ENERGIATEHOKKUUS- SUUNNITTELU, ENERGIA- JA OLOSUHDE- LASKENTA SUUNNITTELU- TOIMEKSIANNOSSA TAPRE VERSIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGIATEHOKKUUS- SUUNNITTELU, ENERGIA- JA OLOSUHDE- LASKENTA SUUNNITTELU- TOIMEKSIANNOSSA TAPRE VERSIO 30.6.2014"

Transkriptio

1 ENERGIATEHOKKUUS- SUUNNITTELU, ENERGIA- JA OLOSUHDE- LASKENTA SUUNNITTELU- TOIMEKSIANNOSSA VERSIO TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -ohje 03

2 (10) -TUOTE: ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITTELU, ENERGIA- JA OLOSUHDELASKENTA SUUNNITTELUTOIMEKSIANNOSSA Kuka tekee Kenelle ja mihin tarkoitettu hankkeeseen ryhtyvä tai hänen palkkaamansa asiantuntijat Kuvaa osana hankevalmistelua, miten olosuhde- ja energiasimulointeja hyödynnetään Tapre-periaattein toteutetussa hankkeessa. Antaa ohjeita energia- ja olosuhdesimuloinnin lähestymistapavaihtoehdoista ja simuloinnin työnjaosta ja lähtötietojen toimittamisesta. Käyttäjävaatimukset Käyttäjän tulee tuntea simulointiohjelma ja sen rajoitteet. Hankkeen olosuhde- ja energiatehokkuustavoitteet on hankkeeseen ryhtyvän selvästi tuotava laskijan tietoon. Resurssitarve Hankkeessa tulee olla vähintään yksi taho, jolla on valmiudet energia- ja olosuhdesimulointiin. Suunnittelijoiden on oltava valmiit toimittamaan simuloinnin edellyttämät lähtötiedot. Valmistelijat Ulla Kaipainen, Granlund Tampere Oy (Teuvo Aro, AX-Suunnittelu)

3 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 4 2 Energiatehokkuussuunnittelun ja energialaskennan laajuus 4 3 Energialaskennan ja suunnittelun laajuus Energiatehokkuussuunnittelija Energialaskenta 6 4 TATE-tehtäväluettelon käyttö suunnittelutarjouksen liitteenä 7 5 Energialaskijan työkalut 7 6 Eri laskentatyypit 8 7 Lähtötietojen toimittaminen 8 8 Tulosten esitys 9

4 (10) 1 Johdanto Rakennusmääräysten muutokset ohjaavat energiatehokkaaseen rakentamiseen, mikä edellyttää energialaskentaa suunnitteluvaiheessa. Energialaskenta voidaan ostaa omana toimeksiantonaan tai sisällyttää esimerkiksi LVI-suunnittelun tehtäviin. Mikäli energialaskenta on osana muuta suunnittelutarjousta, on sille kuitenkin asetettava omat pätevyysvaatimukset. Tässä dokumentissa käytetään ns. Tapretasoja energialaskennan laajuuden määrittämiseen. Hankkeelle on sen käynnistyttyä määritetty energiatehokkuustavoite (ks. Tapredokumentti Energiatehokkuustavoitteiden asetanta ). Hankkeen tavoite määrittää myös, kuinka laajasti projektissa on syytä käyttää energialaskentaa ja onko tarvetta erilliselle energiatehokkuussuunnittelulle tai elinkaarikonsultoinnille. Tässä ohjeessa on käytetty energiatehokkuussuunnittelun ja energialaskennan laajuuden määrityksessä apuna kahta Tapre-tasoa, joita tilaaja voi käyttää apuna tarjouspyyntöä tehdessään. Tapren näkökulmasta energia- ja olosuhdesimulointien lopputulos kertoo, mihin energiankulutustasoon ja Suomen rakentamismääräyskokoelman (SRMK) D3 E-luokkaan simuloinnin tai laskennan lopputuloksena päästään. Kuinka hyvin laskennassa osuttiin kohdalleen, on todettavissa vasta valmiissa rakennuksessa. Suoraan toteutunutta kulutustakaan ei voi verrata laskettuun ilman laskentaa ja selvittelyitä. Lasketaan sitten simulointiohjelmilla tai ilman, aina jää sijaa laskijasta riippuville valinnoille. Tämän takia erittäin tärkeää on, että lopputulos ja sen laskennassa käytetyt lähtötiedot ja oletukset ovat hyvin dokumentoitu. Tämä dokumentaatio toimii urakoitsijoiden toimitusten ja suoritusten yhtenä rakentamisen aikaisena todentamistyökaluna. Se on siis sopimusjuridisesti hyvin tärkeä dokumentti. Tapre-dokumentissa Tapre-todentamismenetelmät ja suunnittelijoiden työkalut ohjeita suunnittelijoille ja urakoitsijoille on kuvattu laskennan lähtötietojen määrittelyn periaatteita 2 Energiatehokkuussuunnittelun ja energialaskennan laajuus Rakennushankkeet on tässä ohjeessa jaettu kahteen Tapre-tasoon, tasot 1 ja 2, joista taso 1 on vaativampi. Hankkeen taso määritellään viimeistään hankesuunnitteluvaiheessa. Jos organisaation sisäinen tavoitteenasettelu määrittää hankkeen 1-tasolle jo ennen hankesuunnittelua, voidaan 1-tason mukaiset menettelyt ottaa käyttöön jo varhaisessa vaiheessa. Taso 2 on määritetty tavanomaiseksi rakennukseksi, jonka tekniset suunnitteluratkaisut ovat tunnettuja alalla yleisesti. 2-tasossa rakennuksen energiatavoitteet ovat maltillisia; rakennetaan lainsäädännön energiamääräykset täyttävä rakennus tai tavoite on muuten maltillinen. Tavoite voi olla E-luokka C tai energian tavoitekulutus vastaa tyypillistä kyseisen rakennustyypin kulutusta. E- luokan B osalta tulee harkita, voidaanko tavoite kyseisessä kohteessa saavuttaa tavanomaisia keinoja käyttäen 1. E-luokka B on useimmissa tapauksissa jo hyvin 1 Tässä viitataan: YMa Ympäristöministeriön asetus energiatodistuksesta, liite 2 Rakennusten energiatehokkuuden luokitteluasteikot.

5 (10) haasteellinen tavoite, joten B-luokkaan tähtäävät rakennukset tulisi lähtökohtaisesti sijoittaa Tapre-tasolle 1. 1-tasoon kuuluvat ne rakennukset, joiden energiankulutustavoite on C-tasoa haasteellisempi. Näitä ovat mm. E-luokaltaan A-luokan rakennukset, usein myös B- luokka, matala-, nolla- ja plusenergiatalot. Lisäksi luokkaan kuuluvat rakennukset, joiden tekniset järjestelmät vaativat erityistä energiateknistä osaamista (hybridijärjestelmät, oma sähköntuotanto ym.). Joissakin tapauksissa myös rakennuksen muoto tai epätyypillinen käyttötarkoitus voivat olla niin haasteellisia, että rakennus sijoittuu 1-tasolle. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi kaksoisjulkisivuratkaisut ja mikroilmastojen hyväksikäyttö. Myös ympäristöluokitellut kohteet (LEED, BREEAM, Promise) kuuluvat useimmiten tähän kategoriaan. Korjausrakentamisessa tulee ottaa huomioon energiatehokkuustavoitteen haasteellisuus suhteessa rakennuksen nykytasoon. Mikäli korjauksessa tavoitellaan energiansäästöä tavanomaisin toimenpitein, kuuluu hanke 2-luokkaan. Vaativammat tapaukset kuuluvat 1-luokkaan. Myös esimerkiksi suojeltujen rakennusten osalta on syytä harkita 1-luokkaa. 3 Energialaskennan ja suunnittelun laajuus Perusajatuksena on, että hankkeessa on nimettynä taho, joka vastaa hankkeen kokonaisenergiatehokkuudesta. Tämä henkilö voi olla esimerkiksi pääsuunnittelija, TATE-pääsuunnittelija, erillinen energiatehokkuussuunnittelija tai elinkaarikonsultti tai kokonaisuutta voi ohjata tilaajan edustaja. Tapre-tasolla 1 suositellaan käytettäväksi erillistä energiatehokkuussuunnittelijaa tai elinkaarikonsulttia. Energialaskennan osalta laskennan laajuus määräytyy osaltaan Tapre-tasojen mukaan, osaltaan tilaajan muiden tarpeiden perusteella. Tilaajan tulisi miettiä, tuoko hankkeeseen lisäarvoa esimerkiksi dynaaminen mallinnus silloin, kun sitä ei määräystasolla vaadita tai tavoitekulutuksen laskenta. Eri laskentoja käsitellään myöhempänä tässä ohjeessa eri näkökulmista. 3.1 Energiatehokkuussuunnittelija Tässä dokumentissa energialaskennan laajennetusta työn sisällöstä vastaa energiatehokkuussuunnittelija. Toinen vaihtoehto on elinkaarikonsultti, jonka työnkuva mielletään yleensä laajemmaksi energiatehokkuussuunnitteluun nähden. Energiatehokkuussuunnittelijan tehtävänä on ohjata hanketta energiatehokkaaseen suuntaan mm. laitevalinnoissa. Energiatehokkuussuunnittelija tekee energia- ja olosuhdelaskennan lisäksi ehdotuksia energiatehokkuuden parantamiseen, vertailee vaihtoehtoisia ratkaisuja ja tarvittaessa arvioi toimenpiteiden kannattavuutta esimerkiksi elinkaarikustannuslaskennan (LCC) kautta. Energiatehokkuussuunnittelijan toimintaa voidaan laajentaa elinkaarisuunnitteluun, jolloin voi tulla kyseeseen myös hankkeen ympäristöarvot, kuten hiilijalanjälkilaskelmat ja materiaalivalinnat.

6 (10) 3.2 Energialaskenta Huomioitavaa on, että energiatehokkuustavoitteen täyttymiseen löytyy usein useita eri teknisiä vaihtoehtoja. Näiden läpikäyminen laskennallisesti tulee ottaa huomioon suunnittelutarjouspyynnössä. Vertailulaskelmiin tulee varautua sekä Tapre-tasolla 1 että 2, jotta hankkeelle asetettuun tavoitteeseen päästään. Vertailulaskelmia voidaan tarvita suunnitteluvaiheen lisäksi myös rakennusvaiheessa urakoitsijoiden laitevalintoihin ja muihin muutostarpeisiin liittyen. Laskennan tulisi olla jatkuva prosessi koko hankkeen ajan, jolloin siihen on varattava tarpeellinen määrä resursseja. Tarvittaessa vaihtoehdoista suoritetaan usein myös elinkaarikustannuslaskentaa tai kannattavuuslaskentaa päätöksenteon tueksi. Elinkaarikustannuslaskentaa suositellaan tehtäväksi tasolla 1, mutta laskelmien teko voi olla aiheellista myös 2- tasolla. Elinkaarikustannuslaskentaa varten tulee laskea tavoite-energiankulutus, eikä verrata kannattavuutta esimerkiksi E-lukulaskentaan. Tapre-tasolla 1 on suositeltavaa käyttää energialaskentaa apuna jo hankesuunnitteluvaiheessa, jolloin suuret energiatehokkuuteen liittyvät ratkaisut tehdään. Ehdotus- ja yleissuunnittelun aikana laskennat tarkentuvat. 1-tasolla on syytä kiinnittää huomiota sisäilmasto-olosuhteisiin rakennuslupaasiakirjoja enemmän. Rakennuksen tiiviys ja pienet lämpöhäviöt voivat aiheuttaa kesäaikaan ylilämpenemistä, jolloin jäähdytystehot kasvavat. Varhaisessa suunnitteluvaiheessa ylilämpenemiseen voidaan vaikuttaa passiivisin keinoin. Olosuhdelaskenta tulee huomioida tarjouspyynnössä ja tarvittaessa käyttää myös CFD-laskentaa toiminnan kannalta kriittisissä tai muuten lämpötiloiltaan haastavissa tiloissa. 1-tason korjausrakentamiskohteessa olisi hyvä tehdä energiankulutussimulointi nykytilalle olemassa olevilla lähtötiedoilla. Simulointia voidaan mahdollisuuksien mukaan verrata toteutuneeseen kulutukseen. Simulointi toimii lähtökohtana suunniteltujen energiansäästötoimenpiteiden tarkastelulle. Taulukko 1. Energialaskennan laajuus TASO 2 TASO 1 Energiatehokkuudesta vastaavan henkilön/ tahon yksilöiminen Energialaskenta rakennuslupaa varten Varauduttava vertailulaskelmiin esi- tai yleissuunnitteluvaiheessa, jos perusratkaisulla ei täytetä energiakriteereitä Energiatehokkuussuunnittelijan käyttö suositeltavaa Energialaskenta hankesuunnitteluvaiheessa Tavoite-energiankulutuksen laskenta Elinkaarikustannuslaskenta suunnitteluvaiheessa Kiinnitettävä erityishuomiota myös rakennuksen sisäilmasto-olosuhteisiin

7 (10) 4 TATE-tehtäväluettelon käyttö suunnittelutarjouksen liitteenä Vuonna 2012 julkaistu TATE-tehtäväluettelo sisältää huomattavan määrän energiaja olosuhdelaskentaan sekä energiakonsultointiin liittyviä kohtia. Mikäli suunnittelua ostava taho ei ole muodostanut omaa organisaation sisäistä toimintatapaa tehtäväluettelon käytöstä, voi taulukkoa 3 käyttää apuna tehtäväluetteloa täytettäessä. Taulukossa on esitetty minimitaso sekä suositeltavat lisälaskennat. Näiden lisäksi on toki harkittava, onko laskennalle vielä näidenkin jälkeen lisätarvetta. Tehtäväluettelo sisältää huomattavan määrän muitakin energia- ja elinkaarilaskentaan liittyviä kohtia, joita varsinkin 1-tasolla tulee harkita. Kun energiankulutus- ja elinkaarikustannuslaskentaa sisällytetään kiinteähintaiseen tehtävään, on tarjouspyynnössä huomioitava, kuinka monta vaihtoehtoa kiinteään kokonaispalkkioon edellytetään sisältyvän. Mahdolliset lisälaskennat teetetään lisätyönä. Taulukko 2. TATE12-tehtäväluettelon suositeltavat energialaskentaa koskevat kohdat. -TASO 2 -TASO 1 D 2.7 Energian tavoitekulutuslaskenta, taso A TAI D 2.12 Energian tavoitekulutuslaskenta, taso B F 3.1 Rakennuslupaan liittyvät energialaskelmat F 3.2 Energiatodistus- ja selvitys 5 Energialaskijan työkalut D 2.7 Energiankulutuslaskenta, taso A TAI D 2.12 Energiankulutuslaskenta, taso B D 2.20 Elinkaarikustannuslaskenta, taso B tai C F 3.1 Rakennuslupaan liittyvät energialaskelmat F 3.2 Energiatodistus- ja selvitys G 2.5/ I 3.5 Energiankulutuslaskenta, taso B Energialaskijalla tulee olla käytettävissään asianmukaiset laskentatyökalut. Pääasiassa menetelmät voidaan jakaa kuukausitasolla laskettaviin ja dynaamisiin, tuntitasolla laskettaviin menetelmiin. Jäähdytettävien kohteiden laskenta tulee suorittaa dynaamisella ohjelmistolla, jonka aika-askel on maksimissaan tunti. Muut kohteet voidaan laskea kuukausipohjaisella menetelmällä. Kuukausitason laskennat suoritetaan joko SRMK D5 ohjeistuksen mukaan tai käyttäen standardissa SFS-ISO esitettyä, hyvin samantyyppistä menetelmää. Dynaamisen laskennan menetelmät vaihtelevat ohjelmistoittain. SRMK D3 mukaisia laskentoja tehdessä dynaamisen ohjelmiston tulee olla validoitu joko standardinmukaisesti (SFS EN, CIBSE tai ASHRAE) tai testitapauksia hyväksi käyttäen (IEA BESTEST). Eri ympäristöluokitusjärjestelmillä on omat

8 (10) vaatimuksensa laskentaohjelmistoille. Määräysten ulkopuoliset laskennat voidaan suorittaa myös validoimattomilla työkaluilla, joten asiakkaan tulisi myös näissä laskennoissa edellyttää validoidun työkalun käyttöä. Validoituja, dynaamisia ohjelmistoja ovat mm. IDA-ICE, Riuska (DOE 2.1), IES, EnergyPlus ja TRNSYS. Lamitin Energiapremier-ohjelmiston dynaaminen versio on kehitysvaiheessa. Dynaamisen laskennan kysynnän kasvaessa ohjelmistoja tullee Suomen markkinoille enemmänkin. Vaikka jäähdyttämättömien rakennusten laskenta voidaan suorittaa kuukausitason laskentamenetelmällä, on huomioitava, että SRMK D vaatii, että kesäajan huonelämpötilan laskenta tulee tässäkin tapauksessa suorittaa dynaamisella laskentamenetelmällä käyttötarkoitusluokkien 2-8 rakennuksille. 6 Eri laskentatyypit Lähes jokaisessa uudisrakennushankkeessa rakennukselle laaditaan energiaselvitys. Selvitystä varten suoritetaan SRMK D3 mukainen E-lukulaskenta (dynaaminen/kuukausitaso), sekä olosuhdelaskenta tietyistä tiloista (dynaaminen). Näiden lisäksi voidaan laskea energiantavoitekulutusta ja todellisuutta vastaavia olosuhdelaskentoja sekä vertailulaskelmia. Tilaajan tulee kiinteähintaisessa tarjouspyynnössä yksilöidä laskentatyypit, joita projektissa tullaan tekemään. Tuntihintaisessa tarjouksessa laskentaa voidaan tehdä vapaammin. Ennen laskennan aloitusta tilaajan ja energialaskijan on sovittava tarkemmin esimerkiksi tavoitekulutuksen laskennan tavoitteet. Energiatehokkuusasiantuntijan tulee pystyä avustamaan tilaajaa energialaskennan tavoitteiden määrittelyssä, mikäli tilaajaorganisaatiossa ei ole asiantuntemusta energiatehokkuudesta. Energialaskentaa käytetään lähtötietona laskettaessa esimerkiksi elinkaarikustannuksia (LCC) sekä rakennuksen ympäristövaikutuksia (LCA), kuten hiilijalanjälkeä. Elinkaarikustannuslaskenta huomioi rakennuksen tai tarkasteltavan kokonaisuuden koko elinkaaren aikana aiheuttamat kustannukset sekä energiakustannusten nousun. Menetelmänä voidaan käyttää esimerkiksi nykyarvomenetelmää. Joissain tilanteissa yksinkertainen takaisinmaksuaika voi olla riittävä menetelmä. Hiilijalanjälkilaskennassa energialaskenta on osa käytön aikaisten kasvihuonepäästöjen arviointia. Tämän lisäksi hiilijalanjälkilaskennat voivat sisältää muitakin osioita itse rakennuksesta jätehuoltoon ja käyttöhyödykkeisiin. 7 Lähtötietojen toimittaminen Eri laskentatyypit eroavat toisistaan käytettyjen lähtötietojen osalta. E-luku lasketaan osittain SRMK D3 määritetyillä lähtötiedoilla, mutta suunnittelijoiltakin tarvitaan tietoja laskennan suorittamista varten. Tavoitekulutusta laskettaessa käytetään mahdollisimman pitkälle suunnitteluratkaisuja lähtötietoina, jotta energiankulutus vastaisi suunniteltua rakennusta.

9 (10) Olosuhdelaskentaa tehdessä lasketaan sekä SRMK D3 mukaisilla tiedoilla, että asiakkaan näin halutessa, myös suunnitteluratkaisuja käyttäen. Taulukossa 3 on esitetty suunnitteluosapuolten tiedontoimittamisvelvoitteita energialaskijalle. Lähtötiedot vaihtelevat hieman kohteittain sekä asiakkaan toiveista riippuen, kun lasketaan tavoitekulutusta tai todellisia olosuhteita. Myös lähtötietojen toimitusvastuu voi kohteesta riippuen vaihdella. Energialaskija määrittää, mitä lähtötietoja laskentaan tarvitaan. Taulukko 3. Viitteellinen lähtötietojen toimitustaulukko Rakennuttaja (+käyttäjän edustaja) 8 Tulosten esitys E-luku Tavoite-energiankulutus Olosuhdelaskenta rakennuslupaa varten Tilojen käyttöajat, ihmismäärät, laitekuormat Arkkitehti Piirustukset: tasot, julkisivut, Piirustukset: tasot, julkisivut, Tarvittavat tiedot, jotta tilasta asema. Leikkaukset TAI ifc-malli, asema. Leikkaukset TAI ifc-malli, voidaan luoda 3-ulotteinen ikkunoiden U- ja g-arvot, tiedot aurinkosuojauksesta, kohteen nettoala ikkunoiden U- ja g-arvot, tiedot aurinkosuojauksesta, kohteen pinta-ala (netto/brutto) malli oikeaan ilmansuuntaan, ikkunoiden U- ja g-arvot, tiedot aurinkosuojauksesta Rakennesuunnittelija Rakennetyypit, rakenteiden U- Rakennetyypit, rakenteiden U- Rakennetyypit, rakenteiden U- arvot, kylmäsiltojen arvot, kylmäsiltojen arvot, kylmäsiltojen lisäkonduktanssit, lisäkonduktanssit, lisäkonduktanssit, vuotoilmaluku vuotoilmaluku vuotoilmaluku LVI-suunnittelija Sähkösuunnittelija Ilmanvaihtokoneiden SFP-luvut ja LTO-hyötysuhteet, lämmiöntuotantomuoto ja lämmönjakotapa. Jäähdytyksen tuotto- ja jakelutapa. Tiedot mahdollisesta tarpeenmukaisesta ilmanvaihdosta Tiedot mahdollisesta tarpeenmukaisesta valaistuksesta. Mahdollinen sähköntuotanto, jos omaa tuotantoa E-luvun laskentaan tarvittavat tiedot sekä ilmamäärät, lämmitys- ja jäähdytysrajat. Tilan suunnitellut ilmamäärät E-luvun laskentaan tarvittavat Tiedot mahdollisesta tiedot sekä suunnitellut tarpeenmukaisesta kiinteistösähkön tiedot valaistuksesta. (valaistus, sulatukset, hissit ym.) Olosuhdelaskenta suunnitteluratkaisuilla Tilojen käyttöajat, ihmismäärät, laitekuormat Tarvittavat tiedot, jotta tilasta voidaan luoda 3-ulotteinen malli oikeaan ilmansuuntaan, ikkunoiden U- ja g-arvot, tiedot aurinkosuojauksesta Rakennetyypit, rakenteiden U- arvot, kylmäsiltojen lisäkonduktanssit, vuotoilmaluku Ilmamäärät, lämmitys- ja jäähdytysrajat. Valaistustehot, mahdolliset muut sähkökuormat Hankkeen eri vaiheissa suoritettavien laskentojen ja analyysien esitysmuoto vaihtelee tarkoituksen mukaan. Lähes jokaisessa hankkeessa tehtävä rakennuslupaan liitettävä energiaselvitys on näistä yksikäsitteisin. SRMK D3 suosittaa, että energiaselvitys sisältäisi seuraavat dokumentit: Rakennuksen kokonaisenergiankulutus (E-luku) Energialaskennan lähtötiedot ja tulokset Kesäaikainen huonelämpötila ja tarvittaessa jäähdytysteho Rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukainen tarkastelu (tasauslaskenta) Rakennuksen lämmitysteho mitoitustilanteessa Rakennuksen energiatodistus

10 (10) Energiaselvitys koostetaan kuitenkin ensisijaisesti paikallisen rakennusvalvonnan ohjeistuksen mukaan. Muut energia- ja olosuhdelaskennan tulokset raportoidaan tilaajalle niin, että raportista ilmenevät käytetyt lähtötiedot, laskentamenetelmä ja tarvittaessa ohjelmisto sekä tulokset asianmukaisine tulkintoineen. Periaatteena lähtötietojen esittämisessä tulee olla se, että laskennan pystyy kohtuullisella tarkkuudella toistamaan raportin perusteella. Tulosten esityksessä käytetään tilaajan kanssa sovittuja yksiköitä, taserajoja ja muita reunaehtoja. Raportin koostamisessa tulee huomioida raportin lukijan perehtyneisyys laskentaan. Yleensä raporttiin on hyvä liittää maksimissaan sivun mittainen yleiskielinen yhteenveto, jota koko tilaajaorganisaation voi olettaa pystyvän ymmärtämään ilman teknistä koulutusta.

11 Tampereen kaupunki, Tilakeskus Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Vesilahti Ylöjärvi Tarjouspyyntö Tarjous Sopimus Tarjouspyyntö Tarjous Sopimus Tarjouspyyntö Tarjous Sopimus Kiinteistönomistajan energiatehokkuustavoitteet SUUNNITTELU TOTEUTUS TOIMIVUUS- TARKASTELU Hyvin toteutetut vastaanottomenettelyt KÄYTTÖ Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Granlund Tampere Pirkanmaan Osuuskauppa Muut asiantuntijat Kesko Oyj Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä Toimivuustarkastelun osapuolet: Kiinteistön omistaja Kiinteistön käyttäjät Hoidosta, huollosta ja kunnossapidosta vastaavat Urakoitsijat Suunnittelijat T o d e n t a m i s m e n e t e l m ä t j a - t y ö k a l u t - OSAPUOLET: Energiatehokkuustavoitteiden välittyminen Energiatehokkuustavoitteiden valvonta Kulutusseuranta Vertailu tavoitteeseen Tampereen kaupunkiseutu ECO 2 -hanke Tekes Motiva/TEM ELY-keskus/YM AX-Suunnittelu Airix Talotekniikka YIT Oy TPI Control Oy Schneider Electric Buildings Finland Lassila&Tikanoja Oy NCC Rakennus Oy ARE Oy ISS Palvelut Oy Alasen Rakennus Oy Kaunisto-Yhtiöt Oy Siemens Oy Building Technologies Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy Aihio Arkkitehdit Oy

Build Up Skills, Tampere 24.5.2012 Teuvo Aro: Tapre-työkaluilla hyvä energiatehokkuus tavaksi

Build Up Skills, Tampere 24.5.2012 Teuvo Aro: Tapre-työkaluilla hyvä energiatehokkuus tavaksi Build Up Skills, Tampere 24.5.2012 Teuvo Aro: Tapre-työkaluilla hyvä energiatehokkuus tavaksi Tapren perusajatus Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi Tapre - hankkeen tavoite on luoda

Lisätiedot

TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI

TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI MITTAROINTI- OHJE VERSIO 21.5.2013 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -TUOTE: Kuka tekee: Kenelle ja mihin tarkoitettu: Käyttäjävaatimukset: Resurssitarve: Valmistelija:

Lisätiedot

Teuvo Aro,Tapre-projektipäällikkö. Teuvo Aro,Tapre-projektipäällikkö Axovaatio Oy, AX-Suunnittelu

Teuvo Aro,Tapre-projektipäällikkö. Teuvo Aro,Tapre-projektipäällikkö Axovaatio Oy, AX-Suunnittelu Axovaatio Oy, AX-Suunnittelu TAPRE - taustaa Taloudelliset, ympäristölliset ja muut yhteiskunnalliset tavoitteet edellyttävät energiatehokkuuden parantamista. Se, miten tavoitteet saadaan jalkautettua,

Lisätiedot

TAPRE JA URAKKAOHJELMAN LAADINTA

TAPRE JA URAKKAOHJELMAN LAADINTA JA URAKKAOHJELMAN LAADINTA VERSIO 30.6.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -ohje 06 30.6.2014 2 (8) -TUOTE: JA URAKKAOHJELMAN LAADINTA Kuka tekee Kenelle ja mihin

Lisätiedot

TOTEUTUKSEN ENERGIATEHOKKUUS: TARJOUSPYYNNÖT, TARJOUKSET JA SOPIMUKSET VERSIO 30.6.2014 TAPRE TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI

TOTEUTUKSEN ENERGIATEHOKKUUS: TARJOUSPYYNNÖT, TARJOUKSET JA SOPIMUKSET VERSIO 30.6.2014 TAPRE TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI TOTEUTUKSEN ENERGIATEHOKKUUS: TARJOUSPYYNNÖT, TARJOUKSET JA SOPIMUKSET VERSIO 30.6.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -ohje 05 30.6.2014 2 (8) -TUOTE: TOTEUTUKSEN

Lisätiedot

TAPRE-PERIAATTEET JA -SISÄLLÖT

TAPRE-PERIAATTEET JA -SISÄLLÖT TAPRE-PERIAATTEET JA -SISÄLLÖT VERSIO 30.6.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI TAPRE Tampereen kaupunki SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3-4 2 TAPRE-PERIAATTEET 5 3 TAPRE-TUOTERAKENNE

Lisätiedot

Teuvo Aro,Tapre-projektipäällikkö

Teuvo Aro,Tapre-projektipäällikkö Elinkaaritehokkuus & hankinnat 13.6.2013 Energiatehokkuustavoitteet suunnittelun ja urakoinnin hankinnoissa Teuvo Aro,Tapre-projektipäällikkö TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tapren

Lisätiedot

FinZEB työpaja 5.6.2014 Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa

FinZEB työpaja 5.6.2014 Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa Kimmo Liljeström Yksikönjohtaja Optiplan Oy 5.6.2014 Kimmo Liljeström 1 Sisältö Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa 1. Prosessi

Lisätiedot

MX6 Energia - Energiatehokkuus

MX6 Energia - Energiatehokkuus - Energiatehokkuus Rakennusten energiatehokkuuden kehitys, suunnittelu ja analysointi MX6 Energia on energiatehokkuuden suunnitteluohjelma, joka tuottaa virallisen energiatodistuksen sekä muita analysointiraportteja.

Lisätiedot

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen Tero Mononen Lamit.fi tero.mononen@lamit.fi MITEN LÄPÄISTÄ VAATIMUKSET? Tero Mononen, lamit.fi Esimerkkejä vaatimukset

Lisätiedot

Kohti nollaenergiarakentamista. 28.04.2015 SSTY Sairaaloiden sähkötekniikan ajankohtaispäivä Erja Reinikainen / Granlund Oy

Kohti nollaenergiarakentamista. 28.04.2015 SSTY Sairaaloiden sähkötekniikan ajankohtaispäivä Erja Reinikainen / Granlund Oy Kohti nollaenergiarakentamista 28.04.2015 SSTY Sairaaloiden sähkötekniikan ajankohtaispäivä Erja Reinikainen / Granlund Oy 1 Lähes nollaenergiarakennus (EPBD) Erittäin korkea energiatehokkuus Energian

Lisätiedot

SUUNNITTELUN ENERGIATEHOKKUUS: TARJOUSPYYNNÖT, TARJOUKSET JA SOPIMUKSET

SUUNNITTELUN ENERGIATEHOKKUUS: TARJOUSPYYNNÖT, TARJOUKSET JA SOPIMUKSET SUUNNITTELUN ENERGIATEHOKKUUS: TARJOUSPYYNNÖT, TARJOUKSET JA SOPIMUKSET VERSIO 30.6.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -ohje 02 30.6.2014 2 (10) -TUOTE: SUUNNITTELUN

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN HANKINTAPROSESSI JA ENERGIATEHOKKUUS

KIINTEISTÖPALVELUIDEN HANKINTAPROSESSI JA ENERGIATEHOKKUUS KIINTEISTÖPALVELUIDEN HANKINTAPROSESSI JA ENERGIATEHOKKUUS VERSIO 30.6.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -ohje 08 30.6.2014 2 (9) -TUOTE: KIINTEISTÖPALVELUIDEN

Lisätiedot

TAPRE-hanke ja Luhtaan päiväkoti. Pertti Koivisto 30.05.2012

TAPRE-hanke ja Luhtaan päiväkoti. Pertti Koivisto 30.05.2012 TAPRE-hanke ja Luhtaan päiväkoti Pertti Koivisto 30.05.2012 Asiantuntijaryhmä - antaa lausuntoja ja tietoja osaamisalueeltaan ORGANISAATIO Tampereen kaupunki, Tampereen Tilakeskus Liikelaitos - hankkeen

Lisätiedot

Digital Lasso Solutions

Digital Lasso Solutions Digital Lasso Solutions Ohjelmistojen esittely: MX6 Energia 22.10.2015 Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Oy www.digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Rakennusten

Lisätiedot

466111S Rakennusfysiikka, 5 op. LUENTO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUS JA E-LUKU

466111S Rakennusfysiikka, 5 op. LUENTO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUS JA E-LUKU 466111S Rakennusfysiikka, 5 op. LUENTO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUS JA E-LUKU Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto 2 LÄHDEKIRJALLISUUTTA, (toimimattomat linkit

Lisätiedot

Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi TAPRE

Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi TAPRE Tampereen kaupunkiseudun teknisten palveluiden seutuseminaari 23.3.2011 Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi TAPRE Teuvo Aro, AX-Suunnittelu AX-SUUNNITTELU Perustettu 1993 LVI TUTKIMUKSET

Lisätiedot

A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje

A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje Energiatehokkaan rakennuksen voi toteuttaa monin eri tavoin huolellisen suunnittelun ja rakentamisen avulla. Useat rakentamismääräysten osat ohjaavat energiatehokkuuteen. Kokonaisenergiatarkastelu koskee

Lisätiedot

Kohti lähes nollaenergiarakennusta FInZEB-hankkeen tulokulmia

Kohti lähes nollaenergiarakennusta FInZEB-hankkeen tulokulmia Kohti lähes nollaenergiarakennusta FInZEB-hankkeen tulokulmia Seminaari 05.02.2015 Erja Reinikainen 1 Lähes nollaenergiarakennus (EPBD) Erittäin korkea energiatehokkuus Energian tarve katetaan hyvin laajalti

Lisätiedot

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus HJR12, Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen & valvonta 12.2.2014 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Tilaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteisiä

Lisätiedot

TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI

TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi - TAPRE LOPPURAPORTTI 13.10.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI TAPRE Tampereen kaupunki 13.10.2014 1 (10) 1 Johdanto 1.1

Lisätiedot

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1 Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS

Lisätiedot

Aleksanterinkaarin kaaren sisäkehä, tarjouskilpailu tontinluovutus- ja yhteistyömallista - hiilijalanjälkitulokset

Aleksanterinkaarin kaaren sisäkehä, tarjouskilpailu tontinluovutus- ja yhteistyömallista - hiilijalanjälkitulokset Aleksanterinkaarin kaaren sisäkehä, tarjouskilpailu tontinluovutus- ja yhteistyömallista - hiilijalanjälkitulokset Bionova Consulting, Tytti Bruce 3. kesäkuuta 2014 1. Kohteiden Bionova Consulting arviointimenetelmä

Lisätiedot

Helsingin Rakennusvalvonta 100v. (1912-2012) Uusiutuvien energiamääräysten soveltaminen Helsingin Rakennusvalvonnassa. Teemu Kuusinen, LVI-insinööri

Helsingin Rakennusvalvonta 100v. (1912-2012) Uusiutuvien energiamääräysten soveltaminen Helsingin Rakennusvalvonnassa. Teemu Kuusinen, LVI-insinööri Helsingin Rakennusvalvonta 100v. (1912-2012) Uusiutuvien energiamääräysten soveltaminen Helsingin Rakennusvalvonnassa Teemu Kuusinen, LVI-insinööri Mikä on rakennusvalvonnan rooli? MRL 21 (Kunnan rakennusvalvontaviranomainen)

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET TULEVAT - MITÄ JOKAISEN PITÄÄ TIETÄÄ? Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT

KORJAUSRAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET TULEVAT - MITÄ JOKAISEN PITÄÄ TIETÄÄ? Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT KORJAUSRAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET TULEVAT - MITÄ JOKAISEN PITÄÄ TIETÄÄ? Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT 1 Lainsäädäntömuutokset Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus

Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus Energiatehokkuus enemmän vähemmällä Tulos: hyvä sisäilmasto ja palvelutaso Panos: energian kulutus Rakennuksen energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS MITEN JA MIKSI? Matti Hellgrén. Suomen Talokeskus Oy

ENERGIATODISTUS MITEN JA MIKSI? Matti Hellgrén. Suomen Talokeskus Oy ENERGIATODISTUS MITEN JA MIKSI? LAKI RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laki rakennuksen energiatodistuksesta 13.4.2007. Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta 19.6.2007. Koskee vuoden

Lisätiedot

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA 2 1 YLEISTÄ Tämä opas toimii ohjeena käyttö- ja huolto-ohjeen (kutsutaan myös huolto-ohjekirjaksi tai huoltokirjaksi) laadinnassa. Opas on rakenteeltaan

Lisätiedot

WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus

WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus Energiatehokkaan rakentamisen hankeprosessi Olli Teriö Uusi RT-kortti: Talonrakennushankkeen kulku Puretaanko vai korjataanko? Puretaanko

Lisätiedot

OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI. Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS

OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI. Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS Unelmia Kaikki alkaa toiveesta, tarpeesta ja unelmista, oli sitten kyse pienestä remonttihankkeesta tai isomman alueen suunnittelusta.

Lisätiedot

Energiatodistuksen eri antotavat ja todistusten voimassaolo

Energiatodistuksen eri antotavat ja todistusten voimassaolo Energiatodistukset käyttöön kiinteistö- ja asuntomarkkinoilla Maarit Haakana Yli-insinööri, Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto maarit.haakana@ymparisto.fi Energiatodistuksien toivotaan tulevina

Lisätiedot

Energiatehokas rakennus - puhdasta säästöä. Energiatodistukset käyttöön

Energiatehokas rakennus - puhdasta säästöä. Energiatodistukset käyttöön Energiatehokas rakennus - puhdasta säästöä Energiatodistukset käyttöön Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennukset kuluttavat Suomessa liki 40 prosenttia energiasta. Rakennusten energiankulutus vastaa 30

Lisätiedot

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016 COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017 Prof. RAKENUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN NYKYINEN AIKATAULU Uudisrakennukset 2016 lähes nollaenergiarakentamista koskevat määräykset tulevat lausunnolle. 2017

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Korkeakoulunkatu 10 33720, TAMPERE. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Korkeakoulunkatu 10 33720, TAMPERE. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kampusareena, toimistorakennusosa Korkeakoulunkatu 0 70, TAMPERE Rakennustunnus: - Rakennuksen valmistumisvuosi: 05 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Toimistorakennukset

Lisätiedot

5/13 Ympäristöministeriön asetus

5/13 Ympäristöministeriön asetus 5/13 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Mäkkylänpolku 4 02650, ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Mäkkylänpolku 4 02650, ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asunto Oy Aurinkomäki Espoo_Luhtikerrostalo Mäkkylänpolku 4 0650, ESPOO Rakennustunnus: Rak _Luhtikerrostalo Rakennuksen valmistumisvuosi: 96 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka:

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla

Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla 1 FinZEB hankkeen esittely Taustaa Tavoitteet Miten maailmalla Alustavia tuloksia Next steps 2 EPBD Rakennusten

Lisätiedot

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo. Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy

Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo. Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo Equa Simulation Finland Oy TkL Mika Vuolle 25.5.2011 2 Sisällysluettelo 1 Keskeiset lähtötiedot ja tulokset... 3 1.1 Määräystenmukaisuuden osoittaminen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Pentintie 3 62200 Kauhava. 2312-123-12-123-T 1987 Kahden asunnon talot. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Pentintie 3 62200 Kauhava. 2312-123-12-123-T 1987 Kahden asunnon talot. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Pentintie 600 Kauhava Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: T 987 Kahden asunnon talot Rakennuksen laskennallinen

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT. Pöyry Green Building 09.06.2011 Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy

ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT. Pöyry Green Building 09.06.2011 Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT Pöyry Green Building Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy PÖYRY GLOBAALI SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTI- KONSERNI Pöyry on maailmanlaajuisesti toimiva

Lisätiedot

Huom. laadintaan tarvitaan huomattava määrä muiden kuin varsinaisen laatijan aikaa ja työtä.

Huom. laadintaan tarvitaan huomattava määrä muiden kuin varsinaisen laatijan aikaa ja työtä. Viite: HE Energiatodistuslaki (HE 161/ 2012 vp) 7.12.2012 Energiatodistusten edellyttämät toimenpiteet, kustannukset ja vaikutukset todistusten tarvitsijoiden näkökulmasta Energiatodistukset: tarvittavat

Lisätiedot

Energiasäädösten vaikutus jäähallirakentamiseen. Jäähallipäivät, 15.4.2015 Ari Laitinen VTT

Energiasäädösten vaikutus jäähallirakentamiseen. Jäähallipäivät, 15.4.2015 Ari Laitinen VTT Energiasäädösten vaikutus jäähallirakentamiseen Jäähallipäivät, 15.4.2015 Ari Laitinen VTT Esityksen sisältö 1. Tausta & tavoitteet 2. Määräystenmukaisuuden osoittaminen 3. Lämpöhäviölaskenta 4. Kokonaisenergiatehokkuus

Lisätiedot

Miten uusi energiatodistus poikkeaa aiemmasta?

Miten uusi energiatodistus poikkeaa aiemmasta? Miten uusi energiatodistus poikkeaa aiemmasta? Koulutusilta, HyRiMä:n kiinteistöyhdistys 20.11.2013, HAMK, Riihimäki DI Petri Pylsy EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/31/EU, annettu 19 päivänä

Lisätiedot

Hyvän pientalon rakentamisen perusteita. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta Kari Huusko Rakennustarkastaja

Hyvän pientalon rakentamisen perusteita. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta Kari Huusko Rakennustarkastaja Hyvän pientalon rakentamisen perusteita Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta Kari Huusko Rakennustarkastaja Rakennusprojekti Oman talon rakentaminen on meille useimmille elämän ylivoimaisesti suurin ja tärkein

Lisätiedot

Laatupäällikkö Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonta

Laatupäällikkö Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonta Laatupäällikkö Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonta Ennakoiva laadunohjaus rakennusvalvonnan suuri mahdollisuus vähän hyödynnetty www.pientalonlaatu.fi Energiajunior laskentaohjelma Energiakortti Tiiveyskortti

Lisätiedot

Miksi? EU:n ilmasto- ja energispolitiikan keskeinen sitoumus;

Miksi? EU:n ilmasto- ja energispolitiikan keskeinen sitoumus; Soveltamisala: -rakennuksiin, joissa käytettään energiaa valaistukseen, tilojen ja ilmanvaihdon lämmitykseen tai jäähdytykseen ja joissa tehdään MRL:n mukaan rakennus- tai toimenpideluvanvaraista korjaus-

Lisätiedot

Energiatehokkuus elinkaarimalleissa. Rakennusten energiaseminaari Finlandia-talo Pekka Mairinoja

Energiatehokkuus elinkaarimalleissa. Rakennusten energiaseminaari Finlandia-talo Pekka Mairinoja Energiatehokkuus elinkaarimalleissa Rakennusten energiaseminaari Finlandia-talo 4.10.2017 Pekka Mairinoja Sisältö: Elinkaarihankkeen määritelmä Elinkaarihankkeen vaiheet Energiatehokkuus elinkaarimallissa:

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Energia-ja kustannustehokkuus rakennuksen elinkaarella

Energia-ja kustannustehokkuus rakennuksen elinkaarella RIL Rakennus- ja rakennetekniikkaryhmä, kustannustehokas rakentaminen Energia-ja kustannustehokkuus rakennuksen elinkaarella Juha-Pekka Smolander Teknisen myynnin päällikkö 1 Sisältö 1. Energiamääräykset

Lisätiedot

Pientalon energiatehokkuus ja määräykset

Pientalon energiatehokkuus ja määräykset Pientalon energiatehokkuus ja määräykset Elvari päätöstilaisuus 5.10.2015, Helsinki Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Uuden pientalon sallittu E-luvun yläraja riippuu asunnon koosta 300 250 Ei täytä E-lukuvaatimusta

Lisätiedot

FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja energiamuototarkastelut muut rakennukset

FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja energiamuototarkastelut muut rakennukset FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja energiamuototarkastelut muut rakennukset 15.9.2014 Granlund Oy / E Reinikainen, L Loisa, A Tyni 1 Ohjeet tämän aineiston lukijalle: Tässä materiaalissa käytetään käsitteitä

Lisätiedot

Lämpöpumppujen rooli korjausrakentamisen määräyksissä

Lämpöpumppujen rooli korjausrakentamisen määräyksissä Lämpöpumppujen rooli korjausrakentamisen määräyksissä Vantaa, Fur Center, 28.11.2013 Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Maankäyttö- ja rakennuslain muutos tuli voimaan 1.1.2013 Olennaiset tekniset vaatimukset

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS ELINKAARIKUSTANNUSLASKELMA Ylläpitokustannukset Energialaskelma

KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS ELINKAARIKUSTANNUSLASKELMA Ylläpitokustannukset Energialaskelma KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS ELINKAARIKUSTANNUSLASKELMA Ylläpitokustannukset Energialaskelma RAPORTTI Miro Kivioja Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen korjausrakentamisen yhteydessä

Energiatehokkuuden parantaminen korjausrakentamisen yhteydessä Energiatehokkuuden parantaminen korjausrakentamisen yhteydessä Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Paasitorni, Helsinki Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Keinot energiansäästämiseen rakennuksissa ovat ajalle ominaisia

Lisätiedot

Matalaenergia ja passiivirakentaminen - taloteollisuuden näkökulma

Matalaenergia ja passiivirakentaminen - taloteollisuuden näkökulma Matalaenergia ja passiivirakentaminen - taloteollisuuden näkökulma Pientaloteollisuus ry Tavoitteet, suunta ja mahdollisuudet Määritelmien selkeyttäminen ja määritelmiin sisältyvät haasteet Suunnittelun

Lisätiedot

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa?

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Tutkimus: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Stina Linne Tekn. yo betoni visioi -seminaari

Lisätiedot

FInZEB-hankkeen yhteenveto ja keskeiset johtopäätökset. Lämmitystekniikka 2015-seminaari 21.5.2015. Ilkka Salo/Talotekniikkateollisuus ry

FInZEB-hankkeen yhteenveto ja keskeiset johtopäätökset. Lämmitystekniikka 2015-seminaari 21.5.2015. Ilkka Salo/Talotekniikkateollisuus ry FInZEB-hankkeen yhteenveto ja keskeiset johtopäätökset Lämmitystekniikka 2015-seminaari 21.5.2015 Ilkka Salo/Talotekniikkateollisuus ry EPBD Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) edellyttää, että

Lisätiedot

Energiatehokkuus osana asumista ja rakentamista

Energiatehokkuus osana asumista ja rakentamista Energiatehokkuus osana asumista ja rakentamista Pornainen 21.9.2011 Päivi Kauppinen-Ketoja Toimialajohtaja, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Pornainen, Pukkila, Askola, Myrskylä Rakennusvalvonta muutosten

Lisätiedot

Rakentamismääräykset 2012

Rakentamismääräykset 2012 Rakentamismääräykset 2012 TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy if everyone does a little, we ll achieve only a little ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017 WWW.ERA17.FI 2020 asetetut

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 14.11.2013

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 14.11.2013 Tommi Riippa 14.11.2013 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS Nyt vaaditaan rakennuslupa, jos korjauksella voidaan merkittävästi vaikuttaa energian kulutukseen. Lupakynnys aleni! Yleensäkin korjausten yhteydessä

Lisätiedot

Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta

Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Suunnitteluvaihe lukitsee käyttökustannukset 90%:sti Lämmitysjärjestelmiä kannattaa puntaroida, kuinka paljon lisäkilkkeitä siellä

Lisätiedot

FInZEB-hankkeen ehdotukset nzeb-e-luvuiksi rakennustyypeittäin

FInZEB-hankkeen ehdotukset nzeb-e-luvuiksi rakennustyypeittäin FInZEB-hankkeen ehdotukset nzeb-e-luvuiksi rakennustyypeittäin Loppuraportin Liite 1 31.03.2015 Granlund Oy Anni Tyni, Lassi Loisa, Erja Reinikainen Rakennusteollisuus RT ry Talotekniikkateollisuus ry

Lisätiedot

FinZEB- loppuraportti; Lähes nollaenergiarakentaminen Suomessa

FinZEB- loppuraportti; Lähes nollaenergiarakentaminen Suomessa FinZEB- loppuraportti; Lähes nollaenergiarakentaminen Suomessa Mikko Löf / Kontiotuote Asiakaspalvelu-/suunnittelupäällikkö HTT :n teknisen ryhmän puheenjohtaja FinZEB -hanke Lähes nollaenergiarakentamisen

Lisätiedot

Green Building Council Finland

Green Building Council Finland Green Building Council Finland 12.6.2013 Green Building Council Finland Suomessa on maailman paras rakennettu ympäristö, joka toimii käyttäjilleen tehokkaasti ja kestävästi sekä on kiinteistö- ja rakennusalan

Lisätiedot

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10.

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10. Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 1 ASTA 2010 30.9.2010 Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Huomautukset 2 Esityksen valmisteluun on ollut lyhyt aika Joissain kohdissa voi

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Hopeatie 0 talo Hopeatie 0 00440, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 979 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI. Kunnat portinvartijoina CO 2? Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011.

RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI. Kunnat portinvartijoina CO 2? Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011. CO 2? RAKENTAMISEN CO 2? HIILIJALANJÄLKI Kunnat portinvartijoina CO 2? CO 2? CO 2? Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Pekka Heikkinen Rakentaminen tuottaa päästöjä EU:n tavoite:

Lisätiedot

PALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PALOÄSSÄT OY:N LAATIMA JA KEHITTÄMÄ

PALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PALOÄSSÄT OY:N LAATIMA JA KEHITTÄMÄ PALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PALOÄSSÄT OY:N LAATIMA JA KEHITTÄMÄ 30.07.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ... 3 2. TEHTÄVÄLUETTELON KÄYTTÖ... 3 2.1 PALKKIOMALLIT... 3 2.2 HUOMIOITAVAA

Lisätiedot

Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla

Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla Energiatehokkuuteen liittyvät seikat sisältyvät moneen rakentamismääräyskokoelman osaan. A YLEINEN OSA A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus

Lisätiedot

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa?

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Tutkimus: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Stina Linne Tekn. yo Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? betoni visioi -seminaari

Lisätiedot

Nykyinen energiatodistuskäytäntö

Nykyinen energiatodistuskäytäntö ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden 2008 alussa Energiatodistus on ollut

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan

Lisätiedot

Energiatodistuksen laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus - Ajankohtaisia kysymyksiä ja vastauksia

Energiatodistuksen laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus - Ajankohtaisia kysymyksiä ja vastauksia Energiatodistuksen laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus - Ajankohtaisia kysymyksiä ja vastauksia TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Painovoimainen ilmanvaihto ( luonnollinen ilmavaihto)

Lisätiedot

Asiantuntemuksen näkökulma talonsuunnitteluhankkeissa. Projektipäivät 12.11.2013 Harri Tinkanen

Asiantuntemuksen näkökulma talonsuunnitteluhankkeissa. Projektipäivät 12.11.2013 Harri Tinkanen Asiantuntemuksen näkökulma talonsuunnitteluhankkeissa Projektipäivät 12.11.2013 Harri Tinkanen Wise Group Finland Oy Talonrakennuksen konsultointi-, suunnittelu- ja rakennuttaminen Toimialat RAP, RAK,

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Tuomirinne 4 ja Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Tuomirinne 4 ja Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Tuomirinne 4 ja 6 0380 Vantaa 996 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on

Lisätiedot

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU ESIMERKKI PÄIVÄKOTI ECost ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi RAPORTTI 1 (5) Tilaaja: xxxxxx Hanke: Esimerkki

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ?

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan 2008 Nykyisin useita eri todistuslomakkeita,

Lisätiedot

Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 80200 Joensuu 167-5-562-21 1996. Erilliset pientalot

Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 80200 Joensuu 167-5-562-21 1996. Erilliset pientalot Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 8000 Joensuu 167-5-56-1 1996 Erilliset pientalot 5 Arto Ketolainen Uittopäälliköntie 7 80170 Joensuu 0400-67588 Rakennuspalvelu Ketolainen Oy Uittopäälliköntie

Lisätiedot

RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI Kunnat portinvartijoina

RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI Kunnat portinvartijoina CO 2? RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI Kunnat portinvartijoina CO 2? CO 2? CO 2? CO 2? Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Simon le Roux Rakentaminen tuottaa päästöjä EU:n tavoite:

Lisätiedot

3.2 TILASIMULOINNIT 1 TILASIMULONNIT. 1.1 Simulointien lähtötietoja. 1.2 Simulointien tulokset. 1.3 Jatkotehtävät

3.2 TILASIMULOINNIT 1 TILASIMULONNIT. 1.1 Simulointien lähtötietoja. 1.2 Simulointien tulokset. 1.3 Jatkotehtävät 3.2 TILASIMULOINNIT Laat./Hyv.: AJT/VRE Laadittu: 31.3.2015 Viim. päivitys: 31.3.2015 1 TILASIMULONNIT L1+- suunnittelun aikana on tutkittu asuntojen sekä hotellihuoneiden olosuhteita erityisesti kesäaikana.

Lisätiedot

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY Prof. Juha Vinha

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY Prof. Juha Vinha COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017 Prof. 10.11.2015 RAKENUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN HAASTEET Energiankulutus kwh/(m 2 a) 2010 Muut vaikutukset Huomioon otettavien tekijöiden määrä kasvaa

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka - 100

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka - 100 ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa) Kimpikuja 3 80220 Joensuu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 204 Energiatodistus on annettu x rakennuslupamenettelyn

Lisätiedot

Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke

Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke Hallitusfoorumi 6.10.2012 Hallituksen jäsen Juhani Siikala, RI, Ekon, KJs Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA ry www.akha.fi

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Rakennusten energiamääräykset 2012 Pohjois-Karjalan AMK 27.10.2010 Lausuntoehdotus 28.9.2010

Rakennusten energiamääräykset 2012 Pohjois-Karjalan AMK 27.10.2010 Lausuntoehdotus 28.9.2010 Rakennusten energiamääräykset 2012 Pohjois-Karjalan AMK 27.10.2010 Lausuntoehdotus 28.9.2010 Ilmaston muutoksen hillitseminen Rakennukset vastaavat 40 % energiankulutuksesta Tänään rakennettavat rakennukset

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 0 Rasinkatu 0 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 974 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA. Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä

ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA. Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä Jari Raukko www.kerava.fi 1 15.4.2011 2 Uudisrakentamisen energiatehokkuuden perusvaatimustaso

Lisätiedot

FInZEB- laskentatuloksia Asuinkerrostalo ja toimistotalo

FInZEB- laskentatuloksia Asuinkerrostalo ja toimistotalo FInZEB- laskentatuloksia Asuinkerrostalo ja toimistotalo Erja Reinikainen, Granlund Oy FInZEB- työpaja 1 Laskentatarkastelujen tavoileet Tyyppirakennukset Herkkyystarkastelut eri asioiden vaikutuksesta

Lisätiedot