9M Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky. Varjakan osayleiskaava Tarkennuksia alueen luontoselvityksiin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "9M609212 12.1.2010. Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky. Varjakan osayleiskaava Tarkennuksia alueen luontoselvityksiin"

Transkriptio

1 9M Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky Varjakan osayleiskaava Tarkennuksia alueen luontoselvityksiin

2 Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky Varjakan osayleiskaava Tarkennuksia alueen luontoselvityksiin 1 Sisältö 1 SELVITYKSEN TOTEUTUSTAPA 1 2 SELVITYSALUEELTA LAADITUT LUONTOSELVITYKSET 1 3 ERKKI VILPAN TIEDOT ALUEELTA 2 4 TARKENTAVAN KASVILLISUUSKÄYNNIN ( ) TULOKSET 2 5 LUONNONSUOJELUALUEET JA MUUT LUONTOARVOJEN KANNALTA HUOMIOITAVAT KOHTEET Natura 2000 alueet, luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmien kohteet Natura 2000 alueiden suojeluperusteet ja aluekuvaukset Huomioitavat luontotyypit Huomioitavien lajien esiintymät 7 6 ELÄIMISTÖ 8 7 SUOSITUKSET MAANKÄYTÖN SUUNNITTELULLE 8 8 KIRJALLISUUS 9 Liitteet Liite 1 Maankäytön suunnittelussa huomioitavat kohteet (kartta A3) Pöyry Finland Oy Sari Ylitulkkila FM (biologi, kasviekologia) Juha Parviainen FM (biologi, eläinekologia) Yhteystiedot PL 20, Tutkijantie 2 A Oulu puh sähköposti

3 1 1 SELVITYKSEN TOTEUTUSTAPA Työtehtävä käsitti Varjakan osayleiskaavan luontovaikutusten arvioinnin. Koska suunnittelualueelta on käytettävissä runsaasti aiempaa luontotietoutta, ei varsinaisen luontoselvityksen laatimista nähty tarpeellisena. Tähän raporttiin on koottu tietous aiemmista selvityksistä sekä esitetty tietojen päivitykset/päivittämistarpeet. Lisäksi on esitetty luontoarvojen kannalta huomioitavat kohteet. Raportti on koottu alueen maankäytön suunnittelun tarpeita ajatellen, eikä sitä ole laadittu kattavaksi esitykseksi selvitysalueen luonnonoloista. Tehtävän alkuvaiheessa kerättiin kaavahankkeen vaikutusalueelta tehdyt luontoselvitykset ja arvioitiin niiden riittävyyttä. Aineistoa päivitettiin tarkistamalla Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksesta (Mari Pulkkinen ) uusin tieto uhanalaisten lajien esiintymätiedoista sekä tiedot alueelta inventoiduista luonnonsuojelulain 29 mukaisista luontotyypeistä. Kasvillisuuden osalta Varjakansaaren ja Varjakanniemen-Akionlahden alueelle tehtiin tarkistava maastokäynti (Sari Ylitulkkila, Timo Takala). Linnuston osalta on selvitetty alueella tehtyjä laskentoja ja havaintoja kirjallisuudesta ja luontoharrastajia haastattelemalla. Akionlahden Natura 2000 alueen (FI ) osalta laaditaan tarvittaessa kaavahankkeen myöhemmässä vaiheessa Natura-arvioinnin tarveselvitys/natura-arviointi. Samassa yhteydessä huomioidaan tarvittaessa myös välittömästi vaikutusalueen pohjoispuolella sijaitseva Perämeren saarten Natura-alue (FI ). 2 SELVITYSALUEELTA LAADITUT LUONTOSELVITYKSET Seuraavaan on koottu listaus hankealueen luontoon liittyvästä aineistosta: Arkkitehtiasema Oy Oulunsalon yleiskaavan luontoselvitys. S. Ylitulkkila. Ecoriver Oy 2002: Akionlahden kluuvijärven kunnostustoimenpiteiden suunnittelu ja hulevesienkäsittelysuunnitelma. Hannula, J. (toim.): Kotikuntani Oulunsalo Kallioperäkartta 1: Suomen geologinen yleiskartta. Geologisen tutkimuslaitoksen julkaisema kivilajikartta. Oulu ja Tornio. Lehdet C5 ja B5. Maanmittaushallituksen kivipaino. Helsinki Kemiläinen, H., Vainio, M., Kukko-oja, K. & Heikkilä, H. 1988: Varjakan alueen ympäristöselvitys. Ympäristöinstituutti. Raportti 6. Maisema-arkkitehtitoimisto Terttu Kurttila 1999: Selvitys Varjakan niemen maisema- ja luontoolosuhteista. Pessa, J. 1993: Akionlahti. Arvokas osa Liminganlahden lintuvesialuetta. Aureola VSK Pessa, J. 1993: Akionlahden linnusto. Oulun yliopisto. Perämeren tutkimusaseman monisteita 24: Pessa, J. 1996: Akionlahti. Teoksessa: Pohjois-Pohjanmaan linturetkiopas. Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry. Rämä, T. 2004: Varjakansaaren sieniselvitys Ruohonen, A 1989: Oulunsalon maisemasuunnitelma. Luonnos Maisema- ja ympäristösuunnittelu Anneli Ruohonen. Siira, J 1993: Akionlahti ja sen kasvillisuus. Oulun yliopisto. Perämeren tutkimusaseman monisteita 23. Tynjälä, M. 1994: Kempeleenlahti lintuvetenä. Aureola 19:90-94.

4 2 Varjakan niemen metsänhoitosuunnitelma Valtion ympäristöhallinto 2009: o Akionlahti, lintutorni o Akionlahden Natura-alue o Perämeren saarten Natura-alue Valtion ympäristöhallinto 2006: o Luonnonsuojelulain luontotyyppien kartoitus, Varjakansaari S, Pohjois-Pohjanmaa, Oulunsalo tuloste ERKKI VILPAN TIEDOT ALUEELTA Varjakansaaren alueella retkeillyttä Erkki Vilpaa haastateltiin hankkeeseen liittyen, seuraavaan on koottu keskustelussa esiin nousseet asiat. ei pitkäaikaista kokemusta Varjakan luonnosta, joskus satamassa veneellä käymässä oppaana luonnonsuojeluyhdistyksen retkellä kesällä > päätti kartoittaa Varjakansaaren kasvillisuuden muutokset alueen luonnossa aiempiin luontoselvityksiin verrattuna pieniä kulttuurivaikutus saaren kasvillisuudessa vähentynyt saaressa kuusikko paikoin tiheää, järkevä harventaminen satamarannan lähellä ja paloaseman alueella tarpeen (aluskasvillisuus hävinnyt) rantavyöhykkeen kasvillisuus säilynyt ennallaan, rantaniityt samassa tilassa kuin ennenkin ( tehdyllä maastokäynnillä merenrantaniityillä havaittu selvää ruovikoitumista/ylitulkkila) uposkasveja ei kartoittanut - vesi oli kesällä 2009 liian korkealla. Kartoittaa ne kesällä 2010 Luonnontieteelliselle Keskusmuseolle. Toivoo, että rantavyöhyke säilyisi ennallaan vaikka Varjakkaa hyödynnettäisiin. Muuten alueella ei tarvetta suojeluun. sieniä, kääpiä, sammaleita tai jäkäliä ei ole inventoitu (huom. Rämä, T. 2004: Varjakansaaren sieniselvitys 2003) lintuinventoinneista ei tietoa, mutta Antti Rönkä retkeillyt alueella keväällä 2009 (ei tehnyt laskentoja) 4 TARKENTAVAN KASVILLISUUSKÄYNNIN ( ) TULOKSET Varjakan saaresta ja Varjakan niemen alueelta on laadittu vuonna 1988 (Kemiläinen ym.) kattava kasvillisuusinventointi ja kuviointi. Maastossa saari kierrettiin ympäri tarkastellen v laadittujen kasvillisuuskarttojen ajantasaisuutta. Todettiin v tehty kasvillisuusselvitys edelleen pitkälti paikkansa pitäväksi, päivittämistarpeet ovat vähäisiä. Näkyvimmät muutokset ovat alueella tapahtuneet avointen, matalakasvuisten merenrantaniittyjen osalta. Kahdessakymmenessä vuodessa merenrantaniityillä on tapahtunut huomattavaa umpeenkasvua ja järviruovikko on lisääntynyt niityillä voimakkaasti. Avoimia merenrantaniittyjä on jäljellä pienialaisina. Yksi kohde on kelpuutettu luonnonsuojelulain luontotyypiksi (PPO:n inventointi) konttorin pihalla useita komeita mäntyjä pihaniityillä tapahtunut metsittymistä saaren keskiosissa tuulenkaatoala maastokäynnillä otettiin runsaasti valokuvia Luotiin yleiskuva selvitysalueen kasvillisuudesta sekä käytiin kaavoittajan kanssa tarkastelemassa alueet, joille uutta maankäyttöä on suunniteltu sijoitettavan.

5 5 LUONNONSUOJELUALUEET JA MUUT LUONTOARVOJEN KANNALTA HUOMIOITAVAT KOHTEET Natura 2000 alueet, luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmien kohteet Hankealueella ja sen ympäristössä sijaitsevat seuraavat Natura 2000 alueverkoston kohteet ja luonnonsuojelualueet (Valtion ympäristöhallinto 2009) on koottu seuraavaan: Suojelualue pinta-ala (ha) lisätietoja Natura-alueet Akionlahti FI SPA/SCI Perämeren saaret 7136 SPA/SCI Yksityiset suoelualueet Akionlahden luonnonsuojelualue YSA (2 osaaluetta) ,5 Akion luonnonsuojelualue YSA (2 osa-aluetta) 2,6 + 0,03 Välitörmän luonnonsuojelualue YSA ,8 Perinnemaisemat Välitörmä 30,7 Linnustoalueet merenrantaniitty, metsälaidun, arvoluokka M Liminganlahti-Lumij.Selkä,Akionl,Nenänn,Leppän,Pajul. LVO IBA Oulun seudun kerääntymisalue FI028 FINIBA Oulun seudun kerääntymisalue FINIBA-alueen yleiskuvaus: Oulun kaupungin eteläpuolella sijaitseva, Suomen oloissa ainutlaatuinen, rehevien, matalien merenlahtien ja saariston muodostama kosteikkokokonaisuus, johon liittyvät kiinteästi rannikolta itäkaakkoon suuntautuvat laajat viljelyalueet (BirdLife 2009). Oulun seudun kerääntymisalueen rajaukset, IBA- (vasemmalla) ja FINIBA-rajaus (oikealla, lähde: BirdLife 2009):

6 5.2 Natura 2000 alueiden suojeluperusteet ja aluekuvaukset 4 Akionlahti FI on suojeltu sekä luontodirektiivin mukaisena SCI-alueena että lintudirektiivin mukaisena SPA-alueena. Natura-alue on kooltaan 260 ha ja se sijaitsee kokonaisuudessaan Oulunsalon kunnan alueella. Akionlahden Natura-alueen tietolomakkeessa Natura-alueen suojeluperusteina on esitetty: Luontodirektiivin luontotyyppi (* = priorisoitu luontotyyppi) % Natura-alueen pinta-alasta Rannikon laguunit* 50 Merenrantaniityt* 9 Luontodirektiivin liitteen II lajit Ruijanesikko Upossarpio Lintudirektiivin liitteen I lajit Ampuhaukka Kalatiira Kapustarinta Kurki Lapintiira Laulujoutsen Liro Mustakurkku-uikku Pikkutiira Räyskä Ruskosuohaukka Sinirinta Sinisuohaukka Suokukko Suopöllö Uivelo Vesipääsky lisäksi 2 uhanalaista lajia Primula nutans Alisma wahlenbergii Falco columbarius Sterna hirundo Pluvialis apricaria Grus grus Sterna paradisaea Cygnus cygnus Tringa glareola Podiceps auritus Sterna albifrons Sterna caspia Circus aeruginosus Luscinia svecica Circus cyaneus Philomachus pugnax Asio flammeus Mergus albellus Phalaropus lobatus Akionlahti on merestä lähes irti kuroutunut merenlahti Oulunsalonniemen kärjessä. Se on syntynyt noin 400 vuotta sitten. Akion ja Nupan saaret ovat pitkänomaisia moreeniselänteitä eli drumliineja. Akionlahden vesipinta-ala on supistunut voimakkaasti 1900-luvulla ja lahden suurin syvyys on nykyään 130 cm. Akionlahden lounaisrannalla on matalia jäiden työntämiä valleja muistona meren voimien vaikutuksista. Lounaisrannan kasvillisuuteen kuuluu suolakkokasveja, koska nämä kasvit sietävät runsassuolaista maaperää (ns. halofiileja). Näitä lajeja ovat mm. suolasara, merisara ja rannikki. Akionlahden rantakasvillisuus on selkeästi vyöhykkeistä, jossa on nähtävissä niittykasvillisuusvyöhykkeet matalan veden luikkakasvustoista laajoihin heinä- ja vihviläniittyihin (Valtion ympäristöhallinto 2009). Alueen pesimälinnusto on sekä lajistollisesti että määrällisesti runsas, ja lahti on tärkeä muuttoaikainen levähdysalue. Enimmillään muuttoaikoina lahdella voi olla yli lepäilevää vesilintua. Akionlahti sisältyy Liminganlahden ohella valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan (Valtion ympäristöhallinto 2009). Akionlahden suojelu toteutetaan lakisääteisenä luonnonsuojelualueena ja vesialueiden osalta vesilain nojalla. Välitörmän perinnemaiseman suojelun ensisijaisena toteutuskeinona on maanomistajan kanssa tehtävä sopimus (Valtion ympäristöhallinto 2009). Perämeren saaret FI on suojeltu sekä luontodirektiivin mukaisena SCI-alueena että lintudirektiivin mukaisena SPA-alueena. Natura-alue on kooltaan ha ja se sijaitsee Kemin, Tornion, Simon, Kuivaniemen, Iin, Haukiputaan, Oulun, Oulunsalon ja Hailuodon kuntien alueella (Valtion ympäristöhallinto 2009).

7 5 Perämeren saarten Natura-alueen tietolomakkeessa Natura-alueen suojeluperusteina on esitetty: Luontodirektiivin luontotyyppi (* = priorisoitu luontotyyppi) % Natura-alueen pintaalasta Vedenalaiset hiekkasärkät < 1 Jokisuistot 1 *Rannikon laguunit < 1 Kivikkoisten rantojen monivuotinen kasvillisuus 3 Itämeren boreaaliset luodot ja saaret < 1 *Itämeren boreaaliset rantaniityt 3 Itämeren boreaaliset hiekkarannat, joilla on monivuotista ruohovartista kasvillisuutta 1 Rannikon liikkuvat Ammophila arenaria-rantakauradyynit ("valkoiset dyynit" < 1 *Rannikoiden kiinteät, ruohokasvillisuuden peittämät dyynit ("harmaat dyynit") < 1 Kuivat Calluna ja Empetrum nigrum-nummet/dyyni < 1 *Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 1 *Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät 1 Boreaaliset lehdot < 1 Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet < 1 Luontodirektiivin liitteen II lajit Persicaria foliosa Hippuris tetrafylla Moehringia lateriflora Alisma wahlenbergii Lintudirektiivin liitteen I lajit lietetatar nelilehtivesikuusi laaksoarho *upossarpio allihahka ampuhaukka hiiripöllö etelänsuosirri kaakkuri kalatiira kapustarinta kaulushaikara kuikka kurki lapintiira laulujoutsen liro luhtahuitti mehiläishaukka mustakurkku-uikku palokärki pikkujoutsen pikkulepinkäinen pikkulokki pikkutiira ruskosuohaukka sinirinta räyskä sinisuohaukka suokukko suopöllö teeri uivelo vesipääsky lisäksi 6 uhanalaista lajia Alue muodostuu Kemin, Tornion, Simon, Kuivaniemen, Iin, Haukiputaan, Oulun, Oulunsalon ja Hailuodon edustalla olevista saarista, luodoista ja matalikoista. Perämeren saarten alueella on tyypillistä maankohoamisrannikon ja murtovesialueen lajistoa: suolavihvilä, merikohokki, merivalvatti, rantavehnä, merihanhikki, pohjanlahdenlauha, suomyrtti, siniyökönlehti, merinätkelmä, tyrni ja ristilimaska. Muutamilla saarilla on pienialaisesti saniaislehtoa ja tyypillisiä lehtolajeja kuten kotkansiipeä ja pohjansinivalvattia (Valtion ympäristöhallinto 2009).

8 6 Alueellisesti uhanalaisista kasvilajeista alueella kasvaa verikämmekkä, punakämmekkä, pussikämmekkä, ahonoidanlukko, luhtalemmikki, käärmeenkieli, merinätkelmä ja tyrni. Kemin edustalta Iso-Räiskiön saarelta on vuonna 2004 löydetty lietetattaren esiintymä. On todennäköistä, että lajia esiintyy muuallakin Perä-Meren saarten alueella. Alue täydentää merkittävällä tavalla Perämeren kansallispuiston ja yleensä Perämeren maankohoamisrannikon luontotyyppien ja lajien suojelua. Erityisesti Krunnit on merkittävä lintualue (Valtion ympäristöhallinto 2009). Perämeren saarten toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki ja rakennuslaki. Alue on toteutettu Murhaniemen ja Krunnien osalta, jotka on jo perustettu yksityisiksi suojelualueiksi. Vahvistetussa seutukaavassa osa alueesta on varattu suojelualueeksi. Lisäksi Kemin yleiskaavan ja Simon osayleiskaavan valmisteluun liittyvissä neuvotteluissa aluetta on esitetty suojelualueeksi (Valtion ympäristöhallinto 2009). 5.3 Huomioitavat luontotyypit Vuonna 1988 laadittua luontoselvitystä on tarkennettu selvittämällä huomioitavat luontotyypit alueelta. Huomioitavat luontotyypit on esitetty liitteessä 1. Luonnonsuojelulain 29 luontotyypit Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on inventoinut ja rajannut Varjakansaaresta yhden luonnonsuojelulain 29 mukaisen luontotyypin Varjakansaari S, avoin matalakasvuinen merenrantaniitty. Kohde sijaitsee Varjakansaaren etelärannalla Varjakansaaren ja Pyydyskarin välisen lahden rannalla. Inventointilomakkeen mukaan kohde on laaja, tasainen ja avoin tupassara- ja luhtavillavaltainen niitty, jolla on myös järviruokoa ja sinikaislikkoa. Niityllä kasvaa ruijanesikkoa ja käärmeenkieltä. Kohteen edustavuus on luokiteltu luokkaan hyvä (3+), kohde on luonnontilainen (4-). Niittykohde rajautuu lännessä ruovikoituneeseen kapeaan niittyyn, maan puolella pajupensaikkoihin ja itälaidalla puutavarajätteen peittämään rantaan. Järviruokokasvuston on arvioitu todennäköisesti runsastuvan niityllä, kohde vaatii pidemmän ajan kuluessa hoitoa. Vesilain 15 a ja 17 a mukaiset kohteet Alueelta ei ole tietoja vesilain tarkoittamista suojeltavista kohteista (läh. mahdollisia kohteita fladat, kluuvijärvet). Metsälain 10 mukaiset luonnon monimuotoisuuden kannalta huomioitavat kohteet Alueelta ei ole tietoja metsälain mukaisista metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeistä elinympäristöistä. Metsälakikohteita on yleensäkin merenrantaluonnossa vähäisesti. Uhanalaiset luontotyypit Seuraavaan taulukkoon on koottu Kemiläisen ym raportissa esitetyt kasvillisuustyypit mukautettuina uhanalaisten luontotyyppien luokitukseen (Raunio ym. 2008). Kangasmaiden metsät on jätetty tarkastelusta pois rannikon tyyppejä lukuun ottamatta.

9 Luontotyyppi Uhanalaisuus Huomiot Itämeren kasvipeitteiset moreeni-, kivikko- ja lohkarerannat NT kapeina vöinä rannoilla Itämeren hiekkarannat EN pienialaisia Rannikon kosteat terva- ja harmaaleppälehdot NT V kasvillisuuskartalla FiT Rannikon tuoreet terva- ja harmaaleppälehdot NT V kasvillisuuskartalla SilMiT Rannikon tuoreet koivu- ja tuomilehdot NT V kasvillisuuskartalla SilMiT Rannikon kuivat koivu- ja tuomilehdot NT V kasvillisuuskartalla CorDeT, CorLycT Rannikon lehtomaiset lehtimetsät VU V kasvillisuuskartalla CorDeT, CorLycT Rannikon tuoreen kankaan kuusikot EN erit. Varjakansaaressa kulttuurivaikutusta Rannikon tuoreen kankaan koivikot NT monin paikoin kulttuurivaikutusta Maankohoamisrannikon metsien kehityssarjat CR kulttuurivaikutusta, paikoin selkeää sukkessiosarjaa Suursaramerenrantaniityt CR pienialaisia Matalakasvuiset vihvilä-, heinä- ja saramerenrantaniityt CR pienialaisia, merkittävin kohde Luonnonsuojelulain luontotyyppirajaus 9M Uhanalaisilla luontotyypeillä ei ole lainsäädäntöön perustuvia suojeluvaikutuksia. Edustavat kohteet on kuitenkin hyvä huomioida maankäytössä luonnon monimuotoisuutta lisäävinä kohteina. Selvitysalueella uhanalaisista luontotyypeistä ovat merkittävimpiä matalakasvuinen merenrantaniitty (luonnonsuojelulain luontotyyppirajaus) sekä merenrannan sukkessiometsien kehityssarjat (osin kulttuurivaikutteista). 5.4 Huomioitavien lajien esiintymät tarkistettujen uhanalaistietojen mukaan alueella tiedetään sijaitsevan muutamia huomioitavien putkilokasvi- ja sienilajien esiintymiä. Lajeista osa on tiukasti suojeltuja. Esiintymätiedot on kerätty seuraavaan: laji Suojelustatus esiintymätiedot ruijanesikko Primula nutans var. jokelae Luontodirektiivi IV Erittäin uhanalainen (EN) 4 esiintymää Akio N (yli 300 yks.) Rauhoitettu Suomen vastuulaji kansainvälinen Varjakansaari-Pyydyskari (50 yks.) Akionlahti SE esiintymätieto 1960-luvulta, hävinnyt Varjakka esiintymätieto 1960-luvulta, hävinnyt suikeanoidenlukko Botrychium lanceolatum upossarpio Alisma wahlenbergii himmihiippo Mycenela lasiosperma pursukääpä Amylocystis lapponica pähkinänkääpä Dichomitus campestris Vaarantunut (VU) Luontodirektiivi IV Vaarantuntunut (VU) Erityisesti suojeltava laji Vaarantunut (VU) Vaarantunut (VU) Silmälläpidettävä (NT) 1 esiintymä: Pyydyskari keto metsittynyt, hävinnyt 3 esiintymää: Akion silta NE (47 yks.) Simppukari-Pyydyskari (> 5000 yks.) Akion silta S kasvupaikka rehevöitynyt, hävinnyt 1 esiintymä: Varjakansaari (1 yks.) 1 esiintymä Varjakka (1 yks.) 7 esiintymää: Varjakansaari A-F (1-6 yks.) Esiintymien sijainti on esitetty kartalla liitteessä 1.

10 6 ELÄIMISTÖ 8 Jorma Pessan (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus ) mukaan ympäristökeskus on tehnyt laskennat Akionlahden Natura-alueella vuosina 1999 ja Sitä ennen laskentoja on tehty 1990-luvun alussa. Suojelualueiden ulkopuolisten osien linnustoa ei ole ympäristökeskuksen toimesta inventoitu. Selvitysalueen linnustosta ei saatujen tietojen mukaan ole käytettävissä tuoreita inventointiaineistoja. Viimeisimmät julkaistut aineistot ovat 1990-luvulta ja liittyvät pääosin Akionlahdella tehtyihin selvityksiin. Varjakansaaren linnustosta ja muusta eläimistöstä on käytettävissä lähinnä luontoharrastajien ja retkeilijöiden hajahavaintoja. 7 SUOSITUKSET MAANKÄYTÖN SUUNNITTELULLE Alueen suunnittelussa huomioitavat suojelu- tms. alueet: Akionlahden Natura-alue muut suojelualueet (Akionlahti, Akio, Välitörmä) perinnemaisemakohde (Välitörmä) luonnonsuojelulain luontotyyppirajaus Varjakansaari S, merenrantaniitty Alueen suunnittelussa huomioitavat lajiesiintymät: Luontodirektiivin IV liitteen lajien esiintymiä ei saa hävittää eikä heikentää (ruijanesikko, upossarpio). Kiellosta voi hakea poikkeusta. Erityisesti suojellun lajin säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty (upossarpio) Lajin rauhoitus (ruijanesikko) poimiminen on kielletty. Poikkeusta voi hakea. Valtakunnallisesti uhanalaisten tai silmälläpidettävien (ei uhanalainen) lajien osalta ei lakiin ole kirjattu selkeitä suojeluvelvoitteita. Himmipiipon, pursukäävän ja pähkinänkäävän esiintymien säilymisestä tulee huolehtia osana alueen luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Muita alueen suunnittelussa luonnon monimuotoisuuden kannalta huomioitavia kohteita: merenrantaniityt hoitotoimilla (niitto, laidunnus) voitaisiin säilyttää avoimina merenrannan sukkessiometsät tulisi säilyttää laajoja sukkessiosarjoja, myös kääpäesiintymien kannalta tärkeitä piha-alueiden komeat männyt maisema-arvot Linnustotietojen vähäisyyden (erit. Varjakansaari) takia alueella on syytä toteuttaa pesimäaikainen linnustoselvitys (kesäkuu 2010). Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen (Tuukka Pahtamaa ) mukaan Varjakansaaressa tulee tehdä pesimälinnuston linjalaskenta ja lisäksi kartoituslaskenta muuttuvilla ranta-alueilla.

11 8 KIRJALLISUUS 9 BirdLife 2009: Internet-sivut osoitteessa Rassi, P., Alanen, A., Kanerva, T. & Mannerkoski, I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. Helsinki. Raunio A., Schulman A. & Kontula T.(toim.), Suomen luontotyyppien uhanalaisuus Osa 2. Suomen Ympäristö 8/2008. s. 572 Valtion ympäristöhallinto 2009: Internet-sivut osoitteessa ja Oiva-tietokanta osoitteessa: https://wwws.ymparisto.fi/oiva

12 Liite 1. Maankäytön suunnittelussa huomioitavat kohteet m Uhanalaisten ja huomioitavien lajien esiintymät Upossarpio Ruijanesikko Himmihiippo Pähkinänkääpä Pursukääpä Natura-alueen rajaus Varjakansaari S - Luonnonsuojelulain luontotyypin rajaus

NATURA TARVEARVIOINTI 16USP NAT PUHURI OY Pyhäjoen Parhalahden tuulipuisto. Natura tarvearviointi

NATURA TARVEARVIOINTI 16USP NAT PUHURI OY Pyhäjoen Parhalahden tuulipuisto. Natura tarvearviointi NATURA TARVEARVIOINTI 16USP0142.6501.NAT 4.10.2013 PUHURI OY Pyhäjoen Parhalahden tuulipuisto Natura tarvearviointi 1 Copyright Pöyry Finland Oy Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä

Lisätiedot

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... TYÖNUMERO: E27125.00 KITTILÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS YLÄ-KITTILÄN NIITTY SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA : KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

Koodi FI 130 0908. Kunta. Sodankylä. Pelkosenniemi, Kemijärvi. Pinta-ala. 14 325 ha. Aluetyyppi. SPA (sisältää SCI:n)

Koodi FI 130 0908. Kunta. Sodankylä. Pelkosenniemi, Kemijärvi. Pinta-ala. 14 325 ha. Aluetyyppi. SPA (sisältää SCI:n) Pyhä-Luosto Koodi FI 130 0908 Kunta Sodankylä. Pelkosenniemi, Kemijärvi Pinta-ala 14 325 ha Aluetyyppi SPA (sisältää SCI:n) Pelkosenniemen Natura 2000 -kohteet 3 / Pyhätunturin kansallispuisto 9 / Pyhä-Luosto

Lisätiedot

suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus

suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus Suojelukohteiden lainsäädännöllistä pohjaa ja vaikutuksia Liite 7.8b suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus Natura 2000 verkosto Lakisääteinen rauhoitus. Luontodirektiivin mukaiset SCI-alueet

Lisätiedot

VALTATIEN 7 (E18) PARANTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KOSKENKYLÄ LOVIISA KOTKA: Tiesuunnitelma ja tiesuunnitelman täydentäminen

VALTATIEN 7 (E18) PARANTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KOSKENKYLÄ LOVIISA KOTKA: Tiesuunnitelma ja tiesuunnitelman täydentäminen VALTATIEN 7 (E18) PARANTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KOSKENKYLÄ LOVIISA KOTKA: Tiesuunnitelma ja tiesuunnitelman täydentäminen Luontoselvitykset 2009 Marko Vauhkonen 28.10.2009 1 JOHDANTO Valtatien 7

Lisätiedot

Voimassa olevassa kaavassa Hanhikiven ja Halkokarin sekä Kettukaaret-Mörönkallion valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet.

Voimassa olevassa kaavassa Hanhikiven ja Halkokarin sekä Kettukaaret-Mörönkallion valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet. Pro Hanhikivi ry 8.12.2009 Laitatie 14, 86110 Parhalahti pro.hanhikivi@omanetti.fi Euroopan komissio (Pääsihteeri) Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles/Brussel BELGIA SG-PLAINTES@ec.europa.eu Kantelu

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

wpd Finland Oy Suurhiekan merituulipuiston sähkönsiirtoyhteys Natura-arvioinnin tarveharkinta

wpd Finland Oy Suurhiekan merituulipuiston sähkönsiirtoyhteys Natura-arvioinnin tarveharkinta 60K30003.19 4.6.2008 wpd Finland Oy Suurhiekan merituulipuiston sähkönsiirtoyhteys Natura-arvioinnin tarveharkinta 1 COPYRIGHT PÖYRY ENERGY OY Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä

Lisätiedot

JYRKKÄKOSKI PUDASJÄRVI LUONTOSELVITYS PUDASJÄRVEN KAUPUNKI. Sepänkatu 9 A 7 90100 Oulu PUH. 08-883030 FAX. 08-8830333 aija.degerman@airix.

JYRKKÄKOSKI PUDASJÄRVI LUONTOSELVITYS PUDASJÄRVEN KAUPUNKI. Sepänkatu 9 A 7 90100 Oulu PUH. 08-883030 FAX. 08-8830333 aija.degerman@airix. JYRKKÄKOSKI PUDASJÄRVI LUONTOSELVITYS Sepänkatu 9 A 7 90100 Oulu PUH. 08-883030 FAX. 08-8830333 aija.degerman@airix.fi PUDASJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 2. KALLIO- JA MAAPERÄ... 4 3.

Lisätiedot

SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009

SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009 SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009 Pekka Routasuo 17.9.2009 Sipoon Boxin suunnitellun maa-aineisten ottoalueen luontoselvitys 2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS

SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 1.4.2014 Sipoon Nevas Gårdin luontoselvityksen täydennys. SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS 1 JOHDANTO Sipoon

Lisätiedot

Ajankohtaista luonnonsuojelussa

Ajankohtaista luonnonsuojelussa Ajankohtaista luonnonsuojelussa Kaavoituksen ajankohtaispäivä Ruissalo 6.6.2013 Luonnonsuojeluyksikkö, ylitarkastaja Leena Lehtomaa Luontoarvot ja luonnon monimuotoisuus Luonnon monimuotoisuuden vähenemisellä

Lisätiedot

RAPORTTI 16X185375 2.9.2013. KONTIOLAHDEN KUNTA Kontiorannan asemakaava-alueen luontoselvitys

RAPORTTI 16X185375 2.9.2013. KONTIOLAHDEN KUNTA Kontiorannan asemakaava-alueen luontoselvitys RAPORTTI 16X185375 2.9.2013 KONTIOLAHDEN KUNTA Kontiorannan asemakaava-alueen luontoselvitys Sisältö 1 1 AINEISTO JA MENETELMÄT 1 2 ALUEEN YLEISKUVAUS 1 2.1 Suojelualueet ja uhanalaiset lajit 1 3 LUONTOSELVITYS

Lisätiedot

METSÄHALLITUS LAATUMAA

METSÄHALLITUS LAATUMAA NATURA-ARVIOINTI 21.11.2012 METSÄHALLITUS LAATUMAA Kivivaara-Peuravaara tuulipuistohanke Natura-arviointi Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään

Lisätiedot

Ramoninkadun luontoselvitys

Ramoninkadun luontoselvitys Ramoninkadun luontoselvitys Elina Lehtinen Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 7.4.2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Työmenetelmät... 3 2.1 Esiselvitys... 3 2.2 Maastotyöskentely... 3 2.3

Lisätiedot

VIITASAMMAKKOSELVITYS 16UEC VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi

VIITASAMMAKKOSELVITYS 16UEC VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi VIITASAMMAKKOSELVITYS 1.10.2012 VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 ALUEET JA MENETELMÄT 2 3 TULOKSET 4 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 5 5 VIITTEET 5 Pöyry Finland Oy Mika Welling,

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 MENELMÄT... 2 3 MAAPERÄ... 3 4 VESISTÖT JA POHJAVEDET... 4 5 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos RAPORTTI LIITE 3 20.10.2011 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos Luontoselvitys Sisältö 1 1 JOHDANTO 1 2 SELVITYSALUEEN SIJAINTI JA YLEISPIIRTEET 1 3 MENETELMÄT 1 3.1 Lähtötiedot

Lisätiedot

Luontoarvot ja luonnonsuojelu Jyväskylässä. Katriina Peltonen Metsäohjelman yhteistyöryhmä

Luontoarvot ja luonnonsuojelu Jyväskylässä. Katriina Peltonen Metsäohjelman yhteistyöryhmä Luontoarvot ja luonnonsuojelu Jyväskylässä Katriina Peltonen Metsäohjelman yhteistyöryhmä 26.4.2017 27.4.2017 Sisältö Miksi ekologinen näkökulma on tärkeä? Mitä kuuluu Suomen metsäluonnolle? Suojelutaso

Lisätiedot

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Huhtikuu 2014 asemakaavan luontoselvitys Osa-alueet 478-483 Lotta Raunio Sisällys 1. Johdanto 1 2. Sijainti

Lisätiedot

Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta. Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan

Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta. Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan Leena Lehtomaa, naturvårdsenheten 17.9.2011 1 Hyvin hoidettu monimuotoinen

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys LIITO-ORAVASELVITYS 23.6.2015 KALAJOEN KAUPUNKI Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 LIITO-ORAVASELVITYS 2 3 TULOKSET 3 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 5 VIITTEET 5 Kannen

Lisätiedot

OULUNSALO-HAILUOTO MERITUULIPUISTO: NATURA-ARVIOINNIN TÄYDENNYS UUDEN SUUNNITELMAN OSALTA

OULUNSALO-HAILUOTO MERITUULIPUISTO: NATURA-ARVIOINNIN TÄYDENNYS UUDEN SUUNNITELMAN OSALTA NATURA-ARVIOINTI 6.11.2014 OULUNSALO-HAILUOTO MERITUULIPUISTO: NATURA-ARVIOINNIN TÄYDENNYS UUDEN SUUNNITELMAN OSALTA PROPEL VOIMA OY LUMITUULI OY Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä

Lisätiedot

TAIPALSAARI. ILKONSAARTEN (Itäinen) JA MYHKIÖN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI. Jouko Sipari

TAIPALSAARI. ILKONSAARTEN (Itäinen) JA MYHKIÖN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI. Jouko Sipari TAIPALSAARI ILKONSAARTEN (Itäinen) JA MYHKIÖN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.. 3 MENETELMÄT 3 YLEISKUVAUS 4 TULOKSET... 4 1. Myhkiö. 4 2. Ilkonsaaret (itäinen)..

Lisätiedot

Natura arviointi. Oulunsalo-Hailuoto tuulipuistohankkeen Naturaarviointi esittämässä laajuudessa. Maaliskuu 2010

Natura arviointi. Oulunsalo-Hailuoto tuulipuistohankkeen Naturaarviointi esittämässä laajuudessa. Maaliskuu 2010 Natura 2000 -arviointi Oulunsalo-Hailuoto tuulipuistohankkeen Naturaarviointi PPO:n ympäristökeskuksen YVAlausunnossaan 8.7.2009 esittämässä laajuudessa Laatija: Piia Sassi-Päkkilä, Elisa Puuronen Tarkistanut:

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Lintu- ja luontodirektiivin huomioiminen maatalousympäristössä

Täydentävät ehdot Lintu- ja luontodirektiivin huomioiminen maatalousympäristössä Täydentävät ehdot Lintu- ja luontodirektiivin huomioiminen maatalousympäristössä Maatalouden ympäristöneuvojakoulutus 6.3.2013 Ahlman-instituutti 11.3.2013 http://www.mavi.fi/attachments/mavi/julkaisut/5ndber1sg/

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys 1. Tausta ja tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Kemijärven kaupungin Räisälän kylässä. Suunnitelma koskee Kotikangas nimistä tilaa (75:0). Luontoselvityksen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA

SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Natura-arviointi 0630-C8968 18.12.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Natura-arviointi I 18.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Suojelualueet, yleiskartta

Suojelualueet, yleiskartta Suojelualueet, yleiskartta Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet FI0100065 Vuosaarenlahden merenrantaniitty Mölandetin luodot Pikku Niinisaaren rantaniitty ja vesialue Uutelan Särkkäniemi Pikku

Lisätiedot

Pelkosenniemi-Life LIFE Luonto hanke 1.8.2006 30.9.2010 Loppuraportti

Pelkosenniemi-Life LIFE Luonto hanke 1.8.2006 30.9.2010 Loppuraportti Pelkosenniemi-Life LIFE Luonto hanke 1.8.2006 30.9.2010 Loppuraportti Euroopan Unionin tukema LIFE Luonto -hanke 2 1.1 Life hanke pähkinänkuoressa Suot ovat yksi tärkeimmistä luontotyypeistä kun puhutaan

Lisätiedot

Aloite Juhannuskukkulan kallioketojen suojelusta

Aloite Juhannuskukkulan kallioketojen suojelusta Turun luonnonsuojeluyhdistys ry 7.12.2014 Martinkatu 5, 20810 TURKU Pj. Riikka Armanto Puh. 050-5265399 Email: riikka.armanto@gmail.com http://www.sll.fi/varsinais-suomi/turku Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II Luontoselvitys Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19), Nurmon kunta - tielinjauksen II vaihtoehto Luontoselvitys 1. Yleistä Tämän luontoselvityksen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ: LISÄTIETOJA 8.12.2009 TEKEMÄÄMME VETOOMUKSEEN EUROOPAN PARLAMENTILLE

TIIVISTELMÄ: LISÄTIETOJA 8.12.2009 TEKEMÄÄMME VETOOMUKSEEN EUROOPAN PARLAMENTILLE Pro Hanhikivi ry TIIVISTELMÄ: LISÄTIETOJA 8.12.2009 TEKEMÄÄMME VETOOMUKSEEN EUROOPAN PARLAMENTILLE Olemme 8.12.2008 lähettäneet vetoomuksen (nro 1772 09), joka koskee Fennovoima Oy:n ydinvoimalan rakentamishanketta

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Natura-arvioinnin tarveharkinta 22.8.2011

KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Natura-arvioinnin tarveharkinta 22.8.2011 KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Natura-arvioinnin tarveharkinta 22.8.2011 1. JOHDANTO Suomen Natura 2000 verkosto on osa Euroopan unionin alueen kattavaa luonnonsuojeluverkostoa. Verkostoon kuuluu alueita,

Lisätiedot

Vedenalaiset luontoarvot ja ruoppaaminen. Leena Lehtomaa Ylitarkastaja Ympäristö ja luonnonvarat Luonnonsuojeluyksikkö

Vedenalaiset luontoarvot ja ruoppaaminen. Leena Lehtomaa Ylitarkastaja Ympäristö ja luonnonvarat Luonnonsuojeluyksikkö Vedenalaiset luontoarvot ja ruoppaaminen Leena Lehtomaa Ylitarkastaja Ympäristö ja luonnonvarat Luonnonsuojeluyksikkö Tapio Heikkilä Ympäristöhallinnon kuvapankki Päivi Tahvanainen, Ympäristöhallinnon

Lisätiedot

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012. Suhangon täydentävä linnustoselvitys

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012. Suhangon täydentävä linnustoselvitys TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012 16UEC0227 30.11.2012 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus Suhangon täydentävä linnustoselvitys Gold Field Arctic Platinum Oy Suhangon täydentävä

Lisätiedot

Ylöjärvellä sijaitsevat Natura 2000 verkostoon kuuluvat alueet

Ylöjärvellä sijaitsevat Natura 2000 verkostoon kuuluvat alueet Ylöjärvellä sijaitsevat Natura 2000 verkostoon kuuluvat alueet 1. Alhonlahden alue 2. Aurejärvi 3. Hirvijärvi 4. Ilvesmäki-Läämännevanmetsä 5. Isoneva-Raitakulonneva 6. Korpijärven haka 7. Lymylampi 8.

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

Lehtimäen kunta Valkealammen luontoselvitys

Lehtimäen kunta Valkealammen luontoselvitys Raportti 67030416 8.7.2003 Kuva: Pasi Halme Lehtimäen kunta Valkealammen luontoselvitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 SUUNNITTELUALUE 2 3 MENETELMÄT JA AINEISTO 2 3.1 Suunnittelutyön vaiheet 2 3.2 Suunnitteluaineisto

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Alustavia Natura-arvioinnin suuntaviivoja

HELSINGIN YLEISKAAVA. Alustavia Natura-arvioinnin suuntaviivoja HELSINGIN YLEISKAAVA Alustavia Natura-arvioinnin suuntaviivoja 2.10.2014 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:26 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

Erityispiirteinen Puruvesi Natura 2000-vesistönä PURUVESI-SEMINAARI 20.7.2013

Erityispiirteinen Puruvesi Natura 2000-vesistönä PURUVESI-SEMINAARI 20.7.2013 Erityispiirteinen Puruvesi Natura 2000-vesistönä PURUVESI-SEMINAARI 20.7.2013 Esityksen sisältö Puruveden erityispiirteet suojeluohjelmissa Natura 2000 suojelun toteuttaminen Suuntaviivoja Puruveden vesiensuojeluun

Lisätiedot

LUONTOSELVITYSTEN TASON ARVIOINTI

LUONTOSELVITYSTEN TASON ARVIOINTI LUONTOSELVITYSTEN TASON ARVIOINTI Luonnonsuojeluselvitysten laatimisopas 1993 Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi, Ympäristöopas 109 Luonnon monimuotoisuus on vaikeasti hahmotettava kokonaisuus.

Lisätiedot

Ainolanvainion asemakaavan laajennus, Pirkkiö, Tornio

Ainolanvainion asemakaavan laajennus, Pirkkiö, Tornio 1 Sami Mäkikyrö 10.10.2013 Ainolanvainion asemakaavan laajennus, Pirkkiö, Tornio Luontoselvitys, Natura-tarveharkinta 2 SISÄLLYS 1. Johdanto....3 2. Suojelualueet ja -ohjelmat..3 2.1.Luonnonsuojeluohjelmat....3

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSTA VARTEN

LUONTOSELVITYS RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSTA VARTEN MIKKELI, TAIPALE, TILA HIETANIEMI LUONTOSELVITYS RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSTA VARTEN Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 30.12.2014 1 JOHDANTO Mikkelin kaupungin Taipaleen kylässä sijaitsevalle

Lisätiedot

Natura-arvioinnin tarveharkinta

Natura-arvioinnin tarveharkinta FCG Finnish Consulting Group FCG Finnish Consulting Group Oy WPD FINLAND OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 MENETELMÄT JA AINEISTO... 3 2.1 Natura-arviointi... 3 2.2... 4 2.3 Arvioinnin kriteerit...

Lisätiedot

Perho Rantayleiskaavan muutos ja laajennus 2012. Natura 2000-alueet - Kartta - Kuvaukset

Perho Rantayleiskaavan muutos ja laajennus 2012. Natura 2000-alueet - Kartta - Kuvaukset Perho Rantayleiskaavan muutos ja laajennus 2012. Natura 2000-alueet - Kartta - Kuvaukset file://c:\docume~1\velivh~1\locals~1\temp\744ux7j8.htm Sivu 1/1 Sisältödokumentti 30.6.2004 Länsi-Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Loviisa, LUO-aluetunnus 58

Loviisa, LUO-aluetunnus 58 Loviisa, LUO-aluetunnus 58 LOVIISA (58) LUO-alue sijaitsee Loviisan lounaisosissa Kärpnäsin kylän ympäristössä. Paria mökkikeskittymää lukuunottamatta alue on asumatonta metsäseutua ja paljolti rakentamatonta

Lisätiedot

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 31.10.2012 VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 3 Kaava-alueen luonnonolot...

Lisätiedot

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 1 SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013 Juha Saajoranta 2 Sisällysluettelo 1. Luontoselvityksen toteutus 3 2. Asemakaava-alueen luonnon yleispiirteet..3 3. Kasvillisuus- ja

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2040 LUONTOSELVITYS

KEMPELEEN KUNTA TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2040 LUONTOSELVITYS KEMPELEEN KUNTA TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2040 Kirkonseudun-Pirilän-Savikorven ja Hakamaan- Ristisuon-Väärälänperän, sekä Kuivalanperän osaalueet LUONTOSELVITYS Työ: E23994.10 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot

ELYt ja merialueiden suunnittelu

ELYt ja merialueiden suunnittelu ELYt ja merialueiden suunnittelu Varsinais-Suomen EL- keskus, Outi Vesakoski, Luonnonsuojelu 15.4.2010 1 2 ELYt ja luonnon monimuotoisuus Tehtävät Valvoo suotuisan suojeluntason toteutumista lajeilla ja

Lisätiedot

16WWE Vapo Oy. Iso-Lehmisuon täydentävä kasvillisuusselvitys, Vaala

16WWE Vapo Oy. Iso-Lehmisuon täydentävä kasvillisuusselvitys, Vaala 24.9.2010 Vapo Oy Iso-Lehmisuon täydentävä kasvillisuusselvitys, Vaala 1 Vapo Oy, Iso-Lehmisuon täydentävä kasvillisuusselvitys, Vaala Sisältö 1 TEHTÄVÄN KUVAUS 1 2 TULOKSET 1 3 JOHTOPÄÄTÖKSET 1 4 KIRJALLISUUS

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe Natura-arvioinnin tarveharkinta Ehdotus 26.1.2015 2015 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Aineisto ja menetelmät... 2 3 Tulokset... 4 3.1 Noljakanmäen alue, 50 ha, Joensuun

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Ojakylänlahden, sekä Akionlahden pesimälinnustoselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 38/2009 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Ojakylänlahden, sekä Akionlahden pesimälinnustoselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 38/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Ojakylänlahden, Hailuodon pohjoisrannan sekä Akionlahden pesimälinnustoselvitys 2009 Mustakurkku-uikku kuuluu Akionlahden pesimälinnustoon Suomen Luontotieto Oy 38/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI. Jouko Sipari

PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI. Jouko Sipari PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.. 3 INVENTOITU ALUE... 3 1. Repolahden perukka. 3 LIITTEET Kansikuva: Repolahden perukan rantaa

Lisätiedot

++Luontop 2.5.2002 15:04 Page 1

++Luontop 2.5.2002 15:04 Page 1 ++Luontop 2.5.2002 15:04 Page 1 C M Y CM MY CY CMY K ++Luontop 2.5.2002 15:04 Page 2 PL 32, 90015 OULUN KAUPUNKI www.ouka.fi/tekninen PL 124, 90101 OULU, puh. (08) 315 8300 www.vyh.fi/ppo/ppo.htm OULUN

Lisätiedot

Taustaa puustoisista perinneympäristöistä

Taustaa puustoisista perinneympäristöistä Taustaa puustoisista perinneympäristöistä Laitila 4.- 5.9.2012 Hannele Kekäläinen ylitarkastaja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue Maatalousympäristöt Suomen viidenneksi

Lisätiedot

HAILUODON STRATEGISEN YLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS

HAILUODON STRATEGISEN YLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS Päivämäärä 14.4.2016 HAILUODON KUNTA HAILUODON STRATEGISEN YLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS Päivämäärä 14.4.2016 Laatija Tarkastaja Antje Neumann Tapani Pirinen, Merja Isteri Hyväksyjä Kuvaus Kansikuva Hailuodon

Lisätiedot

Luontotyyppi vai laji, kumpi voittaa luontotyyppien uhanalaisuus

Luontotyyppi vai laji, kumpi voittaa luontotyyppien uhanalaisuus Aulikki Alanen Anna Schulman Carl-Adam Hæggström Ari-Pekka Huhta Juha Jantunen Hannele Kekäläinen Leena Lehtomaa Juha Pykälä Maarit vainio Luontotyyppi vai laji, kumpi voittaa luontotyyppien uhanalaisuus

Lisätiedot

VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS

VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen 19.1.2010 16.1T-1-1 VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS 2.7.2014 Outi Tuomivaara, hortonomi ylempi AMK Kempeleen kunta 2 JOHDANTO Kempeleen Riihivainiolle on käynnistynyt asemakaavan laajennus, jonka pohjaksi on

Lisätiedot

Copyright Pöyry Finland Oy

Copyright Pöyry Finland Oy 19 Taulukko 3. Suhangon kasvillisuusselvityksen maastotöissä v. 2012 havaitut erityishuomiota vaativat sammallajit (Valtak. = valtakunnallisesti uhanalainen, Alueel. = alueellisesti uhanalainen, Dir.=

Lisätiedot

Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1

Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1 Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1 Tämä tiivistelmä perustuu yksityiskohtaiseen raporttiin Tuusulan Hyrylän varuskunta-alueella kesinä 2006 ja 2007 tehdyistä luontoselvityksistä.

Lisätiedot

PIETARILAN ALUEEN KORTTELIEN 1-3, 12-14, 16-21, 28 ASEMAKAAVAN MUUTOS

PIETARILAN ALUEEN KORTTELIEN 1-3, 12-14, 16-21, 28 ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26048 PIETARILAN ALUEEN KORTTELIEN 1-3, 12-14, 16-21, 28 ASEMAKAAVAN MUUTOS PUDASJÄRVI SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 MENELMÄT... 3 3 SUOJELUALUEET... 6 4 KASVILLISUUDEN

Lisätiedot

Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Artemisia campestris L. ssp. bottnica Lundstr. ex Kindb.

Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Artemisia campestris L. ssp. bottnica Lundstr. ex Kindb. tietolomake lajit Päivi Virnes, Heikki Eeronheimo & Jari Ilmonen Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006 Perämerenmaruna Artemisia campestris L. ssp. bottnica Lundstr. ex Kindb. Luonnonsuojeluasetus:

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group FCG Finnish Consulting Group Oy LIITE 2. Kuolavaara Keulakkopään tuulipuisto. Natura-arvioinnin tarveharkinta

FCG Finnish Consulting Group FCG Finnish Consulting Group Oy LIITE 2. Kuolavaara Keulakkopään tuulipuisto. Natura-arvioinnin tarveharkinta FCG Finnish Consulting Group FCG Finnish Consulting Group Oy LIITE 2 Kuolavaara Keulakkopään tuulipuisto 31.3.2010 Metsähallitus Kuolavaara Keulakkopään tuulipuisto LIITE 2 FCG Oulu/ Minna Tuomala 31.3.2010

Lisätiedot

VATTULAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VATTULAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIITE 2 TAMPEREEN KAUPUNKI VATTULAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Työ 21344YK 30.5.2005 LIITE 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 2 2 VATTULAN LUONNONYMPÄRISTÖ 2 2.1 MAISEMA 2 2.2 MAA- JA KALLIOPERÄ 3 2.3 KASVILLISUUS

Lisätiedot

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Linjalaskenta 2 3 TULOKSET 3 4 YHTEENVETO 4 5 VIITTEET 5 Liitteet Liite 1 Liite

Lisätiedot

Niiralan luonto- ja linnustoselvitys

Niiralan luonto- ja linnustoselvitys Niiralan luonto- ja linnustoselvitys ympäristöalan asiantuntija Elokuu 2014 www.osuuskuntatoimi.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Luontoselvitys... 2 2.1 Menetelmät... 2 2.2 Selvitysalue... 3 2.3

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI Merialueen osayleiskaavaehdotus Vaikutukset luontodirektiivin liitteiden IV a ja b lajeihin

OULUN KAUPUNKI Merialueen osayleiskaavaehdotus Vaikutukset luontodirektiivin liitteiden IV a ja b lajeihin VAIKUTUSARVIOINTI 16X262496 29.10.2014 Upossarpiota (Alisma wahlenbergii) muun vesikasvillisuuden seassa OULUN KAUPUNKI Merialueen osayleiskaavaehdotus Vaikutukset luontodirektiivin liitteiden IV a ja

Lisätiedot

VARJAKAN osayleiskaava

VARJAKAN osayleiskaava OULUNSALO VARJAKAN osayleiskaava ALUE, JOLLE OSAYLEISKAAVALLA VOI OLLA VAIKUTUKSIA OSAYLEISKAAVA-ALUE SELOSTUS 2.12.2011 Oulunsalon kunta Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky 2011/274 Sisällysluettelo 1 PERUS-

Lisätiedot

Luonnonsuojelualueiden laiduntaminen

Luonnonsuojelualueiden laiduntaminen Luonnonsuojelualueiden laiduntaminen 1 LUONNONSUOJELUALUEET Suomen pinta-alasta suojeltu noin yhdeksän prosenttia luonnonsuojelu- ja erämaalailla. Lisäksi suojelutavoitteita tukevia muita alueita sisältyy

Lisätiedot

Luontoselvitykset ja lainsäädäntö

Luontoselvitykset ja lainsäädäntö Luontoselvitykset ja lainsäädäntö Helsinki 16.12.2016 Ympäristölakimies Pasi Kallio Suomen luonnonsuojeluliitto ry Luontoselvitysten merkitys Hyvällä taustoituksella ja suunnittelulla voidaan säilyttää

Lisätiedot

MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI

MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI Pekka Routasuo 6.2.2012 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT... 2 3 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Markku Mikkola-Roos Suomen ympäristökeskus Kuva: Tero Taponen Kosteikkoluontotyyppien jakautuminen uhanalaisuusluokkiin (koko maa) 100 % 10 12 21 17 70 14 n 90 % 80

Lisätiedot

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Akaan kaupunki Maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö PL 34 37801 TOIJALA Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Tmi Mira Ranta Isorainiontie 8 38120 SASTAMALA p. 050-5651584

Lisätiedot

MAISEMA- JA LUONTOSELVITYS. maisema16usp g, luonto16usp p PYHÄJOEN KUNTA Ollinmäen teollisuusalueen osayleiskaava 2025

MAISEMA- JA LUONTOSELVITYS. maisema16usp g, luonto16usp p PYHÄJOEN KUNTA Ollinmäen teollisuusalueen osayleiskaava 2025 MAISEMA- JA LUONTOSELVITYS maisema16usp0052.6503g, luonto16usp0052.723p4 23.1.2013 PYHÄJOEN KUNTA Ollinmäen teollisuusalueen osayleiskaava 2025 1 Copyright Pöyry Finland Oy Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Luontoselvityksen tarkoitus. Tuulivoima-alueet. Tuulivoima-alueet ja kaava-alueen merkittävät luontokohteet

Sisällysluettelo. Luontoselvityksen tarkoitus. Tuulivoima-alueet. Tuulivoima-alueet ja kaava-alueen merkittävät luontokohteet Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Luontoselvityksen tarkoitus Tuulivoima-alueet Alueiden sijainti 4 Topografia 5 Kallioperä 6 Maaperä 7 Maanpeite 8 Pohjavesialueet 9 Tuulivoima-alueet

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Sijainti Kalliojärven Pitkäjärven alue sijaitsee Ylöjärven Kurussa. Alue

Lisätiedot

Perämeren kansallispuiston, Perämeren saarten ja Röytän Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma

Perämeren kansallispuiston, Perämeren saarten ja Röytän Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma Perämeren kansallispuiston, Perämeren saarten ja Röytän Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 57 Översättning: Cajsa Rudbacka-Lax Kansikuva:

Lisätiedot

Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut

Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? 22.09.2015 Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut Mitä ovat arvokkaat pienvedet? Pienvedet = purot ja norot, lammet, lähteiköt

Lisätiedot

Kuva: Seppo Tuominen

Kuva: Seppo Tuominen Kuva: Seppo Tuominen ! Valtionmaiden soiden säilytyssuunnitelmat 1966 ja 1969 ja Metsähallituksen tekemät rauhoituspäätökset Kansallis- ja luonnonpuistoverkon kehittäminen (VNp:t 1978 alkaen) Valtakunnallinen

Lisätiedot

Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset

Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset Liitteessä käytettyjen lyhenteiden selitykset: VU=vaarantunut, RT=alueellisesti uhanalainen NT=silmälläpidetävä,

Lisätiedot

Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava

Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava Raportti 67080546.ABT 5.11.2008 Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava Luontoselvitys 1 Yhteenveto Tämä ympäristöselvitys on tehty Korpilahden kunnassa sijaitsevalle Lapinjärven alueelle ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet Metsälain mukaiset

Lisätiedot

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Pyhtään kunta Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Petri Parkko 2.12.2011 1. Selvityksen taustoja Keihässalmen satama-alueen ja sen ympäristön kehittämistä varten tarvittiin tietoja

Lisätiedot

Rantaniityt ja niiden hoito laiduntaen. Ympäristökuiskaaja koulutus Tornio 29.11.2011 Marika Niemelä, MTT

Rantaniityt ja niiden hoito laiduntaen. Ympäristökuiskaaja koulutus Tornio 29.11.2011 Marika Niemelä, MTT Rantaniityt ja niiden hoito laiduntaen Ympäristökuiskaaja koulutus Tornio 29.11.2011 Marika Niemelä, MTT 30.11.2011 Esityksen sisältö Rantaniityistä yleensä Tulvaniityt Hoidon hyödyt Erilaisia hoitotapoja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 15.2.2007

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 15.2.2007 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b 7 LAUSUNTO PORVARINLAHDEN ETELÄRANNAN LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISESITYKSESTÄ SEKÄ HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMASTA Kslk 2007-56, Ylk 2 9.1.2007 Karttaruudut L6,

Lisätiedot

Mäntsälä, LUO-aluetunnus 46

Mäntsälä, LUO-aluetunnus 46 Mäntsälä, LUO-aluetunnus 46 MÄNTSÄLÄ (46) LUO-alue sijaitsee Mäntsälän keskiosissa Lukon kylässä pääosin asumattomalla metsäisellä harjualueella. osalta pääosin tietoon alueella laaja-alaisesti esiintyvästä

Lisätiedot

Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy

Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys 18.8.2013 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Maastotarkastuksen tulokset

Lisätiedot

Rantojen kasvillisuus

Rantojen kasvillisuus Rantojen kasvillisuus KALVOSARJA 3 Rantaniittyjen kasvillisuus Murtoveden alavat merenrantaniityt kuuluvat alkuperäisiin rannikon kasvillisuusmuotoihin. Merenrantaniittyjen muodostumiseen ja laajuuteen

Lisätiedot

Storträsket-Furusbacken

Storträsket-Furusbacken Storträsket-Furusbacken Pinta-ala: 19,1 ha Omistaja: Mustasaaren kunta Kaavatilanne: Tuovila-Granholmsbacken osa-yleiskaavassa alue on virkistysaluetta (V/s), suurin osa on myös osa-yleiskaavan luo-aluetta.

Lisätiedot

Rakennus Oy LIELAHDEN-NIEMEN -OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

Rakennus Oy LIELAHDEN-NIEMEN -OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Rakennus Oy LIELAHDEN-NIEMEN -OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Kansikuva: Niemen sahan vierellä etelärinteessä sijaitseva lehto. Kuva: Kari Korte (2005) Sisällys 1 Lähtökohta 1 1.1 Suunnittelualue 1

Lisätiedot

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Kotolahti kuvattuna lahden koillisrannalta. Kuva Pekka Rintamäki Pirkkalan kunta Ympäristönsuojelu Pirkanmaan Lintutieteellinen

Lisätiedot