Perho Rantayleiskaavan muutos ja laajennus Natura 2000-alueet - Kartta - Kuvaukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perho Rantayleiskaavan muutos ja laajennus 2012. Natura 2000-alueet - Kartta - Kuvaukset"

Transkriptio

1 Perho Rantayleiskaavan muutos ja laajennus Natura 2000-alueet - Kartta - Kuvaukset

2 file://c:\docume~1\velivh~1\locals~1\temp\744ux7j8.htm Sivu 1/1 Sisältödokumentti Länsi-Suomen ympäristökeskus Perho Natura alueet Pohjoisneva Isoraivio ja Pilleskytö Linjalamminkangas Patanajärvenkangas Hangasneva-Säästöpiirinneva Hötölamminneva Linjasalmenneva Heikinjärvenneva Salamajärvi

3 Pohjoisneva - Sivu 1/2 Sisältödokumentti Länsi-Suomen ympäristökeskus Pohjoisneva Koodi FI Kunta Alajärvi, Kyyjärvi, Perho Pinta-ala 2341 ha Aluetyyppi SCI Alueen kuvaus: Suokokonaisuus koostuu useista hienoista aapasuoalueista. Pohjoisnevan eteläosaa hallitsee laaja rimpineva, jolla on runsaasti avovetisiä rimpiä. Sitä ympäröivät kalvakka- ja saranevat. Erityistä rehevyyttä tapaa Pohjoisnevan rimmistä alkunsa saavan puron latvaosilta. Suon pohjoisosa on pääosin karu, kehittyvä eksentrinen kermikeidas. Pohjoisnevan itäpuoliset kivennäismaat on suureksi osaksi avohakattu. Kuusikkosaari on aluekokonaisuuden harvoja yli 100-vuotiaita kuusivaltaisia havusekametsiä. Haapineva on valtaosin aapasuota; maisemaltaan hieno ja laaja avosuo, jossa esiintyy pienialaisesti rimpisyyttä. Suotyypit ovat pääosin oligotrofisia nevoja ja rämeitä sekä näiden yhdistelmiä. Reunoilla on muutamia korpirämeitä, joilla kasvaa mesotrofiankin ilmentäjiä. Rahkoittumista on paikoitellen, mutta ei runsaasti. Suoalue on laitoja lukuunottamatta säilynyt vesitaloudeltaan varsin luonnontilaisena. Ahvenlamminneva on tyypillinen Pohjanmaan karu aapa, pääosiltaan lyhytkortista kalvakkanevaa. Reunoilla on myös keidassuo-osia. Ahvenlammen pohjoispuolella on laaja eksentrinen keidassuo. Suon luoteisosassa sijaitsevassa metsäsaarekkeessa on n vuotiasta, jykeväpuustoista, puistomaista CT-männikköä. Ahvenlampi on humuspitoinen rakentamaton pikkujärvi. Ahvenlamminnevan välittömässä läheisyydessä sijaitsee Ylimmäisenneva. Tämä hyvin vetinen suo on laajaa eksentristä keidassuota ja lyhytkortista kalvakkanevaa, itäosa suursarakalvakkanevaa. Soilla pesii runsaasti vesilintuja, kahlaajia ja erämaiden lintuja. Ylimmäinen on alueen suurin humuspitoinen järvi. Järven itä- ja pohjoispuoliset suot on ojitettu. Järven itäpuolella sijaitsevassa koivusaaressa on vuosikymmenten takaisten harvennushakkuiden jälkeen luonnonmukaisesti kehittynyttä erirakenteista kuusivaltaista, noin 100-vuotiasta MT-havusekametsää. Kohteeseen kuuluu myös Valkeisnevan soidensuojelualue, joka käsittää suoalueen lisäksi karun ja kirkasvetisen Valkeisjärven. Vedenjakajalla sijaitseva Valkeisneva on muodostunut useista eri suuntiin viettävistä eksentrisistä keitaista. Suo on suurimmaksi osaksi puutonta rahkamättäistä ja lyhytkortista avonevaa. Suon reunamilla ja Valkeisjärven rannassa on kituliasta ja keloutuvaa isovarpuista rämemännikköä. Kohteen monipuolisuutta lisäävät Ristiharju ja Porasharju sekä Padonkangas-Palanutkangas- Hyytiäisenkangas, joka on geologisesti arvokas, useita kilometrejä pitkä harju- ja dyynimuodostuma. Porasharjun itäpäässä sijaitsevat Padonlammit ovat erikoisia, vahvasti umpeenkasvavia pieniä lampia, joissa kasvaa järvikortetta ja suursaroja. Lampien ympärillä on lyhytkorsinevaa. Suojelutilanne: Valtion luonnonsuojelualue 43 % Ei suojeltu 57 %

4 Pohjoisneva - Sivu 2/2 Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot: Kohteeseen kuuluvat soidensuojelun perusohjelman alueet: Pohjoisneva-Haapineva, Ahvenlamminneva, Ylimmäisenneva ja Valkeisneva, harjujensuojeluohjelman alue: Ristiharju sekä seutukaavassa suojeltaviksi kohteiksi osoitetut: Ristiharju, Porrasharju, Palanutkangas ja Haapineva. Noin 43% alueesta on rauhoitettu valtion luonnonsuojelualueena. Yksityisomistuksessa olevat alueet hankitaan valtiolle ja liitetään luonnonsuojelualueeseen. Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit: Atlantisen, kontinentaalisen ja boreaalisen alueen metsäiset dyynit 1 % Humuspitoiset lammet ja järvet 6 % Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium-kasvillisuutta 0 % *Keidassuot 10 % Vaihettumissuot ja rantasuot 1 % *Aapasuot 45 % *Boreaaliset luonnonmetsät 2 % Harjumuodostumien metsäiset dyynit 0 % *Puustoiset suot 6 % * = priorisoitu luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen II lajit: Canis lupus Lutra lutra Lynx lynx Rangifer tarandus fennicus Ursus arctos *susi saukko ilves metsäpeura *karhu * = priorisoitu laji Lintudirektiivin liitteen I linnut: Asio flammeus Bonasa bonasia Circus cyaneus Cygnus cygnus Dryocopus martius Falco columbarius Gavia arctica Gavia stellata Lanius collurio Pernis apivorus Philomachus pugnax Pluvialis apricaria Tetrao urogallus Tringa glareola suopöllö pyy sinisuohaukka laulujoutsen palokärki ampuhaukka kuikka kaakkuri pikkulepinkäinen mehiläishaukka suokukko kapustarinta metso liro

5 Patanajärvenkangas - Sivu 1/1 Sisältödokumentti Länsi-Suomen ympäristökeskus Patanajärvenkangas Koodi FI Kunta Perho Pinta-ala 298 ha Aluetyyppi SCI Alueen kuvaus: Vanhojen metsien suojelualueena rauhoitettu luonnontilaisten soiden ja metsien alue. Metsät ovat melko karuja mäntyvaltaisia, osin kallioisia. Pääosa soista ovat suojelualueen länsiosassa. Itäosassa on vanhaa metsää ja sen itäpuolella on luonnontilassa oleva Sahin Niittunevan avosuoalue. Alue on tärkeää metsäpeurojen talvialuetta. Se on myöskin linnustollisesti arvokas. Kohteen kasvilajistoon kuuluu mm. leväkkö, mutasara, pitkälehtikihokki, raate ja valkopiirtoheinä. Suojelutilanne: Valtion luonnonsuojelualue 92 % Ei suojeltu 2 % Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot: Kohde kuuluu valtakunnalliseen vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Patanajärvenkangas on vuonna 1993 asetuksella rauhoitettu vanhojen metsien alue (92%). Suojelun ulkopuolella olevat alueet hankitaan valtiolle ja liitetään luonnonsuojelualueeseen. Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit: Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho- Batrachiumkasvillisuutta 5 % *Aapasuot 55 % *Boreaaliset luonnonmetsät 30 % * = priorisoitu luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen II lajit: Lutra lutra Rangifer tarandus fennicus saukko metsäpeura * = priorisoitu laji Lintudirektiivin liitteen I linnut: Grus grus Tringa glareola kurki liro

6 Hangasneva-Säästöpiirinneva - Sivu 1/2 Sisältödokumentti Länsi-Suomen ympäristökeskus Hangasneva-Säästöpiirinneva Koodi Kunta Pinta-ala Aluetyyppi FI Halsua, Perho 3550 ha SCI Alueen kuvaus: Kohde on erittäin monipuolinen ja laaja kokonaisuus. Pääosa soista on edustavia aapasoita. Hangasnevan-Säästöpiirinnevan soidensuojelualue on pääosin karuhkoa rämesarakkeiden ympäröimää aapasuota, jossa on havaittavissa keidassuomaisiakin piirteitä. Kasvillisuudeltaan Hangasnevan ja Säästöpiirinnevan keskusta on pääosin oligotrofista matalajänteistä rimpinevaa sekä kalvakka- ja saranevaa. Rehevämpiä neva- ja korpityyppejä on soidensuojelualueen itäosassa. Luolaneva on suurilta osin ojitettu. Ojittamaton alue on kuitenkin kasvistollisesti arvokas nevaosa, jossa kasvaa alueelliseti uhanalaisia tai muuten harvinaisia kasveja kuten ruskopiirtoheinä, punakämmekkä, vaaleasara, rimpivihvilä, mähkä, rätvänä ja äimäsara. Kohteen pohjoisimmalla suolla, Säästöpiirinnevalla esiintyy runsaasti matalia, kivennäismaapohjaisia rimpiä. Suotyypeistä vallitsevia ovat lyhytkortiset nevat, kalvakkanevat, siniheinäiset rimpinevat ja rahkanevat. Myös rämetyypit ovat karuja. Säästöpiirinnevan soista eteläiset ovat luonnontilaisia kun sen sijaan pohjoisosan on ojitettu runsaasti. Luoteisosassa sijaitseva Särkisenneva on runsasravinteisempi ja kasvistoltaan monipuolisempi kuin varsinainen Säästöpiirinneva. Särkisennevalla kasvaa mm. rimpivihvilä, ruskopiirtoheinä, hoikkavilla, punakämmekkä, vaaleasara, rentovihvilä, rätvänä ja äimäsara. Säästöpiirinnevan länsipuolella on lisätty alue, jolla asustaa uhanalainen lintulaji. Lisäysalueen suot ovat pääosin luonnontilaisia direktiivityyppiä. Alueen metsistä pääosa on nuoria viljelymetsiä. Arvokkaimmat vanhat metsät on Leskunkankailla ja Myllyjärven itäpuolella. Vanhoja karuhkoja männiköitä esiintyy muuallakin. Suojelutilanne: Valtion luonnonsuojelualue 39 % Ei suojeltu 61 % Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot: Suurin osa kohteesta kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan. Leskunkankaat ja Ristirannankangas ovat mukana valtakunnallisessa vanhojen metsien suojeluohjelmassa. Kohteesta on lailla rauhoitettu noin 39% valtionmaan luonnonsuojelualueena. Suojelun ulkopuolella olevat alueet hankitaan valtiolle ja liitetään luonnonsuojelualueeseen. Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit: Humuspitoiset lammet ja järvet 4 % Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachiumkasvillisuutta 2 % *Keidassuot 10 %

7 Hangasneva-Säästöpiirinneva - Sivu 2/2 *Aapasuot 50 % *Boreaaliset luonnonmetsät 4 % * = priorisoitu luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen II lajit: Lutra lutra Rangifer tarandus fennicus saukko metsäpeura * = priorisoitu laji Lintudirektiivin liitteen I linnut: Asio flammeus Bonasa bonasia Cygnus cygnus Dryocopus martius Grus grus Pernis apivorus Picoides tridactylus Pluvialis apricaria Tetrao urogallus Tringa glareola suopöllö pyy laulujoutsen palokärki kurki mehiläishaukka pohjantikka kapustarinta metso liro uhanalainen laji

8 Hötölamminneva - Sivu 1/2 Sisältödokumentti Länsi-Suomen ympäristökeskus Hötölamminneva Koodi FI Kunta Alajärvi, Perho Pinta-ala 1316 ha Aluetyyppi SCI Alueen kuvaus: Hötölamminnevan alue käsittää niminevan ohella kolme muuta erillistä neva-aukeaa, joita eristää toisistaan pääosin karut mäntyvaltaiset kankaat. Kangasmetsät on uudistettu liki kauttaltaan 30 vuoden sisällä. Vanhaa metsää löytyy vain pieniltä ja eristetyiltä suosarakkeilta, Saarenmaan korvelta sekä Hötölammin eteläpuoleiselta kankaalta. Saarenmaankorvella löytyy luonnontilaisia vanhoja mäntyvaltaisia, kuusivaltaisia sekä vanhoja sekametsiä. Sekametsiä esiintyy varsinkin reunaosilla. Alueella on kohtuullisesti keloja ja pökkelöitä, mutta maa- ja liekopuita on varsin vähän. Hötölammin eteläpuolinen kangas on erityisen näyttävä, kalliokkoinen ja vanhaa metsää kasvava. Puustossa on edellisen sukupolven puita ja keloja esiintyy myös yleisesti. Peruskalliopaljastumat ja suuret siirtolohkareet ovat kohteella yleisiä ja maisemallisesti näyttäviä. Avosuot ovat etupäässä karuja ja rahkaisia lyhytkorsinevoja sekä rimpinevoja. Mesotrofisempaa rimpinevaa esiintyy Kortenevalla ja Mittarinevalla, missä mm. siniheinä kasvaa runsaasti. Soiden reuna-alueet ovat laajalti rahkarämeitä. Hyvin arvokas sekä linnustollisesti että kasvistollisesti ja lajistoon kuuluu mm. rusko- ja valkopiirtoheinä, konnanlieko, rimpivihvilä, äimä- ja tähtisara, punakämmekkä, vaivero, laulujoutsen, kurki, palokärki, lapinharakka, tuuli-, hiiri-, kana- ja varpushaukka sekä uhanalainen laji. Suojelutilanne: Valtion luonnonsuojelualue 3 % Ei suojeltu 97 % Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot: Suurin osa kohteesta kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan. Saarenmaankorpi on mukana valtakunnallisessa vanhojen metsien suojeluohjelmassa. Kohde on toistaiseksi kokonaan suojelun ulkopuolella. Hankitaan valtiolle ja rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla luonnonsuojelualueena. Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit: Humuspitoiset lammet ja järvet 1 % Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis 0 % ja Callitricho-Batrachium-kasvillisuutta *Aapasuot 80 % *Boreaaliset luonnonmetsät 5 % * = priorisoitu luontotyyppi

9 Hötölamminneva - Sivu 2/2 Luontodirektiivin liitteen II lajit: Rangifer tarandus fennicus metsäpeura * = priorisoitu laji Lintudirektiivin liitteen I linnut: Bonasa bonasia Cygnus cygnus Dryocopus martius Grus grus Tringa glareola pyy laulujoutsen palokärki kurki liro uhanalainen laji

10 Heikinjärvenneva - Sivu 1/1 Sisältödokumentti Länsi-Suomen ympäristökeskus Heikinjärvenneva Koodi Kunta Pinta-ala Aluetyyppi FI Perho 313 ha SPA Alueen kuvaus: Heikinjärvenneva kuuluu osana Salamajärven kansallispuistoon ja sijaitsee puiston keskiosassa Heikinjärven luoteispuolella. Alue koostuu avorimpinevoista, sararimpinevoista ja kalvakkanevoista sekä näiden välillä esiintyviä metsäsarakkeita ja Tiaisten Tielammit. Heikinjärvenneva on yksi Salamajärven kansallispuiston laajimmista avosuoalueista, joka on linnustollisesti ja kasvistollisesti arvokas. Kasvistoon kuuluu mm. hoikkavilla, rimpivihvilä, vaaleasara ja äimäsara. Suojelutilanne: Kansallispuisto 100 % Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot: Kohde sisältyy Salamajärven kansallispuistoon. Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit: Humuspitoiset lammet ja järvet 2 % *Aapasuot 72 % * = priorisoitu luontotyyppi Lintudirektiivin liitteen I linnut: Cygnus cygnus Grus grus Phalaropus lobatus Philomachus pugnax Pluvialis apricaria Podiceps auritus Sterna hirundo Tringa glareola laulujoutsen kurki vesipääsky suokukko kapustarinta mustakurkku-uikku kalatiira liro

11 Salamajärvi - Sivu 1/2 Sisältödokumentti Länsi-Suomen ympäristökeskus Salamajärvi Koodi Kunta Pinta-ala Aluetyyppi FI Kinnula, Kivijärvi, Perho 9261 ha SCI Alueen kuvaus: Salamajärven alue sijaitsee Perhon, Kivijärven ja Kinnulan kuntien alueilla. Salamajärvi edustaa Suomenselän vedenjakajaseudun melko karua ja suovaltaista luontoa. Kallioperän muodostavat pääasiassa happamat granodioriittivaltaiset kivilajit, maaperä on enimmäkseen moreenia ja turvetta, paikoin harjusoraa. Avokallioita ja kalliopaljastumia on vähän, vaikka seutu on erittäin kivistä. Suuria avolouhikkoja on paikoin. Korkeuserot ovat pieniä, matalat kankaat, suot sekä pienet lammet ja järvet hallitsevat maisemaa. Järvet ja lammet ovat karuja ja tummavetisiä. Kankaat ovat suureksi osaksi kivisiä männiköitä. Suot ovat aapasoita ja siellä on monia eri suotyyppejä. Kohde sisältää erillinen SPA-alue, Heikinjärvenneva (FI ), joka on yksi Salamajärven kansallispuiston laajimmista avosuoalueista. Heikinjärvenneva on linnustollisesti arvokas. Alueella on merkitystä mm. erämaaeläimistön ja monien uhanalaisten kasvien kannalta. Alueella tavataan runsas linnusto, myös uhanalaisia lajeja. Soilla kasvaa useita alueellisesti uhanalaiseksi luokiteltuja kasvilajia. Lajistosta voidaan mainita mm. ahma, karhu, susi, kaakkuri, kehrääjä, mustkurkku-uikku, pikkusieppo, pikkutikka, selkälokki, vesipääsky, uhanalainen laji, suovesimittari, korvayökkö, hentoneulajäkälä, hoikkavilla, kaarlenvaltikka, metsänemä, punakämmekkä ja ruskopiirtoheinä. Suojelutilanne: Metsähallituksen päätöksellä suojeltu 0 % valtion metsä Valtion luonnonsuojelualue 4 % Kansallispuisto 65 % Luonnonpuisto 14 % Ei suojeltu 17 % Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot: Kohde sisältää Salamajärven kansallispuiston, Salamaperän luonnonpuiston ja Kirkkonevan- Juurikkasuon soidensuojelualueen. Yhteensä nämä suojellut alueet kattavat noin 83% kohteen pinta-alasta. Suojelun ulkopuolella olevat alueet hankitaan valtiolle ja liitetään kansallispuistoon, luonnonpuistoon tai soidensuojelualueeseen. Kohde ehdotetaan liitettäväksi kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen luetteloon (Ramsar-kohteet). Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit: Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae)0 % Niukka-keskiravinteiset järvet, joissa Littorelletea unifloraeja/tai Isoeto Nanojuncetae-kasvillisuus 0 % Humuspitoiset lammet ja järvet 3 % Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium-kasvillisuutta 1 % *Keidassuot 1 %

12 Salamajärvi - Sivu 2/2 Vaihettumissuot ja rantasuot 6 % Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0 % Letot 0 % *Aapasuot 36 % Kasvipeitteiset silikaattikalliot 0 % *Boreaaliset luonnonmetsät 17 % Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit 2 % *Puustoiset suot 13 % * = priorisoitu luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen II lajit: Canis lupus Gulo gulo Lutra lutra Rangifer tarandus fennicus Ursus arctos *susi *ahma saukko metsäpeura *karhu * = priorisoitu laji Lintudirektiivin liitteen I linnut: Bonasa bonasia Bubo bubo Caprimulgus europaeus Circus cyaneus Cygnus cygnus Dryocopus martius Falco columbarius Ficedula parva Gavia arctica Gavia stellata Glaucidium passerinum Grus grus Lanius collurio Phalaropus lobatus Philomachus pugnax Picoides tridactylus Pluvialis apricaria Podiceps auritus Sterna hirundo Strix uralensis Tetrao urogallus Tringa glareola pyy huuhkaja kehrääjä sinisuohaukka laulujoutsen palokärki ampuhaukka pikkusieppo kuikka kaakkuri varpuspöllö kurki pikkulepinkäinen vesipääsky suokukko pohjantikka kapustarinta mustakurkku-uikku kalatiira viirupöllö metso liro uhanalainen laji

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA Luonto- ja maisemaselvitys 0591-D3320 16.12.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY NIVALAN KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (31) Kukonahon tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin. Tutkimusraportti 131/2014

Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin. Tutkimusraportti 131/2014 Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin tarveharkinta Nab Labs Oy Ambiotica Tutkimusraportti 131/2014 Tuomas Talvitie, Henna Toivanen, Janne Ruuth Sisällys

Lisätiedot

MÄNTYHARJU KALLAVEDEN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI

MÄNTYHARJU KALLAVEDEN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI MÄNTYHARJU KALLAVEDEN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI 2 1. JOHDANTO... 6 2. TUTKIMUSMENETELMÄT... 6 3. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS... 7 4. KALLAVEDEN POHJOISPUOLI... 9 4.1. SÄRKEMÄJÄRVI... 9 4.2. LAIHALAMPI...

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (37) Pajukosken tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Turvetuotantoon varattujen soiden linnusto Päijät-Hämeessä MAALI-hankkeen osaraportti

Turvetuotantoon varattujen soiden linnusto Päijät-Hämeessä MAALI-hankkeen osaraportti Turvetuotantoon varattujen soiden linnusto Päijät-Hämeessä MAALI-hankkeen osaraportti Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry Lahti 1.12.2013 1. JOHDANTO Lintuharrastusjärjestöjen valtakunnallinen

Lisätiedot

Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma

Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma Forssan seutu 2/2010 Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN JULKAISUJA 2 2010 Monivaikutteisten

Lisätiedot

Ylivieskan Olmalan alueen asemakaava

Ylivieskan Olmalan alueen asemakaava Liite 3 Ylivieskan Olmalan alueen asemakaava Luontoselvitys 2012 Luontotyypit, kasvillisuus ja linnusto Katja Palojärvi ja Tapio Koistinaho Ylivieskan kaupunki Ympäristöyksikkö 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

SUO. suomalaista luontoa. Suokukka on kaunis kanervakasveihin kuuluva varpu. Kuvaliiteri / Jarmo Saarinen

SUO. suomalaista luontoa. Suokukka on kaunis kanervakasveihin kuuluva varpu. Kuvaliiteri / Jarmo Saarinen SUO Kuvaliiteri / Jarmo Saarinen suomalaista luontoa Suokukka on kaunis kanervakasveihin kuuluva varpu. Mikä suo on? Suo on turvetta tuottava suokasvillisuuden peittämä kosteikkoekosysteemi. Suo voi kehittyä

Lisätiedot

6.4 Pilaantuneet maa-alueet

6.4 Pilaantuneet maa-alueet 37 6.4 Pilaantuneet maa-alueet Suunnittelualueen alkupäässä sijaitsee Raision vanha, jo suljettu yhdyskuntajätteen kaatopaikka, joka on erityisesti otettava huomioon mahdollisten rakennustöiden aikaisten

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21569P001 Raportti FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20904P001 Raportti FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava HARTOLAN KUNTA muutos ja osittainen sekä Murakan kyläkaava Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.1.2015 P21427 Kaavaselostus, luonnos 1 (50) 30.1.2015 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Sinisen polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma

Sinisen polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma Sinisen polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2008 2017 Sinisen polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2008 2017 Heidi Hyvönen 25.02.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...4 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

PREIVIIKINLAHDEN NATURA 2000 -ALUEEN HOITO- JA KÄYT- TÖSUUNNITELMA

PREIVIIKINLAHDEN NATURA 2000 -ALUEEN HOITO- JA KÄYT- TÖSUUNNITELMA 1 PREIVIIKINLAHDEN NATURA 2000 -ALUEEN HOITO- JA KÄYT- TÖSUUNNITELMA LAUSUNTOVERSIO 4.10.2012 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2 SISÄLLYS TAUSTAA JA NYKYTILANNE... 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

403-D1042 Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012)

403-D1042 Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012) FCG Finnish Consulting Group Oy Kaustisen kunta KAUSTISEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Selostus Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012) FCG Finnish Consulting Group Oy Selostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen.

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 36. Sinivatukkakasvustoa Yttre Barlastholmenilla. Valokuva Markku Nironen. 37 3.1.11 Furuholmen Kansallisen kaupunkipuiston

Lisätiedot

225. Suhansuo-Kivisuo (Ilomantsi)

225. Suhansuo-Kivisuo (Ilomantsi) Kansallisomaisuus turvaan valtion omistamia suojelunarvoisia metsä- ja suoalueita WWF Suomi, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace ja BirdLife Suomi 2012 wwf.fi/metsat 225. Suhansuo-Kivisuo

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013 (tark. 23.6. ja 30.9.2014) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA 1 Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013

Lisätiedot

Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi

Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi Päijät-Hämeen liitto 19.5.2014 Sisällys Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema-

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Vastaanottaja Kannuksen kaupunki Asiakirjatyyppi Kaavaselostus, ehdotus Päivämäärä 22.1.2015, tarkistus 10.4.2015 KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KANNUKSEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Värriön luonnonpuiston, Tuntsan erämaan ja Peurahaaran hoito- ja käyttösuunnitelma 2010 2025

Värriön luonnonpuiston, Tuntsan erämaan ja Peurahaaran hoito- ja käyttösuunnitelma 2010 2025 Värriön luonnonpuiston, Tuntsan erämaan ja Peurahaaran hoito- ja käyttösuunnitelma 2010 2025 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 116 Käännös: Cajsa Rudbacka-Lax Kansikuva: Värriö Kynsivaaralta

Lisätiedot

4. Ääneseudun maisema ja maaperä... 3. 5. Maastoselvitys... 4. 6.1. Rantayleiskaavan tarkistus, rakennuspaikkojen muutos... 14

4. Ääneseudun maisema ja maaperä... 3. 5. Maastoselvitys... 4. 6.1. Rantayleiskaavan tarkistus, rakennuspaikkojen muutos... 14 ,, 2012 Äänekosken rantayleiskaavan luontoselvitys Rakennuspaikkojen siirrot Kohmujärvi T:mi Mia Rahinantti 18.6.2012 2 Sisältö 1.Taustaa... 2 2. Luonto- ja maisemaselvityksen toteutus... 2 3. Lajien suojelun

Lisätiedot

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija HEINÄKUU 2012 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Selvitysalue ja menetelmät... 1 3. Tulokset... 2 3.1 Kuittila...

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Turvetutkimusraportti 305. Tapio Muurinen. YLI-IIN SOIDEN JA TURVEVAROJEN KÄYTTOKELPOISUUS Osa 2

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Turvetutkimusraportti 305. Tapio Muurinen. YLI-IIN SOIDEN JA TURVEVAROJEN KÄYTTOKELPOISUUS Osa 2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Turvetutkimusraportti 305 Tapio Muurinen YLI-IIN SOIDEN JA TURVEVAROJEN KÄYTTOKELPOISUUS Osa 2 The Mires and Useful Peat Reserves of Yli-Ii, Central Finland Part 2 Espoo 1997 Muurinen,

Lisätiedot

Ruissalon hoito ja käyttösuunnitelma

Ruissalon hoito ja käyttösuunnitelma Ruissalon hoito ja käyttösuunnitelma JOHDANTO 4 1. RUISSALON NYKYTILANTEEN JA TAUSTAN KARTOITUS...7 1.1 HISTORIALLINEN TAUSTA...7 1.1.2 Ruissalon synty...7 1.1.3 Ruissalo paikallisten kyläläisten pitäjänsaarena...7

Lisätiedot

Natura-arvioinnin tarveselvitys 11.10.2011 6.6.2013 28.4.2014

Natura-arvioinnin tarveselvitys 11.10.2011 6.6.2013 28.4.2014 Kuokkalan - Hakkarin - Herralan osayleiskaavan ja Pirko/Tredu kiinteistö Oy:n alueen lisärakentamisen vaikutukset Ahtialanjärven alueen NATURA-suojeluarvoille Natura-arvioinnin tarveselvitys 11.10.2011

Lisätiedot

WWF Suomen raportteja 32

WWF Suomen raportteja 32 RAPORTTI 2014 WWF Suomen raportteja 32 Saaristomme on suojeltava Esitys Saaristomeren, Tammisaaren saariston ja Itäisen Suomenlahden kansallispuistojen suojelun kehittämiseksi ja Porkkalan kansallispuiston

Lisätiedot

Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma

Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2011 2020 Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2011 2020 Heidi Kontiokari Heikki Juntunen Ari Holappa Kerttu Härkönen Kari Sarajärvi

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot