VALTUUTETTUJEN KOULUTUS kuntalaki pääpiirteittäin, esteellisyys, julkisuus ja salassapito kaupunginlakimies Pekka Virkkunen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTUUTETTUJEN KOULUTUS kuntalaki pääpiirteittäin, esteellisyys, julkisuus ja salassapito kaupunginlakimies Pekka Virkkunen"

Transkriptio

1 VALTUUTETTUJEN KOULUTUS kuntalaki pääpiirteittäin, esteellisyys, julkisuus ja salassapito kaupunginlakimies Pekka Virkkunen

2 TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄDÖKSET LAINSÄÄDÄNTÖ: esim. kuntalaki, hallintolaki, KUNNAN OMAT JOHTOSÄÄNNÖT: Kaupunginvaltuuston työjärjestys, hallintosääntö yms. TOIMIELINTEN PÄÄTÖKSET: esim. toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa

3 KUNNAN SISÄINEN TOIMIVALTAJAKO 13 : Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Pykälässä on lueteltu ne asiat, jotka ovat aina valtuuston päätettäviä (ei voi delegoida) mm. päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja konserniohjauksen periaatteista päättää hallinnon järjestämisen perusteista päättää talouden, rahoituksen, sijoitustoiminnan perusteista ja hyväksyy talousarvion jne. 14 : Valtuusto voi delegoida toimivaltaansa johtosäännöillä muille toimielimille tai viranhaltijoille. Kun valtuusto on johtosäännöllä delegoinut, ei se voi itsekään poiketa tästä ellei se muuta johtosääntöä.

4 15, 16, 50 : Delegointi toteutetaan johtosäännöillä. valtuuston työjärjestys, joka käsittelee valtuuston kokousta ja toimintaa ja Hallintosääntö, jossa on määräyksiä mm. muiden toimielinten kuin valtuuston kokouksiin liittyvistä asioista sekä tarpeellinen määrä (itse päättämänsä määrä) muita johtosääntöjä, joissa määrätään kunnan eri viranomaiset sekä niiden toiminnasta, toimivallanjaosta ja tehtävistä. 17 : Kunnassa tulee olla valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta Lisäksi valtuusto voi asettaa tarpeen mukaan erilaisia lautakuntia ja johtokuntia. Lisäksi voidaan asettaa erilaisia jaostoja. 23, 56 : Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. KH valvoo myös kunnan etua sekä edustaa ja käyttää kunnan puhevaltaa. Toimivallan jakamiselle on kuitenkin kunnissa suuri itsemääräämisvalta eli johtosäännöillä toimivaltaa voidaan järjestellä hyvin erilaisilla tavoilla.

5 9 luku: Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hoitamaan hallinnon ja talouden tarkastusta. Tarkastuslautakunnan tehtävät: Tilintarkastuksen järjestäminen: tilintarkastuksen suorittaa ammattitilintarkastaja. Tarkastuslautakunnalla on poliittinen vastuu tilintarkastuksen asianmukaisesta toteuttamisesta. Kuntakonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen yhteensovittaminen esim. koko kuntakonsernin tilintarkastuksen kilpailutuksen järjestäminen tms. Hallinnon ja talouden tarkastusta koskevien asioiden valmistelu valtuustolle. Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi (arviointikertomus). Talouden tasapainotuksen toteutumisen arviointi (jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää)

6 VALTUUSTON KOKOUS 15a : Puheenjohtaja johtaa kokousta ja huolehtii järjestyksestä kokouksessa Jos valtuutettu käytöksellään häiritsee kokousta, voi PJ kehottaa valtuutettua käyttäytymään asianmukaisesti. Jos ei sana tehoa, voi PJ määrätä valtuutetun poistettavaksi kokouksesta Jos syntyy epäjärjestystä, PJ:n voi keskeyttää tai lopettaa kokouksen Valtuutetulla on puheoikeus käsiteltävässä asiassa mutta hänen on pysyttävä asiassa Jos valtuutettu poikkeaa asiasta, PJ:n on kehotettava häntä palaamaan asiaan. Jos sana ei tehoa PJ voi kieltää häntä jatkamasta puhetta. Samoin jos valtuutettu tarpeettomasti pitkittää puhettaan. Valtuuston työjärjestyksessä voidaan antaa määräyksiä mm. valtuutetun puheenvuoron pituudesta yksittäisessä asiassa.

7 53 :Valtuuston asiat valmistelee kaupunginhallitus lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä tai tilapäisen valiokunnan asioita tai tarkastuslautakunnan asioita. Asiat tulevat pääsääntöisesti valtuuston käsittelyyn kaupunginhallituksen tai tarkastuslautakunnan esityksestä. 54 : Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja silloin kun puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi. Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 4 päivää aikaisemmin.

8 55 : Valtuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu. Kiireellisen asian voi valtuusto ottaa käsiteltäväksi vaikka sitä ei olisi mainittu kokouskutsussa. Jos asia on valmisteltu, riittää yksinkertainen enemmistö kiireellisenä käsittelyyn. Jos asiaa ei ole valmisteltu päätös kiireellisen asian käsittelyyn ottamisesta pitää olla yksimielinen 57 : Valtuuston kokoukset ovat julkisia, jollei käsitellä lain mukaan salaista asiaa. (muiden toimielinten kokoukset ovat julkisia vain jos toimielin itse niin päättää) 58 : Valtuuston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 osaa valtuutetuista (ja varavaltuutetuista on läsnä). Muissa toimielimissä ½.

9 59 : Kokouksessa on pohjaehdotuksena yleensä KH:n esitys. Jos valtuutettu esittää päätökseksi jotain muuta niin esitystä pitää kannattaa. Jos esitystä kannatetaan seuraa avoin äänestys. Jos ei kannateta muutosesitys raukeaa. 61 : Jos on tehnyt vastaehdotuksen tai äänestänyt päätöstä vastaan voi ilmoittaa päätökseen eriävän mielipiteen (sama koskee esittelijää, jos päätös poikkeaa päätösehdotuksesta). Ilmoitus on tehtävä heti päätöksen jälkeen. Perustelut voi lähettää ennen pöytäkirjan tarkastusta. Päätöstä vastaan äänestänyt tai eriävän mielipiteen jättänyt ei ole vastuussa päätöksestä. (koskee myös muita toimielimiä kuin valtuustoa)

10 VAALIT (kuntalaki 60 ) Valtuuston ensimmäisessä kokouksessa tammikuussa 2013 valitaan muut luottamushenkilöelimet Valinnat suoritetaan vaaleilla, jos valinta ei ole yksimielinen. Vaalitapoja ovat: ENEMMISTÖVAALI: - jos toimielimeen valitaan jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet ehdotuksien tulee sisältää jäsen-varajäsen parit - jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valitaan eniten ääniä saaneet varsinaisiksi jäseniksi ja seuraavaksi eniten ääniä saaneet varalle - jokaisella on yhtä monta ääntä kuin valittavia jäseniä on - Ääniä voi käyttää vähemmän kuin niitä on mahdollista antaa - Valituksi tulevat eniten ääniä saaneet

11 * SUHTEELLISET VAALIT Suhteelliset vaalit pidetään jos tarvittava määrä valtuutettuja niin vaatii (paikalla olevien valtuutettujen määrä jaettuna valittujen määrällä + 1, pyöristetään seuraavaan kokonaislukuun esim. jos valitaan 11. henkilöä niin 59/12=4,5 eli 5) Suhteellisissa vaaleissa annetaan vaalilistat (listoilla ehdokkaat siinä järjestyksessä kuin halutaan valittaviksi) Äänestetään listoja Listan ensimmäinen nimi saa vertausluvukseen koko listan saaman äänimäärän, toiseksi asetettu nimi saa listan äänimäärän/2, kolmanneksi asetettu äänimäärä/3 jne. Kun vertausluku on laskettu jokaisen ehdokkaan osalta, valituksi tulevat suurimman vertausluvun saaneet vertauslukujen suuruuden suhteessa Äänestyksen kannalta olennaista on, että suhteellisissa vaaleissa äänestetään listaa (eli laitetaan äänestyslippuun yksi numero) ja enemmistövaaleissa henkilöpareja

12 LUOTTAMUSHENKILÖN ASEMA 19, 39 : Toimielimen jäsenet valitaan KV toimikaudeksi ellei lyhyemmästä toimikaudesta ole päätetty Jos toimielin (esim. KH) valitsee jäseniä johonkin alaiseensa elimeen (esim. jaostoon tai toimikuntaan), voi toimikausi olla enintään niin pitkä kuin valitsevan elimen toimikausi. Luottamushenkilö hoitaa tointaan niin kauan kuin toimikausi kestää ja sen jälkeenkin niin kauan kunnes uusi toimielin on valittu. Siinä tapauksessa, että valinnasta on esim. valitettu, hoitaa luottamushenkilö tointaan siihen saakka kunnes asia lopullisesti ratkaistu.

13 21 : Valtuusto voi erottaa vain koko toimielimen kerrallaan mikäli joku tai jotkut ko. toimielimen luottamushenkilöt eivät nauti valtuuston luottamusta. (Erotetut voidaan tosin valita uudelleen) 22 : Em. Erottamista (kuten myös kunnanjohtajan erottamista) varten pitää perustaa tilapäinen valiokunta valmistelemaan asiaa. Tilapäinen valiokunta voidaan asettaa myös lausunnon antamista tai hallinnon tarkastamista varten. 32b : Luottamushenkilöllä on oikeus saada vapaata työstään kunnan toimielimen kokoukseen osallistumista varten. Työnantaja ei voi ilman työhön liittyvää painavaa syytä kieltäytyä tästä. Luottamushenkilön pitää viipymättä toimittaa työnantajalleen kokousaikataulu : Määrittelevät vaalikelpoisuuden eri toimielimiin. Vaalikelpoisuus on eri asia kuin esteellisyys. Vaalikelpoisuus tarkoittaa sitä, että voidaan yleensäkin valita toimielimen jäseneksi.

14 37 : Vaalikelpoisuuden voi menettää kesken toimikauden esim. kun muuttaa toiseen kuntaan. Tällöin se joka on suorittanut valinnan toimielimeen, toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto : Virheellinen ja rikollinen menettely luottamustoimessa. Tietyissä tilanteissa valtuusto voi pidättää luottamushenkilön toimestaan rikostutkinnan ja/tai oikeudenkäynnin ajaksi. Jos on tuomittu vähintään 6 kk vankeuteen lainvoimaisella päätöksellä, voi valtuusto erottaa luottamushenkilön toimestaan. 42 : Luottamushenkilöllä on oikeus kokouspalkkioon, ansionmenetyskorvaukseen, matkakustannusten korvaukseen. Jokaisella kunnalla on oma palkkiosääntö. 43 : Luottamushenkilöllä on oikeus saada kunnan viranomaiselta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita hän toimessaan pitää tarpeellisena lukuun ottamatta salassa pidettäviä tietoja/asiakirjoja.

15 MUUTA OLENNAISTA 51 : KH voi ottaa käsiteltäväkseen päätetyn asian, joka on kuntalain nojalla delegoitu KH:n alaisen viranomaisen käsiteltäväksi. Päätöksen voi tehdä KH, KJ, KH:n PJ tai johtosäännössä määrätty viranhaltija. Samoin voi tehdä myös lautakunta alaisensa viranomaisen tekemän päätöksen osalta, jollei KH ole jo ehtinyt käyttää otto-oikeutta. Otto-oikeusaika on sama kuin oikaisuvaatimusaika. Otto-oikeutta ei voi käyttää mm. asioissa, jotka koskevat lainmukaisia lupa, ilmoitus tms. asioita tai sosiaali-, opetustoimen tai terveydenhuollon yksilöä koskevissa asioissa : KH:n ja lautakunnan sekä niiden alaisen viranomaisen päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään KH:lle tai lautakunnalle niiden omista päätöksistä sekä niiden alaisten viranomaisten päätöksistä. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen tai kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää tiedoksisaannista ja/tai päätöksen nähtävillä olosta.

16 90, 93 : Valtuuston päätökseen sekä oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun KH:n tai lautakunnan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta. Valituksen voi tehdä vain seuraavilla perusteilla: Päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä Päätöksen tehnyt on ylittänyt toimivaltansa Päätös on muuten lainvastainen. Valitusaika on 30 pv päätöksen tiedoksisaannista ja/tai nähtävillä olosta 91 : Jos päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, siitä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta. Jos päätös on tehty jonkin erityislain perusteella, haetaan siihen muutosta hallintovalituksella ko. laissa kerrotuin tavoin.

17 TERMINOLOGIAA: Esteellisyys = jääviys Esteellisyys vaalikelpoisuus ESTEELLISYYS Esteellisyys kohdistuu yksittäiseen käsiteltävänä olevaan asiaan Vaalikelpoisuus tarkoittaa kelpoisuutta tulla valituksi toimielimeen Kunnallishallinnossa kahta erilaista esteellisyyttä: Valtuutetun esteellisyys (kuntal. 52 ) Muun luottamushenkilön esteellisyys = virkamiehen esteellisyys (hallintol. 28 )

18 VALTUUTETUN ESTEELLISYYS Valtuutettu on esteellinen, jos - Asia koskee henkilökohtaisesti häntä itseään - Asia koskee hänen lähisukulaistaan tai lähisukulaiseksi rinnastettavaa henk.koht. - Asia koskee valtuutettua henkilökohtaisesti silloin, kun asialla on tai voi olla välittömiä vaikutuksia valtuutetun tai läheisen asemaan On rajoitetumpaa kuin muun luottamushenkilön esteellisyys Tulkintaohje: mitä laajempaa joukkoa koskee ja mitä yleispiirteisempi asia sitä varmemmin ei ole esteellinen

19 Koskee vain valtuuston kokousta Jos valtuutettu ottaa osaa asian käsittelyyn muussa luottamuselimessä, koskevat valtuutettua tämän toimielimen esteellisyysperusteet Toiminta esim. valtuustoryhmässä, puolueessa tms. jää kokonaan kuntalain tai hallintolain esteellisyyssääntelyn ulkopuolelle Valtuutettu ei ole esteellinen: valtuutetulle suoritettavan korvauksen tai palkkio käsittely ehdokkaana luottamushenkilön vaaleissa oleva saa osallistua vaaliin yhtiön osakas tai yhdistyksen jäsen ei automaattisesti ole esteellinen asiassa, jossa yhtiö tai yhdistys on osallisena. Jos hänellä ole tosiasiallinen määräysvalta tai huomattavan vahva asema yhtiössä, esteellisyys syntyy (esim. jos omistaa yhtiön osakkeita niin paljon, että syntyy henk.koht. Etua tai vahinkoa) osakeyhtiön tai yhdistyksen toimielimen jäsen tai johtava toimihenkilö ei myöskään ole automaattisesti esteellinen. Tosiasiallinen määräysvalta tai vahva asema yhtiössä synnyttävät esteellisyyden (esim. jos asia kuuluu yhteisössä ao. valtuutetun vastuulle ja hoidettavaksi asia usein katsotaan koskevan valtuutettu henk.koht.)

20 MUUN LUOTTAMUSHENKILÖN ESTEELLISYYS Merkitystä on erityisesti sillä, voiko ulkopuoliselle syntyä perusteita epäillä virkamiehen puolueettomuutta ja menettelyn puolueettomuuden edellytyksiä Merkitystä ei ole sillä onko puolueettomuus todellisuudessa vaarantunut vaan sillä että puolueettomuus on objektiivisesti ajatellen saattanut vaarantua. Esteellisyys vaati perusteltuja epäilyjä puolueettomuuden vaarantumisesta. Jos niitä ei ole, niin henkilön on otettava osaa asian käsittelyyn.

21 ESTEELLISYYS PERUSTEET 1. Osallisuusjäävi: jos virkamies tai hänen lähisukulaisensa on asianosainen Asianosaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee. 2. Edustusjäävi: henkilö tai hänen läheisensä avustaa tai edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa jos henkilö toimii jonkun edustajana tai avustajana jossain yksittäisessä asiassa, hän on esteellinen käsittelemään edustamansa henkilön tätä yksittäistä asiaa jos edustaminen on luonteeltaan pysyvää ja henkilöllä on kokonaisvastuu edustettavan asioiden hoidosta (esim. edunvalvoja tai uskottu mies) esteellisyys koskee kaikkia edustettavan asioita.

22 3. Intressijäävi: jos päätöksestä on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa virkamiehelle tai tämän lähisukulaiselle. Vahinko voi konkretisoitua myös haittana ja intressi voi olla muukin kuin taloudellinen esim. jos henkilö tai hänen läheisensä omistaa huomattavan osan sellaisen osakeyhtiön osakkeista, jonka asiaa viranomaisessa käsitellään, henkilölle voi olla ratkaisusta hyötyä tai haittaa 4. Palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi henkilö on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa palvelussuhde tarkoittaa yleensä työsuhdetta (myös sivutointa) eli henkilö ei voi käsitellä viranomaisessa työnantajaansa koskevaa asiaa palvelussuhde kuntaan ei kuitenkaan tee esteelliseksi käsittelemään kunnan asioita

23 5. Yhteisöjäävi henkilö tai hänen läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston jäsen tai toimitusjohtajana yhteisössä, joka on asianosainen tai jolle ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai haittaa. yhteisöjä on mm. osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys, säätiö yhteisöjääviä ei pääsääntöisesti sovelleta kunnan tytäryhteisön, kunnallisen liikelaitoksen tai kuntayhtymän hallituksen ym. toimielimen jäseniin tai toimitusjohtajaan Poikkeuksena tilanne, jossa kunnan ja em. liikelaitoksen tai yhteisön edut ovat ristiriidassa keskenään tai jossa asian tasapuolinen käsittely edellyttää jääväystä Eturistiriitatilanteita: kunta käsittelee yhteisön lupaasiaa, kunnan ja yhteisön välinen sopimus, kilpailutilanne yms.

24 7. Yleislauseke jääviys: LÄHEINEN jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu. edellytyksenä on, että on olemassa ulkopuolisen havaittava syy puolueettomuuden vaarantumiseen syyn on oltava suunnilleen samanasteinen kuin erikseen säädetyissä esteellisyysperusteissa puoliso, lapsi, lapsenlapsi, sisarus, vanhempi, isovanhempi ja muuten erityisen läheinen henkilö samoin kuin tällaisen henkilön puoliso; vanhempien sisarus sekä hänen puolisonsa, virkamiehen sisarusten lapset ja virkamiehen entinen puoliso; sekä puolison lapsi, lapsenlapsi, sisarus, vanhempi ja isovanhempi samoin kuin tällaisen henkilön puoliso sekä puolison sisarusten lapset

25 ESTEELLISYYDEN VAIKUTUKSET Ei saa osallistua päätöksentekoon EIKÄ KESKUSTELUUN Ei saa olla läsnä asiaa käsiteltäessä Koska valtuuston kokous on julkinen, ei esteellisen tarvitse poistua kokoushuoneesta vaan hän voi jäädä yleisölle tarkoitetuille paikoille. Suljetussa kokouksessa poistuttava kokoushuoneesta käsittelykielto koskee kaikkia asian vaiheita (vireillepano, valmistelu, päätöksenteko, täytäntöönpano) ei saa toimia myöskään toimielimen sihteerinä tai pöytäkirjan pitäjänä esteellisen tilalle tulee esteetön sijainen tai varajäsen tai jos sellainen on paikalla.

26 ESTEELLISYYDEN TOTEAMINEN Esteellisen on ensisijaisesti itse oma-aloitteisesti reagoitava esteellisyyteensä eli ilmoitettava siitä heti asian käsittelyn aluksi puheenjohtajalle ja poistuttava paikaltaan Lisäksi pitää ilmoittaa peruste esteellisyydelle, joka merkitään pöytäkirjaan Jos asianosainen ei itse reagoi esteellisyyteensä, puheenjohtajan, joka havaitsee esteellisyyden tai hänen huomionsa siihen kiinnitetään, tulee saattaa asia toimielimen ratkaistavaksi. Toimielin ratkaisee voiko asianomainen ottaa osaa asian käsittelyyn (tarvittaessa vaikka äänestämällä). HUOMAUTUS: Esteellisyys vaati perusteltuja epäilyjä puolueettomuuden vaarantumisesta. Jos niitä ei ole, niin henkilön on otettava osaa asian käsittelyyn. Esteelliseksi väitetty henkilö ei saa itse osallistua esteellisyyttä koskevan kysymyksen ratkaisemiseen.

27 SEURAUKSET ESTEELLISYYSSÄÄNNÖSTEN RIKKOMISESTA Päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja se voidaan kumota valituksen johdosta Kaupunginhallitus voi jättää valtuuston päätöksen panematta täytäntöön Jos esteellinen on osallistunut valtuuston päätöksen vaatiman asian käsittelyyn aikaisemmin esim. lautakunnassa, saadaan valtuuston päätös tässäkin tapauksessa yleensä valituksella kumotuksi Esteellisyyssäännösten rikkominen saattaa olla rangaistavaa rikoslain perusteella virkavelvollisuuden rikkomisella. Samoin myös aiheettomasti esteelliseksi tekeytyminen

28 Epävarmassa tilanteessa on syytä jäävätä itsensä, HUOM. tässäkin tilanteessa esteellisyydestä tulee olla perusteltu epäilys, ilman perusteltua epäilystä esteellisyydestä ei saa vetäytyä asian käsittelystä Jos epäilee olevansa jäävi, kannattaa kysyä asiaa ennakkoon hyvissä ajoin ennen kokousta kokoussihteeriltä, kaupungin lakimieltä tms. virkamieheltä.

29 ASIOIDEN JULKISUUS/SALASSAPITO Asiaa sääntelevät lukuisat eri lait mm. laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki) ja henkilötietolaki. Pääsääntönä on, että viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole erikseen lailla rajoitettu. Asiakirjat voidaan jakaa julkisiin, ei julkisiin ja salaisiin. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta Ei julkiset asiakirjat ovat sellaisia, jotka eivät vielä ole tulleet julkisiksi esim. kokouspöytäkirja on ei julkinen siihen saakka kunnes se on allekirjoitettu ja tarkastettu. Näistä asiakirjoista tiedon antaminen on viranomaisen harkinnassa. Salaiset asiakirjat (tai salaiset tiedot asiakirjassa) vaativat aina laista tulevan perusteen

30 Esimerkkejä salaisista asioista: Kunnan oikeudenkäynnin osapuolena oikeudenkäyntiin valmistautumista varten laatimat asiakirjat Asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön vuosituloista tai kokonaisvarallisuudesta taikka tuen tai etuuden perusteena olevista tuloista Asiakirjat, jotka sisältävät tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta. Liike- tai ammattisalaisuuksia sisältävät asiakirjat Kunnan työmarkkinaosapuolena tai työriidan osapuolena laatimia tai saamia tietoja, jos tiedon antaminen on vastoin julkisyhteisön etua työnantajana Asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön psykologisesta testistä. Asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön poliittisesta vakaumuksesta tai tietoja henkilön yksityiselämän piirissä esittamistä mielipiteistä taikka henkilön elintavoista, osallistumisesta yhdistystoimintaa jne.

31 Salainen asiakirja merkitään aina salaiseksi ja merkinnästä pitäisi käydä ilmi myös millä perusteella asiakirja on salainen Salaista asiaa ei saa paljastaa sivulliselle, ei saa käyttää omaksi tai toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi. HUOM. Salaiset asiakirjat tulee hävittää asianmukaisesti. Tiedoksisaantioikeuksista on useita eri säännöksiä mm. kunnanjohtajan, luottamushenkilön, tarkastusltk;n ja tilintarkastajan tiedoksisaantioikeuksista. Salaisen tiedon osalta pääsääntö on luottamushenkilön osalta se, että hän saa tiedon salaisesta asiakirjasta, jos hän tarvitsee tietoa päätöksenteossa (esim. varajäsen, joka ei ole kokouksessa ei ole oikeutettu kokouksessa käsiteltyyn salaiseen tietoon). Salaisen tiedon ilmaiseminen on rikoslain mukaan rangaistavaa. HUOM. Suljetun kokouksen keskustelut (jotka eivät käsittele salaisia asioita) ovat luottamuksellisia. Tällaisten keskustelujen vuotaminen ulkopuolisille rikkoo luottamushenkilön kuntalain 32 :n mukaista käyttäytymisvelvollisuutta mutta ei ole salassapidon rikkomista.

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTAPÄÄTTÄJÄSEMINAARI 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti VALTUUTETUN ESTEELLISYYS On rajoitetumpaa kuin muun luottamushenkilön esteellisyys Koskee vain valtuuston kokousta (kuntalaki 52 ) Jos

Lisätiedot

Esteellisyys valtuustossa

Esteellisyys valtuustossa ESTEELLISYYDESTÄ Yleistä Esteellisyys on henkilön sellainen suhde asiaan/asianosaiseen, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa asian käsittelyssä Esteellisyyssääntelyllä turvataan mm. asioiden puolueetonta

Lisätiedot

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille 6.2.2015 päätösvalmistelupäällikkö Tiina Kyöttilä-Vettenranta 1 9.2.2015 Kokouksen julkisuus - Valtuuston kokoukset ovat julkisia,

Lisätiedot

Esteellisyyden käsite

Esteellisyyden käsite ESTEELLISYYS Esteellisyyden käsite Esteellisyyssäännöksillä turvataan asioiden käsittelyn puolueettomuutta ja asukkaiden luottamusta päätöksenteon moitteettomuuteen Esteellisyydellä eli jääviydellä tarkoitetaan

Lisätiedot

TIIVISTETTYÄ TIETOA ESTEELLISYYDESTÄ ( KUNTALAKI 97 ) Esteellisyydestä..

TIIVISTETTYÄ TIETOA ESTEELLISYYDESTÄ ( KUNTALAKI 97 ) Esteellisyydestä.. TIIVISTETTYÄ TIETOA ESTEELLISYYDESTÄ ( KUNTALAKI 97 ) Esteellisyydestä.. ESTEELLISYYSSÄÄNNÖSTEN TARKOITTAMAT LÄHISUKULAISET JA HEIHIN RINNASTETTAVAT HENKILÖT (Kuntalaki 97 ) Lainkohdan tarkoittamia lähisukulaisia

Lisätiedot

Vaalikelpoisuus ja esteellisyys

Vaalikelpoisuus ja esteellisyys Vaalikelpoisuus ja esteellisyys Kaupunginlakimies Jouko Aarnio Vaalikelpoisuuden ja esteellisyyden ero Yleisellä vaalikelpoisuudella tarkoitetaan edellytyksiä, jotka henkilön on täytettävä, jotta hänet

Lisätiedot

Kokousmenettelyn juridiset perusteet

Kokousmenettelyn juridiset perusteet Kokousmenettelyn juridiset perusteet Kaupunginlakimies Jouko Aarnio Päätöksentekomenettelyn säädöspohja Päätöksenteon perusteet kirjattu perustuslakiin 2 oikeusvaltioperiaate -julkisen vallankäytön tulee

Lisätiedot

ESTEELLISYYDESTÄ. Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslaista - koulutustilaisuus

ESTEELLISYYDESTÄ. Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslaista - koulutustilaisuus ESTEELLISYYDESTÄ Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslaista - koulutustilaisuus 21.9.2017 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Taina Törmikoski, alueidenkäyttöryhmä> 1 Mitä on

Lisätiedot

hallintopäällikkö Sirpa Salminen,

hallintopäällikkö Sirpa Salminen, Esteellisyys ja vaitiolovelvollisuus palvelutuotannon lautakunnassa Palvelutuotannon lautakunta 21.08.2019 19 949/00.02.02/2019 Valmistelija hallintopäällikkö Sirpa Salminen, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Lisätiedot

Esteellisyys ja muutoksenhaku

Esteellisyys ja muutoksenhaku Esteellisyys ja muutoksenhaku Rakennus- ja ympäristölautakuntien tehtävät Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus Leena Salmelainen, Turun kristillinen opisto, 5.9.2017 Esteellisyys Esteellisyys

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

Luottamushenkilön rooli ja vastuu. 16.1.2013 Tiina Mikkola Kaupunginlakimies

Luottamushenkilön rooli ja vastuu. 16.1.2013 Tiina Mikkola Kaupunginlakimies Luottamushenkilön rooli ja vastuu 16.1.2013 Tiina Mikkola Kaupunginlakimies Luottamushenkilö Luottamushenkilöitä ovat valtuutetut, varavaltuutetut, kunnan toimielimiin valitut jäsenet, jäsenkuntien kuntayhtymän

Lisätiedot

Luottamushenkilön asema ja päätöksenteko

Luottamushenkilön asema ja päätöksenteko Luottamushenkilön asema ja päätöksenteko Johtokuntakoulutus 20.2.2013 Ritva Salisma projektijohtaja 1 18.2.2013 Kunnan toimielimet valtuusto kaupunginhallitus ja sen jaostot lautakunnat ja niiden jaostot

Lisätiedot

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Kunnanhallitus 179 06.06.2017 Valtuusto 63 14.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021 KH 06.06.2017 179 Kuntalain 32 :n mukaan tulee valtuuston suorittaa kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja

Lisätiedot

Hyvä tietää hallintomenettelystä. Työelämätoimikuntien webinaari ja Sanna Haanpää Lakimies

Hyvä tietää hallintomenettelystä. Työelämätoimikuntien webinaari ja Sanna Haanpää Lakimies Hyvä tietää hallintomenettelystä Työelämätoimikuntien webinaari 30.1.2019 ja 7.2.2019 Sanna Haanpää Lakimies Työelämätoimikunnat Opetushallitus asettaa ja nimittää kuhunkin enintään yhdeksän jäsentä Työelämätoimikunnat

Lisätiedot

Esteellisyydestä kalvoja. Kunnanjohtajan kokoamasta kokousmateriaalista

Esteellisyydestä kalvoja. Kunnanjohtajan kokoamasta kokousmateriaalista Esteellisyydestä kalvoja Kunnanjohtajan kokoamasta kokousmateriaalista Esteellisyys Esteellisyyksiin vaikuttavista läheisistä piirretty kalvosarjan loppuun rautalankataulukko (3 eri läheisyysastetta ja

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Aluelautakuntien toiminnan käynnistäminen - hallinnon järjestäminen. Kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen

Aluelautakuntien toiminnan käynnistäminen - hallinnon järjestäminen. Kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen Aluelautakuntien toiminnan käynnistäminen - hallinnon järjestäminen Kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen 28.11.2012 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO KAUPUNGINVALTUUSTO HALLINTO-ORGANISAATIO PALVELUORGANISAATIO

Lisätiedot

Kokousmenettelystä Hankasalmen kunnassa. Kunnanjohtajan helmikuisen koulutuksen kalvoja

Kokousmenettelystä Hankasalmen kunnassa. Kunnanjohtajan helmikuisen koulutuksen kalvoja Kokousmenettelystä Hankasalmen kunnassa Kunnanjohtajan helmikuisen koulutuksen kalvoja Valmistelu ja kokousmenettely Kunnanhallituksen on valmisteltava valtuuston käsittelyyn tulevat asiat ilman valmistelua

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 63 19.02.2018 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 63 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 170 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Luottamuspuheenjohtajiston rooli ja tehtävät sekä suhteet johtaviin viranhaltijoihin

Luottamuspuheenjohtajiston rooli ja tehtävät sekä suhteet johtaviin viranhaltijoihin Luottamuspuheenjohtajiston rooli ja tehtävät sekä suhteet johtaviin viranhaltijoihin Luottamushenkilöpuheenjohtajiston koulutuspäivä Kiimingin seurakuntakeskus 23.3.2019 Lakimiesasessori Mari Aalto 23.3.2019

Lisätiedot

Lapuan kaupungin lausunto talousarvion v sekä taloussuunnitelman hyväksyminen v liittyvään valitukseen

Lapuan kaupungin lausunto talousarvion v sekä taloussuunnitelman hyväksyminen v liittyvään valitukseen 1 Lausunto 11.2.2019 1 (5) Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 Vaasa Viite: 00017/19/2204 Lapuan kaupungin lausunto talousarvion v. 2019 sekä taloussuunnitelman hyväksyminen v. 2020-2021

Lisätiedot

Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli. Valviran asiantuntijasymposium Arja Myllynpää

Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli. Valviran asiantuntijasymposium Arja Myllynpää Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Arja Myllynpää 1 Asiaryhmiä, joissa Valvira voi pyytää asiantuntijalausuntoa (esim.): Valvontaluonteiset asiat terveydenhuollon

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan otto-oikeusmenettely

Teknisen lautakunnan otto-oikeusmenettely Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 662/00.02.02/2018 110 Teknisen lautakunnan otto-oikeusmenettely Hallintopäällikkö Anne Rantala 4.6.2018: Raision kaupunginhallitus on päättänyt 21.5.2018 118 päätösten

Lisätiedot

Julkisuus ja salassapito. Joensuu Riikka Ryökäs

Julkisuus ja salassapito. Joensuu Riikka Ryökäs Julkisuus ja salassapito Riikka Ryökäs Sovellettavat lait Henkilötietolaki Julkisuuslaki Erityislainsäädäntö Kirkkolaki Suomen perustuslaki Yksityiselämän suoja, PL 10.1 (yksityisyyden suojan periaate)

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 58/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi kuntalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 58/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi kuntalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 58/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi kuntalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kuntalain ja eräiden siihen

Lisätiedot

Päätöksenteko- ja kokousmenettely. Reino Hintsa

Päätöksenteko- ja kokousmenettely. Reino Hintsa Päätöksenteko- ja kokousmenettely Reino Hintsa Johtosäännöt 1) työnjakosäännöt, kuka tekee?: kunnanhallituksen johtosääntö, päävastuualueiden johtosäännöt 2) koordinointisäännöt, miten tehdään?: hallintosääntö,

Lisätiedot

Toimielinten jäsenten vaali /Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies

Toimielinten jäsenten vaali /Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies Kaupunginhallitus 187 23.05.2017 Valtuusto 39 05.06.2017 Kaupunginhallitus 224 27.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021/Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies 1323/01.45/2017

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖN ASEMA. Lakimies Miikka Ruokamo

LUOTTAMUSHENKILÖN ASEMA. Lakimies Miikka Ruokamo LUOTTAMUSHENKILÖN ASEMA Lakimies Miikka Ruokamo 28.1.2013 Sisältö Ketkä ovat kunnan luottamushenkilöitä Yleinen ja erityinen vaalikelpoisuus Vaalikelpoisuuden menettäminen Kieltäytyminen ja ero Luottamustoimen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (5) 7 Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston jäsenten valinta toimikaudeksi 2015 2016 HEL 2014-013179 T 00 00 02 Päätös päätti valita kaupunginhallituksen toimikaudeksi

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 59 19.02.2018 Sivistyslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 59 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 165 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan otto-oikeusmenettely

Vapaa-aikalautakunnan otto-oikeusmenettely Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 975/00.02.02/2018 57 Vapaa-aikalautakunnan otto-oikeusmenettely Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus 26.9.2018: Raision kaupunginhallitus on päättänyt 21.5.2018 118

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 62 19.02.2018 Keskusvaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 62 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 169 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

TYÖJÄRJESTYS (Nuorisovaltuusto )

TYÖJÄRJESTYS (Nuorisovaltuusto ) Nuorisovaltuusto 23.2.2015 11/Liite nro 1 TYÖJÄRJESTYS (Nuorisovaltuusto 20.3.2001 18) Nuorisovaltuuston työjärjestys on päivitetty 1.3.2012 12, voimaantulo 1.3.2012 HUITTISTEN NUORISOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 57 19.02.2018 Kaupunginhallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 57 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 162 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

Kokouskäytännöt. Merja Mäkinen Merja Mäkinen

Kokouskäytännöt. Merja Mäkinen Merja Mäkinen Kokouskäytännöt Merja Mäkinen Kokouskutsu Kokouskutsu - 4 päivää ennen kokousta - toimielimen päättämällä tavalla - pj voi kutsua koolle - enemmistö jäsenistä voi tehdä esityksen pj:lle kokouksen pitämisestä

Lisätiedot

Esteellisyysohjeet luottamushenkilöille

Esteellisyysohjeet luottamushenkilöille Esteellisyysohjeet luottamushenkilöille Hallintoharjoittelija, hallinto- ja oikeustieteen yo Tuomo Sallinen. Syksy 2013 6.8.2013 1 Luottamushenkilöt Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut, varavaltuutetut,

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Minutes 1/ (15) Kuntakehitysjaosto

Kirkkonummen kunta Minutes 1/ (15) Kuntakehitysjaosto Kirkkonummen kunta Minutes 1/2017 1 (15) Meeting 16.08.2017, klo 17:24-21:32 date Meeting Kokoushuone Kajanus (5. krs) location Meeting topics 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Esitys 1 (5) Esteellisyys omaisuuskysymyksessä Puheenjohtaja Antti Karkola 1.3.2012 AYYE / PJ / 2 / 2012

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Esitys 1 (5) Esteellisyys omaisuuskysymyksessä Puheenjohtaja Antti Karkola 1.3.2012 AYYE / PJ / 2 / 2012 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Esitys 1 (5) Antti Karkola 1.3.2012 E / PJ / 2 / 2012 Tämä esitys edustajiston jäsenten esteellisyydestä käsiteltäessä ns. omaisuuskysymystä käsitellään edustajiston kokouksen

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 12 V 7.6.2017, Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002991 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 10 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002973 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 261 Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002973 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta.

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta. HALLINTOSÄÄNTÖ IV OSA PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY 17 Luku Kokousmenettely 1 Määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kaupungin muissa toimielimissä

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 53 19.02.2018 Teknisen lautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 53 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 163 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 41 21.01.2013 Kaupunginvaltuusto 23 28.01.2013 Kaupunginhallitus 151 22.04.2013 Kaupunginvaltuuston päätöksen 28.1.2013 23 Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 3/ SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 3/ SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 3/2019 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely

II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely Espoon kaupungin hallintosääntö 2017 1 (5) II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely 1 Kokousmenettely Tämän luvun 2-11 :ien kokousmenettelyä koskevia määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta

Lisätiedot

Eron myöntäminen perusturvalautakunnan jäsenyydestä ja perusturvalautakunnan täydennysvaali

Eron myöntäminen perusturvalautakunnan jäsenyydestä ja perusturvalautakunnan täydennysvaali Kaupunginhallitus 60 19.02.2018 Kaupunginvaltuusto 27 12.03.2018 Kaupunginhallitus 373 17.12.2018 Eron myöntäminen perusturvalautakunnan jäsenyydestä ja perusturvalautakunnan täydennysvaali 287/00.00.01/2017

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

u a UØ Taltionumero 3682/3/14

u a UØ Taltionumero 3682/3/14 KORKEIMMAN HALLINT O-OIKEUDEN PÄÄTUS Ant opäivä 1 (5} 4.2.2015 Taltionumero 265 Diaarinumero 3682/3/14 u a UØ Kiryaamo 05. 02. 2015 Asia Kunnallisvalitus i3 Valittaja Matti Vattulainen, Joutseno Päätös,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 58 19.02.2018 Ympäristölautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 58 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 164 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 260 Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002974 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen Kunnanhallitus 194 31.10.2016 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen 497/00.01.01/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ 1 KOKOUSAIKA klo 9.00 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27, A-rak. kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskof jäsen Nina Schulman jäsen POISSA MUUT Tuula

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 277 Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003138 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymän hallinto-organisaatio ja hallintokäytännöt

Ylä-Savon seurakuntayhtymän hallinto-organisaatio ja hallintokäytännöt Ylä-Savon seurakuntayhtymän hallinto-organisaatio ja hallintokäytännöt Hallintojohtaja Katariina Bergbacka 15.1.2019 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 9 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002974 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Kokousmenettely ja sen käytännöt

Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina ja päättämissään paikoissa. Kokous pidetään myös, kun

Lisätiedot

Joulukuun kokouksessa nimeämisvaliokunta tekee esityksen hallituksen erovuoroisten jäsenten valinnasta ja hallituksen jäsenten palkkioista.

Joulukuun kokouksessa nimeämisvaliokunta tekee esityksen hallituksen erovuoroisten jäsenten valinnasta ja hallituksen jäsenten palkkioista. 1(6) Osuuskauppa Maakunta 13.9.2016 Kajaani HALLINTONEUVOSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty hallintoneuvoston kokouksessa 13.9.2016 Osuuskauppa Maakunnan säännöissä määriteltyjen tehtäviensä hoitamista varten

Lisätiedot

Valtuuston työjärjestys LIITE 1

Valtuuston työjärjestys LIITE 1 Valtuuston työjärjestys LIITE 1 Perustelut: 1 Valtuuston toiminnan järjestys Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen menettelytavoista säädetään myös KuntaL 54:n 3 momentissa. Säännös on johdonmukaisuuden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 24.03.2014 Sivu 1 / 1 5446/00.00.01/2012 Kaupunginhallitus 69 10.3.2014 29 Kaupunkisuunnittelulautakunnan vaali Valmistelijat / lisätiedot: Katja Rytilahti, puh. 050 382 6951 Jouni Majuri, puh.

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI

LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI 1 Valtuusto LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI 2017-2020 Valtuuston on valittava henkilöt kunnallisiin ja eräisiin valtiollisiin luottamustoimiin. HALLITUS Valtuusto valitsee hallitukseen yhdeksän jäsentä

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE. Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11. PL 85, 34801 Virrat

Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE. Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11. PL 85, 34801 Virrat VIRTAIN KAUPUNKI LAUSUNTO Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11 Lausunnon antaja: Virtain kaupunki PL 85, 34801 Virrat p. (03) 485 111 f. (03)

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 61 19.02.2018 Asukaslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 61 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 168 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

Loimaan kaupunki Liite: Kh Toimielimet ja luottamushenkilöorganisaatio alkaen

Loimaan kaupunki Liite: Kh Toimielimet ja luottamushenkilöorganisaatio alkaen 1 Loimaan kaupunki Liite: Kh 19.12.2016 Toimielimet ja luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 alkaen 1. Valmistelun ja päätöksenteon aikataulu 2. Toimielimet Toimielin- ja luottamushenkilöorganisaatio on

Lisätiedot

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2003 vp Hallituksen esitys eräiden oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

Luottamushenkilön asema. Reino Hintsa

Luottamushenkilön asema. Reino Hintsa Luottamushenkilön asema kunnallis- ja hallinto-oikeuden oikeuden näkökulmasta Kunnan jäsenyys kunnan asukas yhteisö, laitos, säätiö, jolla on kotipaikka kunnassa se, joka omistaa kiinteistön kunnassa 2

Lisätiedot

Vasemmistoliiton ja Perussuomalaisten valtuutettujen jättäytyminen toistaiseksi pois valtuustotyöskentelystä alkaen Sotkamossa

Vasemmistoliiton ja Perussuomalaisten valtuutettujen jättäytyminen toistaiseksi pois valtuustotyöskentelystä alkaen Sotkamossa Kunnanhallitus 239 21.10.2014 Vasemmistoliiton ja Perussuomalaisten valtuutettujen jättäytyminen toistaiseksi pois valtuustotyöskentelystä 13.10.2014 alkaen Sotkamossa KHALL 239 Hallintojohtaja Sotkamon

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 60 19.02.2018 Kaupunginvaltuusto 27 12.03.2018 Perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 60 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

LAIHIAN KUNNAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ LAIHIAN KUNNAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2018 x 1 Sisällys 1. NUORISOVALTUUSTON TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TOIMINTASÄÄNNÖN SOVELTAMINEN 2 3. NUORISOVALTUUSTON VALITSEMINEN

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 60 19.02.2018 Perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 60 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 167 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Työjärjestystä noudatetaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa sekä VATEn päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä.

Työjärjestystä noudatetaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa sekä VATEn päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä. Etelä-Pohjanmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) työjärjestys sen toimintakaudella ennen väliaikaista valmistelutoimielintä koskevan lainsäädännön vahvistamista TAUSTAA Etelä-Pohjanmaan sote-

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 07.03.2017 klo 14:00-17:20 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00. Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015 Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.01/2013 SIVLK 4 Hallintosihteeri Kuntalain (365/1995) 57 :n 3 momentin mukaan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Elinvoima- ja konsernijaosto 11.09.2017 Aika 11.09.2017 klo 12:30-13:54 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 20 V 7.6.2017, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002999 T 00 00 02 Päätösehdotus

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen

Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen 1. Noudatettavat lait ja säännökset Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 18 Työsopimuslaki 3. luku 3 Hallintolaki (6.6.2003/434) 5. luku

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 274 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003135 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 262 Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002990 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

IV PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY

IV PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY IV PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY 51 17 Kokousmenettely 1 Määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus-

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 1 (5) 13 Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002990 T 00 00 02 Päätösehdotus päättää valita toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

RUOVEDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2019 KIRKKONEUVOSTO (12) klo kokous (kahvit alkaen)

RUOVEDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2019 KIRKKONEUVOSTO (12) klo kokous (kahvit alkaen) KIRKKONEUVOSTO 10.1.2019 1 (12) KOKOUSTIEDOT Aika 10.1.2019 klo 16.30 kokous (kahvit 16.00 alkaen) Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Seurakuntakeskus Aatoksen kokoushuone KN 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 2 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen Kunnanhallitus 57 09.03.2015 Valtuusto 8 30.03.2015 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen 477/00.01.01/2012 Kunnanhallitus 09.03.2015 57 Valmistelija: vs. hallintojohtaja

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot