AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Rehtorin päätös 36/2011

2 SISÄLLYSLUETTELO opetus ja ohjaus (Valmentava I)... 3 Koulutusohjelman opintojen osat ov Opiskeluvalmiudet... 5 Oppimaan oppiminen... 7 Viestintä ja vuorovaikutus... 9 Toinen kotimainen kieli ja/tai vieraat kielet Matematiikka Tietotekniikka Toimintakyvyn edistyminen Yhteiskunnassa toimiminen Itsetuntemus ja sosiaaliset taidot Arkielämäntaidot Vapaa-aika Liikunta ja motoriset taidot Terveystieto Taide ja kulttuuri Ammatinvalinta ja työelämän valmiudet Ammatillisen koulutuksen tuntemus Työelämävalmiudet ja työelämään valmentautuminen Koulutusalakohtaiset valmentavat opinnot Koulutusalakohtaiset ammatillisiin opintoihin valmentavat opinnot Koulutusalakohtaiset työelämään valmentavat opinnot Valinnaiset opinnot Ensiapu Kestävä kehitys ja kierrätystoiminta Seikkailukasvatus Tulityökortti Hygieniapassi Kädentaidot Terveellinen ja taloudellinen ruoka... 50

3 3 Opintojen rakenne opetussuunnitelmaperusteisessa opetus ja ohjaus (Valmentava I) Koulutusohjelman opintojen osat ov Linkki OPH:n tutkinnon perusteisiin: 3.1 Opiskeluvalmiudet opintoviikkomäärä sovitaan opiskelijakohtaisesti Oppimaan oppiminen Viestintä ja vuorovaikutus Toinen kotimainen kieli ja/tai vieraat kielet Matematiikka Tietotekniikka 3.2 Toimintakyvyn edistyminen opintoviikkomäärä sovitaan opiskelijakohtaisesti Yhteiskunnassa toimiminen Itsetuntemus ja sosiaaliset taidot Arkielämän taidot Vapaa-aika Liikunta ja motoriset taidot Terveystieto Taide ja kulttuuri 3.3 Ammatinvalinta ja työelämävalmiudet opintoviikkomäärä sovitaan opiskelijakohtaisesti Ammatillisen koulutuksen tuntemus Työelämävalmiudet ja työelämään valmentautuminen 3.4 Koulutusalakohtaiset valmentavat opinnot opintoviikkomäärä sovitaan opiskelijakohtaisesti Koulutusalakohtaiset ammatillisiin opintoihin valmentavat opinnot Koulutusalakohtaiset työelämään valmentavat opinnot 3.5 Valinnaiset opinnot Ensiapu1 0,5 ov Kestäväkehitys ja kierrätystoiminta 1 ov

4 4 Seikkailukasvatus 1 ov Tulityökortti 0,5 ov Hygieniapassi 0,5 ov Käden taidot 1 ov Terveellinen ja taloudellinen ruoka 1 ov ARVIOINTIAINEISTON SÄILYTTÄMINEN Arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti keskusarkistossa ja ensimmäinen vuosi alan arkistossa.

5 5 Opintojen osan toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa Opintojen osan nimi: 3.1 Opiskeluvalmiudet Opintoviikkomäärä sovitaan opiskelijakohtaisesti (ov) Ammattitaitovaatimukset Linkki tutkinnon perusteisiin: Opiskelija Oppimaan oppiminen tunnistaa oman oppimisensa vahvuuksia sekä kehittämishaasteita löytää itselleen sopivia opiskelutekniikoita ja oppimistyylejä tuntee erilaisia tapoja opiskella ja hankkia tietoa itsenäisesti ja yhteistoiminnallisesti osaa käyttää ammatillisissa perus tai työssä tarvittavia opiskelu- ja ongelmanratkaisutaitoja arvioi ja kehittää omia opiskelutaitojaan Viestintä ja vuorovaikutus osaa toimia vastavuoroisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa osaa ilmaista itseään suullisesti ja/tai kirjallisesti arkielämän ja ammatillisen peruskoulutuksen aloittamisen ja työelämän edellyttämällä tavalla löytää oman ilmaisunsa vahvuudet ja uskaltautuu kokeilemaan uusia ilmaisumuotoja ymmärtää suullista ja/tai kirjallista viestintää ammatillisten opintojen tai työelämän edellyttämällä tavalla osaa hyödyntää erilaisia viestintävälineitä ammatillisen peruskoulutuksen ja arkielämän edellyttämällä tavalla Toinen kotimainen kieli ja/tai vieraat kielet tuottaa ja vastaanottaa viestejä ymmärrettävästi toisella kotimaisella kielellä ja/ tai vieraalla kielellä osaa käyttää kielitaitoaan siten, että voi aloittaa ammatillisen peruskoulutuksen ymmärtää kielitaidon ja kansainvälistymisen merkityksen muuttuvassa maailmassa hyödyntää kielitaitoaan arkielämän toiminnoissa

6 6 Matematiikka osaa käyttää matematiikan perustaitoja siten, että voi aloittaa ammatillisen peruskoulutuksen osaa työelämässä tarvittavia matematiikan käytännön taitoja osaa hyödyntää matematiikan taitojaan arkielämän toiminnoissa Tietotekniikka osaa käyttää tietokoneen perustoimintoja ymmärtää tietotekniikan merkityksen arkielämässä ja yksilöllisenä apuvälineenään osaa ammatillisen peruskoulutuksen aloittamisessa tarvittavien ja työelämässä yleisesti käytössä olevien ohjelmien perusteet osaa käyttää turvallisesti tietoverkkoa ja hyödyntää sitä opiskelussa ja arkielämässä Toteutustavat ja oppimisympäristöt Luokka- ja atk-luokkaopiskelu sekä muut oppimisympäristöt, itsenäinen opiskelu, ryhmä- ja parityöt, verkko-opetus, vierailut ja tutustumiskäynnit. Arviointi Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Linkki tutkinnon perusteet/arviointi: Ammattitaidon osoittamistavat Tutkinnon osan arviointi muodostuu opintojaksojen arvioinnista, oppimisprosessia ohjaavasta arvioinnista ja opiskelijan itsearvioinnista. Ammattiosaamisen näyttö Ei ole ammattiosaamisen näyttöä. Muu arviointi - Liitännät muihin tutkinnon osiin Ei edeltävyysopintoja.

7 7 Opintojakson toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa Opintojen osan nimi: 3.1 Opiskeluvalmiudet Opintojakso: Oppimaan oppiminen Opintoviikkomäärä sovitaan opiskelijakohtaisesti (ov) Osaamiskuvaus Opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja ymmärtää oman toiminnan merkityksen oppimisprosessissa. Hän tunnistaa oman oppimistyylinsä ja ammatillisen kasvun vaiheen sekä pystyy asettamaan opiskelulleen tavoitteita. Opiskelija löytää itselleen sopivia oppimis- ja opiskelutaitoja. Hän oppii ottamaan vastaan ja antamaan palautetta sekä arvioimaan itseään. Opiskelija tutustuu ryhmän muihin opiskelijoihin ja oppii toimimaan vastuullisesti työryhmän jäsenenä. Oppimiseen liittyvät perusasiat: motivaatio, muisti, oppimistaidot, erilaiset oppimistyylit, oman oppimistyylin tunnistaminen Opiskelutekniikat Itsetuntemus, omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen sekä tavoitteiden asettaminen omalle kehittymiselle Itsearviointitaidot, palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Vastuullinen ja itseohjautuva opiskeluote Ammatillisen kasvun käsite Ryhmässä toimiminen ja ryhmän toimintaan liittyvät lainalaisuudet Yksilö-, pari ja ryhmätyöskentelytaidot Toteutustavat Opettajan johdolla tapahtuva lähiopetus; luennot, ryhmätyöt, parityöskentely, itsenäinen työskentely. Opiskelumateriaalit Ajankohtainen kirjallisuus, Internetistä haettava tieto. Arvioinnin toteutus Opiskelija: itsearviointi Opettaja: jatkuva palaute ja arviointi työskentelyn aikana, kirjalliset ja suulliset harjoitustehtävät. Tyydyttävä (1) Opiskelija tuntee opiskelutekniikoita, omia vahvuuksia ja heikkouksia, ottaa tuettuna vastuuta omista opinnoistaan, tuntee ryhmän toimintaan liittyvät lainalaisuudet, mutta tarvitsee vielä harjoitusta ryhmässä toimimiseen.

8 Hyvä (2) Opiskelija osaa hyödyntää opiskelutekniikoita, osaa arvioida omia vahvuuksia ja heikkouksia, ohjautuu osin itsenäisesti opintoihin, osallistuu ryhmän toimintaan tuetusti. Kiitettävä (3) Opiskelija tunnistaa itsensä opiskelijana ja pystyy hyödyntämään kurssin sisältöjä ammatillisessa kasvussaan. Opiskelijan toiminta tukee ryhmän toimintaa. Opintojaksossa käytetään arviointia suoritettu/hylätty. Opintojakson erityispiirteet Ei edeltävyysopintoja. Opintojakso vastaa ammatillisten opintojen Minä oppijanakurssia. 8

9 9 Opintojakson toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa Opintojen osan nimi: 3.1 Opiskeluvalmiudet Opintojakso: Viestintä ja vuorovaikutus Opintoviikkomäärä sovitaan opiskelijakohtaisesti (ov) Osaamiskuvaus Opintojakso painottuu opiskelu-, tiedonhaku- ja vuorovaikutustaitoihin. Opiskelija hankkii eri tavoilla tietoa eri lähteistä sekä välittää sitä suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija arvioi omaa äidinkielen taitoaan ja kehittää sitä jatkuvasti. Opiskelija kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan ja osallistuu rakentavasti ammatillisessa tarvittavaan viestintään. Opiskelija ymmärtää viestinnän tärkeyden ja osaa hyödyntää taitojaan työelämässä. Toteutustavat Perehdytään luokkahuone- ja atk-luokkaopetuksena yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia tehden opiskelu- ja vuorovaikutustaitoihin, harjoitellaan tiedonhakua Internetistä ja kirjastosta, kerrataan tekstin rakentamisen perusteita ja Word-ohjelman käyttöä, tutustutaan erilaisiin lehtiin (sanoma-, aikakausi-, tiede-, jne.). Hyödynnetään kulttuurilaitosten tarjontaa. Opiskelumateriaalit Luento- ja tehtävämonisteet, lehdet, internetistä ja kirjastosta haettava tieto, AVmateriaali, internet ja verkkomateriaali. Arvioinnin toteutus Arviointi koostuu arvioitavista harjoitustehtävistä, jatkuvasta seurannasta ja opiskelijan itsearvioinnista. Mikäli opiskelija ei suorita opintojaksoa ammatillisten perustutkintojen ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien opintojakson mukaisesti (ATTO), arvioidaan opintojakso sanallisesti. SANALLINEN ARVIOINTI Tyydyttävä (1) Opiskelija pystyy tuettuna ilmaisemaan itseään kirjallisesti tai suullisesti, osaa ohjatusti hakea tietoa eri lähteistä

10 Hyvä (2) Opiskelija ilmaisee itseään suullisesti ja kirjallisesti, tuntee tiedonhaun periaatteet ja osaa käyttää niitä Kiitettävä (3) Opiskelija hallitsee hyvin suullisen ja kirjallisen ilmaisun ja osaa arvioida omaa osaamistaan. Opiskelija ymmärtää viestinnän tärkeyden ja osaa hyödyntää taitojaan työelämässä. Mikäli opiskelija on koulutuksen yhteydessä suorittanut ammatillisen perustutkinnon osan tai osia, ne arvioidaan ammatillisen perustutkinnon arviointikäytännön mukaisesti. Arvioinnin kohteet tässä opintojaksossa ovat ammatillisten perustutkintojen perusteiden mukaisesti tiedonhankinta, tekstien ymmärtäminen, kirjallinen viestintä sekä vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen. Osaamisen arviointikriteerit tyydyttävän (T1), hyvän (H2) ja kiitettävän (K3) arvosanaan yltämiseksi on esitetty em. perusteissa taulukkomuodossa. Opintojakson erityispiirteet Ei edeltävyysopintoja. Opintojakso vastaa ATTO-paketin Opiskelu- ja vuorovaikutustaidot kurssia (äidinkieli). 10

11 11 Opintojakson toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa Opintojen osan nimi: 3.1 Opiskeluvalmiudet Opintojakso: Toinen kotimainen kieli ja/tai vieraat kielet Opintoviikkomäärä sovitaan opiskelijakohtaisesti (ov) Osaamiskuvaus Opiskelija kertaa peruskieliopin ja sanastoa sekä osaa itsenäisesti etsiä tietoa. Opiskelija selviytyy toisella kotimaisella ja/tai vieraalla kielellä jokapäiväiseen elämään sekä työelämään liittyvistä tilanteista. Lisäksi hän osaa toimia pohjoismaisessa yhteistyössä ja ottaa huomioon pohjoismaisten kulttuurien erityispiirteet. Opiskelija saavuttaa riittävän kielitaidon aloittaakseen ammatilliset opinnot. Toteutustavat Opettajajohtoinen luokkaopetus sekä itsenäinen työskentely. Opintojakson aikana tehdään ryhmätöitä ja pariharjoituksia, oppimisen apuna käytetään itsenäisiä tehtäviä. Opintoihin voi sisältyä verkko-opiskelua ja tietokonepohjaisia opetusohjelmia. Opiskelumateriaalit Oppikirjat, harjoitusmonisteet, lehdet, media sekä verkko-opetusmateriaali. Arvioinnin toteutus Opintojakso arvioidaan kirjallisen, ja/ tai suullisen kokeen, harjoitustehtävien, sekä jatkuvan näytön perusteella. Mikäli opiskelija ei suorita opintojaksoa ammatillisten perustutkintojen ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien opintojakson mukaisesti (ATTO), arvioidaan opintojakso sanallisesti. SANALLINEN ARVIOINTI Tyydyttävä (1) Opiskelija ymmärtää helpohkoa tekstiä, suoriutuu kielen alkeista ohjauksen avulla. Hyvä (2) Opiskelija osaa kertoa itsestään perusasiat, ymmärtää ja tuottaa kieltä melko hyvin, hallitsee kielen käytön arkielämän eri tilanteissa. Kiitettävä (3) Opiskelija ymmärtää ja tuottaa kieltä hyvin, haluaa oppia uutta, suhtautuu rohkeasti ja luontevasti kielen käyttämiseen, ymmärtää kielitaidon ja kansainvälistymisen merkityksen muuttuvassa maailmassa.

12 Mikäli opiskelija on koulutuksen yhteydessä suorittanut ammatillisen perustutkinnon osan tai osia, ne arvioidaan ammatillisen perustutkinnon arviointikäytännön mukaisesti. Ruotsi Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Opiskelija pystyy ruotsin kielellä kysymään ja muodostamaan kieltoja, mutta tekee vielä virheitä kysymys- ja kieltolauseissa. Hänellä on aikamuotojen hallinnassa vielä puutteita. Opiskelija osaa muutamien vahvojen verbien epäsäännöllisen taivutuksen. Opiskelija tunnistaa substantiivien monikkomuodot ja adjektiivit. Hyvä H2 Opiskelija muodostaa kysymys- ja kieltolauseita, eivätkä virheet haittaa asian ymmärtämistä. Hän on hyvin perillä vahvojen verbien taivutuksesta ja osaa käyttää eri aikamuotoja melko sujuvasti. Hän osaa käyttää melko sujuvasti substantiivien ja adjektiivien kaikkia muotoja. Kiitettävä K3 Opiskelijan viestintä on kieliopillisesti sujuvaa. Hän osaa muodostaa kysymys- ja kieltolauseita. Hän käyttää aikamuotoja sekä passiivirakenteita suullisissa ja kirjallisissa tuotoksissaan lähes virheettömästi ja osaa vahvojen verbien taivutuksen. Opiskelija osaa valita joustavasti toimivia rakenteita ja käyttää eri tilanteisiin sopivia ilmauksia. Englanti Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Opiskelija pystyy kysymään englanniksi ja muodostamaan kieltoja, mutta tekee vielä virheitä kysymys- ja kieltolauseissa. Hänellä on aikamuotojen hallinnassa vielä puutteita. Opiskelija osaa muutamien vahvojen verbien epäsäännöllisen taivutuksen. Hyvä H2 Opiskelija muodostaa kysymys- ja kieltolauseita, eivätkä virheet haittaa asian ymmärtämistä. Hän on hyvin perillä vahvojen verbien taivutuksesta ja osaa käyttää eri aikamuotoja sekä passiivirakenteita suullisissa ja kirjallisissa tuotoksissaan melko sujuvasti. Kiitettävä K3 Opiskelijan viestintä on kieliopillisesti sujuvaa. Hän osaa muodostaa kysymys- ja kieltolauseita. Hän käyttää aikamuotoja sekä passiivirakenteita suullisissa ja kirjallisissa tuotoksissaan lähes virheettömästi ja osaa vahvojen verbien taivutuksen. Opiskelija osaa valita joustavasti toimivia rakenteita ja käyttää eri tilanteisiin sopivia ilmauksia. Opintojakson erityispiirteet Ei edeltävyysopintoja Opintojakso vastaa ATTO-paketin Ruotsin kielen perusteet -kurssia (ruotsi) sekä Brush Up 1-kurssia (englanti). 12

13 13 Opintojakson toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa Opintojen osan nimi: 3.1 Opiskeluvalmiudet Opintojakso: Matematiikka Opintoviikkomäärä sovitaan opiskelijakohtaisesti (ov) Osaamiskuvaus Opiskelija hallitsee matematiikan perustaidot siten, että voi aloittaa ammatillisen peruskoulutuksen. Opiskelija oppii käyttämään matematiikkaa arki- ja työelämässä. Opiskelija osaa käyttää laskinta apuna tehtävien ratkaisemisessa. Toteutustavat Luokkahuoneopiskelua. Opintoihin sisältyy yksilö- ja ryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä opiskelua. Opintoihin voi sisältyä verkko-opiskelua ja tietokonepohjaisia opetusohjelmia. Opiskelumateriaalit Oppikirja, muu kirjallisuus, monisteet, verkko-opetusmateriaali. Arvioinnin toteutus Arviointi koostuu harjoitustehtävistä, jatkuvasta seurannasta, kokeesta ja opiskelijan itsearvioinnista. Mikäli opiskelija ei suorita opintojaksoa ammatillisten perustutkintojen ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien opintojakson mukaisesti (ATTO), arvioidaan opintojakso sanallisesti. SANALLINEN ARVIOINTI Tyydyttävä (1) Opiskelija tuntee peruslaskutoimitukset, mutta tarvitsee vielä harjoitusta niiden suorittamiseen. Opiskelija tarvitsee tukea tehtävistä suoriutumiseen. Hyvä (2) Opiskelija osaa soveltaa peruslaskutoimituksia. Opiskelija tarvitsee jonkin verran tukea tehtävistä suoriutumiseen. Kiitettävä (3) Opiskelija osaa peruslaskutoimitukset ja osaa hyödyntää matematiikkaa arki- ja työelämässä. Opiskelija osaa tarvittaessa pyytää tukea tehtävistä suoriutumiseen.

14 Mikäli opiskelija on koulutuksen yhteydessä suorittanut ammatillisen perustutkinnon osan tai osia, ne arvioidaan ammatillisen perustutkinnon arviointikäytännön mukaisesti. Arvioinnin kohteet tässä opintojaksossa ovat ammatillisten perustutkintojen perusteiden mukaisesti peruslaskutoimitukset, prosenttilaskenta, mittayksikkömuunnokset, matemaattiset peruskäsitteet ja esitystavat sekä laskimen ja/tai tietokoneen käyttäminen. Osaamisen arviointikriteerit tyydyttävän (T1), hyvän (H2) ja kiitettävän (K3) arvosanaan yltämiseksi on esitetty em. perusteissa taulukkomuodossa. Opintojakson erityispiirteet Ei edeltävyysopintoja. Opintojakso vastaa ATTO-paketin Peruslaskutoimitukset kurssia (matematiikka). 14

15 15 Opintojakson toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa Opintojen osan nimi: 3.1 Opiskeluvalmiudet Opintojakso: Tietotekniikka Opintoviikkomäärä sovitaan opiskelijakohtaisesti (ov) Osaamiskuvaus Opiskelija tuntee tietokoneen käyttöä ja osaa käyttää turvallisesti tietotekniikan perustoimintoja opiskelussa ja arkielämässä. Opiskelija hallitsee ja työelämässä yleisesti käytössä olevien ohjelmien perusteet. Toteutustavat Opintojakson aikana työskennellään opettajan johdolla ja itsenäisesti. Toteuttamistapoina yksilö- ja ryhmätyöskentely sekä verkko-opiskelu. Opiskelumateriaalit Tietotekniikkaluokan välineistö, verkko-opetusmateriaalit, opetusmonisteet ja media. Arvioinnin toteutus Aktiivinen osallistuminen keskusteluihin ja työskentelyyn. Opiskelijan itsearviointi. Opettajan jatkuva palaute työskentelyn aikana. Kirjallisten tehtävien suorittaminen. SANALLINEN ARVIOINTI Tyydyttävä (1) Opiskelija osaa tietotekniikan alkeistaidot, tuntee tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeet,mutta ei vielä osaa toimia niiden mukaisesti. Hyvä (2) Opiskelija osaa keskeiset asiat tekstinkäsittelystä, internetistä ja sähköpostista, osaa ohjatusti toimia tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeiden mukaisesti. Kiitettävä (3) Opiskelija osaa käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti jokapaiväisessä elämässä, osaa ammatillisen peruskoulutuksen aloittamisessa tarvittavien ja työelämässä yleisesti käytössä olevien ohjelmien perusteet, osaa toimia tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeiden mukaisesti. Opintojakson erityispiirteet Ei edeltävyysopintoja.

16 16 Opintojen osan toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa Opintojen osan nimi: 3.2 Toimintakyvyn edistyminen Opintoviikkomäärä sovitaan opiskelijakohtaisesti (ov) Ammattitaitovaatimukset Linkki tutkinnon perusteisiin: Opiskelija Yhteiskunnassa toimiminen tuntee yhteiskunnan toimintoja ja palvelujärjestelmää sekä hyödyntää palveluja omassa elämässään toimii omien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaisesti osallistuu oman lähiyhteisönsä toimintaan ja päätöksentekoon toimii kuluttajan oikeuksien ja velvollisuuksien edellyttämällä tavalla arvostaa omaa ja muiden kulttuuria ja ymmärtää kansainvälisyyden merkityksen hankkii ja hyödyntää tietoja omasta tai itselleen vieraista kulttuureista Itsetuntemus ja sosiaaliset taidot kartoittaa ja tunnistaa elämäntilannettaan, toimintakykyään ja sosiaalista toimintaympäristöään tunnistaa omia vahvuuksiaan, voimavarojaan ja kehittämistarpeitaan hahmottaa omaa erityisen tuen tarvettaan ja osaa tarvittaessa pyytää apua vahvistaa omaa itsetuntoaan toimii vuorovaikutteisesti ja rakentavasti erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa käyttäytyy suvaitsevasti ja ymmärtävästi muita kohtaan arvostaa itseään sekä muita henkilöitä tasavertaisina yhteiskunnan jäseninä Arkielämän taidot suunnittelee ja valmistaa kykyjensä mukaisesti terveellistä sekä taloudellista kotiruokaa sekä edistää omaa hyvinvointiaan oikeiden ruokailutottumusten avulla huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan, pukeutumisestaan ja muusta ulkoisesta olemuksestaan pitää yllä vuorokausirytmiä, seuraa ajankäyttöään ja noudattaa aikatauluja luo itselleen viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön ja pitää siitä huolta käyttää rahaa mahdollisimman itsenäisesti sekä tekee arkielämään ja itsenäiseen asumiseen liittyviä ostoksia käyttää tarvittaessa apuvälineitä jokapäiväisissä toimissa liikkuu itsenäisesti ja käyttää liikennevälineitä

17 Vapaa-aika hyödyntää harrastuksia ja vapaa-aikaansa oman hyvinvointinsa edistämiseksi ja sosiaalisten suhteiden luomiseksi tutustuu erilaisiin vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin osaa valita itselleen sopivan harrastuksen ymmärtää vapaa-ajan merkityksen työn ja opiskelun vastapainona Liikunta ja motoriset taidot tutustuu monipuolisesti terveyttä, psyykkistä vireystilaa ja hyvinvointia edistävään liikuntaan ylläpitää ja kohottaa fyysistä toimintakykyään liikunnan avulla ymmärtää ergonomian merkityksen omalle terveydelleen valitsee itselleen sopivia liikuntalajeja, joiden kautta hän saa elämyksiä ja myönteisiä onnistumisen kokemuksia omaksuu liikunnan osaksi elämäntapaansa hahmottaa ja hallitsee kehonsa eri osat ja niiden toiminnan osaa tarvittaessa hyödyntää apuvälineitä motorisissa taidoissa ja liikkumisessa Terveystieto edistää ravinnon, liikunnan, unen ja terveellisten elämäntapojen avulla omaa hyvinvointiaan huolehtii omasta terveydestään ja psyykkisestä sekä fyysisestä hyvinvoinnistaan osaa toimia psyykkistä hyvinvointiaan edistävällä tavalla käyttää omaa terveyttään ja kuntoutumistaan tukevia terveydenhuollon palveluita osaa toimia vastuullisesti ihmissuhteissaan Taide ja kulttuuri osallistuu omista lähtökohdistaan oman koti- tai oppilaitosyhteisönsä ympäristön kehittämiseen tai uudistamiseen löytää uusia tapoja ilmaista itseään, ajatuksiaan ja tunteitaan esim. musiikin, liikkeen ja tanssin, draaman, sanataiteen tai kuvataiteen keinoin hyödyntää taidetta ja kulttuuripalveluja omassa elämässään Toteutustavat ja oppimisympäristöt Luokka- ja atk-luokkaopiskelu sekä muut oppimisympäristöt, itsenäinen opiskelu, ryhmä- ja parityöt, verkko-opetus, vierailut ja tutustumiskäynnit. 17 Arviointi Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Linkki tutkinnon perusteet/arviointi: Ammattitaidon osoittamistavat Tutkinnon osan arviointi muodostuu opintojaksojen arvioinnista, oppimisprosessia ohjaavasta arvioinnista ja opiskelijan itsearvioinnista. Ammattiosaamisen näyttö Ei ole ammattiosaamisen näyttöä. Muu arviointi - Liitännät muihin tutkinnon osiin Ei edeltävyysopintoja.

18 18 Opintojakson toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa Opintojen osan nimi: 3.2 Toimintakyvyn edistyminen Opintojakso: Yhteiskunnassa toimiminen Opintoviikkomäärä sovitaan opiskelijakohtaisesti (ov) Osaamiskuvaus Opintojakso painottuu Suomen kansantalouteen keskeisesti vaikuttavien tekijöiden arviointiin ja yrittäjyyden sekä yritystoiminnan merkityksen ymmärtämiseen, aktiivisen kansalaisen ja kuluttajan toimintamahdollisuuksien arvioimiseen, opiskelijoita ja nuoria koskeviin yhteiskunnallisiin palveluihin tutustumiseen, oman talouden suunnitteluun, ammattialan työpaikkojen tiedonhakuun sekä työelämän pelisääntöjen tuntemiseen. Opiskelija saa tietoa vieraista kulttuureista ja ymmärtää kansainvälisyyden merkityksen. Toteutustavat Opintojaksossa perehdytään yhteiskunta-, yritys- ja työelämän sisältöihin luennoilla ja oppimistehtävillä. Opiskelijat hankkivat aiheisiin liittyvää tietoa eri tavoin ja erilaisia lähteitä käyttäen sekä tuottavat kirjallisia ja /tai muita esityksiä. Keskeisten sisältöjen osalta toteutetaan mahdollisuuksien mukaan opintokäyntejä erilaisiin toimintaympäristöihin ja organisaatioihin. Opiskelumateriaalit Opintojaksolla käytetään aiheiden käsittelyn kannalta oleellista kirjallisuutta, lehtiä, av-materiaaleja, monisteita ja mahdollisia verkko-opetusmateriaaleja sekä tiedonhalua tietokoneilla. Arvioinnin toteutus Arviointi koostuu arvioitavista oppimistehtävistä, jatkuvasta seurannasta, opiskelijan itsearvioinnista sekä kokeesta ja/tai kokoavasta arvioitavasta tehtävästä. Mikäli opiskelija ei suorita opintojaksoa ammatillisten perustutkintojen ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien opintojakson mukaisesti (ATTO), arvioidaan opintojakso sanallisesti. SANALLINEN ARVIOINTI Tyydyttävä (1) Opiskelija tietää kotipaikkakuntansa yhteiskunnalliset palvelut ja osaa tuettuna hyödyntää niitä, tarvitsee tukea ja ohjausta kuluttajana toimiessaan, on kiinnostunut vieraista kulttuureista.

19 Hyvä (2) Opiskelija tuntee yhteiskunnalliset palvelut ja osaa hyödyntää niitä ohjatusti, toimii useimmiten kuluttajana vastuullisesti, opiskelija suhtautuu avoimesti vieraisiin kulttuureihin. Kiitettävä (3) Opiskelija osaa käyttää tarvitsemiaan yhteiskunnallsisa palveluja, toimii kuluttajana vastuullisesti, arvostaa erilaisia kulttuureja. Mikäli opiskelija on koulutuksen yhteydessä suorittanut ammatillisen perustutkinnon osan tai osia, ne arvioidaan ammatillisen perustutkinnon arviointikäytännön mukaisesti. Arvioinnin kohteet tässä opintojaksossa ovat ammatillisten perustutkintojen perusteiden mukaisesti osallistuminen oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikassa, toimintamahdollisuuksien arviointi, yhteiskunnan palvelujen käyttö, oman talouden hoitaminen, kansantalouteen keskeisesti vaikuttavien tekijöiden arviointi, tiedonhaku ammattialan työpaikoista ja Euroopan unionista. Osaamisen arviointikriteerit tyydyttävän (T1), hyvän (H2) ja kiitettävän (K3) arvosanaan yltämiseksi on esitetty em. perusteissa taulukkomuodossa. Opintojakson erityispiirteet Ei edeltävyysopintoja. Opintojakso vastaa ATTO-paketin Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto-kurssia. 19

20 20 Opintojakson toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa Opintojen osan nimi: 3.2 Toimintakyvyn edistyminen Opintojakso: Itsetuntemus ja sosiaaliset taidot Opintoviikkomäärä sovitaan opiskelijakohtaisesti (ov) Osaamiskuvaus Opiskelija pyrkii vaikuttamaan omaan elämäntilanteeseensa ja tulevaisuuteensa positiivisella tavalla. Opiskelija osaa opastettuna kartoittaa elämäntilannettaan ja sosiaalista viitekehystään. Opiskelija oppii arvioimaan itseään ja omaa osaamistaan keskustelujen ja pohdintojen avulla, jolloin hän alkaa rakentaa minäkuvaansa realistiseen ja myönteiseen suuntaan. Opiskelija osaa hahmottaa omaa erityisen tuen tarvettaan ja osaa tarvittaessa pyytää apua. Opiskelija hankkii aineksia hyvän itsetunnon vahvistumiseen. Opiskelija arvostaa itseään sekä muita henkilöitä tasavertaisina yhteiskunnan jäseninä ja käyttäytyy suvaitsevaisesti ja ymmärtäväisesti muita kohtaan. Toteutustavat Opettajan johdolla tapahtuva lähiopetus, ryhmätyöt, parityöt ja itsenäinen. Opiskelumateriaalit Kirjallisuus, monisteet, portfoliot, dvd:t. Arvioinnin toteutus Jatkuva palaute ja arviointi työskentelyn aikana. Suulliset ja kirjalliset harjoitukset. SANALLINEN ARVIOINTI Tyydyttävä (1) Opiskelija toimii yksilöllisesti ohjattuna tutussa ympäristössä. Hänen ryhmätyötaitonsa ovat kehittymässä ja osaa kiinnittää huomiota ulkoiseen olemukseensa ja ympäristöönsä. Opiskelija harjoittelee itsearviointia, etsii väylää itsensä ilmaisuun ja itsetunnon vahvistumiseen. Hyvä (2) Opiskelija toimii itsenäisesti tutussa ympäristössä. Ryhmätyötaidot ovat melko hyvät. Opiskelija pyrkii huomioimaan toiset ihmiset ja oman toimintansa vaikutukset heihin. Opiskelija osaa hakea apua oman elämänsä tilanteiden selvittelyyn ja arvioi toimintaansa ohjattuna. Opiskelija osaa arvioida itseään melko hyvin ja tunnistaa omat vahvuutensa sekä heikkoutensa.

21 Kiitettävä (3) Opiskelija kykenee toimimaan erilaisissa ympäristöissä erilaisten ihmisten parissa. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja sen seurauksista. Opiskelijan toiminta on itsenäistä, hän huomioi muut ja pystyy toimimaan yhteiskunnan vastuullisena jäsenenä. Opiskelija osaa ilmaista itseään ja hänen itsetuntonsa on kehittynyttä. Opintojakson erityispiirteet Ei edeltävyysopintoja. 21

22 22 Opintojakson toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa Opintojen osan nimi: 3.2 Toimintakyvyn edistyminen Opintojakso: Arkielämäntaidot Opintoviikkomäärä sovitaan opiskelijakohtaisesti (ov) Osaamiskuvaus Opiskelija osaa kykyjensä mukaisesti valmistaa terveellistä ja taloudellista ruokaa ja hyödyntää puolivalmisteita ja valmisruokia. Hän perehtyy aterioiden suunnitteluun, ruokaostosten tekemiseen ja ruoanvalmistuksen perusmenetelmiin. Opiskelija tietää terveellisen ruokavalion periaatteet ja ymmärtää sen merkityksen hyvinvoinnilleen. Opiskelija ymmärtää siisteyden ja puhtauden merkityksen. Opiskelija osaa siivota oman asuin- ja työtilansa käyttämällä tarkoituksenmukaisia siivousvälineitä ja puhdistusaineita. Opiskelija selviytyy asumiseen liittyvistä jokapäiväisistä toimistaan mahdollisimman itsenäisesti. Hän osaa luoda itselleen viihtyisän asumis- ja opiskeluympäristön ja pitää siitä huolta. Toteutustavat Opetuskeittiö, yksilötehtävät, opettajan johdolla tapahtuva lähiopetus. Opiskelumateriaalit Lehdet, kirjat ja monisteet. Arvioinnin toteutus Jatkuva palaute ja arviointi työskentelyn aikana. Kirjalliset yksilötehtävät. SANALLINEN ARVIOINTI Tyydyttävä (1) Opiskelija tarvitsee ohjausta suoriutuakseen päivittäisistä arkirutiineista. Opiskelija pyrkii sopeutumaan normaaliin vuorokausi- ja elämänrytmiin. Hyvä (2) Opiskelija suoriutuu ajallaan päivittäisen elämän arkirutiinien hoitamisesta. Hän hallitsee arkielämään liittyvät käytännön taidot ja osaa etsiä tietoa tarvittaessa. Opiskelija on kiinnostunut uusista asioista ja pyrkii oppimaan uutta. Opiskelija osaa kysyä ohjeita tarvittaessa ja pystyy arvioimaan omaa toimintaansa. Kiitettävä (3) Opiskelija suoriutuu itsenäisesti ja hyvin päivittäisen elämän arkirutiinien hoitamisesta.

23 Hän toimii arjessa niin, että terveys, talous ja muut omaan hyvinvointiin liittyvät asiat ovat tasapainossa. Opiskelija haluaa kehittää itseään, hakee uutta tietoa ja oppii ja toimii aktiivisesti. Opintojakson erityispiirteet Ei edeltävyysopintoja. 23

24 24 Opintojakson toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa Opintojen osan nimi: 3.2 Toimintakyvyn edistyminen Opintojakso: Vapaa-aika Opintoviikkomäärä sovitaan opiskelijakohtaisesti (ov) Osaamiskuvaus Opiskelija tutustuu elämää rikastuttaviin vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin ja osaa viettää omaa vapaa-aikaansa mielekkäästi. Opiskelija ymmärtää opiskelun, työn ja vapaa-ajan merkityksen eron ja sopivan harrastuksen löytyminen osaksi omaa hyvinvointia. Toteutustavat Erilaisiin harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin tutustuminen ja osallistuminen. Vierailut Pari- ja ryhmätyöt. Keskustelut. Opiskelijan itsearviointi. Opiskelumateriaalit Internetistä haettava tieto. Media. Tutustuminen koti- ja opiskelupaikkakunnan tarjoamiin kulttuuri- ja liikuntamahdollisuuksiin. Arvioinnin toteutus Oppimisen arvioinnin perustana käytetään opiskelijan omia tavoitteita. Tyydyttävä (1) Opiskelija osaa ohjattuna etsiä itselleen eri harrastusmahdollisuuksia ja on ohjattuna halukas kokeilemaan niitä. Harrastus tukee osittain hänen sosiaalista, fyysistä ja psyykkistä kehitystään. Hyvä (2) Opiskelija osaa etsiä koti- ja opiskelupaikkakuntansa harrastusmahdollisuuksia. Opiskelija tuntee joitakin erilaisia harrastusmuotoja ja on kiinnostunut niistä. Hän ymmärtää vapaa-ajan merkityksen työn ja opiskelun vastapainona. Kiitettävä (3) Opiskelija osaa etsiä koti- ja opiskelupaikkakuntansa monipuolisia ja omaa hyvinvointia edistäviä harrastusmahdollisuuksia. Opiskelija tuntee erilaisia harrastusmuotoja ja on kiinnostunut niistä. Opintojakson erityispiirteet Ei edeltävyysopintoja.

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1)

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) Saimaan ammattiopisto Sampon rehtori hyväksynyt 13.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 2 (13) Sisältö

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasennuksen koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja

Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasennuksen koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasennuksen koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Voimassa 1.8.2009 alkaen Sisällysluettelo: AUTOALAN PERUSTUTKINTO, AJONEUVOASENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA, AJONEUVOASENTAJA... 4

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto Päivitetty 5.6.2012 Hyväksytty 23.8.2012 106 Evelina Tyynelä Sirkku

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUS- OHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUVIRKAILIJA

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Sisältö HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO... 6 TUTKINNON RAKENNE... 6 TYÖSSÄOPPIMINEN... 8 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 9 OPINNÄYTE...

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinto Leipomoalan koulutusohjelma leipuri-kondiittori

Elintarvikealan perustutkinto Leipomoalan koulutusohjelma leipuri-kondiittori Elintarvikealan perustutkinto Leipomoalan koulutusohjelma leipuri-kondiittori SISÄLLYSLUETTELO ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO, LEIPURI-KONDIITTORI... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Opetussuunnitelma Ammattistartti 2 Sisällysluettelo TUTKINTOKOHTAINEN OSA...3 Kuvaus koulutusalasta... 3

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 2 3 JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSET SEKÄ KURINPITOVAATIMUKSET...

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEITA KOSKEVAAN MÄÄRÄYKSEEN 16/ 011/ 2010 1 Sisältö 1.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUSHALLINNON KOULUTUSOHJELMA 120 ov

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinto

Talotekniikan perustutkinto Talotekniikan perustutkinto Hyväksytty 19.1.2012 SISÄLLYSLUETTELO TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 OV... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 8 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 8 ARVIOINTIAINEISTON SÄILYTTÄMINEN...

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys-

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2014 jälkeen

Lisätiedot

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Rehtorin hyväksymä ammattitaitoa täydentävien pakollisten ja valinnaisten tutkinnon osien opetussuunnitelma, joka sisältää Arviointitoimikunnan

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma 120 ov hyväksytty kyha

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto 2 Sisällys 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Laadittu 31.5.2010 Lehtori Jaakko Huhtala Hyväksytty 10.6.2010 Rehtori Sirkku Purontaus Dynasty päätös 10.6.2010 päätös nro 45 Lain

Lisätiedot

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma Humanistinen ja kasvatusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma NUORISO- JA VAPAA-AJAN OHJAAJA Tämä opetussuunnitelma

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

SÄHKÖALAN PERUSTUTKINTO

SÄHKÖALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET SÄHKÖALAN PERUSTUTKINTO AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA, ASENTAJA ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Lähihoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA INFORMAATIO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot