ENERGIATEHOKKUUS- SUUNNITTELU, ENERGIA- JA OLOSUHDE- LASKENTA SUUNNITTELU- TOIMEKSIANNOSSA TAPRE VERSIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGIATEHOKKUUS- SUUNNITTELU, ENERGIA- JA OLOSUHDE- LASKENTA SUUNNITTELU- TOIMEKSIANNOSSA TAPRE VERSIO 30.6.2014"

Transkriptio

1 ENERGIATEHOKKUUS- SUUNNITTELU, ENERGIA- JA OLOSUHDE- LASKENTA SUUNNITTELU- TOIMEKSIANNOSSA VERSIO TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -ohje 03

2 (10) -TUOTE: ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITTELU, ENERGIA- JA OLOSUHDELASKENTA SUUNNITTELUTOIMEKSIANNOSSA Kuka tekee Kenelle ja mihin tarkoitettu hankkeeseen ryhtyvä tai hänen palkkaamansa asiantuntijat Kuvaa osana hankevalmistelua, miten olosuhde- ja energiasimulointeja hyödynnetään Tapre-periaattein toteutetussa hankkeessa. Antaa ohjeita energia- ja olosuhdesimuloinnin lähestymistapavaihtoehdoista ja simuloinnin työnjaosta ja lähtötietojen toimittamisesta. Käyttäjävaatimukset Käyttäjän tulee tuntea simulointiohjelma ja sen rajoitteet. Hankkeen olosuhde- ja energiatehokkuustavoitteet on hankkeeseen ryhtyvän selvästi tuotava laskijan tietoon. Resurssitarve Hankkeessa tulee olla vähintään yksi taho, jolla on valmiudet energia- ja olosuhdesimulointiin. Suunnittelijoiden on oltava valmiit toimittamaan simuloinnin edellyttämät lähtötiedot. Valmistelijat Ulla Kaipainen, Granlund Tampere Oy (Teuvo Aro, AX-Suunnittelu)

3 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 4 2 Energiatehokkuussuunnittelun ja energialaskennan laajuus 4 3 Energialaskennan ja suunnittelun laajuus Energiatehokkuussuunnittelija Energialaskenta 6 4 TATE-tehtäväluettelon käyttö suunnittelutarjouksen liitteenä 7 5 Energialaskijan työkalut 7 6 Eri laskentatyypit 8 7 Lähtötietojen toimittaminen 8 8 Tulosten esitys 9

4 (10) 1 Johdanto Rakennusmääräysten muutokset ohjaavat energiatehokkaaseen rakentamiseen, mikä edellyttää energialaskentaa suunnitteluvaiheessa. Energialaskenta voidaan ostaa omana toimeksiantonaan tai sisällyttää esimerkiksi LVI-suunnittelun tehtäviin. Mikäli energialaskenta on osana muuta suunnittelutarjousta, on sille kuitenkin asetettava omat pätevyysvaatimukset. Tässä dokumentissa käytetään ns. Tapretasoja energialaskennan laajuuden määrittämiseen. Hankkeelle on sen käynnistyttyä määritetty energiatehokkuustavoite (ks. Tapredokumentti Energiatehokkuustavoitteiden asetanta ). Hankkeen tavoite määrittää myös, kuinka laajasti projektissa on syytä käyttää energialaskentaa ja onko tarvetta erilliselle energiatehokkuussuunnittelulle tai elinkaarikonsultoinnille. Tässä ohjeessa on käytetty energiatehokkuussuunnittelun ja energialaskennan laajuuden määrityksessä apuna kahta Tapre-tasoa, joita tilaaja voi käyttää apuna tarjouspyyntöä tehdessään. Tapren näkökulmasta energia- ja olosuhdesimulointien lopputulos kertoo, mihin energiankulutustasoon ja Suomen rakentamismääräyskokoelman (SRMK) D3 E-luokkaan simuloinnin tai laskennan lopputuloksena päästään. Kuinka hyvin laskennassa osuttiin kohdalleen, on todettavissa vasta valmiissa rakennuksessa. Suoraan toteutunutta kulutustakaan ei voi verrata laskettuun ilman laskentaa ja selvittelyitä. Lasketaan sitten simulointiohjelmilla tai ilman, aina jää sijaa laskijasta riippuville valinnoille. Tämän takia erittäin tärkeää on, että lopputulos ja sen laskennassa käytetyt lähtötiedot ja oletukset ovat hyvin dokumentoitu. Tämä dokumentaatio toimii urakoitsijoiden toimitusten ja suoritusten yhtenä rakentamisen aikaisena todentamistyökaluna. Se on siis sopimusjuridisesti hyvin tärkeä dokumentti. Tapre-dokumentissa Tapre-todentamismenetelmät ja suunnittelijoiden työkalut ohjeita suunnittelijoille ja urakoitsijoille on kuvattu laskennan lähtötietojen määrittelyn periaatteita 2 Energiatehokkuussuunnittelun ja energialaskennan laajuus Rakennushankkeet on tässä ohjeessa jaettu kahteen Tapre-tasoon, tasot 1 ja 2, joista taso 1 on vaativampi. Hankkeen taso määritellään viimeistään hankesuunnitteluvaiheessa. Jos organisaation sisäinen tavoitteenasettelu määrittää hankkeen 1-tasolle jo ennen hankesuunnittelua, voidaan 1-tason mukaiset menettelyt ottaa käyttöön jo varhaisessa vaiheessa. Taso 2 on määritetty tavanomaiseksi rakennukseksi, jonka tekniset suunnitteluratkaisut ovat tunnettuja alalla yleisesti. 2-tasossa rakennuksen energiatavoitteet ovat maltillisia; rakennetaan lainsäädännön energiamääräykset täyttävä rakennus tai tavoite on muuten maltillinen. Tavoite voi olla E-luokka C tai energian tavoitekulutus vastaa tyypillistä kyseisen rakennustyypin kulutusta. E- luokan B osalta tulee harkita, voidaanko tavoite kyseisessä kohteessa saavuttaa tavanomaisia keinoja käyttäen 1. E-luokka B on useimmissa tapauksissa jo hyvin 1 Tässä viitataan: YMa Ympäristöministeriön asetus energiatodistuksesta, liite 2 Rakennusten energiatehokkuuden luokitteluasteikot.

5 (10) haasteellinen tavoite, joten B-luokkaan tähtäävät rakennukset tulisi lähtökohtaisesti sijoittaa Tapre-tasolle 1. 1-tasoon kuuluvat ne rakennukset, joiden energiankulutustavoite on C-tasoa haasteellisempi. Näitä ovat mm. E-luokaltaan A-luokan rakennukset, usein myös B- luokka, matala-, nolla- ja plusenergiatalot. Lisäksi luokkaan kuuluvat rakennukset, joiden tekniset järjestelmät vaativat erityistä energiateknistä osaamista (hybridijärjestelmät, oma sähköntuotanto ym.). Joissakin tapauksissa myös rakennuksen muoto tai epätyypillinen käyttötarkoitus voivat olla niin haasteellisia, että rakennus sijoittuu 1-tasolle. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi kaksoisjulkisivuratkaisut ja mikroilmastojen hyväksikäyttö. Myös ympäristöluokitellut kohteet (LEED, BREEAM, Promise) kuuluvat useimmiten tähän kategoriaan. Korjausrakentamisessa tulee ottaa huomioon energiatehokkuustavoitteen haasteellisuus suhteessa rakennuksen nykytasoon. Mikäli korjauksessa tavoitellaan energiansäästöä tavanomaisin toimenpitein, kuuluu hanke 2-luokkaan. Vaativammat tapaukset kuuluvat 1-luokkaan. Myös esimerkiksi suojeltujen rakennusten osalta on syytä harkita 1-luokkaa. 3 Energialaskennan ja suunnittelun laajuus Perusajatuksena on, että hankkeessa on nimettynä taho, joka vastaa hankkeen kokonaisenergiatehokkuudesta. Tämä henkilö voi olla esimerkiksi pääsuunnittelija, TATE-pääsuunnittelija, erillinen energiatehokkuussuunnittelija tai elinkaarikonsultti tai kokonaisuutta voi ohjata tilaajan edustaja. Tapre-tasolla 1 suositellaan käytettäväksi erillistä energiatehokkuussuunnittelijaa tai elinkaarikonsulttia. Energialaskennan osalta laskennan laajuus määräytyy osaltaan Tapre-tasojen mukaan, osaltaan tilaajan muiden tarpeiden perusteella. Tilaajan tulisi miettiä, tuoko hankkeeseen lisäarvoa esimerkiksi dynaaminen mallinnus silloin, kun sitä ei määräystasolla vaadita tai tavoitekulutuksen laskenta. Eri laskentoja käsitellään myöhempänä tässä ohjeessa eri näkökulmista. 3.1 Energiatehokkuussuunnittelija Tässä dokumentissa energialaskennan laajennetusta työn sisällöstä vastaa energiatehokkuussuunnittelija. Toinen vaihtoehto on elinkaarikonsultti, jonka työnkuva mielletään yleensä laajemmaksi energiatehokkuussuunnitteluun nähden. Energiatehokkuussuunnittelijan tehtävänä on ohjata hanketta energiatehokkaaseen suuntaan mm. laitevalinnoissa. Energiatehokkuussuunnittelija tekee energia- ja olosuhdelaskennan lisäksi ehdotuksia energiatehokkuuden parantamiseen, vertailee vaihtoehtoisia ratkaisuja ja tarvittaessa arvioi toimenpiteiden kannattavuutta esimerkiksi elinkaarikustannuslaskennan (LCC) kautta. Energiatehokkuussuunnittelijan toimintaa voidaan laajentaa elinkaarisuunnitteluun, jolloin voi tulla kyseeseen myös hankkeen ympäristöarvot, kuten hiilijalanjälkilaskelmat ja materiaalivalinnat.

6 (10) 3.2 Energialaskenta Huomioitavaa on, että energiatehokkuustavoitteen täyttymiseen löytyy usein useita eri teknisiä vaihtoehtoja. Näiden läpikäyminen laskennallisesti tulee ottaa huomioon suunnittelutarjouspyynnössä. Vertailulaskelmiin tulee varautua sekä Tapre-tasolla 1 että 2, jotta hankkeelle asetettuun tavoitteeseen päästään. Vertailulaskelmia voidaan tarvita suunnitteluvaiheen lisäksi myös rakennusvaiheessa urakoitsijoiden laitevalintoihin ja muihin muutostarpeisiin liittyen. Laskennan tulisi olla jatkuva prosessi koko hankkeen ajan, jolloin siihen on varattava tarpeellinen määrä resursseja. Tarvittaessa vaihtoehdoista suoritetaan usein myös elinkaarikustannuslaskentaa tai kannattavuuslaskentaa päätöksenteon tueksi. Elinkaarikustannuslaskentaa suositellaan tehtäväksi tasolla 1, mutta laskelmien teko voi olla aiheellista myös 2- tasolla. Elinkaarikustannuslaskentaa varten tulee laskea tavoite-energiankulutus, eikä verrata kannattavuutta esimerkiksi E-lukulaskentaan. Tapre-tasolla 1 on suositeltavaa käyttää energialaskentaa apuna jo hankesuunnitteluvaiheessa, jolloin suuret energiatehokkuuteen liittyvät ratkaisut tehdään. Ehdotus- ja yleissuunnittelun aikana laskennat tarkentuvat. 1-tasolla on syytä kiinnittää huomiota sisäilmasto-olosuhteisiin rakennuslupaasiakirjoja enemmän. Rakennuksen tiiviys ja pienet lämpöhäviöt voivat aiheuttaa kesäaikaan ylilämpenemistä, jolloin jäähdytystehot kasvavat. Varhaisessa suunnitteluvaiheessa ylilämpenemiseen voidaan vaikuttaa passiivisin keinoin. Olosuhdelaskenta tulee huomioida tarjouspyynnössä ja tarvittaessa käyttää myös CFD-laskentaa toiminnan kannalta kriittisissä tai muuten lämpötiloiltaan haastavissa tiloissa. 1-tason korjausrakentamiskohteessa olisi hyvä tehdä energiankulutussimulointi nykytilalle olemassa olevilla lähtötiedoilla. Simulointia voidaan mahdollisuuksien mukaan verrata toteutuneeseen kulutukseen. Simulointi toimii lähtökohtana suunniteltujen energiansäästötoimenpiteiden tarkastelulle. Taulukko 1. Energialaskennan laajuus TASO 2 TASO 1 Energiatehokkuudesta vastaavan henkilön/ tahon yksilöiminen Energialaskenta rakennuslupaa varten Varauduttava vertailulaskelmiin esi- tai yleissuunnitteluvaiheessa, jos perusratkaisulla ei täytetä energiakriteereitä Energiatehokkuussuunnittelijan käyttö suositeltavaa Energialaskenta hankesuunnitteluvaiheessa Tavoite-energiankulutuksen laskenta Elinkaarikustannuslaskenta suunnitteluvaiheessa Kiinnitettävä erityishuomiota myös rakennuksen sisäilmasto-olosuhteisiin

7 (10) 4 TATE-tehtäväluettelon käyttö suunnittelutarjouksen liitteenä Vuonna 2012 julkaistu TATE-tehtäväluettelo sisältää huomattavan määrän energiaja olosuhdelaskentaan sekä energiakonsultointiin liittyviä kohtia. Mikäli suunnittelua ostava taho ei ole muodostanut omaa organisaation sisäistä toimintatapaa tehtäväluettelon käytöstä, voi taulukkoa 3 käyttää apuna tehtäväluetteloa täytettäessä. Taulukossa on esitetty minimitaso sekä suositeltavat lisälaskennat. Näiden lisäksi on toki harkittava, onko laskennalle vielä näidenkin jälkeen lisätarvetta. Tehtäväluettelo sisältää huomattavan määrän muitakin energia- ja elinkaarilaskentaan liittyviä kohtia, joita varsinkin 1-tasolla tulee harkita. Kun energiankulutus- ja elinkaarikustannuslaskentaa sisällytetään kiinteähintaiseen tehtävään, on tarjouspyynnössä huomioitava, kuinka monta vaihtoehtoa kiinteään kokonaispalkkioon edellytetään sisältyvän. Mahdolliset lisälaskennat teetetään lisätyönä. Taulukko 2. TATE12-tehtäväluettelon suositeltavat energialaskentaa koskevat kohdat. -TASO 2 -TASO 1 D 2.7 Energian tavoitekulutuslaskenta, taso A TAI D 2.12 Energian tavoitekulutuslaskenta, taso B F 3.1 Rakennuslupaan liittyvät energialaskelmat F 3.2 Energiatodistus- ja selvitys 5 Energialaskijan työkalut D 2.7 Energiankulutuslaskenta, taso A TAI D 2.12 Energiankulutuslaskenta, taso B D 2.20 Elinkaarikustannuslaskenta, taso B tai C F 3.1 Rakennuslupaan liittyvät energialaskelmat F 3.2 Energiatodistus- ja selvitys G 2.5/ I 3.5 Energiankulutuslaskenta, taso B Energialaskijalla tulee olla käytettävissään asianmukaiset laskentatyökalut. Pääasiassa menetelmät voidaan jakaa kuukausitasolla laskettaviin ja dynaamisiin, tuntitasolla laskettaviin menetelmiin. Jäähdytettävien kohteiden laskenta tulee suorittaa dynaamisella ohjelmistolla, jonka aika-askel on maksimissaan tunti. Muut kohteet voidaan laskea kuukausipohjaisella menetelmällä. Kuukausitason laskennat suoritetaan joko SRMK D5 ohjeistuksen mukaan tai käyttäen standardissa SFS-ISO esitettyä, hyvin samantyyppistä menetelmää. Dynaamisen laskennan menetelmät vaihtelevat ohjelmistoittain. SRMK D3 mukaisia laskentoja tehdessä dynaamisen ohjelmiston tulee olla validoitu joko standardinmukaisesti (SFS EN, CIBSE tai ASHRAE) tai testitapauksia hyväksi käyttäen (IEA BESTEST). Eri ympäristöluokitusjärjestelmillä on omat

8 (10) vaatimuksensa laskentaohjelmistoille. Määräysten ulkopuoliset laskennat voidaan suorittaa myös validoimattomilla työkaluilla, joten asiakkaan tulisi myös näissä laskennoissa edellyttää validoidun työkalun käyttöä. Validoituja, dynaamisia ohjelmistoja ovat mm. IDA-ICE, Riuska (DOE 2.1), IES, EnergyPlus ja TRNSYS. Lamitin Energiapremier-ohjelmiston dynaaminen versio on kehitysvaiheessa. Dynaamisen laskennan kysynnän kasvaessa ohjelmistoja tullee Suomen markkinoille enemmänkin. Vaikka jäähdyttämättömien rakennusten laskenta voidaan suorittaa kuukausitason laskentamenetelmällä, on huomioitava, että SRMK D vaatii, että kesäajan huonelämpötilan laskenta tulee tässäkin tapauksessa suorittaa dynaamisella laskentamenetelmällä käyttötarkoitusluokkien 2-8 rakennuksille. 6 Eri laskentatyypit Lähes jokaisessa uudisrakennushankkeessa rakennukselle laaditaan energiaselvitys. Selvitystä varten suoritetaan SRMK D3 mukainen E-lukulaskenta (dynaaminen/kuukausitaso), sekä olosuhdelaskenta tietyistä tiloista (dynaaminen). Näiden lisäksi voidaan laskea energiantavoitekulutusta ja todellisuutta vastaavia olosuhdelaskentoja sekä vertailulaskelmia. Tilaajan tulee kiinteähintaisessa tarjouspyynnössä yksilöidä laskentatyypit, joita projektissa tullaan tekemään. Tuntihintaisessa tarjouksessa laskentaa voidaan tehdä vapaammin. Ennen laskennan aloitusta tilaajan ja energialaskijan on sovittava tarkemmin esimerkiksi tavoitekulutuksen laskennan tavoitteet. Energiatehokkuusasiantuntijan tulee pystyä avustamaan tilaajaa energialaskennan tavoitteiden määrittelyssä, mikäli tilaajaorganisaatiossa ei ole asiantuntemusta energiatehokkuudesta. Energialaskentaa käytetään lähtötietona laskettaessa esimerkiksi elinkaarikustannuksia (LCC) sekä rakennuksen ympäristövaikutuksia (LCA), kuten hiilijalanjälkeä. Elinkaarikustannuslaskenta huomioi rakennuksen tai tarkasteltavan kokonaisuuden koko elinkaaren aikana aiheuttamat kustannukset sekä energiakustannusten nousun. Menetelmänä voidaan käyttää esimerkiksi nykyarvomenetelmää. Joissain tilanteissa yksinkertainen takaisinmaksuaika voi olla riittävä menetelmä. Hiilijalanjälkilaskennassa energialaskenta on osa käytön aikaisten kasvihuonepäästöjen arviointia. Tämän lisäksi hiilijalanjälkilaskennat voivat sisältää muitakin osioita itse rakennuksesta jätehuoltoon ja käyttöhyödykkeisiin. 7 Lähtötietojen toimittaminen Eri laskentatyypit eroavat toisistaan käytettyjen lähtötietojen osalta. E-luku lasketaan osittain SRMK D3 määritetyillä lähtötiedoilla, mutta suunnittelijoiltakin tarvitaan tietoja laskennan suorittamista varten. Tavoitekulutusta laskettaessa käytetään mahdollisimman pitkälle suunnitteluratkaisuja lähtötietoina, jotta energiankulutus vastaisi suunniteltua rakennusta.

9 (10) Olosuhdelaskentaa tehdessä lasketaan sekä SRMK D3 mukaisilla tiedoilla, että asiakkaan näin halutessa, myös suunnitteluratkaisuja käyttäen. Taulukossa 3 on esitetty suunnitteluosapuolten tiedontoimittamisvelvoitteita energialaskijalle. Lähtötiedot vaihtelevat hieman kohteittain sekä asiakkaan toiveista riippuen, kun lasketaan tavoitekulutusta tai todellisia olosuhteita. Myös lähtötietojen toimitusvastuu voi kohteesta riippuen vaihdella. Energialaskija määrittää, mitä lähtötietoja laskentaan tarvitaan. Taulukko 3. Viitteellinen lähtötietojen toimitustaulukko Rakennuttaja (+käyttäjän edustaja) 8 Tulosten esitys E-luku Tavoite-energiankulutus Olosuhdelaskenta rakennuslupaa varten Tilojen käyttöajat, ihmismäärät, laitekuormat Arkkitehti Piirustukset: tasot, julkisivut, Piirustukset: tasot, julkisivut, Tarvittavat tiedot, jotta tilasta asema. Leikkaukset TAI ifc-malli, asema. Leikkaukset TAI ifc-malli, voidaan luoda 3-ulotteinen ikkunoiden U- ja g-arvot, tiedot aurinkosuojauksesta, kohteen nettoala ikkunoiden U- ja g-arvot, tiedot aurinkosuojauksesta, kohteen pinta-ala (netto/brutto) malli oikeaan ilmansuuntaan, ikkunoiden U- ja g-arvot, tiedot aurinkosuojauksesta Rakennesuunnittelija Rakennetyypit, rakenteiden U- Rakennetyypit, rakenteiden U- Rakennetyypit, rakenteiden U- arvot, kylmäsiltojen arvot, kylmäsiltojen arvot, kylmäsiltojen lisäkonduktanssit, lisäkonduktanssit, lisäkonduktanssit, vuotoilmaluku vuotoilmaluku vuotoilmaluku LVI-suunnittelija Sähkösuunnittelija Ilmanvaihtokoneiden SFP-luvut ja LTO-hyötysuhteet, lämmiöntuotantomuoto ja lämmönjakotapa. Jäähdytyksen tuotto- ja jakelutapa. Tiedot mahdollisesta tarpeenmukaisesta ilmanvaihdosta Tiedot mahdollisesta tarpeenmukaisesta valaistuksesta. Mahdollinen sähköntuotanto, jos omaa tuotantoa E-luvun laskentaan tarvittavat tiedot sekä ilmamäärät, lämmitys- ja jäähdytysrajat. Tilan suunnitellut ilmamäärät E-luvun laskentaan tarvittavat Tiedot mahdollisesta tiedot sekä suunnitellut tarpeenmukaisesta kiinteistösähkön tiedot valaistuksesta. (valaistus, sulatukset, hissit ym.) Olosuhdelaskenta suunnitteluratkaisuilla Tilojen käyttöajat, ihmismäärät, laitekuormat Tarvittavat tiedot, jotta tilasta voidaan luoda 3-ulotteinen malli oikeaan ilmansuuntaan, ikkunoiden U- ja g-arvot, tiedot aurinkosuojauksesta Rakennetyypit, rakenteiden U- arvot, kylmäsiltojen lisäkonduktanssit, vuotoilmaluku Ilmamäärät, lämmitys- ja jäähdytysrajat. Valaistustehot, mahdolliset muut sähkökuormat Hankkeen eri vaiheissa suoritettavien laskentojen ja analyysien esitysmuoto vaihtelee tarkoituksen mukaan. Lähes jokaisessa hankkeessa tehtävä rakennuslupaan liitettävä energiaselvitys on näistä yksikäsitteisin. SRMK D3 suosittaa, että energiaselvitys sisältäisi seuraavat dokumentit: Rakennuksen kokonaisenergiankulutus (E-luku) Energialaskennan lähtötiedot ja tulokset Kesäaikainen huonelämpötila ja tarvittaessa jäähdytysteho Rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukainen tarkastelu (tasauslaskenta) Rakennuksen lämmitysteho mitoitustilanteessa Rakennuksen energiatodistus

10 (10) Energiaselvitys koostetaan kuitenkin ensisijaisesti paikallisen rakennusvalvonnan ohjeistuksen mukaan. Muut energia- ja olosuhdelaskennan tulokset raportoidaan tilaajalle niin, että raportista ilmenevät käytetyt lähtötiedot, laskentamenetelmä ja tarvittaessa ohjelmisto sekä tulokset asianmukaisine tulkintoineen. Periaatteena lähtötietojen esittämisessä tulee olla se, että laskennan pystyy kohtuullisella tarkkuudella toistamaan raportin perusteella. Tulosten esityksessä käytetään tilaajan kanssa sovittuja yksiköitä, taserajoja ja muita reunaehtoja. Raportin koostamisessa tulee huomioida raportin lukijan perehtyneisyys laskentaan. Yleensä raporttiin on hyvä liittää maksimissaan sivun mittainen yleiskielinen yhteenveto, jota koko tilaajaorganisaation voi olettaa pystyvän ymmärtämään ilman teknistä koulutusta.

11 Tampereen kaupunki, Tilakeskus Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Vesilahti Ylöjärvi Tarjouspyyntö Tarjous Sopimus Tarjouspyyntö Tarjous Sopimus Tarjouspyyntö Tarjous Sopimus Kiinteistönomistajan energiatehokkuustavoitteet SUUNNITTELU TOTEUTUS TOIMIVUUS- TARKASTELU Hyvin toteutetut vastaanottomenettelyt KÄYTTÖ Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Granlund Tampere Pirkanmaan Osuuskauppa Muut asiantuntijat Kesko Oyj Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä Toimivuustarkastelun osapuolet: Kiinteistön omistaja Kiinteistön käyttäjät Hoidosta, huollosta ja kunnossapidosta vastaavat Urakoitsijat Suunnittelijat T o d e n t a m i s m e n e t e l m ä t j a - t y ö k a l u t - OSAPUOLET: Energiatehokkuustavoitteiden välittyminen Energiatehokkuustavoitteiden valvonta Kulutusseuranta Vertailu tavoitteeseen Tampereen kaupunkiseutu ECO 2 -hanke Tekes Motiva/TEM ELY-keskus/YM AX-Suunnittelu Airix Talotekniikka YIT Oy TPI Control Oy Schneider Electric Buildings Finland Lassila&Tikanoja Oy NCC Rakennus Oy ARE Oy ISS Palvelut Oy Alasen Rakennus Oy Kaunisto-Yhtiöt Oy Siemens Oy Building Technologies Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy Aihio Arkkitehdit Oy

TAPRE JA URAKKAOHJELMAN LAADINTA

TAPRE JA URAKKAOHJELMAN LAADINTA JA URAKKAOHJELMAN LAADINTA VERSIO 30.6.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -ohje 06 30.6.2014 2 (8) -TUOTE: JA URAKKAOHJELMAN LAADINTA Kuka tekee Kenelle ja mihin

Lisätiedot

TAPRE-PERIAATTEET JA -SISÄLLÖT

TAPRE-PERIAATTEET JA -SISÄLLÖT TAPRE-PERIAATTEET JA -SISÄLLÖT VERSIO 30.6.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI TAPRE Tampereen kaupunki SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3-4 2 TAPRE-PERIAATTEET 5 3 TAPRE-TUOTERAKENNE

Lisätiedot

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen Tero Mononen Lamit.fi tero.mononen@lamit.fi MITEN LÄPÄISTÄ VAATIMUKSET? Tero Mononen, lamit.fi Esimerkkejä vaatimukset

Lisätiedot

Digital Lasso Solutions

Digital Lasso Solutions Digital Lasso Solutions Ohjelmistojen esittely: MX6 Energia 22.10.2015 Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Oy www.digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Rakennusten

Lisätiedot

SUUNNITTELUN ENERGIATEHOKKUUS: TARJOUSPYYNNÖT, TARJOUKSET JA SOPIMUKSET

SUUNNITTELUN ENERGIATEHOKKUUS: TARJOUSPYYNNÖT, TARJOUKSET JA SOPIMUKSET SUUNNITTELUN ENERGIATEHOKKUUS: TARJOUSPYYNNÖT, TARJOUKSET JA SOPIMUKSET VERSIO 30.6.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -ohje 02 30.6.2014 2 (10) -TUOTE: SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Aleksanterinkaarin kaaren sisäkehä, tarjouskilpailu tontinluovutus- ja yhteistyömallista - hiilijalanjälkitulokset

Aleksanterinkaarin kaaren sisäkehä, tarjouskilpailu tontinluovutus- ja yhteistyömallista - hiilijalanjälkitulokset Aleksanterinkaarin kaaren sisäkehä, tarjouskilpailu tontinluovutus- ja yhteistyömallista - hiilijalanjälkitulokset Bionova Consulting, Tytti Bruce 3. kesäkuuta 2014 1. Kohteiden Bionova Consulting arviointimenetelmä

Lisätiedot

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016 COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017 Prof. RAKENUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN NYKYINEN AIKATAULU Uudisrakennukset 2016 lähes nollaenergiarakentamista koskevat määräykset tulevat lausunnolle. 2017

Lisätiedot

WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus

WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus Energiatehokkaan rakentamisen hankeprosessi Olli Teriö Uusi RT-kortti: Talonrakennushankkeen kulku Puretaanko vai korjataanko? Puretaanko

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT. Pöyry Green Building 09.06.2011 Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy

ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT. Pöyry Green Building 09.06.2011 Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT Pöyry Green Building Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy PÖYRY GLOBAALI SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTI- KONSERNI Pöyry on maailmanlaajuisesti toimiva

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY Prof. Juha Vinha

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY Prof. Juha Vinha COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017 Prof. 10.11.2015 RAKENUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN HAASTEET Energiankulutus kwh/(m 2 a) 2010 Muut vaikutukset Huomioon otettavien tekijöiden määrä kasvaa

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

Energia-ja kustannustehokkuus rakennuksen elinkaarella

Energia-ja kustannustehokkuus rakennuksen elinkaarella RIL Rakennus- ja rakennetekniikkaryhmä, kustannustehokas rakentaminen Energia-ja kustannustehokkuus rakennuksen elinkaarella Juha-Pekka Smolander Teknisen myynnin päällikkö 1 Sisältö 1. Energiamääräykset

Lisätiedot

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU ESIMERKKI PÄIVÄKOTI ECost ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi RAPORTTI 1 (5) Tilaaja: xxxxxx Hanke: Esimerkki

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta

Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Suunnitteluvaihe lukitsee käyttökustannukset 90%:sti Lämmitysjärjestelmiä kannattaa puntaroida, kuinka paljon lisäkilkkeitä siellä

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Hopeatie 0 talo Hopeatie 0 00440, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 979 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Green Building Council Finland

Green Building Council Finland Green Building Council Finland 12.6.2013 Green Building Council Finland Suomessa on maailman paras rakennettu ympäristö, joka toimii käyttäjilleen tehokkaasti ja kestävästi sekä on kiinteistö- ja rakennusalan

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Energiatodistuksen laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus - Ajankohtaisia kysymyksiä ja vastauksia

Energiatodistuksen laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus - Ajankohtaisia kysymyksiä ja vastauksia Energiatodistuksen laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus - Ajankohtaisia kysymyksiä ja vastauksia TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Painovoimainen ilmanvaihto ( luonnollinen ilmavaihto)

Lisätiedot

Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti

Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti II SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Tietomallipohjainen määrä- ja kustannuslaskenta... 2 3.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 302/2006 vp. Hallituksen esitys rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 302/2006 vp. Hallituksen esitys rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 302/2006 vp Hallituksen esitys rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä 7.9.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa taloyhtiöille

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennus RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy

Lähes nollaenergiarakennus RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy Lähes nollaenergiarakennus 13.5.2013 RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy 29.5.2013 2 Motivointi lähes nollaenergiarakennuksille (EPBD) Rakennukset

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa)

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) Peltolankaari 3 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 998 564-08-002-0005-X-000 () Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn

Lisätiedot

Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa. Espoon pientaloilta Energia-asiantuntija Visa Koivu

Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa. Espoon pientaloilta Energia-asiantuntija Visa Koivu Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa Espoon pientaloilta 4.2.2016 Energia-asiantuntija Visa Koivu Energiatehokkuuden osoittaminen Rakennusluvan liitteenä toimitettava energiaselvitys

Lisätiedot

PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU

PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU SUUNNITTELUN OSAPUOLET RAKENNUTTAJA PÄÄSUUNNITTELIJA / ARKKITEHTI RAKENNESUUNNITTELIJA LVI-SUUNNITTELIJA SÄHKÖSUUNNITTELIJA Lisäksi esim. - sisustussuunnittelija

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 10.5.

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 10.5. Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 10.5.2016 Energiatodistuslakiin muutoksia Lain muutos vahvistettu

Lisätiedot

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Ylijohtaja Helena Säteri Korjausrakentamisen iltapäivä Sanomatalo, Helsinki 17.9.2013 Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus kestävään

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa) Riekonmarkantie 20 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 992 564-077-0230-0002-2-000 () Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 0 Rasinkatu 0 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 974 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Lakiehdotus lähes nollaenergiarakentamisesta. Infotilaisuus FInZEB-hankkeen näkökulmia

Lakiehdotus lähes nollaenergiarakentamisesta. Infotilaisuus FInZEB-hankkeen näkökulmia Lakiehdotus lähes nollaenergiarakentamisesta. Infotilaisuus 14.3.2016 FInZEB-hankkeen näkökulmia Ilkka Salo/Talotekniikkateollisuus ry EPBD Tapa, jolla direktiivi kuvaa lähes nollaenergiarakennusta jättää

Lisätiedot

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy)

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) 1 Sisältö Rakennusten energiankulutus Rakentamisen määräykset murroksessa Kuinka parantaa

Lisätiedot

Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo. Avanto arkkitehdit

Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo. Avanto arkkitehdit Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo Equa Simulation Finland Oy TkL Mika Vuolle 23.5.2011 2 Sisällysluettelo 1 Keskeiset lähtötiedot ja tulokset... 3 1.1 Määräystenmukaisuuden osoittaminen

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 7 Rasinkatu 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kirrinkydöntie 5 D 4040 Jyskä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-40-007-0540- / Talo D 997 Rivi-

Lisätiedot

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen TkT Risto Ruotsalainen, tiimipäällikkö Rakennusten energiatehokkuuden palvelut VTT Expert Services Oy Rakenna & Remontoi -messujen asiantuntijaseminaari

Lisätiedot

Ympäristösertifikaatti LEED

Ympäristösertifikaatti LEED Ympäristösertifikaatti LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) (Energia- ja ympäristösuunnittelun ohjaus) Esittelytilaisuus: Rakennusautomaatioseminaari 2013, 30.5.2013 Tekijä: Projectus Team

Lisätiedot

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Arttu Niemikorpi Korjausrakentamisen asiantuntija 3.2.2017 Sisältö Energiansäästöpotentiaali kerros- ja rivitaloissa Mitä laki sanoo energiatehokkuudesta?

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Tämän lain tarkoituksena on erityisesti lisäämällä mahdollisuuksia rakennusten energiatehokkuuden vertailuun edistää rakennusten energiatehokkuutta ja

Lisätiedot

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta 1 Sari Hildén, kiinteistöpäällikkö Tilakeskus Helsingin kaupungin rakennuskannan ikäjakauma Arvokiinteistöjä, palvelukiinteistöjä ja torppia, joissa

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11. Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.2016 Viimeisimmät muutokset energiatodistuksiin Uimahallit,

Lisätiedot

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli Emilia Olkanen & Lauri Penttinen TARMO Asuinalueiden viihtyisyys Asumisen mukavuus Yhteisöllisyys Rakennusten toiminnallisuus Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 55 Majurinkulma talo Majurinkulma 0600, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 00 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa Tommi Riippa 19.9.2013 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS Muutettujen osien sisältö melkein tuplaantui Tarkempia määräyksiä mm. rakenteiden lujuudelle, paloturvallisuudelle, terveellisyydelle, turvallisuudelle,

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi uudistuu - tulevat haasteet Ajankohtaista rakennusten energiatehokkuudesta seminaari 8.10.2010 Aika: 8.10. perjantaina klo 9.30 11.30 8.10.2010 1 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

buildingsmart Finland

buildingsmart Finland buildingsmart Finland Tero Järvinen buildingsmart Finland Talotekniikkatoimialaryhmä Finnbuild 2014 03.10.2014 TALOTEKNIIKKATOIMIALARYHMÄN KYSELY Kyselyn tarkoitus Kartoittaa talotekniikan tietomallikäytäntöjä

Lisätiedot

Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset. Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä

Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset. Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry - Suomen Kiinteistöliitto Paikallinen vaikuttaja - Vahva valtakunnallinen

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE Tarjoamme asiakkaillemme talotekniikan palvelut uudiskohteiden urakoinnista kiinteistön ylläpitoon ja huoltoon sekä korjausrakentamiseen. Yhteistyössä asiakkaan

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Tilanhoitajankaari talo A Tilanhoitajankaari 00790, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000 Muut

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa

Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa Tommi Riippa Tiimipäällikkö, RTA 16.4.2016 Page 1 Säästä kotia korjaamalla! 16.4.2016 Page 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki muuttui vuonna 2013 Nyt vaaditaan rakennuslupa,

Lisätiedot

KIINTEISTÖN ENERGIATEHOKAS KÄYTTÖ

KIINTEISTÖN ENERGIATEHOKAS KÄYTTÖ KIINTEISTÖN ENERGIATEHOKAS KÄYTTÖ VERSIO 30.6.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -ohje 11 30.6.2014 2 (13) -TUOTE: KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKAS KÄYTTÖ Kuka tekee

Lisätiedot

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Keskiviikko, 31.1. 2007 Spektri, Otaniemi Reijo Hänninen, toimitusjohtaja Insinööritoimisto Olof Granlund

Lisätiedot

Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP. TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy

Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP. TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland O Moottoriajoneuvosuojat Pinta-alasäännöt Rakennuksen sisällä sijaitsevien tai rakennukseen rakenteellisesti

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 46 Timpurinkuja Timpurinkuja A 0650, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 986 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Esityksen sisältö Motivan kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Mitkä hankinnat kestäviksi ja miten;

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimukset. Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka

Energiatehokkuusvaatimukset. Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka Energiatehokkuusvaatimukset Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka EU:n 2020 tavoitteet ja rakennukset 10.1.2014 TAMK 2014 2 RES Uusiutuvan energian käytön

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Pohjoinen Rautatiekatu 9 Pohjoinen Rautatiekatu 9 0000, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Tavoitteiden avulla kohti parempaa automaatiota Sakari Uusitalo Sami Mikkola Rakennusautomaation energiatehokkuusluokitus Standardissa

Lisätiedot

FInZEB ehdotukset taserajasta ja alueellisesta energiatuotannosta

FInZEB ehdotukset taserajasta ja alueellisesta energiatuotannosta FInZEB ehdotukset taserajasta ja alueellisesta energiatuotannosta Jarek Kurnitski FinZEB -tulosseminaari 5.2.2015 5.2.2015 1 Tausta Lähes nollaenergiarakentamiseen siirtyminen on luonut tarpeen kehittää

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 65 Lehdeskuja Lehdeskuja A 040, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 998 Kahden asunnon talot Todistustunnus:

Lisätiedot

WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus Energiatehokkaan rakentamisen hankeprosessi Olli Teriö

WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus Energiatehokkaan rakentamisen hankeprosessi Olli Teriö WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus Energiatehokkaan rakentamisen hankeprosessi Olli Teriö Uusi RT-kortti: Talonrakennushankkeen kulku COMPREHENSIVE DEVELOPMENT OF NEARLY

Lisätiedot

Myyrmäen keskusta Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla

Myyrmäen keskusta Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla Myyrmäen keskusta 001925 Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla Vantaan kaupunki 23.9.2016 Vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon Kaavaan esitettyjen uusien kortteleiden 15403, 15406 ja 15422,

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat. Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015

Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat. Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015 Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015 RAKLI Tilaa elämälle RAKLI kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset.

Lisätiedot

COMBI. Tulosseminaari Kannanotot ja näkemykset uudistuotannon energiamääräysten kehittämiseen palvelurakennusten näkökulmasta.

COMBI. Tulosseminaari Kannanotot ja näkemykset uudistuotannon energiamääräysten kehittämiseen palvelurakennusten näkökulmasta. COMBI Tulosseminaari 28.1.2016 Kannanotot ja näkemykset uudistuotannon energiamääräysten kehittämiseen palvelurakennusten näkökulmasta Juhani Heljo Kannanotot ja näkemykset uudistuotannon energiamääräysten

Lisätiedot

Alue-energiamalli. Ratkaisuja alueiden energiasuunnitteluun

Alue-energiamalli. Ratkaisuja alueiden energiasuunnitteluun Alue-energiamalli Ratkaisuja alueiden energiasuunnitteluun Lähes puolet Uudenmaan kasvihuonepäästöistä aiheutuu rakennuksista Uudenmaan liitto 3 4 5 Energiaverkot keskitetty Hajautettu tuotanto hajautettu

Lisätiedot

OMAKOTILIITON LAUSUNTO

OMAKOTILIITON LAUSUNTO OMAKOTILIITON LAUSUNTO Lausuntopyyntö/asiantuntijakutsu Ympäristövaliokunta to 25.2.2016 klo 10.00 HE 150/2015 vp (energiatodistus) SISÄLTÖ Kansalaisaloite Eduskunnan lausumat HE 150/2015 VP Energiatodistuksen

Lisätiedot

Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet

Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet 1 2 Sisältö Virtuaalirakentamisen laboratorio Tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D iroom

Lisätiedot

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 Hankeprosessin keskeiset tavoitteet: rakennushankkeen tavoitteiden määrittäminen, tiedon tuottaminen eri vaihtoehdoista

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne

Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö 41. Ilmansuojelupäivät 23.8.2016 Alaspäin parempi Ylöspäin huonompi Rakennusten

Lisätiedot

EcoProP Potilashuoneen toiminnalliset vaatimukset

EcoProP Potilashuoneen toiminnalliset vaatimukset EcoProP Potilashuoneen toiminnalliset vaatimukset HospiTool 1.12.2006 Janne Porkka Esityksen sisältö Taustatietoja Vaatimustenhallinta Toimivuusajattelu HospiTool hankkeen 1.vaiheen esittely Pyritään määrittelemään

Lisätiedot

ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA

ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari 12.10.2016 AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA lamit.fi - esittely Osakeyhtiö lamit.fi on energiatekninen suunnittelutoimisto Jyväskylästä Perustettu

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi Rakentaminen 30.9.2014 EPBD lähes nollaenergiarakennus 2 art. 2 alakohta: lähes nollaenergiarakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jolla on erittäin

Lisätiedot

nzeb- määräysten valmistelu3lanne ja aikataulu

nzeb- määräysten valmistelu3lanne ja aikataulu nzeb- määräysten valmistelu3lanne ja aikataulu 25.11.2014 Pekka Kalliomäki Rakennusneuvos Ympäristöministeriö EU:n 2020 ja 2030 tavoi/eet ja rakennuksia koskevat EU säädökset Rakennusten energiatehokkuusdirek3iv

Lisätiedot

Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2

Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2 Rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskelma D3-2007 Rakennuskohde Rakennustyyppi Rakennesuunnittelija Tasauslaskelman tekijä Päiväys Tulos : Suunnitteluratkaisu Rakennuksen yleistiedot Rakennustilavuus Maanpäälliset

Lisätiedot

LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot

LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Päätiedot Rakennuskohde: Varasto, Vanha kirkkotie Osoite : Vanha kirkkotie b Osoite : 4 Jorvas Todistustunnus: Rakennustunnus: Rakennusluvan hakemisvuosi: Valmistumisvuosi: Rakennuksen

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimukset ja rakennusterveys

Energiatehokkuusvaatimukset ja rakennusterveys TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Energiatehokkuusvaatimukset ja rakennusterveys Tuomo Ojanen, erikoistutkija Miimu Airaksinen, tutkimusprofessori Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Sairaat talot, sairaat

Lisätiedot

Oletettuun palonkehitykseen perustuva suunnittelu. Vanhempi opettaja Kimmo Vähäkoski, K17

Oletettuun palonkehitykseen perustuva suunnittelu. Vanhempi opettaja Kimmo Vähäkoski, K17 1 Oletettuun palonkehitykseen perustuva suunnittelu Prosessikaavio 2 Suunnitteluvaiheessa 3 Hankkeen suunnitteluvaiheessa voidaan tehdä kustannustehokkaimmat valinnat paloturvallisuuden(kin) osalta. Suunnitellun

Lisätiedot

Kodista ekokodiksi Ekokoti-hankkeen päätöstilaisuus 20.11.2014

Kodista ekokodiksi Ekokoti-hankkeen päätöstilaisuus 20.11.2014 Kodista ekokodiksi Ekokoti-hankkeen päätöstilaisuus 20.11.2014 Projektiryhmä: Suomen ympäristökeskus SYKE Ekokumppanit Oy Ekoleima Ay Suomen ympäristöopisto SYKLI Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN Hankintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. RAKENNUTTAMINEN 3. SUUNNITTELU 4. TOTEUTUS 5. VIRANOMAISET 6. TOTEUTUSMUODON VALINTA 7. SUUNNITTELUMUODOT

Lisätiedot