Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankinta 1.1.2016-31.12.2019"

Transkriptio

1 Ikäihmisten lautakunta Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankinta / /2015 Ikäla 47 Ikäihmisten lautakunta hyväksyi , 17 ikääntyneiden te hos te tun palveluasumisen kilpailuttamisen ja tarjouspyynnön. Hankittavan palvelun sisällössä ja kilpailutuksessa on otettu huomioon seuraa via asioita: Vanhuspalvelulaki (980/2012) ja ikääntyneiden laa tusuo si tus (STM julkaisuja 2013:11), kaupunkistrategia , palve lu- ja hankintapoliittiset linjaukset , ikään ty mis po liit ti nen ohjelma , tuleva sote-uudistus, edus kun nan apu lais oi keus-asia mie hen esittämät huomiot, asiakaskyselyn tu lok set, välitön pa lau te asiakkailta ja omaisilta sekä sisäisiltä ja ul koi sil ta yh teis työ ta hoil ta, voimassa olevassa puitesopimuksessa ja val von nas sa havaitut tar ken nus ta vaativat asiat. Kilpailutukseen liitettiin optiona yleislääkäripalvelujen hankinta pal ve luasumis käyt töön samalle ajanjaksolle. Tarjouspyynnön valmisteluvaiheessa järjestettiin palveluntuottajille keskuste lu ti lai suus, jossa heillä oli mahdollisuus tuoda esille tuot ta jan nä kökul maa palvelun sisältöön ja laatuvaatimuksiin ti lai suu des sa esi te tyn tarjouspyyntöluonnoksen pohjalta. Tämän li säk si palveluntuottajille on järjestetty koulutusta hankintalaista ja pal ve lu asu mi sen ke hit tä mi ses tä. Ostopalveluna järjestettävä ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen käsit tää n. 430 paikkaa. Puitesopimukset tehdään ajalle ja niitä voidaan yhtei ses ti sopien jatkaa vuosi kerrallaan, enintään vuosiksi 2020 ja Puitesopimuksen piiriin tulevan hankinnan arvo koko sopimuskaudelta on noin 100 miljoonaa euroa, sisältäen optiovuodet. Kilpailutus on hoidettu avoimella menettelyllä. Hankintailmoitus julkais tiin HILMA-ilmoituskanavalla Palveluntuottajilla oli mahdollisuus tehdä tarkentavia lisäkysymyksiä mennessä. Kysymyksiä saatiin 50 kpl. Vastaukset julkaistiin kilpai lu tus jär jes tel mäs sä kaikille tarjoukseen tutustuneille Kysymyk set ja vastaukset ovat esityslistan oheis ma te ri aa li na nro 1. Tarjousten jättöaika päättyi Määräaikaan mennessä 19 palvelun tuot ta jaa jätti 29 tarjousta: Kymijoen Hoiva ry, Mehiläinen Oy, Kouvolan Palvelukotiyhdistys ry, Kou volan Dementia- ja Kehitysvammaisten Ryhmäkoti ry, Attendo Oy, Hir ve län Hoivakoti Oy, Hoitokoti Peiponpesä Oy, Iitin Eh too ko ti yh dis tys ry, Provesta Oy, Esperi Care Oy, Kyyhkylän Palvelukeskus Oy/Haa nojan palvelukeskus, Kuusankosken Seudun Van hain huol to yh dis tys ry, Elimä en

2 Puustelli ry, Invalidiliiton Asumispalvelut Oy, Val kea lan Iltatähti ry, Mainio Vire Oy, Demik Oy, Hoivakoti Aamurusko ja Me di vi da Care Oy. Avauspöytäkirja on esityslistan oheismateriaalina nro 2. Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Tarjoukset on käsitelty kolmessa vaiheessa: 1) Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjoajien arvioinnin tarkoituksena on selvittää tarjoajan edellytykset suoriu tua palvelujen tuottamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Tarjouskilpailusta suljetaan pois tarjoajat, jotka ovat laiminlyöneet vero jen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen, mikäli tarjoajalla ei ole esittää maksusuunnitelmaa tai joita koskee han kin ta lain mu kai nen poissulkemisperuste. Palveluntarjoajan toiminnan tulee kattaa lain yksityisistä so si aa li pal ve luista 2011/922 asettamat vaatimukset. Pal ve lun tuot ta jal la tulee olla so pimuk sen voimaantulopäivämäärästä lähtien tar joa mal leen toi min nal le lupa, toimitilat ja toimintavalmius sekä vi ran omai sen hyväksymä kir jal li nen palo- ja pelastussuunnitelma, jon ka liitteenä on tur val li suus sel vi tys. Tarjousvaiheessa lu paa ei tarvitse olla. Tarjousvertailun ensimmäistä vaihetta laadittaessa tarkastettiin mm. seuraa vi en todistusten asianmukaisuus: - Tilaajavastuulain edellyttämät todistukset. - Valviran tai aluehallintoviraston myöntämä lupa. Perustettavien yksiköiden osalta lupa tulee toimittaa ennen toiminnan aloittamista. - Todistus vastuuvakuutuksesta. Kaikki palveluntuottajat todetaan kelvollisiksi osallistumaan var si nai seen tarjousvertailuun. 2) Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjousvertailun toisessa vaiheessa tarkastetaan, että hyväksyttävät tarjouk set vastaavat tarjouspyyntövaatimuksia niin tarjousasiakirjan muodon kuin palvelun sisällön ehtojen kannalta. Tarjouspyynnön mukaisuutta tarkastettaessa käytiin läpi seuraavat asiat: - Tarjoaja on sitoutunut kaikkiin tilaajan edellyttämiin vaatimuksiin. - Koulutetun henkilökunnan mitoitus on 0,6. Sairaanhoitajien osuus hoitohenkilöstöstä 10 %. - Asumispalveluyksikkö sijaitsee Kouvolassa tai enintään 30 km etäisyydellä Kouvolan keskustasta, 10 % poikkeama sallitaan. Asumispalveluyksiköllä on kirjallinen asumispalveluyksikön pelastussuunnitelma, jonka liitteenä on poistumisturvallisuusselvitys.

3 Tarjouskilpailusta hylätään yhteensä kuusi tarjousta. Hylkäämisen pe rustee na on: a) Puutteet henkilöstömitoituksessa: Tarjouspyynnössä edellytetään koulutetun hoitohenkilökunnan mi toi tuk seksi 0,6 hoitotyöntekijää asukasta kohden. Palvelukuvauksen koh das sa 4.2. todetaan lisäksi seuraavaa: Toimintayksikön johtaja voidaan las kea hoitohenkilöstömitoitukseen, jos hänen vas tuu alu een sa asu mis pal ve lu jen asukasluku on alle 30, kuitenkin vain siltä osin kuin hän osal lis tuu välittömään (asukaskohtaiseen) hoi to työ hön. Johtajaa ei huo mioi da mitoituksessa lainkaan, jos vastuua lueen asumispalvelujen asu kas lu ku on 30 tai yli. tai b) Puutteet arkkitehtisuunnittelussa: Tarkkojen neliötietojen puuttuminen johtaa vuokran määrittelyssä epä tarkkuu teen ja vertailukelvottomuuteen. Tarjouspyyntöä koskevien li sä ky symys ten vastauksissa on määritelty, että tarjottavasta koh tees ta tu lee esittää mm. piirustukset. Lisäksi tarjouksesta puuttuu pyy det ty sel vi tys asuinhuoneiden tiedoista, jonka avulla voidaan tar kis taa ilmoitetun vuok ran laskentatapa. Tarjouskilpailusta hylätään tarjouspyynnön vastaisina liitteessä nro 1 maini tut palveluntuottajat. 3) Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu Tarjousten vertailu suoritetaan yksikkökohtaisesti seuraavien arviointiperusteiden mukaan: Hinnan painoarvo 80 % (pistettä) 1) Ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan hinta euroa/ vrk 2) Aterioiden hinta euroa/ vrk 3) Vuokra, sisältäen sähkö- ja vesimaksut sekä vyörytetyt neliöt euroa/ vrk Edullisin hinta yhteensä euroa/ vrk Vertailuhinta muodostuu tilaajan maksaman ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan sekä asiakkaan maksamien ateria- ja vuokrakulujen yhteen las ketuis ta vuorokausihinnoista. Edullisimmalle vuo ro kau si hin nal le annetaan 80 pistettä ja muille pisteet jae taan parhaimpaan tar jouk seen suhteutettuna. Laadun painoarvo 20 % (pistettä) Laadullisten tekijöiden pisteytys on muodostettu seitsemästä laa dul li ses ta asiasta:

4 1. Fysioterapeutin palvelut (max 3 p.) Palveluntuottaja järjestää asiakkaan kuntouttamiseen vaadittavaa fy siotera peutin palvelua/konsultaatiota ilman erillistä pal ve lu mak sua. Fy sioterapeut ti on asumisyksikössä tavoitettavissa asiak kaan kun tou tuk sen tarpeen vaatiessa ilman erillistä lääkärin lähetettä. Kyllä = 3 pistettä Ei = 0 pistettä 2. Ohjattu lihaskuntoa ylläpitävä liikunta (max 4 p.) Vähimmäisvaatimuksena kahtena päivänä viikossa (n.20 min/asukas/ päivä) 2 = 0 pistettä 3 = 2 pistettä 4 = 4 pistettä 3. Ohjattu virike- ja ajanvietetoiminta (max 4 p.) Vähimmäisvaatimuksena kolmena päivänä viikossa (n. 30 min/asukas/päivä) 3 = 0 pistettä 4 = 2 pistettä 5 = 4 pistettä 4. Vapaaehtoistyön verkosto (max 3 p.) Omaisten antaman avun lisäksi palveluyksiköllä on vapaaehtoistyön verkos to. Säännöllisesti (vähintään kerran kuukaudessa) toimivien vapaaeh tois ten määrä (itsenäisesti toimiva vapaaehtoistyöntekijä = 1 tai ryhmä esim. martat =1) 0 = 0 pistettä suurin annettu määrä, enintään 6 kpl = 3 pistettä 5. Toimitilat (max 2 p.) Asumisyksikön Avin/Valviran toimiluvan asukasmäärästä vähintään 90 %:lla on yhden hengen huone omilla henkilökohtaisilla saniteettitiloilla. Kyllä = 2 pistettä Ei = 0 pistettä 6. Ulkoilumahdollisuudet (max 2 p.) Asumisyksikön asukastiloista on esteetön, asukkaan omatoimista ul koilua edistävä kulku aidatulle ulkopiha-alueelle. (Asukas pääsee siir ty mään ulkoilutilaan itsenäisesti, ilman henkilökunnan apua. Par ve ke ei vas taa ulkoilupihaa.) Kyllä kaikille asukkaille = 2 pistettä Kyllä osalle asukkaista = 1 pistettä Ei ollenkaan = 0 pistettä 7. Hoitovuoteet (max 2 p.) Palveluyksikössä on tarjoajan kustannuksella hankitut sähkökäyttöiset hoi-

5 to vuo teet ja niihin sopivat patjat Kyllä kaikilla asukkailla = 2 pistettä Ei kaikilla asukkailla = 0 pistettä Kaikista laatulupauksista pyydettiin erilliset selvitykset, kuinka asia on toteu tet tu tarjotussa asumispalveluyksikössä. Selvitysten perusteella seuraavia tarjouksia ja niiden laatupisteitä joudutaan tarkistamaan vastaamaan tarjouspyynnön vaatimuksia: Attendo Oy/Kankaro 2, Peiponpesä Oy, Kuusankosken Seudun Vanhainhuol to yh dis tys ry, Attendo Oy/Kankaron hoivakoti, De mik Oy/Hoi vako ti Iltatuuli, Elimäen Puustelli ry/korian palvelukeskus, Hir ve län Hoivakoti Oy, Demik Oy/Hoivakoti Iltatuuli (2) ja Kouvolan De men tia ja Kehitysvammaisten Ryhmäkoti ry/ehtookartano. Tar kis te tut laa tu pis teet ja perustelut ovat liitteenä olevassa tar jous ver tai lus sa. Tarjousten arviointi on valmisteltu työryhmässä, johon kuuluvat ikään tyneiden palveluiden johtaja Arja Kumpu, asiakkuuspäällikkö Mer vi Taka la, hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä ja han kin ta-asian tun ti ja Hen na Eloranta. Tarjousvertailu on esityslistan liitteenä nro 2. Puitesopimuskumppaneiksi hyväksytään kokonaistaloudellista edulli suutta kuvaavassa järjestyksessä liitteessä nro 3 mainitut pal ve luntuot ta jat. Hankintapäätös on ehdollinen siihen saakka kunnes kaikki tar jouspyyn nössä vaaditut luvat ja tarjouksessa ilmoitetut asiat ovat kun nos sa. Kesken hankintakauden valmistuvien koh tei den tar jous ten ehdollisuus perustuu palvelua sumisyksiköiden myö häi sem pään palvelun aloittamiseen ja muiden tarjoajien osalta sähköisten hoi to sän ky jen myö häi sem pään hankintaan. Puitesopimukset voidaan al le kir joit taa vasta, kun kaikki tarjouksessa ilmoitetut asiat ovat to den ne tus ti hoidettu. Tilaaja ei takaa puitesopimuksella kaikkien hoitopaikkojen käyttöä, eikä pui te so pi muk sen tehneellä palveluntuottajilla ole velvollisuutta pi tää hoitopaik ko ja vapaana. Tilaaja sijoittaa asukkaat pui te so pi muk sen teh neil le palveluntuottajille yksilökohtaisilla maksusitoumuksilla tai pää tök sil lä. Ennen osoitetut asukkaat tulevat uuden pui te so pi muk sen piiriin jatkaen asumistaan nykyisissä asu mis pal ve lu yk si köis sään. Asumispaikan valintaa ohjaa ensisijaisesti kilpailutuksen tulos, mutta asumis paik kaa valittaessa otetaan huomioon asiakkaan tilanne kokonaisvaltaisesti, ja alueellisesti pyritään turvaamaan asiak kaan so si aa lis ten suhteiden ja elinympäristön säilyminen. Jos ny kyi nen pal ve lun tuot ta ja ei tule valituksi puitejärjestelyyn, asukkaan asu mi sen jatkuvuus py ri tään varmistamaan, eikä hänen pää sään töi ses ti tarvitse muuttaa pois asumisyksiköstä. Asia ratkaistaan aina asia kas koh tai ses ti. Optio yleislääkäripalvelujen palvelujen tarjoamisesta palveluasumisen käyt töön

6 Tarjoajille annettiin mahdollisuus halutessaan tarjota yleis lääkäripalveluja palveluasumisen käyttöön. Hinta sisältää kaikki pal ve lun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset, kuten matkakulut. Ali hank ki joi den käyttö sallitaan. Tehtävään tarjottavan yleislääkärin on oltava Suo mes sa itsenäisesti lääkärinammattia harjoittamaan oi keu tet tu hen ki lö, jolla on hyvä suomenkielen suullinen ja kirjallinen tai to. Tilaajalla ei ole määräostovelvoitetta. Palvelua voidaan käyt tää tarvittaessa. Yleis lää kä ripal ve lus ta laaditaan erillinen so pi mus. Optiona hyväksytään yleislääkäripalveluja tarjoavat liitteessä nro 4 mai nitut palveluntuottajat. Asiakokonaisuuden oheismateriaalit ja liitteet ovat julkisia vasta päätök sente on jälkeen. Lisätietoja: Asiakkuuspäällikkö Mervi Takala, puh , mervi.takala(a)kouvola.fi ja hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä, p , marja-liisa.jyrkila(at)kouvola.fi Ikääntyneiden palvelujen johtajan ehdotus: Päätetään, että puitesopimuskumppaneiksi hyväksytään ko ko nais ta loudellis ta edullisuutta kuvaavassa järjestyksessä liitteessä nro 3 mai ni tut palveluntuottajat se kä hyväksytään optiona tarjotut yleis lää kä ri pal ve lut asumispalvelujen käyttöön. Hylätään kuusi tarjousta tarjouspyyntöä vastaamattomina. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa. Ikäihmisten lautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Tarjousten valintaperuste ja vertailuperusteet

Tarjousten valintaperuste ja vertailuperusteet Kunnanhallitus 339 08.09.2014 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 545/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 339 Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011. Pal

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 43. Liite Otsikko Sivu 22 1 NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN TARKISTA-

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 43. Liite Otsikko Sivu 22 1 NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN TARKISTA- KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 43 Hyvinvointilautakunta 29.03.2011 AIKA 29.03.2011 klo 16:30-20:20 PAIKKA Jokirannan koulu KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 22 1 NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN

Lisätiedot

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 63

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.08.2015 AIKA 19.08.2015 klo 17:30-19:55 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 28.08.2014 ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 Peruspalvelulautakunta päätti 20.5.2014 / 52 hankkia

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58

Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Tekninen lautakunta Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58 Kokouspaikka Teknisten palvelujen kokoushuone, Isoharjantie 6 4. krs Asiat Otsikko Sivu 1 Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Kunnanhallitus 211 15.09.2014 Kunnanhallitus 271 24.11.2014 Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Khall 211 Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 040 091 5660.

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 Hallitus 360 20.09.2013 Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 H 360 (Valmistelijat: vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen ja pal ve lu suun nit te li ja Seija Sa lomaa) Kainuun

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerr. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 Laillisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Yhtymähallitus Aika 22.01.2015 klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika 28.09.2015 kello 14:00-16:19

Kokousaika 28.09.2015 kello 14:00-16:19 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 15/2015 1 Kunnanhallitus Kokousaika 28.09.2015 kello 14:00-16:19 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 147 Kiinteistö Oy Siilinjärven Teollisuustie

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25 Tekninen lautakunta Kokousaika 10.03.2015 klo 16:00-18:55 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804. Kaupunginhallitus 10.11.2014. Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804. Kaupunginhallitus 10.11.2014. Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 294-305 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Kunnanhallitus 252 02.09.2013 Kunnanhallitus 321 21.10.2013 KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO / HOVINTIE 7 C JA D / YMPÄRIVUOROKAUTINEN PALVELUASUMINEN

Kunnanhallitus 252 02.09.2013 Kunnanhallitus 321 21.10.2013 KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO / HOVINTIE 7 C JA D / YMPÄRIVUOROKAUTINEN PALVELUASUMINEN Kunnanhallitus 252 02.09.2013 Kunnanhallitus 321 21.10.2013 KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO / HOVINTIE 7 C JA D / YMPÄRIVUOROKAUTINEN PALVELUASUMINEN 368/43/439/2013 KHALL 252 Viimeisimmän väestöennusteen

Lisätiedot