JÄTEMAKSUTAKSA alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 alkaen"

Transkriptio

1 JÄTEMAKSUTAKSA alkaen I YLEISTÄ 1 Vestia Oy hitaa mistajakuntiensa lukuun jätelain (646/2011) mukaan kunnan vastuulla levat jätehulln palvelutehtävät lukuun ttamatta sak- ja umpikaivlietteitä. Tätä jätemaksutaksaa svelletaan Vestia Oy:n mistajakunnissa. Jätemaksutaksan maksut sisältävät kaikki jätelainsäädännön edellyttämän jätehulln tteutuksen kustannukset kuten jätteen keräilyn, kuljetuksen, jätteiden hyödyntämisen ja käsittelyn, kaatpaikan maiseminnin ja jälkihidn, tiedtuksen, neuvnnan, laskutuksen ja hallinnn, jätehulln kehittämisen ja tarvittavat investinnit sekä jätelautakunnan timinnan. 2 Tämän taksan mukaisia jätemaksuja n velvllinen maksamaan sellaisen kiinteistön tai jätteiden haltija, jnka jätehultpalvelun Vestia Oy järjestää mistajakuntiensa lukuun (jätelaki 80, 84 ). Jätemaksut n suritettava tämän taksan mukaisesti Vestia Oy:lle. II PERUSMAKSU 3 Jkainen Vestia Oy:n alueella vakinaiseen asumiseen käytettävä asuinkiinteistö ja vapaa-ajan asunt n velvllinen surittamaan jätehulln perusmaksun. Perusmaksu määräytyy Sumen Tilastkeskuksen rakennuslukituksen mukaisten asuinrakennustyyppien ja Väestörekisterikeskuksen rakennus- ja huneistrekisterin tietjen perusteella. Perusmaksu määrätään jkaiselle asuinhuneistlle. Perusmaksu laskutetaan siltä, jka mistaa tai hallitsee asuinkiinteistön laskutusvuden ensimmäisenä päivänä tai ttaa huneistn käyttöön laskutusvuden aikana. Mitä edellä n määrätty asuinkiinteistöistä, kskee myös liikekiinteistöjä ja laitksia, jissa n tavanmaiseen ktitaluteen rinnastettavaan asumiseen käytettävä asuinhuneist tai asuinhuneistja. Perusmaksulla katetaan jätelain 78 :n mukaisesti sellaisia jätehulln yleisiä kustannuksia, jita ei vida periä aiheuttamisperiaatteen mukaisesti palvelun määrään perustuvana maksuna yksittäisiltä jätteen tuttajilta. Tällaisia kustannuksia mudstuu mm. seuraavista palveluista; jäteneuvnta ja tiedtus ekpisteet hyötyjäteasemat vaarallisten jätteiden vastaantt ja käsittely jätelautakunnan timinta em. palvelujen suus hallinnsta Perusmaksu määräytyy taulukn 1 mukaisesti. Taulukk 1. Rakennustyyppi /vusi/huneist Alv 24% Yhteensä Omaktital 27,00 6,48 33,48 Parital 27,00 6,48 33,48 Rivi- ja kerrstal, 1-9 huneista 27,00 6,48 33,48 Rivi- ja kerrstal, vähintään 10 huneista - js jh-määräysten mukaiset hyötyjäteastiat n 22,00 5,28 27,28 - js jh-määräysten mukaisia hyötyjäteastiita ei le 27,00 6,48 33,48 Vapaa-ajan asunt 9,00 2,16 11,16

2 III KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT 4 Vestia Oy hitaa sakaskuntiensa lukuun jätelain 36 :n mukaisen kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen asuinkiinteistöjen salta. Asuinkiinteistöjä vat kaikki vakituiseen asumiseen käytettävät kiinteistöt, asuntlat, maatiljen asuinkiinteistöt sekä vapaa-ajan asunnt. 5 Asuinkiinteistön n liityttävä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, js kiinteistön jätteenkuljetuksen järjestäminen jätelain mukaan kuuluu kunnan vastuulle. Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen liitytään ensisijaisesti malla kiinteistökhtaisella keräysastialla. Vaihtehtisesti kiinteistöt vivat liittyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen spimalla naapurikiinteistöjen kanssa yhteisastian käytöstä (kimppa-astia). Yhteisen jäteastian kaikki käyttäjät n ilmitettava jätelautakunnalle ja kaikkien yhteisastian käyttäjien n allekirjitettava ilmitus. 6 Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen kuuluvan kiinteistön jätemaksu määrätään kiinteistön jäteastian tyypin, tyhjennyskertjen ja jätelajin sekä muiden palvelusuritteiden mukaan. Jätemaksu kstuu jätteiden kuljetusmaksusta ja käsittelymaksusta sekä mahdllisista muista palveluista. Kuljetus- ja käsittelymaksu laskutetaan yhtenä jätemaksuna jäteastian tyhjennyskerralta. Muut palvelut laskutetaan tapauskhtaisesti. Jätemaksu peritään kaikista jäteastiista, jissa n jätettä. Js astia n tyhjä, peritään siitä hukkakäyntimaksu. Js astiaryhmissä kaikki astiat vat tyhjiä, peritään kuitenkin vain yksi hukkakäyntimaksu. Vestia Oy:n timittamista keräysastian sisäsäkeistä velitetaan erikseen. Jätemaksua ei peritä, js jätehulln tilapäisestä keskeytyksestä n ilmitettu Vestia Oy:lle kaksi (2) viikka ennen nrmaalia tyhjennystä. Jätemaksua ei myöskään peritä, js jäteastia n jäänyt tyhjentämättä Vestia Oy:n tai kuljetusurakitsijan laiminlyönnistä taikka muun ylivimaisen esteen takia. Kiinteistön haltijan n ilmitettava laiminlyönnistä Vestia Oy:lle viipymättä, kuitenkin viimeistään 7 päivän kuluessa. Myöhemmin tehtäviä ilmituksia ei vida enää krjata eikä niitä humiida. Vestia Oy:n tai sen kuljetusurakitsijan laiminlyönnin takia tyhjentämättä jäänyt jäteastia tyhjennetään mahdllisimman pian kiinteistön haltijan ilmitettua siitä Vestia Oy:lle. Taajamissa tyhjennys tehdään viimeistään kahden (2) vurkauden ja haja-asutusalueilla viimeistään viikn kuluessa ilmituksesta. Laiminlyönnin takia kertynyt ja jäteastian viereen pakattu yhdyskuntajäte kuljetetaan maksutta. Maksuttman lisäjätteen enimmäismäärä n enintään yksi jätesäkki viikssa. Vestia Oy:n tai kuljetusurakitsijan laiminlyönniksi ei katsta, mikäli jäteastiaan n laitettu sinne kuulumatnta jätettä (esim. vaarallisia jätteitä, sähkörmua, plttn kelpaamatnta jätettä, jne.) ja jäteastia jätetään tästä syystä tyhjentämättä jäteastia n täytetty liian painavaksi tai n rikkinäinen jäteastia ei svellu kneelliseen tyhjennykseen kiinteistön kunnssapitn kuuluva tie jäteastialle n kulkukelvtn tiellä tai pihalla n jäteautn liikennöinnin tai jäteastian tyhjennyksen estäviä kulkuesteitä tai irrallaan levia eläimiä jäteastiaa ei jäätymisen tms. syyn vuksi saada tavanmaisin timenpitein tyhjennettyä jätekats tms. jätteiden keräyspaikka n lukittu, eikä avainta le timitettu Vestia Oy:lle jäteastiaa ei löydy kiinteistöltä kiinteistöä ei löydetä puutteellisten sitemerkintöjen vuksi Js jäteastian tyhjennys ei le mahdllista edellä mainituista kiinteistöstä jhtuvista syistä, peritään siitä hukkakäyntimaksu.

3 Pyörällisen jäteastian enimmäispain n 70 kg ja pyörättömän jäteastian 50 kg. Kneellisesti tyhjennettäviin kntteihin jätettä saa laittaa enintään 100 kg/ m 3. Irtjätesäkin enimmäispain saa lla enintään 15 kg. Jäteastian säännöllinen tyhjennys määräytyy vimassa levien jätehultmääräysten mukaisesti. Mahdlliset muutkset jäteastiissa ja tyhjennyksissä tetaan humin siitä lähtien, kun Vestia Oy n saanut tiedn muutksesta. Asiakas vi tihentää jäteastian tyhjennysväliä tarpeidensa mukaan, mikäli tihennetyt tyhjennykset spivat ajreiteille. Taajamissa keräysvälineiden tyhjennyksen vi saada vähintään kaksi kertaa viikssa ja taajamien ulkpulella vähintään kerran viikssa. 7 Jätemaksu n kultakin jäteastian säännölliseltä tyhjennyskerralta jätemaksutaulukn mukainen sillin, kun keräilyvälineiden tyyppi ja sijainti sekä jätteen laatu vat vimassa levien jätehultmääräysten mukaiset. Jäteaut ajetaan yleensä kiinteistön alueelle jäteastiiden lu, ellei asiakas le sitä erikseen kieltänyt. Jäteauta ei ajeta kiinteistön alueelle, mikäli se ei le esimerkiksi piha- ym. rakenteiden vuksi mahdllista. Mikäli jäteautlla judutaan peruuttamaan jäteastian tyhjennyksen yhteydessä yli 50 m (esim. jäteautn kääntymismahdllisuuden puutteen vuksi), peritään peruutusmaksu. Js jäteautlla ei pääse jätehultmääräysten mukaisesti 2 m:n etäisyydelle pyörättömästä jäteastiasta tai 10 m:n etäisyydelle pyörällisestä astiasta, peritään astian siirtmaksu. Mikäli jäteastian viereen, välittömään läheisyyteen n jätetty lisäjätteitä, peritään niistä lisämaksu. Yli 1 m 3 :n lisäjätemääristä tai isista jäte-esineistä n svittava etukäteen Vestia Oy:n kanssa. Kiinteistön tilaamasta säännöllisestä tyhjennyksestä pikkeavasta ylimääräisestä jäteastian tyhjennyksestä peritään nrmaalin jätemaksun lisäksi lisämaksua, js nut aiheuttaa yhteensä yli 4 km:n lisämatkan jäteautn nrmaalille reitille. Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen maksut määrätäytyvät taulukn 2 mukaan. Taulukk 2. Pltettava jäte kuljetus käsittely Yhteensä Yhteensä l astia 3,02 1,84 4,86 6, l astia 3,39 3,11 6,50 8, l astia 4,02 4,90 8,92 11, l astia 4,94 7,41 12,35 15,31 4 m 3 pikakntti 23,51 46,31 69,82 86,58 6 m 3 pikakntti 33,09 68,14 101,23 125,53 8 m3 pikakntti 39,50 90,85 130,35 161,63 Syväkeräyssäiliö 0,3 m³ 20,13 3,61 23,74 29,44 Syväkeräyssäiliö 0,8 m³ 20,13 9,61 29,74 36,88 Syväkeräyssäiliö 1,3 m³ 23,69 15,62 39,31 48,74 Syväkeräyssäiliö 3,0 m³ 26,06 36,05 62,11 77,02 Syväkeräyssäiliö 5,0 m³ 31,99 60,09 92,08 114,18 Puristinkntti 88,17 punnituksen mukaan Vaihtlava, matala 89,47 punnituksen mukaan Jätesäkkiteline 4,02 4,90 8,92 11,06 Rullakk 4,94 7,41 12,35 15,31

4 Bijäte kuljetus käsittely Yhteensä Yhteensä 30 l astia 5,04 0,60 5,64 6,99 80 l astia 6,41 1,60 8,01 9, l astia 6,88 2,80 9,68 12, l astia + sisäsäkki 6,88 4,51 11,39 14, l astia 7,67 4,80 12,47 15, l astia + sisäsäkki 7,67 6,51 14,18 17, l astia 9,35 8,00 17,35 21, l astia 13,36 13,20 26,56 32,93 4 m 3 pikakntti 85,45 80,00 165,45 205,16 6 m 3 pikakntti 101,18 120,00 221,18 274,26 8 m 3 pikakntti 116,90 160,00 276,90 343,36 Syväkeräyssäiliö 0,3 m³ 44,67 6,00 50,67 62,83 Syväkeräyssäiliö 0,8 m³ 48,60 16,00 64,60 80,10 Syväkeräyssäiliö 1,3 m³ 52,53 26,00 78,53 97,38 Syväkeräyssäiliö 3,0m 3 65,90 60,00 125,90 156,12 Syväkeräyssäiliö 5,0 m 3 81,62 100,00 181,62 225, l:n sisäsäkin vaiht 1,71-1,71 2,12 Syväkeräyssäiliön sisäsäkin vaiht 6,41-6,41 7,95 Lasijäte kuljetus käsittely Yhteensä Yhteensä l astia 3,02 2,75 5,77 7, l astia 3,39 4,71 8,10 10, l astia 4,02 7,65 11,67 14, l astia 4,94 11,77 16,71 20,72 4 m 3 pikakntti 23,51 78,48 101,99 126,47 6 m 3 pikakntti 33,09 117,72 150,81 187,00 8 m 3 pikakntti 39,50 156,96 196,46 243,61 Syväkeräyssäiliö 0,3 m 3 20,13 5,89 26,02 32,26 Syväkeräyssäiliö 0,8 m³ 20,13 15,70 35,83 44,43 Syväkeräyssäiliö 1,3 m³ 23,69 25,51 49,20 61,01 Syväkeräyssäiliö 3,0 m³ 26,06 58,86 84,92 105,30 Metallijäte kuljetus käsittely Yhteensä Yhteensä l astia 3,02-3,02 3, l astia 3,39-3,39 4, l astia 4,02-4,02 4, l astia 4,94-4,94 6,13 4 m 3 pikakntti 23,51-23,51 29,15 6 m 3 pikakntti 33,09-33,09 41,03 8 m 3 pikakntti 39,50-39,50 48,98 Syväkeräyssäiliö 0,3 m³ 20,13-20,13 24,96 Syväkeräyssäiliö 0,8 m³ 20,13-20,13 24,96 Syväkeräyssäiliö 1,3 m³ 23,69-23,69 29,38 Syväkeräyssäiliö 3,0 m³ 26,06-26,06 32,31

5 Keräyskartnki ja pahvi kuljetus käsittely Yhteensä Yhteensä 240 l astia 3,39-3,39 4, l astia 4,02-4,02 4, l astia 4,94-4,94 6,13 4 m 3 pikakntti 23,51 23,51 29,15 6 m 3 pikakntti 33,09 33,09 41,03 8 m3 pikakntti 39,50 39,50 48,98 pahvirullakk 4,94-4,94 6,13 Syväkeräyssäiliö 0,8 m³ 20,13-20,13 24,96 Syväkeräyssäiliö 1,3 m³ 23,69-23,69 29,38 Syväkeräyssäiliö 3,0 m³ 26,06-26,06 32,31 Syväkeräyssäiliö 5,0 m³ 31,99-31,99 39,67 Kaatpaikkajäte kuljetus käsittely Yhteensä Yhteensä l astia 3,02 2,26 5,28 6, l astia 3,39 3,82 7,21 8, l astia 4,02 6,01 10,03 12, l astia 4,94 9,09 14,03 17,40 4 m 3 pikakntti 23,51 56,84 80,35 99,63 6 m 3 pikakntti 33,09 83,63 116,72 144,73 8 m3 pikakntti 39,50 111,51 151,01 187,25 Syväkeräyssäiliö 0,3 m³ 20,13 4,43 24,56 30,45 Syväkeräyssäiliö 0,8 m³ 20,13 11,80 31,93 39,59 Syväkeräyssäiliö 1,3 m³ 23,69 19,18 42,87 53,16 Syväkeräyssäiliö 3,0 m³ 26,06 44,25 70,31 87,18 Syväkeräyssäiliö 5,0 m³ 31,99 73,75 105,74 131,12 Puristinkntti 88,17 punnituksen mukaan Vaihtlava, matala 89,47 punnituksen mukaan Jätesäkkiteline 4,02 6,01 10,03 12,44 Rullakk 4,94 9,09 14,03 17,40 Erityisjäte kuljetus käsittely Yhteensä Yhteensä l astia 3,02 3,53 6,55 8, l astia 3,39 5,95 9,34 11, l astia 4,02 9,37 13,39 16, l astia 4,94 14,17 19,11 23,70 4 m 3 pikakntti 23,51 88,63 112,14 139,05 6 m 3 pikakntti 33,09 130,41 163,50 202,74 8 m3 pikakntti 39,50 173,88 213,38 264,59 Syväkeräyssäiliö 0,3 m³ 20,13 6,90 27,03 33,52 Syväkeräyssäiliö 0,8 m³ 20,13 18,40 38,53 47,78 Syväkeräyssäiliö 1,3 m³ 23,69 29,90 53,59 66,45 Syväkeräyssäiliö 3,0 m³ 26,06 69,00 95,06 117,87 Syväkeräyssäiliö 5,0 m³ 31,99 115,00 146,99 182,27 Puristinkntti 88,17 punnituksen mukaan Vaihtlava, matala 89,47 punnituksen mukaan Jätesäkkiteline 4,02 9,37 13,39 16,60 Rullakk 4,94 14,17 19,11 23,70

6 Energiajäte 1) kuljetus käsittely Yhteensä Yhteensä l astia 3,02 1,18 4,20 5, l astia 3,39 1,98 5,37 6, l astia 4,02 3,13 7,15 8, l astia 4,94 4,73 9,67 11,99 4 m 3 pikakntti 23,51 29,55 53,06 65,79 6 m 3 pikakntti 33,09 43,48 76,57 94,95 8 m3 pikakntti 39,50 57,97 97,47 120,86 Syväkeräyssäiliö 0,3 m³ 20,13 2,30 22,43 27,81 Syväkeräyssäiliö 0,8 m³ 20,13 6,13 26,26 32,56 Syväkeräyssäiliö 1,3 m³ 23,69 9,97 33,66 41,74 Syväkeräyssäiliö 3,0 m³ 26,06 23,00 49,06 60,83 Syväkeräyssäiliö 5,0 m³ 31,99 38,34 70,33 87,21 Puristinkntti 88,17 punnituksen mukaan Vaihtlava, matala 89,47 punnituksen mukaan Jätesäkkiteline 4,02 3,13 7,15 8,87 Rullakk 4,94 4,73 9,67 11,99 1) käytetään vain jätelain 33 :n mukaisen kuntien tissijaisen vastuun piirissä levissa yritysten jätehultpalveluissa ASTIAVUOKRAT Vukra /kk alv 0 % Vukra /kk alv 24% Keräysvälinetyyppi l astia 2,02 2, l astia 2,53 3, l astia 3,03 3, l astia 5,05 6,26 4 m 3 pikakntti 26,26 32,56 6 m3 pikakntti 32,32 40,08 8 m3 pikakntti 40,40 50,10 LISÄMAKSU Maksu (alv 0 %) Maksu (alv 24 %) Lisäjätesäkki, /kpl 4,77 5,91 Lisäjäte, /m³ 17,92 22,22 Kuljettajan lisätyö, /h 67,87 84,16 Siirtmaksu, /astian siirt 1,52 1,88 Ylim.nut, /alkava 5 km 6,57 8,15 Hukkakäynti, /astia 4,04 5,01 Peruutusmaksu, /yli 50 m:n peruutus 2,53 3,14 Raprtinti 50,00 /h minimi 25,00 /raprtti 62,00 /h minimi 31,00 /raprtti Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen maksulla katetaan k. jätteiden keräilystä, kuljetuksesta, käsittelystä sekä tähän liittyvästä hallinnsta aiheutuvat kustannukset.

7 IV JÄTTEIDEN VASTAANOTTOMAKSUT LAJITTELUPIHALLA JA HYÖTYJÄ- TEASEMILLA SEKÄ JÄTEKESKUKSESSA 8 Vestia Oy ttaa vastaan jätekeskuksen lajittelupihalla ja hyötyjäteasemilla ktitaluksien hyöty- ja vaarallisia jätteitä sekä sellaisia satunnaisia pienjäte-eriä, jtka eivät svellu kiinteistön maan jäteastiaan tai ekpisteisiin. Lajittelupihalla ja hyötyjäteasemilla vastaantetaan seuraavia hyödynnettäviä jätteitä; paperi, pahvi ja kartnki, lasi, metallirmu, sähkölaitteet, puujäte, betni-, tiili- yms. kiviainesjäte ja kyllästetty puu. Lajittelupihalla ja hyötyjäteasemilla vastaantetaan myös sellaisia satunnaisia pltettavan jätteen eriä ja lajittelemattmia kaatpaikkajätteen eriä, jtka eivät svellu kiinteistön maan jäteastiaan. Kerralla vastaantettava määrä n enintään henkilöautn peräkärryllinen. Henkilöautn peräkärryllistä suuremmat kurmat vastaantetaan vain Ylivieskan jätekeskuksessa. Lajittelupihan ja hyötyjäteaseman taksassa tarkitetaan Pltettavalla jätteellä kierrätyskelvttmia ktitaluksissa ja yrityksissä kertyviä syntypaikkalajiteltuja jätteitä, jtka eivät sisällä plttn sveltumattmia jätteitä kuten lasia, metallia, sähkö- ja elektrniikkalaiteita, sähköjhtja, kivi- tai betnijätteitä, keramiikkaa, lasikuitua, PVC- muvijätteitä (rakennusputket, muvimatt, jne.), nesteitä tai vaarallisia (ngelma) jätteitä. Js kiinteistöllä ei kerätä erikseen tai kmpstida bijätettä, kuuluu bijäte pltettavaan jätteeseen. Kaatpaikkajätteellä lajittelematnta tai hyödyntämiskelvtnta ktitalus-, yritys-, rakennus- ja purkujätettä. Jäte ei saa sisältää rukajätettä. Paperilla ktikeräyspaperia eli sanma- ja aikakausilehtiä, mainspstia, kirjeitä, kirjja, jissa ei le nahka tai muvikansia sekä kpi- ja knekirjituspapereita ja ATK-papereita. Pahvilla aaltpahvia ja ruskeaa kartnkia. Keräyskartngilla pahvipakkauksia, nestepakkauksia, kartnkitölkkejä, paperipakkauksia, vimapaperia, ruskeita kirjekuria, paperikasseja yms. Lasilla puhdasta pakkauslasijätettä, jsta n pistettu metalliset ja muviset krkit ja kannet. Taslasi (esim. ikkunat) ja keramiikka eivät kelpaa lasijätteeseen. Metallirmulla käytöstä pistettuja kneita, laitteita, metalliesineitä, yms. metallijätettä. Puujätteellä rakentamisessa ja purkamisessa ym. timinnassa mudstuvaa puutavaraa, jka sveltuu sellaisenaan pltettavaksi tai haketettavaksi. Puujätteeksi ei hyväksytä kantja eikä puujätteitä, jtka sisältävät kyllästettyä puuta, metallia, kivi- tai muuta haketusta vaikeuttavaa ainesta. Risuilla ja ksilla pihjen ja puutarhjen hidssa mudstuvia risuja ja ksia. Piha- ja puutarhajätteellä pihjen puhdistuksessa ja hidssa mudstuvaa jätettä (lehtiä, ruhja yms.) Betni- ja kiviainesjätteellä betni-, tiili-, laatta-, psliini- yms. kiviainesperäistä jätettä. Sähkölaitteilla käytöstä pistettuja kdinkneita ym. sähkö- tai paristkäyttöisiä laitteita. Kyllästetyllä puulla, esim. vihreää sulakyllästettyä tai ruskeaa kresttikyllästettyä puuta.

8 Kyllästetty puu vi lla maalattua, lakattua tai naulaista. Vaarallisella jätteellä jätettä, jlla n palvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle tai ympäristölle vaarallinen tai muu vastaava minaisuus. Räjähtäviä kemikaaleja tai esineitä ei teta vastaan. Jätteiden vastaanttmaksut jätekeskuksen lajittelupihalla ja hyötyjäteasemilla määräytyvät taulukn 3 mukaisesti. Taulukk 3. Käsittelymaksu Alv 24 Jätekeskuksen lajittelupiha ja hyötyjäteasemat % Yhteensä Kaatpaikkajäte (peräkärry) 20,16 4,84 25,00 Hyödynnettävät jätteet (edellyttää lajittelua) 1) Pieni kurma, < 1 m³ 8,06 1,93 10,00 Nrmaali peräkärry, 1 2 m³ 16,13 3,87 20,00 Is kurma, m³:n ylittävä määrä 20 /alkava m 3 Puujäte (peräkärry) 8,06 1,93 10,00 Risut ja ksat (peräkärry) 5,65 1,36 7,00 Piha- ja puutarhajäte (peräkärry) 5,65 1,36 7,00 Keräyspaperi 0,00 0,00 0,00 Pahvi ja kartnki 0,00 0,00 0,00 Lasijäte 0,00 0,00 0,00 Metallirmu 0,00 0,00 0,00 Sähkölaitteet 2) 0,00 0,00 0,00 Vaaralliset jätteet Ktitaludet (khtuullinen määrä) 3) 0,00 0,00 0,00 Pienyritykset, maa- ja metsätalus (khtuullinen määrä) Erillisen hinnastn mukaan 1) Lukittelu hyödynnettäväksi jätteeksi edellyttää hjeistuksen mukaista lajittelua vastaanttlaville. Jätekurmasta hyödynnettäviä jätteitä vat esim. paperi, pahvi ja kartnki, lasi, metalli ja pltettava jäte. Mikäli lajittelun jälkeen hyödyntämiskelvtnta kaatpaikkajätettä jää jäljelle yli 1 m³, velitetaan kurmasta kaatpaikkajätteen hinta 25,00. 2) Sähkölaitteet tetaan maksutta vastaan ktitaluksilta, kdinkneliikkeiltä ja hultliikkeiltä sekä asunt-sakeyhtiöiltä remntin yhteydessä. Kdinknekaupilla ja hultliikkeillä n palautusikeus keräyspisteisiin ilman määrärajituksia, keräyspisteen kapasiteetin rajissa. Kaupan ja hultliikkeen tulee etukäteen spia sähkölaitteiden tumisesta, jtta keräyspisteellä n kapasiteettia ttaa vastaan k. erä ja lisäksi turvata nrmaali timinta. Muilta yrityksiltä tetaan vastaan 3 kpl tavanmaisia ktitaluden sähkölaitteita. Yritysten käytössä lleita sähkölaitteita, kuten suuria kpikneita, kylmäaltaita tai -kaappeja ja muita erikisempia sähkölaitteita EI teta vastaan 3) Yhdellä kertaa yhdeltä asiakkaalta tetaan vastaan enintään khtuullinen määrä vaarallisia jätteitä, esimerkiksi jäteöljyä 200 litraa, plttöljyä 100 l, öljynsudattimia 20 kpl, akkuja 10 kpl, maaleja ja lakkja 20 kg, asbestia (tiiviisti pakattuna) 20 kg.

9 Yritysten sekä maa- ja metsätaluden vaaralliset jätteet 1) /kg Alv 24 % Yhteensä Jäteöljy, vesipitisuus alle 10 % Jäteöljy, vesipitisuus yli 10 % 0,07 0,02 0,09 Muu kiinteä öljyjäte, öljynsudattimet 1,00 0,24 1,24 Liuttimet 1,00 0,24 1,24 Maalit, lakat, liimat 1,50 0,36 1,86 Hapt 1,50 0,36 1,86 Emäkset 2,50 0,60 3,10 Jäähdytin- ja jarrunesteet 2,50 0,60 3,10 Kehitteet ja kiinnitteet 2,50 0,60 3,10 Pesuaineet 2,50 0,60 3,10 Trjunta-aineet 10,00 2,40 12,40 Lääkkeet 4,00 0,96 4,96 Labratrijätteet 15,00 3,60 18,60 Tartuntavaarallinen jäte 20,00 4,80 24,80 Elhpeapitinen jäte 22,80 5,47 28,27 Akut ja paristt Aerslit 6,00 1,44 7,44 Asbesti 2,50 0,60 3,10 Kyllästetty puu 0,20 0,05 0,25 1) Yritysten sekä maa- ja metsätaluden vaarallisten jätteiden vastaantssa svelletaan samja khtuullisia määriä kuin ktitaluksien salta. 9 Vestia Oy ttaa vastaan Ylivieskan jätekeskuksessa kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen jätteiden lisäksi muita kunnan vastuulle jätelain mukaan kuuluvia jätteitä. Jätteiden vastaantssa nudatetaan seuraavia periaatteita: Jätteen tujan n maksettava jätemaksu jätettä jätekeskukseen tutaessa. Vakituiset asiakkaat vivat slmia Vestia Oy:n kanssa laskutusspimuksen. Jätemaksu vidaan periä myös jätteen tuttajalta, mikäli jätteen tuja esittää timitettavasta jäte-erästä jätteen tuttajan allekirjittaman, asianmukaisesti täyttämän siirtasiakirjan tai tuttaja n tehnyt Vestia Oy:n kanssa laskutusspimuksen. Jätteen tujan n esitettävä jätettä tutaessa riittävä selvitys jätteen syntypaikasta, laadusta ja jätteen kaatpaikkakelpisuudesta maksun määräämistä, valvntaa ja kirjanpita varten. Jkaisesta kurmasta n tutaessa annettava siirtasiakirja, jsta ilmenee jätteen nutpaikka, kurman sisältö sekä tarpeelliset yhteystiedt. Jätteen haltijan n annettava selvitys jätteen kaatpaikkakelpisuudesta valtineuvstn kaatpaikkapäätöksen mukaisesti (VNa 331/2013). Sellaisia jätteitä ei teta vastaan, jtka eivät täytä kaatpaikkakelpisuutta taikka eivät muutin svellu Vestia Oy:n jätteenkäsittelyjärjestelmiin. Js kurma ei vastaa siirtasiakirjassa ilmitettuja tietja, laskutetaan kurman käsittelystä seuraavasti: mikäli jätekurma tarkastuksessa sisältää muuta kuin n ilmitettu, kk jätekurma hinnitellaan siinä levan kalleimman jätelajin mukaisesti mikäli jätekurma sisältää vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita, asbestia tai kyllästettyä puuta, kurma lajitellaan ja käsittelyyn sveltumattmat jätteet laskutetaan hinnastn mukaisesti ja laskuun lisätään lajittelu- ja siirtmaksu

10 js jätekeskukseen tai hyötyjätteiden vastaanttpaikalle tutava jäte sijitetaan käsittelypaikalla väärään paikkaan, peritään tujalta käsittelymaksun lisäksi lajittelu- ja siirtmaksu. Jätekeskuksen taksassa tarkitetaan Kaatpaikkajätteellä hyödyntämiskelvtnta tai lajittelematnta asumisessa tai maa- ja metsätaludessa, hallint- ja palvelutiminnassa, rakennustiminnassa tai muussa yritystiminnassa syntyvää jätettä. Kaatpaikkajätteestä n aina esitettävä selvitys jätteen syntypaikasta, laadusta ja jätteen kaatpaikkakelpisuudesta. Tellisuusjätteellä tellisesta timinnasta mudstunutta muuta kuin asumisessa syntyvään jätteeseen rinnastettavaa jätettä. Jätteen kaatpaikkakelpisuus n selvitettävä. Tuhkalla ja kunalla esimerkiksi arinatuhkaa tai lämpölaitsten savukaasuista erteltua lenttuhkaa, kattiliden puhdistuksessa syntynyttä, täysin jäähdytettyä jätettä ei kuitenkaan raskasöljytuhkaa. Jätteen kaatpaikkakelpisuusselvitys n esitettävä Vestia Oy:lle hyvissä ajin ennen ensimmäisen kurman timittamista. Rakennus- ja purkujätteellä rakentamisessa, purkamisessa ja rakennustellisuudessa mudstuvia lajittelemattmia jätteitä. Kipsijätteellä kipsiphjaisia rakennus- ja purkujätteitä. Erityisjätteellä jätteitä, jtka vaativat kuljetuksen ja/tai käsittelyn aikana erityistimia, kuten erityispakkaamista tai kuljetusta tai välitöntä peittämistä kaatpaikalla. Erityisjätteitä vat esim. teurastusjätteet, kulleet eläimet, kuivakäymäläjätteet, suurehkt pilaantuneet elintarvike-erät, välppäjätteet, kaatpaikkakelpiset maalijauheet ja sakat ja paistrasvat sekä vaaralliseksi jätteeksi lukiteltava asbesti. Jätteen kaatpaikkakelpisuusselvitys n esitettävä Vestia Oy:lle hyvissä ajin ennen ensimmäisen kurman timittamista. Riskijätteellä terveydenhullssa, eläinlääkinnässä yms. timinnassa mudstuvia pistäviä, viiltäviä jätteitä (neulat, ruiskut, huet lasiampullit, peitinlasit jne.) ja tunnistamattmia bilgisia jätteitä. Pltettavalla jätteellä kierrätyskelvttmia ktitaluksissa, myymälöissä ja timistissa kertyviä syntypaikkalajiteltuja jätteitä sekä niihin verrattavia maa- ja metsätaluden, tellisuuden, palvelu- ja rakennustiminnan syntypaikkalajiteltuja jätteenplttlaitkselle sveltuvia yhdyskuntajätteitä. Pltettava jäte ei saa sisältää jätteenplttn sveltumattmia tai pltta haittaavia jätteitä kuten lasia, metallia, sähkö- ja elektrniikkalaiteita, sähköjhtja, kivi- tai betnijätteitä, kipsijätettä, lasikuitua, keramiikkaa, PVC- muvijätteitä (rakennusputket, muvimatt, jne.), lietteitä tai vaarallisia jätteitä. Pltettava jäte ei saa myöskään sisältää isja, kuljetuksia haittaavia kappaleita (yksikään sivu ei le pidempi kuin 1 m). Mikäli pltettava jäte sisältää plttn sveltumattmia jätteitä, kk jätekurma hinnitellaan kaatpaikkajätteeksi. Energiajätteellä yrityksissä ja laitksissa mudstuvaa hyötykäyttöön kelpaamatnta muvi-, paperi- ja pahvijätettä, pakkausmateriaaleja (muvipintaista ja/tai likaista pahvia ja muvia), styrxia sekä muita erikseen energialaitksessa pltettavaksi sveltuvia materiaaleja. Energiajäte ei saa sisältää pltettavaksi kelpaamattmia aineita (kuten PVC:tä) tai muita haitallisia aineita. Lukittelu energiajätteeksi tehdään tapauskhtaisesti. Bijätteellä ktitaluksissa, ravintlissa, laitksissa ja kaupassa, yms. syntyviä ruuantähteitä, käytöstä pistettuja tai pilaantuneita elintarvikkeita. Puujätteellä rakentamisessa, purkamisessa ja rakennustellisuudessa tai muussa timinnassa mudstuvaa puuphjaista jätettä esim. puutavaraa, lastulevyjä, vaneria, purua tai pölyä, jtka sveltuvat sellaisenaan pltettavaksi ja haketettavaksi. Puujätteeksi ei hyväksytä kantja eikä puujätteitä, jtka sisältävät kyllästettyä puuta, kiviä tai muuta haketusta

11 vaikeuttavaa ainesta. Kannilla puiden juurakita, jiden seassa ei le kiviä tai maa-aineksia. Risuilla ja ksilla puiden ja pensaiden ksia ja risuja, jtka vidaan hakettaa. Risujen ja ksien seassa ei saa lla ruhja, lehtiä eikä kiviä tai maa-aineksia. Piha- ja puutarhajätteellä pihjen puhdistuksessa ja hidssa mudstuvaa kmpstituvaa jätettä (lehtiä, ruhja, juurikasvien naatteja yms.). Betni- ja kiviainesjätteellä k. aineksia, jita vidaan käsittelyn jälkeen käyttää kaatpaikan perustamisen, käytön taikka jälkihidn kannalta välttämättömissä rakenteissa, ja jtka vat palakltaan pienempiä kuin 150 mm, tai suuria kiviä ja betnilhkareita, palakltaan suurempia kuin 150 mm sisältävät maa-aineksia alle 30 % Puhtaalla maa-aineksella maata, jta vidaan käyttää kaatpaikan perustamisen, käytön taikka jälkihidn kannalta välttämättömissä rakenteissa n puhdasta maa-ainesta, ei kuitenkaan pelkkää savea ei sisällä kiviä (d > 150 mm) tai kantja ei le saastunutta öljyllä, myrkyillä tms. aineilla sijitetaan kaatpaikalla hitajan sittamaan paikkaan Käsiteltävällä maa-aineksella maata, jta vidaan käsittelyn jälkeen käyttää kaatpaikan perustamisen, käytön taikka jälkihidn kannalta välttämättömissä rakenteissa. sisältävät suuria kiviä (d > 150 mm) hyödyntäminen vaatii massjen käsittelyä, esim. suurien kivien pistamista, kuljetusta, välivarastintia tms. hyötykäyttöön kelpaava maa, jka n sijitettu kaatpaikalla väärään paikkaan Sadevesikaivjen hiekkajätteellä k. kaivjen huuhtelussa mudstuvaa jätettä. Rasvan-, öljyn- ja hiekanertuskaivjätteellä k. ertinlaitteissa mudstuvaa jätettä. Jätteen kaatpaikkakelpisuus n selvitettävä. Öljyisillä mailla pilaantunutta maata, jka vidaan sijittaa kaatpaikkarakenteisiin taikka peittmaaksi (öljypitisuus < mg/kg). Maiden öljypitisuus ja kaatpaikkakelpisuus n selvitettävä ennen niiden tuntia jätekeskukseen. Pilaantuneella maalla maa- tai muita vastaavia aineksia, jtka vat pilaantuneet öljyllä (öljypitisuus > mg/kg) ja/tai muilla haitta-aineilla niin, että ne vaativat erilliskäsittelyä. Maiden haitta-ainepitisuudet ja kaatpaikkakelpisuus n selvitettävä ennen niiden tuntia jätekeskukseen. Lasijätteellä puhdasta pakkauslasijätettä, jsta n pistettu metalliset ja muviset krkit ja kannet. Taslasi (esim. ikkunat) ja keramiikka eivät kelpaa lasijätteeseen. Asfalttijätteellä käytöstä pistettua, puhdasta asfalttia. Metallirmulla käytöstä pistettuja kneita, laitteita, metalliesineitä, yms. metallijätettä. Vaarallisella jätteellä jätettä, jlla n palvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle tai ympäristölle vaarallinen tai muu vastaava minaisuus. Räjähtäviä kemikaaleja tai esineitä ei teta vastaan. Jätteiden vastaanttmaksut jätekeskuksessa määräytyvät taulukn 4 mukaisesti.

12 Taulukk 4. Jätelaji Käsittelymaksu /t Alv 24% Yhteensä, /t Yhdyskuntajätteet Kaatpaikkajäte 147,50 35,40 182,90 Tellisuusjätteet Tellisuusjäte 147,50 35,40 182,90 Tuhka ja kuna 147,50 35,40 182,90 Rakennus- ja purkujätteet Rakennus- ja purkujäte (lajittelematn) 147,50 35,40 182,90 Kipsijäte 147,50 35,40 182,90 Erityisjätteet Asbestijäte 230,00 55,20 285,20 Erityisjäte (myös kulleet eläimet), minimivelitus 20 kg 230,00 55,20 285,20 Riskijäte (terveydenhulln pienerät < 1m3), minimivelitus 20 kg 2 305,00 553, ,20 Riskijäte (punnittavat erät) 565,00 135,60 700,60 Lietteet Sadevesikaivjen hiekkajäte 70,00 16,80 86,80 Rasvanertuskaivjäte 115,00 27,60 142,60 Öljyn- ja hiekanertuskaivliete 115,00 27,60 142,60 Pilaantuneet maat Öljyinen maa < mg/kg 19,20 4,61 23,81 Öljyinen maa mg/kg 33,95 8,15 42,10 Pilaantunut maa-aines Tapauskhtainen hinnittelu Hyödynnettävät jätteet Pltettava jäte 105,00 25,20 130,20 Energiajäte 67,00 16,08 83,08 Bijäte 161,00 38,64 199,64 Puujäte 27,26 6,54 33,80 Risut ja ksat 17,86 4,29 22,15 Kannt 27,26 6,54 33,80 Piha- ja puutarhajäte 17,86 4,29 22,15 Betni- ja kiviainesjäte (lhkarekk < 150 mm) 17,86 4,29 22,15 Betni- ja kiviainesjäte (lhkarekk > 150 mm) 31,28 7,51 38,79 Käsiteltävä maa-aines 17,86 4,29 22,15 Puhdas maa-aines 2,00 0,48 2,48 Asfalttijäte 2,00 0,48 2,48 Metallirmu 0,00 0,00 0,00 Lasijäte 49,05 11,77 60,82 Ajneuvjen renkaat, /kpl 17,86 4,29 22,15 Kyllästetty puu 210,00 50,40 260,40 Jätekeskuksen lajittelupihalla, hyötyjäteasemilla sekä jätekeskuksen jätemaksuilla katetaan kaikki k. jätteisiin liittyvät jätelain 21 :n edellyttämät jätteiden käsittelykustannukset sekä näiden suus hallinnsta.

13 V KUNNAN TOISSIJAINEN VASTUU JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ 10 Jätelain 33 :n mukaiseen kuntien tissijaiseen vastuuseen kuuluva jätehultpalvelu määräytyy tämän taksan III ja IV lukujen mukaisesti. Tissijaisen vastuun piiriin kuuluvan n katettava vähintään kaikki palvelun tuttamisesta aiheutuvat kustannukset. Taksan mukaisia maksuja vidaan kustannusperusteisesti krttaa/alentaa enintään 50 %. Kustannusten määrään vaikuttavia tekijöitä vivat lla mm: jäte-erän määrä jätteen laatu jäte-erän sveltuvuus kunnan jäteyhtiön järjestelmään jätteen kuljetus muut tapauskhtaiset tekijät Sillin, kun palvelutarve n jatkuvaa, Vestia Oy tekee jätteen haltijan kanssa kirjallisen spimuksen enintään klmeksi (3) vudeksi kerrallaan VI MUUT MAKSUT 11 Jätemaksutaksan muut maksut vat (taulukk 5): Punnituspalvelu; jätekuljetuksiin liittymätön pelkkä punnitus autvaa alla Kneellinen tyhjennys; jätekurman tyhjennyksessä annettava kneellinen tyhjennysapu (esim. jäätynyt lava) Prtin aukaisumaksu; jätekeskuksen nrmaalin aukilajan ulkpulella asiakkaan pyynnöstä tehtävästä prtin aukaisu Raprtintimaksu; jätteen tuttajan, tujan, käsittelijän, tms. pyynnöstä laadittavasta raprtista perittävä raprtintimaksu Väärinkäyttömaksu; ekpisteiden, hyötyjäteasemien ja jätekeskuksen väärinkäytöstä aiheutuneiden siivustöiden, ylimääräisten tyhjennysten, jätteiden lajittelun ja muiden kulujen kattamiseen peritään väärinkäytön aiheuttajalta väärinkäyttömaksua. Väärinkäytöllä tarkitetaan esimerkiksi sitä, js ekpisteille jätetään sellaisia jätteitä, jita pisteellä ei kerätä tai, js jätteitä jätetään keräilyvälineiden ulkpulelle. Maksua svelletaan myös hyötyjäteasemien ja jätekeskuksen aukilaikjen ulkpulella alueiden ulkpulelle luvattmasti jätettyihin jätteisiin. Väärinkäyttömaksu n väärinkäytöstä aiheutuneet työkustannukset Taulukk 5. Muut maksut Maksu Alv 24% Yhteensä Punnitusmaksu, kaikki punnittavat kurmat, /kurma 8,20 1,97 10,17 Punnituspalvelu (pelkkä punnitus), /punnitus 17,86 4,29 22,15 Prtin aukaisu, /h 70,00 16,80 86,80 Lajittelu- ja siirtmaksu, /h 70,00 16,80 86,80 Väärinkäyttömaksu, /h, minimivelitus 70,00 70,00 16,80 86,80 Kneellinen tyhjennys, /kpl 16,35 3,92 20,27 Vaihtlavan kuljetus, /kpl 89,47 21,47 110,94 Puristinkntin kuljetus, /kpl 88,17 21,16 109,33 Riskijätteen kuljetus, /kpl 51,65 12,40 64,05 Laskutus, /lasku 4,07 0,98 5,05 Muistutuslasku, /kpl 5,00 5,00 Perintäkulut Lisätään laskuun Raprtintimaksu, /h, minimivelitus 25,00 50,00 12,00 62,00

14 VII JÄTEMAKSULASKUTUS 16 Jätemaksut määrää ja panee maksuun jätelautakunta Vestia Oy:n valmistelusta ja tarkituksenmukaiseksi katsmina laskutusjaksina. Laskutusjakst vivat lla eri asiakasryhmille erilaiset. Jätemaksut suritetaan Vestia Oy:lle. Jätemaksulaskusta mahdllisesti tehtävät ikaisuvaatimukset n esitettävä Vestia Oy:lle 7 päivän kuluessa laskun saamisesta. Jätemaksulaskusta tehtävät muistutukset n timitettava jätelautakunnalle 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Mikäli muuta ei tteen näytetä, katstaan lasku saaduksi 7 vurkauden kuluttua sen lähettämisestä. Jätemaksu n suritettava laskussa tai muistutuksen jhdsta lähetetyssä uudessa laskussa ilmitettuna aikana muutksenhausta hulimatta. Js maksua ei suriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle n suritettava erääntymispäivästä vutuista viivästyskrka krk lain 4 :n 1 mmentissa tarkitetun krkkannan mukaan. Vestia Oy lähettää yhden muistutuslaskun. Muistutuslaskusta peritään 5,00 :n muistutusmaksu. Js alkuperäinen lasku n maksettu muistutuksen lähettämisen jälkeen, siirretään muistutusmaksu seuraavaan laskuun. Muistutuslaskun jälkeen maksamatn lasku siirretään jätelautakunnalle perittäväksi. Jätemaksulasku n ilman eri tumita ulsttkelpinen. 17 Tätä taksaa vidaan muuttaa jätelautakunnan päätöksellä lukuun ttamatta arvnlisävera, jätevera ja muuta vastaavaa maksua, jissa tapahtuvien muutsten vaikutus maksuihin humiidaan vimaantulpäivästä lukien ilman jätelautakunnan erillistä päätöstä. Tässä taksassa arvnlisäver n humiitu 24 %:n mukaan ja jätever 55,00 eura tnnilta. Mikäli myöhästymiskrn määräytymisperusteita muutetaan, humiidaan sen vaikutus vimaantulpäivästä lukien. VIII TAKSAN VOIMAANTULO 18 Tämä taksa tulee vimaan

JÄTTEIDEN VASTAANOTTOMAKSUT LAJITTELUPIHALLA JA HYÖTYJÄ- TEASEMILLA SEKÄ JÄTEKESKUKSESSA

JÄTTEIDEN VASTAANOTTOMAKSUT LAJITTELUPIHALLA JA HYÖTYJÄ- TEASEMILLA SEKÄ JÄTEKESKUKSESSA IV JÄTTEIDEN VASTAANOTTOMAKSUT LAJITTELUPIHALLA JA HYÖTYJÄ- TEASEMILLA SEKÄ JÄTEKESKUKSESSA 8 Vestia Oy ttaa vastaan jätekeskuksen lajittelupihalla ja hyötyjäteasemilla ktitaluksien hyöty- ja vaarallisia

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN I YLEISTÄ 1 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy (jätelaitos) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät: Kunnan järjestämä sekajätteen

Lisätiedot

2 Edellä 1 :ssä tarkoitettuja jätemaksuja ovat velvollisia maksamaan kiinteistön haltija tai asunnon haltija tai muu jätteenhaltija.

2 Edellä 1 :ssä tarkoitettuja jätemaksuja ovat velvollisia maksamaan kiinteistön haltija tai asunnon haltija tai muu jätteenhaltija. Mäntyharjun jätetaksa 2015 1 I Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät: Kunnan

Lisätiedot

A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa

A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa Jätetaksa 1.1.2013 A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa 1. Yleistä 1 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (LHJ) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

Lisätiedot

Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20

Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20 Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20 1 Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

Lisätiedot

Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen

Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen SAAPUNUT 19, 03. 2014 Dn:o LIITE 7 LIITE nro 1 Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen 1 Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos ) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan

Lisätiedot

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti)

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) LIITE 6 I Yleistä 1 Tämä jätetaksa tulee voimaan sen jälkeen, kun Kymen jätelautakunta on sen vahvistanut, ja se korvaa eri taksa-alueille aikaisemmin vahvistetut

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen I YLEISTÄ... 2 1 Soveltamisalue... 2 2 Jätemaksujen suorittamisvelvollisuus... 2 3 Määritelmät... 2 II KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT... 3 4 Kunnan järjestämän

Lisätiedot

A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa

A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa Jätemaksutaksa 1.1.2015 A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa 1. Yleistä 1 Kunnan vastuulle kuuluvan syntyvän jätteen keräys Asumisessa syntyvä jäte sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA Päijät-Hämeen jätelautakunta 14.2.2013 4 Taksan liitteenä maksutaulukko voimassa olevista euromääräisistä maksuista, päivitetty Päijät-Hämeen jätelautakunta 4.12.2014 42 I YLEISTÄ

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2013

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta Sisällys YLEISTÄ... 3 1. SEKAJÄTTEEN ALUEKERÄYS... 3 1.1 Aluekeräysmaksu...

Lisätiedot

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) VALMISTELUAINEISTO VUODEN 2014 JÄTETAKSAA VARTEN Jätetaksa 1.1.2014 alkaen Kuntavastuulliset jätehuoltopalvelut I Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte 1.1.2015 alkaen Aura Kaarina Lieto Masku Marttila Mynämäki Naantali Nousiainen Parainen Pöytyä Raisio Rusko Turku

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte Hyväksytty 19.12.2013 77 Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte 1.1.2014 alkaen Aura Kaarina Lieto Masku Marttila Mynämäki Naantali Nousiainen Parainen

Lisätiedot

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa.

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa. JÄTETAKSA 1.1.2014 ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet

Lisätiedot

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset 1.1.2015 alkaen Hyväksytty Etelä-Karjalan jätelautakunnassa 21.10.2014 34 Sisällys 1 LUKU Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Jätehuollon

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (18) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, 18.12.2012 165, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta hyväksynyt 30.11.2011 187 Voimaantulo 1.1.2012 1 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto on järjestetty jätelain ja

Lisätiedot

Lapinjärven jätetaksa 2015

Lapinjärven jätetaksa 2015 LIITE 1 1 Lapinjärven jätetaksa 2015 1 Yleistä 1 Lapinjärven kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysmaksuista ei määrätä tässä

Lisätiedot

Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset

Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset - 1 - Someron kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. SISÄLLYS I YLEISTÄ...3 II JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ...4

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueen yleiset JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain nojalla. Kuntakohtaiset määräykset saatavissa kunkin osakaskunnan virastosta. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kiimassuontie

Lisätiedot

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen Jätetaksa 1.1.2015 alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Ehdotus 5.12.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pelisäännöt rakennuksilla syntyvien jätteiden lajitteluun

Pelisäännöt rakennuksilla syntyvien jätteiden lajitteluun Jätekukk Oy Varkauden seudun jätehult Ylä-Savn Jätehult Oy Pelisäännöt rakennuksilla syntyvien jätteiden lajitteluun Säästä lajittelemalla rakennusjätteet Oikein lajiteltuina suuri sa rakentamisessa ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Soveltamisala Näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä on noudatettava jätehuollon järjestämisessä,

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa 28.2.2007, 5. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa, Inkoossa,

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot