TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJABAROMETRI 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJABAROMETRI 2013"

Transkriptio

1

2 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 84 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Kirsi Angerpuro TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJABAROMETRI 2013

3 Turun ammattikorkeakoulun Puheenvuoroja 84 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2014 ISBN (painettu) ISSN (painettu) Painopaikka: Suomen yliopistopaino Juvenes Print Oy, Tampere 2014 ISBN (pdf) ISSN (elektroninen) Myynti & jakelu: Painotuote

4 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1 TAVOITE JA TOTEUTUS 5 2 AINEISTON KUVAILU 6 3 TULOKSET Kokonaistyytyväisyys ja ennakko-odotuksiin vastaaminen Opetusjärjestelyt, HOPS ja muut opiskelua koskevat asiat Messi-intranet Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet Yhteisöllisyys ja ilmapiiri Projektiopiskelu Ohjaus ja perehdyttäminen Opinnäytetyö 34 4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 36 LÄHTEET 41 LIITTEET 42

5 ESIPUHE Ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat korkeakouluyhteisön jäseninä oikeutettuja vaikuttamaan opetuksen ja koko korkeakoulun kehittämiseen. Oppivan korkeakouluyhteisön jäsenenä opiskelijalla voidaan katsoa olevan sekä oikeus että velvollisuus osallistua korkeakoulun kehittämiseen. Toisaalta ammattikorkeakoulujen tulosperusteinen rahoitusmalli nostaa opintojen edistämisen keskiöön. Korkeakoulun tulee tuntea opiskelijansa entistä paremmin sekä kerätä ja hyödyntää tietoa opiskelukokemuksista. On tärkeää kerätä tietoa opiskelua vaikeuttavista asioista ja kehittämiskohteista, mutta myös hyvin toimivista käytännöistä. Jokaiselle opiskelijalle mahdollinen osallistumisen tapa on palautteen antaminen. Palaute auttaa ammattikorkeakoulun opettajia, tukipalveluiden henkilöstöä ja johtoa kehittämään opetusta ja opiskelijapalveluita. Turun ammattikorkeakoulussa on tehty tutkintokoulutuksen opiskelijoille yhteinen palautekysely vuodesta 2002 lähtien. Opiskelijabarometri tuottaa aineistoa ammattikorkeakoulun sisäiseen arviointiin ja auttaa varmistamaan koulutuksen korkealaatuisuuden. Tässä raportissa käsitellään syksyllä 2013 tehdyn opiskelijakyselyn keskeiset tulokset. Opiskelijabarometrin raporttia voidaan pitää systemaattisena ja vakiintuneena menettelynä laatujärjestelmän tuottaman palautetiedon dokumentoinnissa. Barometrin perusteella saadaan kuva eri koulutusohjelmien opiskelukokemuksen laadullisista piirteistä. Raportti tarjoaa vertailukelpoisen palauteaineiston korkeakoulun johdon, päälliköiden sekä henkilöstön käyttöön. Kiitämme kaikkia opiskelijabarometriin vastanneita opiskelijoita. Seuraava barometri toteutetaan marras-joulukuussa Turussa Ismo Kantola kehitysjohtaja 4 Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 84

6 1 TAVOITE JA TOTEUTUS Turun ammattikorkeakoulussa on vuodesta 2002 lähtien toteutettu opiskelijabarometri, jonka avulla saadaan tutkintokoulutuksen opiskelijoilta palautetta opiskelusta ja erilaisten opiskelijapalvelujen toimivuudesta Opiskelijabarometri tuottaa myös opiskelijatyytyväisyysarvot koulutusohjelmittain toimintasuunnitelmien tuloskortteihin. Laadukkaaseen toimintaan kuuluu jatkuvan kehittämisen periaate. On tärkeää, että kerätty palaute johtaa kehittämistoimenpiteisiin ja että opiskelijoille syntyy aito tunne siitä, että heitä on kuultu. Palauteinformaation käsittely kertoo organisaation oppimiskyvystä. Vuoden 2013 opiskelijabarometri toteutettiin Internet-pohjaisella Webropol-kyselyohjelmalla anonyyminä kyselynä. Opiskelijoille lähetettiin sähköpostiviesti, jossa oli saate ja linkki kyselyyn. Kyselylinkit olivat sekä suomen- että englanninkielisenä. Ennen kyselyn päättymistä opiskelijoille lähetettiin kaksi muistutusviestiä. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri

7 2 AINEISTON KUVAILU Opiskelijabarometrin kohderyhmänä olivat AMK-tutkintoa suorittavat nuorten ja aikuiskoulutusten opiskelijat sekä ylempää AMK-tutkintoa suorittavat opiskelijat. Barometriin vastasi opiskelijaa. Vastaajien määrä laski edellisvuodesta noin kolmella sadalla. Vastausprosentti oli 26, joka on neljä prosenttiyksikköä edellisvuotta matalampi. Aineistossa oli mukana kaikkien koulutusohjelmien, toimipisteiden ja vuosikurssien opiskelijoita, vaikka vastausaktiivisuudessa olikin eroja. Koulutusohjelmat Vastausvaihtoehtoina olivat kaikki ne 57 koulutusohjelmaa, joissa on opiskelijoita. Viidennes koulutusohjelmista oli sellaisia, joissa vastausmäärät jäivät alhaisiksi ja/tai vastausaktiivisuus oli vähäistä. Vastaajien määrät ja vastausprosentit koulutusohjelmittain on esitetty liitteessä 2. Vastausaktiivisuus vaihteli koulutusohjelmittain. Yhteensä 16 koulutusohjelmassa vastausprosentti oli yli 30, mutta yhtä monessa vastausprosentti jäi alle 18. Kuvioon 1 on koottu koulutusohjelmat, joissa vastattiin aktiivisimmin. KUVIO 1. Korkeimmat vastausprosentit koulutusohjelmittain tarkasteltuna. 6 Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 84

8 Tulosalueet Turun ammattikorkeakoulu oli kyselyn toteutusaikoihin organisoitumassa neljään opetuksen tulosalueeseen aikaisemman kuuden sijaan: Liiketalous, ICT ja bioalat (käytetään myöhemmin lyhennettä LIB), Terveys ja hyvinvointi (TER- HY), Taideakatemia (TAI) sekä Tekniikka, ympäristö ja talous (TYT). Virallisesti organisoituminen tapahtui Hieman keskimääräistä laiskimmin barometriin vastattiin Taideakatemiassa, jossa vastausprosentti oli 20. Poikkeuksena oli journalismin koulutusohjelma, joiden opiskelijoista 44 % vastasi kyselyyn. Tulosalueista aktiivisimmin vastattiin LIB-tulosalueella, jossa vastausprosentti oli 30. TERHY- ja TYT -tulosalueilla vastaavat luvut oli 27 ja 22. Tulosalueet ovat kuitenkin opiskelijamäärältään suuria ja sisältävät paljon erilaisia koulutusohjelmia, joten tulosaluekohtainen tarkastelu ei välttämättä ole tarkoituksenmukainen. KUVIO 2. Vastaajien määrän jakauma tulosalueittain. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri

9 Toimipisteet Turun ammattikorkeakoulussa on opetusta seitsemässä eri toimipisteessä. Eniten opiskelijoita on Sepänkadun, Ruiskadun ja Lemminkäisenkadun toimipisteissä, joista myös enemmistö (75 %) vastaajista oli. KUVIO 3. Vastaajien määrän jakauma toimipisteittäin. Koulutustyyppi ja sukupuoli Suurin osa (83 %) kyselyn vastaajista oli nuorten AMK-tutkintokoulutuksessa opiskelevia. Vastausaktiivisuus vaihteli hieman eri koulutustyyppien mukaan. Kun vastausprosentit ylempää AMK-tutkintoa suorittavien ja nuorten AMKtutkintokoulutuksessa opiskelevien keskuudessa olivat 28 ja 27, oli vastaava luku aikuisten AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevilla 24. KUVIO 4. Vastaajien jakauma koulutustyypin mukaan. 8 Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 84

10 Sukupuolen mukaan tarkasteltuna naiset olivat hienoisena enemmistönä. Heidän osuutensa aineistosta oli 61 %. KUVIO 5. Vastaajien jakauma sukupuolen mukaan. Opintojen aloitusvuosi Kyselyyn vastanneista yli kolmasosa (36 %) oli ensimmäisen vuoden opiskelijoita, joille oli barometrissä joiltakin osin eri kysymykset kuin sitä aikaisemmin aloittaneille. Innokkuus vastata barometriin laski opintojen edetessä. KUVIO 6. Vastaajien jakauma opintojen aloitusvuoden mukaan. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri

11 3 TULOKSET Kyselyn tuloksissa ei käydä läpi jokaista kyselylomakkeen kysymystä vaan keskitytään seuraaviin teemoihin: henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS opiskelijoiden yhteisöllisyys Messi-intranet opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet projektiopiskelu ohjaus ensimmäisen vuoden opiskelijoiden perehdyttäminen ja opastus opinnäytetyö. Tuloksia kuvataan prosenttijakaumina sekä keskiarvoina. Kuvauksessa ja analysoinnissa käytettiin apuna Webropol-kyselyohjelmaa sekä tilastotieteelliseen analyysiin suunniteltua SPSS-ohjelmaa. Ensimmäisen vuoden opiskelijoille (vuonna 2013 opintonsa aloittaneet) oli yhteisten kysymysten lisäksi pelkästään heille tarkoitettuja kysymyksiä. Lisäksi muutamia kysymyksiä ei esitetty lainkaan ensimmäisen vuoden opiskelijoille eikä ylempää AMK-tutkintoa opiskeleville. 3.1 Kokonaistyytyväisyys ja ennakko-odotuksiin vastaaminen Opiskelijoiden kokonaistyytyväisyyttä mitattiin kysymyksellä Arvioi asteikolla 5 1 (5=erittäin tyytyväinen 1=erittäin tyytymätön), kuinka tyytyväinen olet opiskeluun Turun AMK:ssa? Kokonaistyytyväisyyden keskiarvoksi tullut 3,4 laski edellisvuoden keskiarvosta 3,7 (3,65), mutta on sama tai korkeampi kuin sitä aikaisempien vuosien keskiarvot. 10 Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 84

12 Opintojen aloitusvuoden mukaan tarkasteltuna uudet opiskelijat olivat tyytyväisempiä kuin useamman vuoden opiskelleet. Kun ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tyytyväisyyden keskiarvo oli 3,6, oli se toisen vuoden opiskelijoilla 3,4 ja kolmannen ja neljännen vuoden opiskelijoilla 3,2. Ensimmäisen vuoden opiskelijoista 61 % ilmoitti olevansa erittäin tai melko tyytyväisiä, kun vastaava osuus koko ammattikorkeakoulun tasolla oli 50 %. KUVIO 7. Kysymyksen Arvioi asteikolla 5 1 (5=erittäin tyytyväinen 1=erittäin tyytymätön), kuinka tyytyväinen olet opiskeluun Turun AMK:ssa vastauksen jakauma koko AMK:n tasolla ja ensimmäisen vuoden opiskelijoiden keskuudessa. Ylempää AMK-tutkintoa suorittavien ja aikuiskoulutuksessa opiskelevien kokonaistyytyväisyyden keskiarvo 3,6 oli hieman korkeampi kuin nuorten koulutuksessa olevien (3,4). Sukupuolen mukaan tarkasteltuna miehet (3,5) olivat naisia (3,3) hieman tyytyväisempiä. Koulutusohjelmittain tarkasteltuna tyytyväisyyden keskiarvot vaihtelivat 4,0 ja 2,5 välillä. Yleisin keskiarvo oli 3,3. Joka neljännen koulutusohjelman keskiarvoksi saatiin tämä luku. Taulukkoon 2 on koottu ne koulutusohjelmat, joissa kokonaistyytyväisyyden keskiarvot olivat korkeimmat. Koulutusohjelmat on koottu erikseen nuorten, aikuiskoulutuksen ja ylemmän AMK-tutkintokoulutuksen osalta. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri

13 TAULUKKO 1. Koulutusohjelmat, joissa koulutustyypeittään korkeimmat kokonaistyytyväisyyden keskiarvot. Nuorten koulutus Kokonaistyytyväisyyden keskiarvo Vastaajien määrä Vastausaktiivisuus Elektroniikan ko. (LIB) 3, % Liiketoiminnan logistiikan ko. (TYT) 3, % Ympäristöteknologian ko. (TYT) 3, % AMK:n tasolla (nuorten) 3,4 Aikuiskoulutus Kokonaistyytyväisyyden Vastaajien määrä Vastausaktiivisuus keskiarvo Suun terveydenhuollon ko. (TERHY) 4, % Sosiaalialan ko., Salo (LIB) 3, % Hoitotyön ko. (TERHY) 3, % AMK:n tasolla (aikuiskoulutus) 3,6 Ylempi AMK Kokonaistyytyväisyyden Vastaajien määrä Vastausaktiivisuus keskiarvo Ympäristöteknologian ko. (TYT) 4, % Teknologiaosaamisen johtamisen ko. (LIB) 3, % AMK:n tasolla (ylempi AMK) 3,6 Kriittisempiä opiskeluun kokonaistyytyväisyyden keskiarvolla mitaten olivat seuraavien nuorten koulutusohjelmien opiskelijat: palvelujen tuottaminen ja johtaminen (keskiarvo 2,5), kauneudenhoitoala (2,9) ja muotoilu (2,9). Ylempää AMK-tutkintoa opiskelevista kriittisempiä olivat kliinisen asiantuntijan koulutusohjelman opiskelijat (keskiarvo 2,9). Kokonaistyytyväisyyden keskiarvot koulutusohjelmittain on esitetty liitteessä 2. Opiskelijat saivat arvioida asteikolla 5 1 (5=erittäin hyvin 1=erittäin heikosti), onko koulutus vastannut ennakkotietojen perusteella muodostuneita odotuksia. Lisäksi oli mahdollisuus valita En osaa sanoa -vastaus. Kysymyksen keskiarvoksi tuli 3,4, joka on sama kuin kokonaistyytyväisyyden keskiarvo. Myös kysymyksen vastaukset jakaantuivat samansuuntaisesti kokonaistyytyväisyyttä mittaavan kysymyksen kanssa. Kysymykset korreloivat keskenään eli ne opiskelijat, joiden mielestä koulutus on vastannut ennakkotietojen perusteella muodostuneita odotuksia, ovat myös tyytyväisiä opiskeluun ja päinvastoin. 12 Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 84

14 3.2 Opetusjärjestelyt, HOPS ja muut opiskelua koskevat asiat Opiskelijoilta tiedusteltiin väittämien muodossa erilaisista opiskeluun liittyvistä asioista kuten opetusjärjestelyt ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Ovatko opetusjärjestelyt tarkoituksenmukaiset ja joustavat? Edellisvuoteen verrattuna opiskelijat ovat hieman tyytyväisempiä opetusjärjestelyihin eli siihen ovatko ne tarkoituksenmukaiset ja joustavat. Aikuiskoulutuksessa opiskelevat ovat tähän asiaan nuorten koulutuksessa opiskelevia tyytyväisempiä. Kun 43 % nuorten koulutuksen opiskelijoista on sitä mieltä siitä, että opetusjärjestelyt ovat tarkoituksenmukaiset ja joustavat, oli vastaava osuus aikuisopiskelijoiden keskuudessa 54 %. Tulosalueittain LIB:iin kuuluvat opiskelijat olivat muiden tulosalueiden opiskelijoita tyytyväisempiä opetusjärjestelyihin. KUVIO 8. Väittämän Opetusjärjestelyt ovat tarkoituksenmukaiset ja joustavat (opintojaksojen aikataulutus, opetusmateriaalin saatavuus, vaihtoehtoiset suoritustavat jne.) vastaus ten jakaumat. Opetusjärjestelyillä ja tyytyväisyydellä opiskeluun oli selvä yhteys. Opetusjärjestelyt ovat siten merkittävä tekijä tyytyväisyyden kokemuksen muodostumisessa. Niistä opiskelijoista (N=1031), jotka olivat täysin tai melko samaa mieltä siitä, Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri

15 että opetusjärjestelyt ovat tarkoituksenmukaiset ja joustavat, 69 % oli tyytyväisiä opiskeluun. Sen sijaan niistä opiskelijoista (N=519), jotka olivat täysin tai melko eri mieltä siitä, että opetusjärjestelyt ovat tarkoituksenmukaiset ja joustavat, vain 18 % oli tyytyväisiä opiskeluun. Koko ammattikorkeakoulun tasolla erittäin tai melko tyytyväisten osuus oli 50 %. Tulevatko opintojaksojen suoritusmerkinnät ajallaan? Opintosuoritusten merkitseminen ajallaan (kahden viikon kuluessa opintojakson päättymisestä) on parantunut vuosi vuodelta. Kun väittämän keskiarvo oli vuoden 2009 kyselyssä 2,7, oli vastaava luku nyt 3,3. Mutta edelleen opiskelijoista reilu neljännes (25 %) on väittämän kanssa täysin tai jokseenkin eri mieltä. Erityisesti Taideakatemiassa opiskelijat suhtautuivat tähän asiaan kriittisemmin, heistä 44 % oli väittämän kanssa eri mieltä. HOPSin hyödyllisyys opintojen suunnittelussa ja etenemisessä Opiskelijoista peräti 36 % on eri mieltä väittämän HOPSista on ollut hyötyä opintojesi suunnittelussa ja etenemisessä kanssa ja vain noin neljännes (27 %) on väittämän kanssa samaa mieltä. Väittämän keskiarvoksi tuli 2,8, joka on edellisvuoden keskiarvoa (2,9) matalampi. KUVIO 9. Väittämän Henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta (HOPS) on ollut hyötyä opintojesi suunnittelussa ja etenemisessä. vastausten jakaumat. 14 Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 84

16 Reilu kymmenes (12 %) ei osannut sanoa, onko HOPSista ollut hyötyä opintojen suunnittelussa ja etenemisessä. Tämä osuus oli vielä suurempaa ensimmäisen vuoden opiskelijoiden keskuudessa, joista joka viides (19 %) valitsi vastausvaihtoehdon En osaa sanoa. Tämä on selitettävissä osin sillä, että kun ensimmäisen vuoden opiskelijoilta kysyttiin, onko heille vahvistettu HOPS, 27 % valitsi Ei-vastauksen. Toisaalta ensimmäisen vuoden opiskelijoiden on myös vaikeampi ottaa kantaa siihen, onko HOPSista ollut hyötyä opintojen etenemiseen, kun opintoja on vain vähän takana. Opiskelijabarometrin perusteella voidaan todeta, että ammattikorkeakoulun HOPS-käytännöissä on edelleen kehittämistarpeita. Kaikilla opiskelijoilla tulee olla hyväksytty HOPS. Opintojen valitseminen muista koulutusohjelmista Turun ammattikorkeakoulun tutkintosäännön mukaan vapaasti valittavia opintoja on tutkinnossa 30 opintopistettä (sosiaali- ja terveysalalla 15 op). Opiskelijoiden pitäisi siten valita opintoja myös muiden kuin oman koulutusohjelman tarjonnasta. Opiskelijabarometrin tulosten mukaan kuitenkin peräti 56 % opiskelijoista ilmoitti, ettei ole edes etsinyt HOPSiinsa sopivia opintojaksoja Turun ammattikorkeakoulun muiden koulutusohjelmien opetustarjonnasta. Osuus on edellisvuodesta (54 %) jopa hieman noussut. KUVIO 10. Väittämän Olen etsinyt HOPSiini sopivia opintojaksoja Turun AMK:n muiden koulutusohjelmien opetustarjonnasta. vastausten jakaumat. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri

17 Tutkintosäännön linjaus valinnaisuuden lisäämisestä ei tällöin toteudu. Tämä voi osin selittää myös sen, miksi opiskelijat eivät koe HOPSia hyödylliseksi: opintoja valitaan vain oman koulutusohjelman tarjonnasta. Opiskelijoilla voi olla myös vaikeuksia lukujärjestysteknisistä syistä valita opintoja muiden tarjonnasta. TAULUKKO 2. Opiskeluun liittyvien väittämien jakaumat ja keskiarvot (asteikko 5 1). Opiskelua koskevat väittämät Opetusjärjestelyt ovat tarkoituksenmukaiset ja joustavat (opintojaksojen aikataulutus, opetusmateriaalin saatavuus, vaihtoehtoiset suoritustavat jne.) Opetuksessa käytetään oman oppimisen kannalta monipuolisia ja hyödyllisiä opetusmenetelmiä. Opintojaksojen suoritusmerkinnät tulevat ajallaan (kahden viikon kuluessa opintojakson päättymisestä). Osaan hyödyntää SoleOPSissa olevaa opetussuunnitelmaa ja toteutussuunnitelmaa. Olen etsinyt HOPSiini sopivia opintojaksoja Turun AMK:n muiden koulutusohjelmien opetustarjonnasta. Henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta (HOPS) on ollut hyötyä opintojesi suunnittelussa ja etenemisessä. 5= täysin samaa mieltä = täysin eri mieltä En osaa sanoa Keskiarvo 7,5 % 36,7 % 32,3 % 18,3 % 4,1 % 1,2 % 3,3 7,8 % 35,3 % 34,8 % 17,7 % 3,7 % 0,7 % 3,3 16,1 % 30,5 % 19,3 % 18,4 % 6,4 % 9,3 % 3,3 14,9 % 30,6 % 24,6 % 17,5 % 8,2 % 4,1 % 3,3 8,9 % 14,1 % 13,9 % 18,8 % 37,6 % 6,8 % 2,3 7,9 % 19,1 % 24,7 % 22,3 % 14 % 12 % 2,8 16 Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 84

18 3.3 Messi-intranet Messi on henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteinen intranet. Edellisvuoteen verrattuna opiskelijoiden kokemukset eri Messi-sivujen (Opiskelu-, Koulutusohjelmat- ja Kampussivut) hyödyllisyydestä ovat samansuuntaiset. Barometrin tulosten perusteella parhaiten toimivat Messin sivut ovat ammattikorkeakoulun yhteiset Opiskelu-sivut. Opiskelijoista noin puolet (54 %) oli sitä mieltä, että on saanut Messin Opiskelu-päävalikon sivuilta hyödyllistä ja ajantasaista tietoa opiskeluun liittyvistä asiois ta. Opiskelijoista 15 % oli asiasta eri mieltä. Väittämän keskiarvoksi tuli 3,5. Väittämän Olen saanut Messin Koulutusohjelmat-sivuilta hyödyllistä ja ajantasaista tietoa opiskeluun liittyvistä asioista. kansa samaa mieltä oli 37 % ja eri mieltä joka viides. Väittämän keskiarvoksi tuli 3,2. Messin Kampus-sivut ovat vastausten perusteella vähiten käytetyt sivut, sillä opiskelijoista lähes joka neljäs (23 %) valitsi vastausvaihtoehdon En osaa sanoa. Väittämän keskiarvoksi tuli 2,8. Tyytyväisimpiä Kampus-sivuihin ovat Salon toimipisteen opiskelijat, joista 41 % oli väittämän Olen saanut Messin Kampus-sivuilta hyödyllistä tietoa toimipisteeni käytännöistä. kanssa samaa mieltä. Vastaava osuus koko ammattikorkeakoulun tasolla oli vain 22 %. TAULUKKO 3. Messiin liittyvien väittämien jakaumat ja keskiarvot (asteikko 5 1). Opiskelua koskevat väittämät Olen saanut Messin Opiskelu-sivuilta hyödyllistä ja ajantasaista tietoa opiskeluun liittyvistä asioista. Olen saanut Messin Koulutusohjelmatsivuilta hyödyllistä ja ajantasaista tietoa opiskeluun liittyvistä asioista. Olen saanut Messin Kampus-sivuilta hyödyllistä tietoa toimipisteeni käytännöistä. 5= täysin samaa mieltä = täysin eri mieltä En osaa sanoa Keskiarvo 14,9 % 39,2 % 25 % 11,4 % 3,7 % 5,8 % 3,5 10,1 % 27,6 % 29,6 % 15,5 % 5,4 % 11,9 % 3,2 4,7 % 16,9 % 25,1 % 19,9 % 10,8 % 22,5 % 2,8 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri

19 3.4 Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet Reilu kolmannes (36 %) opiskelijoista kokee, että opiskelijalla on mahdollisuus osallistua opetuksen ja opiskelun kehittämiseen, mutta noin joka neljäs (23 %) on asiasta eri mieltä. Parhaimmat vaikutusmahdollisuudet koettiin seuraavissa nuorten koulutuksen koulutusohjelmissa: sosiaaliala (Salo), ympäristöteknologia, liiketalous (Salo) ja liiketoiminnan logistiikka. Näissä keskiarvot olivat yli 3,6. Sen sijaan seuraavissa nuorten koulutuksen koulutusohjelmissa taas oli suhteellisesti eniten niitä, joiden mielestä opiskelijalla ei ole mahdollisuutta osallistua opetuksen ja opiskelun kehittämiseen: kauneudenhoitoala, palvelujen tuottaminen ja johtaminen, esittävä taide sekä elokuva ja televisio. Näissä keskiarvot jäivät alle 2,9. KUVIO 11. Väittämän Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua opetuksen ja opiskelun kehittämiseen. vastausten jakaumat. Osassa koulutusohjelmia mahdollisuudet osallistua kehittämiseen voivat olla heikommat kuin toisissa, mutta syy voi olla myös siinä, ettei opiskelijoilla ole tarpeeksi tietoa näistä mahdollisuuksista. Kun ensimmäisen vuoden opiskelijoilta kysyttiin, miten perehdytys ja opastus on sujunut, Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet opintojen kehittämiseen -kysymyksessä vastaajat jakaantuivat kahtia: kolmasosa opiskelijoista oli sitä mieltä, että perehdytys ja opastus on sujunut erinomaisesti tai hyvin ja vajaa kolmannes (29 %) oli sitä mieltä, että heikosti ja melko heikosti. 18 Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 84

20 KUVIO 12. Väittämän Koulutusohjelmassani tehdään palautteen perusteella parannuksia opetukseen ja opetusjärjestelyihin. vastausten jakaumat lukuun ottamatta 1. vuoden opiskelijoita. Vastaajat jakaantuivat kahtia, kun tiedusteltiin tehdäänkö koulutusohjelmassa palautteen perusteella parannuksia opetukseen ja opetusjärjestelyihin. Niiden osuus (30 %), joiden mielestä palautteen perusteella ei tehdä parannuksia, oli hieman suurempi kuin niiden (27 %), joiden mielestä palautteen perusteella tehdään parannuksia. Opiskelijoista 16 % ei osannut ottaa kantaa asiaan. Edellä mainitut luvut eivät sisällä ensimmäisen vuoden opiskelijoiden vastauksia. Seuraavien nuorten koulutuksen koulutusohjelmien opiskelijat kokevat muita useammin, että palautteen perusteella tehdään parannuksia opetukseen ja opetusjärjestelyihin: sosiaaliala (Salo), kirjasto- ja tietopalvelu, tietojenkäsittely (Turku) ja ympäristöteknologia. Näiden koulutusohjelmien kohdalla keskiarvot olivat yli 3,5. Sen sijaan seuraavien koulutusohjelmien opiskelijat olivat kriittisimpiä asian suhteen: kauneudenhoitoala, muotoilu, palvelujen tuottaminen ja johtaminen, esittävä taide ja rakennustekniikka. Näissä keskiarvot jäivät alle 2,6. Kaikkien koulutusohjelmien keskiarvot löytyvät liitteestä 2. Ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat keskimääräistä useammin sitä mieltä, että koulutusohjelmassa tehdään palautteen perusteella parannuksia opetukseen ja opetusjärjestelyihin, sillä heistä kolmannes oli väitteen kanssa samaa mieltä ja eri mieltä olevia oli vain joka kymmenes. Reilu kolmannes (36 %) ei osannut ottaa asiaan kantaa. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri

21 3.5 Yhteisöllisyys ja ilmapiiri Suurin osa opiskelijoista eli 77 % pitää oppimisilmapiiriä Turun ammattikorkeakoulussa hyvänä. Yhtä suuri joukko kokee kuuluvansa opiskelijaryhmään, jossa on hyvä yhteishenki. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kokemukset ovat tässä asiassa vieläkin positiivisemmat. KUVIO 13. Väittämän Koen kuuluvani opiskelijaryhmään, jossa on hyvä yhteishenki. vastausten jakaumat. Opiskelijat jakaantuivat kahteen joukkoon sen suhteen, toivovatko he enemmän kanssakäymistä opiskelijatovereiden kanssa. Tätä toivovien osuus (33 %) oli hieman suurempi kuin niiden (28 %), jotka eivät tätä toivo. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden keskuudessa tätä kanssakäymistä enemmän toivovien osuus oli keskimääräistä suurempaa (39 %). Sukupuolittain tarkasteluna miehet toivovat naisia enemmän kanssakäymistä opiskelijatovereiden kanssa. Väittämän sanamuodosta johtuen ei ole varmaa, halutaanko kanssakäymistä enemmän opiskelu- vai vapaa-ajalla. 20 Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 84

22 KUVIO 14. Väittämän Toivon enemmän kanssakäymistä opiskelijatovereiden kanssa. vastausten jakaumat. Valtaosa (83 %) opiskelijoista ilmoittaa, että hänellä on yksi tai useampi ystävä opiskelijatovereideni joukossa. Lähes joka kymmenes (9 %) opiskelija kokee itsensä usein ulkopuoliseksi opiskelijaryhmässänsä. KUVIO 15. Väittämän Koen että koulutusohjelmassani on riittävästi panostettu opiskelijoiden ryhmäytymiseen. vastausten jakaumat. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri

23 Opiskelijoilta tiedusteltiin mielipidettä siitä, onko heidän koulutusohjelmassa riittävästi panostettu opiskelijoiden ryhmäytymiseen. Vaikka enemmistö (64 %) kokee, että siihen on panostettu riittävästi, 13 % on asiasta eri mieltä. Seuraavien nuorten koulutuksen koulutusohjelmien opiskelijat antoivat parhaimmat arviot ryhmäytymiseen panostamisesta: ympäristöteknologia, kestävä kehitys, tuotantotalous ja bioanalytiikka. Näissä koulutusohjelmissa keskiarvot olivat yli 4,1, kun keskiarvo kaikkien vastaajien keskuudessa oli 3,8. TAULUKKO 4. Yhteisöllisyyttä ja opiskelijoiden kohtelua koskevien väittämien jakaumat ja keskiarvot (asteikko 5 1). Opiskeluilmapiiriä koskevat väittämät Oppimisilmapiiri Turun ammattikorkeakoulussa on hyvä. Koen kuuluvani opiskelijaryhmään, jossa on hyvä yhteishenki. Koulutusohjelmani opettajat ovat helposti lähestyttäviä. Minulla on yksi tai useampi ystävä opiskelijatovereideni joukossa. Koen, että koulutusohjelmassani on riittävästi panostettu opiskelijoiden ryhmäytymiseen. Opettajat kohtelevat opiskelijoita oikeudenmukaisesti. Toivon enemmän kanssakäymistä opiskelijatovereiden kanssa. Opintoni ovat vaikeutuneet epäasiallisen käyttäytymisen tai häirinnän vuoksi. Koen itseni usein ulkopuoliseksi opiskelijaryhmässäni. Olen kohdannut Turun ammattikorkeakoulussa rasismia. 1= täysin samaa mieltä = täysin eri mieltä En osaa sanoa Keskiarvo 25,7 % 50,9 % 16,3 % 5,4 % 1 % 0,7 % 4,0 41,2 % 36,4 % 13,4 % 5,9 % 2 % 1,1 % 4,1 29,7 % 43,6 % 18,9 % 6,3 % 1 % 0,6 % 4,0 58 % 25,4 % 8,6 % 4,1 % 2,7 % 1,3 % 4,3 28,4 % 35,5 % 20,2 % 9,7 % 3,3 % 2,8 % 3,8 26,1 % 43,5 % 19,2 % 7,5 % 2,5 % 1,3 % 3,8 9,9 % 22,7 % 33,8 % 19,1 % 8,9 % 5,6 % 3,1 * 1,3 % 3 % 5,8 % 13,7 % 73,7 % 2,5 % 1,4 * 2,4 % 6,3 % 10,3 % 17,2 % 62,2 % 1,7 % 1,7 * 0,9 % 1,6 % 2,8 % 7,9 % 81,9 % 4,9 % 1,2 * * Negatiivinen väittämä eli mitä pienempi keskiarvo, sen parempi. 22 Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 84

24 3.6 Projektiopiskelu Projektiopiskelua selvitettiin edellisvuodesta poiketen kahdella kysymyksellä, joista toisessa oli mainittu tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI). Viidesosa eli 19 % opiskelijoista vastasi kyllä, kun heille esitettiin kysymys Oletko suorittanut opintoja ammattikorkeakoulun ulkopuolisen yrityksen tai organisaation kanssa tehtävässä projektissa (tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminta, TKI)?. Mikäli laskuista jätetään pois ensimmäisen vuoden opiskelijat, osuus oli 26 %. Ensimmäisen vuoden opiskelijoista 8 % vastasi kyllä. Edellisvuoteen verrattuna näiden Kyllä-vastanneiden osuudet ovat hieman laskeneet. KUVIO 16. Kysymyksen Oletko suorittanut opintoja ammattikorkeakoulun ulkopuolisen yrityksen tai organisaation kanssa tehtävässä projektissa (tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminta, TKI)? Kyllä-vastausten jakaumat opintovuoden mukaan v ja v Opiskelijoista 43 % vastasi kyllä, heille esitettiin kysymys Oletko suorittanut opintoja jossakin projektissa?, Mikäli laskuista jätetään ensimmäisen vuoden opiskelijat pois, osuus oli 54 %. Ensimmäisen vuoden opiskelijoista 22 % vastasi kyllä. Opintojen suorittaminen projektiopiskelun muodossa kasvoi opintojen etenemisen myötä, mutta vielä kolmannenkin vuoden opiskelijoista 39 % ilmoitti, ettei ole suorittanut opintoja projektissa. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri

25 Opintojen suorittaminen projektissa näyttäytyy siis huomattavasti alhaisempana, kun kysymyksessä mainittiin opintojen suorittaminen projektissa ulkopuolisen yrityksen tai organisaation kanssa (tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminta, TKI). Tätä eroa voi selittää kahdella tavalla: opiskelijat osallistuvat laajasti myös ulkoisesti rahoitettaviin projekteihin, mutta vierastavat vastatessaan TKI-termiä. Toinen mahdollisuus on se, että opiskelijoista enemmistö osallistuu pienimuotoisiin projekteihin (ns. opiskelijaprojektit), jossa ei ole ulkoista rahoitusta. KUVIO 17. Kysymyksen Oletko suorittanut opintoja jossakin projektissa kyllä-vastausten jakaumat opintovuoden mukaan. Niille opiskelijoille (N=987), jotka ilmoittivat, että ovat suorittaneet opintoja jossakin projektissa esitettiin väittämä Olen saanut riittävästi ohjausta ja tukea projekteissa. Vastaajista puolet eli 51 % oli väittämän kanssa täysin tai melko samaa mieltä. Väittämän kanssa täysin tai melko eri mieltä olevia oli 17 %. Väittämän keskiarvoksi tuli 3,4 24 Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 84

26 Oletko saanut riittävästi ohjausta ja tukea projekteissa? KUVIO 18. Väittämän Oletko saanut riittävästi ohjausta ja tukea projekteissa? vastausten jakaumat. Kaikilta opiskelijoilta kysyttiin Oletko jatkossa kiinnostunut suorittamaan opintoja projekteissa? Noin puolet eli 45 % ilmoitti, että on jatkossa kiinnostunut suorittamaan opintoja projekteissa. Tämä osuus (58 %) oli selvästi suurempi niiden opiskelijoiden keskuudessa, jotka olivat jo suorittaneet opintoja jossakin projektissa. Sen sijaan niistä opiskelijoista, jotka eivät olleet suorittaneet opintoja projektissa, vain 37 % ilmoitti olevansa jatkossa olevansa kiinnostunut suorittamaan opintoja projekteissa. Tämä kertonee siitä, että opiskelijoille opintojen suorittaminen projektissa on ollut pääsääntöisesti myönteinen kokemus. Yllättävän moni eli 36 % vastasi, ettei tiedä onko kiinnostunut. Ensimmäisen vuoden opiskelijoista tämä osuus oli vieläkin suurempi eli 43 %. Oletko jatkossa kiinnostunut suorittamaan opintoja projekteissa? KUVIO 19. Väittämän Oletko jatkossa kiinnostunut suorittamaan opintoja projekteissa? vastausten jakaumat. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri

27 Barometrin vastausten perusteella opiskelijoilla ei näytä olevan kuitenkaan tarpeeksi tietoa mahdollisuudesta suorittaa opintoja projekteissa, sillä lähes puolet (48 %) oli väittämän kanssa täysin tai melko eri mieltä. Ensimmäisen vuoden opiskelijoista vieläkin suurempi osuus eli 56 % ilmoitti, ettei ole saanut tarpeeksi tietoa. Edellisvuoteen verrattuna tiedonsaantimahdollisuudet ovat kuitenkin parantuneet. Kun edellisvuonna väittämän keskiarvo oli 2,4, vastaava luku on nyt 2,7. KUVIO 20. Väittämän Olen saanut tarpeeksi tietoa mahdollisuudesta suorittaa opintoja projekteissa vastausten jakaumat v ja v Barometrin vastausten perusteella valmius opiskella projektinomaisesti lisääntyy erityisesti ensimmäisen opintovuoden jälkeen. Kun ensimmäisen vuoden opiskelijoista 36 % arvioi valmiudet erittäin tai melko hyväksi, oli vastaavaa osuus toisen opintovuoden opiskelijoilla 46 % ja kolmannen 48 %. Ensimmäisen vuoden opiskelijoista lähes neljännes (23 %) ei osannut arvioida omia valmiuksiaan. Vastaava osuus toisen ja sitä myöhempien opintovuosien opiskelijoiden keskuudessa oli 13 %. 26 Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 84

28 KUVIO 21. Kysymyksen Mikä on oma arviosi valmiuksistasi opiskella projektinomaisesti? vastausten jakaumat 1. ja 2. opintovuoden opiskelijoilla. 3.7 Ohjaus ja perehdyttäminen Opiskelijoilta kysyttiin väittämin muodossa ohjaukseen liittyvistä. Väittämien asteikko oli 5 1, jossa 5=täysin samaa mieltä 1=täysin eri mieltä. Lisäksi oli vastausvaihtoehto En osaa sanoa. Opiskelijoista 70 % tietää keneltä he pyytävät ohjausta eri tilanteissa. Eri mieltä olevia oli noin joka kymmenes (9 %). Enemmistö (74 %) opiskelijoista kokee, että saa tarvittaessa apua opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Opinto-ohjaus koetaan melko tasa-arvoiseksi, sillä väittämän keskiarvoksi tuli 4,0. Opiskelijoista 15 % ei osannut ottaa asiaan kantaa. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri

29 TAULUKKO 5. Ohjausta koskevien väittämien jakaumat ja keskiarvot (asteikko 5 1). Ohjausta koskevat väittämät Tiedän keneltä pyydän neuvoja tai ohjausta eri tilanteissa. Saan tarvittaessa apua opiskeluuni liittyvissä kysymyksissä Opinto-ohjaus on tasa-arvoista. 5= täysin samaa mieltä = täysin eri mieltä En osaa sanoa Keskiarvo 24,2 % 46 % 19,9 % 7 % 2,1 % 0,8 % 3,8 30,8 % 43,5 % 16,4 % 5,6 % 1 % 2,7 % 4,0 27,7 % 37,5 % 14,1 % 4,3 % 1,7 % 14,7 % 4,0 Pelkästään ensimmäisen vuoden opiskelijoilta kysyttiin ovatko he saaneet opinto-ohjausta ja neuvontaa? Noin puolet (53 %) opiskelijoista oli sitä mieltä, että on saanut riittävästi. Neljännes (24 %) oli saanut, mutta ei kuitenkaan tarpeeksi. Sellaisia opiskelijoita oli 6 %, jotka eivät olleet saaneet opinto-ohjausta ja neuvontaa, mutta olisivat halunneet. Tulosten perusteella näyttää siltä, että ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ohjausta ja neuvontaa tulee vielä parantaa. Oletko saanut opinto-ohjausta ja neuvontaa? KUVIO 22. Kysymyksen Oletko saanut opinto-ohjausta ja neuvontaa? vastausten jakaumat 1. opintovuoden opiskelijoilta. Ensimmäisen vuoden opiskelijoilta kysyttiin myös mihin asioihin tarvitsee ohjausta ja neuvoja. Opiskelija sai valita annetuista vaihtoehdoista useampia. Selvästi eniten opiskelijat kokevat tarvitsevansa ohjausta ja neuvontaa opintojen suunnitteluun ja seuraavaksi eniten HOPSin tekemiseen. Moni eli 28 % vastaajista ilmoitti tarvitsevansa ohjausta ja neuvontaa myös opintojaksolle ilmoittautumiseen. 28 Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 84

30 Mihin asioihin tarvitset ohjausta ja neuvontaa? KUVIO 23. Kysymyksen Oletko saanut opinto-ohjausta ja neuvontaa? vastausten jakaumat 1. opintovuoden opiskelijoilta. Vertaistuutoreiden ja opettajatuutoreiden onnistuminen tehtävässään Turun ammattikorkeakoulussa opintojen ohjauksesta vastaavat suurelta osin koulutetut opettajatuutorit ja ylempien vuosikurssien opiskelijat eli vertaistuutorit. Opettajatuutorit ohjaavat opiskelijaa koko koulutuksen ajan. Vertaistuutoreiden ensisijainen tehtävänsä on auttaa uusia opiskelijoita opintojen alkuun. Ensimmäisen vuoden opiskelijoista 67 % arvioi vertaistuutoreiden onnistuneen tehtävien hoidossa erittäin tai melko hyvin, edellisvuonna vastaava osuus oli 72 %. Peräti joka neljäs ei osannut ottaa asiaan kantaa. Edellisvuonna vastaava osuus oli pienempi eli 18 %. Kertooko tämä siitä, etteivät kaikki opiskelijat kohtaa vertaistuutoreita. Vuoden 2010 opiskelijabarometrissä kaikilta opiskelijoilta kysyttiin kenen henkilöiden antamia henkilökohtaisia ohjauspalveluja on käyttänyt. Vertaistuutorin ohjauspalveluja käyttäneiden osuus oli tuolloin 33 %, kun vastaava osuus esimerkiksi opettajatuutoreiden osalta oli 70 %. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri

31 Miten vertaistuutorit ovat mielestäsi onnistuneet tehtäviensä hoidossa? KUVIO 24. Kysymyksen Miten vertaistuutorit ovat mielestäsi onnistuneet tehtäviensä hoidossa? vastausten jakaumat 1. opintovuoden opiskelijoilta. Ensimmäisen vuoden opiskelijoista 82 % arvioi opettajatuutoreiden onnistuneen tehtävien hoidossa erittäin tai melko hyvin, edellisvuonna vastaava osuus oli sama. Miten opettajatuutorit ovat mielestäsi onnistuneet tehtäviensä hoidossa? KUVIO 25. Kysymyksen Miten opettajatuutorit ovat mielestäsi onnistuneet tehtäviensä hoidossa? vastausten jakaumat 1. opintovuoden opiskelijoilta. 30 Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 84

32 Tyytymättämyys vertaistuutoreihin oli yhteydessä tyytymättömyyteen opettajatuutoreihin ja päinvastoin. Kaikista opiskelijoista 9 % oli tyytymätön vertaistuutoreiden onnistumiseen hoitaa tehtäviään. Tyytymättömien osuus (28 %) oli selvästi suurempi niiden opiskelijoiden keskuudessa, jotka olivat tyytymättömiä opettajatuutoreiden onnistumiseen. Samoin kun kaikista opiskelijoista 10 % oli tyytymätön opettajatuutoreiden onnistumiseen, oli tyytymättömien osuus 32 % niiden opiskelijoiden keskuudessa, jotka olivat tyytymättömiä vertaistuutoreiden onnistumiseen. Perehdytys ja opastus eri opiskeluun liittyviin asioihin Pelkästään ensimmäisen vuoden opiskelijoilta tiedusteltiin sitä, miten perehdytys ja opastus opiskeluun liittyviin asioihin on sujunut. Perehdyttäminen opiskelun ohjeistuksen sisältävään opiskelijoiden ja henkilökunnan intranettiin eli Messiin oli onnistunut hyvin lähes 75 % katsoi perehdyttämisen hyvin onnistuneeksi. Parannusta perehdyttämiseen ja opastukseen tarvitaan erityisesti projektiopiskeluun, Helpdeskiin ja WinhaWilleen. Näissä keskiarvot jäivät alle 3. WinhaWilleä käytetään lukuvuosittain ilmoittautumiseen poissa- tai läsnäolevaksi. Kyselyn tekohetkellä WinhaWillen käyttö ei ole ollut ensimmäisen vuoden opiskelijoille ajankohtainen, sillä he ovat ilmoittautuneet läsnäolevaksi opiskelupaikan vastaanottoilmoituksen yhteydessä. Lähes joka kolmas (31 %) oli sitä mieltä, että perehdytys ja opastus projektiopiskeluun on sujunut heikosti tai melko heikosti. Tosin vastaajien joukko jakaantui tässä asiassa kahtia, sillä lähes samansuuruinen osuus (27 %) oli sitä mieltä, että perehdytys ja opastus projektiopiskeluun on sujunut erinomaisesti tai hyvin. Kaikilla opiskelijoilla tulee olla hyväksytty HOPS. Perehdytys ja opastus HOPSin tekemiseen voisi olla sujuvampaa, sillä 38 % ensimmäisen vuoden opiskelijoista oli sitä mieltä, että perehdytys on sujunut erinomaisesti tai hyvin, mutta 27 % oli sitä mieltä, että se on sujunut heikosti tai melko heikosti. Tämä voi selittää osin myös sen, miksi peräti 27 % ensimmäisen vuoden opiskelijoista ilmoitti, ettei hänellä ole vahvistettu HOPSia. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri

33 TAULUKKO 6. Vastausten jakaumat ja keskiarvot (asteikko 5 1) kysymyksessä Miten perehdyttäminen ja opastus on sujunut? 1. opintovuoden opiskelijoilta. Miten perehdyttäminen ja opastus seuraaviin on sujunut? Opiskelu ammattikorkeakoulussa ja opiskelutaidot 5= Erinomaisesti En osaa sanoa = Heikosti Keskiarvo 20,7 % 50,3 % 21,1 % 4,3 % 1,6 % 2,1 % 3,9 Projektiopiskelu 5,5 % 21,5 % 26,4 % 16,1 % 14,4 % 16,2 % 2,9 Tilat 20,6 % 46,3 % 21,3 % 7,6 % 2,2 % 2,1 % 3,8 Opintotoimiston palvelut 15,8 % 30,8 % 29,6 % 11,6 % 3,2 % 9 % 3,5 Kirjastopalvelut 27,4 % 42,2 % 17,5 % 5,5 % 1,6 % 5,8 % 3,9 IT-palveluiden ohjeistukset 11,1 % 31,3 % 28,5 % 13,9 % 5,7 % 9,6 % 3,3 Tulostus 12,2 % 24,4 % 20,6 % 18 % 14,5 % 10,4 % 3 Käyttäjätunnukset 30,6 % 45,7 % 18 % 2,9 % 1,1 % 1,7 % 4 Helpdesk 6,6 % 17,4 % 20,2 % 15,6 % 15,5 % 24,7 % 2,8 Messi 26,6 % 47,7 % 17,9 % 3,9 % 1,6 % 2,3 % 4 WinhaWille 8 % 20,5 % 21 % 15,1 % 17,7 % 17,7 % 2,8 32 Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 84

34 TAULUKKO 7. Vastausten jakaumat ja keskiarvot (asteikko 5 1) kysymyksessä Miten perehdyttäminen ja opastus on sujunut? 1. opintovuoden opiskelijoilta. Miten perehdyttäminen ja opastus seuraaviin on sujunut? 5= Erinomaisesti En osaa sanoa = Heikosti Keskiarvo Työjärjestykset 34,4 % 43,6 % 15,8 % 2,9 % 2,2 % 1,1 % 4,1 Opetussuunnitelma ja opintojen 15 % 40,7 % 28,7 % 9,9 % 4,2 % 1,6 % 3,5 rakenne Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet opintojen 8,2 % 24,4 % 31,4 % 21,1 % 8,1 % 6,7 % 3 kehittämiseen SoleOPSin käyttö 14,2 % 37,9 % 28,9 % 12,4 % 4,8 % 1,8 % 3,5 HOPSin tekeminen 9,6 % 28,4 % 29,5 % 18,1 % 9,3 % 5 % 3,1 Opintojaksoille ilmoittautuminen 14,9 % 32,1 % 28,9 % 15,9 % 5,5 % 2,7 % 3,4 Opintojaksotarjonta 10,5 % 25,5 % 31,3 % 19 % 9,6 % 4 % 3,1 Opintotuki 13,5 % 26,9 % 24 % 9,3 % 6,7 % 19,6 % 3,4 Opiskelijoiden terveydenhuolto 11,9 % 26,2 % 24,3 % 11,6 % 8,4 % 17,6 % 3,3 Opiskelijaliikunta 10,2 % 22,2 % 25,9 % 12,4 % 11,6 % 17,7 % 3,1 TUO (Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta) 14,4 % 32,8 % 23,5 % 9,4 % 5,5 % 14,4 % 3,5 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri

35 3.8 Opinnäytetyö Opiskelijoista 40 % (N=592) oli tekemässä tai jo tehnyt opinnäytetyön. Heille esitettiin neljä opinnäytetyöhön liittyvää väittämää. TAULUKKO 8. Opinnäytetyötä koskevien väittämien jakaumat ja keskiarvot (asteikko 5 1) Opinnäytetyöhön liittyvät väittämät Olen saanut riittävästi ohjausta opinnäytetyön tekemiseen omalta opinnäytetyöohjaajaltani. Olen saanut opinnäytetyön tekemiseen riittävästi ohjausta opinnäytetyön toimeksiantajalta. Olen saanut riittävästi ohjausta tiedonhankinnasta ja lähdekirjallisuuden hakemisesta. Opinnäytetyöni on syventänyt muissa opinnoissa oppimaani. 5= täysin samaa mieltä = täysin eri mieltä En osaa sanoa Keskiarvo 25,9 % 30,4 % 19,7 % 12,9 % 7,1 % 3,9 % 3,6 19,1 % 26,3 % 19,3 % 13,6 % 7,7 % 13,9 % 3,4 22,1 % 31,3 % 26,2 % 11,8 % 4,1 % 4,5 % 3,6 20,6 % 31,2 % 19,5 % 11,6 % 6 % 11,1 % 3,6 Reilut puolet (56 %) oli täysin tai melko samaa mieltä siitä, että on saanut riittävästi ohjausta opinnäytetyön tekemiseen omalta opinnäytetyöohjaajalta. Osuus on hieman edellisvuotta (51 %) suurempi. Kuitenkin viidesosa (20 %) opiskelijoista ei ole tyytyväisiä opinnäytetyönohjaajalta saatuun ohjauksen riittävyyteen. Opiskelijat olivat hieman tyytyväisempiä omalta opinnäytetyöohjaajalta saatuun ohjauksen määrään verrattuna opinnäytetyön toimeksiantajalta saatuun ohjauksen määrään. 34 Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 84

36 Onko opinnäytetyön tekeminen sujunut suunnitelmien mukaan? KUVIO 26. Kysymyksen Onko opinnäytetyön tekeminen sujunut suunnitelmien mukaan? vastausten jakaumat. Opiskelijoilta, jotka olivat tekemässä tai jo tehneet opinnäytetyön, kysyttiin onko opinnäytetyön tekeminen sujunut suunnitelmien mukaan. Enemmistön eli 71 % mielestä se on sujunut suunnitelmien mukaan, mutta lähes kolmannes (29 %) oli toista mieltä. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri

37 4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Vuosittain toteutettavan opiskelijakyselyn Opiskelijabarometrin avulla saadaan tutkintokoulutuksen opiskelijoilta palautetta opiskelusta ja opiskelijapalveluista. Vuoden 2013 opiskelijabarometri toteutettiin anonyyminä kyselynä. Siihen vastasi opiskelijaa. Vastaajien määrä laski edellisvuodesta noin kolmella sadalla. Vastausprosentti oli 26, joka on neljä prosenttiyksikköä edellisvuotta matalampi. Vastausaktiivisuus vaihteli koulutusohjelmittain ja noin 40 % koulutusohjelmista vastausprosentti jäi alle 20. Haasteena onkin löytää keinot, joilla opiskelijat saadaan motivoitua vastaamaan kyselyyn. Aktiivisimmin barometriin vastasivat aikaisempien vuosien tapaan ensimmäisen vuoden opiskelijat. Barometrin tulosten perusteella sovitut kehittämistoimenpiteet tuleekin saada paremmin opiskelijoiden nähtäväksi, jotta he kokevat antamansa palautteen tärkeäksi ja sillä olevan todellista vaikutusta. Jatkossa toimenpiteistä viestitään opiskelijoille koulutusohjelmittain yhtenäisellä tavalla Messissä. Kokonaistyytyväisyyden keskiarvoksi tuli 3,4, joka on edellisvuotta matalampi, mutta sama tai korkeampi kuin sitä aikaisempien vuosien keskiarvot. Tyytyväisyyden keskiarvojen vaihtelu oli koulutusohjelmittain suurta eli 4,0 ja 2,5 välillä. Yleisin keskiarvo oli 3,3, joka oli neljäsosalla koulutusohjelmista. Ensimmäisen vuoden opiskelijat olivat tyytyväisempiä kuin heitä aikaisemmin aloittaneet. Kun ensimmäisen vuoden opiskelijoista 61 % ilmoitti olevansa erittäin tai melko tyytyväisiä opiskeluun, oli vastaava osuus koko ammattikorkeakoulun tasolla 50 %. Kaikista opiskelijoista 15 % ilmoitti olevansa erittäin tai melko tyytymättömiä opiskeluun. Kokonaistyytyväisyys oli yhteydessä siihen, kuinka hyvin koulutus on opiskelijan mielestä vastannut ennakkotietojen perusteella muodostuneita odotuksia. Ne opiskelijat olivat tyytyväisiä opiskeluun, joiden mielestä koulutus on vastannut ennakkotietojen perusteella muodostuneita odotuksia ja päinvastoin. Hakuoppaissa ja -infoissa koulutuksesta annettavan kuvan pitääkin olla mahdollisimman totuudenmukainen, jotta opiskelijoille ei synnyt vääränlaista mielikuvaa koulutuksesta. Opiskelijoille tyytyväisyyden kokemusta tuottivat myös toimivat ja joustavat opetusjärjestelyt: toimiva opintojaksojen aikataulutus, opetusmateriaalin saatavuus ja vaihtoehtoiset suoritustavat. 36 Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 84

38 Niistä opiskelijoista, joiden mielestä opetusjärjestelyt eivät ole tarkoituksenmukaiset ja joustavat vain 18 % oli tyytyväisiä opiskeluun, kun vastaava osuus kaikkien vastaajien joukossa oli 50 %. Tyytyväisyyden lisäämisen lisäksi tarkoituksenmukaiset ja joustavat opetusjärjestelyt edesauttavat varmasti myös opintojen etenemistä tavoiteajassa. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman HOPSin tarkoitus on auttaa opiskelijoita opintojen suunnittelussa ja etenemisessä. Kaikilla opiskelijoilla tulee olla hyväksytty HOPS. Barometrin tulosten perusteella ammattikorkeakoulun HOPSkäytännöissä on edelleen kehittämistarpeita. Kun opiskelijoilta kysyttiin, onko HOPSista ollut hyötyä opintojen suunnittelussa ja etenemisessä, vain neljännes oli väittämän kanssa samaa mieltä. Ensimmäisen vuoden opiskelijoista 27 % ilmoitti, ettei hänellä ole vahvistettu HOPSia. Turun ammattikorkeakoulun tutkintosäännön mukaan vapaasti valittavia opintoja on tutkinnossa 30 op (sosiaali- ja terveysalalla 15 op). Opiskelijoiden pitäisi siten valita opintoja myös muiden kuin oman koulutusohjelman tarjonnasta. Opiskelijabarometrin tulosten mukaan kuitenkin peräti 56 % opiskelijoista ilmoitti, ettei ole edes etsinyt HOPSiinsa sopivia opintojaksoja Turun ammattikorkeakoulun muiden koulutusohjelmien opetustarjonnasta. Osuus on edellisvuodesta (54 %) jopa hieman noussut. Tutkintosäännön linjaus valinnaisuuden lisäämisestä ei tällöin toteudu. Tämä voi osin selittää myös sen, miksi opiskelijat eivät koe HOPSia hyödylliseksi: opintoja valitaan vain oman koulutusohjelman tarjonnasta. Opiskelijoilla voi olla myös vaikeuksia lukujärjestysteknisistä syistä valita opintoja muiden tarjonnasta. Turun ammattikorkeakoulussa sovelletaan oppimisotteena innovaatiopedagogiikkaa. Sen ajatuksena on harjaannuttaa opiskelijat opintojen alusta alkaen uutta luovaan ja kehittävään toimintaan jota nykyisin työelämässä tarvitaan. Innovaatiopedagogiikalla pyritään kehittämään tutkinnon suorittaville hyvät innovaatiokompetenssit. Opiskelijat suorittavat TKI-hankkeissa yksittäisiä opintojaksoja, projektiopintoja, opinnäytetöitä ja harjoittelua. Barometrin vastausten perusteella opintojen suorittaminen projekteissa lisääntyy opintojen etenemisen myötä, mutta kolmannen vuoden opiskelijoistakin vielä 39 % ilmoitti, ettei ole suorittanut opintoja projektissa. Opiskelijoilla ei näytä olevan tarpeeksi tietoa mahdollisuudesta suorittaa opintoja projekteissa, sillä lähes puolet (48 %) oli sitä mieltä, ettei ole saanut tarpeeksi tietoa. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden keskuudessa tämä osuus oli vieläkin suurempi eli 56 %. Edellisvuoteen verrattuna tiedonsaantimahdollisuudet ovat kuitenkin jonkun verran parantuneet. Jotta projektiopiskelu ja projektien hyödyntäminen oppimisympäristöinä lisääntyisi, on osallistumismahdollisuuksia tuotava opiskelijoille vielä paremmin esille. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri

39 Opintojen suorittaminen projektissa näyttää olevan opiskelijoille myönteinen kokemus. Niistä opiskelijoista, jotka olivat suorittaneet opintoja jossakin projektissa, 58 % ilmoitti olevansa jatkossa kiinnostunut suorittamaan opintoja projekteissa. Sen sijaan vastaava osuus niiden opiskelijoiden keskuudessa, jotka eivät olleet aiemmin suorittaneet opintoja projektissa, oli vain 37 % Kun kaikilta projektiopiskeluun osallistuneilta reilulta neljältäsadalta opiskelijalta tiedusteltiin projekteissa saadun ohjauksen ja tuen riittävyyteen, puolet oli tyytyväisiä siihen. Kriittisempiä eli väittämän kanssa täysin tai melko eri mieltä olevia oli 17 %. Opiskelijoiden oman arvion mukaan heidän valmiutensa opiskella projektiomaisesti lisääntyy erityisesti ensimmäisen opintovuoden jälkeen. Kun ensimmäisen vuoden opiskelijoista 36 % arvioi valmiudet erittäin tai melko hyväksi, oli vastaavaa osuus toisen opintovuoden opiskelijoilla 46 % ja kolmannen 48 %. Ensimmäisen vuoden opiskelijoista lähes neljännes (23 %) ei osannut arvioida omia valmiuksiaan. Vastaava osuus toisen ja sitä myöhempien opintovuosien opiskelijoiden keskuudessa oli 13 %. Valmiudet projektityöskentelyyn paranevat kokemuksen kertyessä. Opiskelijoiden kokemukset opiskelijoiden ja henkilöstön intranetin eli Messin eri sivujen hyödyllisyydestä olivat samansuuntaisia kuin edellisvuonna. Opiskelijat kokevat saavansa parhaiten tietoa opiskeluun liittyvistä asioista ammattikorkeakoulun yhteisten Opiskelu-sivujen kautta: yli puolet (54 %) oli tätä asiaa mittavaan väittämän kanssa täysin tai melko samaa mieltä. Koulutusohjelmakohtaisia sivuja ei koeta yhtä onnistuneiksi: väittämän Olen saanut Messin Koulutusohjelmat-sivuilta hyödyllistä ja ajantasaista tietoa opiskeluun liittyvistä asioista. kanssa samaa mieltä oli vain 37 % ja eri mieltä oli joka viides. Kampus-sivujen kautta tiedotetaan toimipisteen käytännöistä. Nämä sivut ovat tärkeitä erityisesti Salon toimipisteessä opiskeleville. Sen sijaan muiden toimipisteiden opiskelijat käyttävät sivuja vähemmän eivätkä myöskään koe sivuja kovin hyödylliseksi. Opintojen ohjauksen ja neuvonnan tarkoituksena on tukea opiskelijaa koko opiskelun ajan eri tilanteissa. Turun ammattikorkeakoulussa on ohjaus- ja neuvontaketju, jossa toimii monia eri henkilöitä opintosihteereistä opintopsykologiin. Kun barometrissä opiskelijoilta kysyttiin väittämän muodossa, tietävätkö he keneltä pyytävät neuvoja tai ohjausta eri tilanteissa, 70 % oli asiasta täysin tai melkein samaa mieltä. Noin joka kymmenes opiskelija (9 %) ilmoitti, ettei tiennyt keneltä pyytää neuvoja tai ohjausta. Tavoitteena tulee olla, että kaikki opiskelijat ovat tietoisia, keneen tai mihin voi ongelmatilanteissa ottaa yhteyttä. Messi-intranet on tasapuolinen tiedon hakupaikka. Sen vuoksi on tärkeää, että sieltä löytyy helposti kaikki tarvittava tieto ja toisaalta, että opiskelijat osaavat myös käyttää sitä. Ensimmäisen vuoden opiskelijoista lähes 75 % katsoi, että perehdytys ja opastus Messiin oli onnistunut hyvin. 38 Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 84

40 Opiskelijoista 74 % kokee, että saa tarvittaessa apua opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Suurelta osin opintojen ohjauksesta vastaavat koulutetut opettajatuutorit ja ylempien vuosikurssien opiskelijat eli vertaistuutorit. Opettajatuutoreiden tehtävänä on ohjata opiskelijaa koko koulutuksen ajan. Vertaistuutoreiden ensisijainen tehtävä on auttaa uusia opiskelijoita opintojen alkuun. Kun ensimmäisen vuoden opiskelijoilta kysyttiin arviota vertaistuutoreiden onnistumisesta tehtävien hoidossa, 67 % arvioi heidän onnistuneen siinä erittäin tai melko hyvin. Edellisvuonna vastaava osuus oli hieman suurempi eli 72 %. Peräti joka neljäs ei osannut ottaa asiaan kantaa. Tämä viittaa siihen mahdollisuuteen, että kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat eivät kohtaa vertaistuutoreita. Opettajatuutorien toiminta sai ensimmäisen vuoden opiskelijoilta hyvät arviot, sillä 82 % arvioi heidän onnistuneen tehtävien hoidossa erittäin tai melko hyvin. Kun ensimmäisen vuoden opiskelijoilta tiedusteltiin opinto-ohjauksen ja neuvonnan saamisesta, heistä puolet koki saaneensa sitä riittävästi ja 17 % ei kokenut tarvitsevansa sitä ollenkaan. Sen sijaan neljännes ensimmäisen vuoden opiskelijoista ilmoitti, ettei ollut saanut tarpeeksi opinto-ohjausta ja neuvontaa ja 6 % ei ollut saanut sitä lainkaan, vaikka olisi halunnut. Ensimmäisen vuoden opiskelijoista jää siis jonkun verran vaille haluamaansa ohjausta ja neuvontaa. Opintojen alkuvaihe on tärkeää opiskeluun ja opintoihin sitoutumisen kannalta. Siksi onkin tärkeää huolehtia, ettei turhia ongelmia synny ainakaan puutteellisen ohjauksen ja neuvonnan takia. Barometrin vastausten perusteella ensimmäisen vuoden opiskelijat kaipaavat selvästi eniten (76 %) ohjausta ja neuvontaa opintojen suunnitteluun. Reilu puolet koki tarvitsevansa sitä myös HOPSin tekemiseen ja melko moni (37 %) myös opintojaksolle ilmoittautumiseen. Kun ensimmäisen vuoden opiskelijoilta tiedusteltiin, miten perehdytys ja opastus on sujunut eri opiskeluun liittyviin asioihin, heikommat arvosanat sai WinhaWille, Helpdesk ja projektiopiskelu. Opinnäytetyötä tekemässä olevilta tai sen jo tehneiltä opiskelijoilta kysyttiin, onko saanut riittävästi ohjausta sen tekemiseen. Opiskelijat olivat hieman tyytyväisempiä omalta opinnäytetyöohjaajalta saatuun ohjauksen määrään verrattuna mahdolliselta opinnäytetyön toimeksiantajalta saatuun ohjauksen määrään. Reilu puolet (56 %) oli täysin tai melko samaa mieltä siitä, että on saanut riittävästi ohjausta opinnäytetyön tekemiseen omalta opinnäytetyöohjaajalta. Sen sijaan viidesosa oli toista mieltä. Jottei opiskelijan valmistuminen jää kiinni opinnäytetyöstä, on huolehdittava, että opiskelija saa sen tekemiseen tarvitsemaansa ohjausta. Yhteisöllisyys ja vertaistuki ovat useimmille opiskelijoille voimavara. Kun opiskelijoilta kysyttiin väittämän muodossa, onko hänellä yksi tai useampi ystävä opiskelijatovereideni joukossa, valtaosa (83 %) oli täysin tai melko samaa mieltä. Vastaavasti kun kysyttiin, kokeeko itsensä ulkopuoliseksi opiskelijaryhmässä, 9 % opiskelijoista oli tätä mieltä. Koulutusohjelmassa voisikin vielä enemmän panostaa ryhmäytymiseen, sillä vaikka enemmistö (64 %) kokee, että siihen on panostettu riittävästi, on 13 % asiasta eri mieltä. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2011

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2011 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 67 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Kirsi Angerpuro Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2011 Turun ammattikorkeakoulun Puheenvuoroja 67 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2012

Lisätiedot

SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN

SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 62 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Jaana Niemimäki SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2010 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 62 Turun

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJABAROMETRI 2009

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJABAROMETRI 2009 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 57 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Kirsi Angerpuro TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJABAROMETRI 2009 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 57 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2010

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus Opiskelukysely 2017 Perustutkintokoulutus Vastaajia 265 Opiskelukysely 2017 Opiskelukyselyn kohderyhmänä olivat perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet nykyiset opintonsa 2015-2016. Kysely oli

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 14.6.2010 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1. Kyselyn

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJABAROMETRI 2012

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJABAROMETRI 2012 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 73 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Kirsi Angerpuro TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJABAROMETRI 2012 Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 73 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2013

Lisätiedot

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain LIITE 1 Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain 1. Minulla on riittävästi aikaa itsenäiseen työskentelyyn (tentteihin luku, kotitehtävät, tiedonhankinta jne.) 2. Opetus jakaantuu tasaisesti

Lisätiedot

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain LIITE 1 Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain 1. Asteikolla 1 5, kuinka tyytyväinen olet opiskeluun Turun AMK:ssa? (nuorten koulutus)...2 2. Asteikolla 1 5, kuinka tyytyväinen olet opiskeluun

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Niina Lampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

ESIPUHE 5 1 JOHDANTO 6. 2 AINEISTON KUVAILU opintojen aloitusvuosi 7 3 OPINTOJEN ETENEMINEN 8

ESIPUHE 5 1 JOHDANTO 6. 2 AINEISTON KUVAILU opintojen aloitusvuosi 7 3 OPINTOJEN ETENEMINEN 8 SALLA NIEMINEN Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2006 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 31 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2007 Kannen suunnittelu: Jenni Rennicke ISBN 978-952-5596-82-3

Lisätiedot

Yliopistojen kandipalaute

Yliopistojen kandipalaute Yliopistojen kandipalaute Helena Rasku-Puttonen Korkeakoulujen KOTA-seminaari 17.9.2014 Taustaa Opiskelijoiden aloitteesta v. 2008; useita työryhmiä Palautekyselyiden kartoitus: Opiskelijoiden osallistaminen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Jenni Sanisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkinen Minna Koivisto & Anna Tarvainen-Illi Opiskelijakunta JAMKO 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 Johdanto... 3 Palautteiden

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Janne Parri Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 5 Palautteiden tiivistelmä... 6 5. Mitä mieltä olet saamastasi

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Janne Parri Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS 10TUJohdantoU10T... 3 10TUPalautteiden tiivistelmäu10t... 4 10TU5. Mitä

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (5) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen raportti Niina Lampi & Juha Salmi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Terttu Salonen

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Terttu Salonen JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Terttu Salonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

Tervetuloa vastaamaan Turun AMK:n vuoden 2006 opiskelijakyselyyn!

Tervetuloa vastaamaan Turun AMK:n vuoden 2006 opiskelijakyselyyn! Tervetuloa vastaamaan Turun AMK:n vuoden 2006 opiskelijakyselyyn! Turun ammattikorkekoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Sami Tanttu Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimus 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimuksen taustatiedot Tutkimuksen aihealueet: lääketieteen perusopetuksen laatu

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet saamastasi

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 201 Helsinki Joulukuu 201 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Aloituskysely 2017 tulokset

Aloituskysely 2017 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 396, vastausprosentti 76 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2017 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn vastasivat syksyllä 2017 opintonsa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille.

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille. 1 OPETUSSUUNNITELMAN KÄYTTÖOHJE 1. Miksi opiskelijan tulee tutustua jo heti opintojen alussa koulutusohjelmansa sisältöön ja rakenteeseen? Opiskelijan tulee ymmärtää koulutusohjelmansa rakenne ja sen merkitys

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Päättökysely 2017 tulokset

Päättökysely 2017 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus TELMA-koulutus Päättökysely opintonsa päättäville opiskelijoille Päättökysely toteutettiin Webropol-kyselynä keväällä 2017 Kyselyssä oli kolme teemaa: elämänlaadun

Lisätiedot

KIRSI ANGERPURO OPISKELIJAPALAUTE OPPIMISYMPÄRISTÖN JA OPISKELUN KUVAAJANA. - tuloksia Turun ammattikorkeakoulun vuoden 2003 opiskelijabarometrista.

KIRSI ANGERPURO OPISKELIJAPALAUTE OPPIMISYMPÄRISTÖN JA OPISKELUN KUVAAJANA. - tuloksia Turun ammattikorkeakoulun vuoden 2003 opiskelijabarometrista. KIRSI ANGERPURO OPISKELIJAPALAUTE OPPIMISYMPÄRISTÖN JA OPISKELUN KUVAAJANA - tuloksia Turun ammattikorkeakoulun vuoden 2003 opiskelijabarometrista. TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 13 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 016 Espoo Joulukuu 016 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2009 Liiketoiminta- ja kultturiosaamisen osaamisalue LiI, LiKu, LiWa, Marata, KuMu, MusiTA

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2009 Liiketoiminta- ja kultturiosaamisen osaamisalue LiI, LiKu, LiWa, Marata, KuMu, MusiTA OPISKELUKYSELY KEVÄT Liiketoiminta- ja kultturiosaamisen osaamisalue LiI, LiKu, LiWa, Marata, KuMu, MusiTA Raportti 5.8. Heikki Likitalo 2 Sisällysluettelo 1. Kyselyn toteutus ja raportin rakenne 3 2.

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUS OPINTO-OHJAUS JA OPISKELIJATUUTOROINTI - KASVOT JA KANSSAKULKIJAT

OPINTO-OHJAUS OPINTO-OHJAUS JA OPISKELIJATUUTOROINTI - KASVOT JA KANSSAKULKIJAT OPINTO-OHJAUS OPINTO-OHJAUS JA OPISKELIJATUUTOROINTI - KASVOT JA KANSSAKULKIJAT ESITYKSEN SISÄLTÖ Tässä esityksessä keskitytään kuvaamaan opiskelijatuutoritoimintaa opinto-ohjauksen osana. TAMKin OPINTO-OHJAUS

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen Sanna Johansson Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUJohdantoU10T... 3 10TUPalautteiden tiivistelmäu10t... 4 10TU5.

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2008 Savonia-ammattikorkeakoulu. Savonia Business Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2008 Savonia-ammattikorkeakoulu. Savonia Business Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2008 -ammattirkeaulu Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 15.6.2009 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Pentti Mäkelä, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1 Kyselyn rakenne ja toteutus...

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2011

OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2011 OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2011 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2011 (sama tutkimus toteutettu myös keväisin vuonna 2007-2010) Tutkimukseen oli mahdollista vastata

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Tutkimusraportin tiivistelmä Sara Rönkkönen Opinto- ja opiskelijapalvelut (OOP) Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ohjauskokemukset

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ohjauskokemukset Lumen 1/2017 ARTIKKELI Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ohjauskokemukset Mervi Lätti, KL, erikoissuunnittelija, avoin AMK, Karelia-ammattikorkeakoulu Jonna Löf, KM, suunnittelija/projektipäällikkö,

Lisätiedot

Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013

Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013 Erikoistumiskoulutus työelämän kasvun näkökulmasta Ultraäänikoulutuksen arviointi ja kehittäminen KASVATUSTIETEIDEN AINEOPINNOT PROSEMINAARI Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013 Tutkimuksen

Lisätiedot

Palvelulaatukysely: Henkilökunta

Palvelulaatukysely: Henkilökunta Palvelulaatukysely: Henkilökunta Henkilökunnan tärkeys Eri muuttujien tärkeyttä mitattiin palvelunlaatukyselyssä arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Lauri Sinisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen raportti Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen raportti Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen raportti Raportti ei sisällä nimitietoja Tiia Kolu Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T...

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %.

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen Päättökysely Kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta sekä heidän työtilanteestaan valmistumisvaiheessa. Kysely

Lisätiedot

Koulutuksen laatupalaute FUAS-liittouman ammattikorkeakouluissa, 2014. - Eeva Lassila ja Sara Heikkilä

Koulutuksen laatupalaute FUAS-liittouman ammattikorkeakouluissa, 2014. - Eeva Lassila ja Sara Heikkilä Koulutuksen laatupalaute FUAS-liittouman ammattikorkeakouluissa, 2014 - Eeva Lassila ja Sara Heikkilä Lukijalle Koulutuksen laatupalaute toteutettiin toista kertaa kaikissa FUAS-liittouman ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tommi Kukkonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (8) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto koulutuskuntayhtymän hallitukselle

Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto koulutuskuntayhtymän hallitukselle Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto koulutuskuntayhtymän hallitukselle Anne Mähönen 15.9.2016 SISÄLTÖ OPISKELIJAPALVELUT... 1 1. Tiedätkö, kuinka saat tarvittaessa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tuomas Kallinki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Heikki Lamula. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Heikki Lamula. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Heikki Lamula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys TERVETULOA AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTOIHIN!... 2 Mikä on avoin AMK?... 2 Polkuopiskelun idea... 2 Sosiaalialan polulla opiskelu... 3 Polkuopinnoissa

Lisätiedot

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey. Suomi Svenska English

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey. Suomi Svenska English Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey Suomi Svenska English Hyvä opiskelija, Suomalaissa yliopistoissa toteutetaan valtakunnallinen opiskelijapalautekysely Kandipalaute. Kysely

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUKSEN PALAUTE OSANA LAATUJÄRJESTELMÄÄ

OPINTO-OHJAUKSEN PALAUTE OSANA LAATUJÄRJESTELMÄÄ OPINTO-OHJAUKSEN PALAUTE OSANA LAATUJÄRJESTELMÄÄ Anne Mustonen Tampereen ammattikorkeakoulu OPINTO-OHJAUKSEN PALAUTE OSANA LAATUJÄRJESTELMÄÄ Tässä esityksessä kerrotaan TAMKin opintoohjauksen keskeisistä

Lisätiedot

Painopaikka: Tampereen yliopistopaino Oy Juvenes Print, Tampere 2007 Myynti:

Painopaikka: Tampereen yliopistopaino Oy Juvenes Print, Tampere 2007 Myynti: Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 39 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2007 Kannen suunnittelu: Erkki Tuomi ISBN 978-952-216-025-5 (painettu) ISSN 1457-7941 (painettu) ISBN 978-952-216-026-3 (elektroninen)

Lisätiedot

RAPORTTI OPALA-PÄÄTTÖKYSELYSTÄ Kajaanin AMK Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen OPALA-päättökysely

RAPORTTI OPALA-PÄÄTTÖKYSELYSTÄ Kajaanin AMK Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen OPALA-päättökysely RAPORTTI OPALA-PÄÄTTÖKYSELYSTÄ Kajaanin AMK 15.3.2010 Rekrytointipalvelut/PV Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen OPALA-päättökysely OPALA-kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Ilona Palonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Contents

Lisätiedot

Opintojaksopalautejärjestelmä OPISKELIJAN OPAS

Opintojaksopalautejärjestelmä OPISKELIJAN OPAS Opintojaksopalautejärjestelmä OPISKELIJAN OPAS tammikuu 2011 SISÄLLYS 1 OPINTOJAKSOPALAUTEJÄRJESTELMÄ 1 2 OPINTOJAKSOPALAUTTEEN ANTAMINEN 1 2.1 Kirjautuminen järjestelmään suoran kirjautumislinkin avulla

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014 Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014, Uutisia maailmalta sekä Kirjaston ja tietopalvelun uutisia L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O C E N T R A L F Ö R B U N D E T F Ö R B A R N

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Katja Väärälä Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Aloituskysely syksyllä 2009 Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue: KuMu, LiKu, LiWa, Marata ja MusiTa. Raportti

Aloituskysely syksyllä 2009 Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue: KuMu, LiKu, LiWa, Marata ja MusiTa. Raportti Aloituskysely syksyllä 2009 Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue: KuMu, LiKu, LiWa, Marata ja MusiTa Raportti 3.2.2010 HEIKKI LIKITALO PENTTI MÄKELÄ 2 Sisällysluettelo 1 Kyselyn rakenne ja raportointi...

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 01 Joulukuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO. Jari Paajanen

VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO. Jari Paajanen VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO Jari Paajanen Auralan kansalaisopisto Kurssiarviointi 2017 1 (7) Kyselyn vastausprosentti oli 41,1 %, joka oli ihan hyvä ja viimevuotisen kyselyn perusteella olikin

Lisätiedot

Ohjaus ja opintojen eteneminen: ajankäyttö, opintoihin kiinnittyminen ja

Ohjaus ja opintojen eteneminen: ajankäyttö, opintoihin kiinnittyminen ja Ohjaus ja opintojen eteneminen: ajankäyttö, opintoihin kiinnittyminen ja tulevaisuusorientaatio Kuvallinen aloitussivu, tavoitteellisella kuvan koko 230 x 68 mm opintopolulla Penttinen, Kosonen, Annala

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen mod. 1 Ohjaus ja neuvonta 1 (5) Taustakysymykset: Kysymyksien arviontiasteikko, ellei kysymyksessä ole toisin esitetty ja vastauksen painoarvo oppilaitos Täysin samaa mieltä. 5 sukupuoli Jokseenkin samaa

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

TLT-opintokysely 2011

TLT-opintokysely 2011 TLT-opintokysely Sähköinsinöörikilta toteutti keväällä opintokyselyn TLT-opiskelijoille. Kysely toteutettiin nettilomakkeena, ja siihen vastasi 7 TLT-opiskelijaa. Tämä on yhteenveto kyselyn tuloksista

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen maahanmuuttajille järjestämä korkeakouluopintoihin valmentava koulutus vuosina Laura Lepola

Ammattikorkeakoulujen maahanmuuttajille järjestämä korkeakouluopintoihin valmentava koulutus vuosina Laura Lepola Ammattikorkeakoulujen maahanmuuttajille järjestämä korkeakouluopintoihin valmentava koulutus vuosina 2010 2017 Laura Lepola Selvityksen lähtökohdat ja tavoitteet Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksianto,

Lisätiedot

OPINTOKYSELYN KOOSTE 2015

OPINTOKYSELYN KOOSTE 2015 ry Toni Kangas 16. elokuu 2015 Opintomestari 2015 Julkinen OPINTOKYSELYN KOOSTE 2015 AALTO-YLIOPISTON SÄHKÖINSINÖÖRIKILTA RY SISÄLLYS Kaavioista... 1 Taustatiedot... 1 Uusi kandidaattiohjelma... 2 Vanha

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola 25.-26.5.2010 LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola Vaasan AMK henkilöstöä noin 240 ja opiskelijoita noin 3500 seuraavilla koulutusaloilla: Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

UUTTA OPETUKSESSA. Pekkala Anna. NOLLASUORITTAJAT Mikä hidastaa opintojen etenemistä äärimmilleen?

UUTTA OPETUKSESSA. Pekkala Anna. NOLLASUORITTAJAT Mikä hidastaa opintojen etenemistä äärimmilleen? UUTTA OPETUKSESSA Pekkala Anna NOLLASUORITTAJAT Mikä hidastaa opintojen etenemistä äärimmilleen? Uutisia opetuksen kehittämisestä Oulun yliopiston laitoksilla vol 19 / 2004 ISSN 1238 9129 ISBN 951-42-7562-4

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa

Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa Anu Kuikkaniemi 18.9.2015 Helsinki Esityksen sisältö Turun ammattikorkeakoulun hankkeet

Lisätiedot

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan kauppatieteiden tutkinto-ohjelman

Lisätiedot