TILINTARKASTAJIEN TUTKINNOT JA VALVONTA -TYÖRYHMÄN RAPORTTI Lausunto 1 (5) Työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamo@tem.fi Viite: TEM/2736/03.01.01/2012 TILINTARKASTAJIEN TUTKINNOT JA VALVONTA -TYÖRYHMÄN RAPORTTI Suomen Kiinteistöliitosta Esityksen pääasiallinen sisältö

Lisätiedot

Lausunto NÄKEMYKSIÄ EU:N YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN KANSALLISEEN SOVELTAMISEEN YLEISESTI

Lausunto NÄKEMYKSIÄ EU:N YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN KANSALLISEEN SOVELTAMISEEN YLEISESTI Suomen tieteellinen kirjastoseura Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA Yki Hytönen ja Aija Lehtonen Hyväksytty hallituksen kokouksessa 11.9.2014 HALLITUS JA SEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ KAMERASEURASSA - valitsee yhdistyksen puheenjohtajan, hallituksen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kuurojen Liitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Marika Rönnberg 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen UUDISTUVA TILINTARKASTUSKERTOMUS Toukokuu 2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

Kaupunginkanslian lakimiehen lausuntopyyntö kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta. Tarkastuslautakuntaa koskevista ehdotuksista (122 )

Kaupunginkanslian lakimiehen lausuntopyyntö kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta. Tarkastuslautakuntaa koskevista ehdotuksista (122 ) 1 (5 27.6.2014 Kaupunginkanslia Johanna Alatalo Kaupunginkanslian lakimiehen lausuntopyyntö kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta LAUSUNTO KUNTALAKILUONNOKSESTA Valtiovarainministeriö on pyytänyt Lappeenrannan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT

SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT Sora-säännösten toimeenpano ammatillisessa koulutuksessa seminaari, Helsinki 25.10.2012 Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi Muutokset lyhyesti opiskelijaksi

Lisätiedot

Päivitetty 29.11.2011. TILAn työsuunnitelma vuodelle

Päivitetty 29.11.2011. TILAn työsuunnitelma vuodelle Päivitetty 29.11.2011 TILAn työsuunnitelma vuodelle 2012 TILAn tehtävät (1) KHT-tilintarkastajien t t ja KHT-yhteisöjen hyväksyminen (TilintL 30 ja 33 ) KHT- ja HTM-tutkintojen tki t järjestäminen j (TilintL

Lisätiedot

TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS PÄÄTÖS 1 (5) TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS KHT-tilintarkastajan toiminta Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana Asian vireilletulo Asian taustaa KHT A:n toiminta X Oy:n (jäljempänä myös yhtiö) päävastuullisena

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM Vastausaika 27.2.2014 13:05:09 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi Kymenlaakson Liitto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi Ulla Silmäri 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009. Tilintarkastuskertomuksen sisältö.

VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009. Tilintarkastuskertomuksen sisältö. VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009 Asia Aloite Kannanotto Tilintarkastuskertomuksen sisältö Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Lapin aluehallintovirasto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Kaisa Ainasoja 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Toiminnantarkastus ja tilintarkastus kaavailuja tulevasta asuntoosakeyhtiölaista

Toiminnantarkastus ja tilintarkastus kaavailuja tulevasta asuntoosakeyhtiölaista Toiminnantarkastus ja tilintarkastus kaavailuja tulevasta asuntoosakeyhtiölaista Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto UUDISTUKSEN AIKATAULU Työryhmän mietintö 5/2006 6/2008 - luonnos hallituksen

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Hirvensalmen kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Heli Rummukainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUS TILINTARKASTAJAN HYVÄKSYMISEDELLYTYKSISTÄ

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUS TILINTARKASTAJAN HYVÄKSYMISEDELLYTYKSISTÄ TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Työelämä- ja markkinaosasto 1.12.2015 Neuvotteleva virkamies Marja Hanski TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUS TILINTARKASTAJAN HYVÄKSYMISEDELLYTYKSISTÄ 1 Yleistä Tasavallan

Lisätiedot

Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot. Marjut Putkinen

Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot. Marjut Putkinen FI lausuntopyyntö VV 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä Toimielimen

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 :n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan autoverolakia,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot