Jatketaan vuoden 2013 arviointikertomuksen laatimista.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jatketaan vuoden 2013 arviointikertomuksen laatimista."

Transkriptio

1 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Vuoden 2013 arviointikertomus / vastaukset 396/ /2013 Tarkastuslautakunta 32 Ehdotus PJ: Valmistelu: Tarkastuslautakunnan sihteeri Kuntalain 71 :n mukaan "Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston pää tet tä vät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kunta kon ser nis sa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa ole van taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä." Aletaan laatia vuoden 2013 arviointikertomusta vuoden 2013 talousarvioon ja tilinpäätökseen, lautakunnan kokouksissa käsiteltyihin asioihin, tilintarkastajan raportteihin sekä edellä olevaan perustuen. Alustavaa luonnosta arviointikertomuksen 2013 pohjaksi saadaan viimeistään ko kouk seen. Päätös TARKL : Ehdotus PJ: Tarkastuslautakunta käsitteli jaettua luonnosta ja keskustelun yhteydessä esitti siihen tarkennuksia, oikaisuja ja lisäyksiä ja päätti jatkaa arviointikertomuksen laadintaa seuraavassa kokouksessa Tarkastuslautakunta 37 Jatketaan vuoden 2013 arviointikertomuksen laatimista. Päätös TARKL :

2 Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen laatimista tehden tarkennuksia, oikaisuja ja lisäyksiä ja päätti jatkaa arviointikertomuksen laadintaa kokouksessaan Tarkastuslautakunta 43 Ehdotus PJ: Laaditaan arviointikertomus, allekirjoitetaan se ja saatetaan valtuuston käsiteltäväksi. Päätös TARKL : Laati arviointikertomuksen, allekirjoitti sen ja päätti saattaa valtuuston käsiteltäväksi. LIITE nro 2 Kaupunginvaltuusto Ehdotus TARKL: Päätös KV : Kaupunginvaltuusto käsittelee vuoden 2013 arviointikertomuksen. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Matti Muranen esitteli lyhyesti arviointikertomusta ja esitti Mikko Ekorren kannattamana, että arviointikertomuksen kohdan 9 havainnoista ja suosituksista kaupunginhallitus pyytää lausunnot ao. tahoilta annettavaksi lokakuun loppuun mennessä. Pertti Henttinen esitti Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puolesta, että arviointikertomuksen kohtaan 9.7. kaupunginhallitus ottaa kantaa, miten Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alijäämän kattaminen toteutettaisiin tämänhetkistä perussopimuksen mukaista vastuuta edullisemmin Kemin osalta. Valtuusto käsitteli arviointikertomuksen ja hyväksyi yksimielisesti Murasen ja Henttisen tekemät esitykset. Kaupunginhallitus Ehdotus KJ Nissinen: Kaupunginhallitus päättää pyytää arviointikertomuksen kohdan 9 havainnoista ja suosituksista lokakuun loppuun mennessä lausuntoja ja saattaa käsiteltäväksi seuraavasti:

3 Päätös KH : kohta 1: Saatetaan päätös palvelualueille tiedoksi ja toimenpiteitä varten. kohta 2: Pyydetään asiasta kehittämis- ja talousosaston lausunto. kohta 3: Pyydetään asiasta kaupunginkanslian sekä laki- ja sopimusosaston yhteinen lausunto. kohta 4: Päätös saatetaan konserni- ja suunnittelujaoston tietoon toimenpiteitä varten. kohta 5: Päätös saatetaan henkilöstöosaston tietoon toimenpiteitä varten. kohta 6: Pyydetään asiasta konserni- ja suunnittelujaoston lausunto. kohta 7: Pyydetään asiasta kehittämis- ja talousosaston lausunto. kohta 8: Päätös saatetaan tilapalvelun tietoon toimenpiteitä varten. kohta 9: Pyydetään asiasta laki- ja sopimusosaston lausunto. kohta 10: Pyydetään asiasta sosiaali- ja terveystoimen lausunto. kohta 11: Pyydetään asiasta sosiaali- ja terveystoimen sekä Kemiläinen Työllistämismalli -hankkeen yhteinen lausunto. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus Kohta 2: Valtuuston hyväksyessä muutoksia tilaukseen on muutosten katta mi nen ja mihin muutokset johtavat esitetty hyväksyttäväksi. Lisäksi suosi te taan tehtäväksi vastaavat muutokset rahoitusosaan ja niiden hy väk symis tä. Kehittämis- ja talousosaston lausunto , valmistelu kehittämisjohtaja Allan Mikkola Muutokset tehdään vuoden 2015 ta-muutoksiin. Kohta 3: Kaupunginhallituksen salainen (ns. vihreä) lista ei ole ta van omainen eikä suo si tel ta va käytäntö. Salaiset asiat tulee merkitä salaisiksi ja perus te, minkä lakipykälän johdosta. Kaupunginkanslian ja laki- ja sopimusosaston yhteinen lausunto , valmis te lu kansliajohtaja Jukka Vilén ja kaupunginlakimies Matti Rask Kemin kaupungilla on syytä tarkentaa asioiden käsittelyn yhteydessä niihin teh tävien julkisuusmerkintöjen julkinen, ei julkinen ja salainen käyttöä. "Ei julkinen" lista viittaa siihen, että esityslistaa ei lähetetä oma-aloitteisesti tiedok si esim. tiedotusvälineille tai laiteta verkkoon ennen kokousta. Sa las sa pi dos ta ei siis useinkaan ole kysymys, vaan listan julkisuus ennen päätöksentekoa liittyy enemmänkin kunnan tiedottamiseen ja asioiden arkaluontoisuuteen esim yksi lön kannalta, vaikka asia ei täyttäisikään yksilönsuojaan liittyviä salassapidon tun nus merk ke jä. Esityslistojen toimittaminen kunnan aloitteesta muille kuin ko-

4 kouk ses sa läsnäolo- ja puheoikeutetuille on luonteeltaan kunnan tiedottamista. Ei julkiset asiat ovat kuntalaisten ja tiedotusvälineiden käytössä heidän niin ha lutes saan pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen. Salassapito muodostaa poikkeuksen julkisuuslain pääsäännöstä. Salassa pi dettä vät tiedot eivät tule julkisiksi, vaikka ne liittyisivät asiaan, joka muilta osiltaan kuu luu lain mukaan julkisuuden piiriin. Mikäli asiakirja sisältää sekä julkisia että sa las sa pidettäviä tietoja, julkiset tiedot on annettava, salassa pidettäviä tietoja pal jas ta mat ta. Salassa pidettäviä tietoja ei merkitä pöytäkirjaan, vaan ne tulee kir ja ta salassa pidettäviin liitteisiin. Tällöin julkinen pöytäkirja voidaan julkaista salas sa pidettävien liitteiden tulematta sivullisen tietoon. Asiaa työnsä puolesta hoita vil la kunnan viranhaltijoilla ja työntekijöillä, samoin kuin asiaa käsittelevän toimi eli men jäsenillä on oikeus saada tieto myös salassa pidettävistä liitteistä. Tällai sia liitteitä ei julkaista verkossa. Kaupunginhallitus käsitteli vuonna 2013 yhteensä 353 pykälää. Ei julkisella lis talla, ns. vihreällä listalla oli 31 pykälää, joista kokousmuodollisuuksiin, lail li suu teen ja päätösvaltaisuuteen, liittyviä pykäliä oli suurin osa ja varsinaisia asia py kä liä oli 12. Kemin kaupungin hallituksen käsittelyssä ei voida edellä kerrotun sel vi tyk sen perusteella todeta olevan erityisen paljon asioita, jotka käsiteltäisiin ei julkisina asioina. Varsinaisia salaiseksi luokiteltuja asioita ei kaupunginhallitus vii me vuonna käsitellyt lainkaan. Kemissä hallinnon avoimuus ja läpinäkyvyys ovat toimintaa ohjaavia periaatteita. Tar kas tus lau ta kun nan huomio asioiden luokitteluperusteiden tarkentamisesta sekä perusteen kirjaus pykälän yhteyteen tukee omalta osaltaan hallinnon lä pi nä kyvyyt tä ja esitetty menettelytapa otetaan käyttöön. Kohta 6: Konserniin kuuluvassa Kiinteistö Oy Itätuulessa on asukkaiden puut tees ta johtuva tyhjien asuntojen ja talojen (8) ongelma. Konserni- ja suun nit te lu jaos ton tulisi kuulla ja ohjeistaa yhtiötä asian johdosta. Konserni- ja suunnittelujaoston lausunto Kiinteistö Oy Itätuulen kanssa käydään keskustelua tyhjien asuntojen purkuun ja/tai kiinteistönjalostukseen liittyvistä toimista loppuvuoden 2014 aikana ja asiaa arvioidaan myös v taloussuunnitelmavalmistelun yhteydessä. Kohta 7: Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin Ky:n alijäämät ovat merkittäviä. Ke min kaupungin vastuu suurimmalla peruspääoman osuudella on 3,6 M Kehittämis- ja talousosaston lausunto , valmistelu kehittämisjohtaja Allan Mikkola Valtuusto käsitteli arviointikertomuksen ja hyväksyi yksimielisesti päätöksen, et tä kau pun gin hal li tus ottaa kantaa, miten Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ali jää män

5 kat ta mi nen toteutettaisiin tämänhetkisen perussopimuksen mukaista vas tuu ta edul li sem min Kemin osalta. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksessa todetaan alijää män kattamisesta seuraavaa: 12 Peruspääoma Peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomasijoituksista. Peruspääomaa voidaan korottaa myös siirrolla oman pääoman muusta erästä. Peruspääoma jakaan tuu jäsenkuntaosuuksiin. Peruspääoman korottamisesta ja alentamisesta päät tää yhtymävaltuusto. 13 Jäsenkuntien osuudet ja vastuu Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista mää räy ty vät peruspääoman jäsenkuntaosuuksien suhteessa. 16 Suoritteiden hinnoittelu ja laskutus Olennaisen ylijäämän tai alijäämän syntyminen ennakoidaan ja otetaan huo mioon tilikauden suoritteiden hinnoissa siten, että yksikköhinnoittelua muutetaan vas taa maan todellisia kustannuksia. Kehittämis- ja talousosasto: Edellä mainittujen perussopimuksen pykälien mukaan perussopimusta tulee muuttaa, jos alijäämän kattamisvastuuta halutaan muut taa. Kohta 9: Helsingin käräjäoikeus hylkäsi Kemin kaupungin vaatimukset asfalt ti kar tel li oi keu den käyn nis sä ja velvoitti kaupungin maksamaan Lem minkäi nen Oyj:lle oikeudenkäyntikuluina ,60 euroa. Muiden kuntien kanteet pääosin hyväksyttiin. Laki- ja sopimusosaston lausunto , valmistelu kaupunginlakimies Matti Rask. Asfalttikartelli, missä Kemin kaupungille asfalttitöitä tehnyt Lemminkäinen Oyj on ol lut mukana, on todettu valtakunnallisena Kilpailuviraston esityksessä markkinaoikeudelle, joka päätöksellään hylkäsi Kil pai lu vi ras ton esityksen ja näkemyksen kartellin valtakunnallisuudesta. Mark ki na oi keu den päätöksestä valitettiin ja korkein hallinto-oikeus katsoi , että Suo men asfalttimarkkinoilla on vallinnut koko valtakunnan laajuinen kil pai lu ra joi tus lain vastainen kartelli vuoden 1994 kesästä 2002 talveen. Kemin kaupunki katkaisi asian vanhentumisen teknisen lautakunnan päätökseen pe rus tuen vuonna 2006 ja uudisti katkaisun vuonna 2009 KHO:n päätöksen jälkeen. Kuntaliitto kehotti kuntia yhteistyöhön asfalttikartellin aiheuttamien vahinkojen kor vaa mi sek si ja kaupunki antoi vuonna 2010 toimeksiannon va hin gon kor vauk-

6 sen vaatimista varten asianajotoimisto Krogerus Oy:lle yhdessä noin kymmenen muun kunnan kanssa. Asia tuli vireille Helsingin käräjäoikeudessa Helsingin käräjäoikeus antoi pitkäaikaisen ja mutkikkaan asiakäsittelyn jälkeen tuo mion Tuomiossa hyväksyttiin pääosin 40 kunnan kanteet, joiden kat sot tiin pääsääntöisesti maksaneen asfalttitöistä ylihintaa 15 %, jotkut 20 %. Ke min kaupungin kanne hylättiin: Kemi ei ole osoittanut, että se olisi maksanut vuo sien päällystysurakoista ylihintaa, ja että sille siten olisi aiheutunut va hin koa. Koska kanne hylättiin, velvoitettiin Kemi korvaamaan Lemminkäisen oi keu denkäyn ti ku lut. Kaupunki on maksanut kulut Lemminkäiselle, kun valittamisesta hovi oi keu teen harkinnan jälkeen luovuttiin. Kohta 10: Virikepalveluihin eri sosiaali- ja terveydenhuollon hoitopaikoissa tu lee kiinnittää huomiota. Televisio asiakashuoneessa tai aulatilassa ei riitä hoi det ta van virikkeeksi. Valmistelijat: vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Rauha Hannu, terveydenhuollon joh ta ja Outi Kääriäinen Vanhus- ja vammaispalveluissa on järjestetty asukkaiden virkistystoimintaa oma toi min ta na, yhteistyössä oppilaitosten ja eläkeläisjärjestöjen ja muiden toi mi joiden kanssa. Vanhus- ja vammaispalveluissa toteutettiin asiakas- omaiskysely ke vääl lä Tulosten perusteella palvelukodeissa tarjottavaan vir kis tys toi minnan riittämättömyyteen oltiin eniten tyytymättömiä. Vanhus- ja vammaispalvelut on valinnut seuraavaksi kehittämisalueeksi virkistystoiminnan monipuolistamisen ja virkistystoiminnasta tiedottamisen sekä asiakkaille että omaisille, esim. vir kistys/toi min ta ka len te rit yksiköissä. Vastaavat ohjaajat ja osastonhoitajat ovat koonneet liitteeksi yksikkökohtaiset virikkeellisen toiminnan tapahtumat. Liitteenä on vanhus- ja vammaispalvelut/kehitysvammahuollon viriketoiminnat. Sauvosaaren sairaala on akuuttisairaala ja hoitojaksot ovat lyhyitä noin päi vää. Viriketoiminta on erityisen tärkeää potilaille, jotka ovat pitkään hoidossa osas tol la. Toiminnasta hyötyvät myös kaikki osastolla olevat potilaat. Tällä hetkel lä Sauvosaaren sairaalassa on yhdeksän pitkäaikaislaitoshoidossa olevaa poti las ta. Viriketoimintaa on pyritty integroimaan kuntouttavaan hoitotyöhön ja siten sen tulee olla osana normaalia hoitotyötä. Sauvosaaren sairaalassa on aloittanut syksyllä 2014 kuntouttavan työtoiminnan kaut ta tullut työntekijä. Hänen tehtävänsä on järjestää päiväsalissa erilaista vi rike toi min taa potilaille. Henkilökunnan toimesta potilaille järjestetään satunnaisesti eri lai sia tilaisuuksia mm. laulamista, keskustelua maailman tapahtumista ja musii kin kuuntelua. Päiväsairaalassa järjestetään päivittäin erilaisia ryh mä ta pah tumia joko henkilökunnan omana toimintana tai opiskelijoiden vetäminä. Lisäksi osas toil la järjestetään hartaushetkiä seurakunnan puolesta

7 Kohta 11: Työmarkkinatukea saavien aktivointitoimia tulee tehostaa ja kehit tää työelämään suuntautuvia palveluprosesseja kuntatasolla. Sosiaali- ja terveystoimen sekä Kemiläinen Työllistämismalli -hankkeen yhteinen lau sun to Valmistelu: Sosiaalityön johtaja Arto Alajärvi ja projektipäällikkö Riitta Hakala Sosiaali- ja terveystoimen sekä työllistämismalli -hankkeen lausuntoa on pyy det ty arviointikertomuksen luvun 9 kohdasta 11, jossa todetaan, että työ mark ki na tu kea saavien aktivointitoimia tulee tehostaa ja kehittää työelämään suuntautuvia palve lu pro ses se ja kuntatasolla. Kemin työllisyydenhoidon esiselvityksessä v (Innolink Oy) nähtiin kes keisik si kaupungin työllisyyspalvelujen kehittämistoimenpiteiksi asiakasohjauksen ja asiakkuudenhoidon keskittäminen, asiakashankinnan tehostaminen, matalan kyn nyk sen työtoimintamallin luominen, palvelutuotannon volyymin kas vat ta mi nen sekä piilotyöpaikkojen etsiminen ja yritysyhteistyöt. Aktivointitoiminnan te hos tami nen on siten määritelty keskeiseksi tavoitteeksi sekä määrällisesti että laa dul lises ti sekä sosiaalityön palveluissa että Kemiläinen työllistämismalli -hank kees sa. Aktivointitoimenpiteiden käyttöönotto alkaa aktivointisuunnitelmasta. Ak ti voin tisuun ni tel ma laaditaan aina yhteistyössä asiakkaan, sosiaalitoimen ja TE-toi miston välillä. Tätä yhteistyötä tehdään työvoiman palvelukeskuksessa (TYP). Kunnan rooli ja mahdollisuudet aktiivisena toimijana todentuvat TYP:ssa, jossa yhteis työs sä suunnitellaan vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevien TE-hal linnon 3. palvelulinjan asiakkaiden palveluja ja suurelta osin päätetään niiden täytän töön pa nos ta. Aktivoinnin osalta täytyy huomioida se, että suurin osa työt tömis tä on edelleen TE-hallinnon vastuulla. Lisäksi kaikki aktivointitoimenpiteiksi las ket ta vat toimenpiteet, kuntouttavaa työtoimintaa lukuunottamatta, ovat TE-hallin non järjestämisvastuulla. Ainoastaan kuntouttava työtoiminta on kunnan jär jestä mä palvelu. Kuntouttavaa työtoimintaa mm. ostetaan Työ hön val men nus sää ti öltä. Aktivoinnin onnistumisessa olemme aina riippuvaisia myös TE-hallinnon pal veluis ta. Kaupungin vastuulla on aktivointia tehostavia ja työ- ja toimintakykyä edistä vien palveluprosessien kehittäminen. Lakisääteisten työllistymistä edistävien pal ve lu jen (mm. aktivointisuunnitelmat, kuntouttava työtoiminta) lisäksi kaupunki voi järjestää myös muita työllistymistä tukevia palveluja. Kaupunki maksaa Kelan työmarkkinatuen kuntaosuutta niistä yli 500 päivää työmark ki na tu kea saaneista, jotka eivät ole aktiivitoimenpiteissä tai työllistyneet. Aktii vi toi mien ajalta laskua ei tule, mutta palvelun päätyttyä kaupungin mak su vas tuu jatkuu työttömyysajalta. Aktiivitoimiksi lasketaan palkkatuki, työ voi ma kou lu tus, omaehtoinen koulutus, työkokeilu, koulutuskokeilu, työnhaku- ja ura val men nus

8 sekä kunnan järjestämä kuntouttava työtoiminta. Kunnan maksuosuus työmarkkinatuesta lakkaa kuitenkin mikäli työnhakijan työssä olo eh to täyttyy eli kun työnhakija on - ollut palkkatyössä vähintään 26 viikkoa (n. 6 kk) työttömyyttä edeltäneiden 28 kuukauden aikana (=tarkastelujakso), - ja työaika on ollut vähintään 18 tuntia viikossa, - ja kokoaikayön palkka on ollut alan työehtosopimuksen mukainen, tai jos työ eh to so pi mus ta ei ole, vähintään /kk. Aktivointipalveluiden kohderyhmä on pitkään työttömänä ollutta, mo niam ma til lis ta palvelua tarvitsevaa, hyvin heterogeenista joukkoa. Tästä syystä pal ve lu va li kon tulee olla monipuolinen ja yksilölliset ratkaisut on räätälöitävä. Kuntakokeiluyhteistyössä on kehitetty erityisesti aktivointipalveluja, pal ve lu ohjaus ta sekä työllistymistä edistäviä palveluja sekä palveluprosesseja. Kun ta ko keilun johtamassa kehittämisyhteistyössä ovat olleet mukana sosiaali- ja ter veys palve lut, Meri-Lapin työhönvalmennussäätiö ja TE-toimisto. Lisäksi yhteistyötä on tehty järjestöjen, yritysten ja oppilaitosten kanssa. Ostopalveluna on hankittu lisäk si asiantuntijaosaamista mm. terveyspalveluihin. Konkreettisesti kehitettyjä toiminta- ja palvelumalleja aktivointipalvelujen te hos tami sek si ovat mm: - Työmarkkinatukea yli 500 päivää saaneiden asiakkaiden säännöllinen kuu kau sit tai nen seuranta ja vastuuvirkailijan nimeäminen kaikille asiakkail le yhteistyössä kuntakokeilu, aikuissosiaalityö ja TE-toimisto. - Prosessin alkuvaiheen/ alkuarvioinnin kehittäminen yhteistyössä Me ri-lapin työhönvalmennussäätiön kanssa: Startti-palvelutarvearvio osana kuntout ta vaa työtoimintaa, Spurtti-palvelu työkokeiluna ja Työ mat kal la-työhön kun tou tus mal li intervallityyppisenä kuntoutuksena osana kuntouttavaa työ toi min taa Merivalla. - Kunnon syyni, työ- ja toimintakykyarviointimallin kehittäminen ja käyt töönot to peruspalvelujen yhteistyönä. Kunnon syyni on käynnistetty kun ta kokei lun määrärahoilla hankitun asiantuntijapalvelun ja koulutuksen tuella. - Kuntouttavan työtoiminnan koordinointi ja aktivointipaikkojen lisääminen se kä tuen lisääminen aktivointiin osallistuville työyksiköille on siirretty kunta ko kei lun vastuulle syksyllä 2014 alkaen. Kuntakokeilussa on laadittu kun tout ta van työtoiminnan koordinointimalli, jota nyt juurrutetaan kau pungin yksiköihin. Samalla siihen liitetään tiiviisti Merivan työhönvalmennus työl lis ty mi sen tehostamiseksi. - Kemi-lisä uudistettiin v alusta järjestötyöllistämisen tehostamiseksi ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Kemi-lisää myönnetään myös yri tyk sil-

9 Ehdotus KJ Nissinen: le. Kemi-lisää on myönnetty lähes 60 eri henkilön työllistämisen tueksi. - Työnetsintä-toiminta on kuntakokeilun keskeinen menetelmä työl lis ty misen parantamiseksi. Työnetsintää ja ns. piilotyötä etsitään yrityksistä, järjes töis tä ja kaupungin yksiköistä kuntakokeilun asiakkaille. - Kuntakokeilu on kehittänyt yhteistyössä TE-toimiston ja Lappian kanssa työ elä mä pai not tei sia työvoimakoulutuksia, joissa työssäoppiminen ta pahtuu kaupungin yksiköissä. Koulutusta edelsi TE-toimiston uravalmennus ja työkokeilu ja kuntakokeiluhankkeesta työhönvalmennus. Koulutuksen ai ka na opiskelijat ovat aktiivitoimenpiteessä. - Asiakasohjauksen ja aktivoinnin tehostamiseksi on rakenteellisena uu distuk sen valmisteltu Työllisyyspalvelut-yksikön perustaminen ja käyn nis tämi nen kehittämis- ja talousosastolle v alusta. - Kehittämisosasto on esittänyt v talousarvioon palk ka tu ki työl lis tä misen lisäämistä n. 60 kuntakokeilun asiakkaalle. Kaupunkityöllistämisen jak sok si on suunniteltu 6 kk, jonka aikana asiakkaalle etsitään työ- ja koulu tus paik ka. - Kuntakokeilun hankerahoituksella on lisäksi palkattu sosiaali- ja ter veyspal ve lu jen työllistymistä edistävien prosessien kehittämiseen ke hit tä jätyön te ki jöi tä. Mielenterveyspalveluissa ja päihdepalveluissa on mo lem missa 50 % kehittäjätyöntekijä, aikuissosiaalityössä kokoaikainen ja Kunnon syy ni-toi min ta mal lin asiakastyössä 50 % terveydenhoitaja. Edellä mainittuun työllisyyspalvelut -yksikköön, sen TYP-työhön, on suunniteltu siir ty vän kaksi nykyisinkin TYP-työtä osa-aikaisesti tekevää sosiaaliohjaajaa virkoi neen aikuissosiaalityöstä. Suunnitellussa yksikössä he toimisivat ko ko ai kaises ti aktivointityössä ja voisivat keskittyä koko työpanoksellaan em. tehtäviin. Palveluvalikon kehittämisellä on saavutettu yleisestä vaikeasta työ mark ki na ti lantees ta huolimatta se, että vaikeasti työllistyvien aktivointiaste on Kemissä korkeam pi kuin Lapissa keskimäärin. Tehostuneen asiakasohjauksen ja pal ve lu va likon kehittämisen johdosta palveluiden käyttö on lisääntynyt. Mm. työ hön val mennus sää ti ön käyttöaste on noussut 65 %:sta 88 %:iin. Aktivoinnin tehostamisessa on edelleen haasteita, jotka liittyvät: työn te ki jä re surssien organisointiin aktivointityössä mm. työvoiman palvelukeskuksessa (TYP), ak ti voin ti toi men pi tei den vaikuttavuuteen, aktivointipolkujen oikea-aikaiseen ja oikea suun tai seen etenemiseen sekä palveluketjujen jatkuvuuteen. Näihin haas teisiin vastaamiseksi kehitetään yhteistyössä aktivointia tehostavia ja vaikuttavuutta pa ran ta via palvelumalleja. Kaupunginhallitus päättää saattaa oheiset vastaukset valtuuston ja

10 tarkastuslautakunnan tietoon. Päätös KH : Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginvaltuusto Ehdotus KH: Liitteenä on Vanhus- ja vammaispalvelut/kehitysvammahuollon viriketoiminnat yksiköittäin. Päätös KV : Kaupunginvaltuusto merkitsee oheiset vastaukset tietoon saatetuiksi. Kaupunginvaltuusto merkitsi oheiset vastaukset tietoon saatetuiksi. Tarkastuslautakunta 79 Ehdotus PJ: Valmistelu: Tarkastuslautakunnan sihteeri Valtuusto kävi vastausten johdosta lyhyen keskustelun, pääasiassa viriketoiminnasta hoitopaikoissa. Käydään tarpeellinen keskustelu annettujen vastausten perusteella. Päätös TARKL : Hyväksyi päätösehdotuksen.

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen uudistaminen / Lapuan kaupungin jäsenyys koulutuskuntayhtymässä

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen uudistaminen / Lapuan kaupungin jäsenyys koulutuskuntayhtymässä Kaupunginhallitus 14 21.11.2016 Kaupunginvaltuusto 6 12.12.2016 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen uudistaminen / Lapuan kaupungin jäsenyys koulutuskuntayhtymässä 91/00.04.02/2013 Kh 21.11.2016

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus 85 30.03.2016 Tarkastuslautakunta 24 12.05.2016 Tarkastuslautakunta 28 18.05.2016 Tarkastuslautakunta 33 24.05.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 40/02.06/2016 KH 30.03.2016 85 Kuntalain

Lisätiedot

Honkalampisäätiö / Kuntouttavan työtoiminnan kokonaisvaltainen järjestäminen

Honkalampisäätiö / Kuntouttavan työtoiminnan kokonaisvaltainen järjestäminen Perusturvalautakunta 125 16.12.2014 Perusturvalautakunta 22 12.03.2015 Honkalampisäätiö / Kuntouttavan työtoiminnan kokonaisvaltainen järjestäminen 307/05.00/2014 Perusturvalautakunta 16.12.2014 125 Kuntouttava

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet

Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet Kaupunginhallitus 191 06.10.2014 Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet 217/00.01.06/2014, 32/00.01.06/2014 KHAL 191 Kaupunginkamreeri: Keskustan valtuustoryhmä

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Työllisyysraportti 2014

Työllisyysraportti 2014 Kaupunginhallitus 391 17.08.2015 Työllisyysraportti 2014 679/14/07/00/2015 KH 391 Valmistelija: työllisyyspäällikkö Ilkka Rintala Johdanto Kaupungin työllisyyspalvelut kuuluvat kaupungin keskusviraston

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus Konserni- ja 20 17.03.2014 kaupunkikehitysjaosto Kaupunginhallitus 175 24.03.2014 Kaupunginvaltuusto 34 28.04.2014 Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus 639/00/01/00/2010 KONKAUKE

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen. Kaupunginhallitus 53 16.02.2015 Kaupunginhallitus 223 17.08.2015 Kaupunginhallitus 5 18.01.2016 Kaupunginhallitus 185 04.07.2016 MLL:N TILA-ASIA/KIRJE KAUPUNGINHALLITUKSELLE Kaupunginhallitus 16.02.2015

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36 Yhtymähallitus 36 15.03.2016 Tilinpäätös 2015 Yhtymähallitus 36 Kuntalain 64 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voi massa, mitä kuntalain 13 luvussa kunnan taloudesta säädetään. Kun talain 113

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06. Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.2016 71 Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus 641/240/2015 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Tarkastuslautakunta 57 20.05.2015 Kaupunginvaltuusto 44 25.05.2015 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN KH 106 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 151 20.05.2013 Kunnanhallitus 226 23.09.2013 Kunnanvaltuusto 87 30.09.2013 Kunnanhallitus 50 09.03.2015 Kunnanhallitus 56 23.03.2015 Varavaltuutettu Urpo Airaksisen erottaminen luottamustoimesta

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset:

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset: Kaupunginhallitus 356 12.10.2015 Kaupunginvaltuusto 83 26.10.2015 Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet 731/01.01.01/2012 KHALL 12.10.2015 356 Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016 Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 58 Kuntalain 68 :n 1 momentin mukaan

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Valmistelu: Työ- ja elinkeinosuunnittelija Sanna Mathlin, p

Valmistelu: Työ- ja elinkeinosuunnittelija Sanna Mathlin, p Sosiaali- ja terveyslautakunta 73 30.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 81 28.10.2014 Kunnanhallitus 208 17.11.2014 Kunnanvaltuusto 68 10.12.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 59 22.06.2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016. Sivltk

38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016. Sivltk Sivistyslautakunta 64 17.08.2016 Kunnanhallitus 147 29.08.2016 Sivistyslautakunta 17 15.02.2017 Kunnanhallitus 30 20.02.2017 Kunnanhallitus 38 06.03.2017 38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016

Lisätiedot

Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä

Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä Yhtymähallitus 219 28.10.2014 Yhtymähallitus 55 23.03.2016 Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä 347/05.00/2014 Yhall 28.10.2014 219 Valmistelija: Perhekeskuspäällikkö Päivi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN

Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN 46/00.01/2014 KHALL 184 (Asian valmistelija kunnanjohtaja Heikki Laukkanen, puh. 0400 755 204) Maakunnallisen

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta Tarkastuslautakunta 3 05.03.2013 Kaupunginhallitus 3 18.03.2013 Kaupunginvaltuusto 4 25.03.2013 Tarkastuslautakunta 22 18.04.2016 Tilintarkastajan valinta vuosille 2013-2016 / option käyttäminen vuosille

Lisätiedot

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kunnanhallitus 68 27.04.2015 Kunnanhallitus 76 11.05.2015 PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kuntayhtymän hallitus 24 11.3.2015 Kuntayhtymän hallitus 32 9.4.2015

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus 218 14.09.2015 Kunnanvaltuusto 31 28.09.2015 Kunnanhallitus 14 18.01.2016 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN 158/00.01/2015 KHALL 218 (Valmistelija Kristiina

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus Tekninen lautakunta 28 23.02.2016 Kaupunginhallitus 107 10.03.2016 Kaupunginhallitus 177 02.05.2016 Kaupunginvaltuusto 48 11.05.2016 Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01. Kaupunginhallitus 182 30.05.2016 Kaupunginvaltuusto 53 06.06.2016 Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01.018/2014 KAUPHALL 30.05.2016 182 Hallintopäällikkö Antti Pieviläinen

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

Luettelo vuonna 2015 kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä

Luettelo vuonna 2015 kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä Kaupunginhallitus 132 29.03.2016 Luettelo vuonna 2015 kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä 27/00.02.00/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 132 Valmistelu: kansliajohtaja

Lisätiedot

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen Yhteistyötoimikunta 15 28.09.2016 Yhdistymishallitus 102 05.10.2016 Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa 1.1.2017 alkaen 280/01.01.03/2016 Yhttmk 15

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Matti Virtasen ym. valtuustoaloite viranhaltijapäätösten yleisesti nähtäville asettamisesta

Matti Virtasen ym. valtuustoaloite viranhaltijapäätösten yleisesti nähtäville asettamisesta Kaupunginvaltuusto 74 12.12.2016 Kaupunginhallitus 6 16.01.2017 Kaupunginvaltuusto 14 23.01.2017 Matti Virtasen ym. valtuustoaloite viranhaltijapäätösten yleisesti nähtäville asettamisesta 952/07.02.00/2016

Lisätiedot

Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n lausuntopyyntö sitoutumisesta Länsi-Pohjan Sote projektisuunnitelmaan

Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n lausuntopyyntö sitoutumisesta Länsi-Pohjan Sote projektisuunnitelmaan Sosiaali- ja terveyslautakunta 115 20.09.2016 Kaupunginhallitus 312 26.09.2016 Kaupunginvaltuusto 119 17.10.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 152 29.11.2016 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n lausuntopyyntö

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset

Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset Perusturvalautakunta 80 15.12.2015 Kaupunginhallitus 6 11.01.2016 Kaupunginhallitus 118 02.05.2016 Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset Petula 15.12.2015 80 Valmistelija:

Lisätiedot

Virkanimikkeen muutos / toimintakeskuksen johtaja (työsuojelupäällikön tehtävät)

Virkanimikkeen muutos / toimintakeskuksen johtaja (työsuojelupäällikön tehtävät) Sos.- ja terv.lautakunta 16 25.02.2014 Kaupunginhallitus 67 10.03.2014 Kaupunginhallitus 134 28.04.2014 Sos.- ja terv.lautakunta 42 27.05.2014 Kaupunginhallitus 283 09.06.2014 Kaupunginvaltuusto 67 18.08.2014

Lisätiedot