TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 1/

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 1/"

Transkriptio

1 Aika: klo Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 b Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö Pirkkala, 1. vpj. Kuusisto Juha kaupunginjohtaja Orivesi, 2. vpj. Linnamaa Reija strategiajohtaja Tampere Nurminen Mikko johtaja Tampere Paloniemi Erkki kunnanjohtaja Vesilahti Rämö Heidi kunnanjohtaja Lempäälä Sorvanto Jarkko kaupunginjohtaja Ylöjärvi Väätäinen Eero kaupunginjohtaja Nokia Nurminen Päivi seutujohtaja esittelijä, TKS Pohjonen Juhani seutusihteeri sihteeri, TKS Kutsutut: Ikonen Anna-Kaisa pormestari Tampere Oksala Jarkko tietohallintojohtaja Tampere, 2 Kahila Arto tietohallintojohtaja Ylöjärvi/kehyskunnat, 2 Kurunmäki Kimmo seutusuunnittelupäällikkö TKS, 4-5 1/19

2 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 3 2 KAUPUNKISEUDUN TIETOHALLINTO-OHJELMALUONNOS 4 3 SEUTUSTRATEGIAN TOTEUTUSOHJELMA , LUONNOS 6 4 ELINKEINOJEN SEUDULLISEN VETOVOIMAPROFIILITYÖN KÄYNNISTÄMINEN 7 5 SEUDULLISEN ASUNTOTUOTANTOINFORMAATION KEHITTÄMISEN PÄÄPERIAATTEET 10 6 SEUTUSUUNNITTELUPÄÄLLIKÖN JA HYVINVOINTIPALVELUJEN KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖN IRTISANOUTUMINEN JA REKRYTOINTIPROSESSI 12 7 KUNTAJOHTAJAKOKOUKSEN TYÖ- JA SEMINAARIMATKA BRYSSELIIN 14 8 TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT 15 9 SEURAAVAT KOKOUKSET KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 19 2/19

3 1 AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO ( , 5 min) Muistio , liitteenä. Kokouksen keskeiset asiat ja toimenpiteiden eteneminen. Asia Toimenpiteiden eteneminen Vastuu Luova uho - Tampereen kaupunkiseudun elinkeinoohjelman esittely Toteutuksessa. Huomioitu seutustrategiassa ja sen toteutusohjelmassa Tredea Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia, ehdotus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian toteutusohjelma SH Yhtymäkokous Seutuhallitus hyväksynyt ehdotuksen Lähetetty kirjaamoihin kuntien valtuustojen hyväksyttäväksi (myös yhteinen käsittelyteksti). Sovitaan käsittelyn tavoiteaikataulusta, ponsista ja tarvittaessa seutujohtajan esittelystä. Käsittelyssä tässä kokouksessa Aiheet: elinkeino-ohjelma, seutustrategiaehdotus, tot.ohjelma luonnos. Hyväksyi talousarvion 2017 esityksen mukaan KJ:t PN 3/19

4 2 KAUPUNKISEUDUN TIETOHALLINTO-OHJELMALUONNOS ( , 30 min) Päivi Nurminen Seutustrategian laadinnan yhteydessä on käynnistetty seudullinen tietohallinto-ohjelman uudistaminen. Näkökulmana on korostettu palvelujen, tiedon ja toiminnan digitalisointia, kun edellisellä strategiakaudella panostukset olivat perustietotekniikassa. Ohjelmaluonnoksessa käsitellään strategisia toimintasuuntavaihtoehtoja, toimialakehittämisen painopistealueita, arkkitehtuurin kehittämistä ja yhteistyömallien vaihtoehtoja. Lisäksi ohjelmaluonnoksessa on huomioitu sote ICT- ratkaisu. Strategisista toimintasuuntavaihtoehdoista tietohallinnon seudullinen johtoryhmä esittää ensisijaisesti valittavaksi vaihtoehdon Yhteistyön laajentaminen toimialaratkaisuihin. Valinnalla vahvistetaan kuntien yhteistyötä hallituksen digikunta-tavoitteen toteuttamisessa ja tuetaan älykkään kaupunkiseudun palvelukulttuurin syntymistä. Vaihtoehdossa huomioidaan Sote ICTn irroitus. Ohjelmaluonnoksen laadinnasta on vastannut tietohallinnon seudullinen johtoryhmä. Toimialakehittämisen osalta sen toteutus kytketään seutustrategian toteutusohjelmaan ja sitä tukeviin yhteistyörakenteisiin. Seudullisuudella on mahdollista saavuttaa tarvittavaa muutosvoimaa sähköisten palvelujen kehitykseen. Seuraavassa vaiheessa toimialakehittämisen painopistealueet tarkennetaan seudullisten työryhmien kanssa. Tavoitteena on, että kevään 2017 aikana viimeisteltävä ohjelma sisältää valinnat ja konkreettiset ehdotukset seudullisten kokeilujen toteuttamiseksi kuntien vuoden talousarvioissa huomioitavaksi. Myös kehittämishankkeiden toteutus edellyttää seudullisten työryhmien ja tietohallinnon organisoitua yhteistyötä. Tietohallintojohtajat Jarkko Oksala ja Arto Kahila esittelevät tietohallinto-ohjelmaluonnosta kokouksessa. Tarkoitus on keskittyä toimintasuuntavaihtoehtoihin ja toimialakehittämiseen. Asia käsitellään seutuhallituksessa. Liite: Tietohallinnon kehittämisohjelman luonnos, toimitetaan myöhemmin Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen 4/19

5 Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan linjata, että tietohallintoyhteistyötä laajennetaan alkavalla ohjelmakaudella toimialayhteistyöhön (vaihtoehto 3), että linjauksen pohjalta seudulliset työryhmät valmistelevat toimenpide-ehdotukset kevään 2017 aikana ja että kuntajohtajakokous käsittelee tietohallinto-ohjelman muuta sisältöä tulevissa kokouksissa. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 5/19

6 3 SEUTUSTRATEGIAN TOTEUTUSOHJELMA , LUONNOS ( , 20 min) Seutujohtaja Päivi Nurminen Seutuhallitus hyväksyi Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian toteutusohjelman valmisteluperiaatteet kokouksessaan Tämän jälkeen toteutusohjelman valmistelua on jatkettu kuntajohtajien ja seutuhallituksen kanssa. Toteutusohjelma laaditaan konkretisoimaan strategian pääviestejä ja tavoitteita. Se on tarkoitus hyväksyä seutuhallituksessa ja kunnallishallituksissa. Menettelyllä lisätään kunnallishallitusten osallistumista seutuyhteistyöhön. Toteutusohjelman aikajänne on valtuustokausi ja sen 1. vuosi on talousarviovuosi Toteutusohjelmaa tarkennetaan vuosittain kuntayhtymän talousarvioprosessin alussa, ja kuntayhtymän budjettitavoitteet johdetaan toteutusohjelmasta. Toteutusohjelmassa kuvataan strategiaa toteuttavat tavoitteet, ohjelmat ja hankkeet, strategian seurantamittarit, strategian viestintä- ja jalkauttamisperiaatteet sekä strategiaa edistävän rakenteen ja osaamisen linjaukset. Toteutusohjelman 2. luonnos on valmistunut seutuhallituksen ja seutustrategiaryhmän sekä seututoimiston työnä. Tavoitteena on, että kuntajohtajakokous ja seutuhallitus hyväksyvät toteutusohjelman helmikuun kokouksissaan, minkä jälkeen se voidaan käsitellä kunnallishallituksissa. Asia käsitellään seutuhallituksessa. Liite: -toteutusohjelmaluonnos Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan ohjeistaa toteutusohjelman viimeistelyä. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 6/19

7 4 ELINKEINOJEN SEUDULLISEN VETOVOIMAPROFIILITYÖN KÄYNNISTÄMINEN ( , 20 min) Seutusuunnittelupäällikkö Kurunmäki Kaupunkiseudun seutuhallitus, kuntajohtajat, kaavoitusjohtajat sekä Tredean ulkoinen johtoryhmä tutustuivat keväällä 2016 elinkeinojen kehittämisen ja maankäytön yhteensovittamismenettelyyn Lyonin kaupunkiseudulla Ranskassa. Alueella on yhtäläisyyksiä Tampereen seutuun mm. elinkeinoelämän rakennemuutoksen, työllisyystilanteen sekä vahvan koulutus- ja opiskelukaupungin kautta. Esittely herätti kiinnostuksen vastaavantyyppiseen suunnitteluun Tampereen kaupunkiseudulla. Toisin kuin Lyonissa, Tampereen kaupunkiseudulla ei ole tarkoituksena laatia kaavaa, vaan luoda väline kaavoituksen, liikennesuunnittelun ja elinkeinomarkkinoinnin tueksi vahvistamaan seudun strategisia painottumisia, vetovoimaprofiileja. Väline parantaa mahdollisuuksia osoittaa konkreettisia sijoittumispaikkoja kärkiteemojen ja -toimialojen tarpeisiin, myös muille kuin tuotannollisille yrityksille. Kokonaisuudessaan seudullinen suunnitelma tukee mielikuvaa kaupunkiseudusta houkuttelevana ja vastaanottokykyisenä yhdyskuntarakenteena. Juuri valmistunut seudullinen työ maapoliittisten toimintatapojen kehittämiseksi tukee hyvin vetovoimaprofiileja. Elinkeinoja houkuttelevien vetovoimaprofiilien lisäksi työssä laaditaan kattava kuvaus elinkeinojen ja maankäytön nykytilasta. Nykytilaanalyysista on mahdollista tehdä säännöllisesti päivitettävä tietotuote. Kehittyvä paikkatieto ja uudet visualisointikeinot helpottavat nykytilan kuvaamista entistä monipuolisemmin. Kaupunkiseudun elinkeino-ohjelma julkistettiin Ohjelma sisältää kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan lähestymistavat ja kehittämisen suuntaviivat. Siinä korostetaan yhdyskuntasuunnittelun ja elinkeinopolitiikan yhteyden vahvistamista. Ohjelma antaa maankäytölliselle vetovoimaprofiilien kuvaamiselle välttämättömiä suuntaviivoja ja mahdollisuuden tarkastella, miten maankäyttö ja yhdyskuntarakenne vastaavat nykytilanteessa elinkeino-ohjelmaa ja mitä kehittämistarpeita asiaan liittyy. Muita työn toteutusta kehystäviä olennaisia dokumentteja ovat uusi seutustrategia sekä Rakennesuunnitelma 2040, MALsopimus ja kuntien kaavat. MASTO-työryhmä keskusteli hankkeen ideasta ja toteutustavasta 2.6., minkä jälkeen asia esiteltiin kuntajohtajille 23.6, jotka ohjeistivat tarkemman työsuunnitelman laatimista. Kesän jälkeen ovat elinkeinoohjelman valmistumisen ohella tarkentuneet myös hankkeen tavoiteltavat lopputuotteet, työn vaiheistus ja toteutuksen organisointi. Hanke 7/19

8 on esitelty myös Tredean ulkoiselle johtoryhmälle ja sisällytetty seutusstrategian toteutusohjelmaluonnokseen. MASTO-työryhmä hyväksyi työsuunnitelman kokouksessaan Tavoiteltavat lopputuotteet: Elinkeino-ohjelmaan pohjautuvien vetovoimaprofiilien yhdyskuntarakenteellinen kokonaiskuva kaupunkiseudulla. Teemoittaisia (mm. toimialoittaisia) ja alueellisia kuvauksia. Ei kaavan tyylisiä aluerajauksia, vaan strategisia painottumisia. Helposti esitettävässä muodossa oleva ja havainnollistava digitaalinen aineisto (kartat) elinkeinojen nykytilasta ja vetovoimaprofiileista. Jatkokehittelyssä myös virtuaalinen 3D-esittäminen ja muu tulevaisuuskuvan mallintaminen. Täydentää Rakennesuunnitelmaa Väline kuntien kaavoitukseen ja seudun markkinointiin. Työn vaiheistus: 1. Nykytila-aineiston kokoaminen, analyysit ja nykytilan esittely hankkeen väliraporttina. Hyödynnetään MAL-seurannassa. Nykytila-analyysit jatkossa säännöllisesti raportoitaviksi ja osaksi aluetietopalvelua. Alustava aikataulu: kevät Vetovoimaprofiilien laatiminen sähköiselle kartalle ja selostus, esittely loppuraporttina sekä tulosten välittäminen eri foorumeilla. Alustava aikataulu: kesä-syksy Mahdollisena jatkotyönä uusien esittämistapojen kehittäminen ja käyttö (3D, tulevaisuuskuvan mallintaminen). Organisointi: Seutuyksikkö: aineiston kokoamisen ja karttatyön päävastuu, analyysit Projektiryhmä: ideointi, palaute, analyysit, yhteenvedot, tulosten levittäminen; työskentelytapana työpajat Kuntajohtajat: ohjausryhmä Seutuhallitus: poliittinen ohjaus Projektiryhmän rooli on tärkeä elinkeinoelämän ja strategisen maankäytön suunnittelun vuoropuhelussa. MASTO-työryhmä ehdottaa, että monialaisessa projektiryhmässä olisi kuntien edustus sekä elinkeinojen kehittämisestä että maankäytön suunnittelusta (esim. 1+1/kunta). Tredea Oy, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan ELY-keskus, Tampereen kauppakamari ja Pirkanmaan yrittäjät nimeäisivät edustajansa ryhmään. Lisäksi projektiryhmään kutsuttaisiin edustaja TTY:sta ja TaY:sta. MASTO-työryhmä pitää aihetta yhtenä kaupunkiseudun ydinasiana ja korostaa, että nykytila-analyysin jälkeiselle vetovoimaprofiilien laatimi- 8/19

9 selle tulee saada poliittinen tahto. Hanke on kuntayhtymän vuoden 2017 toiminnallisissa tavoitteissa ja sisältyy uuden seutustrategian tavoitteisiin ja toteutusohjelmaan. Seutusuunnittelupäällikkö Kimmo Kurunmäki on kutsuttu kokoukseen. Asia käsitellään seutuhallituksessa. Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan että hanke käynnistetään työsuunnitelman mukaisesti huomioiden uuden seutusuunnittelupäällikön rekrytointiaikataulu ja että työssä huomioidaan päättäjien osallistaminen. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi todettiin, että työssä huomioidaan yhteistyö Tredean kanssa. 9/19

10 5 SEUDULLISEN ASUNTOTUOTANTOINFORMAATION KEHITTÄMISEN PÄÄPERIAATTEET ( , 10 min) Seutusuunnittelupäällikkö Kurunmäki Kasvava kaupunkiseutu tarvitsee oikea-aikaista, -sisältöistä ja -laatuista tietoa asuntotuotannosta maankäytön, liikenteen ja palveluverkon suunnitteluun. Tarve on seudullinen, koska asuntomarkkinat ovat seudulliset ja asumisen ja väestönkasvun muutokset koskettavat koko seutua. Tiedonkeruun prosessit ja datasta laadittavat tietotuotteet tulee saattaa nykytarpeita vastaaviksi, sujuviksi ja nopeasti päivittyviksi kevyillä menettelyillä. Työ tukee MAL-suunnittelua ja raportointia ja edistää digitalista toimintakulttuuria. Asuntotuotantoinformaation ja tietotuotteiden nykytilaa ja kehittämistarpeita on selvitetty Ramboll Management Consulting laatimassa selvityksessä. Selvitystyön tekemistä ohjasivat asuntojohtaja Auli Heinävä ja seutusuunnittelupäällikkö Kimmo Kurunmäki. Selvityksessä todettiin, että nykytilanteessa tiedonhallinta on pirstaleista, työllistävää ja päällekkäistä, ennakointitieto on puutteellista ja vain osaa seutua kattavaa. Lisäksi tiedon hyödyntämisessä on puutteita. Taustaselvityksen mukaan puutteiden korjaaminen edellyttää tiedonhallinnan systematisointia ja digitalisointia. MASTO-työryhmä totesi, että ehdotusta tiedonhallinnan ratkaisuksi lähdetään luomaan ns. viranhaltijamallin ja ppp-mallin yhdistelmänä. Ratkaisuehdotuksen laati pienryhmä, johon kutsuttiin MASTO:n edustajien lisäksi Rakennusteollisuus RT:n ja RAKLIn edustajat. MASTO-työryhmä hyväksyi ratkaisuehdotuksen kokouksessaan Sen mukaan seudullinen asuntotuotannon seuranta- ja ennakointitiedon hallintamalli toteutetaan seuraavasti: Kunnat jatkavat datansa avaamista sähköisille avoimelle rajapinnalle. Teknisesti asiaa hoitavat paikkatietoryhmän edustajat. Rajapinta liitetään Tampereen, kaupunkiseudun ja maakunnan yhteiseen aluetietopalvelu-portaaliin, joka otetaan käyttöön Seurantatieto koskee valmistunutta rakennuskantaa. Tieto rakennuksista siirtyy kunnilta reaaliaikaisesti rajapinnalle, josta seutuyksikkö siirtää sen aluetietoportaaliin vapaasti käytettäväksi. Lisäksi seudulla on käytettävissä tiedot myynnissä olevista asunnoista (etuovi.com). Lyhyen ajan ennakointitieto saadaan kuntien rakennuslupatiedoista ja lähitulevaisuudessa valmistuvista rakennuksista. Tiedon siirtäminen rajapinnalle on parhaillaan käynnissä (paikkatietoryhmä) ja on sen jälkeen reaaliaikaista ja käytettävissä aluetietopalvelussa. 10/19

11 Pitkän aikavälin ennakointitietoa (1-3 v) saadaan kaavatiedoista, joita kunnat avaavat / jatkavat avaamista avoimelle rajapinnalle. Lisäksi seutuyksikkö ja kunnat järjestävät vuosittain seudullisen tavoitefoorumin, jossa käsitellään rakentajien tarkempia aluekohtaisia aikataulutavoitteita, asuntorakentamisen suhdannenäkymiä ja yhteisiä asumisen kehittämistavoitteita. Yhteistyötahoina hyödynnetään mm. Rakennusteollisuus RT:tä, RAKLI:a, ARA:a ja TTY:tä. Muodostettavat seudulliset tietotuotteet MASTO määrittelee tarkemmin esim. Rakennesuunnitelman 2040/MAL-sopimusseurannan näkökulmasta. Näiden laadinnasta vastaa seutuyksikkö. Kunnat voivat hyödyntää tietoa sähköisestä portaalista myös omiin tarpeisiinsa aiempaa kattavammin. Mallin soveltaminen korvaa Tampereen kaupungin kokoaman vuosittaisen asumisen ja rakentamisen tilastokirjan ja poistaa kuntien viranhaltijoita työllistäneet tietokyselyt. Uudelleenjärjestelyn jälkeen kaupunkiseudun asuntotuotantoa koskeva tietoa ylläpidetään nykyistä koordinoidummin seutuyksikön toimesta. Koska toimintamalli on digitaalinen, se keventää myös ylläpitoa. Painopistettä voidaan siirtää tiedon keräämisestä tietotuotteiden suunnitteluun ja hyödyntämiseen. Toimintamallin toteutus tarkoittaa käytännössä seututoimiston koordinointitehtävän lisääntymistä. Digitaalisen toimintamallin luomisesta ja ylläpidosta vastaa seututoimistossa paikkatietosuunnittelija. Kunnissa digitaalinen toimintamallin käyttöönotto edellyttää kuntajohdon myönteistä suhtautumista tiedon avoimuuteen. Seutusuunnittelupäällikkö Kimmo Kurunmäki on kutsuttu kokoukseen. Asia käsitellään seutuhallituksessa. Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan hyväksyä asuntotuotannon seudullisen informaation kehittämisen pääperiaatteet ja edistää tiedon avaamisen kulttuuria kunnassaan. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 11/19

12 6 SEUTUSUUNNITTELUPÄÄLLIKÖN JA HYVINVOINTIPALVELUJEN KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖN IRTI- SANOUTUMINEN JA REKRYTOINTIPROSESSI ( , 10 min) Seutusihteeri Pohjonen Kuntayhtymän palveluksessa olevat seutusuunnittelupäällikkö Kimmo Kurunmäki ja kehittämispäällikkö Toni Laine ovat tulleet valituiksi uusiin tehtäviin joulukuussa Kurunmäki on jättänyt irtisanoutumisilmoituksensa ja Laineen ilmoitus odottaa päätöksen lainvoimaisuutta. Seutuhallitus on valinnut molemmat vakinaiseen toimeen kokouksessaan Seutusuunnittelupäällikkö ja kehittämispäällikkö ovat osa seututoimiston nelihenkistä asiantuntijaryhmää, jonka tehtävänä on yhteistyötavoitteiden valmistelu ja toimeenpano. Kyseessä on yhteistyön perusresurssi, jolla varmistetaan seudullisten työryhmien tehokas ja tuloksellinen työskentely. Seutusuunnittelupäällikön tehtävänä on kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ja asumisen kehittäminen yhdessä maankäyttö- ja asuminen työryhmän kanssa. Vuonna 2017 tarkoituksena on edistää maankäytön ja elinkeinopolitiikan yhteyttä sekä luoda seudullinen asuntotuotannon ennakoinnin ja seurannan toimintamalli. Tehtäviin kuuluu lisäksi Rakennesuunnitelman 2040 ja MAL3-sopimuksen edistäminen ja seuranta. Tulevaisuuden kaupunkiseutustrategiassa tehtäväaluetta kuvataan tavoitteella Kasvulle kestävä rakenne. Seutusuunnittelupäällikkö on lisäksi osallistunut maakuntauudistuksen valmisteluun Alueidenkäyttö ja yhdyskuntarakenteen toimivuus -työryhmän jäsenenä. Kehittämispäällikön tehtävänä on kuntien palveluyhteistyön kehittäminen yhdessä sivistystyöryhmien - koulutus, vapaa-aika ja varhaiskasvatus - kanssa. Vuonna 2017 tarkoituksena on lisätä yhteisiä palvelukäytäntöjä, vahvistaa vapaa-aikayhteistyötä sekä tukea seudullista opetussuunnitelma- ja varhaiskasvatussuunnitelmatyötä. Tehtäviin kuuluu lisäksi digitalisten palvelukulttuurin edistäminen sekä yhdyspinnat maakuntauudistukseen. Tulevaisuuden kaupunkiseutustrategiassa tehtäväaluetta kuvataan tavoitteella Hyvinvoiva yhteisö. Kehittämispäällikkö on lisäksi osallistunut maakuntauudistuksen valmisteluun Palveluverkko ja integraatio -työryhmän jäsenenä. Seutusuunnittelupäällikön ja hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikön avoimeksi tulevien toimien rekrytointi on yhteistyön jatkuvuuden vuoksi tarpeen käynnistää seutuhallituksen käsittelyn jälkeen. Rekrytointi toteutetaan avoimena hakuna, ja hakuilmoitus julkaistaan Seutuhallitus valitsee uudet henkilöt tehtäviin 29.3 ja he aloittaisivat huhtitoukokuussa /19

13 Asia käsitellään seutuhallituksessa Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan että seutusuunnittelupäällikön ja hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikön vakinaisten toimien rekrytointi käynnistetään esitetyssä aikataulussa ja että irtisanoutumiset käsitellään seutuhallituksen kokouksessa Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 13/19

14 7 KUNTAJOHTAJAKOKOUKSEN TYÖ- JA SEMINAARIMATKA BRYSSELIIN ( , 5 min) Seutusihteeri Pohjonen Kuntajohtajakokous on aika ajoin (edellinen oli keväällä 2013) tutustunut EU:n ajankohtaisiin teemoihin työmatkalla Brysseliin. Nyt ajankohtaista on mm. EU:n seuraava ohjelmakausi, merkittävien hankkeiden rahoitus (cleantech, digi), yritysten toimintamahdollisuudet, EU:n ulkorajat ja turvallisuus, sisämarkkinat sekä brexit. Työmatkaan on myös sisältynyt tutustumista erilaisiin eurooppalaisiin kunnallisiin ratkaisuihin mm. hallintojärjestelmät ja niiden uudistukset, kaupunki- ja aluepolitiikka, maankäytönsuunnittelu ja strategiakysymykset. Kaupunkiseudun EU-yhteystoimisto on vastannut kontakteista ja on osallistunut ohjelman laatimiseen yhdessä seutuyksikön kanssa. Tarkempi ohjelma valmistellaan kokouksessa käytävän keskustelun pohjalta. Kuntajohtajakokouksessa keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää seuraava työmatka Brysseliin Tarkempi lentoaikataulu sovitaan kokouksessa. Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Kuntajohtajakokous päättää että työ- ja seminaarimatka Brysseliin järjestetään , että lopullisen ohjelman voivat laatia seutusihteeri Pohjonen ja EUyhteysjohtaja Räikkönen, että kunnat vastaavat edustajiensa matkakustannuksista ja että kuntayhtymästä matkalle osallistuvat seutujohtaja ja seutusihteeri. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 14/19

15 8 TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT ( , 15 min) Maakuntauudistuksen eteneminen: Lakiluonnokset maakunta- ja sote-järjestämisuudistuksesta julkaistiin päivitettynä avoimen lainvalmistelun hengessä. Tärkeimmät lait ovat maakuntalaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, voimaanpanolaki ja maakuntien rahoituslaki. Viimeistelty hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle tammikuussa. Pirkanmaa2019 eteneminen. Keskusteltiin selvityksestä koskien maakuntauudistuksen taloudellisista vaikutuksista kuntien tuloslaskelmiin ja taloussuunnitelmiin. Keskusteltiin laskentamallista, jolla ko. muutoksia voidaan simuloida. Kuntajohtajien info- ja keskusteluasiat: Seutujohtajan infoasiat: MAL3-sopimuksen seurantaryhmän kokous Tampereella LJ-työryhmän kokoustiedote MASTO-työryhmän kokoustiedote INFRA-työryhmän kokoustiedote Ennakkotiedot marraskuun 2016 väestönmuutoksista ja työttömyysprosenteista ovat ilmestyneet. Väkiluku, Väkiluku, Muutos, tammimarras 2016 Muutos%, tammimarras 2016 Muutos%, tammi-marras 2015 Työttömyys%, marraskuu Työttömyys%, tammikuu Kangasala ,6 % 0,4 % 11,9 12,7 Lempäälä ,8 % 1,4 % 11,4 12,5 Nokia ,1 % 0,9 % 13,9 14,7 Orivesi ,8 % -1,4 % 13,2 14,8 Pirkkala ,2 % 0,9 % 10,4 11,5 Tampere ,4 % 1,0 % 17,4 18,4 Vesilahti ,6 % 0,0 % 11,1 12,4 Ylöjärvi ,2 % 1,3 % 10,9 13,4 Kaupunkiseutu ,1 % 0,9 % 15,3 16,4 Kehyskunnat ,6 % 0,8 % 11,9 15,5 Turun seutu ,6 % 12,4 14,3 Helsingin seutu ,2 % 10,8 11,7 15/19

16 Oulun seutu ,8 % 14,8 16,3 Pirkanmaa ,6 % 0,5 % 14,6 15,9 Suomi ,3 % 0,3 % 9,3 Lähde: Tilastokeskuksen kuukausitiedot, ennakkotieto ja ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 16/19

17 17/19

18 9 SEURAAVAT KOKOUKSET Perjantai 3.2 Vuores-projekti, Pertti Tamminen Työllisyyshankkeen valmistelujen eteneminen, Regina Saari Strategian toteutusohjelma, ehdotus Hallintosääntö, keskustelu (SH 22.2.) Kunnallishallitusten seutuperehdytys Maakuntauudistuksen eteneminen, työryhmien valmistelutilanne ja lainsäädäntö? (projektijohtajat) Kunnan elinkeinopolitiikan katsaus 3.3. Hallintosääntö, hyväksyminen (SH ja YK toukokuussa) Tilinpäätös 2016 Kunnan elinkeinopolitiikan katsaus 17.3., Kunnan elinkeinopolitiikan katsaus 31.3., Kunnan elinkeinopolitiikan katsaus to 13.4., Kunnan elinkeinopolitiikan katsaus 28.4., Kunnan elinkeinopolitiikan katsaus Talousarvio vuodelle 2018 keskustelu, strategian toteutusohjelma työmatka Brysseliin 12.5., 26.5., 9.6., Kunnan elinkeinopolitiikan katsaus to (heinäkuussa ei kokouksia) 11.8., 25.8., 8.9., 22.9., 6.10., , 3.11., , 1.12., /19

19 10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo /19

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/ Aika: 2.12.2016 klo 8.15-10.15 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammerkoski, Kelloportinkatu 1 b Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/ Aika: 25.1.2017 klo 9.05-10.36 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 23.10.2015 klo 8.15-10.40 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha 122-124 konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/ Aika: 13.4.2017 klo 8.00-10.15 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015 Aika: 20.2.2015 klo 8.08-9.30 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/ Aika: klo Paikka: Scandic Tampere City.

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/ Aika: klo Paikka: Scandic Tampere City. Aika: 26.10.2016 klo 8.00-8.55. Paikka: Scandic Tampere City Osallistujat: Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö Pirkkala,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS muistio 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS muistio 3/ Aika: 21.4.2017 klo 12-14 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. klo 13.30 asti Pikka Pauliina sivistysjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/ Aika: 1.12.2017 klo 8.15-9.45 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 11/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 11/ Aika: 14.12.2016 klo 9.06-11.25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 7/ HUOM! TECHNOPOLIS YLIOPISTONRINNE, KALEVANTIE 2, HÄGGMAN-SALI

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 7/ HUOM! TECHNOPOLIS YLIOPISTONRINNE, KALEVANTIE 2, HÄGGMAN-SALI Aika: 5.4.2019 klo 8.30-11.35 Kokouksen jälkeen mahdollisuus lounaaseen. Paikka: HUOM! TECHNOPOLIS YLIOPISTONRINNE, KALEVANTIE 2, HÄGGMAN-SALI Osallistujat: Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 13/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 13/ Aika: 12.8.2016 klo 8.15-10.05 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala tilalla: Kivineva Jarmo

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 2/ Aika: 3.2.2017 klo 8.15-10.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 b Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. 10-17 Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/ Aika: 14.6.2017 klo 13-14.30 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Ennen kokousta klo 12.00 alkaen on mahdollisuus ruokailuun ravintola Rootelissa Tampereen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous asialista 1/2014 17.1.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous asialista 1/2014 17.1.2014 Aika: 17.1.2014 klo 8.04-9.20 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Hakari Kari

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua Seutuhallitus 14.12.2016 9.12.2016 Saatesanat Tampereen kaupunkiseudun valtuustot (ovat hyväksyneet) Tulevaisuuden kaupunkiseutu strategian

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 8/2014 10.11.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 8/2014 10.11.2014 Aika: maanantaina 10.11.2014 klo 11.00 13.00. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Satakunnankatu 18 A (2. krs), Tampere Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen työryhmä: Kari Kankaala johtaja Tampere,

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 13/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 13/ Aika: 22.9.2017 klo 8.00-10.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 11/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 11/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 26.6.2015 klo 8.03-9.38 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/2015 4.12.2015. Aika: 4.12.2015 klo 8.15-10.25 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/2015 4.12.2015. Aika: 4.12.2015 klo 8.15-10.25 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 4.12.2015 klo 8.15-10.25 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: 26.10.2016 klo 13-14.53. Paikka: Pirkkalan sivistystoimen hallinnon kokoushuone, Suupantie 6 C 2.krs., Pirkkala Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 12/2015 14.8.2015. Aika: 14.8.2015 klo 8.02-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 12/2015 14.8.2015. Aika: 14.8.2015 klo 8.02-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 14.8.2015 klo 8.02-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia. Kaupunkiseudun tonttipäivä

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia. Kaupunkiseudun tonttipäivä Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Kaupunkiseudun tonttipäivä 27.4.2017 Seutuyhteistyö Seutuyhteistyö on kuntien päätöksiin perustuvaa yhteistyötä alueen kehittämiseksi Valtuustot ovat hyväksyneet

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Maankäyttö ja asuminen -työryhmä Muistio 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Maankäyttö ja asuminen -työryhmä Muistio 3/ MAANKÄYTTÖ JA ASUMINEN -TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika: torstai 8.6.2017 klo 13-15 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Roine Kelloportinkatu 1B, 3.krs, Tampere Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen -työryhmä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 1/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 1/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 8.1.2016 klo 8.15-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala tilalla: Sillman-Sola Jonna hallintojohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 5/ Aika: Paikka: Osallistujat: Torstai 21.9.2017 (aikataulu: ks. ohjelma alla) Ahlmanin kartano, Selin -sali, Hallilantie 24, Tampere Infrapalvelujen työryhmä: Tietäväinen Milko rakennuttamisjohtaja Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 9/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 9/ Aika: torstai 8.12.2016 klo 13.00 15.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1 B yläkerta, kokoushuone Tammerkoski Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen -työryhmä: Mikko Nurminen kaupunkiympäristöjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 12/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 12/ Aika: 23.6.2016 klo 8.15-10.05 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/2013 5.12.2013

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/2013 5.12.2013 Aika: 5.12.2013 klo 8.10-10.25 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kansliapäällikkö Pirkkala Hakari

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: 15.2.2017 klo 13 Paikka: Tampella, Kelloportinkatu 1 B. 3 krs. kokoushuone Valimo Osallistujat: Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala, pj Vesa Marjo varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 5/ Aika: 28.3.2014 klo 8.00-10.10 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Hakari Kari

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/ Aika: Keskiviikko 23.11.2016 klo 13:00-14:25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokouskeskus Pellava, kokoustila Liekki, Kelloportinkatu 1 B, Tampere Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/ Ennen liikennejärjestelmätyöryhmän kokousta on seuturyöryhmien yhteinen seutustrategiatyöpaja klo 8:30 alkaen. Tilaisuuksien välissä tarjotaan lounas n. klo 12:15. Aika: torstai 25.8.2016 noin klo 12:45

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 10/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 10/ Aika: 25.3.2015 klo 9.00-11.20 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 127- Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/ Aika: klo 9-11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Marko Ojala vs.vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä asialista 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä asialista 7/ Aika: torstai 29.9.2016 klo 11.00 16.00 Huom. lounas klo 11 ravintolasalissa 1. kerroksessa. Paikka: Puistotorni, kokoushuone Yrjö Mäkelin, Hämeenpuisto 28, 6. krs Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/ Aika: 15.12.2017 klo 8.15-10.05 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 7/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 7/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 15.4.2016 klo 8.15-10.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: klo 9-11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU OPETUSTYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2013 14.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU OPETUSTYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2013 14.3.2014 Aika: 14.3.2014 klo 12.30-13.59 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2 krs. Osallistujat: Pia Kola-Torvinen kasvatus- ja opetuspäällikkö Tampere Jorma Suonio tuotantojohtaja Tampere Leena Pöntynen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 8/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs.

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 8/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Aika: 28.9.2016 klo 9.05- Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko 89-93 Aleksovski

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/ Aika: 8.5.2014 klo 13.03-15.05 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 19.2.2016 klo 8.15-10.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011 AIKA 11.10.2011 klo 14.00 15.35 PAIKKA Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. OSALLISTUJAT Marjamäki Tarja perusturvajohtaja Nokia, pj. Hakari Kari kehitysjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 2/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 2/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 22.1.2016 klo 8.15-10.30 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 5/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 5/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 18.3.2016 klo 8.15-10.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 6/ Aika: torstai 25.8.2016 klo 9.00-13.30 Huom. Klo 8.30-12.15 seututyöryhmien yhteinen strategiatyöpaja. MASTO:n kokous klo 12.15-13.30. Paikka: Hotelli Ilves, Ball Room Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015 Aika: klo 9 10.11 Paikka: Ryhmähuone 3, Virastotalon 5. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Marko Ojala vs.vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/2014 19.12.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/2014 19.12.2014 Aika: 19.12.2014 klo 8.05-10.05 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2012 20.4.2012

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2012 20.4.2012 Aika: Perjantai 20.4.2012 klo 13.25- Paikka: Juvenes Attila, Yliopistonkatu 38, Tampere Osallistujat: Kutsutut: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni päivähoidon johtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 20.11.2015 klo 8.15-10.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko 140-144 kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 3/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 3/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 5.2.2016 klo 8.20-10.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha 18-19 konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 3/ Yhtymäkokous kokouskutsu 3/2017 9.8.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 9.8.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Keskustelutilaisuus 4.11.2014, Ympäristöministeriö Päivi Nurminen, seutujohtaja, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Kaupunkiseutu 2015 Kaupunkiseutu

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 9/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 9/ Aika: 23.5.2014 klo 8.00-10.05 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Hakari Kari

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/ Aika: 20.4.2009 klo 11.05-11.15. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/ Aika: 29.3.2017 klo 9.03-11.25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2011 19.8.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2011 19.8.2011 AIKA PERJANTAI 19.8.2011 KLO 12.00 14.05 PAIKKA KOKOUSHUONE KARUSELLI, VANHA KIRJASTOTALO KESKUSTORI 4, 1. KRS. OSALLISTUJAT Viitasaari Leena päivähoidon johtaja Tampere, pj. Aalto Ropo Anni päivähoidon

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 8/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 8/ Aika: torstai 3.11.2016 klo 13.00 16.00 Paikka: Tampellan kokouskeskus Pellava, kokoushuone Tammerkoski, Kelloportinkatu 1 B, yläkerta Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen -työryhmä: Mikko Nurminen kaupunkiympäristöjohtaja

Lisätiedot

MAL2-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta. Seutujohtaja Päivi Nurminen

MAL2-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta. Seutujohtaja Päivi Nurminen MAL2-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta Seutujohtaja Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun alue 8 kuntaa 365 000 asukasta Tampereen kaupunkiseudun lähtökohdat Toinen sopimuskausi MAL1 sopimuksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2015 19.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2015 19.2.2015 Aika: 19.2.2015 klo 13.00 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 7/ Aika: 26.8.2015 klo 9.07-11.04 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 90 Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: 23.11.2016 klo 13 - Paikka: Tampella, Kelloportinkatu 1 B. 3 krs. kokoushuone Tammer Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/2014 1.9.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/2014 1.9.2014 Aika: klo 13.15 15.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli Pihlaja vapaa aikajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/ Aika: 7.10.2016 klo 8.15-11.15 Paikka: Technopolis Yliopistonrinne, Kalevantie 2, Pormestari-kokoustila Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä Muistio 4/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä Muistio 4/ LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika: Tiistai 20.6.2017 klo 13:15-15:30 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Roine Kelloportinkatu 1B, 3.krs, Tampere Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: klo 9 11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli Pihlaja vapaa aikajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 3/ Aika: 14.2.2014 klo 8.05 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Hakari Kari tilaajajohtaja

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun näkemys liikenneverkkojen kehittämiseen

Tampereen kaupunkiseudun näkemys liikenneverkkojen kehittämiseen Tampereen kaupunkiseudun näkemys liikenneverkkojen kehittämiseen Parlamentaarinen liikenneverkon rahoitusta arvioiva työryhmä, LVM 5.10.2017 Seutujohtaja Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämissuunnitelma. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 8.2.2011

Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämissuunnitelma. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 8.2.2011 Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämissuunnitelma Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 8.2.2011 Tampereen kaupunkiseudun alue 8 kuntaa 355 749 asukasta Kasvu 1 % Kasvun kärki kehyksellä Väestö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 1/ Aika: 9.1.2015 klo 8.00-9.35 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: klo 12.30- Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 27.3.2009 klo 13.00 14.50 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja

Lisätiedot

PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN

PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN TYÖSUUNNITELMA 20.3.2014 PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN Avainsanoja: kartta- ja paikkatiedot, tiedolla johtaminen, yhdyskuntarakenteen eheytyminen, karttapohjainen

Lisätiedot

Miten KaPA ja Suomi.fi toteutetaan Tampereen kehyskunnissa Ohjausryhmälle

Miten KaPA ja Suomi.fi toteutetaan Tampereen kehyskunnissa Ohjausryhmälle Miten KaPA ja Suomi.fi toteutetaan Tampereen kehyskunnissa Ohjausryhmälle 2.2.2017 Tampereen kehyskuntien KaPA-projekti KaPA käyttöönottoprojekti Matti Toni Arto, Topi Sari, Projektipäällikkö Jarmo Hagman

Lisätiedot

PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN

PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN TYÖSUUNNITELMA PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN Avainsanoja: kartta- ja paikkatiedot, tiedolla johtaminen, yhdyskuntarakenteen eheytyminen, karttapohjainen tieto,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT ASIALISTA 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT ASIALISTA 5/ Aika: Keskiviikko 10.8.2016 klo 13:00-14:35 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

Onnistumisia seutuyhteistyössä. Tampereen kaupunkiseudulla. Oulu Kimmo Kurunmäki Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Onnistumisia seutuyhteistyössä. Tampereen kaupunkiseudulla. Oulu Kimmo Kurunmäki Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Onnistumisia seutuyhteistyössä Tampereen kaupunkiseudulla Oulu 2.3.2016 Kimmo Kurunmäki Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Aiheita 1. Yhteistyön rakenne 2. Aikaansaannoksia 3. Kaupunkiseutujen yhteistyön

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/ Aika: 21.5.2015 n. klo 14.00 Paikka: Kahvila Samotti, Lempäälä Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö Tampere Päivänen Maria

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutusohjelman luonnos, versio 2. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutusohjelman luonnos, versio 2. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutusohjelman luonnos, versio 2. Seutuhallitus 25.1.2017 18.1.2017 Lähetesanat Tampereen kaupunkiseudun valtuustot (ovat hyväksyneet) Tulevaisuuden kaupunkiseutu

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/ Yhtymäkokous kokouskutsu 2/2017 22.6.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 22.6.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 8/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 8/ Aika: 23.9.2015 klo 16.25-17.25 Paikka: MRDH, Grote Marktstraat 43, Haag Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas Elovaara

Lisätiedot

Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto

Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto Työpajan 27.5 teemat 1. Sopimusmenettelyn tavoitteet 2. Sopimuksen teemat ja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 7/2009 Aika 20.11.2009, alkaen klo 12.00 13.34 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/ Aika: 11.4.2014 klo 8.00-10.25. Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Hakari

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 1/ Aika: 4.3.2009 klo 9.00-9.20 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö Anneli,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 8/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 8/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 29.4.2016 klo 8.15-10.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 19/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 19/ Aika: 18.11.2016 klo 8.20-10.25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, kelloportinkatu 1 b Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: 30.1.2014 klo 13.00-15.27 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni päivähoidon johtaja Kangasala

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutusohjelman ehdotus. Kuntajohtajat

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutusohjelman ehdotus. Kuntajohtajat Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutusohjelman ehdotus Kuntajohtajat 15.2.2017 Lähetesanat Tampereen kaupunkiseudun valtuustot ovat hyväksyneet Tulevaisuuden kaupunkiseutu strategian seutuyhteistyön

Lisätiedot

Aika: Paikka: Osallistujat Kutsutut

Aika: Paikka: Osallistujat Kutsutut Aika: 9.10.2015 klo 8.10 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari 113-116 kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko 113-116 kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/ Aika: Keskiviikko 23.3.2016 klo 13:00-14:40 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian seuranta muistio 1/2011 13.6.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian seuranta muistio 1/2011 13.6.2011 Aika: maanantai 13.6.2011 klo 13:00, Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Kutsutut Anttonen Kaisu ympäristöpäällikkö Tampere, pj. Välimäki Pauli hankkeen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 3/ TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 3/2017 29.3.2017 Aika: 29.3.2017 klo 9.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Saapuessasi soita oven oikealla puolella

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/ Aika: Maanantai 29.5.2017 klo 14:00-15:30 Paikka: Tampella, kokouskeskus Pellava, kokoustila Roine Kelloportinkatu 1 B, Tampere Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/ Aika: 20.4.2016 klo 13 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Raunio Arja varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Pirkkala Aalto-Ropo

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/ Aleksovski Atanas Kivistö Anneli 1-5. kuntajohtajakokouksen pj.

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/ Aleksovski Atanas Kivistö Anneli 1-5. kuntajohtajakokouksen pj. Aika: 28.1.2015 klo 9.07-11.10 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg Pertti Perämaa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 16/ LAPINNIEMEN KYLPYLÄ, LAPINNIEMENRANTA 12, KOKOUSTILA TVILLI

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 16/ LAPINNIEMEN KYLPYLÄ, LAPINNIEMENRANTA 12, KOKOUSTILA TVILLI Aika: 14.12.2018 klo 8.30-9.42 Paikka: LAPINNIEMEN KYLPYLÄ, LAPINNIEMENRANTA 12, KOKOUSTILA TVILLI KOKOUSTA ENNEN MAHDOLLISUUS BUFFETAAMIAISEEN HOTELLIN RAVINTOLA COTTONISSA KLO 8.00-8.30 Osallistujat:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 1.4.2016 klo 8.15-10.20 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot