2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT"

Transkriptio

1 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA JA TAVOITTEET Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. Opetuksen perustana on suomalainen kulttuuri, joka on kehittynyt vuorovaikutuksessa alkuperäisen, pohjoismaisen ja eurooppalaisen kulttuurin kanssa. Opetuksessa otetaan huomioon kansalliset ja paikalliset erityispiirteet sekä kansalliskielet, kaksi kansankirkkoa, saamelaiset alkuperäiskansana ja kansalliset vähemmistöt. Opetuksessa huomioidaan suomalaisen kulttuurin monipuolistuminen eri kulttuureista tulevien maahanmuuttajien myötä. Opetuksen avulla tuetaan oppilaan oman kulttuuri-identiteetin rakentumista sekä hänen osallisuuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa ja globaalistuvassa maailmassa. Sen avulla edistetään myös suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä ymmärtämystä. Perusopetuksen avulla lisätään alueellista ja yksilöiden välistä tasa-arvoa. Opetuksessa otetaan huomioon erilaiset oppijat ja edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa antamalla tytöille ja pojille valmiudet toimia yhtäläisin oikeuksin ja velvollisuuksin yhteiskunnassa sekä työ- ja perhe-elämässä. Perusopetuksessa eri oppiaineiden opetus on poliittisesti sitoutumatonta ja uskonnollisesti tunnustuksetonta. Opetus ei sitouta uskontoon tai mihinkään uskonnolliseen yhteisöön. Lisäksi kristillisen koulun arvoina korostetaan ihmisarvoa, lähimmäisyyttä, armollisuutta, yhteisöllisyyttä, rehellisyyttä, kunnioitusta, luottamusta, kiitollisuutta ja katsomustietoisuutta. Ihmisarvo ja vastuullinen lähimmäisyys Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan jokainen ihminen on äärettömän arvokas ja häntä tulee kohdella sen mukaisesti. Ihmisen tulee tästä syystä arvostaa myös itseään. Kristillinen ihmiskäsitys korostaa ihmisten tasa-arvoa ja yhteistä ihmisyyttä sosiaalisista, taloudellisista tai katsomuksellisista eroista huolimatta. Tältä pohjalta koulun henkilökunta pyrkii tukemaan jokaisen oppilaan kasvua ja oppimista. Koulu vahvistaa terveen itsetunnon kasvua sekä auttaa oppilasta tunnistamaan omia lahjakkuuden alueitaan ja hyödyntämään niitä omaksi ja muiden iloksi. Kristillisessä koulussa korostetaan vastuullisuuden merkitystä omassa toiminnassa ja ihmissuhteissa. Vastuullisuuden periaate ilmenee elämän kaikilla keskeisillä alueilla. Vastuullisuus suhteessa itseen merkitsee omasta hyvinvoinnista huolehtimista ja velvollisuuksien hoitamista. Suhteessa lähimmäisiin vastuullisuus merkitsee toisten kunnioittamista, arvostamista, heikomman puolustamista, huolenpitoa ja palvelemista. Vastuullisuus merkitsee myös osallistumista yhteiseen päätöksentekoon ja vaikuttamiseen sekä oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentamiseen. Vastuu ympäristöstä merkitsee luonnon monimuotoisuuden suojelemista ja luonnonvarojen hyödyntämistä eettisesti kestävien periaatteiden mukaisesti. Monikulttuurisuuden ymmärtäminen ja suvaitsevaisuus nousevat ihmisen mittaamattoman arvon lähtökohdasta. Lapsuutta kunnioitetaan ainutkertaisena ikäkautena. Kasvattajan tehtävä on suojella lasta ja kaikessa toiminnassaan pyrkiä toteuttamaan lapsen parasta. Armollisuus Armollisuudella tarkoitetaan anteeksi antavaa asennetta. Oppilaat opetetaan pyytämään ja antamaan anteeksi sekä kantamaan vastuun omista teoistaan ja tekemättä jättämisistään. Kun ihmissuhteissa tulee loukkaantumisia, niistä keskustellaan avoimesti oikeudenmukaisuutta korostaen ja riidat sopien. Mahdollisten kurinpitotoimien yhteydessä korostetaan uudelleen aloittamisen mahdollisuutta. 6

2 Yhteisöllisyys Yhteisöön kuuluminen ja hyväksytyksi tulemisen kokemus ovat jokaisen perustarpeita. Haluamme kehittää yhteisöä, joka pitää huolta, rohkaisee, kannustaa ja nostaa muita. Samalla näemme, että elämässä menestymisen edellytyksenä ovat hyvät yhteisössä elämisen taidot, esim. toisten huomioon ottaminen, vuorovaikutus, auttaminen ja palveleminen, vuoron odottaminen, anteeksi pyytäminen ja sopiminen, vastuullisuus ja johtaminen. Yhteisöllisyyteen kuuluu myös suomalaisen kulttuuriperinnön, yhteiskunnan perustana olevien arvojen ja toimintatapojen siirtäminen sukupolvelta toiselle. Koulu arvostaa oppilaiden, opettajien, muiden kouluyhteisön jäsenten ja koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden sekä perheiden merkitystä toiminnassaan. Vuorovaikutuksella eri tahojen kesken edistetään yhteistyötä. Jokaista halutaan kuunnella ja ottaa heidät mukaan rakentamaan vastuullisesti kouluyhteisöä. Oppilailla on näin mahdollisuus vaikuttaa työskentelyyn ja toimintaympäristöön. Rehellisyys Rehellisyyttä opetetaan suhteessa itseen ja yhteisöön. Rehellisyys tarkoittaa niin omien vahvuuksien ja ansioiden kuin myös puutteiden ja laiminlyöntien kohtaamista ja käsittelemistä. Oppilasta rohkaistaan olemaan oma itsensä. Oppilaita ohjataan puhumaan totta ja toimimaan vastuullisesti. Kunnioitus ja luottamus Kunnioitus ja luottamus ovat ihmiselle tärkeiden suhteiden perusta. Kristillisessä koulussa opetellaan kunnioittamaan jokaista ihmistä. Kunnioituksen oppimisen edellytyksenä on, että aikuiset antavat myönteisen mallin kunnioittavasta kohtelusta ja auktoriteettina olemisesta. Siten myös lapsi kokee tulevansa kunnioitetuksi ja näin yhteisöön syntyy luottamukseen perustuvia kasvatussuhteita. Kiitollisuus Kiitollisuus on positiivinen asenne siitä, mitä me olemme ja mitä meillä jo on. Elämä itsessään on kiitollisuuden aihe. Kristillisessä koulussa opetellaan kiittämään arkipäivän tilanteissa. Negatiivisistakin asioista opetellaan viestimään ystävällisesti ja sävyisästi. Katsomustietoisuus Katsomustietoisuus liittyy erityisen maailmakatsomuksen mukaisen opetuksen profiiliin. Käsitettä avataan laajemmin luvussa 2.4. Oppilaan huoltajalle ja oppilaalle selvitetään aina ennen oppilaaksi ottamista koulun toiminnan, kasvatuksen ja opetuksen maailmankatsomukselliset lähtökohdat ja painotukset. 7

3 2.2 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA KOULUN TOIMINTA-AJATUS Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Sillä on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Sen tehtävänä on toisaalta tarjota yksilölle mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus ja toisaalta antaa yhteiskunnalle väline kehittää sivistyksellistä pääomaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada valmiudet jatko-opintoihin ja osallistuvana kansalaisena kehittää demokraattista yhteiskuntaa. Perusopetuksen on myös tuettava jokaisen oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen kehitystä. Tavoitteena on myös herättää halu elinikäiseen oppimiseen. Yhteiskunnan jatkuvuuden varmistamiseksi ja tulevaisuuden rakentamiseksi perusopetuksen tehtävänä on siirtää kulttuuriperintöä sukupolvelta toiselle, kartuttaa tarvittavaa tietoa ja osaamista sekä lisätä tietoisuutta yhteiskunnan perustana olevista arvoista ja toimintatavoista. Sen tehtävänä on myös kehittää kykyä arvioida asioita kriittisesti, luoda uutta kulttuuria sekä uudistaa ajattelu- ja toimintatapoja. Kristillisessä koulussa oppilaat edustavat monia erilaisia uskonnollisia, kulttuurisia ja kielellisiä taustoja. Oppilaiden äidinkielten ja kulttuurien runsas kirjo opettaa taitoa kohdata erilaisuutta. Samalla se tarjoaa mahdollisuuden harjoitella rakentavaa yhteistyötä erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa ja antaa uusia ja erilaisia aineksia maailmankuvan muodostamiseen. Opetuksen ja kasvatuksen avulla tuetaan jokaisen oppilaan identiteettiä ja äidinkielen kehitystä. Oman kulttuurisen perinteen tuntemisen kautta opitaan arvostamaan myös muita kulttuureja. Kristillinen koulu tarjoaa laadukasta perusopetusta kristilliseltä arvopohjalta. Samalla koulu palvelee yhteiskunnan moniarvoisuutta tarjoamalla kristillisen sivistysperinteen näkökulman tiedon ja kulttuurin maailmaan. Länsimaisen kulttuurin ja tieteen pohjalla vaikuttaa kristillinen perintö, jonka omaleimaisuutta ja kulttuurista merkitystä halutaan tuoda esiin opetuksessa. Toiminta-ajatus Kristillinen koulu antaa turvallisessa ja avoimessa ilmapiirissä kristillisen maailmankatsomukseen perustuvaa perusopetusta. Koulu ottaa huomioon oppilaan yksilöllisyyden sekä kasvattaa terveitä ja vastuuntuntoisia, oman ja toisen arvon ymmärtäviä kansalaisia tukien vanhempia heidän kasvatustehtävässään. 8

4 2.3 PERUSOPETUKSEN RAKENNE Perusopetus on opetussuunnitelmallisesti yhtenäinen kokonaisuus. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt on määritelty opetussuunnitelmassa oppiaineittain tai aineryhmittäin tuntijaon mukaisten nivelkohtien välisille osioille. Kunkin osion päätteeksi on laadittu oppilaan hyvän osaamisen kuvaus. Opetussuunnitelmassa tuntijako sekä opetuksen tavoitteet ja sisällöt on määritelty vuosiluokittain valtioneuvoston asetuksen ja opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Vuosiluokkien 1 2 opetuksessa otetaan huomioon varhaiskasvatuksen, erityisesti esiopetuksen, antamat valmiudet. Esi- ja perusopetuksesta rakennetaan ehyt ja johdonmukainen kokonaisuus. Alimpien vuosiluokkien opetuksen erityisenä tehtävänä on kehittää valmiuksia työskentelyä ja oppimista varten. Vuosiluokat 8 9 muodostavat perusopetuksen päättövaiheen, jonka tehtävänä on myös ohjata oppilasta jatko-opintoihin ja kehittää valmiuksia toimia yhteiskunnassa ja työelämässä. Opetus järjestetään luokkamuotoisesti vuosiluokkiin sidottuna. Jotta opetus olisi ryhmäkoon ja muut opetukselliset seikat huomioiden tarkoituksenmukaista, muodostetaan tarvittaessa myös yhdysluokkia. Tuntijako Tuntijako on opetussuunnitelman liitteenä (LIITE 1). Kieliohjelma Oulun kristillinen koulu noudattaa Oulun kaupungin kieliohjelmaa. A 1 -kielen (englanti) opetus alkaa kolmannelta luokalta opetussuunnitelman perusteitten mukaisesti luokilla tuntikehyksestä on kuitenkin varattu yksi viikkotunti lauluin ja leikein toteutettavaan englannin kielen opiskeluun. Vapaaehtoisen A 2 -kielen (saksa, ranska, espanja tai ruotsi) opetus alkaa 4. luokalta. Johtokunta päättää valinnaisen A 2 kielen ryhmän perustamisesta ja oppilaiden minimimäärästä, joka ryhmän perustamiseen vaaditaan. Mikäli ryhmäkoko jää niin pieneksi, että opetusta ei pystytä järjestämään koulussamme, oppilaillamme on mahdollisuus osallistua Oulun kaupungin kouluissa järjestettävään A 2 -kieliopetukseen. B 1 -kieli (ruotsi) alkaa 7. luokalta. Lisäksi suosittelemme oppilaitamme osallistumaan luokkalaisille järjestettävään ruotsin kielen kerhoon, jonka avulla haluamme lisätä ruotsin kielen opiskelumotivaatiota tulevia yläkouluvuosia varten. Vapaaehtoinen B 2 -kieli (saksa, ranska, espanja tai venäjä) alkaa 8. luokalta. Johtokunta päättää valinnaisen B 2 -kielen ryhmän perustamisesta ja oppilaiden minimimäärästä, joka ryhmän perustamiseen vaaditaan. Oppilaillamme on mahdollisuus osallistua Oulun kaupungin kouluissa järjestettävään B 2 -kieliopetukseen, mikäli koulumme ei pysty pienen ryhmäkoon vuoksi itse järjestämään opetusta koulullamme. 9

5 2.4 ERITYISEEN MAAILMANKATSOMUKSEEN PERUSTUVA OPETUS Erityiseen maailmankatsomukselliseen järjestelmään perustuvassa opetuksessa noudatetaan perusopetuslain 11 :n 1 momentin määräyksiä perusopetuksen sisällöstä, Opetushallituksen päättämiä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita (määräys 01/11/2004) ja niihin , , , , tehtyjä muutoksia ja lisäyksiä sekä perusteita täydentävää määräystä, joka muuttaa annettujen perusteiden luvun 9 (Erityisen koulutustehtävän mukainen ja erityiseen pedagogiseen järjestelmään tai periaatteeseen perustuva opetus). Uusimpana asetuksena on huomioitu Valtioneuvoston asetus 422/2012 ( ), jossa on selitetty erityiseen maailmankatsomukseen perustuvan opetuksen lähtökohta. Erityiseen maailmankatsomukselliseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvassa opetuksessa oppilaalle annetaan myös opetuksen perustana olevaan maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvia tietoja, taitoja ja valmiuksia. Ne eivät kuitenkaan muuta perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä yhteisten aineiden oppimääriä, eivätkä vaaranna oppivelvollisuuteen kuuluvien oppimäärien saavuttamista. Kristillisen koulun kasvatus ja opetus tukee valtioneuvoston perusopetuksen tavoitteista ja tuntijaosta antaman asetuksen 2-4 :ssä määriteltyjen valtakunnallisten tavoitteiden saavuttamista. Maailmankatsomus ilmenee koulun arvoissa, kasvatustavoitteissa, toiminta-ajatuksessa ja toimintakulttuurissa. Toiminta, kasvatus ja opetus ovat perusopetukselle asetettujen yleisten kasvatustavoitteiden ja opetukselle asetettujen tavoitteiden mukaisia. Ne eivät edellytä oppilaan henkilökohtaista sitoumusta tai pyri vaikuttamaan siten, että hän sitoutuu kristilliseen maailmankatsomukseen tai sitä edustavan yhteisön jäsenyyteen. Kristillisen koulun opetuksen on opetuksenjärjestämisluvan mukaan perustuttava kristilliselle maailmankatsomukselle. Tämä katsomustietoisuus on opetussuunnitelmaa yhtenäistävä tekijä, jonka avulla tarkastellaan tiedon eri osa-alueiden välistä yhteyttä. Oppiaineiden opetuksen perustana on kristillisen sivistysperinteen ja eri tieteenalojen välinen vuoropuhelu. Kristillisen koulun arvojen taustalla on kristillinen perinne. Koulun tulkinta kristillisyydestä kunnioittaa erilaisia kristillisiä näkemyksiä, eikä koulu edusta yhtä tiettyä kristillistä näkemystä. Koulun tulkintaa ja opetusta arvioidaan kriittisesti. Opetuksella tuetaan katsomustietoisuuden kehittymistä, oppilaiden omaehtoista ajattelua ja tarjotaan aineksia maailmankatsomuksen rakentamiseksi. Katsomuksellinen valinnanvapaus on tärkeä lähtökohta kristillisessä koulussa. Kouluyhteisö pyrkii avoimeen keskusteluun, oman toiminnan itsearviointiin ja kehittämiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön muistiossa ( ) asetuksen perusteluissa todetaan, että erityiseen maailmankatsomukseen perustuvassa opetuksessa oppilaille annetaan myös opetuksen perustana olevaan maailmankatsomukseen perustuvia arvoja, tietoja, taitoja ja valmiuksia painottavaa opetusta läpäisyperiaatteella ja erityiseen kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvassa opetuksessa käytetään asianomaiseen kasvatusjärjestelmään kuuluvia pedagogisia ratkaisuja. Maailmankatsomukseen perustuvalla taidolla tarkoitetaan taitoa etsiä, löytää ja ymmärtää maailmankatsomuksellisia tietoja ja käsitteitä sekä kykyä käsitellä maailmankatsomuksellisia kysymyksiä, muodostaa oma maailmankatsomus ja arvioida sitä. Maailmankatsomukseen perustuvalla valmiudella tarkoitetaan kykyä käydä omia maailmankatsomuksellisia taitoja hyväksi käyttäen maailmankatsomuksellista keskustelua ympäristön kanssa. Oppilaalla on oikeus koulun maailmankatsomuksesta poikkeaviin tai sen kanssa ristiriitaisiin maailmankatsomuksiin ja arvovalintoihin. Opettajan tulee kasvatustyössään kun- 10

6 nioittaa oppilaan oikeutta omaan maailmankuvaansa ja sen muodostamiseen. Toiminta, kasvatus ja opetus noudattavat perusopetukselle asetettuja yleisiä kasvatustavoitteita sitouttamatta opetuksen taustalla olevaan maailmankatsomukseen. Oppiaineiden opetus ei ole sitoutunut mihinkään uskonnolliseen tunnustukseen ja on siten uskonnollisesti tunnustuksetonta. Oppilaat nostavat esiin kristillisyyteen ja maailmankatsomuksiin liittyviä kysymyksiä opetuksen yhteydessä myös spontaanisti. Näissä tilanteissa opettaja pyrkii edistämään monipuolista, avointa, rakentavaa, rehellistä ja toista kunnioittavaa keskustelua ja rohkaisemaan puhumista myös vaikeista ja kiistaa aiheuttavista kysymyksistä. Näin opetuksella pyritään kehittämään oppilaan katsomustietoisuutta. Kristillinen maailmankatsomus on koulun toimintakulttuurin kokonaisvaltainen perusta. Kristillisyys ilmenee koulun arjessa esimerkiksi koulun juhlissa ja tapahtumissa. Enemmän kysymyksessä on kuitenkin maailmankatsomuksesta nouseva tapa ajatella ja pohtia arvopohjan mukaisia katsomusnäkökulmia, mikä tapahtuu läpäisyperiaatteella kaikessa opetuksessa. Näin tuetaan katsomustietoisuuteen kasvamista, jonka lisääntyminen antaa oppilaalle käytännön välineitä kriittiseen ajatteluun ja arvovalintoihin. Tämä eri katsomuskulmista tapahtuva tarkastelu pitää sisällään myös kristillisen maailmankatsomuksen. Katsomuskulmista lähtevä tarkastelu on itsenäistä ja kriittistä ajattelua tukevaa, ei mihinkään tiettyyn katsomukseen sitouttavaa. Kyse on metodisista ja tilannekohtaisista ratkaisuista - ei tavoitteiden tai sisältöjen määrittelemistä tässä suhteessa ennakkoon. Erityisestä maailmankatsomuksesta lähtevä opetus ei tuo opetukseen opetussuunnitelman perusteita haastavia paradigmaattisia ongelmia. Koulun opetus ja kasvatus perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen. Sen mukaan jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja riippumatta lähtökohdistaan tai ominaisuuksistaan sellaisenaan arvokas. Samalla perusteella oppilaita ohjataan kohtelemaan kunnioittavasti muita. Kristillisen ihmiskäsityksen yksi tärkeä näkökulma on ihmisen vapaus ja vapaan tahdon kunnioittaminen. Tämän arvon kunnioittaminen merkitsee kristillisen koulun toiminnassa esimerkiksi sitä, että oppilailta tai heidän perheiltään ei edellytetä kristillistä maailmankatsomusta. Koulu pyrkii olemaan avoin ja läpinäkyvä toiminnassaan sekä edistämään avointa ja rehellistä keskustelukulttuuria. Näin kukin oppilas ja perhe voi vapaasti arvioida koulun toimintaa ja sen taustalla vaikuttavia näkemyksiä. Tavoitteena on välttää tahallista tai tahatonta indoktrinaatiota. Oppilaita rohkaistaan suhtautumaan arvostavasti ja kunnioittavasti eri tavoin ajatteleviin ja erilaisen maailmankatsomuksen omaaviin ihmisiin. 11

7 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS Oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi, jonka kautta syntyy kulttuurinen osallisuus. Oppiminen tapahtuu tavoitteellisena opiskeluna erilaisissa tilanteissa itsenäisesti, opettajan ohjauksessa sekä vuorovaikutuksessa opettajan ja vertaisryhmän kanssa. Opittavana on uuden tiedon ja uusien taitojen lisäksi oppimis- ja työskentelytavat, jotka ovat elinikäisen oppimisen välineitä. Oppiminen on seurausta oppilaan aktiivisesta ja tavoitteellisesta toiminnasta, jossa hän aiempien tietorakenteidensa pohjalta käsittelee ja tulkitsee opittavaa ainesta. Vaikka oppimisen yleiset periaatteet ovat kaikilla samat, oppiminen riippuu oppijan aiemmin rakentuneesta tiedosta, motivaatiosta sekä oppimis- ja työskentelytavoista. Yksilöllistä oppimista tukee vastavuoroisessa yhteistyössä tapahtuva oppiminen. Oppiminen on kaikissa muodoissa aktiivinen ja päämääräsuuntautunut, itsenäistä tai yhteistä ongelmanratkaisua sisältävä prosessi. Oppiminen on tilannesidonnaista, joten oppimisympäristön monipuolisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Opittaessa avautuu uusia mahdollisuuksia ymmärtää kulttuuria ja kulttuurin sisältämiä merkityksiä sekä osallistua yhteiskunnan toimintaan. Kristillisen koulun oppimiskäsitystä voidaan luonnehtia dynaamiseksi ja dialogiseksi. Dynaamisen oppimisen tuntomerkkejä ovat suotuisten edellytysten luominen oppimiselle, ajattelun kehittäminen, kokemusten ja merkitysten ymmärtäminen, tekemällä ja kokeilemalla oppiminen. Oppiminen on oivaltamista, jäsentämistä, asioiden syvällistä selvittämistä ja yhdistelyä. Siihen liittyy muistamista, tiedonhankintaa, työn tekemistä, tiedon jäsentämistä, kriittisyyttä ja vastuun ottamista. Dialogisuus merkitsee dynaamisen vuorovaikutuksen rakentamista ottamalla huomioon oppilaan kyvyt vuorovaikutukseen. Dialogisuutta käsitellään myös luvussa OPPIMISYMPÄRISTÖ Koulun oppimisympäristö koostuu fyysisistä, psyykkisistä, sosiaalisista ja pedagogisista rakenteista. Koulun toimintakulttuuri vaikuttaa oppimisympäristön rakenteisiin, erityisesti pedagogisiin käytäntöihin. Hyvä oppimisympäristö tukee oppilaan kasvua, oppimista ja itseohjautuvuutta sekä antaa mahdollisuuden oman toiminnan arviointiin. Se ottaa huomioon erilaiset oppijat ja oppimisen tavat, innostaa ja kannustaa oppimiseen sekä tarjoaa haasteita kasvulle ja kehittymiselle. Erityistä huomiota kiinnitetään oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen ja sekä oikea-aikaiseen, oikeanlaiseen ja riittävään tukeen. Oppimisympäristö on turvallinen, esteettinen ja ilmapiiriltään ystävällinen sekä edistää oppilaan osallisuutta ja hyvinvointia. Tavoitteena on avoin, rohkaiseva, kiireetön ja myönteinen ilmapiiri, jonka luomisesta ja ylläpitämisestä vastuu kuuluu sekä henkilökunnalle että oppilaille. Oppimisympäristön turvallisuutta vaarantaviin asioihin puututaan heti. Oppimisympäristön varustuksen tulee tukea oppilaan kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi ja antaa tilaisuuksia tietokoneiden ja muun mediatekniikan sekä mahdollisuuksien mukaan tietoverkkojen käyttämiseen. Oppilaiden käytössä on riittävä määrä tietokoneita ja opettajien tietoteknisten valmiuksien kehittämiseen kiinnitetään huomiota. Luokka- ja opetustiloissa pyritään siihen, että ne tarjoavat mahdollisuuden monipuolisten opiskelutapojen toteuttamiseen sekä työrauhan ylläpitämiseen. Huomiota kiinnitetään myös luokkatilan siisteyteen ja viihtyisyyteen. Opetuksessa hyödynnetään koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä, esimerkiksi kirjastoa, alueen luontoa ja lähiympäristön liikuntapaikkoja. 12

8 Vastuu oppimisympäristön kehittämisestä on koulun johtokunnalla ja henkilöstöllä. Oppilaat ovat mukana oppimisympäristön suunnittelussa ikäkautensa edellytysten mukaisesti. Yhteistyö kotien kanssa on tärkeä osa turvallista ja hyvää oppimisympäristöä ja sen kehittämistä. Kristillisessä koulussa aikuisten ja oppilaiden väliset hyvät ja avoimet vuorovaikutussuhteet luovat pohjan turvalliselle oppimisympäristölle. (Vertaa dialogisuus kappaleessa 3.3) Tärkeää on se, miten aikuinen kohtaa oppilaan ja miten oppilas tulee kuulluksi. Koulun aikuisten suhteet ja keskinäinen kunnioitus on vahva yhteistyön malli niin kouluyhteisössä kuin kodin ja koulun yhteistyössäkin. OULUN KRISTILLISEN KOULUN PAIKALLINEN OSUUS: OPPIMISYMPÄRISTÖ Oulun kristillinen koulu toimii Oulun kaupungin omistamassa koulukiinteistössä. Tilat ovat asianmukaiset ja täyttävät opetukselle asetetut kriteerit. Yläkoulun erikoisluokkatarpeissa (fyke, kotitalous, tekninen työ) käytämme muiden Oulun kaupungin koulujen tiloja. Opetuksessa hyödynnetään koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä, esimerkiksi Oulun kaupungin kulttuuritarjontaa (museoita, teatteria, näyttelyitä, konsertteja), eri seurakuntien kokoontumistiloja ja kirkkoja, liikuntapaikkoja (urheilukenttiä ja -tiloja, uimahalleja, kunto- ja luistinratoja ja hiihtolatuja), paikallisia luontokohteita (Oulujoki, Perämeri, lähisuot ja metsät) sekä teknologiakeskuksia (Oulun yliopisto ja Tiedekeskus Tietomaa). Oulun kristilliseen kouluun on hankittu nykyaikaisen tietoyhteiskunnan asettamat vaatimukset täyttävä laitteisto. Käytössämme on mm. oppilas- ja luokkakohtaiset tietokoneet ja luokissa videotykit. Tietostrategiassa koulumme on sitoutunut tavoitteelliseen tietotekniikan hallinnan opettamiseen. Koulumme rikkautena on hengellinen moninaisuus ja kansainvälisyys. Työyhteisön jäsenet ja oppilaat perheineen tulevat niin Oulun evankelisluterilaisten seurakuntien ja kirkollisten herätysliikkeiden kuin ns. vapaiden kristillisten suuntausten ja järjestöjen piiristä. Yhteisömme kansainvälisyys ja monikulttuurisuus heijastuvat koulumme sosiaaliseen ja kognitiiviseen oppimisympäristöön. Oppilaat tutustuvat erilaisista taustoista tuleviin oppilaisiin ja saavat tietoa heidän kulttuureistaan ja kotimaistaan. 13

9 3.3 TOIMINTAKULTTUURI Koulun toimintakulttuuri vaikuttaa merkittävästi koulun kasvatukseen ja opetukseen ja sitä kautta oppimiseen. Tavoitteena on, että koulun kaikki käytännöt rakennetaan johdonmukaisesti tukemaan kasvatus- ja opetustyölle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Koulun kasvatustavoitteet, arvot ja aihekokonaisuudet konkretisoituvat toimintakulttuurissa. Tavoitteena on toimintakulttuuri, joka on avoin ja vuorovaikutteinen sekä tukee yhteistyötä niin koulun sisällä kuin kotien ja muun yhteiskunnan kanssa. Myös oppilailla ja vanhemmilla on mahdollisuus osallistua koulun toimintakulttuurin luomiseen ja sen kehittämiseen erityisesti koulun oppilaskunnan ja vanhempainverkoston kautta. Toimintakulttuuriin kuuluvat kaikki a) arvot, periaatteet ja kriteerit, joihin koulutyön laatu perustuu, b) koulun viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit sekä oppituntien ulkopuolinen koulun toiminta kuten c) juhlat, teemapäivät sekä erilaiset tapahtumat. Kutakin opetussuunnitelman perusteissa mainittua toimintakulttuuriin kuuluvaa osa-aluetta on käsitelty paikallisessa osiossa. Lisäksi olemme nimenneet muita Oulun kristilliselle koululle ominaisia toimintakulttuuriin kuuluvia piirteitä: d) oppimissuunnitelma ja dialoginen kasvatussuhde, e) kerhotoiminta, f) henkilökuntakoulutus, g) Oulun kristillisen koulun suhde paikallisseurakuntiin ja h) kristillinen maailmankatsomus Oulun kristillisen koulun arjessa. Kristillisen koulun opetus sisältää (vrt. Valtioneuvoston asetus 422/ ) mukaisesti läpäisyperiaatteella maailmankatsomuksellista ainesta ja täydentää opetussuunnitelman perusteissa ilmaistuja tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Maailmankatsomuksellinen aines on oppilaan kehitystason mukaista. Koulun juhlissa on maailmankatsomukseen liittyvää ainesta. Uskonnollista ainesta sisältävien tilaisuuksien (aamunavaukset, jumalanpalvelukset ym.) järjestämisessä noudatetaan Opetushallituksen tiedotteen 19/2006 mukaisia menettelyjä. Kansainvälisyyskasvatuksessa yhteydenpito kehitysyhteistyötä ja kansainvälistä diakoniaa tekeviin kansalaisjärjestöihin on luonteva osa koulun toimintaa. Kristillinen koulu toimii yhteiskristillisellä periaatteella, eikä toimintakulttuuri siten ilmennä minkään yksittäisen kirkkokunnan tai seurakunnan hengellistä kulttuuria. Koulu on itsenäinen toimija eikä ole sitoutunut mihinkään yksittäisen tunnustuskunnan toimintaan, tapakulttuuriin tai opillisiin näkemyksiin. Koulu tekee yhteistyötä lähialueen eri kristillisten seurakuntien kanssa, mutta ei ota kantaa seurakuntien opillisiin näkemyseroihin, vaan opillisten korostusten ja hengellisen elämän erilaisten ilmenemismuotojen välittäminen jäsenilleen on perheiden ja seurakuntien vastuulla kouluajan ulkopuolella. Koulun ensisijainen tehtävä on antaa laadukasta perusopetusta. Kristillisen koulun maailmankatsomus tulee ennen kaikkea esille ihmiskuvassa. Kristillinen ajattelu korostaa kasvattajan vastuuta etsiä kasvatettavan parasta ja kohdella häntä kunnioittavasti riippumatta siitä, mitä hän tekee tai jättää tekemättä. Lasta ja nuorta ohjataan rakkaudellisesti hyvään ja asetetaan hänelle selkeät rajat. Näin hänelle pyritään tarjoamaan turvallinen kasvupohja. Arvot ohjaavat koulun toimintaa. Ne tulevat näkyviin arjen toimintakulttuurissa, vuorovaikutussuhteissa sekä osin myös opetuksen sisällöissä. Yhteisten arvojen mukaan toimiminen lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja luo yhteisöllisyyttä. Arvoja opitaan kokemusten ja tunneelämysten kautta. Katsomustietoisuus Opetustilanteissa käsitellään erilaisia katsomusnäkökulmia, mikä on katsomustietoisuuteen kasvattamista. Oppilaille annetaan mahdollisuus kyselyyn, ihmettelyyn ja avoimeen keskusteluun. Keskusteluissa syvennytään myös kysymysten taustoihin ja eri katsomuksista nouseviin näkökulmiin. Katsomustietoisuuteen kasvattaminen antaa välineitä kriittiseen ajatteluun, moniääniseen keskusteluun ja arvovalintoihin. Oppilaiden kanssa pohditaan moraalisia ja eettisiä ratkaisuja sekä niiden perusteita katsomusnäkökulmien kannalta. Eettisen ja moraalisen kasvatuksen tukena ovat mm. Raamatun kertomukset, tarinat ja sadut. 14

10 Kohtaamisen kulttuuri Koulun toimintakulttuuri korostaa aitoa kohtaamista, jossa jokainen voi kokea tulevansa nähdyksi, kuulluksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin on. Vuorovaikutuksen kautta lapsi kasvaa vähitellen tietoiseksi omasta minuudestaan. Kohtaamisen kautta oppilasta autetaan tulemaan tietoiseksi omista tunteistaan, tarpeistaan ja suhtautumistavoistaan sekä ottamaan nämä asiat huomioon myös suhteessa toisiin. Kasvatuksen lähtökohta koulussa on dialoginen kohtaava kasvatussuhde opettajan ja oppilaan välillä. Dialogisuus toteutuu toisen kunnioittamisena, eläytyvänä kuuntelemisena, oppilaan tarpeiden huomioimisena, huolenpitona sekä hänen ainutlaatuisuutensa arvostamisena. Dialogisuudessa olennainen merkitys on kommunikaatio- ja tunneviestintätaidoilla, luottamuksella sekä henkilökohtaisen ajan antamisella oppilaalle. Tapoina luottamuksen saavuttamiseen ovat esimerkiksi kasvatettavan empaattinen kuuntelu, ystävällinen katsekontakti ja hymy sekä jakamaton huomio. Tavoitteena on, että oppilaan oma kokemus dialogisesta kasvatussuhteesta sisäistyy hänen omaksi asenteekseen muita ihmisiä ja itseään kohtaan. Oppilaan omanarvontuntoa vahvistamalla tuetaan hänen vuovaikutustaitojensa kehittymistä. Minuuden tukemisen välineinä koulussa käytetään erilaisia tunnetaitokasvatusohjelmia, itsearviointeja ja keskusteluja. Oppilaita kannustetaan kärsivällisyyteen toisiaan kohtaan, ristiriitojen sopimiseen, rehellisyyteen, kiitollisuuteen sekä toisten huomioimiseen. Arkipäivän tilanteissa ohjataan pyytämään ja antamaan anteeksi, puhumaan totta ja toimimaan oikeudenmukaisesti. Dialogisuuden kautta pyritään luomaan vapaa, avoin, keskusteleva sekä oppilaan mielipidettä kunnioittava ilmapiiri. Tavoitteena on levollinen ja kannustava ilmapiiri, jossa jokaisella oppilaalla on tilaa oppimiseen omista lähtökohdista käsin. Toimintakulttuuri kannustaa osallisuuteen, ahkeruuteen ja vastuulliseen työskentelyyn sekä yhdessä oppimiseen. Samalla se pyrkii ehkäisemään suoritus- ja kilpailukeskeisyyttä. Kohtaamisen kulttuurissa toteutuu myös yhteistoiminnallinen oppiminen, jota on muun muassa eri-ikäisten oppilaiden yhteiset hankkeet, talkoopäivät, retket, tutustumiskäynnit, teemapäivät ja produktiot. Yhteisöllisyys tulee esille myös koulun yhteisissä juhlissa, ruokailuissa, isompien oppilaiden ohjaamissa välituntileikeissä ja kummioppilastoiminnassa. Myös vanhemmille annetaan mahdollisuus toistensa kohtaamiseen ja aktiiviseen osallistumiseen koulun toimintaan. Yhteisöllisyyteen kuuluu lähimmäisyys, sääntöjen ja rajojen kunnioittaminen, palveleva asenne sekä terveiden auktoriteettisuhteiden oppiminen, jolla tarkoitetaan oppilaan kunnioittavaa suhdetta kouluyhteisön aikuisiin. Kouluyhteisö on erinomainen oppimisympäristö näiden taitojen harjoittelemiseen. Ikätasolle soveltuvat pienet auttamistehtävät vastuuttavat ja osallistavat yhteisöllisyyteen. Laadun ja toiminnan kehittäminen Kristillisestä arvopohjasta ja koulun toiminta-ajatuksesta seuraa sitoutuminen koulun toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Kristilliset koulut kehittävät toimintansa laatua sekä kansallisena että kansainvälisenä verkostona. Osaava-hankkeen myötä on luotu yhteinen laatukriteeristö ja mittarit, joiden avulla löydetään kehittämiskohteita, arvioidaan toiminnan laatua ja järjestetään tarvittavaa koulutusta (http://www.kristillinenkoulu.fi/data/osaavahanke.pdf). Koulu on oppimiseen sitoutunut yhteisö. Henkilökuntaa kannustetaan jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Ihmisenä ja opettajana kasvaminen on kehittyvän koulun tärkeä voimavara. Jokainen kouluyhteisön jäsen pyrkii kasvattamaan näyttämällä myönteistä esimerkkiä. Kun oppilas kokee tulevansa kunnioitetuksi, hän saa myönteisen mallin omalle käyttäytymiselleen. Samalla tavoin kasvattaja antaa esimerkin mm. vastuun ottamisesta, asioiden selvittämisestä, oppimisesta ja omien virheiden käsittelystä sekä anteeksi pyytämisestä. Myös opet- 15