9M Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky. Varjakan osayleiskaava Tarkennuksia alueen luontoselvityksiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "9M609212 12.1.2010. Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky. Varjakan osayleiskaava Tarkennuksia alueen luontoselvityksiin"

Transkriptio

1 9M Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky Varjakan osayleiskaava Tarkennuksia alueen luontoselvityksiin

2 Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky Varjakan osayleiskaava Tarkennuksia alueen luontoselvityksiin 1 Sisältö 1 SELVITYKSEN TOTEUTUSTAPA 1 2 SELVITYSALUEELTA LAADITUT LUONTOSELVITYKSET 1 3 ERKKI VILPAN TIEDOT ALUEELTA 2 4 TARKENTAVAN KASVILLISUUSKÄYNNIN ( ) TULOKSET 2 5 LUONNONSUOJELUALUEET JA MUUT LUONTOARVOJEN KANNALTA HUOMIOITAVAT KOHTEET Natura 2000 alueet, luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmien kohteet Natura 2000 alueiden suojeluperusteet ja aluekuvaukset Huomioitavat luontotyypit Huomioitavien lajien esiintymät 7 6 ELÄIMISTÖ 8 7 SUOSITUKSET MAANKÄYTÖN SUUNNITTELULLE 8 8 KIRJALLISUUS 9 Liitteet Liite 1 Maankäytön suunnittelussa huomioitavat kohteet (kartta A3) Pöyry Finland Oy Sari Ylitulkkila FM (biologi, kasviekologia) Juha Parviainen FM (biologi, eläinekologia) Yhteystiedot PL 20, Tutkijantie 2 A Oulu puh sähköposti

3 1 1 SELVITYKSEN TOTEUTUSTAPA Työtehtävä käsitti Varjakan osayleiskaavan luontovaikutusten arvioinnin. Koska suunnittelualueelta on käytettävissä runsaasti aiempaa luontotietoutta, ei varsinaisen luontoselvityksen laatimista nähty tarpeellisena. Tähän raporttiin on koottu tietous aiemmista selvityksistä sekä esitetty tietojen päivitykset/päivittämistarpeet. Lisäksi on esitetty luontoarvojen kannalta huomioitavat kohteet. Raportti on koottu alueen maankäytön suunnittelun tarpeita ajatellen, eikä sitä ole laadittu kattavaksi esitykseksi selvitysalueen luonnonoloista. Tehtävän alkuvaiheessa kerättiin kaavahankkeen vaikutusalueelta tehdyt luontoselvitykset ja arvioitiin niiden riittävyyttä. Aineistoa päivitettiin tarkistamalla Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksesta (Mari Pulkkinen ) uusin tieto uhanalaisten lajien esiintymätiedoista sekä tiedot alueelta inventoiduista luonnonsuojelulain 29 mukaisista luontotyypeistä. Kasvillisuuden osalta Varjakansaaren ja Varjakanniemen-Akionlahden alueelle tehtiin tarkistava maastokäynti (Sari Ylitulkkila, Timo Takala). Linnuston osalta on selvitetty alueella tehtyjä laskentoja ja havaintoja kirjallisuudesta ja luontoharrastajia haastattelemalla. Akionlahden Natura 2000 alueen (FI ) osalta laaditaan tarvittaessa kaavahankkeen myöhemmässä vaiheessa Natura-arvioinnin tarveselvitys/natura-arviointi. Samassa yhteydessä huomioidaan tarvittaessa myös välittömästi vaikutusalueen pohjoispuolella sijaitseva Perämeren saarten Natura-alue (FI ). 2 SELVITYSALUEELTA LAADITUT LUONTOSELVITYKSET Seuraavaan on koottu listaus hankealueen luontoon liittyvästä aineistosta: Arkkitehtiasema Oy Oulunsalon yleiskaavan luontoselvitys. S. Ylitulkkila. Ecoriver Oy 2002: Akionlahden kluuvijärven kunnostustoimenpiteiden suunnittelu ja hulevesienkäsittelysuunnitelma. Hannula, J. (toim.): Kotikuntani Oulunsalo Kallioperäkartta 1: Suomen geologinen yleiskartta. Geologisen tutkimuslaitoksen julkaisema kivilajikartta. Oulu ja Tornio. Lehdet C5 ja B5. Maanmittaushallituksen kivipaino. Helsinki Kemiläinen, H., Vainio, M., Kukko-oja, K. & Heikkilä, H. 1988: Varjakan alueen ympäristöselvitys. Ympäristöinstituutti. Raportti 6. Maisema-arkkitehtitoimisto Terttu Kurttila 1999: Selvitys Varjakan niemen maisema- ja luontoolosuhteista. Pessa, J. 1993: Akionlahti. Arvokas osa Liminganlahden lintuvesialuetta. Aureola VSK Pessa, J. 1993: Akionlahden linnusto. Oulun yliopisto. Perämeren tutkimusaseman monisteita 24: Pessa, J. 1996: Akionlahti. Teoksessa: Pohjois-Pohjanmaan linturetkiopas. Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry. Rämä, T. 2004: Varjakansaaren sieniselvitys Ruohonen, A 1989: Oulunsalon maisemasuunnitelma. Luonnos Maisema- ja ympäristösuunnittelu Anneli Ruohonen. Siira, J 1993: Akionlahti ja sen kasvillisuus. Oulun yliopisto. Perämeren tutkimusaseman monisteita 23. Tynjälä, M. 1994: Kempeleenlahti lintuvetenä. Aureola 19:90-94.

4 2 Varjakan niemen metsänhoitosuunnitelma Valtion ympäristöhallinto 2009: o Akionlahti, lintutorni o Akionlahden Natura-alue o Perämeren saarten Natura-alue Valtion ympäristöhallinto 2006: o Luonnonsuojelulain luontotyyppien kartoitus, Varjakansaari S, Pohjois-Pohjanmaa, Oulunsalo tuloste ERKKI VILPAN TIEDOT ALUEELTA Varjakansaaren alueella retkeillyttä Erkki Vilpaa haastateltiin hankkeeseen liittyen, seuraavaan on koottu keskustelussa esiin nousseet asiat. ei pitkäaikaista kokemusta Varjakan luonnosta, joskus satamassa veneellä käymässä oppaana luonnonsuojeluyhdistyksen retkellä kesällä > päätti kartoittaa Varjakansaaren kasvillisuuden muutokset alueen luonnossa aiempiin luontoselvityksiin verrattuna pieniä kulttuurivaikutus saaren kasvillisuudessa vähentynyt saaressa kuusikko paikoin tiheää, järkevä harventaminen satamarannan lähellä ja paloaseman alueella tarpeen (aluskasvillisuus hävinnyt) rantavyöhykkeen kasvillisuus säilynyt ennallaan, rantaniityt samassa tilassa kuin ennenkin ( tehdyllä maastokäynnillä merenrantaniityillä havaittu selvää ruovikoitumista/ylitulkkila) uposkasveja ei kartoittanut - vesi oli kesällä 2009 liian korkealla. Kartoittaa ne kesällä 2010 Luonnontieteelliselle Keskusmuseolle. Toivoo, että rantavyöhyke säilyisi ennallaan vaikka Varjakkaa hyödynnettäisiin. Muuten alueella ei tarvetta suojeluun. sieniä, kääpiä, sammaleita tai jäkäliä ei ole inventoitu (huom. Rämä, T. 2004: Varjakansaaren sieniselvitys 2003) lintuinventoinneista ei tietoa, mutta Antti Rönkä retkeillyt alueella keväällä 2009 (ei tehnyt laskentoja) 4 TARKENTAVAN KASVILLISUUSKÄYNNIN ( ) TULOKSET Varjakan saaresta ja Varjakan niemen alueelta on laadittu vuonna 1988 (Kemiläinen ym.) kattava kasvillisuusinventointi ja kuviointi. Maastossa saari kierrettiin ympäri tarkastellen v laadittujen kasvillisuuskarttojen ajantasaisuutta. Todettiin v tehty kasvillisuusselvitys edelleen pitkälti paikkansa pitäväksi, päivittämistarpeet ovat vähäisiä. Näkyvimmät muutokset ovat alueella tapahtuneet avointen, matalakasvuisten merenrantaniittyjen osalta. Kahdessakymmenessä vuodessa merenrantaniityillä on tapahtunut huomattavaa umpeenkasvua ja järviruovikko on lisääntynyt niityillä voimakkaasti. Avoimia merenrantaniittyjä on jäljellä pienialaisina. Yksi kohde on kelpuutettu luonnonsuojelulain luontotyypiksi (PPO:n inventointi) konttorin pihalla useita komeita mäntyjä pihaniityillä tapahtunut metsittymistä saaren keskiosissa tuulenkaatoala maastokäynnillä otettiin runsaasti valokuvia Luotiin yleiskuva selvitysalueen kasvillisuudesta sekä käytiin kaavoittajan kanssa tarkastelemassa alueet, joille uutta maankäyttöä on suunniteltu sijoitettavan.

5 5 LUONNONSUOJELUALUEET JA MUUT LUONTOARVOJEN KANNALTA HUOMIOITAVAT KOHTEET Natura 2000 alueet, luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmien kohteet Hankealueella ja sen ympäristössä sijaitsevat seuraavat Natura 2000 alueverkoston kohteet ja luonnonsuojelualueet (Valtion ympäristöhallinto 2009) on koottu seuraavaan: Suojelualue pinta-ala (ha) lisätietoja Natura-alueet Akionlahti FI SPA/SCI Perämeren saaret 7136 SPA/SCI Yksityiset suoelualueet Akionlahden luonnonsuojelualue YSA (2 osaaluetta) ,5 Akion luonnonsuojelualue YSA (2 osa-aluetta) 2,6 + 0,03 Välitörmän luonnonsuojelualue YSA ,8 Perinnemaisemat Välitörmä 30,7 Linnustoalueet merenrantaniitty, metsälaidun, arvoluokka M Liminganlahti-Lumij.Selkä,Akionl,Nenänn,Leppän,Pajul. LVO IBA Oulun seudun kerääntymisalue FI028 FINIBA Oulun seudun kerääntymisalue FINIBA-alueen yleiskuvaus: Oulun kaupungin eteläpuolella sijaitseva, Suomen oloissa ainutlaatuinen, rehevien, matalien merenlahtien ja saariston muodostama kosteikkokokonaisuus, johon liittyvät kiinteästi rannikolta itäkaakkoon suuntautuvat laajat viljelyalueet (BirdLife 2009). Oulun seudun kerääntymisalueen rajaukset, IBA- (vasemmalla) ja FINIBA-rajaus (oikealla, lähde: BirdLife 2009):

6 5.2 Natura 2000 alueiden suojeluperusteet ja aluekuvaukset 4 Akionlahti FI on suojeltu sekä luontodirektiivin mukaisena SCI-alueena että lintudirektiivin mukaisena SPA-alueena. Natura-alue on kooltaan 260 ha ja se sijaitsee kokonaisuudessaan Oulunsalon kunnan alueella. Akionlahden Natura-alueen tietolomakkeessa Natura-alueen suojeluperusteina on esitetty: Luontodirektiivin luontotyyppi (* = priorisoitu luontotyyppi) % Natura-alueen pinta-alasta Rannikon laguunit* 50 Merenrantaniityt* 9 Luontodirektiivin liitteen II lajit Ruijanesikko Upossarpio Lintudirektiivin liitteen I lajit Ampuhaukka Kalatiira Kapustarinta Kurki Lapintiira Laulujoutsen Liro Mustakurkku-uikku Pikkutiira Räyskä Ruskosuohaukka Sinirinta Sinisuohaukka Suokukko Suopöllö Uivelo Vesipääsky lisäksi 2 uhanalaista lajia Primula nutans Alisma wahlenbergii Falco columbarius Sterna hirundo Pluvialis apricaria Grus grus Sterna paradisaea Cygnus cygnus Tringa glareola Podiceps auritus Sterna albifrons Sterna caspia Circus aeruginosus Luscinia svecica Circus cyaneus Philomachus pugnax Asio flammeus Mergus albellus Phalaropus lobatus Akionlahti on merestä lähes irti kuroutunut merenlahti Oulunsalonniemen kärjessä. Se on syntynyt noin 400 vuotta sitten. Akion ja Nupan saaret ovat pitkänomaisia moreeniselänteitä eli drumliineja. Akionlahden vesipinta-ala on supistunut voimakkaasti 1900-luvulla ja lahden suurin syvyys on nykyään 130 cm. Akionlahden lounaisrannalla on matalia jäiden työntämiä valleja muistona meren voimien vaikutuksista. Lounaisrannan kasvillisuuteen kuuluu suolakkokasveja, koska nämä kasvit sietävät runsassuolaista maaperää (ns. halofiileja). Näitä lajeja ovat mm. suolasara, merisara ja rannikki. Akionlahden rantakasvillisuus on selkeästi vyöhykkeistä, jossa on nähtävissä niittykasvillisuusvyöhykkeet matalan veden luikkakasvustoista laajoihin heinä- ja vihviläniittyihin (Valtion ympäristöhallinto 2009). Alueen pesimälinnusto on sekä lajistollisesti että määrällisesti runsas, ja lahti on tärkeä muuttoaikainen levähdysalue. Enimmillään muuttoaikoina lahdella voi olla yli lepäilevää vesilintua. Akionlahti sisältyy Liminganlahden ohella valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan (Valtion ympäristöhallinto 2009). Akionlahden suojelu toteutetaan lakisääteisenä luonnonsuojelualueena ja vesialueiden osalta vesilain nojalla. Välitörmän perinnemaiseman suojelun ensisijaisena toteutuskeinona on maanomistajan kanssa tehtävä sopimus (Valtion ympäristöhallinto 2009). Perämeren saaret FI on suojeltu sekä luontodirektiivin mukaisena SCI-alueena että lintudirektiivin mukaisena SPA-alueena. Natura-alue on kooltaan ha ja se sijaitsee Kemin, Tornion, Simon, Kuivaniemen, Iin, Haukiputaan, Oulun, Oulunsalon ja Hailuodon kuntien alueella (Valtion ympäristöhallinto 2009).

7 5 Perämeren saarten Natura-alueen tietolomakkeessa Natura-alueen suojeluperusteina on esitetty: Luontodirektiivin luontotyyppi (* = priorisoitu luontotyyppi) % Natura-alueen pintaalasta Vedenalaiset hiekkasärkät < 1 Jokisuistot 1 *Rannikon laguunit < 1 Kivikkoisten rantojen monivuotinen kasvillisuus 3 Itämeren boreaaliset luodot ja saaret < 1 *Itämeren boreaaliset rantaniityt 3 Itämeren boreaaliset hiekkarannat, joilla on monivuotista ruohovartista kasvillisuutta 1 Rannikon liikkuvat Ammophila arenaria-rantakauradyynit ("valkoiset dyynit" < 1 *Rannikoiden kiinteät, ruohokasvillisuuden peittämät dyynit ("harmaat dyynit") < 1 Kuivat Calluna ja Empetrum nigrum-nummet/dyyni < 1 *Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 1 *Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät 1 Boreaaliset lehdot < 1 Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet < 1 Luontodirektiivin liitteen II lajit Persicaria foliosa Hippuris tetrafylla Moehringia lateriflora Alisma wahlenbergii Lintudirektiivin liitteen I lajit lietetatar nelilehtivesikuusi laaksoarho *upossarpio allihahka ampuhaukka hiiripöllö etelänsuosirri kaakkuri kalatiira kapustarinta kaulushaikara kuikka kurki lapintiira laulujoutsen liro luhtahuitti mehiläishaukka mustakurkku-uikku palokärki pikkujoutsen pikkulepinkäinen pikkulokki pikkutiira ruskosuohaukka sinirinta räyskä sinisuohaukka suokukko suopöllö teeri uivelo vesipääsky lisäksi 6 uhanalaista lajia Alue muodostuu Kemin, Tornion, Simon, Kuivaniemen, Iin, Haukiputaan, Oulun, Oulunsalon ja Hailuodon edustalla olevista saarista, luodoista ja matalikoista. Perämeren saarten alueella on tyypillistä maankohoamisrannikon ja murtovesialueen lajistoa: suolavihvilä, merikohokki, merivalvatti, rantavehnä, merihanhikki, pohjanlahdenlauha, suomyrtti, siniyökönlehti, merinätkelmä, tyrni ja ristilimaska. Muutamilla saarilla on pienialaisesti saniaislehtoa ja tyypillisiä lehtolajeja kuten kotkansiipeä ja pohjansinivalvattia (Valtion ympäristöhallinto 2009).

8 6 Alueellisesti uhanalaisista kasvilajeista alueella kasvaa verikämmekkä, punakämmekkä, pussikämmekkä, ahonoidanlukko, luhtalemmikki, käärmeenkieli, merinätkelmä ja tyrni. Kemin edustalta Iso-Räiskiön saarelta on vuonna 2004 löydetty lietetattaren esiintymä. On todennäköistä, että lajia esiintyy muuallakin Perä-Meren saarten alueella. Alue täydentää merkittävällä tavalla Perämeren kansallispuiston ja yleensä Perämeren maankohoamisrannikon luontotyyppien ja lajien suojelua. Erityisesti Krunnit on merkittävä lintualue (Valtion ympäristöhallinto 2009). Perämeren saarten toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki ja rakennuslaki. Alue on toteutettu Murhaniemen ja Krunnien osalta, jotka on jo perustettu yksityisiksi suojelualueiksi. Vahvistetussa seutukaavassa osa alueesta on varattu suojelualueeksi. Lisäksi Kemin yleiskaavan ja Simon osayleiskaavan valmisteluun liittyvissä neuvotteluissa aluetta on esitetty suojelualueeksi (Valtion ympäristöhallinto 2009). 5.3 Huomioitavat luontotyypit Vuonna 1988 laadittua luontoselvitystä on tarkennettu selvittämällä huomioitavat luontotyypit alueelta. Huomioitavat luontotyypit on esitetty liitteessä 1. Luonnonsuojelulain 29 luontotyypit Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on inventoinut ja rajannut Varjakansaaresta yhden luonnonsuojelulain 29 mukaisen luontotyypin Varjakansaari S, avoin matalakasvuinen merenrantaniitty. Kohde sijaitsee Varjakansaaren etelärannalla Varjakansaaren ja Pyydyskarin välisen lahden rannalla. Inventointilomakkeen mukaan kohde on laaja, tasainen ja avoin tupassara- ja luhtavillavaltainen niitty, jolla on myös järviruokoa ja sinikaislikkoa. Niityllä kasvaa ruijanesikkoa ja käärmeenkieltä. Kohteen edustavuus on luokiteltu luokkaan hyvä (3+), kohde on luonnontilainen (4-). Niittykohde rajautuu lännessä ruovikoituneeseen kapeaan niittyyn, maan puolella pajupensaikkoihin ja itälaidalla puutavarajätteen peittämään rantaan. Järviruokokasvuston on arvioitu todennäköisesti runsastuvan niityllä, kohde vaatii pidemmän ajan kuluessa hoitoa. Vesilain 15 a ja 17 a mukaiset kohteet Alueelta ei ole tietoja vesilain tarkoittamista suojeltavista kohteista (läh. mahdollisia kohteita fladat, kluuvijärvet). Metsälain 10 mukaiset luonnon monimuotoisuuden kannalta huomioitavat kohteet Alueelta ei ole tietoja metsälain mukaisista metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeistä elinympäristöistä. Metsälakikohteita on yleensäkin merenrantaluonnossa vähäisesti. Uhanalaiset luontotyypit Seuraavaan taulukkoon on koottu Kemiläisen ym raportissa esitetyt kasvillisuustyypit mukautettuina uhanalaisten luontotyyppien luokitukseen (Raunio ym. 2008). Kangasmaiden metsät on jätetty tarkastelusta pois rannikon tyyppejä lukuun ottamatta.

9 Luontotyyppi Uhanalaisuus Huomiot Itämeren kasvipeitteiset moreeni-, kivikko- ja lohkarerannat NT kapeina vöinä rannoilla Itämeren hiekkarannat EN pienialaisia Rannikon kosteat terva- ja harmaaleppälehdot NT V kasvillisuuskartalla FiT Rannikon tuoreet terva- ja harmaaleppälehdot NT V kasvillisuuskartalla SilMiT Rannikon tuoreet koivu- ja tuomilehdot NT V kasvillisuuskartalla SilMiT Rannikon kuivat koivu- ja tuomilehdot NT V kasvillisuuskartalla CorDeT, CorLycT Rannikon lehtomaiset lehtimetsät VU V kasvillisuuskartalla CorDeT, CorLycT Rannikon tuoreen kankaan kuusikot EN erit. Varjakansaaressa kulttuurivaikutusta Rannikon tuoreen kankaan koivikot NT monin paikoin kulttuurivaikutusta Maankohoamisrannikon metsien kehityssarjat CR kulttuurivaikutusta, paikoin selkeää sukkessiosarjaa Suursaramerenrantaniityt CR pienialaisia Matalakasvuiset vihvilä-, heinä- ja saramerenrantaniityt CR pienialaisia, merkittävin kohde Luonnonsuojelulain luontotyyppirajaus 9M Uhanalaisilla luontotyypeillä ei ole lainsäädäntöön perustuvia suojeluvaikutuksia. Edustavat kohteet on kuitenkin hyvä huomioida maankäytössä luonnon monimuotoisuutta lisäävinä kohteina. Selvitysalueella uhanalaisista luontotyypeistä ovat merkittävimpiä matalakasvuinen merenrantaniitty (luonnonsuojelulain luontotyyppirajaus) sekä merenrannan sukkessiometsien kehityssarjat (osin kulttuurivaikutteista). 5.4 Huomioitavien lajien esiintymät tarkistettujen uhanalaistietojen mukaan alueella tiedetään sijaitsevan muutamia huomioitavien putkilokasvi- ja sienilajien esiintymiä. Lajeista osa on tiukasti suojeltuja. Esiintymätiedot on kerätty seuraavaan: laji Suojelustatus esiintymätiedot ruijanesikko Primula nutans var. jokelae Luontodirektiivi IV Erittäin uhanalainen (EN) 4 esiintymää Akio N (yli 300 yks.) Rauhoitettu Suomen vastuulaji kansainvälinen Varjakansaari-Pyydyskari (50 yks.) Akionlahti SE esiintymätieto 1960-luvulta, hävinnyt Varjakka esiintymätieto 1960-luvulta, hävinnyt suikeanoidenlukko Botrychium lanceolatum upossarpio Alisma wahlenbergii himmihiippo Mycenela lasiosperma pursukääpä Amylocystis lapponica pähkinänkääpä Dichomitus campestris Vaarantunut (VU) Luontodirektiivi IV Vaarantuntunut (VU) Erityisesti suojeltava laji Vaarantunut (VU) Vaarantunut (VU) Silmälläpidettävä (NT) 1 esiintymä: Pyydyskari keto metsittynyt, hävinnyt 3 esiintymää: Akion silta NE (47 yks.) Simppukari-Pyydyskari (> 5000 yks.) Akion silta S kasvupaikka rehevöitynyt, hävinnyt 1 esiintymä: Varjakansaari (1 yks.) 1 esiintymä Varjakka (1 yks.) 7 esiintymää: Varjakansaari A-F (1-6 yks.) Esiintymien sijainti on esitetty kartalla liitteessä 1.

10 6 ELÄIMISTÖ 8 Jorma Pessan (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus ) mukaan ympäristökeskus on tehnyt laskennat Akionlahden Natura-alueella vuosina 1999 ja Sitä ennen laskentoja on tehty 1990-luvun alussa. Suojelualueiden ulkopuolisten osien linnustoa ei ole ympäristökeskuksen toimesta inventoitu. Selvitysalueen linnustosta ei saatujen tietojen mukaan ole käytettävissä tuoreita inventointiaineistoja. Viimeisimmät julkaistut aineistot ovat 1990-luvulta ja liittyvät pääosin Akionlahdella tehtyihin selvityksiin. Varjakansaaren linnustosta ja muusta eläimistöstä on käytettävissä lähinnä luontoharrastajien ja retkeilijöiden hajahavaintoja. 7 SUOSITUKSET MAANKÄYTÖN SUUNNITTELULLE Alueen suunnittelussa huomioitavat suojelu- tms. alueet: Akionlahden Natura-alue muut suojelualueet (Akionlahti, Akio, Välitörmä) perinnemaisemakohde (Välitörmä) luonnonsuojelulain luontotyyppirajaus Varjakansaari S, merenrantaniitty Alueen suunnittelussa huomioitavat lajiesiintymät: Luontodirektiivin IV liitteen lajien esiintymiä ei saa hävittää eikä heikentää (ruijanesikko, upossarpio). Kiellosta voi hakea poikkeusta. Erityisesti suojellun lajin säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty (upossarpio) Lajin rauhoitus (ruijanesikko) poimiminen on kielletty. Poikkeusta voi hakea. Valtakunnallisesti uhanalaisten tai silmälläpidettävien (ei uhanalainen) lajien osalta ei lakiin ole kirjattu selkeitä suojeluvelvoitteita. Himmipiipon, pursukäävän ja pähkinänkäävän esiintymien säilymisestä tulee huolehtia osana alueen luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Muita alueen suunnittelussa luonnon monimuotoisuuden kannalta huomioitavia kohteita: merenrantaniityt hoitotoimilla (niitto, laidunnus) voitaisiin säilyttää avoimina merenrannan sukkessiometsät tulisi säilyttää laajoja sukkessiosarjoja, myös kääpäesiintymien kannalta tärkeitä piha-alueiden komeat männyt maisema-arvot Linnustotietojen vähäisyyden (erit. Varjakansaari) takia alueella on syytä toteuttaa pesimäaikainen linnustoselvitys (kesäkuu 2010). Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen (Tuukka Pahtamaa ) mukaan Varjakansaaressa tulee tehdä pesimälinnuston linjalaskenta ja lisäksi kartoituslaskenta muuttuvilla ranta-alueilla.

11 8 KIRJALLISUUS 9 BirdLife 2009: Internet-sivut osoitteessa Rassi, P., Alanen, A., Kanerva, T. & Mannerkoski, I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. Helsinki. Raunio A., Schulman A. & Kontula T.(toim.), Suomen luontotyyppien uhanalaisuus Osa 2. Suomen Ympäristö 8/2008. s. 572 Valtion ympäristöhallinto 2009: Internet-sivut osoitteessa ja Oiva-tietokanta osoitteessa: https://wwws.ymparisto.fi/oiva

12 Liite 1. Maankäytön suunnittelussa huomioitavat kohteet m Uhanalaisten ja huomioitavien lajien esiintymät Upossarpio Ruijanesikko Himmihiippo Pähkinänkääpä Pursukääpä Natura-alueen rajaus Varjakansaari S - Luonnonsuojelulain luontotyypin rajaus

PREIVIIKINLAHDEN NATURA 2000 -ALUEEN HOITO- JA KÄYT- TÖSUUNNITELMA

PREIVIIKINLAHDEN NATURA 2000 -ALUEEN HOITO- JA KÄYT- TÖSUUNNITELMA 1 PREIVIIKINLAHDEN NATURA 2000 -ALUEEN HOITO- JA KÄYT- TÖSUUNNITELMA LAUSUNTOVERSIO 4.10.2012 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2 SISÄLLYS TAUSTAA JA NYKYTILANNE... 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kaavaselostus / luonnos 1 (37)

Sisällysluettelo. Kaavaselostus / luonnos 1 (37) SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA HAILUODON KUNTA Pöllän osay yleiskaava Kaavaselostus / LUONNOSVAIHE (päivitetty 6.8.2013) FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Kaavaselostus / luonnos 1 (37) Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin. Tutkimusraportti 131/2014

Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin. Tutkimusraportti 131/2014 Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin tarveharkinta Nab Labs Oy Ambiotica Tutkimusraportti 131/2014 Tuomas Talvitie, Henna Toivanen, Janne Ruuth Sisällys

Lisätiedot

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA Luonto- ja maisemaselvitys 0591-D3320 16.12.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20904P001 Raportti FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21569P001 Raportti FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 16ERE0080.30.Q060.002-H KAAVAEHDOTUS 10.09.2012 Tarkistukset KH 08.04.2013 ja 17.06.22013 KV 25.06.2013 79 KALAJOEN KAUPUNKI TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS TOHKOJAN TUULIPUISTON

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY NIVALAN KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (31) Kukonahon tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen.

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 36. Sinivatukkakasvustoa Yttre Barlastholmenilla. Valokuva Markku Nironen. 37 3.1.11 Furuholmen Kansallisen kaupunkipuiston

Lisätiedot

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava HARTOLAN KUNTA muutos ja osittainen sekä Murakan kyläkaava Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.1.2015 P21427 Kaavaselostus, luonnos 1 (50) 30.1.2015 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (37) Pajukosken tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Ylivieskan Olmalan alueen asemakaava

Ylivieskan Olmalan alueen asemakaava Liite 3 Ylivieskan Olmalan alueen asemakaava Luontoselvitys 2012 Luontotyypit, kasvillisuus ja linnusto Katja Palojärvi ja Tapio Koistinaho Ylivieskan kaupunki Ympäristöyksikkö 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS PORIN KAUPUNKI VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS RANKUN KYLÄ (432) TILAT SOPUKKA RN:o 6:68 SVÄLSÖ RN:o 6:70 (osa) KAAVASELOSTUSEHDOTUS 13.5.2014 PORIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY

Lisätiedot

WWF Suomen raportteja 32

WWF Suomen raportteja 32 RAPORTTI 2014 WWF Suomen raportteja 32 Saaristomme on suojeltava Esitys Saaristomeren, Tammisaaren saariston ja Itäisen Suomenlahden kansallispuistojen suojelun kehittämiseksi ja Porkkalan kansallispuiston

Lisätiedot

Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma

Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma Forssan seutu 2/2010 Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN JULKAISUJA 2 2010 Monivaikutteisten

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013 (tark. 23.6. ja 30.9.2014) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA 1 Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013

Lisätiedot

Natura-arvioinnin tarveselvitys 11.10.2011 6.6.2013 28.4.2014

Natura-arvioinnin tarveselvitys 11.10.2011 6.6.2013 28.4.2014 Kuokkalan - Hakkarin - Herralan osayleiskaavan ja Pirko/Tredu kiinteistö Oy:n alueen lisärakentamisen vaikutukset Ahtialanjärven alueen NATURA-suojeluarvoille Natura-arvioinnin tarveselvitys 11.10.2011

Lisätiedot

Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma

Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma PIRKANMAAN ELY-KESKUS Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25791 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti LUONNOS 1 (30) Sisällysluettelo 1 Hankkeen

Lisätiedot

Asia: Muistutus merialueen osayleiskaavaehdotuksesta 1/13. Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ry Sorrontie 51 90480 Hailuoto info@hsly.

Asia: Muistutus merialueen osayleiskaavaehdotuksesta 1/13. Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ry Sorrontie 51 90480 Hailuoto info@hsly. 1/13 Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ry Sorrontie 51 90480 Hailuoto info@hsly.info Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry PL 326 90101 Oulu 044-9290550 pohjois-pohjanmaa@sll.fi Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen

Lisätiedot

Ruissalon hoito ja käyttösuunnitelma

Ruissalon hoito ja käyttösuunnitelma Ruissalon hoito ja käyttösuunnitelma JOHDANTO 4 1. RUISSALON NYKYTILANTEEN JA TAUSTAN KARTOITUS...7 1.1 HISTORIALLINEN TAUSTA...7 1.1.2 Ruissalon synty...7 1.1.3 Ruissalo paikallisten kyläläisten pitäjänsaarena...7

Lisätiedot

Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 30.11.2010 LÄHTÖKOHDAT LIMINGAN KUNTA

Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 30.11.2010 LÄHTÖKOHDAT LIMINGAN KUNTA Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 30.11.2010 LÄHTÖKOHDAT LIMINGAN KUNTA 1 1 Johdanto Liminganlahti ranta-alueineen, laaja peltotasanko ja Rantakylän ja Virkkulan vanhat kyläalueet muodostavat ainutlaatuisen,

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

MÄNTYHARJU KALLAVEDEN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI

MÄNTYHARJU KALLAVEDEN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI MÄNTYHARJU KALLAVEDEN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI 2 1. JOHDANTO... 6 2. TUTKIMUSMENETELMÄT... 6 3. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS... 7 4. KALLAVEDEN POHJOISPUOLI... 9 4.1. SÄRKEMÄJÄRVI... 9 4.2. LAIHALAMPI...

Lisätiedot

Turvetuotantoon varattujen soiden linnusto Päijät-Hämeessä MAALI-hankkeen osaraportti

Turvetuotantoon varattujen soiden linnusto Päijät-Hämeessä MAALI-hankkeen osaraportti Turvetuotantoon varattujen soiden linnusto Päijät-Hämeessä MAALI-hankkeen osaraportti Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry Lahti 1.12.2013 1. JOHDANTO Lintuharrastusjärjestöjen valtakunnallinen

Lisätiedot

6.4 Pilaantuneet maa-alueet

6.4 Pilaantuneet maa-alueet 37 6.4 Pilaantuneet maa-alueet Suunnittelualueen alkupäässä sijaitsee Raision vanha, jo suljettu yhdyskuntajätteen kaatopaikka, joka on erityisesti otettava huomioon mahdollisten rakennustöiden aikaisten

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Vastaanottaja Kannuksen kaupunki Asiakirjatyyppi Kaavaselostus, ehdotus Päivämäärä 22.1.2015, tarkistus 10.4.2015 KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KANNUKSEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Maa-ainesten kestävä käyttö

Maa-ainesten kestävä käyttö YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten kestävä käyttö Opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja järjestämistä varten LUONNON- VARAT YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot