TAMMELAN KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kvalt Voimaan: lukien. Sisällysluettelo 1 KUNNANHALLITUKSEN TOIMINTA-AJATUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMMELAN KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kvalt 10.2.2014 1 Voimaan: 1.4.2014 lukien. Sisällysluettelo 1 KUNNANHALLITUKSEN TOIMINTA-AJATUS"

Transkriptio

1 1 TAMMELAN KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kvalt Voimaan: lukien Sisällysluettelo 1 KUNNANHALLITUKSEN TOIMINTA-AJATUS 2 KUNNANHALLITUKSEN TEHTÄVÄALUEET 3 KUNNANHALLITUKSEN RATKAISUVALTA 4 VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALTA

2 2 1 Kunnanhallituksen toiminta-ajatus Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa kunnan palvelutavoitteiden mukaisesti ja vaikuttaa yhdyskuntarakenteen ja elinkeinoelämän yleisiin edellytyksiin niin, että kunnassa on edellytykset ihmisten hyvinvoinnille ja kestävälle kehitykselle. 2 Kunnanhallituksen tehtäväalueet Sen lisäksi, mitä kunnanhallituksen toimivallasta on säädetty, kunnanhallituksen tehtävänä on 1) huolehtia kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti kunnan tarkoituksenmukaisesta ja tuloksellisesta johtamisesta 2) valmistella kunnanvaltuustolle kunnan strategiat ja muut yleiset kuntaa ja toimialojen toimintaa ohjaavat suunnitelmat 3) vastata kunnan talouden ja organisaation kehittämisestä 4) hoitaa ja kehittää suhteita sidosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin 5) ohjata kunnan tiedotustoimintaa ja kuntakuvan muodostumista 6) seurata ja ohjata kuntakonsernin toimintaa ja kuntayhteistyönä hoidettavalle toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista 7) vastata elinkeinopolitiikan toteutuksen organisoimisesta ja huolehtia myös maaseutuelinkeinojen hallinnon kehittämisen toimintaperiaatteista 8) huolehtia kunnan ruoka- ja puhdistuspalveluyksikön toiminnan edellytyksistä ja tämän tukipalvelun kehittämisestä 9) seuraa ja ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon sopimusohjausta ja erityisesti hyvinvointikuntayhtymän hallintoa ja toimintaa 10) vastaa työllisyyden hoitoon liittyvien toimenpiteiden sekä kunnan Intro-työpajan toimintaan sisältyvien tehtävien ja suunnitelmien toteutumisesta.

3 3 3 Kunnanhallituksen ratkaisuvalta Kunnanhallitus päättää 1) vapautuksen myöntämisestä kunnallisen maksun ja sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta, milloin se säädösten tai määräysten mukaan on sallittua ja päätösvaltaa ei ole siirretty muulle viranomaiselle 2) maankäyttö- ja rakennuslain 97 :ssä tarkoitetun kehotuksen antamisesta maanomistajalle rakentaa asemakaava-alueella sijaitseva rakennustontti tai paikka ja kehotusten luetteloinnista 3) vaikutuksiltaan vähäisten asemakaavojen ja asemakaavamuutosten hyväksymisestä 4) selityksen antamisesta kunnanvaltuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen, jos kunnanhallitus katsoo, ettei kunnanvaltuuston päätöstä ole kumottava 5) kiinteän omaisuuden ostamisesta kunnalle noudattaen ohjeita ja määräyksiä, jotka kunnanvaltuusto on antanut määrärahan myöntäessään 6) rakennustonttien myymisestä noudattaen kunnanvaltuuston vahvistamien yleisohjeita ja kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle 7) irtaimen omaisuuden sekä osakkeiden ja osuuksien myymisestä ja kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille 8) tilahankkeiden esisuunnitelmien hyväksymisestä kunnanvaltuuston hyväksymän hankesuunnitelman pohjalta 9) lainan ottamisesta, uudistamisesta tai maksuajan pidentämisestä kunnanvaltuuston päättämissä rajoissa sekä haltijavelkakirjojen panttaamisesta lainojen vakuudeksi, mikäli asiaa ei ole siirretty muun viranomaisen ratkaistavaksi 10) lainan antamisesta ja antolainojen ehdoista 11) vahingonkorvauksen myöntämisestä niissä tapauksissa, koissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi ja päätösvaltaa ei ole siirretty muulle viranomaiselle 12) arvonimiesitysten tekemisestä 13) kunnan omaisuuden ja riskien vakuuttamisesta 14) kunnan hankintaohjeiden hyväksymisestä 15) sisäisen valvonnan ohjeen hyväksymisestä 16) sopimusten ja sitoumusten solmimisesta, mikäli muu viranomainen ei niistä päätä 17) virka- ja työehtosopimuksen tekemisestä kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuutuksen nojalla ja sopimuspalkkaiseksi nimetyn viranhaltijan palkasta sopimisesta työmarkkinalaitoksen suostumuksella 18) virka- ja työehtosopimuksen soveltamisesta, viranhaltijan tai työntekijän palkasta tai muusta palvelussuhteen ehdosta siltä osin, kuin ne on virka- ja työehtosopimuksessa jätetty kunnan harkintaan, ja mikäli asiaa ei ole siirretty muulle viranomaiselle, pääsopimuksen ja työehtosopimuksen mukaisista paikallisneuvotteluista sekä kunnan viranhaltijain neuvotteluoikeudesta annetun lain mukaisista neuvotteluista 19) kunnan sisäisen joukkoliikenteen järjestämisen perusteista 20) elinkeinoelämän ja maaseudun kehittämisen periaatteista 21) alaisensa henkilöstön yli 6 kuukauden mittaisista harkinnanvaraisista virkavapauksista ja lomista 22) työsuojelupäällikön ja palkka-asiamiehen nimeämisestä sekä kunnan edustajien valitsemisesta yhteistyöelimiin

4 4 23) julkisista kuulutuksista annetun lain 4 :ssä tarkoitetusta julkipanosta huolehtivan vastuunalaisen hoitajan määräämisestä 24) kunnanviraston yli 2 vuorokauden pituisesta suljettuna pitämisestä 25) kunnalle tulevien perintöjen ja testamentattujen varojen vastaanottamisesta ja niiden hoidosta 26) maksuista ja niiden yksityiskohtaisista perusteista kunnanvaltuuston päättäessä maksujen yleisistä perusteista ja kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimijoille ja viranhaltijoille 27) hyödyke- - tai hyödykeryhmäkohtaisten poistosuunnitelmien hyväksymisestä kunnanvaltuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta 28) pienhankintarajan vahvistamisesta poistolaskennan pohjaksi 29) vuosittaisen kaavoituskatsauksen laatimisesta ja hyväksymisestä 30) kunnan päätösvallassa olevien poikkeamispäätösten tekemisestä 4 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Kunnanjohtajat tehtävät ovat kuntalain mukaiset Kunnanjohtaja päättää 1) kunnan etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä 2) henkilöstön sivutoimilupien myöntämisestä 3) henkilökunnan oman auton käyttöoikeudesta 4) merkkipäivälahjan antamisesta, huomionosoituksista, tervehdys- ja kannatusilmoitusten julkaisemisesta ja lahjoituksen tekemisestä tavanomaisiin hyväntekeväisyystarkoituksiin kunnanhallituksen määräämissä rajoissa 5) kunnan vaakunan ja lipun käyttöoikeudesta 6) kunnanviraston kokous- yms. tilojen luovuttamisesta ulkopuoliseen käyttöön 7) hallintosäännön mukaan kunnanjohtajan päätettävistä asioista 8) tiedotus-, neuvottelu- ja edustustilaisuuksien järjestämisestä 9) kunnanviraston enintään 2 päivän pituisesta suljettuna pitämisestä ja aukioloajoista 10) kuntaa yleisesti koskevien koulutustilaisuuksien järjestämisestä 11) työryhmän asettamisesta asian valmistelua varten 12) ansio- ja kunniamerkkiesitysten tekemisestä 13) hankinnoista, joiden arvo ei ylitä kunnanhallituksen vahvistamaa euromäärää 14) toimitilojen vuokrista, vuokrien muutoksista ja vuokrasopimusten irtisanomisesta kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti 15) elinkeinoelämän kehittämiseen liittyvistä sopimuksista ja hankinnoista sekä tukitoimista kunnanhallituksen hyväksymien perusteiden mukaisesti Sijaisena toimii kunnankamreeri.

5 5 Osastopäällikön tai hänen määräämänsä vastuualueen tai työyksikön esimies päättää 1) Irtaimen omaisuuden hankinnoista, niiden käytöstä, myymisestä, poistamisesta sekä niihin liittyvistä käyttö- ja vuokrasopimuksista sekä suunnittelusopimuksista, joiden arvo ei ylitä kunnanhallituksen tai lautakunnan erikseen päättämää euromäärää 2) Asiat, jotka koskevat henkilöstösuunnittelua, henkilön perehdyttämistä tehtäviinsä, henkilöstökoulutusta sekä muuta henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä 3) Oman hallinnonalan vakuutuksista kunnanhallituksen hyväksymien periaatteiden ja tekemien sopimusten mukaisesti 4) Oman hallinnonalan henkilökunnan oman auton käyttöoikeuden myöntämisestä 5) Vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi, jollei vaadittu korvaus ylitä kunnanhallituksen määräämää enimmäismäärää 6) Oman hallinnonalan käytössä olevien huoneistojen ja alueiden luovuttamisesta tilapäiskäyttöön ellei asiaa ole siirretty muun viranomaisen ratkaistavaksi 7) Oman hallinnonalan henkilöstörekisterilain mukaisista rekisterien pitoon ja käyttöön liittyvistä menettelytavoista 8) Alaisensa henkilöstön henkilökohtaisista palkanosista kunnanhallituksen ohjeiden ja raamien mukaisesti (ei vuosisidonnaiset ja vastaavat osat) sekä tehtäväkohtaisista palkanosista silloin, kun tehtävän vaativuus muuttuu yksittäisen henkilön osalta satuaan siitä ensin palkkaasiamiehen tai arviointiryhmän myönteisen lausunnon (kunnanhallitus päättää tehtäväkohtaisten palkkojen yleisistä palkankorotuksista) 9) Johtosäännöllä alaiselleen viranhaltijalle delegoidun päätösvallan käytöstä sijaisen tai sijaisten ollessa estyneenä Kunnankamreeri päättää 1) tilapäislainan ottamisesta kunnanhallituksen päättämissä rajoissa 2) kassavarojen tilapäisestä sijoittamisesta kunnanhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti 3) perintätoimenpiteistä tai perimättä jättämisestä, mikäli saatava on vähäinen ja perintätoimi ilmeisesti hyödytön tai kustannukset saatavaan nähden suuret 4) saatavien poistoista tileistä määrärahojen puitteissa, kun saatavia ei ole pystytty ulosottoteitse perimään tai perintä ei muista syistä johtuen ole mahdollista 5) työmarkkinalaitoksen kustannuskorvausten maksamisesta 6) hankinnoista kunnanhallituksen määräämissä rajoissa 7) asiakirjoista, kopioista ja monisteista perittävistä maksuista Sijaisena toimii kunnanjohtaja

6 6 Ruoka- ja puhdistuspalvelujohtaja päättää 1) ruoka- ja puhdistuspalvelujen työntekijöiden palkkaamisesta 2) hankinnoista kunnanhallituksen määräämissä rajoissa Sijaisena toimii hoivapalveluiden ruoka- ja puhdistuspalveluesimies

Hyväksytty 2014 Voimaantulo:

Hyväksytty 2014 Voimaantulo: KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2014 Voimaantulo: 2 Tähän sääntöön ei ole pääsääntöisesti sisällytetty niitä asioita, joista päättäminen on lailla annettu kunnanhallituksen tehtäväksi. 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt MÄNTYHARJUN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 10.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 Muutokset/ Lisäykset 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

Pälkäneen kunta Hallintosääntö

Pälkäneen kunta Hallintosääntö Pälkäneen kunta Hallintosääntö Yhteistyötoimikunta 7.12.2011 Kunnanhallitus 7.12.2011 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 Hallintosääntö 2 Sisällysluettelo I Yleistä... 4 1 Säännön soveltamisala... 4 II Organisaatio...

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 13.12.2007 95 2 Sivu SISÄLLYSLUETTELO 2-5 OSA I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 6 I LUKU YLEISTÄ 6 1 Säännön soveltamisala 6 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

Kunnanvaltuustossa hyväksytty 15.11.2011 POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

Kunnanvaltuustossa hyväksytty 15.11.2011 POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuustossa hyväksytty 15.11.2011 POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISTÄ 1 1. Säännön soveltamisala 1 II LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Voimaantulo 1.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan toimintaa ohjaavat säännökset 2 Toimivallan

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 PALTAMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 21.10.2004 valtuusto 36 Voimassa: 1.1.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 II luku ORGANISAATIO

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT Kunnanhallituksen johtosääntö Tilintarkastussääntö Sivistystoimen johtosääntö Teknisen toimen johtosääntö Kaustisen seutukunnan lautakunnan (Seutuvaltuusto)

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.01.2013 33 Voimaantulo: 01.02.2013 I KAUPUNGINHALLITUS 1 Kaupunginhallituksen toiminta-ajatus Kaupunginhallituksen tehtävänä

Lisätiedot

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos Voimaantulo xx.xx.xxxx Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 II LUKU TOIMIELIMET... 1 2 Toimielimet ja

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2015 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin hallintosääntö

Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kokemäen kaupungin hallintosääntö 1.1.2013 alkaen 1/38 Voimaantulo 1.1.2013 Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallitus 29.10.2012 247 Kaupunginvaltuusto 5.11.2012 48 1. LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 4.2.2008 8 Muutettu kvalt. 28.4.2008 21 Muutettu kvalt. 15.12.2008 71 Muutettu kvalt. 15.2.2010 7 Muutettu 13.12.2010 60 Muutettu 7.11.2011

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

PIHTIPUTAAN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Pihtiputaan kunnanvaltuusto 16.12.2013 112 457/014/2013 PIHTIPUTAAN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku SOVELTAMISALA 4 2. luku HALLINNOLLINEN JAKO JA TOIMIELIMET... 4 Hallinnollinen jako, toimielimet ja niiden

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.2.2013 alkaen Khall 21.1.2013 Valt 28.1.2013 2 Sisällysluettelo I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET sivu 1 Säännön soveltaminen... 1 2 Toimintastrategiat... 1 II luku LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TOIMINTA-AJATUS

ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TOIMINTA-AJATUS 1 ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 18.9.2001 - tulee voimaan 25.9.2001 Muutettu kunnanvaltuustossa 9.12.2005, 146 - Tulee voimaan 17.1.2006 Muutettu kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty.11.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty.11.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ... 5 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosääntö

Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosääntö Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallitus 19.12.2012 Kaupunginvaltuusto 27.12. 2012 1(49) Sisällysluettelo I LUKU YLEISTÄ...3 1 Soveltamisala... 3 2 Kaupungin organisaatio ja toiminnalliset

Lisätiedot

Hallintosääntö. xx.xx.2011. Luonnos

Hallintosääntö. xx.xx.2011. Luonnos xx.xx.2011 muutokset 2 (25) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt...4 2 LUKU ORGANISAATIO...4 2 Luottamushenkilöorganisaatio ja sen tehtävät...4

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö-

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 02.11. 2009 VOIMASSA 16.11.2009 ALKAEN

KIIKOISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 02.11. 2009 VOIMASSA 16.11.2009 ALKAEN KIIKOISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 02.11. 2009 VOIMASSA 16.11.2009 ALKAEN Kiikoisten kunnan hallintosääntö SISÄLLYSLUETTELO Sivu LUKU 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen johtosääntö. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013. 1 Kaupunginhallituksen toimiala

Kaupunginhallituksen johtosääntö. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013. 1 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginhallituksen johtosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013 1 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginhallituksen ja sen henkilöstöjaoston toiminnasta annetaan lakien ja asetusten

Lisätiedot