TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJABAROMETRI 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJABAROMETRI 2013"

Transkriptio

1

2 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 84 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Kirsi Angerpuro TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJABAROMETRI 2013

3 Turun ammattikorkeakoulun Puheenvuoroja 84 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2014 ISBN (painettu) ISSN (painettu) Painopaikka: Suomen yliopistopaino Juvenes Print Oy, Tampere 2014 ISBN (pdf) ISSN (elektroninen) Myynti & jakelu: Painotuote

4 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1 TAVOITE JA TOTEUTUS 5 2 AINEISTON KUVAILU 6 3 TULOKSET Kokonaistyytyväisyys ja ennakko-odotuksiin vastaaminen Opetusjärjestelyt, HOPS ja muut opiskelua koskevat asiat Messi-intranet Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet Yhteisöllisyys ja ilmapiiri Projektiopiskelu Ohjaus ja perehdyttäminen Opinnäytetyö 34 4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 36 LÄHTEET 41 LIITTEET 42

5 ESIPUHE Ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat korkeakouluyhteisön jäseninä oikeutettuja vaikuttamaan opetuksen ja koko korkeakoulun kehittämiseen. Oppivan korkeakouluyhteisön jäsenenä opiskelijalla voidaan katsoa olevan sekä oikeus että velvollisuus osallistua korkeakoulun kehittämiseen. Toisaalta ammattikorkeakoulujen tulosperusteinen rahoitusmalli nostaa opintojen edistämisen keskiöön. Korkeakoulun tulee tuntea opiskelijansa entistä paremmin sekä kerätä ja hyödyntää tietoa opiskelukokemuksista. On tärkeää kerätä tietoa opiskelua vaikeuttavista asioista ja kehittämiskohteista, mutta myös hyvin toimivista käytännöistä. Jokaiselle opiskelijalle mahdollinen osallistumisen tapa on palautteen antaminen. Palaute auttaa ammattikorkeakoulun opettajia, tukipalveluiden henkilöstöä ja johtoa kehittämään opetusta ja opiskelijapalveluita. Turun ammattikorkeakoulussa on tehty tutkintokoulutuksen opiskelijoille yhteinen palautekysely vuodesta 2002 lähtien. Opiskelijabarometri tuottaa aineistoa ammattikorkeakoulun sisäiseen arviointiin ja auttaa varmistamaan koulutuksen korkealaatuisuuden. Tässä raportissa käsitellään syksyllä 2013 tehdyn opiskelijakyselyn keskeiset tulokset. Opiskelijabarometrin raporttia voidaan pitää systemaattisena ja vakiintuneena menettelynä laatujärjestelmän tuottaman palautetiedon dokumentoinnissa. Barometrin perusteella saadaan kuva eri koulutusohjelmien opiskelukokemuksen laadullisista piirteistä. Raportti tarjoaa vertailukelpoisen palauteaineiston korkeakoulun johdon, päälliköiden sekä henkilöstön käyttöön. Kiitämme kaikkia opiskelijabarometriin vastanneita opiskelijoita. Seuraava barometri toteutetaan marras-joulukuussa Turussa Ismo Kantola kehitysjohtaja 4 Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 84

6 1 TAVOITE JA TOTEUTUS Turun ammattikorkeakoulussa on vuodesta 2002 lähtien toteutettu opiskelijabarometri, jonka avulla saadaan tutkintokoulutuksen opiskelijoilta palautetta opiskelusta ja erilaisten opiskelijapalvelujen toimivuudesta Opiskelijabarometri tuottaa myös opiskelijatyytyväisyysarvot koulutusohjelmittain toimintasuunnitelmien tuloskortteihin. Laadukkaaseen toimintaan kuuluu jatkuvan kehittämisen periaate. On tärkeää, että kerätty palaute johtaa kehittämistoimenpiteisiin ja että opiskelijoille syntyy aito tunne siitä, että heitä on kuultu. Palauteinformaation käsittely kertoo organisaation oppimiskyvystä. Vuoden 2013 opiskelijabarometri toteutettiin Internet-pohjaisella Webropol-kyselyohjelmalla anonyyminä kyselynä. Opiskelijoille lähetettiin sähköpostiviesti, jossa oli saate ja linkki kyselyyn. Kyselylinkit olivat sekä suomen- että englanninkielisenä. Ennen kyselyn päättymistä opiskelijoille lähetettiin kaksi muistutusviestiä. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri

7 2 AINEISTON KUVAILU Opiskelijabarometrin kohderyhmänä olivat AMK-tutkintoa suorittavat nuorten ja aikuiskoulutusten opiskelijat sekä ylempää AMK-tutkintoa suorittavat opiskelijat. Barometriin vastasi opiskelijaa. Vastaajien määrä laski edellisvuodesta noin kolmella sadalla. Vastausprosentti oli 26, joka on neljä prosenttiyksikköä edellisvuotta matalampi. Aineistossa oli mukana kaikkien koulutusohjelmien, toimipisteiden ja vuosikurssien opiskelijoita, vaikka vastausaktiivisuudessa olikin eroja. Koulutusohjelmat Vastausvaihtoehtoina olivat kaikki ne 57 koulutusohjelmaa, joissa on opiskelijoita. Viidennes koulutusohjelmista oli sellaisia, joissa vastausmäärät jäivät alhaisiksi ja/tai vastausaktiivisuus oli vähäistä. Vastaajien määrät ja vastausprosentit koulutusohjelmittain on esitetty liitteessä 2. Vastausaktiivisuus vaihteli koulutusohjelmittain. Yhteensä 16 koulutusohjelmassa vastausprosentti oli yli 30, mutta yhtä monessa vastausprosentti jäi alle 18. Kuvioon 1 on koottu koulutusohjelmat, joissa vastattiin aktiivisimmin. KUVIO 1. Korkeimmat vastausprosentit koulutusohjelmittain tarkasteltuna. 6 Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 84

8 Tulosalueet Turun ammattikorkeakoulu oli kyselyn toteutusaikoihin organisoitumassa neljään opetuksen tulosalueeseen aikaisemman kuuden sijaan: Liiketalous, ICT ja bioalat (käytetään myöhemmin lyhennettä LIB), Terveys ja hyvinvointi (TER- HY), Taideakatemia (TAI) sekä Tekniikka, ympäristö ja talous (TYT). Virallisesti organisoituminen tapahtui Hieman keskimääräistä laiskimmin barometriin vastattiin Taideakatemiassa, jossa vastausprosentti oli 20. Poikkeuksena oli journalismin koulutusohjelma, joiden opiskelijoista 44 % vastasi kyselyyn. Tulosalueista aktiivisimmin vastattiin LIB-tulosalueella, jossa vastausprosentti oli 30. TERHY- ja TYT -tulosalueilla vastaavat luvut oli 27 ja 22. Tulosalueet ovat kuitenkin opiskelijamäärältään suuria ja sisältävät paljon erilaisia koulutusohjelmia, joten tulosaluekohtainen tarkastelu ei välttämättä ole tarkoituksenmukainen. KUVIO 2. Vastaajien määrän jakauma tulosalueittain. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri

9 Toimipisteet Turun ammattikorkeakoulussa on opetusta seitsemässä eri toimipisteessä. Eniten opiskelijoita on Sepänkadun, Ruiskadun ja Lemminkäisenkadun toimipisteissä, joista myös enemmistö (75 %) vastaajista oli. KUVIO 3. Vastaajien määrän jakauma toimipisteittäin. Koulutustyyppi ja sukupuoli Suurin osa (83 %) kyselyn vastaajista oli nuorten AMK-tutkintokoulutuksessa opiskelevia. Vastausaktiivisuus vaihteli hieman eri koulutustyyppien mukaan. Kun vastausprosentit ylempää AMK-tutkintoa suorittavien ja nuorten AMKtutkintokoulutuksessa opiskelevien keskuudessa olivat 28 ja 27, oli vastaava luku aikuisten AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevilla 24. KUVIO 4. Vastaajien jakauma koulutustyypin mukaan. 8 Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 84

10 Sukupuolen mukaan tarkasteltuna naiset olivat hienoisena enemmistönä. Heidän osuutensa aineistosta oli 61 %. KUVIO 5. Vastaajien jakauma sukupuolen mukaan. Opintojen aloitusvuosi Kyselyyn vastanneista yli kolmasosa (36 %) oli ensimmäisen vuoden opiskelijoita, joille oli barometrissä joiltakin osin eri kysymykset kuin sitä aikaisemmin aloittaneille. Innokkuus vastata barometriin laski opintojen edetessä. KUVIO 6. Vastaajien jakauma opintojen aloitusvuoden mukaan. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri

11 3 TULOKSET Kyselyn tuloksissa ei käydä läpi jokaista kyselylomakkeen kysymystä vaan keskitytään seuraaviin teemoihin: henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS opiskelijoiden yhteisöllisyys Messi-intranet opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet projektiopiskelu ohjaus ensimmäisen vuoden opiskelijoiden perehdyttäminen ja opastus opinnäytetyö. Tuloksia kuvataan prosenttijakaumina sekä keskiarvoina. Kuvauksessa ja analysoinnissa käytettiin apuna Webropol-kyselyohjelmaa sekä tilastotieteelliseen analyysiin suunniteltua SPSS-ohjelmaa. Ensimmäisen vuoden opiskelijoille (vuonna 2013 opintonsa aloittaneet) oli yhteisten kysymysten lisäksi pelkästään heille tarkoitettuja kysymyksiä. Lisäksi muutamia kysymyksiä ei esitetty lainkaan ensimmäisen vuoden opiskelijoille eikä ylempää AMK-tutkintoa opiskeleville. 3.1 Kokonaistyytyväisyys ja ennakko-odotuksiin vastaaminen Opiskelijoiden kokonaistyytyväisyyttä mitattiin kysymyksellä Arvioi asteikolla 5 1 (5=erittäin tyytyväinen 1=erittäin tyytymätön), kuinka tyytyväinen olet opiskeluun Turun AMK:ssa? Kokonaistyytyväisyyden keskiarvoksi tullut 3,4 laski edellisvuoden keskiarvosta 3,7 (3,65), mutta on sama tai korkeampi kuin sitä aikaisempien vuosien keskiarvot. 10 Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 84

12 Opintojen aloitusvuoden mukaan tarkasteltuna uudet opiskelijat olivat tyytyväisempiä kuin useamman vuoden opiskelleet. Kun ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tyytyväisyyden keskiarvo oli 3,6, oli se toisen vuoden opiskelijoilla 3,4 ja kolmannen ja neljännen vuoden opiskelijoilla 3,2. Ensimmäisen vuoden opiskelijoista 61 % ilmoitti olevansa erittäin tai melko tyytyväisiä, kun vastaava osuus koko ammattikorkeakoulun tasolla oli 50 %. KUVIO 7. Kysymyksen Arvioi asteikolla 5 1 (5=erittäin tyytyväinen 1=erittäin tyytymätön), kuinka tyytyväinen olet opiskeluun Turun AMK:ssa vastauksen jakauma koko AMK:n tasolla ja ensimmäisen vuoden opiskelijoiden keskuudessa. Ylempää AMK-tutkintoa suorittavien ja aikuiskoulutuksessa opiskelevien kokonaistyytyväisyyden keskiarvo 3,6 oli hieman korkeampi kuin nuorten koulutuksessa olevien (3,4). Sukupuolen mukaan tarkasteltuna miehet (3,5) olivat naisia (3,3) hieman tyytyväisempiä. Koulutusohjelmittain tarkasteltuna tyytyväisyyden keskiarvot vaihtelivat 4,0 ja 2,5 välillä. Yleisin keskiarvo oli 3,3. Joka neljännen koulutusohjelman keskiarvoksi saatiin tämä luku. Taulukkoon 2 on koottu ne koulutusohjelmat, joissa kokonaistyytyväisyyden keskiarvot olivat korkeimmat. Koulutusohjelmat on koottu erikseen nuorten, aikuiskoulutuksen ja ylemmän AMK-tutkintokoulutuksen osalta. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri

13 TAULUKKO 1. Koulutusohjelmat, joissa koulutustyypeittään korkeimmat kokonaistyytyväisyyden keskiarvot. Nuorten koulutus Kokonaistyytyväisyyden keskiarvo Vastaajien määrä Vastausaktiivisuus Elektroniikan ko. (LIB) 3, % Liiketoiminnan logistiikan ko. (TYT) 3, % Ympäristöteknologian ko. (TYT) 3, % AMK:n tasolla (nuorten) 3,4 Aikuiskoulutus Kokonaistyytyväisyyden Vastaajien määrä Vastausaktiivisuus keskiarvo Suun terveydenhuollon ko. (TERHY) 4, % Sosiaalialan ko., Salo (LIB) 3, % Hoitotyön ko. (TERHY) 3, % AMK:n tasolla (aikuiskoulutus) 3,6 Ylempi AMK Kokonaistyytyväisyyden Vastaajien määrä Vastausaktiivisuus keskiarvo Ympäristöteknologian ko. (TYT) 4, % Teknologiaosaamisen johtamisen ko. (LIB) 3, % AMK:n tasolla (ylempi AMK) 3,6 Kriittisempiä opiskeluun kokonaistyytyväisyyden keskiarvolla mitaten olivat seuraavien nuorten koulutusohjelmien opiskelijat: palvelujen tuottaminen ja johtaminen (keskiarvo 2,5), kauneudenhoitoala (2,9) ja muotoilu (2,9). Ylempää AMK-tutkintoa opiskelevista kriittisempiä olivat kliinisen asiantuntijan koulutusohjelman opiskelijat (keskiarvo 2,9). Kokonaistyytyväisyyden keskiarvot koulutusohjelmittain on esitetty liitteessä 2. Opiskelijat saivat arvioida asteikolla 5 1 (5=erittäin hyvin 1=erittäin heikosti), onko koulutus vastannut ennakkotietojen perusteella muodostuneita odotuksia. Lisäksi oli mahdollisuus valita En osaa sanoa -vastaus. Kysymyksen keskiarvoksi tuli 3,4, joka on sama kuin kokonaistyytyväisyyden keskiarvo. Myös kysymyksen vastaukset jakaantuivat samansuuntaisesti kokonaistyytyväisyyttä mittaavan kysymyksen kanssa. Kysymykset korreloivat keskenään eli ne opiskelijat, joiden mielestä koulutus on vastannut ennakkotietojen perusteella muodostuneita odotuksia, ovat myös tyytyväisiä opiskeluun ja päinvastoin. 12 Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 84

14 3.2 Opetusjärjestelyt, HOPS ja muut opiskelua koskevat asiat Opiskelijoilta tiedusteltiin väittämien muodossa erilaisista opiskeluun liittyvistä asioista kuten opetusjärjestelyt ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Ovatko opetusjärjestelyt tarkoituksenmukaiset ja joustavat? Edellisvuoteen verrattuna opiskelijat ovat hieman tyytyväisempiä opetusjärjestelyihin eli siihen ovatko ne tarkoituksenmukaiset ja joustavat. Aikuiskoulutuksessa opiskelevat ovat tähän asiaan nuorten koulutuksessa opiskelevia tyytyväisempiä. Kun 43 % nuorten koulutuksen opiskelijoista on sitä mieltä siitä, että opetusjärjestelyt ovat tarkoituksenmukaiset ja joustavat, oli vastaava osuus aikuisopiskelijoiden keskuudessa 54 %. Tulosalueittain LIB:iin kuuluvat opiskelijat olivat muiden tulosalueiden opiskelijoita tyytyväisempiä opetusjärjestelyihin. KUVIO 8. Väittämän Opetusjärjestelyt ovat tarkoituksenmukaiset ja joustavat (opintojaksojen aikataulutus, opetusmateriaalin saatavuus, vaihtoehtoiset suoritustavat jne.) vastaus ten jakaumat. Opetusjärjestelyillä ja tyytyväisyydellä opiskeluun oli selvä yhteys. Opetusjärjestelyt ovat siten merkittävä tekijä tyytyväisyyden kokemuksen muodostumisessa. Niistä opiskelijoista (N=1031), jotka olivat täysin tai melko samaa mieltä siitä, Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri

15 että opetusjärjestelyt ovat tarkoituksenmukaiset ja joustavat, 69 % oli tyytyväisiä opiskeluun. Sen sijaan niistä opiskelijoista (N=519), jotka olivat täysin tai melko eri mieltä siitä, että opetusjärjestelyt ovat tarkoituksenmukaiset ja joustavat, vain 18 % oli tyytyväisiä opiskeluun. Koko ammattikorkeakoulun tasolla erittäin tai melko tyytyväisten osuus oli 50 %. Tulevatko opintojaksojen suoritusmerkinnät ajallaan? Opintosuoritusten merkitseminen ajallaan (kahden viikon kuluessa opintojakson päättymisestä) on parantunut vuosi vuodelta. Kun väittämän keskiarvo oli vuoden 2009 kyselyssä 2,7, oli vastaava luku nyt 3,3. Mutta edelleen opiskelijoista reilu neljännes (25 %) on väittämän kanssa täysin tai jokseenkin eri mieltä. Erityisesti Taideakatemiassa opiskelijat suhtautuivat tähän asiaan kriittisemmin, heistä 44 % oli väittämän kanssa eri mieltä. HOPSin hyödyllisyys opintojen suunnittelussa ja etenemisessä Opiskelijoista peräti 36 % on eri mieltä väittämän HOPSista on ollut hyötyä opintojesi suunnittelussa ja etenemisessä kanssa ja vain noin neljännes (27 %) on väittämän kanssa samaa mieltä. Väittämän keskiarvoksi tuli 2,8, joka on edellisvuoden keskiarvoa (2,9) matalampi. KUVIO 9. Väittämän Henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta (HOPS) on ollut hyötyä opintojesi suunnittelussa ja etenemisessä. vastausten jakaumat. 14 Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 84

16 Reilu kymmenes (12 %) ei osannut sanoa, onko HOPSista ollut hyötyä opintojen suunnittelussa ja etenemisessä. Tämä osuus oli vielä suurempaa ensimmäisen vuoden opiskelijoiden keskuudessa, joista joka viides (19 %) valitsi vastausvaihtoehdon En osaa sanoa. Tämä on selitettävissä osin sillä, että kun ensimmäisen vuoden opiskelijoilta kysyttiin, onko heille vahvistettu HOPS, 27 % valitsi Ei-vastauksen. Toisaalta ensimmäisen vuoden opiskelijoiden on myös vaikeampi ottaa kantaa siihen, onko HOPSista ollut hyötyä opintojen etenemiseen, kun opintoja on vain vähän takana. Opiskelijabarometrin perusteella voidaan todeta, että ammattikorkeakoulun HOPS-käytännöissä on edelleen kehittämistarpeita. Kaikilla opiskelijoilla tulee olla hyväksytty HOPS. Opintojen valitseminen muista koulutusohjelmista Turun ammattikorkeakoulun tutkintosäännön mukaan vapaasti valittavia opintoja on tutkinnossa 30 opintopistettä (sosiaali- ja terveysalalla 15 op). Opiskelijoiden pitäisi siten valita opintoja myös muiden kuin oman koulutusohjelman tarjonnasta. Opiskelijabarometrin tulosten mukaan kuitenkin peräti 56 % opiskelijoista ilmoitti, ettei ole edes etsinyt HOPSiinsa sopivia opintojaksoja Turun ammattikorkeakoulun muiden koulutusohjelmien opetustarjonnasta. Osuus on edellisvuodesta (54 %) jopa hieman noussut. KUVIO 10. Väittämän Olen etsinyt HOPSiini sopivia opintojaksoja Turun AMK:n muiden koulutusohjelmien opetustarjonnasta. vastausten jakaumat. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri

17 Tutkintosäännön linjaus valinnaisuuden lisäämisestä ei tällöin toteudu. Tämä voi osin selittää myös sen, miksi opiskelijat eivät koe HOPSia hyödylliseksi: opintoja valitaan vain oman koulutusohjelman tarjonnasta. Opiskelijoilla voi olla myös vaikeuksia lukujärjestysteknisistä syistä valita opintoja muiden tarjonnasta. TAULUKKO 2. Opiskeluun liittyvien väittämien jakaumat ja keskiarvot (asteikko 5 1). Opiskelua koskevat väittämät Opetusjärjestelyt ovat tarkoituksenmukaiset ja joustavat (opintojaksojen aikataulutus, opetusmateriaalin saatavuus, vaihtoehtoiset suoritustavat jne.) Opetuksessa käytetään oman oppimisen kannalta monipuolisia ja hyödyllisiä opetusmenetelmiä. Opintojaksojen suoritusmerkinnät tulevat ajallaan (kahden viikon kuluessa opintojakson päättymisestä). Osaan hyödyntää SoleOPSissa olevaa opetussuunnitelmaa ja toteutussuunnitelmaa. Olen etsinyt HOPSiini sopivia opintojaksoja Turun AMK:n muiden koulutusohjelmien opetustarjonnasta. Henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta (HOPS) on ollut hyötyä opintojesi suunnittelussa ja etenemisessä. 5= täysin samaa mieltä = täysin eri mieltä En osaa sanoa Keskiarvo 7,5 % 36,7 % 32,3 % 18,3 % 4,1 % 1,2 % 3,3 7,8 % 35,3 % 34,8 % 17,7 % 3,7 % 0,7 % 3,3 16,1 % 30,5 % 19,3 % 18,4 % 6,4 % 9,3 % 3,3 14,9 % 30,6 % 24,6 % 17,5 % 8,2 % 4,1 % 3,3 8,9 % 14,1 % 13,9 % 18,8 % 37,6 % 6,8 % 2,3 7,9 % 19,1 % 24,7 % 22,3 % 14 % 12 % 2,8 16 Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 84

18 3.3 Messi-intranet Messi on henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteinen intranet. Edellisvuoteen verrattuna opiskelijoiden kokemukset eri Messi-sivujen (Opiskelu-, Koulutusohjelmat- ja Kampussivut) hyödyllisyydestä ovat samansuuntaiset. Barometrin tulosten perusteella parhaiten toimivat Messin sivut ovat ammattikorkeakoulun yhteiset Opiskelu-sivut. Opiskelijoista noin puolet (54 %) oli sitä mieltä, että on saanut Messin Opiskelu-päävalikon sivuilta hyödyllistä ja ajantasaista tietoa opiskeluun liittyvistä asiois ta. Opiskelijoista 15 % oli asiasta eri mieltä. Väittämän keskiarvoksi tuli 3,5. Väittämän Olen saanut Messin Koulutusohjelmat-sivuilta hyödyllistä ja ajantasaista tietoa opiskeluun liittyvistä asioista. kansa samaa mieltä oli 37 % ja eri mieltä joka viides. Väittämän keskiarvoksi tuli 3,2. Messin Kampus-sivut ovat vastausten perusteella vähiten käytetyt sivut, sillä opiskelijoista lähes joka neljäs (23 %) valitsi vastausvaihtoehdon En osaa sanoa. Väittämän keskiarvoksi tuli 2,8. Tyytyväisimpiä Kampus-sivuihin ovat Salon toimipisteen opiskelijat, joista 41 % oli väittämän Olen saanut Messin Kampus-sivuilta hyödyllistä tietoa toimipisteeni käytännöistä. kanssa samaa mieltä. Vastaava osuus koko ammattikorkeakoulun tasolla oli vain 22 %. TAULUKKO 3. Messiin liittyvien väittämien jakaumat ja keskiarvot (asteikko 5 1). Opiskelua koskevat väittämät Olen saanut Messin Opiskelu-sivuilta hyödyllistä ja ajantasaista tietoa opiskeluun liittyvistä asioista. Olen saanut Messin Koulutusohjelmatsivuilta hyödyllistä ja ajantasaista tietoa opiskeluun liittyvistä asioista. Olen saanut Messin Kampus-sivuilta hyödyllistä tietoa toimipisteeni käytännöistä. 5= täysin samaa mieltä = täysin eri mieltä En osaa sanoa Keskiarvo 14,9 % 39,2 % 25 % 11,4 % 3,7 % 5,8 % 3,5 10,1 % 27,6 % 29,6 % 15,5 % 5,4 % 11,9 % 3,2 4,7 % 16,9 % 25,1 % 19,9 % 10,8 % 22,5 % 2,8 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri

19 3.4 Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet Reilu kolmannes (36 %) opiskelijoista kokee, että opiskelijalla on mahdollisuus osallistua opetuksen ja opiskelun kehittämiseen, mutta noin joka neljäs (23 %) on asiasta eri mieltä. Parhaimmat vaikutusmahdollisuudet koettiin seuraavissa nuorten koulutuksen koulutusohjelmissa: sosiaaliala (Salo), ympäristöteknologia, liiketalous (Salo) ja liiketoiminnan logistiikka. Näissä keskiarvot olivat yli 3,6. Sen sijaan seuraavissa nuorten koulutuksen koulutusohjelmissa taas oli suhteellisesti eniten niitä, joiden mielestä opiskelijalla ei ole mahdollisuutta osallistua opetuksen ja opiskelun kehittämiseen: kauneudenhoitoala, palvelujen tuottaminen ja johtaminen, esittävä taide sekä elokuva ja televisio. Näissä keskiarvot jäivät alle 2,9. KUVIO 11. Väittämän Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua opetuksen ja opiskelun kehittämiseen. vastausten jakaumat. Osassa koulutusohjelmia mahdollisuudet osallistua kehittämiseen voivat olla heikommat kuin toisissa, mutta syy voi olla myös siinä, ettei opiskelijoilla ole tarpeeksi tietoa näistä mahdollisuuksista. Kun ensimmäisen vuoden opiskelijoilta kysyttiin, miten perehdytys ja opastus on sujunut, Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet opintojen kehittämiseen -kysymyksessä vastaajat jakaantuivat kahtia: kolmasosa opiskelijoista oli sitä mieltä, että perehdytys ja opastus on sujunut erinomaisesti tai hyvin ja vajaa kolmannes (29 %) oli sitä mieltä, että heikosti ja melko heikosti. 18 Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 84

20 KUVIO 12. Väittämän Koulutusohjelmassani tehdään palautteen perusteella parannuksia opetukseen ja opetusjärjestelyihin. vastausten jakaumat lukuun ottamatta 1. vuoden opiskelijoita. Vastaajat jakaantuivat kahtia, kun tiedusteltiin tehdäänkö koulutusohjelmassa palautteen perusteella parannuksia opetukseen ja opetusjärjestelyihin. Niiden osuus (30 %), joiden mielestä palautteen perusteella ei tehdä parannuksia, oli hieman suurempi kuin niiden (27 %), joiden mielestä palautteen perusteella tehdään parannuksia. Opiskelijoista 16 % ei osannut ottaa kantaa asiaan. Edellä mainitut luvut eivät sisällä ensimmäisen vuoden opiskelijoiden vastauksia. Seuraavien nuorten koulutuksen koulutusohjelmien opiskelijat kokevat muita useammin, että palautteen perusteella tehdään parannuksia opetukseen ja opetusjärjestelyihin: sosiaaliala (Salo), kirjasto- ja tietopalvelu, tietojenkäsittely (Turku) ja ympäristöteknologia. Näiden koulutusohjelmien kohdalla keskiarvot olivat yli 3,5. Sen sijaan seuraavien koulutusohjelmien opiskelijat olivat kriittisimpiä asian suhteen: kauneudenhoitoala, muotoilu, palvelujen tuottaminen ja johtaminen, esittävä taide ja rakennustekniikka. Näissä keskiarvot jäivät alle 2,6. Kaikkien koulutusohjelmien keskiarvot löytyvät liitteestä 2. Ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat keskimääräistä useammin sitä mieltä, että koulutusohjelmassa tehdään palautteen perusteella parannuksia opetukseen ja opetusjärjestelyihin, sillä heistä kolmannes oli väitteen kanssa samaa mieltä ja eri mieltä olevia oli vain joka kymmenes. Reilu kolmannes (36 %) ei osannut ottaa asiaan kantaa. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri

21 3.5 Yhteisöllisyys ja ilmapiiri Suurin osa opiskelijoista eli 77 % pitää oppimisilmapiiriä Turun ammattikorkeakoulussa hyvänä. Yhtä suuri joukko kokee kuuluvansa opiskelijaryhmään, jossa on hyvä yhteishenki. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kokemukset ovat tässä asiassa vieläkin positiivisemmat. KUVIO 13. Väittämän Koen kuuluvani opiskelijaryhmään, jossa on hyvä yhteishenki. vastausten jakaumat. Opiskelijat jakaantuivat kahteen joukkoon sen suhteen, toivovatko he enemmän kanssakäymistä opiskelijatovereiden kanssa. Tätä toivovien osuus (33 %) oli hieman suurempi kuin niiden (28 %), jotka eivät tätä toivo. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden keskuudessa tätä kanssakäymistä enemmän toivovien osuus oli keskimääräistä suurempaa (39 %). Sukupuolittain tarkasteluna miehet toivovat naisia enemmän kanssakäymistä opiskelijatovereiden kanssa. Väittämän sanamuodosta johtuen ei ole varmaa, halutaanko kanssakäymistä enemmän opiskelu- vai vapaa-ajalla. 20 Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 84

22 KUVIO 14. Väittämän Toivon enemmän kanssakäymistä opiskelijatovereiden kanssa. vastausten jakaumat. Valtaosa (83 %) opiskelijoista ilmoittaa, että hänellä on yksi tai useampi ystävä opiskelijatovereideni joukossa. Lähes joka kymmenes (9 %) opiskelija kokee itsensä usein ulkopuoliseksi opiskelijaryhmässänsä. KUVIO 15. Väittämän Koen että koulutusohjelmassani on riittävästi panostettu opiskelijoiden ryhmäytymiseen. vastausten jakaumat. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri

23 Opiskelijoilta tiedusteltiin mielipidettä siitä, onko heidän koulutusohjelmassa riittävästi panostettu opiskelijoiden ryhmäytymiseen. Vaikka enemmistö (64 %) kokee, että siihen on panostettu riittävästi, 13 % on asiasta eri mieltä. Seuraavien nuorten koulutuksen koulutusohjelmien opiskelijat antoivat parhaimmat arviot ryhmäytymiseen panostamisesta: ympäristöteknologia, kestävä kehitys, tuotantotalous ja bioanalytiikka. Näissä koulutusohjelmissa keskiarvot olivat yli 4,1, kun keskiarvo kaikkien vastaajien keskuudessa oli 3,8. TAULUKKO 4. Yhteisöllisyyttä ja opiskelijoiden kohtelua koskevien väittämien jakaumat ja keskiarvot (asteikko 5 1). Opiskeluilmapiiriä koskevat väittämät Oppimisilmapiiri Turun ammattikorkeakoulussa on hyvä. Koen kuuluvani opiskelijaryhmään, jossa on hyvä yhteishenki. Koulutusohjelmani opettajat ovat helposti lähestyttäviä. Minulla on yksi tai useampi ystävä opiskelijatovereideni joukossa. Koen, että koulutusohjelmassani on riittävästi panostettu opiskelijoiden ryhmäytymiseen. Opettajat kohtelevat opiskelijoita oikeudenmukaisesti. Toivon enemmän kanssakäymistä opiskelijatovereiden kanssa. Opintoni ovat vaikeutuneet epäasiallisen käyttäytymisen tai häirinnän vuoksi. Koen itseni usein ulkopuoliseksi opiskelijaryhmässäni. Olen kohdannut Turun ammattikorkeakoulussa rasismia. 1= täysin samaa mieltä = täysin eri mieltä En osaa sanoa Keskiarvo 25,7 % 50,9 % 16,3 % 5,4 % 1 % 0,7 % 4,0 41,2 % 36,4 % 13,4 % 5,9 % 2 % 1,1 % 4,1 29,7 % 43,6 % 18,9 % 6,3 % 1 % 0,6 % 4,0 58 % 25,4 % 8,6 % 4,1 % 2,7 % 1,3 % 4,3 28,4 % 35,5 % 20,2 % 9,7 % 3,3 % 2,8 % 3,8 26,1 % 43,5 % 19,2 % 7,5 % 2,5 % 1,3 % 3,8 9,9 % 22,7 % 33,8 % 19,1 % 8,9 % 5,6 % 3,1 * 1,3 % 3 % 5,8 % 13,7 % 73,7 % 2,5 % 1,4 * 2,4 % 6,3 % 10,3 % 17,2 % 62,2 % 1,7 % 1,7 * 0,9 % 1,6 % 2,8 % 7,9 % 81,9 % 4,9 % 1,2 * * Negatiivinen väittämä eli mitä pienempi keskiarvo, sen parempi. 22 Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 84

24 3.6 Projektiopiskelu Projektiopiskelua selvitettiin edellisvuodesta poiketen kahdella kysymyksellä, joista toisessa oli mainittu tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI). Viidesosa eli 19 % opiskelijoista vastasi kyllä, kun heille esitettiin kysymys Oletko suorittanut opintoja ammattikorkeakoulun ulkopuolisen yrityksen tai organisaation kanssa tehtävässä projektissa (tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminta, TKI)?. Mikäli laskuista jätetään pois ensimmäisen vuoden opiskelijat, osuus oli 26 %. Ensimmäisen vuoden opiskelijoista 8 % vastasi kyllä. Edellisvuoteen verrattuna näiden Kyllä-vastanneiden osuudet ovat hieman laskeneet. KUVIO 16. Kysymyksen Oletko suorittanut opintoja ammattikorkeakoulun ulkopuolisen yrityksen tai organisaation kanssa tehtävässä projektissa (tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminta, TKI)? Kyllä-vastausten jakaumat opintovuoden mukaan v ja v Opiskelijoista 43 % vastasi kyllä, heille esitettiin kysymys Oletko suorittanut opintoja jossakin projektissa?, Mikäli laskuista jätetään ensimmäisen vuoden opiskelijat pois, osuus oli 54 %. Ensimmäisen vuoden opiskelijoista 22 % vastasi kyllä. Opintojen suorittaminen projektiopiskelun muodossa kasvoi opintojen etenemisen myötä, mutta vielä kolmannenkin vuoden opiskelijoista 39 % ilmoitti, ettei ole suorittanut opintoja projektissa. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri

25 Opintojen suorittaminen projektissa näyttäytyy siis huomattavasti alhaisempana, kun kysymyksessä mainittiin opintojen suorittaminen projektissa ulkopuolisen yrityksen tai organisaation kanssa (tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminta, TKI). Tätä eroa voi selittää kahdella tavalla: opiskelijat osallistuvat laajasti myös ulkoisesti rahoitettaviin projekteihin, mutta vierastavat vastatessaan TKI-termiä. Toinen mahdollisuus on se, että opiskelijoista enemmistö osallistuu pienimuotoisiin projekteihin (ns. opiskelijaprojektit), jossa ei ole ulkoista rahoitusta. KUVIO 17. Kysymyksen Oletko suorittanut opintoja jossakin projektissa kyllä-vastausten jakaumat opintovuoden mukaan. Niille opiskelijoille (N=987), jotka ilmoittivat, että ovat suorittaneet opintoja jossakin projektissa esitettiin väittämä Olen saanut riittävästi ohjausta ja tukea projekteissa. Vastaajista puolet eli 51 % oli väittämän kanssa täysin tai melko samaa mieltä. Väittämän kanssa täysin tai melko eri mieltä olevia oli 17 %. Väittämän keskiarvoksi tuli 3,4 24 Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 84

26 Oletko saanut riittävästi ohjausta ja tukea projekteissa? KUVIO 18. Väittämän Oletko saanut riittävästi ohjausta ja tukea projekteissa? vastausten jakaumat. Kaikilta opiskelijoilta kysyttiin Oletko jatkossa kiinnostunut suorittamaan opintoja projekteissa? Noin puolet eli 45 % ilmoitti, että on jatkossa kiinnostunut suorittamaan opintoja projekteissa. Tämä osuus (58 %) oli selvästi suurempi niiden opiskelijoiden keskuudessa, jotka olivat jo suorittaneet opintoja jossakin projektissa. Sen sijaan niistä opiskelijoista, jotka eivät olleet suorittaneet opintoja projektissa, vain 37 % ilmoitti olevansa jatkossa olevansa kiinnostunut suorittamaan opintoja projekteissa. Tämä kertonee siitä, että opiskelijoille opintojen suorittaminen projektissa on ollut pääsääntöisesti myönteinen kokemus. Yllättävän moni eli 36 % vastasi, ettei tiedä onko kiinnostunut. Ensimmäisen vuoden opiskelijoista tämä osuus oli vieläkin suurempi eli 43 %. Oletko jatkossa kiinnostunut suorittamaan opintoja projekteissa? KUVIO 19. Väittämän Oletko jatkossa kiinnostunut suorittamaan opintoja projekteissa? vastausten jakaumat. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri

27 Barometrin vastausten perusteella opiskelijoilla ei näytä olevan kuitenkaan tarpeeksi tietoa mahdollisuudesta suorittaa opintoja projekteissa, sillä lähes puolet (48 %) oli väittämän kanssa täysin tai melko eri mieltä. Ensimmäisen vuoden opiskelijoista vieläkin suurempi osuus eli 56 % ilmoitti, ettei ole saanut tarpeeksi tietoa. Edellisvuoteen verrattuna tiedonsaantimahdollisuudet ovat kuitenkin parantuneet. Kun edellisvuonna väittämän keskiarvo oli 2,4, vastaava luku on nyt 2,7. KUVIO 20. Väittämän Olen saanut tarpeeksi tietoa mahdollisuudesta suorittaa opintoja projekteissa vastausten jakaumat v ja v Barometrin vastausten perusteella valmius opiskella projektinomaisesti lisääntyy erityisesti ensimmäisen opintovuoden jälkeen. Kun ensimmäisen vuoden opiskelijoista 36 % arvioi valmiudet erittäin tai melko hyväksi, oli vastaavaa osuus toisen opintovuoden opiskelijoilla 46 % ja kolmannen 48 %. Ensimmäisen vuoden opiskelijoista lähes neljännes (23 %) ei osannut arvioida omia valmiuksiaan. Vastaava osuus toisen ja sitä myöhempien opintovuosien opiskelijoiden keskuudessa oli 13 %. 26 Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 84

28 KUVIO 21. Kysymyksen Mikä on oma arviosi valmiuksistasi opiskella projektinomaisesti? vastausten jakaumat 1. ja 2. opintovuoden opiskelijoilla. 3.7 Ohjaus ja perehdyttäminen Opiskelijoilta kysyttiin väittämin muodossa ohjaukseen liittyvistä. Väittämien asteikko oli 5 1, jossa 5=täysin samaa mieltä 1=täysin eri mieltä. Lisäksi oli vastausvaihtoehto En osaa sanoa. Opiskelijoista 70 % tietää keneltä he pyytävät ohjausta eri tilanteissa. Eri mieltä olevia oli noin joka kymmenes (9 %). Enemmistö (74 %) opiskelijoista kokee, että saa tarvittaessa apua opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Opinto-ohjaus koetaan melko tasa-arvoiseksi, sillä väittämän keskiarvoksi tuli 4,0. Opiskelijoista 15 % ei osannut ottaa asiaan kantaa. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri

29 TAULUKKO 5. Ohjausta koskevien väittämien jakaumat ja keskiarvot (asteikko 5 1). Ohjausta koskevat väittämät Tiedän keneltä pyydän neuvoja tai ohjausta eri tilanteissa. Saan tarvittaessa apua opiskeluuni liittyvissä kysymyksissä Opinto-ohjaus on tasa-arvoista. 5= täysin samaa mieltä = täysin eri mieltä En osaa sanoa Keskiarvo 24,2 % 46 % 19,9 % 7 % 2,1 % 0,8 % 3,8 30,8 % 43,5 % 16,4 % 5,6 % 1 % 2,7 % 4,0 27,7 % 37,5 % 14,1 % 4,3 % 1,7 % 14,7 % 4,0 Pelkästään ensimmäisen vuoden opiskelijoilta kysyttiin ovatko he saaneet opinto-ohjausta ja neuvontaa? Noin puolet (53 %) opiskelijoista oli sitä mieltä, että on saanut riittävästi. Neljännes (24 %) oli saanut, mutta ei kuitenkaan tarpeeksi. Sellaisia opiskelijoita oli 6 %, jotka eivät olleet saaneet opinto-ohjausta ja neuvontaa, mutta olisivat halunneet. Tulosten perusteella näyttää siltä, että ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ohjausta ja neuvontaa tulee vielä parantaa. Oletko saanut opinto-ohjausta ja neuvontaa? KUVIO 22. Kysymyksen Oletko saanut opinto-ohjausta ja neuvontaa? vastausten jakaumat 1. opintovuoden opiskelijoilta. Ensimmäisen vuoden opiskelijoilta kysyttiin myös mihin asioihin tarvitsee ohjausta ja neuvoja. Opiskelija sai valita annetuista vaihtoehdoista useampia. Selvästi eniten opiskelijat kokevat tarvitsevansa ohjausta ja neuvontaa opintojen suunnitteluun ja seuraavaksi eniten HOPSin tekemiseen. Moni eli 28 % vastaajista ilmoitti tarvitsevansa ohjausta ja neuvontaa myös opintojaksolle ilmoittautumiseen. 28 Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 84

30 Mihin asioihin tarvitset ohjausta ja neuvontaa? KUVIO 23. Kysymyksen Oletko saanut opinto-ohjausta ja neuvontaa? vastausten jakaumat 1. opintovuoden opiskelijoilta. Vertaistuutoreiden ja opettajatuutoreiden onnistuminen tehtävässään Turun ammattikorkeakoulussa opintojen ohjauksesta vastaavat suurelta osin koulutetut opettajatuutorit ja ylempien vuosikurssien opiskelijat eli vertaistuutorit. Opettajatuutorit ohjaavat opiskelijaa koko koulutuksen ajan. Vertaistuutoreiden ensisijainen tehtävänsä on auttaa uusia opiskelijoita opintojen alkuun. Ensimmäisen vuoden opiskelijoista 67 % arvioi vertaistuutoreiden onnistuneen tehtävien hoidossa erittäin tai melko hyvin, edellisvuonna vastaava osuus oli 72 %. Peräti joka neljäs ei osannut ottaa asiaan kantaa. Edellisvuonna vastaava osuus oli pienempi eli 18 %. Kertooko tämä siitä, etteivät kaikki opiskelijat kohtaa vertaistuutoreita. Vuoden 2010 opiskelijabarometrissä kaikilta opiskelijoilta kysyttiin kenen henkilöiden antamia henkilökohtaisia ohjauspalveluja on käyttänyt. Vertaistuutorin ohjauspalveluja käyttäneiden osuus oli tuolloin 33 %, kun vastaava osuus esimerkiksi opettajatuutoreiden osalta oli 70 %. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri

31 Miten vertaistuutorit ovat mielestäsi onnistuneet tehtäviensä hoidossa? KUVIO 24. Kysymyksen Miten vertaistuutorit ovat mielestäsi onnistuneet tehtäviensä hoidossa? vastausten jakaumat 1. opintovuoden opiskelijoilta. Ensimmäisen vuoden opiskelijoista 82 % arvioi opettajatuutoreiden onnistuneen tehtävien hoidossa erittäin tai melko hyvin, edellisvuonna vastaava osuus oli sama. Miten opettajatuutorit ovat mielestäsi onnistuneet tehtäviensä hoidossa? KUVIO 25. Kysymyksen Miten opettajatuutorit ovat mielestäsi onnistuneet tehtäviensä hoidossa? vastausten jakaumat 1. opintovuoden opiskelijoilta. 30 Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 84

32 Tyytymättämyys vertaistuutoreihin oli yhteydessä tyytymättömyyteen opettajatuutoreihin ja päinvastoin. Kaikista opiskelijoista 9 % oli tyytymätön vertaistuutoreiden onnistumiseen hoitaa tehtäviään. Tyytymättömien osuus (28 %) oli selvästi suurempi niiden opiskelijoiden keskuudessa, jotka olivat tyytymättömiä opettajatuutoreiden onnistumiseen. Samoin kun kaikista opiskelijoista 10 % oli tyytymätön opettajatuutoreiden onnistumiseen, oli tyytymättömien osuus 32 % niiden opiskelijoiden keskuudessa, jotka olivat tyytymättömiä vertaistuutoreiden onnistumiseen. Perehdytys ja opastus eri opiskeluun liittyviin asioihin Pelkästään ensimmäisen vuoden opiskelijoilta tiedusteltiin sitä, miten perehdytys ja opastus opiskeluun liittyviin asioihin on sujunut. Perehdyttäminen opiskelun ohjeistuksen sisältävään opiskelijoiden ja henkilökunnan intranettiin eli Messiin oli onnistunut hyvin lähes 75 % katsoi perehdyttämisen hyvin onnistuneeksi. Parannusta perehdyttämiseen ja opastukseen tarvitaan erityisesti projektiopiskeluun, Helpdeskiin ja WinhaWilleen. Näissä keskiarvot jäivät alle 3. WinhaWilleä käytetään lukuvuosittain ilmoittautumiseen poissa- tai läsnäolevaksi. Kyselyn tekohetkellä WinhaWillen käyttö ei ole ollut ensimmäisen vuoden opiskelijoille ajankohtainen, sillä he ovat ilmoittautuneet läsnäolevaksi opiskelupaikan vastaanottoilmoituksen yhteydessä. Lähes joka kolmas (31 %) oli sitä mieltä, että perehdytys ja opastus projektiopiskeluun on sujunut heikosti tai melko heikosti. Tosin vastaajien joukko jakaantui tässä asiassa kahtia, sillä lähes samansuuruinen osuus (27 %) oli sitä mieltä, että perehdytys ja opastus projektiopiskeluun on sujunut erinomaisesti tai hyvin. Kaikilla opiskelijoilla tulee olla hyväksytty HOPS. Perehdytys ja opastus HOPSin tekemiseen voisi olla sujuvampaa, sillä 38 % ensimmäisen vuoden opiskelijoista oli sitä mieltä, että perehdytys on sujunut erinomaisesti tai hyvin, mutta 27 % oli sitä mieltä, että se on sujunut heikosti tai melko heikosti. Tämä voi selittää osin myös sen, miksi peräti 27 % ensimmäisen vuoden opiskelijoista ilmoitti, ettei hänellä ole vahvistettu HOPSia. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri

33 TAULUKKO 6. Vastausten jakaumat ja keskiarvot (asteikko 5 1) kysymyksessä Miten perehdyttäminen ja opastus on sujunut? 1. opintovuoden opiskelijoilta. Miten perehdyttäminen ja opastus seuraaviin on sujunut? Opiskelu ammattikorkeakoulussa ja opiskelutaidot 5= Erinomaisesti En osaa sanoa = Heikosti Keskiarvo 20,7 % 50,3 % 21,1 % 4,3 % 1,6 % 2,1 % 3,9 Projektiopiskelu 5,5 % 21,5 % 26,4 % 16,1 % 14,4 % 16,2 % 2,9 Tilat 20,6 % 46,3 % 21,3 % 7,6 % 2,2 % 2,1 % 3,8 Opintotoimiston palvelut 15,8 % 30,8 % 29,6 % 11,6 % 3,2 % 9 % 3,5 Kirjastopalvelut 27,4 % 42,2 % 17,5 % 5,5 % 1,6 % 5,8 % 3,9 IT-palveluiden ohjeistukset 11,1 % 31,3 % 28,5 % 13,9 % 5,7 % 9,6 % 3,3 Tulostus 12,2 % 24,4 % 20,6 % 18 % 14,5 % 10,4 % 3 Käyttäjätunnukset 30,6 % 45,7 % 18 % 2,9 % 1,1 % 1,7 % 4 Helpdesk 6,6 % 17,4 % 20,2 % 15,6 % 15,5 % 24,7 % 2,8 Messi 26,6 % 47,7 % 17,9 % 3,9 % 1,6 % 2,3 % 4 WinhaWille 8 % 20,5 % 21 % 15,1 % 17,7 % 17,7 % 2,8 32 Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 84

34 TAULUKKO 7. Vastausten jakaumat ja keskiarvot (asteikko 5 1) kysymyksessä Miten perehdyttäminen ja opastus on sujunut? 1. opintovuoden opiskelijoilta. Miten perehdyttäminen ja opastus seuraaviin on sujunut? 5= Erinomaisesti En osaa sanoa = Heikosti Keskiarvo Työjärjestykset 34,4 % 43,6 % 15,8 % 2,9 % 2,2 % 1,1 % 4,1 Opetussuunnitelma ja opintojen 15 % 40,7 % 28,7 % 9,9 % 4,2 % 1,6 % 3,5 rakenne Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet opintojen 8,2 % 24,4 % 31,4 % 21,1 % 8,1 % 6,7 % 3 kehittämiseen SoleOPSin käyttö 14,2 % 37,9 % 28,9 % 12,4 % 4,8 % 1,8 % 3,5 HOPSin tekeminen 9,6 % 28,4 % 29,5 % 18,1 % 9,3 % 5 % 3,1 Opintojaksoille ilmoittautuminen 14,9 % 32,1 % 28,9 % 15,9 % 5,5 % 2,7 % 3,4 Opintojaksotarjonta 10,5 % 25,5 % 31,3 % 19 % 9,6 % 4 % 3,1 Opintotuki 13,5 % 26,9 % 24 % 9,3 % 6,7 % 19,6 % 3,4 Opiskelijoiden terveydenhuolto 11,9 % 26,2 % 24,3 % 11,6 % 8,4 % 17,6 % 3,3 Opiskelijaliikunta 10,2 % 22,2 % 25,9 % 12,4 % 11,6 % 17,7 % 3,1 TUO (Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta) 14,4 % 32,8 % 23,5 % 9,4 % 5,5 % 14,4 % 3,5 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri

35 3.8 Opinnäytetyö Opiskelijoista 40 % (N=592) oli tekemässä tai jo tehnyt opinnäytetyön. Heille esitettiin neljä opinnäytetyöhön liittyvää väittämää. TAULUKKO 8. Opinnäytetyötä koskevien väittämien jakaumat ja keskiarvot (asteikko 5 1) Opinnäytetyöhön liittyvät väittämät Olen saanut riittävästi ohjausta opinnäytetyön tekemiseen omalta opinnäytetyöohjaajaltani. Olen saanut opinnäytetyön tekemiseen riittävästi ohjausta opinnäytetyön toimeksiantajalta. Olen saanut riittävästi ohjausta tiedonhankinnasta ja lähdekirjallisuuden hakemisesta. Opinnäytetyöni on syventänyt muissa opinnoissa oppimaani. 5= täysin samaa mieltä = täysin eri mieltä En osaa sanoa Keskiarvo 25,9 % 30,4 % 19,7 % 12,9 % 7,1 % 3,9 % 3,6 19,1 % 26,3 % 19,3 % 13,6 % 7,7 % 13,9 % 3,4 22,1 % 31,3 % 26,2 % 11,8 % 4,1 % 4,5 % 3,6 20,6 % 31,2 % 19,5 % 11,6 % 6 % 11,1 % 3,6 Reilut puolet (56 %) oli täysin tai melko samaa mieltä siitä, että on saanut riittävästi ohjausta opinnäytetyön tekemiseen omalta opinnäytetyöohjaajalta. Osuus on hieman edellisvuotta (51 %) suurempi. Kuitenkin viidesosa (20 %) opiskelijoista ei ole tyytyväisiä opinnäytetyönohjaajalta saatuun ohjauksen riittävyyteen. Opiskelijat olivat hieman tyytyväisempiä omalta opinnäytetyöohjaajalta saatuun ohjauksen määrään verrattuna opinnäytetyön toimeksiantajalta saatuun ohjauksen määrään. 34 Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 84

36 Onko opinnäytetyön tekeminen sujunut suunnitelmien mukaan? KUVIO 26. Kysymyksen Onko opinnäytetyön tekeminen sujunut suunnitelmien mukaan? vastausten jakaumat. Opiskelijoilta, jotka olivat tekemässä tai jo tehneet opinnäytetyön, kysyttiin onko opinnäytetyön tekeminen sujunut suunnitelmien mukaan. Enemmistön eli 71 % mielestä se on sujunut suunnitelmien mukaan, mutta lähes kolmannes (29 %) oli toista mieltä. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri

37 4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Vuosittain toteutettavan opiskelijakyselyn Opiskelijabarometrin avulla saadaan tutkintokoulutuksen opiskelijoilta palautetta opiskelusta ja opiskelijapalveluista. Vuoden 2013 opiskelijabarometri toteutettiin anonyyminä kyselynä. Siihen vastasi opiskelijaa. Vastaajien määrä laski edellisvuodesta noin kolmella sadalla. Vastausprosentti oli 26, joka on neljä prosenttiyksikköä edellisvuotta matalampi. Vastausaktiivisuus vaihteli koulutusohjelmittain ja noin 40 % koulutusohjelmista vastausprosentti jäi alle 20. Haasteena onkin löytää keinot, joilla opiskelijat saadaan motivoitua vastaamaan kyselyyn. Aktiivisimmin barometriin vastasivat aikaisempien vuosien tapaan ensimmäisen vuoden opiskelijat. Barometrin tulosten perusteella sovitut kehittämistoimenpiteet tuleekin saada paremmin opiskelijoiden nähtäväksi, jotta he kokevat antamansa palautteen tärkeäksi ja sillä olevan todellista vaikutusta. Jatkossa toimenpiteistä viestitään opiskelijoille koulutusohjelmittain yhtenäisellä tavalla Messissä. Kokonaistyytyväisyyden keskiarvoksi tuli 3,4, joka on edellisvuotta matalampi, mutta sama tai korkeampi kuin sitä aikaisempien vuosien keskiarvot. Tyytyväisyyden keskiarvojen vaihtelu oli koulutusohjelmittain suurta eli 4,0 ja 2,5 välillä. Yleisin keskiarvo oli 3,3, joka oli neljäsosalla koulutusohjelmista. Ensimmäisen vuoden opiskelijat olivat tyytyväisempiä kuin heitä aikaisemmin aloittaneet. Kun ensimmäisen vuoden opiskelijoista 61 % ilmoitti olevansa erittäin tai melko tyytyväisiä opiskeluun, oli vastaava osuus koko ammattikorkeakoulun tasolla 50 %. Kaikista opiskelijoista 15 % ilmoitti olevansa erittäin tai melko tyytymättömiä opiskeluun. Kokonaistyytyväisyys oli yhteydessä siihen, kuinka hyvin koulutus on opiskelijan mielestä vastannut ennakkotietojen perusteella muodostuneita odotuksia. Ne opiskelijat olivat tyytyväisiä opiskeluun, joiden mielestä koulutus on vastannut ennakkotietojen perusteella muodostuneita odotuksia ja päinvastoin. Hakuoppaissa ja -infoissa koulutuksesta annettavan kuvan pitääkin olla mahdollisimman totuudenmukainen, jotta opiskelijoille ei synnyt vääränlaista mielikuvaa koulutuksesta. Opiskelijoille tyytyväisyyden kokemusta tuottivat myös toimivat ja joustavat opetusjärjestelyt: toimiva opintojaksojen aikataulutus, opetusmateriaalin saatavuus ja vaihtoehtoiset suoritustavat. 36 Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 84

38 Niistä opiskelijoista, joiden mielestä opetusjärjestelyt eivät ole tarkoituksenmukaiset ja joustavat vain 18 % oli tyytyväisiä opiskeluun, kun vastaava osuus kaikkien vastaajien joukossa oli 50 %. Tyytyväisyyden lisäämisen lisäksi tarkoituksenmukaiset ja joustavat opetusjärjestelyt edesauttavat varmasti myös opintojen etenemistä tavoiteajassa. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman HOPSin tarkoitus on auttaa opiskelijoita opintojen suunnittelussa ja etenemisessä. Kaikilla opiskelijoilla tulee olla hyväksytty HOPS. Barometrin tulosten perusteella ammattikorkeakoulun HOPSkäytännöissä on edelleen kehittämistarpeita. Kun opiskelijoilta kysyttiin, onko HOPSista ollut hyötyä opintojen suunnittelussa ja etenemisessä, vain neljännes oli väittämän kanssa samaa mieltä. Ensimmäisen vuoden opiskelijoista 27 % ilmoitti, ettei hänellä ole vahvistettu HOPSia. Turun ammattikorkeakoulun tutkintosäännön mukaan vapaasti valittavia opintoja on tutkinnossa 30 op (sosiaali- ja terveysalalla 15 op). Opiskelijoiden pitäisi siten valita opintoja myös muiden kuin oman koulutusohjelman tarjonnasta. Opiskelijabarometrin tulosten mukaan kuitenkin peräti 56 % opiskelijoista ilmoitti, ettei ole edes etsinyt HOPSiinsa sopivia opintojaksoja Turun ammattikorkeakoulun muiden koulutusohjelmien opetustarjonnasta. Osuus on edellisvuodesta (54 %) jopa hieman noussut. Tutkintosäännön linjaus valinnaisuuden lisäämisestä ei tällöin toteudu. Tämä voi osin selittää myös sen, miksi opiskelijat eivät koe HOPSia hyödylliseksi: opintoja valitaan vain oman koulutusohjelman tarjonnasta. Opiskelijoilla voi olla myös vaikeuksia lukujärjestysteknisistä syistä valita opintoja muiden tarjonnasta. Turun ammattikorkeakoulussa sovelletaan oppimisotteena innovaatiopedagogiikkaa. Sen ajatuksena on harjaannuttaa opiskelijat opintojen alusta alkaen uutta luovaan ja kehittävään toimintaan jota nykyisin työelämässä tarvitaan. Innovaatiopedagogiikalla pyritään kehittämään tutkinnon suorittaville hyvät innovaatiokompetenssit. Opiskelijat suorittavat TKI-hankkeissa yksittäisiä opintojaksoja, projektiopintoja, opinnäytetöitä ja harjoittelua. Barometrin vastausten perusteella opintojen suorittaminen projekteissa lisääntyy opintojen etenemisen myötä, mutta kolmannen vuoden opiskelijoistakin vielä 39 % ilmoitti, ettei ole suorittanut opintoja projektissa. Opiskelijoilla ei näytä olevan tarpeeksi tietoa mahdollisuudesta suorittaa opintoja projekteissa, sillä lähes puolet (48 %) oli sitä mieltä, ettei ole saanut tarpeeksi tietoa. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden keskuudessa tämä osuus oli vieläkin suurempi eli 56 %. Edellisvuoteen verrattuna tiedonsaantimahdollisuudet ovat kuitenkin jonkun verran parantuneet. Jotta projektiopiskelu ja projektien hyödyntäminen oppimisympäristöinä lisääntyisi, on osallistumismahdollisuuksia tuotava opiskelijoille vielä paremmin esille. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri

39 Opintojen suorittaminen projektissa näyttää olevan opiskelijoille myönteinen kokemus. Niistä opiskelijoista, jotka olivat suorittaneet opintoja jossakin projektissa, 58 % ilmoitti olevansa jatkossa kiinnostunut suorittamaan opintoja projekteissa. Sen sijaan vastaava osuus niiden opiskelijoiden keskuudessa, jotka eivät olleet aiemmin suorittaneet opintoja projektissa, oli vain 37 % Kun kaikilta projektiopiskeluun osallistuneilta reilulta neljältäsadalta opiskelijalta tiedusteltiin projekteissa saadun ohjauksen ja tuen riittävyyteen, puolet oli tyytyväisiä siihen. Kriittisempiä eli väittämän kanssa täysin tai melko eri mieltä olevia oli 17 %. Opiskelijoiden oman arvion mukaan heidän valmiutensa opiskella projektiomaisesti lisääntyy erityisesti ensimmäisen opintovuoden jälkeen. Kun ensimmäisen vuoden opiskelijoista 36 % arvioi valmiudet erittäin tai melko hyväksi, oli vastaavaa osuus toisen opintovuoden opiskelijoilla 46 % ja kolmannen 48 %. Ensimmäisen vuoden opiskelijoista lähes neljännes (23 %) ei osannut arvioida omia valmiuksiaan. Vastaava osuus toisen ja sitä myöhempien opintovuosien opiskelijoiden keskuudessa oli 13 %. Valmiudet projektityöskentelyyn paranevat kokemuksen kertyessä. Opiskelijoiden kokemukset opiskelijoiden ja henkilöstön intranetin eli Messin eri sivujen hyödyllisyydestä olivat samansuuntaisia kuin edellisvuonna. Opiskelijat kokevat saavansa parhaiten tietoa opiskeluun liittyvistä asioista ammattikorkeakoulun yhteisten Opiskelu-sivujen kautta: yli puolet (54 %) oli tätä asiaa mittavaan väittämän kanssa täysin tai melko samaa mieltä. Koulutusohjelmakohtaisia sivuja ei koeta yhtä onnistuneiksi: väittämän Olen saanut Messin Koulutusohjelmat-sivuilta hyödyllistä ja ajantasaista tietoa opiskeluun liittyvistä asioista. kanssa samaa mieltä oli vain 37 % ja eri mieltä oli joka viides. Kampus-sivujen kautta tiedotetaan toimipisteen käytännöistä. Nämä sivut ovat tärkeitä erityisesti Salon toimipisteessä opiskeleville. Sen sijaan muiden toimipisteiden opiskelijat käyttävät sivuja vähemmän eivätkä myöskään koe sivuja kovin hyödylliseksi. Opintojen ohjauksen ja neuvonnan tarkoituksena on tukea opiskelijaa koko opiskelun ajan eri tilanteissa. Turun ammattikorkeakoulussa on ohjaus- ja neuvontaketju, jossa toimii monia eri henkilöitä opintosihteereistä opintopsykologiin. Kun barometrissä opiskelijoilta kysyttiin väittämän muodossa, tietävätkö he keneltä pyytävät neuvoja tai ohjausta eri tilanteissa, 70 % oli asiasta täysin tai melkein samaa mieltä. Noin joka kymmenes opiskelija (9 %) ilmoitti, ettei tiennyt keneltä pyytää neuvoja tai ohjausta. Tavoitteena tulee olla, että kaikki opiskelijat ovat tietoisia, keneen tai mihin voi ongelmatilanteissa ottaa yhteyttä. Messi-intranet on tasapuolinen tiedon hakupaikka. Sen vuoksi on tärkeää, että sieltä löytyy helposti kaikki tarvittava tieto ja toisaalta, että opiskelijat osaavat myös käyttää sitä. Ensimmäisen vuoden opiskelijoista lähes 75 % katsoi, että perehdytys ja opastus Messiin oli onnistunut hyvin. 38 Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 84

40 Opiskelijoista 74 % kokee, että saa tarvittaessa apua opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Suurelta osin opintojen ohjauksesta vastaavat koulutetut opettajatuutorit ja ylempien vuosikurssien opiskelijat eli vertaistuutorit. Opettajatuutoreiden tehtävänä on ohjata opiskelijaa koko koulutuksen ajan. Vertaistuutoreiden ensisijainen tehtävä on auttaa uusia opiskelijoita opintojen alkuun. Kun ensimmäisen vuoden opiskelijoilta kysyttiin arviota vertaistuutoreiden onnistumisesta tehtävien hoidossa, 67 % arvioi heidän onnistuneen siinä erittäin tai melko hyvin. Edellisvuonna vastaava osuus oli hieman suurempi eli 72 %. Peräti joka neljäs ei osannut ottaa asiaan kantaa. Tämä viittaa siihen mahdollisuuteen, että kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat eivät kohtaa vertaistuutoreita. Opettajatuutorien toiminta sai ensimmäisen vuoden opiskelijoilta hyvät arviot, sillä 82 % arvioi heidän onnistuneen tehtävien hoidossa erittäin tai melko hyvin. Kun ensimmäisen vuoden opiskelijoilta tiedusteltiin opinto-ohjauksen ja neuvonnan saamisesta, heistä puolet koki saaneensa sitä riittävästi ja 17 % ei kokenut tarvitsevansa sitä ollenkaan. Sen sijaan neljännes ensimmäisen vuoden opiskelijoista ilmoitti, ettei ollut saanut tarpeeksi opinto-ohjausta ja neuvontaa ja 6 % ei ollut saanut sitä lainkaan, vaikka olisi halunnut. Ensimmäisen vuoden opiskelijoista jää siis jonkun verran vaille haluamaansa ohjausta ja neuvontaa. Opintojen alkuvaihe on tärkeää opiskeluun ja opintoihin sitoutumisen kannalta. Siksi onkin tärkeää huolehtia, ettei turhia ongelmia synny ainakaan puutteellisen ohjauksen ja neuvonnan takia. Barometrin vastausten perusteella ensimmäisen vuoden opiskelijat kaipaavat selvästi eniten (76 %) ohjausta ja neuvontaa opintojen suunnitteluun. Reilu puolet koki tarvitsevansa sitä myös HOPSin tekemiseen ja melko moni (37 %) myös opintojaksolle ilmoittautumiseen. Kun ensimmäisen vuoden opiskelijoilta tiedusteltiin, miten perehdytys ja opastus on sujunut eri opiskeluun liittyviin asioihin, heikommat arvosanat sai WinhaWille, Helpdesk ja projektiopiskelu. Opinnäytetyötä tekemässä olevilta tai sen jo tehneiltä opiskelijoilta kysyttiin, onko saanut riittävästi ohjausta sen tekemiseen. Opiskelijat olivat hieman tyytyväisempiä omalta opinnäytetyöohjaajalta saatuun ohjauksen määrään verrattuna mahdolliselta opinnäytetyön toimeksiantajalta saatuun ohjauksen määrään. Reilu puolet (56 %) oli täysin tai melko samaa mieltä siitä, että on saanut riittävästi ohjausta opinnäytetyön tekemiseen omalta opinnäytetyöohjaajalta. Sen sijaan viidesosa oli toista mieltä. Jottei opiskelijan valmistuminen jää kiinni opinnäytetyöstä, on huolehdittava, että opiskelija saa sen tekemiseen tarvitsemaansa ohjausta. Yhteisöllisyys ja vertaistuki ovat useimmille opiskelijoille voimavara. Kun opiskelijoilta kysyttiin väittämän muodossa, onko hänellä yksi tai useampi ystävä opiskelijatovereideni joukossa, valtaosa (83 %) oli täysin tai melko samaa mieltä. Vastaavasti kun kysyttiin, kokeeko itsensä ulkopuoliseksi opiskelijaryhmässä, 9 % opiskelijoista oli tätä mieltä. Koulutusohjelmassa voisikin vielä enemmän panostaa ryhmäytymiseen, sillä vaikka enemmistö (64 %) kokee, että siihen on panostettu riittävästi, on 13 % asiasta eri mieltä. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri

OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI TURUN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI TURUN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 74 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Salli Rantanen, Joonas Niemi & Elia Elenius OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI TURUN AMMATTIKORKEAKOULUSSA Hyvinvointikyselyn 2013 tulokset Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

OHJAUKSEN HAASTEIDEN ÄÄRELLÄ

OHJAUKSEN HAASTEIDEN ÄÄRELLÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 51 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Taina Kauppinen OHJAUKSEN HAASTEIDEN ÄÄRELLÄ Opintojen ohjauksen kehittämishankkeen raportti TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 51 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Eila Pajarre, Piia Asunmaa & Heli Lukkari Ei kysyvä teekkari opintopolulta

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 Tampereen kaupunki Tilaajaryhmä Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen yksikkö 8. elokuuta 2014 SISÄLLYS JOHDANTO 1. KOTIHOITO IKÄIHMISTEN PALVELUNA... 1 1.1 Mitä on

Lisätiedot

Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella

Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella Selvityksen tekijät: Jaana O. Liimatainen, Jenni Kaisto, Kaisa Karhu, Susanna Martikkala,

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

KANDIPALAUTTEEN TULOKSET TIEDEKUNNITTAIN

KANDIPALAUTTEEN TULOKSET TIEDEKUNNITTAIN HELSIGI YLIOPISTO HELSIGFORS UIVERSITET UIVERSITY OF HELSIKI KADIPALAUTTEE TULOKSET TIEDEKUITTAI 2013 VALMISTUEET KADIPALAUTTEE TULOKSET TIEDEKUITTAI 2013 VALMISTUEET OPITOASIOIDE YKSIKKÖ Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Palautetta ekonomikoulutuksesta

Palautetta ekonomikoulutuksesta SEFEN RAPORTTEJA 5/2012 Palautetta ekonomikoulutuksesta kysely vastavalmistuneille 2011 Johanna Saarinen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN Sisältö 1 Johdanto... 6 2 Kauppatieteiden maisterit... 9

Lisätiedot

Opiskelijatutkan tuloksia - YAMK

Opiskelijatutkan tuloksia - YAMK Vuonna VAMKissa toteutetun ja opiskelijoille suunnatun Opiskelijatutka kyselyn tuloksia ylempää amktutkintoa suorittavien osalta. Opiskelijatutkan tuloksia - YAMK Kyselyraportti Marttinen, Reetta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lapin EU-projektien arviointikäytännöt

Lapin EU-projektien arviointikäytännöt Juha Koskela Lapin EU-projektien arviointikäytännöt Esiselvitysraportti Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan julkaisuja C. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 54 Rovaniemi 2013 ISSN 1237-2676

Lisätiedot

Asiakkuudet ja myyntityö yritysten kilpailukykytekijäksi

Asiakkuudet ja myyntityö yritysten kilpailukykytekijäksi Pienyrityskeskus Asiakkuudet ja myyntityö yritysten kilpailukykytekijäksi -hanke 2008-2010 Tutkimusraportti Petri Järvikuona Heli Aaltonen KAUPPA + TALOUS TUTKIMUSRAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA?

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Työelämäkysely ammattikorkeakouluopiskelijoille: TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Loppuraportti Helmikuu 2010 Marjut Vanha-aho 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. KYSELYN TOTEUTUS JA RAKENNE 4 3. VASTAAJIEN

Lisätiedot

Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti. Aalto PRO Seija Hämäläinen

Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti. Aalto PRO Seija Hämäläinen Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti Aalto PRO Seija Hämäläinen 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Kartoituksen kehys... 4 1.2. Toimitustyö asiantuntijuutena...

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

OPINTOJEN OHJAUSTA JA ALOITUSTA KOSKEVA KYSELY TAMKISSA ENSIMMÄISEN VUOSIKURSSIN OPISKELIJOILLE SYKSYLLÄ 2008

OPINTOJEN OHJAUSTA JA ALOITUSTA KOSKEVA KYSELY TAMKISSA ENSIMMÄISEN VUOSIKURSSIN OPISKELIJOILLE SYKSYLLÄ 2008 ANNE MUSTONEN (TOIM.) OPINTOJEN OHJAUSTA JA ALOITUSTA KOSKEVA KYSELY TAMKISSA ENSIMMÄISEN VUOSIKURSSIN OPISKELIJOILLE SYKSYLLÄ 28 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU University of Applied Sciences Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA Raportit ja selvitykset 2014:7 Jukka Vehviläinen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA Seurantatutkimuksen raportti 2013 Jukka Vehviläinen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA

Lisätiedot

Verkko-opintojen mitoituksen arviointi

Verkko-opintojen mitoituksen arviointi Kirsi Levänen Sari Tervonen Maija Suhonen Lauri Stigell Verkko-opintojen mitoituksen arviointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 952-206-040-2 (pdf) ISSN 1457-3121 Julkaisija: Korkeakoulujen

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 2010 2011 Arviointi KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Sisällysluettelo 1 Johdanto... - 3-2 Venäjän-osaajan

Lisätiedot

KOORDINAATTORIN KATSAUS. Avoin ammattikorkeakoulu Opiskelijapalveluiden kehittäminen vuosina 2007 2009

KOORDINAATTORIN KATSAUS. Avoin ammattikorkeakoulu Opiskelijapalveluiden kehittäminen vuosina 2007 2009 KOORDINAATTORIN KATSAUS Avoin ammattikorkeakoulu Opiskelijapalveluiden kehittäminen vuosina 2007 2009 PROFIILISELVITYS 2006-2007 1 Avoin AMK kehittämisverkosto Opiskelijapalveluiden kehittäminen vuosina

Lisätiedot

ESTEETÖN OPINTOPOLKU KORKEAKOULUTUKSESSA. Toimittaneet Jonna Jäntti ja Anne Kanto-Ronkanen

ESTEETÖN OPINTOPOLKU KORKEAKOULUTUKSESSA. Toimittaneet Jonna Jäntti ja Anne Kanto-Ronkanen ESTEETÖN OPINTOPOLKU KORKEAKOULUTUKSESSA Toimittaneet Jonna Jäntti ja Anne Kanto-Ronkanen 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 B) 70201 KUOPIO GSM 044 785 5023 faksi 017 255

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Opinnäytetyö (AMK) Myyntityön koulutusohjelma Myynnin johtaminen 2015 Jemina Palmroos TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Oston jälkeinen

Lisätiedot

CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet. Tampereen ammattikorkeakoulu 2009

CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet. Tampereen ammattikorkeakoulu 2009 CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet Tampereen ammattikorkeakoulu 2009 CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet

Lisätiedot

Vastausten perusteella toiminnan järjestäminen todettiin onnistuneeksi ja tavoitteet ja tehtävät oli määritelty hyvin.

Vastausten perusteella toiminnan järjestäminen todettiin onnistuneeksi ja tavoitteet ja tehtävät oli määritelty hyvin. Sivu 1 / 28 Tiivistelmä: Verkosto toteutti syksyn 2014 aikana itsearviointikyselyn, jonka tarkoituksena on eritellä hankkeen tuloksia ja vaikutuksia sekä selvittää kehittämiskohteita. Arviointi toteutettiin

Lisätiedot

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Sisältö Alkusanat... 2 1 Johdanto... 3 1.1 Opetuksen ja oppimisen

Lisätiedot

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 1.1 Kyselyn

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Hakusanat: kirjastot, arviointi, laatu, asiakastyytyväisyys

TIIVISTELMÄ. Hakusanat: kirjastot, arviointi, laatu, asiakastyytyväisyys KIRSI NIKKANEN Oikein hyvä kirjasto Turun ammattikorkeakoulun kirjaston asiakastyytyväisyyskysely keväällä 2006 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 33 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2007 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot