MIKA HEMMO HELSINGIN YLIOPISTO, SYYSLUKUKAUSI 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIKA HEMMO HELSINGIN YLIOPISTO, SYYSLUKUKAUSI 2000"

Transkriptio

1 MIKA HEMMO VAHINGONKORVAUS- OIKEUDEN LUENNOT HELSINGIN YLIOPISTO, SYYSLUKUKAUSI Vahinkojen korvaamistavat: 2 2. Vahingonkorvausoikeuden päälohkot 3 3. Sopimuksenulkoisen vastuun ja sopimusperusteisen vastuun pääasialliset erot 4 4. Tuottamus 6 5. Alaikäisen ja mieleltään häiriintyneen vastuu 8 6. Työntekijän vastuu 9 7. Työnantajan isännänvastuu Julkisyhteisön vastuu Ankara vastuu Syy-yhteysvaatimus Korvattava henkilövahinko Korvattava esinevahinko Varallisuusvahinkojen asema Kolmannelle aiheutettu vahinko Vahingonkärsijän myötävaikutus ja tietoinen riskinotto Kohtuusperusteinen sovittelu Korvausoikeuden vanhentuminen ja ennenaikaisuus Potilasvahinkojen korvaaminen Ympäristövahinkojen korvaaminen 28 Materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat tekijälle. Helsingin yliopiston opiskelijakirjasto julkaisee sen WWW:ssä tekijän luvalla. Yleisöllä on oikeus selata sivuja sekä ottaa paperitulosteita muutamia kappaleita yksityiseen käyttöön. Tulosteita ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen

2 1. Vahinkojen korvaamistavat: Vakuutus: vapaaehtoinen pakollinen vahinkovakuutus vastuuvakuutus Sosiaalivakuutus sairausvakuutusjärjestelmä eläkejärjestelmät subventoidut hoitopalvelut Vahingonkorvaus vahingonkorvauslain mukainen erityislakiin perustuva sopimusperusteinen vastuu Vahingonkorvausoikeuden sijasta puhutaan toisinaan korvausoikeudesta tarkoittaen tällä erilaisten korvausjärjestelmien kokonaisuutta 2

3 2. Vahingonkorvausoikeuden päälohkot Vahingonkorvauslaki yleislaki sopimuksenulkoisissa suhteissa Erityislainsäädäntö tuotevastuulaki ympäristövahinkolaki potilasvahinkolaki liikennevakuutuslaki rikosvahinkolaki raideliikennevastuulaki erityisnormeja lukuisissa muissa laeissa Osa erityislainsäädännöstä koskee vakuutusperusteisia korvausjärjestelmiä Sopimuksenulkoista vastuuta koskevat säädetyn lain ulkopuoliset normit Etenkin ankaran vastuun kehitys oikeuskäytännössä Myös esim. syy-yhteysopit VahL:n ulkopuolella Sopimusperusteinen vastuu Vastuu sopimusvelvoitteiden laiminlyönnistä Varallisuusvahinkojen korvaaminen painottuu Erityissäännöksiä kauppalaissa, kuluttajansuojalaissa, huoneenvuokralainsäädännössä, asuntokauppalaissa, maakaaressa, kuljetusoikeudellisessa lainsäädännössä ym.. Lailla sääntelemättömien sopimustyyppien kohdalla soveltuvat yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet 3

4 3. Sopimuksenulkoisen vastuun ja sopimusperusteisen vastuun pääasialliset erot Sopimuksenulkoinen (eli deliktuaalinen eli ulkokontrahdillinen) vastuu koskee tyypillisimmin henkilöja esinevahinkojen korvaamista toisilleen ennestään vieraiden (ilman erityistä yhteistoimintaa olevien) suhteessa Sopimusperusteinen vastuu taas turvaa sopimuksella perustettuja taloudellisia odotuksia ja tarjoaa hyvityksen sopimusvelvoitteen jäätyä täyttämättä; varallisuusvahingot etualalla Vastuumuotoja koskevissa yleisissä periaatteissa eroja: a) Tuottamusta koskeva todistustaakka yleensä käännetty sopimusvastuussa (ns. ekskulpaatiovastuu) b) Varallisuusvahinkojen korvaaminen sopimuksenulkoisessa vastuussa VahL 5:1 :n rajoittamaa; sopimusvastuussa vahinkolaji korvauskelpoinen ilman erityisedellytyksiä c) Sopimusoikeudellinen vastuu täytäntöönpanoapulaisista laajempaa kuin VahL:n mukainen isännänvastuu; sopimusvelallinen vastaa käyttämiensä itsenäisten yrittäjien virheistä, sopimuksenulkoisissa suhteessa isännänvastuu käsittää vain työntekijään rinnastuvat pienyrittäjät d) Korvausvelvollisuuden vanhentuminen alkaa VahL:n mukaan vahingon tapahtumisesta, kun sopimussuhteissa alkuajankohtana on sopimuksen päättämishetki e) Työntekijä ei VahL:n mukaisessa vastuussa työnantajan sopimuskumppanille, kun virhe työnantajan sopimusvelvoitteiden täyttämisessä f) Korvattavien vahinkojen rajoittamisperiaatteissa eräitä eroja; esim. ennakoitavuuden arviointi ja kohtuusperusteinen sovittelu g) Kansainvälisyksityisoikeudelliset lainvalintasäännöt erilaiset: sopimussuhteissa painottuu luontoissuoritusvelallisen kotipaikan laki, kun deliktivastuussa lähtökohtana on vahingon aiheutumispaikan laki Esimerkkejä vastuumuodoille tyypillisistä tapauksista Sopimuksenulkoinen vastuu: KKO:1998:146 Vahingonkorvaus Tienpitäjän vastuu Yleinen tie oli tiemestaripiirien kunnossapitorajalla hiekoituksen päättyessä muuttunut äkillisesti autoilijoille ennaltaarvaamattomasti erittäin liukkaaksi. Tielaitokselle olisi ollut mahdollista toimenpiteillään estää tien käyttäjien kannalta yllättävän vaaratilanteen syntyminen. Tielaitoksen katsottiin sen vuoksi laiminlyöneen pitää tie yleisistä teistä annetun lain 11 :n mukaisessa ajoneuvoliikennettä tyydyttävässä kunnossa. Valtio velvoitettiin korvaamaan ajoneuvojen tieltä suistumisesta aiheutuneet vahingot.. Ään 4

5 KKO:1994:62 Vahingonkorvaus Korvattava vahinko: kipu ja särky Teon julmuudella ja raakuudella katsottiin pahoinpitelyrikoksessa olevan merkitystä kivusta ja särystä tuomittavan korvauksen määrää arvioitaessa. Ään. Sopimusperusteinen vastuu: KKO:1997:199 Vahingonkorvaus Sopimussuhteeseen perustuva vastuu Syy-yhteys Toimeksianto A menetti kansainvälisessä keilailukilpailussa voittamansa poikkeuksellisen arvokkaat palkinnot keilapallon osoittauduttua sääntöjen vastaiseksi. Pallon oli A:n toimeksiannosta porannut B, joka oli alan ammattilainen. A:n korvauskanne hylättiin osaksi sen vuoksi, ettei vahingon suuruus ollut ennalta arvattavissa, ja osaksi A:n oman myötävaikutuksen johdosta, joka oli ilmennyt siten, ettei hän ollut tarkistuttanut pallon sääntöjen mukaisuutta. Ään. KKO:1998:57 Vahingonkorvaus Sopimussuhteeseen perustuva vastuu Kiinteistönvälittäjä Pankki Osakeyhtiö B myi A:lle asunto-osakkeensa, jotka olivat pankissa vakuutena yhtiön velasta. Kauppaa tehtäessä kaupan osapuolten ja kiinteistönvälittäjän edustajan lisäksi läsnä ollut pankin edustaja ilmoitti A:lle B:n pankkitilin tarkoituksin, että osakkeet vapautuvat A:lle tämän maksaessa loppukauppahinnan tuolle tilille. Myöhemmin B:n edustaja erehdytti A:n maksamaan loppukauppahintaa edustajan omalle tilille ja käytti varat muuhun kuin B:n velan maksuun. Kysymys siitä, olivatko kiinteistönvälittäjä ja pankki vastuussa A:lle näin aiheutuneesta vahingosta. Vastuumuotojen raja-alue: KKO:1998:88 Vahingonkorvaus Ankara vastuu Selluloosatehtaalla rakennustyössä työskennellyt työntekijä oli vuosina työssään altistunut asbestille, jonka seurauksena hänessä oli vuonna 1991 todettu asbestista johtuva sairaus. Työnantaja ei ollut tuottamuksesta riippumatta vastuussa työntekijälle aiheutuneesta vahingosta. KKO:1999:48 Urakkasopimus Vahingonkorvaus Korvattava vahinko Asunto-osakeyhtiö oli urakkatarjouspyynnössään sitoutunut noudattamaan rakennusalan urakkakilpailun periaatteita (RT ). Se oli noita periaatteita rikkoen urakkatarjousten avaamisen jälkeen ryhtynyt neuvottelemaan tarjouksen tekijöiden kanssa urakkahinnoista ja hyväksynyt sen jälkeen muun kuin alun perin edullisimman tarjouksen tehneen rakennusliikkeen uuden halvemman tarjouksen. Rakennuttaja velvoitettiin korvaamaan alunperin edullisimman tarjouksen tehneelle rakennusliikkeelle urakan menettämisestä aiheutunut vahinko, jota arvioitaessa pidettiin lähtökohtana niin sanottua positiivista sopimusetua. Ään. VahL ei koske sopimukseen perustuvaa vastuuta; joissakin tapauksissa lakia on kuitenkin sovellettu analogisesti (esimerkiksi kärsimyksen korvaamisperusteet sopimussuhteissa) VahL ei myöskään koske muussa laissa säänneltyä vastuuta, joten deliktuaalinen erityislaki sivuuttaa sen; tavallista on kuitenkin, että erityislaissa viitataan joiltakin osin VahL:iin (esim. henkilöja esinevahinkokorvauksen sisällön osalta) 5

6 4. Tuottamus Käsitteistö: tuottamus = tahallisuus + huolimattomuus toisaalta tuottamuksesta puhutaan myös huolimattomuuden synonyyminä Tuottamuksen asteet: tahallisuus (dolus determinatus, dolus directus, dolus eventualis) lievä, tavallinen, törkeä huolimattomuus ellei toisin säädetty, mikä tahansa tuottamuksen asteista saa aikaan tuottamusperusteisen vastuun eräissä tapauksissa tuottamusasteen tunnistaminen kuitenkin tarpeen (- työntekijä ei vastaa lievästä huolimattomuudesta - tahalliseen vahinkoon perustuvan vastuun sovittelu edellyttää erityisiä syitä - vakuutusoikeudessa paljon erityismerkityksiä) Normiperusteinen tuottamusarviointi lainsäädännössä, viranomaisohjeessa, järjestyssäännössä, alan tai ammattikunnan tapaohjeissa, yrityksen sisäisessä normistossa tms. lähteessä asetetun toimintavelvollisuuden rikkominen poikkeamiseen liittyy yleensä presumtiivinen tuottamus; toisaalta normin mukainen käyttäytyminen on defenssiperuste tuottamusväitettä vastaan (esim. asbestitapaus KKO 1998:87) merkitystä myös vastaavissa tilanteissa vallitsevilla käyttäytymistavoilla (bonus pater familias) Riskiperusteinen arviointitapa valitun toimintatavan taloudellisia vaikutuksia verrataan vaihtoehtoiseen menettelyyn (esim. pidemmälle meneviin turvallisuustoimenpiteisiin, riskialttiista toiminnasta pidättymiseen tms.) amerikkalainen ratkaisu United States v. Carroll Towing Co. (1947), jossa verrattiin: a) odotettavissa olevan vahingon suuruutta ja aiheutumistodennäköisyyttä, ja b) vahingon välttämiseksi vaadittavien kustannusten suuruutta KKO 1989:129: ravikilpailun järjestäjältä edellytettiin varavalaistusjärjestelmää, kun tämän turvatoimen kustannukset eivät olleet kohtuuttomia järjestäjille kertyvään tuottoon nähden mahdollista myös vertailla vahingonaiheuttajan ja vahingonkärsijän keinoja välttää vahinko (ja niiden kustannuksia) Normiperusteinen tuottamusarviointi ensisijainen silloin, kun tällainen lakimääräinen normi voidaan löytää; avoimessa argumentaatiotilanteessa riskiperusteinen lähestymistapa käyttökelpoinen 6

7 Tuottamuksen toteaminen edellyttää yleensä sitä, että vahingonaiheuttajalla on ollut tekohetken näkökulmasta mahdollinen toisintoimimismahdollisuus, joka olisi tuon ajankohdan tietojen mukaan johtanut parempaan tulokseen (esim. KKO 1999:105) Tuottamusarvioinnin objektiivisuus/subjektiivisuus (kysymys siitä, koskeeko kaikkia sama arviointistandardi vai otetaanko yksilölliset ominaisuudet huomioon) pääsääntönä objektiivinen arviointi, ts. yksilöllisiin heikkouksiin ei voi vedota moitetta lieventävästi poikkeuksena alaikäisten (VahL 2:2) ja mieleltään häiriintyneiden (VahL 2:3) vastuu, jossa vaatimustaso tätä ryhmää varten mitoitettu itse aiheutettu arviointikyvyn heikentyminen ei tuota etua (VahL 2:3) normaalia ankarampi vaatimustaso asiantuntijapalvelujen tarjoajilla ja mm. yleisötilojen sekä teiden ja katualueiden ylläpitäjillä Anonyymi tuottamus riittää vastuuseen silloin, kun aiheuttajana organisaatio; aiheuttajaa ei tarvitse yksilöidä Laiminlyönti voi perustaa vastuun, jos aiheuttajalla on ollut erityinen velvollisuus toimia toisen eduksi Oikeuttamisperusteet voivat estää vastuun: hätävarjelu, pakkotila, virkavelvollisuuden mukainen toiminta 7

8 5. Alaikäisen ja mieleltään häiriintyneen vastuu Näiden ryhmien vastuu pääsääntöisesti kohtuulliseen korvaukseen rajoittuvaa, ei täyden korvauksen periaatteen mukaista; täysi korvaus ei kuitenkaan poissuljettu Kompensaatiovaikutus näissä tapauksissa alhainen, ja korvausvastuulla paljolti preventiivisiä ja yhteiskuntamoraalia ylläpitäviä tehtäviä VahL 2:2: alle 18-vuotiaan korvausvastuun mitoittamisessa otetaan huomioon a) ikä ja kehitystaso, b) vahingon aiheuttajan ja kärsijän varallisuusolot, c) muut olosuhteet VahL 2:3: mielisairaan ja vajaamielisen vastuussa taas a) henkilön tila, b) teon laatu, c) vahingon aiheuttajan ja kärsijän varallisuusolot, d) muut olosuhteet Alaikäisen korvausvastuulla ei kiinteää alaikärajaa; esim. 7-vuotiaita velvoitettu korvaukseen (KKO 1984 II 93; markan vahingosta mk) 15-vuotta täyttäneiden rikosperusteinen korvausvastuu usein täysimääräistä (KKO 1983 II 26, 1991:73); Ruotsissa mietitty yhteiskuntaan sopeuttamisnäkökohtien merkitystä Nuorempien vastuu yleensä soviteltua hyvinkin moitittavissa teoissa (KKO 1996:117, 13- vuotiaan tahallisesti aiheuttama tulipalo) Vanhemmat korvausvastuussa vain oman tuottamuksensa perusteella Valvontatuottamus (KKO 1983 II 41: vanhemmat eivät valvoneet, että 7-vuotias ei pääse yksin heittämään tikkaa; 1981 II 124: vanhemmat laiminlyöneet puuttua 16-vuotiaan pienoiskiväärin käyttöön) Kasvatustuottamus (KKO 1981 II 170: 9-vuotiaan isä oli sanonut pojalleen, että tämä saa heti lyödä takaisin, jos joku tarttuu kiinni) Psyykkisesti häiriintyneen kohdalla ymmärryskyvyn taso keskeinen lähtökohta Vakuutustapauksessa KKO 1995:125 tulipalon aiheuttaneen kehitysvammaisen katsottiin menetelleen törkeän huolimattomasti. Aiheuttajan älyllisen toimintatason katsottiin vastaavan 6-7 -vuotiasta. Mielisairauden, kehitysvammaisuuden tms. syyn vuoksi laitokseen sijoitetun aiheuttama esinevahinko korvataan RikosvahinkoL:n perusteella valtion varoista 8

9 6. Työntekijän vastuu Taustanäkökohtia: teknistymisen mukanaan tuomat usein taloudelliselta arvoltaan suuret riskit, työnantajan vakuuttamismahdollisuudet, työnantajan direktio-oikeus ja siitä seuraava työntekijän rajoitettu mahdollisuus valita tehtäviään, yksityishenkilöiden keskimäärin heikko kantokyky VahL 4 luvun mukaiset säännöt: Koskevat ulkopuoliset vahingonkärsijän vaatimusta ja työnantajan korvausvaatimusta (joka joko a) seurausta työnantajan kärsimästä välittömästä vahingosta tai b) regressivaatimus) Tuottamusasteen merkitys: lievä huolimattomuus ei vastuuta; tahallisuus täysi korvaus, ellei erityistä syytä alentaa Tavallinen ja törkeä huolimattomuus VahL 4:1.1 :n mukainen kohtuulliseen määrään rajoitettu vastuu; arviointiperusteina a) vahingon suuruus, b) teon laatu, c) vahingon aiheuttajan asema, d) vahingon kärsineen tarve, e) muut olosuhteet Sääntely muistuttaa alaikäisten ja psyykkisesti häiriintyneiden vastuuta; erona kuitenkin huomattava, että työntekijään sovellettava tuottamusarvioinnin mittapuu on korkeampi, ja voi erityisasiantuntijan kohdalla olla sangen vaativakin Ns. kanavointisääntö: työntekijän vastuu toissijaista työnantajan vastuuseen nähden, ja korvaus voidaan periä vain siltä osin kuin korvausta ei voida saada työnantajalta; vastuu realisoituu siten: Ns. kanavointisääntö: työntekijän vastuu toissijaista työnantajan vastuuseen nähden, ja korvaus voidaan periä vain siltä osin kuin korvausta ei voida saada työnantajalta; vastuu realisoituu siten: Työnantajan ollessa maksukyvytön Työnantajan lopetettua toimintansa Kun työntekijä tuomitaan korvausvelvolliseksi, tuomioon otetaan lausuma siitä, että korvausvastuu voidaan panna täytäntöön vain em. edellytyksin; tuomio voidaan siten antaa, vaikka työnantaja olisikin vastuukykyinen, mutta täytäntöönpano ei tule kysymykseen Kanavoinnin mukainen vastuun toissijaisuus ei päde, jos työntekijä on aiheuttanut vahingon tahallaan; korvaus voidaan tällöin saada suoraan työntekijältä Käytännössä ei yleensä ole tarvetta ajaa kannetta työntekijää vastaan kompensaation saamiseksi, ja vahingonkärsijä voi vapaasti jättää työntekijän kanteen ulkopuolelle Joskus prosessitaktiset syyt voivat vaikuttaa: työntekijä on esteellinen todistajaksi, jos hänet on haastettu vastaajaksi Työsopimuksessa ei voida pätevästi sopia, että työntekijän vastuu olisi ankarampi kuin VahL 4 luvun mukainen (VahL 7:1) 9

10 Työsopimuksessa ei voida etukäteen pätevästi sopia, että työntekijän vastuu olisi ankarampi kuin VahL 4 luvun mukainen (VahL 7:1) Tämä ei estä sopimasta jo aiheutuneen vahingon korvaamisesta, eikä tällaisen korvaussopimuksen mukaisen tuloksen tarvitse välttämättä vastata sitä, mitä VahL 4:1 :stä olisi seurannut Korvaussopimus kuitenkin soviteltavissa, mikäli vastuu on kohtuuton ja muut olosuhteet puoltavat sovittelua Prosessioikeudellinen erityispiirre VahL 7:5 :ssä: työntekijän tai työnantajan vastuuta koskevassa jutussa varattava sille VahL 3 tai 4 luvun mukaan vastuussa olevalle, jota ei ole haastettu vastaajaksi, tilaisuus tulla kuulluksi Edellä esitetyt työntekijän vastuuperiaatteet koskevat myös: virkamiehiä, asevelvollisia (eräin poikkeuksin) oppi-, hoitotai rangaistuslaitoksissa työtä suorittavia Työntekijän vastuu työnantajan sopimuskumppania kohtaan määräytyy eri tavoin kuin VahL:n mukaan: KKO:n täysistuntoratkaisut 1992:165 ja 1992:166: Lakimies ei ollut korvausvastuussa lahjansaajalle myöskään vahingonkorvauslain nojalla, koska hänen virheensä oli tapahtunut vain pankin sopimusvelvoitteen täyttämisessä. Sulkeutuuko VahL:n mukainen vastuu kategorisesti pois? Voiko törkeä huolimattomuus tai tahallisuus tai työntekijän korkea asema vaikuttaa? Onko vastuu mahdollista perustaa muuhun normistoon kuin VahL:iin? Jos vahinko aiheutuu työnantajan sopimuskumppanille, mutta muuten kuin työnantajan sopimusvelvoitteita täytettäessä, prejudikaatit eivät näytä soveltuvan 10

11 7. Työnantajan isännänvastuu Työnantaja vastaa ulkopuolista kohtaan vahingosta, jonka työntekijä aiheuttaa tuottamuksella työssään (VahL 3:1) Isännänvastuun perusteluja: vahingonkärsijän suojaaminen, työntekijän työstä seuraavan hyödyn koituminen työnantajalle, työnantajalla oleva työn järjestely-, valvontaym. mahdollisuus, työnantajan vakuutusmahdollisuus Työssä -tunnusmerkin tulkinta suhteellisen laajaa, käsittää työaikana aiheutetut vahingot, joiden kohdalla työntekijän toiminta ei olennaisesti poikennut työnkuvasta Isännänvastuu käsittää tahallisiakin vahinkoja, jos näiden riski ko. työlle tyypillinen Ulkopuolelle jäävät teot, jotka selvästi työhön liittymättömiä (esim. asiakkaan pahoinpitely) Edellytyksenä työntekijän tuottamus, mutta työnantajan tuottamusta ei vaadita (ts. tässä merkityksessä vastuu on ankaraa) Työntekijän lisäksi isännänvastuu käsittää sellaisen itsenäisen yrittäjän aiheuttaman vahingon, joka on rinnastettavissa työntekijään Rinnastuksen olemassaoloa arvioitaessa otetaan huomioon toimeksiantosuhteen pysyvyys, työn laatu ja muut olosuhteet -KKO 1992:142: rinnastus koski itsenäistä kaivinkoneyrittäjää, jolla ei ollut palkattuja apulaisia ja joka oli suorittanut työtään toimeksiantajan suunnitelmien ja ohjeiden mukaisesti työsuhteeseen rinnastuvalla tavalla Anonyymi tuottamus riittää: vahingon aiheuttanutta työntekijää ei tarvitse yksilöidä Työnantaja voi vastata myös oman tuottamuksensa perusteella, jos esimerkiksi opastanut tai valvonut työntekijöitään puutteellisesti, tämä omaan tuottamukseen perustuva vastuu voi koskea myös isännänvastuun ulkopuolella olevan itsenäisen yrittäjän aiheuttamaa vahinkoa. Orgaanin (osakeyhtiössä toimitusjohtajan ja hallituksen) tuottamus luetaan yhteisön omaksi tuottamukseksi Työnantajan vastuun sovittelua koskee VahL 3:6, korvausvelvollisuuden ilmeinen kohtuuttomuus, vrt. VahL 2:1.2 (ovatko säännökset järkevässä suhteessa toisiinsa) 11

12 8. Julkisyhteisön vastuu Tuottamusvastuuta, joka VahL:ssa erityissääntelyn kohteena Julkisyhteisön vastuu voi syntyä: Julkisen vallan käytöstä, jota VahL:n erityispiirteet (ja seuraava esitys) koskevat Muusta tosiasiallisesta tai yksityisoikeudellisesta toiminnasta, jonka osalta vastuu ei poikkea VahL:n yleisperiaatteiden mukaisesta Julkisen vallan käyttöä koskevat vastuusäännöt soveltuvat myös sellaisiin eijulkisyhteisöihin, joille on uskottu julkisen vallan käyttötehtäviä, esimerkiksi Helsingin yliopisto, asianajajaliitto, keskuskauppakamari ym. Standardisäännös (VahL 3:2.2): korvausvelvollisuus syntyy vain, milloin toimen tai tehtävän suorittamiselle sen laatu ja tarkoitus huomioon ottaen kohtuudella asetettavia vaatimuksia ei ole noudatettu Merkitys hieman kiistanalainen Viittaa lievennettyyn tuottamusarviointiin Joskus yhdistetty myös ns. normin suojatarkoitukseen Poistamista ehdotettu kaavaillun VahL:n uudistamisen yhteydessä VahL 3:4 :ssä muutoksenhakuvaatimus: jos valtion tai kunnan viranomaisen virheellisen menettelyn vuoksi vahinkoa kärsinyt on jättänyt pätevättä syyttä hakematta muutosta, ei ole oikeutta korvaukseen vahingosta siltä osin kuin se olisi voitu välttää muutoksenhaulla Mikä on pätevä syy? Asiantuntemuksen tai varojen puute? Ylimääräisten muutoksenhakukeinojen asema? Eräissä tapauksissa vahingonkorvauskanteen tutkimisen edellytyksenä on se, että viranomaisen päätös on kumottu tai virheen tehnyt on todettu syylliseksi virkarikokseen. Sääntö koskee: Valtioneuvoston, ministeriön päätöstä Tuomioistuimen, tuomarin päätöstä Erityinen julkisyhteisön koskeva vastuusäännös luotsauksesta: VahL 3:7 :n mukaan valtio ja kunta eivät vastaa luotsauksessa aiheutetusta vahingosta Riski hoidettava alus- tai kuljetusvakuutuksella 12

13 9. Ankara vastuu Ankara vastuu voidaan nähdä toimintaperusteiseksi vastuuksi, kun taas tuottamusvastuu on tekoperusteista Ankaran vastuun vallitessa ei tarvitse ottaa kantaa minkään teon hyväksyttävyyteen, vaan lähinnä arvioida sitä, onko vahingolla ja ankaran vastuun perustavalla toiminnalla riittävä yhteys Perusteina ankaran vastuun langettamiselle esitetty muun muassa seuraavia näkökohtia: Vahinkokustannusten internointi osaksi (elinkeino)toiminnan kustannuksia ja niiden ohjaaminen hintamekanismin kautta suoritteiden hintoihin Toiminnalla tavoiteltavan taloudellisen edun ja toimintaan liittyvien vahinkokustannusten ohjaaminen saman tahon kannettavaksi Toiminnanharjoittajan vakuutusmahdollisuudet Vahingonkärsijän suojantarve Oletus siitä, että vahingot olisivat useissa tapauksissa loppujen lopuksi kuitenkin tuottamuksella aiheutettuja, jolloin ankara vastuu yksinkertaistaa selvittelyä Lakiin perustuvia tuottamuksesta riippumattoman vastuun tilanteita: Tuotevastuu (kuluttajia kohtaan) Ympäristövahingot (tehosteena toissijainen vakuutusjärjestelmä Potilasvahingot (vakuutusjärjestelmä) Liikennevahingot (vakuutusjärjestelmä) Raideliikennevahingot Ydinvastuu Aluksen omistajan vastuu öljyvahingosta Ilma-aluksen haltijan vastuu omaisuudesta henkilölle tai omaisuudelle, jota ei kuljeteta ko. ilma-aluksessa Ammattimainen perintätoiminnan harjoittaminen Henkilö-, kiinteistö-, arvo-osuusrekisterin pitäminen Vastuu syyttömästi vangitulle tai tuomitulle Vastuu sähköturvallisuuslain mukaisesta sähkövahingosta OK:n mukainen turvaamistoimeenpiteen hakijan vastuu Julkisiin hankintoihin perustuva hankkijan vastuu Naapuruussuhdelain eräät säännökset 13

14 Oikeuskäytännössä omaksuttu ankara vastuu Ns. erityisvaaralliset toimintamuodot: räjäytystyö (KKO 1957 II 10, 1963 II 93), autokilpailujen järjestäminen (1972 II 97), kovapanosammuntojen järjestäminen (1982 II 94) Työnantajan koneiden tai laitteiden puutteellisuuksista työntekijöille aiheutuneissa vahingoissa (KKO 1990:55, 1991:156) Valtiolla rokotuksen aiheuttamasta henkilövahingosta, kun valtio oli järjestänyt erityisen rokotuskampanjan (KKO 1995:53) Arvioitaessa mahdollisuutta asettaa tuottamuksesta riippumaton vastuu ilman nimenomaista lainsäännöstä huomiota kiinnitetty muun muassa seuraaviin seikkoihin: Toimintaan liittyy normaalista poikkeava vahinkoriski Tilanteen samankaltaisuus niiden toimintamuotojen kanssa, joita koskeva ankara vastuu perustuu säädettyyn lakiin Osapuolten mahdollisuudet vaikuttaa vahinkoriskiin Toiminnasta koituvan hyödyn jakaantuminen Muiden, osittaisen korvauksen tarjoavien korvausjärjestelmien olemassaolo (KKO 1998:88, asbestitapaus) KKO 1997:48 "Turvetuotantoa ei voida sinänsä pitää vaarallisena toimintana. Turpeen nostamiseen on kuitenkin selvitetty liittyvän ilmeinen tulipalon vaara, joka ei aina ole vältettävissä tavanomaisella huolellisuudella. Tulipalon syttymisestä ja sen leviämisestä saattaa aiheutua huomattavia vahinkoja ulkopuolisille, joiden mahdollisuudet estää vahinkojen syntyminen ja suojautua vahingoilta ovat rajoitetut verrattuna toiminnan harjoittajan mahdollisuuksiin toimia vahinkoriskien ja -seurausten minimoimiseksi. Näin ollen on perusteltua, että turpeennoston harjoittaja, joka toiminnallaan tavoittelee taloudellista hyötyä, myös kantaa riskin siitä johtuneista väistämättömistä vahingoista tuottamuksesta riippumatta. Tätä kannanottoa puoltavat lisäksi yhtäläisyydet, jotka vallitsevat tämän tilanteen ja äsken mainituissa laeissa ankaran vastuun alaisiksi säädettyjen tilanteiden kesken. KKO 1995:53: "Tuottamuksesta riippumattoman vahingonkorvausvastuun on kirjoitetun lain ulkopuolella katsottu voivan tulla kysymykseen vain rajoitetusti. Johanna Halonen on saanut rokotuksen massarokotusohjelman yhteydessä. Kysymyksessä ei ollut ainoastaan rokotettavien itsensä suojaaminen tautia vastaan vaan terveysviranomaisten pelkäämän polioepidemian torjuminen joukkomittaisella rokottamisella, johon koko väestöä oli voimakkaasti kehotettu osallistumaan. Kysymys oli siten myös rokotettaville asetetusta vastuusta muiden terveydestä. Massarokotuksen yhteydessä ei ole mahdollista yksilöllisesti tutkia jokaista rokotettavaa ja häneen mahdollisesti liittyviä riskitekijöitä. Myöskään rokotettavalla itsellään tai hänestä vastaavilla henkilöillä ei ole mahdollisuutta osaltaan perusteellisesti harkita riskejä. Tällaisessa tilanteessa rokotuksen toimeenpanijan tulee kantaa vastuu rokotuksen aiheuttamista yllättävistä vahingoista, joita enempää rokotuksen toimeenpanijat kuin rokotettavat itse eivät ole pystyneet ennakoimaan." Ankaran vastuun tapauksissa vastuun syntyminen ei edellytä kenenkään tuottamusta, eikä tuottamuksen puuttuminen kelpaa vastuun estäväksi defenssiksi 14

15 Vastuu voi sen sijaan estyä (tai supistua täyden korvauksen mukaisesta), jos: Vahingon on aiheuttanut ankarassa vastuussa olevan kannalta ylivoimainen tapahtuma, esim. luonnonilmiö tms. (ks. raideliikennevastuulaki, ydinvastuulaki); ylivoimaisen esteen asema defenssinä ei kuitenkaan ole selvä siltä osin kuin asiasta ei ole nimenomaista säännöstä Vahingonkärsijän myötävaikutus on ollut osasyynä vahinkoon tai lisännyt sen suuruutta; eräiltä osin myötävaikutus on säädetty korvausta supistavaksi vain silloin, kun se ilmentää törkeää huolimattomuutta (potilas-, raideliikenneja ydinvahingot; vrt. sähköturvallisuuslaki: muu kuin lievä huolimattomuus) Joissakin tapauksissa voidaan myös vedota siihen, että kyseisen vahingon riskiä ei kyetty ennakoimaan parhaankaan tieteellisen tiedon perusteella (ns. kehittelyvahinkotilanne); tältä osin erilaisia ratkaisulinjoja niin kansainvälisesti (tuotevastuu) kuin kansallisestikin (vrt. tuotevastuu/asbestin käyttöön liittyvä vastuu) KKO 1998:88: "Kysymys on siitä, onko työnantajan, joka elinkeinotoiminnassaan on käyttänyt tällaista jälkikäteen erittäin vaaralliseksi osoittautunutta rakennusja eristysainetta, kannettava vastuu tästä johtuneista vahingoista, jotka eivät ole olleet enempää työnantajan kuin työntekijänkään ennalta arvattavissa. Hovioikeuden mainitsemista syistä riskin sälyttäminen tällaisessa tilanteessa työnantajalle, jota useimmiten voidaan pitää työsuhteessa vahvempana osapuolena, voisi tuntua luontevalta. Tällaisen yleisen periaatteen omaksuminen ilman kirjoitetun lain tukea saattaisi kuitenkin johtaa työnantajan kannalta arvaamattomiin ja kohtuuttomiinkin seurauksiin. Työntekijän osalta kohtuuttomuutta taas on omiaan vähentämään se, että työntekijät on vakuutettu työtapaturmien ja ammattitautien varalta ja pääosa vahingoista tulee sitä kautta korvatuksi. Näin ollen myöhemmin tapahtunut tiedon lisääntyminen asbestin todellisesta vaarallisuudesta ei voi johtaa siihen, että asbestia käyttäneelle työnantajalle jälkikäteen asetettaisiin tuottamuksesta riippumaton vastuu asbestin aiheuttamista vahingoista. Yhtiö ei ole siten vastuussa Tyvelän sairaudesta aiheutuneista vahingoista myöskään ankaran vastuun perusteella." Ankaraan vastuuseen saattaa liittyä normaalia alhaisempi syy-yhteysvaatimus 15

16 10. Syy-yhteysvaatimus Aiheuttaminen puuttumista odotettavissa oleviin tapahtumakulkuihin (joko status quon häiritsemistä tai odotettavissa olevan kehityksen estämistä) Aiheutumistilanteita voidaan selittää eri tavoin riippuen syy-yhteysarvioinnin tarkoituksesta Samaa tapahtumaa voidaan kuvata sanomalla: Luunmurtuma aiheutti työkyvyttömyyden Kuljettajan iskeytyminen kojelautaa vasten aiheutti luunmurtuman Kuljettajan ajovirhe aiheutti tieltä suistumisen Ajovirheen aiheutti kuljettajan väsymys Vahingon aiheutuminen voi edellyttää useiden olosuhteiden olemassaoloa; nämä voivat olla inhimillisiä tekoja tai näistä riippumattomia taustaolosuhteita Välttämätön syy (conditio sine qua non, "but for"): X on seuraus Y:n välttämätön edellytys, jos X:n poistaminen edeltävästä tapahtumakulusta johtaisi seuraus Y:n poistumiseen Tekijän poistaminen tapahtumakulusta merkitsee, että sen tilalle oletetaan norminmukainen tai muu normaali tapahtumakulku Auttaa sulkemaan pois eräitä ei-aiheuttamistekijöitä, mutta ei kykene sellaisenaan tarjoamaan kaikissa tilanteissa päteviä juridisia ratkaisuja Jos esimerkiksi kaksi teollisuuslaitosta laskee päästöjä samaan vesistöön niin, että kummankin päästöt yksin riittäisivät pilaamaan vesistön, em. arviointitavan mukaan kumpikaan ei olisi välttämätön syy (seuraus syntyisi, vaikka toisen teko jäisi pois) Osa välttämättömistä syistä juridisesti irrelevantteja: esim. palovahingon välttämätön edellytys on palamisen edellyttämä hapen käsilläolo Riittävä syy: X on Y:n riittävä syy, jos X:n käsilläolo on yksinään ollut riittävä aiheuttamaan Y:n (tietty luonnonolojen normaalitila oletettuna taustana) Päästöesimerkissä kummankin teollisuuslaitoksen päästöt ovat yksinään riittävä syy vahinkoon Paloesimerkissä hapen käsilläolo ei riittävä syy NESS-kausaliteetti (necessary element of a sufficient set): X on Y:n syy, jos ja vain jos X on välttämätön osa Y:tä edeltävää seikastoa, joka on ollut riittävä Y:n aikaansaamiseksi Ajallisesti peräkkäisten aiheuttamisprosessien ongelma: A joutuu B.n syystä työkyvyttömäksi, myöhemmin C aiheuttaa A:lle vahingon, joka olisi saanut aikaan saman seurauksen 16

17 Syy-yhteyttä koskeva näyttövaatimus Ongelmallinen biologis-kemiallisten aiheutumisprosessien yhteydessä, esim. altistussairaudet Luonnontieteellinen ja oikeudellinen käsitys syy-yhteysnäytöstä eri asioita: juridiikassa näyttövaatimusta ei tarvitse asettaa yhtä korkealla kuin esim. lääketieteessä Yleisen tason syy-yhteys ja yksilöllinen syy-yhteys eri asioita Varma/hyvin todennäköinen/todennäköinen/mahdollinen/ei-poissuljettu aiheutumissuhde Alennettu näyttövaatimus esim. ammattitautilaissa, työtapaturmalaissa, potilasvahinkolaissa, ympäristövahinkolaissa Näyttövaatimus voidaan säännellä joko todennäköisyysasteeseen tai todistustaakan jakoon puuttumalla Yleiset todistustaakan jakoperiaatteet huomionarvoisia: näyttömahdollisuudet, alkuperäistodennäköisyys, aineellisen oikeuden tavoitteiden toteuttaminen Adekvaattisuus/ennakoitavuusrajoitus: kaikkia vastuuperusteeseen nähden syy-yhteydessä olevia vahinkoja ei korvata; yleensä rajanvetokriteerinä käytetään sitä, onko vahingon mahdollisuus ja suuruus ollut aiheuttajan ennalta arvattavissa tekotai toimintahetkellä Keino suojata toimijoita kohtuuttomilta vastuuriskeiltä Tuottamuksen korkea-asteisuus saattaa laajentaa vastuun ulottuvuutta Vahingon ennakoitavuus voi perustua riskin yleiseen tunnettavuuteen tai korvausvelvollisella vahingonkärsijän olosuhteista oleviin erityistietoihin Ennakoitavuusvaatimus tunnetaan myös sopimussuhteissa; erona se, että sopimuspuolten välinen yhteistoiminta helposti johtaa laajempaan riski-informaation välittymiseen kuin deliktisuhde, Ennakoitavuusarviointi voidaan kohdistaa sekä vahinkotapahtuman että vahingon määrän ennakoitavuuteen; kumman tahansa puutteellinen ennakoitavuus kaventaa vastuuta Esimerkkejä: KKO 1997:3: Asunto-osakeyhtiön oli viivytellyt kannanottoa siihen, edellyttikö tietty huoneistossa tehtävä työ yhtiön suostumusta. Tämä johti osakkaan tekemän esisopimuksen raukeamiseen. Yhtiölle ei kuitenkaan syntynyt korvausvastuuta kauppahinnan saamatta jäämisestä, koska se ei ollut ollut tietoinen esisopimuksesta. KKO 1996:47: A oli tuomittu avunannosta ajoneuvon luvattomaan käyttöönottoon, kun hän oli kuljettanut varkaat autoliikkeen pihaan tietäen näiden tarkoituksesta. Kun auto myöhemmin vahingoittui tavalla, jota voitiin pitää luvattomalle käytölle tyypillisenä, vahinko oli ollut A:n ennalta arvattavissa 17

18 KKO 1990:163: A uhkasi asunnossa veljeään leipäveitsellä. Viereisessä huoneessa ollut B pelästyi ja hyppäsi parvekkeelta. A ei ollut korvausvelvollinen B:lle aiheutuneista vammoista, koska hän ei ollut uhannut B:tä eikä B:n pudottautuminen parvekkeelta ollut ennalta arvattavissa. Vahingonvaaran ennakoitavuus kuuluu myös tuottamuksen edellytyksiin Normin suojatarkoitus: vaikka teko olisi jonkin toimintaa sääntelevän normin vastainen, se ei perusta korvausvelvollisuutta, jos normin tarkoituksiin ei kuulu tällaisten vahinkojen välttäminen KKO 1997:49: RO oli laiminlyönyt valvoa, että perunkirjoitus toimitettiin ja perukirja annettiin oikeuteen säädetyssä ajassa. A ei ollut saanut tietoa perittävän kuolemasta ja oli siten menettänyt oikeutensa perintöön. A:n kanne valtiota vastaan hylättiin, kun tuomioistuimen valvontavelvollisuuden tarkoituksena ei ollut, että perillinen saisi tiedon perittävän kuolemasta Vahingon korvauskelpoisuus edellyttää, että se on ennakoitava ja loukatun normin suojatarkoituksen piirissä; käytännössä ensimmäinen rajoitustapa on yleensä tärkeämpi 18

19 11. Korvattava henkilövahinko VahL 5:2: sairaanhoitokustannukset, muut vahingon aiheuttamat kulut, tulojen tai elatuksen vähentyminen, kipu ja särky, vika ja pysyvä haitta Sairaanhoitokustannukset: Huomattava julkisen terveydenhoidon ja sairausvakuutusjärjestelmän merkitys; korvausta voi saada vain omavastuuosuudesta Miten suhtaudutaan kokeellisiin ja erityisen kalliisiin hoitomuotoihin? Millaista vaikuttavuutta edellytetään? Muut kustannukset: Esim. apuvälineiden hankinta, asunnossa tehtävät muutokset, kuntoutusmenot Sen sijaan vaatteiden tarpeettomaksi käymistä ei pidetty korvauskelpoisena (KKO 1999:90), koskee ilmeisesti myös esim. harrastusvälineitä; korvauskelpoisia siten lähinnä vain vahingon jälkeen aiheutuvat kustannukset Tulon menetys: Tilapäisen tai pysyvän työkyvyttömyyden ajalta Jos työkyvyttömyys koskee vain entistä ammattia, edellytetään mahdollisuuksien mukaan toiseen työhön kouluttautumista ja hakeutumista; korvaus tällöin siltä ajalta minkä tämä kohtuudella vie Nuorelle henkilölle korvattu myös koulutuksen viivästymisen aiheuttama ansion menetys (KKO 1997:113) Elatuksen menetys Kolmannen henkilön vahinko Edellyttääkö korvausoikeus lakisääteistä elatusvelvollisuutta vai onko se mahdollinen myös tosiasiallisen elatussuhteen perusteella Lakiteksti ja KKO:n ratkaisu 1988:5 elatusvelvollisuuden kannalla; saattaa tulla uudelleen arvioitavaksi (perheolojen muutokset)? Kipu ja särky Aineettomien vahinkojen korvaamisen perusongelmana arvioperusteiden subjektiivisuus/objektiivisuus; eri henkilöiden kokemuksen erilaisia Suomessa objektivointia suoritettu liikennevahinkolautakunnan antaman ohjetaulukon perusteella, jossa vammat tyypitellään erilaisiin haitta-asteisiin ja vahvistetaan niitä vastaavat normaalikorvaukset Liikennevahinkolautakunnan ohjeistusta käytetään perustana myös muissa kuin liikennevakuutusasioissa 19

20 Rikoksen törkeys johtaa aineettomasta vahingosta maksettavan korvauksen korottamiseen (KKO 1994:62) Korvausta kipuun ja särkyyn verrattavasta kärsimyksestä tuomittu myös mm. virustartunnan aiheuttaman ahdistuksen perusteella (KKO 1998:80) Vika ja pysyvä haitta Esim. liikuntakykyyn vaikuttava vamman jälkitila, aistien toiminnan heikentyminen, kosmeettinen haitta Määrien suhteen pätevät samankaltaiset perusteet kuin kivun ja säryn tapauksissa Hautauskulun korvaaminen VahL 5:3 kohtuulliseen määrään Ellei elatuksen menetystä synny, kuolemantapauksesta seuraava korvaus jää yleensä suhteellisen alhaiseksi (ks. kuitenkin VahL 5:4a) Kärsimyksen korvaamista säädetään VahL 5:6 :ssa; edellytyksenä vapauteen, kunniaan tai kotirauhaan kohdistunut tai muu sen kaltainen rikos Tiedotusvälineiden kautta tehdyt yksityiselämän loukkaukset (KKO 1997:80 ja 81) Herjaukset ja solvaukset Lievää väkivaltaa ja väkivallan uhkaa käyttäen tehty pakottaminen asiakirjan allekirjoittamiseen (KKO 1997:82) Pankkiryöstöön liittynyt aseella uhkaaminen (KKO 1994:27) Henkilön terveystietojen kertominen eteenpäin salassapitovelvollisuutta rikkoen (KKO 1985 II 57) Rotuun perustuva syrjintä (KKO 1981 II 33) Korvauksia myönnetty jossain määrin laajemmin kuin VahL 5:6 :n sanamuodosta voisi päätellä Lähiomaisen oikeus korvaukseen omaisen kuoleman aiheuttamasta kärsimyksestä: Ei tuomittu KKO:n käytännössä henkirikostapauksissakaan, ellei tekijän tarkoituksena ollut nimenomaan tuottaa kärsimystä omaiselle (KKO 1983 II 8) Vuonna 1999 VahL:iin lisättiin 5:4a :n säännös Säännöksen mukainen korvausoikeus surmansa saaneen vanhemmilla, lapsilla ja aviopuolisolla sekä muulla näihin rinnastettavalla erityisen läheisellä henkilöllä Edellytyksenä, että kuolema on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella ja että korvaus harkitaan kohtuulliseksi ottaen huomioon: a) henkilösuhteen läheisyys, b) teon laatu, ja c) muut olosuhteetmuuten mielipahaa, harmia tai haittaa ei yleensä korvata KKO 1978 II 43: autonomistaja ei saanut korvausta moottorin tahallisen vahingoittamisen aiheuttamasta mielipahasta Sopimussuhteissa eräät esineen käyttömahdollisuuden menettämisestä tms. syystä johtuvat haitat tulleet aikaisempaa laajemmin korvattaviksi 20

21 12. Korvattava esinevahinko VahL 5:5: esinevahinkona korvataan esineen korjauskustannukset, muut kulut, arvonalennus, tuhoutuneen tai hukatun esineen arvo, tulojen ja elatuksen vähentyminen Korvauksen määräämistapa riippuu siitä, onko esine korjattavissa vai onko se kadonnut tai käynyt korjauskelvottomaksi Jos esine korjataan, vahingonkärsijällä on vahingonrajoittamisvelvollisuus, jonka mukaan aiheettomia kustannuksia tulee välttää Jos esine tulee vahinkotapahtumaa edeltänyttä tilaa parempaan kuntoon, tästä vahingonkärsijälle koitunut hyöty vähennetään yleensä korvauksesta Ellei voida korjata, joudutaan ottamaan kantaa siihen, miten tuhoutuneen tai hukatun esineen arvo määrätään Jälleenhankinta-arvo, edelleenmyyntiarvo, käyttöarvo, päivänarvo tms.? Pääsääntönä voitaneen pitää jälleenhankinta-arvoa; ellei tällaista kyetä määrittämään esimerkiksi objektin yksilöllisyyden vuoksi, kysymykseen tulee lähinnä esineen iän, kunnon ym. seikat huomioon ottava käypä arvo KKO 1982 II 121: huoltamolta tavaraa varastaneet velvoitettiin korvaamaan jälleenhankintahinta sekä jälleenhankinnasta ja tavaroiden käsittelystä aiheutuvat kustannukset KKO 1997:208: henkilöt olivat tilanneet tv-laitteita laskua vastaan aikomattakaan maksaa niitä; heidät tuomittiin petoksesta ja korvausvastuu käsitti tilausten mukaiset kauppahinnat Lisäksi mahdollisesti korvausta välillisistä vahingoista, kuten esineen käyttömahdollisuuden estymisen aiheuttamasta tulon menetyksestä 21

22 13. Varallisuusvahinkojen asema Ns. puhdas varallisuusvahinko (VahL 5:1): taloudellinen vahinko, joka ei ole yhteydessä (samalle henkilölle aiheutuneeseen) henkilötai esinevahinkoon Sopimuksenulkoisessa vastuussa katsottu, että pelkkä tuottamusperuste voisi johtaa liialliseen vastuuseen; esimerkkejä sallitusta vahingoittamisesta: liikekilpailu, julkinen arvostelu Puhdas varallisuusvahinko korvataan VahL:n mukaan, kun vahinko on aiheutettu rangaistavaksi säädetyllä teolla; syyntakeettomuus tai rikoksen vanhentuminen eivät estä vastuuta; sen sijaan dekriminalisointi poistaa korvausvastuun (KKO 1993:15) vahinko on aiheutettu julkista valtaa käytettäessä; tunnusmerkistön tulkinta laajahkoa (esim. työvoimaviranomaisen antama neuvonta, KKO 1989:50 sekä rekisteriasiakirjojen antaminen, KKO 1993:15) korvaamiseen on erittäin painavia syitä; tämä ongelmalliseksi osoittautunut lisäys tehtiin vasta VahL:n eduskuntavaiheessa, eikä sen pohjana ole juuri esityöaineistoa erittäin painavina syinä pidetty etenkin aiheuttamisteon hyvän tavan vastaisuutta (KKO 1991:79, 1997:181, vrt. 1991:32); muita mahdollisia perusteita esim. oikeussuhteen sopimuksenkaltaisuus, vahingonaiheuttajan erityinen luottamusasema, teon korkea-asteinen moitittavuus (mitenkään selvä näiden kriteerien asema ei kuitenkaan ole) Usein varallisuusvahingon korvattavuus perustuu erityislakiin, jossa asiasta nimenomaisesti säädetty (tai tarkoitettu): esim. yhtiöoikeudellinen lainsäädäntö, rekisterienpitäjien vastuuta koskevat säännökset, perintälaki, arvopaperilainsäädäntö ym. Varallisuusvahinkojen korvauskelpoisuus ollut vähitellen laajentumassa; tämä kehitys on myös yhteydessä sopimusperusteisen vastuun käyttöalaan Varallisuusvahinkojen korvaamiseen voidaan tietyissä tapauksissa päätyä joko VahL 5:1 :n erittäin painavien syiden kautta tai ulottamalla sopimusoikeudellisten vastuusääntöjen käyttöala kyseiseen oikeussuhteeseen Sopimusvastuuta alettu yhä laajemmin käyttää vastuuperusteena sellaisissa oikeussuhteissa, jotka eivät välittömiä sopimussuhteita, esim: a) kiinteistönvälittäjän vastuu toimeksiantajan vastapuolelle, b) asiakirjan laatijan vastuu asiakirjan edunsaajaa kohtaan (KKO 1992:165, lahjakirja) Käytännössä korvausta vaativan aihetta selvittää ensin, voidaanko vaatimus perustaa sopimusoikeudellisiin vastuusääntöihin tai erityislakiin; nämä laajentavat tosiasiassa varallisuusvahinkojen korvauskelpoisuutta olennaisesti siitä, mitä VahL 5:1 :n perusteella voisi päätellä VahL 5:1 :n osalta voidaan kysyä, onko säännökselle asetettu vastuun rajoittamistarkoitus toteutettavissa tuottamusarviointiin kuuluvan tuottamuksen objektiivisen puolen kautta (kysymys teon oikeudenvastaisuudesta) 22

23 14. Kolmannelle aiheutettu vahinko Henkilöön tai esineeseen kohdistuva ensivahinko aiheuttaa taloudellisen vahingon (seurausvahingon) kolmannelle Vallitseva käsitys suhtautunut torjuvasti vahinkolajin korvauskelpoisuuteen; ts. kolmas ei olisi enää loukatun normin suojatarkoituksen piirissä eikä oikeutettu korvaukseen Poikkeuksia kuitenkin on: KKO 1994:94: Helikopteri törmäsi X:n omistamaan voimalinjaan, mistä aiheutui vahinkoa kolmannen asemassa olleelle yhtiölle Y:lle. KKO totesi kolmannen korvaussuojaa pidetyn mahdollisena silloin, kun tällä on käyttötai panttioikeuden kaltainen rajoitettu esineoikeus vahingoittuneeseen kohteeseen. Tämä ei kuitenkaan voinut olla korvauksen ehdoton edellytys, vaan oli perusteltua myöntää korvaus silloinkin, kun johdot sijainniltaan tai tarkoitukseltaan liittyvät niin läheisesti vahinkoa kärsineeseen tuotantolaitokseen, että niiden käyttäminen rinnastuu käyttöoikeuteen Arviointiperusteet voivat siten painottaa kolmannella olevan oikeuden laatua tai kolmannen harjoittaman toiminnan ja vahingoittuneen kohteen välistä funktionaalista yhteyttä KKO 1984 II 61: työnantaja oli suorittanut palkkaa pahoinpitelyn vuoksi työkyvyttömälle; työntekijällä ollut - - korvausoikeus siirtyi työnantajalle Lakiin perustuvia poikkeuksia: elatuksen menetyksen korvaaminen ja surmatun omaisen oikeus korvaukseen kärsimyksestä 23

24 15. Vahingonkärsijän myötävaikutus ja tietoinen riskinotto Korvausvelvollisuutta voidaan supistaa vahingonkärsijän myötävaikutuksen vuoksi (VahL 6:1) Myötävaikutus voi ilmetä: Vahingon aiheutumiseen vaikuttamisena (vahingonkärsijä juoksee jäiseksi havaitsemallaan kadulla) Vahingon rajoittamiseksi tarpeellisten toimenpiteiden laiminlyöntinä (vahingonkärsijä jättää hakeutumatta hoitoon tai laiminlyö esineen korjauttamisen, jolloin vahinko pahenee) Esimerkkejä: Arvokkaan omaisuuden säilyttäminen palovaarallisessa paikassa (KKO 1985 II 23) Laskettelijan kokemattomuus (KKO 1992:141) Hätävarjelun liioittelu (KKO 1988:49) ja rikospaikalta paenneen kärsimä vahinko (KKO 1991:88) Myötävaikutuksessa kysymys vahingonkärsijän puolella olevasta tuottamuksesta; myötävaikutusarvioinnissa otettava huomioon olosuhteet, esimerkiksi tilanteen äkillisyys lieventää tuottamusarvostelua KKO 1998:46: A oli pitänyt haulikkoa suunnattuna B:hen. B oli koskettanut kädellään aseen varmistinja liipaisinlaitteita, jolloin ase oli lauennut. B:n tarkoituksena oli laukeamisen estäminen, eikä hänen katsottu myötävaikuttaneen vahinkoon Käytännössä korvausta alennetaan usein määräosin, esim. 1/3, 1/2 :lla; jos selvästi erotettava osa vahingosta seurausta vahingonkärsijän menettelystä, jätetään tämä korvaamatta Vahinkolaji voi vaikuttaa myötävaikutusarviointiin niin, että henkilövahingosta tuomittavan korvauksen alentamiseen suhtaudutaan pidättyvämmin Tietoinen riskinotto vaikuttaa eräissä tapauksissa vastuuseen joko vastuuta alentavasti tai sen kokonaan poissulkien; tietoinen riskinotto ilmenee esimerkiksi urheilussa ja tulee esille lähinnä tuottamusarvioinnin kautta Vahinkoseuraamukseen suostuminen poistaa vastuun kokonaan; kuolemaan tai vakavaan ruumiinvammaan ei kuitenkaan katsota voitavan pätevästi suostua 24

25 16. Kohtuusperusteinen sovittelu VahL 2:1.2 ja 3:6: Korvausvastuuta voidaan sovitella, jos se muodostuisi kohtuuttomaksi taloudelliseksi rasitukseksi ottaen huomioon Korvausvelvollisen taloudellinen asema; varallisuus ja tulot, ansiomahdollisuudet (KKO 1999:41, tekn. yo), elatusvelvollisuudet ym.; taloudellinen asema tulisi tutkia prosessin aikana riittävän huolellisesti Vahingonkärsijän korvaustarve Tuottamuksen laatu Taloudellisen edun tavoittelu Vakuutukset ja osapuolilta puuttuvat tavanomaiset vakuutukset; esim. sopimusvastuutapaus KKO 1998:15, helikopterin vahingoittumisesta aiheutunutta vastuuta soviteltiin kaskovakuutuksen puuttumisen vuoksi, vaikka vuokrasopimuksessa oli todettu vakuuttamattomuus Tahallisuustilanteissa vain hyvin poikkeuksellisesti: Esim. KKO 1999:41: A oli tahallaan kaatanut B:n, jolloin tämän nilkka oli murtunut. A ei suoranaisesti tarkoittanut aiheuttaa vammaa, mutta tekoon ei kokonaisuutena liittynyt moitittavuutta vähentäviä seikkoja Tältä osin erityisen torjuvasti suhtaudutaan sovitteluun silloin, kun vahingonaiheuttaja on saanut itselleen vahinkoa vastaavan edun; KKO 1998:149 A oli erehdyttänyt Kelan maksamaan itselleen aiheettomia matkakorvauksia mk, vaikeista taloudellisista ja muista olosuhteista (työttömyys, neljä lasta, joista kaksi sairaita) huolimatta täysi korvaus Kohtuusperusteinen sovittelu ennen kaikkea yksityishenkilöiden vastuuta koskeva ilmiö; yrityksiltä edellytetään yleensä vakuuttamista ja muuten toimivaa riskienhallintaa 25

26 17. Korvausoikeuden vanhentuminen ja ennenaikaisuus VahL 7:2: korvausta vaadittava kymmenen vuoden kuluessa vahingon tapahtumisesta, ei siis vahinkoon johtaneen teon ajankohdasta Korvausoikeus ei siten ala vanhentua ennen kuin vahingonkärsijällä on ollut mahdollisuus tulla tietoiseksi vahingosta; vahingonkärsijällä lienee kuitenkin jonkinasteinen selonottovelvollisuus Jos vahinko aiheutettu rikoksella ja syytteeseenpanoaika em. vanhentumisaikaa pidempi, voidaan korvausvaatimus esittää syytteeseenpanoaikana Erityislainsäädännössä vanhentumisnormeja, jotka lyhentävät vanhentumisaikaa: Potilasvahinkolaki: 3 v. siitä, kun vahingonkärsijä sai tietää/piti tietää vahingosta; erityisestä syystä vaatimuksen voi esittää myöhemminkin, max. 10 v. vahinkoon johtaneesta tapahtumasta Tuotevastuulaki: 3 v. tiedon saannista, kuitenkin enintään 10 v. tuotteen liikkeellelaskemisesta Tällaisissa tapauksissa erityislain mukaisen korvausperusteen vanhentuminen ei yleensä estä esittämästä vaatimusta VahL:n perusteella, jos tämän mukainen vanhentumisaika avoinna Korvausvaatimuksen ennenaikaisuus: tietyissä tilanteissa vaatimus hylätään ennenaikaisena, jos vahinko ei vielä ilmennyt tai sen laajuus selvinnyt Korvausta ei useinkaan määrätä tuomitsemispäivän jälkeiseen aikaan kohdistuvista menetyksistä, jos niiden aiheutuminen epävarmaa Esim. työkyvyttömyyden aiheuttama tulon menetys määrätään yleensä etukäteen siltä ajalta, jota voidaan pitää varmana, muilta osin vaatimus hylätään ennenaikaisena Jos vaatimus on hylätty ennenaikaisena, mutta tarkoitettu vahinko myöhemmin realisoituu, voidaan korvausvaatimus esittää esteittä tässä vaiheessa 26

27 18. Potilasvahinkojen korvaaminen Terveydenja sairaanhoitotoiminnan harjoittajat vakuuttamisvelvollisia Vakuutuksesta korvataan henkilövahinko, jos on todennäköistä, että se on aiheutunut: tutkimuksesta, hoidosta tms. käsittelystä tai sellaisen laiminlyönnistä edellyttäen, että kokenut ammattihenkilö olisi tutkinut, hoitanut tms. toisin ja siten todennäköisesti välttänyt vahingon hoitolaitteen tai -välineen viasta tutkimuksen tai hoidon yhteydessä alkaneesta infektiosta, jos potilaan ei ole siedettävä infektiota ottaen huomioon sen ennakoitavuus, vahingon vakavuus, käsiteltävänä olleen sairauden tai vamman laatu ym. toimenpiteeseen tai kuljetukseen liittyneestä tapaturmasta tutkimuksesta, hoidosta tms. edellyttäen, että seurannut pysyvä vaikea sairaus tai vamma tai kuolema ja seurausta voidaan pitää kaikki olosuhteet huomioon ottaen kohtuuttomana Korvauksen sisältö määräytyy VahL:n mukaan; vähäistä vahinkoa ei kuitenkaan korvata Myötävaikutuksen osalta vain tahallinen tai törkeän huolimaton alentaa korvausta Potilasvakuutuskeskus hoitaa korvausasioiden hallinnointia; potilasvahinkolautakunta antaa asianosaisten pyynnöstä lausuntoja korvausasioissa 27

28 19. Ympäristövahinkojen korvaaminen Avainasemassa ympäristövahingon määritelmä: tietyllä alueella harjoitetusta toiminnasta johtuva vahinko, joka on ympäristössä aiheutunut 1) veden, ilman tai maaperän pilaantumisesta, 2) melusta, tärinästä, säteilystä ym. 3) muusta vastaavasta häiriöstä Jos muussa ympäristölainsäädännössä korvausnormeja, YmpVahL syrjäytyy tältä osin Vastuuseen riittää todennäköinen syy-yhteys toiminnan ja vahingon välillä Vahingonkärsijällä on sietämisvelvollisuus, jonka vuoksi vahinkoa ei korvata, jos häiriön sietämistä on paikalliset olosuhteet ym. syyt huomioon ottaen pidettävä kohtuullisena Ei koske tahallisesti tai rikoksella aiheutettua vahinkoa, eikä henkilövahinkoa tai vähäistä suurempaa esinevahinkoa Korvausvastuu käsittää myös vahingon torjumisesta ja ennallistamisesta aiheutuneita kustannuksia, jotka voivat usein olla huomattavia Vastuu käsittää myös viranomaiskustannuksia Korvausvelvollisia voivat varsinaisen toiminnanharjoittajan lisäksi olla tähän samastettavissa olevat henkilöt sekä harjoitettavan toiminnan luovutuksensaaja Etukäteiskorvaus ja lunastusmenettely erityisiä menettelytapoja Ympäristövahinkovakuutuksesta voi saada korvausta, jos ympäristövahingon aiheuttaja on maksukyvytön tai tuntematon 28

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Julkisoikeus Valtiotieteellinen tiedekunta Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Viranomaisen vahingonkorvausvastuu Viranomaisen vahingonkorvausvastuusta on erilliset säännökset vahingonkorvauslaissa

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974. Vahingonkorvauslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Lain soveltamisala.

Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974. Vahingonkorvauslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Lain soveltamisala. Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974 Vahingonkorvauslaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Lain soveltamisala. Vahingon korvaamiseen on sovellettava tämän lain säännöksiä. Tämä

Lisätiedot

I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1

I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1 1. Korvauslähteet ja vahingonkorvauksen asema 1 2. Sopimuksenulkoinen ja sopimusperusteinen korvausvastuu 3 3.

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Päätös. Laki. vahingonkorvauslain muuttamisesta

Päätös. Laki. vahingonkorvauslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 60/2004 vp Hallituksen esitys laiksi vahingonkorvauslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2003 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto OTT, VT, apulaisprofessori VAHINGONKORVAUSOIKEUTTA

Suvianna Hakalehto OTT, VT, apulaisprofessori VAHINGONKORVAUSOIKEUTTA Suvianna Hakalehto OTT, VT, apulaisprofessori VAHINGONKORVAUSOIKEUTTA Suvianna Hakalehto-Wainio 7.10.2015 1 LUENTOJEN RAKENNE 1) Vahingonkorvaus oikeudenalana 2) Tuottamus 3) Ankara vastuu 4) Erityissääntelyn

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/5 18.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/5 18.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) 306 Vahingonkorvausvaatimus HEL 2012-014354 T 03 01 00 Päätös päätti, että As Oy Helsingin Professorin aukiolle korvataan kotihoidon hallinnasta kadonneen avaimen

Lisätiedot

Johdatus vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuteen

Johdatus vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuteen Johdatus vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuteen Jaana Norio-Timonen professori 1 Luentoajat ja -paikka ma 13. to 16.1. klo 14 16, Suomen laki -sali HUOM. pe 17.1. klo 10 12, Suomen laki -sali 2 Luentosarjan

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset ja kulotus

Vastuuvakuutukset ja kulotus Vastuuvakuutukset ja kulotus Vakuutukset. Rahastot. Pankki. Pekka Kokko 11.11.2009 Mitä vastuuriskillä tarkoitetaan? Riski siitä, että yritys tai yhteisö joutuu kantamaan seuraamukset toimintansa tuotteensa

Lisätiedot

vahingonkorvaukset, avustamistyyppiset korvaukset, pakkotoimikorvaukset, vakuutuskorvaukset, rangaistusluonteiset korvaukset

vahingonkorvaukset, avustamistyyppiset korvaukset, pakkotoimikorvaukset, vakuutuskorvaukset, rangaistusluonteiset korvaukset HENKILÖVAHINGOISTA 1. Vahingonkorvausoikeuden perusteet ja henkilövahinko 1.1 Vahingonkorvausoikeuden tehtävät Vahingonkorvausoikeudessa jaetaan vahinkoseurauksia Ennaltaehkäisevä vaikutus Korjaava vaikutus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 282 VAHINGONKORVAUSVAATIMUS Terke 2010-1722 Esityslistan asia TJA/7 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun henkilön (jäljempänä

Lisätiedot

Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus. Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki

Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus. Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki Vastuuvakuutuksen osapuolet Vakuutuskorvaus Vakuutussopimus Korvausvastuu Vahingonkärsinyt Vakuutuksenottaja

Lisätiedot

VAHINGONKORVAUS- OIKEUS. Jaana Norio-Timonen professori kevät 2013

VAHINGONKORVAUS- OIKEUS. Jaana Norio-Timonen professori kevät 2013 VAHINGONKORVAUS- OIKEUS Jaana Norio-Timonen professori kevät 2013 Ilmoittautuminen luennoille ilmoittautuminen WebOodissa ilmoittauduttava viimeistään 11.2.2013 ehdoton edellytys luentokuulusteluun osallistumiselle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (5) 20 Oikaisuvaatimus vahingonkorvauspäätöksestä HEL 2012-013496 T 03 01 00 Päätös Perustelut päätti hyväksyä kehittämisjohtajan päätöksestä 22.10.2012, 346 tehdyn

Lisätiedot

Johdatus vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuteen

Johdatus vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuteen Johdatus vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuteen Jaana Norio-Timonen professori tammikuu 2015 1 Luentosarjan tavoitteet perusasiat korvausoikeuden järjestelmästä vahingonkorvausoikeus sopimusperusteisen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 71 VAHINGONKORVAUSVAATIMUS NIMEN JULKAISEMISESTA TERVEYSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTALLA Terke 2011-22 Esityslistan asia TJA/6 TJA Terveyslautakunta päätti, että tämän

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto OTT, VT, apulaisprofessori VAHINGONKORVAUSOIKEUTTA

Suvianna Hakalehto OTT, VT, apulaisprofessori VAHINGONKORVAUSOIKEUTTA Suvianna Hakalehto OTT, VT, apulaisprofessori VAHINGONKORVAUSOIKEUTTA Suvianna Hakalehto-Wainio 1.10.2015 1 KURSSIN SUORITUS kirjallisuustentti, jossa 3 kysymystä (max 30 p, hyväksytty 15 p) yhden kysymyksen

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 16.9.2015 1. Millä perusteilla määritellään liikennevakuutuksesta maksettavan

Lisätiedot

Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a

Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a 22.11.2011 S Y S : n s y y s k o k o u s K a r i M a r t t i n e n P a r t n e r A s i a n a j o t o i m i s t o

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa

Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa UKK Instituutti 25. 3.2011Tiina Schaarschmidt- Pernaa 25.3.2011 Tiina Schaarschmidt-Pernaa Suunnittelijan ja urakoitsijan vastuu Vastuun perusteet

Lisätiedot

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä vakuutusyhtiö) yleiset ehdot (voimassa 1.1. LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.2012 alkaen) 1. Vakuutuksen tarkoitus 1.1 Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto-Wainio, OTT, VT, apulaisprofessori VAHINGONKORVAUSOIKEUTTA

Suvianna Hakalehto-Wainio, OTT, VT, apulaisprofessori VAHINGONKORVAUSOIKEUTTA Suvianna Hakalehto-Wainio, OTT, VT, apulaisprofessori VAHINGONKORVAUSOIKEUTTA Suvianna Hakalehto-Wainio 7.10.2015 1 LUENTOJEN RAKENNE 1) Vahingonkorvaus oikeudenalana 2) Tuottamus 3) Ankara vastuu 4) Erityissääntelyn

Lisätiedot

VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT. Professori Juha Karhu Lapin yliopisto

VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT. Professori Juha Karhu Lapin yliopisto VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT Professori Juha Karhu Lapin yliopisto 10.9.2005 Vahinko ja perustellut odotukset perustellut odotukset kaikessa modernissa oikeudessa tärkeitä > luottamuksensuoja

Lisätiedot

II Vahingonkorvausoikeudellisen tuottamuksen elementit 11

II Vahingonkorvausoikeudellisen tuottamuksen elementit 11 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Säädösluettelo xv Lyhenteet xviii I Johdanto 1 1. Tuottamuskäsite tutkimuskohteena............................ 1 2. Historiallinen kytkös rikosoikeuteen...........................

Lisätiedot

Suomen vahingonkorvausoikeus. Pauli Ståhlberg Juha Karhu

Suomen vahingonkorvausoikeus. Pauli Ståhlberg Juha Karhu Suomen vahingonkorvausoikeus Pauli Ståhlberg Juha Karhu TALENTUM Helsinki 2013 Kuudes, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava. korvaus rikoksen uhrille. Valtion maksama. korvaus rikoksen uhrille. Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot

Valtion varoista maksettava. korvaus rikoksen uhrille. Valtion maksama. korvaus rikoksen uhrille. Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot Milloin rikoksen uhrille voidaan suorittaa korvaus valtion

Lisätiedot

LAKIPALVELUT HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET. Markus Talvio Partner, CEO, LL.M 5.2.2016 HELSINKI TAMPERE HÄMEENLINNA KUOPIO VARKAUS VAASA

LAKIPALVELUT HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET. Markus Talvio Partner, CEO, LL.M 5.2.2016 HELSINKI TAMPERE HÄMEENLINNA KUOPIO VARKAUS VAASA HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET Markus Talvio Partner, CEO, LL.M ASTA Rakentaja 2016 Tampereen Messu ja Urheilukeskus LAKIPALVELUT HELSINKI TAMPERE HÄMEENLINNA KUOPIO VARKAUS VAASA We are member

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 164. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 15.5.2013 1. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen koskien

Lisätiedot

Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu. Kuopio Matti Tolvanen

Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu. Kuopio Matti Tolvanen Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu Kuopio 3.4.2013 Matti Tolvanen Vajaavaltainen vastaaja rikosasiassa Alle 15-vuotias ei rikosvastuussa Rikollinen teko voidaan tutkia Pakkokeinot rajoitetusti Ei estä

Lisätiedot

yleensä olevan työsuhteessa, jos hän ei itse omista tai riippumattoman

yleensä olevan työsuhteessa, jos hän ei itse omista tai riippumattoman 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE: VEROHALLINNON PÄIVITYS OHJEESEEN PALKKA JA TYÖKOR- VAUS VEROTUKSESSA Verohallinto on päivittänyt ohjetta, jossa käsitellään palkan ja työkorvauksen välistä rajanvetoa. Päivitetyssä

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto OTT, VT, apulaisprofessori VAHINGONKORVAUSOIKEUTTA

Suvianna Hakalehto OTT, VT, apulaisprofessori VAHINGONKORVAUSOIKEUTTA Suvianna Hakalehto OTT, VT, apulaisprofessori VAHINGONKORVAUSOIKEUTTA Suvianna Hakalehto-Wainio 5.10.2015 1 LUENTOJEN RAKENNE 1) Vahingonkorvaus oikeudenalana 2) Tuottamus 3) Ankara vastuu 4) Erityissääntelyn

Lisätiedot

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO Kysely rehulain ankarasta vastuusta Evira 30.3.2012 Hannu Miettinen MMM/ELO Ankara vastuu? Tuottamuksesta riippumaton vastuu Korvausvastuun syntyminen ilman tahallista tai huolimatonta toimintaa taikka

Lisätiedot

KORVAUS RIKOKSEN UHRILLE. Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille

KORVAUS RIKOKSEN UHRILLE. Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille KORVAUS RIKOKSEN UHRILLE Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille sisällysluettelo Milloin korvausta voidaan suorittaa valtion varoista? 2 Mitä korvataan? > Henkilövahinko 3 > Esinevahinko ja muu omaisuusvahinko

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET Kauppaoikeus 12.5.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit

MALLIVASTAUKSET Kauppaoikeus 12.5.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit MALLIVASTAUKSET Kauppaoikeus 12.5.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit Muita kuin assistentille sähköisesti toimitettuja mallivastauksia ei ole julkaistu tässä. Niitä voi etsiä laitoksen aulasta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 329 VAHINGONKORVAUSVAATIMUS Terke 2010-2214 Esityslistan asia TJA/15 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun henkilön (jäljempänä

Lisätiedot

OH2011/54 KORKEIN OIKEUS Valtiovarainministeriö. Jakelu

OH2011/54 KORKEIN OIKEUS Valtiovarainministeriö. Jakelu KORKEIN OIKEUS Valtiovarainministeriö Jakelu Viite Valtiovarainministeriön kirje 24.2.2011 (VM004:00/2009), jossa korkeimmalta oikeudelta pyydetään lausuntoa arvo paperi markkina lainsäädännön kokonaisuudistus

Lisätiedot

Vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus J007509, 5 op. Kurssin vaatimukset. Luentojen ajat ja paikat

Vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus J007509, 5 op. Kurssin vaatimukset. Luentojen ajat ja paikat Vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus J007509, 5 op Syksy 2011 Onerva-Aulikki Suhonen onerva-aulikki.suhonen@uef.fi Kurssin vaatimukset Opintojakson suoritus koostuu kahdesta osasta: 1.) Vapaaehtoiset luennot

Lisätiedot

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Kuntamarkkinat 2015 / Lakiklinikka Joonas Jännäri lakimies Tyypilliset yksityisoikeudelliset saatavat kunnissa Tyypillisiä

Lisätiedot

KIINTEISTÖTOIMITUSVIRHEET

KIINTEISTÖTOIMITUSVIRHEET KIINTEISTÖTOIMITUSVIRHEET TOIMITUSVIRHEIDEN OIKAISEMINEN Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 1 KIINTEISTÖTOIMITUSVIRHEET TOIMITUSVIRHEIDEN OIKAISEMINEN Kiinteistörekisterinhoitajien

Lisätiedot

Pienosuuskunnan hallinto Hallinnon tehtävät ja vastuu. Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Tampere

Pienosuuskunnan hallinto Hallinnon tehtävät ja vastuu. Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Tampere Pienosuuskunnan hallinto Hallinnon tehtävät ja vastuu Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Tampere 27.1.2017 Pienosuuskuntien hallinto Osuuskunnan johto = hallitus, TJ (varsinainen hallinto) Osuuskunnan

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 170. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 12.5.2015 1. Liikennevakuutuslain mukainen vastuu on yleensä ns. ankaraa

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

POTILASVAKUUTUS JA MUUT KORVAUSJÄRJESTELMÄT. Duodecimin XIII Opetuksen kehittämisseminaari 1.4.2004 Reima Palonen

POTILASVAKUUTUS JA MUUT KORVAUSJÄRJESTELMÄT. Duodecimin XIII Opetuksen kehittämisseminaari 1.4.2004 Reima Palonen POTILASVAKUUTUS JA MUUT KORVAUSJÄRJESTELMÄT Duodecimin XIII Opetuksen kehittämisseminaari 1.4.2004 Reima Palonen MÄÄRITELMIÄ Komplikaatio lisätauti, jälkitauti, sivuhäiriö, (hoidon) sivuvaikutus aikaisempaan

Lisätiedot

Potilasvakuutus Suomessa. Tietoa potilasvakuutuksesta selkokielellä

Potilasvakuutus Suomessa. Tietoa potilasvakuutuksesta selkokielellä Potilasvakuutus Suomessa Tietoa potilasvakuutuksesta selkokielellä Potilasvakuutus Potilasvakuutuksesta voi hakea korvausta, jos sinulle syntyy henkilövahinko terveydenhuollossa. Henkilövahinko tarkoittaa

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Toimitusjohtaja, Tampereen Tilakeskus Liikelaitos

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Toimitusjohtaja, Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Vahingonkorvausvaatimus tulonmenetyksestä TRE:5380/03.07.01/2017 Lisätietoja päätöksestä Toimitusjohtaja Petri Mölsä, puh. 040 543 4181, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

Työntekijän velvollisuudet ja vastuu pääsuunnittelijana: Vaatimus - Velvollisuus Vastuu Vakuuttaminen

Työntekijän velvollisuudet ja vastuu pääsuunnittelijana: Vaatimus - Velvollisuus Vastuu Vakuuttaminen Työntekijän velvollisuudet ja vastuu pääsuunnittelijana: Vaatimus - Velvollisuus Vastuu Vakuuttaminen 1. Vaatimukset: Rakentamiselle/rakennukselle asetetut vaatimukset ovat johdettavissa 1.1. Maankäyttö-

Lisätiedot

Kuntien vastuut Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus

Kuntien vastuut Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus Kuntien vastuut 7.10.2015 Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus VRK:n ja kunnan välinen sopimus rakennustietojen ylläpidosta Väestörekisterikeskus voi sopia kunnan kanssa, että kunta vastaa

Lisätiedot

KORKEIMMAN OIKEUDEN HIV-TAPAUKSET XVII VALTAKUNNALLINEN HIV- KOULUTUSTILAISUUS, KE 11.2.2016, BIOMEDICUM APULAISPROFESSORI SAKARI MELANDER, HY

KORKEIMMAN OIKEUDEN HIV-TAPAUKSET XVII VALTAKUNNALLINEN HIV- KOULUTUSTILAISUUS, KE 11.2.2016, BIOMEDICUM APULAISPROFESSORI SAKARI MELANDER, HY KORKEIMMAN OIKEUDEN HIV-TAPAUKSET XVII VALTAKUNNALLINEN HIV- KOULUTUSTILAISUUS, KE 11.2.2016, BIOMEDICUM APULAISPROFESSORI SAKARI MELANDER, HY AIEMPI NÄKEMYS Rikosoikeudellisesti ankara lähestymistapa

Lisätiedot

Lyhenteet Lukijalle Sananvapaus...17

Lyhenteet Lukijalle Sananvapaus...17 Lyhenteet.....................................11 Lukijalle.......................................13 I JOHDANTO 1. Sananvapaus..................................17 1.1 Sananvapaus Suomen perustuslaissa..............

Lisätiedot

Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus (200203C), 26.1.2015

Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus (200203C), 26.1.2015 Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus (200203C), 26.1.2015 Mallivastaukset Kysymys 1 (prof. Päivi Korpisaari) Alpo Ahkera toimi Satamayhtiö Vilkas Oy:n kanssa tekemänsä sopimuksen nojalla nosturinkuljettajana

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/3 03.09.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/3 03.09.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) 139 Oikaisuvaatimuksen hylkääminen, kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan päätös 5.5.2015 23 HEL 2015-000649 T 03 01 00 Päätös päätti hylätä hakijan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 16.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 16.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (5) 225 Oikaisuvaatimus autopaikkavuokrien korvaamista koskevasta viranhaltijapäätöksestä HEL 2015-000537 T 03 01 00 Päätös päätti hylätä Vallilan terveysaseman

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Ajankohtaisia oikeustapauksia siviiliasioissa

Ajankohtaisia oikeustapauksia siviiliasioissa Ajankohtaisia oikeustapauksia siviiliasioissa Kuntamarkkinat 1092015 lakimies, OTK, TkL Sampsa Matilainen KKO 2015:58 Kiinteistön kauppa Laatuvirhe Kaupan purkaminen Maakaari A oli vuonna 2011 tehdyllä

Lisätiedot

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 9.4.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy Urakkasopimukset ja vakuutusturva 2 Mitä vakuutusturvaan liittyviä näkökohtia asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua?

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? 1. AsOy vastaa siitä, että huoneistot soveltuvat käyttötarkoitukseensa. 2. Osakkaan, vuokralaisen tai muun huoneiston haltijan ilmoitus heikosta sisäilman

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi potilasvahinkolain muuttamisesta ja eräiksi siihen Iiittyviksi laeiksi

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi potilasvahinkolain muuttamisesta ja eräiksi siihen Iiittyviksi laeiksi EV 124/1998 vp - HE 91/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi potilasvahinkolain muuttamisesta ja eräiksi siihen Iiittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 9111998

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

Sivu-urakan alistaminen

Sivu-urakan alistaminen Sivu-urakan alistaminen Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Yhteisen työmaan sopimussuhteet KÄYTTÄJÄ RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT PÄÄURAKOITSIJA URAKKASOPIMUS ALISTUSSOPIMUS ILMANV. SÄHKÖ PUTKI MUUT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

Potilasvakuutus kaikille. Hoitovirheen sattuessa kohdallesi

Potilasvakuutus kaikille. Hoitovirheen sattuessa kohdallesi Potilasvakuutus kaikille Hoitovirheen sattuessa kohdallesi Hoitovirheen sattuessa kohdallesi Jos kohdallesi sattuu hoitovirhe, sinulla voi olla oikeus korvaukseen potilasvahinkolain perusteella. Kaikki

Lisätiedot

Johdatus vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuteen

Johdatus vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuteen Johdatus vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuteen Jaana Norio-Timonen professori 1 Luentosarjan tavoitteet perusasiat korvausoikeuden järjestelmästä vahingonkorvausoikeus sopimusperusteisen ja sopimuksenulkoisen

Lisätiedot

Tietoa potilasvahingoista ja potilasvakuutusjärjestelmästä. Tausta-aineistoa toimittajille

Tietoa potilasvahingoista ja potilasvakuutusjärjestelmästä. Tausta-aineistoa toimittajille Tietoa potilasvahingoista ja potilasvakuutusjärjestelmästä Tausta-aineistoa toimittajille Muutama keskeinen termi Yleiskielessä hoitovirhe tarkoittaa kaikkia potilaan hoidossa tapahtuneita virheitä tai

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Hallituksen vastuut ja velvollisuudet

Hallituksen vastuut ja velvollisuudet Hallituksen vastuut ja velvollisuudet Markus Talvio Toimitusjohtaja OTM JuriNet Oy ASTA Rakentaja 2015 Tampereen Messu ja Urheilukeskus 13.2.2015 Vastuut ja velvollisuudet Esityksen rakenne: 1. Hallituksen

Lisätiedot

Ajankohtaisia oikeustapauksia

Ajankohtaisia oikeustapauksia Ajankohtaisia oikeustapauksia HED-neuvottelupäivät 10. - 11.3.2014 Työsuhdelakimies Tiina Savikko Insinööriliitto IL ry TT 2013-150 Perhevapaalta palaaminen A oli työskennellyt myyntiassistenttina ennen

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ho/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ho/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2016 1 (6) 437 Oikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä 5.4.2016 129 vahingonkorvausasiassa HEL 2016-000270 T 03 01 00 Päätös päätti hylätä lautakunnan päätöksestä

Lisätiedot

Matkustajien oikeudet EU 392/2009

Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Home > Hyvä tietää > Ehdot ja säännöt > Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Tiivistelmä merimatkustajien oikeuksia onnettomuustapauksessa koskevista säännöksistä 1 Merten

Lisätiedot

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan KORVAUKSET 33 Maan luovuttamisesta sekä vahingosta, haitasta tai kustannuksista, jotka tähän lakiin perustuvasta toimenpiteestä aiheutuvat kiinteistön omistajalle, tieosakkaalle tai 10 :ssä tarkoitetun

Lisätiedot

SELVITYS Pakollisen ympäristövakuutusjärjestelmän kehittäminen (SYKE:n raportti 21/2011)

SELVITYS Pakollisen ympäristövakuutusjärjestelmän kehittäminen (SYKE:n raportti 21/2011) SELVITYS Pakollisen ympäristövakuutusjärjestelmän kehittäminen (SYKE:n raportti 21/2011) Jouko Tuomainen/SYKE VAKUUSRYHMÄ 20.1.2014 Selvityksen tavoitteet Taustaselvitys YM:lle Arviointi ympäristövahinkovakuutusjärjestelmän

Lisätiedot

Johdatus vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuteen

Johdatus vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuteen Johdatus vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuteen Jaana Norio-Timonen 1 Velvoiteoikeus (200203) sopimusoikeus (200203A) 6 op., 50 % yleinen velvoiteoikeus (200203B) 3 op., 25 % vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus

Lisätiedot

VIRKAVASTUU. Liikenteenohjauspäivät

VIRKAVASTUU. Liikenteenohjauspäivät 1 VIRKAVASTUU 2 Virkavastuun määritelmä Virkavastuu on virkamiehen erityistä oikeudellista vastuuta, joka on kansalaisten yleistä oikeudellista vastuuta tiukempaa. Virkavastuun tarpeellisuutta on perusteltu

Lisätiedot

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 42 16.11.1999 LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ 1. Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää kuntajaostolta

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

Miksi liikennevahingot pitää tutkia?

Miksi liikennevahingot pitää tutkia? Miksi liikennevahingot pitää tutkia? Vakuutus Suomessa 200 vuotta! Suomalainen vakuutustoiminta alkoi 200 vuotta sitten. Käynnistävänä seikkana oli muutamia vuosia aiemmin saavutettu autonomia, jonka myötä

Lisätiedot

YLEISIMMÄT POTILASVAHINGOT TEKONIVELKIRURGIASSA. Ville Remes

YLEISIMMÄT POTILASVAHINGOT TEKONIVELKIRURGIASSA. Ville Remes YLEISIMMÄT POTILASVAHINGOT TEKONIVELKIRURGIASSA Ville Remes TEKONIVELLEIKKAUS ON YLEISIN KORVATTAVA POTILASVAHINKO 2008-2016 POTILASVAHINKOLAIN KORVAUSPERIAATTEET Vältettävyys Hoitovahinko Lääkkeen toimittamisvahinko

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 38 VAHINGONKORVAUSVAATIMUS Terke 2007-2358 Esityslistan asia TJA/38 TJA Terveyslautakunta päätti, että tämän päätöksen liitteessä mainitun henkilön (jäljempänä potilas)

Lisätiedot

Jätealan ympäristörikokset

Jätealan ympäristörikokset Jätealan ympäristörikokset Jätehuoltopäivät 10.-11.10.2012 Satu Lyytikäinen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 8.10.2012 Ympäristöviranomaisen roolit YSL:ssä ja jätelaissa säädetty valvontaviranomaiselle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2017 1 (5) 134 Oikaisuvaatimus palveluosaston lakimiehen päätökseen 21.02.2017 43 vahingonkorvausasiassa HEL 2017-001452 T 03 01 00 Päätös Perustelut päätti hylätä palveluosaston

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät ja vastuut. AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen

Hallituksen tehtävät ja vastuut. AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen Hallituksen tehtävät ja vastuut AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen Agenda Hallituksen asema Hallituksen tehtävät Mitä hallitus ei saa tehdä Vastuu Pelisäännöt Toimintaohjeita

Lisätiedot

Kartano. Antti Hannula, Maaseutumatkailuyrittäjä (vai isäntä?)

Kartano. Antti Hannula, Maaseutumatkailuyrittäjä (vai isäntä?) Huikon 1 Kartano Antti Hannula, Maaseutumatkailuyrittäjä (vai isäntä?) 2 Huikon Kartano Matkailualan yritykseksi vuonna 2010 Kohderyhmänä erilaiset ryhmät Majoituspaikkoja 50 Kartano, Sinivilla, liiteri,

Lisätiedot

YRITYKSEN JOHDON VASTUU JA RISKIT

YRITYKSEN JOHDON VASTUU JA RISKIT 1 YRITYKSEN JOHDON VASTUU JA RISKIT Johdon korvausvastuu yhtiölle Hallituksen jäsenen, hallintoneuvoston jäsenen ja toimitusjohtajan on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään 1 luvun 8 :ssä säädetyn

Lisätiedot

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot, vakuutetut ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Vakuutetut

Lisätiedot

VAKUUTTAMISEN TARVE LISÄTIETOA FENNIASTA JOS VAHINKO TAPAHTUU TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS. NY Vuosi yrittäjänä opettajan opas

VAKUUTTAMISEN TARVE LISÄTIETOA FENNIASTA JOS VAHINKO TAPAHTUU TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS. NY Vuosi yrittäjänä opettajan opas 1 NY Vuosi yrittäjänä opettajan opas VAKUUTTAMISEN TARVE Yritystoiminnassa voi sattua ja tapahtua kaikenlaista, aivan kuten normaalissakin elämässä. Yrityksessä vahingot voivat johtua esimerkiksi työntekijöiden

Lisätiedot

Johdon vahingonkorvausvastuu

Johdon vahingonkorvausvastuu Asunto-osakeyhtiön hallituksen vastuu - vastuukysymyksiä oikeuskäytännön valossa Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Johdon vahingonkorvausvastuu Johto = hallituksen jäsen ja isännöitsijä

Lisätiedot

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rikosvahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Väärinkäytösten ehkäisy kunnallishallinnossa Vaalikelpoisuusrajoitukset valtuuston ja toimielimiin Esteellisyyssäännökset Kuntalaki

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan selonottovelvollisuus Sovellettava

Lisätiedot

Infektio uhka potilasturvallisuudelle

Infektio uhka potilasturvallisuudelle Infektio uhka potilasturvallisuudelle JAANA INKILÄ POTILASASIAMIES HUS, HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE 39. VALTAKUNNALLISET SAIRAALAHYGIENIAPÄIVÄT 12.3.2013 Potilasasiamiestyö 2 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET. Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti

MALLIVASTAUKSET. Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus 14.4.2004 pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti 2 Tehtävä 1 (Aurejärvi) Esisopimus ei merkitse samaa kuin Letter of intent. Ks. Hemmo I s. 253-261. Asiakirjan otsikko

Lisätiedot

Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa. Mia Hoffrén

Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa. Mia Hoffrén Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa Mia Hoffrén TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus: NotePad ISBN 978-952-14-2115-0 ISBN

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 12 luvun 11 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1640/2009, muutetaan 8 luvun 10 :n

Lisätiedot

HE 251/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia rikosvahinkolakiin.

HE 251/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia rikosvahinkolakiin. HE 251/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosvahinkolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutoksia rikosvahinkolakiin. Kärsimyksestä rikosvahinkolain

Lisätiedot