Kestävä kehitys. ja ammatillinen koulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kestävä kehitys. ja ammatillinen koulutus"

Transkriptio

1 1 Kestävä kehitys ja ammatillinen koulutus

2 2 Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Sen kolmeksi peruselementiksi ovat muotoutuneet ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Kestävän kehityksen tavoitteet tähtäävät siihen, että ihmiset oppivat elämään sopusoinnussa luonnon ja toistensa kanssa. YK:n Ympäristön ja kehityksen maailmankomissio 1987 Strategiat näyttävät suunnan kestävän kehityksen edistämiselle Opetusministeriön kestävän kehityksen ja koulutuksen strategiassa (2006) mainitaan seuraavat kehittämistoimenpiteet kestävän kehityksen edistämiselle ammatillisessa koulutuksessa vuoteen 2014 mennessä: Seurataan, miten hyvin kestävä kehitys siirtyy ammattiosaamisen näyttöjen myötä eri ammattien toimintoihin vuoteen 2014 mennessä. Kehitetään edelleen oppimateriaalin monipuolista tuotantoa sekä opettajien ja työpaikkaohjaajien täydennyskoulutusta kestävän kehityksen edistämiseksi eri ammattialoilla. Oppilaitosten ympäristösertifiointijärjestelmää kehitetään edelleen. Vuoteen 2014 mennessä oppilaitosten ympäristösertifikaatti on laajennettu käsittämään myös kestävän kehityksen sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus. Tavoitteena on, että vuonna %:lla ammatillisista oppilaitoksista on jokin sertifikaatti tai tunnus työn tasosta. Tämä edellyttää riittävää ammatillisten opettajien täydennyskoulutuksen järjestämistä. Resurssit tulisi saada myös ympäröivän alueen käyttöön tulevaisuudessa niin, että luonto- ja ympäristöalan opetuspisteistä muodostuisi alueen ympäristöosaamisen ja kestävän kehityksen resurssikeskuksia vuoteen 2014 mennessä. Tavoitteena on saada kestävä kehitys Taitaja-kilpailujen lajien suunnitteluun ja toteutukseen vuoteen 2014 mennessä.

3 3 Kestävään kehitykseen ja ympäristökysymyksiin liittyvän osaamisen lisääminen on oleellisen tärkeää, jotta Suomi ja koko globaali yhteisö selviäisivät haasteista, joita tuovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuminen, kasvava luonnonvarojen kulutus, luonnon monimuotoisuuden kaventuminen ja kehityskysymykset. Koulut ja oppilaitokset ovat keskeisessä asemassa näiden valmiuksien luomisessa. Koulutuksen yhtenä tavoitteena on kasvattaa vastuullisia ja osallistuvia kansalaisia, jotka osaavat ottaa kestävän kehityksen näkökulmat huomioon työssään ja arjen valinnoissaan. Vastuullinen kansalainen tiedostaa kestävän kehityksen ekologiset, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset ulottuvuudet ja sovittaa niitä yhteen arjen ratkaisuissa. Oleellista on muutostarpeiden tiedostaminen sekä yksilöettä yhteisötasolla, kyky ja motivaatio osallistua ja vaikuttaa, ja kestävään elämäntapaan sitoutuminen. Ammatillinen koulutus jatkaa siitä, mitä perusopetuksessa on opittu Perusopetuksessa vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta on aihekokonaisuus, jota toteutetaan oppiaineissa niille luonteenomaisesta näkökulmasta oppilaan kehitysvaiheen edellyttämällä tavalla ja sen tulee todentua koulun toimintakulttuurissa ja arkikäytänteissä. Perusopetuksen päämääränä on kasvattaa ympäristötietoisia, kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia, jotka osaavat rakentaa tulevaisuutta ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille. Perusopetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii: ymmärtämään ympäristönsuojelun välttämättömyyden ja ihmisen hyvinvoinnin edellytykset ja niiden välisen yhteyden havaitsemaan ympäristössä ja ihmisen hyvinvoinnissa tapahtuvia muutoksia, selvittämään syitä ja seurauksia sekä toimimaan elinympäristön hyväksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi arvioimaan oman kulutuksensa ja arkikäytäntöjensä vaikutuksia ja omaksumaan kestävän kehityksen edellyttämiä toimintatapoja ymmärtämään omaa kulttuuriperintöään, erilaisia kulttuureita, ihmisryhmien välisen luottamuksen edellytyksiä ja oikeudenmukaisuutta edistämään hyvinvointia omassa yhteisössä sekä ymmärtämään hyvinvoinnin uhkia ja mahdollisuuksia globaalilla tasolla ymmärtämään, että yksilö rakentaa valinnoillaan sekä omaa että yhteistä tulevaisuuttamme, toimimaan rakentavasti kestävän tulevaisuuden puolesta.

4 4 EU:n keke strategian tarkistus 2006 Kansallinen kestävän kehityksen strategia Kohti kestäviä valintoja, 2006 YK:n erityisistunto 1997 (Rio+5) Itämeren maat Baltic 21-ohjelma 1996 Johannesburg 2002 (Rio+10) Pohjolan keke strategia 2001 Kioto 1997 YK:n julistus kestävän kehityksen vuosikymmeneksi Kestävän kehityksen strategia Pohjolan uusi suunta 2004 Baltic 21E -ohjelma Euroopan Unionin toimintaohjelma YK:n Euroopan alueelle tarkennettu strategia 2005 Opetushallituksen kestävän kehityksen edistämisohjelma Opetushallituksen kestävän kehityksen edistämisohjelma vuosille Opetusministeriön Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmat , , Suomen kestävän kehityksen indikaattorit 2000, 2004 Suomen kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaoston Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategian ja sen toimeenpanosuunnitelma, 2006 OPM:n Kestävän kehityksen koulutuksen kansallinen strategia, Baltic 21E ohjelman toimeenpano sekä kansallinen strategia YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmentä ( ) varten, 2006 Kestävä kulutus ja tuotanto (KULTU)2005 Vihreä lippu ammatillisessa koulutuksessa 2000 Kestävä kehitys ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelmien perusteissa 1999 Oppilaitosten ympäristösertifiointi 2004 Oppilaitosten ympäristökriteerit 2003 Ammatti-keke hanke 2003 Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi 2009 Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit 2008 Kestävä kehitys ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuosituksessa 2008 Kestävä kehitys ammattiosaamisen näytöissä 2006 Kestävän kehityksen kansainväliset sopimukset Kestävän kehityksen kansalliset ohjelmat Rion julistus 1992 (Agenda 21) Suomen hallituksen kestävän kehityksen ohjelma 1998 Opetushallituksen kestävän kehityksen ohjelmat Kestävä kehitys ammatillisessa koulutuksessa

5 5 Kestävän kehityksen edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Ammatillisen koulutuksen perustutkintojen perusteet uudistetaan vuosina Opetussuunnitelman yhteisessä osassa määritellään kaikille perustutkinnoille yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä koulutuksen järjestäjän keskeiset arvot. Yhteisessä osassa koulutuksen järjestäjälle asetetaan velvoitteita ryhtyä muun muassa seuraaviin toimenpiteisiin, joihin liittyy kestävän kehityksen ulottuvuuksia: koulutuksen järjestäjän tulee ryhtyä toimenpiteisiin opetukseen liittyvästä yhteisöllisyyttä vahvistavasta toiminnasta, joka tarjoaa mahdollisuuden arvopohdintaan ja kulttuuriperintöön perehtymiseen (A 811/1998, 9 koulutuksen järjestäjän tulee laatia henkilöstön kehittämissuunnitelma koulutuksen järjestäjän tulee tehdä opetussuunnitelmaan suunnitelmat koulutuksellisesta tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävistä toimenpiteistä koulutuksen järjestäjän tulee tehdä kestävää kehitystä edistävät toimenpiteet Laadunhallintasuositukset tukevat kestävän kehityksen edistämistä Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositukset vahvistettiin tammikuussa Laadunhallintasuosituksen tarkoituksena on tarjota puitteet laadunhallinnan pitkäjänteiselle kehittämiselle kaikessa ammatillisessa koulutuksessa. Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositus pohjautuu Euroopan unionin ammatillisen koulutuksen Kööpenhaminan-prosessin yhteydessä kehitettyyn yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen (CQAF, Common Quality Assurance Framework). Laadunhallinnan eri vaiheissa kestävä kehitys näkyy seuraavasti: Suunnittelu; koulutuksen järjestäjä sisällyttää toimintajärjestelmäänsä kestävän kehityksen toimintaohjelman, jolla ohjataan ympäristöasioihin, henkilöstön ja opiskelijoiden työsuojeluun ja hyvinvointiin sekä yhteiskunnalliseen vastuuseen liittyvien tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista Toteutus; koulutuksen järjestäjä huolehtii kestävän kehityksen periaatteen toteutumisesta kaikessa toiminnassa Toteutus; koulutuksen järjestäjä edistää toimenpiteillään sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.

6 6 Kestävä kehitys ammatillisissa perustutkintojen perusteissa Kestävä kehitys on yksi elinikäisen oppimisen avaintaidoista ammatillisen perustutkinojen perusteissa: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja sitoutuu toimimaan ammatissaan kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden puolesta. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävää kehitystä käsitteleviä säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. Kestävä kehitys sisältyy myös ammatillisten perustutkintojen perusteiden ammatillisiin tutkinnon osiin alakohtaisten painotusten mukaisesti. Kestävä kehitys arvioidaan osana ammattiosaamisen näyttöjä tai / ja muuta osaamista. Luonnonvara- ja ympäristöalan luonto-ja ympäristöalan perustutkinto tarjoaa kestävään kehitykseen 30 ov:n laajuisen tutkinnon osan Kestävällä tavalla toimiminen Kestävä kehitys sisältyy seuraaviin ammattitaitoa täydentäviin tutkinnon osiin (yhteiset opinnot): Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien pakolliset opinnot: Fysiikka ja kemia, 2 ov Terveystieto, 1 ov Taide ja kulttuuri, 1 ov Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat: Ympäristötieto, 0-4 ov Etiikka, 0-4 ov Yritystoiminta, 0-4 ov Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaisiin Lisäosiin sisältyy Ympäristötieto 0-4 ov Tavoitteena on, että opiskelija: noudattaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia työ- ja toimintatapoja niin, että ne tukevat ammattitaidon saavuttamista ja täydentävät ammattitaitoa toimii energiaa säästävästi ehkäisee jätteiden syntyä ja lajittelee jätteitä tarkoituksenmukaisesti sekä hallitsee ammattitaidon kannalta keskeisten tuotteiden elinkaaren työskentelee ympäristöriskit minimoiden sekä toimii kulttuuriperintöä vaalien.

7 7 Kestävä kehitys osaksi oppilaitosten arkea Kestävän elämäntavan oppimista edistävä oppilaitos on paikka, jossa kestävä kehitys sisältyy kaikkeen toimintaan. Lähtökohtana oppilaitosyhteisön kehittämiselle on arvokeskustelu, johon kaikki yhteisön jäsenet voivat osallistua. Kestävän kehityksen ohjelman avulla oppilaitos voi sisällyttää kestävän kehityksen näkökulman johtamiseen, opetukseen ja toimintakulttuuriin. Ohjelman rakentamista varten perustetaan usein laaja-alainen työryhmä, jossa on eri ammattikuntien ja opiskelijoiden edustajia. Johdon sitoutuminen sekä tarvittavien resurssien myöntäminen on oleellista työn onnistumisen kannalta. Tärkeää on myös yhteistyö ulkopuolisten tahojen kanssa opetuksen ja arkikäytäntöjen kehittämisessä. Aluksi tehdään katselmus, jossa kartoitetaan oppilaitoksen kestävän kehityksen tilanne. Siinä voidaan tarkastella ympäristöasioiden hoitoa, kuten materiaalien käyttöä, lajittelun toimivuutta tai energiansäästöä. Sosiaalisesta ja kulttuurisesta kestävyydestä antavat kuvaa esimerkiksi opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointiin liittyvät kyselyt tai turvallisuusriskien, monikulttuurisuuden ja kulttuuriperinnön kartoittaminen. Tärkeää on selvittää myös, miten kestävän kehityksen asiat on sisällytetty opetukseen, työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöihin. Katselmuksen tuloksista keskustellaan yhteisesti henkilöstön ja opiskelijoiden kesken, ja tärkeimmät parannuskohteet nostetaan kestävän kehityksen ohjelman tavoitteiksi. Ohjelmassa sovitaan myös toimenpiteistä, vastuista, aikataulusta, resursseista sekä seurannasta ja arvioinnista. Ohjeita, viestintää, koulutusta ja yhteistyötä tarvitaan ohjelman toteutuksen tueksi. Niiden avulla sitoutetaan koko oppilaitosyhteisö yhteisiin tavoitteisiin sekä varmistetaan, että kaikilla henkilöstöryhmillä on riittävä osaaminen. Oman henkilöstön ja opiskelijoiden lisäksi kestävän kehityksen asioista kerrotaan sidosryhmille. Oppilaitosten kestävän kehityksen työn tueksi on kehitetty erilaisia järjestelmiä ja työvälineitä. Niitä ovat muun muassa Vihreä lippu -ohjelma ja Oppilaitosten ympäristösertifiointi. Työkaluja kestävän kehityksen ohjelman rakentamiseen: edu.fi/ammatillinen koulutus

8 8 Ympäristönäkökohdat EFQM-mallissa Miten muutosten tuloksellisuutta seurataan? Miten ylin johto näyttää suunnan koulutusorganisaation ympäristöasioissa? Miten ympäristöasioita arvioidaan (esim. johdon esimerkkiä) ja parannetaan toimintaa? Miten ympäristöhallintaan liittyvät prosessit määritellään ja niiden kehittäminen varmistetaan? Miten johtajat tunnistavat ja johtavat muutoksia ympäristöasioissa ja turvaavat tarvittavat resurssit muutoksissa? Miten johtajat kannustavat jatkuvaan parantamiseen ympäristöasioissa? johtajuus Miten johtajat edistävät ympäristön suojelua ja koulutusorganisaation yhteiskunnallista vaikuttamista parantavien toimenpiteiden edistämistä, tukemista ja niiden osallistumista sekä tulevien sukupolvien oikeuksien ja tarpeiden kunnioittamista? Miten johtajat luovat ja hoitavat kumppanuussuhteita ja ympäristöasioiden hoitamisessa? Miten johtajat innostavat ja kannustavat henkilöstöä innovatiivisuuteen ja ympäristöasioiden huomioimiseen toiminnassa? Miten johtajat viestivät ympäristöarvoista, toimintaperiaatteista ja strategisista tavoitteista henkilöstölle? lähde: Leena Koski, OPH

9 9 Vihreä lippu -ohjelma Vihreä lippu on kansainvälinen ympäristökasvatusohjelma, jota Suomessa koordinoi Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry. (SYKSE). Vihreä lippu on toimintamalli, joka tarjoaa osallistujille konkreettisen tavan pienentää toiminnan ympäristövaikutuksia, yhdistää kestävän kehityksen kysymykset osaksi jokapäiväistä opetusta ja toimintaa, ja aktivoida oppilaat ja henkilökunta. Ohjelman osallistujat saavat tukimateriaalia ja säännöllistä palautetta toiminnastaan. Ohjelmassa on mukana päiväkoteja, peruskouluja, lukioita, ammatillisia oppilaitoksia ja muita kasvatuksen parissa toimivia yhteisöjä. Vihreä lippu -ohjelmassa edetään teema kerrallaan. Perusteemoja ovat vesi, energia ja jätteiden vähentäminen. Myöhemmin voi valita lähiympäristöteeman, kestävä kulutus -teeman, yhteinen maapallo -teeman tai jonkun itse ideoidun teeman. Yhtä teemaa käsitellään aina vuoden ajan, minkä jälkeen oppilaitos voi anoa vihreää lippua valtakunnalliselta Vihreä lippu -toimikunnalta. Tarkoituksena on, että projektia jatketaan seuraavana lukuvuonna uudella teemalla. Lisätietoa Vihreä lippu -ohjelmasta saa osoitteesta Ympäristökriteerit laajentuvat kestävään kehitykseen Oppilaitosten ympäristösertifiointi tarjoaa tehokkaita työvälineitä itsearvioinnin, kestävän kehityksen ohjelman rakentamisen sekä opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisen tueksi. Sertifioinnin kriteerit laajentuvat vuoden 2008 aikana kestävän kehityksen kriteereiksi, jotka kattavat ympäristöasioiden lisäksi myös taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmat. Kriteereissä tarkastellaan kestävän kehityksen kytkemistä oppilaitoksen johtamiseen, opetukseen ja toimintakulttuuriin. Ammatillisten oppilaitosten arviointikriteerien lähtökohtana ovat koulutusalojen kestävän kehityksen osaamistarpeet, jotka painottuvat eri tavoin alasta riippuen. Kriteerit pureutuvat kestävän kehityksen yhdistämiseen osaksi opetusta, työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä. Tärkeää on, että oppilaitoksen ammatillisten oppimis-

10 10 ympäristöjen, kuten esimerkiksi työsalien, opetuskeittiön tai -maatilan käytännöissä on otettu huomioon kestävän kehityksen eri osa-alueiden näkökulmat. Toimintakulttuurin osalta oppilaitos voi valita kestävän kehityksen työnsä painopisteiksi teemoja, joita ovat esimerkiksi materiaalien käyttö, vesi ja energia, jätehuolto, turvallisuus, hyvinvointi, syrjäytymisen ehkäisy, monikulttuurisuus tai kulttuuriympäristö. Uudet kestävän kehityksen kriteerit ja niiden pohjalta laaditut itsearvioinnin kysymyslistat rakennetaan helposti yhteen sovitettaviksi laadunhallinnan työkalujen, kuten EFQM-laatupalkintokriteeristön kanssa. Seuraava askel Oppilaitosten ympäristösertifioinnista kestävän kehityksen sertifiointi Oppilaitokset voivat hakea ympäristösertifikaattia Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö - OKKA-säätiöltä. Sertifikaatin myöntäminen perustuu Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteereihin. Sertifikaatin saaminen edellyttää oppilaitoksen tekemää itsearviointia. Lisäksi ulkoinen auditoija todentaa, että oppilaitos täyttää ympäristökriteerit. Uusien kestävän kehityksen kriteerien mukainen sertifiointi käynnistyy vuoden 2009 alussa. OKKA-säätiö, Suomen ympäristöopisto Sykli ja Eco-One tarjoavat materiaaleja, neuvontaa ja koulutusta, jotka tukevat ympäristökriteerien käyttöä, kestävän kehityksen ohjelman rakentamisesta, itsearvioinnista ja sertifikaatin hakemisesta. Lisätietoa saa osoitteista fi, Opetushallitus kannustaa ammatillisia oppilaitoksia kriteerien ja sertifiointijärjestelmän käyttöön myös taloudellisesti. Oppilaitosten auditointeja varten voi hakea Opetushallitukselta avustusta. Vapaamuotoiset hakemukset perusteluineen osoitetaan Susanna Tauriaiselle ja lähetetään Opetushallituksen kirjaamoon (yhteystiedot alla). Työkaluja oppilaitoksen kestävän kehityksen järjestelmän rakentamiseen löytyy Opetushallituksen verkkosivuilta osoitteesta: Oppilaitosten ympäristökriteerit ja -sertifiointijärjestelmä on kehitetty Euroopan Yhteisön Life-rahoitusta ja ympäristöministeriön tukea saaneessa Envedu -hankkeessa. Projektin yhteistyötahoja ovat olleet Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, OKKA-säätiö, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, OKKA-säätiö, Opetushallitus, Hyvinkään- Riihimäen aikuiskoulutuskeskus, Oulun yliopisto, Joensuun yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos ja Eco-One.

11 11 LAADUKas KEKE-KOULU Suunnittelu Opetus Oppimisympäristö kehittäminen Arvot ja asenteet Alakohtainen keke-osaaminen Osallistuminen ja vaikuttaminen OPS, työssä oppiminen, näytöt Materiaalien, energian ja veden säästö, jätehuolto, vaaralliset aineet Turvallisuus, työterveys, viihtyvyys, syrjäytymisen ehkäisy toteutus Yhteistyö Sisäinen: johto, opetushenkilöstö, muu henkilöstö, oppilaat ulkoinen: elinkeinoelämä, viranomaiset, järjestöt arviointi keke-työn askeleet 1. Alkukartoitus 2. Kestävän kehityksen ohjelma: tavoitteet ja toimenpiteet 3. Itsearviointi 4. Ulkoinen arviointi 5. Oppilaitosten ympäristösertifikaatti, Vihreä lippu Välineitä keke-työn tueksi Oppilaitosten ympäristösertifiointi Kriteerit, tukimateriaalit ja koulutukset ympäristöohjelman rakentamiseen ja itsearviointiin Vihreä lippu -ohjelma Kriteerit, tukimateriaali ja koulutukset: ympäristökasvatus, osallistuminen, ekologiset arkikäytännöt Ammatti-keke -verkkosivut Opetuksen keke-tavoitteet ja sisällöt eri koulutustasoilla Ammatillisen perustutkinnon perusteet

12 12Ammatillinen koulutus ja kestävä kehitys Susanna Tauriainen Opetushallitus PL 380 (Hakaniemenranta 6) Helsinki Puh Oppilaitosten ympäristösertifiointi Erkka Laininen OKKA-säätiö Rautatieläisenkatu 6 A Helsinki Puh Vihreä lippu Aino Alasentie Pohjoinen Hesperiankatu 15 A Helsinki Puh. (09) Opetushallitus PL 380 (Hakaniemenranta 6) Helsinki Puhelin STUDIO VIIVA 2008

KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA. Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI

KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA. Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI Opetushallitus Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN 952-13-3072-4 (nid.) ISBN 952-13-3073-2

Lisätiedot

Näkökulmia kestävään kehitykseen oppilaitoksissa

Näkökulmia kestävään kehitykseen oppilaitoksissa Näkökulmia kestävään kehitykseen oppilaitoksissa Ekologinen kestävyys Taloudellinen kestävyys Sosiaalinen kestävyys Erkka Laininen, Laura Manninen & Risto Tenhunen OKKA-säätiö 2006 Sisältö Johdanto...

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA

KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA Jorma Kärppä, Tiina Laurila ja Kati Lundgren KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA näkökulmia ekologiseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen kestävään kehitykseen Raportit ja selvitykset 2010:7

Lisätiedot

Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa

Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa 1 OPKE Oppilaitosten kestävän kehityksen hallintajärjestelmien rakentaminen Euroopan Unionin ja Etelä-Suomen lääninhallituksen osarahoittama projekti 2002-2005

Lisätiedot

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin tunnus: Marisa Saarinen Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö

Lisätiedot

KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN YMPÄRISTÖ- KRITEERIT

KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN YMPÄRISTÖ- KRITEERIT KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN YMPÄRISTÖ- KRITEERIT Opetushallitus, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö, Hyvinkään-Riihimäen aikuiskoulutuskeskus Kansi: Osakeyhtiö

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development 2004

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelma

Kestävän kehityksen ohjelma Kestävän kehityksen ohjelma Kestävä kehitys on koulun yhteinen asia Kestävän kehityksen ohjelma Kestävän kehityksen työn tulee olla pitkäjänteistä ja tähdätä jatkuvaan parantamiseen. Oppilaiden osallisuus

Lisätiedot

KESTÄVYYTTÄ KATSASTAMASSA. ympäristökasvatuskysely perusopetuksen kouluille, lukioille ja kuntiin

KESTÄVYYTTÄ KATSASTAMASSA. ympäristökasvatuskysely perusopetuksen kouluille, lukioille ja kuntiin KESTÄVYYTTÄ KATSASTAMASSA ympäristökasvatuskysely perusopetuksen kouluille, lukioille ja kuntiin Saara Susiluoma 2008 Tiivistelmä Selvityksen lähtökohtana on kaksi kestävän kehityksen kasvatuksen strategiaa,

Lisätiedot

Yhteinen. Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen sanasto ja käytännöt

Yhteinen. Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen sanasto ja käytännöt Yhteinen Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen sanasto ja käytännöt 1 2 Yhteinen Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen sanasto ja käytännöt 3 4 Yhteinen Kestävän kehityksen kasvatuksen

Lisätiedot

SAMAAN KESTÄVÄÄN SUUNTAAN Opas paikallistoimijoille

SAMAAN KESTÄVÄÄN SUUNTAAN Opas paikallistoimijoille KASVATUSTA KESTÄVÄÄN ELÄMÄNTAPAAN KUNNASSA SAMAAN KESTÄVÄÄN SUUNTAAN Opas paikallistoimijoille Koulutoimi Päivähoito Opettajat Kasvattajat Sosiaalitoimi Nuorisotoimi mi Vapaa-aikatoimi Päättäjät Kuntastrategiat

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Kestävä kehitys on kasvamista vastuuseen

Kestävä kehitys on kasvamista vastuuseen Kestävä kehitys on kasvamista vastuuseen Kuva: Keke päiväkodissa -esite, Seppo Leinonen Erkka Laininen OKKA-säätiö Ihmiskunnan ekologinen jalanjälki Kuva: http://www.footprintnetwork.org Living Planet

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen avaintaidot arvoonsa osana kestävää uudistumista

Elinikäisen oppimisen avaintaidot arvoonsa osana kestävää uudistumista Elinikäisen oppimisen avaintaidot arvoonsa osana kestävää uudistumista 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Elinikäisen oppimisen avaintaidot eurooppalaisessa viitekehyksessä 5 Elinikäinen oppiminen käsitteenä

Lisätiedot

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT SUOMEN KESÄYLIOPISTOT KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E

Lisätiedot

rakkaalla lapsella on monta nimeä ympäristökasvatuksen käsitteiden määritelmäluonnos

rakkaalla lapsella on monta nimeä ympäristökasvatuksen käsitteiden määritelmäluonnos rakkaalla lapsella on monta nimeä ympäristökasvatuksen käsitteiden määritelmäluonnos PÄÄKAUPUNKISEUDUN KIERRÄTYSKESKUS OY 2008 Toimittanut: Tarja Heinonen ja Annukka Luomi Ulkoasu ja taitto: Satu Havukainen

Lisätiedot

SAIMAAN AMMATTIOPISTO SAMPON KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAOHJELMA 2015 alkaen

SAIMAAN AMMATTIOPISTO SAMPON KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAOHJELMA 2015 alkaen 1 (8) SAIMAAN AMMATTIOPISTO SAMPON KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAOHJELMA 2015 alkaen Saimaan ammattiopisto Sampon johtoryhmä hyväksynyt 19.3.2015, 3.5. 2 (8) Sisällysluettelo 1 Tausta ja tavoitteet... 3

Lisätiedot

SAATESANAT. Sisällys. Vuonna 2007 käynnistyy Varsinais- Suomen Agenda 21:n kolmas ohjelmakausi.

SAATESANAT. Sisällys. Vuonna 2007 käynnistyy Varsinais- Suomen Agenda 21:n kolmas ohjelmakausi. VARSINAIS-SUOMEN AGENDA 21 SAATESANAT Sisällys SAATESANAT...2 1. JOHDANTO...4 2. VARSINAIS-SUOMEN AGENDA 21:N LÄHTÖKOHDAT...6 2.1. Kansainvälisiä kestävän kehityksen linjauksia...6 2.2. Kestävä kehitys

Lisätiedot

Suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Sipoossa. Oikoluettu 10.6.2005

Suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Sipoossa. Oikoluettu 10.6.2005 Suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Sipoossa Oikoluettu 10.6.2005 Hyväksytty Sipoon suomenkielisessä koulujaostossa 4.3.2005 2 1. 3HUXVWHHW 4 1.1. Arvot ja toiminta-ajatus 1.2. Yleiset kasvatuksen

Lisätiedot

Keke-sertifikaatin itsearvioinnin uudistukset Aikuis-KEKE -hanke

Keke-sertifikaatin itsearvioinnin uudistukset Aikuis-KEKE -hanke Keke-sertifikaatin itsearvioinnin uudistukset Aikuis-KEKE -hanke VirtuaaliKYLÄ-seminaari Asikkala 22.11.2012 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu 1997 Ammattikoulutussäätiön ja Opetusalan koulutussäätiön

Lisätiedot

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli Ympäristötietokeskuksen toimintamalli 2 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 2005 Kannen kuva Juha Ilkka SISÄLLYS Johdannoksi 1. PERUSTIEDOT YMPÄRISTÖTIETOKESKUKSESTA...

Lisätiedot

Kestävän kehityksen oppimispolut ammatillisissa tutkinnoissa

Kestävän kehityksen oppimispolut ammatillisissa tutkinnoissa Kestävän kehityksen oppimispolut ammatillisissa tutkinnoissa Kestävän kehityksen polkua ammattilaiseksi seminaari Kuopio 20.9.2012 Risto Tenhunen Osuuskunta Eco-One Kestävä kehitys ammatillisessa opetuksessa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA HELTECH 1.8.2009 SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 JOHDANTO... 5 OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot