LEMIN KUNTA 3/ Sivistyslautakunta klo Uusi kunnantalo, kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMIN KUNTA 3/2011 40 Sivistyslautakunta. 5.4.2011 klo 18.00 19.30. Uusi kunnantalo, kokoushuone"

Transkriptio

1

2 3/ Sivistyslautakunta klo Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto Rings Mervi Värtö Minna Heikka Jari Hakonen Hannu Kohonen Tarja Alaoutinen Ari Taipale Heikki puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen Vainikka Petri Liljander Sirkka Parviainen Päivi Seppälä Tarja Tuomi Paula Sinkko Eija esittelijä, Lemin koulukeskuksen rehtori asiantuntija, vapaa-aikasihteeri asiantuntija, Lappeenrannan maakuntakirjaston kirjastotoimenjohtaja asiantuntija, varhaiskasvatuspäällikkö, poistui klo kunnanhallituksen edustaja kunnanhallituksen puheenjohtaja Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. :t Pykälät käsiteltiin seuraavassa järjestyksessä: 23, 24, 25, 26, 35, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Värtö ja Heikki Taipale. Risto Pietiläinen Petri Vainikka Lemillä Minna Värtö Heikki Taipale Lemillä Lemin koulukeskuksen rehtori Petri Vainikka

3 Sivistyslautakunta Saapuneet kirjeet Sivistyslautakunta 23 Esittelijän ehdotus Sivistyslautakunta merkitsee saapuneet kirjeet tiedoksi (liite 1). (valm. ST) Hyväksyttiin.

4 Sivistyslautakunta Lemin Eskon valinta vuosiksi Sivistyslautakunta 24 Lautakunta käsitteli Lemin Eskon valinta-asiaa. Päätöksestä tiedotetaan Uimin Wanhan ajan kisat -tapahtumassa

5 Sivistyslautakunta Päiväkotien kesäajan järjestelyt Sivistyslautakunta 25 Päiväkodit ovat kesäaikana olleet vuoroviikoin suljettuna lasten hoidon tarpeen vähenemisen sekä henkilökunnan vuosilomajärjestelyjen vuoksi. Sulkemisaikana on suunniteltu tehtäväksi päiväkodin vuosisiivoukset sekä tarvittavia kiinteistön huolto- ja kunnossapitotöitä. Päiväkodit ovat toimineet perhepäivähoidon ja päiväkodin varahoitopaikkana. Kesällä 2011 varahoidon tarve on suurempi kuin aikaisemmin ja henkilöstön lomajärjestelyjen mahdollistamiseksi toinen päiväkoti on toiminnassa koko kesän. Ruokahuolto järjestetään myös kesän aikana Kuukanniemen koulun keittiöstä. Lomakaudella 2011 ( ): Päiväkoti Pikku-Palola on suljettu Päiväkoti Oravanpesä on auki koko kesän. (valm. TS) Esittelijän ehdotus Sivistyslautakunta päättää hyväksyä päiväkotien kesäkauden järjestelyt varhaiskasvatuspäällikön esityksen mukaisesti. Hyväksyttiin.

6 Sivistyslautakunta Omassa kodissa työskentelevien perhepäivähoitajien työajan muutokset Sivistyslautakunta 26 Kunnallinen työmarkkinalaitos, yleiskirje 11/2011; KVTES; liitteenä 3 Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat työaikalain alaisuuteen; sovitut työaikamääräysten muutokset Muutokset tulevat voimaan Muutokset tulevat aiheuttamaan perhepäivähoidon ohjauksesta vastaavan tehtäviin merkittävän lisäyksen (työvuorojen suunnittelu) pysyvien varahoitopaikkojen järjestämisen (hoitopaikkojen lisääminen) varahoitajien palkkaamisen (henkilöstön lisäys). Muutokset tulevat voimaan kesken talousarviovuoden, joten ko. muutoksiin ei ole voitu varautua. Talousarvioon varatut määrärahat eivät tule riittämään. (valm. TS) Esittelijän ehdotus Lautakunta merkitsee tiedoksi ja antaa tehtävän varhaiskasvatuspäällikölle edelleen valmisteltavaksi. Merkittiin tiedoksi ja lautakunta päätti antaa omassa kodissa työskentelevien perhepäivähoitajien työajan muutokset varhaiskasvatuspäällikön edelleen valmisteltavaksi.

7 Sivistyslautakunta Sivistystoimen osavuosikatsaus Sivistyslautakunta 27 Sivistystoimen tehtävien hoitamiseen on käytetty määrärahoja vuoden 2011 alusta lukien seuraavasti: sivistystoimen hallinto 19,9 % perusopetus 20,3 % muut opetuspalvelut (kansalaisopisto, taiteen perusopetus) 26 % kirjasto- ja kulttuuritoimi 23,8 % yhteiset tehtävät (vapaa-aikatoimen hallinto) 23,4 % liikuntapalvelut 37,5 % nuorisotyö10,2 % varhaiskasvatus (hallinto, päiväkotihoito, esiopetus, lasten päivähoito) 22,9 % Talousosaston laatimassa väliraportoinnissa (liite 4) todetaan sivistystoimen osalta, että menopuoli on toteutunut annetuissa rajoissa. Tuloihin on kirjattu vuodelta 2010 siirtyneet käyttämättä olevat hankerahat. Muilta osin tulot ovat jäljessä, suurin osa tulee päivähoidon maksuista, jotka laskutetaan toimintakuukauden jälkeen. Investointeja on toteutunut sivistystoimen osalta vain vähäisiä määriä, joten niistä ei tässä vaiheessa ole tehty toteutumisvertailua. (valm. PV) Esittelijän ehdotus Sivistyslautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi. Hyväksyttiin.

8 Sivistyslautakunta Lukuvuoden tuntimäärät kouluille Sivistyslautakunta 28 Hallintosäännön mukaan sivistyslautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu hyväksyä koulujen vuosittaiset tuntimäärät. Tuntimäärien perustana on Lemin kunnan opetussuunnitelman mukainen tuntijako. 1-2 luokilla 21 tuntia/viikko 3-4 luokilla 24 tuntia/viikko 5-6 luokilla 26 tuntia/viikko 7-9 luokilla 30 tuntia/viikko Valinnainen A2 -kieli lisää viikkotuntimäärää 5-6 luokilla 3 viikkotuntia sekä 7-9 luokilla 2 viikkotuntia. Opetusryhmien jakaminen voi olla perusteltua mm. väline- (matematiikka, äidinkieli, vieras kieli) sekä taito- (esim. tekninen ja tekstiilityö, liikunta) ja katsomusaineen opetuksessa. Lisäksi perusopetusryhmien oppilaiden jakaminen poikkeavasti vuosiluokilla on tehtävä valinnaisten aineiden tunneilla. Lemillä koko perusopetuksen lähes kaikki erityisoppilaat on integroitu perusopetusryhmiin, koska kuntaan ei ole perustettu erityisoppilaille omia erillisiä pienryhmiä. Opetusryhmien jakaminen tulevana lukuvuotena korostuu, koska valtakunnallisesti otetaan käyttöön uudet opetussuunnitelmat. Opetussuunnitelman perusteiden lukujen 4 ja 5 mukaan on kaikille oppilaille järjestettävä tarvittaessa yleistä, tehostettua ja erityistä tukea. Kuluvana lukuvuonna perusopetuksen vuosiviikkotuntimäärä on 635 jakautuen seuraavasti: Kuukanniemen koulu 166 Koulukeskuksen vuosiluokat 166 tuntia sekä Koulukeskuksen vuosiluokat 248 tuntia ja koko kunnan erityisopetus 54 tuntia. Yläluokkien kahdeksannella vuosiluokalla on kaksi rinnakkaisryhmää. Vuosiluokilla 7 ja 9 kolme rinnakkaisryhmää. Valtionavustuksena opetusryhmien pienentämiseen saatiin yhteensä euroa lukuvuonna Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti jatkaa avustuksen käyttöaikaa asti. Avustuksella saatiin lisättyä vuosiviikkotuntimäärää noin 28:lla lukuvuodeksi palkkaamalla resurssiopettajia samanaikaisopetukseen ja lisäämällä jakotunteja.

9 Sivistyslautakunta Lukuvuoden tuntimäärät kouluille Sivistyslautakunta 28 jatkuu Oppilasmäärät tulevana lukuvuonna ovat arvioilta seuraavat (tilanne ): Kuukanniemen koululla oppilaita 114 Koulukeskuksen luokilla 1-6 oppilaita 111 Koulukeskuksen luokilla 7-9 oppilaita 99 Tehostetun ja erityisen tuen kehittämiseen on saatu valtionavustusta vuodeksi Toisen kunnan erityisopettajan tehtävänä on ollut toimia valmentajana henkilöille, joilla on AD/HD- tai muu neuropsykiatrinen oireyhtymä (esim. Aspergerin syndrooma, Touretten syndrooma, dysfasia). Valmentaja toimii opettajien avustajana ja opettajien kouluttajana sekä yhteyshenkilönä Lemin kunnan muihin palveluihin. Valmentajan viikkotuntimäärää on varattu erityisopetukseen kaksi vuosiviikkotuntia. Lemin koulukeskuksen tulevista 6. -luokkalaisista oppilaista kahdeksan jatkaa viime vuonna valitsemaansa A2 -kielen (saksa) opiskelua. Uutta A2 -kielen ryhmää ei muodostu tulevaksi lukuvuodeksi Koulukeskukseen. Kuukanniemen kouluun muodostuu viidennelle luokalle A2 -venäjän kielen ryhmä 6 7 oppilaalle. Se lisää Kuukanniemen vuosiviikkotuntien tarvetta kolmella tunnilla. Koulukeskuksessa lukuvuonna alkanutta A2 -kielen (saksa) tuntitarvetta ei huomioitu vuosiviikkotuntimäärissä ja se vähensi alaluokkien jakotuntien määrää. Katsomusaineen opetukseen kuuluu joko oman uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetus. Katsomusaineen opetukseen on varauduttava sekä Kuukanniemen koululla että Lemin koulukeskuksessa yhteensä 2 3 vuosiviikkotunnilla lukuvuodeksi Sekä Koulukeskukseen että Kuukanniemen kouluun muodostuu rinnakkaisia katsomusaineen ryhmiä. Kuukanniemen koulunjohtajan ja Koulukeskuksen rehtorin tapaamisessa sovittiin, että koulujen perusopetuksen vuosiviikkotuntimääräksi esitetään Kuukanniemen koulun 1-6 -luokilla 169 tuntia ja Lemin koulukeskuksen 1-9 -luokilla 418 tuntia: 168 vvt luokille 1-6 ja noin 250 vvt luokille 7-9. (valm. PV)

10 Sivistyslautakunta Lukuvuoden tuntimäärät kouluille Sivistyslautakunta 28 jatkuu Esittelijän ehdotus Sivistyslautakunta päättää hyväksyä lukuvuoden perusopetuksen kokonaistuntimääräksi 641 tuntia siten, että Kuukanniemen koulun tuntimäärä on 169, Koulukeskuksen tuntimäärä on 418 jakautuen vuosiluokille noin 168 ja vuosiluokille noin 250 tuntia, erityisopetukseen varataan 54 tuntia. Hyväksyttiin.

11 Sivistyslautakunta Vieraan kielen, A2 venäjän, opetusryhmän perustaminen lukuvuonna Sivistyslautakunta 29 Sivistyslautakunta on 8 :ssä hyväksynyt venäjän kielen lisättäväksi opetussuunnitelmaan ja muuttanut alkavan A2 -kielen opetusryhmän kooksi 6 oppilasta. A1 -kieli Lemin kunnassa on englannin kieli ja sen opettaminen alkaa kolmannelta luokalta. Valinnainen A2 -kieli voi Lemillä olla joko saksa tai venäjä ja sen opetus alkaa viidenneltä vuosiluokalta alkaen. A2 -kieltä opetetaan Lemillä kolme vuosiviikkotuntia luokalla ja kaksi vuosiviikkotuntia luokalla. A2 -kielen valinta on vapaaehtoinen, mutta valinnan jälkeen opiskelua ei voi keskeyttää ja se sitoo oppilasta koko perusopetuksen ajan (liite 5). Opetusryhmä perustetaan, kun samaa kieltä on samassa koulussa valinnut 6 oppilasta. Koulukeskuksen tulevista viidesluokkalaisista on valinnut A2 -saksan 1 ja -venäjän kielen 5 oppilasta. Kuukanniemen koululta A2 -saksan valinneita on 3 ja venäjän 6 oppilasta. Syyslukukauden A2 -kielen opetuksen kulut olisivat noin euroa matkakuluineen, palkkoineen ja sivukuluineen, mikäli Koulukeskuksesta opetushenkilöstön kelpoisuusehdot täyttävä lehtori kävisi opettamassa venäjän kieltä Kuukanniemen koululla syyslukukaudella Määräaikaisten opettajien rekrytointipäätöksiä tehtäessä kevätlukukaudeksi 2011 on huomioitu, että mahdollisen yhden A2 -kielen ryhmän perustaminen onnistuisi syyslukukaudeksi (valm. PV) Esittelijän ehdotus Sivistyslautakunta päättää perustaa Kuukanniemen kouluun lukuvuonna alkavan A2 -kielen (venäjän) opetusryhmän. Sivistyslautakunta päätti perustaa Kuukanniemen kouluun lukuvuonna alkavan A2 -kielen (venäjän) opetusryhmän. A2 -venäjän kielen perustamisesta aiheutuneet kulut eivät lisää palkkamenoja vuonna Kulut saadaan tänä vuonna katettua vakinaisten opettajien palkoista. Asia on huomioitu määräaikaisten ja sijaisten palkkaamispäätöksissä.

12 Sivistyslautakunta Pykälät salassa pidettäviä, JulkL (621/1999) 24

13 Sivistyslautakunta Muut asiat Sivistyslautakunta 35 Esiopetusoppilaiden aamupuuro Keskusteltiin esioppilaiden aamupuurosta ja -palan tarjoamisesta, ostamisesta ja myymisestä. Sivistyslautakunta päätti selvittää mahdollisuuden ja tarpeen aamupalan myymiseen esiopetusoppilaille. Tarja Seppälä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo

LEMIN KUNTA 4/2010 33 Sivistyslautakunta. 3.5.2010 klo 18.00 20.35. Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 4/2010 33 Sivistyslautakunta. 3.5.2010 klo 18.00 20.35. Kunnanvirasto 1, valtuustosali 4/2010 33 Sivistyslautakunta 3.5.2010 klo 18.00 20.35 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen puheenjohtaja Mervi Rings varapuheenjohtaja, poistui klo 19.52 Jari Heikka jäsen Hannu Hakonen jäsen

Lisätiedot

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Viranomainen PÖYTÄKIRJA 9/2011 LEMIN KUNTA 157 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA 13.12.2011 klo 18.00-19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Uusi kunnantalo,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivistyslautakunta 23.4.2013

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivistyslautakunta 23.4.2013 PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivistyslautakunta 23.4.2013 Käsiteltävät asiat 26. Saapuneet kirjeet...44 27. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2013...45 28. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus...49 29. Lemin

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013 PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013 Käsiteltävät asiat 72. Saapuneet kirjeet...126 73. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus...127 74. Kirjaston maksut...128 75. Liikuntajärjestöjen kohdeavustusten

Lisätiedot

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen Tikka Raija Liisa varajäsen

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen Tikka Raija Liisa varajäsen Viranomainen PÖYTÄKIRJA 8/2011 LEMIN KUNTA 131 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA 8.11.2011 klo 18.00-19.07 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Uusi kunnantalo,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2011. Sivistyslautakunta 29.11.2011 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2011. Sivistyslautakunta 29.11.2011 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2011 Sivistyslautakunta 29.11.2011 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 29.11.2011 klo 18.00 - Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Sivistyslautakunta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 Sivistyslautakunta Asialista 49. Viranhaltijapäätökset...77 50. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 17.6.2015...78 51. Eron myöntäminen luokanopettajan virasta

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2014 21

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2014 21 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2014 21 Sivistyslautakunta Aika Paikka 25.03.2014 klo 18:00-19:15 Savitaipaleen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1 Sivistyslautakunta Aika 20.12.2010 klo 12:00 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 183 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 184 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 (25)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 (25) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 (25) Kasvatus- ja opetuslautakunta Aika 23.04.2015 klo 16:00-18:20 Paikka Euran kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet Reunanen Ari puheenjohtaja Ansio Teemu

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 2 / 2012

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 2 / 2012 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 2 / 2012 Aika 20.3.2012 klo 18.58 20.37 Paikka Karvian kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Niskala Jorma puheenjohtaja Mustasilta Timo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3/2015 Aika Tiistai klo 18.00 22.05 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU 05.05.15 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2015 ASIA LIITE 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA VUOSIEN 2012-2016 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 1 1.2 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.3

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 13/2011 15.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 13/2011 15.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 116 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 117 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 118 n kunnan Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma SIVLTK 119 n kunnan sivistysosaston

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2014 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Aika 21.05.2014 klo 18:00 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, Ervastintie 2 1. krs., 02400 Kirkkonummi Läsnäolijat Majanen Erkki puheenjohtaja Terho Suvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 9/2011 8.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 9/2011 8.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 89 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 90 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 91 Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2012 SIVLTK 92 Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Sivistyslautakunta AIKA 27.03.2013 klo 18:05-20:30 PAIKKA Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LÄSNÄ Grundström Maria puheenjohtaja Melamies Päivi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 VARHAISKASVATUSPALVELUT... 3 2 PERUSOPETUS JA NUORISOTOIMI... 8 3 LUKIOKOULUTUS... 21 4 KASVUN JA OPPIMISEN TUEN PALVELUT... 29 2 1 VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2013 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2013 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2013 1 Sivistyslautakunta Aika 04.03.2013 klo 13:10-18:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2015

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2015 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2015 Aika 19.5.2015 klo 19.01 20.37 Paikka Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Peltovuoman koulu, lähtö kunnantalon pihalta klo 13.30

Peltovuoman koulu, lähtö kunnantalon pihalta klo 13.30 ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 13.2.2014 klo 14 15.40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Peltovuoman koulu, lähtö kunnantalon pihalta klo 13.30 Satu-Marja Eira-Keskitalo

Lisätiedot

Iitin perusopetuksen kouluverkko

Iitin perusopetuksen kouluverkko Iitin perusopetuksen kouluverkko Va.sivistystoimenjohtaja Päivi Hyyrynen 26.11.2013 303 / 12.00.00 / 2013 Iitin asukkaat iän mukaan 0-14 15-64 65- Asukasennuste ikäryhmittäin Ikäluokat yht 2010 2015 2020

Lisätiedot

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 LUONNOS 3.2.2014 Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. Johdanto... 2 2. Sodankylän varhaiskasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Muut asiat; ei julkinen asia... 2 2 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 Käsiteltävät asiat 162. Kunnanhallituksen edustajat Pauli ja Paavo Talkan Muistorahastosäätiön valtuuskunnassa 2013-2014...216 163. Käräjäoikeuden lautamiesten

Lisätiedot

Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen

Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Koulutuslautakunta 25 06.03.2012 Kunnanhallitus 75 19.03.2012 Koulutuslautakunta 42 12.04.2012 Määräaikaisen luokanopettajan palkkaaminen 41/31/311/2012 KOULTK 25 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot