Jatketaan vuoden 2013 arviointikertomuksen laatimista.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jatketaan vuoden 2013 arviointikertomuksen laatimista."

Transkriptio

1 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Vuoden 2013 arviointikertomus / vastaukset 396/ /2013 Tarkastuslautakunta 32 Ehdotus PJ: Valmistelu: Tarkastuslautakunnan sihteeri Kuntalain 71 :n mukaan "Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston pää tet tä vät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kunta kon ser nis sa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa ole van taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä." Aletaan laatia vuoden 2013 arviointikertomusta vuoden 2013 talousarvioon ja tilinpäätökseen, lautakunnan kokouksissa käsiteltyihin asioihin, tilintarkastajan raportteihin sekä edellä olevaan perustuen. Alustavaa luonnosta arviointikertomuksen 2013 pohjaksi saadaan viimeistään ko kouk seen. Päätös TARKL : Ehdotus PJ: Tarkastuslautakunta käsitteli jaettua luonnosta ja keskustelun yhteydessä esitti siihen tarkennuksia, oikaisuja ja lisäyksiä ja päätti jatkaa arviointikertomuksen laadintaa seuraavassa kokouksessa Tarkastuslautakunta 37 Jatketaan vuoden 2013 arviointikertomuksen laatimista. Päätös TARKL :

2 Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen laatimista tehden tarkennuksia, oikaisuja ja lisäyksiä ja päätti jatkaa arviointikertomuksen laadintaa kokouksessaan Tarkastuslautakunta 43 Ehdotus PJ: Laaditaan arviointikertomus, allekirjoitetaan se ja saatetaan valtuuston käsiteltäväksi. Päätös TARKL : Laati arviointikertomuksen, allekirjoitti sen ja päätti saattaa valtuuston käsiteltäväksi. LIITE nro 2 Kaupunginvaltuusto Ehdotus TARKL: Päätös KV : Kaupunginvaltuusto käsittelee vuoden 2013 arviointikertomuksen. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Matti Muranen esitteli lyhyesti arviointikertomusta ja esitti Mikko Ekorren kannattamana, että arviointikertomuksen kohdan 9 havainnoista ja suosituksista kaupunginhallitus pyytää lausunnot ao. tahoilta annettavaksi lokakuun loppuun mennessä. Pertti Henttinen esitti Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puolesta, että arviointikertomuksen kohtaan 9.7. kaupunginhallitus ottaa kantaa, miten Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alijäämän kattaminen toteutettaisiin tämänhetkistä perussopimuksen mukaista vastuuta edullisemmin Kemin osalta. Valtuusto käsitteli arviointikertomuksen ja hyväksyi yksimielisesti Murasen ja Henttisen tekemät esitykset. Kaupunginhallitus Ehdotus KJ Nissinen: Kaupunginhallitus päättää pyytää arviointikertomuksen kohdan 9 havainnoista ja suosituksista lokakuun loppuun mennessä lausuntoja ja saattaa käsiteltäväksi seuraavasti:

3 Päätös KH : kohta 1: Saatetaan päätös palvelualueille tiedoksi ja toimenpiteitä varten. kohta 2: Pyydetään asiasta kehittämis- ja talousosaston lausunto. kohta 3: Pyydetään asiasta kaupunginkanslian sekä laki- ja sopimusosaston yhteinen lausunto. kohta 4: Päätös saatetaan konserni- ja suunnittelujaoston tietoon toimenpiteitä varten. kohta 5: Päätös saatetaan henkilöstöosaston tietoon toimenpiteitä varten. kohta 6: Pyydetään asiasta konserni- ja suunnittelujaoston lausunto. kohta 7: Pyydetään asiasta kehittämis- ja talousosaston lausunto. kohta 8: Päätös saatetaan tilapalvelun tietoon toimenpiteitä varten. kohta 9: Pyydetään asiasta laki- ja sopimusosaston lausunto. kohta 10: Pyydetään asiasta sosiaali- ja terveystoimen lausunto. kohta 11: Pyydetään asiasta sosiaali- ja terveystoimen sekä Kemiläinen Työllistämismalli -hankkeen yhteinen lausunto. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus Kohta 2: Valtuuston hyväksyessä muutoksia tilaukseen on muutosten katta mi nen ja mihin muutokset johtavat esitetty hyväksyttäväksi. Lisäksi suosi te taan tehtäväksi vastaavat muutokset rahoitusosaan ja niiden hy väk symis tä. Kehittämis- ja talousosaston lausunto , valmistelu kehittämisjohtaja Allan Mikkola Muutokset tehdään vuoden 2015 ta-muutoksiin. Kohta 3: Kaupunginhallituksen salainen (ns. vihreä) lista ei ole ta van omainen eikä suo si tel ta va käytäntö. Salaiset asiat tulee merkitä salaisiksi ja perus te, minkä lakipykälän johdosta. Kaupunginkanslian ja laki- ja sopimusosaston yhteinen lausunto , valmis te lu kansliajohtaja Jukka Vilén ja kaupunginlakimies Matti Rask Kemin kaupungilla on syytä tarkentaa asioiden käsittelyn yhteydessä niihin teh tävien julkisuusmerkintöjen julkinen, ei julkinen ja salainen käyttöä. "Ei julkinen" lista viittaa siihen, että esityslistaa ei lähetetä oma-aloitteisesti tiedok si esim. tiedotusvälineille tai laiteta verkkoon ennen kokousta. Sa las sa pi dos ta ei siis useinkaan ole kysymys, vaan listan julkisuus ennen päätöksentekoa liittyy enemmänkin kunnan tiedottamiseen ja asioiden arkaluontoisuuteen esim yksi lön kannalta, vaikka asia ei täyttäisikään yksilönsuojaan liittyviä salassapidon tun nus merk ke jä. Esityslistojen toimittaminen kunnan aloitteesta muille kuin ko-

4 kouk ses sa läsnäolo- ja puheoikeutetuille on luonteeltaan kunnan tiedottamista. Ei julkiset asiat ovat kuntalaisten ja tiedotusvälineiden käytössä heidän niin ha lutes saan pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen. Salassapito muodostaa poikkeuksen julkisuuslain pääsäännöstä. Salassa pi dettä vät tiedot eivät tule julkisiksi, vaikka ne liittyisivät asiaan, joka muilta osiltaan kuu luu lain mukaan julkisuuden piiriin. Mikäli asiakirja sisältää sekä julkisia että sa las sa pidettäviä tietoja, julkiset tiedot on annettava, salassa pidettäviä tietoja pal jas ta mat ta. Salassa pidettäviä tietoja ei merkitä pöytäkirjaan, vaan ne tulee kir ja ta salassa pidettäviin liitteisiin. Tällöin julkinen pöytäkirja voidaan julkaista salas sa pidettävien liitteiden tulematta sivullisen tietoon. Asiaa työnsä puolesta hoita vil la kunnan viranhaltijoilla ja työntekijöillä, samoin kuin asiaa käsittelevän toimi eli men jäsenillä on oikeus saada tieto myös salassa pidettävistä liitteistä. Tällai sia liitteitä ei julkaista verkossa. Kaupunginhallitus käsitteli vuonna 2013 yhteensä 353 pykälää. Ei julkisella lis talla, ns. vihreällä listalla oli 31 pykälää, joista kokousmuodollisuuksiin, lail li suu teen ja päätösvaltaisuuteen, liittyviä pykäliä oli suurin osa ja varsinaisia asia py kä liä oli 12. Kemin kaupungin hallituksen käsittelyssä ei voida edellä kerrotun sel vi tyk sen perusteella todeta olevan erityisen paljon asioita, jotka käsiteltäisiin ei julkisina asioina. Varsinaisia salaiseksi luokiteltuja asioita ei kaupunginhallitus vii me vuonna käsitellyt lainkaan. Kemissä hallinnon avoimuus ja läpinäkyvyys ovat toimintaa ohjaavia periaatteita. Tar kas tus lau ta kun nan huomio asioiden luokitteluperusteiden tarkentamisesta sekä perusteen kirjaus pykälän yhteyteen tukee omalta osaltaan hallinnon lä pi nä kyvyyt tä ja esitetty menettelytapa otetaan käyttöön. Kohta 6: Konserniin kuuluvassa Kiinteistö Oy Itätuulessa on asukkaiden puut tees ta johtuva tyhjien asuntojen ja talojen (8) ongelma. Konserni- ja suun nit te lu jaos ton tulisi kuulla ja ohjeistaa yhtiötä asian johdosta. Konserni- ja suunnittelujaoston lausunto Kiinteistö Oy Itätuulen kanssa käydään keskustelua tyhjien asuntojen purkuun ja/tai kiinteistönjalostukseen liittyvistä toimista loppuvuoden 2014 aikana ja asiaa arvioidaan myös v taloussuunnitelmavalmistelun yhteydessä. Kohta 7: Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin Ky:n alijäämät ovat merkittäviä. Ke min kaupungin vastuu suurimmalla peruspääoman osuudella on 3,6 M Kehittämis- ja talousosaston lausunto , valmistelu kehittämisjohtaja Allan Mikkola Valtuusto käsitteli arviointikertomuksen ja hyväksyi yksimielisesti päätöksen, et tä kau pun gin hal li tus ottaa kantaa, miten Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ali jää män

5 kat ta mi nen toteutettaisiin tämänhetkisen perussopimuksen mukaista vas tuu ta edul li sem min Kemin osalta. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksessa todetaan alijää män kattamisesta seuraavaa: 12 Peruspääoma Peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomasijoituksista. Peruspääomaa voidaan korottaa myös siirrolla oman pääoman muusta erästä. Peruspääoma jakaan tuu jäsenkuntaosuuksiin. Peruspääoman korottamisesta ja alentamisesta päät tää yhtymävaltuusto. 13 Jäsenkuntien osuudet ja vastuu Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista mää räy ty vät peruspääoman jäsenkuntaosuuksien suhteessa. 16 Suoritteiden hinnoittelu ja laskutus Olennaisen ylijäämän tai alijäämän syntyminen ennakoidaan ja otetaan huo mioon tilikauden suoritteiden hinnoissa siten, että yksikköhinnoittelua muutetaan vas taa maan todellisia kustannuksia. Kehittämis- ja talousosasto: Edellä mainittujen perussopimuksen pykälien mukaan perussopimusta tulee muuttaa, jos alijäämän kattamisvastuuta halutaan muut taa. Kohta 9: Helsingin käräjäoikeus hylkäsi Kemin kaupungin vaatimukset asfalt ti kar tel li oi keu den käyn nis sä ja velvoitti kaupungin maksamaan Lem minkäi nen Oyj:lle oikeudenkäyntikuluina ,60 euroa. Muiden kuntien kanteet pääosin hyväksyttiin. Laki- ja sopimusosaston lausunto , valmistelu kaupunginlakimies Matti Rask. Asfalttikartelli, missä Kemin kaupungille asfalttitöitä tehnyt Lemminkäinen Oyj on ol lut mukana, on todettu valtakunnallisena Kilpailuviraston esityksessä markkinaoikeudelle, joka päätöksellään hylkäsi Kil pai lu vi ras ton esityksen ja näkemyksen kartellin valtakunnallisuudesta. Mark ki na oi keu den päätöksestä valitettiin ja korkein hallinto-oikeus katsoi , että Suo men asfalttimarkkinoilla on vallinnut koko valtakunnan laajuinen kil pai lu ra joi tus lain vastainen kartelli vuoden 1994 kesästä 2002 talveen. Kemin kaupunki katkaisi asian vanhentumisen teknisen lautakunnan päätökseen pe rus tuen vuonna 2006 ja uudisti katkaisun vuonna 2009 KHO:n päätöksen jälkeen. Kuntaliitto kehotti kuntia yhteistyöhön asfalttikartellin aiheuttamien vahinkojen kor vaa mi sek si ja kaupunki antoi vuonna 2010 toimeksiannon va hin gon kor vauk-

6 sen vaatimista varten asianajotoimisto Krogerus Oy:lle yhdessä noin kymmenen muun kunnan kanssa. Asia tuli vireille Helsingin käräjäoikeudessa Helsingin käräjäoikeus antoi pitkäaikaisen ja mutkikkaan asiakäsittelyn jälkeen tuo mion Tuomiossa hyväksyttiin pääosin 40 kunnan kanteet, joiden kat sot tiin pääsääntöisesti maksaneen asfalttitöistä ylihintaa 15 %, jotkut 20 %. Ke min kaupungin kanne hylättiin: Kemi ei ole osoittanut, että se olisi maksanut vuo sien päällystysurakoista ylihintaa, ja että sille siten olisi aiheutunut va hin koa. Koska kanne hylättiin, velvoitettiin Kemi korvaamaan Lemminkäisen oi keu denkäyn ti ku lut. Kaupunki on maksanut kulut Lemminkäiselle, kun valittamisesta hovi oi keu teen harkinnan jälkeen luovuttiin. Kohta 10: Virikepalveluihin eri sosiaali- ja terveydenhuollon hoitopaikoissa tu lee kiinnittää huomiota. Televisio asiakashuoneessa tai aulatilassa ei riitä hoi det ta van virikkeeksi. Valmistelijat: vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Rauha Hannu, terveydenhuollon joh ta ja Outi Kääriäinen Vanhus- ja vammaispalveluissa on järjestetty asukkaiden virkistystoimintaa oma toi min ta na, yhteistyössä oppilaitosten ja eläkeläisjärjestöjen ja muiden toi mi joiden kanssa. Vanhus- ja vammaispalveluissa toteutettiin asiakas- omaiskysely ke vääl lä Tulosten perusteella palvelukodeissa tarjottavaan vir kis tys toi minnan riittämättömyyteen oltiin eniten tyytymättömiä. Vanhus- ja vammaispalvelut on valinnut seuraavaksi kehittämisalueeksi virkistystoiminnan monipuolistamisen ja virkistystoiminnasta tiedottamisen sekä asiakkaille että omaisille, esim. vir kistys/toi min ta ka len te rit yksiköissä. Vastaavat ohjaajat ja osastonhoitajat ovat koonneet liitteeksi yksikkökohtaiset virikkeellisen toiminnan tapahtumat. Liitteenä on vanhus- ja vammaispalvelut/kehitysvammahuollon viriketoiminnat. Sauvosaaren sairaala on akuuttisairaala ja hoitojaksot ovat lyhyitä noin päi vää. Viriketoiminta on erityisen tärkeää potilaille, jotka ovat pitkään hoidossa osas tol la. Toiminnasta hyötyvät myös kaikki osastolla olevat potilaat. Tällä hetkel lä Sauvosaaren sairaalassa on yhdeksän pitkäaikaislaitoshoidossa olevaa poti las ta. Viriketoimintaa on pyritty integroimaan kuntouttavaan hoitotyöhön ja siten sen tulee olla osana normaalia hoitotyötä. Sauvosaaren sairaalassa on aloittanut syksyllä 2014 kuntouttavan työtoiminnan kaut ta tullut työntekijä. Hänen tehtävänsä on järjestää päiväsalissa erilaista vi rike toi min taa potilaille. Henkilökunnan toimesta potilaille järjestetään satunnaisesti eri lai sia tilaisuuksia mm. laulamista, keskustelua maailman tapahtumista ja musii kin kuuntelua. Päiväsairaalassa järjestetään päivittäin erilaisia ryh mä ta pah tumia joko henkilökunnan omana toimintana tai opiskelijoiden vetäminä. Lisäksi osas toil la järjestetään hartaushetkiä seurakunnan puolesta

7 Kohta 11: Työmarkkinatukea saavien aktivointitoimia tulee tehostaa ja kehit tää työelämään suuntautuvia palveluprosesseja kuntatasolla. Sosiaali- ja terveystoimen sekä Kemiläinen Työllistämismalli -hankkeen yhteinen lau sun to Valmistelu: Sosiaalityön johtaja Arto Alajärvi ja projektipäällikkö Riitta Hakala Sosiaali- ja terveystoimen sekä työllistämismalli -hankkeen lausuntoa on pyy det ty arviointikertomuksen luvun 9 kohdasta 11, jossa todetaan, että työ mark ki na tu kea saavien aktivointitoimia tulee tehostaa ja kehittää työelämään suuntautuvia palve lu pro ses se ja kuntatasolla. Kemin työllisyydenhoidon esiselvityksessä v (Innolink Oy) nähtiin kes keisik si kaupungin työllisyyspalvelujen kehittämistoimenpiteiksi asiakasohjauksen ja asiakkuudenhoidon keskittäminen, asiakashankinnan tehostaminen, matalan kyn nyk sen työtoimintamallin luominen, palvelutuotannon volyymin kas vat ta mi nen sekä piilotyöpaikkojen etsiminen ja yritysyhteistyöt. Aktivointitoiminnan te hos tami nen on siten määritelty keskeiseksi tavoitteeksi sekä määrällisesti että laa dul lises ti sekä sosiaalityön palveluissa että Kemiläinen työllistämismalli -hank kees sa. Aktivointitoimenpiteiden käyttöönotto alkaa aktivointisuunnitelmasta. Ak ti voin tisuun ni tel ma laaditaan aina yhteistyössä asiakkaan, sosiaalitoimen ja TE-toi miston välillä. Tätä yhteistyötä tehdään työvoiman palvelukeskuksessa (TYP). Kunnan rooli ja mahdollisuudet aktiivisena toimijana todentuvat TYP:ssa, jossa yhteis työs sä suunnitellaan vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevien TE-hal linnon 3. palvelulinjan asiakkaiden palveluja ja suurelta osin päätetään niiden täytän töön pa nos ta. Aktivoinnin osalta täytyy huomioida se, että suurin osa työt tömis tä on edelleen TE-hallinnon vastuulla. Lisäksi kaikki aktivointitoimenpiteiksi las ket ta vat toimenpiteet, kuntouttavaa työtoimintaa lukuunottamatta, ovat TE-hallin non järjestämisvastuulla. Ainoastaan kuntouttava työtoiminta on kunnan jär jestä mä palvelu. Kuntouttavaa työtoimintaa mm. ostetaan Työ hön val men nus sää ti öltä. Aktivoinnin onnistumisessa olemme aina riippuvaisia myös TE-hallinnon pal veluis ta. Kaupungin vastuulla on aktivointia tehostavia ja työ- ja toimintakykyä edistä vien palveluprosessien kehittäminen. Lakisääteisten työllistymistä edistävien pal ve lu jen (mm. aktivointisuunnitelmat, kuntouttava työtoiminta) lisäksi kaupunki voi järjestää myös muita työllistymistä tukevia palveluja. Kaupunki maksaa Kelan työmarkkinatuen kuntaosuutta niistä yli 500 päivää työmark ki na tu kea saaneista, jotka eivät ole aktiivitoimenpiteissä tai työllistyneet. Aktii vi toi mien ajalta laskua ei tule, mutta palvelun päätyttyä kaupungin mak su vas tuu jatkuu työttömyysajalta. Aktiivitoimiksi lasketaan palkkatuki, työ voi ma kou lu tus, omaehtoinen koulutus, työkokeilu, koulutuskokeilu, työnhaku- ja ura val men nus

8 sekä kunnan järjestämä kuntouttava työtoiminta. Kunnan maksuosuus työmarkkinatuesta lakkaa kuitenkin mikäli työnhakijan työssä olo eh to täyttyy eli kun työnhakija on - ollut palkkatyössä vähintään 26 viikkoa (n. 6 kk) työttömyyttä edeltäneiden 28 kuukauden aikana (=tarkastelujakso), - ja työaika on ollut vähintään 18 tuntia viikossa, - ja kokoaikayön palkka on ollut alan työehtosopimuksen mukainen, tai jos työ eh to so pi mus ta ei ole, vähintään /kk. Aktivointipalveluiden kohderyhmä on pitkään työttömänä ollutta, mo niam ma til lis ta palvelua tarvitsevaa, hyvin heterogeenista joukkoa. Tästä syystä pal ve lu va li kon tulee olla monipuolinen ja yksilölliset ratkaisut on räätälöitävä. Kuntakokeiluyhteistyössä on kehitetty erityisesti aktivointipalveluja, pal ve lu ohjaus ta sekä työllistymistä edistäviä palveluja sekä palveluprosesseja. Kun ta ko keilun johtamassa kehittämisyhteistyössä ovat olleet mukana sosiaali- ja ter veys palve lut, Meri-Lapin työhönvalmennussäätiö ja TE-toimisto. Lisäksi yhteistyötä on tehty järjestöjen, yritysten ja oppilaitosten kanssa. Ostopalveluna on hankittu lisäk si asiantuntijaosaamista mm. terveyspalveluihin. Konkreettisesti kehitettyjä toiminta- ja palvelumalleja aktivointipalvelujen te hos tami sek si ovat mm: - Työmarkkinatukea yli 500 päivää saaneiden asiakkaiden säännöllinen kuu kau sit tai nen seuranta ja vastuuvirkailijan nimeäminen kaikille asiakkail le yhteistyössä kuntakokeilu, aikuissosiaalityö ja TE-toimisto. - Prosessin alkuvaiheen/ alkuarvioinnin kehittäminen yhteistyössä Me ri-lapin työhönvalmennussäätiön kanssa: Startti-palvelutarvearvio osana kuntout ta vaa työtoimintaa, Spurtti-palvelu työkokeiluna ja Työ mat kal la-työhön kun tou tus mal li intervallityyppisenä kuntoutuksena osana kuntouttavaa työ toi min taa Merivalla. - Kunnon syyni, työ- ja toimintakykyarviointimallin kehittäminen ja käyt töönot to peruspalvelujen yhteistyönä. Kunnon syyni on käynnistetty kun ta kokei lun määrärahoilla hankitun asiantuntijapalvelun ja koulutuksen tuella. - Kuntouttavan työtoiminnan koordinointi ja aktivointipaikkojen lisääminen se kä tuen lisääminen aktivointiin osallistuville työyksiköille on siirretty kunta ko kei lun vastuulle syksyllä 2014 alkaen. Kuntakokeilussa on laadittu kun tout ta van työtoiminnan koordinointimalli, jota nyt juurrutetaan kau pungin yksiköihin. Samalla siihen liitetään tiiviisti Merivan työhönvalmennus työl lis ty mi sen tehostamiseksi. - Kemi-lisä uudistettiin v alusta järjestötyöllistämisen tehostamiseksi ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Kemi-lisää myönnetään myös yri tyk sil-

9 Ehdotus KJ Nissinen: le. Kemi-lisää on myönnetty lähes 60 eri henkilön työllistämisen tueksi. - Työnetsintä-toiminta on kuntakokeilun keskeinen menetelmä työl lis ty misen parantamiseksi. Työnetsintää ja ns. piilotyötä etsitään yrityksistä, järjes töis tä ja kaupungin yksiköistä kuntakokeilun asiakkaille. - Kuntakokeilu on kehittänyt yhteistyössä TE-toimiston ja Lappian kanssa työ elä mä pai not tei sia työvoimakoulutuksia, joissa työssäoppiminen ta pahtuu kaupungin yksiköissä. Koulutusta edelsi TE-toimiston uravalmennus ja työkokeilu ja kuntakokeiluhankkeesta työhönvalmennus. Koulutuksen ai ka na opiskelijat ovat aktiivitoimenpiteessä. - Asiakasohjauksen ja aktivoinnin tehostamiseksi on rakenteellisena uu distuk sen valmisteltu Työllisyyspalvelut-yksikön perustaminen ja käyn nis tämi nen kehittämis- ja talousosastolle v alusta. - Kehittämisosasto on esittänyt v talousarvioon palk ka tu ki työl lis tä misen lisäämistä n. 60 kuntakokeilun asiakkaalle. Kaupunkityöllistämisen jak sok si on suunniteltu 6 kk, jonka aikana asiakkaalle etsitään työ- ja koulu tus paik ka. - Kuntakokeilun hankerahoituksella on lisäksi palkattu sosiaali- ja ter veyspal ve lu jen työllistymistä edistävien prosessien kehittämiseen ke hit tä jätyön te ki jöi tä. Mielenterveyspalveluissa ja päihdepalveluissa on mo lem missa 50 % kehittäjätyöntekijä, aikuissosiaalityössä kokoaikainen ja Kunnon syy ni-toi min ta mal lin asiakastyössä 50 % terveydenhoitaja. Edellä mainittuun työllisyyspalvelut -yksikköön, sen TYP-työhön, on suunniteltu siir ty vän kaksi nykyisinkin TYP-työtä osa-aikaisesti tekevää sosiaaliohjaajaa virkoi neen aikuissosiaalityöstä. Suunnitellussa yksikössä he toimisivat ko ko ai kaises ti aktivointityössä ja voisivat keskittyä koko työpanoksellaan em. tehtäviin. Palveluvalikon kehittämisellä on saavutettu yleisestä vaikeasta työ mark ki na ti lantees ta huolimatta se, että vaikeasti työllistyvien aktivointiaste on Kemissä korkeam pi kuin Lapissa keskimäärin. Tehostuneen asiakasohjauksen ja pal ve lu va likon kehittämisen johdosta palveluiden käyttö on lisääntynyt. Mm. työ hön val mennus sää ti ön käyttöaste on noussut 65 %:sta 88 %:iin. Aktivoinnin tehostamisessa on edelleen haasteita, jotka liittyvät: työn te ki jä re surssien organisointiin aktivointityössä mm. työvoiman palvelukeskuksessa (TYP), ak ti voin ti toi men pi tei den vaikuttavuuteen, aktivointipolkujen oikea-aikaiseen ja oikea suun tai seen etenemiseen sekä palveluketjujen jatkuvuuteen. Näihin haas teisiin vastaamiseksi kehitetään yhteistyössä aktivointia tehostavia ja vaikuttavuutta pa ran ta via palvelumalleja. Kaupunginhallitus päättää saattaa oheiset vastaukset valtuuston ja

10 tarkastuslautakunnan tietoon. Päätös KH : Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginvaltuusto Ehdotus KH: Liitteenä on Vanhus- ja vammaispalvelut/kehitysvammahuollon viriketoiminnat yksiköittäin. Päätös KV : Kaupunginvaltuusto merkitsee oheiset vastaukset tietoon saatetuiksi. Kaupunginvaltuusto merkitsi oheiset vastaukset tietoon saatetuiksi. Tarkastuslautakunta 79 Ehdotus PJ: Valmistelu: Tarkastuslautakunnan sihteeri Valtuusto kävi vastausten johdosta lyhyen keskustelun, pääasiassa viriketoiminnasta hoitopaikoissa. Käydään tarpeellinen keskustelu annettujen vastausten perusteella. Päätös TARKL : Hyväksyi päätösehdotuksen.

Jatketaan vuoden 2013 arviointikertomuksen laatimista.

Jatketaan vuoden 2013 arviointikertomuksen laatimista. Tarkastuslautakunta 32 20.05.2014 Tarkastuslautakunta 37 22.05.2014 Tarkastuslautakunta 43 28.05.2014 Kaupunginvaltuusto 59 09.06.2014 Kaupunginhallitus 324 10.11.2014 Vuoden 2013 arviointikertomus 396/02.06.01/2013

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 (84 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 (84 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 (84 ) Kaupunginhallitus 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 16:15-20:25 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 314 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen uudistaminen / Lapuan kaupungin jäsenyys koulutuskuntayhtymässä

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen uudistaminen / Lapuan kaupungin jäsenyys koulutuskuntayhtymässä Kaupunginhallitus 14 21.11.2016 Kaupunginvaltuusto 6 12.12.2016 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen uudistaminen / Lapuan kaupungin jäsenyys koulutuskuntayhtymässä 91/00.04.02/2013 Kh 21.11.2016

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain.

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain. Sosiaali- ja terveyslautakunta 84 28.08.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 155 12.12.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25 11.02.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 48 01.04.2015 Lapin aluehallintoviraston

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN VALINTA ERI YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN ASTI. KH Valmistelija hallintopäällikkö Leena Meriläinen:

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN VALINTA ERI YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN ASTI. KH Valmistelija hallintopäällikkö Leena Meriläinen: Kaupunginhallitus 26 23.01.2017 KAUPUNGIN EDUSTAJIEN VALINTA ERI YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN 31.5.2017 ASTI KH 23.01.2017 26 Valmistelija hallintopäällikkö Leena Meriläinen: Kaupunginvaltuuston 31.8.2009 hyväksymien

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Honkalampisäätiö / Kuntouttavan työtoiminnan kokonaisvaltainen järjestäminen

Honkalampisäätiö / Kuntouttavan työtoiminnan kokonaisvaltainen järjestäminen Perusturvalautakunta 125 16.12.2014 Perusturvalautakunta 22 12.03.2015 Honkalampisäätiö / Kuntouttavan työtoiminnan kokonaisvaltainen järjestäminen 307/05.00/2014 Perusturvalautakunta 16.12.2014 125 Kuntouttava

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet

Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet Kaupunginhallitus 191 06.10.2014 Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet 217/00.01.06/2014, 32/00.01.06/2014 KHAL 191 Kaupunginkamreeri: Keskustan valtuustoryhmä

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus 85 30.03.2016 Tarkastuslautakunta 24 12.05.2016 Tarkastuslautakunta 28 18.05.2016 Tarkastuslautakunta 33 24.05.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 40/02.06/2016 KH 30.03.2016 85 Kuntalain

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Työllisyysraportti 2014

Työllisyysraportti 2014 Kaupunginhallitus 391 17.08.2015 Työllisyysraportti 2014 679/14/07/00/2015 KH 391 Valmistelija: työllisyyspäällikkö Ilkka Rintala Johdanto Kaupungin työllisyyspalvelut kuuluvat kaupungin keskusviraston

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus Konserni- ja 20 17.03.2014 kaupunkikehitysjaosto Kaupunginhallitus 175 24.03.2014 Kaupunginvaltuusto 34 28.04.2014 Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus 639/00/01/00/2010 KONKAUKE

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset Kunnanhallitus 336 12.12.2016 Valtuusto 117 21.12.2016 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset KH 336 Vuoden 2016 taloudellisen toteutuman ennuste on laadittu ta

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne

Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne Sosiaali- ja terveyslautakunta 62 21.04.2015 Kaupunginhallitus 167 11.05.2015 Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne 4277/00.02.00/2015 Sotela 21.04.2015 62 Valmistelijat:

Lisätiedot

Selvitys työmarkkinatukea saavien henkilöiden työllistämistoimista

Selvitys työmarkkinatukea saavien henkilöiden työllistämistoimista Sosiaali- ja terveyslautakunta 59 21.08.2014 Kaupunginhallitus 335 01.09.2014 Kaupunginhallitus 382 06.10.2014 Selvitys työmarkkinatukea saavien henkilöiden työllistämistoimista 175/13.05/2014 SOTELTK

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06. Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.2016 71 Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus 641/240/2015 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen. Kaupunginhallitus 53 16.02.2015 Kaupunginhallitus 223 17.08.2015 Kaupunginhallitus 5 18.01.2016 Kaupunginhallitus 185 04.07.2016 MLL:N TILA-ASIA/KIRJE KAUPUNGINHALLITUKSELLE Kaupunginhallitus 16.02.2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 Kunnanhallitus 155 22.05.2017 Valtuusto 51 31.05.2017 Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 KH 155 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Hallitus 178 27.03.2013 Tarkastuslautakunta 28 29.05.2013 Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen H 178 Kuntalain 68 :n 2 momentin mukaan tilinpäätökseen

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun verkoston johtoryhmän jäsenen ja varajäsenen nimittäminen

Työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun verkoston johtoryhmän jäsenen ja varajäsenen nimittäminen Kaupunginhallitus 55 16.02.2015 Kaupunginhallitus 128 04.05.2015 Kaupunginhallitus 223 05.10.2015 Työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun verkoston johtoryhmän jäsenen ja varajäsenen nimittäminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/ /2016. Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/ /2016. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 3 26.01.2017 Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/02.02.02/2016 Perusturvalautakunta 26.01.2017 3 Kunnanvaltuusto hyväksyi 14.11.2016 120 vuoden 2017 talousarvion

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot