ÕÊÊÇ. Õ»«««² µ ««²µ Õ»«««² Ê» µ» ± ÕÛËÎËËÒ ÖßßÕÑÒÍËÑÒ Ö\ÌÛÊÛÜÛÒÐËØÜ ÍÌßÓÑÒ ÕËÑÎÓ ÌËÍó Öß Õ\ÇÌÌJÌßÎÕÕß ÔËÒ ÊËÑÍ ÇØÌÛÛÒÊÛÌÑ îðïë. Õ Ê µ±²»² ïïòèòîðïê

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÕÊÊÇ. Õ»«««² µ ««²µ Õ»«««² Ê» µ» ± ÕÛËÎËËÒ ÖßßÕÑÒÍËÑÒ Ö\ÌÛÊÛÜÛÒÐËØÜ ÍÌßÓÑÒ ÕËÑÎÓ ÌËÍó Öß Õ\ÇÌÌJÌßÎÕÕß ÔËÒ ÊËÑÍ ÇØÌÛÛÒÊÛÌÑ îðïë. Õ Ê µ±²»² ïïòèòîðïê"

Transkriptio

1 ÕÑÕÛÓ\ÛÒÖÑÛÒ ÊÛÍ ÍÌJÒ ÊÛÍ ÛÒÍËÑÖÛÔËÇØÜ ÍÌÇÍ ÕÊÊÇ Pantone 3 Õ»«««² µ ««²µ Õ»«««² Ê» µ» ± ÕÛËÎËËÒ ÖßßÕÑÒÍËÑÒ Ö\ÌÛÊÛÜÛÒÐËØÜ ÍÌßÓÑÒ ÕËÑÎÓ ÌËÍó Öß Õ\ÇÌÌJÌßÎÕÕß ÔËÒ ÊËÑÍ ÇØÌÛÛÒÊÛÌÑ îðïë Õ Ê µ±²»² ïïòèòîðïê Õ»² ± êëíñïê

2

3 Vesiosasto/KV Kirjenumero 653/16 Keuruun Kaupunki Keuruun Vesi liikelaitos Kantolantie KEURUU KEURUUN JAAKONSUON JÄTEVEDENPUHDISTA- MON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUO- SIYHTEENVETO 215 SISÄLTÖ 1. PERUSTIEDOT YLEISTÄ TULOKUORMITUS KÄSITTELYTULOS JA VESISTÖKUORMITUS Saavutettu tulos suhteessa lupaehtoihin Yhdyskuntajätevesiasetuksen mukainen tarkastelu Vesistökuormitus LIETE TULOSTEN TARKASTELU JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 5 LIITTEET: Liite 1. Tulostaulukot Liite 2. Käyttötarkkailun yhteenveto Liite 3. Puhdistamon toimintakuvat Liite 4. Lieteanalyysit ( 3 ) PL 265, 3311 Tampere

4 1 1. PERUSTIEDOT Tarkkailun tilaaja: Keuruun kaupunki Puhdistamonhoitaja: Ari Kakkuri puh Ympäristölupa: lupa annettu (ISY-26-Y-259) Tarkkailuohjelma: tarkkailu määritelty luvassa Taulukko 1. Puhdistamotiedot KEURUUN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tyyppi Valmistusvuosi - Ilmastus V = 23 m 3 Selkeytys Kuormitus Biologis-kemiallinen aktiivilietelaitos A esiselkeytys = 191 m 2 A jälkiselkeytys = 45 m 2 Mitoitus Mitoitusvirtaama q mit 29 m 3 /h AVL 82 BOD 7-ATU 55 kg/d Itä-Suomen ympäristölupavirasto antoi ympäristöluvan kompostoinnille ja jätevesien käsittelylle. Lupamääräyksien tarkistamista on edellytetty tehtäväksi viimeistään jätettävän hakemuksen perusteella. Keuruun Vesi jätti hakemuksen aluehallintovirastoon vuoden 214 lopulla. Voimassaolevan ympäristöluvan käsittelyehdot on esitetty taulukossa 2. Lisäksi tuloksia tarkastellaan yhdyskuntajätevesiasetuksen 888/26 mukaan. Taulukko 2. Käsittelyvaatimukset, laskentajaksot ja tarkkailukerrat BOD 7-ATU Fosfori COD Cr Kiintoaine Ammoniumtyppi lähtien 8 mg/l 95 %,4 mg/l 95 % 8 mg/l 9 % 1 mg/ 95 % 2, mg/l 9 % asetus yhdyskuntajätevesistä 3 mg/l tai 7 % 2, mg/l tai 8 % 125 mg/l tai 75 % 35 mg/l tai 9 % Tarkkailukertoja puhdistamolla kaksitoista (12) vuodessa. laskentajaksoja / vuosi Lisäksi luvassa on annettu määräyksiä mm. purkuvesistön hapetuksesta ja Ristakosken lammikkopuhdistamon käytöstä. Kokonaistypenpoistolle ei ole asetettu vaatimuksia. Yhdyskuntajätevesiasetuksen tulkinnan mukaan kokonaistypenpoiston tarve tämän kokoluokan laitoksilla (AVL 1 1 ) harkitaan ympäristölupakäsittelyn yhteydessä

5 2 2. YLEISTÄ Jaakonsuon puhdistamon jätevedenkäsittelyn tehoa seurattiin vuonna 215 kerran kuussa otetuin näyttein. Näytteet otettiin automaattinäytteenottimin vuorokauden kokoomana tulevasta ja poistuvasta vedestä. Yhteenvetoa laadittaessa on tutustuttu em. näytetulosten lisäksi puhdistamolla toteutettuun käyttötarkkailuun ja käyttötarkkailuanalyyseihin (mm. typen eri olomuodot). Jaakonsuon puhdistamolla käsitellään Keuruun kaupungin keskustaajaman jätevedet sekä lisäksi haja-asutusalueilta tuotavia sako- ja umpikaivolietteitä. Multian kunnan jätevedet m 3 /a) sekä Haapamäen suunnan jätevedet ( m 3 /a) sisältäen Vaissi Oy:n teollisuusjätevedet (6922 m 3 /a) käsiteltiin niin ikään Jaakonsuon puhdistamolla. Sakokaivolietteitä käsiteltiin vuonna 215 yhteensä 1779 m 3 ja umpikaivolietteitä 4183 m 3. Puhdistamon saostuskemikaalina käytettiin ferrisulfaattia (PIX-15), kolmannes alkupäähän ja loput jälkiselkeytykseen menevään vesi-lieteseoksseen. Kalkitusta käytettiin ph:n säätöön ja polymeeriä selkeytysten tehostajana. Esiselkeytetyt jätevedet johdettiin ilmastettuun rengaskanavaan. Purkuputken päässä sijaitseva ilmastin saneerattiin helmikuussa 215. Haapamäen lammikkopuhdistamolla on ohitusvesien kemiallinen käsittely. Laitoksen ympäristöluvassa on edellytetty, että jätevesien johtaminen Ristakosken lammikkoon päättyy mennessä, jonka jälkeen lammikkoa voidaan käyttää ohitus- ja häiriötilanteissa vuoden 215 loppuun saakka. Vuonna 215 ohitettiin yhteensä 1157 m 3 jätevettä, mutta vain verkostossa. 3. TULOKUORMITUS Suoritettujen tarkkailututkimusten mukaan puhdistamon tulokuormitus on kehittynyt seuraavasti: Taulukko 3. Keuruun puhdistamolle tulevan jäteveden laatu ja tulokuormitus vuosina Vuosi Virt. Virt. Q m3/d Q m3/d BOD7-ATU BOD7-ATU Fosfori Fosfori Typpi Typpi K-aine K-aine Tarkk. Vuosi mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d ,7 23, ,4 25, , 23, , 24, ,1 25, ,9 25, ,8 29, ,9 25, , , , Mitattu tulokuorma on pysynyt melko tasaisena. Yksittäisillä tarkkailukerroilla tulokuormituksessa esiintyy suuriakin vaihteluita, etenkin orgaanisen aineen osalta (ks. kuva 1). Vaihteluväli orgaanisen aineen osalta vuonna 215 oli 46 kg/d 1256 kg/d. Ilmastustilavuus 23 m 3 riittää varsin hyvin orgaanisen aineen poistoon sekä ympärivuotiseen nitrifiointiin (tilakuorma keskimäärin,3 kg BOD 7 /m 3 *d ja tätä pienempi, kun huomioidaan esisaostuksen teho). Ilmastuksen lietepitoisuus vaihteli tarkkailuajankohtina välillä 1,5 3,8 kg/m 3. Lietekuorman vaihteluväli oli,3 -,12 kg BOD 7 /kg MLSS*d, jos esisaostuksen tehoksi oletetaan 4 %. Ympä-

6 kg/d mg/l 3 rivuotinen nitrifikaatio vaatii lietekuorman tasolle <,5 kg BOD 7 /kg MLSS*d, mitä se ei Jaakonsuolla ole (ka,7 kg BOD 7 /kg MLSS*d). Ilmeisesti lieteikä muodostuu rengaskanavassa todella pitkäksi mahdollistaen ympärivuotisen nitrifikaation, jota edes talven kylmimmät jaksot eivät vaikuta katkaisevan. Suurin vuorokausivirtaama vuonna 215 mitattiin huhtikuussa 5288 m 3 /d (pintakuorma,48 m/h) Vuoteen 213 huippuvirtaamiin (95 m 3 /d) nähden määrä oli vähäinen. Keskivirtaamalla selkeytyksen pintakuorma vuonna 215 oli,24 m/h. Selkeytystä on tehostettu polymeerein. Selkeytystä vaikeuttaa vesien kylmyys keski- ja lopputalvella sekä suurten viemärilinjojen ajoittaiset pulssimaiset virtaamapiikit, jotka kohottavat hetkellisen virtaaman (m 3 /h) nopeasti. Minimi- ja maksimivirtaamien suhteesta laskettava maksimivuotovesikerroin N max on Jaakonsuon puhdistamon verkostoalueella 2,9. Tämän perusteella viemäriverkoston kunto on tyydyttävä. Yhdyskuntajätevesiasetuksessa määritelty yhden ihmisen vuorokauden biokemiallinen hapenkulutus (BOD 7 ) on 7 g happea. Vuoden 215 keskimääräisen tulokuorman mukaan laskettu puhdistamon asukasvastineluku (AVL) on 1. Korkeimman tarkkailuajankohtina havaitun orgaanisen tulokuorman (BOD kg/d lokakuussa) mukaan puhdistamon AVL on 2 3. Viimeisten viiden vuoden tarkkailuajankohtien 9. persentiilin mukainen AVL on n. 17 (9. persentiili kertoo sen muuttujan arvon, jonka alapuolelle jakaumassa jää 9 % arvoista). Poikkeustilanteet pois sulkevalla 9. persentiilin tarkastelulla määritetään maksimikuormitustilannetta luotettavasti kuvaava AVL-luku. BOD7-ATU TULEVA BOD7-ATU kg/d BOD7-ATU mg/l Kuva 1. Orgaanisen aineen (BOD7) pitoisuudet ja tulokuormitukset vuoden 215 näyteajankohtina. 4. KÄSITTELYTULOS JA VESISTÖKUORMITUS Kappaleessa 4.1 saavutettua tulosta on verrattu puhdistamon ympäristöluvassa asetettuihin käsittelyehtoihin. Yhdyskuntajätevesiasetuksen määräyksiä ja saavutettua tulosta on käsitelty kappaleessa 4.2. Vesistökuormituksen muutokset on esitetty kappaleessa 4.3.

7 4.1 Saavutettu tulos suhteessa lupaehtoihin 4 Taulukossa 4 on esitetty Keuruun Jaakonsuon jätevedenpuhdistamon ympäristölupaehtoihin verrattavat käsittelytulokset laskentajaksoittain vuonna 215. Tuloksia verrataan taulukossa 2 esitettyihin ympäristöluvan raja-arvoihin. Taulukko 4. Keuruun Jaakonsuon jätevedenpuhdistamon lupaehtoihin verrattava käsittelytulos vuonna 215. BOD 7-ATU Fosfori COD Cr Kiintoaine NH4-N mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % 1.vuosin. 5,8 98, vuosin , , vuosin. 5,6 98, , vuosin. 9,9 97, ,3 97 Lupa 8, 95, Lupaehdot täyttyivät täysimääräisesti vain kolmannella laskentajaksolla. COD:n osalta lupaehdot täyttyivät jokaisella laskentajaksolla. Myös orgaanisen aineen (BOD) poistuma oli joka jaksossa vaaditulla tasolla. Kiintoaineen ja fosforin osalta lupaehtoihin päästiin ainoastaan kolmannella laskentajaksolla. Nitrifikaatio toimi hyvin vuoden viimeisellä puoliskolla. Alkuvuonna nitrifikaatio oli heikentynyt kylmien vesien vuoksi. 4.2 Yhdyskuntajätevesiasetuksen mukainen tarkastelu Yhdyskuntajätevesiasetuksessa 888/26 vaaditaan taulukossa 2 esitettyjen raja-arvojen saavuttamista vaihtoehtoisesti joko jäännöspitoisuuden, tai vähenemän osalta. Vähimmäismääräykset määräytyvät asukasvastineluvun (AVL 9 = 17 ) mukaan. Kun AVL on yli 2, vaatimusten täyttymistä tarkastellaan näytekohtaisesti. Kahdessatoista näytteessä sallitaan kaksi raja-arvojen ylitystä. Keuruun Jaakonsuon puhdistamon käsittelytulos täytti sille yhdyskuntajätevesiasetuksessa asetetut vaatimukset. Raja-arvot on esitetty taulukossa 2. Ainoastaan kiintoaineen poistoteho alitti rajaarvon joulukuussa. Asetuksessa vaadittu hyväksyttyjen kuormitustarkkailunäytteiden vähimmäismäärä tämän kokoluokan puhdistamoilla (AVL > 1 ) on 12 näytettä. Näytemäärä vuonna 215 täytti tämän vaatimuksen. Asetuksessa rajataan epäkelvoiksi näytteiksi mm. BOD- ja COD-rajojen ylitys 1 %:lla (BOD 7 > 6 mg/l tai COD Cr > 25 mg/l) ja kiintoainepitoisuuden ylittyminen 15 %:lla (kiintoainepitoisuus > 88 mg/l). Menettelytapaohjeen mukaan olisi suositeltavaa ottaa yksi ylimääräinen näyte / laskentajakso, jotta EU-tarkastelussa vältyttäisiin poikkeamilta. Tuloksia tulee tältä osin seurata erityisen tarkasti ja näytteenotto on tarpeen uusia, mikäli aiemmin mainittuja poikkeamia havaitaan. 4.3 Vesistökuormitus Vuositasolla vesistöön johdettavan jäteveden laatu, vesistön kuormitus sekä käsittelyn teho ovat kehittyneet taulukossa 5 esitetyllä tavalla.

8 5 Taulukko 5. Keuruun Jaakonsuon puhdistamolta vesistöön johdettavan veden keskimääräinen laatu ja vesistökuormitus, sekä keskimääräiset puhdistustehot vuosina Vuosi BOD7-ATU Fosfori Typpi K-aine mg/l kg/d % mg/l kg/d % mg/l kg/d % mg/l kg/d % 25 5,7 17, 98,5 1, ,7 14, 98,4 1, ,3 24, 97,76 2, ,3 17, 97,5 2, ,9 15, 98,42 1, ,5 11, 98,3, , ,6 15, 98,43 1, ,3 19, 97,53 1, ,6 22, 97,66 1, ,2 12, 98,6 1, ,6 22, 97,55 1, Orgaanisen aineen poisto on varmaa ja vesistökuormituskin on tältä osin vuodesta toiseen pieni, joskin heilahteluja esiintyy. Vuosikeskiarvoja tarkastellessa huomataan, että ympäristöluvassa määriteltyjä kuormitusarvioita (34 kg/d) saavuteta kiintoaineen osalta. Fosforin kuormitus on viimeiset kaksi vuotta pysynyt juuri arvion rajoissa (1,4 kg/d) (Itä-Suomen ympäristölupavirasto, 27). Heikko selkeytystulos näkyy kiintoainetuloksen myötä myös kaikissa muissa tuloksissa. Ajoittaiset hulevesien kasvattamat virtaamat paitsi heikentävät selkeytyksen toimintaa, myös laimentavat tulevan veden pitoisuuksia. Tämä taas vaikuttaa laskennalliseen poistotehoon heikentävästi. 5. LIETE Puhdistamon ylijäämäliete kuivattiin lingolla. Puhdistamolla syntynyt kuivattu lietemäärä oli 144 m 3 vuonna 215. Liete kompostoidaan puhdistamon viereen rakennetulla kompostikentällä käyttäen seosaineena puun kuorta. Liete käytetään viherrakentamiseen. Lietteen laatua tutkittiin kahdesti vuonna 215. Lietteen raskasmetallipitoisuudet täyttävät suoran hyötykäytön ja lieteseoksen raakaaineen normit. Lietteen kuiva-ainetaso oli n. 2 % ja se sisälsi 3,5-4,2 kg fosforia ja 7,6 kg typpeä jokaisessa kuutiossa. Lietteestä valmistetaan Jaakon Paras -maanparannuskompostia ja sitä käytettiin viherrakentamiseen 1314 m 3. Lieteanalyysin tulokset on esitetty liitteessä TULOSTEN TARKASTELU JA TOIMENPIDESUOSITUKSET Ympäristöluvassa määritellyt tiukat käsittelyvaatimukset jäivät monilta osin saavuttamatta. Lupaehdot saavutettiin täysimääräisesti vain kolmannella laskentajaksolla (ks. taulukko 4), mikä on kuitenkin paremmin kuin edellisenä vuonna. Nykyisellä puhdistamokokonaisuudella lupaehtojen saavuttaminen kokonaisuudessaan vuositasolla on erittäin hankalaa, koska vuotovedet laimentavat tulevaa vettä ja aiheuttavat virtaamapiikkejä. Orgaanisen aineen osalta lupaehdot täyttyivät niin jäännöspitoisuuksien kuin puhdistustehojenkin osalta kaikilla laskentajaksoilla. Myös COD Cr :n osalta lupaehdot täyttyivät niin jäännöspitoisuuksien kuin puhdistustehojenkin puolesta kaikilla laskentajaksoilla. Tämä kertoo prosessin toimineen vakaasti ja käsittelytilavuuden olevan riittävä tulevalle kuormalle. Laitoksen selkeytyskapasiteetti on tosin ajoittain riittämätön.

9 6 Kiintoaineen osalta lupaehtoihin päästiin vain kolmannella laskentajaksolla, jolloin jäännöspitoisuus silti sivusi luparajaa (1 mg/l). Ensimmäisellä ja neljännellä jaksolla puhdistustehot olivat hyväksyttäviä, mutta jäännöspitoisuudet ylittivät sallitun tason. Toisella jaksolla niin jäännöspitoisuudet kuin puhdistustehot jäivät vaaditusta. Selkeyttämön teho ei yksinkertaisesti ole riittävä ja hyväksyttävälle tasolle <1 mg/l päästään vain optimaalisissa olosuhteissa. Vuoden :lla tarkastelukerralla tuolle tasolle päästiin vain kahdesti. Selkeytyksen toimiessa huonosti lähtevään veteen karkaava kiintoaine nostaa erityisesti myös lähtevän veden fosforipitoisuutta. Parannusta viime vuoteen oli kuitenkin tapahtunut, sillä kokonaisfosforitulos täytti jäännöspitoisuusvaatimuksen puolella tarkkailukerroista, kun viime vuonna se täyttyi vain kahdesti. Fosforin saostuksessakin esiintyi ajoittain ongelmia, vaikka saostuskemikaalin annostus vaikuttaisi olleen riittävällä tasolla. Esimerkiksi kesäkuun tuloksissa poistuvassa vedessä liukoista fosforia,46 mg/l. Vuosikeskiarvona liukoisen fosforin pitoisuus oli,12 mg/l eli kokonaisuutena ei jääty kauas yleisestä tavoitetasosta <,1 mg/l. Kannattavaa voisi olla myös selvittää millainen vaikutus raudan annostuksen reippaalla (esim. 1/3) pienentämisellä olisi. Marraskuussa poistuvan veden ph oli laskenut 5,9 kalkin syötön tukkeutumisen vuoksi. Kiintoaineen ja ammoniumtypen pitoisuusrajasta jäätiin todennäköisesti tästä johtuen niukasti, vaikka puhdistusteho säilyi muuten hyvänä. Nykyiset lupaehdot ovat niin tiukat, että kemikaalien syöttökatkoksiin ei ole varaa. Laitteistojen rikkoutuessa onkin kriittisen tärkeää toimia nopeasti, jotta katkoksilta vältytään. Tämä koskee niin PIX:n, polymeerin kuin kalkinkin annostelua. Ammoniumtypen jäännöspitoisuusvaatimus 2 mg/l ja 9 %:n poistotehovaatimus saavutettiin kahdella viimeisellä laskentajaksolla. Alkuvuoden tuloksia heikensi prosessiveden alhainen lämpötila erityisesti tammi-maaliskuussa, jolloin ammoniumtyppeä jäi poistuvaan veteen mg/l ja poistoteho oli %. Toukokuusta eteenpäin prosessi nitrifioi lähes täysipainoisesti. Nitrifikaation toimintaa talvikuukausina on mahdollista parantaa lieteikää pidentämällä, mutta silloin riski kiintoaineen karkaamiselle kasvaa virtaamien noustessa. Huonoista kiintoaineen ja kokonaisfosforin puhdistustuloksista johtuen lieteiän merkittävää pidentämistä ei ennen puhdistamosaneerausta voi pitää suositeltavana. Olosuhteisiin nähden nitrifiointi onnistuttiin toteuttamaan tehokkaasti myös vuonna 215. Laitoksen alkupäätä on viime vuosina uusittu, joten esikäsittelyt ovat nykyaikaisia ja toimivia. Varsinainen biologinen käsittelyvaihe ja jälkiselkeytys odottavat eniten uudistamista ja tehostamista. Puhdistamosaneeraus on toteutumassa lähivuosina, mutta aikataulu on vielä avoin. Elokuussa lietteet olivat päässeet ohentumaan hieman liikaa, mutta puhdistusteho ei kuitenkaan tästä kärsinyt. Sen sijaan tulevan veden näytteenottimen letkun asemointi havaittiin ongelmalliseksi syyskuussa, kun tulevan veden näyte osoittautui tavanomaista mustemmaksi. Syyksi epäiltiin letkun asettuminen liian lähelle pohjaa, jolloin kokoomanäytteeseen päätyy pohjalle kertynyttä sakkaa. Vastaava tilanne toistui lokakuussa. Virtaama oli molemmilla kerroilla pieni. Tulevan veden näytteen perusteella arvioidaan muun muassa puhdistamon asukasvastineluku, johon yhdyskuntajätevesiasetuksen määräykset perustuvat. Yhdyskuntajätevesiasetuksessa edellytetään myös tämän kokoluokan puhdistamolta 12 hyväksyttyä kokoomanäytettä vuodessa, joten näytteenottimen asianmukainen asentaminen on tärkeää.

10 KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY 7 Laatinut: Tutkimusinsinööri Kaisa Valkonen Hyväksynyt: Vesiosaston johtaja Jukka Lammentausta TIEDOKSI: Keski-Suomen ELY-keskus, sähköisesti Keuruun kaupunki, Ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto Puhdistamonhoitaja

11 LIITE 1. TULOSTAULUKOT

12

13 JAKSORAPORTTI Yhdistelmätaulukko #1 s. 1 (1) - 1/1 - PUHDISTAMO: KEURUUN KAUPUNKI, JAAKONSUON JVP LAITOSTUNNUS: 354 TARKKAILUJAKSO: Tulokset/tarkk.kerrat Jakso Raja Tavoite Virtaama Puhd.tuleva m³/d Käsitelty m³/d Ohitus m³/d 2,7 Vesistöön m³/d CODCr Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d Ohitus kg/d 1,2 Vesistöön kg/d Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l Ohitus mg/l 58 Vesistöön mg/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % BOD7ATU Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d ,4 4, 4,7 7, Ohitus kg/d,47 Vesistöön kg/d ,4 4, 4,7 7, Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l 7,2 7,9 4, 4,9 4,9 3 8,3 3,9 2,6 3, 3,9 16 8,2 8 Ohitus mg/l 23 Vesistöön mg/l 7,2 7,9 4, 4,9 4,9 3 8,3 3,9 2,6 3, 3,9 16 8,4 8 Käsittelyteho % Kokonaisteho % kok. P Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d 1,4,8 1,1 3,1 3, 2,3,53,53,35,28,38 2,6 1,4 Ohitus kg/d,15 Vesistöön kg/d 1,4,8 1,1 3,1 3, 2,3,53,53,35,28,38 2,6 1,4 Tuleva (vl) mg/l 13 8,8 6,7 5,9 5,9 9,6 9, ,8 9, Käsitelty mg/l,7,43,35,66,84,93,23,28,23,18,2,89,55,4 Ohitus mg/l 7,2 Vesistöön mg/l,7,43,35,66,84,93,23,28,23,18,2,89,55,4 Käsittelyteho % Kokonaisteho % kok.n Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d Ohitus kg/d,95 Vesistöön kg/d Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l Ohitus mg/l 46 Vesistöön mg/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % NH4-N Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d ,8 1,2 2,5,95,76,78 5,2 1,5 19 Ohitus kg/d,72 Vesistöön kg/d ,8 1,2 2,5,95,76,78 5,2 1,5 19 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l ,3,5,5 1,1,5,5,5 2,7,5 7,3 2 Ohitus mg/l 35 Vesistöön mg/l ,3,5,5 1,1,5,5,5 2,7,5 7,5 2 Käsittelyteho % Kokonaisteho % Ka Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d Ohitus kg/d,72 Vesistöön kg/d Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l , , Ohitus mg/l 35 Vesistöön mg/l , , Käsittelyteho % Kokonaisteho % lä Tuleva (vl) C Käsitelty C 2,5 3, 5, 5,3 8,8 12,4 15, 17, 15,2 9,1 8,3 4,5 8,2 Ohitus C Vesistöön C 2,5 3, 5, 5,3 8,8 12,4 15, 17, 15,2 9,1 8,3 4,5 Nitrif.aste Käsittelyteho % Kokonaisteho %

14

15 VUOSIRAPORTTI Yhdistelmätaulukko #1 s. 1 (2) - 1/1 - PUHDISTAMO: KEURUUN KAUPUNKI, JAAKONSUON JVP LAITOSTUNNUS: 354 TARKKAILUJAKSOT: J1 = J2 = J3 = J4 = Tulokset/jaksot J1 J2 J3 J4 Vuosi Raja Tavoite Virtaama Käsitelty m³/d Ohitus m³/d, 4,95,27 7,3 3,13 Vesistöön m³/d CODCr Tuleva vl kg/d Käsitelty kg/d Ohitus kg/d, 2,4,23 4,6 1,8 Vesistöön kg/d Tuleva vl mg/l Käsitelty mg/l Ohitus mg/l, Vesistöön mg/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % BOD7ATU Tuleva vl kg/d Käsitelty kg/d Ohitus kg/d, 1,,78 1,8,72 Vesistöön kg/d Tuleva vl mg/l Käsitelty mg/l 6, 11 5,3 9,2 8,2 8 Ohitus mg/l, Vesistöön mg/l 5,8 11 5,6 9,9 8,6 8 Käsittelyteho % Kokonaisteho % kok. P Tuleva vl kg/d Käsitelty kg/d 1,1 2,7,5 1,2 1,4 Ohitus kg/d,,34,31,5,22 Vesistöön kg/d 1,1 2,7,5 1,3 1,4 Tuleva vl mg/l 8,7 7, 12 9,1 9, Käsitelty mg/l,47,78,25,51,55,4 Ohitus mg/l, 6,9 11 6,8 7, Vesistöön mg/l,46,79,25,52,55,4 Käsittelyteho % Kokonaisteho % kok.n Tuleva vl kg/d Käsitelty kg/d Ohitus kg/d,,22,18,34,14 Vesistöön kg/d

16 VUOSIRAPORTTI Yhdistelmätaulukko #1 s. 2 (2) - 2/1 - PUHDISTAMO: KEURUUN KAUPUNKI, JAAKONSUON JVP LAITOSTUNNUS: 354 TARKKAILUJAKSOT: J1 = J2 = J3 = J4 = Tulokset/jaksot J1 J2 J3 J4 Vuosi Raja Tavoite kok.n Tuleva vl mg/l Käsitelty mg/l Ohitus mg/l, Vesistöön mg/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % NH4-N Tuleva vl kg/d Käsitelty kg/d ,5 2,9 19 Ohitus kg/d,,15,14,24,1 Vesistöön kg/d ,5 3,1 19 Tuleva vl mg/l Käsitelty mg/l 24 3,5,74 1,2 7,4 2 Ohitus mg/l, Vesistöön mg/l 24 3,5,76 1,3 7,4 2 Käsittelyteho % Kokonaisteho % Ka Tuleva vl kg/d Käsitelty kg/d Ohitus kg/d, 1,5,13 2,7 1,1 Vesistöön kg/d Tuleva vl mg/l Käsitelty mg/l , Ohitus mg/l, Vesistöön mg/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % Nitrif.aste Käsittelyteho % Kokonaisteho %

17 LIITE 2. KÄYTTÖTARKKAILUN YHTEENVETO

18

19 KÄYTTÖTARKKAILUN YHTEENVETOLOMAKE KEURUUN VESI LIIKELAITOS JAAKONSUON JÄTEVEDENPUHDISTAMO 215 Käsitelty jätevesi m³ Vedenkulutus Pois kuljetetun lietteen määrä Pullokaivoliete/Sakokaivo m³ / d viem.laitoksen jätevedenpudistamolta välpe otettu vastaan pien keskim. suur. yht: sähkö Pix Kalkki toiminta-aluella vilj.käytt viher.rak komposti kaatop. puhdistamolle kwh/kk kwh/m³ kg/kk g/m³ kg/kk g/m³ m³ m³/ kk m³/ kk m³/ kk m³/ kk m³/kk m³/kk Tammi , ,8 272,1 67,9 Helmi , ,8 21,6 45,5 Maalis , ,8 254,6 38,8 Huhti , ,8 221,3 11,6 Touko , , ,6 Kesä , ,8 544,2 21,6 Heinä , ,8 542,5 189,6 Elo , , ,4 Syys , , 414,2 184,7 Loka , , 292,5 336,2 Marras , ,8 343,7 172,4 Joulu , ,6 361,3 123,9 Yht:vuosi m³ kwh kg 73 kg m³ m³ 1314 m³ 144 m³ 12 m³ 4183 m³ 1779 m³ Kes.m. vrk m³ 2542 kwh 1,8m³/kWh 626 kg 27,8 g/m³ 2 kg 87,2 g/m³ 1424,3 m³/vrk. 3,9 m³/vrk. 11,5 m³/vrk. 4,9 m³/vrk. KOKO VUOSI Puhdistamon toimintaan vaikuttaneet häiriöt ja muut seikat Puhdistamon hoitajan yhteystiedot Polymeeri (jäteveteen) 1475 kg/a selvitetään kääntöpuolella, tällöin rasti ruutuun Nimi: Ari Kakkuri Neutralointikemikaali kg/a Ohitustiedot ilmoitettu erillisellä lomakkeella x Kalkki(lietteeseen) kg/a Ei ohituksia Osoite: Pajatie 2, 427 Keuruu Polymeerii (lietteeseen) 76 kg/a Kompostoitua lietettä ajettu jälkivarastoon 2968 m 3 Virtausmittarin kaliprointipäivämäärä Multian kunnan jätevedet käsitelty Jaakonsuolla yht: m 3 Puhelinnumero: ja todetut virheet: Haapamäen taajaman jätevedet käsitelty Jaakonsuolla yht: m 3 joka sisältää Vaissi Oy:n elintarvike jätevesiä 6922m 3

20 JAAKONSUON JÄTEVEDENPUHDISTAMO 215 Päivittäisten ohitusten yhteenvetolomake käsitelty *) ohitus m³ ohitus pv. m³/ vrk m³/ vrk. % ohituspaikka 22. huhti ,81 pihlajavedentie jvp 22. huhti ,3 ohra-aho jvp 12. kesä ,87 Varsitie Jvp 13. kesä ,92 Varsitie Jvp 6. huhti ,12 Munnila 23. touko ,16 Virtala 16. heinä ,95 Tarhiajoki 3. syys ,28 Munnila 2. loka ,3 Rytkiö 9. marras ,58 Munnila 12. joulu ,28 Munnila 22. joulu ,76 Rykmentti 28. marras ,6 Niskussalmi yhteensä 1157 *) 1.Koko jätevesimäärä puhdistamon ohi ( esim. sähkökatkos, korjaustyö ). 2.Vain osa jätevedestä puhdistamon ohi ( esim. vuotovedet ). 3.Verkostossa ja pumppaamoilla tapahtunut ohitukset. 4.Vain osittain käsiteltynä ( merkitse käsittelytapa ).

21 LIITE 3. PUHDISTAMON TOIMINTAKUVAT

22

23 Keuruun Jaakonsuon jätevedenpuhdistamon tulokset vuonna 215 BOD7-ATU TULEVA BOD7-ATU kg/d BOD7-ATU mg/l BOD7-ATU LÄHTEVÄ BOD7-ATU kg/d BOD7-ATU mg/l kg/d mg/l kg/d lupaehto 8 mg/l mg/l BOD7-ATU REDUKTIO lupaehto väh 95 % COD CR COD Cr reduktio lupaehto väh 9 % 1 COD Cr lähtevä mg/l lupaehto 8 mg/l % % mg/l

24 Keuruun Jaakonsuon jätevedenpuhdistamon tulokset vuonna 215 FOSFORI TULEVA P kg/d P mg/l FOSFORI LÄHTEVÄ P kg/d P mg/l lupaehto,4 mg/l kg/d mg/l kg/d ,,9,8,7,6,5,4,3,2,1, mg/l 1 KOKONAISFOSFORIN REDUKTIO lupaehto väh 95 % 1,2 LÄHTEVÄN KOKONAISFOSFORIN JAKAUMA Fosfori mg/l L.fosfori mg/l lupaehto,4 mg/l 95 1, % mg/l,8,6,4, ,

25 Keuruun Jaakonsuon jätevedenpuhdistamon tulokset vuonna 215 kg/d TYPPI TULEVA N kg/d N mg/l mg/l kg/d TYPPI LÄHTEVÄ N kg/d N mg/l mg/l 7 KOKONAISTYPEN REDUKTIO Ei typenpoistovaatimusta 6 LÄHTEVÄN KOKONAISTYPEN JAKAUMA Typpi mg/l Ammonium mg/l Ei typenpoistovaatimusta % mg/l

26 Keuruun Jaakonsuon jätevedenpuhdistamon tulokset vuonna 215 % KIINTOAINEREDUKTIO lupaehto väh 95 % mg/l LÄHTEVÄN VEDEN KIINTOAINE- JA BOD7- PITOISUUDET BOD7-ATU mg/l Kiintoaine mg/l lupaehto 1 mg/l mg/l kg BOD7 / kg MLSS d ,14,12,1,8,6,4,2, LIETEKUORMITUS JA TILAKUORMITUS Lietekuormitus Tilakuormitus,35,3,25,2,15,1,5, kg BOD7 / ilm. m³ d C LÄMPÖTILA

27 LIITE 4. LIETETULOKSET

28

29 Vesiosasto/ET Kirjenumero 47/15 Keuruun Vesi PL KEURUU LIETEANALYYSI KEURUUN JAAKONSUON JÄTEVEDENPUHDISTAMON LIETTEESTÄ (1/215) Keuruun Jaakonsuon puhdistamon kuivattu liete täyttää raskasmetallien osalta suoran hyötykäytön ja lieteseoksen normit. Lietettä käytetään raaka-aineena Jaakon Paras -kompostituotteeseen. Liete soveltuu kompostin raaka-aineeksi. Kompostituotteen laatua valvoo Evira. KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY Insinööri Esa Tuominen LIITTEET: Tulokset TIEDOKSI: Keski-Suomen ELY-keskus Puhdistamonhoitaja ( 3 ) PL 265, 3311 Tampere

30 LIETETUTKIMUS Kunta: Keuruun kaupunki Puhdistamo: Jaakonsuon jätevedenpuhdistamo Näyte otettu: % Kuiva- kg/m 3 g/m 3 mg/kg ka Raja-arvo aineesta lietettä lietettä mg/kg ka Fosfori 1,8 3,5 Elohopea,5,26 1, Typpi 3,9 7,6 Kadmium,6,33 1,5 Kalsium,97 1,9 Kromi 3, Rauta 7,2 14,1 Kupari 33, * Alumiini, Nikkeli 2, Lyijy 1,39 7,1 1 Sinkki 56, * Arseeni,39 2, 25 Lietteen kuiva-aine 19,6 % Lietteen tuhka 24,5 % Lietteen ph 6,7 *Enimmäispitoisuuden ylitys lannoitevalmisteissa voidaan sallia, kun maaperäanalyysin perusteella on todettu puutetta kuparista tai sinkistä.

31 TESTAUSSELOSTE #1 1 (2) Keuruun kaupunki Keuruun Vesi Jätevedenpuhdistamo/Jaakonsuo Kantolantie KEURUU Tilausnro (5KEUKK/2), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Anton Sundgren NÄYTTEET Lab.nro Näytteen kuvaus liete MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET Määritys Yksikkö *Kuiva-aine g /kg 196 *Hehkutusjäännös g/kg 48 *Typpi, liete g/kg ka 39 *Fosfori (liete) g/kg ka 18 *Kupari (liete) mg/kg ka 17 *Kalsium (liete) g/kg ka 9,7 *Rauta (liete) g/kg ka 72 *Nikkeli (liete) mg/kg ka 13 *Kromi (liete) mg/kg ka 17 *Sinkki (liete) mg/kg ka 29 *Elohopea mg/kg ka,26 *Arseeni (liete) mg/kg ka 2, *Kadmium (Liete) mg / kg ka,33 *Lyijy (liete) mg/kg ka 7,1 *ph (2) 6,7 Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, «= pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin,» = suurempi tai yhtäsuuri kuin. *-merkitty on akkreditoitu menetelmä. LAUSUNTO Tulokset kuivatun lietteen analysoinnista. Esa Tuominen Tutkimusinsinööri Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Liitteenä menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Katuosoite Postiosoite Puhelin Telekopio/Sähköposti Alv.rek./enn.pid.rek Patamäenkatu 24 PL 265 (3)24612 (3) Y TAMPERE 3311 TAMPERE *(3)

32 TESTAUSSELOSTE #1 2 (2) MENETELMÄTIEDOT Määritys *Kuiva-aine *Hehkutusjäännös *Typpi, liete *Fosfori (liete) *Kupari (liete) *Kalsium (liete) *Rauta (liete) *Nikkeli (liete) *Kromi (liete) *Sinkki (liete) *Elohopea *Arseeni (liete) *Kadmium (Liete) *Lyijy (liete) *ph (2) Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) SFS 38, 199 (TL25) SFS 38, 199 (TL25) Sis. menet. KVVY LA83 (SFS 555; 1988) (TL25) SFS-EN ISO 11885, 29 modif. (hno3+icp-oes mittaus) (TL25) SFS-EN ISO 11885, 29 modif. (HNO3 haj. +ICP-OES-mittaus) (TL25) SFS-EN ISO 11885, 29 modif. (HNO3 haj.+ ICP-OES-mittaus) (TL25) SFS-EN ISO 11885, 29 modif. (HNO3 haj+ ICP-OES-mittaus) (TL25) SFS-EN ISO 11885, 29 modif. (HNO3 haj.+ ICP-OES-mittaus) (TL25) SFS-EN ISO 11885, 29 modif. (HNO3 haj+ ICP-OES-mittaus) (TL25) SFS-EN ISO 11885, 29 modif. (HNO3 haj. + ICP-OES-mittaus) (TL25) Sis.menetelmä LA82 (perustuu EPA 7473,27) (TL25) SFS-EN ISO ;26 ja SFS-EN ISO ;25 (TL25) SFS-EN ISO ;26 ja SFS-EN ISO ;25 (TL25) SFS-EN ISO ;26 ja SFS-EN ISO ;25 (TL25) SFS 321, 1979 (TL25) TUTKIMUSLAITOSTIEDOT Tunnus TL25 Tutkimuslaitoksen nimi KVVY/Tampere MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm. *Kuiva-aine 215/16972 ±1 % *Hehkutusjäännös 215/16972 ±15 % *Typpi, liete 215/16972 ±2 % *Fosfori (liete) 215/16972 ±15 % *Kupari (liete) 215/16972 ±25 % *Kalsium (liete) 215/16972 ±15 % *Rauta (liete) 215/16972 ±3 % *Nikkeli (liete) 215/16972 ±3 % *Kromi (liete) 215/16972 ±26 % *Sinkki (liete) 215/16972 ±25 % *Elohopea 215/16972 ±3 % *Arseeni (liete) 215/16972 ±5 % *Kadmium (Liete) 215/16972 ±25 % *Lyijy (liete) 215/16972 ±19 % *ph (2) 215/16972 ±,2 yks Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Liitteenä menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.

33 Vesiosasto/ET Kirjenumero 134/15 Keuruun Vesi PL KEURUU LIETEANALYYSI KEURUUN JAAKONSUON JÄTEVEDENPUHDISTAMON LIETTEESTÄ (2/215) Keuruun Jaakonsuon puhdistamon kuivattu liete täyttää raskasmetallien osalta suoran hyötykäytön ja lieteseoksen normit. Lietettä käytetään raaka-aineena Jaakon Paras -kompostituotteeseen. Liete soveltuu kompostin raaka-aineeksi. Kompostituotteen laatua valvoo Evira. KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY Insinööri Esa Tuominen LIITTEET: Tulokset TIEDOKSI: Keski-Suomen ELY-keskus Puhdistamonhoitaja ( 3 ) PL 265, 3311 Tampere

34 LIETETUTKIMUS Kunta: Keuruun kaupunki Puhdistamo: Jaakonsuon jätevedenpuhdistamo Näyte otettu: % Kuiva- kg/m 3 g/m 3 mg/kg ka Raja-arvo aineesta lietettä lietettä mg/kg ka Fosfori 2,1 4,2 Elohopea,5,24 1, Typpi 3,8 7,6 Kadmium,5,24 1,5 Kalsium 1 2, Kromi 3, 15 3 Rauta 9 18, Kupari 36, 18 6* Alumiini, Nikkeli 2, Lyijy 1,42 7,1 1 Sinkki 6, 3 15* Arseeni,28 1,4 25 Lietteen kuiva-aine 2 % Lietteen tuhka 27 % Lietteen ph 6,6 *Enimmäispitoisuuden ylitys lannoitevalmisteissa voidaan sallia, kun maaperäanalyysin perusteella on todettu puutetta kuparista tai sinkistä.

35 TESTAUSSELOSTE #1 1 (2) Keuruun kaupunki Keuruun Vesi Jätevedenpuhdistamo/Jaakonsuo Kantolantie KEURUU Tilausnro (5KEUKK/2), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Ari Kakkuri NÄYTTEET Lab.nro Näytteen kuvaus 5871 liete MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET Määritys Yksikkö 5871 *Kuiva-aine g /kg 2 *Hehkutusjäännös g/kg 54 *Typpi, liete g/kg ka 38 *Fosfori (liete) g/kg ka 21 *Kupari (liete) mg/kg ka 18 *Kalsium (liete) g/kg ka 1 *Rauta (liete) g/kg ka 9 *Nikkeli (liete) mg/kg ka 11 *Kromi (liete) mg/kg ka 15 *Sinkki (liete) mg/kg ka 3 *Elohopea mg/kg ka,24 *Arseeni (liete) mg/kg ka 1,4 *Kadmium (Liete) mg / kg ka,24 *Lyijy (liete) mg/kg ka 7,1 *ph (2) 6,6 Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, «= pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin,» = suurempi tai yhtäsuuri kuin. *-merkitty on akkreditoitu menetelmä. Esa Tuominen Tutkimusinsinööri Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Liitteenä menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Katuosoite Postiosoite Puhelin Telekopio/Sähköposti Alv.rek./enn.pid.rek Patamäenkatu 24 PL 265 (3)24612 Y TAMPERE 3311 TAMPERE *(3)

36 TESTAUSSELOSTE #1 2 (2) MENETELMÄTIEDOT Määritys *Kuiva-aine *Hehkutusjäännös *Typpi, liete *Fosfori (liete) *Kupari (liete) *Kalsium (liete) *Rauta (liete) *Nikkeli (liete) *Kromi (liete) *Sinkki (liete) *Elohopea *Arseeni (liete) *Kadmium (Liete) *Lyijy (liete) *ph (2) Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) SFS 38, 199 (TL25) SFS 38, 199 (TL25) Sis. menet. KVVY LA83 (SFS 555; 1988) (TL25) SFS-EN ISO 11885, 29 modif. (hno3+icp-oes mittaus) (TL25) SFS-EN ISO 11885, 29 modif. (HNO3 haj. +ICP-OES-mittaus) (TL25) SFS-EN ISO 11885, 29 modif. (HNO3 haj.+ ICP-OES-mittaus) (TL25) SFS-EN ISO 11885, 29 modif. (HNO3 haj+ ICP-OES-mittaus) (TL25) SFS-EN ISO 11885, 29 modif. (HNO3 haj.+ ICP-OES-mittaus) (TL25) SFS-EN ISO 11885, 29 modif. (HNO3 haj+ ICP-OES-mittaus) (TL25) SFS-EN ISO 11885, 29 modif. (HNO3 haj. + ICP-OES-mittaus) (TL25) Sis.menetelmä LA82 (perustuu EPA 7473,27) (TL25) SFS-EN ISO ;26 ja SFS-EN ISO ;25 (TL25) SFS-EN ISO ;26 ja SFS-EN ISO ;25 (TL25) SFS-EN ISO ;26 ja SFS-EN ISO ;25 (TL25) SFS 321, 1979 (TL25) TUTKIMUSLAITOSTIEDOT Tunnus TL25 Tutkimuslaitoksen nimi KVVY/Tampere MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm. *Kuiva-aine 215/5871 ±1 % *Hehkutusjäännös 215/5871 ±15 % *Typpi, liete 215/5871 ±2 % *Fosfori (liete) 215/5871 ±15 % *Kupari (liete) 215/5871 ±25 % *Kalsium (liete) 215/5871 ±15 % *Rauta (liete) 215/5871 ±3 % *Nikkeli (liete) 215/5871 ±3 % *Kromi (liete) 215/5871 ±26 % *Sinkki (liete) 215/5871 ±25 % *Elohopea 215/5871 ±3 % *Arseeni (liete) 215/5871 ±5 % *Kadmium (Liete) 215/5871 ±25 % *Lyijy (liete) 215/5871 ±19 % *ph (2) 215/5871 ±,2 yks Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Liitteenä menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrityspäivätiedot. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.

KERTARAPORTTI 2.10.2015

KERTARAPORTTI 2.10.2015 s. 1 (1) KEURUUN KAUPUNKI, JAAKONSUON JVP Tutkimus: 9/2015, 16.9.2015 (5keukk). Tulokset syyskuun puhdistamotarkkailusta. Lähtevän veden laatu oli hyvä. Laitos nitrifioi täysin ja tulostaso oli kaikkiaan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2016 SISÄLTÖ

LEMPÄÄLÄN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2016 SISÄLTÖ Pantone 3 Vesiosasto/ET 28.4.217 Kirjenumero 55/17 Lempäälän kunta Tekninen toimisto PL 36 3751 LEMPÄÄLÄ LEMPÄÄLÄN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 216 SISÄLTÖ

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2014

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2014 Pantone 3 Vesiosasto/HKO 11.5.214 Kirjenumero 46/15 Kankaanpään kaupunki Tekniset palvelut 387 Kankaanpää KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 214

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN KESKUSJÄTEVEDENPUHDIS- TAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2013 SISÄLTÖ

VIRTAIN KAUPUNGIN KESKUSJÄTEVEDENPUHDIS- TAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2013 SISÄLTÖ Vesiosasto/HKO 11.8.2014 Kirjenumero 615/14 Virtain kaupunki Vesihuoltolaitos PL 85 34801 VIRRAT VIRTAIN KAUPUNGIN KESKUSJÄTEVEDENPUHDIS- TAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2013 SISÄLTÖ

Lisätiedot

JANAKKALAN KESKUSJÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2015

JANAKKALAN KESKUSJÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2015 Vesiosasto/ET 14.3.216 Kirjenumero 326/16 Janakkalan Vesi Harvialantie 7 B, 2.krs 142 Turenki JANAKKALAN KESKUSJÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 215 SISÄLTÖ 1. PERUSTIEDOT...

Lisätiedot

Pantone 3 Vir Ve PL 34 V T V S 1. 2. 3. 4. 5. 6. LII Lii Lii Lii Lii rtai esih L 85 481 VIR TA VU SIS P Y T K 4.1 4.2 4.3 L T ITTE ite 1 ite 2 ite 3 ite 4 in k huo 5 1 V RT AM UO SÄ PER YLE TUL KÄS 1

Lisätiedot

Pantone 3 Vir Ve PL 34 V T V S 1. 2. 3. 4. 5. 6. LII Lii Lii Lii Lii rtai esih L 85 481 VIR TA VU SIS P Y T K 4.1 4.2 4.3 L T ITTE ite 1 ite 2 ite 3 ite 4 in k huo 5 1 V RT AM UO SÄ PER YLE TUL KÄS 1

Lisätiedot

Puhdistusprosessi toimi tehokkaasti, vaikka prosessilaitteiden kanssa oli lieviä ongelmia. Ilmastusaltaissa oli runsaasti rasvaa.

Puhdistusprosessi toimi tehokkaasti, vaikka prosessilaitteiden kanssa oli lieviä ongelmia. Ilmastusaltaissa oli runsaasti rasvaa. s. 1 (1) JANAKKALAN KUNTA, TURENGIN JVP Tutkimus: 7/2016, 26.7.2016 (5JATUR). Puhdistusprosessi toimi tehokkaasti, vaikka prosessilaitteiden kanssa oli lieviä ongelmia. Ilmastusaltaissa oli runsaasti rasvaa.

Lisätiedot

JANAKKALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2016

JANAKKALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2016 Pantone 3 Vesiosasto/ET 18.5.217 Kirjenumero 62/17 Janakkalan Vesi Harvialantie 7 B, 2.krs 142 Turenki JANAKKALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 216 SISÄLTÖ 1. PERUSTIEDOT...

Lisätiedot

HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Hammaslahden jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Hammaslahden jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

No 372/17 LAPPEENRANNAN NUIJAMAAN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO Lappeenrannassa 24. päivänä helmikuuta 2017

No 372/17 LAPPEENRANNAN NUIJAMAAN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO Lappeenrannassa 24. päivänä helmikuuta 2017 No 372/17 LAPPEENRANNAN NUIJAMAAN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2016 Lappeenrannassa 24. päivänä helmikuuta 2017 Johanna Kaarlampi tutkija SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 KUORMITUSTARKKAILU

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI, JVP Tutkimus: 11/2016, 23.11.2016 (5kanka). Kankaanpään jvp:lle tulevan jäteveden tulovirtaama oli kasvanut lokakuun tarkkailukertaan (27.10.2016) verrattuna 90%, mutta oli

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) JANAKKALAN KUNTA, TURENGIN JVP Tutkimus: 3/2017, 7.3.2017 (5jatur). Puhdistamolle tuleva kuormitus oli orgaanisen aineen osalta keskimääräisellä tasollaan (noin 2000 kg/d), mutta ravinnekuormitukset

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI, JVP Tutkimus: 4/2016, 20.4.2016 (5kanka). Kankaanpään jätevedenpuhdistamolle tuli tarkkailuajankohtana lähes yhtä suuri jätevesivirtaama kuin maaliskuun tarkkailun (31.3.2016)

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) EURUUN AUPUNI, JAAONSUON JVP Tutkimus: 2/2017, 15.2.2017 (5EU). Puhdistamolle tuli maltillinen virtaama (1722 m³/d) ja tuleva kuormitus oli hieman keskimääräistä pienempää. Vuoden 2016 keskimääräiseen

Lisätiedot

ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Enon taajaman jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Enon taajaman jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

S- J L u...

S- J L u... Pantone 300 Or PL 35 O JÄ K S 1. 2. 3. 4. 5. 6. LII Lii Lii Lii rive L 7 5301 OR ÄT KÄ SIS P Y T K 4.1 4.2 4.3 L T ITTE ite 1 ite 2 ite 3 eden 1 O RIV TE ÄYT SÄ PER YLE TUL KÄS 1 2 3 LIET TUL EET 1. T

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (2) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI, JVP Tutkimus: 3/2017, 22.3.2017 (5KANKA). Kankaanpään jvp:n prosessi toimi tarkkailuajankohtana lumien sulamisesta johtuvista hule/vuotovesistä huolimatta kohtuullisen vakaasti

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI TAIVASSALON UNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 3/2017, 30.8.2017 (taiva8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana hyvin. Puhdistustulos täytti tarkkailukerralla ympäristöluvan vaatimukset (vaatimukset täytettävä

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) EURUUN AUPUNI, JAAONSUON JVP Tutkimus: 9/2016, 22.9.2016 (5keukk). euruun Jaakonsuon jvp:n prosessi toimi tarkkailuajankohtana kaikilta osin huomattavasti paremmin kuin edeltävillä tarkkailukerroilla.

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON NELJÄNNESVUOSI- YHTEENVETO LOKA-JOULUKUU JA VUOSIYHTEENVETO 2015

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON NELJÄNNESVUOSI- YHTEENVETO LOKA-JOULUKUU JA VUOSIYHTEENVETO 2015 NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO VUOSIYHTEENVETO 29.1.2016 HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON NELJÄNNESVUOSI- YHTEENVETO LOKA-JOULUKUU JA VUOSIYHTEENVETO 2015 1 YLEISTÄ Heinolan jätevedenpuhdistamo on kaksilinjainen

Lisätiedot

Puhdistustulos täytti tarkkailukerralla ympäristöluvan vaatimukset (vaatimukset täytettävä vuosikeskiarvona laskettuna). Nitrifikaatio oli voimakasta.

Puhdistustulos täytti tarkkailukerralla ympäristöluvan vaatimukset (vaatimukset täytettävä vuosikeskiarvona laskettuna). Nitrifikaatio oli voimakasta. TAIVASSALON UNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 2/2017, 3.5.2017 (taiva8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana hyvin. Puhdistustulos täytti tarkkailukerralla ympäristöluvan vaatimukset (vaatimukset täytettävä

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 10/2016, 10.10.2016 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana melko hyvin. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset

Lisätiedot

KERTARAPORTTI Oravin vesiosuuskunta C 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie Oravi

KERTARAPORTTI Oravin vesiosuuskunta C 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie Oravi ORAVIN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 2.7.2017 (4484). Oravin vesiosuuskunta C 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie 776 58130 Oravi ORAVIN VESIOSUUSKUNNAN PANOSPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILU 2.7.2017 OLOSUHTEET

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2014

KERTARAPORTTI 25.8.2014 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN KESKUSPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2014, 6.8.2014 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana melko hyvin. Mereen lähtevän veden BOD7ATU- ja CODCr-arvot sekä fosfori- ja kiintoainepitoisuudet

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 1/2017, 17.1.2017 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana kohtalaisesti. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) EURUUN AUPUNI, JAAONSUON JVP Tutkimus: 10/2015, 8.10.2015 (5keukk). euruun jvp:lle tuli tarkkailuajankohtana 1550 m³/d jätevesivirtaama, mikä on selvästi vuosikeskiarvoa vähäisempi (v. 2014 keskiarvo

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 3/2016

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 3/2016 Vastaanottaja Mäntsälän Vesi Oy Asiakirjatyyppi Osavuosiraportti Päivämäärä 18.10.2016 Viite 1510017530 MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 3/2016 OSAVUOSIRAPORTTI 3/2016 Päivämäärä

Lisätiedot

No 284/17 PARIKKALAN SÄRKISALMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUN NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO LOKA-JOULUKUU 2016 JA VUOSIYHTEENVETO 2016

No 284/17 PARIKKALAN SÄRKISALMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUN NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO LOKA-JOULUKUU 2016 JA VUOSIYHTEENVETO 2016 No 284/17 PARIKKALAN SÄRKISALMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUN NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO LOKA-JOULUKUU 2016 JA VUOSIYHTEENVETO 2016 Lappeenrannassa 14. päivänä helmikuuta 2017 Johanna Kaarlampi

Lisätiedot

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo 2.2. JALASJÄRVEN KUNTA 2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo Jalasjärven kunnan 8 281 asukkaasta 3 5 on liittynyt kunnallisen viemäriverkoston piiriin. Viemäriverkostoon piiriin kuuluu lisäksi juustola, kenkätehdas,

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2017

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2017 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2017 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet otettiin 17.-18.7.

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Kuusikodin vanhainkodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015

Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Kuusikodin vanhainkodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Raportti 20/2016 Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Kuusikodin vanhainkodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Jari Männynsalo Raportti 20/2016 Espoon

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2017

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2017 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2017 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 2/2017

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 2/2017 Vastaanottaja Nivos Vesi Oy Asiakirjatyyppi Osavuosiraportti Päivämäärä 1.8.2017 Viite 1510017530 MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 2/2017 OSAVUOSIRAPORTTI 2/2017 Päivämäärä 1.8.2017

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 231959 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 17.6.2015, näytteet otettu 17.6.2015 (9:40) Näytteenottaja: Terv. tark.

Lisätiedot

KERTARAPORTTI Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie TERVO

KERTARAPORTTI Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie TERVO s. 1 (1) TERVON KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 28.12.2016 (776c). Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO C776 TERVON KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILU

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto marraskuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto marraskuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto marraskuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Varkauden kaupunki C 704.5 Vesi- ja viemärilaitos Vesihuoltopäällikkö Heikki Hirvonen (email) Käsityökatu 42-44 4.3.2008 78201 VARKAUS Tiedoksi

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto elokuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto elokuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto elokuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 1 (3) Pöljän vesiosuuskunta Törnroos Jani Pohjolanmäentie 50 71800 SIILINJÄRVI Tilausnro 218285 (4358/Käyttö17), saapunut 20.3.2017, näytteet otettu 20.3.2017 Näytteenottaja: Jani Törnroos NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto lokakuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto lokakuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto lokakuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 20.11.2015

KERTARAPORTTI 20.11.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 11/2015, 3.11.2015 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana kohtalaisesti. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 16.3.2009 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008 Osa III Päästötarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008, Osa III Päästötarkkailu 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 PROSESSIN YLIJÄÄMÄVEDET

Lisätiedot

Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015

Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Raportti 11/216 Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 215 Jari Männynsalo Raportti 11/216 Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto huhtikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto huhtikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto huhtikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi Tilausnro (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Mika Väle

TESTAUSSELOSTE Talousvesi Tilausnro (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Mika Väle 1 (7) Keuruun kaupunki Keuruun Vesi Väliaho Seppo Kantolantie 6 42700 KEURUU Tilausnro 288532 (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut 26.4.2017, näytteet otettu 25.4.2017 Näytteenottaja: Mika Väle NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen hautausmaan jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015.

Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen hautausmaan jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015. Raportti 15/2016 Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen hautausmaan jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Jari Männynsalo Raportti 15/2016 Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 1 (5) Keuruun kaupunki Keuruun Vesi Väliaho Seppo Kantolantie 6 42700 KEURUU Tilausnro 278531 (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut 14.12.2016, näytteet otettu 13.12.2016 Näytteenottaja: Jukka Kulmala/Mika Väle

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2015

KERTARAPORTTI 25.8.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2015, 11.8.2015 (uki8). Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkistanut 21.11.2012 päätöksellä nro 186/2012/1 (Dnro ESAVI/15/04.08/2010)

Lisätiedot

S- J L u

S- J L u Pantone 300 Or PL 35 O JÄ K 2 S 1. 2. 3. 4. 5. 6. LII Lii Lii Lii rive L 7 5301 OR ÄT KÄ 201 SIS P Y T K 4.1 4.2 4.3 L T ITTE ite 1 ite 2 ite 3 eden 1 O RIV TE ÄYT 17 SÄ PER YLE TUL KÄS 1 2 3 LIET TUL

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO VUOSIYHTEENVETO 2016

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO VUOSIYHTEENVETO 2016 Vastaanottaja Nivos Vesi Oy (ent. Mäntsälän Vesi Oy) Asiakirjatyyppi Osavuosiraportti 4/2016 ja vuosiyhteenveto Päivämäärä 22.2.2017 Viite 1510017530 MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO VUOSIYHTEENVETO

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 11.11.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 11.11.2015 1 (5) Kokemäen Vesihuolto Oy Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI Tilausnro 243666 (0KOKEMVE/talousve), saapunut 30.10.2015, näytteet otettu 29.10.2015 (7-11) Näytteenottaja: Tapio Jussila NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU HYVINKÄÄ, KALTEVAN PUHDISTAMO KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2011 JA RAPORTTI 4/2011 (1.10. - 31.12.2011) 1. Yleistä Kaltevan puhdistamo on mekaanis-kemiallis-biologisesti

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi

TESTAUSSELOSTE Talousvesi 1 (5) Säkylän kunta Vesihuoltolaitos Rantatie 268 27800 SÄKYLÄ Tilausnro 292956 (90SÄKYLÄ/Verkosto), saapunut 6.6.2017, näytteet otettu 6.6.2017 Näytteenottaja: Jari Rakkolainen NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

TERVON KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILUN JAKSOYHTEENVETO TAMMI-KESÄKUULTA 2015

TERVON KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILUN JAKSOYHTEENVETO TAMMI-KESÄKUULTA 2015 1 / 3 Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen 72210 TERVO C 776 4.9.2015 Tiedoksi: Pohjois-Savon ELY-keskus Tervon kunta/pekka Puranen, Esko Tossavainen Tervon ympäristölautakunta/ilkka Pursiainen

Lisätiedot

VESTELLI HARMAAVESIPUHDISTAMON TOIMINTA TUTKIMUSJAKSOLLA 4.9.2013 25.9.2013 SISÄLTÖ. Jätevesiliike Vestelli Oy Kauhakorvenkatu 43 33720 Tampere

VESTELLI HARMAAVESIPUHDISTAMON TOIMINTA TUTKIMUSJAKSOLLA 4.9.2013 25.9.2013 SISÄLTÖ. Jätevesiliike Vestelli Oy Kauhakorvenkatu 43 33720 Tampere Jätevesiosasto/HKO 25.10.2013 Kirjenumero 822/13 Jätevesiliike Vestelli Oy Kauhakorvenkatu 43 33720 Tampere VESTELLI HARMAAVESIPUHDISTAMON TOIMINTA TUTKIMUSJAKSOLLA 4.9.2013 25.9.2013 SISÄLTÖ 1. PERUSTIEDOT...

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi

TESTAUSSELOSTE Talousvesi 1 (5) Humppilan Vesihuolto Oy Syrjälä Mika Yritystie 2 31640 HUMPPILA Tilausnro 288393 (0HUMPVES/talousve), saapunut 25.4.2017, näytteet otettu 25.4.2017 (10.20-11.00) Näytteenottaja: Tarja Andersson NÄYTTEET

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Tervon kunnan jätevedenpuhdistamon

Lähetämme oheisena Tervon kunnan jätevedenpuhdistamon 1 / 16 Tervon kunta C 776 Tekninen toimisto Jukka Korhonen 72210 TERVO 9.2.2015 Tiedoksi: Pohjois-Savon ELY-keskus Tervon kunta/pekka Puranen, Esko Tossavainen Tervon ympäristölautakunta/ilkka Pursiainen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 274317 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 27.10.2016, näytteet otettu 27.10.2016 (9-12) Näytteenottaja: Ville Kiviharju

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 261466 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 17.6.2016, näytteet otettu 16.6.2016 Näytteenottaja: Terv.tark. Susanna

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 21 Heidi Ilmanen 25.2.211 Nro 238-11-73 2 (15) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (21) Sisällys

Lisätiedot

KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON

KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Kuhasalon jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Jätevesien käsittely toteutetaan jälkiselkeytystä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 1/2017

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 1/2017 Vastaanottaja Nivos Vesi Oy Asiakirjatyyppi Osavuosiraportti 1/2017 Päivämäärä 19.4.2017 Viite 1510017530 MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 1/2017 OSAVUOSIRAPORTTI 1/2017 Päivämäärä

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 31.5.2017 17-3131 #1 1 (3) Karttulan Vesiosuuskunta Kissakuusentie 8 72100 KARTTULA Tilausnro 220428 (4908/Jaks+5v), saapunut 11.5.2017,

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen (email) 72210 TERVO C 776 16.8.2012 Tiedoksi (email): Pohjois-Savon ELY-keskus Tervon kunta/pekka

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 29 Heidi Ilmanen 6.7.21 Nro 238-1-3443 2 (14) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (29) Sisällys

Lisätiedot

Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto ja vesistövaikutusten

Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto ja vesistövaikutusten Raportti 14/2016 Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto ja vesistövaikutusten tarkkailu 2015 Jari Männynsalo Raportti 14/2016 Kartanokylpylä Kaisankodin

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 5.9.2016 16-6969 #1 1 (3) Pieksänkosken vesiosuuskunta Väänänen Pekka Rannanmaantie 64 73360 PAJULAHTI Tilausnro 210662 (4912/Jaksott),

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2014 1 (5) 9 Vantaanjoen jätevesipuhdistamoiden toiminta vuonna 2013 HEL 2014-010498 T 11 00 02 Päätösehdotus Esittelijä Riihimäen puhdistamo päättää merkitä tiedoksi

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi Tilausnro (1001/VIHTIVL), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Tilaaja, JM

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi Tilausnro (1001/VIHTIVL), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Tilaaja, JM LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY Laboratorio TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi 12.12.2016 16-4749 #1 1 (4) Vihdin kunta / Vihdin Vesi PL 13 03101 NUMMELA Tilausnro 98290 (1001/VIHTIVL), saapunut 21.11.2016,

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 1 (5) Liperin kunta, tekninen osasto Riikonen Kari kari.riikonen@liperi.fi Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro 219962 (4774J/VALVLIYL), saapunut 3.5.2017, näytteet otettu 3.5.2017 Näytteenottaja: Väisänen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 15 Vantaanjoen jätevedenpuhdistamoiden toiminta vuonna 2015 HEL 2016-009468 T 11 00 02 Päätösehdotus Tiivistelmä Riihimäen puhdistamo päättää merkitä tiedoksi

Lisätiedot

ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 213 Laura Lehtniemi 16.9.214 Nro 29-14-675 2 (14) LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 212 Laura Lehtniemi 4.2.213 Nro 29-13-613 2 (13) LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 1 (4) Liperin kunta, tekninen osasto Riikonen Kari kari.riikonen@liperi.fi Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro 219952 (4774J/VALVVIIN), saapunut 3.5.2017, näytteet otettu 3.5.2017 Näytteenottaja: Väisänen

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KLAUKKALAN PUHDISTAMO

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KLAUKKALAN PUHDISTAMO JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KLAUKKALAN PUHDISTAMO VUOSIYHTEENVETO 2011 JA JAKSORAPORTTI 4/2011 (1.10. - 31.12.2011) Puhdistettu jätevesi johdetaan ojaa pitkin Luhtajokeen. 1. Yleistä

Lisätiedot

KERTARAPORTTI Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie TERVO

KERTARAPORTTI Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie TERVO s. 1 (1) TERVON KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 8.9.2014 (776c). Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO C776 TERVON KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILU

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 211 Nina Leino 26.3.212 Nro 238-12-1412 2 (15) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (211)

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 213 Heidi Ilmanen 6.3.214 Nro 238-14-1217 2 (18) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (213)

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 13.5.2016 16-2916 #2 1 (3) Kotakylän Vesiosuuskunta Tirkkonen Erkki Piilianlahdentie 15 73600 KAAVI Tilausnro 204620 (4546/Jatkuva),

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE

TESTAUSSELOSTE 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 261466 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 17.6.2016, näytteet otettu 16.6.2016 Näytteenottaja: Terv.tark. Susanna

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi

TESTAUSSELOSTE Talousvesi 1 (5) Ikaalisten Vesi Oy Poppelikatu 7 39500 IKAALINEN Tilausnro 287540 (0IKAAVES/verkosto), saapunut 18.4.2017, näytteet otettu 18.4.2017 Näytteenottaja: Terv.tark.Hanna Anttila NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi 1 (4) Vihdin kunta / Vihdin Vesi Saarikko Santeri vesilaitoksen johtaja PL 13 03101 NUMMELA Tilausnro 103919 (1001/VIHTIVL), saapunut 7.9.2017, näytteet otettu 7.9.2017 (9,00-10,10) Näytteenottaja: Terv.tark.

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY Laboratorio TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi 3.8.2017 17-2767 #1 1 (6) Vihdin kunta / Vihdin Vesi Saarikko Santeri vesilaitoksen johtaja PL 13 03101 NUMMELA Tilausnro

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 4.11.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 4.11.2015 1 (5) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 242828 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 21.10.2015, näytteet otettu 21.10.2015 (09:20) Näytteenottaja: Terv.tark.

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 26.5.2017 17-3029 #2 1 (3) Varparannan vesiosuuskunta Vatanen Kyösti info@varparannanvesihuolto.com Onkaniementie 3 81120 KATAJARANTA

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU RIIHIMÄEN PUHDISTAMO KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2011 JA RAPORTTI 4/2011 (

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU RIIHIMÄEN PUHDISTAMO KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2011 JA RAPORTTI 4/2011 ( JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU RIIHIMÄEN PUHDISTAMO KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2011 JA RAPORTTI 4/2011 (1.10. - 31.12.2011) 1. Yleistä Riihimäen kaupungin jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN PUHDISTAMO

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN PUHDISTAMO JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN PUHDISTAMO KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2011 JA RAPORTTI 4/2011 (1.10. - 31.12.2011) 1. Yleistä Nurmijärven kirkonkylän puhdistamo

Lisätiedot

H- SEN o U... t

H- SEN o U... t Jät Ale 33 V D K 2 S 1. 2. 3. LII Lii Lii Lii Lii Lii tev eks 3100 VE DIS KU 27. SIS P Y T 3.1 3.2 ITTE ite 1 ite 2 ite 3 ite 4 ite 5 vesil sant 0 Ta EST ST UIV.1 SÄ PER YLE TUL 1 2 EET 1. P 2. P 3. K

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Oravin vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon toiminnan tarkkailun vuosiyhteenvedon 2013.

Lähetämme oheisena Oravin vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon toiminnan tarkkailun vuosiyhteenvedon 2013. 1 / 16 Oravin vesiosuuskuntac 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie 776 58130 Oravi 30.1.2014 Tiedoksi (email): Jyri Rautiainen Etelä-Savon ELY-keskus Savonlinnan kaupungin ympäristölautakunta/ Matti Rautiainen

Lisätiedot

Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori

Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori Liite 1: Mitoitusperusteet Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori Mitoitusperusteet Sisältö Liite 1 - Mitoitusperusteet 1 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖTIEDOT 2

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 1 (5) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 283323 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 28.2.2017, näytteet otettu 28.2.2017 (8:00-10:00) Näytteenottaja: Terv.tark.

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 29 Mirva Levomäki 17.6.21 Nro 22-1-2848 2 (18) KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (29) Sisällys

Lisätiedot

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi 1 15.4.2015 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2015 A. Talous Käyttötalous 1 000 Tot 3/2014 TA 2015 Tot 3/2015 % ta:sta Muutos 14-15 Muutos % Tuotot 3 393 14 780 3 479 23,5 86 2,5 Kulut -1 626-7 424-1 435 19,3

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi 20.11.201 1-4031 1 (4) Kirkkonummen kunta / Vesihuoltolaitos Lehtinen Maria PL 20 02401 KIRKKONUMMI Tilausnro 91197 (103/Meiko), saapunut 3.11.201, näytteet otettu 3.11.201 (11:30) Näytteenottaja: Luvyn

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WNAANT/N1), saapunut , näytteet otettu (09:40) Näytteenottaja: VS

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WNAANT/N1), saapunut , näytteet otettu (09:40) Näytteenottaja: VS TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 156291 (WNAANT/N1), saapunut 4.6.2013, näytteet otettu 4.6.2013 (09:40) Näytteenottaja: VS

Lisätiedot

Raportti 19/2016 Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamo, Espoo

Raportti 19/2016 Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamo, Espoo Raportti 19/2016 Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun sekä vesistövaikutusten tarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Jari

Lisätiedot

Hyvinkään Vesi, Kaltevan jätevedenpuhdistamo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2014

Hyvinkään Vesi, Kaltevan jätevedenpuhdistamo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2014 Raportti 8/215 Hyvinkään Vesi, Kaltevan jätevedenpuhdistamo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 214 Jari Männynsalo Raportti 8/215 Hyvinkään Vesi, Kaltevan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun

Lisätiedot