Sisältö. Arviointikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Arviointikertomus 2014 1"

Transkriptio

1

2 Arviointikertomus Sisältö Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan tehtävät Tarkastuslautakunnan kokoonpano Tilintarkastus ja tarkastuslautakunnan toiminta Toimintamuodot HAVAINNOT EDELLISEN ARVIOINTIKERTOMUKSEN KÄSITTELYSTÄ TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Kuntastrategian toteutuminen Toiminnallisten tavoitteiden asettaminen Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen hallintokunnittain Kaupungin kokonaistalous Investoinnit HENKILÖSTÖ KUNTAKONSERNILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN YHTEENVETO... 14

3 Arviointikertomus Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus Kannuksen tarkastuslautakunnan tekemä arviointikertomus vuodelta 2014 on valmistunut. Tarkastuslautakunta voi hyvillä mielin esittää arviointikertomuksen kaupunginvaltuustolle. Vuosi 2014 oli kaikin puolin hyvä, niin taloudellisista näkökulmista katsottuna kuin strategisesti. Tavoitteisiin päästiin ja ylijäämää kertyi, joten näin strategian mukaisen vahvan kuntatalouden tunnusmerkit täyttyivät. Ainahan epäkohtiakin löytyy ja niihin lautakunta on pyrkinyt ottamaan kantaa. Positiivinen palaute tahtoo kuitenkin usein jäädä vähemmälle huomiolle. Kannuksessa on ollut tekemisen meininkiä. Tähän ovat varmasti vaikuttaneet monet tehdyt ratkaisut, linjaukset ja toimintasuunnitelmat ohjeistuksineen. Täytyy muistaa, että joukkue on yhtä vahva kuin joukkueen heikoin lenkki. Muistakaamme pitää toisistamme huolta niin työyhteisössä kuin yksityisessä elämässä. Näin pystymme vaikuttamaan paremmin kunnan ja kuntalaisten hyvinvointiin. Vanha sanonta kysyvä ei tieltä eksy, pitää hyvin paikkansa. Olenkin usein sanonut, ettei tyhmiä kysymyksiä olekaan, mutta tyhmiä vastauksia voi olla. Mikäli jokin asia mietityttää, niin aina kannattaa kysyä. Tehtyihin kysymyksiin olemme saaneet vastauksia ja asiat ovat sitä kautta selvinneet ja avautuneet. Haluankin kiittää kaikkia, joille kysymyksiä on satanut. Usein ihmisiä arvostellaan virheistä. Ihmisinä teemme aina virheitä, mutta mikäli virheitä ei tee, niin silloin todennäköisesti ei tee mitään ja loppujen lopuksi sekin on virhe. Virheistä on hyvä ottaa oppia. Vahvaa johtajuutta osoittaa se, että uskaltaa myöntää virheensä. Tämä ei todellakaan ole helppoa. Mennään positiivisin mielin yhdessä eteenpäin yhteen hiileen puhaltaen Kannuksen ja kannuslaisten parhaaksi. Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Tapani Erkkilä.

4 Arviointikertomus TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Tarkastuslautakunnan tehtävistä on säädetty kuntalain 9. luvussa ja Kannuksen kaupungin tarkastussäännössä. Tarkastuslautakunta antaa kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksen siitä, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungissa ja kaupunkikonsernissa toteutuneet. Lisäksi tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen. Samassa yhteydessä tarkastuslautakunta arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja mahdollisen toimenpideohjelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää Tarkastuslautakunnan kokoonpano Valtuusto on valinnut toimikaudeksi tarkastuslautakunnan, jonka kokoonpano on seuraava (suluissa kokouksiin osallistumiskerrat v.2014): Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Vesa Hautala, puheenjohtaja (6) Pentti Kuusisto Tapani Erkkilä, varapuheenjohtaja (5) Erkki Ranto Irmeli Annanolli (7) Miia Kallio Katri Aro (7) Marita Toivonen Aila Niemonen (6) Kimmo Kuusela Lautakunnan esittelijänä on toiminut tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja ulkopuolisena sihteerinä toimistosihteeri Ritva Hanni Tilintarkastus ja tarkastuslautakunnan toiminta Tilintarkastuksesta vastaa vv KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Vastuullisena JHTT tilintarkastajana on JHTT, KHT Elina Pesonen. Tilintarkastaja osallistuu mahdollisuuksien mukaan tarkastuslautakunnan kokouksiin. Tarkastuslautakunta on vahvistanut toimikautensa kullekin vuodelle tarkastuksen painopistealueet. Vuonna 2014 painopistealueina ovat olleet yleishallinto ja talouden tasapainotus, kaupunkikonserni ja sen toimivuus sekä tekninen toimi. Tarkastuslautakunta laatii vuosittain ohjeellisen työohjelman, jota päivitetään vuoden kuluessa, mikäli esiin tulee asiakokonaisuuksia, joihin tarkastuslautakunta katsoo olevan aiheellista syventyä tarkemmin. Tarkastuslautakunta on kokoontunut seitsemän kertaa tilinpäätösvuonna.

5 Arviointikertomus Toimintamuodot Valtuuston asettamia tavoitteita ja niiden toteutumista on seurattu toimintakertomuksen ja osavuosiraporttien perusteella. Lisäksi tilintarkastaja on toimittanut kaksi kirjallista raporttia havainnoistaan tilinpäätösraportin lisäksi. Kaupungin eri toimialojen toimintaan ja palvelutuotantoon lautakunta on perehtynyt hankkimiensa asiakirjojen avulla, kuulemalla vastuuhenkilöitä ja palveluiden käyttäjiä sekä tutustumiskäynnillä. Vuoden aikana on kuultu seuraavia asiantuntijoita: kaupunginhallituksen ja -valtuuston puheenjohtaja, kaupunginjohtaja sivistystoimenjohtaja tekninen johtaja taloussihteeri Jytan perusturvalautakunnan puheenjohtaja henkilöstösihteeri perhepäivähoidonohjaaja ruokahuoltopäällikkö Keskustan ala-asteen rehtori etsivä- ja työpajahankkeiden hanketyöntekijät Tutustumiskäynti on suoritettu Myllärin päiväkotiin. Jokaisessa tarkastuslautakunnan kokouksessa on käyty läpi jäsenten tekemät havainnot toimielinten pöytäkirjoista, joiden julkaisemisesta kaupungin nettisivuilla on toimitettu tieto lautakunnan jäsenille sähköpostilla. 2. HAVAINNOT EDELLISEN ARVIOINTIKERTOMUKSEN KÄSITTELYSTÄ Valtuustossa arviointikertomus on käsitelty kokouksessa Seuraavassa on lueteltu edellisessä arviointikertomuksessa olleet esitykset sekä miten ne huomioitu: Tavoitteiden asettamisessa tulee edelleen kiinnittää huomiota siihen, että ne ovat selkeitä ja mitattavissa olevia sekä sellaisia, joihin toimielin voi itse vaikuttaa omilla toimillaan. Tähän tulee pyrkiä erityisesti kuntastrategian tavoitteiden määrittelyssä. Talousarvion 2015 kuntastrategiassa on pyritty tarkentamaan tavoitteita enemmän mitattavissa oleviksi.

6 Arviointikertomus Perhepäivähoitajia rekrytoitava monimuotoisuuden takaamiseksi ja palkkaus saatettava vakaammalle tasolle. Asia hankala toteuttaa, koska avoimiin toimiin ei ole hakijoita. Paikallisneuvottelupyyntöä, joka olisi väylä, mitä kautta palkkausta voitaisiin jollain tavalla muuttaa, ei ole tullut v Tarkastuslautakunta esittää huolensa lukion oppilasmäärän vähentymisen johdosta. Oppilasmäärän lisäämiseksi on tehty töitä. Tulokset eivät näy välittömästi. Kaikkien hallintokuntien Jyta mukaan lukien tulisi investointeja suunnitellessaan aina huomioida ja laskea tulevat käyttökulut jo suunnitteluvaiheessa. Käyttökuluja syntyy väistämättä ja tällöin voidaan ennakoida tulevia kustannuksia. Lautakunta kiinnittänyt asiaan huomiota jo edellisissä arviointikertomuksissa, mutta ainakaan vapaa-aikakeskuksen kohdalla ei ole huomioitu tarpeeksi, mitä kuluja ja minkä verran tulee lisäystä käyttötalouspuolelle. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt toimittaisivat konserniohjeen mukaisesti omat taloustietonsa kaupungin osavuosikatsauksiin, jotka tehdään tilanteista ja Asia on toteutunut. 3. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI 3.1. Kuntastrategian toteutuminen Valtuusto on määritellyt strategiassaan kaupungin arvot, toiminta-ajatuksen, strategiset painopistealueet ja yleistavoitteet, joiden tulee näkyä hallintokuntien tavoiteasettelussa. Vuoteen 2016 ulottuvan strategian tavoitteet: Terve ja hallittu kuntatalous Tavoite Vuosikate kattaa vähintään poistot Toteutuminen Toteutui. Vuosikate oli 154,56 %. Tulorahoituksen katsotaan olevan riittävä, jos ko. tunnusluku on vähintään 100 %.

7 Arviointikertomus Tulo- ja kiinteistöveroprosentit pidetään tasolla, jolla turvataan talouden tasapaino Toteutui. Lainakanta korkeintaan valtakunnan keskitasoa Toteutui, lainakanta on valtakunnan keskitason alapuolella. Edellisvuodesta lainakanta laski 11 euroa/asukas ollen euroa/asukas. Kuntien keskitaso euroa/asukas. Vertailu lähikuntien lainakantoihin Lainakanta/asukas vv KANNUS KAUSTINEN KOKKOLA TOHOLAMPI KALAJOKI VETELI Kaupunki on laatinut talouden tasapainottamisohjelmat vv ja Ohjelmat ovat tehonneet hyvin. Palvelutuotantoa on sopeutettu taloudellisiin resursseihin ja hankerahoitusta on hyödynnetty. EU-ohjelmakauden vaihtuminen on kuitenkin hidastuttanut uusien hankkeiden käynnistymistä, joten v ei ole alkanut uusia hankkeita. Monipuolinen yritystoiminta ja osaaminen - Elinkeino-ohjelma hyväksytty valtuustossa joulukuussa - Aloitettu oma elinkeinopalvelu - Kauppakeskushanke ei ole toteutunut - Ratahanke edistyy suunnitelmien mukaisesti - Kokonaisasemakaava on laitettu ajan tasalle. Palvelut ja palvelutuotannon yhteistyö -Jytan kanssa solmittu palvelusopimus marraskuussa vuodelle Valtion palveluiden yhteispalveluun siirtyminen tapahtuu vaiheittain, Keski- Pohjanmaa on vuorossa v. 2018

8 Arviointikertomus Kiinteistö Oy Eskolan kylätalo sulautunut Kannuksen Vuokra-asunnot Oy:öön käynnistetty yhteishanke Ely-keskuksen ja Jyta-kuntien kanssa joukkoliikenteen tarkoituksenmukaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta - yhteistyö lukiokoulutuksessa Toholammin kanssa Osaava henkilöstö - on laadittu lakiin perustuva henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Kaupungin vetovoimaisuus - Kitinkankaan aluetta on kehitetty Tarkastuslautakunta toteaa, että koska Kitinkankaan alueelle on investoitu viime vuosina voimakkaasti, on erittäin tärkeä jatkuvuuden kannalta, että aluetta kehitetään edelleen ja markkinointia tehostetaan. Tarkastuslautakunta esittää huolensa asukasluvun edelleen alentumisesta Toiminnallisten tavoitteiden asettaminen Tavoitteen tulee mahdollisuuksien mukaan kuvata tai mitata kyseessä olevaa toimintaa tai sen kehittymistä sekä liittyä organisaation toimintastrategian toteuttamiseen. Tavoitteen tulee olla selvästi todennettava tai mitattava sekä samalla haasteellinen ja saavutettavissa käytössä oleville resursseille. Toimintakertomuksessa raportoidaan talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumaa. Valtuuston toimielimille talousarviossa asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on pääosin saavutettu Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen hallintokunnittain Kaupunginhallitus Taloudelliset ja pääosin myös toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet toimielintasolla ja kaikilla sen alaisilla tulosalueilla. Hallintopalvelut - Kaupungin tietohallintosuunnitelman laadintaa ei ole aloitettu. Tarkastuslautakunta pyytää antamaan selvityksen asiasta, miksi ei ole aloitettu.

9 Arviointikertomus Elinkeinopalvelut Kaupungin omia, v.2014 käynnissä olevia hankkeita olivat Kasvuinnohanke, HyvinvointiKannus-hanke sekä Biolaakso-esiselvityshanke. Työttömyysaste heikkeni edelleen ollen n. 10,4 %. Keski-Pohjanmaan työttömyysaste on 10 % ja koko maan työttömyysaste 12,4 %, joten olemme kuitenkin alle maan keskitason. Työttömyys lisää sosiaaliturvan kustannuksia ja vähentää kaupungin verotuloja. Kustannustason ja talousarvion alitus johtui pääasiassa kaupungin irtautumisesta Kokkolanseudun Kehitys Oy:stä ja kehitysjohtajan viran täyttämättä jättämisestä. Myös hankkeisiin kului arvioitua vähemmän määrärahoja, mutta vastaavasti tuloja tuli sen vuoksi vähemmän kuin arvioitu. Tilaajapalvelut Jytan kustannukset jäivät edellistä vuotta pienemmiksi ja alittivat myös talousarvioon varatun määrärahan. Huonontuneen työllisyystilanteen vaikutukset näkyvät siinä, että Kannuksen osalta toimeentulotukikustannukset nousivat 21,5 %. Erikoissairaanhoidon maksuosuudet nousivat n. 0,4 milj. edellisvuodesta ja talousarvio ylittyi myös n euroa. Nousu johtuu piirin ulkopuolisen hoidon, poliklinikkakäyntien ja ensihoidon kasvusta. Tarkastuslautakunta kiinnittää edelleen huomiota kuntalaisilta tulleeseen palautteeseen koskien terveyskeskuksen ajanvarausta. Lääkärissäkäynnit, hammaslääkärikäynnit, päivystävän sairaanhoitajan vastaanottokäynnit ja vuodeosaston hoitopäivät laskivat. Ainoastaan laajavastuisten hoitajien vastaanottokäynnit ja palveluasumispäivät lisääntyivät. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota laskeviin hammaslääkäri-, lääkärija päivystävä sairaanhoitajan vastaanottokäyntien määrään, samoin kuin vuodeosaston hoitopäivien määrään. Talousarviossa hammaslääkärikäyntejä 4200 kpl, tilinpäätöksessä vain 3101, lääkärissäkäynnit TA 8400 TP 6947, päivystävä sairaanhoitaja TA 2900 TP 2613, hoitopäivät TA 8400 TP Tarkastuslautakunta huomautti siitä, että Naantalista tuodun ruoan hankinta oli suoritettu hankintalain vastaisesti. Asiasta pyydettiin Kuntaliiton hankinta-asiantuntijan lausunto, josta asia myös ilmeni. Lausunnon mukaan kilpailutus piti laittaa vireille mahdollisimman pian, jotta hankintalain vastainen tila poistuu. Joulukuun aikana asia laitettiin vireille, joten asia on nyt kunnossa. Tarkemmat kustannuserittelyt on esitetty tilinpäätösasiakirjassa.

10 Arviointikertomus Sivistyspalveluiden lautakunta Taloudelliset ja pääosin myös toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet toimielintasolla ja kaikilla sen alaisilla tulosalueilla. Säästötavoitteet koulujen lakkauttamisista ovat toteutuneet. Edelliseen vuoteen verrattuna sisäiset toimintamenot nousivat sisäisten ateriapalvelukustannusten nousun vuoksi varhaiskasvatuspalveluissa ja sisäisen vuokran nousun vuoksi vapaa-ajanpalveluiden tulosalueella. Tarkastuslautakunta on tietoinen KoulutusKannus hankkeen tilanteesta, asian käsittely on kesken. Varhaiskasvatuspalvelut Kolmiportaisen tuen mallin sisällyttäminen varhaiskasvatussuunnitelmaan ei toteutunut, koska erityislastentarhanopettajan virka on täyttämättä, palvelut ostetaan yksityiseltä. Normaaliin toimintaan varatun budjetin puitteissa aloitettiin 7.1. kokopäiväinen sisarusryhmä Nuppuset Myllärin päiväkodilla ja entinen Tenavatalli siirtyi samaan aikaan entisen vuorohoitoyksikön tiloihin. Sisäiset toimintamenot nousivat edellisvuodesta n sisäisten ateriapalvelukustannusten ja sisäisten vuokrien (Riihihovi) vuoksi. Opetuspalvelut Hanhinevan ja Välikannuksen koulun oppilaat siirtyneet Takalo-Raasakkaan lukuvuoden alusta. Tarkastuslautakunta toteaa, että huolimatta siitä, missä koulussa käy, opiskelumahdollisuuksien tulee olla laadukasta ja tasapuolista. Tasa-arvo koulujen välillä. Teknisten palveluiden lautakunta Toimintamenot alittivat talousarvion n eurolla, mutta myös tulot alittuivat n eurolla, kokonaisuutena nettotasolla talousarvion ylitys oli n euroa. Tulojen alitus johtui pääosin ruokahuollon myyntituottojen vähentymisestä. Edellisvuoteen verrattuna toimintakulut nousivat n euroa johtuen pääasiassa KitinVaparin kohonneista kiinteistökustannuksista.

11 Arviointikertomus Kiinteistö- ja huoltopalvelut Edellisvuodesta tulosalueen ulkoiset nettomenot nousivat n euroa. Syynä pääasiassa vapaa-ajankeskus KitinVaparin kiinteistö- ja siivouskulujen kasvu. Kyseessä ensimmäinen täysi toimintavuosi remontin jälkeen sekä lisääntyneet neliö- ja asiakasmäärät. Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota, että KitinVaparin osalta käyttökustannuksien arviointi on jäänyt tekemättä tai arvioitu väärin investointia tehtäessä. Kiinteistö- ja siivouskulujen nousu vv. 2011/2014 (täyden toiminnan vuodet) Lämmityskulut 70 % Sähkö 62 % Vesi 28 % Siivous 57 % 90000vertailu vv.2011/2014, täyden toiminnan vuodet Siivous Vesi Sähkö Lämmitys Toteutuneet kustannukset vapaa-aikakeskus Lämmitys Toteutuneet kustannukset vapaa-aikakeskus Sähkö 0 Toteutuneet kustannukset vapaa-aikakeskus 80000Vesi Toteutuneet kustannukset vapaa-aikakeskus Siivous Ruoka- ja puhdistuspalveluiden omien www-sivujen laatiminen siirretty syksylle 2015, jolloin ruokahuollon yhdistyminen on viety loppuun. Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt jo aikaisemmin huomiota keskuskeittiön investointiin. Keskuskeittiön käyttöaste on ollut investointeihin nähden alhainen. Kaupunginvaltuuston v tekemä päätös muodostaa yksi keskuskeittiö, tukee aikaisemmin tehtyä strategiaa.

12 Arviointikertomus Yhdyskuntapalvelut Ulkoiset nettomenot nousivat edellisvuodesta n euroa johtuen sekä ympäristönhoidon resurssien lisäämisestä että maa-alueiden myyntivoittojen pienentymisestä. Viranomaispalvelut Ulkoiset nettomenot nousivat edellisvuodesta n euroa johtuen sekä rakennusvalvonnan tuottojen että palo- ja pelastustoimen kaluston myyntivoittojen pienentymisestä. Rakennuslupien määrä vähentyi edellisvuodesta 46 kpl Kaupungin kokonaistalous Kaupunki teki ylijäämäisen tilinpäätöksen ,81 euroa. Ylijäämää pienentää euron siirto kehittämisrahastoon. Talousarvio oli laadittu ns. nollabudjetiksi. Vuosikate pysyi edellisen vuoden tasolla eli on n. 1,6 milj. eurossa. Toiminnan nettomenot (=toimintakate) nousivat edellisvuodesta vain n euroa, mutta se pitää sisällään suuria toiminnallisia muutoksia, joilla kasvu on saatu pidettyä vähäisenä. Jyta ylsi hyvään tulokseen, tasapainottamistoimenpiteet alkavat tuottaa tulosta. Kustannukset laskivat peräti n euroa edellisvuodesta. Erikoissairaanhoidon kustannukset kasvoivat kuitenkin n euroa, mutta näihin kustannuksiin on vaikea kunnan itse vaikuttaa toimenpiteillään. Verotuloja saatiin n. 17,9 milj. euroa eli n enemmän kuin edellisenä vuonna. Eniten nousi kiinteistövero verottajan tekemien kiinteistöjen verotusarvojen noston sekä kiinteistöveroprosenttien noston ansiosta. Kiinteistöveron nousu oli edellisvuoteen verrattuna 22 %. Valtionosuudet laskivat euroa eli lähes saman verran kuin mitä verotulot kasvoivat. Valtionosuuksia saatiin yhteensä n. 13 milj. euroa. Valtionosuudet ovat kahdessa vuodessa laskeneet euroa, joten ne ovat nyt v tasossa. Laskuun vaikuttavat valtionosuusleikkausten lisäksi väestörakenteen muutos ja väestömäärän vähentyminen. Ulkoiset toimintatuotot laskivat edellisvuodesta 8 % eli n euroa. Laskua tapahtui lähes kaikissa tulolajeissa. Eniten laskivat myyntituotot ruokahuollon ja lukion osalta. Myyntivoittoja ei myöskään saatu siinä määrin kuin v Samoin hankerahoitus vähentyi.

13 Arviointikertomus Investoinnit Ulkoiset toimintakulut laskivat edellisvuodesta prosentin eli n euroa. Pääosa laskusta tapahtui hankkeisiin palkatun henkilöstön sekä eläkemenoperusteisen eläkevakuutusmaksun vähentymisen ansiosta, kotihoidon tuen laskun vuoksi sekä kouluverkkouudistuksesta. Kustannukset nousivat erikoissairaanhoidon kustannusten sekä vapaa-aikakeskuksen kiinteistö- ja siivouskulujen kasvusta. Taloudellisten tavoitteiden toteutumat ja talouden tunnuslukujen kehittyminen on selvitetty kattavasti tilinpäätösasiakirjassa. Vapaa-aikakeskuksen piha-alueen ym. saneerauksen lopputöihin käytettiin n euroa ja Kitinkankaan alueen rakentamiseen n euroa. Vapaa-aikakeskuksen osalta määrärahat ylittyivät yli euroa, mikä aiheutui siitä, että urakkasopimusten viimeisiä maksueriä ei voitu hyväksyä v keskeneräisistä töistä johtuen, joten niiden maksatus siirtyi vuodelle Tätä ei voitu ennakoida talousarviota laadittaessa. Yrityspuistot hankkeen puitteissa toteutettuihin investointeihin käytettiin n euroa, hankerahoitusta siihen saatiin n euroa. Asunto-osakkeita hankittiin n eurolla ja myytiin eurolla. Katuja rakennettiin n eurolla. Kaikkien hallintokuntien Jyta mukaan lukien tulisi investointeja suunnitellessaan aina huomioida ja laskea tulevat käyttökulut jo suunnitteluvaiheessa. Käyttökuluja syntyy väistämättä ja tällöin voidaan ennakoida tulevia kustannuksia. 4. HENKILÖSTÖ Kaupungin henkilöstöraporttiin on koottu henkilöstöön liittyviä tietoja vuodelta Kertomus on monipuolinen ja se antaa vertailevaa tietoa mm. henkilöstön määrästä, rakenteesta, ikärakenteesta, eläköitymisestä, työhyvinvoinnista ja henkilöstökustannuksista. Kaupungin palveluksessa oli yhteensä 262 henkilöä, lukuun sisältyvät vakinaiset, määräaikaiset ja työllistetyt. Edellisvuodesta määrä laski 2 henkilöllä. Vakinaisia palvelusuhteita oli vuoden lopussa 186 (ed.vuonna 178) Määräaikaisia koko henkilöstön määrästä oli 76 henkilöä (ed.vuonna 86). Tässä määrässä näkyy mm. erilaisten hankkeiden hanketyöntekijät. Henkilöstöstä 200 on sivistyspuolella, 51 teknisellä puolella ja 11 hallinnossa.

14 Arviointikertomus Sivistyspalveluiden osasto Hallinto-osasto Tekninen osasto Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Tuloslaskelman mukaan henkilöstökulut olivat yhteensä n.9,9 milj. euroa, joka on kunnan asukasta kohden n euroa. Kustannukset laskivat edellisestä vuodesta n euroa eli n. 2,16 %. Lisää henkilöstöä koskevia tietoja on laajemmin henkilöstöraportissa KUNTAKONSERNILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Vuokra-Asuntojen alijäämä oli n euroa, alijäämästä n euroa Eskolan Kylätalon sulautumisesta aiheutunutta fuusiotappiota. Vapaa-aikakeskuksen ylijäämä n euroa ja koko yhtiön ylijäämä n euroa. KitinVaparin kävijämäärät ovat nousseet huomattavan paljon saneerauksen jälkeen, vuoteen 2011 verrattuna uintimäärät n. 55 % ja kuntosalikäynnit 143 %. Kävijämäärät Uinnit Kuntosali Kiinteistökustannukset ylittivät talousarvion n eurolla. Keski-Pohjan Yrityspalvelun alijäämä n euroa. Kiinteistö Oy Kannuksen Teollisuusmiilun alijäämä n euroa. Kiinteistö Oy Eskolan Kylätalot alijäämä n euroa, mikä sisältää n euroa Veturitallin myyntitappiota. Kiinteistö Oy Lemmikin alijäämä n Mikäli ei olisi muodostettu asuintalovarausta, niin olisi ollut ylijäämää n euroa. Muille konserniin kuuluville yhtiöille asetetut tavoitteet toteutuivat.

15 Arviointikertomus YHTEENVETO Kaupungin talous on lähtenyt hyvään nousuun, valtuuston laatima tasapainottamisohjelma on tehonnut hyvin. Kokonaisuutena kaupungin talous on hoidettu hyvin ja tehdyt ratkaisut ovat osuneet oikeaan ainakin taloudellisessa mielessä. Omavaraisuusaste parani hieman edellisvuodesta ollen 50,50 %, kuntatalouden keskimääräinen omavaraisuus% on 70 ja alle 50 %:n omavaraisuusaste merkitsee merkittävän suurta velkarasitetta. Lainamäärä asukasta kohden laski hieman edellisvuodesta ollen 2447 euroa/asukas. Kuntien lainakanta on keskimäärin 2773 euroa/asukas. Tavoitteena on, että laina asukasta kohden on korkeintaan valtakunnan keskitasoa, joten tavoite on toteutunut hyvin. Maksuvalmius on edelleen heikko, ainoastaan 5 päivää. Mutta parannusta oli kuitenkin edelliseen vuoteen(2). Lainanottovaltuudet kuitenkin takaavat maksukyvyn säilyvyyden kaikissa tilanteissa. Kaupungin hyvä tilinpäätös vuodelta 2014 ei kuitenkaan tarkoita sitä, että mihinkään harkitsemattomiin toimenpiteisiin olisi varaa. Velkamäärän tulisi pysyä sovitulla tasolla, joten investoinnit pitää harkita tarkoin. Tarpeelliset investoinnit on kuitenkin toteutettava ja kiinteistömassa pidettävä sellaisessa kunnossa, että rakennukset eivät nykyisestään rapistuisi. Myös tiet on pidettävä kunnossa, tämä on myös Kannuksen viihtyvyyttä lisäävä tekijä. On etsittävä uusia rakenneratkaisuja ja hyväksyttävä kaikki vaihtoehdot järkevän toiminnan toteuttamiseksi. Naapurikuntien kanssa on haettava aktiivisesti eri yhteistyömuotoja. Väestömäärän aleneminen olisi myös saatava pysähtymään. Kannus on kehittynyt positiivisesti, rakentaminen, ratahanke sekä tuulivoimalat omalta osaltaan auttavat ja nämä yhdistettynä hyvään taloudenpitoon ja oikeisiin päätöksiin siivittävät Kannusta pitkälle eteenpäin. Tarkastuslautakunnan esitys kaupunginvaltuustolle: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2014 Kannuksen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja esittää, että valtuusto pyytää arviointikertomuksessa julkituoduista seikoista vastaukset tulosalueilta niin, että ne voidaan käsitellä kaupunginhallituksessa mennessä. Kaupunginhallituksen odotetaan ottavan kantaa kattavasti koko arviointikertomuksen sisältöön tulosalueiden kannanottojen lisäksi. Kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen vastaukset tulee toimittaa tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle, joka tarpeen mukaan voi vielä pyytää tarkennusta kannanottoihin.

16 Arviointikertomus Tarkastuslautakunta kiittää kaupungin johtoa ja koko henkilökuntaa hyvästä yhteistyöstä v.2014 Kannus I 2015 Tapani Erkkilä puheenjohtaja Aila Niemonen jäsen Irmeli Annanolli jäsen Pentti Kuusisto jäsen,/ Marita Toivonen jäsen

OLENNAISET TAPAHTUMAT JA

OLENNAISET TAPAHTUMAT JA TILINPÄÄTÖS 2014 Tasekirja Tilinpäätös 2014 1 Sisällys 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2013 2016 Päiväys 21.5.2014 Sisällysluettelo ` 1. Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS 2012 3.6.2013 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA... 2 1.1 Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 2 1.2 Kokoonpano... 2 1.3 Toimintamuodot

Lisätiedot

Arviointikertomus 2007. Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 28.5.2008

Arviointikertomus 2007. Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 28.5.2008 Arviointikertomus 2007 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 28.5.2008 Valtuusto 18.6.2008 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2007 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2006 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLTÖ 1 3 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano 3 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta 3 1.3 Tilintarkastus 4 2 Arvioinnin tarkoitus ja lähtökohdat

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 166 HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 213 Tarkastuslautakunta 2.5.214 Sisällysluettelo KESKEISIMMÄT HAVAINNOT... 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSIEN KESKEISTEN ASIOIDEN

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2010

ARVIOINTIKERTOMUS 2010 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 NOKIAN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNTA 20.5.2011 1 Puheenjohtajan katsaus Tämä tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodesta 2010 on nykyisen valtuustokauden toinen. Vuosi oli poikkeuksellinen

Lisätiedot

Arviointikertomus 2010

Arviointikertomus 2010 Arviointikertomus 2010 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 11.5.2011 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2010 SISÄLLYS Arviointikertomus 2010... 1 1. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Kajaanin kaupunki Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 27.5.2014 II Sisältö TIIVISTELMÄ... III 1 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Juuan kunta Arviointikertomus 2014 Tarkastuslautakunta

Juuan kunta Arviointikertomus 2014 Tarkastuslautakunta Juuan kunta Arviointikertomus 2014 Tarkastuslautakunta Sagrada Familia on Ice kuva: Sirpa Alanko JUUAN KUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLTÖ 1 Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4 SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4 3.1. ARVIO KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4 3.2. ARVIO

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä vallinnut henkilöstöpula

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 1 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 4.5.2011

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 4.5.2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 4.5.2011 1 SISÄLTÖ Tiivistelmä suosituksista 3 1 4 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano 4 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta 4 1.3 Tilintarkastus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 Tarkastuslautakunta 14.5.2014 Sisältö 1 Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja lautakunnan suorittama toiminnan ja talouden arviointi... 3 2

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI. Arviointikertomus 2014. Loviisan kaupungin tarkastuslautakunta

LOVIISAN KAUPUNKI. Arviointikertomus 2014. Loviisan kaupungin tarkastuslautakunta LOVIISAN KAUPUNKI Arviointikertomus 2014 Loviisan kaupungin tarkastuslautakunta 27.5.2015 1 Sisällysluettelo 1 LAUTAKUNNAN TOIMINTA... 3 a) Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 3 b) Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA. Tiivistelmä esityksistä

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA. Tiivistelmä esityksistä ARVIOINTIKERTOMUS 2007 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tiivistelmä esityksistä 1. Strategisten valintojen myötä on määritelty menestymisen kannalta tärkeimmät alueet, joissa on onnistuttu. Näihin

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 KONTIOLAHDEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 2 3 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TARKASTUSTOIMINTA... 4 1.1. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ... 4 1.2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014

Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 12.5.2015 Sipoon kunnanvaltuustolle Sisällysluettelo 1. Alkusanat... 3 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2009

ARVIOINTIKERTOMUS 2009 ARVIOINTIKERTOMUS 2009 Haukipudas Tarkastuslautakunta 21.4.2010 Sisältö 1.TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.2 Lautakunnan kokoonpano vuonna 2009... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 3 2.

Lisätiedot

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN Vuoden 2011 tarkastuslautakunnan arviointikertomus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.06.2012 merkinnyt tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 SODANKYLÄN KUNTA Kh 01.04.2014 83, liite nro 1 Kh 20.05.2014 153 Kv, liite nro Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Sisällys 1 Olennaiset tapahtumat kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuonna 2013 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 4 1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

Arviointikertomus 2012

Arviointikertomus 2012 Arviointikertomus 2012 Nokian kaupunki Tarkastuslautakunta 24.5.2013 Kuva: Eteenpäin menossa (Kuloveden Lammasnokka 1.5.2012) 1 Puheenjohtajan katsaus Tämä tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot