Vt 4 (E75) välillä Heinola - Jyväskylä - Oulu - Haaparanta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vt 4 (E75) välillä Heinola - Jyväskylä - Oulu - Haaparanta"

Transkriptio

1 RAPORTTEJA Vt 4 (E75) välillä Heinola - Jyväskylä - Oulu - Haaparanta Palvelutasolähtöinen kehittämisselvitys

2

3 Vt 4 (E75) välillä Heinola Jyväskylä Oulu Haaparanta Palvelutasolähtöinen kehittämisselvitys

4 RAPORTTEJA VT 4 (E75) VÄLILLÄ HEINOLA JYVÄSKYLÄ OULU HAAPARANTA PALVELUTASOLÄHTÖINEN KEHITTÄMISSELVITYS Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kansikuva: Aleksi Poutanen Painopaikka: Kuopio ISBN (painettu) ISBN (PDF) ISSN ISSN (painettu) ISSN (verkkojulkaisu) URN:ISBN:

5 Esipuhe Selvitystyö on osa niin sanotun uuden liikennepolitiikan soveltamista ja uusien periaatteiden mukaista tarkastelua. Perusperiaatteena on nostaa esiin keskeisimmät käyttäjätarpeet nyt ja tulevaisuudessa, johtaa niiden perusteella palvelutasotavoitteet, määrittää palvelutasopuutteet ja tuottaa laajaa keinovalikoimaa hyödyntävä kehittämispolku puutteiden poistamiseksi. Lähes 600 kilometriä pitkän yhteysvälin merkitystä ja kehittämistarpeita tarkasteltiin laajassa vuorovaikutuksessa. Työn kuluessa järjestettiin muun muassa alueellisia työpajoja ja yhteinen kehittämisseminaari sekä toteutettiin tapaustutkimus koko yhteysvälistä sekä tavaraliikenteen että joukkoliikenteen näkökulmista. Palvelutasotavoitteiden määrittelyvaiheessa tehtiin yhteistyötä Pitkien matkojen ja kuljetusten palvelutaso työn kanssa. Työssä testattiin myös laajasti erilaisten uusien aineistojen ja menetelmien hyödynnettävyyttä palvelutason kuvaamisessa. Valtatien 4 matka- ja kuljetusketjujen tarkastelut tehtiin sellaisella tarkkuudella, että voitiin rajata ne keskeiset käyttäjätarpeet, joihin voidaan vastata ainoastaan tai pääosin vain valtatietä kehittämällä. Haasteena on erityisesti vastata yhtä aikaa niin paikallisiin, valtakunnallisiin kuin kansainvälisiinkin tarpeisiin. Esitettävä toimenpideohjelma ei ole vaihtoehtoinen muulle liikennejärjestelmän kehittämiselle. Se voidaan nähdä edellytyksenä sille, että liikennejärjestelmä mahdollistaa pitkällä tähtäyksellä yhteysvälin laajan vaikutusalueen kilpailukyvyn ja kehittymisen. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Jukka Lehtinen Keski-Suomen Ely-keskuksesta. Työn ohjausryhmään kuuluivat hänen lisäkseen Päivi Nuutinen Liikennevirastosta, Pasi Pirtala Keski-Suomen Elykeskuksesta, Risto Leppänen ja Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksesta sekä Jorma Leskinen Lapin Ely-keskuksesta. Lisäksi tuloksia on käsitelty muun muassa Ely-johtajien kokouksissa. Työn konsultteina olivat Sito Oy ja Ramboll Finland Oy. Projektipäällikkönä oli Matti Romppanen Sito Oy:stä. Asiantuntijoina työhön osallistuivat muun muassa Mika Savolainen, Matti Jäntti ja Maija Ketola Sito Oy:stä sekä Erkki Sarjanoja, Jouni Lehtomaa ja Hanna Reihe Ramboll Finland Oy:stä.

6

7 Sisältö Selvityksen tausta, tavoitteet, rajaukset ja menetelmät... 2 Lähtökohdat... 8 Liikenne ja väylän nykytila... 8 Yhteysvälin rooli, käyttäjäryhmien tarpeet Jaksottelu käyttäjäryhmien pohjalta Keskeisten palvelutasotekijöiden määrittäminen Tavoitteet Yhteiskunnalliset ja koko yhteysväliä koskevat tavoitteet Alueelliset palvelutasotavoitteet Palvelutasoanalyysi Yhteysvälin tavoitetila Kehittämistoimenpiteet yhteysvälillä Talvihoidon yhtenäisyyttä parannetaan Liikennepalveluita kehitetään laajassa yhteistyössä Tarvitaan merkittäviä investointeja Toimintaympäristön muutoksiin reagoidaan jatkuvasti Yhteenveto ja johtopäätökset Liitteet Liite 1. Yhteenveto pitkiä matkoja ja kuljetuksia koskevista palvelutasotekijöistä Liite 2. Valtatien 4 tekninen tavoitetila

8 Selvityksen austa, tavoitteet, rajaukset ja menetelmät Liikennepoliittinen selonteko 2012 sisältää liikenneverkon kehittämisohje elman vuosille Kehittäyhteysvälit y misohjelmaan on nimetty keskeisten pääväylien suunnittelukohteiksi muun muassa valtatien 4 Jyväskylää Oulu ja Oulu Kemi. Tämän kehittämisselvityksen ohjelmointivaiheen alussa nähtiinn tarpeelli- tar- seksi ulottaa tarkastelu etelässä Lusiin ja pohjoisessa valtakunnan rajalle Haaparantaan. Yhteysvälin kastelu kokonaisuutena on perusteltua myös TEN-T ydinverkkopäätöksen vuoksi. Vaikka tarkkoja linjaukpuut- sia ydinverkon teknisistä tai palvelutasoon liittyvistä vaatimuksista ei ole tehty, t on yhteysvälillä selkeitä teita eikä se selvästikään vastaa ydinverkolta yleisesti odotettavaa tasoa.. Kuva 1. Tarkasteltava yhteysväli osana kattavaa verkkoa. 2

9 Työn tavoitteena oli laatia hieman alle 600 kilometriä pitkälle yhteysvälille palvelutasotavoitteet tarkastellen todellisten liikkumistarpeiden kautta yhteysvälin roolia sekä erilaisten matkojen jaa kuljetusten palvelu- palvelu- tasovaatimuksia. Palvelutasotavoitteiden ja todellisten tarpeiden kautta selvitettiin kehittämistarpeet tasotavoitteisiin nähden sekä luotiin kehittämispolku toimenpiteiden toteutukselle. Kuva 2. Palvelutasoajattelun punainen rautalanka yhteysvälisuunnittelussa. (Lähde: Palvelutasolähtöisyys lliikennejärjestelmätasoises- sa esisuunnittelussa) Uuden liikennepolitiikan periaatteiden mukaisesti työssä kiinnitettiin erityistä huomiota käyttäjätarpeiden kautta johdettujen palvelutasotavoitteiden määrittämiseen. Tavoitteet määritettiin vuorovaikutteisesti yhdes- aikaisellaa vuorovaikutuksella luotiin pohjaa usein ristiriitaistenkin tavoitteiden käsittelylle ja yhteisen tahtoti- sä käyttäjien sekä yhteysvälin vaikutusalueenn toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.. Suunnitteluprosessin lan muodostamiselle. Tämä oli kehittämispolun määrittämisen ohella työnn toinen keskeinen tavoite. Vaikka työssä tarkasteltiin suhteellisen laajasti muun muassa tien vaikutusalueen maankäyttöä, palveluja ja elinkeinoelämää, oli selvityksen painopiste valtatien kehittämistarpeissa. Palvelutasotarkasteluissaa rajaudut- tiin pääasiassa operatiiviseen ja reaktiiviseen tasoon. Eri liikennemuotojaa koskevien tarkastelujen lähtökoh- ke- tana oli arvioida liikennejärjestelmätason toimenpiteiden merkitystä ja mahdollisia m vaikutuksia valtatien hittämistarpeisiin. Eri liikennemuotojen kehittämistä ei siten käsitelty valtatien v kehittämisen vaihtoehtona eikä työn tavoitteena ollut tehdä liikennejärjesl telmätason esityksiä eri liikennemuotojen roolien muuttami- sesta. Liikennejärjestelmätason tarkasteluilla haettiin reunaehdot, joihin erittäin todennäköisesti voidaan vastata ainoastaan valtatien kehittämistoimenpitein. Selvityksen voidaan kuitenkin katsoa antaneen syöttei- tä myös palvelujen ja katuverkon kehittämiseenk n sekä lähtökohtia maakuntakaavatasoiseen suunnitteluun. 3

10 Kuva 3. Tarkastelutason rajaus. Työn lähtökohtana olivat yhteysvälin ja sen eri osien keskeiset matka- ja kuljetusketjut ja niiden edellyttämä palvelutaso nyt ja tulevaisuudessa. Tässä työssä solmupisteiksi käsitettiin Jyväskylän ja Oulun kohdat, joissa korostuvat laajat eri MALPE-osa-alueilla tehtävät tarkastelut sekä poikittaisliikenne. Tässä suunnitel- ja pal- massa korostuivat pitkämatkaisen liikenteen asettamat reunaehdot alueiden maankäytön, liikenteen velujen muulle kehittämiselle. Kuva 4. Työn viitekehikko. Työn keskeisenä periaatteena oli varmistaa, v että edettiin todellisten tarpeiden ja niistä johdettujen tavoittei- toimijoi- den kautta toimenpiteisiin. Tavoitteena oli pysyä niin kauan tarve- ja tavoitetasolla, että keskeisten den riittävän yhtenäinen näkemys yhteysvälin jaa sen osien merkityksestä ä nyt ja tulevaisuudessa oli löydetty. Tämän jälkeen voitiin edetä palvelutasopuutteiden määrittämisen ja niiden priorisoinnin kautta toimenpitei- 4

11 siin. Vasta kun keskeiset palvelutasopuutteet oli määritetty, voitiin tehdää aiempien suunnitelmien analyysi, uusien suunnittelutarpeiden määrittäminen ja toimenpiteidenn ohjelmointi. Kuva 5. Työn vaiheet. Työssä käytiin läpi kattavasti eri ekistereistä ja tutkimuksista saatavia tietoja. Näitä analysoimalla selvitettiin s muun muassa keskeisiä käyttäjäryhmiä, niidenn suhteellista määrää, ajallista vaihtelua ja väylän palveluta- yhteysväliselvityksissä. Perinteisten rekisterienn sekä liikennetutkimus- ja mittausaineistojen ohella työssä soa. Työn tavoitteenaa oli myös pilotoida erilaisien uusien aineistojen ja menetelmien hyödynnettävyyttä tarkasteltiin muun muassa Nokian HERE-järjestelmästä ja Volvon Dynafleet-ajonseurantajärjestelmästä saatavien tietojen hyödynnettävyyttä häiriötilanteiden ja todellisen ajonopeuden analysoinnissa. Molemmis- ta on saatavissa käyttökelpoista tietoa, mutta tulosten laajamittainen hyödyntäminen edellyttää vielä aineis- tojen keräämisen, hyödyntämisen ja j havainnollistamisen kehittämistä. Vuoropuhelun tavoitteena oli parantaa työskentelyä ja opputulosta hyödyntämälläh ä paikallistuntemusta, jalkauttamalla sidosryhmille uuden liikennepolitiikan periaatteita sekä parantamalla valtatieosuudelle määri- teltävien kehittämisperiaatteiden yleistä hyväksyntää. Sidosryhmät osallistutettiin työhön kahdessa vaiheessa, työn alussa sekä palvelutasotavoitteiden määritys- vaiheessa. Molemmat tilaisuudet pidettiin alueen laajuuden takia kahdella eri paikkakunnalla, Oulussa ja Jyväskylässä. Tilaisuuksiin kutsuttiin alueen maakuntaliittojen ja kuntien lisäksi mm. SKAL, poliisi, Linjamukaista autoliitto, kauppakamarit, ja palveluiden tuottajia. Työpajoissa esiteltiin uuden liikennepolitiikan lähestymistapaa ja käsiteltiin yhdessä sekä käyttäjiä ja käyttäjätarpeita että palvelutasotekijöitä ja tavoitteita. Työpajassa ei käsiteltyy kehittämistoimenpiteitä. Palvelutasotarkasteluja jaa tavoitteitaa esiteltiin lisäksi kaikille yhteisesti Äänekoskella järjestetyssä sidosryhmäseminaarissa. 5

12 Kuva 6. Sidosryhmäseminaari Äänekoskella. Käyttäjätarpeita selvitettiin aiempien suunnitelmien ja selvitysten sekä erilaisten tutkimusten perusteella hyödyntäen myös eri rekistereitä ja j asiantuntija-arvioita. Näin saatavaa tietoa tarkennettiin ja havainnollis- ja kuor- tettiin käyttäjähaastatteluilla sekä kartoittamallaa yksittäinen matka koko yhteysvälin y läpi linja-auton ma-auton kyydissä. Sekä linja-auto- että kuorma-automatkasta laadittiin erilliset julkaisut. Käyttäjävuorovai- Nämä kutuksella saatiin konkretisoivaa ja syventävää tietoa käyttäjien todellisista palvelutasotarpeista. tarpeet ovat erittäin moninaisia ja niihin vastaaminen edellyttää palvelutason kokonaisvaltaista tarkastelua. Kuva 7. Esimerkki linja-automatkalla esiin nousseesta käyttäjätarpeesta. 6

13 Yhteenveto: Työn taustalla on tarve tarkastella yhteysväliä kattavasti ja yhtenäisesti uuden liikennepolitiikan periaattein. Työn tavoitteet: 1. Luoda yhteinen näkemys väylän tavoitetilasta pitkällä aikajänteellä. 2. Määrittää perusteltu vaiheittainen etenemispolku nykytilasta tavoitetilaan. Työn painopisteenä olivat käyttäjätarpeisiin vastaamiseksi tarvittavat valtatien kehittämistoimenpiteet. Muita toimenpiteitä tarkasteltiin suhteessa niihin (reunaehdot). Työmenetelmissä korostuivat sidosryhmävuorovaikutus ja uudenlaiset aineistoanalyysit. Käyttäjävuorovaikutuksella haettiin uudenlaisia menetelmiä tiedon syventämiseksi ja konkretisoimiseksi. 7

14 Lähtökohdat Liikenne ja väylän nykytila Liikennemäärän vaihtelu tarkasteluosuudella on hyvin suuri. Valtatien nykyinen keskimääräinenn liikenne- määrä on pienimmillään Pyhäsalmella valtatienn 27 liittymän eteläpuolella (noin ajoneuvoa vuorokau-v Valtatie dessa) ja suurimmillaan Jyväskylän kohdalla ( ajon/vrk) ja Oulun kohdalla ( ajon/vrk). 4 on myös merkittävää raskaan liikenteen yhteys. Raskaan liikenteen l osuus on keskimäärin 11,5 prosenttia (5-26%) ja määrä vaihtelee välillä ajon/vrk. Kesällä liikennemäärä on keskimäärin 19 prosenttia vuoden keskimääräistä suurempi. Liittyvistä teistä vilkkaimpia ovat valtatie 9 Jyväskylässä ( ajon/vrk) ja valtatie 20 Oulussa ( ajon/vrk). Nykyliikenne on esitetty oheisessa kuvassa. Kuva 8. Nykyliikenne. Liikenne-ennusteela (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 13/2014). Ennusteen yhtenä lähtökohtana on Tilastokeskuk- sen vuoden 2012 väestöennuste, jossa asukasmäärän arvioidaan kasvavan vuodesta 2012 vuoteen 2030 vuosille 2030 ja 2050 on laadittu valtakunnallisen tieliikenne-ennusteen 2030 perusteel- Päijät-Hämeessä 6, Keski-Suomessa 5, Pohjois-Pohjanmaalla 9 ja Lapissa 0 prosenttia. Ennusteen mukaan liikenne kasvaa vuoteen 2030 mennessä 20,9-30, 9 prosenttia ja vuoteen 2050 men- nessä 29,1 51,1 prosenttia. Liikenne-ennusteet on esitetty oheisessa kuvassa. 8

15 Kuva 9. Liikenne-ennuste. Lähes 600 kilometrin pituisella valtatieosuudella on useita eri tietyyppejä, jotka ovat pääsääntöisesti muo- sekä dostuneet liikenteellisen tarpeen perusteella. Moottoritieosuudet ovat Jyväskylän J jaa Oulun kohdilla Kemin ja Tornion välillä. Lähes kaikki ohituskaistat ovat Lusin ja Pihtiputaan välillä. Oulun moottoritien poh- joisena jatkeena on leveäkaistatie. Myös nopeusrajoitus vaihtelee valtatieosuudellaa paljon. Vallitsevin kesänopeusrajoitus on 100 km/h. Pisimmät alle 100 km/h osuudet ovat Hartola-Joutsaa sekä Viitasaaren, Ala-Temmeksen ja Iin kohdat. Nopeusra- joitus on alle 80 km/h 18 kohteessa, jotka ovatt pääsäätöisesti taajamia tai t kylämäisiää kohteita. Pisin näistä on Iin kohta. Kemin ja Tornion välillä kesänopeusrajoitus on 120 k/h. Muuttuva nopeusrajoitus on Jyväsky- län moottoritien pohjoispuolella, Oulun kohdallaa sekä Kemin ja Tornion välillä. Monin paikoin tarkasteluosuudella liikennemäärä on niin pieni, ettei sillää ole merkittävää vaikutusta ajonoja iltapäi- peuksiin.. Osuuksilla, joilla on paljon päivittäistää työmatkaliikennettä, ajonopeudet laskevat aamun vän huipputuntien aikaan. Näitä ovat Jyväskylän ja Oulun kohtien ohella työssäkäyntialueidenn sisäiset osuudet, kuten Jyväskylä-Äänekoski tai Oulu-Ii. Tarkasteluosuuden vilkkaimman osuuden Oulujoen sillan kohdalla ajonopeudet laskevat aamuhuipputunnin aikaan selkeästi. Esimerkiksi keskiviikkona liikenteenn nopeus oli alimmillaan aamuhuipputunnissa 65 km/h (kuva 10). Ajonopeuksien laskun ohella suuret liikennemäärät aiheuttavat ongelmia liittyvälle liikenteelle. Tielle liittyminen on vaikeaa muun muassa Tikkakosken ja valtatien 13 liittymissä. 9

16 Kuva 10. Liikennemäärän vaikutus ajonopeuksiin Oulujoen sillan kohdalla. Tarkastelualueella tapahtui vuosina poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta lii- kenneonnettomuutta. Onnettomuuksista 41 johti kuolemaan. Yleisin onnettomuusto tyyppi henkilövahinko- onnettomuuksissa oli yksittäisonnettomuus, mutta kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa kohtaamison- le- nettomuus. Turvallisuustilanne on huonoin tieosuudella Oulu-Kemi ja siellä erityisesti Haukiputaan veäkaistatiellä. Kyseisellä tieosuudella myös turvallisuuden tunne koetaan huonoimmaksi, mikä tuli voimak- kaasti ilmi myös vuorovaikutuksen kautta. Yhteysvälin rooli, käyttäjäryhmien tarpeet Yhteysväli on keskeinen osa kansainvälistä TEN-t-verkkoon kuuluvaa liikennekäytävää, joka toimii yhteyte- luon- nä etelän suunnasta Pohjois-Suomeen, Ruotsiin, Norjaan sekä Luoteis-Venäjälle. Barentsin alueen nonvarojen hyödyntäminen sekä siihen s liittyvät investoinnit ja j kuljetuksett lisäävät tulevaisuudessa tien mer- kitystä entisestään. Väylä toimii myöss yhteytenä pohjoises- ta Pietarin. Valtatie 4 tulee olemaan erittäin merkittävä osa kansainvälisiä kuljetuskäytäviä ja merkitys tuleee jatkossa kasvamaan muun muassa koillisväylän avautumisen myö- tä. Yhteysvälillä on selkeä kansainvälisesti tunnustettu rooli. Valtatien 4 kehittäminen on priorisoitu ja siihen on sitou- rooli ja duttu TEN-siihen liittyvät tulevaisuuden mahdollisuudet asettavat ratkaisun yhteydessä. y Kansainvälinen yhteysvälin kehittämiselle nykyistenn käyttäjätarpeiden ja nykyliikenteeseen pohjautuvien ennusteiden ohella merkit- väylän täviä lisävaatimuksia. Osana O TEN-t kuljetuskäytäville. Henkilöliiken- teessä valtatie yhdistäää suuria keskuksia ja toimii erittäin ydinverkkoa tulee luoda pohjaa uusille merkittävänä paikallisenn ja seudullisen liikenteenn välittäjä- merkitys matkailun ja sen kehittämisen näkökulmasta. Henkilö- ja tavaraliikenteelle ei ole suoraa raideliikennetar- jontaa yhteysväleillä Lahti-Jyväskylä ja Jyväskylä-Oulu. nä. Pitkän matkan henkilöliikenteessää korostuu yhteysvälin Kuva 11. TEN-t verkko Suomessa. Lähde Liikennevirasto. 10

17 Yhtenä lähtökohtana yhteysvälin ja sen eri osien roolin määrittämisessää ovat maantieteelliset realiteetit ja niiden vaikutukset liikkumiseen. Kun aikaetäisyys kasvaa yli tuntiin, vähenee päivittäinen liikkuminen erittäin voimakkaasti. Tämä tarkoittaa tarkasteltavalla yhteysvälillä sitä, että ainoastaan Oulun ja Kemin välillä on merkittävästi työssäkäyntialueiden välistä päivittäistä päästää päähän kulkevaa työmatkaliikennettä. Aluerakenteesta johtuen työmatkaliikenteen suhteellinen osuus on suuri Jyväskylän ja Oulunn seuduilla. Molempien kaupunkien eteläpuolella myös poikittaisliikenteen ja muiden kuin valtatien 4 suuntien liikenteen merkitys on erittäin suuri. Kuva 12. Keskuskaupunkeihin suuntautuva työssäkäynti (Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva -työ). Yhteysvälin kansallisen roolin määrittämisessää hyödynnettiin vaikutusalueen liikennejärjestelmäsuunnitel- mu- mia ja muita selvityksiä, joissa on tarkasteltu ihmisten liikkumista ja elinkeinoelämän kuljetuksia (muun assa ALLI-työn yhteydessä tehtyjä tarkasteluja). Näitä on yhdistetty tämän työn yhteydessä tehtyihin liiken- ne- ja kuljetusmäärätarkasteluihin. Erittäin keskeisessä roolissa oli myös sidosryhmä- ja käyttäjävuorovaiku- ajallisen tus. Työssä on painotettu aiempaa vahvemminn erilaisten käyttäjäryhmie en osuuksienn ja liikenteenn vaihtelun tarkasteluja. Tällä on haettu liikenteen kokonaismäärän rinnalle tietoa siitä, millaiset liikkumis- ja kuljetustarpeet missäkin korostuvat. Tavaraliikenne Valtatie 4 on pääradan ohella Suomen keskeisin pohjois-etelä suuntainen kuljetuskäytävä. Tavaraliiken- joi- teen määrä on yhteysvälin hiljaisimmillakin osuuksilla suuri. Työn yhteydessä ei noussut esiin tekijöitä, den perusteella voitaisiin olettaa tavaraliikentet en jatkossa vähentyvän. Sen sijaan raskaan liikenteen kas- vua pidettiin erittäin todennäköisenä. Ainoastaan yhdistettyjen kuljetusten mahdollinen uudelleen käynnis- ainakaann lähivuosina eikä se kääntäisi liikenteen kasvutrendiä. Sidosryhmätilaisuuksissa nousi esiin muun tyminen voi hieman vaikuttaa raskaan liikenteen määrään, mutta sitäkään ei pidetä kovin todennäköisenä muassa seuraavia raskaan liikenteen lisääntymiseen tekijöitä: toimituksille asetettujen vaatimusten muuttuminen (lyhyemmät toimitusajat ja pienemmät yksikkö- toimitukset) kuljetusten aikatauluvaatimusten tiukentuminen kumipyöräliikenteen joustavuus raideliikenteen joustamattomuus 11

18 kumipyöräliikenteen kustannustehokkuus kansainvälisten kuljetusten lisääntyminen (mm. Pohjois-Norjan jaa Pohjois-Ruotsin jakelu, kaivoskul-k jetukset, Barentsin alue, koillisväylä). Rautatieliikenne rajan yli on nykyisin hyvin vähäistä, enimmilläänkin vainn muutamia satojatuhansia tonneja vuodessa. Ainakin osasyynä tilanteeseen on sähköistyksen puuttuminenn Laurila-Tornio rataosaltaa ja puutmutta säh- teet Haaparannan ratapihalla. Suomalaisen raideleveyden rata Ruotsin puolelle on olemassa, köistyksen puuttumisen takia radalla on käytettävä dieselkalustoa. Suomen ja Ruotsinn liikennevirastot selvit- televät mahdollisia ratkaisuja ongelmaan yhdessä kaupunkien kanssa. Rautatieliikenteen vilkastuminen tuskin vaikuttaisi suuresti rajan yli suuntautuvaan kuorma- kerralla autoliikenteeseen, sillä kuljetettava tavara on erityyppistä. Rautateitse kuljetetaan suuria määriä muutamaan harvaan kohteeseen. Kuorma-autoliikenteen reitit hajautuvatt laajalle alueelle. Kuva 13. Tavaraliikenteen määrät Suomen tie- ja rataverkolla. 12

19 Aineistoanalyysien, aiempien palvelutasoselvitysten ja työn yhteydessä käydyn vuorovaikutuksen perusteella tehtiin heti alustavien tarkastelujen perusteella havainto, ettei palvelutasotekijöiden näkökulmasta ole kovinkaan suurta eroa eri kuljetettavien tavaralajien suhteen. Kaikki kuljetukset ovat aikataulutettuja ja edellyttävät hyvää matka-ajan ennakoitavuutta. Koko yhteysvälillä on nyt ja tulevaisuudessa erittäin suuri merkitys sekä kansainvälisen että kansallisen logistiikkajärjestelmän osana. Tämä tulee asettamaan yhtenäiset palvelutasovaatimukset koko tarkastelujaksolle riippumatta siitä, missä ympäristössä väylä kulkee tai millainen on henkilöliikenteen profiili. Kuljetusketjujen näkökulmasta käyttäjätarpeet ovat väylän toimivuuden kannalta; joustava liittyminen, tasainen ajonopeus ja matka-ajan minimointi. Matka-ajan ennakoitavuuden merkitys on sekä kustannustehokkuuden että toimitusvarmuuden kannalta oleellinen. Kaikki ennakoimattomat häiriöt ovat kuljetusten näkökulmasta ongelmallisia, koska häiriöiden vaikutukset kumuloituvat logistiikkaketjuissa. Tämä korostuu etenkin niillä yhteysväleillä, joilla työ- ja lepoaikalainsäädännön asettamat rajat ovat lähellä maksimimatkaaikaa. Ennakoimaton matka-ajan viive voi edellyttää lakisääteisen tauon pitämistä juuri ennen suunniteltua kuljettajan vaihtoa tai terminaaliin saapumista. Tarkastelujaksolla tämä korostuu välillä Jyväskylä-Oulu. Kuljettajan näkökulmasta matka-ajan ennakoitavuuden ohella korostuvat vastaavat tekijät kuin pitkillä henkilöliikenteen matkoilla, kuten muun muassa mukavuus ja turvallisuus. Tarpeet liittyvät erittäin laajasti erilaisiin tekijöihin, kuten tien kuntoon ja kunnossapitoon, valaistukseen ja tienvarsipalveluihin. Tämän työn vuorovaikutuksen yhteydessä kuljettajien näkökulmasta nousivat esiin erityisesti liukkaudentorjunta ja tienvarsipalveluiden soveltuminen työ- ja lepoaikalainsäädännön edellyttämien taukojen pitämiseen. Ammattiliikenteen näkökulmasta valtatie on liikenteen välittämisen lisäksi työympäristö, joka tuo vaatimuksia myös työturvallisuuden sekä työssä jaksamisen ja viihtymisen näkökulmasta. Henkilöliikenne Henkilöliikenteen näkökulmasta yhteysvälin rooli on sekä käyttäjätarpeiden että valtakunnallisen merkittävyyden näkökulmasta huomattavasti monimuotoisempi kuin tavaraliikenteen. Tieliikenne on pääasiassa paikallista ja seudullista. Pitkämatkaista liikennettä on vähän suhteessa lyhytmatkaiseen ja se muodostuu pääosin vapaa-ajanmatkoista. Tarkasteltavalla yhteysvälillä pitkiä työperäisiä matkoja on suhteellisesti eniten väleillä Oulu-Kemi ja Lusi-Jyväskylä. Oulun ja Kemin välillä on myös paljon päivittäisiä työmatkoja. Jyväskylän ja Oulun välillä työperäisiä matkoja on etäisyydestä johtuen erittäin vähän. Pohjois-Pohjanmaalta ja Lapista pääkaupunkiseudulle suuntautuvilla työperäisillä matkoilla käytetään pääasiassa lento- ja junaliikennettä. Jyväskylän ja pääkaupunkiseudun välisessä liikenteessä henkilöautolla tehty kokonaismatka-aika on kilpailukykyinen joukkoliikenteen kanssa, mikä lisää työperäisten matkojen suhteellista osuutta yhteysvälillä. (kuvat 14 ja 15) 13

20 Kuva 14. Maakuntien välisten matkojen kulkumuoto- ja matkantarkoitusjakaumat (HLT 2012). 14

21 Pohjakartta Karttakeskus L4356 Tie- ja rataverkot LiikennevirastoL Kuva 15. Minimimatka-aikojen vertailua eri kulkumuodoilla. k Linja-autoaikataulut lähde Matkahuolto, juna-aikataulut lähde VR ja lentolii- kenteen aikataulut lähde Finavia. Solmupisteissä (Jyväskylän ja Oulun kohdat) käyttäjätarpeissa korostuvat paikallisenn ja seudullisen liikenvälittäjinä, v teen vaatimukset. Valtatiet toimivat molemmillaa kaupunkiseuduilla keskeisinä työmatkaliikenteen mikä korostaa työperäisten matkojen matka-ajan minimointitarpeita. Valtatien rooli kaupunkiseutujen kes- asu- keisimmillä kasvualueilla on erittäin merkittävä ja kehittämisvaatimukset ovat osa laajaa maankäytön, misen, palvelujen ja elinkeinotoiminnan kokonaisuuden kehittämistä. Valtatien kansainvälinen ja valtakun- ovat pääosin seurausta paikallisesta liikkumisesta ja sen kasvusta. Käytännössä K solmupisteiden osalta nallinen rooli luo vaatimuksille tiettyjä reunaehtoja, jotka tulee ottaa huomioon. Kuitenkin kehittämistarpeet käyttäjätarpeet ja niiden pohjalta määritettävätt kehittämistavoitteet linjataan seudullisissa suunnitelmissa. Tämän selvityksen aikana molemmilla kaupunkiseuduilla on käynnissää yleiskaavatasoinen liikennejärjes- sovite- telmäsuunnittelu, jossa valtatien roolia tarkastellaan osana liikennejärjestelmää ja kehittämistarpeet taan yleiskaavojen vaatimuksiin. 15

22 Henkilöliikenne rautateitse Suomen ja Ruotsin välillä olisi mahdollista siten, että vaihto ruotsalaisesta junasta suomalaiseen ja päinvastoin tapahtuisi Haaparannan asemalla. Sähköistyksen valmistuttua osa nyt Ouluun jäävistä henkilöjunista voisi jatkaa Tornioon saakka. Yhteenveto: Valtatien 4 rooli osana TEN-t ydinverkkoa tuo kehittämiselle vaatimuksen toimia uudenlaisen kehityksen mahdollistajana. Tavaraliikenteen tarpeet ovat yhteneväiset koko yhteysvälillä ja luovat reunaehdot, jotka tulee ottaa huomioon koko yhteysvälillä. Henkilöliikenteessä lyhytmatkainen liikenne korostuu ja valtatien rooli vaihtelee huomattavasti yhteysvälin eri osissa. Jaksottelu käyttäjäryhmien pohjalta Valtatien jaksottelu tehtiin yhteysvälin roolin ja käyttäjätarpeiden pohjalta. Jaksottelun tavoitteena oli määrittää käyttäjätarpeiden kannalta homogeeniset osuudet, joille voidaan johtaa keskeisten palvelutasotekijöiden kautta palvelutasotavoitteet. Jaksottelussa ei otettu huomioon väylän nykytilaa tai tämän hetken puutteita. Tavaraliikenteen näkökulmasta ei nähty tarpeelliseksi tehdä yhteysvälin jaksottelua. Vaikka yhteysvälillä myös tavaraliikenteen määrä vaihtelee huomattavasti, ovat tarpeet ja niistä johdettavat keskeiset palvelutasotekijät yhtenäiset koko yhteysvälillä. Jaksottelun pohjaksi tehtiin keskimääräisen liikennemääräkuvaajan lisäksi erilaisia liikenteen ajallista vaihtelua kuvaavia tarkasteluja, joilla päästiin kiinni matkan tarkoitukseen (kuva 16). Esimerkiksi tuntivaihtelut kuvaavat työmatkaliikenteen suhteellista osuutta, vuorokausivaihtelut ja kausivaihtelut lomaliikenteen osuutta. Näin voitiin karkeasti arvioida matkantarkoitusjakaumaa eri yhteysväleillä. 16

23 Kuva 16. Esimerkkikuva tarkastelun yhteenvedosta. Karttakeskus L4356. Analyysien perusteella yhteysväli jaettiin karkeasti kahdeksaan jaksoon: Lusi - Vaajakoski Jyväskylän kohta Jyväskylä - Äänekoski Äänekoski - Liminka Oulun kohta Oulu - Ii Ii - Kemi Kemi Haaparanta. Samaan aikaan jaksottelun kanssaa määritettiin neljä erilaistaa liikenteellistä profiilia, joihin yhteysvälin jokai- nen jakso voidaan liittää. Profiilit nimettiin sen mukaan, millainen liikenne korostuu: Tavara-, poikittais- ja paikallisliikennejakso (solmukohta) Tavara-, asiointi- ja pendelöintijakso Tavara-, pendelöinti- ja vapaa-ajanliikenteen jakso Tavara- ja vapaa-ajanliikenteen jakso. 17

24 Kuva 17. Sidosryhmätyöpajojen pohjaksi laadittu yhteenvetoo yhteysvälin jaksottelusta ja keskeisistä palvelutasotekijöistä. Karttakeskus L4356. Vaikka kaikilla yhteysvälin osilla on kaikkia matkatyyppejä, haluttiin profiilien kuvauksissa tuoda esille eroja eri yhteysvälin osilla. Lähtökohtanaa oli korostaa yhteysvälin sisäisiä eroja, joten profiilikuvauksiaa ei voida käyttää suoraan esimerkiksi eri liikennemuotoja tai eri väyliä käsittävissä liikennejärjestelmätasoisissa tar- vaikka kasteluissa. Kaikkiin profiilikuvauksiin tuotiin mukaan tavaraliikenne, jotta sen rooli ei jää taustalle, jaksottelu tehtiin ainoastaan henkilöliikenteen perusteella. Poikittais- ja paikallisliikennejaksoilla korostuvat sekä valtatien 4 ulkopuolelta tulevat liikennevirrat että ly- työ-, os- hytmatkainen asiointi- ja työmatkaliikenne. Asiointi- ja pendelöintijaksoilla korostuvat seudullinenn tos- ja asiointiliikenne. Vapaa-ajan liikenteen jaksoilla korostuvat viikonloppuihin ja loma-aikoihin ajoittuvat mökki- ja lomamatkat. Pendelöinti- ja vapaa-ajanliikenteen jaksolla näkyvät selkeästii sekä päivittäisen työ- matkaliikenteen että lomaliikenteenn tuomat ajalliset vaihtelut. Keskeisten palvelutasotekijöiden määrittäminen Palvelutasotekijöiden tarkastelu ja määrittely perustuvat sekä aiemmin että e työn aikana tehtyihin valtakun- palvelu- nallisiin selvityksiin. Keskeisin näistä on työnn aikana käynnissä ollut pitkämatkaisen liikenteenn tasotekijöiden määritystyö, jonka välituloksia pilotoitiin myös tässä työssä. Tarkemmat valtakunnalliseen selvitykseen pohjautuvat määrittelyt pitkien matkojen ja kuljetusten palvelutasotekijöistä on esitetty liittees- sä 1. 18

25 Kuva 18. Pitkämatkaisen liikenteen palvelutasotekijät. Kuten aiemmin on esitetty, tavaraliikenteen palvelutasotekijöille ei löydetty jaksotteluperusteita, vaan ne ovat yhtenäiset koko yhteysvälillä. Henkilöliikenteen näkökulmasta tehtiin palvelutasotekijöiden valinnassa v tietoisesti karkeat yleistykset, jotta eri jaksojen liikenteen koostumus voitiin ottaa huomioon ja eri käyttäjälähdettiin ryhmien tarpeet saatiin tuotua esiin. Vaikka kaikki palvelutasotekijät ovat tärkeitä kaikilla matkoilla, tässä työssä siitä, että tietyillä matkoilla korostuvat eri tekijät. Esimerkiksi matka-aika korostuu säännöllisillä työperäisillä matkoilla ja loma- ja vapaa-ajan v matkoilla korostuu mukavuus, joka on erittäin laaja ja subjektiikäsitettiin vinen käsite. Tässä yhteydessä ei lähdetty tarkemmin määrittelemään mukavuuden sisältöä, vaan se laajasti eri tekijöinä (mm. tienvarsipalvelut, stressittömyys, helppous), joiden merkitys korostuu matka- yhteys- ajan minimoinnin sijaan. Palvelutasotekijöitä hyödynnettiin siis jaksojen erojen e esiintuomisessa tällä välillä. Määrityksiä tai johtopäätöksiä ei ole millään lailla vertailtu tai yhtenäistettyy muiden yhteysvälien kanssa. Koko yhteysvälillä korostuvat turvallisuus ja ennakoitavuus. Myös hallittavuus on koko yhteysväliä kos- keva palvelutasotekijä, mutta sillä on huomattavasti vähäisempi merkityss kuin turvallisuudella ja ennakoita- vuudella. Osittain hallittavuus on sisällä s myös ennakoitavuudessa, koskaa hyvä hallittavuus (matkan aikana saatavan informaation pohjalta tehtävät ratkaisut) parantaa myös ennakoitavuutta vähentämällää tarvetta varautuaa viivästyksiin. Lusi-Vaajakoski: Keskeisimpiä palvelutasotekijöitä mukavuus (ja matka-aika) Jakso on yksi Suomen merkittävimmistä matkailu- ja mökkiliikenteen yhteyksistä. Liikennemäärältään yh- koostuu teysväli vastaa väliä Ii-Kemi, mutta liikenteen ajallisen vaihtelun perusteella yhteysvälin liikennee huomattavasti voimakkaammin viikoittaisesta vapaa-ajan liikenteestä. Tämä T johtuu pääasiassa siitä, että aluekeskusten (Lahti ja Jyväskylä) ) välillä on vähän päivittäistä työmatka- tai asiointiliikennettä. Yhteysvälin maankäyttö on suhteellisen vähäistä eikä sillä ole vahvoja asutus- tai työpaikkakeskittymiä, mikä osaltaan vaikuttaaa siihen, että työperäisen liikenteen määrä suhteessa vapaa-ajann liikenteeseen on vähäistä. Koska Jyväskylän ja pääkaupunkiseudunn välisessä liikenteessä henkilöauto on matka-ajaltaan kilpailukykyinen joukkoliikenteen kanssa, välillä on pitkämatkaista työasiamatkaliikennettä. Mökki- jaa matkailuliikenteessä korostuu mukavuuden merkitys. Työasiamatka aliikenne nostaa matka-ajan merkitystä yhteysvälin palvelu- tasotekijänä. 19

Valtatie 4. Mitä eväitä Palvelutasolähtöinen kehittämisselvitys antoi?

Valtatie 4. Mitä eväitä Palvelutasolähtöinen kehittämisselvitys antoi? Valtatie 4 Mitä eväitä Palvelutasolähtöinen kehittämisselvitys antoi? 23.10.2014 Mistä selvityksessä on kysymys? Käyttäjätarpeisiin pohjautuva tarkastelu lähes 600 km pitkälle yhteysvälille Työn keskeiset

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Tässä raportissa esitetään Liikennepoliittisen selonteon päätökset liikenneverkon kehittämisestä 2012 2022. esipuhe Pitkäjänteinen liikenneverkon kehittämisohjelma

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje 13 2013 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA tä Liikenneviraston ohjeita 13/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Markku Nummelin Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Raportteja 70 2013 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Juankoski Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Juankoski RAPORTTEJA 70 2013 KUOPION SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA JUANKOSKI

Lisätiedot

Palvelutasolähtöisyys liikennejärjestelmätasoisessa

Palvelutasolähtöisyys liikennejärjestelmätasoisessa 31 2014 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Palvelutasolähtöisyys liikennejärjestelmätasoisessa esisuunnittelussa TYÖOHJELMAVAIHE Tehtävät, kytkennät ja rajaukset suunnitelmalle TARVEANALYYSI Tarpeet,

Lisätiedot

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi 2 2014 liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi Valtatien 20 Oulu Korvenkylähankkeen jälkiarviointi Liikenneviraston suunnitelmia 2/2014 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta 2007 Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Selvitys Hämeen tiepiiri, Hämeen

Lisätiedot

Valtatie 18 yhdistää kolme maakuntaa

Valtatie 18 yhdistää kolme maakuntaa VALTATIE 18 KESKELLÄ SUOMEA YHDISTÄÄ JA KANSAINVÄLISTÄÄ VALTATIE 18 SEURANTATYÖRYHMÄ Keski-Suomen tiepiiri ja Vaasan tiepiiri Keski-Suomen liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan liitto Jyväskylä-Vaasa

Lisätiedot

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta LAUSUNTO 2012 09 19 Tieokas Markku Sakari Meriluoto Onnenlaakso Puutarhatie 24 A 18 FIN 16100 UUSIKYLÄ m. 045 651 9808 markku.meriluoto@ti eokas.fi www.tieokas.fi Y tunnus 1516503 5 Alv.rek. VIITE Päijät

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Julkaisulupa:03042 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus PL 233 40101 JYVÄSKYLÄ Puhelinvaihde (014) 624 211 Jyväskylän kevyen

Lisätiedot

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli 18731 Kiiminkijoki 848 849 Kiiminki 18715 20 848 Oulu-Kemi rautatie Jäälinjärvi Haukiputaan kunta 4 Kuivasjärvi Yrityspuisto Jääli Välikylä Oulu Pyykösjärvi Oulujoki

Lisätiedot

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Julkaisuluvat: Pohjakartat Maanmittauslaitos, lupa nro 20/MYY/07 Pohjakartat

Lisätiedot

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Outokummun kaupunki Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma 04/2011 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

3 Liikkumisen kehittäminen

3 Liikkumisen kehittäminen 3 Liikkumisen kehittäminen Kestävän liikkumisen edistämismahdollisuudet kaupan alalla Sara Lukkarinen & Kaisa Kauhanen, Motiva Oy Erica Roselius & Mari Pitkäaho, Ramboll Finland Oy Taustaa ja käsitteet

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Turku Lieto selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista liedossa Valtatie 10 toimii Turun seudulla pitkämatkaisen ja seudullisen liikenteen välittäjänä. Se on Varsinais- Suomen ja Hämeen keskusten välinen

Lisätiedot

Kevyen liikenteen suunnittelu

Kevyen liikenteen suunnittelu Tielaitos Kevyen liikenteen suunnittelu Liikennetekniikka Helsinki 1998 TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka Kevyen liikenteen suunnittelu Tielaitos TIEHALLINTO Helsinki 1998 ISBN 951-726-431-3 TIEL 2130016

Lisätiedot

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri PL 1117 (Kirkkokatu

Lisätiedot

TENONLAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA RANTAOSAYLEISKAAVAT DEANULEAGI OVDDIDANPLÁNA JA GÁDDEOASSEOPPALAŠLÁVAT

TENONLAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA RANTAOSAYLEISKAAVAT DEANULEAGI OVDDIDANPLÁNA JA GÁDDEOASSEOPPALAŠLÁVAT Kehittämissuunnitelma 2020 67030427 22.11.2004 Tarkistettu, kunnanvaltuuston päätös 21.12.2004 50 Utsjoen kunta i ESIPUHE Kehittämissuunnitelmaraportti on osa Tenojokilaakson kehittämissuunnitelma ja

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS Päivämäärä 28/05/2013 Laatijat Tuomo Pöyskö & Antti Heikkinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 OULU P +358 20 755 7070 F

Lisätiedot

Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla

Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla WSP LT-Konsultit Oy Päijät-Hämeen liitto Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 2 SISÄLTÖ ESIPUHE

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välille Hamina - Vaalimaa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välille Hamina - Vaalimaa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välille Hamina - Vaalimaa Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

Priorisointi vaikuttavuuden perusteella

Priorisointi vaikuttavuuden perusteella 9 2012 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ HEIKKI METSÄRANTA PEKKA MILD INNA BERG Priorisointi vaikuttavuuden perusteella AJATTELUMALLI LIIKENTEEN SUUNNITELMIIN JA OHJELMIIN Heikki Metsäranta,

Lisätiedot

KÄVELYN JA PYÖRÄILYN LIIKENNELASKENTA

KÄVELYN JA PYÖRÄILYN LIIKENNELASKENTA Kimmo Karoluoto KÄVELYN JA PYÖRÄILYN LIIKENNELASKENTA laitteet ja menetelmät KÄVELYN JA PYÖRÄILYN LIIKENNELASKENTA laitteet ja menetelmät Kimmo Karoluoto Opinnäytetyö 15.4.2011 Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle VR-Yhtymä Oy 2009 Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle Ohjelmia ja strategioita 1/2013 Kohti uutta liikennepolitiikkaa

Lisätiedot

Hyvä väyläomaisuuden hallinta kevyen liikenteen väylillä

Hyvä väyläomaisuuden hallinta kevyen liikenteen väylillä Hyvä väyläomaisuuden hallinta kevyen VOH 2.16 Tiehallinnon selvityksiä 39/2006 Hyvä väyläomaisuuden hallinta kevyen VOH 2.16 Tiehallinnon selvityksiä 39/2006 Tiehallinto Helsinki 2006 Kannen kuva: Yleiset

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA 2012 Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Pirkanmaan

Lisätiedot