Sisältö. Arviointikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Arviointikertomus 2014 1"

Transkriptio

1

2 Arviointikertomus Sisältö Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan tehtävät Tarkastuslautakunnan kokoonpano Tilintarkastus ja tarkastuslautakunnan toiminta Toimintamuodot HAVAINNOT EDELLISEN ARVIOINTIKERTOMUKSEN KÄSITTELYSTÄ TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Kuntastrategian toteutuminen Toiminnallisten tavoitteiden asettaminen Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen hallintokunnittain Kaupungin kokonaistalous Investoinnit HENKILÖSTÖ KUNTAKONSERNILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN YHTEENVETO... 14

3 Arviointikertomus Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus Kannuksen tarkastuslautakunnan tekemä arviointikertomus vuodelta 2014 on valmistunut. Tarkastuslautakunta voi hyvillä mielin esittää arviointikertomuksen kaupunginvaltuustolle. Vuosi 2014 oli kaikin puolin hyvä, niin taloudellisista näkökulmista katsottuna kuin strategisesti. Tavoitteisiin päästiin ja ylijäämää kertyi, joten näin strategian mukaisen vahvan kuntatalouden tunnusmerkit täyttyivät. Ainahan epäkohtiakin löytyy ja niihin lautakunta on pyrkinyt ottamaan kantaa. Positiivinen palaute tahtoo kuitenkin usein jäädä vähemmälle huomiolle. Kannuksessa on ollut tekemisen meininkiä. Tähän ovat varmasti vaikuttaneet monet tehdyt ratkaisut, linjaukset ja toimintasuunnitelmat ohjeistuksineen. Täytyy muistaa, että joukkue on yhtä vahva kuin joukkueen heikoin lenkki. Muistakaamme pitää toisistamme huolta niin työyhteisössä kuin yksityisessä elämässä. Näin pystymme vaikuttamaan paremmin kunnan ja kuntalaisten hyvinvointiin. Vanha sanonta kysyvä ei tieltä eksy, pitää hyvin paikkansa. Olenkin usein sanonut, ettei tyhmiä kysymyksiä olekaan, mutta tyhmiä vastauksia voi olla. Mikäli jokin asia mietityttää, niin aina kannattaa kysyä. Tehtyihin kysymyksiin olemme saaneet vastauksia ja asiat ovat sitä kautta selvinneet ja avautuneet. Haluankin kiittää kaikkia, joille kysymyksiä on satanut. Usein ihmisiä arvostellaan virheistä. Ihmisinä teemme aina virheitä, mutta mikäli virheitä ei tee, niin silloin todennäköisesti ei tee mitään ja loppujen lopuksi sekin on virhe. Virheistä on hyvä ottaa oppia. Vahvaa johtajuutta osoittaa se, että uskaltaa myöntää virheensä. Tämä ei todellakaan ole helppoa. Mennään positiivisin mielin yhdessä eteenpäin yhteen hiileen puhaltaen Kannuksen ja kannuslaisten parhaaksi. Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Tapani Erkkilä.

4 Arviointikertomus TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Tarkastuslautakunnan tehtävistä on säädetty kuntalain 9. luvussa ja Kannuksen kaupungin tarkastussäännössä. Tarkastuslautakunta antaa kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksen siitä, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungissa ja kaupunkikonsernissa toteutuneet. Lisäksi tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen. Samassa yhteydessä tarkastuslautakunta arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja mahdollisen toimenpideohjelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää Tarkastuslautakunnan kokoonpano Valtuusto on valinnut toimikaudeksi tarkastuslautakunnan, jonka kokoonpano on seuraava (suluissa kokouksiin osallistumiskerrat v.2014): Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Vesa Hautala, puheenjohtaja (6) Pentti Kuusisto Tapani Erkkilä, varapuheenjohtaja (5) Erkki Ranto Irmeli Annanolli (7) Miia Kallio Katri Aro (7) Marita Toivonen Aila Niemonen (6) Kimmo Kuusela Lautakunnan esittelijänä on toiminut tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja ulkopuolisena sihteerinä toimistosihteeri Ritva Hanni Tilintarkastus ja tarkastuslautakunnan toiminta Tilintarkastuksesta vastaa vv KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Vastuullisena JHTT tilintarkastajana on JHTT, KHT Elina Pesonen. Tilintarkastaja osallistuu mahdollisuuksien mukaan tarkastuslautakunnan kokouksiin. Tarkastuslautakunta on vahvistanut toimikautensa kullekin vuodelle tarkastuksen painopistealueet. Vuonna 2014 painopistealueina ovat olleet yleishallinto ja talouden tasapainotus, kaupunkikonserni ja sen toimivuus sekä tekninen toimi. Tarkastuslautakunta laatii vuosittain ohjeellisen työohjelman, jota päivitetään vuoden kuluessa, mikäli esiin tulee asiakokonaisuuksia, joihin tarkastuslautakunta katsoo olevan aiheellista syventyä tarkemmin. Tarkastuslautakunta on kokoontunut seitsemän kertaa tilinpäätösvuonna.

5 Arviointikertomus Toimintamuodot Valtuuston asettamia tavoitteita ja niiden toteutumista on seurattu toimintakertomuksen ja osavuosiraporttien perusteella. Lisäksi tilintarkastaja on toimittanut kaksi kirjallista raporttia havainnoistaan tilinpäätösraportin lisäksi. Kaupungin eri toimialojen toimintaan ja palvelutuotantoon lautakunta on perehtynyt hankkimiensa asiakirjojen avulla, kuulemalla vastuuhenkilöitä ja palveluiden käyttäjiä sekä tutustumiskäynnillä. Vuoden aikana on kuultu seuraavia asiantuntijoita: kaupunginhallituksen ja -valtuuston puheenjohtaja, kaupunginjohtaja sivistystoimenjohtaja tekninen johtaja taloussihteeri Jytan perusturvalautakunnan puheenjohtaja henkilöstösihteeri perhepäivähoidonohjaaja ruokahuoltopäällikkö Keskustan ala-asteen rehtori etsivä- ja työpajahankkeiden hanketyöntekijät Tutustumiskäynti on suoritettu Myllärin päiväkotiin. Jokaisessa tarkastuslautakunnan kokouksessa on käyty läpi jäsenten tekemät havainnot toimielinten pöytäkirjoista, joiden julkaisemisesta kaupungin nettisivuilla on toimitettu tieto lautakunnan jäsenille sähköpostilla. 2. HAVAINNOT EDELLISEN ARVIOINTIKERTOMUKSEN KÄSITTELYSTÄ Valtuustossa arviointikertomus on käsitelty kokouksessa Seuraavassa on lueteltu edellisessä arviointikertomuksessa olleet esitykset sekä miten ne huomioitu: Tavoitteiden asettamisessa tulee edelleen kiinnittää huomiota siihen, että ne ovat selkeitä ja mitattavissa olevia sekä sellaisia, joihin toimielin voi itse vaikuttaa omilla toimillaan. Tähän tulee pyrkiä erityisesti kuntastrategian tavoitteiden määrittelyssä. Talousarvion 2015 kuntastrategiassa on pyritty tarkentamaan tavoitteita enemmän mitattavissa oleviksi.

6 Arviointikertomus Perhepäivähoitajia rekrytoitava monimuotoisuuden takaamiseksi ja palkkaus saatettava vakaammalle tasolle. Asia hankala toteuttaa, koska avoimiin toimiin ei ole hakijoita. Paikallisneuvottelupyyntöä, joka olisi väylä, mitä kautta palkkausta voitaisiin jollain tavalla muuttaa, ei ole tullut v Tarkastuslautakunta esittää huolensa lukion oppilasmäärän vähentymisen johdosta. Oppilasmäärän lisäämiseksi on tehty töitä. Tulokset eivät näy välittömästi. Kaikkien hallintokuntien Jyta mukaan lukien tulisi investointeja suunnitellessaan aina huomioida ja laskea tulevat käyttökulut jo suunnitteluvaiheessa. Käyttökuluja syntyy väistämättä ja tällöin voidaan ennakoida tulevia kustannuksia. Lautakunta kiinnittänyt asiaan huomiota jo edellisissä arviointikertomuksissa, mutta ainakaan vapaa-aikakeskuksen kohdalla ei ole huomioitu tarpeeksi, mitä kuluja ja minkä verran tulee lisäystä käyttötalouspuolelle. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt toimittaisivat konserniohjeen mukaisesti omat taloustietonsa kaupungin osavuosikatsauksiin, jotka tehdään tilanteista ja Asia on toteutunut. 3. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI 3.1. Kuntastrategian toteutuminen Valtuusto on määritellyt strategiassaan kaupungin arvot, toiminta-ajatuksen, strategiset painopistealueet ja yleistavoitteet, joiden tulee näkyä hallintokuntien tavoiteasettelussa. Vuoteen 2016 ulottuvan strategian tavoitteet: Terve ja hallittu kuntatalous Tavoite Vuosikate kattaa vähintään poistot Toteutuminen Toteutui. Vuosikate oli 154,56 %. Tulorahoituksen katsotaan olevan riittävä, jos ko. tunnusluku on vähintään 100 %.

7 Arviointikertomus Tulo- ja kiinteistöveroprosentit pidetään tasolla, jolla turvataan talouden tasapaino Toteutui. Lainakanta korkeintaan valtakunnan keskitasoa Toteutui, lainakanta on valtakunnan keskitason alapuolella. Edellisvuodesta lainakanta laski 11 euroa/asukas ollen euroa/asukas. Kuntien keskitaso euroa/asukas. Vertailu lähikuntien lainakantoihin Lainakanta/asukas vv KANNUS KAUSTINEN KOKKOLA TOHOLAMPI KALAJOKI VETELI Kaupunki on laatinut talouden tasapainottamisohjelmat vv ja Ohjelmat ovat tehonneet hyvin. Palvelutuotantoa on sopeutettu taloudellisiin resursseihin ja hankerahoitusta on hyödynnetty. EU-ohjelmakauden vaihtuminen on kuitenkin hidastuttanut uusien hankkeiden käynnistymistä, joten v ei ole alkanut uusia hankkeita. Monipuolinen yritystoiminta ja osaaminen - Elinkeino-ohjelma hyväksytty valtuustossa joulukuussa - Aloitettu oma elinkeinopalvelu - Kauppakeskushanke ei ole toteutunut - Ratahanke edistyy suunnitelmien mukaisesti - Kokonaisasemakaava on laitettu ajan tasalle. Palvelut ja palvelutuotannon yhteistyö -Jytan kanssa solmittu palvelusopimus marraskuussa vuodelle Valtion palveluiden yhteispalveluun siirtyminen tapahtuu vaiheittain, Keski- Pohjanmaa on vuorossa v. 2018

8 Arviointikertomus Kiinteistö Oy Eskolan kylätalo sulautunut Kannuksen Vuokra-asunnot Oy:öön käynnistetty yhteishanke Ely-keskuksen ja Jyta-kuntien kanssa joukkoliikenteen tarkoituksenmukaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta - yhteistyö lukiokoulutuksessa Toholammin kanssa Osaava henkilöstö - on laadittu lakiin perustuva henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Kaupungin vetovoimaisuus - Kitinkankaan aluetta on kehitetty Tarkastuslautakunta toteaa, että koska Kitinkankaan alueelle on investoitu viime vuosina voimakkaasti, on erittäin tärkeä jatkuvuuden kannalta, että aluetta kehitetään edelleen ja markkinointia tehostetaan. Tarkastuslautakunta esittää huolensa asukasluvun edelleen alentumisesta Toiminnallisten tavoitteiden asettaminen Tavoitteen tulee mahdollisuuksien mukaan kuvata tai mitata kyseessä olevaa toimintaa tai sen kehittymistä sekä liittyä organisaation toimintastrategian toteuttamiseen. Tavoitteen tulee olla selvästi todennettava tai mitattava sekä samalla haasteellinen ja saavutettavissa käytössä oleville resursseille. Toimintakertomuksessa raportoidaan talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumaa. Valtuuston toimielimille talousarviossa asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on pääosin saavutettu Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen hallintokunnittain Kaupunginhallitus Taloudelliset ja pääosin myös toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet toimielintasolla ja kaikilla sen alaisilla tulosalueilla. Hallintopalvelut - Kaupungin tietohallintosuunnitelman laadintaa ei ole aloitettu. Tarkastuslautakunta pyytää antamaan selvityksen asiasta, miksi ei ole aloitettu.

9 Arviointikertomus Elinkeinopalvelut Kaupungin omia, v.2014 käynnissä olevia hankkeita olivat Kasvuinnohanke, HyvinvointiKannus-hanke sekä Biolaakso-esiselvityshanke. Työttömyysaste heikkeni edelleen ollen n. 10,4 %. Keski-Pohjanmaan työttömyysaste on 10 % ja koko maan työttömyysaste 12,4 %, joten olemme kuitenkin alle maan keskitason. Työttömyys lisää sosiaaliturvan kustannuksia ja vähentää kaupungin verotuloja. Kustannustason ja talousarvion alitus johtui pääasiassa kaupungin irtautumisesta Kokkolanseudun Kehitys Oy:stä ja kehitysjohtajan viran täyttämättä jättämisestä. Myös hankkeisiin kului arvioitua vähemmän määrärahoja, mutta vastaavasti tuloja tuli sen vuoksi vähemmän kuin arvioitu. Tilaajapalvelut Jytan kustannukset jäivät edellistä vuotta pienemmiksi ja alittivat myös talousarvioon varatun määrärahan. Huonontuneen työllisyystilanteen vaikutukset näkyvät siinä, että Kannuksen osalta toimeentulotukikustannukset nousivat 21,5 %. Erikoissairaanhoidon maksuosuudet nousivat n. 0,4 milj. edellisvuodesta ja talousarvio ylittyi myös n euroa. Nousu johtuu piirin ulkopuolisen hoidon, poliklinikkakäyntien ja ensihoidon kasvusta. Tarkastuslautakunta kiinnittää edelleen huomiota kuntalaisilta tulleeseen palautteeseen koskien terveyskeskuksen ajanvarausta. Lääkärissäkäynnit, hammaslääkärikäynnit, päivystävän sairaanhoitajan vastaanottokäynnit ja vuodeosaston hoitopäivät laskivat. Ainoastaan laajavastuisten hoitajien vastaanottokäynnit ja palveluasumispäivät lisääntyivät. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota laskeviin hammaslääkäri-, lääkärija päivystävä sairaanhoitajan vastaanottokäyntien määrään, samoin kuin vuodeosaston hoitopäivien määrään. Talousarviossa hammaslääkärikäyntejä 4200 kpl, tilinpäätöksessä vain 3101, lääkärissäkäynnit TA 8400 TP 6947, päivystävä sairaanhoitaja TA 2900 TP 2613, hoitopäivät TA 8400 TP Tarkastuslautakunta huomautti siitä, että Naantalista tuodun ruoan hankinta oli suoritettu hankintalain vastaisesti. Asiasta pyydettiin Kuntaliiton hankinta-asiantuntijan lausunto, josta asia myös ilmeni. Lausunnon mukaan kilpailutus piti laittaa vireille mahdollisimman pian, jotta hankintalain vastainen tila poistuu. Joulukuun aikana asia laitettiin vireille, joten asia on nyt kunnossa. Tarkemmat kustannuserittelyt on esitetty tilinpäätösasiakirjassa.

10 Arviointikertomus Sivistyspalveluiden lautakunta Taloudelliset ja pääosin myös toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet toimielintasolla ja kaikilla sen alaisilla tulosalueilla. Säästötavoitteet koulujen lakkauttamisista ovat toteutuneet. Edelliseen vuoteen verrattuna sisäiset toimintamenot nousivat sisäisten ateriapalvelukustannusten nousun vuoksi varhaiskasvatuspalveluissa ja sisäisen vuokran nousun vuoksi vapaa-ajanpalveluiden tulosalueella. Tarkastuslautakunta on tietoinen KoulutusKannus hankkeen tilanteesta, asian käsittely on kesken. Varhaiskasvatuspalvelut Kolmiportaisen tuen mallin sisällyttäminen varhaiskasvatussuunnitelmaan ei toteutunut, koska erityislastentarhanopettajan virka on täyttämättä, palvelut ostetaan yksityiseltä. Normaaliin toimintaan varatun budjetin puitteissa aloitettiin 7.1. kokopäiväinen sisarusryhmä Nuppuset Myllärin päiväkodilla ja entinen Tenavatalli siirtyi samaan aikaan entisen vuorohoitoyksikön tiloihin. Sisäiset toimintamenot nousivat edellisvuodesta n sisäisten ateriapalvelukustannusten ja sisäisten vuokrien (Riihihovi) vuoksi. Opetuspalvelut Hanhinevan ja Välikannuksen koulun oppilaat siirtyneet Takalo-Raasakkaan lukuvuoden alusta. Tarkastuslautakunta toteaa, että huolimatta siitä, missä koulussa käy, opiskelumahdollisuuksien tulee olla laadukasta ja tasapuolista. Tasa-arvo koulujen välillä. Teknisten palveluiden lautakunta Toimintamenot alittivat talousarvion n eurolla, mutta myös tulot alittuivat n eurolla, kokonaisuutena nettotasolla talousarvion ylitys oli n euroa. Tulojen alitus johtui pääosin ruokahuollon myyntituottojen vähentymisestä. Edellisvuoteen verrattuna toimintakulut nousivat n euroa johtuen pääasiassa KitinVaparin kohonneista kiinteistökustannuksista.

11 Arviointikertomus Kiinteistö- ja huoltopalvelut Edellisvuodesta tulosalueen ulkoiset nettomenot nousivat n euroa. Syynä pääasiassa vapaa-ajankeskus KitinVaparin kiinteistö- ja siivouskulujen kasvu. Kyseessä ensimmäinen täysi toimintavuosi remontin jälkeen sekä lisääntyneet neliö- ja asiakasmäärät. Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota, että KitinVaparin osalta käyttökustannuksien arviointi on jäänyt tekemättä tai arvioitu väärin investointia tehtäessä. Kiinteistö- ja siivouskulujen nousu vv. 2011/2014 (täyden toiminnan vuodet) Lämmityskulut 70 % Sähkö 62 % Vesi 28 % Siivous 57 % 90000vertailu vv.2011/2014, täyden toiminnan vuodet Siivous Vesi Sähkö Lämmitys Toteutuneet kustannukset vapaa-aikakeskus Lämmitys Toteutuneet kustannukset vapaa-aikakeskus Sähkö 0 Toteutuneet kustannukset vapaa-aikakeskus 80000Vesi Toteutuneet kustannukset vapaa-aikakeskus Siivous Ruoka- ja puhdistuspalveluiden omien www-sivujen laatiminen siirretty syksylle 2015, jolloin ruokahuollon yhdistyminen on viety loppuun. Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt jo aikaisemmin huomiota keskuskeittiön investointiin. Keskuskeittiön käyttöaste on ollut investointeihin nähden alhainen. Kaupunginvaltuuston v tekemä päätös muodostaa yksi keskuskeittiö, tukee aikaisemmin tehtyä strategiaa.

12 Arviointikertomus Yhdyskuntapalvelut Ulkoiset nettomenot nousivat edellisvuodesta n euroa johtuen sekä ympäristönhoidon resurssien lisäämisestä että maa-alueiden myyntivoittojen pienentymisestä. Viranomaispalvelut Ulkoiset nettomenot nousivat edellisvuodesta n euroa johtuen sekä rakennusvalvonnan tuottojen että palo- ja pelastustoimen kaluston myyntivoittojen pienentymisestä. Rakennuslupien määrä vähentyi edellisvuodesta 46 kpl Kaupungin kokonaistalous Kaupunki teki ylijäämäisen tilinpäätöksen ,81 euroa. Ylijäämää pienentää euron siirto kehittämisrahastoon. Talousarvio oli laadittu ns. nollabudjetiksi. Vuosikate pysyi edellisen vuoden tasolla eli on n. 1,6 milj. eurossa. Toiminnan nettomenot (=toimintakate) nousivat edellisvuodesta vain n euroa, mutta se pitää sisällään suuria toiminnallisia muutoksia, joilla kasvu on saatu pidettyä vähäisenä. Jyta ylsi hyvään tulokseen, tasapainottamistoimenpiteet alkavat tuottaa tulosta. Kustannukset laskivat peräti n euroa edellisvuodesta. Erikoissairaanhoidon kustannukset kasvoivat kuitenkin n euroa, mutta näihin kustannuksiin on vaikea kunnan itse vaikuttaa toimenpiteillään. Verotuloja saatiin n. 17,9 milj. euroa eli n enemmän kuin edellisenä vuonna. Eniten nousi kiinteistövero verottajan tekemien kiinteistöjen verotusarvojen noston sekä kiinteistöveroprosenttien noston ansiosta. Kiinteistöveron nousu oli edellisvuoteen verrattuna 22 %. Valtionosuudet laskivat euroa eli lähes saman verran kuin mitä verotulot kasvoivat. Valtionosuuksia saatiin yhteensä n. 13 milj. euroa. Valtionosuudet ovat kahdessa vuodessa laskeneet euroa, joten ne ovat nyt v tasossa. Laskuun vaikuttavat valtionosuusleikkausten lisäksi väestörakenteen muutos ja väestömäärän vähentyminen. Ulkoiset toimintatuotot laskivat edellisvuodesta 8 % eli n euroa. Laskua tapahtui lähes kaikissa tulolajeissa. Eniten laskivat myyntituotot ruokahuollon ja lukion osalta. Myyntivoittoja ei myöskään saatu siinä määrin kuin v Samoin hankerahoitus vähentyi.

13 Arviointikertomus Investoinnit Ulkoiset toimintakulut laskivat edellisvuodesta prosentin eli n euroa. Pääosa laskusta tapahtui hankkeisiin palkatun henkilöstön sekä eläkemenoperusteisen eläkevakuutusmaksun vähentymisen ansiosta, kotihoidon tuen laskun vuoksi sekä kouluverkkouudistuksesta. Kustannukset nousivat erikoissairaanhoidon kustannusten sekä vapaa-aikakeskuksen kiinteistö- ja siivouskulujen kasvusta. Taloudellisten tavoitteiden toteutumat ja talouden tunnuslukujen kehittyminen on selvitetty kattavasti tilinpäätösasiakirjassa. Vapaa-aikakeskuksen piha-alueen ym. saneerauksen lopputöihin käytettiin n euroa ja Kitinkankaan alueen rakentamiseen n euroa. Vapaa-aikakeskuksen osalta määrärahat ylittyivät yli euroa, mikä aiheutui siitä, että urakkasopimusten viimeisiä maksueriä ei voitu hyväksyä v keskeneräisistä töistä johtuen, joten niiden maksatus siirtyi vuodelle Tätä ei voitu ennakoida talousarviota laadittaessa. Yrityspuistot hankkeen puitteissa toteutettuihin investointeihin käytettiin n euroa, hankerahoitusta siihen saatiin n euroa. Asunto-osakkeita hankittiin n eurolla ja myytiin eurolla. Katuja rakennettiin n eurolla. Kaikkien hallintokuntien Jyta mukaan lukien tulisi investointeja suunnitellessaan aina huomioida ja laskea tulevat käyttökulut jo suunnitteluvaiheessa. Käyttökuluja syntyy väistämättä ja tällöin voidaan ennakoida tulevia kustannuksia. 4. HENKILÖSTÖ Kaupungin henkilöstöraporttiin on koottu henkilöstöön liittyviä tietoja vuodelta Kertomus on monipuolinen ja se antaa vertailevaa tietoa mm. henkilöstön määrästä, rakenteesta, ikärakenteesta, eläköitymisestä, työhyvinvoinnista ja henkilöstökustannuksista. Kaupungin palveluksessa oli yhteensä 262 henkilöä, lukuun sisältyvät vakinaiset, määräaikaiset ja työllistetyt. Edellisvuodesta määrä laski 2 henkilöllä. Vakinaisia palvelusuhteita oli vuoden lopussa 186 (ed.vuonna 178) Määräaikaisia koko henkilöstön määrästä oli 76 henkilöä (ed.vuonna 86). Tässä määrässä näkyy mm. erilaisten hankkeiden hanketyöntekijät. Henkilöstöstä 200 on sivistyspuolella, 51 teknisellä puolella ja 11 hallinnossa.

14 Arviointikertomus Sivistyspalveluiden osasto Hallinto-osasto Tekninen osasto Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Tuloslaskelman mukaan henkilöstökulut olivat yhteensä n.9,9 milj. euroa, joka on kunnan asukasta kohden n euroa. Kustannukset laskivat edellisestä vuodesta n euroa eli n. 2,16 %. Lisää henkilöstöä koskevia tietoja on laajemmin henkilöstöraportissa KUNTAKONSERNILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Vuokra-Asuntojen alijäämä oli n euroa, alijäämästä n euroa Eskolan Kylätalon sulautumisesta aiheutunutta fuusiotappiota. Vapaa-aikakeskuksen ylijäämä n euroa ja koko yhtiön ylijäämä n euroa. KitinVaparin kävijämäärät ovat nousseet huomattavan paljon saneerauksen jälkeen, vuoteen 2011 verrattuna uintimäärät n. 55 % ja kuntosalikäynnit 143 %. Kävijämäärät Uinnit Kuntosali Kiinteistökustannukset ylittivät talousarvion n eurolla. Keski-Pohjan Yrityspalvelun alijäämä n euroa. Kiinteistö Oy Kannuksen Teollisuusmiilun alijäämä n euroa. Kiinteistö Oy Eskolan Kylätalot alijäämä n euroa, mikä sisältää n euroa Veturitallin myyntitappiota. Kiinteistö Oy Lemmikin alijäämä n Mikäli ei olisi muodostettu asuintalovarausta, niin olisi ollut ylijäämää n euroa. Muille konserniin kuuluville yhtiöille asetetut tavoitteet toteutuivat.

15 Arviointikertomus YHTEENVETO Kaupungin talous on lähtenyt hyvään nousuun, valtuuston laatima tasapainottamisohjelma on tehonnut hyvin. Kokonaisuutena kaupungin talous on hoidettu hyvin ja tehdyt ratkaisut ovat osuneet oikeaan ainakin taloudellisessa mielessä. Omavaraisuusaste parani hieman edellisvuodesta ollen 50,50 %, kuntatalouden keskimääräinen omavaraisuus% on 70 ja alle 50 %:n omavaraisuusaste merkitsee merkittävän suurta velkarasitetta. Lainamäärä asukasta kohden laski hieman edellisvuodesta ollen 2447 euroa/asukas. Kuntien lainakanta on keskimäärin 2773 euroa/asukas. Tavoitteena on, että laina asukasta kohden on korkeintaan valtakunnan keskitasoa, joten tavoite on toteutunut hyvin. Maksuvalmius on edelleen heikko, ainoastaan 5 päivää. Mutta parannusta oli kuitenkin edelliseen vuoteen(2). Lainanottovaltuudet kuitenkin takaavat maksukyvyn säilyvyyden kaikissa tilanteissa. Kaupungin hyvä tilinpäätös vuodelta 2014 ei kuitenkaan tarkoita sitä, että mihinkään harkitsemattomiin toimenpiteisiin olisi varaa. Velkamäärän tulisi pysyä sovitulla tasolla, joten investoinnit pitää harkita tarkoin. Tarpeelliset investoinnit on kuitenkin toteutettava ja kiinteistömassa pidettävä sellaisessa kunnossa, että rakennukset eivät nykyisestään rapistuisi. Myös tiet on pidettävä kunnossa, tämä on myös Kannuksen viihtyvyyttä lisäävä tekijä. On etsittävä uusia rakenneratkaisuja ja hyväksyttävä kaikki vaihtoehdot järkevän toiminnan toteuttamiseksi. Naapurikuntien kanssa on haettava aktiivisesti eri yhteistyömuotoja. Väestömäärän aleneminen olisi myös saatava pysähtymään. Kannus on kehittynyt positiivisesti, rakentaminen, ratahanke sekä tuulivoimalat omalta osaltaan auttavat ja nämä yhdistettynä hyvään taloudenpitoon ja oikeisiin päätöksiin siivittävät Kannusta pitkälle eteenpäin. Tarkastuslautakunnan esitys kaupunginvaltuustolle: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2014 Kannuksen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja esittää, että valtuusto pyytää arviointikertomuksessa julkituoduista seikoista vastaukset tulosalueilta niin, että ne voidaan käsitellä kaupunginhallituksessa mennessä. Kaupunginhallituksen odotetaan ottavan kantaa kattavasti koko arviointikertomuksen sisältöön tulosalueiden kannanottojen lisäksi. Kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen vastaukset tulee toimittaa tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle, joka tarpeen mukaan voi vielä pyytää tarkennusta kannanottoihin.

16 Arviointikertomus Tarkastuslautakunta kiittää kaupungin johtoa ja koko henkilökuntaa hyvästä yhteistyöstä v.2014 Kannus I 2015 Tapani Erkkilä puheenjohtaja Aila Niemonen jäsen Irmeli Annanolli jäsen Pentti Kuusisto jäsen,/ Marita Toivonen jäsen

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Sisältö. Arviointikertomus

Sisältö. Arviointikertomus Arviointikertomus 2015 1 Sisältö Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 2 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan kokoonpano... 3 1.3. Tilintarkastus

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS 1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1. Kokoonpano Ulvilan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja Pentti Tuomola varalla Minna

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Keskus 09 7711 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi. Rautjärven kunta. Vuoden 2012 tilinpäätösanalyysi. Ulla-Maija Tuomela, JHTT, KHT

Keskus 09 7711 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi. Rautjärven kunta. Vuoden 2012 tilinpäätösanalyysi. Ulla-Maija Tuomela, JHTT, KHT Keskus 09 7711 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Rautjärven kunta Vuoden 2012 tilinpäätösanalyysi Ulla-Maija Tuomela, JHTT, KHT JHTT-yhteisö

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Rantasalmen kunta Tarkastuslautakunta

Rantasalmen kunta Tarkastuslautakunta Rantasalmen kunta Tarkastuslautakunta 1 2 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA Kunnanvaltuusto on valinnut tarkastussäännön mukaisesti viisi tarkastuslautakunnan jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015 VALTIMON KUNTA 1 (5) Tarkastuslautakunta 19.5.2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015 1 Tilintarkastuksen toteuttaminen Valtimon kunnan vuosien 2013 17 hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta

Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Raportin sivumäärä 6 2015 KPMG Oy Ab, 8 Finnish Iimited Iiability company and 8 member firm of the KPMG network of independent member firma affiliated

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen TARKAST USLAUT AKUNTA 1 ARVIOINT IKERT OMUS VUODELT A 2011 1. Tarkastuslautakunta Ranuan kunnan tarkastuslautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudella 2009-2012 ovat: Varsinainen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Päätösesitys: Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa toimintavuoden 2014 arviointikertomuksen ja jättää sen valtuuston käsiteltäväksi.

Päätösesitys: Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa toimintavuoden 2014 arviointikertomuksen ja jättää sen valtuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta, vaalikausi 38 27.05.2015 2013-2016 Kunnanvaltuusto 63 15.06.2015 Tekninen lautakunta 101 13.08.2015 Vuoden 2014 arviointikertomus 15/02/2014 Tarkastuslautakunta, vaalikausi 2013-2016

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 21 12.2.2013 Asianro 183/02.02.00/2013 105 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 12.2.2013

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016 AIKA Tiistai 31.5.2016 kello 15.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut.

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut. Kaupunginhallitus 217 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 44 10.11.2014 Kaupunginhallitus 243 24.11.2014 Kaupunginhallitus 256 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 54 15.12.2014 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20 l8kohdalla KASTUS Matti Matikainen Varapuheenjobtaja KOKOUSAIKA Maanantai kb 13.00 18.20 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo. kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Eero Kukkonen Puheenjobtaja LAILLISUUS

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

Kannuksen kaupunki. Talouden tasapainottaminen

Kannuksen kaupunki. Talouden tasapainottaminen Kannuksen kaupunki Talouden tasapainottaminen 2013 2017 Talouden tasapainottaminen 2013 2017 2 Sisältö 1. Lähtökohdat... 3 1.1 Tilinpäätökset 2011 ja 2012... 4 1.2 Talouden kehitysnäkymät ja valtionosuusrahoituksen

Lisätiedot