Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus (200203C),

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus (200203C), 26.1.2015"

Transkriptio

1 Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus (200203C), Mallivastaukset Kysymys 1 (prof. Päivi Korpisaari) Alpo Ahkera toimi Satamayhtiö Vilkas Oy:n kanssa tekemänsä sopimuksen nojalla nosturinkuljettajana satama-alueella. Alpo Ahkera ei ollut satamayhtiön työntekijä, vaan hän toimi nosturinkuljetuspalveluja eri yrityksille vuokraavana itsenäisenä pienyrittäjänä. Alpo Ahkera oli työskennellyt Satamayhtiö Vilkas Oy:n toimipisteessä puolitoista vuotta. Hän käytti Satamayhtiö Vilkas Oy:n omistamaa nosturia ja noudatti yhtiön ahtaustyöntekijöiden työaikoja. Teräspalkkeja nostaessaan Alpo Ahkeran asentama kiinnitysliina petti ja palkit putosivat satama-alueella vierailleen liikemies Rauno Rikkaan auton päälle aiheuttaen autolle pelti-, maali- ja muutakin vahinkoa. Tapahtuman nähnyt ja vahingosta kiivastunut Rauno Rikas haukkui nosturinkuljettajaa onnettomaksi tunariksi. Tästä tulistunut nosturinkuljettaja Alpo Ahkera löi Rauno Rikasta kerran nyrkillä kasvoihin. Rauno Rikas lähti välittömästi pahoinpitelyn jälkeen taksilla lääkäriin, jossa hän sai asianmukaista hoitoa. Rauno Rikkaalle aiheutui pahoinpitelystä ns. musta silmä, pysyvä toisen silmän näkökyvyn alenema sekä henkistä kärsimystä. Arvioi Alpo Ahkeran ja Satamayhtiö Vilkas Oy:n korvausvastuuta: mitä vahinkoja tilanteessa aiheutui, onko ne korvattava ja jos on, niin mikä taho on korvausvastuussa? Mallivastaus Maksimipistemäärä on 10, vastaustilaa enintään kaksi sivua. Tehtävässä tuli arvioida työntekijän vastuun edellytyksiä ja isännänvastuuta, nosturinkuljettajan ja satamayhtiön tuottamukseen tai muuhun perusteeseen nojautuvaa vastuuta, esinevahingon (auto), kivun ja säryn sekä pysyvän vian tai haitan (liikemies/henkilövahinko) ja henkisen kärsimyksen (liikemies/kärsimys) korvattavuutta. Koska nosturinkuljettaja on toiminut pitkään saman toimeksiantajan palveluksessa ja käyttää toimeksiantajan omistamaa työkonetta ja noudattaa toimeksiantajan työntekijöiden työaikaa, hän on työntekijään rinnastettava pienyrittäjä ja satamayhtiö on VahL 3:1,1:n mukaisessa isännänvastuussa nosturinkuljettajan työssään aiheuttamasta vahingosta. Ilmeisesti liinat on kiinnitetty huolimattomasti, koska ne ovat pettäneet, joten kysymys on tuottamusvastuusta (vrt. Hemmon s. 97 mainitsema KKO 1991:156, jossa kyse oli ajoneuvonosturin rakenteellisesta viasta ja ankarasta vastuusta). Myös ankaraa vastuuta ja nosturitoiminnan vaarallisuutta on saatettu pohtia ja siitäkin on saanut pisteitä, mutta kiinnitysliinojen pettäminen viittaa tuottamukseen, jonka käsittelystä

2 myös on saanut pisteitä. Pisteitä on saanut myös esimerkiksi sen pohtimisesta, onko liina satamayhtiön ja onko se ollut viallinen ja olisiko Alpon oman alansa ammattilaisena ja toiminnan riskit tietävänä tullut tarkastaa liina ennen sen kiinnittämistä tai voiko satamayhtiölle tulla vastuu viallisen liinan johdosta. Koska teräspalkit ovat pudonneet auton päälle työntekijään rinnastettavan pienyrittäjän työsuorituksen yhteydessä, satamayhtiön on korvattava liikemiehelle auton vaurioitumisesta näin aiheutunut esinevahinko. Esinevahinkona korvataan esineen korjauskustannukset tai jos esinettä ei voida korvata, sen arvo. Täysiin pisteisiin ei tältä osin riittänyt vain ylimalkainen maininta esinevahingon korvaamisesta vaan vähintäänkin korjauskustannuksista tuli olla maininta. Moni pohti tässä yhteydessä myös auton vaurioitumisesta liikemiehelle aiheutunutta ansionmenetystä, mutta näin pitkälle menevistä pohdinnoista ei enää annettu pisteitä. Sitä paitsi liikemiehen tulisi vähentää vahinkoa käyttämällä taksia tai vuokra-autoa. VahL 4:1,1:n mukaan vahingosta, jonka työntekijä työssään virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttaa, hän on velvollinen korvaamaan määrän, joka harkitaan kohtuulliseksi ottamalla huomioon vahingon suuruus, teon laatu, vahingon aiheuttajan asema, vahingon kärsineen tarve sekä muut olosuhteet. Jos työntekijän viaksi jää vain lievä tuottamus, ei vahingonkorvausta ole tuomittava. Laki on sama, jos vahingon aiheuttaa 3 luvun 1 :n 1 momentissa tarkoitettu itsenäinen yrittäjä. Työntekijän on korvattava tahallisesti aiheutettu vahinko täysimääräisesti. Esimerkkitapauksen perusteella ei ole mahdollista arvioida, onko pienyrittäjän tuottamus ollut lievää vai sitä suurempaa, mutta näiden vaihtoehtojen pohdiskelusta on saanut pisteitä. Lievän tuottamuksen tapauksessa nosturinkuljettaja ei joudu korvaamaan autolle aiheutunutta esinevahinkoa. Tavallisen tai törkeän tuottamuksen tapauksessa hänen on korvattava kohtuullinen osa vahingosta. Ns. kanavointisäännön (VahL 6:2) mukaan se, joka on vastuussa 4 luvun 1 :n 1 momentissa säädettyjen perusteiden mukaan, vastaa vain siitä korvausmäärästä, jota ei voida saada vahingosta 3 luvun mukaan vastuussa olevalta. Näin ollen tuomittua korvausta tulee periä ensin satamayhtiöltä. Nosturinkuljettaja tulee haastaa ainakin kuultavaksi isännänvastuuta koskevaan oikeusjuttuun. Nosturinkuljettajan haukkuminen onnettomaksi tunariksi heti onnettomuuden jälkeen vallinneessa kiihtymystilassa ei ole liikemiehen taholta sellaista myötävaikuttamista, joka lieventäisi nosturinkuljettajan toiminnan (pahoinpitelyn) ja sen seurausten arviointia. Liikemiehen pahoinpiteleminen ei ole tapahtunut työnantajan intressissä eikä se ole liittynyt nosturinkuljettajan työsuoritukseen (vrt. ovimiehen hieman liiallinen voimankäyttö; Hemmo s. 56). Tämän vuoksi satamayhtiö ei ole vastuussa nosturinkuljettajan tekemän pahoinpitelyn liikemiehelle aiheuttamasta vahingosta.

3 Nosturinkuljettajan on korvattava - pahoinpitelyn aiheuttamat tarpeelliset sairaanhoitokustannukset ja muut tarpeelliset kulut (VahL 5:2 1. kohta) eli taksimatka ja lääkärinpalkkiot sekä mahdolliset lääkekulut - pahoinpitelyn aiheuttama kipu ja särky jollakin rahasummalla (VahL 5:2 3. kohta) sekä - näkökyvyn pysyvästä alentumisesta aiheutunut pysyvä vika tai haitta (VahL 5:1 4. kohta) - musta silmä paranee nopeasti eikä välttämättä oikeuta korvaukseen tilapäisestä haitasta. Täysiin pisteisiin ei tältä osin riittänyt ylimalkainen viittaus VahL:n korvausedellytyksiin ja maininta, että henkilövahinko on korvattava, vaan säännöksiä tuli soveltaa nimenomaan tenttikysymyksen tapaukseen. Henkisen kärsimyksen korvattavuudelle on VahL 5:6:ssa asetettu erityisiä edellytyksiä. Kysymykseen tulee lähinnä VahL 5:6: 1:n 3. kohta, jonka mukaan kärsimys korvataan, jos vahingonkärsijän henkilökohtaista koskemattomuutta on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta vakavasti loukattu. Lievä tai tavallinen pahoinpitely taikka törkeä vammantuottamus eivät yleensä johda kärsimyskorvaukseen, vaan kärsimyksen korvattavuus edellyttäisi näissä tapauksissa uhrin ihmisarvoa alentavaa erityispiirrettä (Hemmo s. 183). Yhdessä pikaistuksissa tehdyssä nyrkiniskussa ei ole kysymys henkilökohtaisen koskemattomuuden vakavasta loukkaamisesta, joten pahoinpitelyteon aiheuttamaa kärsimystä ei korvata. Näkökyvyn alenemisen aiheuttama kärsimys tulee huomioon otetuksi sitä koskevaa pysyvää vikaa ja haittaa eli elämänlaadun heikentymistä korvattaessa. Pahoinpitelyteon aiheuttama kärsimys ei kuulu sietovelvollisuuden piiriin, kuten monissa vastauksissa mainittiin, vaan sen on katsottu tulevan korvatuksi lievemmissä tapauksissa jo kivusta ja särystä maksettavalla korvauksella.

4 Kysymys 2 (Prof. Jaana Norio-Timonen) Ystäväsi Marja ja hänen avopuolisonsa Kari omistavat pienen kesämökin. Kun Kari lokakuussa 2014 vietti yksin viikonloppua mökillä, siellä syttyi tulipalo, jossa mökki tuhoutui kokonaan. Palo sai alkunsa pöydällä olleesta palavasta kynttilästä sillä aikaa, kun Kari oli naapurimökillä saunomassa. Vakuutusyhtiö on ilmoittanut, ettei vahinkoa korvata mökin palovakuutuksesta, koska palo oli Karin aiheuttama. Marja ymmärtää, että Karin osuutta vakuutuskorvauksesta voidaan ehkä vähän alentaa mutta ei kuitenkaan evätä, mutta hänen oma osuutensa korvauksesta pitäisi tietysti maksaa vähentämättömänä. Esitä juridisesti perusteltu näkemyksesi siitä, onko ja millä perusteella vakuutusyhtiöllä oikeus alentaa vakuutuskorvausta tai tosiaan evätä se kokonaan. Kerro myös, mitä vaihtoehtoja Marjalla ja Karilla on, jos he haluavat riitauttaa vakuutusyhtiön tekemän korvauspäätöksen. Mallivastaus Maksimipistemäärä on 10, vastaustilaa enintään yksi sivu. Tapauksessa on kysymys vakuutustapahtuman aiheuttamisesta, samastamisesta ja muutoksenhausta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen. Vakuutuksenantaja on VakSL 30 :n nojalla vastuusta vapaa vakuutustapahtuman tahallaan aiheuttanutta kohtaan. Jos vakuutustapahtuma on aiheutettu törkeästä huolimattomuudesta, korvausta voidaan alentaa tai se evätä. Tätä vähäisempi tuottamus ei siis vaikuta vakuutetun oikeuteen saada korvausta. Mikään tapauskuvauksessa ei viittaa tahallisuuteen eli siihen, että Karin tarkoituksena olisi ollut aiheuttaa mökin palo kynttilän avulla. Tapauksessa tuli siis pohtia, millaista huolimattomuutta palavan kynttilän jättäminen valvonnatta saunomisen ajaksi merkitsee. Moni olikin maininnut korkeimman oikeuden munkinpaistotapauksen (KKO 1995:101). Olennaista oli miettiä, millaiset seikat vaikuttavat huolimattomuusarviointiin (millainen kynttilä ja missä, millaista palavaa materiaalia ympärillä, Karin poissaolon pituus yms.). Pelkät toteamukset siitä, ettei kynttilää saa jättää valvonnatta tai että tällainen toiminta on vaarallista, eivät tuottaneet pisteitä. Toiseksi kyse oli samastamisesta. Samastaminen tarkoittaa sitä, että toisen henkilön toiminta saa aikaan samat vaikutukset kuin jos se olisi vakuutetun omaa toimintaa. Samastaminen voi tulla kyseeseen myös silloin, kun sekä vakuutettu (Marja) että häneen samastettava (Kari) ovat vakuutuksen vakuutettuja. Yksi samastamistilanteista on, että omaisuus omistetaan yhdessä ja sitä käytetään yhdessä (VakSL 33 ). "Yhdessä käyttäminen" ei edellytä samanaikaista käyttämistä. Näin ollen samastaminen on mahdollista, vaikkei Marja juuri tapahtuma-aikaan ollut mökillä, mikäli hän ylipäänsä käytti mökkiä. Jos yhdessä käyttämisen vaatimus tässä tapauksessa toteutuu, Marjan osuutta korvauksesta vähennetään samassa suhteessa kuin Karinkin.

5 Marja ja Kari voivat saattaa korvauspäätöksen suositusluontoisia ratkaisuja antavien Vakuutuslautakunnan tai kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi tai sitten käräjäoikeuteen (ja edelleen hovioikeuteen ja korkeimpaan oikeuteen). Kanneaika on 3 vuotta siitä, kun asianosainen on saanut kirjallisen tiedon vakuutuksenantajan päätöksestä ja tästä määräajasta (74 ). Lautakunnassa käsitelty asia voidaan saattaa vielä käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Korjaajan huomioita: Tapauksessa nimenomaan kerrottiin, että korvausvaatimus oli hylätty vakuutustapahtuman aiheuttamisen perusteella. Tapauskuvauksessa ei mikään viitannut siihen, että kyse olisi suojeluohjeiden laiminlyönnistä tai pelastamisvelvollisuudesta. Aika monella menivät vakuutuksenottaja ja vakuutettu sekaisin. Monelta unohtui, että törkeän tuottamuksen ja lievän tuottamuksen välissä on vielä "tavallinen" tuottamus.

Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974. Vahingonkorvauslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Lain soveltamisala.

Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974. Vahingonkorvauslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Lain soveltamisala. Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974 Vahingonkorvauslaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Lain soveltamisala. Vahingon korvaamiseen on sovellettava tämän lain säännöksiä. Tämä

Lisätiedot

Henkilövahinkojen korvaaminen vastuuvakuutuksessa

Henkilövahinkojen korvaaminen vastuuvakuutuksessa Henkilövahinkojen korvaaminen vastuuvakuutuksessa Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 24.3.2015 FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Henkilövahinkojen

Lisätiedot

HENKILÖVAHINKOJEN KORVAAMINEN VASTUUVAKUUTUKSESSA 2009 Riitta Haapasaari, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

HENKILÖVAHINKOJEN KORVAAMINEN VASTUUVAKUUTUKSESSA 2009 Riitta Haapasaari, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Puh. (09) 6850 120 Fax (09) 6850 1220 www.fine.fi Porkkalankatu 1 00180 Helsinki HENKILÖVAHINKOJEN KORVAAMINEN VASTUUVAKUUTUKSESSA 2009 Riitta Haapasaari, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Mitä tehdä kun kaatuu

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VASTUUVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VASTUUVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VASTUUVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 167. SUORITUSTILAISUUS VASTUUVAKUUTUS 14.5.2014 Vastaus tulee tiivistetysti kirjoittaa sille varattuun tilaan. Vastaustilaa riittää!

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO Vakuutussopimuslaki (543/1994) on vakuutussopimuksia koskeva laki, joka sisältää asiakkaan ja vakuutusyhtiön väliseen sopimussuhteeseen ja eräiden kolmansien henkilöiden

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

MIKA HEMMO HELSINGIN YLIOPISTO, SYYSLUKUKAUSI 2000

MIKA HEMMO HELSINGIN YLIOPISTO, SYYSLUKUKAUSI 2000 MIKA HEMMO VAHINGONKORVAUS- OIKEUDEN LUENNOT HELSINGIN YLIOPISTO, SYYSLUKUKAUSI 2000 1. Vahinkojen korvaamistavat: 2 2. Vahingonkorvausoikeuden päälohkot 3 3. Sopimuksenulkoisen vastuun ja sopimusperusteisen

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:10. Lausunnot henkilövahinkotoimikunnan. Tiivistelmä

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:10. Lausunnot henkilövahinkotoimikunnan. Tiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:10 Lausunnot henkilövahinkotoimikunnan mietinnöstä Tiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:10 Lausunnot henkilövahinkotoimikunnan mietinnöstä Tiivistelmä OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Yksityisoikeudelliset vaatimukset työrikoksia koskevassa oikeudenkäynnissä

Yksityisoikeudelliset vaatimukset työrikoksia koskevassa oikeudenkäynnissä Airi Jousila Yksityisoikeudelliset vaatimukset työrikoksia koskevassa oikeudenkäynnissä 1. Johdanto Esityksessä tarkastellaan yksityisoikeudellisen vaatimuksen esittämiseen liittyviä eräitä ongelmia ja

Lisätiedot

Ryhmätapaturmavakuutus VAKUUTUSEHDOT 1090/12 VOIMASSA 1.1.2012 ALKAEN

Ryhmätapaturmavakuutus VAKUUTUSEHDOT 1090/12 VOIMASSA 1.1.2012 ALKAEN Ryhmätapaturmavakuutus VAKUUTUSEHDOT 1090/12 VOIMASSA 1.1.2012 ALKAEN RYHMÄTAPATURMAVAKUUTUS sivu 1 Yleiskuvaus 3 2 Vakuutetut ja korvauksen saajat 3 3 Vakuutuksen voimassaolo 3 4 Tapaturmana korvattavat

Lisätiedot

Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus

Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 124 1 11.10 SISÄLLYSLUETTELO vastuuvakuutus...3 1 vakuutuksen tarkoitus...3 2 vakuutetut...3 3 VAKUUtuKSEN VOIMASSAOLO...3

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto Y001. Voimassa 1.11.2011 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto Y001. Voimassa 1.11.2011 alkaen. Sisältö Vakuutusehto Y001 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.11.2011 alkaen Sisältö 1 Eräät keskeiset käsitteet 2 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 2 2.1 Tapiolan tiedonantovelvollisuus 2 2.2

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle rikosvahinkolaiksi ja laiksi henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle rikosvahinkolaiksi ja laiksi henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta annetun lain muuttamisesta 1 Hallituksen esitys Eduskunnalle rikosvahinkolaiksi ja laiksi henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rikosvahinkolain

Lisätiedot

Vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus J007509, 5 op. Kurssin vaatimukset. Luentojen ajat ja paikat

Vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus J007509, 5 op. Kurssin vaatimukset. Luentojen ajat ja paikat Vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus J007509, 5 op Syksy 2011 Onerva-Aulikki Suhonen onerva-aulikki.suhonen@uef.fi Kurssin vaatimukset Opintojakson suoritus koostuu kahdesta osasta: 1.) Vapaaehtoiset luennot

Lisätiedot

POHJOLAN RYHMÄVASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS

POHJOLAN RYHMÄVASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS POHJOLAN RYHMÄVASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS Vakuutusehdot Voimassa 1.10.2006 alkaen. 103 096 1 04.08 1 SISÄLLYSLUETTELO VA VASTUUVAKUUTUS... 3 VA 1 Vakuutuksen tarkoitus... 3 VA 2 Vakuutetut... 3 VA 3

Lisätiedot

Ryhmätapaturmavakuutus 1090/12

Ryhmätapaturmavakuutus 1090/12 Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen 1090/12 Sisällysluettelo RYHMÄTAPATURMAVAKUUTUS 2 1 Yleiskuvaus 2 2 Vakuutetut ja korvauksen saajat 2 2.1 Vakuutetut 2 2.2 Korvauksen saajat 2 3 Vakuutuksen voimassaolo

Lisätiedot

Tapaturmakorvausten syy-yhteys psyykkisiin seurauksiin korkeimman oikeuden ratkaisukäytännössä

Tapaturmakorvausten syy-yhteys psyykkisiin seurauksiin korkeimman oikeuden ratkaisukäytännössä Tapaturmakorvausten syy-yhteys psyykkisiin seurauksiin korkeimman oikeuden ratkaisukäytännössä Lapin Yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Maisteritutkielma Katja Pyykönen Työ - ja sosiaalioikeus Syksy

Lisätiedot

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Vakuutusehdot Voimassa 1.3.2015 alkaen Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Sisällysluettelo 1 Eräät keskeiset käsitteet...2 2 Tietojen antaminen ennen vakuutus sopimuksen tekemistä...2 2.1 LähiTapiolan

Lisätiedot

PYKÄLÄ- PANKKI. (Pykäläpankki-oppaan johdannosta)

PYKÄLÄ- PANKKI. (Pykäläpankki-oppaan johdannosta) PYKÄLÄ- PANKKI Lainvastainen toiminta tulee pystyä erottamaan muusta häiriökäyttäytymisestä. Tässä oppaassa keskitytään erityisesti niihin toimintamalleihin, jotka ovat käytettävissä rikoslaissa rangaistaviksi

Lisätiedot

Metsävakuutus Vakuutusehdot 56B

Metsävakuutus Vakuutusehdot 56B Metsävakuutus Vakuutusehdot 56B Voimassa 1.1.2002 Sisältö 10 Metsävakuutus 11 Vakuutuksen sisältö 12 Vakuutuksen tarkoitus 13 Vakuutuksen kohde 14 Korvattavat vahinkotapahtumat ja näihin liittyvät rajoitukset

Lisätiedot

1 (1) TUOTESELOSTE OP-Pohjola 11.4.2013 TAIMITURVAN RYHMÄVAKUUTUS

1 (1) TUOTESELOSTE OP-Pohjola 11.4.2013 TAIMITURVAN RYHMÄVAKUUTUS TUOTESELOSTE OP-Pohjola 11.4.2013 1 (1) TAIMITURVAN RYHMÄVAKUUTUS Pohjolan ryhmävakuutus on kiinteä osa Metsä Groupin myöntämää TaimiTurva -palvelusopimusta. Sen avulla turvataan taimikon kehittyminen

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. 1. Keskeiset käsitteet (2, 6, 16, 17 ja 31 :t) Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö.

YLEISET SOPIMUSEHDOT. 1. Keskeiset käsitteet (2, 6, 16, 17 ja 31 :t) Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö. IngoNord INY.00 (02.04.2001) YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan vakuutussopimuksen kaikkiin vakuutuksiin. Niitä sovelletaan sekä henkilö- että vahinkovakuutuksiin, jollei jonkin kohdan

Lisätiedot

JÄRJESTÖVAKUUTUSEHDOT

JÄRJESTÖVAKUUTUSEHDOT YH12 JÄRJESTÖVAKUUTUSEHDOT 1 Voimassa 1.1.2003 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, Y-tunnus 1458359-3 Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, Y-tunnus 0196741-6 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola,

Lisätiedot

SÄÄTIÖN HALLITUKSEN VASTUU

SÄÄTIÖN HALLITUKSEN VASTUU SÄÄTIÖN HALLITUKSEN VASTUU MUISTIO 20.10.2009 SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Sisällysluettelo Säätiön hallituksen vastuu 1

Lisätiedot

YRITYKSEN SUPEREURO MATKAVAKUUTUS

YRITYKSEN SUPEREURO MATKAVAKUUTUS YRITYKSEN SUPEREURO MATKAVAKUUTUS Matkavakuutusehdot ja yleiset sopimusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 040 1 10.10 (11.10) 1 000 SISÄLLYSLUETTELO YLEISET VAKUUTUSEHDOT...1 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

yleiset sopimusehdot

yleiset sopimusehdot yleiset sopimusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen YL sisällysluettelo YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1 Vakuutusyhtiön

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen. Näitä ehtoja sovelletaan ennen 1.7.2012 alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA

Lisätiedot

YLEINEN VELVOITEOIKEUS 27.4.2009 1(5)

YLEINEN VELVOITEOIKEUS 27.4.2009 1(5) YLEINEN VELVOITEOIKEUS 27.4.2009 1(5) Kysymys 1 (Kaisto) Vastuuvakuutus. Vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus (tai ilmoitus vakuutustapahtumasta) on vakuutussopimuslain 73 :n mukaan esitettävä

Lisätiedot

Perus- ja vertailutietoa vapaaehtoisista autovakuutuksista

Perus- ja vertailutietoa vapaaehtoisista autovakuutuksista Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Telekopio (09) 6850 1220 www.fine.fi Perus- ja vertailutietoa vapaaehtoisista autovakuutuksista Leena Snellman, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 28.10.2010

Lisätiedot