KKO:2008:12. Verorikkomus Oikeudenkäyntikulut - Valtion korvausvastuu. Diaarinumero: R2006/748 Esittelypäivä: Antopäivä: 12.2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KKO:2008:12. Verorikkomus Oikeudenkäyntikulut - Valtion korvausvastuu. Diaarinumero: R2006/748 Esittelypäivä: 5.6.2007 Antopäivä: 12.2."

Transkriptio

1 1 KKO:2008:12 Verorikkomus Oikeudenkäyntikulut - Valtion korvausvastuu Diaarinumero: R2006/748 Esittelypäivä: Antopäivä: Taltio: 86 Yhtiö oli jättänyt suorittamatta valtiolle ennakonpidätyksiä, työnantajan sosiaaliturvamaksuja ja arvonlisäveroja noin puolentoista vuoden ajalta maksaen niistä osan. Mainittuja veroja ja maksuja koskeva yhtiön velka oli tuona aikana kasvanut merkittävästi samalla kun yhtiön ostovelat ja velat rahoituslaitoksille olivat pienentyneet. Yhtiön hallituksen ainoan jäsenen katsottiin syyllistyneen verorikkomukseen. Kysymys myös valtion vapauttamisesta korvaamasta syytetylle hovioikeuden tuomitsemia oikeudenkäyntikuluja, kun syyttäjä ei ollut hakenut muutosta hovioikeuden tuomioon. Vrt. KKO:2005:31 RL 29 luku 4 1 mom ROL 9 luku 1 a 1 mom (243/2006)

2 2 Maksukyvyttömyydestä Säännöksessä tarkoitettu maksukyvyttömyys on tyypillisimmillään käsillä silloin, kun verovelvollinen ei myymättä yritystoiminnan kannalta välttämätöntä omaisuutta tai laiminlyömättä palkanmaksuvelvoitettaan voi suoriutua veron maksusta, kuten eduskunta on todennut vastauksessaan verorikkomussäännöksen säätämiseen johtaneeseen hallituksen esitykseen (HE 66/1988 vp). Verovelvollisen ei sen sijaan vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yleensä voida katsoa olevan lainkohdassa tarkoitetulla tavalla maksukyvytön, jos tämä pitkän aikaa jättää maksamatta siinä tarkoitetut verot ja maksut, mutta jatkaa samanaikaisesti toimintaansa ja maksaa muiden velkojien tai verottajan muita saamisia ja näin merkittävältä osin mahdollistaa toimintansa jatkamisen kyseisten verojen ja maksujen laiminlyömisellä (esim. KKO 1996:35 ja 2004:46). Verovelvollisen ei voida katsoa olevan maksukyvytön siinäkään tapauksessa, että muita saamisia maksetaan lyhyen ajan kuluessa, jos nämä maksut ovat mahdollisia juuri sen vuoksi, että verovelvollisen käytettävissä olevat varat ohjataan niihin rikoslain 29 luvun 4 :ssä tarkoitettujen verojen ja maksujen asemesta (KKO 2004:46). Käsillä olevassa tapauksessa mainittujen verojen ja maksujen laiminlyönnit ovat jatkuneet noin puolitoista vuotta. Yhtiö on samanaikaisesti jatkanut toimintaansa ja maksanut muita velkoja.

3 3 Näin ollen kysymys on tilanteesta, jossa Korkeimman oikeuden vakiintuneen käytännön mukaan verojen ja maksujen laiminlyönnin ei tyypillisesti voida katsoa johtuneen maksukyvyttömyydestä. Asiassa on selvää, että yhtiö on käyttänyt kysymyksessä olevien maksujen suorittamiseen tarvittavia varoja nimenomaan liiketoimintansa jatkamisen rahoittamiseen. Lähtökohtaisesti hyötymistarkoitusta koskeva tunnusmerkki siten toteutuu. Kuitenkin A:n mahdollista hyötymistarkoitusta on arvioitava ottamalla huomioon myös muut edellä kohdissa 8 ja 9 mainitut seikat. Yhtiö, jonka liikevaihto on syytteen tekoaikaan sisältyneellä, päättyneellä tilikaudella ollut runsaat euroa vuodessa, on syytteessä tarkoitettuna aikana maksanut veroja ja muita verottajalle meneviä maksuja yli euroa. Rikoslain 29 luvun 4 :ssä tarkoitettujen, maksamatta jätettyjen verojen ja maksujen määrä on kasvanut siten, että se on ollut noin euroa, noin euroa ja yhtiön konkurssiin asettamishetkellä ainakin noin euroa. Vastaavasti samana aikana yhtiön ostovelat ovat pienentyneet eurosta euroon ja lainat rahoituslaitoksilta ovat pienentyneet eurosta euroon. Kyseisiä veroja ja maksuja koskevan velan selvä kasvu tarkastelujaksolla sekä muiden velkojen pienentyminen

4 4 samanaikaisesti tukevat käsitystä, että A on jatkanut liiketoimintaa hyötymistarkoituksessa veronsaajan kustannuksella. A:n yhteydenotot verovirastoon ja sopimus sen kanssa samoin kuin A:n ilmeinen pyrkimys yhtiön vaikeuksista huolimatta selviytyä kaikista velvoitteista ovat seikkoja, jotka on otettava huomioon arvioitaessa, onko A toiminut hyötymistarkoituksessa. Johtopäätös Ottaen huomioon sen ajan pituus, jona kysymyksessä olevia veroja ja maksuja on laiminlyöty, ja lisäksi yhtäältä suorittamatta jätettyjen verojen ja maksujen määrä ja tuon määrän kasvu tarkasteluaikana ja toisaalta muiden velkojen kehitys samana aikana, edellisessä kohdassa mainituilla seikoilla ei ole sellaista painoa, että A:n voitaisiin niiden perusteella katsoa toimineen muussa kuin hyötymistarkoituksessa.

5 5 KKO 2008:11 Verorikkomus Vahingonkorvaus Diaarinumero: R2005/943 Esittelypäivä: Antopäivä: Taltio: 85 Konepajayhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet olivat jättäneet suorittamatta valtiolle yhtiön erääntyneitä ennakonpidätyksiä, työnantajan sosiaaliturvamaksuja ja arvonlisäveroja maksaen niistä vain osan. Lisäksi yhtiö oli mainittuna aikana maksanut veronsaajan kanssa tehtyyn maksusuunnitelmaan sisältyneitä aikaisemmin suorittamatta jääneiden verojen ja maksujen eriä. Ottaen huomioon muun muassa yhtiön pyrkimys yhteistoimintaan veronsaajan kanssa, velallisen realistisiin odotuksiin perustuva tarkoitus suoriutua velvoitteistaan sekä yhtiön tavoitteleman rahoitusjärjestelyn ja tammikuun 2001 lopulla alkaneen yrityssaneerauksen valmistelun vaatima aika, verojen ja maksujen laiminlyönnin ei katsottu johtuneen tarkoituksesta hankkia hyötyä veronsaajan kustannuksella. Syyte ja korvausvaatimukset hylättiin. RL 29 luku 4 1 mom Rikoslain 29 luvun 4 :ssä rangaistavaksi säädetyn verorikkomuksen tunnusmerkistön toteutumisen ja korvausvelvollisuuden syntymisen edellytyksenä on, että mainittujen verojen ja maksujen suorittamatta

6 6 jättäminen on johtunut tarkoituksesta hankkia itselle tai toiselle taloudellista hyötyä ja muusta syystä kuin verovelvollisen maksukyvyttömyydestä. Maksukyvyttömyydestä ja syyteoikeuden vanhentumisväitteestä Säännöksessä tarkoitettu maksukyvyttömyys on tyypillisimmillään käsillä silloin, kun verovelvollinen ei myymättä yritystoiminnan kannalta välttämätöntä omaisuutta tai laiminlyömättä palkanmaksuvelvoitettaan voi suoriutua veron maksusta, kuten eduskunta on todennut vastauksessaan verorikkomussäännöksen säätämiseen johtaneeseen hallituksen esitykseen (HE 66/1988 vp). Verovelvollisen ei sen sijaan vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yleensä voida katsoa olevan lainkohdassa tarkoitetulla tavalla maksukyvytön, jos tämä pitkän aikaa jättää maksamatta siinä tarkoitetut verot ja maksut, mutta jatkaa samanaikaisesti toimintaansa ja maksaa muiden velkojien tai verottajan muita saamisia ja näin merkittävältä osin mahdollistaa toimintansa jatkamisen kyseisten verojen ja maksujen laiminlyömisellä (esim. KKO 1996:35 ja 2004:46). Verovelvollisen ei voida katsoa olevan maksukyvytön siinäkään tapauksessa, että muita saamisia maksetaan lyhyen ajan kuluessa, jos nämä maksut ovat mahdollisia juuri sen vuoksi, että verovelvollisen käytettävissä olevat varat ohjataan niihin rikoslain 29 luvun 4 :ssä tarkoitettujen verojen ja maksujen asemesta (KKO 2004:46). Asiassa esitettyjen taloudellisten tunnuslukujen perusteella on selvää, että yhtiön maksuvalmius on syytteessä tarkoitettuna aikana ollut heikko eikä se ole voinut selvitä kaikista erääntyneistä maksuistaan. Kuitenkaan yhtiön ei voida katsoa olleen syytteessä tarkoitettuna aikana edellä selostettujen

7 7 rikoslain 29 luvun 4 :n tulkintaperiaatteiden perusteella pykälässä tarkoitetulla tavalla maksukyvytön. Hyötymistarkoituksesta Hyötymistarkoitusta koskevaa tunnusmerkkiä Korkein oikeus on aikaisemmissa ratkaisuissaan (KKO 1995:137, KKO 1996:35 ja KKO 2004:46) tulkinnut siten, että kun verovelvollinen on käyttänyt kysymyksessä olevien verojen ja maksujen suorittamiseen tarvittavat varat liiketoimintansa jatkamisen rahoittamiseen, maksujen jättäminen määräajassa suorittamatta on tapahtunut taloudellisen hyödyn hankkimiseksi. Ratkaisussaan KKO 2007:29 Korkein oikeus on lisäksi kiinnittänyt arvioinnissa huomiota muun muassa verovelvollisen taloudellisten vaikeuksien syihin, verosaatavia koskevien maksuviivästysten kestoon, verovelallisen aloitteellisuuteen ja pyrkimykseen vastuulliseen yhteistoimintaan veronsaajan kanssa sekä velallisen ilmeiseen tarkoitukseen, tilapäisistä maksuvaikeuksista huolimatta, suoriutua kaikista velvoitteistaan. Verorikkomussäännöksen tarkoituksena on veronsaajan aseman vahvistaminen oma-aloitteisesti maksettavien verojen ja maksujen osalta. Säännöstä sovellettaessa on kuitenkin otettava huomioon myös velkojien maksunsaantijärjestystä, konkurssia, takaisinsaantia ja velallisen rikoksia koskevasta lainsäädännöstä ilmenevä velkojien yhdenvertaisuuden periaate. Sen vuoksi velallisen hyötymistarkoitusta arvioitaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota mainittujen verojen ja maksujen suoritusten sekä muiden velkojen suoritusten suhteeseen tarkasteluaikana, kuten mainitussa ratkaisussa KKO 2007:29 on myös tehty.

8 8 Yhtiö on syytteessä ja korvausvaatimuksessa tarkoitettuna aikana jättänyt maksamatta rikoslain 29 luvun 4 :ssä tarkoitettuja veroja ja maksuja viideltä kuukaudelta. Yhtiö on maksanut samana aikana marraskuussa 2000 erääntyneet verot ja maksut sekä aikaisemmin erääntyneitä veroja ja maksuja siten, että maksamatta jäänyt määrä eli markkaa ( euroa) on noin puolta suurempi kuin vastaavana aikana maksettu määrä. Mainittuja veroja ja maksuja koskeva velka tarkastelujaksolla on siten selvästi kasvanut. Yhtiön osto- ja muut velat eivät sen sijaan ole samana aikana vastaavassa määrin merkittävästi kasvaneet. Nämä seikat tukevat käsitystä, että mainitut verot ja maksut olisi jätetty suorittamatta hyötymistarkoituksessa. Kuten käräjäoikeuden tuomiosta ilmenee, yhtiön taloudelliset vaikeudet ovat johtuneet yhtiön elokuussa 1998 tekemästä yrityskaupasta. Kauppaan on liittynyt työllistämisehto, jonka mukaan yhtiö on ollut velvollinen maksamaan lisäkauppahintaa enintään 4 miljoonaa markkaa, mikäli ei pysty työllistämään tehtaan henkilöstöä kauppakirjassa sovittua aikaa. Yhtiön henkilöstömenot ovatkin tarkastelujaksolla olleet huomattavan suuret. Yhtiön tilauskanta on kuitenkin esitetyn selvityksen perusteella ollut hyvä ja yhtiön johdolla on ollut perusteet uskoa yhtiön selviytyvän vaikeuksista. Yhtiö on koko tarkastelujakson pyrkinyt etsimään ratkaisua taloudellisiin vaikeuksiinsa muun muassa neuvottelemalla velkojien kanssa rahoitusjärjestelyistä. Yhtiö on ollut tässä tarkoituksessa yhteydessä verottajaan, jonka kanssa se on allekirjoittanut maksusuunnitelman erääntyneiden suoritusten maksamiseksi. Yhtiö on ryhtynyt noudattamaan sopimusta, minkä seurauksena se ei ole kyennyt maksamaan yhtiön työntekijöiden marraskuun palkkoja kokonaisuudessaan.

9 9 Vuoden 2000 puolella yhtiössä on alettu valmistella yrityssaneeraukseen hakeutumista ja tämän jälkeen neuvoteltu asiasta velkojien kanssa. Yrityssaneerausta on haettu ja se on alkanut Aikaa, jolta verot ja maksut ovat jääneet maksamatta, ei voi pitää erityisen pitkänä, kun otetaan huomioon myös rahoitusjärjestelyjä ja yrityssaneeraushakemusta koskevien neuvottelujen ja valmistelujen vaatima aika. Syytteessä tarkoitettuja veroja ja maksuja ei ole jätetty suorittamatta tarkoituksella hyötyä verottajan kustannuksella. Näin ollen syytteen ja korvausvaatimusten hyväksymiselle ei ole perusteita.

10 10 KKO:2008:13 Verorikkomus Syyteoikeus - Syyteoikeuden vanhentuminen Vahingonkorvaus Diaarinumero: R2006/988 Esittelypäivä: Antopäivä: Taltio: 87 Yhtiön hallituksen jäsenet olivat jättäneet suorittamatta valtiolle yhtiön erääntyneitä ennakonpidätyksiä, sosiaaliturvamaksuja ja arvonlisäveroja. Yhtiön katsottiin olleen maksukyvytön alkaen, minkä vuoksi syyte verorikkomuksesta hylättiin sen jälkeiseltä ajalta. Sitä edeltäneeltä ajalta syyte hylättiin vanhentuneena. Kun otettiin huomioon yhtiön taloudellisten vaikeuksien syyt sekä verrattiin yhtiön ennen omasta aloitteestaan ja verottajan kanssa tehdyn maksusuunnitelman mukaisesti maksamien verojen ja maksujen määrää niihin määriin, jotka oli maksettu muille velkojille, sekä verottajalle ja muille velkojille maksamatta jääneisiin määriin, verojen ja maksujen laiminlyöntien ei katsottu johtuneen

11 11 tarkoituksesta hankkia hyötyä verottajan kustannuksella. Vahingonkorvausvaatimus edeltäneeltä ajalta hylättiin. RL 29 luku 4 1 mom RL 8 luku 1 1 mom Maksukyvyttömyydestä Säännöksessä tarkoitettu maksukyvyttömyys on tyypillisimmillään käsillä silloin, kun verovelvollinen ei myymättä yritystoiminnan kannalta välttämätöntä omaisuutta tai laiminlyömättä palkanmaksuvelvoitettaan voi suoriutua veron maksusta, kuten eduskunta on todennut vastauksessaan verorikkomussäännöksen säätämiseen johtaneeseen hallituksen esitykseen (HE 66/1988 vp). Verovelvollisen ei sen sijaan vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yleensä voida katsoa olevan lainkohdassa tarkoitetulla tavalla maksukyvytön, jos tämä pitkän aikaa jättää maksamatta siinä tarkoitetut verot ja maksut, mutta jatkaa samanaikaisesti toimintaansa ja maksaa muiden velkojien tai verottajan muita saamisia ja näin merkittävältä osin mahdollistaa toimintansa jatkamisen kyseisten verojen ja maksujen laiminlyömisellä (esim. KKO 1996:35 ja 2004:46). Verovelvollisen ei voida katsoa olevan maksukyvytön siinäkään tapauksessa, että muita saamisia maksetaan lyhyen ajan kuluessa, jos nämä maksut ovat mahdollisia juuri sen vuoksi, että verovelvollisen käytettävissä olevat varat

12 12 ohjataan niihin rikoslain 29 luvun 4 :ssä tarkoitettujen verojen ja maksujen asemesta (KKO 2004:46). Yhtiö, joka on erään asiakkaan irtisanottua kuljetussopimuksen ollut taloudellisissa vaikeuksissa ainakin vuoden 2002 joulukuusta lähtien, on jatkanut toimintaansa saakka ja tuona aikana maksanut muun muassa polttoaineen toimittajan ja kuorma-auton korjaus- ja muutostöitä tehneen yrityksen laskuja. Niiden maksaminen on merkittävältä osalta ollut mahdollista sen vuoksi, että yhtiö on laiminlyönyt rikoslain 29 luvun 4 :ssä tarkoitettujen oma-aloitteisesti maksettavien verojen ja maksujen suorituksia ja ohjannut näin käytettävikseen jääneitä varoja mainittujen laskujen maksamiseen. Yhtiö ei siten ole ollut mainitussa säännöksessä tarkoitetuin tavoin maksukyvytön. Yhtiö on erään toisen asiakkaan irtisanottua sopimuksen lopettanut toimintansa Asiassa esitetystä selvityksestä ilmenee, että yhtiön tilille on vielä tämän jälkeen tullut suorituksia noin euroa, joilla yhtiö on maksanut velkojaan. Lisäksi JM:lle ja PM:lle on maksettu osaksi toukokuulta 2003 erääntynyttä määrältään kohtuullista palkkaa. Kesä-, heinä- ja elokuussa 2003 erääntyneiden, syytteessä tarkoitettujen verojen ja maksujen eräpäivinä yhtiön tilillä ei ole ollut rahaa niiden maksamiseksi. Asiassa ei ole edes väitetty, että varojen puuttuminen mainittujen verojen ja maksujen

13 13 maksamiseksi eräpäivinä olisi johtunut velkojien yhdenvertaisuutta loukkaavista keinotekoisista järjestelyistä. Yhtiö on siten ollut lähtien mainitussa säännöksessä tarkoitetuin tavoin maksukyvytön. Sen vuoksi syyte ja korvausvaatimus siltä osin kuin ne koskevat aikaa ovat perusteettomia.

14 14 KKO:2000:74 Velallisen rikos - Velallisen epärehellisyys Diaarinumero: R99/47 Esittelypäivä: Antopäivä: Taltio: 1299 A oli maksukyvyttömien X Oy:n ja Y Oy:n puolesta maksanut itselleen yhtiöiltä olevia saataviaan. Y Oy:n maksut suoritettiin pääosin X Oy:lle kuuluneen vaihto-omaisuuden kauppahinnasta. Kysymys siitä, miltä osin teko täytti velallisen epärehellisyyden tunnusmerkistön. RL 39 luku 1 Korkein oikeus katsoo hovioikeuden tuomiossa mainituilla perusteilla, että X Oy ja Y Oy olivat maksukyvyttömiä silloin, kun X Oy:n varoja syytteen ja kohdissa tarkoitetulla tavalla käytettiin A:n ja hänen vaimonsa B:n saatavien maksuun. Asiassa on lisäksi kysymys siitä, ovatko X Oy ja Y Oy tuolloin rikoslain 39 luvun 1 :n 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla tietäen jo olemassaolevien tai odotettavien taloudellisten vaikeuksiensa

15 15 perusteella tekonsa voivan vahingoittaa velkojiensa taloudellisia etuja ilman hyväksyttävää syytä lahjoittaneet tai muuten luovuttaneet omaisuuttaan ja siten oleellisesti pahentaneet maksukyvyttömyyttään. Lahjoittamisella tai muunlaisella luovuttamisella tarkoitetaan tuossa lainkohdassa velallisen varallisuusasemaa todellisesti huonontavia oikeustoimia. Tämä ilmenee myös lain esitöistä (HE66/1988 vp. s. 161). X Oy:n ja Y Oy:n velat A:lle ja B:lle ovat olleet todellisia. Kummankaan yhtiön varojen käyttäminen sen omien velkojen maksamiseen ei näin ollen ole voinut huonontaa yhtiön varallisuusasemaa rikoslain 39 luvun 1 :ssä tarkoitetulla tavalla. Tällaisten suoritusten osalta kysymys ei siten ole sanotussa lainkohdassa rangaistavaksi säädetystä velallisen epärehellisyydestä.

16 16 KKO:1998:110 Konkurssirikos Diaarinumero: R97/375 Esittelypäivä: Antopäivä: Taltio: 3145 Maksukyvyttömän osakeyhtiön puolesta oli alihintaisella kaupalla luovutettu yhtiön koko vaihto- ja käyttöomaisuus läheisyhtiölle. Kysymys siitä, oliko teosta aiheutunut yhtiön maksukyvyttömyyden oleellinen paheneminen, ratkaistiin siltä pohjalta, missä määrin luovutus alihintaisuutensa vuoksi oli heikentänyt yhtiön kykyä maksaa velkojaan ottaen erityisesti huomioon sen velan maksuun vapaasti käytettävissä olleet varat. RL 39 luku 1 Rikoslain 39 luvun 1 :n 2 kohdan mukaisen velallisen epärehellisyysrikoksen tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää, että velallinen, joka tietää jo olemassaolevien tai odotettavien taloudellisten vaikeuksiensa perusteella tekonsa voivan vahingoittaa velkojiensa taloudellisia etuja, ilman hyväksyttävää syytä lahjoittaa tai muuten luovuttaa omaisuuttaan ja siten aiheuttaa

17 17 maksukyvyttömäksi tulemisensa tai oleellisesti pahentaa maksukyvyttömyyttään. Keskeinen kysymys asiassa koskee sitä, toteuttavatko edellä mainitut alihintaiset, osaksi vastikkeettomat omaisuuden luovutukset tunnusmerkistötekijän, jonka täyttyminen edellyttää, jos velallinen jo luovutushetkellä on maksukyvytön, teosta aiheutuvan maksukyvyttömyyden oleellisen pahenemisen. Avainasemassa kysymykseen vastattaessa on oleellisuusvaatimuksen ja maksukyvyttömyyskäsitteen sisältö. Mainittua oleellisuusvaatimusta on lain esitöissä (HE 66/1988 s. 163) perusteltu seuraavasti: "Jotta aivan vähäiset, velkojien kannalta sinänsä merkityksettömät teot eivät tulisi rangaistaviksi velallisen ollessa jo maksukyvytön, tunnusmerkistössä on edellytetty, että teko pahentaa velallisen maksukyvyttömyyttä oleellisesti. Maksukyvyttömyyden aiheuttamisen yhteyteen ei tällaista lisärajoitusta ole otettu, koska maksukyvyttömyyden aiheuttava teko säännönmukaisesti pahentaa velallisen varallisuusasemaa oleellisesti." Oleellisuusvaatimuksen tarkoituksena näyttää siten olleen pikemminkin vähäisten, velkojien kannalta merkityksettömien tekojen jättäminen kriminalisoimatta kuin erityisen ankarien sovellutusedellytysten asettaminen. Konkurssioikeudellisen käsitteenmuodostuksen mukaisesti maksukyvyttömyydellä tarkoitetaan myös tässä yhteydessä sitä,

18 18 että velallinen muuten kuin tilapäisesti on kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Maksukyvyttömyyttä arvioitaessa ei oteta huomioon vain velallisen varoja ja velkoja, vaan myös hänen mahdollisuutensa hankkia tuloja ja muuta varallisuutta sekä saada luottoa. Tältä pohjalta oleellisuusarviointi näyttää itse asiassa koskevan lähinnä sitä, missä määrin omaisuuden luovutus vastikkeettomuutensa tai muun vahingollisuutensa vuoksi heikentää velallisen kykyä maksaa velkojaan -ottaen huomioon hänen varansa sekä ansio- ja luotonsaantimahdollisuutensa - eikä niinkään sitä, mikä luovutuksen vastikkeettoman osuuden arvo on suhteessa velallisen velkojen ja varojen erotukseen eli tämän ylivelkaisuuteen. Näin on asia etenkin kun otetaan huomioon, että ratkaisun tekeminen pääasiallisesti vastikkeettomuuden ja ylivelkaisuuden määrien vertailun perusteella merkitsisi sitä, että huomattavatkin lahjanluontoiset luovutukset voisivat jäädä esillä olevan säännöksen sovellutusalan ulkopuolelle velallisen ollessa varoihinsa nähden runsaasti velkaantunut. Tällainen tulkinta ei ole hyväksyttävä, ei oleellisuusvaatimuksen tarkoituksen valossa eikä muutoinkaan. Nyt omaksutun tulkinnan mukaisesti on ilmeistä, että yhtiöiden edellä kuvatut alihintaiset omaisuuden luovutukset etenkin ottaen huomioon yhtiöiden velan maksuun vapaasti käytettävissä olleet varat täyttävät velallisen epärehellisyyden sen

19 19 tunnusmerkistötekijän, joka edellyttää teon aiheuttavan velallisen maksukyvyttömyyden oleellista pahenemista.

20 20 KKO:1998:110 Konkurssirikos Diaarinumero: R97/375 Esittelypäivä: Antopäivä: Taltio: 3145 Maksukyvyttömän osakeyhtiön puolesta oli alihintaisella kaupalla luovutettu yhtiön koko vaihto- ja käyttöomaisuus läheisyhtiölle. Kysymys siitä, oliko teosta aiheutunut yhtiön maksukyvyttömyyden oleellinen paheneminen, ratkaistiin siltä pohjalta, missä määrin luovutus alihintaisuutensa vuoksi oli heikentänyt yhtiön kykyä maksaa velkojaan ottaen erityisesti huomioon sen velan maksuun vapaasti käytettävissä olleet varat. RL 39 luku 1 Rikoslain 39 luvun 1 :n 2 kohdan mukaisen velallisen epärehellisyysrikoksen tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää, että velallinen, joka tietää jo olemassaolevien tai odotettavien taloudellisten vaikeuksiensa perusteella tekonsa voivan vahingoittaa velkojiensa taloudellisia etuja, ilman hyväksyttävää syytä lahjoittaa tai muuten luovuttaa omaisuuttaan ja siten aiheuttaa

21 21 maksukyvyttömäksi tulemisensa tai oleellisesti pahentaa maksukyvyttömyyttään. Keskeinen kysymys asiassa koskee sitä, toteuttavatko edellä mainitut alihintaiset, osaksi vastikkeettomat omaisuuden luovutukset tunnusmerkistötekijän, jonka täyttyminen edellyttää, jos velallinen jo luovutushetkellä on maksukyvytön, teosta aiheutuvan maksukyvyttömyyden oleellisen pahenemisen. Avainasemassa kysymykseen vastattaessa on oleellisuusvaatimuksen ja maksukyvyttömyyskäsitteen sisältö. Mainittua oleellisuusvaatimusta on lain esitöissä (HE 66/1988 s. 163) perusteltu seuraavasti: "Jotta aivan vähäiset, velkojien kannalta sinänsä merkityksettömät teot eivät tulisi rangaistaviksi velallisen ollessa jo maksukyvytön, tunnusmerkistössä on edellytetty, että teko pahentaa velallisen maksukyvyttömyyttä oleellisesti. Maksukyvyttömyyden aiheuttamisen yhteyteen ei tällaista lisärajoitusta ole otettu, koska maksukyvyttömyyden aiheuttava teko säännönmukaisesti pahentaa velallisen varallisuusasemaa oleellisesti." Oleellisuusvaatimuksen tarkoituksena näyttää siten olleen pikemminkin vähäisten, velkojien kannalta merkityksettömien tekojen jättäminen kriminalisoimatta kuin erityisen ankarien sovellutusedellytysten asettaminen. Konkurssioikeudellisen käsitteenmuodostuksen mukaisesti maksukyvyttömyydellä tarkoitetaan myös tässä yhteydessä sitä,

22 22 että velallinen muuten kuin tilapäisesti on kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Maksukyvyttömyyttä arvioitaessa ei oteta huomioon vain velallisen varoja ja velkoja, vaan myös hänen mahdollisuutensa hankkia tuloja ja muuta varallisuutta sekä saada luottoa. Tältä pohjalta oleellisuusarviointi näyttää itse asiassa koskevan lähinnä sitä, missä määrin omaisuuden luovutus vastikkeettomuutensa tai muun vahingollisuutensa vuoksi heikentää velallisen kykyä maksaa velkojaan -ottaen huomioon hänen varansa sekä ansio- ja luotonsaantimahdollisuutensa - eikä niinkään sitä, mikä luovutuksen vastikkeettoman osuuden arvo on suhteessa velallisen velkojen ja varojen erotukseen eli tämän ylivelkaisuuteen. Näin on asia etenkin kun otetaan huomioon, että ratkaisun tekeminen pääasiallisesti vastikkeettomuuden ja ylivelkaisuuden määrien vertailun perusteella merkitsisi sitä, että huomattavatkin lahjanluontoiset luovutukset voisivat jäädä esillä olevan säännöksen sovellutusalan ulkopuolelle velallisen ollessa varoihinsa nähden runsaasti velkaantunut. Tällainen tulkinta ei ole hyväksyttävä, ei oleellisuusvaatimuksen tarkoituksen valossa eikä muutoinkaan. Nyt omaksutun tulkinnan mukaisesti on ilmeistä, että yhtiöiden edellä kuvatut alihintaiset omaisuuden luovutukset etenkin ottaen huomioon yhtiöiden velan maksuun vapaasti käytettävissä olleet varat täyttävät velallisen epärehellisyyden sen

23 23 tunnusmerkistötekijän, joka edellyttää teon aiheuttavan velallisen maksukyvyttömyyden oleellista pahenemista.

24 24 KKO:1997:28 Konkurssi - Konkurssin edellytykset - Maksukyvyttömyys Diaarinumero: S96/1330 Esittelypäivä: Antopäivä: Taltio: 1009 Velkoja, jonka saatavat eivät olleet erääntyneet, haki yhtiötä konkurssiin konkurssisäännön 6 :n 1 momentin f kohdan perusteella. Yhtiö oli lopettanut liiketoimintansa ja myynyt käyttö- ja vaihto-omaisuutensa lukuunottamatta velkojen panttina olevaa teollisuushallia. Kun jäljellä olleet varat eivät riittäneet kattamaan yhtiön velkoja, se asetettiin konkurssiin. KS 6 1 mom f kohta Asiassa on riidatonta, että yhtiön liiketoiminta on päättynyt tehdyn käyttö- ja vaihto-omaisuuden kaupan myötä. Tällaisessa tilanteessa on selvää, ettei yhtiö kykene maksamaan velkojaan niiden erääntyessä, elleivät yhtiöllä liiketoiminnan päättyessä olleet ja sen edellä mainitun kaupan kauppahintana

25 saamat rahavarat, liiketoiminnan päättymisen jälkeen yhtiön saamisille kertyvät suoritukset sekä käräjäoikeuden päätöksessä mainitun teollisuushallikiinteistön yhtiön velkojen vakuudeksi pantattu arvo riitä kattamaan yhtiön velkoja luottokustannuksineen. Yhtiön velat ovat esitettyjen tasetietojen mukaan olleet eli vajaa kolme kuukautta ennen tapahtunutta konkurssihakemuksen jättämistä noin markkaa. Yhtiöllä on samanaikaisesti ollut rahavaroja noin markkaa. Lisäksi yhtiöllä on ollut lainasaamisia noin markkaa ja myyntisaamisia noin markkaa. Yhtiö ei ole kuitenkaan esittänyt minkäänlaista kirjallista tai muutakaan luotettavaa selvitystä saamisilleen sittemmin kertyneistä suorituksista eikä saamistensa todellisesta arvosta. Yhtiön eräiden velkojen vakuutena olevan teollisuushallikiinteistön arvosta ei ole esitetty markkaa korkeampia arvioita lukuun ottamatta yhtiön itsensä ilmoittamaa hintapyyntöä, joka oli esitetty tuloksettomina päättyneissä myyntineuvotteluissa vuonna Korkein oikeus katsoo siten selvitetyksi, ettei kiinteistön arvo ole ollut ainakaan suurempi kuin markkaa. Kun yhtiön velat ovat näin ollen olleet selvästi suuremmat kuin edellä mainittujen rahavarojen määrä ja kiinteistön arvo yhteen laskettuina ja kun yhtiö ei ole esittänyt selvitystä liiketoimintansa

26 26 päättymisen jälkeen kertyneistä saamistensa suorituksista eikä vielä perimättä olevien saamistensa käyvästä arvosta, Korkein oikeus katsoo, että yhtiötä on pidettävä konkurssisäännön 6 :n 1 momentin f kohdassa tarkoitetuin tavoin maksukyvyttömänä.

27 27 ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS , PÄÄTÖSNUMERO 30, DNO R 04/996 Hovioikeus katsoo, että nyt kysymyksessä olevan S konsernin tytäryhtiöiden osalta taloudellista tilannetta on arvioitava lähtökohtaisesti kunkin yhtiön osalta erikseen. Arviota tehtäessä on kuitenkin otettava huomioon myös se, mikä vaikutus kunkin yhtiön taloudelliseen asemaan on ollut sillä, että ne ovat kuuluneet osana konserniin, jonka tarkoituksena on ollut voiton tuottaminen emoyhtiölle S Oy:lle. S Oy on rahoittanut huomattavassa määrin yksittäisten yhtiöiden toimintaa ja sen edun mukaista on ollut, että yhtiöiden toiminta on ollut pysyvästi kannattavaa. Koska S Oy on ollut koko syytteessä tarkoitetun ajanjakson vakavarainen, hovioikeus katsoo, että yksittäisten yhtiöiden tilapäisillä maksuvaikeuksilla ei edellä mainitut seikat

28 28 huomioon ottaen ole ollut ratkaisevaa merkitystä arvioitaessa niiden taloudellista tilannetta. Käräjäoikeuden tuomiossa on selostettu kunkin yhtiön taloudellista tilannetta. Se, että yhtiöillä on ollut jo useiden vuosien aikana veroja ulosotossa, ei vielä osoita, että yhtiöt olisivat olleet rikoslain 39 luvun 1 :ssä (769/1990) tarkoitetuissa taloudellisissa vaikeuksissa. Esitetystä selvityksestä ilmenee, että veroista on tehty maksusuunnitelmia ja että yhtiöt ovat maksaneet syytteessä mainittuna aikana huomattavia määriä veroja. Verojen osalta on siten ollut osittain kysymys enemmänkin maksuhaluttomuudesta kuin maksukyvyttömyydestä. Yhtiöissä erityisesti verovelkojen osalta noudatettu maksukäytäntö huomioon ottaen konkurssiuhkaiset maksukehotuksetkaan eivät vielä osoita, että yhtiöt olisivat

29 29 tuolloinkaan olleet taloudellisessa kriisissä. Liiketoiminnan kannattavuus on merkittävä seikka yhtiöiden taloudellista tilannetta arvioitaessa. Niin kauan kuin yhtiöiden liiketoiminta on tuottanut tuloja, joilla ne ovat pystyneet suoriutumaan kaikista velvoitteistaan, vaikka viivästysten jälkeenkin, yhtiöiden ei voida katsoa olleen rikoslain 39 luvun 1 :ssä tarkoitetuissa taloudellisissa vaikeuksissa. -- Käräjäoikeuden tuomion sivuilla 30 ja 31 on selostettu yhtiöiden rahaliikennettä ja todettu muun ohessa, että S Mj Oy on maksanut tilikauden aikana kaikkien muiden kustannusyhtiöiden toiminnasta aiheutuneet kulut, jotka on tasattu tilinpäätöksessä kustannusyhtiöiden kesken niiden liikevaihtojen mukaisessa suhteessa. Käräjäoikeuden tuomiossa on selostettu myös A-R Oy:n toimintaperiaatteita.

30 30 -- Käräjäoikeuden tuomiossa (s. 30 ja 31) on selostettu S konsernin liiketoimintaa ja siihen kuuluvien yhtiöiden rahaliikenteen perusteita. Kustannusyhtiöt ja markkinointiyhtiöt ovat liiketoiminnassaan olleet toisistaan riippuvaisia. S Mj Oy on maksanut tilikauden aikana kaikkien muiden kustannusyhtiöiden kulut, jotka on tilinpäätösten yhteydessä jaettu yhtiöiden liikevaihtojen mukaisessa suhteessa. Yhtiöt ovat tilikauden aikana lainanneet toisilleen rahaa ja maksaneet toistensa kuluja kunkin yhtiön käytettävissä olleiden varojen ja velkojen edellyttämällä tavalla. Ottaen huomioon, että S Oy on omistanut kaikkien yhtiöiden osakekannan ja että yhtiöiden liiketoiminnan yhteisenä tarkoituksena on ollut voiton tuottaminen S Oy:lle,

31 31 hovioikeus katsoo, että menettely on ollut liiketaloudellisesti perusteltua. -- Kustannusyhtiöiden liiketoiminnan käytyä kannattamattomaksi markkinointiyhtiöiden myyntisaamiset kustannusyhtiöiltä ovat kasvaneet. Koska markkinointiyhtiöiden liiketoiminta on ollut riippuvainen kustannusyhtiöiden liiketoiminnasta, hovioikeus katsoo menettelyn olleen tällaisessa tilanteessa liiketaloudellisesti hyväksyttävää. Syytteen 3.1 ja 3.2 kohdassa mainitut S Pj Oy:n S Mv Oy:ltä ja S Aj Oy:ltä olevat saatavat ovat perustuneet konsernin harjoittamaan liiketoimintaan. Myyntisaamisten kasvu on johtunut konsernin yhtiöiden perusliiketoiminnan loppuvaiheessa ilmenneistä taloudellisista vaikeuksista.

32 32 ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS , PÄÄTÖSNUMERO 156, DNO R 03/1359 Asiassa on kysymys siitä, onko lainananto tapahtunut ilman hyväksyttävää syytä, ja siitä, mistä alkaen lainananto on oleellisesti pahentanut KH Oy:n maksukyvyttömyyttä. S ja K ovat katsoneet osakeyhtiölain 12 luvun 7 :n 2 momentin säännöksen tarkoittavan mahdollisuutta rahanlainaukseen konsernin eri yhtiöiden välillä ja heillä olleen tällä perusteella hyväksyttävä syy luovuttaa KH Oy:n varoja ainakin asti. Osakeyhtiölain 12 luvun 7 :n 2 momentin (145/1997) mukaan yhtiö saa nataa rahalainan yhtiön lähipiiriin kuuluvalle, jos velallinen on yhtiön kanssa samaan

33 33 konserniin kuuluva osakeyhtiö ja laina perustuu liiketaloudellisiin syihin ja jos laina on tarkoitettu yksinomaan velallisen elinkeinotoimintaa varten eikä lainaaika ole tavanomaista pitempi. Yrityksen johto joutuu maksukyvyttömyystilanteessa kuitenkin ottamaan huomioon rikosoikeudelliset säännökset harkitessaan, minkälaiset toimenpiteet ovat mahdollisia velkojien oikeutta loukkaamatta. KH Oy:n varojen luovuttaminen AC Oy:lle, APP Oy:lle ja APK Oy:lle ilman turvaavia vakuuksia tai selvää todennäköisyyttä varojen takaisinmaksamisesta on vaarantanut KH Oy:n mahdollisuuksia vastata omista velvoitteistaan. Käräjäoikeuden tuomiossa selostetussa syytteessä mainituista AC Oy:n, APP Oy:n ja APK Oy:n taloudelliseen

34 34 tilanteeseen vaikuttaneista seikoista on pääteltävissä, että varojen takaisinmaksaminen on ollut vähintäänkin epävarmaa. Näin ollen hovioikeus päätyy siihen, että KH Oy:n varojen luovuttaminen on tapahtunut ilman hyväksyttävää syytä. Tätä johtopäätöstä ei muuta se seikka, että menettelyllä on tarkoitettu parantaa koko konsernin rahoitusasemaa. Syytteessä selostetuista KH Oy:n taloudellisen tilanteeseen vaikuttaneista seikoista on pääteltävissä, että yhtiö on ollut taloudellisessa kriisissä ja maksukyvytön jo ennen sen ensimmäisen tilikauden päättymistä. Maksukyvyttömyys, joka on vallinnut yhtiön toiminta-ajan loppuun saakka, on kaikkiaan ilmennyt yhtiön merkittävänä kannattamattomuutena, oman pääoman menettämisenä, jatkuvana velkaantumisena ja selvitystilan uhkana.

35 35 AC Oy:n ja mainittujen KH Oy:n sisaryhtiöiden velkaantuminen KH Oy:lle ei ole perustunut yksittäisiin lainapäätöksiin, vaan se on tapahtunut ja välisenä aikana pääasiallisesti siten, että KH Oy:stä on siirretty varoja muille mainituille yhtiöille toimintakulujen maksamista varten. Kun yksittäisiä varojen siirtoja ei ole selvitetty, luototusta on tarkasteltava syytteessä esitetyin tavoin kokonaisuutena. Luototus on oleellisesti pahentanut KH Oy:n maksukyvyttömyyttä. Velallisen epärehellisyyttä koskevien säännösten tarkoituksena on suojata velkojien etua, eikä osakeyhtiölain 12 luvun 7 :n 2 momentin säännöstä tässä asiassa voida S:n ja K:n tarkoittamin tavoin pitää KH Oy:n velkojiin kohdistetun teon laillistavana perusteena.

36 36

37 37

38 38

OSAKEYHTIÖN HALLINNON NEUVONTA KRIISITILANTEESSA. XLVI Asianajajapäivät Helsinki 10.1.2014. Asianajaja Ville Kotka

OSAKEYHTIÖN HALLINNON NEUVONTA KRIISITILANTEESSA. XLVI Asianajajapäivät Helsinki 10.1.2014. Asianajaja Ville Kotka OSAKEYHTIÖN HALLINNON NEUVONTA KRIISITILANTEESSA XLVI Asianajajapäivät Helsinki 10.1.2014 Asianajaja Ville Kotka Esityksen sisältö OYL:n huolellisuusperiaate ja vahingonkorvausvastuu Rikosoikeudellinen

Lisätiedot

KKO 2010:85. Velallisen epärehellisyys

KKO 2010:85. Velallisen epärehellisyys 1 KKO 2010:85 Velallisen epärehellisyys Tekoaikana voimassa olleen rikoslain 39 luvun 1 :n (769/1990) mukaan velallisen epärehellisyydestä tuomittiin muun muassa sellainen velallinen, joka tietäen jo olemassaolevien

Lisätiedot

Näytesivut. 10.1 Yleistä

Näytesivut. 10.1 Yleistä 10.1 Yleistä 10 YRITYSSANEERAUS Yrityssaneerausmenettelyä säätelee yrityssaneerauslaki (laki yrityksen saneerauksesta 25.1.1993/747). Lain tarkoituksena on yritystoiminnan tervehdyttäminen tai yrityksen

Lisätiedot

Maksukyvyttömyys/uhkaava maksukyvyttömyys/maksukyvyttömyys-perusteen puuttuminen (verorikkomus) linjauksena verosaatavien perinnässä

Maksukyvyttömyys/uhkaava maksukyvyttömyys/maksukyvyttömyys-perusteen puuttuminen (verorikkomus) linjauksena verosaatavien perinnässä Maksukyvyttömyys/uhkaava maksukyvyttömyys/maksukyvyttömyys-perusteen puuttuminen (verorikkomus) linjauksena verosaatavien perinnässä Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen- seminaari 8.5.2009 Ylitarkastaja

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

Vapauttava vs. langettava maksukyvyttömyys. Kaarlo Hakamies OTL, VT 8.5.2009

Vapauttava vs. langettava maksukyvyttömyys. Kaarlo Hakamies OTL, VT 8.5.2009 Vapauttava vs. langettava maksukyvyttömyys Kaarlo Hakamies OTL, VT 8.5.2009 RL 29:4.1 verorikkomus Maksukyvyttömyys verorikkomuksessa Joka hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyäjättäämuun

Lisätiedot

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009 1 Tapio Yli-Kovero Valituslupahakemus ja valitus Torikatu 27 13130 Hämeenlinna 050-61331 10.02.2010 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen

Lisätiedot

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 46): Kunnan vuoden 2015 talousarvion konsernitavoitteena on Kaartjärven Vesihuolto Oy:n osalta yhtiön toiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Jukka Mononen 1 27.4.2010

Jukka Mononen 1 27.4.2010 Verojen perintä Jukka Mononen 1 Verohallinto 1.1.2010 1 Pääjohtaja Veronkantokeskus Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö Verohallitus Tietohallinto Hallintopalvelu Verovirastot Jukka Mononen 2 Verohallinto

Lisätiedot

Saunasampo Oy:n toimitusjohtaja Tapio Yli-Kovero puh fax

Saunasampo Oy:n toimitusjohtaja Tapio Yli-Kovero puh fax 1 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelija Asiamies Vaatimus Kantelu Turun hovioikeuden tuomiosta Nro 1047, diaarinumero S 03/1096 takaisinsaanti konkurssipesään annettu 7.9.2004, joka on saanut lainvoiman 27.1.2005

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn?

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Esite keskeisimmistä asioista, jotka vaikuttavat yrittäjän mahdollisuuteen saada velkajärjestely. Samat ehdot ja ohjeet koskevat sekä pää että sivutoimisia

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 38/2002 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 43/2002 16.10.2002 Asia: Virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Päätös, johon haetaan muutosta Oikaisuvaatimus Johtava

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari Velkojan etujen tehokas valvonta Tarkista saatavan peruste, määrä ja korko Onko kyseessä saneerausvelka? Onko kyseessä

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus:

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus: LUOTTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, 86601 Haapavesi Y-tunnus: 0184872-4 Haapaveden Vesi Oy (jäljempänä Luotonottaja) Perustettava yhtiö 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki),

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), 2) Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, y-tunnus: 1446495-7 (jäljempänä NT) Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 Liite 2 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 Liite 2 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 Liite 2 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA ERITYISTARKASTUSKERTOMUKSEN RAKENNE Sisällysluettelo 1 Toimeksianto Laajaan tarkastuskertomukseen on tarkoituksenmukaista laatia sisällysluettelo.

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

HE 129/2009 vp. arpajaisverolakiin lisättäisiin väliaikaisesti lainkohdat, jotka kumottiin verotililain säätämisen

HE 129/2009 vp. arpajaisverolakiin lisättäisiin väliaikaisesti lainkohdat, jotka kumottiin verotililain säätämisen Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verotililain sekä eräiden muiden verotusta koskevien lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä arvonlisäverolain, ennakkoperintälain ja arpajaisverolain väliaikaisesta

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 Liite 3 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 Liite 3 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 Liite 3 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA ERITYISTARKASTUSKERTOMUKSEN RAKENNE Sisällysluettelo Laajaan tarkastuskertomukseen on tarkoituksenmukaista laatia sisällysluettelo. 1 Toimeksianto

Lisätiedot

Vahantajoen vesihuolto-osuuskunnan tilannekatsaus ja toimenpiteet

Vahantajoen vesihuolto-osuuskunnan tilannekatsaus ja toimenpiteet Kaupunginhallitus 428 17.11.2014 Kaupunginhallitus 32 26.01.2015 Kaupunginhallitus 126 30.03.2015 Vahantajoen vesihuolto-osuuskunnan tilannekatsaus ja toimenpiteet 849/72.722/2012 KAUPHALL 17.11.2014 428

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA OSAPUOLET. Ismo Syvähuoko ja Sport Aid Urheilulääkäriasema Oy. Ismo Syvähuoko perustettavan yhtiön lukuun [].

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA OSAPUOLET. Ismo Syvähuoko ja Sport Aid Urheilulääkäriasema Oy. Ismo Syvähuoko perustettavan yhtiön lukuun []. KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA OSAPUOLET Ismo Syvähuoko ja Sport Aid Urheilulääkäriasema Oy ja Ismo Syvähuoko perustettavan yhtiön lukuun [].2017 2(6) KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Ismo Syvähuoko

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

Uusi mahdollisuus: Onko sitä? Jari Leskinen Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus

Uusi mahdollisuus: Onko sitä? Jari Leskinen Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus Uusi mahdollisuus: Onko sitä? Jari Leskinen Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu Ainoa valtakunnallinen maksuton (puhelin)palvelu, joka auttaa varsinkin

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA MYYJÄ: Kauhavan kaupunki, y-tunnus 0208852-8 Kauppatie 109, 62200 KAUHAVA. OSTAJA: Eepee-Kiinteistöt Oy, y-tunnus 2285106-8 Osoite: PL 70, 60101 SEINÄJOKI. KAUPAN KOHDE: Kauhavan

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TALOUS JA TILINPÄÄTÖSILTA- PÄIVÄ 15.1.2013 PÄÄLAKIMIES ANU KÄRKKÄINEN

TALOUS JA TILINPÄÄTÖSILTA- PÄIVÄ 15.1.2013 PÄÄLAKIMIES ANU KÄRKKÄINEN TALOUS JA TILINPÄÄTÖSILTA- PÄIVÄ 15.1.2013 PÄÄLAKIMIES ANU KÄRKKÄINEN VARAINSIIRTOVEROLAIN UUDISTUS VARAINSIIRTOVEROLAIN UUDISTUS Voimaan 1.1.2013 (HE 125/2012) Muutoksia sovelletaan 1.3.2013 tai sen jälkeen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1 3186/03.06.02/2015 259 Teknisen toimen johtajan oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Valmistelijat / lisätiedot: Timo Kuismin, puh. 050 544 7261 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

1 Sopijapuolet. Juuan rengasvesiosuuskunta. 2 Kaupan kohde

1 Sopijapuolet. Juuan rengasvesiosuuskunta. 2 Kaupan kohde KAUPPAKIRJA LUONNOS 1 Sopijapuolet Myyjä: Ostaja: Juuan kunta Juuan rengasvesiosuuskunta 2 Kaupan kohde Kaupan kohteena on liiketoiminta (vesihuoltotoiminnan liikearvo) ja siihen liittyvä liitteen 1 kartassa

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Velkojan tulee olla ammattitaitonsa puolesta ammattimainen sijoittaja.

Velkojan tulee olla ammattitaitonsa puolesta ammattimainen sijoittaja. 1. SOPIMUS MULTIFIRE PÄÄOMALAINAN EHDOISTA SOPIJAPUOLET Velkoja Sijoittaja X (123456 1234) ( Yritys X ) Kotipolku 1 a 2 12345 Rahala Velallinen Hedgehog Oy 1920825 8 Vesannontie 9 A 00510 Helsinki 040

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS 7.8.2015 Osapuolet 1. Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4, 44100 Äänekosken 2. Rakennusliike Porrokki Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko KKO 2007:69 Työntekijän takaisin ottaminen Työnantaja ja työntekijä olivat tehneet

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.11.2016 Taltionumero 5073 Diaarinumero 3512/3/15 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 36/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 37/2012 8.6.2012 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, vahtimestari Virasto Korkeakoulu Korvausvaatimus Korkeakoulu on

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Kuntamarkkinat 2015 / Lakiklinikka Joonas Jännäri lakimies Tyypilliset yksityisoikeudelliset saatavat kunnissa Tyypillisiä

Lisätiedot

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1991 vp - HE 23 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan eräiden

Lisätiedot

Verotusmenettelyjen uudistus laajenee ennakonkantoon

Verotusmenettelyjen uudistus laajenee ennakonkantoon Verotusmenettelyjen uudistus laajenee ennakonkantoon Ennakonkanto Uusia säännöksiä sovellettaisiin ensimmäisen kerran yhteisön verovuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa, ja ennakon määräämistä koskevia

Lisätiedot

Calculare Oy Aamiaisseminaari 26.10.2009 Nina Heikkinen

Calculare Oy Aamiaisseminaari 26.10.2009 Nina Heikkinen Calculare Oy Aamiaisseminaari 26.10.2009 Nina Heikkinen otetaan käyttöön 1.1.2010 verohallinnon ylläpitämä veronmaksajakohtainen tili ensi vaiheessa koskee oma-aloitteisia veroja, joista yleisimmät ovat

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena RAHOITUSTARKASTUS OHJE 204.2 1(5) Antopäivä: 14.1.1994 Vaihde (90) 18 351 Voimassaoloaika: 14.2.1994 lukien toistaiseksi Sijoitusyhtiöille, joiden Korvaa ohjeen: arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89,

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

1992 vp - HE 40 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 40 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 40 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

Lisätiedot

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että:

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että: SULAUTUMISSUUNNITELMA Yhteisöpalvelut Oy, jäljempänä "Sulautuva Yhtiö", (Y-tunnus 2443672-2) ja Varainhoito Oyj, jäljempänä "Vastaanottava Yhtiö", (Y-tunnus 1918955-2) hallitukset ovat laatineet seuraavan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 16.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 16.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (5) 225 Oikaisuvaatimus autopaikkavuokrien korvaamista koskevasta viranhaltijapäätöksestä HEL 2015-000537 T 03 01 00 Päätös päätti hylätä Vallilan terveysaseman

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Julkisoikeus Valtiotieteellinen tiedekunta Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Viranomaisen vahingonkorvausvastuu Viranomaisen vahingonkorvausvastuusta on erilliset säännökset vahingonkorvauslaissa

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) JA HELEN OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] SISÄLLYS OSAPUOLET... 4 TAUSTA JA TARKOITUS... 4 1 KAUPAN KOHDE... 4 1.1 Liiketoiminta...

Lisätiedot

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ARVONMÄÄRITYSTILANTEITA 1. Luovutushinnan määrittäminen kauppa ulkopuolisen kanssa kauppa läheisten kanssa lahjan luonteiset kaupan lahjoitukset omien osakkeiden lunastus avioero-ositukset

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET

ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET HTSY Verohallinto 2.9.2014 2 (5) ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET Harmaan talouden selvitysyksikkö on tarkastellut ulosotossa vuosina

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 15 1 JOHDANTO 17. 1.1 Yleistä 17. 1.2 Velkajärjestelylain mukaisista käsitteistä 21

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 15 1 JOHDANTO 17. 1.1 Yleistä 17. 1.2 Velkajärjestelylain mukaisista käsitteistä 21 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 15 1 JOHDANTO 17 1.1 Yleistä 17 1.2 Velkajärjestelylain mukaisista käsitteistä 21 2 VELKAJÄRJESTELYN EDELLYTYKSET, ESTYMINEN JA ESTEET 25 2.1 Velkajärjestelyn edellytykset

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA [SANTASPORT PALVELUT] OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

1992 vp- HE 20 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1992 vp- HE 20 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1992 vp- HE 20 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi arvopaperipörssin välityksellä tapahtuvista arvopapereiden

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 30/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 33/2009 15.5.2009 Asia: Korvausvaatimus Oikaisuvaatimuksen tekijä: A Virasto: Korkeakoulu Korvausvaatimus: A:lle on maksettava 24

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Seuraamukset ja pakkokeinot Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Hyvitys (62 ) - Työnantaja irtisanoo, lomauttaa, osa-aikaistaa

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

28/03/2015 KONKURSSITAPAUKSET KENEN ON VASTUU?

28/03/2015 KONKURSSITAPAUKSET KENEN ON VASTUU? KONKURSSITAPAUKSET KENEN ON VASTUU? Mutku-päivät 25.3.2015 2 1 Padasjokelainen kierrätysyritys PP Recycling aiheuttaa onnettomuusvaaran Konkurssiin menneen ongelmajäteyrityksen tiloissa on tapahtunut useita

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tarvitseeko sijoittaja suojaa?

Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Raimo Husu Sijoittajan suojaaminen Suomessa Sijoittajien korvausrahaston (perustettu 1.9.1998) tarkoituksena on suojata ei-ammattimaisia piensijoittajia

Lisätiedot

Ajankohtaisia oikeustapauksia siviiliasioissa

Ajankohtaisia oikeustapauksia siviiliasioissa Ajankohtaisia oikeustapauksia siviiliasioissa Kuntamarkkinat 1092015 lakimies, OTK, TkL Sampsa Matilainen KKO 2015:58 Kiinteistön kauppa Laatuvirhe Kaupan purkaminen Maakaari A oli vuonna 2011 tehdyllä

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx LUOVUTUSSOPIMUS Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta ja Saimaan Kuitu Oy *** xx.6.2016 2 (7) 1 OSAPUOLET 1.1 Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5 Osoite: Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI 1.2. Savitaipaleen

Lisätiedot

HE 198/1996 vp. Laki. liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta

HE 198/1996 vp. Laki. liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta EV 195/1997 vp - HE 198/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi liiketoimintakiellosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on vuoden 1996 valtiopäivillä annettu

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 74

1988 vp. - HE n:o 74 1988 vp. - HE n:o 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien eläkelain 6 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Vuoden 1974 alusta ovat maatalousyrittäjien eläkelakiin sisältyneet

Lisätiedot

ILMOITUSKYNNYS, SYYTEKYNNYS, TUOMITSEMISKYNNYS

ILMOITUSKYNNYS, SYYTEKYNNYS, TUOMITSEMISKYNNYS ILMOITUSKYNNYS, SYYTEKYNNYS, TUOMITSEMISKYNNYS Poliisiammattikorkeakoulu 8.5.2017 Kihlakunnansyyttäjä Pohjanmaan syyttäjänvirasto ILMOITUSKYNNYS Ympäristönsuojelulaki 188 1 mom.: Valvontaviranomaisen tulee

Lisätiedot

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Johanna Aholainen 9.10.2014 Kelan tehtävät elatustukiasioissa Elatustuen myöntäminen ja maksaminen asiakkaan hakemuksesta Elatusavun periminen

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Ohje: Kohdissa 1 7 on esitetty tarjoajan soveltuvuutta koskevia pakollisia vaatimuksia. Tarjoaja vastaa kaikkiin

Lisätiedot