VAHINGONKORVAUS- OIKEUS. Jaana Norio-Timonen professori kevät 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAHINGONKORVAUS- OIKEUS. Jaana Norio-Timonen professori kevät 2013"

Transkriptio

1 VAHINGONKORVAUS- OIKEUS Jaana Norio-Timonen professori kevät 2013

2 Ilmoittautuminen luennoille ilmoittautuminen WebOodissa ilmoittauduttava viimeistään ehdoton edellytys luentokuulusteluun osallistumiselle 2

3 Luentokuulustelut I kuulustelu: ma 25.2 klo PI (HUOM. paikka) II kuulustelu: pe 1.3. klo PII (HUOM. paikka) ilmoittautuminen kurssille osallistumisen ehdoton edellytys, ei muuta ilmoittautumista hyväksyttyä suoritusta (vähintään 5/10 p.) ei voi korottaa uusintakuulustelussa vaan vain vastaamalla tentissä edellytetään myös oppikirjaan tutustumista 3

4 Määritelmätehtävät mihin kategoriaan asia kuuluu? eläin, koira, korvausvastuun peruste tarkoitus ei ole kuitenkaan ruveta esittelemään tätä kategoriaa mikä se on? täytyy olla jokin käsite, esim. koirarotu, vastuuperuste, oppi, vahinkolaji; ei: se, semmoinen millainen se on? nimenomaan ne ominaisuudet, joilla se eroaa muista EI: koira: ruskea, 4 jalkaa; samoin esim. pöytä esimerkkejä 4

5 Oikeustapausvastaus tärkeät faktat vihjefaktat: eivät itsessään tärkeitä, mutta antavat välillisesti merkityksellistä tietoa esim.: A asunut jo 70 vuotta samassa talossa => A on iäkäs; A tuntee talon; talo on vanha hämäysfaktat: esim. tietoa, joka toisessa yhteydessä voisi olla merkityksellinen turhat tiedot 5

6 Oikeustapausvastaus (2) mikä on oikeudellinen ongelma? mitkä ovat sovellettavat lainkohdat? lainkohdan soveltaminen tapaukseen pohdinta; lopputulos + perustelu ei saa riitauttaa tapauksen faktoja 6

7 Pisteiden käyttö tentissä luentokuulustelun hyväksytty suoritus korvaa tenttivaatimusten kohdan 3 pisteet & kurssin ajankohta merkitään ao. tenttipaperiin, pisteitä ei oteta huomioon viran puolesta joko ilmoitetaan pisteet tai vastataan tenttikysymykseen tentin läpäisemisen lisäedellytys: puolet jäljellä olevien kysymysten maksimista HUOM. "tutkinnonuudistus" ensi lukuvuonna 7

8 Luentosarjan tavoitteet perusasiat korvausoikeuden järjestelmästä sopimuksenulkoisen vastuun pääpiirteet, erityisesti vahingonkorvauslaki perusasiat sopimusperusteisesta vastuusta 8

9 Luentorunko 1. Johdatus korvausoikeuteen 2. Korvausvastuun peruste 3. Korvausvastuun perustava syy-yhteys 4. Vahingon aiheuttajat 5. Korvattava vahinko 6. Korvauksen määrää alentavat seikat 7. Näyttökysymykset 8. Korvausoikeuden vanhentuminen 9. Erityissääntelyn kohteena olevat vahingonaiheuttajat 10. Isännänvastuu ja muu vastuu toisen teosta 11. Julkisyhteisön korvausvastuu 12. Vahingonkorvausoikeuden tulevaisuus 9

10 1. JOHDATUS KORVAUSOIKEUTEEN

11 Mikä on vahinko? epäedullinen muutos esim. rikkoutuminen, vammautuminen, kuolema jonkun / jonkin aiheuttama äkillisesti / vähitellen syntynyt tuottamuksen vastakohta 11

12 Kuka korvaa vahingon? lähtökohta: jokainen kärsii vahinkonsa itse vaaditaan jokin peruste sille, että voisi vaatia korvausta toiselta moraalinen korvausvelvollisuus vs. oikeudellinen korvausvelvollisuus korvauksen maksajana vahingonaiheuttaja (vahingonkorvaus) tai vakuutus 12

13 Korvausoikeus normistot, joiden perusteella vahingonkärsijä voi saada hyvityksen vahingostaan vahingonkorvausoikeus sopimusperusteinen vastuu sopimuksen ulkoinen korvausvastuu (erit. VahL) vakuutusoikeus vapaaehtoiset vakuutukset (erit. VakSopL) pakolliset vakuutukset työ- ja sosiaalioikeus sosiaalivakuutusjärjestelmä 13

14 Vahinko vahingonkorvausoikeudessa aiheutetaan toiselle = vahingonkärsijä aiheutuu ihmisen toiminnasta lähtökohta: puhdasta vahinkoa ei korvata vahingot, jotka eivät ole ihmisen aiheuttamia (salamanisku); voi olla mahdollista vakuuttaa vahingot, jotka ihminen on aiheuttanut vahingossa; ks. kuitenkin ankara vastuu 14

15 Vahingonkorvauksen tehtäviä kustannustenjako vahingonaiheuttajan ja vahingonkärsijän välillä ennalta => riskeihin varautuminen, riskinhallinta vahingon tapahduttua taloudellinen hyvitys vahingonkärsijälle preventio: yleisestävyys, erityisestävyys rangaistus vahingonaiheuttajalle 15

16 Vahinkolajit esinevahinko: irtaimen tai kiinteän esineen vahingoittuminen tai tuhoutuminen henkilövahinko: henkilölle aiheutunut vahinko varallisuusvahinko: omaisuusvahinko, esim. tulojen alentuminen, voiton saamatta jääminen voi olla liittyä henkilö- tai esinevahinkoon voi olla itsenäinen = puhdas varallisuusvahinko voi olla aineetonta = ei objektiivista rahallista arvoa (kipu, särky, kärsimys) 16

17 Sopimusperusteinen vastuu vastuu sopimusvelvoitteiden laiminlyönnistä useimmiten varallisuusvahinkoja erityissäännöksiä esim. kauppalaissa, kuluttajansuojalaissa, huoneenvuokralainsäädännössä, asuntokauppalaissa, maakaaressa, kuljetusoikeudellisessa lainsäädännössä lailla sääntelemättömät sopimustyypit: yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet käyttöala laajentunut (puhtaiden varallisuusvahinkojen korvaaminen) 17

18 Sopimuksenulkoinen vastuu eli deliktivastuu korvausvelvollisuus ei perustu sopimukseen toisilleen vieraiden väliset tilanteet usein henkilö- ja esinevahinkoja yleislakina vahingonkorvauslaki 18

19 Sopimuksenulkoinen vastuu (2) erityissääntelyä esim. tuotevastuulaki, ympäristövahinkolaki, potilasvahinkolaki, liikennevakuutuslaki, rikosvahinkolaki, raideliikennevastuulaki erityisnormeja lukuisissa muissa laeissa osa erityislainsäädännöstä siis koskee vakuutusperusteisia korvausjärjestelmiä säädetyn lain ulkopuoliset normit etenkin ankaran vastuun kehitys oikeuskäytännössä myös esim. syy-yhteysopit VahL:n ulkopuolella 19

20 Vahingonkorvauslaki (VahL) ennen rikoslain 9 luku L 412/1974, HE 187/1973 vahinkojen korvaamisen yleislaki ei koske sopimusperusteista vastuuta (joskus kuitenkin sovellettu analogisesti, esim. kärsimyksen korvaamisperusteet sopimussuhteissa) ei koske muussa laissa säänneltyä vastuuta, vaan erityislaki sivuuttaa (niissä viitataan monesti VahL:iin, esim. henkilö- ja esinevahinkokorvauksen sisältö) 20

21 Norminvalinta Mikä vastuumuoto? Sopimuksenulkoinen vastuu Sopimusperusteinen vastuu Erityissääntelyä? Erityissääntelyä? Kyllä Ei Kyllä Ei Erityislaki VahingonkorvausL Erityislaki Sopimusoikeuden yleiset periaatteet 21

22 Vahingonkorvauksen edellytykset vahinkotapahtuma vahinkotapahtumasta aiheutuva vahinko vahingonkärsijä vahingonaiheuttaja relevantti syy-yhteys vahingonaiheuttajan toiminnan ja vahinkotapahtuman välillä jokin peruste sille, että syntyy korvausvelvollisuus ei perustetta, jolla korvausvelvollisuus poistuisi / alenisi 22

23 VAKUUTUKSET tärkeä merkitys vahinkojen korvaamisessa vakuutuksen idea: kaikki maksavat, kertyneillä varoilla maksetaan korvaus niille, jolle vakuutustapahtuma sattuu kustannusten pulverointia potentiaalisten vahingonkärsijöiden riskinhallintakeino potentiaalisten vahingonaiheuttajien korvausvastuun rahoittamista 23

24 Vakuutukset (2) vakuutussopimuksessa määritellään vakuutustapahtuma = millä perusteella vakuutuskorvausta maksetaan millaisia korvauksia maksetaan kuinka suuria korvauksia maksetaan vakuutuksesta voidaan siis maksaa korvausta, vaikka ao. tilanteessa vahingonkorvaus ei tulisi kyseeseen 24

25 Vapaaehtoiset vakuutukset varautuminen oman vahingonkorvausvastuun varalta: vastuuvakuutukset vakuutuskorvaus kuuluu vahingonaiheuttajalle vahingonkorvauksen rahoitustapa vahingonkorvausvelvollisuus vakuutuskorvauksen edellytyksenä (VahL tai muu) => ei siis kata moraalista korvausvelvollisuutta lisäksi vakuutusehtojen edellytysten täytyttävä => voidaan rajoittaa olennaisestikin vahingonkorvausvelvollisuutta suppeammaksi 25

26 VASTUUVAKUUTUS VAKUUTETTU = VAHINGONAIHEUTTAJA vakuutuskorvaus vahingonkorvaus VAKUUTUKSENANTAJA VAHINGONKÄRSIJÄ 26

27 Vapaaehtoiset vakuutukset (2) varautuminen itselle sattuvien vahinkojen varalta: henkilö- ja esinevakuutukset pl. vastuuvakuutukset usein vahingonkärsijän omia vakuutuksia sovitaan, mikä on vakuutustapahtuma ja mitä korvataan (kulut / sovittu summa) vakuutuksenantajalla voi olla takautumisoikeus vahingonaiheuttajaa kohtaan => vahingonaiheuttaja voi vakuutuksesta huolimatta olla lopulta korvausvelvollinen vakuutuksen puuttuminen voi vaikuttaa vahingonkorvauksen määrään 27

28 Pakolliset vakuutukset pakollinen vakuutus = pakko ottaa voivat olla myös lakisääteisiä = sisältö lailla säännelty suojataan asiakasta tai kolmatta voi olla korvauskattoja tai muita korvausrajoituksia esim. liikennevakuutus, potilasvakuutus, huvitilaisuuden järjestäjän vastuuvakuutus, vakuutusmeklarin vastuuvakuutus 28

29 Sosiaalivakuutusjärjestelmä vahinkojen korvaaminen lakisääteinen tapaturmavakuutus (työtapaturmat, ammattitaudit) vahingonkärsijälle aiheutuvan vahingon vähentäminen sairausvakuutusjärjestelmä eläkejärjestelmät myös subventoidut hoitopalvelut pienentävät vahingonkärsijän kustannuksia 29

30 Mistä vahinko korvataan? eri lähteistä erilaisia tai erisuuruisia korvauksia yhdestä vahingosta saattaa saada korvausta useammasta eri lähteestä samaa kulua ei korvata moneen kertaan järjestelmillä voi olla etusijajärjestys esim. lakisääteinen tapaturmavakuutus ensisijainen liikennevakuutukseen nähden 30

31 Mistä vahinko korvataan? (2) eroja korvauksen saamisen nopeudessa ja varmuudessa vahingonaiheuttajan ja vahingonkärsijän vastakkaiset edut vahingonkorvausjärjestelmän vahinkoja ennalta ehkäisevä vaikutus vakuutusjärjestelmän edullisuus vahingonkärsijän kannalta 31

32 2. KORVAUSVASTUUN PERUSTE

33 Korvausvastuun peruste Vastuuperuste Tuottamusvastuu Ankara vastuu Onko toimittu toisin kuin olisi pitänyt? Onko vahinko yhteydessä ankaran vastuun piirissä olevaan toimintaan? Onko jokin vapauttamisperuste? 33

34 1. TUOTTAMUSVASTUU perinteisesti johtava vastuuperuste moitittavaan käyttäytymiseen perustuva vastuu anonyymi tuottamus riittää, kun vahingon aiheuttajana organisaatio, so. aiheuttajaa ei tarvitse yksilöidä vahingonaiheuttaminen ei välttämättä moitittavaa (esim. kilpailu, markkinointi, arvostelu) edellytyksenä yleensä vahingonaiheuttajan toisintoimimismahdollisuus tekohetkellä olisi tekohetken tietojen nojalla johtanut parempaan tulokseen 34

35 Tuottamusvastuu laiminlyöntikin voi perustaa vastuun, jos aiheuttajalla ollut erityinen velvollisuus toimia toisen eduksi ei yleistä velvollisuutta toimintavelvollisuuden tulee perustua lakiin tms. (esim. tieliikennelainsäädäntö, pelastustoimintaa koskeva lainsäädäntö) joskus jopa ilman normiakin vahingonvaaran ennakoitavuus oikeuttamisperusteet voivat estää vastuun: hätävarjelu, pakkotila, virkavelvollisuus, esimiehen käsky, loukatun suostumus 35

36 Mitä on tuottamus? tuottamus = tahallisuus (dolus) & huolimattomuus (culpa) toisinaan tuottamus = huolimattomuus tuottamuksen asteet tahallisuus: dolus determinatus, dolus directus, dolus eventualis huolimattomuus: lievä, tavallinen, törkeä tuottamuksen vastakohta: puhdas vahinko 36

37 Mitä on tuottamus? (2) huolimattomuus: kuinka merkittävästi poikettu vaadittavasta huolellisuudesta? törkeä: lähellä tahallisuutta, subjektiivinen moitittavuus, (KKO 1997:103: häikäilemätön, seurausten suhteen välinpitämätön) tavallinen: perushuolimattomuus lievä: ei erityisen riskialtista toimintaa, yllättävä tilanne, liian vaativa työtehtävä ja puutteellinen kokemus, omat kyvyt ylittävä tilanne ilman omaa syytä yms. 37

38 Tuottamusasteen merkitys mikä tahansa tuottamuksen asteista saa aikaan tuottamusperusteisen vastuun, ellei toisin säädetty ellei tuottamusta, ei myöskään (oikeudellista) vastuuta toisinaan tuottamusaste tärkeä, esim.: työntekijä ei vastaa lievästä huolimattomuudesta tahallisuus: vastuun sovittelu edellyttää erityisiä syitä normiperusteinen ja riskiperusteinen arviointi 38

39 Normiperusteinen tuottamusarviointi ensisijainen arviointitapa esim. lainsäädännössä, viranomaisohjeessa, järjestyssäännössä, alan tai ammattikunnan tapaohjeissa, yrityksen sisäisessä normistossa asetetun toimintavelvollisuuden rikkominen vahingonaiheuttajan olisi ainakin pitänyt tietää yksityisluonteisten ohjeiden, sääntöjen yms. sisällöstä myös yleisesti noudatettavat käyttäytymistavat: tietyn alan (vahinkoriskin vähentämiseen tähtäävät) käytännöt, huolellisen henkilön menettely (bonus pater familias) 39

40 Normiperusteinen tuottamusarviointi (2) normista poikkeaminen: yleensä tuottamusoletus norminsuojatarkoitus: normin vastainen toiminta ei perusta korvausvelvollisuutta, jos normin tarkoituksiin ei kuulu ao. vahinkojen ehkä normin mukainen käyttäytyminen defenssiperuste (esim. asbestitapaus KKO 1998:87) 40

41 TEHTÄVÄ A pyöräili maantiellä, kun hänen eteensä juoksi B:n koira. Yrittäessään väistää koiraa A kaatui ojaan ja loukkasi itsensä. Metsästyslain mukaan koiran olisi pitänyt olla kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä. A:n oikeus korvaukseen B:ltä? 41

42 2. Riskiperusteinen arviointitapa normiperusteinen tuottamusarviointi ensisijainen pelkkä ulkopuolisiin kohdistuvan riskin luominen ei ole tuottamusta mikä on aiheutetun riskin ja tavoitellun hyödyn suhde? tuottamus ilmenee kokonaistaloudellisesti epäedullisiin toimiin ryhtymisenä 42

43 Riskiperusteinen arviointi (2) valitun toimintatavan taloudellisia vaikutuksia verrataan vaihtoehtoiseen menettelyyn esim. pidemmälle menevät turvallisuustoimet, riskialttiista toiminnasta pidättyminen Learned Hand -kaava: tuottamus, jos vahingonvälttämiskustannukset < vahingon todennäköisyys x odotettavissa oleva vahinko 43

44 Riskiperusteinen arviointi (3) voidaan myös esim. vertailla vahingonaiheuttajan ja vahingonkärsijän keinoja välttää vahinko (ja keinojen kustannuksia) kiinnittää huomiota vaaran kohteena olevan intressin laatuun 44

45 KKO 1989:129 Raviradan valaistus oli sammunut kesken kilpailun. Hevoset olivat pimeässä törmänneet yhteen ja vahingoittuneet. Ravikilpailun järjestäjältä edellytettiin varavalaistusjärjestelmää, kun tämän turvatoimen kustannukset eivät olleet kohtuuttomia järjestäjille kertyvään tuottoon nähden. Koska järjestelmää ei ollut, vahinko oli korvattava. 45

46 Kenen tuottamus? vahingon aiheuttajana organisaatio: anonyymi tuottamus riittää eli aiheuttajaa ei tarvitse yksilöidä orgaanin tuottamus (esim. oy:n tj ja hallitus) katsotaan yhteisön omaksi tuottamukseksi työtilanteet isännänvastuu työntekijän tuottamuksesta (ankaraa vastuuta) työnantajan oma tuottamus esim. opastuksen tai valvonnan laiminlyönnin perusteella kotieläimen aiheuttama vahinko: omistajan tms. aiheuttama; edellyttää tuottamusta 46

47 Kenen tuottamus? (2) alaikäisen aiheuttamat vahingot alaikäisen oma tuottamus vanhempien valvontatuottamus KKO 1983 II 41: vht eivät valvoneet, ettei 7-vuotias pääse yksin heittämään tikkaa KKO 1981 II 124: vht laiminlyöneet puuttua 16- vuotiaan pienoiskiväärin käyttöön vanhempien kasvatustuottamus KKO 1981 II 170: isä sanonut 9-vuotiaalle pojalleen, että tämä saa heti lyödä takaisin, jos joku tarttuu kiinni 47

48 Yksilölliset ominaisuudet tuottamusarvioinnissa pääsääntönä objektiivinen arviointi eli ei huomiota vahingonaiheuttajan yksilöllisiin ominaisuuksiin => yksilöllisiin heikkouksiin ei voi vedota vrt. rikosoikeus poikkeus: alaikäiset (VahL 2:2: ikä ja kehitystaso = samanikäisten hyväksyttävä käyttäytyminen) mieleltään häiriintyneet (VahL 2:3: henkilön tila; ei itse aiheutettu) 48

49 Yksilölliset ominaisuudet tuottamusarvioinnissa (2) asiantuntijapalveluiden tarjoajilta vaaditaan alan mukaista toimintaa henkilön poikkeuskyvyt, jos vahingonkärsijä etukäteen pitänyt henkilöä tämän antamien tietojen tai käyttäytymisen vuoksi tavallista kyvykkäämpänä 49

50 Korostunut huolellisuusvelvollisuus halutaan erityisesti suojata vahingonkärsijää normaalia ankarampi vaatimustaso, kuitenkin tuottamusvastuuta eikä ankaraa vastuuta esim. yleisötilojen sekä teiden ja katualueiden ylläpitäjät, yleisötilaisuuksien järjestäjät, asiantuntijapalvelujen tarjoajat käännetty todistustaakka: vahingonaiheuttaja näyttää tehneensä voitavansa 50

51 Korostunut huolellisuusvelvollisuus (2) vahingonaiheuttajalla täytyy olla ollut tosiasiallinen toisintoimimismahdollisuus mikä se olisi ollut? ratkaisun oltava yleisesti kestävä vahingon ennalta-arvaamattomuus voi poistaa vastuun vahingonkärsijän oman toiminnan merkitys 51

52 TEHTÄVIÄ 1. A liukastuu supermarketissa lattialla olevaan nesteeseen ja kaatuu. Hänen ranteensa murtuu. Supermarketin vastuu? 2. B ajaa autollaan kuoppaan tiellä. Autossa on matala maavara ja auto vaurioituu. Tienpitäjän vastuu? 52

53 KKO 1989:114 Lentoaseman ylläpitäjä vastasi siitä, että lentoasema oli suunniteltu ja rakennettu turvalliseksi yleisölle ja että tilat hoidettiin siten, ettei turvallisuus vaarantunut. Tällöin oli otettava huomioon, että on ihmisiä, jotka sairauden, vamman, mielenlaatunsa tai muun syyn johdosta liikkuvat eri tavoin. Kun lentoaseman lattia liukkaudesta johtuen ei täyttänyt sanottuja vaatimuksia, lentoaseman ylläpitäjä velvoitettiin suorittamaan vahingonkorvausta matkustajalle, joka liukastuessaan oli vammautunut. 53

54 KKO 2010:28 Vanhempiensa seurassa kulkenut lapsi oli pudonnut Suomenlinnassa Kuninkaanportin yläpuolelta rintamuurilla olevalta, käytössä muodostuneelta polulta noin 15 metriä alas ja kuollut. Korkeimman oikeuden tuomiosta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että Suomenlinnan hoitokunta, joka vastasi valtion puolesta Suomenlinnan alueen hoidosta ja kunnossapidosta, oli laiminlyönyt huolehtia siitä, että alueella nähtävyyksiin tutustuminen tavanomaisella tavalla kulkien oli voinut tapahtua ilman kävijöiden turvallisuudelle aiheutuvaa vaaraa. Valtio oli korvausvelvollinen aiheutuneesta henkilövahingosta. 54

55 2. ANKARA VASTUU vastuun syntyminen ei edellytä kenenkään tuottamusta, eikä tuottamuksen puuttuminen estä vastuuta ankara vastuu syntyy toiminnasta, tuottamusvastuu jostakin yksittäisestä teosta lähinnä arvioitava sitä, onko vahingolla ja ankaran vastuun perustavalla toiminnalla riittävä yhteys syy-yhteysvaatimus saattaa olla normaalia alhaisempi 55

56 Ankaran vastuun perusteluja vahinkokustannusten liittäminen osaksi (elinkeino)toiminnan kustannuksia ja niiden ohjaaminen hyödykkeiden hintoihin tietyllä toiminnalla tavoiteltavan taloudellisen edun ja siihen liittyvien vahinkokustannusten ohjaaminen saman tahon kannettavaksi toiminnanharjoittajan vakuutusmahdollisuudet vahingonkärsijän suojantarve oletus siitä, että vahingot usein kuitenkin tuottamuksella aiheutettuja, jolloin ankara vastuu yksinkertaistaa selvittelyä 56

57 Lakiin perustuva ankara vastuu tuotevastuu (kuluttajia kohtaan) ympäristövahingot (tehosteena toissijainen vakuutusjärjestelmä) potilasvahingot (vakuutusjärjestelmä) liikennevahingot (vakuutusjärjestelmä) raideliikennevahingot ydinvastuu aluksen omistajan vastuu öljyvahingosta 57

58 Lakiin perustuva ankara vastuu (2) ilma-aluksen haltijan vastuu omaisuudesta henkilölle tai omaisuudelle, jota ei kuljeteta ko. ilma-aluksessa ammattimainen perintätoiminnan harjoittaminen henkilö-, kiinteistö-, arvo-osuusrekisterin pitäminen vastuu syyttömästi vangitulle tai tuomitulle vastuu sähköturvallisuuslain mukaisesta sähkövahingosta julkisiin hankintoihin perustuva hankkijan vastuu naapuruussuhdelain eräät säännökset 58

59 Oikeuskäytännössä omaksuttu ankara vastuu erityisvaaralliset toimintamuodot: räjäytystyö (KKO 1957 II 10, KKO 1963 II 93), autokilpailujen järjestäminen (KKO 1972 II 97), kovapanosammuntojen järjestäminen (KKO 1982 II 94) työnantajan koneiden tai laitteiden puutteellisuuksista työntekijöille aiheutuneissa vahingoissa (KKO 1990:55, KKO 1991:156) valtiolla rokotuksen aiheuttamasta henkilövahingosta, kun valtio oli järjestänyt erityisen rokotuskampanjan (KKO 1995:53) 59

60 Oikeuskäytännössä omaksuttu ankara vastuu (2) arvioitaessa mahdollisuutta asettaa ankara vastuu ilman nimenomaista lainsäännöstä huomiota kiinnitetty mm. seuraaviin seikkoihin: toimintaan liittyy normaalista poikkeava vahinkoriski tilanteen samankaltaisuus niiden toimintamuotojen kanssa, joita koskeva ankara vastuu perustuu säädettyyn lakiin osapuolten mahdollisuudet vaikuttaa vahinkoriskiin toiminnasta koituvan hyödyn jakaantuminen muiden, osittaisen korvauksen tarjoavien korvausjärjestelmien olemassaolo (KKO 1998:88, asbestitapaus) 60

61 Esimerkki ankarasta vastuusta: räjäytystyö ankaran vastuun perusteena räjäytystyöstä aiheutuvat ominaiset erityisriskit, esim. sinkoutuvien kivien aiheuttamat vahingot, tärinästä aiheutuvat vahingot erityissuojan kohteena eivät ole esim. työmaalla liikkuvan ulkopuolisen vahingot, läheisen hotellin asiakasmenetykset 61

62 KKO 1972 II 97 A:n järjestämissä autojen nopeuskilpailuissa oli jarruvian johdosta ajoradalta ulos syöksynyt B:n auto vahingoittanut ns. autokatsomossa A:n perimää pääsymaksua vastaan pysäköityä C:n autoa. A velvoitettiin luonteeltaan erityisen vaaralliseksi katsottavan kilpailutoiminnan harjoittajana suorittamaan C:lle vahingonkorvausta, mutta B:tä vastaan ajettu kanne hylättiin, koskei ollut näytetty, että C:lle aiheutunut vahinko olisi johtunut B:n tuottamuksesta. 62

63 KKO 1991:156 Rakennustyömaalla kattopeltinippua nostettaessa ajoneuvonosturin ylävaunu oli kaatunut ja nosturin puomi oli osunut vieressä työskennelleen henkilön päähän. Ylävaunun kaatuminen oli johtunut ajoneuvonosturissa olleesta rakenneviasta. Nosturin omistaja oli vastuussa siitä, että hänen rakennustyömaalle käyttäjineen vuokraama nosturi oli tapaturmien ehkäisemiseksi rakenteeltaan tarkoituksenmukainen. Nosturin omistaja velvoitettiin tuottamuksesta riippumatta korvaamaan nosturin puutteellisuudesta johtunut vahinko. 63

64 KKO 1995:53 Valtion viranomaiset olivat uhkaavan polioepidemian torjumiseksi järjestäneet niin sanotun massarokotuksen. Rokotuksen saatuaan A oli sairastunut. Vaikka rokotuksen ja sairauden syy-yhteyttä ei voitu pitää lääketieteellisesti selvitettynä, A:n katsottiin riittävästi näyttäneen syy-yhteyden rokotuksen ja sairastumisen välillä. Valtio rokotuksen toimeenpanijana velvoitettiin korvaamaan rokotuksen aiheuttama yllättävä vahinko, jota enempää rokotuksen toimeenpanijat kuin rokotettavat itse eivät olleet pystyneet ennakoimaan. 64

65 KKO 1995:53 (2) rokotettavan itsensä suojaaminen taudilta terveys-viranomaisten pelkäämän polioepidemian torjuminen joukkomittaisella rokottamisella, johon koko väestöä oli voimakkaasti kehotettu osallistumaan = rokotettaville asetettu vastuu muiden terveydestä massarokotuksen yhteydessä ei mahdollista yksilöllisesti tutkia jokaista rokotettavaa ja häneen mahdollisesti liittyviä riskitekijöitä rokotettavalla itsellään tai hänestä vastaavilla henkilöillä ei ole mahdollisuutta osaltaan perusteellisesti harkita riskejä => rokotuksen toimeenpanija kantaa vastuun rokotuksen aiheuttamista yllättävistä vahingoista, joita enempää rokotuksen toimeenpanijat kuin rokotettavat itse eivät ole pystyneet ennakoimaan 65

66 Ankaran vastuun rajoittuminen tai estyminen vahingon aiheuttanut vastuutahon kannalta ylivoimainen tapahtuma, esim. luonnonilmiö (ks. raideliikennevastuulaki, ydinvastuulaki) ylivoimaisen esteen asema defenssinä ei kuitenkaan selvä siltä osin kuin asiasta ei ole nimenomaista säännöstä 66

67 Ankaran vastuun rajoittuminen tai estyminen (2) vahingonkärsijän myötävaikutus osasyynä vahinkoon tai lisännyt sen suuruutta toisinaan säädetty korvausta supistavaksi vain, kun se ilmentää törkeää huolimattomuutta (potilas-, raideliikenne- ja ydinvahingot; vrt. sähköturvallisuuslaki: muu kuin lievä huolimattomuus) ko. vahingon riskiä ei kyetty ennakoimaan parhaankaan tieteellisen tiedon perusteella (ns. kehittelyvahinkotilanne) voidaan joskus vedota erilaisia ratkaisulinjoja niin kansainvälisesti (tuotevastuu) kuin kansallisestikin (vrt. tuotevastuu / asbestin käyttö) 67

68 3. KORVAUSVASTUUN PERUSTAVA SYY- YHTEYS

69 SYY-YHTEYS aiheuttaminen: puuttumista odotettavissa oleviin tapahtumakulkuihin status quon häiritsemistä odotettavissa olevan kehityksen estämistä vahingon aiheutuminen voi edellyttää useiden olosuhteiden olemassaoloa inhimillisiä tekoja niistä riippumattomia taustaolosuhteita ongelma: millaisesta syy-yhteydestä kyse? 69

70 Erilaisia syy-yhteyksiä 1. Välttämätön syy (conditio sine qua non, "but for ) X on seuraus Y:n välttämätön edellytys, jos X:n poistaminen edeltävästä tapahtumakulusta johtaisi Y:n poistumiseen tekijän poistaminen tapahtumakulusta merkitsee, että sen tilalle oletetaan norminmukainen tai muu normaali tapahtumakulku 70

71 Erilaisia syy-yhteyksiä (2) 1. Välttämätön syy (jatkoa) auttaa sulkemaan pois vahingon kannalta irrelevantteja tekijöitä ei johda kaikissa tilanteissa pätevään juridiseen ratkaisuun esimerkki: Kaksi teollisuuslaitosta laskee päästöjä samaan vesistöön niin, että kummankin päästöt yksin riittäisivät pilaamaan vesistön. Kumpikaan ei olisi välttämätön syy, sillä seuraus syntyisi, vaikka toisen teko jäisi pois. 71

72 Erilaisia syy-yhteyksiä (3) 1. Välttämätön syy (jatkoa) osa sinänsä välttämättömistä syistä juridisesti irrelevantteja: metsäpalon välttämätön edellytys on happi, muita voivat olla esim. maaston kuivuus, tuulen suunta 72

73 Erilaisia syy-yhteyksiä (4) 2. Riittävä syy X on Y:n riittävä syy, jos X:n käsillä olo on yksinään ollut riittävä aiheuttamaan Y:n (oletuksena normaalit luonnonolot) mikä välttämättömistä syistä riittävä em. päästöesimerkissä kummankin teollisuuslaitoksen päästöt ovat yksinään riittävä syy vahinkoon em. metsäpaloesimerkissä hapen käsillä olo ei riittävä syy 73

74 Erilaisia syy-yhteyksiä (6) 3. NESS-kausaliteetti (necessary element of a sufficient set) X on Y:n syy, jos ja vain jos X välttämätön osa Y:tä edeltävää seikastoa, joka on ollut riittävä Y:n aikaansaamiseksi sisältää sekä välttämättömyyden että riittävyyden ongelmia: sellaisen seuraamuksen aiheuttaminen, joka olisi joka tapauksessa myöhemmin seurannut ajallisesti peräkkäisten aiheuttamisprosessien ongelma 74

75 TEHTÄVIÄ 1. Työkyvyttömyyteen johtavaa sairautta sairastava tulee työtapaturman vuoksi jo aikaisemmin työkyvyttömäksi. 2. Hiv-positiiviselle annetaan hiv-positiivista verta. 75

76 TEHTÄVIÄ (2) 3. Rakennus oli perustettu rakentamisen aikana yleisesti käytetyn rakentamistavan mukaan, joka sittemmin osoittautui puutteelliseksi rakennuspaikan savikerroksen paksuuden suurten vaihtelujen vuoksi. Naapurikiinteistöllä oli tehty tärinää aiheuttavaa paalutustyötä ja rakennus oli vahingoittunut. 76

77 Näyttövaatimus lähtökohta: vahingonkärsijällä näyttötaakka ongelma biologis-kemiallisten aiheutumisprosessien yhteydessä, esim. altistussairaudet luonnontieteellinen vs. oikeudellinen käsitys syyyhteydestä: juridiikassa näyttövaatimuksen ei tarvitse olla yhtä korkea kuin esim. lääketieteessä yleisen tason syy-yhteys ja yksilöllinen syy-yhteys eri asioita 77

78 Näyttövaatimus (2) pelkkä ajallinen yhteys ei riitä näytöksi alennettu näyttövaatimus esim. ammattitautilaissa, potilasvahinkolaissa, ympäristövahinkolaissa näyttövaatimusta voidaan säännellä joko todennäköisyysasteeseen tai todistustaakan jakoon puuttumalla yleiset todistustaakan jakoperiaatteet: näyttömahdollisuudet alkuperäistodennäköisyys aineellisen oikeuden tavoitteiden toteuttaminen 78

79 KKO 1995:53 Valtion viranomaiset olivat uhkaavan polioepidemian torjumiseksi järjestäneet niin sanotun massarokotuksen. Rokotuksen saatuaan A oli sairastunut. Vaikka rokotuksen ja sairauden syy-yhteyttä ei voitu pitää lääketieteellisesti selvitettynä, A:n katsottiin riittävästi näyttäneen syy-yhteyden rokotuksen ja sairastumisen välillä. 79

80 KKO 2012:36 Työntekijä oli hakenut työnantajaltaan opintovapaata erään ammatillisen perustutkinnon suorittamiseksi. Työnantajan ilmoitettua vastoin opintovapaalain säännöksiä siirtävänsä opintovapaan alkamisajankohtaa työntekijä oli irtisanoutunut ja menettänyt sen seurauksena oikeutensa aikuiskoulutustukeen. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla työnantaja oli velvollinen korvaamaan työntekijälle sanotun menetyksen. 80

81 Käytännön ongelma: tapaturmavakuutus paljon tapauksia KKO:ssa viime vuosina riidattomasti tapaturma sattunut ja vamma syntynyt vakuutusyhtiö: lääketieteellisen tietämyksen mukaan ao. tapaturmasta ei seuraa ao. vammaa / olisi jo parantunut => täytyy johtua vanhasta sairaudesta/vammasta, kulumasta KKO: tapaturma ollut riittävä aiheuttamaan ao. vamman ei ole näytetty, että ao. henkilöllä olisi vanha sairaus / vamma tai kuluma => korvataan 81

82 VAHINGON ENNAKOITAVUUS ongelma: riittääkö pelkkä syy-yhteys korvausvelvollisuuden perusteeksi? ennakoitavuus-/adekvaattisuusrajoitus: kaikkia vastuuperusteeseen nähden syy-yhteydessä olevia vahinkoja ei korvata rajanvetokriteeri: ovatko vahingon mahdollisuus ja suuruus olleet aiheuttajan ennalta arvattavissa tekotai toimintahetkellä riski yleisesti tunnettu vahingonaiheuttajalla erityistietoja (tulevan) vahingonkärsijän olosuhteista 82

83 Vahingon ennakoitavuus (2) koskee sekä vahinkotapahtumaa että vahingon määrää; kumman tahansa puutteellinen ennakoitavuus kaventaa vastuuta keino suojata toimijoita kohtuuttomilta vastuuriskeiltä johtaa siihen, että vahinko(a) voi jäädä korvaamatta tuottamuksen korkea-asteisuus saattaa laajentaa vastuun ulottuvuutta 83

84 Vahingon ennakoitavuus (3) henkilövahingoissa korvausvelvollisen vastuu ulottuu yleensä pisimmälle ennakoitavuusvaatimus myös sopimussuhteissa, mutta niissä monesti enemmän tietoa riskeistä sopimuspuolten välisen yhteistoiminnan vuoksi vahingonvaaran ennakoitavuus kuuluu myös tuottamuksen edellytyksiin 84

85 KKO 1995:198 Maksukorttijärjestelmää hoitava osuuskunta oli vakiintuneen käytännön mukaan maksanut ns. poisottopalkkion myyjälle, joka oli ottanut vääriin käsiin joutuneen maksukortin sen luvattomalta käyttäjältä. Korttia käyttämällä maksuvälinepetoksiin syyllistyneet velvoitettiin korvaamaan palkkio osuuskunnalle, vaikka he katsoivat, ettei poisottopalkkio voi olla yleisesti tunnettu sellaisten henkilöiden keskuudessa, joilla itsellään ei ole ko. pankki- ja maksukorttia. 85

86 KKO 1992:180 Työnantajan edustaja oli ajoittain suhtautunut työntekijään asiattomasti ja epäystävällisesti. Työntekijä oli työnantajan edustajan puhuttelun jälkeen sairastunut niin, ettei hän enää voinut palata töihin. Työnantaja ei voinut välttää vastuutaan sillä, että henkisiltä ominaisuuksiltaan vahvempi ( normaali ) ei ehkä olisi sairastunut. 86

87 KKO 1997:3 Asunto-osakeyhtiö oli viivytellyt kannanottoa siihen, edellyttikö tietty huoneistossa tehtävä työ yhtiön suostumusta. Tämä johti osakkaan tekemän esisopimuksen raukeamiseen. Yhtiölle ei kuitenkaan syntynyt korvausvastuuta kauppahinnan saamatta jäämisestä, koska se ei ollut ollut tietoinen esisopimuksesta. 87

88 KKO 1996:47 A oli tuomittu avunannosta ajoneuvon luvattomaan käyttöönottoon, kun hän oli kuljettanut varkaat autoliikkeen pihaan tietäen näiden tarkoituksesta. Kun auto myöhemmin vahingoittui tavalla, jota voitiin pitää luvattomalle käytölle tyypillisenä, vahinko oli ollut A:n ennalta arvattavissa. 88

89 TEHTÄVÄ A uhkasi asunnossa veljeään C:tä leipäveitsellä. Viereisessä huoneessa ollut C:n tyttöystävä B pelästyi ja hyppäsi parvekkeelta. A:n korvausvelvollisuus? 89

90 Normin suojatarkoitus jonkin normin vastainen toiminta ei perusta korvausvelvollisuutta, jos normin tarkoituksiin ei kuulu tällaisten vahinkojen ehkäiseminen vahingon on siis oltava sekä ennakoitava että loukatun normin suojatarkoituksen piirissä käytännössä ennakoitavuus yleensä tärkeämpi 90

91 KKO 1997:49 RO oli laiminlyönyt valvoa, että perunkirjoitus toimitettiin ja perukirja annettiin oikeuteen säädetyssä ajassa. A ei ollut saanut tietoa perittävän kuolemasta ja oli siten menettänyt oikeutensa perintöön. A:n kanne valtiota vastaan hylättiin, kun tuomioistuimen valvontavelvollisuuden tarkoituksena ei ollut, että perillinen saisi tiedon perittävän kuolemasta vaan lähinnä verotukselliset intressit. 91

92 TEHTÄVÄ Koira karkasi pannastaan, juoksi tielle ja aiheutti kolarin. Metsästyslain mukaan koiran olisi pitänyt olla kiinni. Vastuu koiran aiheuttamasta kolarista? 92

93 4. VAHINGON AIHEUTTAJAT

94 Vahingon aiheuttajat yksi tai useampi tietty henkilö yhteisvastuu korvauksesta vahingonkärsijälle (VahL 6:2) vahingonaiheuttajien keskinäinen vastuu kohtuuden mukaan ottaen huomioon kunkin syyllisyyden määrä, vahinkotapahtumasta ehkä saatu etu ja muut seikat takautumisoikeus liikaa maksetusta osasta; jos joku korvausvelvollisista ilmeisen maksukyvytön tai oleskelupaikka tuntematon, muut maksavat hänen osuutensa (VahL 6:3) 94

95 Vahingon aiheuttajat (2) joku tietystä ryhmästä yhteinen hanke (esim. pahoinpitelijöitä): yhteisvastuu yksi useammasta samaa asiaa tekevästä: yhteisvastuu, jos ei kyetä erottelemaan syyllisiä / eisyyllisiä aiheuttamiseen voi osallistua eri tavoin joku, muttei tiedetä, kuka anonyymi aiheuttaja riittää, kun vahingon aiheuttajana organisaatio, so. aiheuttajaa ei tarvitse yksilöidä esim. joku yrityksen työntekijöistä => yrityksen isännänvastuu 95

96 TEHTÄVÄ Kolme henkilöä oli samalla aseella vuorotellen ampunut useita laukauksia maavallia kohti. A oli ampunut noin 10 laukausta, B ja C kumpikin 5. Yksi laukaus oli osunut ampumalinjan lähellä olleeseen muuntajaan ja aiheuttanut sen vaurioitumisen. 96

97 5. KORVATTAVA VAHINKO

98 Mikä on korvattava vahinko? differenssioppi: vahinko on toteutuneen ja hypoteettisen tapahtumakulun erotus subjektiivinen lähtökohta täyden korvauksen periaate rikastumiskielto vahingonkärsijän velvollisuus rajoittaa vahinkoa 98

99 Korvattava vahinko (VahL 5 luku) Aiheutuneen vahingon laji Henkilövahinko, esinevahinko Puhdas varallisuusvahinko Kärsimys Täyttyykö VahL 5:1:n edellytys? Täyttyvätkö VahL 5:4a:n tai 5:6:n edellytykset? Rangaistavaksi säädetty teko Julkisen vallan käyttö Erittäin painava syy Läheisen kuolema Loukkaus 99

100 HENKILÖVAHINKO perusmääritelmä: lääketieteellisesti todettavissa oleva terveydentilan häiriö perussäännös VahL 5:2, jonka mukaan korvataan tarpeelliset sairaanhoitokustannukset ja muut tarpeelliset kulut ansionmenetys kipu ja särky sekä muu tilapäinen haitta pysyvä haitta 100

101 Sairaanhoitokustannukset lääkärinpalkkiot, lääketieteelliset tutkimukset, lääkkeet, hoitotarvikkeet, sairaalamaksut yms. lääketieteellisesti perustellut tutkimukset ja vallitsevan lääketieteellisen tietämyksen mukaan vaikutuksellinen hoito 101

102 Sairaanhoitokustannukset (2) vahingonkärsineellä velvollisuus rajoittaa vahinkoa miten suhtaudutaan kokeellisiin ja erityisen kalliisiin hoitomuotoihin? millaista vaikuttavuutta edellytetään? julkinen terveydenhoito ja sairausvakuutusjärjestelmä: korvausta vain omavastuuosuudesta 102

103 Muut tarpeelliset kulut kuntoutusmenot, säännölliset lääkärintarkastukset, apuvälineiden hankinta, asunnossa tehtävät muutokset, kodinhoitopalvelut yms. lähinnä vain vahingon jälkeen aiheutuvat kustannukset ei vaatteiden käyminen tarpeettomaksi (KKO 1999:90); koskee ilmeisesti myös esim. harrastusvälineitä 103

104 Ansionmenetys tilapäisen tai pysyvän työkyvyttömyyden ajalta VahL 5:2a: lähtökohtana arvio ansiotulosta ilman vahinkoa, vähennetään ansiotulo, jonka silti saanut, olisi voinut saada, arvioidaan tulevaisuudessa saavan huomioidaan työkyky, koulutus, aikaisempi toiminta, uudelleenkouluttautumismahdollisuus, ikä, asumisolot yms. vahingoittunut ei voi olla täysin passiivinen 104

105 Ansionmenetys (2) koskee sekä pää- että sivutuloja koskee myös yrittäjätuloja nuorelle henkilölle korvattu myös koulutuksen viivästymisen aiheuttama ansion menetys (KKO 1997:113) myös työttömältä ohi menevä työpaikka voidaan korvata alaikäisen ansiotulon arviointi VahL 5:2b 105

106 KKO 1997:65 Tapon yrityksen johdosta vammautunut 27-vuotias A ei kyennyt enää palaamaan aikaisempaan ammattiinsa, vaan tarvitsi uudelleenkoulutuksen, johon hän oli hakeutunutkin. A:lle määrättiin maksettavaksi korvausta työtulojen menettämisestä siihen ajankohtaan saakka, jolloin hänellä arvion mukaan oli uudelleenkoulutuksensa jälkeen riittävästi aikaa hakeutua sellaiseen ansiotyöhön, johon hän vammastaan huolimatta kykeni. 106

107 TEHTÄVÄ Kaupungin omistaman oppilaitoksen johtokunta oli asetuksen säännösten vastaisesti jättänyt oppilaitoksen rehtorin tehtäviä hoitaneen lehtorin siirtämättä perustettuun rehtorin virkaan. Mikä on korvattava vahinko? 107

108 KKO 1997:113 Liikenneonnettomuudessa loukkaantunut 16-vuotias A oli vammoistaan aiheutuneiden poissaolojen vuoksi joutunut käymään lukion toisen luokan uudelleen. Tämän vuoksi hänen ylioppilaaksi tulonsa ja ammatilliseen tutkintoon valmistumisensa olivat viivästyneet. Viivästymisen välittömänä syynä oli liikennevahinko eikä sillä seikalla, että A oli luopunut suunnitelmastaan opiskella lukion aikana ulkomailla vuoden vaihto-oppilaana, ollut merkitystä harkittaessa sitä, saiko A korvausta ansiotulojen myöhentymisestä koulutuksen viivästymisen vuoksi. Vakuutusyhtiö velvoitettiin suorittamaan korvausta yhdeltä vuodelta. 108

109 Kipu ja särky ja muu tilapäinen haitta huomioidaan erityisesti vahingon laatu ja vaikeusaste, sen edellyttämän hoidon laatu ja kestoaika sekä haitan kestoaika (5:2c) aineettomien vahinkojen korvaamisen perusongelmana arvioperusteiden subjektiivisuus/objektiivisuus: eri henkilöiden kokemukset erilaisia ei vaadita yksilöllistä näyttöä, jos on ilmeistä 109

110 Pysyvä haitta esim. liikuntakykyyn vaikuttava vamman jälkitila, aistien toiminnan heikentyminen, kosmeettinen haitta, pysyvä kipuoireilu huomioidaan vahingon laatu ja vaikeusaste, vahingoittuneen ikä; korottavana tekijänä elämänlaadun erityinen heikentyminen (5:2c) määrien suhteen samankaltaiset perusteet kuin kivun ja säryn osalta 110

111 Aineettomien vahinkojen määrät standardointia erilaisten luokitusten ja ohjeiden kautta STM:n asetus tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetusta haittaluokituksesta (1649/2009) liikennevahinkolautakunnan ohjeet vammat tyypitelty erilaisiin haitta-asteisiin ja määritelty niitä vastaavat normaalikorvaukset käytetty paljon myös muissa kuin liikennevakuutusasioissa 111

112 Aineettomien vahinkojen määrät (2) henkilövahinkoasiain neuvottelukunta tavoitteena henkilövahinkojen ja kärsimyksen korvaamista koskevan oikeus- ja korvauskäytännön yhtenäisyyden edistäminen suositukset perustuvat oikeuskäytäntöön uusimmat suositukset vuodelta 2011 KKO 2012:

113 Hautauskulujen korvaaminen (VahL 5:3) kolmannelle aiheutunutta vahinkoa 1. vainajan hautaamisesta huolehtineelle kohtuullinen korvaus hautaamisesta aiheutuneista kustannuksista 2. vanhemmille, lapsille, aviopuolisolle sekä muulle näihin rinnastettavalle surmansa saaneelle erityisen läheiselle henkilölle heille aiheutuneet kohtuulliset hautaamiseen liittyvät kustannukset 113

114 Elatuksen menetys (VahL 5:4) kolmannelle aiheutunutta vahinkoa jos elatusvelvollinen tai muuten toisen elatuksesta huolehtinut henkilö saa surmansa tosiasiallinen elatussuhde riittää elatukseen voidaan erityisestä syystä rinnastaa kotityön arvo elatukseen tai elatusapuun oikeutetulle tai muutoin surmansa saaneen elatuksen varassa olleelle korvauksen määrä: huomioidaan todennäköinen elatus surmansa saaneelta sekä mitä kohtuuden mukaan tarvitsee elatukseensa ottaen huomioon mahdollisuutensa hankkia itse elatuksensa ansiotyöllä ja muut olosuhteet 114

115 Kärsimys (VahL 5:4a) ennen: kärsimyskorvausta ei KKO:n käytännössä henkirikoksissakaan, ellei tekijän tarkoituksena nimenomaan tuottaa kärsimystä omaiselle (KKO 1983 II 8) nyt: korvausoikeus surmansa saaneen vanhemmilla, lapsilla ja aviopuolisolla sekä muulla näihin rinnastettavalla erityisen läheisellä henkilöllä, jos kuolema aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella ja korvaus harkitaan kohtuulliseksi ottaen huomioon henkilösuhteen läheisyys, teon laatu ja muut olosuhteet tulkittu melko korvausmyönteisesti 115

116 KKO 2002:124 A kuristi päihtynyttä ja lievästi kehitysvammaista B:tä (32 v.) ja tämän jälkeen potkaisi laiturin reunalle kyykistynyttä B:tä seurauksin, että tämä putosi veteen ja hukkui. Kärsimyskorvausta isälle? euroa suhteen läheisyys: normaalia suurempi riippuvuus perheestä, yhteydenpito isän kanssa säännöllistä kauempana asunut veli läheinen, mutta ei erityisen läheinen korvauksen kohtuullisuus: teon laatu, uhri kehitysvammainen 116

117 KKO 2003:123 B ja C eivät ole asuneet yhdessä ja he ovat seurustelleet vasta noin neljän kuukauden ajan. KKO: ei ole perustetta pitää B:tä C:lle aviopuolisoon rinnastettavana erityisen läheisenä henkilönä. 117

118 KKO 2002:56 Varusmies oli saanut surmansa puolustusvoimien kovapanosammunnoissa. Valtio velvoitettiin suorittamaan varusmiehen läheisille korvausta kärsimyksestä, vaikka kuolemantuottamuksesta rangaistukseen tuomittu ammunnan johtaja ei ollut menetellyt törkeän huolimattomasti, kun vahinkoon johtaneessa puolustusvoimien toiminnassa ilmennyttä huolimattomuutta oli kokonaisuudessaan pidettävä törkeänä. äiti euroa, sisarukset euroa 118

119 KKO 2004:48 Henkilöauto oli törmännyt jalankulkijaan, joka sai surmansa. Auton kuljettaja oli tuomittu törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kuolemantuottamuksesta. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein jalankulkijan 12- vuotiaalla pojalla katsottiin olevan oikeus saada korvausta isänsä kuoleman aiheuttamasta kärsimyksestä vahingonkorvauslain 5 luvun 4 a :n nojalla, vaikka syyte törkeästä kuolemantuottamuksesta oli hylätty. (6.000 euroa) 119

120 KKO 2004:2 A oli syyllistynyt B:n tappamiseen hätävarjelun liioitteluna. B:llä oli puolentoista vuoden ikäinen lapsi. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein katsottiin, ettei isän kuolemantapauksesta lapsen tunneperäiselle tai henkiselle kehitykselle mahdollisesti aiheutuvia haitallisia seurauksia voitu pitää VahL 5:4 a:ssä tarkoitettuna korvattavana kärsimyksenä. lapsi kaipaa isää, mutta ei nimenomaan kärsi siitä, mistä syystä isä on kadonnut lapsen elämästä 120

121 Kärsimys (VahL 5:6) loukkauksen aiheuttaman kärsimyskorvauksen edellytykset: 1. vapauden, rauhan, kunnian tai yksityiselämän loukkaaminen rangaistavaksi säädetyllä teolla 2. syrjiminen rangaistavaksi säädetyllä teolla 3. henkilökohtaisen koskemattomuuden tahallinen tai törkeän huolimaton vakava loukkaus 4. vakava tahallinen tai törkeän huolimaton ihmisarvon loukkaus muulla, em. kohtiin verrattavalla tavalla omiaan aiheuttamaan kärsimystä ottaen erityisesti huomioon loukkauksen laatu, loukatun asema, loukkaajan ja loukatun välinen suhde, loukkauksen julkisuus 121

122 Kärsimys (VahL 5:6) (2) tiedotusvälineiden kautta tehdyt yksityiselämän loukkaukset herjaukset ja solvaukset lievää väkivaltaa ja väkivallan uhkaa käyttäen tehty pakottaminen asiakirjan allekirjoittamiseen (KKO 1997:82) pankkiryöstöön liittynyt aseella uhkaaminen (KKO 1994:27) henkilön terveystietojen kertominen eteenpäin salassapitovelvollisuutta rikkoen (KKO 1985 II 57) rotuun perustuva syrjintä (KKO 1981 II 33) 122

123 KKO 1997:80 Lehdessä oli julkaistu tuhopolttoja koskeva kirjoitus, jossa oli kerrottu, että syylliseksi epäilty oli paikkakunnan palopäällikön vaimo. Kun palopäälliköllä itsellään ei edes väitetty olleen osuutta tapahtumiin, hänen ja syylliseksi epäillyn aviosuhteen julkistamiselle ei ollut hyväksyttävää perustetta. Lehden kustantaja, päätoimittaja ja jutun kirjoittaja velvoitettiin suorittamaan vahingonkorvausta yksityiselämän loukkaamisesta aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä. 123

124 KKO 2012:14 Taksin matkustajana ollut mies oli tuomittu pahoinpitelystä hänen lähenneltyään seksuaalisesti naispuolista kuljettajaa matkan aikana. Mies velvoitettiin suorittamaan kuljettajalle korvausta kärsimyksestä vahingonkorvauslain 5 luvun 6 :n 1 momentin 1 kohdan perusteella. 124

125 KKO 2012:81 Vankilan vartija oli avannut tutkintavangille Rikosseuraamuslaitoksesta saapuneen kirjeen, jota tutkintavankeuslain mukaan ei olisi saanut avata. Tutkintavanki vaati valtion velvoittamista suorittamaan hänelle vahingonkorvausta viestintäsalaisuuden loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä. Kirjeen avaamisen katsottiin tapahtuneen erehdyksessä, eikä kysymys ollut rangaistavaksi säädetystä teosta. VahL 5:6.1:ssä säädetyt edellytykset kärsimyksen korvaamiselle eivät täyttyneet. Kysymys lisäksi siitä, voitiinko korvausta tuomita sillä perusteella, että kirjeen oikeudetonta avaamista oli pidettävä myös perus- ja ihmisoikeusloukkauksena. 125

126 KKO 2012:74 A oli lyönyt B:tä nyrkillä useita kertoja päähän ja vartaloon, syöttänyt B:lle mäntysuopasaippuaa, suihkuttanut B:n päälle vettä ja pitänyt B:tä rinnuksista kiinni. A oli tuomittu pahoinpitelystä vankeusrangaistukseen. KKO: B:n henkilökohtaista koskemattomuutta ei ollut VahL 5:6.1:n 3 kohdassa tarkoitetuin tavoin taikka ihmisarvoa säännöksen 4 kohdassa tarkoitetuin tavoin vakavasti loukattu. Huomioon ottaen, että pahoinpitelyssä oli käytetty myös toista halventavia tekotapoja, B:llä katsottiin olevan oikeus korvaukseen kärsimyksestä VahL 5:6.1:n 1 kohdan nojalla. 126

127 LÄHEISEN OIKEUS KORVAUKSEEN korvausoikeus vahingonkärsineen vanhemmilla, lapsilla ja aviopuolisolla sekä muulla näihin rinnastettavalla erityisen läheisellä henkilöllä kärsimyskorvaus (5:4a, kuolema, ks. ed.) hautaukseen liittyvät kulut (5:3, ks. ed.) vahingonkärsijän hoitaminen yms. (VahL 5:2d) oma järkytys (VahL 5:4b, kuolema) 127

128 Läheisen oikeus korvaukseen (2) kohtuullinen korvaus tarpeellisista kuluista ja ansionmenetyksestä, joka aiheutunut henkilövahingon kärsineen hoitamisesta tai muista toimenpiteistä, jotka ovat omiaan edistämään vahingonkärsijän tervehtymistä tai kuntoutumista (VahL 5:2d) tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutetun kuolemantapauksen yhteydessä oikeus korvaukseen (järkytyksen kaltaisesta) henkilövahingosta johtuvista tarpeellisista sairaanhoitokustannuksista, muista kuluista ja ansionmenetyksestä (VahL 5:4b) 128

129 TEHTÄVÄ Käytetyn henkilöauton tuhoutuminen omistajan kannalta: 1. auton merkitys omistajalle? 2. mitä pitäisi korvata ja miten? 3. miten 2 kohdan ehdotuksenne sopii yhteen täyden korvauksen periaatteen ja rikastumiskiellon kanssa? 129

130 ESINEVAHINKO (VahL 5:5) esine = sekä irtaimet (myös kotieläimet) että kiinteät esineet, myös koneet, laitteet ja niiden osat täyden korvauksen periaate korvataan koko vahinko eli saatetaan vahingonkärsijä siihen taloudelliseen asemaan, jossa hän olisi ilman vahinkoa rikastumiskielto (eduntasoitus) vahingon kärsinyt ei saa saada hyötyä vahingosta eli tulla parempaan taloudelliseen asemaan kuin ennen vahinkoa 130

131 Esinevahinko (2) korvataan esineen korjauskustannukset, muut kulut, arvonalennus, tuhoutuneen tai hukatun esineen arvo, tulojen ja elatuksen vähentyminen esineen lisäksi korvausta välillisistä vahingoista, esim. esineen käyttömahdollisuuden estymisen aiheuttamasta tulon menetyksestä onko esine korjattavissa, korjauskelvoton, kadonnut, tilapäisesti ei-käytettävissä? korjaaminen vahingonkärsijällä vahingonrajoittamisvelvollisuus eli aiheettomia kustannuksia tulee välttää jos esine tulee vahinkotapahtumaa edeltänyttä tilaa parempaan kuntoon, hyöty yleensä vähennetään 131

132 Korvauksen määrittelyperuste tuhoutuneen tai hukatun esineen arvon määrääminen jälleenhankinta-arvo (uudelleenhankinta-arvo, uusarvo): uuden, vastaavan esineen hankkimiseksi tarvittava summa vanha omaisuus korvautuu uudella (käyttämätön, modernimpi) => vastoin rikastumiskieltoa uuden osan liittäminen vanhaan kohteeseen, osan käyttöiällä ei merkitystä päivänarvo: jälleenhankinta-arvo, josta tehdään mm. ikä-, käyttö-, käyttökelpoisuusvähennys 132

133 Korvauksen määrittelyperuste (2) käypä arvo, (edelleen)myyntiarvo: summa, jonka esineen myynnistä olisi saanut juuri ennen vahinkoa vastaa esineen varallisuusarvoa omistajalle soveltuu, jos kyse myytävästä esineestä jos kyse käytetystä esineestä, ei yleensä riitä vastaavan esineen hankkimiseen pääsääntönä voitaneen pitää jälleenhankinta-arvoa; ellei tällaista kyetä määrittämään esimerkiksi objektin yksilöllisyyden vuoksi, kysymykseen tulee lähinnä esineen iän, kunnon ym. seikat huomioon ottava käypä arvo 133

134 Esimerkkejä KKO 1982 II 121: Huoltamolta tavaraa varastaneet velvoitettiin korvaamaan jälleenhankintahinta sekä jälleenhankinnasta ja tavaroiden käsittelystä aiheutuvat kustannukset. KKO 1997:208: Henkilöt olivat tilanneet tv-laitteita laskua vastaan aikomattakaan maksaa niitä. Heidät tuomittiin petoksesta, ja korvausvastuu käsitti tilausten mukaiset kauppahinnat. 134

135 Esimerkkejä (2) KKO 1990:78: Kyse muuntajan vaurioitumisen korvaamisesta: 30 vuotta käytetty 50 kw:n muuntaja korvattiin 100 kw:n muuntajalla. Uuden muuntajan hinta mk, korvattiin vanhan muuntajan menettämisen mukaan arvioituna mk sekä uuden muuntajan asentaminen ( mk). 135

136 PUHDAS VARALLISUUS- VAHINKO (VahL 5:1) taloudellinen vahinko, joka ei ole yhteydessä (samalle henkilölle aiheutuneeseen) henkilötai esinevahinkoon sopimusperusteinen vastuu: tyypillistä, korvataan deliktivastuu: pelkkä tuottamusperuste voisi johtaa liialliseen vastuuseen (esim. liikekilpailu ja julkinen arvostelu sallittua vahingoittamista ) => korvaamista rajoitettu 136

137 Puhdas varallisuusvahinko (2) Korvaamisen edellytykset VahL:ssa 1) vahinko aiheutettu rangaistavaksi säädetyllä teolla syyntakeettomuus tai rikoksen vanhentuminen eivät estä vastuuta dekriminalisointi poistaa korvausvastuun (KKO 1993:15) 2) vahinko aiheutettu julkista valtaa käytettäessä julkinen valta viranomainen tunnusmerkistön tulkinta laajahkoa (esim. työvoimaviranomaisen antama neuvonta KKO 1989:50, rekisteriasiakirjojen antaminen KKO 1993:15) 137

138 KKO 1993:15 Vuosina tapahtunut ennakonpidätysten suorittamatta jättäminen ei ollut tuomitsemishetkellä voimassa olevan rikoslain 29 luvun 4 :n (769/90) mukaan rangaistava teko. Lääninveroviraston mainittuja ennakonpidätyksiä koskeva vahingonkorvausvaatimus hylättiin, koska teko ei ollut rangaistava eikä lääninverovirasto ollut vaatimuksensa tueksi vedonnut seikkoihin, joiden nojalla vahingonkorvaus jollakin muulla perusteella tulisi harkittavaksi. 138

139 KKO 1989:50 Valtion työvoimaneuvoja oli antanut paluumuuttoa Suomeen suunnittelevalle Kanadan kansalaiselle virheellisiä tietoja paluumuuttajalle tärkeiden ja häneen pakottavina sovellettavien säännösten ja määräysten sisällöstä. Tietojen antaminen oli ollut olennainen osa työvoimaneuvojan virkatehtävistä. Tietojen laatu ja tarkoitus huomioon ottaen katsottiin, että työvoimaneuvoja oli tiedot antaessaan käyttänyt julkista valtaa. Valtio velvoitettiin korvaamaan tietojen virheellisyydestä aiheutunut vahinko. 139

140 KKO 2009:24 Suomen Pietarin pääkonsulaatin toimistosihteeri oli, saatuaan ulkomaalaisvirastosta tiedon, jonka mukaan työ- ja oleskelulupia hakeneet venäläiset vuokratyöntekijät eivät tarvitsisi erikseen lupia Espanjassa työskentelyä varten, ilmoittanut tiedon edelleen yhtiön toimitusjohtajalle. Korkein oikeus katsoo, ettei neuvon antamista tällaisissa olosuhteissa ole perusteltua rinnastaa työntekijöiden oikeuksia ja velvollisuuksia koskevaan hallintopäätökseen. 140

141 KKO 1993:15 Auton rekisteriote oli ollut kirjoitusvirheen johdosta virheellinen auton vuosimallia koskeneen merkinnän osalta siten, että auton todellinen vuosimalli oli merkinnän mukaista vuosimallia vanhempi. Rekisteriotteen antaminen oli julkisen vallan käyttämistä. Siinä ei ollut noudatettu kohtuudella asetettavia tarkkuusvaatimuksia. Valtio katsottiin, riippumatta auton myyjän mahdollisesta korvausvelvollisuudesta, VahL 3:2:n nojalla velvolliseksi korvaamaan A:lle virheellisen merkinnän aiheuttama vahinko, joka oli aiheutunut siten, että A oli maksanut autosta enemmän kuin mitä hän olisi maksanut, jos hän olisi tiennyt auton oikean vuosimallin. 141

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Julkisoikeus Valtiotieteellinen tiedekunta Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Viranomaisen vahingonkorvausvastuu Viranomaisen vahingonkorvausvastuusta on erilliset säännökset vahingonkorvauslaissa

Lisätiedot

Päätös. Laki. vahingonkorvauslain muuttamisesta

Päätös. Laki. vahingonkorvauslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 60/2004 vp Hallituksen esitys laiksi vahingonkorvauslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2003 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

vahingonkorvaukset, avustamistyyppiset korvaukset, pakkotoimikorvaukset, vakuutuskorvaukset, rangaistusluonteiset korvaukset

vahingonkorvaukset, avustamistyyppiset korvaukset, pakkotoimikorvaukset, vakuutuskorvaukset, rangaistusluonteiset korvaukset HENKILÖVAHINGOISTA 1. Vahingonkorvausoikeuden perusteet ja henkilövahinko 1.1 Vahingonkorvausoikeuden tehtävät Vahingonkorvausoikeudessa jaetaan vahinkoseurauksia Ennaltaehkäisevä vaikutus Korjaava vaikutus

Lisätiedot

Johdatus vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuteen

Johdatus vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuteen Johdatus vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuteen Jaana Norio-Timonen professori 1 Luentoajat ja -paikka ma 13. to 16.1. klo 14 16, Suomen laki -sali HUOM. pe 17.1. klo 10 12, Suomen laki -sali 2 Luentosarjan

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974. Vahingonkorvauslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Lain soveltamisala.

Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974. Vahingonkorvauslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Lain soveltamisala. Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974 Vahingonkorvauslaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Lain soveltamisala. Vahingon korvaamiseen on sovellettava tämän lain säännöksiä. Tämä

Lisätiedot

I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1

I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1 1. Korvauslähteet ja vahingonkorvauksen asema 1 2. Sopimuksenulkoinen ja sopimusperusteinen korvausvastuu 3 3.

Lisätiedot

Johdatus vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuteen

Johdatus vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuteen Johdatus vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuteen Jaana Norio-Timonen professori tammikuu 2015 1 Luentosarjan tavoitteet perusasiat korvausoikeuden järjestelmästä vahingonkorvausoikeus sopimusperusteisen

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto-Wainio, OTT, VT, apulaisprofessori VAHINGONKORVAUSOIKEUTTA

Suvianna Hakalehto-Wainio, OTT, VT, apulaisprofessori VAHINGONKORVAUSOIKEUTTA Suvianna Hakalehto-Wainio, OTT, VT, apulaisprofessori VAHINGONKORVAUSOIKEUTTA Suvianna Hakalehto-Wainio 7.10.2015 1 LUENTOJEN RAKENNE 1) Vahingonkorvaus oikeudenalana 2) Tuottamus 3) Ankara vastuu 4) Erityissääntelyn

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 16.9.2015 1. Millä perusteilla määritellään liikennevakuutuksesta maksettavan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/5 18.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/5 18.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) 306 Vahingonkorvausvaatimus HEL 2012-014354 T 03 01 00 Päätös päätti, että As Oy Helsingin Professorin aukiolle korvataan kotihoidon hallinnasta kadonneen avaimen

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset ja kulotus

Vastuuvakuutukset ja kulotus Vastuuvakuutukset ja kulotus Vakuutukset. Rahastot. Pankki. Pekka Kokko 11.11.2009 Mitä vastuuriskillä tarkoitetaan? Riski siitä, että yritys tai yhteisö joutuu kantamaan seuraamukset toimintansa tuotteensa

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 164. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 15.5.2013 1. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen koskien

Lisätiedot

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä vakuutusyhtiö) yleiset ehdot (voimassa 1.1. LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.2012 alkaen) 1. Vakuutuksen tarkoitus 1.1 Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 282 VAHINGONKORVAUSVAATIMUS Terke 2010-1722 Esityslistan asia TJA/7 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun henkilön (jäljempänä

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto OTT, VT, apulaisprofessori VAHINGONKORVAUSOIKEUTTA

Suvianna Hakalehto OTT, VT, apulaisprofessori VAHINGONKORVAUSOIKEUTTA Suvianna Hakalehto OTT, VT, apulaisprofessori VAHINGONKORVAUSOIKEUTTA Suvianna Hakalehto-Wainio 7.10.2015 1 LUENTOJEN RAKENNE 1) Vahingonkorvaus oikeudenalana 2) Tuottamus 3) Ankara vastuu 4) Erityissääntelyn

Lisätiedot

VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT. Professori Juha Karhu Lapin yliopisto

VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT. Professori Juha Karhu Lapin yliopisto VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT Professori Juha Karhu Lapin yliopisto 10.9.2005 Vahinko ja perustellut odotukset perustellut odotukset kaikessa modernissa oikeudessa tärkeitä > luottamuksensuoja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 71 VAHINGONKORVAUSVAATIMUS NIMEN JULKAISEMISESTA TERVEYSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTALLA Terke 2011-22 Esityslistan asia TJA/6 TJA Terveyslautakunta päätti, että tämän

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 170. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 12.5.2015 1. Liikennevakuutuslain mukainen vastuu on yleensä ns. ankaraa

Lisätiedot

MIKA HEMMO HELSINGIN YLIOPISTO, SYYSLUKUKAUSI 2000

MIKA HEMMO HELSINGIN YLIOPISTO, SYYSLUKUKAUSI 2000 MIKA HEMMO VAHINGONKORVAUS- OIKEUDEN LUENNOT HELSINGIN YLIOPISTO, SYYSLUKUKAUSI 2000 1. Vahinkojen korvaamistavat: 2 2. Vahingonkorvausoikeuden päälohkot 3 3. Sopimuksenulkoisen vastuun ja sopimusperusteisen

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa

Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa UKK Instituutti 25. 3.2011Tiina Schaarschmidt- Pernaa 25.3.2011 Tiina Schaarschmidt-Pernaa Suunnittelijan ja urakoitsijan vastuu Vastuun perusteet

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot, vakuutetut ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Vakuutetut

Lisätiedot

Johdatus vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuteen

Johdatus vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuteen Johdatus vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuteen Jaana Norio-Timonen 1 Velvoiteoikeus (200203) sopimusoikeus (200203A) 6 op., 50 % yleinen velvoiteoikeus (200203B) 3 op., 25 % vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (5) 20 Oikaisuvaatimus vahingonkorvauspäätöksestä HEL 2012-013496 T 03 01 00 Päätös Perustelut päätti hyväksyä kehittämisjohtajan päätöksestä 22.10.2012, 346 tehdyn

Lisätiedot

Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus (200203C), 26.1.2015

Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus (200203C), 26.1.2015 Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus (200203C), 26.1.2015 Mallivastaukset Kysymys 1 (prof. Päivi Korpisaari) Alpo Ahkera toimi Satamayhtiö Vilkas Oy:n kanssa tekemänsä sopimuksen nojalla nosturinkuljettajana

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava. korvaus rikoksen uhrille. Valtion maksama. korvaus rikoksen uhrille. Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot

Valtion varoista maksettava. korvaus rikoksen uhrille. Valtion maksama. korvaus rikoksen uhrille. Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot Milloin rikoksen uhrille voidaan suorittaa korvaus valtion

Lisätiedot

Johdatus vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuteen

Johdatus vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuteen Johdatus vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuteen Jaana Norio-Timonen professori 1 Luentosarjan tavoitteet perusasiat korvausoikeuden järjestelmästä vahingonkorvausoikeus sopimusperusteisen ja sopimuksenulkoisen

Lisätiedot

KORVAUS RIKOKSEN UHRILLE. Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille

KORVAUS RIKOKSEN UHRILLE. Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille KORVAUS RIKOKSEN UHRILLE Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille sisällysluettelo Milloin korvausta voidaan suorittaa valtion varoista? 2 Mitä korvataan? > Henkilövahinko 3 > Esinevahinko ja muu omaisuusvahinko

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 165. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 5.9.2013 1. Ovatko seuraavat liikennevakuutuksen perusteella maksettavia

Lisätiedot

VAKUUTTAMISEN TARVE LISÄTIETOA FENNIASTA JOS VAHINKO TAPAHTUU TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS. NY Vuosi yrittäjänä opettajan opas

VAKUUTTAMISEN TARVE LISÄTIETOA FENNIASTA JOS VAHINKO TAPAHTUU TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS. NY Vuosi yrittäjänä opettajan opas 1 NY Vuosi yrittäjänä opettajan opas VAKUUTTAMISEN TARVE Yritystoiminnassa voi sattua ja tapahtua kaikenlaista, aivan kuten normaalissakin elämässä. Yrityksessä vahingot voivat johtua esimerkiksi työntekijöiden

Lisätiedot

II Vahingonkorvausoikeudellisen tuottamuksen elementit 11

II Vahingonkorvausoikeudellisen tuottamuksen elementit 11 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Säädösluettelo xv Lyhenteet xviii I Johdanto 1 1. Tuottamuskäsite tutkimuskohteena............................ 1 2. Historiallinen kytkös rikosoikeuteen...........................

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Suomen vahingonkorvausoikeus. Pauli Ståhlberg Juha Karhu

Suomen vahingonkorvausoikeus. Pauli Ståhlberg Juha Karhu Suomen vahingonkorvausoikeus Pauli Ståhlberg Juha Karhu TALENTUM Helsinki 2013 Kuudes, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi

Lisätiedot

Raiskauksen uhrin asema ennen ja nyt

Raiskauksen uhrin asema ennen ja nyt Raiskauksen uhrin asema ennen ja nyt Terttu Utriainen Rikosoikeuden professori Helsingin yliopisto 18.8.2011 ls 10 Seminaari raiskauskriisikeskus Tukinainen Kuka on raiskauksen uhri? Kuka kelpaa uhriksi?

Lisätiedot

LAKIPALVELUT HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET. Markus Talvio Partner, CEO, LL.M 5.2.2016 HELSINKI TAMPERE HÄMEENLINNA KUOPIO VARKAUS VAASA

LAKIPALVELUT HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET. Markus Talvio Partner, CEO, LL.M 5.2.2016 HELSINKI TAMPERE HÄMEENLINNA KUOPIO VARKAUS VAASA HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET Markus Talvio Partner, CEO, LL.M ASTA Rakentaja 2016 Tampereen Messu ja Urheilukeskus LAKIPALVELUT HELSINKI TAMPERE HÄMEENLINNA KUOPIO VARKAUS VAASA We are member

Lisätiedot

OH2011/54 KORKEIN OIKEUS Valtiovarainministeriö. Jakelu

OH2011/54 KORKEIN OIKEUS Valtiovarainministeriö. Jakelu KORKEIN OIKEUS Valtiovarainministeriö Jakelu Viite Valtiovarainministeriön kirje 24.2.2011 (VM004:00/2009), jossa korkeimmalta oikeudelta pyydetään lausuntoa arvo paperi markkina lainsäädännön kokonaisuudistus

Lisätiedot

Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a

Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a 22.11.2011 S Y S : n s y y s k o k o u s K a r i M a r t t i n e n P a r t n e r A s i a n a j o t o i m i s t o

Lisätiedot

Lyhenteet Lukijalle Sananvapaus...17

Lyhenteet Lukijalle Sananvapaus...17 Lyhenteet.....................................11 Lukijalle.......................................13 I JOHDANTO 1. Sananvapaus..................................17 1.1 Sananvapaus Suomen perustuslaissa..............

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/

Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/ Helsingin kaupunki Esityslista 1/2017 1 (5) 1 Oikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä 31.5.2016 263 vahingonkorvausasiassa HEL 2016-002212 T 03 01 00 Päätösehdotus Perustelut päättää hylätä

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 166. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 9.1.2014 1. Vastaa alla oleviin kysymyksiin. Oikeasta vastauksesta saa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 329 VAHINGONKORVAUSVAATIMUS Terke 2010-2214 Esityslistan asia TJA/15 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun henkilön (jäljempänä

Lisätiedot

Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus. Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki

Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus. Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki Vastuuvakuutuksen osapuolet Vakuutuskorvaus Vakuutussopimus Korvausvastuu Vahingonkärsinyt Vakuutuksenottaja

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Toimitusjohtaja, Tampereen Tilakeskus Liikelaitos

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Toimitusjohtaja, Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Vahingonkorvausvaatimus tulonmenetyksestä TRE:5380/03.07.01/2017 Lisätietoja päätöksestä Toimitusjohtaja Petri Mölsä, puh. 040 543 4181, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

Kartano. Antti Hannula, Maaseutumatkailuyrittäjä (vai isäntä?)

Kartano. Antti Hannula, Maaseutumatkailuyrittäjä (vai isäntä?) Huikon 1 Kartano Antti Hannula, Maaseutumatkailuyrittäjä (vai isäntä?) 2 Huikon Kartano Matkailualan yritykseksi vuonna 2010 Kohderyhmänä erilaiset ryhmät Majoituspaikkoja 50 Kartano, Sinivilla, liiteri,

Lisätiedot

Kuntien vastuut Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus

Kuntien vastuut Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus Kuntien vastuut 7.10.2015 Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus VRK:n ja kunnan välinen sopimus rakennustietojen ylläpidosta Väestörekisterikeskus voi sopia kunnan kanssa, että kunta vastaa

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä Vesiosuuskunnat 20. ja 21.3.2014 Esinevakuutukset Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä o pumput, venttiilit, mittarit,

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

Vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus J007509, 5 op. Kurssin vaatimukset. Luentojen ajat ja paikat

Vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus J007509, 5 op. Kurssin vaatimukset. Luentojen ajat ja paikat Vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus J007509, 5 op Syksy 2011 Onerva-Aulikki Suhonen onerva-aulikki.suhonen@uef.fi Kurssin vaatimukset Opintojakson suoritus koostuu kahdesta osasta: 1.) Vapaaehtoiset luennot

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 13.3.2006

Yleinen velvoiteoikeus 13.3.2006 Yleinen velvoiteoikeus 13.3.2006 Vastaustilaa on kaksi sivua kysymyksissä nro. 1 3. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä yhden

Lisätiedot

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu 4 LUKU Rahdinkuljettajan vastuu 27 Vastuun edellytykset Rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä

Lisätiedot

Miksi liikennevahingot pitää tutkia?

Miksi liikennevahingot pitää tutkia? Miksi liikennevahingot pitää tutkia? Vakuutus Suomessa 200 vuotta! Suomalainen vakuutustoiminta alkoi 200 vuotta sitten. Käynnistävänä seikkana oli muutamia vuosia aiemmin saavutettu autonomia, jonka myötä

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu. Kuopio Matti Tolvanen

Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu. Kuopio Matti Tolvanen Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu Kuopio 3.4.2013 Matti Tolvanen Vajaavaltainen vastaaja rikosasiassa Alle 15-vuotias ei rikosvastuussa Rikollinen teko voidaan tutkia Pakkokeinot rajoitetusti Ei estä

Lisätiedot

KORKEIMMAN OIKEUDEN HIV-TAPAUKSET XVII VALTAKUNNALLINEN HIV- KOULUTUSTILAISUUS, KE 11.2.2016, BIOMEDICUM APULAISPROFESSORI SAKARI MELANDER, HY

KORKEIMMAN OIKEUDEN HIV-TAPAUKSET XVII VALTAKUNNALLINEN HIV- KOULUTUSTILAISUUS, KE 11.2.2016, BIOMEDICUM APULAISPROFESSORI SAKARI MELANDER, HY KORKEIMMAN OIKEUDEN HIV-TAPAUKSET XVII VALTAKUNNALLINEN HIV- KOULUTUSTILAISUUS, KE 11.2.2016, BIOMEDICUM APULAISPROFESSORI SAKARI MELANDER, HY AIEMPI NÄKEMYS Rikosoikeudellisesti ankara lähestymistapa

Lisätiedot

Case: Työnantaja hakee esille tai avaa työntekijän sähköpostin JASMINA HEINONEN

Case: Työnantaja hakee esille tai avaa työntekijän sähköpostin JASMINA HEINONEN Case: Työnantaja hakee esille tai avaa työntekijän sähköpostin 1 Esityksen sisältö Mistä on kysymys? Sovellettava lainsäädäntökehikko Vastakkaiset intressit ja niiden punninta? Työelämän tietosuojalain

Lisätiedot

HE 251/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia rikosvahinkolakiin.

HE 251/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia rikosvahinkolakiin. HE 251/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosvahinkolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutoksia rikosvahinkolakiin. Kärsimyksestä rikosvahinkolain

Lisätiedot

Potilasvakuutus Suomessa. Tietoa potilasvakuutuksesta selkokielellä

Potilasvakuutus Suomessa. Tietoa potilasvakuutuksesta selkokielellä Potilasvakuutus Suomessa Tietoa potilasvakuutuksesta selkokielellä Potilasvakuutus Potilasvakuutuksesta voi hakea korvausta, jos sinulle syntyy henkilövahinko terveydenhuollossa. Henkilövahinko tarkoittaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Varhaiskasvatusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Varhaiskasvatusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 9 Vahingonkorvausvaatimus autolle tapahtuneesta vahingosta HEL 2016-013907 T 03 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hylätä ********** vahingonkorvausvaatimuksen

Lisätiedot

Kustantajan vastuuvakuutus. Vakuutusehto VA40. Voimassa alkaen

Kustantajan vastuuvakuutus. Vakuutusehto VA40. Voimassa alkaen Kustantajan vastuuvakuutus Vakuutusehto VA40 Voimassa 1.10.2010 alkaen Sisällysluettelo 1. Korvattavat vahingot 4 2. Vastuuvakuutuksen korvausrajoitukset 4 2.1 Samaan intressipiiriin kuuluvalle aiheutettu

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET Kauppaoikeus 12.5.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit

MALLIVASTAUKSET Kauppaoikeus 12.5.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit MALLIVASTAUKSET Kauppaoikeus 12.5.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit Muita kuin assistentille sähköisesti toimitettuja mallivastauksia ei ole julkaistu tässä. Niitä voi etsiä laitoksen aulasta

Lisätiedot

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan KORVAUKSET 33 Maan luovuttamisesta sekä vahingosta, haitasta tai kustannuksista, jotka tähän lakiin perustuvasta toimenpiteestä aiheutuvat kiinteistön omistajalle, tieosakkaalle tai 10 :ssä tarkoitetun

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET. Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti

MALLIVASTAUKSET. Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus 14.4.2004 pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti 2 Tehtävä 1 (Aurejärvi) Esisopimus ei merkitse samaa kuin Letter of intent. Ks. Hemmo I s. 253-261. Asiakirjan otsikko

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

LAPSIOIKEUS Isyysolettama

LAPSIOIKEUS Isyysolettama Isyysolettama Isyys voidaan todeta tai vahvistaa a) Todeta avioliiton perusteella (syntymähetken tilanne) legaalinen olettama, joka voidaan kumota b) vahvistaa tunnustamisen / tuomion perustella - Jos

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2005 Bulevardi 28 PL 275 00121 Helsinki 29.6.2005 Puh. (09) 680 401 Fax (09) 604 714 Merja Salonen 1(1) TYÖTAPATURMA- JA LIIKENNEVAHINKOPOTILAIDEN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Potilasvakuutus kaikille. Hoitovirheen sattuessa kohdallesi

Potilasvakuutus kaikille. Hoitovirheen sattuessa kohdallesi Potilasvakuutus kaikille Hoitovirheen sattuessa kohdallesi Hoitovirheen sattuessa kohdallesi Jos kohdallesi sattuu hoitovirhe, sinulla voi olla oikeus korvaukseen potilasvahinkolain perusteella. Kaikki

Lisätiedot

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset 12.4.2012 Työntekijöitä koskevat Lakisääteinen tapaturmavakuutus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Työttömyysvakuutus Seurakuntalaisia koskevat Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) 9 Oikaisuvaatimus vahingonkorvauspäätöksestä HEL 2013-012080 T 03 01 00 Päätös päätti hyväksyä ********** oikaisuvaatimuksen varhaiskasvatusjohtajan päätöksestä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 38 VAHINGONKORVAUSVAATIMUS Terke 2007-2358 Esityslistan asia TJA/38 TJA Terveyslautakunta päätti, että tämän päätöksen liitteessä mainitun henkilön (jäljempänä potilas)

Lisätiedot

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2769-5

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Johdon vahingonkorvausvastuu

Johdon vahingonkorvausvastuu Asunto-osakeyhtiön hallituksen vastuu - vastuukysymyksiä oikeuskäytännön valossa Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Johdon vahingonkorvausvastuu Johto = hallituksen jäsen ja isännöitsijä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ho/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ho/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2016 1 (6) 437 Oikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä 5.4.2016 129 vahingonkorvausasiassa HEL 2016-000270 T 03 01 00 Päätös päätti hylätä lautakunnan päätöksestä

Lisätiedot

VIRKAVASTUU. Liikenteenohjauspäivät

VIRKAVASTUU. Liikenteenohjauspäivät 1 VIRKAVASTUU 2 Virkavastuun määritelmä Virkavastuu on virkamiehen erityistä oikeudellista vastuuta, joka on kansalaisten yleistä oikeudellista vastuuta tiukempaa. Virkavastuun tarpeellisuutta on perusteltu

Lisätiedot

Tulitöitä koskeva lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet. Mikko Ahtola

Tulitöitä koskeva lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet. Mikko Ahtola Tulitöitä koskeva lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet Mikko Ahtola Laki velvoittaa, ohjeet ohjaavat 1. Pelastuslaki, työturvallisuuslaki ja asetus, rikoslaki, vahingonkorvauslaki 1. Velvoittavaa lainsäädäntöä

Lisätiedot

NÄYTTÖTAAKKA MISTÄ SE MUODOSTUU JA MITÄ SE TARKOITTAA?

NÄYTTÖTAAKKA MISTÄ SE MUODOSTUU JA MITÄ SE TARKOITTAA? NÄYTTÖTAAKKA MISTÄ SE MUODOSTUU JA MITÄ SE TARKOITTAA? Palontutkinnan opintopäivät 29.11.2017, Jyväskylä Kihlakunnansyyttäjä, apulaispäällikkö Marika Visakorpi Sisä-Suomen syyttäjänvirasto RIKOSASIAN KULKU

Lisätiedot

Hallituksen vastuut ja velvollisuudet

Hallituksen vastuut ja velvollisuudet Hallituksen vastuut ja velvollisuudet Markus Talvio Toimitusjohtaja OTM JuriNet Oy ASTA Rakentaja 2015 Tampereen Messu ja Urheilukeskus 13.2.2015 Vastuut ja velvollisuudet Esityksen rakenne: 1. Hallituksen

Lisätiedot

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA 1 (3) Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 A Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1. Soveltamisala

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VASTUUVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VASTUUVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VASTUUVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 163. SUORITUSTILAISUUS VASTUUVAKUUTUS 10.1.2013 1. Investointipankki Ahnerium Oy:n palveluksessa oleva pankkiiri A tönäisi työmatkallaan

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät ja vastuut. AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen

Hallituksen tehtävät ja vastuut. AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen Hallituksen tehtävät ja vastuut AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen Agenda Hallituksen asema Hallituksen tehtävät Mitä hallitus ei saa tehdä Vastuu Pelisäännöt Toimintaohjeita

Lisätiedot

KIINTEISTÖTOIMITUSVIRHEET

KIINTEISTÖTOIMITUSVIRHEET KIINTEISTÖTOIMITUSVIRHEET TOIMITUSVIRHEIDEN OIKAISEMINEN Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 1 KIINTEISTÖTOIMITUSVIRHEET TOIMITUSVIRHEIDEN OIKAISEMINEN Kiinteistörekisterinhoitajien

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden riskit ja vakuuttaminen. Luvat ja turvallisuus kuntoon infopäivä 15.5.2012

Yleisötilaisuuden riskit ja vakuuttaminen. Luvat ja turvallisuus kuntoon infopäivä 15.5.2012 Yleisötilaisuuden riskit ja vakuuttaminen Tunnistaminen, arvioiminen ja hallinta Luvat ja turvallisuus kuntoon infopäivä 15.5.2012 Marko Merontausta RISKIENHALLINTA Riskienhallinnalla tarkoitetaan kaikkea

Lisätiedot

Matkustajien oikeudet EU 392/2009

Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Home > Hyvä tietää > Ehdot ja säännöt > Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Tiivistelmä merimatkustajien oikeuksia onnettomuustapauksessa koskevista säännöksistä 1 Merten

Lisätiedot

400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa alkaen

400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa alkaen 1 400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa 1.7.2014 alkaen Sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan. 400.1 Vakuutuksen tarkoitus 400.2 Vakuutetut Yksityishenkilön

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus

Yleinen velvoiteoikeus Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä

Lisätiedot

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00 Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset if.fi 010 19 15 00 vakuutussuositus ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisua suunniteltaessa. Siinä olevat turvalaajuudet

Lisätiedot

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Kuntamarkkinat 2015 / Lakiklinikka Joonas Jännäri lakimies Tyypilliset yksityisoikeudelliset saatavat kunnissa Tyypillisiä

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET 1.1.2016 KORVAUKSEN MAKSAMINEN JA TAULUKON KÄYTTÖ KORVATTAVA VAHINKO Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneen liikennevahingon

Lisätiedot

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä tai yksittäin.

Lisätiedot

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko suosittaa franchising-yrittäjilleen alla olevan mukaista vakuutusturvaa. Harmaalla merkityt kohdat

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

Pienosuuskunnan hallinto Hallinnon tehtävät ja vastuu. Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Tampere

Pienosuuskunnan hallinto Hallinnon tehtävät ja vastuu. Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Tampere Pienosuuskunnan hallinto Hallinnon tehtävät ja vastuu Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Tampere 27.1.2017 Pienosuuskuntien hallinto Osuuskunnan johto = hallitus, TJ (varsinainen hallinto) Osuuskunnan

Lisätiedot

KUNTOUTUS JA VAKUUTUS TYÖTAPATURMAT, LIIKENNEVAHINGOT JA TYÖELÄKE

KUNTOUTUS JA VAKUUTUS TYÖTAPATURMAT, LIIKENNEVAHINGOT JA TYÖELÄKE KUNTOUTUS JA VAKUUTUS TYÖTAPATURMAT, LIIKENNEVAHINGOT JA TYÖELÄKE 1 Johdanto 1.1 Mitä kuntoutus on? 1.1.1 Kuntoutuksen käsite 1.1.2 Kuntoutuksen toimintajärjestelmä 1.2 Työkyky ja toimintakyky 1.3 Kuntoutuksen

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖN TURVALLISUUS JA VASTUUT. Erkki Pusa asianajaja VT

ASUINKIINTEISTÖN TURVALLISUUS JA VASTUUT. Erkki Pusa asianajaja VT ASUINKIINTEISTÖN TURVALLISUUS JA VASTUUT Erkki Pusa asianajaja VT Sisältö Vastuu rakennuksen ja kiinteistön turvallisuudesta Tyypillisimpiä vastuutilanteita Vastuu kiinteistön turvallisuudesta Kiinteistönomistajalla/haltijalla

Lisätiedot