Jatketaan vuoden 2013 arviointikertomuksen laatimista.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jatketaan vuoden 2013 arviointikertomuksen laatimista."

Transkriptio

1 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Vuoden 2013 arviointikertomus / vastaukset 396/ /2013 Tarkastuslautakunta 32 Ehdotus PJ: Valmistelu: Tarkastuslautakunnan sihteeri Kuntalain 71 :n mukaan "Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston pää tet tä vät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kunta kon ser nis sa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa ole van taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä." Aletaan laatia vuoden 2013 arviointikertomusta vuoden 2013 talousarvioon ja tilinpäätökseen, lautakunnan kokouksissa käsiteltyihin asioihin, tilintarkastajan raportteihin sekä edellä olevaan perustuen. Alustavaa luonnosta arviointikertomuksen 2013 pohjaksi saadaan viimeistään ko kouk seen. Päätös TARKL : Ehdotus PJ: Tarkastuslautakunta käsitteli jaettua luonnosta ja keskustelun yhteydessä esitti siihen tarkennuksia, oikaisuja ja lisäyksiä ja päätti jatkaa arviointikertomuksen laadintaa seuraavassa kokouksessa Tarkastuslautakunta 37 Jatketaan vuoden 2013 arviointikertomuksen laatimista. Päätös TARKL :

2 Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen laatimista tehden tarkennuksia, oikaisuja ja lisäyksiä ja päätti jatkaa arviointikertomuksen laadintaa kokouksessaan Tarkastuslautakunta 43 Ehdotus PJ: Laaditaan arviointikertomus, allekirjoitetaan se ja saatetaan valtuuston käsiteltäväksi. Päätös TARKL : Laati arviointikertomuksen, allekirjoitti sen ja päätti saattaa valtuuston käsiteltäväksi. LIITE nro 2 Kaupunginvaltuusto Ehdotus TARKL: Päätös KV : Kaupunginvaltuusto käsittelee vuoden 2013 arviointikertomuksen. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Matti Muranen esitteli lyhyesti arviointikertomusta ja esitti Mikko Ekorren kannattamana, että arviointikertomuksen kohdan 9 havainnoista ja suosituksista kaupunginhallitus pyytää lausunnot ao. tahoilta annettavaksi lokakuun loppuun mennessä. Pertti Henttinen esitti Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puolesta, että arviointikertomuksen kohtaan 9.7. kaupunginhallitus ottaa kantaa, miten Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alijäämän kattaminen toteutettaisiin tämänhetkistä perussopimuksen mukaista vastuuta edullisemmin Kemin osalta. Valtuusto käsitteli arviointikertomuksen ja hyväksyi yksimielisesti Murasen ja Henttisen tekemät esitykset. Kaupunginhallitus Ehdotus KJ Nissinen: Kaupunginhallitus päättää pyytää arviointikertomuksen kohdan 9 havainnoista ja suosituksista lokakuun loppuun mennessä lausuntoja ja saattaa käsiteltäväksi seuraavasti:

3 Päätös KH : kohta 1: Saatetaan päätös palvelualueille tiedoksi ja toimenpiteitä varten. kohta 2: Pyydetään asiasta kehittämis- ja talousosaston lausunto. kohta 3: Pyydetään asiasta kaupunginkanslian sekä laki- ja sopimusosaston yhteinen lausunto. kohta 4: Päätös saatetaan konserni- ja suunnittelujaoston tietoon toimenpiteitä varten. kohta 5: Päätös saatetaan henkilöstöosaston tietoon toimenpiteitä varten. kohta 6: Pyydetään asiasta konserni- ja suunnittelujaoston lausunto. kohta 7: Pyydetään asiasta kehittämis- ja talousosaston lausunto. kohta 8: Päätös saatetaan tilapalvelun tietoon toimenpiteitä varten. kohta 9: Pyydetään asiasta laki- ja sopimusosaston lausunto. kohta 10: Pyydetään asiasta sosiaali- ja terveystoimen lausunto. kohta 11: Pyydetään asiasta sosiaali- ja terveystoimen sekä Kemiläinen Työllistämismalli -hankkeen yhteinen lausunto. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus Kohta 2: Valtuuston hyväksyessä muutoksia tilaukseen on muutosten katta mi nen ja mihin muutokset johtavat esitetty hyväksyttäväksi. Lisäksi suosi te taan tehtäväksi vastaavat muutokset rahoitusosaan ja niiden hy väk symis tä. Kehittämis- ja talousosaston lausunto , valmistelu kehittämisjohtaja Allan Mikkola Muutokset tehdään vuoden 2015 ta-muutoksiin. Kohta 3: Kaupunginhallituksen salainen (ns. vihreä) lista ei ole ta van omainen eikä suo si tel ta va käytäntö. Salaiset asiat tulee merkitä salaisiksi ja perus te, minkä lakipykälän johdosta. Kaupunginkanslian ja laki- ja sopimusosaston yhteinen lausunto , valmis te lu kansliajohtaja Jukka Vilén ja kaupunginlakimies Matti Rask Kemin kaupungilla on syytä tarkentaa asioiden käsittelyn yhteydessä niihin teh tävien julkisuusmerkintöjen julkinen, ei julkinen ja salainen käyttöä. "Ei julkinen" lista viittaa siihen, että esityslistaa ei lähetetä oma-aloitteisesti tiedok si esim. tiedotusvälineille tai laiteta verkkoon ennen kokousta. Sa las sa pi dos ta ei siis useinkaan ole kysymys, vaan listan julkisuus ennen päätöksentekoa liittyy enemmänkin kunnan tiedottamiseen ja asioiden arkaluontoisuuteen esim yksi lön kannalta, vaikka asia ei täyttäisikään yksilönsuojaan liittyviä salassapidon tun nus merk ke jä. Esityslistojen toimittaminen kunnan aloitteesta muille kuin ko-

4 kouk ses sa läsnäolo- ja puheoikeutetuille on luonteeltaan kunnan tiedottamista. Ei julkiset asiat ovat kuntalaisten ja tiedotusvälineiden käytössä heidän niin ha lutes saan pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen. Salassapito muodostaa poikkeuksen julkisuuslain pääsäännöstä. Salassa pi dettä vät tiedot eivät tule julkisiksi, vaikka ne liittyisivät asiaan, joka muilta osiltaan kuu luu lain mukaan julkisuuden piiriin. Mikäli asiakirja sisältää sekä julkisia että sa las sa pidettäviä tietoja, julkiset tiedot on annettava, salassa pidettäviä tietoja pal jas ta mat ta. Salassa pidettäviä tietoja ei merkitä pöytäkirjaan, vaan ne tulee kir ja ta salassa pidettäviin liitteisiin. Tällöin julkinen pöytäkirja voidaan julkaista salas sa pidettävien liitteiden tulematta sivullisen tietoon. Asiaa työnsä puolesta hoita vil la kunnan viranhaltijoilla ja työntekijöillä, samoin kuin asiaa käsittelevän toimi eli men jäsenillä on oikeus saada tieto myös salassa pidettävistä liitteistä. Tällai sia liitteitä ei julkaista verkossa. Kaupunginhallitus käsitteli vuonna 2013 yhteensä 353 pykälää. Ei julkisella lis talla, ns. vihreällä listalla oli 31 pykälää, joista kokousmuodollisuuksiin, lail li suu teen ja päätösvaltaisuuteen, liittyviä pykäliä oli suurin osa ja varsinaisia asia py kä liä oli 12. Kemin kaupungin hallituksen käsittelyssä ei voida edellä kerrotun sel vi tyk sen perusteella todeta olevan erityisen paljon asioita, jotka käsiteltäisiin ei julkisina asioina. Varsinaisia salaiseksi luokiteltuja asioita ei kaupunginhallitus vii me vuonna käsitellyt lainkaan. Kemissä hallinnon avoimuus ja läpinäkyvyys ovat toimintaa ohjaavia periaatteita. Tar kas tus lau ta kun nan huomio asioiden luokitteluperusteiden tarkentamisesta sekä perusteen kirjaus pykälän yhteyteen tukee omalta osaltaan hallinnon lä pi nä kyvyyt tä ja esitetty menettelytapa otetaan käyttöön. Kohta 6: Konserniin kuuluvassa Kiinteistö Oy Itätuulessa on asukkaiden puut tees ta johtuva tyhjien asuntojen ja talojen (8) ongelma. Konserni- ja suun nit te lu jaos ton tulisi kuulla ja ohjeistaa yhtiötä asian johdosta. Konserni- ja suunnittelujaoston lausunto Kiinteistö Oy Itätuulen kanssa käydään keskustelua tyhjien asuntojen purkuun ja/tai kiinteistönjalostukseen liittyvistä toimista loppuvuoden 2014 aikana ja asiaa arvioidaan myös v taloussuunnitelmavalmistelun yhteydessä. Kohta 7: Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin Ky:n alijäämät ovat merkittäviä. Ke min kaupungin vastuu suurimmalla peruspääoman osuudella on 3,6 M Kehittämis- ja talousosaston lausunto , valmistelu kehittämisjohtaja Allan Mikkola Valtuusto käsitteli arviointikertomuksen ja hyväksyi yksimielisesti päätöksen, et tä kau pun gin hal li tus ottaa kantaa, miten Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ali jää män

5 kat ta mi nen toteutettaisiin tämänhetkisen perussopimuksen mukaista vas tuu ta edul li sem min Kemin osalta. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksessa todetaan alijää män kattamisesta seuraavaa: 12 Peruspääoma Peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomasijoituksista. Peruspääomaa voidaan korottaa myös siirrolla oman pääoman muusta erästä. Peruspääoma jakaan tuu jäsenkuntaosuuksiin. Peruspääoman korottamisesta ja alentamisesta päät tää yhtymävaltuusto. 13 Jäsenkuntien osuudet ja vastuu Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista mää räy ty vät peruspääoman jäsenkuntaosuuksien suhteessa. 16 Suoritteiden hinnoittelu ja laskutus Olennaisen ylijäämän tai alijäämän syntyminen ennakoidaan ja otetaan huo mioon tilikauden suoritteiden hinnoissa siten, että yksikköhinnoittelua muutetaan vas taa maan todellisia kustannuksia. Kehittämis- ja talousosasto: Edellä mainittujen perussopimuksen pykälien mukaan perussopimusta tulee muuttaa, jos alijäämän kattamisvastuuta halutaan muut taa. Kohta 9: Helsingin käräjäoikeus hylkäsi Kemin kaupungin vaatimukset asfalt ti kar tel li oi keu den käyn nis sä ja velvoitti kaupungin maksamaan Lem minkäi nen Oyj:lle oikeudenkäyntikuluina ,60 euroa. Muiden kuntien kanteet pääosin hyväksyttiin. Laki- ja sopimusosaston lausunto , valmistelu kaupunginlakimies Matti Rask. Asfalttikartelli, missä Kemin kaupungille asfalttitöitä tehnyt Lemminkäinen Oyj on ol lut mukana, on todettu valtakunnallisena Kilpailuviraston esityksessä markkinaoikeudelle, joka päätöksellään hylkäsi Kil pai lu vi ras ton esityksen ja näkemyksen kartellin valtakunnallisuudesta. Mark ki na oi keu den päätöksestä valitettiin ja korkein hallinto-oikeus katsoi , että Suo men asfalttimarkkinoilla on vallinnut koko valtakunnan laajuinen kil pai lu ra joi tus lain vastainen kartelli vuoden 1994 kesästä 2002 talveen. Kemin kaupunki katkaisi asian vanhentumisen teknisen lautakunnan päätökseen pe rus tuen vuonna 2006 ja uudisti katkaisun vuonna 2009 KHO:n päätöksen jälkeen. Kuntaliitto kehotti kuntia yhteistyöhön asfalttikartellin aiheuttamien vahinkojen kor vaa mi sek si ja kaupunki antoi vuonna 2010 toimeksiannon va hin gon kor vauk-

6 sen vaatimista varten asianajotoimisto Krogerus Oy:lle yhdessä noin kymmenen muun kunnan kanssa. Asia tuli vireille Helsingin käräjäoikeudessa Helsingin käräjäoikeus antoi pitkäaikaisen ja mutkikkaan asiakäsittelyn jälkeen tuo mion Tuomiossa hyväksyttiin pääosin 40 kunnan kanteet, joiden kat sot tiin pääsääntöisesti maksaneen asfalttitöistä ylihintaa 15 %, jotkut 20 %. Ke min kaupungin kanne hylättiin: Kemi ei ole osoittanut, että se olisi maksanut vuo sien päällystysurakoista ylihintaa, ja että sille siten olisi aiheutunut va hin koa. Koska kanne hylättiin, velvoitettiin Kemi korvaamaan Lemminkäisen oi keu denkäyn ti ku lut. Kaupunki on maksanut kulut Lemminkäiselle, kun valittamisesta hovi oi keu teen harkinnan jälkeen luovuttiin. Kohta 10: Virikepalveluihin eri sosiaali- ja terveydenhuollon hoitopaikoissa tu lee kiinnittää huomiota. Televisio asiakashuoneessa tai aulatilassa ei riitä hoi det ta van virikkeeksi. Valmistelijat: vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Rauha Hannu, terveydenhuollon joh ta ja Outi Kääriäinen Vanhus- ja vammaispalveluissa on järjestetty asukkaiden virkistystoimintaa oma toi min ta na, yhteistyössä oppilaitosten ja eläkeläisjärjestöjen ja muiden toi mi joiden kanssa. Vanhus- ja vammaispalveluissa toteutettiin asiakas- omaiskysely ke vääl lä Tulosten perusteella palvelukodeissa tarjottavaan vir kis tys toi minnan riittämättömyyteen oltiin eniten tyytymättömiä. Vanhus- ja vammaispalvelut on valinnut seuraavaksi kehittämisalueeksi virkistystoiminnan monipuolistamisen ja virkistystoiminnasta tiedottamisen sekä asiakkaille että omaisille, esim. vir kistys/toi min ta ka len te rit yksiköissä. Vastaavat ohjaajat ja osastonhoitajat ovat koonneet liitteeksi yksikkökohtaiset virikkeellisen toiminnan tapahtumat. Liitteenä on vanhus- ja vammaispalvelut/kehitysvammahuollon viriketoiminnat. Sauvosaaren sairaala on akuuttisairaala ja hoitojaksot ovat lyhyitä noin päi vää. Viriketoiminta on erityisen tärkeää potilaille, jotka ovat pitkään hoidossa osas tol la. Toiminnasta hyötyvät myös kaikki osastolla olevat potilaat. Tällä hetkel lä Sauvosaaren sairaalassa on yhdeksän pitkäaikaislaitoshoidossa olevaa poti las ta. Viriketoimintaa on pyritty integroimaan kuntouttavaan hoitotyöhön ja siten sen tulee olla osana normaalia hoitotyötä. Sauvosaaren sairaalassa on aloittanut syksyllä 2014 kuntouttavan työtoiminnan kaut ta tullut työntekijä. Hänen tehtävänsä on järjestää päiväsalissa erilaista vi rike toi min taa potilaille. Henkilökunnan toimesta potilaille järjestetään satunnaisesti eri lai sia tilaisuuksia mm. laulamista, keskustelua maailman tapahtumista ja musii kin kuuntelua. Päiväsairaalassa järjestetään päivittäin erilaisia ryh mä ta pah tumia joko henkilökunnan omana toimintana tai opiskelijoiden vetäminä. Lisäksi osas toil la järjestetään hartaushetkiä seurakunnan puolesta

7 Kohta 11: Työmarkkinatukea saavien aktivointitoimia tulee tehostaa ja kehit tää työelämään suuntautuvia palveluprosesseja kuntatasolla. Sosiaali- ja terveystoimen sekä Kemiläinen Työllistämismalli -hankkeen yhteinen lau sun to Valmistelu: Sosiaalityön johtaja Arto Alajärvi ja projektipäällikkö Riitta Hakala Sosiaali- ja terveystoimen sekä työllistämismalli -hankkeen lausuntoa on pyy det ty arviointikertomuksen luvun 9 kohdasta 11, jossa todetaan, että työ mark ki na tu kea saavien aktivointitoimia tulee tehostaa ja kehittää työelämään suuntautuvia palve lu pro ses se ja kuntatasolla. Kemin työllisyydenhoidon esiselvityksessä v (Innolink Oy) nähtiin kes keisik si kaupungin työllisyyspalvelujen kehittämistoimenpiteiksi asiakasohjauksen ja asiakkuudenhoidon keskittäminen, asiakashankinnan tehostaminen, matalan kyn nyk sen työtoimintamallin luominen, palvelutuotannon volyymin kas vat ta mi nen sekä piilotyöpaikkojen etsiminen ja yritysyhteistyöt. Aktivointitoiminnan te hos tami nen on siten määritelty keskeiseksi tavoitteeksi sekä määrällisesti että laa dul lises ti sekä sosiaalityön palveluissa että Kemiläinen työllistämismalli -hank kees sa. Aktivointitoimenpiteiden käyttöönotto alkaa aktivointisuunnitelmasta. Ak ti voin tisuun ni tel ma laaditaan aina yhteistyössä asiakkaan, sosiaalitoimen ja TE-toi miston välillä. Tätä yhteistyötä tehdään työvoiman palvelukeskuksessa (TYP). Kunnan rooli ja mahdollisuudet aktiivisena toimijana todentuvat TYP:ssa, jossa yhteis työs sä suunnitellaan vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevien TE-hal linnon 3. palvelulinjan asiakkaiden palveluja ja suurelta osin päätetään niiden täytän töön pa nos ta. Aktivoinnin osalta täytyy huomioida se, että suurin osa työt tömis tä on edelleen TE-hallinnon vastuulla. Lisäksi kaikki aktivointitoimenpiteiksi las ket ta vat toimenpiteet, kuntouttavaa työtoimintaa lukuunottamatta, ovat TE-hallin non järjestämisvastuulla. Ainoastaan kuntouttava työtoiminta on kunnan jär jestä mä palvelu. Kuntouttavaa työtoimintaa mm. ostetaan Työ hön val men nus sää ti öltä. Aktivoinnin onnistumisessa olemme aina riippuvaisia myös TE-hallinnon pal veluis ta. Kaupungin vastuulla on aktivointia tehostavia ja työ- ja toimintakykyä edistä vien palveluprosessien kehittäminen. Lakisääteisten työllistymistä edistävien pal ve lu jen (mm. aktivointisuunnitelmat, kuntouttava työtoiminta) lisäksi kaupunki voi järjestää myös muita työllistymistä tukevia palveluja. Kaupunki maksaa Kelan työmarkkinatuen kuntaosuutta niistä yli 500 päivää työmark ki na tu kea saaneista, jotka eivät ole aktiivitoimenpiteissä tai työllistyneet. Aktii vi toi mien ajalta laskua ei tule, mutta palvelun päätyttyä kaupungin mak su vas tuu jatkuu työttömyysajalta. Aktiivitoimiksi lasketaan palkkatuki, työ voi ma kou lu tus, omaehtoinen koulutus, työkokeilu, koulutuskokeilu, työnhaku- ja ura val men nus

8 sekä kunnan järjestämä kuntouttava työtoiminta. Kunnan maksuosuus työmarkkinatuesta lakkaa kuitenkin mikäli työnhakijan työssä olo eh to täyttyy eli kun työnhakija on - ollut palkkatyössä vähintään 26 viikkoa (n. 6 kk) työttömyyttä edeltäneiden 28 kuukauden aikana (=tarkastelujakso), - ja työaika on ollut vähintään 18 tuntia viikossa, - ja kokoaikayön palkka on ollut alan työehtosopimuksen mukainen, tai jos työ eh to so pi mus ta ei ole, vähintään /kk. Aktivointipalveluiden kohderyhmä on pitkään työttömänä ollutta, mo niam ma til lis ta palvelua tarvitsevaa, hyvin heterogeenista joukkoa. Tästä syystä pal ve lu va li kon tulee olla monipuolinen ja yksilölliset ratkaisut on räätälöitävä. Kuntakokeiluyhteistyössä on kehitetty erityisesti aktivointipalveluja, pal ve lu ohjaus ta sekä työllistymistä edistäviä palveluja sekä palveluprosesseja. Kun ta ko keilun johtamassa kehittämisyhteistyössä ovat olleet mukana sosiaali- ja ter veys palve lut, Meri-Lapin työhönvalmennussäätiö ja TE-toimisto. Lisäksi yhteistyötä on tehty järjestöjen, yritysten ja oppilaitosten kanssa. Ostopalveluna on hankittu lisäk si asiantuntijaosaamista mm. terveyspalveluihin. Konkreettisesti kehitettyjä toiminta- ja palvelumalleja aktivointipalvelujen te hos tami sek si ovat mm: - Työmarkkinatukea yli 500 päivää saaneiden asiakkaiden säännöllinen kuu kau sit tai nen seuranta ja vastuuvirkailijan nimeäminen kaikille asiakkail le yhteistyössä kuntakokeilu, aikuissosiaalityö ja TE-toimisto. - Prosessin alkuvaiheen/ alkuarvioinnin kehittäminen yhteistyössä Me ri-lapin työhönvalmennussäätiön kanssa: Startti-palvelutarvearvio osana kuntout ta vaa työtoimintaa, Spurtti-palvelu työkokeiluna ja Työ mat kal la-työhön kun tou tus mal li intervallityyppisenä kuntoutuksena osana kuntouttavaa työ toi min taa Merivalla. - Kunnon syyni, työ- ja toimintakykyarviointimallin kehittäminen ja käyt töönot to peruspalvelujen yhteistyönä. Kunnon syyni on käynnistetty kun ta kokei lun määrärahoilla hankitun asiantuntijapalvelun ja koulutuksen tuella. - Kuntouttavan työtoiminnan koordinointi ja aktivointipaikkojen lisääminen se kä tuen lisääminen aktivointiin osallistuville työyksiköille on siirretty kunta ko kei lun vastuulle syksyllä 2014 alkaen. Kuntakokeilussa on laadittu kun tout ta van työtoiminnan koordinointimalli, jota nyt juurrutetaan kau pungin yksiköihin. Samalla siihen liitetään tiiviisti Merivan työhönvalmennus työl lis ty mi sen tehostamiseksi. - Kemi-lisä uudistettiin v alusta järjestötyöllistämisen tehostamiseksi ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Kemi-lisää myönnetään myös yri tyk sil-

9 Ehdotus KJ Nissinen: le. Kemi-lisää on myönnetty lähes 60 eri henkilön työllistämisen tueksi. - Työnetsintä-toiminta on kuntakokeilun keskeinen menetelmä työl lis ty misen parantamiseksi. Työnetsintää ja ns. piilotyötä etsitään yrityksistä, järjes töis tä ja kaupungin yksiköistä kuntakokeilun asiakkaille. - Kuntakokeilu on kehittänyt yhteistyössä TE-toimiston ja Lappian kanssa työ elä mä pai not tei sia työvoimakoulutuksia, joissa työssäoppiminen ta pahtuu kaupungin yksiköissä. Koulutusta edelsi TE-toimiston uravalmennus ja työkokeilu ja kuntakokeiluhankkeesta työhönvalmennus. Koulutuksen ai ka na opiskelijat ovat aktiivitoimenpiteessä. - Asiakasohjauksen ja aktivoinnin tehostamiseksi on rakenteellisena uu distuk sen valmisteltu Työllisyyspalvelut-yksikön perustaminen ja käyn nis tämi nen kehittämis- ja talousosastolle v alusta. - Kehittämisosasto on esittänyt v talousarvioon palk ka tu ki työl lis tä misen lisäämistä n. 60 kuntakokeilun asiakkaalle. Kaupunkityöllistämisen jak sok si on suunniteltu 6 kk, jonka aikana asiakkaalle etsitään työ- ja koulu tus paik ka. - Kuntakokeilun hankerahoituksella on lisäksi palkattu sosiaali- ja ter veyspal ve lu jen työllistymistä edistävien prosessien kehittämiseen ke hit tä jätyön te ki jöi tä. Mielenterveyspalveluissa ja päihdepalveluissa on mo lem missa 50 % kehittäjätyöntekijä, aikuissosiaalityössä kokoaikainen ja Kunnon syy ni-toi min ta mal lin asiakastyössä 50 % terveydenhoitaja. Edellä mainittuun työllisyyspalvelut -yksikköön, sen TYP-työhön, on suunniteltu siir ty vän kaksi nykyisinkin TYP-työtä osa-aikaisesti tekevää sosiaaliohjaajaa virkoi neen aikuissosiaalityöstä. Suunnitellussa yksikössä he toimisivat ko ko ai kaises ti aktivointityössä ja voisivat keskittyä koko työpanoksellaan em. tehtäviin. Palveluvalikon kehittämisellä on saavutettu yleisestä vaikeasta työ mark ki na ti lantees ta huolimatta se, että vaikeasti työllistyvien aktivointiaste on Kemissä korkeam pi kuin Lapissa keskimäärin. Tehostuneen asiakasohjauksen ja pal ve lu va likon kehittämisen johdosta palveluiden käyttö on lisääntynyt. Mm. työ hön val mennus sää ti ön käyttöaste on noussut 65 %:sta 88 %:iin. Aktivoinnin tehostamisessa on edelleen haasteita, jotka liittyvät: työn te ki jä re surssien organisointiin aktivointityössä mm. työvoiman palvelukeskuksessa (TYP), ak ti voin ti toi men pi tei den vaikuttavuuteen, aktivointipolkujen oikea-aikaiseen ja oikea suun tai seen etenemiseen sekä palveluketjujen jatkuvuuteen. Näihin haas teisiin vastaamiseksi kehitetään yhteistyössä aktivointia tehostavia ja vaikuttavuutta pa ran ta via palvelumalleja. Kaupunginhallitus päättää saattaa oheiset vastaukset valtuuston ja

10 tarkastuslautakunnan tietoon. Päätös KH : Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginvaltuusto Ehdotus KH: Liitteenä on Vanhus- ja vammaispalvelut/kehitysvammahuollon viriketoiminnat yksiköittäin. Päätös KV : Kaupunginvaltuusto merkitsee oheiset vastaukset tietoon saatetuiksi. Kaupunginvaltuusto merkitsi oheiset vastaukset tietoon saatetuiksi. Tarkastuslautakunta 79 Ehdotus PJ: Valmistelu: Tarkastuslautakunnan sihteeri Valtuusto kävi vastausten johdosta lyhyen keskustelun, pääasiassa viriketoiminnasta hoitopaikoissa. Käydään tarpeellinen keskustelu annettujen vastausten perusteella. Päätös TARKL : Hyväksyi päätösehdotuksen.

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 (84 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 (84 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 (84 ) Kaupunginhallitus 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 16:15-20:25 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 314 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerr. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 Laillisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 03.02.2014 klo 15:00-20:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-20:35 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (23 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (23 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.04.2014 AIKA 29.04.2014 klo 15:00-17:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 15.12.2014 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hallitus 25.03.2015 AIKA 25.03.2015 Klo 10:00-15:35 Tauko: klo 12:10-13:06 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 15.06.2015 klo 18:05-20:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Kurtelius

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (43 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (43 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (43 ) Kaupunginhallitus 24.02.2014 AIKA 24.02.2014 klo 14:00-18:56 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot