MODERNISOINTI TEOLLISUUDESSA 30 OP

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MODERNISOINTI TEOLLISUUDESSA 30 OP 8.9.2006 14.12.2007"

Transkriptio

1 1/6 ERIKOISTUMISOPINNOT MODERNISOINTI TEOLLISUUDESSA 30 OP OPETUSSUUNNITELMA Modernisoinnin erikoistumisopinnot koostuvat kaikille yhteisestä projektityöstä. Projektityö on Metso Oyj:n toimittama uusinta STORAENSON Kotkan paperikone 2:lle (PK2). Opiskelijat suunnittelevat toteutuksen hankintasopimuksen ja sen liitteiden mukaan. Lisäksi opintoihin sisältyy henkilökohtainen tai kahden hengen ryhmässä tehtävä 5 op:n soveltava projektityö. Projektin tausta 2 op Tekninen suunnittelu 5 op Projektin talous 3 op Projektin hallinta 6 op Modernisointi teollisuudessa, erikoistumisopin not 30 op Valmistus/purku /asennus 5 op Projektityö 5 op Jälkihoito 4 op

2 1. Tausta ja tarkoitus 2/6 LÄHTÖKOHTA Parantaakseen kilpailukykyään teollisuus pyrkii lisäämään suorituskykyä sekä laadun että tuotantomäärän osalta mm. kehittämällä jatkuvasti tuotantoprosesseja, koneiden rakenteita sekä näiden uusintaprojektien hallintaa. MODERNISOINTI Metalliteollisuuden toiminta voidaan jakaa kolmeen osuuteen: Uudisrakentaminen, modernisointi sekä huoltotoiminta. Näistä suurin on modernisointi noin 60 %:n osuudella. Modernisointihan tarkoittaa uuden osuuden rakentamista vanhaan linjaan tai koneeseen. Verrattaessa modernisointia uuden rakentamiseen, jossa kaikki on uutta, havaitaan, että modernisoinnissa kohdataan ongelmia sovitettaessa vanhaa ja uutta keskenään. Tähän rajapintaan ja sen hallitsemiseen kiinnitetään modernisointikoulutuksessa erityistä huomiota. 2. Toiminta-ajatus Käsitykset ihmisestä oppijana ja työntekijänä ovat uudistumassa. Oppijan rooli on muuttunut passiivisen tiedon vastaanottajasta aktiiviseksi tiedon rakentajaksi ja käsittelijäksi. Käytännössä useimmat aikuisopiskelijat kokevat oppivansa eri tavalla kuin mitä perinteinen opetus on edellyttänyt eli missä opettaja on toiminut tiedon jakajana ja oppija tiedon passiivisena vastaanottajana. Opetussuunnitelman taustalla on näkemys siitä, että on tärkeää kehittää oppimaan oppimisen valmiuksia ja tukea oppijana kehittymistä. Tämä johtaa siihen, että opettajan tehtävänä on edesauttaa oppijoita oppimaan, tukea oppijoiden omaehtosita työskentelyä ja ohjata heidän informaation käsittelytaitojen kehittymistä. Oppimisessa keskeistä on oppia selviytymään muuttuvissa olosuhteissa, harjaantua itsenäi-seen uuden oppimiseen ja päätöksen tekoon sekä omaksua elinikäinen oppiminen toimintata-vaksi. Toimintatapojen avulla opiskelija voi kehittyä oman alansa asiantuntijaksi sekä oman toi-mintansa arvioijaksi ja kehittäjäksi. Hänellä tulisi olla valmius tutkivaan ja kehittävään työotteeseen. Tämän opetussuunnitelman perustana on projektioppimisen ja Problem Based Learningin (PBL) periaatteet. Opiskelu tapahtuu projektioppimisena ja opiskelua viedään eteenpäin PBL:n opiskelun periaatteella. 3. Modernisoinnin erikoistumisopinnot Erikoistumisopinnot ovat ammatillisiin jatkotutkintoihin johtavia tai muita tutkintojärjestelmää täydentäviä, ammatillisista kehittymistä edistäviä, laajoja täydennyskoulutusohjelmia, joita järjestetään ammattikorkeakouluntutkinnon suorittaneille insinööreille ja vastaavan opistoasteen tutkinnon suorittaneille alan osaajille. Erikoistumisopintojen tavoitteena on antaa valmiudet modernisointiprojektin eri osa-alueiden- ja kokonaisuuden hallintaan teollisuuden eri alueilla. Koulutus alkaa ja päättyy Opintojen laajuus on 30 opintopistettä ja koulutus on mahdollista suorittaa työn ohella. Lähiopetuspäiviä on noin 2 kuukaudessa. Syksyllä 2006 lähiopetuspäivät ovat alustavasti , , , Kevään 2007 ja syksyn 2007 lähiopetuspäivät tarkentuvat syksyn aikana. Erikoisopintojen osallistumismaksuna peritään 168 euroa/opiskelija (alv 0%).

3 3/6 Opiskelun tavoitteet Opiskelija kehittyy vuorovaikutustaidoissa erilaisten yksilöiden ja ryhmien kanssa ja tunnistaa oman osuutensa vuorovaikutustapahtumassa saa lisävalmiuksia kehittää omaa työtään sekä omaa työyhteisöään ja harjaantuu oman työn ja työyhteisön kehittämiseen Erityispiirteenä koulutuksessa on yhdistää käytännön kokemus ja osaaminen kehitysprojekteista ja niiden toteutuksesta insinöörikoulutukseen niin, että saadaan aikaan ylivoimainen kilpailukyky uusintaprojekteihin. Perustana tähän on yhteistyö yritysten kanssa koulutuksessa. Modernisoinnin erikoistumisopinnot suoritettuaan opiskelija omaa erinomaiset valmiudet toimia erityisesti modernisointi-, laiteparannus- ja huoltoprojekteissa aluksi asiantuntijoina ja myöhemmin johtajina tai yrittäjinä. 4. Opetussuunitelman sisältö 4.1 Kaikille yhteiset opinnot 30 op Projektin tausta 2 op (lähiopetusta 8 tuntia, 8 tuntia ohjattua etätyöskentelyä ja 26 tuntia itsenäistä asiaan perehtymistä) Tavoitteena on perehtyä yleisesti paperikoneen modernisointiin johtaviin syihin ja erikoisesti esimerkin tapauksessa. Opetus- ja työmuodot Luennot: Raimo Janhunen, KyAMK 4.2 Projektinhallintakoulutus 6 op (lähiopetusta 42 tuntia, 42 tuntia ohjattua etätyöskentelyä ja 75 tuntia itsenäistä asiaan perehtymistä) Tavoitteena on, että opiskelija oppii PBL-opiskelumenetelmän ja sitä soveltaen oppii modernisointiprojektin hallintaan liittyen MS Project-projektinhallintaohjelman käytön. Opiskelijat tekevät ohjelman avulla projektisuunnitelman harjoitusprojektiin. Opetus- ja työmuodot Luennot ja harjoitukset projektinhallintaohjelmasta Projektiin osallistuneiden haastattelut Ihminen projektissa 1 op (lähiopetusta 8 tuntia, 8 tuntia ohjattua etätyöskentelyä ja 13 tuntia itsenäistä asiaan perehtymistä)

4 4/6 Sisältö IC Intellectual Capital yrityksen menestystekijänä - luovan toiminnan ja henkisen hyvinvoinnin mittarit, fyysinen, henkinen ja sosiaalinen kyvykkyys Toiminnan organisoiminen - organisaatiokulttuurin kehittäminen, johtaminen, johtajuus, johtamistyylit, oman johtamistyylin tunnistaminen Yksilöt ja ryhmässä toimiminen - ryhmädynamiikka, ryhmästä tiimiksi, oppiiko organisaatio? Vuorovaikutustaidot - valinnat ja vaihtoehdot - asenteiden merkitys vuorovaikutuksessa, kuuntelu, kommunikaatiotyyli, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, menestyksen kehän saavuttaminen, tuloksia tuottava palvelu, motivaatio, sitoutuminen Yhteistoiminnan kehittämisen viitekehys - malli I ja malli II, yksi- ja kaksikehäinen oppiminen Dialogi ongelmanratkaisun välineenä - keskustelusta dialogiin, yhdessä ajattelun taito Konfliktinratkaisu - konfliktinratkaisun vaihtoehdot, konfliktinratkaisun taitopiirteet Tiimityöskentely - tiimityypit, yhteistoiminnan esteet puolustusreaktiot 4.3 Tekninen suunnittelu 5 op (lähiopetusta 38 tuntia, 38 tuntia ohjattua etätyöskentelyä ja 65 tuntia itsenäistä asiaan perehtymistä) Tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään modernisointiprojektin suunnitteluun liittyviä erityispiirteitä huomioiden, että suunnittelun lähtötiedot ovat yleensä puutteelliset. Opiskelija oppi ymmärtämään yleisesti modernisointiprojektin suunnittelussa esiin tulevia ongelmien aiheuttajia. Opetus ja ryhmätyömuodot Kaksi opiskelijoiden esitelmää (opiskelijoiden osaamisen hyödyntäminen) Asiaan liittyvät luennot: Simo Ollila ja Raimo Janhunen (KyAMK). 4.4 Projektin talous 2 op (lähiopetusta 16 tuntia, 16 tuntia ohjattua etätyöskentelyä ja 24 tuntia itsenäistä asiaan perehtymistä)

5 Tavoite ja sisältö 5/6 Tavoitteena on perehtyä modernisointiprojektin talouden suunnitteluun ja seurantaan. Moduulissa käsitellään kokonaisprojektin hallintaan MS Projectohjelmiston aikasuunnittelu- ja resurssisuunnitteluosioissa. Lisäksi käydään läpi yleiset kustannus- ja kannattavuuslaskelmamallit. Laskelmien tekemiseen käytetään apuna Excel-taulukkolaskennan rahoitusfunktioita. Koska modernisointiprojekti on myös investointi, perehdytään myös yleisempiin investointilaskentatyyppeihin taulukkolaskennan avulla. Moduulissa esitellään myös e- busineksen mahdollisuuksia ja toimituksiin liittyvät yleisimmät toimitusehtolausekkeet. Toteutus Projektinhallinnan sekä kustannus- ja kannattavuus- ja investointilaskelmien perusteet luentoina ja harjoitukset ryhminä esimerkkiprojektiin soveltaen. Toimitusprojektin hallinta, e-bisneksen mahdollisuudet luentona. Opettajat E-businesmahdollisuudet rahoituslaitoksen asiantuntija Toimitusprojektin hallinta yrityksen talousjohtaja Projektihallintaohjelmisto Pekka Mättö (KyAMK) Kustannus- ja kannattavuuslaskelmat Pekka Mättö (KyAMK) 4.5 Valmistus/purku/asennus 5 op (lähiopetusta 38 tuntia, 38 tuntia ohjattua etätyöskentelyä ja 65 tuntia itsenäistä asiaan perehtymistä) Tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään modernisointiprojektin valmistukseen/purkuun/asennukseen liittyviä erityispiirteitä huomioiden, että eritoten asennuksessa lähtötiedot opat yleensä puutteelliset. Opiskelija oppi ymmärtämään yleisesti modernisointiprojektin asennuksessa esiin tulevia ongelmien aiheuttajia. Opetus ja ryhmätyömuodot Kaksi opiskelijoiden esitelmää (opiskelijoiden osaamisen hyödyntäminen) Asennuspäälliköiden haastattelut Asiaan liittyvät luennot: Raimo Janhunen (KyAMK). 4.6 Jälkihoito 4 op (lähiopetusta 28 tuntia, 28 tuntia ohjattua etätyöskentelyä ja 55 tuntia itsenäistä asiaan perehtymistä) Tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään modernisointiprojektin jälkihoitoon liittyviä erityispiirteitä huomioiden, että hyvinhoidettu jälkihoito on edellytys seuraavaan toimitusprojektiin. Opiskelija oppii ymmärtämään yleisesti modernisointiprojektin jälkihoidossa esiin tulevia ongelmien aiheuttajia. Opetus ja ryhmätyömuodot

6 Yksi opiskelijan esitelmä (opiskelijoiden osaamisen hyödyntäminen) Käyntiinajajien haastattelut Asiaan liittyvät luennot: Raimo Janhunen (KyAMK). 6/6 4.7 Projektityö 5 op (150 tuntia omaehtoista opiskelua) Projektityössä opiskelija ja/tai kahden hengen ryhmä soveltaa opintokokonaisuudessa oppimiaan asioita omaan työympäristöönsä. Projektitöistä pidetään seminaariesitykset. 5. Kirjallisuus 1. Projektin hallinta, suunnittelu, valmistus, asennus/purku, jälkihoito Pelin Risto; Projektihallinnan käsikirja StoraEnso Oyj Kotkan tehtaat, PK 2, hankintasopimuskansio Tutkimusjohtaja Raimo Janhusen jakama aineistokansio 2. Projektin talous Neilimo Uusi-Rauva: Johdon laskentatoimi (Edita) Teknolit: MsProject -opas Lehtori Pekka Mätön monistekansio Excelin talousfunktioista 3. Ihminen projektissa Lehtori Seppo Harmaalan monistekansio 6. Erikoistumisopintojen ohjaus Opintojen ohjaus tapahtuu sekä yksilökeskusteluissa tutorin kanssa että ryhmässä. Myös keskustelut ryhmän muiden jäsenten kanssa auttavat omien opintojen suorittamista ja asioiden selvittelyä itselle. Lisäksi ammatillista ja persoonallista kehitystä tuetaan keskusteluissa asiantuntijoiden sekä luennoitsijoiden kanssa. 7. Erikoistumisopintojen arviointi Arviointi on laadullista ja tavoitesuhtaista ja siinä korostuu itsearviointi. Tiedollisen ja taidollisen osaamisen ohella arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskelijan asenteisiin ja kykyyn nähdä asioiden välisiä yhteyksiä. Jatkuvan arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelijaa tuetaan kehittämään ammatillisia valmiuksiaan. Projektityö arvioidaan käyttäen arvosanoja kiitettävä (5), hyvä (3-4) ja tyydyttävä (1-2) tai hyväksytty/hylätty. Arviointiperusteena on opiskelijan yhden osuuden tai koko koulutuksen arviointi. Erikoistumisopintojen laatua arvioidaan sekä opintijakson päätyttyä että säännöllisesti tapahtuvien palautekeskusteluin ja kyselyin, joiden pohjalta opintoja voidaan välittömästi kehittää, täsmentää tai ohjata haluttuun suuntaan. Sekä arviointijärjestelmää että itsearviointia tukee oppimispäiväkirja.

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS

VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS Raimo Mustonen, lehtori, KM, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Luonnontieteet, Kajaani. Pekka Tervonen, lehtori, KTM, Kajaanin ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ BM- KLUBI PÄIJÄT HÄME 25.5.2015 BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ Työelämätaidot Oppimaanoppiminen Sisällysluettelo 1 Lukijalle... 4 2 Benchmarkingklubi Päijät Häme... 5 3 Työn taustaa... 6 4 Työn tavoitteet

Lisätiedot

LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA

LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA YLEMPI AMK-TUTKINTO Opintojen laajuus 60 opintopistettä Opintojen kestoaika 2008 2010 OPETUSSUUNNITELMA AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT OSANA SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄ (OPM) OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA JOHTAMINEN PERHETYÖSSÄ JA PERHEHOITOTYÖSSÄ

TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA JOHTAMINEN PERHETYÖSSÄ JA PERHEHOITOTYÖSSÄ TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA JOHTAMINEN PERHETYÖSSÄ JA PERHEHOITOTYÖSSÄ 90 op Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Opetussuunnitelma 2010-2011 2 Sisällys 1 KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona 2013 Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona Ammatillisten tutkinnon osien muutokset 2013/ Tutkinnon perusteet 2010 Hyväksytty Seurakuntaopiston johtoryhmässä 24.5.2013 1 SISÄLLYS 1 SEURAKUNTAOPISTON

Lisätiedot

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Terveydenedistämisen koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman 1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK....................................................................... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP.............................................

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP)

AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) A m m a t i l l i n e n o p e t t a j a k o r k e a k o u l u AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 SISÄLLYS Lukijalle... 3 Opettajan osaaminen opintojen tavoitteena...

Lisätiedot

OPISKELIJAN YKSILÖLLISEN OPINTOPOLUN VARMISTAMINEN - osaamisperusteista didaktiikkaa uudistuvan opettajuuden varmistajana

OPISKELIJAN YKSILÖLLISEN OPINTOPOLUN VARMISTAMINEN - osaamisperusteista didaktiikkaa uudistuvan opettajuuden varmistajana OPISKELIJAN YKSILÖLLISEN OPINTOPOLUN VARMISTAMINEN - osaamisperusteista didaktiikkaa uudistuvan opettajuuden varmistajana SISÄLTÖ 1. Lähtökohtia uudistuvalle opettajan työn suunnittelulle 2. työn suunnittelu

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA Opintokeskus Kansalaisfoorumi Kristillinen Opintokeskus TJS Opintokeskus Vihreä Sivistys ja Opintokeskus ViSiO Helsinki 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 NÄIN PÄÄSET JÄLJILLE...

Lisätiedot

KUOPION MUOTOILUAKATEMIA

KUOPION MUOTOILUAKATEMIA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KUOPION MUOTOILUAKATEMIA Opinto-opas 2008 aloittaneet MUOTOILUN TUTKINTOON JOHTAVA AIKUISKOULUTUS PL 98, Piispankatu 8, 70101 Kuopio Puh. (017) 308 111, Fax (017) 308 222 Email:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAMK)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAMK) Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAMK) Opetussuunnitelma 2014-2015 Sisällysluettelo Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi

Lisätiedot

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA Hoitotyön kliiniset opettajat: Haapa Toni Eckardt Margit Koota Elina Kukkonen Pia Pohjamies-Molander Netta Ruuskanen Susanna SISÄLLYS LUKIJALLE... 4 SANASTO... 6 1. OPPIMINEN

Lisätiedot

PEDAGOGISEN JOHTAMISEN OPINTOJEN SATOA - TUTKIMUKSEN KOHTEENA OPINTOJAKSON 3C01 OPISKELIJOIDEN OPPIMINEN

PEDAGOGISEN JOHTAMISEN OPINTOJEN SATOA - TUTKIMUKSEN KOHTEENA OPINTOJAKSON 3C01 OPISKELIJOIDEN OPPIMINEN MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU PEDAGOGISEN JOHTAMISEN OPINTOJEN SATOA - TUTKIMUKSEN KOHTEENA OPINTOJAKSON 3C01 OPISKELIJOIDEN OPPIMINEN Tutkielma Kapteeni Hannu Rentola Esiupseerikurssi 64 Ilmasotalinja Huhtikuu

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALA HAKU 14.4. 15.5.2009 AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT SYKSY 2009

SOSIAALI- JA TERVEYSALA HAKU 14.4. 15.5.2009 AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT SYKSY 2009 SOSIAALI- JA TERVEYSALA HAKU 14.4. 15.5.2009 AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT SYKSY 2009 Syyskuussa 2009 käynnistyvät ammatilliset erikoistumisopinnot SOSIAALI- JA TERVEYSALA sivu Akuuttihoitotyö 60 op

Lisätiedot

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Oppaan sisällön on tuottanut

Lisätiedot

TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI

TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI T yössä tapahtuva oppiminen on aina ollut erityisesti käsillä työtä tekevien ammattien luonnollinen oppimismuoto. Oppipoika kisälli mestari -järjestelmä muuntui oppisopimuskoulutukseksi

Lisätiedot

a) Tutkintotavoitteinen koulutus

a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2A Tutkintotavoitteinen koulutus SISÄLLYS 2A Opetus ja oppiminen -ydinprosessi 2A:1 Osaamisperustaisten

Lisätiedot

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma Kemiantekniikan perustutkinto Kemiantekniikan koulutusohjelma, prosessinhoitaja Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikan perustutkinnon

Lisätiedot

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto OPETUSSUUNNITELMA Ympäristöteknologian koulutus - Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ja liikenteen koulutusala (60 op) Päivitetty kesäkuussa 2015 Marianna Luoma Taru Potinkara 1 Sisältö 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANTO YLEMPI AMK

KULTTUURITUOTANTO YLEMPI AMK 1 KULTTUURITUOTANTO YLEMPI AMK OPETUSSUUNNITELMA 2016 20 2 SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMATYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 OPINTOJEN LAAJUUS JA TOTEUTUS... 5 2.1 OPINTOJAKSOT... 6 1. Johtaminen ja esimiestyö

Lisätiedot

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP)

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) OPINTO-OPAS 2009-2010 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ammattilaisrinki Valmentajan opas. Julkaisija: Ami-säätiö, Amiedu/Taloks-Talotekniikan verkostolla tulosta -hanke

Ammattilaisrinki Valmentajan opas. Julkaisija: Ami-säätiö, Amiedu/Taloks-Talotekniikan verkostolla tulosta -hanke Ammattilaisrinki Valmentajan opas Julkaisija: Ami-säätiö, Amiedu/Taloks-Talotekniikan verkostolla tulosta -hanke Kirjoittaja: Tiina Lehtosaari, Amiedu Muut tekijät: Minna Karvinen, Savon ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Suunnitteluassistentin perustutkinto Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti

Lisätiedot

Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu

Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu Opetussuunnitelma 2014-2015 28.10.2014 1 Sisällysluettelo YDINOSAAMINEN 210 OP... 16 PERUSOPINNOT 60 OP (1.vuosi)... 16 Muotoilun perusteet

Lisätiedot