Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe"

Transkriptio

1 Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe Natura-arvioinnin tarveharkinta Ehdotus

2

3 Sisällys 1 Johdanto Aineisto ja menetelmät Tulokset Noljakanmäen alue, 50 ha, Joensuun kaupunki Paiholan metsä, 76 ha, Kontiolahden kunta Pöllönvaara-Kruununkangas, 537 ha, Kontiolahden kunta Soikkelin metsä, 21 ha, Kontiolahden kunta Kuorinka, ha, Liperin kunta Mattisenlahti, 63 ha, Liperin kunta Munakukkula-Niinivaara, 181 ha, Liperin kunta Särkijärvi, 66 ha, Liperin kunta Reposuo-Kalliolahdensuo, 910 ha, Lieksa Petkeljärvi-Putkelanharju, ha, Ilomantsi Päätyeenlahti, 314 ha, Kitee Päätye-Sepänniemi, 12 ha, Kitee Sopensuo, 37 ha, Kitee Yhteenveto Leena Leskinen Ympäristösuunnittelija Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

4 1 Johdanto Suomen Natura 2000 verkosto on osa Euroopan unionin alueen kattavaa luonnonsuojeluverkostoa. Verkostoon kuuluu alueita, joilla esiintyy luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteiden mukaisia luontotyyppejä ja lajien elinympäristöjä (SCI-alueet). Verkostoon kuuluu myös lintudirektiivin (79/409/ETY) mukaiset erityiset suojelualueet (SPA-alueet). Pohjois-Karjalan maakunnassa on yhteensä 128 Natura 2000 aluetta, joista valtaosa (111 kpl) on luontodirektiivin mukaisia SCI-alueita. Lintudirektiivin mukaisia SPA-alueita on yhteensä 10 kpl. Näiden lisäksi Pohjois-Karjalassa on 7 aluetta, jotka kuuluvat molempien direktiivien mukaisiin SCI- ja SPA alueisiin. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan kaavaa hyväksyttäessä ja vahvistettaessa on sen lisäksi, mitä MRL:ssa säädetään, noudatettava mitä luonnonsuojelulain (LsL) 10 luvussa säädetään Natura 2000 verkostosta. Maakuntakaava on luonnonsuojelulain 65 :n tarkoittama suunnitelma, jonka valmistelussa ja päätöksenteossa on varmistettava, ettei niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi tietty alue on sisällytetty Natura verkostoon, merkittävästi heikennetä. Arviointivelvollisuus syntyy, mikäli hanke tarkasteltuna joko yksin tai yhdessä muiden Natura-alueeseen vaikuttavien hankkeiden kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää alueen valintaperusteena olevia luonnonarvoja. Natura-arviointi on kaksivaiheinen. Tarveharkinnassa selvitetään, aiheutuuko alueelle todennäköisesti merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Jos niitä ei aiheudu, Natura-arviointi on tarpeeton. Jos merkittäviä haitallisia vaikutuksia todennäköisesti aiheutuu, tehdään luontotyyppi- ja lajikohtainen Natura-arviointi, jossa selvitetään yksityiskohtaisemmin luontotyypeille ja lajeille aiheutuvia vaikutuksia. Luonnonsuojelulain 66 :n mukaan kaavaa ei voida hyväksyä tai vahvistaa, mikäli arviointi osoittaa luontoarvojen merkittävästi heikentyvän. 2 Aineisto ja menetelmät Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaiheen Natura 2000 verkostoon aiheuttamien vaikutuksien arvioinnin tarveharkinta tehtiin paikkatietopohjaisena karttatarkasteluna. Tarveharkintaa tehdessä käytössä oli maakuntakaan 4. vaiheen kaavaluonnoksen kaavamerkinnät, voimassaolevien maakuntakaavojen merkintöjen yhdistelmäkartta sekä Natura 2000 verkoston kohteet paikkatietoaineistona. Kartta-aineistoja vertailemalla löydettiin kolmetoista Natura-aluetta, jotka sijaitsevat kaavamerkintöjen alueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Natura-alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 7989 hehtaaria. Näistä kahdeksan sijaitsevat Joensuun seudulla ja viisi Lieksan Pankakosken, Kiteen ja Ilomantsin taajamien vieressä tai läheisyydessä. Tarkastelussa huomioitiin myös Natura-alueet, jotka voivat välillisesti liittyä kaavamerkintöihin. Näiden kolmentoista alueen osalta tarkasteltiin, millä tavoin niitä ympäröivien alueiden kaavamerkintöihin on tulossa muutoksia. Kaavamuutoksista arviointiin niiden mukaisista maankäytön muutoksista aiheutuvia vaikutuksia Natura alueiden suojeluperusteena oleville luontotyypeille ja lajeille. Luvussa 3 esitellään tarkastelun tulokset Natura-aluekohtaisesti. Taulukko 1. Kaava-alueella tai sen läheisyydessä olevat Natura-alueet, Joensuun seutu Koodi Nimi suojeluperuste Pinta-ala, ha FI Mattisenlahti SPA 63 FI Noljakanmäen alue SCI 50 FI Kuorinka SCI 1301 FI Särkijärvi SCI 1070 FI Munakukkula Niinivaara SCI 181 FI Soikkelin metsä SCI 21 FI Paiholan metsä SCI 76

5 FI Pöllönvaara - Kruununkangas SCI 537 Kuva 1. Natura-alueet Joensuun seudulla ja maakuntakaavaluonnos Taulukko 2. Kaava-alueella tai sen läheisyydessä olevat Natura-alueet, Lieksassa, Ilomantissa ja Kiteellä Koodi Nimi suojeluperuste Pinta-ala, ha FI Reposuo Kalliolahden suo, SCI ja SPA 910 FI Petkeljärvi Putkelanharju SCI FI Päätyeenlahti SPA 314 FI Päätyeenlahti Sepänniemi SCI, SPA:n sisällä 12 FI Sopensuo SCI ja SPA 37

6 3 Tulokset 3.1 Noljakanmäen alue, 50 ha, Joensuun kaupunki Suojeluperuste: SCI (luonnonsuojelulaki, maankäyttö- ja rakennuslaki, sopimus) Lehdoista, niitystä ja vanhoista hakamaametsistä muodostuva Noljakanmäen alue sijaitsee Joensuun kaupunkiasutuksen kupeessa. Kohteelle on leimallista luontotyyppien päällekkäisyys ja mosaiikkimaisuus: eteläosan lehtojen lajistossa on nähtävissä merkkejä pitkäaikaisesta kulttuurivaikutuksesta ja hakamaaksi luokitellut länsiosat ovat puolestaan lähes kauttaaltaan lehtoisia. Lehtoalueisiin sisältyy laikuttain myös rehevää korpikasvillisuutta. Alueella elää runsas ja monipuolinen linnusto sekä lukuisia lehtoisuudesta ja runsaasta lahopuusta riippuvaisia harvinaisia ja uhanalaisiakin eliölajeja. Vanhat kiviaidat ja perinteisten rakennusten kunnostaminen lisäävät alueen maisemallista viehättävyyttä. Noljakanmäen hoidossa on merkittävä rooli paikallisen luonnonsuojelujärjestön ja aktiivisten asukkaiden yhteistyöllä. Alueella sijaitsee seuraavat suojeluperusteena olevat luontodirektiivin luontotyypit: boreaaliset lehdot, Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet, puustoiset suot, Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt, liito-orava (Pteromys molans, luontodirektiivin liitteen II laji) sekä seuraavat lintudirektiivin liitteen I linnut: pyy (Bonasa bonasia), palokärki (Dryocopus martius), pohjantikka (Picoides tridactylus), pikkusieppo (Ficedula parva). Tarkastelussa todettiin, ettei 4. vaihemaakuntakaava aiheuta alueen läheisyyteen maankäytön muutoksia verrattuna voimassaolevaan kaavaan. Näin ollen kaavalla ei ole vaikutuksia suojeluperusteena oleviin Natura-luontotyyppeihin tai lajeihin. 3.2 Paiholan metsä, 76 ha, Kontiolahden kunta Suojeluperuste: SCI (luonnonsuojelulaki) Paiholan metsä on harjumaastoon sijoittuvaa kuivan kankaan vanhaa männikköä, jonka ikärakenteeltaan vaihteleva puusto on harvaa ja järeää. Metsästä löytyy myös lähteinen korpilaikku. Lisäksi tähän Naturakohteeseen kuuluu erillinen pienempi alue, jossa on nuoria rämemänniköitä sekä iäkkäitä mänty- ja kuusisekametsiä. Puustoiset suot ja boreaaliset luonnonmetsät ovat alueella sijaitsevat luontodirektiivin mukaiset suojeluperustana toimivat luontotyypit. Lisäksi alueella elää seuraavat lintudirektiivin liitteen I lajit: pyy (Bonasa bonasia), palokärki (Dryocopus martius), pohjantikka (Picoides tridactylus), kehrääjä (Caprimulgus europaeus), metso (Tetrao urogallus). Tarkastelussa todettiin myös, että 4. vaihemaakuntakaavassa alueen läheisyyteen on merkitty viheryhteystarve, joka on tarkoitettu erityisesti ulkoilun yhteystarpeeksi mutta jolla voi olla merkitystä myös ekologisena yhteystarpeena. Viheryhteyden toteutuminen saattaisi lisätä ihmisten liikkumista Natura-alueen läheisyydessä, toisaalta kohdentaisi sen reitille. Viheryhteydellä ei hyvin todennäköisesti ole sellaisia merkittäviä vaikutuksia, jotka heikentäisivät Natura-alueen suojeluperusteena olevia luontotyyppejä. 3.3 Pöllönvaara-Kruununkangas, 537 ha, Kontiolahden kunta Suojeluperuste: SCI (Maa-aines- ja rakennuslaki) Alue on monimuotoista harjualuetta, johon kuuluu Pöllönvaaran kapea ja jyrkkärinteinen selänne sekä Kruununkankaan leveä deltamuodostelma. Harjukuoppia ja -hautoja on runsaasti ja rinteillä on paikoin muinaisrantalohkareikkoja. Erityisen vaikuttava on alueen keskellä sijaitseva verkkomainen suppamuodostuma. Kasvillisuus on yleisolemukseltaan rehevää. Metsäruusua, näsiää ja kalliokieloa esiintyy läpi alueen. Kaiheorvokki on paikoittain hyvin runsas, lehto-orvokkia on useilla paikoilla ja myös lehtomataraa löytyy

7 harvakseltaan. Järeitä haapoja ja raitoja esiintyy läpi alueen. Lisäksi alueella kasvaa myös metsälehmusta. Rehevyys heijastuu myös alueen sisään jääviin soihin. Niin soilla kuin lampien rannoilla kasvaa hieman keskivertoa runsaampaa ravinteisuutta suosivia saroja, esimerkiksi pohjoispainotteista nuijasaraa. Alueella sijaitsee seuraavat suojeluperusteena olevat luontodirektiivin luontotyypit: humuspitoiset lammet ja järvet, Fennoskandian lähteet ja lähdesuot, vaihettumissuot ja rantasuot, puustoiset suot, harjumuodostumien metsäiset luontotyypit, boreaaliset lehdot. Tarkastelussa todettiin, että 4. vaihemaakuntakaavan luonnos sisältää ampumaratavaihtoehdon (kuva 1), jonka melualue olisi mahdollisesti yltänyt Natura-alueelle. Tämä ampumaratavaihtoehto poistetaan kaavaehdotuksesta. Tarkastelussa todettiin myös, että 4. vaihemaakuntakaavassa alueen läpi on merkitty kulkemaan viheryhteystarve, joka on tarkoitettu erityisesti ulkoilun yhteystarpeeksi mutta jolla voi olla merkitystä myös ekologisena yhteystarpeena. Viheryhteyden toteutuminen saattaisi lisätä ihmisten liikkumista Natura-alueella, toisaalta kohdentaisi jo olemassa olevaa liikkumista reitille. Viheryhteydellä ei hyvin todennäköisesti ole sellaisia merkittäviä vaikutuksia, jotka heikentäisivät Natura-alueen suojeluperusteena olevia luontotyyppejä. 3.4 Soikkelin metsä, 21 ha, Kontiolahden kunta Suojeluperuste: SCI (Luonnonsuojelulaki) Rinteessä sijaitseva aarniometsä on runsaspuustoista tuoretta ja lehtomaista kangasta. Kuusivaltaisen metsän seassa on koivuja ja siellä täällä myös haapakeskittymiä. Paikoin kivisen ja louhikkoisen metsän rinteessä on tihkupintoja ja noroja, joiden ympärillä kasvaa pienialaisia lehtolaikkuja. Lahopuustona on lähinnä kuolleita kuusipystypuita, koivupökkelöitä ja maapuita. Alueen itä- ja luoteisosassa esiintyy mäntyvaltaisia kankaita, joissa on enemmän talousmetsien piirteitä. Ylätasanteella ja rinteen alaosassa on pienipiirteisiä korpialueita. Vanhoja kantoja löytyy harvakseltaan kautta koko alueen merkkinä menneestä metsätalouskäytöstä. Alue kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelman piiriin. Alueella sijaitsee seuraavat suojeluperusteena olevat luontodirektiivin luontotyypit: boreaaliset luonnonmetsät ja puustoiset suot. Alueella elää lintudirektiivin liitteen I lajeista varpuspöllö (Glaucidium passerinum), pyy (Bonasa bonasia), pikkusieppo (Ficedula parva), viirupöllö (Strix uralensis), palokärki (Dryocopus martius), pohjantikka (Picoides tridactylus), mehiläishaukka (Pernis apivorus). Tarkastelussa todettiin Natura-alueen olevan kaava-alueen läheisyydessä. Jaamankankaalle esitetään tarkentavaa kaavamerkintää MU-1 (entinen MU) Onttolassa säilyvät taajamatoimintojen ja työpaikka-alueiden merkinnät. Näin ollen 4. vaihemaakuntakaavan muutokset eivät aiheuta Natura-alueen läheisyyteen maankäytön intensiteettiä lisääviä muutoksia. Voidaan arvioida, ettei kaavalla ei ole heikentävää vaikutusta Naturaluontotyyppeihin tai lajeihin. 3.5 Kuorinka, ha, Liperin kunta Suojeluperuste: SCI (vesilaki) Karun ja kirkasvetisen Kuoringan näkösyvyys yltää aina 10 metriin saakka. Vesistö kuuluu luontotyypiltään niukkaravinteisiin, runsaasti pohjaversoiskasvillisuutta sisältäviin järviin, ja se on tämän tyypin edustavimpia koko Suomessa. Käyttökelpoisuudeltaan Kuoringan vesi on erinomaista ja järvellä on suuri merkitys kalastukselle ja muulle virkistyskäytölle. Kuorinka on määritelty hiekkamaiden niukkamineraaliseksi niukkaravinteiseksi vedeksi, mikä luontodirektiivin mainitsema luontotyyppi. Tarkastelussa todettiin, että 4. vaihemaakuntakaavassa Kuoringan rannalla ja 9 tien varrella oleva levähdyspaikka merkitään yhdessä Luovin alueen kanssa vähintään seudullisesti merkittäväksi virkistyskohteeksi. Kuoringan uimaranta on laajassa käytössä kesäisin ja siellä on myös kioski. Ranta tunnetaan myös maakuntarajojen ulkopuolella ollen muun muassa moottoripyöräilijöiden suosiossa. Kaavamerkintä lähinnä toteaa olemassa olevan tilanteen eikä tavoitteena ole esimerkiksi lisätä virkistyskohteen rakenteita. Virkistyskäyttöarvot perustuvat järven kirkasvetisyyteen ja puhtauteen ja ovat

8 yhteneviä alueen Natura -luontoarvojen kanssa. vaikutusta Natura-luontotyyppeihin. Voidaan arvioida, ettei kaavalla ei ole heikentävää 3.6 Mattisenlahti, 63 ha, Liperin kunta Suojeluperuste: SPA (vesilaki) Mattisenlahti on Pohjois-Karjalan umpeenkasvaneimpia lintuvesiä. Järviruo'on valtaaman matalan lahden rehevöityminen on paljolti seurausta ympäröivän maanviljelyksen ravinnekuormasta. Valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan kuuluva Mattisenlahti on erityisesti ruovikkospesialistien, kuten rastaskerttusen, kaulushaikaran, ruskosuohaukan ja luhtakanan valtakuntaa. Alueella elää useita lintudirektiivin liitteen I lajeja, kuten helmipöllö (Aegolius funereus), kaakkuri (Gavia stellata), kalatiira (Sterna hirundo), kapustarinta (Pluvialis apricaria), kaulushaikara (Botaurus stellaris), kuikka (Gavia arctica), kurki (Grus grus), laulujoutsen (Cygnus cygnus), liro (Tringa glareola), luhtahuitti (Porzana porzana), mehiläishaukka (Pernis apivorus), mustakurkku-uikku (Podiceps auritus), peltosirkku (Emberiza hortulana), pikkulepinkäinen (Lanius collurio), pohjantikka (Picoides tridactylus), ruskosuohaukka (Circus aeruginosus), sinirinta (Luscinia svecica svecica), sinisuohaukka (Circus cyaneus), suokukko (Philomachus pugnax), suopöllö (Asio flammeus), uivelo (Mergus albellus), vesipääsky (Phalaropus lobatus). Tarkastelussa todettiin, ettei 4. vaihemaakuntakaavassa esitetä alueen läheisyyteen maankäytön muutoksia. Natura-alue rajautuu taajamatoimintojen alueelle. Näin ollen voidaan pitää hyvin todennäköisenä, ettei kaavalla ole heikentäviä vaikutuksia alueella eläviin lintudirektiivin liitteen I lajeihin. 3.7 Munakukkula-Niinivaara, 181 ha, Liperin kunta Suojeluperuste: SCI (maa-aineslaki, rakennuslaki, luonnonsuojelulaki) Munakukkula Niinivaara on suppien ja kumpujen kirjomaa harjualuetta, jossa kasvaa useita harvinaisia kasvilajeja. Siellä sijaitsee Suomen ainoa lehtokattaran kasvupaikka sisämaassa. Alueella on laajoja lähdevaikutteisia soita, jotka ovat suurelta osin luonnontilassa. Kohde kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Alueella sijaitsee seuraavat suojeluperusteena olevat luontodirektiivin luontotyypit: puustoiset suot, vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium kasvillisuutta, letot, Fennoskandian lähteet ja lähdesuot, harjumuodostumien metsäiset luontotyypit, vaihettumissuot ja rantasuot, boreaaliset lehdot, humuspitoiset lammet ja järvet, kasvipeitteiset silikaattikalliot. Lintudirektiivin liitteen II lajeista alueella elää pyy (Bonasa bonasia). Tarkastelussa todettiin, että viheryhteystarvetta siirretään 4. vaihemaakuntakaavassa kulkemaan Naturaalueen eteläpuolelta, kun se voimassaolevassa kaavassa kulkee Natura-alueen läpi. Lisäksi todettiin, että Natura-alueen läheisyydessä, kuitenkin Polvijärventien toisella puolella olevaa, moottoriradan aluevarausta laajennetaan. Moottorirata ei uhkaa alueen harjua ja sen kasvillisuutta. Alueella elää pyy (Bonasa bonsia), joka on lintudirektiivin liitteen II laji. Myös mahdollisesti lisääntyvän melun vaikutusta mm. linnustoon voidaan pitää niin vähäisenä, etteivät alueen luontotyypit tai lajit vaarannu. 3.8 Särkijärvi, 66 ha, Liperin kunta Suojeluperuste: SCI (luonnonsuojelulaki) Särkijärvi on pieni, toistaiseksi melko vähän umpeenkasvanut lintujärvi, jonka vesilinnusto on kuitenkin varsin monipuolinen. Kasvistollisesti vesistö on merkittävä, sillä järvessä kasvavat muun muassa harvinaiset hentoja notkeanäkinruoho. Hentonäkinruohoa esiintyy EU-maista vain Suomessa. Järvi edustaa myös Pohjois- Karjalassa harvinaista vesiluontotyyppiä: luontaisesti runsasravinteiset järvet. Alue kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan.

9 Alue on määritelty Magnopotamion tai Hydrocharition-kasvustoiseksi luontaisesti ravinteiseksi järveksi. Siellä elää luontodirektiivin liitteen II lajeista notkeanäkinruoho (Najas flexilis) ja hentonäkinruoho (Najas tenuissima) sekä lintudirektiivin liitteen I lajeista kaulushaikara (Botaurus stellaris), luhtahuitti (Porzana porzana), mustakurkku-uikku (Podiceps auritus) ja mustatiira (Chlidonias niger). Tarkatelussa todettiin Natura-alueen sijaitsevan kaava-alueen läheisyydessä. Kaavassa ei kuitenkaan esitetä muutoksia läheiseen Viinijärven taajama-alueeseen. Näin ollen voidaan pitää todennäköisenä, ettei kaavalla ei ole heikentävää vaikutusta Natura-luontotyyppeihin tai lajeihin. 3.9 Reposuo-Kalliolahdensuo, 910 ha, Lieksa Suojeluperuste: SCI ja SPA (luonnonsuojelulaki) Natura-alueen kolme suota kuuluvat Pohjois-Karjalan keidasssoiden ja Pohjanmaan aapasoiden vaihettumisvyöhykkeelle ja soiden rakenteessa onkin havaittavissa molempien suoyhdistymätyyppien piirteitä. Suot ovat luonnontilaisia, ihmistoiminnasta ovat merkkinä vain hakatut kivennäismaasaarekkeet. Alue on linnustollisesti tärkeä ja se toimii esimerkiksi joutsenien ja kurkien muutonaikaisena levähdyspaikkana. Reposuolle on vuonna 2002 tehty kivennäismaiden ennallistamissuunnitelma. Suolla on 12 kilometrin mittainen luontopolku. Alueelle sijoittuvat seuraavat luontodirektiivin luontotyypit: Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium-kasvillisuutta, keidassuot, puustoiset suot, humuspitoiset lammet ja järvet, aapasuot, vaihettumissuot ja rantasuot. Luontodirektiivin liitteen II lajeista alueella elää saukko (Lutra lutra) ja metsäpeura (Rangifer tarandus fennicus). Lintudirektiivin liitteen I lajeista alueella elää kalatiira (Sterna hirundo), kapustarinta (Pluvialis apricaria), kuikka (Gavia arctica), kurki (Grus grus), laulujoutsen (Cygnus cygnus), liro (Tringa glareola), pikkulepinkäinen (Lanius collurio), suokukko (Philomachus pugnax), suopöllö (Asio flammeus). Tarkastelussa todettiin alueen rajautuvan lyhyeltä matkalta Pankakosken taajamaalueeseen (kuva 2). Kaavassa ei esitetä muutoksia taajama-alueeseen. Näin ollen voidaan todeta, ettei kaavalla ole heikentävää vaikutusta Natura-luontotyyppeihin tai lajeihin.

10 Kuva 2. Reposuo-Kalliolahdensuon Natura-alue.

11 3.10 Petkeljärvi-Putkelanharju, ha, Ilomantsi Suojeluperuste: SCI (luonnonsuojelu-, vesi-, maa-aines- ja rakennuslaki) Petkeljärven-Putkelanharjun harjumaisemaa hallitsee järvien, lampien ja avosoiden avartama näkymä. Alueen metsät ovat pääosin kuivahkoja puolukkatyypin mäntykankaita, vanhimpien metsien sijaitessa Petkeljärven kansallispuiston alueella. Lähes puolet kohteen pinta-alasta on karuja järviä ja lampia, suot ovat pääasiassa rämeitä. Alueelle ovat tyypillisiä myös pienissä supissa esiintyvät vähäpuustoiset tai puuttomat suot. Kansallispuistossa on noin 10 kilometriä patikointipolkua ja puiston reitistö on myös osa pidempää, 35 kilometrin mittaista Taitajan taipaletta. Seuraavat luontodirektiivin luontotyypit sijoittuvat harjulle: keidassuot, hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae), humuspitoiset lammet ja järvet, aapasuot, puustoiset suot, vaihettumissuot ja rantasuot, Fennoskandian lähteet ja lähdesuot, boreaaliset luonnonmetsät, harjumuodostumien metsäiset luontotyypit, vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium kasvillisuutta, Luontodirektiivin liitteen II lajeista alueella elää ilves (Lynx lynx), karhu (Ursus arctos), susi (Canis lupus) ja jättisukeltaja (Dytiscus latissimus). Lintudirektiivin liitteen I lajeista alueella on tavattu helmipöllö (Aegolius funereus), kalatiira (Sterna hirundo), kapustarinta (Pluvialis apricaria), kuikka (Gavia arctica), kurki (Grus grus), liro (Tringa glareola), metso (Tetrao urogallus), pohjantikka (Picoides tridactylus), pyy (Bonasa bonasia), sinisuohaukka (Circus cyaneus), suopöllö (Asio flammeus) ja viirupöllö (Strix uralensis). Tarkastelussa todettiin alueen rajautuvan lyhyeltä matkalta Ilomantsin taajama-alueeseen (kuva 3). Kaavassa ei esitetä muutoksia taajama-alueen rajaukseen. Alueelle esitetään vähittäiskaupan suuryksikön alarajaksi tilaa vaativalle erikoistavaran kaupalle k-m² ja muulle vähittäiskaupalle k-m². Vähittäiskaupan suuryksikkö tulee sijoittumaan taajama-alueen sisään. Näin ollen voidaan pitää todennäköisenä, ettei kaavalla ei ole heikentävää vaikutusta Natura-luontotyyppeihin tai lajeihin.

12 Kuva 3. Petkeljärvi Putkelanharjun Natua-alue.

13 3.11 Päätyeenlahti, 314 ha, Kitee Suojeluperuste: SPA (luonnonsuojelu-, vesilaki) Maakunnan mittakaavassa toiseksi arvokkain lintuvesi, Päätyeenlahti, on järvikortevaltainen matala ja pitkä lahti Kiteenjärvessä. Kohteen rehevöityminen ja umpeenkasvu ovat linnuston kannalta lähellä optimia. Vesilinnusto on monipuolista ja alue on erityisen hyvää laulujoutsenen pesimäympäristöä. Lisäksi Päätyeenlahdella on huomattava merkitys lintujen muutonaikaisena levähdysalueena. Päätyeenlahti kuuluu pääosin valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Alue sisältyy myös kansainvälisesti arvokkaisiin kosteikkoalueisiin, eli niin sanottuihin RAMSAR-kohteisiin Päätyeenlahden suojeluperusteena on lintudirektiivin, jonka liitteessä I mainituista lajeista alueella elää ampuhaukka (Falco columbarius), haarahaukka (Milvus migrans), kalatiira (Sterna hirundo), kapustarinta (Pluvialis apricaria), kuikka (Gavia arctica), kurki (Grus grus), laulujoutsen (Cygnus cygnus), liro (Tringa glareola), luhtahuitti (Porzana porzana), mehiläishaukka (Pernis apivorus), mustakurkku-uikku (Podiceps auritus), mustatiira (Chlidonias niger), pikkulepinkäinen (Lanius collurio), pyy (Bonasa bonasia), ruskosuohaukka (Circus aeruginosus), sinirinta (Luscinia svecica svecica), sinisuohaukka (Circus cyaneus), suopöllö (Asio flammeus) ja uivelo (Mergus albellus). Tarkastelussa todettiin alueen rajautuvan Kiteen taajama-alueeseen (kuva 4). Kaavassa ei esitetä muutoksia taajama-alueen rajaukseen. Alueelle esitetään vähittäiskaupan suuryksikön alarajaksi tilaa vaativalle erikoistavaran kaupalle k-m² ja muulle vähittäiskaupalle k-m². Vähittäiskaupan suuryksikkö tulee sijoittumaan taajama-alueen sisään. Näin ollen voidaan pitää todennäköisenä, ettei kaavalla ole heikentävää vaikutusta lintudirektiivin lajeihin Päätye-Sepänniemi, 12 ha, Kitee Suojeluperuste: SCI, SPA:n sisällä, (luonnonsuojelulaki) Sepänniemen alue Päätyeenlahdella on järvissä ja suurissa lammissa elävän hyönteisen, isolampisukeltajan, elinympäristöä. Isolampisukeltaja (Graphoderus bilineatus) on luontodirektiivin liitteessä II mainittu laji. Päätyeenlahti itsessään on yksi maakunnan merkittävimpiä lintuvesiä. Tarkastelussa todettiin alueen sijaitsevan Kiteen taajama-alueen vieressä (Kuva 4). Kaavassa ei esitetä muutoksia taajama-alueen rajaukseen. Alueelle esitetään vähittäiskaupan suuryksikön alarajaksi tilaa vaativalle erikoistavaran kaupalle k-m² ja muulle vähittäiskaupalle k-m². Vähittäiskaupan suuryksikkö tulee sijoittumaan taajama-alueen sisään. Näin ollen voidaan pitää todennäköisenä, ettei kaavalla ole isolampisukeltajan elinympäristöä heikentävää vaikutusta Sopensuo, 37 ha, Kitee Suojeluperuste: SCI ja SPA (luonnonsuojelulaki) Välittömästi Kiteen keskustan laidalla sijaitsevan Sopensuon Natura-alueen suot ovat puustoisia rämeitä, reheviä korpia ja luhtia, metsät puolestaan lehtipuuvaltaisia tai sekapuustoisia. Sopensuolla kasvaa Pohjois- Karjalassa harvinainen kaislasara. Alue kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelman piiriin. Alueella sijaitsee seuraavat luontodirektiivin luontotyypit: koivuvaltaiset puustoiset suot, luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat havu-lehtipuusekametsät, luonnontilaiset tai niiden kaltaiset, vanhat lehtipuuvaltaiset metsät, Fennoskandian metsäluhdat sekä mäntyvaltaiset puustoiset suot. Lintudirektiivin liitteen I lajeista alueella elää palokärki (Dryocopus martius). Tarkastelussa todettiin alueen rajautuvan työpaikka-alueeseen (TP, kuva 4). Kaavassa ei esitetä muutoksia työpaikka-alueen rajaukseen. Läheiselle taajama-alueelle esitetään vähittäiskaupan suuryksikön alarajaksi tilaa vaativalle erikoistavaran kaupalle k-m² ja muulle vähittäiskaupalle k-m². Vähittäiskaupan suuryksikkö tulee sijoittumaan taajama-alueen sisään. Näin ollen voidaan pitää todennäköisenä, ettei kaavalla ole heikentävää vaikutusta Natura-luontotyyppeihin tai lajeihin.

14 Kuva 4. Kiteen Natura-alueet.

15 4 Yhteenveto Tarkastellut kolmetoista Natura-aluetta sijaitsivat joko kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Kuorinka, Särkijärvi, Soikkelin metsä, Munakukkula Niinivaara, Noljakanmäen alue, Pöllönvaara Kruununkangas, Paiholan metsä sekä Petkeljärvi- Putkelanharju on valittu Natura 2000 verkostoon luontodirektiivin (SCI) perusteella. Mattisenlahti ja Päätyenlahti on valittu Natura 2000 verkostoon lintudirektiivin SPA perusteella. Päätye-Sepänniemi on SCI alue SPA alueen sisällä. Sopensuon ja Reposuo - Kalliolahdensuon alueet on valittu Natura 2000 verkostoon sekä luontodirektiivin että lintudirektiivin mukaisina alueena. Tarveharkinnan perusteella vaihekaavassa esitetyt maankäytön muutokset eivät aiheuta sellaisia merkittäviä vaikutuksia, jotka heikentäisivät niitä luototyyppejä tai lajeja, joiden perusteella kohteet on valittu Natura 2000 verkostoon. Lähteet: Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe, luonnosvaiheen kartta ja kaavaselostus Yhdistelmäkartta Pohjois-Karjalan voimassaolevien maakuntakaavojen kaavamerkinnöistä OIVA - Ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille Suomen Natura 2000 alueet. viitattu ja

16

Pohjois-Karjalan 4. vaihemaakuntakaava. Natura-arvioinnin tarveharkinta

Pohjois-Karjalan 4. vaihemaakuntakaava. Natura-arvioinnin tarveharkinta Pohjois-Karjalan 4. vaihemaakuntakaava Natura-arvioinnin tarveharkinta Julkaisu 184 2016 Pohjois-Karjalan 4. vaihemaakuntakaava Natura-arvioinnin tarveharkinta Muut maakuntakaavan 4. vaihemaakuntakaavaan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Natura-arvioinnin tarveharkinta 22.8.2011

KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Natura-arvioinnin tarveharkinta 22.8.2011 KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Natura-arvioinnin tarveharkinta 22.8.2011 1. JOHDANTO Suomen Natura 2000 verkosto on osa Euroopan unionin alueen kattavaa luonnonsuojeluverkostoa. Verkostoon kuuluu alueita,

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Alustavia Natura-arvioinnin suuntaviivoja

HELSINGIN YLEISKAAVA. Alustavia Natura-arvioinnin suuntaviivoja HELSINGIN YLEISKAAVA Alustavia Natura-arvioinnin suuntaviivoja 2.10.2014 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:26 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

338. Vaara-Kainuun kansallispuistoesityksen suojelemattomat kohteet luonnonpuiston koillispuolisia alueita lukuun ottamatta (Hyrynsalmi, Puolanka)

338. Vaara-Kainuun kansallispuistoesityksen suojelemattomat kohteet luonnonpuiston koillispuolisia alueita lukuun ottamatta (Hyrynsalmi, Puolanka) Kansallisomaisuus turvaan valtion omistamia suojelunarvoisia metsä- ja suoalueita WWF Suomi, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace ja BirdLife Suomi 2012 wwf.fi/metsat 338. Vaara-Kainuun

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group FCG Finnish Consulting Group Oy LIITE 2. Kuolavaara Keulakkopään tuulipuisto. Natura-arvioinnin tarveharkinta

FCG Finnish Consulting Group FCG Finnish Consulting Group Oy LIITE 2. Kuolavaara Keulakkopään tuulipuisto. Natura-arvioinnin tarveharkinta FCG Finnish Consulting Group FCG Finnish Consulting Group Oy LIITE 2 Kuolavaara Keulakkopään tuulipuisto 31.3.2010 Metsähallitus Kuolavaara Keulakkopään tuulipuisto LIITE 2 FCG Oulu/ Minna Tuomala 31.3.2010

Lisätiedot

Puruveden rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Puruveden rantayleiskaavan muutos ja laajennus LIITE 2 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITEEN KAUPUNKI Puruveden rantayleiskaavan muutos ja laajennus LIITE 2: Natura-tarvearviointi FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P118062 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Pelkosenniemi-Life LIFE Luonto hanke 1.8.2006 30.9.2010 Loppuraportti

Pelkosenniemi-Life LIFE Luonto hanke 1.8.2006 30.9.2010 Loppuraportti Pelkosenniemi-Life LIFE Luonto hanke 1.8.2006 30.9.2010 Loppuraportti Euroopan Unionin tukema LIFE Luonto -hanke 2 1.1 Life hanke pähkinänkuoressa Suot ovat yksi tärkeimmistä luontotyypeistä kun puhutaan

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA VERKOSTON ALUEISIIN

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA VERKOSTON ALUEISIIN ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA 2000 -VERKOSTON ALUEISIIN 2007 1. Taustaa Natura 2000 verkosto on Euroopan Unionin kattava luonnonsuojelulle tärkeiden

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA : KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

NATURA TARVEARVIOINTI 16USP NAT PUHURI OY Pyhäjoen Parhalahden tuulipuisto. Natura tarvearviointi

NATURA TARVEARVIOINTI 16USP NAT PUHURI OY Pyhäjoen Parhalahden tuulipuisto. Natura tarvearviointi NATURA TARVEARVIOINTI 16USP0142.6501.NAT 4.10.2013 PUHURI OY Pyhäjoen Parhalahden tuulipuisto Natura tarvearviointi 1 Copyright Pöyry Finland Oy Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimahankkeen Natura-arvioinnin tarpeen selvittäminen

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimahankkeen Natura-arvioinnin tarpeen selvittäminen NATURA-ARVIOINNIN TARVESELVITYS 16X267156 Helmikuu 2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimahankkeen Natura-arvioinnin tarpeen selvittäminen 16X267156 Niinimäen Tuulipuisto Oy Niinimäen tuulivoimahankkeen

Lisätiedot

Mäntsälä, LUO-aluetunnus 46

Mäntsälä, LUO-aluetunnus 46 Mäntsälä, LUO-aluetunnus 46 MÄNTSÄLÄ (46) LUO-alue sijaitsee Mäntsälän keskiosissa Lukon kylässä pääosin asumattomalla metsäisellä harjualueella. osalta pääosin tietoon alueella laaja-alaisesti esiintyvästä

Lisätiedot

Sikamäen tuulivoimahankkeen

Sikamäen tuulivoimahankkeen LIITE 13 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Sikamäen tuulivoimahankkeen Natura-arviointi (päivitetty 29.1.2016) FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6.10.2015 P20221 Natura-arviointi (päivitetty

Lisätiedot

METSO KOHTEEN LIITTEET

METSO KOHTEEN LIITTEET METSO KOHTEEN LIITTEET xxxxxx, xxx-xxx-x-xx 1 Tilan xxxx omistus 2 2 Suojeluun esitettävän metsän kasvupaikka- 2-7 ja puustotiedot kuvioittain 3 Karttarajaus 7 4 Suojelualueen lyhyt kuvaus 8 5 Kohteen

Lisätiedot

NATURA-ARVIOINTI 16UEC TAALERITEHDAS. Murtotuuli tuulipuistohanke Natura-arviointi

NATURA-ARVIOINTI 16UEC TAALERITEHDAS. Murtotuuli tuulipuistohanke Natura-arviointi NATURA-ARVIOINTI 12.12.2012 TAALERITEHDAS Murtotuuli tuulipuistohanke Natura-arviointi Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry

Lisätiedot

Monimuotoisuudelle tärkeät suoelinympäristöt

Monimuotoisuudelle tärkeät suoelinympäristöt Monimuotoisuudelle tärkeät suoelinympäristöt Metsäkeskus 2014 Monimuotoisuudelle tärkeät suoelinympäristöt 2014 { 2 } Metsälaki Metsälaissa on lueteltu joukko suojeltuja elinympäristöjä, jotka ovat monimuotoisuuden

Lisätiedot

Loviisa, LUO-aluetunnus 58

Loviisa, LUO-aluetunnus 58 Loviisa, LUO-aluetunnus 58 LOVIISA (58) LUO-alue sijaitsee Loviisan lounaisosissa Kärpnäsin kylän ympäristössä. Paria mökkikeskittymää lukuunottamatta alue on asumatonta metsäseutua ja paljolti rakentamatonta

Lisätiedot

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Luontoselvityksen tarkoitus. Tuulivoima-alueet. Tuulivoima-alueet ja kaava-alueen merkittävät luontokohteet

Sisällysluettelo. Luontoselvityksen tarkoitus. Tuulivoima-alueet. Tuulivoima-alueet ja kaava-alueen merkittävät luontokohteet Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Luontoselvityksen tarkoitus Tuulivoima-alueet Alueiden sijainti 4 Topografia 5 Kallioperä 6 Maaperä 7 Maanpeite 8 Pohjavesialueet 9 Tuulivoima-alueet

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 8032 Salmivaara, Valtimo, Pohjois-Karjala

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 8032 Salmivaara, Valtimo, Pohjois-Karjala Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 8032 Salmivaara, Valtimo, Pohjois-Karjala Sijainti Kohde sijaitsee 12 km Valtimon kunnan keskustasta pohjoiskoilliseen.

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II Luontoselvitys Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19), Nurmon kunta - tielinjauksen II vaihtoehto Luontoselvitys 1. Yleistä Tämän luontoselvityksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö Pinta-ala: 4,7 ha Kylä: Kuokkala Omistaja: Yksityinen, Lempäälän kunta Status: Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde Metso soveltuvuus: -

Lisätiedot

Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset

Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset Liitteessä käytettyjen lyhenteiden selitykset: VU=vaarantunut, RT=alueellisesti uhanalainen NT=silmälläpidetävä,

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys LIITO-ORAVASELVITYS 23.6.2015 KALAJOEN KAUPUNKI Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 LIITO-ORAVASELVITYS 2 3 TULOKSET 3 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 5 VIITTEET 5 Kannen

Lisätiedot

Napapiirin luontokansio

Napapiirin luontokansio LINTURETKELLE Napapiirin retkeilyalueen maastossa on monia hyviä lintujen tarkkailupaikkoja. Jokivarressa, Könkäänsaarissa ja Kivalonaavalla voi tavata peräpohjalaisessa suo- ja metsäluonnossa viihtyviä

Lisätiedot

wpd Finland Oy Metsähallitus Laatumaa

wpd Finland Oy Metsähallitus Laatumaa 23.6.2009 tark. 1.7.2009 wpd Finland Oy Metsähallitus Laatumaa Mielmukkavaaran tuulipuistohanke Luonnonsuojelulain 65 :n mukaisen Natura-arvioinnin tarvearviointi Mielmukkavaaran tuulipuistohanke Luonnonsuojelulain

Lisätiedot

Luontotieto vesistö Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmien laadinnassa. Ekologiset yhteydet

Luontotieto vesistö Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmien laadinnassa. Ekologiset yhteydet Luontotieto vesistö Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmien laadinnassa Ekologiset yhteydet 7.3.2013 VELHO-hanke Vesien- ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen Lounais-Suomen vesistöalueilla

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

KORPELAN ASEMAKAAVA-ALUEEN NATURA-ARVION TARVEHARKINTA. TOIMI ympäristöalan asiantuntija SYYSKUU

KORPELAN ASEMAKAAVA-ALUEEN NATURA-ARVION TARVEHARKINTA. TOIMI ympäristöalan asiantuntija SYYSKUU KORPELAN ASEMAKAAVA-ALUEEN NATURA-ARVION TARVEHARKINTA ympäristöalan asiantuntija SYYSKUU 2013 www.osuuskuntatoimi.fi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Puruveden Natura 2000 alue (FI0500035)... 1 3. Hankkeen

Lisätiedot

Vähä-Kiljava voimassa oleva kaava: Kytäjän osa-yleiskaava 1995

Vähä-Kiljava voimassa oleva kaava: Kytäjän osa-yleiskaava 1995 Vähä-Kiljava voimassa oleva kaava: Kytäjän osa-yleiskaava 1995 Kytäjän osa-yleiskaavan kaavamerkinnät Vähä-Kiljavan alueella RA LOMA-ASUNTOALUE Alueelle saa sijoittaa yksikerroksisia lomaasuntorakennuksia

Lisätiedot

Toimenpidesuunnitelma Hällämönharju-Valkeiskangas Natura alueella (FI ) tiloilla Kuukkeli 1:61, Viljometsä 1:42, Itä-Seppälä 1:68

Toimenpidesuunnitelma Hällämönharju-Valkeiskangas Natura alueella (FI ) tiloilla Kuukkeli 1:61, Viljometsä 1:42, Itä-Seppälä 1:68 Toimenpidesuunnitelma Hällämönharju-Valkeiskangas Natura 2000 -alueella (FI0600033) tiloilla Kuukkeli 1:61, Viljometsä 1:42, Itä-Seppälä 1:68 metsäkeskus Yleis kuvaus Hällämönharju-Valkeiskangas on laaja

Lisätiedot

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 31.10.2012 VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 3 Kaava-alueen luonnonolot...

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto OX2 FINLAND OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen 2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29646P004 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2

Lisätiedot

Nyynäisissä sijaitsevien kiinteistöjen Aukunniemi RN:o 3:19 ja Aukunniemi 1 RN:o 3:28 edustalla olevan yhteisen vesialueen RN:o 876:13 ruoppaus, Masku

Nyynäisissä sijaitsevien kiinteistöjen Aukunniemi RN:o 3:19 ja Aukunniemi 1 RN:o 3:28 edustalla olevan yhteisen vesialueen RN:o 876:13 ruoppaus, Masku Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 145/2012/2 Dnro ESAVI/160/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2012 ASIA Nyynäisissä sijaitsevien kiinteistöjen Aukunniemi RN:o 3:19 ja Aukunniemi 1 RN:o 3:28 edustalla olevan

Lisätiedot

Yleiskuvaus. Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot. Luontodirektiivin luontotyypit (%):

Yleiskuvaus. Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot. Luontodirektiivin luontotyypit (%): Toimenpidesuunnitelma Vatulanharju-Ulvaanharju Natura 2000 alueella (FI0309001) tilalla Raivaanmaa 21:0, Kotiranta 4:193, Saunalepo 1:15, Isoluukas 1:48 ja Vähäluukka 1:43 Yleiskuvaus Ikaalisten kaupungissa

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 MENELMÄT... 2 3 MAAPERÄ... 3 4 VESISTÖT JA POHJAVEDET... 4 5 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Suot ja kosteikot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Suot ja kosteikot Suot ja kosteikot 47. Mantereenrahka Pinta-ala: Kylä: Omistaja: Status: Metso soveltuvuus: 4,2 ha Hulaus Yksityinen Arvokas luontokohde Kyllä Mantereenrahka sijaitsee Hulausjärven rannalla Vesilahden ja

Lisätiedot

ARVIO UUKUNIEMEN YLEISKAAVA- MUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA KAAVA- ALUEELLA SIJAITSEVIEN NATURA- ALUEIDEN LUONTOARVOIHIN

ARVIO UUKUNIEMEN YLEISKAAVA- MUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA KAAVA- ALUEELLA SIJAITSEVIEN NATURA- ALUEIDEN LUONTOARVOIHIN Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Natura-arvioinnin tarveharkinta Päivämäärä 4.2.2013 Viite 82136257 ARVIO UUKUNIEMEN YLEISKAAVA- MUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA KAAVA- ALUEELLA SIJAITSEVIEN NATURA-

Lisätiedot

Pirttinevan turvetuotantolupa/oy Ahlholmens Kraft Ab

Pirttinevan turvetuotantolupa/oy Ahlholmens Kraft Ab Vastaselitys Vaasan Hallinto-oikeus PL 204 65101 VAASA Viite: VHO 28.9.2015, lähete 5401/15 Dnro 00714/15/5115 Pirttinevan turvetuotantolupa/oy Ahlholmens Kraft Ab Oy Ahlholmens Kraft Ab:n vastineen johdosta

Lisätiedot

ID 8030 Peurajärven virkistysalueen länsiosan metsät ja suot, Nurmes, Pohjois-Karjala

ID 8030 Peurajärven virkistysalueen länsiosan metsät ja suot, Nurmes, Pohjois-Karjala Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 8030 Peurajärven virkistysalueen länsiosan metsät ja suot, Nurmes, Pohjois-Karjala Sijainti Kohde Nurmeksen luoteisrajalla

Lisätiedot

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 27.5.2013 1 JOHDANTO Arkkitehtityö Oy laatii ranta-asemakaavaa Nastolan Kirkonkylässä sijaitsevalle

Lisätiedot

Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut

Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? 22.09.2015 Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut Mitä ovat arvokkaat pienvedet? Pienvedet = purot ja norot, lammet, lähteiköt

Lisätiedot

Lehtimäen kunta Valkealammen luontoselvitys

Lehtimäen kunta Valkealammen luontoselvitys Raportti 67030416 8.7.2003 Kuva: Pasi Halme Lehtimäen kunta Valkealammen luontoselvitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 SUUNNITTELUALUE 2 3 MENETELMÄT JA AINEISTO 2 3.1 Suunnittelutyön vaiheet 2 3.2 Suunnitteluaineisto

Lisätiedot

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Pyhtään kunta Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Petri Parkko 2.12.2011 1. Selvityksen taustoja Keihässalmen satama-alueen ja sen ympäristön kehittämistä varten tarvittiin tietoja

Lisätiedot

KEINOJA MONIMUOTOISUUDEN TURVAAMISEEN

KEINOJA MONIMUOTOISUUDEN TURVAAMISEEN KEINOJA MONIMUOTOISUUDEN TURVAAMISEEN 1. Talousmetsien luonnonhoito 2. METSOn keinot 3. METSOn valintakriteerit 4. Luonnonsuojelualueen perustaminen 5. Ympäristötuki 1. Talousmetsien luonnonhoito Arvokkaiden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Harjut ja kalliot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Harjut ja kalliot Harjut ja kalliot 52. Sotavallan harju Pinta-ala: Kylä: Omistaja: Status Metso soveltuvuus: 10,7 ha Sotavalta Yksityinen Arvokas harjualue, Pohjavesialue, Opetuskohde, Arvokas luontokohde Kyllä Merkittävä

Lisätiedot

Kuusisuo Hattusuon, Soininsuo Kapustasuon ja Ohtosensuon Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma 2007 2016

Kuusisuo Hattusuon, Soininsuo Kapustasuon ja Ohtosensuon Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma 2007 2016 Kuusisuo Hattusuon, Soininsuo Kapustasuon ja Ohtosensuon Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma 2007 2016 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 43 Kuusisuo Hattusuon, Soininsuo

Lisätiedot

Arvokkaat luontokohteet

Arvokkaat luontokohteet Arvokkaat luontokohteet Kuvasarja tarkastelee alueella esiintyviä: Metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä (METE-kohteita) Luonnonsuojelulain suojeltuja luontotyyppejä Muita arvokkaita elinympäristöjä

Lisätiedot

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO 2008-2016

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO 2008-2016 Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO 2008-2016 Metsäfoorumi 14.1.2014 Anne Grönlund, Pohjois-Savon ELY-keskus Kuva: Kaisa Törmänen METSOn tavoitteet ja keinot Valtioneuvoston Metso-päätös 2008

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset Ehdotus MH 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus MH 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

BILAGA 8. Natura 2000 evaluering

BILAGA 8. Natura 2000 evaluering BILAGA 8 Natura 2000 evaluering S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY PIRTTIKYLÄN TUULIVOIMA- PUISTO Natura-arviointi FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20388P007 Natura-arviointi 1 (36) suvi.rinne

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä 1 Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Eteläranta 4 Niskanselän etelärannalla havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 Etelärannalla

Lisätiedot

++Luontop 2.5.2002 15:04 Page 1

++Luontop 2.5.2002 15:04 Page 1 ++Luontop 2.5.2002 15:04 Page 1 C M Y CM MY CY CMY K ++Luontop 2.5.2002 15:04 Page 2 PL 32, 90015 OULUN KAUPUNKI www.ouka.fi/tekninen PL 124, 90101 OULU, puh. (08) 315 8300 www.vyh.fi/ppo/ppo.htm OULUN

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Sijainti Torttijärven alue sijaitsee Pirkanmaalla, Ylöjärven Kurussa, noin 10 kilometriä

Lisätiedot

Natura-arvioinnin tarveharkinta

Natura-arvioinnin tarveharkinta FCG Finnish Consulting Group FCG Finnish Consulting Group Oy WPD FINLAND OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 MENETELMÄT JA AINEISTO... 3 2.1 Natura-arviointi... 3 2.2... 4 2.3 Arvioinnin kriteerit...

Lisätiedot

Taustaa puustoisista perinneympäristöistä

Taustaa puustoisista perinneympäristöistä Taustaa puustoisista perinneympäristöistä Laitila 4.- 5.9.2012 Hannele Kekäläinen ylitarkastaja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue Maatalousympäristöt Suomen viidenneksi

Lisätiedot

TÄYDENNYSLIITE INARIJÄRVEN YLEISKAAVAN NATURA-ARVIOINTIIN. Aija Degerman, Sweco Ympäristö Oy, Oulussa

TÄYDENNYSLIITE INARIJÄRVEN YLEISKAAVAN NATURA-ARVIOINTIIN. Aija Degerman, Sweco Ympäristö Oy, Oulussa TÄYDENNYSLIITE INARIJÄRVEN YLEISKAAVAN NATURA-ARVIOINTIIN Aija Degerman, Sweco Ympäristö Oy, Oulussa 19.9.2014 Metsähallituksen uudet esitykset kalastustukikohdiksi Metsähallitus on esittänyt Inarin kunnan

Lisätiedot

METSÄHALLITUS LAATUMAA Myllykankaan tuulivoimapuiston Natura-arviointi

METSÄHALLITUS LAATUMAA Myllykankaan tuulivoimapuiston Natura-arviointi Liite 2 NATURA-ARVIOINTI 16WWE1127.B723M.SLU Marraskuu 2011 METSÄHALLITUS LAATUMAA Sisältö 1 JOHDANTO...1 1.1 Luonnonsuojelulain 65 ja 66 :ien mukainen Natura-arviointi...2 1.2 Hankkeen kuvaus...3 2 TUULIAAPA

Lisätiedot

Perjantai 28.8. teema: metsän arvokkaat luontokohteet. 8-9 luento 9.15 lähtö 10.00 -> Aitolahti 12.30 -> Vuores 14.

Perjantai 28.8. teema: metsän arvokkaat luontokohteet. 8-9 luento 9.15 lähtö 10.00 -> Aitolahti 12.30 -> Vuores 14. Perjantai 28.8. teema: metsän arvokkaat luontokohteet 8-9 luento 9.15 lähtö 10.00 -> Aitolahti 12.30 -> Vuores 14.30 kotimatka alkaa Luento 3: Metsän arvokkaat luontokohteet Luentorunko 1. Luonnon monimuotoisuus

Lisätiedot

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 30.6.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi

Lisätiedot

Päijät-Hämeen maakuntakaavan Natura 2000 vaikutustenarvioinnin tarveharkinta

Päijät-Hämeen maakuntakaavan Natura 2000 vaikutustenarvioinnin tarveharkinta Päijät-Hämeen maakuntakaavan Natura 2000 vaikutustenarvioinnin tarveharkinta Päijät-Hämeen liitto Jussi Mäkinen 19.5.2014 Natura 2000 verkostoon kohdistuvien vaikutusten arviointi Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 3. vaihe

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 3. vaihe Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 3. vaihe Maakuntakaavaselostus Liite 2 Natura-arviointi Julkaisu 165 2014 Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 3. vaiheen Natura-arvion tarvehankinta TOIMI ympäristöalan asiantuntija

Lisätiedot

LIITE 10. 5.5.2014, lisätty 18.11.2015. Uudet/Muuttuneet luonnonsuojelualueet:

LIITE 10. 5.5.2014, lisätty 18.11.2015. Uudet/Muuttuneet luonnonsuojelualueet: LIITE 10 Kemiönsaaren kunta Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos Luonnonsuojelukohteet Aineiston alkuperä: http://wwwp3.ymparisto.fi/lapio/lapio_flex.html# Lataus pvm. 5.5.2014, lisätty

Lisätiedot

Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava

Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava Raportti 67080546.ABT 5.11.2008 Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava Luontoselvitys 1 Yhteenveto Tämä ympäristöselvitys on tehty Korpilahden kunnassa sijaitsevalle Lapinjärven alueelle ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

Pellon asemakaava Ahjolan teollisuusalue kortteli 702 rakennuspaikat 5 ja 6 sekä korttelit ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Pellon asemakaava Ahjolan teollisuusalue kortteli 702 rakennuspaikat 5 ja 6 sekä korttelit ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Ahjolan teollisuusalue kortteli 702 rakennuspaikat 5 ja 6 sekä korttelit 715-719 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Lintu- ja luontodirektiivin huomioiminen maatalousympäristössä

Täydentävät ehdot Lintu- ja luontodirektiivin huomioiminen maatalousympäristössä Täydentävät ehdot Lintu- ja luontodirektiivin huomioiminen maatalousympäristössä Maatalouden ympäristöneuvojakoulutus 6.3.2013 Ahlman-instituutti 11.3.2013 http://www.mavi.fi/attachments/mavi/julkaisut/5ndber1sg/

Lisätiedot

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 TUTKIMUSRAPORTTI LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 Tekijä: Rauno Yrjölä Sisällys: 1 Johdanto... 3 2 menetelmä... 3 3 Tulokset... 4 4 Yhteenveto ja

Lisätiedot

KANGASALAN KIRKKOJÄRVEN NATURA-ALUE MAANKÄYTÖN MUUTOKSET NATURA-VERKOSTOON LIITTÄMISEN JÄLKEEN LAATIJA: JUSSI MÄKINEN TARKASTAJA: MARKETTA HYVÄRINEN

KANGASALAN KIRKKOJÄRVEN NATURA-ALUE MAANKÄYTÖN MUUTOKSET NATURA-VERKOSTOON LIITTÄMISEN JÄLKEEN LAATIJA: JUSSI MÄKINEN TARKASTAJA: MARKETTA HYVÄRINEN KANGASALAN KIRKKOJÄRVEN NATURA-ALUE MAANKÄYTÖN MUUTOKSET NATURA-VERKOSTOON LIITTÄMISEN JÄLKEEN LAATIJA: JUSSI MÄKINEN TARKASTAJA: MARKETTA HYVÄRINEN 30.1.2017 TARKASTELUN TAUSTA, TAVOITE JA MENETELMÄ Pirkanmaan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

MAAKUNTAKAAVAN ALUEVARAUKSEN NATURA-ARVIOINTI: KEMIHAARAN ALLAS

MAAKUNTAKAAVAN ALUEVARAUKSEN NATURA-ARVIOINTI: KEMIHAARAN ALLAS Vastaanottaja Lapin liitto Päivämäärä 30.10.2015 Viite 1510020496 MAAKUNTAKAAVAN ALUEVARAUKSEN NATURA-ARVIOINTI: KEMIHAARAN ALLAS Päivämäärä 30.10.2015 Laatijat Kuvaus Tarja Ojala, Jussi Mäkinen Luonnonsuojelulain

Lisätiedot

Natura-arvioinnin sisällöt

Natura-arvioinnin sisällöt Natura-arviointi -hankkeen päätösseminaari, 1.12.2015, Rovaniemi Erikoissuunnittelija Kristiina Hoikka Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kristiina.hoikka@ely-keskus.fi Natura-arvioinnin tarkoitus

Lisätiedot

lausunto Kollaja-hankkeen Natura-arvioinnista / Pudasjärven Natura-alue

lausunto Kollaja-hankkeen Natura-arvioinnista / Pudasjärven Natura-alue Päiväys Dnro 20.10.2009 PPO-2007-R-5-531 PVO-Vesivoima Oy Virkkulantie 207 91101 Ii Viite Kollaja-hankkeen YVA-menettely ja Natura-arviointi Asia lausunto Kollaja-hankkeen Natura-arvioinnista / Pudasjärven

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

Kohdekortti 9. (Hervantajärven vanha metsä) ja kohdekortti 49. (Hervantajärvi, Viitastenperä)

Kohdekortti 9. (Hervantajärven vanha metsä) ja kohdekortti 49. (Hervantajärvi, Viitastenperä) Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry. 18.5.2012 Varastokatu 3 33100 Tampere Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Varastokatu 3 33100 Tampere PALAUTE Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelma 2012 2020

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

335. Laajanneva-Mustasuo (Vaala)

335. Laajanneva-Mustasuo (Vaala) Kansallisomaisuus turvaan valtion omistamia suojelunarvoisia metsä- ja suoalueita WWF Suomi, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace ja BirdLife Suomi 2012 wwf.fi/metsat 335. Laajanneva-Mustasuo

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 15.2.2007

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 15.2.2007 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b 7 LAUSUNTO PORVARINLAHDEN ETELÄRANNAN LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISESITYKSESTÄ SEKÄ HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMASTA Kslk 2007-56, Ylk 2 9.1.2007 Karttaruudut L6,

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA:

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: 743-416-5-146 SEINÄJOEN KAUPUNKI 2016 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungin alueella olevalla tilalla 743-416-5-146

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2040 LUONTOSELVITYS

KEMPELEEN KUNTA TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2040 LUONTOSELVITYS KEMPELEEN KUNTA TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2040 Kirkonseudun-Pirilän-Savikorven ja Hakamaan- Ristisuon-Väärälänperän, sekä Kuivalanperän osaalueet LUONTOSELVITYS Työ: E23994.10 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa Linnuston huomioiminen hankealueella

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa Linnuston huomioiminen hankealueella Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa Linnuston huomioiminen hankealueella ympäristöalan asiantuntija Heikki Pönkkä ja Helena Haakana KESÄKUU 2012 Sisällys 1. Johdanto... 1 2.

Lisätiedot

Suomen Natura 2000 kohteet / Uudenmaan ympäristökeskus

Suomen Natura 2000 kohteet / Uudenmaan ympäristökeskus Alueen nimi: Kalkkilammi Sääksjärvi Alueen koodi: FI0100056 Pinta ala (ha): 976 Kunta: Hyvinkää, Nurmijärvi Hallinnoll.alue: Uusimaa (suuralue) 100 Aluetyyppi: SCI Vastuutaho: Uudenmaan ympäristökeskus

Lisätiedot

HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS

HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Hannukainen Mining Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 8.11.2016 Viite 1510027857 HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS Päivämäärä 8.11.2016 Laatija Tarkastaja Kuvaus Heli

Lisätiedot

Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos

Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JOENSUUN KAUPUNKI Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos Kaavaselostus, luonnos Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx

Lisätiedot

Soidensuojelu maanomistajan näkökulmasta. Suoseminaari Seinäjoki 25.11.2014 Markus Nissinen Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi

Soidensuojelu maanomistajan näkökulmasta. Suoseminaari Seinäjoki 25.11.2014 Markus Nissinen Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi Soidensuojelu maanomistajan näkökulmasta Suoseminaari Seinäjoki 25.11.2014 Markus Nissinen Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi Soidensuojelun täydennysohjelma SSTO alun perin Valtioneuvoston periaatepäätös

Lisätiedot

Muistutus Pien- Päijänteen rantaosayleiskaavan kaavaehdotuksesta

Muistutus Pien- Päijänteen rantaosayleiskaavan kaavaehdotuksesta Muistutus Pien- Päijänteen rantaosayleiskaavan kaavaehdotuksesta Keski- Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry. c/o Heikki Helle Ahde 4 C 40520 Jyväskylä Luhangan kunta Hakulintie 2 19950 Luhanka 1. Johdanto

Lisätiedot

Metsähallitus, Lapin luontopalvelut Pirjo Rautiainen

Metsähallitus, Lapin luontopalvelut Pirjo Rautiainen 1 Metsähallitus, Lapin luontopalvelut Pirjo Rautiainen Kulttuuriperintökohteiden inventointi 2012 Kivimaan lehtojen, Tornivaaran lehtojen, Vinsanmaan lettojen, Kirvesaavan ja Vaaranjänkkä-Rovajänkkän Natura-alueet

Lisätiedot

Arvoisat vastaanottajat,

Arvoisat vastaanottajat, 1 Arvoisat vastaanottajat, Asia: Espoon ympäristöyhdistyksen ja Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin 27.4.2006 jättämä lausunto Kauklahden Näkinmetsän asemakaavaluonnoksesta ja siihen liittyvistä asemakaavan

Lisätiedot

Linnut ja soidensuojelu - lintuyhdistysten aineistot?

Linnut ja soidensuojelu - lintuyhdistysten aineistot? Linnut ja soidensuojelu - lintuyhdistysten aineistot? Teemu Lehtiniemi Kuva: Margus Ellermaa Linnut Suomen parhaiten seurattu lajiryhmä Pitkät aikasarjat Hyviä muun luonnon monimuotoisuuden ilmentäjiä

Lisätiedot

Käytännön haasteita ja esimerkkejä

Käytännön haasteita ja esimerkkejä Käytännön haasteita ja esimerkkejä Zonation-koulutus SYKE, Muuttohaukka 29.1.2014 Ninni Mikkonen, projektikoordinaattori Käytännön haasteita 1. Palkat Analyysien suunnittelu ja toteutus Raha Tilat, koneet

Lisätiedot

Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle.

Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle. Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle. Tarmo Saastamoinen 2010. Kuva.1 Kaatunut kuusenrunko Nouvanlahdesta. LIITO-ORAVA: Liito-orava (pteromys volans)on

Lisätiedot

Asia: Lausunto ehdotuksista laeiksi Liesjärven, Helvetinjärven ja Seitsemisen kansallispuistojen laajentamisesta

Asia: Lausunto ehdotuksista laeiksi Liesjärven, Helvetinjärven ja Seitsemisen kansallispuistojen laajentamisesta Ympäristöministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto Suomen luonnonsuojeluliitto Kotkankatu 9, 00510 HELSINKI, puh. (09) 228 081, faksi (09) 228 08 200 Helsingissä, 19.3.2004 Asia: Lausunto ehdotuksista laeiksi

Lisätiedot

Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT. Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén

Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT. Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén ENNALLISTAJAN POLKU KARTTA Pohjakartta Maanmittauslaitos,

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.8.2014 P21463P003 Liito-oravaselvitys 1 (23) Tuomo Pihlaja 20.8.2014

Lisätiedot

Alkkianvuoren alue, Karvia/Parkano, Satakunta/Pirkanmaa

Alkkianvuoren alue, Karvia/Parkano, Satakunta/Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 1017 Alkkianvuoren alue, Karvia/Parkano, Satakunta/Pirkanmaa Sijainti Alkkianvuoren alue sijaitsee Satakunnan ja Pirkanmaan

Lisätiedot

Ramoninkadun luontoselvitys

Ramoninkadun luontoselvitys Ramoninkadun luontoselvitys Elina Lehtinen Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 7.4.2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Työmenetelmät... 3 2.1 Esiselvitys... 3 2.2 Maastotyöskentely... 3 2.3

Lisätiedot

Turvetuotanto ja suoluonnonsuojelu maakuntakaavoituksessa

Turvetuotanto ja suoluonnonsuojelu maakuntakaavoituksessa Turvetuotanto ja suoluonnonsuojelu maakuntakaavoituksessa Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaava III Markus Erkkilä 11/2014 Esityksen sisältö Maakuntakaavoitus yleisesti Maakuntakaavatilanne Etelä Pohjanmaalla

Lisätiedot

KIVISALMEN RANTA-ASEMAKAAVA

KIVISALMEN RANTA-ASEMAKAAVA KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN RANTA-ASEMAKAAVA Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.6.2015 P25863 Kaavaselostus, ehdotus 1 (12) Leskinen Timo / Hyvönen Mirjam 9.6.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot