LEMIN KUNTA 4/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMIN KUNTA 4/2010 33 Sivistyslautakunta. 3.5.2010 klo 18.00 20.35. Kunnanvirasto 1, valtuustosali"

Transkriptio

1

2

3 4/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen puheenjohtaja Mervi Rings varapuheenjohtaja, poistui klo Jari Heikka jäsen Hannu Hakonen jäsen Tarja Kohonen jäsen Ari Alaoutinen jäsen, saapui klo Raija Liisa Tikka varajäsen Petri Vainikka esittelijä, Lemin koulukeskuksen rehtori Sirkka Liljander asiantuntija, vapaa-aikasihteeri, paikalla klo ja klo Päivi Parviainen asiantuntija, Lappeenrannan maakuntakirjaston kirjastotoimenjohtaja Tarja Seppälä asiantuntija, päiväkodin johtaja, poistui klo Sonja Laitinen kunnanhallituksen edustaja Eija Sinkko kunnanhallituksen puheenjohtaja Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. :t Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raija Liisa Tikka ja Mervi Rings ( :t 23 32) ja Ari Alaoutinen ( :t 33 38). Risto Pietiläinen Petri Vainikka Lemillä Raija Liisa Tikka Mervi Rings Ari Alaoutinen Lemillä Lemin koulukeskuksen rehtori Petri Vainikka

4 Sivistyslautakunta Saapuneet kirjeet Sivistyslautakunta 23 Sivistyslautakunta merkitsee saapuneet kirjeet tiedoksi (liite 1). (valm. ST) Merkittiin tiedoksi.

5 Sivistyslautakunta Päiväkoti Oravanpesän sisäilma-asia Sivistyslautakunta 24 Päiväkoti Oravanpesän sisäilma-asiasta huolestuttaa kuntalaisia, päiväkoti-ikäisten huoltajia ja päiväkodin henkilöstöä. Lautakunnan puheenjohtaja on pyytänyt, että lautakuntaa tiedotetaan Oravanpesän sisäilmaongelmista ja toimenpiteistä, jotka ovat vireillä. (valm. PV) Esittelijä tekee esityksen kokouksessa. Esittelijän kokouksessa tekemä ehdotus Esittelijä ehdottaa Päiväkoti Oravanpesän sisäilmatiedotteen lisäämistä saapuneisiin kirjeisiin ja päiväkodin johtajan kuulemista sisäilma-asiassa. Ehdotus hyväksyttiin.

6 Sivistyslautakunta Viranhaltijapäätökset Sivistyslautakunta 25 Sivistysosaston päällikön, koulukeskuksen rehtorin, Kuukanniemen koulunjohtajan, kirjastotoimenjohtajan, päiväkodin johtajan, päiväkodin opettajan ja vapaa-aikasihteerin viranhaltijapäätösluettelot tammihuhtikuulta 2010 ovat nähtävillä kokouksessa. (valm. PV) Sivistyslautakunta päättää merkitä tiedoksi tammi-huhtikuulta sivistysosaston päällikön tekemät viranhaltijapäätökset, 2. Koulukeskuksen rehtorin viranhaltijapäätökset, 3. Kuukanniemen koulunjohtajan viranhaltijapäätökset, 4. kirjastotoimenjohtajan viranhaltijapäätökset, 5. päiväkodin johtajan viranhaltijapäätökset, 6. päiväkodin opettajan viranhaltijapäätökset ja 7. vapaa-aikasihteerin viranhaltijapäätökset. Esittelijän muutettu ehdotus Sivistyslautakunta päättää merkitä tiedoksi tammi-huhtikuulta sivistysosaston päällikön tekemät viranhaltijapäätökset, 2. Koulukeskuksen rehtorin viranhaltijapäätökset, 3. Kuukanniemen koulunjohtajan viranhaltijapäätökset, 4. kirjastotoimenjohtajan viranhaltijapäätökset, 5. päiväkodin johtajan viranhaltijapäätökset, 6. päiväkodin opettajan viranhaltijapäätökset ja 7. vapaa-aikasihteerin viranhaltijapäätökset 8. Koulukeskuksen apulaisjohtajan viranhaltijapäätökset. Merkittiin tiedoksi.

7 Sivistyslautakunta Seutukirjastoselvitystyön päättäminen Sivistyslautakunta 26 Seutukirjastoselvitystyön ohjausryhmä on kokoontunut ja todennut, että seutukirjastoselvitys on tehty ja raportti lähetetty kuntiin lausunnon antamista varten. Etelä-Karjalan kaupungin- ja kunnanhallitukset ovat todenneet, ettei seutukirjaston perustamiseen ole tässä vaiheessa valmiuksia. Mikäli asia tulee ajankohtaiseksi myöhemmin, toteuttamistapa olisi ohjausryhmän mukaan isäntäkuntamalli. Jatkossa kirjastot tiivistävät yhteistyötään erityisesti atk -järjestelmän ja aineistokuljetusten osalta. (valm. PV) Lautakunta merkitsee tiedoksi seutukirjastoselvitystyön päättymisen. Merkittiin tiedoksi.

8 Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Etelä-Karjalan alueellinen lastensuojelusuunnitelma Perusturvalautakunta 43 Vuoden 2008 alusta tuli voimaan uusi lastensuojelulaki, jossa velvoitetaan kuntaa laatimaan lastensuojelulain 12 :n mukainen suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelman tulee ylittää hallintokuntien rajat ja kattaa laajasti lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä hyvinvointiin liittyvät palvelut. Kunta voi laatia suunnitelman yksin tai yhdessä muiden kuntien kanssa. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava vähintään neljän vuoden välein. Suunnitelma tulee ottaa huomioon kunnan vuosittaisissa talous- ja toimintasuunnitelmissa. Suunnitelman laatimiseksi kunnanhallituksia pyydettiin nimeämään edustajansa poliittista päätöksentekoa edustavaan ohjausryhmään sekä viranhaltijoista koostuvaan asiantuntijaryhmään. Etelä-Karjalan alueella on valmisteltu kuntien yhteistyönä lastensuojelulain edellyttämää lastensuojelusuunnitelmaa, joka on valmistunut lausuntokierrokselle. Lausunnot pyydetään mennessä. Perusturvajohtaja esittelee suunnitelman. (valm. hp). Ehdotus ptj Annetaan lastensuojelusuunnitelmasta lausuntoehdotus kunnanvaltuustolle. Esitetään, että annettavassa lausunnossa todettaisiin, että valmisteltu suunnitelma saatetaan loppuun esitetyssä muodossa ja todetaan, että Lemillä korostuu yhteisöllisyyden toimivuus ja harrastusten saatavuus. Toimijoiden yhteistyön edelleen kehittämiseen paneudutaan suunnitelman jalkauttamisvaiheessa, jotta toimijat näkisivät asioita toisen näkökulmasta ja perheiden todellisuuden kohtaaminen palvelujärjestelmässä toteutuisi.

9 Sivistyslautakunta Etelä-Karjalan seudullinen lastensuojelusuunnitelma Sivistyslautakunta 27 Etelä-Karjalan seudullinen suunnitelma lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä on saatettu loppuun (liite 2). Tehdyn suunnitelman vieminen käytäntöön edellyttää eri hallintokuntien ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin välistä hyvää yhteistyötä sekä suunnitelman toteutus tulee esille myös seuraavaa budjettia rakentaessa. Lastensuojeluun liittyvistä asioista on suunnitteilla yhteinen koulutustilaisuus syyslukukaudella 2010 yhteistyössä Savitaipaleen kunnan kanssa. (valm. PV) Lautakunta merkitsee tiedoksi, että Etelä-Karjalan seudullinen suunnitelma lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä on saatettu loppuun. Merkittiin tiedoksi.

10 Sivistyslautakunta Uskonnon ja katsomusaineiden opetus Sivistyslautakunta 28 Uskonnon opetuksesta säädetään perusopetuslain 13 :ssä (454/ 2003), jossa todetaan, että vähintään kolmelle evankelis-luterilaiseen tai vähintään kolmelle ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluvalle oppilaalle, jotka eivät osallistu oppilaiden enemmistön uskonnon mukaiseen uskonnon opetukseen, järjestetään heidän oman uskontonsa opetusta. Muuhun kuin mainittuihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvalle vähintään kolmelle oppilaalle, jotka eivät osallistu perusopetuslain 13 :n 1. mom. tarkoitettuun uskonnon opetukseen, järjestetään heidän oman uskontonsa opetusta, jos heidän huoltajansa sitä pyytävät. Lemin kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman luvun 7.11 mukaan ortodoksisen uskonnon opetuksesta vastaa Lappeenrannan ortodoksinen seurakunta. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksessa 693/2003, 21 a :ssä. Sen mukaan luokanopettajalla on oltava aineenhallinnan osoittamiseksi opetettavan aineen opinnot osana ns. monialaisia opintoja ollakseen kelpoinen opettamaan opetettavaa ainetta. Samoin aineenopetuksessa tulee olla säädetty pätevyys juuri sen uskonnon opettamiseen, jota opettaa. Hallintosäännön mukaan sivistyslautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu hyväksyä perusopetuksen opetussuunnitelma ja esiopetuksen opetussuunnitelma alkaen. (valm. PV) Sivistyslautakunta päättää 1. poistaa perusopetuksen opetussuunnitelman luvun 7.11 kohdasta ortodoksisen uskonnon opettamisen järjestämiseen liittyvän kohdan 2. järjestää kaikki uskonnon ja katsomusaineisiin liittyvän opetuksen ensisijaisesti omassa kunnassa tai tarvittaessa yhteistyössä naapurikuntien koulutuksen järjestäjien kanssa. Ehdotus hyväksyttiin.

11 Sivistyslautakunta Sivistystoimen työpaikkojen työturvallisuus Sivistyslautakunta 29 Työturvallisuuslain 738/2002 tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja. Sivistystoimi on selvittänyt toimialansa työntekijät, jotka tekevät työturvallisuuslain 738/2002, :n mukaista työtä (väkivallan uhka, häirintä, yksintyöskentely). Saadun selvityksen mukaan (liite 3) tällaista työtä tehdään päivähoidossa, esi- ja perusopetuksessa, iltapäivätoiminnassa ja vapaa-aikatoimessa sekä kirjastoissa. Samalla kartoitettiin tiedot myös sellaisilta muiden hallintokuntien työntekijöiltä, jotka työskentelevät sivistystoimen toimipaikoissa. Väkivallan uhkaa ja häirintää on esiintynyt seuraavilla sivistystoimen toimialoilla: varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, kirjastotoimi sekä vapaa-aikatoimi. Yksintyöskentely ja yllättävät tilanteet, joihin voi liittyä väkivallan uhkatilanteita ja häirintää, voi liittyä usein työntekijän tehtäväkuvaan, jossa asiakaskunnan ikä ja kehitystaso on huomioitava sivistystoimen eri yksiköissä. Videovalvonnalla voidaan vähentää ja taltioida uhkaavia tilanteita, häirintää ja ilkivaltaa. Kameravalvonnan edellytyksistä säädetään laissa 759/2004 pykälissä 16 ja 17. (valm. PV) Lautakunta päättää ryhtyä toimenpiteisiin parantaakseen työntekijöiden työturvallisuutta ja torjuakseen ilkivaltaa Lemin koulukeskuksessa ja pääkirjastossa asennuttamalla Lemin koulukeskukseen 2 3 lisäkameraa ja pääkirjastoon 1 2. Ehdotus hyväksyttiin.

12 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sopimus taiteen perusopetuksen järjestämisestä Savitaipaleen Musiikinystävät ry:n kanssa Sivistyslautakunta 24 Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua taidekasvatusta. Taiteen perusopetusta annetaan mm. musiikkioppilaitoksissa, kuvataidekouluissa, tanssioppilaitoksissa, käsityökouluissa ja muissa oppilaitoksissa. Eri taiteenaloilla annettava taiteen perusopetus etenee tavoitteellisesti tasolta toiselle ja antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään sekä hakeutua alan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Opetukseen osallistuvilta oppilailta voidaan periä kohtuullisia maksuja, joista päättävät koulutuksen järjestäjät. Taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaan opetusta ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. Liitteenä 3 laki taiteen perusopetuksesta. Lemin kunta ostaa taiteen perusopetuksen opetusta Savitaipaleen Musiikinystävät ry:ltä. Liitteenä 4 on esitys sopimukseksi Lemin kunnan ja Savitaipaleen Musiikinystävät ry:n välille. (valm. RL) Ehdotus Lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen Lemin kunnan ja Savitaipaleen Musiikinystävät ry:n välille taiteenperusopetuksen palvelujen ostamisesta. Lautakunta päätti hyväksyä esittelijä ehdotuksen seuraavin muutoksin: lukuvuodessa maksettava summa korotetaan 3000 euroon ja oppilasmäärä nostetaan 15 oppilaaseen.

13 Sivistyslautakunta Sopimus taiteen perusopetuksen järjestämisestä Savitaipaleen Musiikinystävät ry:n kanssa Sivistyslautakunta 30 jatkuu Savitaipaleen Musiikinystävät ry ei ole hyväksynyt eikä allekirjoittanut Lemin sivistyslautakunnan päätöksen 24 mukaista sopimusta taiteen perusopetuksen järjestämiseksi Lemin kunnan ja Savitaipaleen Musiikinystävät ry:n välillä (liite 4). Savitaipaleen Musiikinystävät ry on lähestynyt uudelleen sivistyslautakuntaa uudella sopimusluonnoksella (liite 5) sekä vuoden 2009 tasekirjalla ja toimintakertomuksella (liite 6). Hallintosäännön mukaan sivistyslautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää toimialueen sopimuksista ja sitoumuksista. (valm. PV) Lautakunta päättää esittää Savitaipaleen Musiikinystävät ry:n kanssa sopimuksen solmimista (liitteen 7) korostetuin muutoksin. Ehdotus hyväksyttiin.

14 Sivistyslautakunta Kuntalaisaloite koulukyytiperusteiden uudelleen harkitsemiseksi Juvolantietä koskien Sivistyslautakunta 31 Kuukanniemen Vanhempainyhdistys ry:ltä on saapunut sivistyslautakunnalle päivätty kuntalaisaloite (liite 8). Aloitteessa pyydetään sivistyslautakuntaa harkitsemaan Juvolantietä koulumatkanaan kulkevien lasten koulukyytiperusteita uudelleen. Yhdistyksen mielestä Juvolantietä koulutienään käyttävien lasten tulisi saada kunnan tarjoama koulukyyti siihen asti, että Juvolantien turvallisuus on merkittävästi parantunut. Aloitteessa tuodaan esille, että Juvolantien liikenne on aamuisin ja iltapäivisin melko vilkasta: linja-autoliikenne Lemi kirkonkylän ja Kuukanniemen välillä, melko runsas henkilöautoliikenne osin läpiajoliikennettä, tiellä liikkuva maatalous-, auraus- ja tien kunnossapitokalusto, rekkaliikennettä (mm. kauppojen täydennyskuljetukset). Talvikelillä vain ajorata on aurattu, eikä pientareilla ole tilaa. Lemin sivistyslautakunta on hyväksynyt Oppilaskuljetuksissa noudatettavat periaatteet (liite 9), jotka otettiin käyttöön lukien. Koulukyytioikeudesta on koulukuljetusperiaatteissa seuraavasti: 4.1 Maksuton koulukuljetus Maksuton koulukuljetus myönnetään, kun luokan oppilaan matka on yli kolme (3) kilometriä ja luokan oppilaan matka on yli viisi (5) kilometriä pitkä. 4. Harkinnanvaraisen maksuttoman koulukuljetuksen hakeminen ja myöntäminen Maksuton koulukuljetus voidaan huoltajien hakemuksesta myöntää, kun oppilaan koulumatka on vaarallinen, kun koulumatka on oppilaalle liian vaikea, kun koulumatka on liian rasittava, oppilaalle, joille lain tai Lemin kunnan säännösten mukaisesti ei ole oikeutta koulukuljetukseen, mutta mikäli autossa on tilaa ja reitti on jo olemassa. Koulumatkan turvallisuuden arviointiperusteina käytetään tielaitoksen määrittelemiä koulumatkan turvallisuuden arviointiohjeita, jotka perustuvat liikennemäärien, nopeusrajoitusten, piennarleveyden/ ajoradan leveyden, tien päällysten, asutuksen, tien toiminnallisen luokan sekä mahdollisen valaistuksen, kevyen liikenteen väylän ja tien kunnossapidon toiminnallisen luokan tarkasteluun. Tien vaarallisuudesta voi myös poliisi antaa lausunnon. Ellei kyseisiä lausuntoja ole toimitettu hakemuksen liitteenä, pyytää sen

15 Sivistyslautakunta Kuntalaisaloite koulukyytiperusteiden uudelleen harkitsemiseksi Juvolantietä koskien Sivistyslautakunta 31 jatkuu sivistysjohtaja. Asiakirjojen perusteella arvioinnin suorittaa sivistyslautakunta. Saadut lausunnot liitetään osaksi tätä periaateasiakirjaa. Kuljetuksen järjestäminen koulumatkan vaikeuden perusteella edellyttää lääkärin tai vastaavan asiantuntijan lausuntoa, jossa kuljetustarve on todettu. Huoltajien tulee liittää lausunto hakemukseensa. Sivistysjohtaja Raila Oksanen lähetti päivätyn lausuntopyynnön Lappeenrannan kihlakunnan poliisilaitokselle. Siinä hän pyysi poliisin lausuntoa koulumatkojen vaarallisuudesta mm. Juvolantien osalta. Lausunnon antoivat vanhempi konstaapeli Timo Kurki ja ylikomisario Leo Peuha. Leo Peuha totesi lausunnossaan mm. seuraavaa 1-3 luokkalaiselle koululaiselle valaisemattomat, kevyen liikenteenväylättömät tiet, joilla ajetaan erilaisilla ajoneuvoilla yli taajamarajoituksen nopeudella ovat vaaran paikkoja. Lemin osalta voidaan todeta lukuun ottamatta Mikkelintietä, että ajoneuvojen kuljettajien hyvin suuri enemmistö muodostuu oman kylän väestä, joka tuntee paikalliset olosuhteet koululaisliikenteineen ja joka samalla vastuuntuntoisella liikennekäyttäytymisellään voi turvata koululaisten liikenneturvallisuutta. Timo Kurki totesi lausunnossaan seuraavasti: Juvolantie on koko matkaltaan kapea ja huonokuntoinen, joten koko tien nopeusrajoitus voisi olla 50 km/h. Lisäksi tärkeimpiin risteyksiin tulisi saada katuvalot (Juvolantie-Iitiäntien risteys). Juvolantien varrella asuvat Lemin koulukeskuksessa käyvät oppilaat kulkevat sekä aamuisin että paluukuljetuksissa linjaliikenteen linjaautolla. Juuresahon, Mikonharjun, Tuomelanpellon ja Turkkilantien alueiden Kuukanniemen koulua ja esikoulua käyvät oppilaat ovat pääosin kulkeneet aamuisin linjaliikenteen linja-autolla. Vain linja-autoreitin ulkopuolelle jäävät Iitiänkujan ja Mikkelintien varrella asuvat oppilaat ovat aamuisin kulkeneet ostoliikenteen linja-autolla, joka on palannut koulukeskuksen oppilaiden aamukuljetuksista takaisin asemapaikalleen Kuukanniemeen. Haittaamiskielto esti aikaisemmin lasten siirtämisen Autolinjojen linja-autoreitin varrelta kunnan järjestämään ostoliikenteen kuljetukseen, vaikka se olisi ollut kunnan kannalta taloudellisempaa.

16 Sivistyslautakunta Kuntalaisaloite koulukyytiperusteiden uudelleen harkitsemiseksi Juvolantietä koskien Sivistyslautakunta 31 jatkuu Nyt henkilöliikennelain mukaista haittaamiskieltopykälää (14 ) ei enää ole. Edellä mainittujen asuinalueiden oppilaiden paluukuljetukset on hoidettu ostoliikenteen pikkubussilla tai linja-autolla. Välikankaalla asuvien oppilaiden koulumatkan pituus on n. 1,7-2,4 km. Kuljetusperiaatteiden mukaisesti Välikankaalla asuvien oppilaiden huoltajat ovat voineet hakea huhtikuun loppuun mennessä lapselleen oikeutta käyttää kunnan järjestämää maksutonta koulukuljetusta seuraavana lukuvuonna. Osastopäällikkö on tehnyt päätöksen. Päätöksessä on ilmoitettu, että koululaisella on mahdollisuus käyttää linjaliikenteen linja-autoa aamukuljetuksissa, mutta vanhemmat ovat joutuneet kustantamaan matkat. Paluukuljetukset olemme usein pystyneet järjestämään niin, että Välikankaan oppilaat ovat voineet tulla mukaan kunnan järjestämiin koulukuljetuksiin. Paluukuljetuksiin osallistumisesta ei olla laskutettu vanhempia, koska autossa on ollut tilaa ja reitti on ollut jo olemassa. Lisäksi liikennöitsijä on laskuttanut saman km-hinnan riippumatta siitä kuinka monta koululaista kyydissä on. Päätöksessä tulee huomioida koululaisten tasa-arvoisen kohtelun. Joten jos Välikankaan alueen Kuukanniemen koulun oppilaille myönnetään kunnan järjestämä maksuton koulukuljetus, tulisi miettiä hyväksymmekö myös Iitiäntien varrella asuvat koulukeskuksen oppilaat, joiden koulumatkan pituus jää alle 3 km, kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen. (valm. ST) Sivistyslautakunta päättää esittää tekniselle osastolle, että Juvolantien nopeusrajoitusta alennetaan koululaisten turvallisuuden lisäämiseksi. Puheenjohtaja ehdotti, että sivistyslautakunta esittää tekniselle osastolle Juvolantien nopeusrajoituksen alentamista 50 km/h koululaisten turvallisuuden lisäämiseksi ja pyytää esittelijän selvittämään oppilaiden lukumäärän ja koulukuljetuskustannukset, joihin kuntalaisaloitteen koulukyyti kohdistuu. Hannu Hakonen ja Ari Alaoutinen kannattivat puheenjohtajan ehdotusta. Mervi Rings kannatti esittelijän ehdotusta. Äänestyksessä esittelijän ehdotus sai 1 äänen (Rings) ja puheenjohtajan esitys sai 5 ääntä (Pietiläinen, Alaoutinen, Kohonen, Tikka ja Hakonen).

17 Sivistyslautakunta Kuntalaisaloite koulukyytiperusteiden uudelleen harkitsemiseksi Juvolantietä koskien Sivistyslautakunta 31 jatkuu Sivistyslautakunnan päätökseksi tuli puheenjohtajan ehdotus 1. sivistyslautakunta esittää tekniselle osastolle, että Juvolantien nopeusrajoitusta alennetaan 50 km/h koululaisten turvallisuuden lisäämiseksi. 2. pyytää esittelijän selvittämään oppilaiden lukumäärän ja koulukuljetuskustannukset, joihin kuntalaisaloitteen koulukyyti kohdistuu.

18 Sivistyslautakunta Lukuvuoden tuntimäärät kouluille Sivistyslautakunta 32 Hallintosäännön mukaan sivistyslautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu hyväksyä koulujen vuosittaiset tuntimäärät. Tuntimäärien perustana on Lemin kunnan opetussuunnitelman mukainen tuntijako. 1-2 luokilla 21 tuntia/viikko 3-4 luokilla 24 tuntia/viikko 5-6 luokilla 26 tuntia/viikko 7-9 luokilla 30 tuntia/viikko Valinnainen A2 -kieli lisää viikkotuntimäärää 5-6 luokilla 3 viikkotuntia sekä 7-9 luokilla 2 viikkotuntia. Opetusryhmien jakaminen voi olla perusteltua esimerkiksi teknisen, tekstiilityön tunneilla ja liikunnassa sekä luokilla 7-9 valinnaisten aineiden tunneilla opetusryhmän oppimäärän sekä integroitujen erityisoppilaiden takia. Lukuvuoden kokonaistuntimäärä on 628 tuntia: Kuukanniemen koulu 164, koulukeskuksen vuosiluokat 162 tuntia, vuosiluokat 248 tuntia ja erityisopetus 54 tuntia. 7. luokalla on kaksi rinnakkaisryhmää ja luokilla 8 ja 9 kolme rinnakkaisryhmää. Oppilasmäärät lukuvuonna ovat seuraavat (tilanne ): Kuukanniemen koululla oppilaita 105 Koulukeskuksen luokilla 1-6 oppilaita 115 Koulukeskuksen luokilla 7-9 oppilaita 103 Lemin kunnassa on valittu opettaja neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukseen. Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on AD/HD- tai muu neuropsykiatrinen oireyhtymä (esim. Aspergerin syndrooma, Touretten syndrooma, dysfasia). Valmentaja toimii opettajien avustajana ja opettajien kouluttajana sekä yhteyshenkilönä Lemin kunnan muihin palveluihin. Valmentajan viikkotuntimäärää varten varataan erityisopetukseen kaksi vuosiviikkotuntia. Lemin koulukeskuksen tulevista 5. -luokkalaisista oppilaista kahdeksan on valinnut A2 -kieleksi saksan kielen alkavaksi lukuvuonna A2 -kieli lisää viikkotuntimäärää kolmella. Kuukanniemen kouluun ei ole muodostumassa A2 -kielen ryhmää. Uskonnon opetukseen on varauduttava sekä Kuukanniemen että Lemin koulukeskuksessa 1-2 vuosiviikkotunnilla lukuvuodeksi

19 Sivistyslautakunta Lukuvuoden tuntimäärät kouluille Sivistyslautakunta 32 jatkuu Opetusministeriö on myöntänyt Lemin kunnalle Opetus- ja kulttuuritoimenrahoituksesta annetun lain 44 1 mom. mukaisesti valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmäkoon pienentämiseen euroa (liite 10). Opetusryhmien pienentäminen lisää palkkakuluja. Mahdollisesti tulee tarvetta palkata myös määräaikaisesti lisää opetushenkilöstöä Opetusministeriön edellyttämällä tavalla, sillä erityisavustuksen myöntämiseen on annettu tarkat kriteerit. Koska kunnan tuloista ja menoista päätetään erikseen, palkkakulujen ylittämiseen tarvitaan kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolta lupa. Kuukanniemen koulunjohtaja esittää vuoden tuntimääräksi 167 tuntia ja Lemin koulukeskuksen rehtori 1-6 -vuosiluokilla 166 tuntia ja 7-9 -luokilla 248 tuntia. Sivistyslautakunta päättää 1. hyväksyä lukuvuoden perusopetuksen kokonaistuntimääräksi 635 tuntia siten, että Kuukanniemen koulun tuntimäärä on 166, Koulukeskuksen tuntimäärä on 415 jakautuen vuosiluokille noin 167 ja vuosiluokille noin 248 tuntia, Erityisopetukseen varataan 54 tuntia. 2. esittää kunnanhallitukselle, että se pyytää palkkamenojen ylitysoikeutta kunnanvaltuustolta niihin palkkamenoihin, jotka katetaan Opetusministeriön myöntämällä opetusryhmien pienentämiseen myönnetyllä erityisavustuksella ja mahdollisen määräaikaisen opetushenkilöstön palkkaamiseen Opetusministeriön edellyttämällä tavalla. Ehdotus hyväksyttiin.

20 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Vapaa-aikatoimen järjestöavustusten ja kulttuuritoimen kohdeavustusten haettavaksi julistaminen Sivistyslautakunta 12 Vapaa-aikatoimen talousarvioon on varattu järjestöille myönnettäviin avustuksiin rahaa seuraavasti: liikuntajärjestöille 6.400, nuorisojärjestöille ja muun nuorten itsensä järjestämän toiminnan tukemiseen 6.400, kyläkenttien rakentamis- ja kunnossapitoavustuksiin 2.300, kulttuuritoimen kohdeavustuksiin Lisäksi :n avustus kohdeavustuksina järjestöille, jotka tekevät ohjattua nuorisotyötä alle 18 -vuotiaille. Tässä vaiheessa lautakunnan tulee tehdä päätös siitä, paljonko, mihin tarkoituksiin ja mihin mennessä avustukset ovat haettavissa sekä missä avustusten hakemisesta ilmoitetaan. (valm. SL) Lautakunta julistaa haettavaksi (suluissa %-osuus koko avustussummasta) liikuntajärjestöjen yleisavustus (78,2 %) kyläkenttien rakentamis- ja kunnossapitoavustus (100 %) nuorisojärjestöjen yleisavustus (65,6 %) avustus nuorten itsensä järjestämään toimintaan (15,6 %) kulttuuritoimen kohdeavustus (100 %) ohjattua nuorisotyötä alle 18 -vuotiaille tekevien järjestöjen kohdeavustus Myöhemmin jaettavaksi jää: liikuntajärjestöjen kohdeavustus (21,8 %) nuorisojärjestöjen kohdeavustus (18,8 %) ohjattua nuorisotyötä alle 18 -vuotiaille tekevien järjestöjen kohdeavustus Hakemukset tulee osoittaa Lemin sivistyslautakunnalle mennessä osoitteella Toukkalantie 2, Lemi. Hakulomakkeita ja lisätietoja saa vapaa-aikatoimistosta sekä kunnan nettikotisivuilta. Hakemisesta ilmoitetaan Länsi-Saimaan Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla ja tiedotteena järjestökirjeessä.

21 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Vapaa-aikatoimen järjestöavustusten ja kulttuuritoimen kohdeavustusten haettavaksi julistaminen Sivistyslautakunta 12 jatkuu Esittelijän muutettu ehdotus Lautakunta julistaa haettavaksi (suluissa %-osuus koko avustussummasta) liikuntajärjestöjen yleisavustus (78,2 %) kyläkenttien rakentamis- ja kunnossapitoavustus (100 %) nuorisojärjestöjen yleisavustus (65,6 %) avustus nuorten itsensä järjestämään toimintaan (15,6 %) kulttuuritoimen kohdeavustus (100 %) ohjattua nuorisotyötä alle 18 -vuotiaille tekevien järjestöjen kohdeavustus Myöhemmin jaettavaksi jää: liikuntajärjestöjen kohdeavustus (21,8 %) nuorisojärjestöjen kohdeavustus (18,8 %) ohjattua nuorisotyötä alle 18 -vuotiaille tekevien järjestöjen kohdeavustus Hakemukset liitteineen tulee osoittaa Lemin sivistyslautakunnalle mennessä osoitteella Toukkalantie 2, Lemi. Hakulomakkeita ja lisätietoja saa vapaa-aikatoimistosta sekä kunnan nettikotisivuilta. Hakemisesta ilmoitetaan Länsi-Saimaan Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla, tiedotteena järjestökirjeessä, nuorisotiloissa, koulujen ilmoitustaululla ja kunnan nettisivuilla. Myöntämisperusteet laitetaan nähtäviksi kunnan kotisivuille. Muutettu esitys hyväksyttiin.

22 Sivistyslautakunta Liikuntajärjestöjen yleisavustusten ja kyläkenttien rakentamis- ja kunnossapitoavustusten jakaminen Sivistyslautakunta 33 Vapaa-aikasihteeri on valmistellut liikuntajärjestöjen avustukset (liite 11). Yleisavustusten jaossa tulee ottaa huomioon varsinaiset liikuntajärjestöt. Kohdeavustuksia voidaan jakaa laajemmallekin järjestöryhmälle. (valm. SL) Asian käsittelyssä jäävien lautakunnan jäsenten on etukäteen varmistettava varajäsenensä läsnäolo avustusten käsittelyn ajaksi. Sivistyslautakunta päättää myöntää seuraavat liikuntajärjestöjen yleisavustukset ja kyläkenttien rakentamis- ja kunnossapitoavustukset: 1. liikuntajärjestöjen yleisavustukset: Lemin Punanen Kaivinkone ry 250 Lemin Säräsiskot ry 250 Kotajärven Pallo ry Lemin Eskot ry Kopa Juniorit ry Team Ratsuniemi TRN ry kyläkenttien rakentamis- ja kunnossapitoavustukset: LE Järvenpään osasto 340 Iitiän kenttätoimikunta 360 Kotajärven Pallo ry 900 Huttulan Seudun kyläyhdistys ry 360 Juuresahon kenttä 340 Esittelijän muutettu ehdotus Sivistyslautakunta päättää myöntää seuraavat liikuntajärjestöjen yleisavustukset ja kyläkenttien rakentamis- ja kunnossapitoavustukset: 1. liikuntajärjestöjen yleisavustukset: Lemin Punanen Kaivinkone ry 250 Lemin Säräsiskot ry 250 Kotajärven Pallo ry Lemin Eskot ry Kopa Juniorit ry 2.000

23 Sivistyslautakunta Liikuntajärjestöjen yleisavustusten ja kyläkenttien rakentamis- ja kunnossapitoavustusten jakaminen Sivistyslautakunta 33 jatkuu Team Ratsuniemi TRN ry - Yleisavustus jätetään myöntämättä, koska hakemuksesta puuttuivat liitteet. 300 siirretään myöhemmin jaettaviin kohdeavustuksiin. 2. kyläkenttien rakentamis- ja kunnossapitoavustukset: LE Järvenpään osasto 340 Iitiän kenttätoimikunta 360 Kotajärven Pallo ry 900 Huttulan Seudun kyläyhdistys ry 360 Juuresahon kenttä 340 Muutettu ehdotus hyväksyttiin.

24 Sivistyslautakunta Nuorisojärjestöjen yleisavustukset ja avustus nuorten itsensä järjestämään toimintaan Sivistyslautakunta 34 Vapaa-aikasihteeri on valmistellut nuorisojärjestöjen ja nuorten itsensä järjestämään toimintaan myönnettävät avustukset (liite 12). Yleisavustusten jaossa tulee ottaa huomioon varsinaiset nuorisojärjestöt. Kohdeavustuksia voidaan jakaa laajemmallekin järjestöryhmälle. (valm. SL) Asian käsittelyssä jäävien lautakunnan jäsenten on etukäteen varmistettava varajäsenensä läsnäolo avustusten käsittelyn ajaksi. Sivistyslautakunta päättää myöntää seuraavat nuorisojärjestöjen yleisavustukset ja avustukset nuorten itsensä järjestämään toimintaan: 3. nuorisojärjestöjen yleisavustukset: Lemin VPK:n nuoriso-osasto 700 Lemin Nuorisoseura ry 700 Lemin Erävä ry 600 Lemin 4 H -yhdistys ry MLL:n Lemin paikallisyhdistys ry/nuoriso-osasto avustus nuorten itsensä järjestämään toimintaan: Bloodoath (ent. Allergiaoire) Esittelijän muutettu ehdotus Sivistyslautakunta päättää myöntää seuraavat nuorisojärjestöjen yleisavustukset ja avustukset nuorten itsensä järjestämään toimintaan: 3. nuorisojärjestöjen yleisavustukset: Lemin VPK:n nuoriso-osasto 700 Lemin Nuorisoseura ry 700 Lemin Erävä ry 600 Lemin 4 H -yhdistys ry MLL:n Lemin paikallisyhdistys ry/nuoriso-osasto 400

25 Sivistyslautakunta Nuorisojärjestöjen yleisavustukset ja avustus nuorten itsensä järjestämään toimintaan Sivistyslautakunta 34 jatkuu 4. avustus nuorten itsensä järjestämään toimintaan: Bloodoath (ent. Allergiaoire) 500 Muutettu ehdotus hyväksyttiin. Tarja Kohonen ehdotti nuorten itsensä järjestämään toimintaan Bloodoathille (ent. Allergiaoire) 1000 :n avustusta. Ehdotusta ei kannatettu.

26 Sivistyslautakunta Ohjattua nuorisotyötä alle 18 -vuotiaille tekevien järjestöjen kohdeavustus Sivistyslautakunta 35 Vapaa-aikasihteeri on valmistellut ohjattua nuorisotyötä alle 18 -vuotiaille tekevien järjestöjen kohdeavustukset (liite 13). (valm. SL) Asian käsittelyssä jäävien lautakunnan jäsenten on etukäteen varmistettava varajäsenensä läsnäolo avustusten käsittelyn ajaksi. Sivistyslautakunta päättää myöntää seuraavat ohjattua nuorisotyötä alle 18 -vuotiaille tekevien järjestöjen kohdeavustukset: Lemin Nuorisoseura ry 300 Lemin 4 H -yhdistys ry 500 Kuukanniemen Vanhempainyhdistys ry 300 Kopa juniorit ry 800 MLL:n Lemin paikallisyhdistys ry 600 Ehdotus hyväksyttiin. Tarja Kohonen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013 PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013 Käsiteltävät asiat 72. Saapuneet kirjeet...126 73. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus...127 74. Kirjaston maksut...128 75. Liikuntajärjestöjen kohdeavustusten

Lisätiedot

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen Tikka Raija Liisa varajäsen

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen Tikka Raija Liisa varajäsen Viranomainen PÖYTÄKIRJA 8/2011 LEMIN KUNTA 131 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA 8.11.2011 klo 18.00-19.07 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Uusi kunnantalo,

Lisätiedot

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Viranomainen PÖYTÄKIRJA 9/2011 LEMIN KUNTA 157 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA 13.12.2011 klo 18.00-19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Uusi kunnantalo,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

Perusopetuslain mukaan kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun

Perusopetuslain mukaan kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun Koulukuljetukset ja perusopetuslaki Perusopetuslain 32 :n mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on yli viisi kilometriä.

Lisätiedot

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 TUUSNIEMEN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET Esi- ja perusopetus Perusopetuslain 32 :ssä määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta on

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki. Hyväksytty: Sivistyslautakunnan kokouksessa 14.6.2011. Kauhavan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksen periaatteet

Kauhavan kaupunki. Hyväksytty: Sivistyslautakunnan kokouksessa 14.6.2011. Kauhavan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksen periaatteet Hyväksytty: Sivistyslautakunnan kokouksessa 14.6.2011 Kauhavan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksen periaatteet 1. Yleiset periaatteet Perusopetuslaissa määritellään ehdot, joiden täyttyessä

Lisätiedot

Loviisan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet

Loviisan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet Loviisan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet Suunnitelma hyväksytty sivistyslautakunnassa 27.1.2011, 8 Kappale 5.1 päivitetty 3.10.2012, 57 Päivitetty sivistyslautakunnassa

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KULJETUSOPAS

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KULJETUSOPAS HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KULJETUSOPAS Perusopetus Esiopetus Erityispäivähoito Sivistystoimi Opetuslautakunta 5.4.2011 ( 34) HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KULJETUSOPAS Tässä oppaassa käsitellään perusja esiopetuksen sekä

Lisätiedot

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä.

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä. Perusopetuslaki 21.8.1998/628 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala ja tavoitteet 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään perusopetuksesta ja oppivelvollisuudesta. Lisäksi laissa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSOPAS

SOMERON KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSOPAS 1 SOMERON KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSOPAS Koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1.8.2011 lukien Hyväksytty siv.ltk 63/9.11.2010 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Perusopetuslaki 32. 3 Yleistä

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kasvun- ja oppimisen palvelut perusopetuspalvelut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kasvun- ja oppimisen palvelut perusopetuspalvelut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kasvun- ja oppimisen palvelut perusopetuspalvelut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ Versio 4.6.2014 Jyväskylän kaupunki Kasvun- ja oppimisen palvelut / perusopetuspalvelut Sivistyslautakunnassa

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2014 21

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2014 21 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2014 21 Sivistyslautakunta Aika Paikka 25.03.2014 klo 18:00-19:15 Savitaipaleen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS

HAMINAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS HAMINAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS Perusopetuslaissa määritellään ehdot, joiden täyttyessä kaupunki järjestää esi- ja perusopetuksen oppilaille maksuttoman koulukuljetuksen. Koulumatkaoikeus voi olla

Lisätiedot

LIITTEENÄ sivistyslautakunta 65 /29.4.2014 KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ. Riihimäen kaupunki Sivistyspalvelukeskus

LIITTEENÄ sivistyslautakunta 65 /29.4.2014 KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ. Riihimäen kaupunki Sivistyspalvelukeskus LIITTEENÄ sivistyslautakunta 65 /29.4.2014 KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ Riihimäen kaupunki Sivistyspalvelukeskus SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 2 Koulukuljetukset Riihimäen kaupungilla... 4 3 Koulukuljetuksen

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Iitin kunnan koulukuljetusohjeet

Iitin kunnan koulukuljetusohjeet Iitin kunnan koulukuljetusohjeet Koulutuslautakunta 13.5.2015 29 1 Sisällys 1. Lainsäädäntö... 2 2. Päätöksenteko... 2 3. Yleiset periaatteet... 3 4. Palvelutason määrittely... 5 4.1. Poikkeukset... 5

Lisätiedot

OPAS ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KULJETUKSIIN Päivitetty 9.6.2011

OPAS ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KULJETUKSIIN Päivitetty 9.6.2011 OPAS ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KULJETUKSIIN Päivitetty 9.6.2011 LAITILAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KULJETUKSIIN Hyväksytty koulutuslautakunnassa 26.10.2006 Lasten

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 Sivistyslautakunta Aika 14.10.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 75

Lisätiedot

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2012 TUKIKANSIO Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2 Sisältö JOHDANTO... 5 Kolmiportainen tuki... 7 Lakiteksti... 8 VARHAISKASVATUS... 12 Pidennetty oppivelvollisuus... 14 Varhennettu esiopetus...

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2014 ALKAEN

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2014 ALKAEN LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2014 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaisesti perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavalla oppilaalla on oikeus saada maksuton koulukuljetus,

Lisätiedot

KOULUKULJETUSPERIAATTEET Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 9.12.2014

KOULUKULJETUSPERIAATTEET Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 9.12.2014 KOTKAN KAUPUNKI Lasten ja nuorten palvelut PERUSOPETUS PÄIVÄHOITO- JA VARHAISKASVATUS KOULUKULJETUSPERIAATTEET Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 9.12.2014 Sisällys KOULUKULJETUSOPAS... 3 Koulumatkojen

Lisätiedot

Kaarinan sivistyslautakunta 24.3.2015 19 KAARINAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSSUUNNITELMA JA KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

Kaarinan sivistyslautakunta 24.3.2015 19 KAARINAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSSUUNNITELMA JA KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Kaarinan sivistyslautakunta 24.3.2015 19 KAARINAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSSUUNNITELMA JA KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Hyväksytty sivistyslautakunnassa 24.3.2015 2 Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä

Lisätiedot

H y v ä k s y t t y v a r h a i s k a s v a t u s - j a k o u l u t u s l a u t a k u n n a s s a 1 3. 1 1. 2 0 1 3

H y v ä k s y t t y v a r h a i s k a s v a t u s - j a k o u l u t u s l a u t a k u n n a s s a 1 3. 1 1. 2 0 1 3 Sivistyskeskuksen koulukuljetussääntö H y v ä k s y t t y v a r h a i s k a s v a t u s - j a k o u l u t u s l a u t a k u n n a s s a 1 3. 1 1. 2 0 1 3 Sisällys 1. Koulukuljetusten järjestämisperiaatteet

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot