9M Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky. Varjakan osayleiskaava Tarkennuksia alueen luontoselvityksiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "9M609212 12.1.2010. Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky. Varjakan osayleiskaava Tarkennuksia alueen luontoselvityksiin"

Transkriptio

1 9M Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky Varjakan osayleiskaava Tarkennuksia alueen luontoselvityksiin

2 Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky Varjakan osayleiskaava Tarkennuksia alueen luontoselvityksiin 1 Sisältö 1 SELVITYKSEN TOTEUTUSTAPA 1 2 SELVITYSALUEELTA LAADITUT LUONTOSELVITYKSET 1 3 ERKKI VILPAN TIEDOT ALUEELTA 2 4 TARKENTAVAN KASVILLISUUSKÄYNNIN ( ) TULOKSET 2 5 LUONNONSUOJELUALUEET JA MUUT LUONTOARVOJEN KANNALTA HUOMIOITAVAT KOHTEET Natura 2000 alueet, luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmien kohteet Natura 2000 alueiden suojeluperusteet ja aluekuvaukset Huomioitavat luontotyypit Huomioitavien lajien esiintymät 7 6 ELÄIMISTÖ 8 7 SUOSITUKSET MAANKÄYTÖN SUUNNITTELULLE 8 8 KIRJALLISUUS 9 Liitteet Liite 1 Maankäytön suunnittelussa huomioitavat kohteet (kartta A3) Pöyry Finland Oy Sari Ylitulkkila FM (biologi, kasviekologia) Juha Parviainen FM (biologi, eläinekologia) Yhteystiedot PL 20, Tutkijantie 2 A Oulu puh sähköposti

3 1 1 SELVITYKSEN TOTEUTUSTAPA Työtehtävä käsitti Varjakan osayleiskaavan luontovaikutusten arvioinnin. Koska suunnittelualueelta on käytettävissä runsaasti aiempaa luontotietoutta, ei varsinaisen luontoselvityksen laatimista nähty tarpeellisena. Tähän raporttiin on koottu tietous aiemmista selvityksistä sekä esitetty tietojen päivitykset/päivittämistarpeet. Lisäksi on esitetty luontoarvojen kannalta huomioitavat kohteet. Raportti on koottu alueen maankäytön suunnittelun tarpeita ajatellen, eikä sitä ole laadittu kattavaksi esitykseksi selvitysalueen luonnonoloista. Tehtävän alkuvaiheessa kerättiin kaavahankkeen vaikutusalueelta tehdyt luontoselvitykset ja arvioitiin niiden riittävyyttä. Aineistoa päivitettiin tarkistamalla Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksesta (Mari Pulkkinen ) uusin tieto uhanalaisten lajien esiintymätiedoista sekä tiedot alueelta inventoiduista luonnonsuojelulain 29 mukaisista luontotyypeistä. Kasvillisuuden osalta Varjakansaaren ja Varjakanniemen-Akionlahden alueelle tehtiin tarkistava maastokäynti (Sari Ylitulkkila, Timo Takala). Linnuston osalta on selvitetty alueella tehtyjä laskentoja ja havaintoja kirjallisuudesta ja luontoharrastajia haastattelemalla. Akionlahden Natura 2000 alueen (FI ) osalta laaditaan tarvittaessa kaavahankkeen myöhemmässä vaiheessa Natura-arvioinnin tarveselvitys/natura-arviointi. Samassa yhteydessä huomioidaan tarvittaessa myös välittömästi vaikutusalueen pohjoispuolella sijaitseva Perämeren saarten Natura-alue (FI ). 2 SELVITYSALUEELTA LAADITUT LUONTOSELVITYKSET Seuraavaan on koottu listaus hankealueen luontoon liittyvästä aineistosta: Arkkitehtiasema Oy Oulunsalon yleiskaavan luontoselvitys. S. Ylitulkkila. Ecoriver Oy 2002: Akionlahden kluuvijärven kunnostustoimenpiteiden suunnittelu ja hulevesienkäsittelysuunnitelma. Hannula, J. (toim.): Kotikuntani Oulunsalo Kallioperäkartta 1: Suomen geologinen yleiskartta. Geologisen tutkimuslaitoksen julkaisema kivilajikartta. Oulu ja Tornio. Lehdet C5 ja B5. Maanmittaushallituksen kivipaino. Helsinki Kemiläinen, H., Vainio, M., Kukko-oja, K. & Heikkilä, H. 1988: Varjakan alueen ympäristöselvitys. Ympäristöinstituutti. Raportti 6. Maisema-arkkitehtitoimisto Terttu Kurttila 1999: Selvitys Varjakan niemen maisema- ja luontoolosuhteista. Pessa, J. 1993: Akionlahti. Arvokas osa Liminganlahden lintuvesialuetta. Aureola VSK Pessa, J. 1993: Akionlahden linnusto. Oulun yliopisto. Perämeren tutkimusaseman monisteita 24: Pessa, J. 1996: Akionlahti. Teoksessa: Pohjois-Pohjanmaan linturetkiopas. Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry. Rämä, T. 2004: Varjakansaaren sieniselvitys Ruohonen, A 1989: Oulunsalon maisemasuunnitelma. Luonnos Maisema- ja ympäristösuunnittelu Anneli Ruohonen. Siira, J 1993: Akionlahti ja sen kasvillisuus. Oulun yliopisto. Perämeren tutkimusaseman monisteita 23. Tynjälä, M. 1994: Kempeleenlahti lintuvetenä. Aureola 19:90-94.

4 2 Varjakan niemen metsänhoitosuunnitelma Valtion ympäristöhallinto 2009: o Akionlahti, lintutorni o Akionlahden Natura-alue o Perämeren saarten Natura-alue Valtion ympäristöhallinto 2006: o Luonnonsuojelulain luontotyyppien kartoitus, Varjakansaari S, Pohjois-Pohjanmaa, Oulunsalo tuloste ERKKI VILPAN TIEDOT ALUEELTA Varjakansaaren alueella retkeillyttä Erkki Vilpaa haastateltiin hankkeeseen liittyen, seuraavaan on koottu keskustelussa esiin nousseet asiat. ei pitkäaikaista kokemusta Varjakan luonnosta, joskus satamassa veneellä käymässä oppaana luonnonsuojeluyhdistyksen retkellä kesällä > päätti kartoittaa Varjakansaaren kasvillisuuden muutokset alueen luonnossa aiempiin luontoselvityksiin verrattuna pieniä kulttuurivaikutus saaren kasvillisuudessa vähentynyt saaressa kuusikko paikoin tiheää, järkevä harventaminen satamarannan lähellä ja paloaseman alueella tarpeen (aluskasvillisuus hävinnyt) rantavyöhykkeen kasvillisuus säilynyt ennallaan, rantaniityt samassa tilassa kuin ennenkin ( tehdyllä maastokäynnillä merenrantaniityillä havaittu selvää ruovikoitumista/ylitulkkila) uposkasveja ei kartoittanut - vesi oli kesällä 2009 liian korkealla. Kartoittaa ne kesällä 2010 Luonnontieteelliselle Keskusmuseolle. Toivoo, että rantavyöhyke säilyisi ennallaan vaikka Varjakkaa hyödynnettäisiin. Muuten alueella ei tarvetta suojeluun. sieniä, kääpiä, sammaleita tai jäkäliä ei ole inventoitu (huom. Rämä, T. 2004: Varjakansaaren sieniselvitys 2003) lintuinventoinneista ei tietoa, mutta Antti Rönkä retkeillyt alueella keväällä 2009 (ei tehnyt laskentoja) 4 TARKENTAVAN KASVILLISUUSKÄYNNIN ( ) TULOKSET Varjakan saaresta ja Varjakan niemen alueelta on laadittu vuonna 1988 (Kemiläinen ym.) kattava kasvillisuusinventointi ja kuviointi. Maastossa saari kierrettiin ympäri tarkastellen v laadittujen kasvillisuuskarttojen ajantasaisuutta. Todettiin v tehty kasvillisuusselvitys edelleen pitkälti paikkansa pitäväksi, päivittämistarpeet ovat vähäisiä. Näkyvimmät muutokset ovat alueella tapahtuneet avointen, matalakasvuisten merenrantaniittyjen osalta. Kahdessakymmenessä vuodessa merenrantaniityillä on tapahtunut huomattavaa umpeenkasvua ja järviruovikko on lisääntynyt niityillä voimakkaasti. Avoimia merenrantaniittyjä on jäljellä pienialaisina. Yksi kohde on kelpuutettu luonnonsuojelulain luontotyypiksi (PPO:n inventointi) konttorin pihalla useita komeita mäntyjä pihaniityillä tapahtunut metsittymistä saaren keskiosissa tuulenkaatoala maastokäynnillä otettiin runsaasti valokuvia Luotiin yleiskuva selvitysalueen kasvillisuudesta sekä käytiin kaavoittajan kanssa tarkastelemassa alueet, joille uutta maankäyttöä on suunniteltu sijoitettavan.

5 5 LUONNONSUOJELUALUEET JA MUUT LUONTOARVOJEN KANNALTA HUOMIOITAVAT KOHTEET Natura 2000 alueet, luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmien kohteet Hankealueella ja sen ympäristössä sijaitsevat seuraavat Natura 2000 alueverkoston kohteet ja luonnonsuojelualueet (Valtion ympäristöhallinto 2009) on koottu seuraavaan: Suojelualue pinta-ala (ha) lisätietoja Natura-alueet Akionlahti FI SPA/SCI Perämeren saaret 7136 SPA/SCI Yksityiset suoelualueet Akionlahden luonnonsuojelualue YSA (2 osaaluetta) ,5 Akion luonnonsuojelualue YSA (2 osa-aluetta) 2,6 + 0,03 Välitörmän luonnonsuojelualue YSA ,8 Perinnemaisemat Välitörmä 30,7 Linnustoalueet merenrantaniitty, metsälaidun, arvoluokka M Liminganlahti-Lumij.Selkä,Akionl,Nenänn,Leppän,Pajul. LVO IBA Oulun seudun kerääntymisalue FI028 FINIBA Oulun seudun kerääntymisalue FINIBA-alueen yleiskuvaus: Oulun kaupungin eteläpuolella sijaitseva, Suomen oloissa ainutlaatuinen, rehevien, matalien merenlahtien ja saariston muodostama kosteikkokokonaisuus, johon liittyvät kiinteästi rannikolta itäkaakkoon suuntautuvat laajat viljelyalueet (BirdLife 2009). Oulun seudun kerääntymisalueen rajaukset, IBA- (vasemmalla) ja FINIBA-rajaus (oikealla, lähde: BirdLife 2009):

6 5.2 Natura 2000 alueiden suojeluperusteet ja aluekuvaukset 4 Akionlahti FI on suojeltu sekä luontodirektiivin mukaisena SCI-alueena että lintudirektiivin mukaisena SPA-alueena. Natura-alue on kooltaan 260 ha ja se sijaitsee kokonaisuudessaan Oulunsalon kunnan alueella. Akionlahden Natura-alueen tietolomakkeessa Natura-alueen suojeluperusteina on esitetty: Luontodirektiivin luontotyyppi (* = priorisoitu luontotyyppi) % Natura-alueen pinta-alasta Rannikon laguunit* 50 Merenrantaniityt* 9 Luontodirektiivin liitteen II lajit Ruijanesikko Upossarpio Lintudirektiivin liitteen I lajit Ampuhaukka Kalatiira Kapustarinta Kurki Lapintiira Laulujoutsen Liro Mustakurkku-uikku Pikkutiira Räyskä Ruskosuohaukka Sinirinta Sinisuohaukka Suokukko Suopöllö Uivelo Vesipääsky lisäksi 2 uhanalaista lajia Primula nutans Alisma wahlenbergii Falco columbarius Sterna hirundo Pluvialis apricaria Grus grus Sterna paradisaea Cygnus cygnus Tringa glareola Podiceps auritus Sterna albifrons Sterna caspia Circus aeruginosus Luscinia svecica Circus cyaneus Philomachus pugnax Asio flammeus Mergus albellus Phalaropus lobatus Akionlahti on merestä lähes irti kuroutunut merenlahti Oulunsalonniemen kärjessä. Se on syntynyt noin 400 vuotta sitten. Akion ja Nupan saaret ovat pitkänomaisia moreeniselänteitä eli drumliineja. Akionlahden vesipinta-ala on supistunut voimakkaasti 1900-luvulla ja lahden suurin syvyys on nykyään 130 cm. Akionlahden lounaisrannalla on matalia jäiden työntämiä valleja muistona meren voimien vaikutuksista. Lounaisrannan kasvillisuuteen kuuluu suolakkokasveja, koska nämä kasvit sietävät runsassuolaista maaperää (ns. halofiileja). Näitä lajeja ovat mm. suolasara, merisara ja rannikki. Akionlahden rantakasvillisuus on selkeästi vyöhykkeistä, jossa on nähtävissä niittykasvillisuusvyöhykkeet matalan veden luikkakasvustoista laajoihin heinä- ja vihviläniittyihin (Valtion ympäristöhallinto 2009). Alueen pesimälinnusto on sekä lajistollisesti että määrällisesti runsas, ja lahti on tärkeä muuttoaikainen levähdysalue. Enimmillään muuttoaikoina lahdella voi olla yli lepäilevää vesilintua. Akionlahti sisältyy Liminganlahden ohella valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan (Valtion ympäristöhallinto 2009). Akionlahden suojelu toteutetaan lakisääteisenä luonnonsuojelualueena ja vesialueiden osalta vesilain nojalla. Välitörmän perinnemaiseman suojelun ensisijaisena toteutuskeinona on maanomistajan kanssa tehtävä sopimus (Valtion ympäristöhallinto 2009). Perämeren saaret FI on suojeltu sekä luontodirektiivin mukaisena SCI-alueena että lintudirektiivin mukaisena SPA-alueena. Natura-alue on kooltaan ha ja se sijaitsee Kemin, Tornion, Simon, Kuivaniemen, Iin, Haukiputaan, Oulun, Oulunsalon ja Hailuodon kuntien alueella (Valtion ympäristöhallinto 2009).

7 5 Perämeren saarten Natura-alueen tietolomakkeessa Natura-alueen suojeluperusteina on esitetty: Luontodirektiivin luontotyyppi (* = priorisoitu luontotyyppi) % Natura-alueen pintaalasta Vedenalaiset hiekkasärkät < 1 Jokisuistot 1 *Rannikon laguunit < 1 Kivikkoisten rantojen monivuotinen kasvillisuus 3 Itämeren boreaaliset luodot ja saaret < 1 *Itämeren boreaaliset rantaniityt 3 Itämeren boreaaliset hiekkarannat, joilla on monivuotista ruohovartista kasvillisuutta 1 Rannikon liikkuvat Ammophila arenaria-rantakauradyynit ("valkoiset dyynit" < 1 *Rannikoiden kiinteät, ruohokasvillisuuden peittämät dyynit ("harmaat dyynit") < 1 Kuivat Calluna ja Empetrum nigrum-nummet/dyyni < 1 *Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 1 *Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät 1 Boreaaliset lehdot < 1 Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet < 1 Luontodirektiivin liitteen II lajit Persicaria foliosa Hippuris tetrafylla Moehringia lateriflora Alisma wahlenbergii Lintudirektiivin liitteen I lajit lietetatar nelilehtivesikuusi laaksoarho *upossarpio allihahka ampuhaukka hiiripöllö etelänsuosirri kaakkuri kalatiira kapustarinta kaulushaikara kuikka kurki lapintiira laulujoutsen liro luhtahuitti mehiläishaukka mustakurkku-uikku palokärki pikkujoutsen pikkulepinkäinen pikkulokki pikkutiira ruskosuohaukka sinirinta räyskä sinisuohaukka suokukko suopöllö teeri uivelo vesipääsky lisäksi 6 uhanalaista lajia Alue muodostuu Kemin, Tornion, Simon, Kuivaniemen, Iin, Haukiputaan, Oulun, Oulunsalon ja Hailuodon edustalla olevista saarista, luodoista ja matalikoista. Perämeren saarten alueella on tyypillistä maankohoamisrannikon ja murtovesialueen lajistoa: suolavihvilä, merikohokki, merivalvatti, rantavehnä, merihanhikki, pohjanlahdenlauha, suomyrtti, siniyökönlehti, merinätkelmä, tyrni ja ristilimaska. Muutamilla saarilla on pienialaisesti saniaislehtoa ja tyypillisiä lehtolajeja kuten kotkansiipeä ja pohjansinivalvattia (Valtion ympäristöhallinto 2009).

8 6 Alueellisesti uhanalaisista kasvilajeista alueella kasvaa verikämmekkä, punakämmekkä, pussikämmekkä, ahonoidanlukko, luhtalemmikki, käärmeenkieli, merinätkelmä ja tyrni. Kemin edustalta Iso-Räiskiön saarelta on vuonna 2004 löydetty lietetattaren esiintymä. On todennäköistä, että lajia esiintyy muuallakin Perä-Meren saarten alueella. Alue täydentää merkittävällä tavalla Perämeren kansallispuiston ja yleensä Perämeren maankohoamisrannikon luontotyyppien ja lajien suojelua. Erityisesti Krunnit on merkittävä lintualue (Valtion ympäristöhallinto 2009). Perämeren saarten toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki ja rakennuslaki. Alue on toteutettu Murhaniemen ja Krunnien osalta, jotka on jo perustettu yksityisiksi suojelualueiksi. Vahvistetussa seutukaavassa osa alueesta on varattu suojelualueeksi. Lisäksi Kemin yleiskaavan ja Simon osayleiskaavan valmisteluun liittyvissä neuvotteluissa aluetta on esitetty suojelualueeksi (Valtion ympäristöhallinto 2009). 5.3 Huomioitavat luontotyypit Vuonna 1988 laadittua luontoselvitystä on tarkennettu selvittämällä huomioitavat luontotyypit alueelta. Huomioitavat luontotyypit on esitetty liitteessä 1. Luonnonsuojelulain 29 luontotyypit Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on inventoinut ja rajannut Varjakansaaresta yhden luonnonsuojelulain 29 mukaisen luontotyypin Varjakansaari S, avoin matalakasvuinen merenrantaniitty. Kohde sijaitsee Varjakansaaren etelärannalla Varjakansaaren ja Pyydyskarin välisen lahden rannalla. Inventointilomakkeen mukaan kohde on laaja, tasainen ja avoin tupassara- ja luhtavillavaltainen niitty, jolla on myös järviruokoa ja sinikaislikkoa. Niityllä kasvaa ruijanesikkoa ja käärmeenkieltä. Kohteen edustavuus on luokiteltu luokkaan hyvä (3+), kohde on luonnontilainen (4-). Niittykohde rajautuu lännessä ruovikoituneeseen kapeaan niittyyn, maan puolella pajupensaikkoihin ja itälaidalla puutavarajätteen peittämään rantaan. Järviruokokasvuston on arvioitu todennäköisesti runsastuvan niityllä, kohde vaatii pidemmän ajan kuluessa hoitoa. Vesilain 15 a ja 17 a mukaiset kohteet Alueelta ei ole tietoja vesilain tarkoittamista suojeltavista kohteista (läh. mahdollisia kohteita fladat, kluuvijärvet). Metsälain 10 mukaiset luonnon monimuotoisuuden kannalta huomioitavat kohteet Alueelta ei ole tietoja metsälain mukaisista metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeistä elinympäristöistä. Metsälakikohteita on yleensäkin merenrantaluonnossa vähäisesti. Uhanalaiset luontotyypit Seuraavaan taulukkoon on koottu Kemiläisen ym raportissa esitetyt kasvillisuustyypit mukautettuina uhanalaisten luontotyyppien luokitukseen (Raunio ym. 2008). Kangasmaiden metsät on jätetty tarkastelusta pois rannikon tyyppejä lukuun ottamatta.

9 Luontotyyppi Uhanalaisuus Huomiot Itämeren kasvipeitteiset moreeni-, kivikko- ja lohkarerannat NT kapeina vöinä rannoilla Itämeren hiekkarannat EN pienialaisia Rannikon kosteat terva- ja harmaaleppälehdot NT V kasvillisuuskartalla FiT Rannikon tuoreet terva- ja harmaaleppälehdot NT V kasvillisuuskartalla SilMiT Rannikon tuoreet koivu- ja tuomilehdot NT V kasvillisuuskartalla SilMiT Rannikon kuivat koivu- ja tuomilehdot NT V kasvillisuuskartalla CorDeT, CorLycT Rannikon lehtomaiset lehtimetsät VU V kasvillisuuskartalla CorDeT, CorLycT Rannikon tuoreen kankaan kuusikot EN erit. Varjakansaaressa kulttuurivaikutusta Rannikon tuoreen kankaan koivikot NT monin paikoin kulttuurivaikutusta Maankohoamisrannikon metsien kehityssarjat CR kulttuurivaikutusta, paikoin selkeää sukkessiosarjaa Suursaramerenrantaniityt CR pienialaisia Matalakasvuiset vihvilä-, heinä- ja saramerenrantaniityt CR pienialaisia, merkittävin kohde Luonnonsuojelulain luontotyyppirajaus 9M Uhanalaisilla luontotyypeillä ei ole lainsäädäntöön perustuvia suojeluvaikutuksia. Edustavat kohteet on kuitenkin hyvä huomioida maankäytössä luonnon monimuotoisuutta lisäävinä kohteina. Selvitysalueella uhanalaisista luontotyypeistä ovat merkittävimpiä matalakasvuinen merenrantaniitty (luonnonsuojelulain luontotyyppirajaus) sekä merenrannan sukkessiometsien kehityssarjat (osin kulttuurivaikutteista). 5.4 Huomioitavien lajien esiintymät tarkistettujen uhanalaistietojen mukaan alueella tiedetään sijaitsevan muutamia huomioitavien putkilokasvi- ja sienilajien esiintymiä. Lajeista osa on tiukasti suojeltuja. Esiintymätiedot on kerätty seuraavaan: laji Suojelustatus esiintymätiedot ruijanesikko Primula nutans var. jokelae Luontodirektiivi IV Erittäin uhanalainen (EN) 4 esiintymää Akio N (yli 300 yks.) Rauhoitettu Suomen vastuulaji kansainvälinen Varjakansaari-Pyydyskari (50 yks.) Akionlahti SE esiintymätieto 1960-luvulta, hävinnyt Varjakka esiintymätieto 1960-luvulta, hävinnyt suikeanoidenlukko Botrychium lanceolatum upossarpio Alisma wahlenbergii himmihiippo Mycenela lasiosperma pursukääpä Amylocystis lapponica pähkinänkääpä Dichomitus campestris Vaarantunut (VU) Luontodirektiivi IV Vaarantuntunut (VU) Erityisesti suojeltava laji Vaarantunut (VU) Vaarantunut (VU) Silmälläpidettävä (NT) 1 esiintymä: Pyydyskari keto metsittynyt, hävinnyt 3 esiintymää: Akion silta NE (47 yks.) Simppukari-Pyydyskari (> 5000 yks.) Akion silta S kasvupaikka rehevöitynyt, hävinnyt 1 esiintymä: Varjakansaari (1 yks.) 1 esiintymä Varjakka (1 yks.) 7 esiintymää: Varjakansaari A-F (1-6 yks.) Esiintymien sijainti on esitetty kartalla liitteessä 1.

10 6 ELÄIMISTÖ 8 Jorma Pessan (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus ) mukaan ympäristökeskus on tehnyt laskennat Akionlahden Natura-alueella vuosina 1999 ja Sitä ennen laskentoja on tehty 1990-luvun alussa. Suojelualueiden ulkopuolisten osien linnustoa ei ole ympäristökeskuksen toimesta inventoitu. Selvitysalueen linnustosta ei saatujen tietojen mukaan ole käytettävissä tuoreita inventointiaineistoja. Viimeisimmät julkaistut aineistot ovat 1990-luvulta ja liittyvät pääosin Akionlahdella tehtyihin selvityksiin. Varjakansaaren linnustosta ja muusta eläimistöstä on käytettävissä lähinnä luontoharrastajien ja retkeilijöiden hajahavaintoja. 7 SUOSITUKSET MAANKÄYTÖN SUUNNITTELULLE Alueen suunnittelussa huomioitavat suojelu- tms. alueet: Akionlahden Natura-alue muut suojelualueet (Akionlahti, Akio, Välitörmä) perinnemaisemakohde (Välitörmä) luonnonsuojelulain luontotyyppirajaus Varjakansaari S, merenrantaniitty Alueen suunnittelussa huomioitavat lajiesiintymät: Luontodirektiivin IV liitteen lajien esiintymiä ei saa hävittää eikä heikentää (ruijanesikko, upossarpio). Kiellosta voi hakea poikkeusta. Erityisesti suojellun lajin säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty (upossarpio) Lajin rauhoitus (ruijanesikko) poimiminen on kielletty. Poikkeusta voi hakea. Valtakunnallisesti uhanalaisten tai silmälläpidettävien (ei uhanalainen) lajien osalta ei lakiin ole kirjattu selkeitä suojeluvelvoitteita. Himmipiipon, pursukäävän ja pähkinänkäävän esiintymien säilymisestä tulee huolehtia osana alueen luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Muita alueen suunnittelussa luonnon monimuotoisuuden kannalta huomioitavia kohteita: merenrantaniityt hoitotoimilla (niitto, laidunnus) voitaisiin säilyttää avoimina merenrannan sukkessiometsät tulisi säilyttää laajoja sukkessiosarjoja, myös kääpäesiintymien kannalta tärkeitä piha-alueiden komeat männyt maisema-arvot Linnustotietojen vähäisyyden (erit. Varjakansaari) takia alueella on syytä toteuttaa pesimäaikainen linnustoselvitys (kesäkuu 2010). Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen (Tuukka Pahtamaa ) mukaan Varjakansaaressa tulee tehdä pesimälinnuston linjalaskenta ja lisäksi kartoituslaskenta muuttuvilla ranta-alueilla.

11 8 KIRJALLISUUS 9 BirdLife 2009: Internet-sivut osoitteessa Rassi, P., Alanen, A., Kanerva, T. & Mannerkoski, I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. Helsinki. Raunio A., Schulman A. & Kontula T.(toim.), Suomen luontotyyppien uhanalaisuus Osa 2. Suomen Ympäristö 8/2008. s. 572 Valtion ympäristöhallinto 2009: Internet-sivut osoitteessa ja Oiva-tietokanta osoitteessa: https://wwws.ymparisto.fi/oiva

12 Liite 1. Maankäytön suunnittelussa huomioitavat kohteet m Uhanalaisten ja huomioitavien lajien esiintymät Upossarpio Ruijanesikko Himmihiippo Pähkinänkääpä Pursukääpä Natura-alueen rajaus Varjakansaari S - Luonnonsuojelulain luontotyypin rajaus

NATURA TARVEARVIOINTI 16USP NAT PUHURI OY Pyhäjoen Parhalahden tuulipuisto. Natura tarvearviointi

NATURA TARVEARVIOINTI 16USP NAT PUHURI OY Pyhäjoen Parhalahden tuulipuisto. Natura tarvearviointi NATURA TARVEARVIOINTI 16USP0142.6501.NAT 4.10.2013 PUHURI OY Pyhäjoen Parhalahden tuulipuisto Natura tarvearviointi 1 Copyright Pöyry Finland Oy Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA : KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus

suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus Suojelukohteiden lainsäädännöllistä pohjaa ja vaikutuksia Liite 7.8b suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus Natura 2000 verkosto Lakisääteinen rauhoitus. Luontodirektiivin mukaiset SCI-alueet

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

Voimassa olevassa kaavassa Hanhikiven ja Halkokarin sekä Kettukaaret-Mörönkallion valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet.

Voimassa olevassa kaavassa Hanhikiven ja Halkokarin sekä Kettukaaret-Mörönkallion valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet. Pro Hanhikivi ry 8.12.2009 Laitatie 14, 86110 Parhalahti pro.hanhikivi@omanetti.fi Euroopan komissio (Pääsihteeri) Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles/Brussel BELGIA SG-PLAINTES@ec.europa.eu Kantelu

Lisätiedot

Ramoninkadun luontoselvitys

Ramoninkadun luontoselvitys Ramoninkadun luontoselvitys Elina Lehtinen Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 7.4.2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Työmenetelmät... 3 2.1 Esiselvitys... 3 2.2 Maastotyöskentely... 3 2.3

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys LIITO-ORAVASELVITYS 23.6.2015 KALAJOEN KAUPUNKI Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 LIITO-ORAVASELVITYS 2 3 TULOKSET 3 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 5 VIITTEET 5 Kannen

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 MENELMÄT... 2 3 MAAPERÄ... 3 4 VESISTÖT JA POHJAVEDET... 4 5 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys 1. Tausta ja tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Kemijärven kaupungin Räisälän kylässä. Suunnitelma koskee Kotikangas nimistä tilaa (75:0). Luontoselvityksen

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II Luontoselvitys Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19), Nurmon kunta - tielinjauksen II vaihtoehto Luontoselvitys 1. Yleistä Tämän luontoselvityksen

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

Aloite Juhannuskukkulan kallioketojen suojelusta

Aloite Juhannuskukkulan kallioketojen suojelusta Turun luonnonsuojeluyhdistys ry 7.12.2014 Martinkatu 5, 20810 TURKU Pj. Riikka Armanto Puh. 050-5265399 Email: riikka.armanto@gmail.com http://www.sll.fi/varsinais-suomi/turku Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

Lehtimäen kunta Valkealammen luontoselvitys

Lehtimäen kunta Valkealammen luontoselvitys Raportti 67030416 8.7.2003 Kuva: Pasi Halme Lehtimäen kunta Valkealammen luontoselvitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 SUUNNITTELUALUE 2 3 MENETELMÄT JA AINEISTO 2 3.1 Suunnittelutyön vaiheet 2 3.2 Suunnitteluaineisto

Lisätiedot

Suojelualueet, yleiskartta

Suojelualueet, yleiskartta Suojelualueet, yleiskartta Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet FI0100065 Vuosaarenlahden merenrantaniitty Mölandetin luodot Pikku Niinisaaren rantaniitty ja vesialue Uutelan Särkkäniemi Pikku

Lisätiedot

16WWE Vapo Oy. Iso-Lehmisuon täydentävä kasvillisuusselvitys, Vaala

16WWE Vapo Oy. Iso-Lehmisuon täydentävä kasvillisuusselvitys, Vaala 24.9.2010 Vapo Oy Iso-Lehmisuon täydentävä kasvillisuusselvitys, Vaala 1 Vapo Oy, Iso-Lehmisuon täydentävä kasvillisuusselvitys, Vaala Sisältö 1 TEHTÄVÄN KUVAUS 1 2 TULOKSET 1 3 JOHTOPÄÄTÖKSET 1 4 KIRJALLISUUS

Lisätiedot

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS 2.7.2014 Outi Tuomivaara, hortonomi ylempi AMK Kempeleen kunta 2 JOHDANTO Kempeleen Riihivainiolle on käynnistynyt asemakaavan laajennus, jonka pohjaksi on

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Lintu- ja luontodirektiivin huomioiminen maatalousympäristössä

Täydentävät ehdot Lintu- ja luontodirektiivin huomioiminen maatalousympäristössä Täydentävät ehdot Lintu- ja luontodirektiivin huomioiminen maatalousympäristössä Maatalouden ympäristöneuvojakoulutus 6.3.2013 Ahlman-instituutti 11.3.2013 http://www.mavi.fi/attachments/mavi/julkaisut/5ndber1sg/

Lisätiedot

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 31.10.2012 VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 3 Kaava-alueen luonnonolot...

Lisätiedot

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot

Loviisa, LUO-aluetunnus 58

Loviisa, LUO-aluetunnus 58 Loviisa, LUO-aluetunnus 58 LOVIISA (58) LUO-alue sijaitsee Loviisan lounaisosissa Kärpnäsin kylän ympäristössä. Paria mökkikeskittymää lukuunottamatta alue on asumatonta metsäseutua ja paljolti rakentamatonta

Lisätiedot

++Luontop 2.5.2002 15:04 Page 1

++Luontop 2.5.2002 15:04 Page 1 ++Luontop 2.5.2002 15:04 Page 1 C M Y CM MY CY CMY K ++Luontop 2.5.2002 15:04 Page 2 PL 32, 90015 OULUN KAUPUNKI www.ouka.fi/tekninen PL 124, 90101 OULU, puh. (08) 315 8300 www.vyh.fi/ppo/ppo.htm OULUN

Lisätiedot

Taustaa puustoisista perinneympäristöistä

Taustaa puustoisista perinneympäristöistä Taustaa puustoisista perinneympäristöistä Laitila 4.- 5.9.2012 Hannele Kekäläinen ylitarkastaja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue Maatalousympäristöt Suomen viidenneksi

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Alustavia Natura-arvioinnin suuntaviivoja

HELSINGIN YLEISKAAVA. Alustavia Natura-arvioinnin suuntaviivoja HELSINGIN YLEISKAAVA Alustavia Natura-arvioinnin suuntaviivoja 2.10.2014 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:26 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

ELYt ja merialueiden suunnittelu

ELYt ja merialueiden suunnittelu ELYt ja merialueiden suunnittelu Varsinais-Suomen EL- keskus, Outi Vesakoski, Luonnonsuojelu 15.4.2010 1 2 ELYt ja luonnon monimuotoisuus Tehtävät Valvoo suotuisan suojeluntason toteutumista lajeilla ja

Lisätiedot

Pelkosenniemi-Life LIFE Luonto hanke 1.8.2006 30.9.2010 Loppuraportti

Pelkosenniemi-Life LIFE Luonto hanke 1.8.2006 30.9.2010 Loppuraportti Pelkosenniemi-Life LIFE Luonto hanke 1.8.2006 30.9.2010 Loppuraportti Euroopan Unionin tukema LIFE Luonto -hanke 2 1.1 Life hanke pähkinänkuoressa Suot ovat yksi tärkeimmistä luontotyypeistä kun puhutaan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Natura-arvioinnin tarveharkinta 22.8.2011

KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Natura-arvioinnin tarveharkinta 22.8.2011 KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Natura-arvioinnin tarveharkinta 22.8.2011 1. JOHDANTO Suomen Natura 2000 verkosto on osa Euroopan unionin alueen kattavaa luonnonsuojeluverkostoa. Verkostoon kuuluu alueita,

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2040 LUONTOSELVITYS

KEMPELEEN KUNTA TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2040 LUONTOSELVITYS KEMPELEEN KUNTA TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2040 Kirkonseudun-Pirilän-Savikorven ja Hakamaan- Ristisuon-Väärälänperän, sekä Kuivalanperän osaalueet LUONTOSELVITYS Työ: E23994.10 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Natura arviointi. Oulunsalo-Hailuoto tuulipuistohankkeen Naturaarviointi esittämässä laajuudessa. Maaliskuu 2010

Natura arviointi. Oulunsalo-Hailuoto tuulipuistohankkeen Naturaarviointi esittämässä laajuudessa. Maaliskuu 2010 Natura 2000 -arviointi Oulunsalo-Hailuoto tuulipuistohankkeen Naturaarviointi PPO:n ympäristökeskuksen YVAlausunnossaan 8.7.2009 esittämässä laajuudessa Laatija: Piia Sassi-Päkkilä, Elisa Puuronen Tarkistanut:

Lisätiedot

Copyright Pöyry Finland Oy

Copyright Pöyry Finland Oy 19 Taulukko 3. Suhangon kasvillisuusselvityksen maastotöissä v. 2012 havaitut erityishuomiota vaativat sammallajit (Valtak. = valtakunnallisesti uhanalainen, Alueel. = alueellisesti uhanalainen, Dir.=

Lisätiedot

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Linjalaskenta 2 3 TULOKSET 3 4 YHTEENVETO 4 5 VIITTEET 5 Liitteet Liite 1 Liite

Lisätiedot

Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Artemisia campestris L. ssp. bottnica Lundstr. ex Kindb.

Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Artemisia campestris L. ssp. bottnica Lundstr. ex Kindb. tietolomake lajit Päivi Virnes, Heikki Eeronheimo & Jari Ilmonen Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006 Perämerenmaruna Artemisia campestris L. ssp. bottnica Lundstr. ex Kindb. Luonnonsuojeluasetus:

Lisätiedot

Luontotyyppi vai laji, kumpi voittaa luontotyyppien uhanalaisuus

Luontotyyppi vai laji, kumpi voittaa luontotyyppien uhanalaisuus Aulikki Alanen Anna Schulman Carl-Adam Hæggström Ari-Pekka Huhta Juha Jantunen Hannele Kekäläinen Leena Lehtomaa Juha Pykälä Maarit vainio Luontotyyppi vai laji, kumpi voittaa luontotyyppien uhanalaisuus

Lisätiedot

Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1

Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1 Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1 Tämä tiivistelmä perustuu yksityiskohtaiseen raporttiin Tuusulan Hyrylän varuskunta-alueella kesinä 2006 ja 2007 tehdyistä luontoselvityksistä.

Lisätiedot

MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI

MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI Pekka Routasuo 6.2.2012 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT... 2 3 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Niiralan luonto- ja linnustoselvitys

Niiralan luonto- ja linnustoselvitys Niiralan luonto- ja linnustoselvitys ympäristöalan asiantuntija Elokuu 2014 www.osuuskuntatoimi.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Luontoselvitys... 2 2.1 Menetelmät... 2 2.2 Selvitysalue... 3 2.3

Lisätiedot

Natura-arvioinnin tarveharkinta

Natura-arvioinnin tarveharkinta FCG Finnish Consulting Group FCG Finnish Consulting Group Oy WPD FINLAND OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 MENETELMÄT JA AINEISTO... 3 2.1 Natura-arviointi... 3 2.2... 4 2.3 Arvioinnin kriteerit...

Lisätiedot

HAILUODON STRATEGISEN YLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS

HAILUODON STRATEGISEN YLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS Päivämäärä 14.4.2016 HAILUODON KUNTA HAILUODON STRATEGISEN YLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS Päivämäärä 14.4.2016 Laatija Tarkastaja Antje Neumann Tapani Pirinen, Merja Isteri Hyväksyjä Kuvaus Kansikuva Hailuodon

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 15.2.2007

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 15.2.2007 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b 7 LAUSUNTO PORVARINLAHDEN ETELÄRANNAN LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISESITYKSESTÄ SEKÄ HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMASTA Kslk 2007-56, Ylk 2 9.1.2007 Karttaruudut L6,

Lisätiedot

Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava

Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava Raportti 67080546.ABT 5.11.2008 Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava Luontoselvitys 1 Yhteenveto Tämä ympäristöselvitys on tehty Korpilahden kunnassa sijaitsevalle Lapinjärven alueelle ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Luontoselvityksen tarkoitus. Tuulivoima-alueet. Tuulivoima-alueet ja kaava-alueen merkittävät luontokohteet

Sisällysluettelo. Luontoselvityksen tarkoitus. Tuulivoima-alueet. Tuulivoima-alueet ja kaava-alueen merkittävät luontokohteet Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Luontoselvityksen tarkoitus Tuulivoima-alueet Alueiden sijainti 4 Topografia 5 Kallioperä 6 Maaperä 7 Maanpeite 8 Pohjavesialueet 9 Tuulivoima-alueet

Lisätiedot

Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut

Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? 22.09.2015 Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut Mitä ovat arvokkaat pienvedet? Pienvedet = purot ja norot, lammet, lähteiköt

Lisätiedot

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Pyhtään kunta Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Petri Parkko 2.12.2011 1. Selvityksen taustoja Keihässalmen satama-alueen ja sen ympäristön kehittämistä varten tarvittiin tietoja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet Metsälain mukaiset

Lisätiedot

MAISEMA- JA LUONTOSELVITYS. maisema16usp g, luonto16usp p PYHÄJOEN KUNTA Ollinmäen teollisuusalueen osayleiskaava 2025

MAISEMA- JA LUONTOSELVITYS. maisema16usp g, luonto16usp p PYHÄJOEN KUNTA Ollinmäen teollisuusalueen osayleiskaava 2025 MAISEMA- JA LUONTOSELVITYS maisema16usp0052.6503g, luonto16usp0052.723p4 23.1.2013 PYHÄJOEN KUNTA Ollinmäen teollisuusalueen osayleiskaava 2025 1 Copyright Pöyry Finland Oy Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group FCG Finnish Consulting Group Oy LIITE 2. Kuolavaara Keulakkopään tuulipuisto. Natura-arvioinnin tarveharkinta

FCG Finnish Consulting Group FCG Finnish Consulting Group Oy LIITE 2. Kuolavaara Keulakkopään tuulipuisto. Natura-arvioinnin tarveharkinta FCG Finnish Consulting Group FCG Finnish Consulting Group Oy LIITE 2 Kuolavaara Keulakkopään tuulipuisto 31.3.2010 Metsähallitus Kuolavaara Keulakkopään tuulipuisto LIITE 2 FCG Oulu/ Minna Tuomala 31.3.2010

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI Merialueen osayleiskaavaehdotus Vaikutukset luontodirektiivin liitteiden IV a ja b lajeihin

OULUN KAUPUNKI Merialueen osayleiskaavaehdotus Vaikutukset luontodirektiivin liitteiden IV a ja b lajeihin VAIKUTUSARVIOINTI 16X262496 29.10.2014 Upossarpiota (Alisma wahlenbergii) muun vesikasvillisuuden seassa OULUN KAUPUNKI Merialueen osayleiskaavaehdotus Vaikutukset luontodirektiivin liitteiden IV a ja

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6.

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6. TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

Mäntsälä, LUO-aluetunnus 46

Mäntsälä, LUO-aluetunnus 46 Mäntsälä, LUO-aluetunnus 46 MÄNTSÄLÄ (46) LUO-alue sijaitsee Mäntsälän keskiosissa Lukon kylässä pääosin asumattomalla metsäisellä harjualueella. osalta pääosin tietoon alueella laaja-alaisesti esiintyvästä

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12.2008 Yleistä arviointiselostus on laaja sekä esitystavaltaan hyvä

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Kotolahti kuvattuna lahden koillisrannalta. Kuva Pekka Rintamäki Pirkkalan kunta Ympäristönsuojelu Pirkanmaan Lintutieteellinen

Lisätiedot

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 TUTKIMUSRAPORTTI LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 Tekijä: Rauno Yrjölä Sisällys: 1 Johdanto... 3 2 menetelmä... 3 3 Tulokset... 4 4 Yhteenveto ja

Lisätiedot

Luettelo luontokohteista. Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus SU

Luettelo luontokohteista. Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus SU Luettelo luontokohteista 67050263.SU 3.3.2008 Naantalin kaupunki Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus Sisältö 1 1 LUONTOKOHTEIDEN LUOKITTELU YLEISKAAVASSA 2 2 LUONNONSUOJELUALUEET

Lisätiedot

Suomenlahden kansallispuistojen kehittäminen

Suomenlahden kansallispuistojen kehittäminen Suomenlahden kansallispuistojen kehittäminen Petteri Tolvanen, WWF 19.3.2015 Petteri Tolvanen WWF:n esitys toukokuu 2014 Porkkalan uudelleenperustaminen; erittäin monipuolinen luontokokonaisuus vanhoista

Lisätiedot

JUHANI AALTIO Vuoritsalon ranta-asemakaavan muutostyön luontoselvitys

JUHANI AALTIO Vuoritsalon ranta-asemakaavan muutostyön luontoselvitys RAPORTTI 16USO0135.BAUSP.LUON 8.8.2013 JUHANI AALTIO Vuoritsalon ranta-asemakaavan muutostyön luontoselvitys Sisältö 1 1 JOHDANTO 1 2 AINEISTO JA MENETELMÄT 1 3 ALUEEN YLEISKUVAUS 1 3.1 Suojelualueet ja

Lisätiedot

Maisemanhoidon edistämistä mallisuunnitelmien avulla Kärsämäeltä Kuusamoon

Maisemanhoidon edistämistä mallisuunnitelmien avulla Kärsämäeltä Kuusamoon Maisemanhoidon edistämistä mallisuunnitelmien avulla Kärsämäeltä Kuusamoon Kalle Hellström ProAgria Oulu/Maa ja kotitalousnaiset VYYHTI:n loppuseminaari, POHTO 25.11.2014 Kuva: Kalle Hellström Perinnebiotoopit

Lisätiedot

KANNUSJÄRVEN NIITTOSUUNNITELMA

KANNUSJÄRVEN NIITTOSUUNNITELMA KANNUSJÄRVEN NIITTOSUUNNITELMA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 286/2014 Laura Kokko YLEISTÄ 15.8.2014 Tämä työ on osa Kymijoen alueen järvikunnostushankkeessa laadittua Kannusjärven

Lisätiedot

Kolkanaukon, Lemmetyistenluodon hoitosuunnitelma Kaj-Ove Pettersson

Kolkanaukon, Lemmetyistenluodon hoitosuunnitelma Kaj-Ove Pettersson Kolkanaukon, Lemmetyistenluodon hoitosuunnitelma 2015 Kaj-Ove Pettersson 2. Yhteenveto 2A Natura 2000 luontotyypit ja uhanalaiset luontotyypit 2B Lajisto Kartta 1. Natura 2000-luontotyypit Kartta 2. Toimenpiteet

Lisätiedot

LIITE 10. 5.5.2014, lisätty 18.11.2015. Uudet/Muuttuneet luonnonsuojelualueet:

LIITE 10. 5.5.2014, lisätty 18.11.2015. Uudet/Muuttuneet luonnonsuojelualueet: LIITE 10 Kemiönsaaren kunta Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos Luonnonsuojelukohteet Aineiston alkuperä: http://wwwp3.ymparisto.fi/lapio/lapio_flex.html# Lataus pvm. 5.5.2014, lisätty

Lisätiedot

Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset

Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset Liitteessä käytettyjen lyhenteiden selitykset: VU=vaarantunut, RT=alueellisesti uhanalainen NT=silmälläpidetävä,

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LEPAKOT JA TUULIVOIMA... 3 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 4 TULOKSET... 4 5 YHTEENVETO

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS 16X173577 30.9.2013 26.6.2014

LUONTOSELVITYS 16X173577 30.9.2013 26.6.2014 LUONTOSELVITYS 16X173577 30.9.2013 26.6.2014 RAAHEN KAUPUNKI Tokolanperän kaavarungon ja asemakaavan luontoselvitys v. 2013-2014 1 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 KASVILLISUUS 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Uhanalaiset

Lisätiedot

METSO:n jäljillä. Tupuna Kovanen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

METSO:n jäljillä. Tupuna Kovanen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus METSO:n jäljillä Tupuna Kovanen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus METSO II Metso I 2003-2007 Vapaaehtoinen suojelu katsottiin tehokkaaksi ja yhteiskunnallisesti hyväksyttäväksi keinoksi edistää metsiensuojelua

Lisätiedot

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012:

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Savonlinnan kaupunki Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Riihisaari, Naistenlahdentie ja Rajalahti Petri Parkko 24.9.2012 1. Selvityksen taustoja Savonlinnan kaupunki tarvitsee

Lisätiedot

Leivonmäen kunta Niininiemen asemakaava

Leivonmäen kunta Niininiemen asemakaava Raportti 67070391.BJ 21.1.2008 Leivonmäen kunta Niininiemen asemakaava Luontoselvitys 1 Yhteenveto Tämä luontoselvitys on tehty Leivonmäen kuntaan Niininiemen asemakaavaa varten. Selvityksen tarkoituksena

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA:

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: 743-416-5-146 SEINÄJOEN KAUPUNKI 2016 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungin alueella olevalla tilalla 743-416-5-146

Lisätiedot

LUONTOLAUSUNTO YMMERSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOSTA (ALUE ) VARTEN

LUONTOLAUSUNTO YMMERSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOSTA (ALUE ) VARTEN LUONTOLAUSUNTO YMMERSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOSTA (ALUE 160103) VARTEN Esa Lammi 10.11.2015 JOHDANTO Ymmerstan asemakaavan muutoksen (alue 160103) tavoitteena on lisätä alueella sijaitsevan liikuntahallin

Lisätiedot

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Markku Nironen 19.04.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVAT... 2 3.1 LIITO-ORAVAT 2009...

Lisätiedot

Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry

Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry Hartolan kunta Tekninen toimisto PL 16 19601 Hartola Hartolassa, 13.3.2015 Mielipide Jääsjärven rantayleiskaavaluonnoksesta Mielipiteen antajat: Itä-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys ry. Päijät-Hämeen lintutieteellinen

Lisätiedot

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.06.2014 KELIBER OY LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.6.2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Kansikuva Antje Neumann Heli Uimarihuhta Hautakankaan metsää Viite 1510013339 Ramboll

Lisätiedot

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys 6.8.2007 Viite 82116099-02 Tarkistanut Tarja Ojala Kirjoittanut Kaisa Torri Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin:

Lisätiedot

Vatialan Lamminrahkan Ruutanan alueiden luontoarvojen yhteenveto

Vatialan Lamminrahkan Ruutanan alueiden luontoarvojen yhteenveto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KANGASALAN KUNTA Vatialan Lamminrahkan Ruutanan alueiden luontoarvojen Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P18794 Kangasalan kunta Sisällysluettelo 1 Työn tarkoitus... 1 2

Lisätiedot

Linnut ja soidensuojelu - lintuyhdistysten aineistot?

Linnut ja soidensuojelu - lintuyhdistysten aineistot? Linnut ja soidensuojelu - lintuyhdistysten aineistot? Teemu Lehtiniemi Kuva: Margus Ellermaa Linnut Suomen parhaiten seurattu lajiryhmä Pitkät aikasarjat Hyviä muun luonnon monimuotoisuuden ilmentäjiä

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimahankkeen Natura-arvioinnin tarpeen selvittäminen

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimahankkeen Natura-arvioinnin tarpeen selvittäminen NATURA-ARVIOINNIN TARVESELVITYS 16X267156 Helmikuu 2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimahankkeen Natura-arvioinnin tarpeen selvittäminen 16X267156 Niinimäen Tuulipuisto Oy Niinimäen tuulivoimahankkeen

Lisätiedot

HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS

HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Hannukainen Mining Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 8.11.2016 Viite 1510027857 HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS Päivämäärä 8.11.2016 Laatija Tarkastaja Kuvaus Heli

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 20/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Lepakkokartoitusohjeet

Lepakkokartoitusohjeet Lepakkokartoitusohjeet avuksi tilaajalle ja kartoittajalle Lepakkoseminaari 19.3.2011 Markku Lappalainen Lepakkokartoitusohjeet Miksi lepakot tulee kartoittaa? Tarve ohjeelle ja hyville käytännöille SLTY:n

Lisätiedot

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola )

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola ) Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu 635-417-3-28, Kataja 635-417-3-34 ja Ainola 935-417-3-26) Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net

Lisätiedot

Oriveden Pyhäselän saaristot Natura 2000-alue. Hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen 2016

Oriveden Pyhäselän saaristot Natura 2000-alue. Hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen 2016 Oriveden Pyhäselän saaristot Natura 2000-alue Hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen 2016 Oriveden Pyhäselän saaristot SUUNNITTELUALUE: Pinta-ala:16 080 ha, josta vettä n. 15 000 ha Kunnat: Savonlinna,

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Sijainti Torttijärven alue sijaitsee Pirkanmaalla, Ylöjärven Kurussa, noin 10 kilometriä

Lisätiedot

Muistutus Pien- Päijänteen rantaosayleiskaavan kaavaehdotuksesta

Muistutus Pien- Päijänteen rantaosayleiskaavan kaavaehdotuksesta Muistutus Pien- Päijänteen rantaosayleiskaavan kaavaehdotuksesta Keski- Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry. c/o Heikki Helle Ahde 4 C 40520 Jyväskylä Luhangan kunta Hakulintie 2 19950 Luhanka 1. Johdanto

Lisätiedot

Vähä-Kiljava voimassa oleva kaava: Kytäjän osa-yleiskaava 1995

Vähä-Kiljava voimassa oleva kaava: Kytäjän osa-yleiskaava 1995 Vähä-Kiljava voimassa oleva kaava: Kytäjän osa-yleiskaava 1995 Kytäjän osa-yleiskaavan kaavamerkinnät Vähä-Kiljavan alueella RA LOMA-ASUNTOALUE Alueelle saa sijoittaa yksikerroksisia lomaasuntorakennuksia

Lisätiedot

Puruveden rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Puruveden rantayleiskaavan muutos ja laajennus LIITE 2 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITEEN KAUPUNKI Puruveden rantayleiskaavan muutos ja laajennus LIITE 2: Natura-tarvearviointi FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P118062 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

wpd Finland Oy Metsähallitus Laatumaa

wpd Finland Oy Metsähallitus Laatumaa 23.6.2009 tark. 1.7.2009 wpd Finland Oy Metsähallitus Laatumaa Mielmukkavaaran tuulipuistohanke Luonnonsuojelulain 65 :n mukaisen Natura-arvioinnin tarvearviointi Mielmukkavaaran tuulipuistohanke Luonnonsuojelulain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE NISKANSELÄN RANTA-ASEMAKAAVA KUHMON KAUPUNKI PYKÄLIKÖN 290-408-79-12 TILA, om. UPM-Kymmene Oyj SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan 4. vaihemaakuntakaava. Natura-arvioinnin tarveharkinta

Pohjois-Karjalan 4. vaihemaakuntakaava. Natura-arvioinnin tarveharkinta Pohjois-Karjalan 4. vaihemaakuntakaava Natura-arvioinnin tarveharkinta Julkaisu 184 2016 Pohjois-Karjalan 4. vaihemaakuntakaava Natura-arvioinnin tarveharkinta Muut maakuntakaavan 4. vaihemaakuntakaavaan

Lisätiedot

Ramsar kosteikkotoimintaohjelma

Ramsar kosteikkotoimintaohjelma Ramsar kosteikkotoimintaohjelma 2016-2020 Ramsar -kosteikkotoimintaohjelman valmistelu Tavoitteena kansainvälisen Ramsarin sopimuksen toimeenpanon eli kosteikkojen suojelun ja kestävän käytön edistäminen

Lisätiedot

338. Vaara-Kainuun kansallispuistoesityksen suojelemattomat kohteet luonnonpuiston koillispuolisia alueita lukuun ottamatta (Hyrynsalmi, Puolanka)

338. Vaara-Kainuun kansallispuistoesityksen suojelemattomat kohteet luonnonpuiston koillispuolisia alueita lukuun ottamatta (Hyrynsalmi, Puolanka) Kansallisomaisuus turvaan valtion omistamia suojelunarvoisia metsä- ja suoalueita WWF Suomi, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace ja BirdLife Suomi 2012 wwf.fi/metsat 338. Vaara-Kainuun

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA TARKISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN LIITE 5. Vastaanottaja Kuortaneen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti

KUORTANEEN KUNTA TARKISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN LIITE 5. Vastaanottaja Kuortaneen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti LIITE 5 Vastaanottaja Kuortaneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.9.2015 Viite 1510020028 KUORTANEEN KUNTA LÄNSIRANNAN OSAYLEISKAAVAN TAISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN 1 Päivämäärä

Lisätiedot

NATURA VERKOSTO

NATURA VERKOSTO NATURA 2000 -VERKOSTO Natura 2000 -verkostoon kuuluvien luontodirektiivin ja lintudirektiivin perusteella suojeltavien alueiden keskittymät. Ydinestimoinnissa käytetyn ytimen koko on 1000 km² ja säde 17,8

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY Raportteja 3/2016 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Lausunto Siikajoen edustan merituulivoimapuiston luonnonsuojelulain 65 :n mukaisesta Natura-arvioinnista

Lausunto Siikajoen edustan merituulivoimapuiston luonnonsuojelulain 65 :n mukaisesta Natura-arvioinnista Pohjois-Pohjanmaa 22.9.2011 POPELY/67/07.04/2010 Intercon-Energy Oy Iltatie 11 A 1 02210 Espoo Lausunto Siikajoen edustan merituulivoimapuiston luonnonsuojelulain 65 :n mukaisesta Natura-arvioinnista 1.

Lisätiedot

Fennovoima Oy. Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset Hanhikivi, Pyhäjoki. Kokoomaraportti vuosien selvityksistä

Fennovoima Oy. Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset Hanhikivi, Pyhäjoki. Kokoomaraportti vuosien selvityksistä 60K30029_25.Q340a 26.10.2009 Kurjenmiekka Fennovoima Oy Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset Hanhikivi, Pyhäjoki Kokoomaraportti vuosien 2008 2009 selvityksistä Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset,

Lisätiedot

Tuulipuisto Oy Kyyjärvi Luontotyyppikartoitus 7.11.2013. Tarkastanut: FM Päivi Vainionpää Laatija: FM Satu Pietola

Tuulipuisto Oy Kyyjärvi Luontotyyppikartoitus 7.11.2013. Tarkastanut: FM Päivi Vainionpää Laatija: FM Satu Pietola Tuulipuisto Oy Kyyjärvi Luontotyyppikartoitus 7.11.2013 Tarkastanut: FM Päivi Vainionpää Laatija: FM Satu Pietola Asiakas Winda Invest Oy Gallen-Kallelankatu 7 28100 Pori Yhteyshenkilö Kalle Sivill Puh.

Lisätiedot

16WWE0486 27.9.2010. Kalajoki. Kalajoen matkailun ideasuunnitelma-alueiden (Keskuskarin ranta, Valkiadyynit ja Liikuntapuisto) luontoselvitys

16WWE0486 27.9.2010. Kalajoki. Kalajoen matkailun ideasuunnitelma-alueiden (Keskuskarin ranta, Valkiadyynit ja Liikuntapuisto) luontoselvitys 27.9.2010 Kalajoki Kalajoen matkailun ideasuunnitelma-alueiden (Keskuskarin ranta, Valkiadyynit ja Liikuntapuisto) luontoselvitys 1 Kalajoen matkailun ideasuunnitelma-alueiden, luontoselvitys Sisältö

Lisätiedot

Kiireellisesti ja erityisesti suojeltavat lajit. - turvaamistoimia ja rajauspäätökset

Kiireellisesti ja erityisesti suojeltavat lajit. - turvaamistoimia ja rajauspäätökset Kiireellisesti ja erityisesti suojeltavat lajit - turvaamistoimia ja rajauspäätökset Luonnonsuojeluosasto ylitarkastaja Iiro Ikonen 15.12.2016 22.12.2016 Kiireellisesti suojeltavien lajien neuvottelut

Lisätiedot