TALOUSARVIO VUODELLE 2006 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO VUODELLE 2006 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2008"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus TALOUSARVIO VUODELLE 2006 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE /04/041/2005 KH 190 Lisätiedot: Kunnanjohtaja Leila Pekkanen, puhelin: , sähköposti: Palvelujohtaja Reetta Suokonautio-Kuisti, puhelin: , sähköposti: Tekninen johtaja Vesa Vornanen, puhelin: tai , sähköposti: Taimelan koulun rehtori Kari Kunnari, puhelin: tai , sähköposti: Vs. sivistystoimenjohtaja Riitta A. Tilus, puhelin: tai , sähköposti: Talousarvion laadinnan yleiset perusteet Kunnan talousarvion valmistelun pohjaksi kunnanhallitus hyväksyi raamin ja talousarvion laadintaohjeet elokuussa Talousarvion laadinnan kanssa samaan aikaan on ollut käynnisssä kuntaliitoksen esiselvitys, jonka pohjalta kunnanvaltuusto on tehnyt alustavia ratkaisuja. Valmistelu kuntaliitosselvityksen osalta jatkuu. Kunnan omien toimenpiteiden kanssa samanaikaisesti on käynnissä valtakunnallinen kunta- ja palvelurakenneuudistus. Tämä uudistus sekä kunnan omat ratkaisut vaikuttavat oleellisesti tuleviin budjettiratkaisuihin. Hallintokunnat ovat antaneet talousarvioesityksensä raamiehdotuksen pohjalta, jossa oli alijäämän kattaminen huomiotu huomattavasti pidemmän aikavälin suunnitelmana kesäkuun valtuustopäätöksen mukaisesti (tilinpäätös 2004). Alijäämän kattamistoimikunnan raportin pohjalta on kuntalain taloussäännöksiä esitetty muutettavaksi siten, että taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa neljän (4) vuoden aikana. Alijäämän kattamistoimenpiteet tulee esittää talousarvion yhteydessä ja siitä ovat vastuussa tilivelvolliset ja kunnanhallitus. Tilintarkastaja ja tarkastuslautakunta voivat antaa huomautukset tilivelvollisille ja jättää tili- ja vastuuvapauden myöntämättä, mikäli lain mukaisia toimenpiteitä ei ole esitetty.

2 Koska tällä hetkellä kunnassa ei ole lainvoimaisia päätöksiä kunnan liittämisestä toiseen kuntaan, on talousarvio valmisteltava siten, että kunta jatkaisi itsenäisenä. Tämä on asettanut talousarvion ja taloussuunnitelman sekä koko palvelujen järjestämisen erittäin vaikeaan tilanteeseen. Toimenpiteet osoittavat, että itsenäisenä kuntana jatkaminen merkitsee koko palvelujärjestelmän alasajoa ja osittain lainvastaista tilannetta eräiden palvelujen osalta. Lisäksi kunnan kehittämiseen ei ole osoittaa minkäänlaisia resursseja. Toimintamenoja olisi karsittava noin 30 % mikä merkitsee sitä, että nykyisellä tasolla vain sosiaali- ja terveystoimen palvelut voidaan järjestää. Muuta toimintaa kunnassa ei olisi. Talousarvioehdotus (halllintokuntien ehdotus) Kunnanhallitukselle esitetään talousarvioehdotuksena hallintokuntien esitys, mikä pohjautuu asetettuun raamiin. Koska hallintokuntien esitys ei mahdollista nykyisten kuntalain mukaisten taloussäännösten mukaista alijäämän kattamista, on kunnanjohtaja valmistellut lisäksi erillisen talouden tasapainottamisesityksen, joka laitettaisiin täytäntöön siinä tapauksessa, että kuntaliitosta ei tapahdu. Valmisteltu talouden tasapainottamis- ja alijääämän kattamisohjelma vaatii talousarvion käyttösuunnitelman laatimista sen jälkeen kun lopulliset kuntaliitospäätökset on tehty ja mikäli kunta jatkaa itsenäisenä. Lisäksi tässä vaiheessa olisi yt-menettelyn mukaiset toimet käynnistettävä. Kunnanhallitukselle jaetaan käsittelyn pohjaksi hallintokuntien esitys talousarvioksi 2006 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille Lisäksi kunnanhallitukselle jaetaan talouden tasapainottamisja alijäämän kattamisohjelma. Kunnanjohtajan ehdotus talousarvioksi, talouden tasapainottamisohjelma ja alijäämän kattaminen Esitän tämän ehdotuksen siinä tapauksessa, että kunta jatkaa itsenäisenä. Kunnanjohtajan valmistelema tasapainottamis- ja alijäämän kattamisohjelma perustuu käyttötalousmenojen karsitaan noin 30 %:lla liitteenä olevien laskelmien mukaan. Lisäksi liitteenä on esitetty arviot kiinteistöjen ja maa- ja metsäalueiden myymisestä siten, kuin se taseessa olevien kirjanpitoarvojen mukaan on voitollisena mahdollista. Maa-alueiden osalta laskelmat on esitetty valtuutetuille jo keväällä 2005 valtuuston iltakoulussa. Käyttötalouden menojen supistaminen edellä esitetyllä

3 vaatimustasolla merkitsee palvelujen supistamista ja toimenpiteet on esitetty sekä kunnan oman toiminnan osalta että kuntayhtymien toiminnan osalta. Koska palvelutuotanto perustuu henkilöstön työpanokseen, ei henkilöstövähennyksiltä esityksessä vältytä. Esitys merkitsee vähintään 20 työpaikan vähentämistä välittömästi ja mikäli omaisuuden myynti ei onnistuisi esitetyllä tavalla, lisää se henkilöstövähennysten määrää. Käyttötalouden toimenpiteet: 1. Kuntayhtymien toiminta Lehtimäen kunta vastaa oman terveysaseman kuluista ja voi omilla päätöksillä määritellä palvelutason. Kunnanvaltuusto joutuu säästöohjelman vuoksi laskemaan palvelutasoa, mikä merkitsee mm. lääkärin vastaanottotoiminnan vähentämistä sekä muiden mm. lasten neuvolatoiminnan supistamista jne. Lisäksi koko lääkäripäivystystoiminta olisi siirrettävä Seinäjoelle. Myöskään hammaslääkäripalveluja ei voida tarjota nykyisellä tasolla. Kustannusvaikutukset on arvioitu olevan noin Kunnan oman toiminnan järjestelyt Toiminnat järjestellään uudelleen siten, että henkilöresursseja vähennetään kaikilta toimialoilta. Erillinen laskelma ja selvitys on liitteenä. Toimenpiteillä saavutetaan käyttötaloudessa noin :n säästöt ja vähennetään noin 20 työpaikkaa. Tämä merkitsee myös palvelutason oleellista alentamista siten, että lakisääteisesti palveluja ei voida enää järjestää nykyiselle väestöpohjalle. Vaarana esitetyssä mallissa on, että mm. laitoshoidon ja kuntayhtymien menot kasvavat peruskunnan menojen leikkauksella. Todellista säästöä on vaikea osoittaa. Ongelmaksi muodostuu se, että kunta nykyisellä tulopohjalla ja alijäämän kattamisvelvoitteella voisi selviytyä lainmukaisesti ainoastaan sosiaali- ja terveystoimen palveluista. Perusopetus ja sivistystoimen palvelut sekä tukipalveluihin ei olisi taloudellisia resursseja. Edellä esitetty osoittaa, että palvelujen järjestäminen kuntalain ja erityislakien velvoittamalla tavalla on nykytilanteessa mahdoton. Kunnan oman toiminnan järjestelyt sisältävät hallinnonaloittain seuraavat toimenpiteet: Sivistystoimi -Yläasteen lakkauttaminen (laskelma liitteenä), huomioitava valtionosuuden menetykset (laskelma liitteenä)

4 -Ala-asteiden yhdistäminen Rehtori-siv.t.johtaja yhdistetään ja rehtorille lisätään opetustunteja -Kirjaston aukioloaikoja supistetaan, osaaikaistetaan henkilöstö ja perutaan sopimukset mm. oppisopimuksesta -Liikuntatoimesta poistetaan määräaikainen työntekijä -Liikuntatoimen osa-aikaistaminen Tukipalvelut Tukipalveluiden ulkoistaminen - keittiö- ja siivoustoiminta Sosiaalitoimi - Palvelujohtajan ja sosiaalityöntekijän toimi yhdistetään ja asiakastyö siirretään palvelujohtajalle - Vanhainkodin toimintojen supistaminen - Tilapäisten palkkakustannusten poistaminen - Kotipalvelun tehostaminen, kustannusten karsinta - Seurakunnan nuorisotyön ostopalvelun purkaminen Hallinto - Palkkahallinto, taloushallinto ja sähköinen laskujen käsittely, laskutuksen ulkoistaminen esim. seudullisesti toteutettavaksi - Tietohallinto osa-aikaistetaan - Muista toimistopalveluista vähennetään yksi henkilö - Elinkeinotoimen ostopalvelu lopetaan - Projektien kuntarahoituksen vähentäminen - Eläkeratkaisujen edistäminen (8 hlö) - Kunnan myöntämien avustusten ja tukien poistaminen - Vesihuoltolaitoksen myynnistä on saatava tasearvon lisäksi noin , jotta myynnin vaikutus olisi vähintään 0 tai positiivinen. Tähän vaikuttavat veden myyntitulojen menetykset, poistot ja oman pääoman korko. Edellä esitettyjen toimenpiteiden yhteisvaikutukset käyttötalousmenoihin (kuntayhtymät ja omatoiminta) ovat noin vuosien aikana. Omaisuuden myynti Kunnanhallitukselle jaetaan erillinen selvitys omaisuuden realisoinnin vaihtoehdoista. Omaisuus on jaoteltu kiinteistöihin, maa- ja metsäomaisuuteen ja irtaimeen omaisuuteen kuten osakkeisiin. Liitteessä on esitetty alustavia arvioita myyntihinnoista sekä omaisuuden tasearvot. Alustavien arvioiden mukaan omaisuuden myynnistä voidaan saada noin 2,3 milj. ja voittoa, joka alentaa alijäämää 0,8 milj..

5 Toimenpiteiden kokonaisvaikutus kunnan talouteen Kertynyt alijäämä (ml. 2005) 3,4 milj. Omaisuuden myyntivoitto 0,8 milj. Katettava muilla toimenpiteillä 2,6 milj. Käyttötaloudessa toimintojen alasajo, säästö 2,8 milj. Poistojen aleneminen 0,1 milj. Yhteensä 2,9 milj. Edellä esitetyillä toimenpiteillä saadaan alijäämä katetaan neljän vuoden aikana taloussäännösten mukaan, mutta kunta ei voi järjestää peruspalveluja lakien edellyttämällä tasolla. Liitteet Hallintokuntien talousarvioesitys Investointiosa Verotuloarviot Valtionosuuslaskelma Valtionosuuslaskelma, jos ei ole yläastetta Oppilasennusteet Kunnanjohtajan esitys talousarvioksi, joka perustuu alijäämän kattamisvelvollisuuteen ja talouden tasapainottamiseen Omaisuuserittely (tasearvot ja poistot) Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus käsittelee talousarvioluonnoksen ja tekee lopullisen esityksen tekstiosien valmistuttua. Hallintokuntien talousarvioesitys esitetään valtuustolle hyväksyttäväksi siinä tapauksessa, että kuntaliitospäätös on tehty ennen talousarvion käsittelyä. Muussa tapauksessa hallintokuntien esitystä muutetaan vastaamaan kunnanjohtajan esitystä alijäämän kattamisesta ja talouden tasapainottamisesta. Kunnanhallitus esittää valtuustolle investointiosan hyväksymistä liitteen mukaisena. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Käytiin keskustelu talousarvioluonnoksesta ja kuultiin hallintokunnista tekninen johtaja Vesa Vornasta, sivistystoimen johtaja Riitta A. Tilusta, rehtori Kari Kunnaria ja palvelujohtaja Reetta Suokonautio-Kuistia.

6

TALOUSARVIO VUODELLE 2005 JA TALOUSUUNNITELMA VUOSILLE 2006-2007

TALOUSARVIO VUODELLE 2005 JA TALOUSUUNNITELMA VUOSILLE 2006-2007 Kunnanhallitus 147 03.11.2004 Kunnanhallitus 152 15.11.2004 Kunnanvaltuusto 55 24.11.2004 TALOUSARVIO VUODELLE 2005 JA TALOUSUUNNITELMA VUOSILLE 2006-2007 140/04/041/2004 KH 147 Kunnanhallitukselle on

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2004 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2005-2006

TALOUSARVIO VUODELLE 2004 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2005-2006 Kunnanhallitus 164 18.11.2003 Kunnanhallitus 172 04.12.2003 TALOUSARVIO VUODELLE 2004 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2005-2006 146/04/041/2003 KH 164 Kunnanhallitus asetti elokuussa 2003 talousarvioraamin,

Lisätiedot

2. Lehtimäen kunnan talousasema ja palvelurakenne

2. Lehtimäen kunnan talousasema ja palvelurakenne Kunnanhallitus 102 20.06.2005 Kunnanvaltuusto 56 27.06.2005 Kunnanhallitus 172 11.11.2005 Kunnanhallitus 176 15.11.2005 LEHTIMÄEN KUNNAN PALVELURAKENTEEN TARKASTELU, STRATEGIAT JA NÄIHIN LIITTYVÄT SELVITYKSET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2015 2017 Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan kuuluva maaseutumainen, viihtyisä ja turvallinen asuinkunta,

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai kello 8.30 9:51 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 231 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 232 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja. vuosien 2016 2017 taloussuunnitelman. laadintaohjeet

Vuoden 2015 talousarvion ja. vuosien 2016 2017 taloussuunnitelman. laadintaohjeet Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelman laadintaohjeet Kunnanhallitus 23.6.2014 227 VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouden kehityksestä

Lisätiedot

KIRJE 26.08.2015 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017

KIRJE 26.08.2015 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017 SUONENJOEN KAUPUNKI Taloustoimisto KIRJE 26.08.2015 Lautakunnat TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017 Talousarvion ja suunnitelman rakenne Kuntalain 65 pykälän mukaan valtuuston on vuoden

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2015 2017 Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan kuuluva maaseutumainen, viihtyisä ja turvallinen asuinkunta,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 325. Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 327 194 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 328

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 325. Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 327 194 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 328 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 325 Kunnanhallitus 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 18:30 20.27 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion ja. vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman. laadintaohjeet

Vuoden 2016 talousarvion ja. vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman. laadintaohjeet Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Kunnanhallitus 22.6.2015 216 YLEISTÄ TALOUSTILANTEESTA

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 7/2014 Kokousaika 11.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 09.12.2014 AIKA 09.12.2014 klo 10:30-15:05 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vetelin kunta. Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017

Vetelin kunta. Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017 Vetelin kunta Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017 Sisällysluettelo Lähtötilanne..3 Tilinpäätösennuste...3 Kattamisvelvoite..5 Tasapainotustoimenpiteet.. 5

Lisätiedot

Sopimus Kankaanpään kaupungin talouden tasapainottamiseksi

Sopimus Kankaanpään kaupungin talouden tasapainottamiseksi 1.9.8 Kaupunginvaltuusto Sopimus Kankaanpään kaupungin talouden tasapainottamiseksi Audiator Kehittämispalvelut Eero Laesterä Minna Ainasvuori 1 1. JOHDANTO Kankaanpään kaupunginhallitus (6.5.8, 177) päätti

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

Suomussalmen kunta Taloussuunnitelma v. 2014 2016. Kvalt liite 5 kv 10.12.2013. Suomussalmen kunta. Suomussalmen kunnan

Suomussalmen kunta Taloussuunnitelma v. 2014 2016. Kvalt liite 5 kv 10.12.2013. Suomussalmen kunta. Suomussalmen kunnan Suomussalmen kunta Taloussuunnitelma v. 2014 2016 Kvalt liite 5 kv 10.12.2013 Suomussalmen kunta Suomussalmen kunnan TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA v. 2015-2016 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2013

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.10-19:24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 245 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2014 1 1. KUNNAN STRATEGIA...3 1.1 Ympäröivän maailman muutokset...3 1.2 Kemiönsaaren strategia...4 1.3 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

OHJE VUODEN 2015 TALOUSARVION JA HENKI- LÖSTÖSUUNNITELMAN VALMISTELUUN

OHJE VUODEN 2015 TALOUSARVION JA HENKI- LÖSTÖSUUNNITELMAN VALMISTELUUN OHJE VUODEN 2015 TALOUSARVION JA HENKI- LÖSTÖSUUNNITELMAN VALMISTELUUN 16.6.2014 1 TALOUSARVION 2015 LAADINTAOHJE 1. KAUPUNGINHALLITUKSEN LINJAUKSET Kaupunginhallitus käsitteli 16.6.2014 vuoden 2015 valmistelun

Lisätiedot

Yli - / alijäämä vuosina 2009-2017

Yli - / alijäämä vuosina 2009-2017 Lehdistötiedote 5.11.2014 KUNNAN TALOUS UHKAA SYÖKSYÄ Vuonna 2014 Kemiönsaaren kunnan talous on vielä kutakuinkin tasapainossa. Ennuste näyttää aika lähelle nollatulosta. Vuonna 2014 kunta siirtyy ylijäämäkaudesta

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 NIVALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 1 10 KAUPUNGINVALTUUSTO...

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015-2016. Hyväksytty valtuustossa

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015-2016. Hyväksytty valtuustossa Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2013 1 1 KUNNAN STRATEGIA...4 1.1 Ympäröivän maailman muutokset... 4 1.2 Kemiönsaaren strategia... 5 1.3 Vahva ja tasapainoinen

Lisätiedot