Kaupunginhallituksen tehtäväalueina ovat:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallituksen tehtäväalueina ovat:"

Transkriptio

1 ESITYS PÄIVITYKSIST Ä MUUTOKSET 9.6. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Tulostoiminta-ajatus Kaupunginhallitus vastaa kaupungin strategisesta johtamisesta ja toimii tiiviissä yhteistyössä viiteryhmien kanssa kaupungin strategisten päämäärien saavuttamiseksi. Kaupunginhallitus vastaa operatiivisen organisaation tehokkaan työskentelyn edellytyksistä, työn tuloksellisuuden seurannasta, kaupungin kehityksestä ja edunvalvonnasta. 2 Kaupunginhallituksen tehtäväalueet, jäsenmäärä ja esittely 3 Kaupunginhallituksen ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtäväalueina ovat: 1. Kuntalaissa säädetyt johtamis-, valmistelu-, täytäntöönpano-, valvonta- ja muut tehtävät. 2. Strateginen johtaminen ja konserniohjaus. 3. Woodpolis 4. Maaseutupalvelut 5. Yritysneuvonta 6. Hallintopalvelut (ml. toimistopalvelut, yksityistiepalvelut ja henkilöstöasiat). 7. Talouspalvelut (ml. asuntotoimi). 8. Kaupungin edustaja Kainuun maakunta kuntayhtymässä ja Kainuun aluepelastuslaitoksessa. 9. Maa- ja maankäyttöpolitiikka. Kaupunginhallituksessa on 10 jäsentä ja vastaava määrä henkilökohtaisia varajäseniä. Esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajan estyneenä tai poissa ollessa toimitaan kaupunginjohtajan sijaisuutta koskevien säännösten mukaisesti. Kaupunginhallituksen tehtäväalueella toimii viisijäseninen tietoimitus-jaosto tietoimituksia varten. Kaupunginhallituksen päätettäväksi muualla säädettyjen tai määrättyjen asioiden lisäksi kaupunginhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat:

2 2 1. Kiinteän omaisuuden ostamista. 2. Kiinteän omaisuuden lunastamista. 3. Kiinteän omaisuuden vuokralle antamisen perusteita ja antamista silloin, kun sitä ei ole siirretty muulle viranomaiselle. 4. Rakennustonttien myymistä valtuuston päättämien perusteiden mukaisesti. 5. Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisia kunnalle säädettyjä seuraavia tehtäviä: kunnan kaavoituskatsaus (MRL 7 ) kunnan maankäyttösopimukset (MRL 11 ) kunnan kaavoitusohjelma ja kaavan laatimispäätös (MRL 36 ja 51 ) rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen, kun yleiskaavan laatiminen ja muuttaminen on pantu vireille tai on rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi (MRL 38 ja 53 ) toimenpiderajoitusten määrääminen ja pidentäminen, kun yleiskaavan laatiminen ja muuttaminen on pantu vireille tai on rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi (MRL 38 ja 128 ) vaikutuksiltaan vähäiset kaavamuutokset (MRL 52 ) asemakaavan ajanmukaisuuspäätös (MRL 60 ) rantayleiskaavan laatimiskustannusten periminen (MRL 76 ) rakentamiskehotuksen antaminen ja luettelointi (MRL 97 ) maanomistajan maksettavaksi määrättävä katualueen korvaus (MRL 105 ) päätös kehittämisalueeksi nimeämisestä (MRL 110 ) poikkeamispäätös (MRL 171 ) valittaminen kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevasta päätöksestä (MRL 191 ) valittaminen AYK:n poikkeamispäätöksestä (MRL 193 ) valituksen tekeminen erillisestä tonttijaosta (MRL 194 ) 6. Rakennuskaavan toteuttamista varten tarvittavien alueiden, rakennusten, laitteiden sekä oikeuksien ostamista, myymistä, vaihtamista ja lunastamista. 7. Suostumuksen antamista rakennuksen sijoittamiseen kaupungin omistaman maan rajan läheisyyteen. 8. Lainan ottoa kaupunginvaltuuston tekemien päätösten rajoissa siltä osin kuin sitä ei ole siirretty viranhaltijan ratkaistavaksi. 9. Lainaehtojen muuttamista. 10. Vapautuksen tai lykkäyksen myöntämistä kunnallisveron, kiinteistöveron sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun suorittamisesta siten kuin siitä on säädetty. 11. Selityksen antamista kaupunginvaltuuston puolesta valtuuston päätöksestä tehdystä valituksesta, jos kaupunginhallitus voi yhtyä valtuuston päätökseen. 12. Kaupungin rakennushankkeiden menettelytapaohjeen mukaisten rakennushankkeiden toteuttamista. 13. Rakennushankkeiden suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden valitsemista. 14. Yleisten henkilöstöhallinnon ohjeiden antamista.

3 3 15. Palkan tarkistamista sekä henkilökohtaisen palkanosan ja erillispalkkion maksamista. 16. Kurinpidollista rankaisemista. 17. Valtion arava- ja korkotukilainojen kohdentamista ja talokohtaisten lainoituskohteiden valintaa. 18. Aravavuokra-asuntojen käyttötarkoituksen muutoksia ja aravavuokrien enimmäismäärää koskevien periaatteiden toteuttamista varten. 19. Hankintojen menettelytapaohjeiden hyväksymistä ja hankintojen yleisten määräysten ja ohjeiden antamista sekä hankinnoista vastaavista ja heidän ratkaisuvallastaan päättämistä. 20. Kaupungin ja kaupunginjohtajan välillä tehdyn johtajasopimuksen hyväksymistä. 21. Henkilöstön ulkomaan matkoista päättämistä siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty kaupunginjohtajalle. 4 Viranhaltijoiden ja työsuhteisten tehtäväalueet ja ratkaisuvalta 1. Tehtäväalueet A) Kaupunginjohtaja 1. Konsernijohtaminen. 2. Elinkeinopalvelujen johtaminen. 3. Kaupungin edustajana toimiminen. 4. Yhteistyö Kainuun maakunta kuntayhtymän ja muiden sidosryhmäorganisaatioiden kanssa. 5. Henkilökohtaisen lisän päättäminen. B) Hallintojohtaja 1. Hallinnon eli kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätöksenteon tuki ja päätösten täytäntöönpano. 2. Henkilöstöasiat. 3. Kaupunginjohtajan tehtävien hoitaminen tämän estyneenä tai poissa ollessa. 4. Konsernin hallinto-, laki- ja toimistopalvelujen johtaminen. 5. Laatujärjestelmän kehittäminen ja ylläpito. C) Talousjohtaja 1. Taloushallinto. 2. Taloussuunnittelu. 3. Yksinomaan kaupungin käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi kuuluvien, kunnallistaloudellista merkitystä omaavien yritys- ja elinkeino-asioiden valmistelu. 4. Hallintojohtajan tehtävien hoitaminen tämän estyneenä tai poissa ollessa.

4 4 D) Asuntosihteeri 1. Kaupungin asuntotoimi. E) Hankepäällikkö 1. Woodpoliksen hallinnon johtaminen ja raportointi 2. Woodpoliksen hanketoiminta, hankkeiden koordinointi ja valvonta 3. Woodpoliksen koulutuspalvelujen johtaminen F) Yritysneuvoja 1. Yritysneuvonta ja yritysyhteistyö. 2. Muiden kaupungin rahoittamien projektien koordinointi ja valvonta. G) Maaseutusihteeri 1. Maaseutusihteeri toimii maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa annetun lain tarkoittamana paikallisena maaseutuelinkeinoviranomaisena ja tekee sanotun lain mukaiset päätökset. 2. Maaseudun yritystoiminta. 3. Kylätoiminta. H) Tiemestari 1. Rakennuskaava-alueen ulkopuolinen tiestö ja taajaman ulkopuolella olevien alueiden kunnossapito. 2. Tietoimitusjaoston toimitukset. 3. Haja-asutusalueen osoitejärjestelmä. I) Maataloustoimiston kanslisti 1. Toimia kaupungin maaseutuelinkeinoviranomaisena maaseutusihteerin esteellisyys-, sairaus- tai muissa poissaolotapauksissa kuitenkin kerrallaan enintään yhden kuukauden ajan. 2. Ratkaisuvalta A) Kaupunginjohtaja 1. Päättää kaupunginhallituksen toimialojen esimiesten palvelulisistä ja määrävuosikorotuksista. 2. Päättää hankinnoista harkintansa mukaan euron määrään asti/talousarviovuosi. 3. Päättää henkilöstön lähialueyhteistyöhön liittyvistä ulkomaan matkoista ja lautakuntien toimialojen sekä kaupunginhallituksen

5 5 toimialojen esimiesten osalta myös kotimaan virkamatkoista. 4. Päättää kaupungin edustajat sidosryhmien järjestämiin tilaisuuksiin. 5. Myöntää toimialojen ja kaupunginhallituksen esimiehille enintään 30 päivää kestävän palkattoman virkavapauden. 6. Hyväksyy markkinointisuunnitelman ja sen käyttösuunnitelman. 7. Projektihenkilöstön ulkomaan matkoista, mikäli ne sisältyvät projektisuunnitelmaan. B) Hallintojohtaja 1. Päättää palkkaussuhde-ehtojen soveltamisesta. 2. Päättää kaupungin tuki-ilmoituksista kirjallisten hakemusten perusteella. 3. Toimeenpanee Kuntalain mukaisten ilmoitusten osalta Kainuun hankintarenkaan kilpailutukset 4. Päättää Woodpoliksen hankinnoista euroon saakka hankkeen kustannuksista/hanke hankepäällikön esityksestä C) Talousjohtaja 1. Päättää tilapäisen luoton ottamisesta kaupunginvaltuuston vahvistamaan enimmäismäärään saakka. 2. Päättää kaupungin rahavarojen sijoittamisesta. 3. Päättää vapautuksen ja lykkäyksen myöntämisestä kunnallisen maksun ja sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta, milloin se säädösten ja määräysten mukaan on mahdollista. 4. Päättää kaupunginhallituksen määräämissä rajoissa vahingonkorvauksista tapauksissa, joissa kaupunki on katsottava korvausvelvolliseksi. 5. Päättää omaisuuden vakuuttamisesta kaupunginhallituksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti. 6. Päättää kaupungin saatavien valvomisesta ja poistamisesta sekä kaupungille tulevien suoritusten vakuuksien hyväksymisestä, muuttamisesta ja vapauttamisesta, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. 7. Päättää tehtäväalueensa hankinnoista hankintaohjeiden ja kaupunginhallituksen päättämien perusteiden mukaisesti. 8. Antaa lausuman velkajärjestelyyn liittyvästä maksuohjelmaehdotuksesta. 9. Päättää Woodpoliksen hankinnoista euroon saakka hankkeen kustannuksista/hanke hankepäällikön esityksestä D) Asuntosihteeri 1. Hyväksyy omistajan suorittaman asukkaiden valinnan asuntolainoitettuihin vuokra-asuntoihin. 2. Valitsee asukkaat kaupungin suoraan omistamiin

6 6 asuntolainoitettuihin vuokra-asuntoihin ja päättää vapaarahoitteisten ja korkotukilainoituksella hankittujen asuntojen vuokraamisesta. 3. Päättää valtion varoista toimivaltaan kuuluvien henkilökohtaisten omistusaravalainojen siirrosta ja korkolainojen hyväksymisestä. 4. Päättää henkilökohtaisten omistusaravalainojen koron alentamisesta korko- ja lyhennysmaksujen lykkäämisestä, vuosimaksujen tasokorotuksista ja maksuhelpotuksista. 5. Myöntää asuntojen korjausavustukset valtion asuntorahaston osoittamista varoista. E Maaseutusihteeri 1. Päättää maatalouden kansallisista ja EU-tuista. 2. Jakaa avustukset maaseudun yritystoimintaan valtuuston hyväksymin perustein. 3. Päättää kylätoimikuntien avustuksista, kylien tila-avustuksista, polttoaine- ja kyläkauppa-avustuksista talousarviomäärärahojen puitteissa. F Hankepäällikkö 1. Woodpoliksen hankinnoista päättää hankepäällikön esityksestä euroon saakka hankkeen kustannuksista/hanke hallintojohtaja tai talousjohtaja. 2. Woodpoliksen hankesuunnitelmien mukaisista ulkomaanmatkoista päättäminen. 3. Woodpoliksen palvelujen hinnoittelu rahoittajan ohjeiden mukaisesti ja neuvoteltuaan talousjohtajan kanssa. 4. Hyväksyy Woodpoliksen lyhytaikaiset sopimukset. 5. Ratkaisee alaisiaan koskevat Kuhmon kaupungin hallintosäännön 28 pykälässä luetellut henkilöstöasiat seuraavin rajoituksin: * päättää määräaikaisen henkilön ottamisesta enintään 6 kuukaudeksi sekä päättää työsopimuksesta ja palkkauksesta palvelussuhteen alkaessa. Mikäli saman henkilön palvelussuhdetta on tarkoitus jatkaa kuluneen 6 kuukauden jälkeen, asiasta päättää kaupunginjohtaja. * Myöntää harkinnanvaraisen työvapaan enintään 6 kuukaudeksi, mikäli harkittavaksi ei tule vapaan ajalta maksettavan palkan määrä. Tämän jälkeen asiasta päättää kaupunginjohtaja. G Tiemestari 1. Päättää valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisista yksityisteiden kunnossapito- ja rakentamisavustuksista ja taajaman ulkopuolisten alueiden kunnossapidosta. 2. Päättää haja-asutusalueen osoitejärjestelmän ylläpidosta. 3. Päättää tehtäväalueensa hankinnoista kaupunginhallituksen

7 7 johtosäännön, hankintaohjeen ja kaupunginhallituksen määräämissä rajoissa. 4. Käyttää kaupungin puhevaltaa yksityisistä teistä annetun lain mukaisissa tietoimituksissa ja tiekuntien kokouksissa. 3. Viranhaltijan ratkaisuvallan siirtäminen Viranhaltijan tulee siirtää edellä ratkaistavakseen määrätty asia kaupunginhallituksen ratkaistavaksi asian laajuuden, periaatteellisen merkityksen tai yleisohjeen puuttumisen johdosta. 5 Voimaantulo Tämä johtosääntö on tullut voimaan Johtosäännön muutokset tulevat voimaan

Hyväksytty 2014 Voimaantulo:

Hyväksytty 2014 Voimaantulo: KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2014 Voimaantulo: 2 Tähän sääntöön ei ole pääsääntöisesti sisällytetty niitä asioita, joista päättäminen on lailla annettu kunnanhallituksen tehtäväksi. 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 168 09.04.2013 Kaupunginhallitus 217 07.05.2013 Kaupunginhallitus 239 04.06.2013

Kaupunginhallitus 168 09.04.2013 Kaupunginhallitus 217 07.05.2013 Kaupunginhallitus 239 04.06.2013 Kaupunginhallitus 168 09.04.2013 Kaupunginhallitus 217 07.05.2013 Kaupunginhallitus 239 04.06.2013 TALOUSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 86/3.311/2013 KHALL 168 Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.01.2013 33 Voimaantulo: 01.02.2013 I KAUPUNGINHALLITUS 1 Kaupunginhallituksen toiminta-ajatus Kaupunginhallituksen tehtävänä

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty.11.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty.11.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ... 5 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TOIMINTA-AJATUS

ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TOIMINTA-AJATUS 1 ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 18.9.2001 - tulee voimaan 25.9.2001 Muutettu kunnanvaltuustossa 9.12.2005, 146 - Tulee voimaan 17.1.2006 Muutettu kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen johtosääntö. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013. 1 Kaupunginhallituksen toimiala

Kaupunginhallituksen johtosääntö. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013. 1 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginhallituksen johtosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013 1 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginhallituksen ja sen henkilöstöjaoston toiminnasta annetaan lakien ja asetusten

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15.

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. Voimaantulopäivä 26.3.2015 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...4

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNTA Hallintosääntöön lisäys valtuusto 12.12.2005 58 / 775/011/2005, Maankäyttöja rakennuslain 130 :n mukainen maisematyölupien käsittely siirretään johtavan rakennustarkastajan tehtäväksi Hallintosääntöön

Lisätiedot

Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ

Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 9.12.2013 Voimaantuloajankohta 1.1.2014 Kv. 3.3.2014, lisäykset 47 :ään Voimaantuloajankohta 4.3.2014 Kv. 19.5.2014, lisäys 10 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 4.2.2008 8 Muutettu kvalt. 28.4.2008 21 Muutettu kvalt. 15.12.2008 71 Muutettu kvalt. 15.2.2010 7 Muutettu 13.12.2010 60 Muutettu 7.11.2011

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 13.12.2007 95 2 Sivu SISÄLLYSLUETTELO 2-5 OSA I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 6 I LUKU YLEISTÄ 6 1 Säännön soveltamisala 6 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin hallintosääntö

Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kokemäen kaupungin hallintosääntö 1.1.2013 alkaen 1/38 Voimaantulo 1.1.2013 Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallitus 29.10.2012 247 Kaupunginvaltuusto 5.11.2012 48 1. LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015

Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015 Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015 Sisällysluettelo 1. LUKU HALLINNON JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johto- ja toimintasäännöt... 1 2 Johtamisen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN PÄÄVASTUUALUEIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN PÄÄVASTUUALUEIDEN JOHTOSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN PÄÄVASTUUALUEIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Raahen kaupunginvaltuusto 17.12.2008 81, 15.11.2010 69. Voimaantulo 1.1.2009, 1.12.2010 (11 9. kohta). 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Päävastuualueiden

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

PIHTIPUTAAN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Pihtiputaan kunnanvaltuusto 16.12.2013 112 457/014/2013 PIHTIPUTAAN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku SOVELTAMISALA 4 2. luku HALLINNOLLINEN JAKO JA TOIMIELIMET... 4 Hallinnollinen jako, toimielimet ja niiden

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Sisällys HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Toimivallan edelleen siirtäminen... 1 2 LUKU KOKOUS-

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGINHALLITUKSEN 004 00 JOHTOSÄÄNTÖ 1 T\JOHTSÄÄN\KAUPHALL.004

RAISION KAUPUNGINHALLITUKSEN 004 00 JOHTOSÄÄNTÖ 1 T\JOHTSÄÄN\KAUPHALL.004 JOHTOSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.10.2004 hyväksymä, muutos 13.12.2004 (voimaantulo 1.1.2005), muutos 25.8.2008 (voimaantulo 1.1.2009), muutos 10.11.2008 (voimaantulo

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosääntö

Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosääntö Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallitus 19.12.2012 Kaupunginvaltuusto 27.12. 2012 1(49) Sisällysluettelo I LUKU YLEISTÄ...3 1 Soveltamisala... 3 2 Kaupungin organisaatio ja toiminnalliset

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 12.11.2012 10 Voimaantulo 12.11.2012 Muutettu Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 19.12.2012 62, 28.1.2013 90, 91, 11.3.2013

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt MÄNTYHARJUN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 10.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 Muutokset/ Lisäykset 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT Kunnanhallituksen johtosääntö Tilintarkastussääntö Sivistystoimen johtosääntö Teknisen toimen johtosääntö Kaustisen seutukunnan lautakunnan (Seutuvaltuusto)

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ - 1 - HAMINAN KAUPUNKI HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU... - 1 - YLEISET MÄÄRÄYKSET... - 1-1 Kaupungin toiminta-ajatus... - 1-2 Hallinto- ja toimintasäännön

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Voimaantulo 1.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan toimintaa ohjaavat säännökset 2 Toimivallan

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 11.11.2013 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU 1 Tekninen lautakunta ja ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä ympäristö- ja

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN

SAVONLINNAN KAUPUNGIN SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa Voimaantulo 1.1.2013 LUONNOS 2 SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ... 4 1 LUKU... 4 Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Pälkäneen kunta Hallintosääntö

Pälkäneen kunta Hallintosääntö Pälkäneen kunta Hallintosääntö Yhteistyötoimikunta 7.12.2011 Kunnanhallitus 7.12.2011 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 Hallintosääntö 2 Sisällysluettelo I Yleistä... 4 1 Säännön soveltamisala... 4 II Organisaatio...

Lisätiedot

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.2.2013 alkaen Khall 21.1.2013 Valt 28.1.2013 2 Sisällysluettelo I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET sivu 1 Säännön soveltaminen... 1 2 Toimintastrategiat... 1 II luku LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot