OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie Tammela puh

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201"

Transkriptio

1 Letkun osayleiskaava Aluerajaus kunnanhallituksen päätös xx.x.2009 ei mittakaavassa

2 Kohde ja suunnittelualue Letkun kylä sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kylämaisemaan, itse kyläkeskus on 15 km Someron keskustasta, Forssasta 18 km ja Tammelan kirkonkylästä 20 km. Letkun kylä on jo vuosia pyrkinyt houkuttelemaan asukkaita pääkaupunkiseudulta, tämän seurauksena kylällä on jo jonkin aikaa ollut lievää rakentamispainetta ja tätä kautta myös tarvetta rakentamisen ohjaamiselle niin uuden rakentamisen sijoittumisen kuin rakennustavankin suhteen. Leimallista Letkun kyläkeskukselle ja kaavaalueelle muutenkin on historiallisen Hämeen Härkätien kulkeminen alueen ja kyläkeskuksen halki. Länsipuoleltaan kaava-alue rajautuu Tammelan kunnan ja Someron kaupungin rajaan, itäosastaan kaava-alue rajautuu vilkkaaseen valtatiehen 2 tämän myötä Letkulta onkin erinomaiset kulkuyhteydet Helsinkiin, Tampereelle tai Turkuun. Härkätien ja valtatien 2 risteyksen yhteydessä on myös pysäköintimahdollisuudet pikavuorolinjaautopysäkkien yhteydessä. Kaavallisesti alue rajautuu itäosaltaan käynnissä olevaan Ruostejärven itäosan osayleiskaavaan ja sen toimintoihin, jotka käsittävät Hämeen Luontokeskuksen ja Eerikkilän Urheiluopiston virkistyksen ja tähän liittyvän matkailun mahdollisuudet. Kaava-alueesta luoteeseen sijaitsee Torronsuon kansanpuisto, joka niin ikään on virkistykseen ja matkailuun painottunut, rauhoitettu suoalue pitkospuureitteineen. Etelämpänä valtatie 2:n itäpuolella on Liesjärvi ja Liesjärven laaja kansallispuisto. Itse Letkun kyläkeskuksessa toimii kyläkoulu ja vireä kyläkauppa, jonka yhteydessä toimii asiamiesposti. Vakituisia asukkaita Letkulla kyläyhdistyksen tietojen mukaan on 380, ympärivuotisia talouksia 176. Lisäksi kesäisin Letkun ympäristössä on vajaa kolmesataa vapaa-ajantaloutta. Yrityksiä Letkulla on kolmisenkymmentä, joista suurimmat Forssan Huoneistoremontti Oy ja Härkäpuu Oy. Olennainen kylän kehittymisen kannalta on kuitenkin ollut ja on edelleen aktiivinen maatalous: tiloja kylässä on jäljellä noin kaksikymmentä, päätuotantosuuntana on niin vilja, lehmät, siat kuin kanatkin. Ulkopuolisissa töissä käydään eniten Forssassa ja Karkkilassa tai Helsingissä. Kyläläiset toimivat aktiivisesti erilaisissa yhdistyksissä ja seuroissa, tämän seurauksena kylä onkin monessa suhteessa malliesimerkki mm. asukashankintansa suhteen. Kylässä toimii mm. kylätoimikunta, maamiesseura, vanhempainyhdistys, kalastus- ja metsästysseura. Kokoontumispaikkana kylällä on koulun lisäksi Letkun Pirtti, jota vuokrataan myös yksityisiin tilaisuuksiin. Alueen vanhoja karttoja Kuninkaankartasto , liite 1 Senaatinkartasto , liite 2 Pitäjänkartat 1922, liite 3 Lähteenä käytetty kylän kotisivuja

3 Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Tammelan kunnan tavoitteena on kaavoituksen avulla saada kattava kokonaiskuva alueesta, jolloin alueen kehittymistä voidaan ohjata alueen ominaispiirteet huomioon ottaen. Myös kaavaalueen liittyminen koko kunnan muodostamaan laajempaan kokonaisuuteen tulee kaavoituksessa huomioon otetuksi. Kaavaprosessin tehtävänä on laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jonka avulla voidaan tutkia alueen maankäytön tarpeita alueen kehittämiseksi. Alueen ja kylien täydennysrakentamispaineet selvitetään kaavoituksen avulla, pyrkimyksenä on myös tulevaisuudessa yhtenäistää ja helpottaa käsittelyä haettaessa rakennuslupia / poikkeamislupia kaavoituksen pohjalta. Kaavoituksen tavoitteena on myös turvata aluerajauksen alueella olevat valtakunnallisesti arvokkaan Hämeen Härkätien vaikutusalue sekä maakunnallisesti arvokkaan Letkun kyläalueen rakennetun ympäristön ja maiseman muodostamat alueet, jotka omalta osaltaan ohjaavat kaavaalueen maankäytön suunnittelua. Tavoitteena on myös kylien kehitystä edistävän täydennysrakentamisen ohjaaminen, alueen ja kylien täydennysrakentamispaineet ja mahdollisuudet pyritään selvittämään kaavoituksen pohjaksi mm. maanomistajien toiveita ja ajatuksia keräämällä ja tarvittaessa emätilaselvityksiä tekemällä tilojen rakennusoikeuksien selvittämiseksi. Uudet rakennusalueet suunnitellaan siten, että sekä rakennetun kulttuuriympäristön että kulttuurimaisemaalueiden ilme säilyy. Työssä laaditaan tarvittaessa rakennustapaohjeisto rakennusvalvonnan avuksi. Letkun kyläkauppa Letkun pirtti vuodelta 1923 Vuoden 2009 alusta voimaan tulleen lakimuutoksen (MRL 44) myötä oikeusvaikutteisen osayleiskaavan mukaan voidaan rakennuslupia myöntää suoraan ilman poikkeamislupakäsittelyä, mikäli tämä on kaavaa laadittaessa otettu riittävästi huomioon ja ilmoitettu kaavakartassa. Mikäli yleiskaava laaditaan siten, että suorien rakennuslupien myöntäminen on mahdollista, tulee alue tutkia normaalia yleiskaavaa tarkemmin, rakennusoikeudet ja paikat määrittäen. Rakentamisen mitoituksen pitää perustua emätilatarkasteluun, mutta alueet voidaan jakaa vyöhykkeisiin rakennusoikeuden määrän mukaan. Letkun kylän alueella tällaiseksi kohteeksi voidaan ajatella lähinnä tiiveintä kyläkeskusta ja Hämeen Härkätien vartta, jotka muutenkin ovat ranta-alueiden lisäksi alueen herkintä osaa uutta rakentamista ja kulttuuriympäristöä ajatellen. MRL 44 mahdollinen käyttö Letkun osayleiskaavan yhteydessä arvioidaan kaavatyön edetessä. Letkun kansakoulu vuodelta 1903 Hämeen Härkätietä Letkun kyläkeskuksessa

4 Kaavoitusta ohjaavat kunnan maankäyttötavoitteet, Kanta-Hämeen maakuntakaava sekä alueella tehdyt / tehtävät selvitykset. Olennainen huomioitava asia on valtakunnallisesti merkittävä Hämeen Härkätien kulttuurihistoriallinen tielinjaus sekä tietä reunustavat merkittävät kulttuurimaisema-alueet. Kaavan lähtökohdat Kaavoitustilanne Osayleiskaava Asemakaava Maanomistus tilanne Kaavarajauksen alueella sijaitsee 8 kiinteää muinaisjäännöstä, joista neljä on rauhoitusluokkaa yksi eli suojeltu (Letkun koulu, Silmäkallio, Isomäki ja Jättiläisen hauta), kolme rauhoitusluokkaa kaksi eli suojeltu tarkempia tutkimuksia edellyttäen (Patamon kylä, Iloniemi ja Paitamäki) sekä yksi rauhoitusluokkaa kolme eli ei suojeltu (Letkun kylä). Kanta-Hämeen maakuntakaavassa (2006) Alueella on maakuntakaavaan merkitty Hämeen Härkätie ja sen vaikutusalue ma-merkinnällä, joka jatkuu Patamon kylän kautta Torron kylälle asti. Härkätie on lisäksi osoitettu matkailullisesti merkittäväksi yhdystieksi tai kaduksi merkinnällä YTm Härkätien ja valtatien 2 risteykseen on osoitettu joukkoliikenteen vaihtopaikka, joka kaavan voimaantulon jälkeen on toteutettu. Tästä pohjoiseen on Ruostejärven kohdalle osoitettu yhteystarve virkistysreitin valtatien alittamiseksi/ylittämiseksi. Virkistysreitti jatkuu tästä kohti Torronsuota niin suoalueen etelälaitaa, hevosvaellusreitti puolestaan Patamon kylän kautta. Letkun kyläkeskus on osoitettu merkinnällä at, lisäksi kyläkeskuksen alue on pystyviivalla osoitettu maaseudun kehittämisen kohdealueeksi. Kaavaalueella on Kolmikkaanjärvenkallio eli arvokas geologinen kalliomuodostuma, joka on osoitettu merkinnällä MYg 175. Alueen itäosassa on merkitty Koiransuon polttoturvesuo merkinnällä EOt 129. Kiinteistä muinaisjäännöksiä kaavaan on sinisellä neliöllä merkitty Isomäki, Jättiläisen hauta, Letkun koulu ja Silmäkallio eli inventoinneissa rauhoitusluokkaan 1 kuuluneet. Alue kuuluu suurimmaksi osaksi luontomatkailun kehittämisalueeseen. Alueelle ei ole voimassaolevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Alueelle ei ole voimassaolevia oikeusvaikutteista asemakaavoja. Ranta-asemakaavoja kaavaalueella on kolme: Kaikaanlammi, Hakolammi ja Karkonlammi 1991 Kolmikkaanjärvi 1988 Valajärvi 1991 Alue on suurimmaksi osaksi yksityisessä omistuksessa. Kiinteät muinaisjäännökset Ote Kanta-Hämeen maakuntakaavasta Yksityisasutusta Letkun kylällä

5 Vaikutusalue Vaikutuksia tullaan arvioimaan koko siltä alueelta, johon kaavan katsotaan merkittävästi vaikuttavan. Pääosin vaikutukset tulevat kohdistumaan suunnittelualueeseen ja sen läheisyyteen. Vaikutusten arvioinnin tavoitteena on tuottaa vaikutuksia koskevaa tietoa suunnittelun, osallistumisen ja päätöksenteon tueksi. Suunnitteluprosessin aikana vaikutuksia arvioidaan luonnos- ja ehdotusvaiheessa. Arvioinnit tehdään seuraavan rakenteen mukaan. VAIKUTUKSET YHDYSKUNTARAKENTEE- SEEN asutuksen ja työpaikkojen alueellinen sijoittuminen yhdyskuntarakenteen toimivuus sekä eheys tai hajaannus Kyläkuvaa Letkun kylältä VAIKUTUKSET LIIKENTEESEEN Moottoriajoneuvoliikenteen järjestäminen Eri liikennemuodot liikenneturvallisuus VAIKUTUKSET IHMISTEN ELINOLOIHIN JA YMPÄRISTÖÖN Sosiaaliset vaikutukset: turvallisuuteen, viihtyisyyteen, sosiaaliseen toimivuuteen, arjen sujuvuuteen ja sosiaaliseen tasaarvoisuuteen Terveysvaikutukset VAIKUTUKSET MAISEMAAN, KYLÄKUVAAN JA KULTTUURIPERINTÖÖN Valtakunnallisesti arvokkaat kulttuurihistorialliset ympäristöt (VAT-alueet) ja maakunnallisesti arvokas rakennusperintö (MAT) Kulttuurimaisema Maisema-alueet Kyläkuva Rakennusperintö Muinaisjäännökset Uuden rakentamisen sopeutuminen ympäristöön Joukkoliikenteen pysäkki valtatien 2 varrella Perinteistä maanviljelystä Letkun kylällä VAIKUTUKSET LUONTOON JA LUONNONVA- ROIHIN Maa- ja kallioperä, vesi, ilma ja ilmasto Kasvi- ja eläinlajit sekä luonnon monimuotoisuus Luonnonvarat Pohjavedet Natura-alueet Kallioaluetta Patamontien varrelta

6 VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄÄN Yritysten toimintaedellytykset (sisältää maatilayritykset) Työllisyys Kaupalliset vaikutukset VAIKUTUKSET YHDYSKUNTA- JA ENERGIA- TALOUTEEN Maan hankinta, kunnallistekniikka, palvelujen toteuttaminen ja ylläpito sekä tulot Energian kulutus Ulkolaidunnuksessa olevia lypsylehmiä

7 Tehdyt selvitykset Johanna Enqvist: Arkeologiset inventoinnit Tammelassa Museovirasto Petro Pesonen: Arkeologiset inventoinnit Tammelassa Museovirasto Lounais-Hämeen ja Rengon muinaisjäännökset, Hämeen liiton julkaisu V:88, toim Minna Seppänen, Hämeenlinna 2008 Hanna Virkki ja Kalevi Hokkanen, Geologian tutkimuskeskus GTK: Kanta- Hämeen muinaisrannat. Itämeren varhaisvaiheen visualisointi. Hämeen liiton julkaisu V:84, Hämeenlinna 2007 Arvokkaat maisema-alueet. Maisemaaluetyöryhmän mietintö. Osa 2, Hämeen Härkätie Maisemanhoidon yleissuunnitelma, Tielaitos, Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto, Hämeenlinna, Hattula, Renko, Loppi ja Tammela. Natura-alueet ja selvitykset Olemassa olevat pohjavesiselvitykset Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, Museovirasto ja Ympäristöministeriö. Rakennettu Häme, Hämeen liitto. Somerpalo, Sirpa & Luppi, Päivi, Hämeen maakunnallinen maisemaselvitys. Hämeen liitto, Hämeen ympäristökeskus, Hämeen ammattikorkeakoulu. Hämeen liiton julkaisu II:190 VORSKI-hankkeen rakennetun kulttuuriympäristön inventointeja Tammelassa, Vesihuollon kehittämissuunnitelma Viemäröinnin yleissuunnitelma 2008 Forssan seudun pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on tehty vuonna 2006, Insinööritoimisto Paavo Ristola / Tammelan kunta. Finngridin sähkölinjasuunnitelmat ja selvitykset Gasumin maakaasulinjasuunnitelmat ja selvitykset Jaakko Masosen artikkelit ja julkaisut Hämeen Härkätiestä Lounais-Hämeen ja Rengon muinaisjäännökset Vesihuollon yleissuunnitelma, liite 4 Ote kirjasta Rakennettu Häme, 2003

8 Tehtävät selvitykset Asukkaiden näkemysten selvittäminen Palvelurakenneselvitys Kulttuuriympäristöselvitys Maisemaselvitys Luontoselvitys tarvittavat tarkennukset pohjavesiselvityksiin liito-oravaselvitys tarvittaessa liikenneselvitykset tarvittavassa määrin emätilatarkasteluja Osalliset Osallisia tiedotetaan yleisötilaisuuksista, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kaavaluonnoksesta ja kaavaehdotuksesta sekä kaavan hyväksymisestä ja voimaantulosta Forssan lehdessä, kunnan kotisivuilla ja ilmoitustaululla sekä ulkopaikkakuntalaisille kirjeitse. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnokset ja kaavaehdotukset selostuksineen asetetaan nähtäville OAS:n mukaan kunnantalolle ja kunnan kotisivuille internetissä. Osallisia ovat kaikki, joiden toimintaan kaava vaikuttaa: Yksityiset / yritykset - maanomistajat - asukkaat - maatalousyrittäjät - alueen yrittäjät - muut alueella toimivat yritykset (sähköyhtiöt, puhelinyhtiöt, jätehuoltoyhtiöt) - alueella tai siihen liittyen toimivat yhdistykset - naapurit - kuntalaiset Tammelan kunta - ympäristölautakunta - tekninen lautakunta Viranomaiset - Hämeen liitto - Hämeen ELY-keskus (ympäristö) - Museovirasto - Kanta-Hämeen aluepelastuslaitos - Uudenmaan ELY-keskus (liikenne) - Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä Käsittelyaikataulu

9 Valmistelija Päiväys ja allekirjoitus, kaavoittaja Tammelan kunta Tammelassa , arkkitehti Palaute Mielipiteet voi toimittaa osoitteeseen: Tammelan kunta Kunnanhallitus Hakkapeliitantie Tammela Yhteyshenkilö: Kaavoittaja Tammelan kunta Tammela puh /

10 Tavoitteellinen aikataulu 1. Kaavoituspäätös KH xxx xx.x.2010 kevät 2010 kesä 2011 kevät 2012 syksy Osallistumisja arviointisuunnitelma nähtävillä 30 vrk 3. Kaavaluonnos nähtävillä 30 vrk 4. Kaavaehdotus nähtävillä 30 vrk kevät Hyväksymispäätös Voimaantulo Kunnanhallituksen päätös Osalliset Vireille tulosta tiedottaminen, tavoitteet lausunnolle / Tilaisuus mielipiteen esittämiseen kaavaa valmisteltaessa lausunnolle/ Hämeen ELY-keskus / Y neuvottelu tarv. neuvottelu tarvittessa neuvottelu tarv. Museovirasto/ Neuvottelu lausunnolle/neuvottelu lausunnolle/neuvottelu rakennukset, arkeologia / Lounais- Hämeen museo Uudenmaan Neuvottelu lausunnolle/neuvottelu lausunnolle/neuvottelu ELY-keskus / L Hämeen liitto Neuvottelu lausunnolle/neuvottelu lausunnolle/neuvottelu Kunnan viranomaistahot Tekninen lautakunta lausunnolle / lausunnolle / lausunnolle / / vesi- neuvottelu / ko- kokous kokous huoltolaitos kous Ilmoitus kirjallisesta pyynnöstä Mahdollisuus tehdä kirjallinen huomautus lausunnolle/ oikaisukehoitusmahd. Kunnanvaltuuston hyv. kuulutus Tiedoksi kirje tiedoksi Ympäristölautakunta tiedoksi Aluepelastuslaitos Tiedoksi kirje / lausunnolle lausunnolle lausunnolle Forssan seudun Puhelin Vattenfall Oy Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntalaiset ja yhteisöt Omistajat, vuokran-haltijat paikallislehdessä / tarvittaessa yleisötilaisuus paikallislehdessä / kirje paikallislehdessä / yleisötilaisuus paikallislehdessä / kirje / neuvottelu tarvittaessa Naapurit / kirje kuulutus paikallislehdessä / tiedoksi kirjeellä Muut kuntalaiset paikallislehdessä paikallislehdessä /kirje / neuvottelu tarvittaessa paikallislehdessä / tarvittaessa yleisötilaisuus Valitusoikeus paikallislehdessä / kirje paikallislehdessä / kirje paikallislehdessä Päiväm Toteutunut aikataulu Päivämäärä

Eerikkilän asemakaava

Eerikkilän asemakaava Eerikkilän asemakaava Aluerajaus kunnanhallituksen päätös kaavoituksen aloittamisesta 7.2.2011 41 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 14.3.-13.4.2011 Luonnos nähtävillä 19.11.-19.12.2012 Ehdotus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoituksen

Lisätiedot

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 SASTAMALAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2012, tark. 25.6.2014 Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2008 / tark. 1.4.2008, 16.9.2008, 3.12.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Virolahden kunta Tekninen toimi VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 27.10.2010, 20.4.2015 1 1. Suunnittelualue Osayleiskaavan muutostyössä tarkastellaan

Lisätiedot

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sisältö: 1. Suunnittelualue 2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet

Lisätiedot

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 SIBBO KOMMUN Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 2 LINNANPELLON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011

Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011 Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Hausjärven kunta Päivitys: 2.4.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 2 2. ALOITE... 3 3. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tyrvään pappilan ympäristön asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tyrvään pappilan ympäristön asemakaavan muutos SASTAMALAN KAUPUNKI YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää suunnitelman kaavoitusprosessissa

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS 13.4.2015 hyväksyttyy KV 25.5.2015 33 Johdanto Tämän osayleiskaavan pohjana on vuonna 1997 käynnistetty

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

KOILLINEN TEOLLISUUSALUE (002038) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. RAUMAN KAUPUNKI - KAAVOITUS 21.12.2010 tark. 25.1.2012. Suunnittelualuerajaus

KOILLINEN TEOLLISUUSALUE (002038) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. RAUMAN KAUPUNKI - KAAVOITUS 21.12.2010 tark. 25.1.2012. Suunnittelualuerajaus KOILLINEN TEOLLISUUSALUE (002038) Suunnittelualuerajaus Aloite Osayleiskaava sisältyy Rauman kaupungin vuoden 2010 kaavoitusohjelmaan. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee n. 4 km kaupungin keskustasta

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2013 Hartolan kunta Pirjo Kemppi 2 (10) Sisältö 1. Rantaosayleiskaavamuutoksen ja kyläyleiskaavan

Lisätiedot

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kalajoen kaupunki Maankäyttöpalvelut Kaavoitus KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 15.12.2014 SERUM ARKKITEHDIT OY NILSIÄNKATU 11-13 F 6 FIN-00510 HELSINKI FINLAND WWW.SERUM.FI

Lisätiedot