JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON AVOIN YLIOPISTO Johdatusta persoonallisuuspsykologiaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON AVOIN YLIOPISTO Johdatusta persoonallisuuspsykologiaan"

Transkriptio

1 Johdatusta persoonallisuuspsykologiaan Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto Luento-opetus/Katriina Pajanti 2014 Persoonallisuuspsykologian peruslähtökohtia Kokoava tiede, hyödyntää lähialoilla hankittua tutkimustietoa Tavoitteena persoonallisuuden eri puolien kuvaaminen, selittäminen tai ennustaminen Tutkimuskohteina usein rajatut ilmiöt ja tutkimuskohteet sekä yksittäisten persoonallisuuden ominaisuuksien väliset yhteydet Tavoitteena koota eri lähestymistapoja ja yhdistää ne yhdeksi persoonallisuutta kattavammin kuvaavaksi malliksi tai teoriaksi Persoonallisuuspsykologian alan kehitys: psykopatologiasta positiiviseen psykologiaan Motivaatiopsykologia Kulttuurien välinen vertaileva tutkimus 1

2 Persoonallisuuspsykologian lähtökohtia kliininen työ (idiofraginen lähestymistapa) tieteellinen tutkimustyö: ihmisen käyttäytymisen yleiset lainalaisuudet (kokeellinen psykologia) Ihmisten väliset erot psykologisissa ominaisuuksissa (differentiaalipsykologia) tavoitteena muodostaa persoonallisuudesta yleispätevä käsitys, joka sopii useimpiin ihmisiin (nomoteettinen lähestymistapa) tilastolliset menetelmät, itsearvioinnit Sir Francis Galton ( ) perinnöllisyys persoonallisuutta tutkittaessa (erit. älykkyys) nature & nurture kaksos- ja sisarustutkimukset Charles Spearman ( ) yleinen älykkyystekijä, g-faktori sekä s-faktori (erityiset kyvyt) 2

3 Persoonallisuuspsykologian pääsuuntaukset: psykodynaamiset suuntaukset (1/3) Jean-Martin Charcot ( ): hysteeriset potilaat Morton Prince ( ): persoonallisuuden jakautuminen Psykologian pääsuuntaukset: psykodynaamiset suuntaukset (2/3) Sigmund Freudin ( )psykoanalyyttinen lähestymistapa persoonallisuuden osat id, ego ja superego persoonallisuuden kehitys lapsuudessa mieli rakentuu tietoisesta, esitietoisesta ja tiedostamattomasta jotta voimme ymmärtää persoonallisuutta, on meidän ymmärrettävä tiedostamatonta. Carl Gustav Jung ( ): symbolit, merkit, taipumusten periytyvyys, tavoitteellisuus ihmisen toiminnassa Kollektiivinen piilotajunta, arkkityypit 3

4 Psykologian pääsuuntaukset: psykodynaamiset suuntaukset (3/3) Erik Eriksonin: psykososiaalisen kehityksen teoria Henry Murray ( ): TAT (Thematic Apperception Test) TAT (Thematic Apperception Test) Projektiivinen testi, mahdollisuus tutkia tiedostamatonta Rorschachin musteläiskätestit Psykologian pääsuuntaukset: Behaviorismi (1/2) Wilhelm Wundt perusti ensimmäisen psykologian laboratorion 1870-luvulla Leipzigiin tavoitteena luonnontieteellinen täsmällisyys ja tutkittavien ilmiöiden tarkka ja objektiivinen mitattavuus laboratoriossa, observointi muuttujien manipulointi (riippumaton ja riippuva muuttuja) tavoitteena etsiä lainanalaisuuksia jotka ovat mahdollisimman hyvin yleistettävissä ilmiöiden syy-seuraussuhteet 4

5 Psykologian pääsuuntaukset: Behaviorismi (2/2) Hermann Ebbinghaus: muistin tutkimus (1800-luvun lopulla) Ivan Pavlov, John B. Watson, Edward Lee Thorndike: ehdollistumisen tutkimus ( luvuilla) B.F. Skinner, Clark Hull: oppimisen tutkimus (1940-luvulla) Psykologian pääsuuntaukset: Humanistinen psykologia Fenomenologia Carl Rogers ( ): itse (self) Ihmisen kasvu, itsensä toteuttaminen, ihanneminä, kokemuksellisuus Viktor Frankl ( ): Elämän tarkoituksellisuuden kokeminen logoterapia George Kelly ( ):konstruktiivisuus ihminen on tiedemies adaptiivisuus/maladaptiivisuus 5

6 Psykologian pääsuuntaukset: kognitiivinen suuntaus Tietoisuus, tiedon käsittely, ajattelu, muisti, oppiminen, havaitseminen, ongelmanratkaisu, käsitteiden muodostaminen Rationaalinen toiminta, yksilö on aktiivinen ja itseohjautuva Ulrich Neisser: havaintokehä Skeemat Albert Banduran sosiaalis-kognitiivinen teoria: omat tulkinnat ja käsitykset tulevasta onnistumisesta Piirreteoriat Raymond Cattell ( ) persoonallisuuden piirteiden luokittelu 16 perusulottuvuutta (16 Personality Factor Questionnaire), joiden avulla persoonallisuutta voidaan luonnehtia Hans Eysenck ( ) Perusulottuvuudet introversio-ekstroversio, neuroottisuus, psykoottisuus Five Factor Model (Goldberg, 1981, 1993)/Big Five (McRae & Costa 2003): neuroottisuus, ekstroversio, tunnollisuus, sovinnollisuus ja avoimuus uusille kokemuksille NEO-PI Five Factor Inventory 6

7 Nykykäsityksiä persoonallisuudesta persoonallisuus = ajatusten (kognitioiden), tunteiden (emootioiden), motiivien ja käyttäytymisen muodostama kokonaisuus, joka vaikuttaa siihen, miten ihminen sopeutuu ympäristöönsä. (Gordon Allportia mukaillen) biologinen perusta ja ympäristö temperamentti, goodness of fit pysyvä, säännönmukainen, muuttuva, kehittyvä Dan McAdamsin kolmitasoinen malli persoonallisuudesta 1.taso: taipumukselliset piirteet Pysyvät persoonallisuuden ominaisuudet: temperamentti, piirteet (Big Five): neuroottisuus, ekstroversio, avoimuus uusille kokemuksille, sovinnollisuus, tunnollisuus 2. taso: tyypilliset sopeutumistavat Tyypilliset sopeutumistavat: motivaatio, henkilökohtaiset tavoitteet, arvot, selviytymiskeinot, tunteiden säätely, aggressiivisuus 3. taso: tarinamuotoinen identiteetti Ihmisen itsestään tuottama, jatkuvasti kehittyvä tarina Luo ymmärrettävyyden ja yhtenäisyyden tunteen eletyn elämän tapahtumista Alkaa muotoutua aikuisiällä 7

8 Muuttuuko ihminen ja mihin suuntaan? Tunnollisuuden ja sovinnollisuuden lisääntyminen ikäännyttäessä Neuroottisuus vähenee Ekstroversio: osittainen kasvu, osittainen väheneminen Avoimuus uusille kokemuksille vähenee 50 ikävuoden jälkeen Persoonallisuuden komponentit : kognitio Ihmisen tiedon käsittely, tiedon vastaanotto ja prosessointi Konstruktiivisuus (Kelly): itseä ja ympäröivää maailmaan koskevat asiat havaitaan ja niitä selitetään yksilöllisesti omasta kontekstista käsin, mutta ajattelun mekanismit ovat kaikilla samankaltaiset Sosiaalisen oppimisen teoria (Rotter): oppimisessa sosiaalisilla suhteilla merkittävä osuus muut ihmiset liittyvät merkittävästi myös motiiveihimme expectancy-value model Locus of control: external/internal Mischel: tilannesidonnaisuus, mutta myös omat valinnat ja itsesäätely tärkeitä Bandura: minäpystyvyysuskomukset, skeemat, attribuutiot, mallioppiminen Kognitiivisen neurotieteen anti 8

9 Persoonallisuuden komponentit: motivaatio (1/3) Mikä meitä liikuttaa? Vietit (drives), biologiset tarpeet ja niiden tyydyttäminen, palkkiot, mielihyvä, palkitseminen Tarpeet (needs) ja ympäristön yhteensopivuus, need-press congruence Kognitiivinen dissonanssi Toiminnan päämäärät ja tavoitteet (tietoisia tai tiedostamattomia) Persoonallisuuden komponentit: motivaatio (2/3) Kognitiiviset tarpeet: tarve/pyrkimys hahmottaa kokonaisuuksia ja ennakoida tulevaa, kausaaliattribuutiot, attribuutiotyylit, uskomukset itsestä ja ympäristöstä Itsensä toteuttaminen (self-actualization) tarve liittyä ja vaikuttaa ympäristöön; tutkia sitä, haastaa ja kehittää ympäristöä itseä palkitsevalla tavalla, tarve sosiaalisuuteen Relationaalinen motivaatioteoria (Nuttin) Kohteellisen toiminnan teoria (Leontjev) 9

10 Persoonallisuuden komponentit: motivaatio (3/3) kompetenssi, yhteenkuuluvuus ja autonomia (Deci & Ryan) henkilökohtaiset projektit (Little): henkilökohtaiset tavoitteet, kehitystehtävät ja siirtymät suuntaaminen, suunnistaminen, säätely, sopeutuminen pyrkimykset, motivaatio ja hyvinvointi (Emmons) henkilökohtaiset tavoitteet elämänkaaren aikana (Nurmi ja Salmela-Aro) Persoonallisuuden komponentit: emootiot (1/2) Fysiologiset reaktiot, käyttäytyminen, kokemukset Yksilön tapa käsitellä tunteitaan on keskeistä persoonallisuuden sekä fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin kannalta. Tunteiden säätely, itsesäätely Koherenssi Tunneäly 10

11 Persoonallisuuden komponentit: emootiot (2/2) Stressi Selviytymisekeinot (coping) ja puolustusmekanismit (defenssit) tunne- ja ongelmasuuntautuneet keinot adaptiiviset ja epäadaptiiviset prosessit Työhyvinvointi Terveys Psykosomatiikka Negatiiviset tunteet Optimismi Tulevaisuuden tutkimussuuntauksia motivaatio ja emootiot motivaation ja yhteisten tavoitteiden tutkimus tiedostamattomien motiivien tutkimus positiivinen psykologia persoonallisuuden piirteet ja elämänkulku yksilölliset voimavarat ja työhyvinvointi työn ja perheen vuorovaikutus persoonallisuuden ja sosiaalisen toiminnan kehitys keski-iässä 11

PS5 Persoonallisuus ja mielenterveys

PS5 Persoonallisuus ja mielenterveys PS5 Persoonallisuus ja mielenterveys 1. Persoonallisuuden määrittely ja tutkiminen 2. Persoonallisuuden selittäminen 3. Mielenterveyshäiriöt ja niiden hoito 1. PERSOONALLISUUDEN MÄÄRITTELY JA TUTKIMINEN

Lisätiedot

Peili Käyttäytymisprofiilimittarin toimivuus ja luotettavuus

Peili Käyttäytymisprofiilimittarin toimivuus ja luotettavuus Peili Käyttäytymisprofiilimittarin toimivuus ja luotettavuus (Huom. Gradun mittaria koskeva osuus on salainen, joten tästä versiosta puuttuvat kappaleet 8 ja 9) Anne Haajanen pro gradu tutkielma Kasvatustiede

Lisätiedot

Yrittäjän persoonallisuus miksi ja miten sitä kannattaa tutkia

Yrittäjän persoonallisuus miksi ja miten sitä kannattaa tutkia LTA 2/02 A. AINAMO JA J. TIENARI DISCUSSION VESA PUHAKKA Yrittäjän persoonallisuus miksi ja miten sitä kannattaa tutkia 1. Johdanto Moderni yrittäjyystutkimus on noin 1930-luvulta lähtien pyrkinyt ymmärtämään

Lisätiedot

Pakollinen kurssi. Syventävät kurssit 3V\\NNLQHQWRLPLQWDRSSLPLQHQMDYXRURYDLNXWXV36

Pakollinen kurssi. Syventävät kurssit 3V\\NNLQHQWRLPLQWDRSSLPLQHQMDYXRURYDLNXWXV36 Pakollinen kurssi 3V\\NNLQHQWRLPLQWDRSSLPLQHQMDYXRURYDLNXWXV36 tutustuu psykologiaan tieteenä ja psykologian soveltamiseen yhteiskunnan eri alueilla ymmärtää erilaisia tapoja tutkia ja selittää ihmisen

Lisätiedot

Hanna Kimonen ERITYISOPETTAJAKSI OPISKELEMAAN? Koulutuksiin vuonna 2008 hakeneiden taustat, persoonallisuus ja uranvalintamotiivit sekä

Hanna Kimonen ERITYISOPETTAJAKSI OPISKELEMAAN? Koulutuksiin vuonna 2008 hakeneiden taustat, persoonallisuus ja uranvalintamotiivit sekä Hanna Kimonen ERITYISOPETTAJAKSI OPISKELEMAAN? Koulutuksiin vuonna 2008 hakeneiden taustat, persoonallisuus ja uranvalintamotiivit sekä valintakokeissa menestyminen JOENSUUN YLIOPISTO Hanna Kimonen Erityispedagogiikan

Lisätiedot

SOSIAALISEN KASVUYMPÄRISTÖN YHTEYS ELÄMÄNHALLINTAAN AIKUISUUDESSA

SOSIAALISEN KASVUYMPÄRISTÖN YHTEYS ELÄMÄNHALLINTAAN AIKUISUUDESSA SOSIAALISEN KASVUYMPÄRISTÖN YHTEYS ELÄMÄNHALLINTAAN AIKUISUUDESSA Sosiologia Turun yliopisto Pro gradu -tutkielma Merja Puukka Sosiaalitieteiden laitos Kevät 2013 Turku SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1 2.

Lisätiedot

ANAMNESIS. Kohti uutta oppimisen teoriaa Rekonstruktiivisen oppimisen malli. Tero Toivanen

ANAMNESIS. Kohti uutta oppimisen teoriaa Rekonstruktiivisen oppimisen malli. Tero Toivanen ANAMNESIS Kohti uutta oppimisen teoriaa Rekonstruktiivisen oppimisen malli Tero Toivanen Turun yliopisto Turun opettajankoulutuslaitos Kasvatustieteiden tiedekunta pro gradu -tutkielma Kevät 2005 TURUN

Lisätiedot

COACHINGIN MERKITYS ORGANISAATION MUUTOKSEN TUKEMISESSA

COACHINGIN MERKITYS ORGANISAATION MUUTOKSEN TUKEMISESSA Aalto, AvoinYliopisto TKK, Tuotantotalouden laitos Johtamisen opinnot Muutosjohtamisen seminaari Espoo, 2011 COACHINGIN MERKITYS ORGANISAATION MUUTOKSEN TUKEMISESSA Mari Laukkanen laukkanen.mari@gmail.com

Lisätiedot

PSYKOLOGIAN KOE 11.3.2015 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ

PSYKOLOGIAN KOE 11.3.2015 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ PSYKOLOGIAN KOE 11.3.2015 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden, sisältöjen ja pisteitysten luonnehdinta ei sido ylioppilastutkintolautakunnan arvostelua. Lopullisessa arvostelussa

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Maarit Malo TYÖNTEKIJÄN ITSEOHJAUTUVUUS JA SEN JOHTAMINEN LUOVASSA ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Maarit Malo TYÖNTEKIJÄN ITSEOHJAUTUVUUS JA SEN JOHTAMINEN LUOVASSA ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Maarit Malo TYÖNTEKIJÄN ITSEOHJAUTUVUUS JA SEN JOHTAMINEN LUOVASSA ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA Pro gradu -tutkielma Johtaminen ja organisaatio Lokakuu 2012 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden

Lisätiedot

PSYKOLOGIAN KOE 26.9.2014 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ

PSYKOLOGIAN KOE 26.9.2014 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ PSYKOLOGIAN KOE 26.9.2014 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden, sisältöjen ja pisteitysten luonnehdinta ei sido ylioppilastutkintolautakunnan arvostelua. Lopullisessa arvostelussa

Lisätiedot

Sosioemotionaalisten taitojen merkitys aikuiskouluttajan työssä

Sosioemotionaalisten taitojen merkitys aikuiskouluttajan työssä Ullastiina Hankala Sosioemotionaalisten taitojen merkitys aikuiskouluttajan työssä Työn teettäminen monimuotoistuu Sosioemotionaalisten taitojen merkitys aikuiskouluttajan työssä -julkaisu on osa isompaa

Lisätiedot

Maxwell Jonesin demokraattinen terapeuttinen yhteisö Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan perustana

Maxwell Jonesin demokraattinen terapeuttinen yhteisö Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan perustana Maxwell Jonesin demokraattinen terapeuttinen yhteisö Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan perustana Maxwell Jonesin demokraattisen yhteisön teoria ja humanistinen ihmiskäsitys Aki Heiskanen Hämeen

Lisätiedot

AMMATILLISEN VOIMAANTUMISEN LÄHTÖKOHTIA- Voimaantumiseen havahtumisen oikeus ja välttämättömyys

AMMATILLISEN VOIMAANTUMISEN LÄHTÖKOHTIA- Voimaantumiseen havahtumisen oikeus ja välttämättömyys AMMATILLISEN VOIMAANTUMISEN LÄHTÖKOHTIA- Voimaantumiseen havahtumisen oikeus ja välttämättömyys Motto: Kuka olen, kuka minusta voi tulla, mitä ja miten minun pitäisi se tehdä, on kaikki annettu minulle

Lisätiedot

NAUROIN PELOLLE PÄIN NAAMAA. Lasten subjektiivisia kokemuksia arjesta ja sen voimavaratekijöistä. Anna Pietiläinen

NAUROIN PELOLLE PÄIN NAAMAA. Lasten subjektiivisia kokemuksia arjesta ja sen voimavaratekijöistä. Anna Pietiläinen NAUROIN PELOLLE PÄIN NAAMAA Lasten subjektiivisia kokemuksia arjesta ja sen voimavaratekijöistä Anna Pietiläinen Kasvatustieteen kandidaatintutkielma Kevät 2014 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

ALKOHOLIRIIPPUVUUDEN ATTRIBUUTIOT MAALLIKOIDEN JA PÄIHDEHUOLLON AMMATTILAISTEN MUKAAN

ALKOHOLIRIIPPUVUUDEN ATTRIBUUTIOT MAALLIKOIDEN JA PÄIHDEHUOLLON AMMATTILAISTEN MUKAAN ALKOHOLIRIIPPUVUUDEN ATTRIBUUTIOT MAALLIKOIDEN JA PÄIHDEHUOLLON AMMATTILAISTEN MUKAAN Lauri Kankaanrinne Opiskelijanumero: 76926 Pro gradu -tutkielma Sosiaalipsykologian laitos Tampereen yliopisto Toukokuu

Lisätiedot

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Kognitiivinen psykoterapia verkkolehti 2005, 2, (1), 17-43. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Tanja Martin Tiivistelmä Tässä artikkelissa selvitetään

Lisätiedot

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Syyslukukausi 2010 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Susanna Löf Osaamiskartta oppimisen

Lisätiedot

Kevät 2004 Pro gradu tutkielma Luokanopettajakoulutus Lapin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Kevät 2004 Pro gradu tutkielma Luokanopettajakoulutus Lapin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta MAASSA MAAN TAVALLA LAADULLINEN TUTKIMUS LÄHETYSLASTEN AKKULTURAATIOSTA JA ETNISEN IDENTITEETIN MUUTTUMISESTA AKKULTURAATION AIKANA Tiinamari Niskanen Kevät 2004 Pro gradu tutkielma Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Syvien vahvuuksien koulu

Syvien vahvuuksien koulu Syvien vahvuuksien koulu Asiantuntijaseminaari Hyveet ja vahvuudet opetussuunnitelmaan? Tuusulan Onnela 3.-4.10.2013 Syvien vahvuuksien koulu toimintamallin perusteita, pilotin Lähtökohtia ja kehittämisaskeleita

Lisätiedot

Perehdyttäminen käytäntöjä ja kasvatusta

Perehdyttäminen käytäntöjä ja kasvatusta Perehdyttäminen käytäntöjä ja kasvatusta Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Aikuiskasvatus Pro gradu tutkielma Anu Lainio Kevät 2008 Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos LAINIO, ANU:

Lisätiedot

Juha Peltoniemi. Johtajuusteoriaa luovalle tutkimustyölle

Juha Peltoniemi. Johtajuusteoriaa luovalle tutkimustyölle Juha Peltoniemi Johtajuusteoriaa luovalle tutkimustyölle Versio 1.2(26. huhtikuuta 2015) Lisätty pari referenssiä, korjattu yhtä ja toista. Versio 1.1 (2. maaliskuuta 2015) Muutettu otsikko, päivitetty

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS. Mari Noppa VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN MOTIVAATIO TARKASTELUSSA DIABETESHOITAJAT

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS. Mari Noppa VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN MOTIVAATIO TARKASTELUSSA DIABETESHOITAJAT VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS Mari Noppa VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN MOTIVAATIO TARKASTELUSSA DIABETESHOITAJAT Pro gradu -tutkielma Johtaminen ja organisaatiot VAASA 2011

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS

VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS Susanna Hjulberg Kirsi Träskelin VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS Sisällysluettelo Lukijalle 3 Vertaistukiryhmän teoreettiset lähtökohdat 4 Vertaistukiryhmän suunnittelussa ja toteutuksessa käytetyt näkökulmat

Lisätiedot

Kun Aurinko on perillä, Kuu lähtee matkaan.

Kun Aurinko on perillä, Kuu lähtee matkaan. Tampereen yliopisto Kun Aurinko on perillä, Kuu lähtee matkaan. Oppilaan käsityksiä aurinkokunnan rakenteesta ja toiminnasta Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos Opettajien lisäkoulutus Pro Gradu-tutkielma

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Reetta Aaltonen. Työyhteisön vuorovaikutuksen fasilitointi työnohjauksen avulla. KTT Maija Vähämäki

TIIVISTELMÄ. Reetta Aaltonen. Työyhteisön vuorovaikutuksen fasilitointi työnohjauksen avulla. KTT Maija Vähämäki TIIVISTELMÄ X Pro gradu -tutkielma Lisensiaatintutkielma Väitöskirja Oppiaine Johtaminen ja organisointi Päivämäärä 28.9.2013 Tekijä(t) Reetta Aaltonen Matrikkelinumero 412753 Sivumäärä 115 Otsikko Työyhteisön

Lisätiedot

COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ

COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ Tampereen yliopisto Psykologian laitos Pro gradu -tutkielma Mirka Hynninen ja Liisa Lento Joulukuu

Lisätiedot

PÄÄTÖKSENTEKOON LIITTYVÄT INHIMILLISET RISKITEKIJÄT

PÄÄTÖKSENTEKOON LIITTYVÄT INHIMILLISET RISKITEKIJÄT TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos PÄÄTÖKSENTEKOON LIITTYVÄT INHIMILLISET RISKITEKIJÄT Vakuutustiede Pro Gradu tutkielma Heinäkuu 2009 Ohjaaja: Antti Kanto Päivi Lindroos TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot