Keskusta-Mustiala osayleiskaava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskusta-Mustiala osayleiskaava"

Transkriptio

1 Keskusta-Mustiala osayleiskaava Aluerajaus aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu x.x.2013 kunnanhallituksen päätös x.x.2013 OAS nähtävänä x.x.-x.x.2013, yleisötilaisuus x.x.2013 päivitetty ei mittakaavassa

2 Kohde ja suunnittelualue Kaava-alue sijoittuu Kaukjärven / Mustialanlammin molemmin puolin käsittäen niin Mustialan kuin Tammelan kirkonkylänkin alueen. Mustialaan sijoittuu Hämeen ammattikorkeakoulun yksikkö, Tammelan kirkonkylässä on suurimmaksi osaksi kunnan palvelut. Tammelan kylä muodostui pitäjän keskukseksi keskiajan lopulla. Kunnan keskukselle leimallisen harmaakivikirkon rakentaminen aloitettiin luvulla. Vanha kylätontti on sijainnut kauempana kirkosta, Pyhäjärven rannalta. Kirkkoon liittyen keskustassa on hautausmaa, joka perustettiin Tammelan keskusta on kehittynyt etenkin 1900-luvulla, jolloin nykyinen keskustarakenne on saanut muotonsa. Tiivein kaupallinen ja hallinnollinen keskusta on kehittynyt 1900-luvun lopulla rakennetun Hakkapeliitantien varteen (kunnanvirasto ja kauppamarket). Suurin osa kuntakeskuksessa sijaitsevista kerrostaloista sijoittuu Forssantien ja Tammelantien väliselle alueelle. Kunnan koulukeskittymä on aivan tiiveimmän keskustan yhteydessä, samoin osa kunnallisista palvelutaloista. Vanhan veistokoulun alueelle on sijoittunut päivähoidon yksiköitä. Alueen rakennuskanta on suurimmaksi osaksi 1900-luvun puolivälin jälkeen rakentunutta. Koska kyseessä on kunnan keskus, kohdistuu alueelle säännöllisesti muutospaineita erilaisten tarpeiden myötä. Mustialan historia tunnetaan aina 1500-luvulta, jolloin Kustaa Vaasa muodosti neljästä tilasta Mustialan kuninkaankartanon. Kartanon sijoille perustettiin maanviljelysopisto vuonna Alueella on useamman eri vaiheen rakennuskantaa, vanhimmat opistorakennukset 1800-luvulta ovat kahdessa suljetussa pihaneliössä, joiden ympärille uudemmat rakennukset ryhmittyvät. Aivan vanhimmat rakennukset ovat puurakennuksia, 1800-luvun puolivälissä alueelle rakennettiin uudet savitiiliset opistorakennukset kokonaisuutta täydentämään. Kokonaisuuteen kuuluu myös edustava puisto. Oppilaitoksen ympäristö muutenkin on edustava toisaalta laajoine maisemapeltoineen, toisaalta vaihtelevine hakamaineen ja metsäsaarekkeineen. Haasteena alueella on toimivan oppilaitoksen tarpeiden sovittaminen valtakunnallisesti arvokkaaseen ympäristöön. Kaavallisesti alue rajautuu kaakkoisosaltaan Lamalan osayleiskaavaan ja koillisosaltaan Hykkilän-Lunkaan käynnissä olevaan osayleiskaavaan. Länsilaidalta osayleiskaava yhtyy Kaukjärven osayleiskaavaan sekä lomittuu Syrjänharjun- Kydön-Häiviän-Similänkulman osayleiskaavaan. Kuninkaankartasto , liite 1 Senaatinkartasto , liite 2 Pitäjänkartat 1922, liite 3

3 Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Tammelan kunnan tavoitteena on kaavoituksen avulla saada kattava kokonaiskuva alueesta, jolloin alueen kehittymistä voidaan ohjata erilaiset tarpeet, alueiden toiminnot ja ominaispiirteet huomioon ottaen. Suurin osa keskustan alueesta on jo asemakaavoitettu, mutta alueelle ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa ohjaamassa alueen laajempaa kehittymistä. Keskustan osalta kyseessä on kunnan toimintojen kannalta olennaiset asumisen ja palvelujen alueet. Mustialan osalta kyse on valtakunnallisesti arvokkaasta rakennetusta kulttuuriympäristöstä, joten Hämeen ammattikorkeakoulun kehittymismahdollisuudet ja niiden mukanaan tuomat vaikutukset ovat olennaisia arvioitavia tekijöitä Mustialan osalta. Kaavaprosessin tehtävänä on laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jonka avulla voidaan tutkia näitä alueen maankäytön tarpeita alueen kehittämiseksi. Työssä laaditaan myös rakennustapaohjeisto rakennusvalvonnan avuksi. Tammelan kunnan hallinto- ja liikekeskusta Tammelan keskusta Tiiveimmän osan Tammelaa muodostaa sen keskustaajama Pyhäjärven rannalla, johon myös kunnan sekä julkiset että kaupalliset palvelut ovat keskittyneet. Asuminen keskustaajamassa lähestyy kaupunkimaista asumista, sillä alueella ovat Tammelan kerrostalot ja rivitalot. Kerrostalot sijoittuvat paria poikkeusta lukuun ottamatta Forssantien ja Tammelantien rajaamalle vyöhykkeelle, jonka halkaisee kahteen osaan kunnan liikekadun Hakkapeliitantien linjaus. Näin ollen kerrostalokanta on kävelymatkan etäisyydellä kunnan palveluista palvelukeskusta lukuun ottamatta, myöskään Pyhäjärven rantaan ei ole matkaa kuin muutama sata metriä. Keskustan palvelut ovat kirkon, kunnantalon ja liiketilojen puolesta aivan keskustassa. Keskusta on myös jatkuvassa kehittymisen tilassa, alueelle on suunniteltu niin uutta kauppamarkettia, kirkkopuistoa uurnalehtoineen ja toreineen kuin uutta kirjastoakin. Näkymä Tammelan keskustan reunaosasta Pyhäjärvelle Näkymä Mustialasta Mustiala Valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön toimiminen kehittyvän Hämeen ammattikorkeakouluyksikön sijaintipaikkana on toisinaan haastavaa. Alueelle ollaan suunnittelemassa niin uuden navetan rakentamista kuin oppilaiden majoitusrakennusten lisäämistä. Myös ympäröivällä kyläalueella tavoitteena on täydennysrakentamisen ohjaaminen sekä sijoittumiseltaan että rakennustavaltaan. Tammelan harmaakivikirkko

4 Kaavan lähtökohdat Kaavoitustilanne Kaavoitusta ohjaavat kunnan maankäyttötavoitteet, Kanta-Hämeen maakuntakaava sekä alueella tehdyt / tehtävät selvitykset. Olennainen huomioitava asia on valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt (Mustila, Tammelan kirkko ja hautausmaa) ja maisema-alueet (Mustiala- Porras-Kaukolanharju). Kaavarajauksen alueella sijaitsee useita kiinteitä muinaisjäännöksiä: Tammelan kirkko, Rauhaniemen tiiliruukki, Rauhaniemennokka, Tammela, Hevoniemi, Näkämään kumpu, Mansikkaniemi, Runkomäki, Mustialan krouvi, Mustiala, Mustialan opetusmaatila. Lisäksi irtolöytöjä on Jussila, Vanha kansakoulu, Vekkilä, Louhela, Mansikkaniemi 2 ja Mustialanlammi 2. Mahdollisia muinaisjäännöksiä ovat Hevoniemi ja Mustialanlammi. Kanta-Hämeen maakuntakaavassa (2006) Tammelan tiivein keskusta on osoitettu kuntakeskuksen kohdemerkinnällä (C) ja sitä reunustavat asuinalueet asuntovaltaisena taajamaalueena, jolla arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön peruspiirteet säilytetään (As). Kyseinen säilyttävä merkintä kuitenkin pitkälti perustuu alueen aikaisempaan kuulumiseen valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön, jota alue ei kuitenkaan enää ole. Maakuntakaavassa on osoitettu merkinnällä erityisen arvokas rakennettu kulttuuriympäristö eli Tammelan harmaakivikirkko hautausmaineen (punainen neliömerkintä). Taajamaa on osoitettu laajentuvan sekä länteen että itään uusilla tai olemassa olevaa rakennetta tiivistävillä asuinalueilla (Ar). Keskustan osalta on osoitettu myös Matintuomion työpaikka-alue (TP) sekä laajoja virkistysalueita (VL). Syrjäharjua pitkin on osoitettu virkistysreitti ja keskustan rantaan on osoitettu venereitin rantautumispaikka. Mustiala on osoitettu palvelujen alueena, jolla arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön peruspiirteet säilytetään (Ps). Sitä ympäröivät peltoalueen on osoitettu merkittävinä yhtenäisinä peltoalueina (MT). Uudenkyläntien varsi on osoitettu maaseudun kehittämisen kohdealueena (pystyviivoitus). Runkomäki Kaukjärven rannassa on osoitettu luonnonsuojelualueena (SL). Mustialan halki pohjoisesta etelään on osoitettu hevosliikuntareitti, ulkoilureitti Kaukjärven suunnasta Tammelan keskustaan on myös osoitettu kaavassa. Kummallekin puolelle Kaukjärveä on osoitettu pohjavesialueen rajaus (sininen pistekatkoviiva) sekä siihen liittyvät vedenottamot/pohjaveden imeytysalueet (sininen pallomerkintä). Valtatien 10 varteen on osoitettu voimalinja (Z110). Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (Mustiala-Porras-Kaukolanharju) Kiinteät muinaisjäännökset Ote Kanta-Hämeen maakuntakaavasta

5 Osayleiskaava Asemakaava Muut suunnitelmat Maanomistus tilanne Alueen lounaisosassa on voimassa Syrjänharjun-Kydön-Häiviän-Similänkulman - osayleiskaava. Osalle alueesta on laadittu oikeusvaikutukseton yleiskaava 2000-luvun taitteessa. Alueella on useampia voimassaolevia oikeusvaikutteista asemakaavoja Tammelan keskustaalueen osalta. Merkittävimmät ovat keskustan suuret asemakaavat Jussila (2012), Kirkko (2005) ja Hevoniemi (2012). Forssan seudun strategisessa rakennetarkastelussa keskusta-alue on osoitettu asumisen alueena, samoin Uudenkyläntien varsi (ruskea). Itse Mustiala on osoitettu oppilaitos-, tutkimuskeskustai julkisten palvelujen alueena (lila). Mustiala ja kirkon ympäristö on huomioitu rakennetun ympäristön identiteettikohteena, jota kehitettäessä otetaan huomioon paikalliset rakennetun ympäristön, kylärakenteen, kartanokulttuurin, teollisen yhdyskunnan ja maiseman erityispiirteet. Identiteettikohteet toimivat suunnannäyttäjinä ja esimerkkeinä, kun uusia alueita kehitetään. Tammelan perinteisen veistokoulun alue on osoitettu rakennetun ympäristön kehittämiskohteena, jota kehitetään siten, että mahdollistetaan alueen luonteva uusiokäyttö kuten esimerkiksi perinteisen rakentamisen keskus tai alan tutkimus- ja koelaboratorio. Mustialan osalta oppilaitoksen maa-alueen ja rakennukset omistaa Hämeen Ammattikorkeakoulu. Tammelan kunnalla on keskusta-alueella omistuksessa julkisen hallinnon maa-alueita sekä puisto- ja katualueita. Suurimmaksi osaksi alue on kuitenkin yksityisessä omistuksessa. Yleiskaavoitus keskustan osalta Keskustan ajantasa-asemakaava 2012 Vaikutusalue Vaikutuksia tullaan arvioimaan koko siltä alueelta, johon kaavan katsotaan merkittävästi vaikuttavan. Pääosin vaikutukset tulevat kohdistumaan suunnittelualueeseen ja sen läheisyyteen. Vaikutusten arvioinnin tavoitteena on tuottaa vaikutuksia koskevaa tietoa suunnittelun, osallistumisen ja päätöksenteon tueksi. Suunnitteluprosessin aikana vaikutuksia arvioidaan luonnos- ja ehdotusvaiheessa. Arvioinnit tehdään seuraavan rakenteen mukaan. Ote Forssan seudun strategisesta rakennetarkastelusta 2011 VAIKUTUKSET YHDYSKUNTARAKENTEE- SEEN asutuksen ja työpaikkojen alueellinen sijoittuminen yhdyskuntarakenteen toimivuus sekä eheys tai hajaannus VAIKUTUKSET LIIKENTEESEEN Maatalousmuseo Mustialassa

6 Moottoriajoneuvoliikenteen järjestäminen Eri liikennemuodot liikenneturvallisuus VAIKUTUKSET IHMISTEN ELINOLOIHIN JA YMPÄRISTÖÖN Sosiaaliset vaikutukset: turvallisuuteen, viihtyisyyteen, sosiaaliseen toimivuuteen, arjen sujuvuuteen ja sosiaaliseen tasa-arvoisuuteen Terveysvaikutukset VAIKUTUKSET MAISEMAAN, KYLÄKUVAAN JA KULTTUURIPERINTÖÖN Valtakunnallisesti arvokkaat kulttuurihistorialliset ympäristöt (VAT-alueet) ja maakunnallisesti arvokas rakennusperintö (MAT) Kulttuurimaisema Maisema-alueet Kyläkuva Rakennusperintö Muinaisjäännökset Uuden rakentamisen sopeutuminen ympäristöön VAIKUTUKSET LUONTOON JA LUONNONVA- ROIHIN Maa- ja kallioperä, vesi, ilma ja ilmasto Kasvi- ja eläinlajit sekä luonnon monimuotoisuus Luonnonvarat Pohjavedet Natura-alueet Veistokoulun aluetta Tammelan keskustassa Keskustan kolmikerroksista hissitöntä kerrostalokantaa VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄÄN Yritysten toimintaedellytykset (sisältää maatilayritykset) Työllisyys Kaupalliset vaikutukset VAIKUTUKSET YHDYSKUNTA- JA ENERGIA- TALOUTEEN Maan hankinta, kunnallistekniikka, palvelujen toteuttaminen ja ylläpito sekä tulot Energian kulutus Vanhan hissittömän kerrostalon täydentäminen uudella hissillä ja porrashuoneella.

7 Tehdyt selvitykset Johanna Enqvist: Arkeologiset inventoinnit Tammelassa Museovirasto Petro Pesonen: Arkeologiset inventoinnit Tammelassa Museovirasto Lounais-Hämeen ja Rengon muinaisjäännökset, Hämeen liiton julkaisu V:88, toim Minna Seppänen, Hämeenlinna 2008 Hanna Virkki ja Kalevi Hokkanen, Geologian tutkimuskeskus GTK: Kanta- Hämeen muinaisrannat. Itämeren varhaisvaiheen visualisointi. Hämeen liiton julkaisu V:84, Hämeenlinna 2007 Arvokkaat maisema-alueet. Maisemaaluetyöryhmän mietintö. Osa 2, Hämeen Härkätie Maisemanhoidon yleissuunnitelma, Tielaitos, Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto, Hämeenlinna, Hattula, Renko, Loppi ja Tammela. Natura-alueet ja selvitykset Olemassa olevat pohjavesiselvitykset Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, Museovirasto ja Ympäristöministeriö. Rakennettu Häme, Hämeen liitto. Somerpalo, Sirpa & Luppi, Päivi, Hämeen maakunnallinen maisemaselvitys. Hämeen liitto, Hämeen ympäristökeskus, Hämeen ammattikorkeakoulu. Hämeen liiton julkaisu II:190 Teija Ahola, Laura Vikman: VORSKIhankkeen rakennetun kulttuuriympäristön inventointeja Tammelassa, Laura Vikman: Mustialan maanviljelysopiston rakennettu ympäristö vuosina , Pro gradu tutkielma, Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Taidehistoria, Syksy 2011 Vesihuollon kehittämissuunnitelma Viemäröinnin yleissuunnitelma 2008 Forssan seudun pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on tehty vuonna 2006, Insinööritoimisto Paavo Ristola / Tammelan kunta. Forssan seudun rakennetarkastelu 2011 (sisältäen mm. kaupan rakenteen selvityksen). Vesihuollon yleissuunnitelma 2009 Uusi kerrostalo rakentumassa Tammelan keskustaan Tuoreimpia asemakaavamuutoksia: Market-tontille polttoaineenjakelupisteen mahdollistava asemakaavamuutos korttelissa 165 B

8 Tehtävät selvitykset Kulttuuriympäristöselvitysten täydennykset Maisemaselvitys Luontoselvitys (sisältäen liitooravaselvityksen) Tarvittavat tarkennukset pohjavesiselvityksiin Tarvittavassa määrin emätilatarkasteluja Kuva on maamiesopiston muodostamisen eli vuoden 1908 jälkeiseltä ajalta (Tuorlahti 1943, 150). Osalliset Osallisia tiedotetaan yleisötilaisuuksista, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kaavaluonnoksesta ja kaavaehdotuksesta sekä kaavan hyväksymisestä ja voimaantulosta Forssan lehdessä, kunnan kotisivuilla ja ilmoitustaululla sekä ulkopaikkakuntalaisille kirjeitse. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnokset ja kaavaehdotukset selostuksineen asetetaan nähtäville OAS:n mukaan kunnantalolle ja kunnan kotisivuille internetissä. Osallisia ovat kaikki, joiden toimintaan kaava vaikuttaa: Yksityiset / yritykset - maanomistajat - asukkaat - maatalousyrittäjät - alueen yrittäjät - muut alueella toimivat yritykset (sähköyhtiöt, puhelinyhtiöt, jätehuoltoyhtiöt) - alueella tai siihen liittyen toimivat yhdistykset - naapurit - kuntalaiset Viranomaiset - Hämeen liitto - Hämeen ELY-keskus (ympäristö) - Uudenmaan ELY-keskus (liikenne) - Museovirasto - Kanta-Hämeen aluepelastuslaitos - Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä Tammelan kunta - ympäristölautakunta - tekninen lautakunta

9 Käsittelyaikataulu Valmistelija Päiväys ja allekirjoitus , kaavoittaja Tammelan kunta Tammelassa , arkkitehti Palaute Mielipiteet voi toimittaa osoitteeseen: Tammelan kunta Kunnanhallitus Hakkapeliitantie Tammela Yhteyshenkilö: Kaavoittaja Tammelan kunta Tammela puh

10 Tavoitteellinen aikataulu Kaavaprosessin eteneminen 1. Kaavoituspäätös KH maaliskuu 2013 syksy 2013 kevät 2014 kesä Osallistumisja arviointisuunnitelma nähtävillä 30 vrk mielipide kaavaan Osallistumismahdollisuudet Osalliset Kunta tiedottaa vireille tulosta, tavoitteista keskusteleminen 3. Kaavaluonnos nähtävillä 30 vrk mielipide kaavaan Tilaisuus mielipiteen vapaamuotoisempaan esittämiseen kaavaa valmisteltaessa Kunnanhallitus asettaa nähtäville 4. Kaavaehdotus nähtävillä 30 vrk virallinen muistutus kunnan vastine muistutukseen Mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kunta antaa virallisen vastineen 5. Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös valitusmahdollisuus hallinto-oikeudelle 30 vrk kesä Voimaantulo Ilmoitus muistuttajille / kirjallisesti kuulutus pyytäneille valitusoikeus hallintooikeuteen oikaisukehoitusmahd. tiedoksi kirje Hämeen ELYkeskus Uudenmaan lausunnolle/neuvottelle/neuvottelu lausunnol- ELY-keskus Museovirasto lausunnolle/neuvottelle/neuvottelu lausunnol- tiedoksi Hämeen liitto lausunnolle/neuvottelle/neuvottelu lausunnol- Kunnan viranomaistahot Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto asettaa nähtäville asettaa nähtäville hyväksyminen Tekninen lautakunta lausunnolle/ lausunnolle/ kokous lausunnolle/kokous tiedoksi tiedoksi kokous Ympäristölautakunta lausunnolle/ lausunnolle/ kokous lausunnolle/kokous tiedoksi kokous Aluepelastuslaitos tiedoksi kirje / lausunnolle lausunnolle SSP Yhtiöt Oy Elenia Oy Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä Kaavoituksen etenemisestä ilmoittaminen Kuntalaiset ja yhteisöt Omistajat, vuokran-haltijat Naapurit Muut kuntalaiset / kirje / kirje / kirje / neuvottelu / kirje / kirje / neuvottelu / kirje / kirje Valitusoikeus hallinto-oikeudelle 30 vrk Toteutunut aikataulu päivitetty, Päivämäärä Kuulutus x.x.2013 Nähtävillä x.x.-x.x.2013 Päivämäärä Kuulutus Nähtävillä Päivämäärä Kuulutus Nähtävillä

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Letkun osayleiskaava Aluerajaus kunnanhallituksen päätös xx.x.2009 ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Letkun kylä sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kylämaisemaan, itse kyläkeskus on 15 km

Lisätiedot

Eerikkilän asemakaava

Eerikkilän asemakaava Eerikkilän asemakaava Aluerajaus kunnanhallituksen päätös kaavoituksen aloittamisesta 7.2.2011 41 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 14.3.-13.4.2011 Luonnos nähtävillä 19.11.-19.12.2012 Ehdotus

Lisätiedot

Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava

Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela, puh 03 41201 Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava Aluerajaus kunnanhallitus 25.8.2008 täydennetty 12.1.2009 (luonnos)

Lisätiedot

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus 67060596 Pöyry Finland Oy INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus Asemakaavaluonnos 6.4.2010 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 6.4.2010 päivättyä asemakaavakarttaa. 1

Lisätiedot

Maritta Heinilä. Ypäjän kunta. HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maritta Heinilä. Ypäjän kunta. HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kh 24.6.2014 102 LIITE 28 Maritta Heinilä Ypäjän kunta HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.6.2014 P24359-P001 FCG Suunnittelu

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE... 1 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN LÄHTÖKOHDAT JA ALUSTAVAT TAVOITTEET... 1

1. SUUNNITTELUALUE... 1 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN LÄHTÖKOHDAT JA ALUSTAVAT TAVOITTEET... 1 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2010. tark. 19.4.2012. tark. 24.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 1 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava asemakaavaselostusluonnos 12.1.2009

Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava asemakaavaselostusluonnos 12.1.2009 Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava asemakaavaselostusluonnos 12.1.2009 Tekninen osasto Tammelan kunta PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavalla muodostuvat Tammelan kunnan Kaukjärven kylän teollisuusalueen

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kate 15.1.2014 13 Kate liite 21 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie

Lisätiedot

JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ

JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ KAAVASELOSTUS 22.7.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ Asemakaavan

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA SEPÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS LIITE 1. Vastaanottaja Mustasaaren kunta. Aisakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

MUSTASAAREN KUNTA SEPÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS LIITE 1. Vastaanottaja Mustasaaren kunta. Aisakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 1 Vastaanottaja Mustasaaren kunta Aisakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 7.11.2012 MUSTASAAREN KUNTA SEPÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS MUSTASAAREN KUNTA SEPÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAARIJÄRVEN KESKUSTAN YLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.1.2009, nähtävillä 12.2. 16.3.2009 Päivitetty 29.5.2012, nähtävillä 20.6. 30.9.2012 Päivitetty 14.4.2014, nähtävillä 26.5.-31.7.2014

Lisätiedot

POMARKKU. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

POMARKKU. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma POMARKKU KIRKONKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 75 JA 79 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.4.2014, 13.6.2014 1. TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Asemakaavan muutos kortteleissa 75 ja 79 Kunta: Pomarkku

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014, 6.6.2014, 18.11.2014 ASIKKALAN KUNTA SISÄLLYS 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN

Lisätiedot

LINTUMÄKI, LÄNTISEN MÄYRÄNKALLION ALUEEN ASEMAKAAVA NURMIJÄRVEN KUNTA ARVIOINTISUUNNITE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LINTUMÄKI, LÄNTISEN MÄYRÄNKALLION ALUEEN ASEMAKAAVA NURMIJÄRVEN KUNTA ARVIOINTISUUNNITE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMIJÄRVEN KUNTA, LÄNTISEN MÄYRÄNKALLION MÄYRÄNKALLI TYÖPAIKKA-ALUEEN ALUEEN ARVIOINTISUUNNITE 24.03.2015 Asianro xx Kaavatunnus 3-336 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Koskee tilaa Mannilanlahti (216-403-3-629) sekä tilaan rajoittuvaa vesijättöaluetta Syväjärven rannassa

Koskee tilaa Mannilanlahti (216-403-3-629) sekä tilaan rajoittuvaa vesijättöaluetta Syväjärven rannassa KIVIKON ASEMAKAAVA Koskee tilaa Mannilanlahti (216-403-3-629) sekä tilaan rajoittuvaa vesijättöaluetta Syväjärven rannassa KAAVASELOSTUS Luonnos 7.10.2014 (kaavaselostusta täydennetään kaavaehdotusta laadittaessa)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 TUUSULAN KUNTA 1/8 Tuomala II, osayleiskaavan tarkistus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.4.2009, täydennetty 30.3.2010 LIITE 1 TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 Osallistumis-

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITEEN KAUPUNKI 82122815 11.8.2009 muutettu 1.2.2010, 28.10.2014, 19.1.2015 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE Osallistumis-

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 213 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.8.2010, tarkistukset 4.10.2010, 2.12.2010, 11.1.2012, 6.3.2012 ja 25.5.2012.

Lisätiedot

KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA. V as taanottaja Keuruun kaupunki. A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA. V as taanottaja Keuruun kaupunki. A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma V as taanottaja Keuruun kaupunki A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P äivämäärä 1.10.2012, tark. 19.12.2013 KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA 1 T arkastus 17.6.2014 P äivämäärä 1.10.2012,

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaava

Euran keskustan osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Euran keskustan osayleiskaava Selostus Ehdotusvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19915 Selostus 1 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnan kaavoituskatsaus vuodelle 2015

Punkalaitumen kunnan kaavoituskatsaus vuodelle 2015 Punkalaitumen kunnan kaavoituskatsaus vuodelle 2015 Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 7 ) mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista

Lisätiedot

Joutsan keskustan kehittäminen

Joutsan keskustan kehittäminen Joutsan keskustan kehittäminen Kirkonseudun asemakaavan osittainen muutos Länsitien alue KAAVASELOSTUS Kuva 1, suunnittelualueen rajaus 2 / 31 Selostuksen sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ... 4 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Tausta. SÄKYLÄN KUNTA 26.6.2014 Sivu 1 / 14 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN OSAYLEISKAAVA. Osayleiskaavan muutos ja laajennus

Tausta. SÄKYLÄN KUNTA 26.6.2014 Sivu 1 / 14 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN OSAYLEISKAAVA. Osayleiskaavan muutos ja laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 14 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN OSAYLEISKAAVA Osayleiskaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma esittelee Säkylän osayleiskaavan (jatkossa

Lisätiedot

Kaava N 172 Nummela, Asemakaavan muutos korttelin 23 rakennuspaikoilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kate 25.2.2015 15 kate liite 3

Kaava N 172 Nummela, Asemakaavan muutos korttelin 23 rakennuspaikoilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kate 25.2.2015 15 kate liite 3 Kaava N 172 Nummela, Asemakaavan muutos korttelin 23 rakennuspaikoilla 7 ja 8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kate 25.2.2015 15 kate liite 3 Asia 48/10.02.03/2015 Kaavan laatija: Tuomas Turpeinen,

Lisätiedot

YPÄJÄ PALIKKALAN OSAYLEISKAAVA. SELOSTUS EHDOTUS 2.9.2014, tark.19.12.2014 2014 E25686. Sweco Ympäristö Oy Helsinki Oulu Tampere Turku

YPÄJÄ PALIKKALAN OSAYLEISKAAVA. SELOSTUS EHDOTUS 2.9.2014, tark.19.12.2014 2014 E25686. Sweco Ympäristö Oy Helsinki Oulu Tampere Turku YPÄJÄ PALIKKALAN OSAYLEISKAAVA SELOSTUS EHDOTUS 2.9.2014, tark.19.12.2014 Helsinki Oulu Tampere Turku 2014 E25686 JOHDANTO Ypäjän kunta on käynnistänyt vuonna 2012 Palikkalan osayleiskaavan suunnittelun.

Lisätiedot