kasvu Maakuntak aavaluonnoksen selostus Maakuntak aavan tarkemmat tavoitteet maankäyttö luonnos suunnittelu Maakuntahallitus 12.6.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kasvu Maakuntak aavaluonnoksen selostus Maakuntak aavan tarkemmat tavoitteet maankäyttö luonnos suunnittelu Maakuntahallitus 12.6."

Transkriptio

1 PÄ I J ÄT- H Ä M E E N M A A K U N TA K A AVA Maakuntak aavaluonnoksen selostus Maakuntahallitus Maakuntak aavan tarkemmat tavoitteet Maakuntavaltuusto suunnittelu maankäyttö! kasvu luonnos tulevaisuus kaava

2 MAAKUNTAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS, Maakuntahallitus MAAKUNTAKAAVAN TARKEMMAT TAVOITTEET, Maakuntavaltuusto PÄIJÄT MEEN LIITTO A198 * 2012

3 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO LÄHTÖKOHDAT KESKEISET PERIAATEKYSYMYKSET MITOITUSVÄKI Päijät-Hämeen rakennetarkastelut Arvioita rakennevaihtoehtojen liikennevaikutuksista Väestön ja huoltosuhteen kehitys TAVOITTEELLINEN KESKUSVERKKO KAUPAN PALVELURAKENNE MAAKUNTAKAAVAN OHJAUSVAIKUTUKSEN TASO LIIKENNEJÄRJESTELMÄN PALVELUTASO KAAVAN TIEVERKON TARKKUUSTASO JA OHJAUSVAIKUTUS HENNAN LENTOKENTTÄ HÄMEEN OIKORATA TUULIVOIMA-ALUEET UUDET MAANVASTAANOTTOALUEET METSÄENERGIATERMINAALIT UUSI JÄTEHUOLLON ALUE MAASEUTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ LUONNONYMPÄRISTÖ VIRKISTYS MATKAILU LOMA-ASUMINEN MERKITTÄVÄT MAANKÄYTÖN MUUTOSKOHTEET ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ MAAKUNTAVALTUUSTON PÄÄTETTÄVÄKSI ESITETTÄVÄT TAVOITTEET MITOITUSVÄKI TAVOITTEELLINEN KESKUSVERKKO KAUPAN PALVELURAKENNE MAAKUNTAKAAVAN OHJAUSVAIKUTUKSEN TASO... 73

4 Päijät-Hämeen maakuntakaava, luonnosvaihe Maakuntahallitus , Maakuntavaltuusto LIIKENNEJÄRJESTELMÄN PALVELUTASO KAAVAN TIEVERKON TARKKUUSTASO JA OHJAUSVAIKUTUS HENNAN LENTOKENTTÄ HÄMEEN OIKORATA TUULIVOIMA-ALUEET UUDET MAANVASTAANOTTOALUEET METSÄENERGIATERMINAALIT UUSI JÄTEHUOLLON ALUE MAASEUTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ LUONNONYMPÄRISTÖ VIRKISTYS MATKAILU LOMA-ASUMINEN ELINKEINOELÄMÄ PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 3

5 Päijät-Hämeen maakuntakaava, luonnosvaihe Maakuntahallitus , Maakuntavaltuusto JOHDANTO Päijät-Hämeessä tehdyt linjaukset koskien ilmasto- ja energiapolitiikkaa ja vastuullista maakuntaa sekä ympäröivässä yhteiskunnassa esiin nostetut tarpeet tiukempaan kaupan sijoittumisen ohjaamiseen olivat keskeisimmät vaikuttimet sille, että koettiin tarpeelliseksi tarkistaa Päijät-Hämeen vuonna 2008 vahvistettua kokonaismaakuntakaavaa. Kehitys kunnissa on myös osaltaan johtanut siihen, että lähes kymmen vuotta sitten tapahtuneen maakuntakaavan valmistelun tuloksena syntyneet ratkaisut ovat paikoitellen uudistamista vailla. Tämä selostus koskee Päijät-Hämeen uuden maakuntakaavatyön yhdistettyä luonnos- ja tavoitevaihetta. Maakuntakaavaluonnoskartta ja selostus muodostavat yhdessä luonnosvaiheessa nähtäville asetettavan aineiston. Selvitysten ja valmistelujen perusteella sekä saatujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta valmistellaan maakuntavaltuustolle joulukuun 2012 kokoukseen ehdotus maakuntakaavatyön tarkemmiksi tavoitteiksi. Varsinainen maakuntakaavaehdotus laaditaan maakuntavaltuuston keskeisten periaatelinjausten ja tehtyjen selvitysten pohjalta. Tavanomainen kaavaehdotuskartta, merkinnät ja määräykset ja tarvittava liiteaineisto valmistellaan pääosin vuoden 2013 aikana ja laitetaan nähtäville ja maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi Päijät-Hämeessä on käynnistetty liikennejärjestelmätyö, jossa tähdätään palvelutasotavoitteiden asettamiseen yhtä aikaa maakuntakaavan tarkempien tavoitteiden kanssa. Maakäytön, asumisen, liikenteen sekä palveluiden ja elinkeinoelämän tarpeiden tarkastelu yhtä aikaa iteroivana vuoropuheluna on koettu tärkeäksi Päijät-Hämeessä. Luonnoskartalla keskitytään nostamaan esiin likimääräisesti ne alueet, joille kohdistuu nykyiseen lainvoimaiseen maakuntakaavaan merkittävimmät muutospaineet. Kaavaselostuksessa kuvataan, mitkä asiat vaikuttavat kullakin alueella tarpeeseen muuttaa nykyistä lainvoimaista maakuntakaavaa. Luonnoskartta ei sisällä kaikkia kohteita, joihin maakuntakaavaehdotuksessa tullaan tekemään muutoksia tai tarkennuksia. Kartalla esitetyt muutospainealueet ovat luonteeltaan informatiivisia ja niihin sisältyvät asiat ratkaistaan maakuntakaavan ehdotusvaiheessa. Tärkeässä roolissa kaavaselostuksessa ovat suuret periaatteelliset kysymykset, jotka on ratkaistava ennen kuin varsinainen maakuntakaavaehdotus voidaan laatia. Näitä periaatekysymyksiä ja niihin liittyviä lähtökohtia, kysymyksen asettelua on selostettu kunkin ratkaistavan asian osalta luvussa 2. Maakuntavaltuustolle päätettäväksi esitettävät tavoitteet ja soveltuvin osin vastuullisen maakunnan kriteereihin nojaavaa vaikutusten arviointia kootaan lukuun 4 ottaen huomioon lausunnoista ja mielipiteistä saatu palaute. Selostuksen sisällön ja tekstit ovat laatineet aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen, erityisasiantuntija Tapio Ojanen ja maakunta-arkkitehti Mirja Karila-Reponen. Lisäksi sisällön tuottamiseen ovat osallistuneet projektikoordinaattori Jussi Mäkinen sekä erityisasiantuntijat Mari Lång-Kauppi ja Päivi Pulkkinen. Lahdessa Mika Kari Jari Parkkonen Riitta Väänänen maakuntahallituksen maakuntajohtaja aluesuunnittelupuheenjohtaja päällikkö PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 4

6 Päijät-Hämeen maakuntakaava, luonnosvaihe Maakuntahallitus , Maakuntavaltuusto LÄHTÖKOHDAT Lähtökohtia maakuntakaavatyölle määrittävät maakunnan omat tarpeet ja valtiovallan taholta esitetyt säädökset ja tavoitteet. Päijät-Hämeen 2009 hyväksyttyyn maakuntasuunnitelmaan (masu 09) on kirjattu maakunnan tahto, jota ilmasto ja energia asioiden osalta painotetaan keväällä 2012 maakuntavaltuustossa hyväksyttävässä ilmasto- ja energiaohjelmassa (I&E). Maakuntakaavan ajantasaisuuden arvioinnin pohjalta on myös asetettu lähtökohdat kaavatyön sisällölle maakuntavaltuuston käynnistämispäätöksessä Kaavatyön sisältö, eteneminen, siihen osallistuminen ja vaikutusten arviointi on hyväksytty maakuntahallituksessa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) myötä. Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL ) sekä valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet (VAT) ovat keskeiset lähtökohdat valtion suunnasta kaavatyölle. Nykyisen lainvoimaisen maakuntakaavan 2006 vahvistuskäsittelyn yhteydessä antoi ympäristöministeriö myös joitakin jatkosuunnitteluohjeita, jotka on tällä kaavakierroksella otettava huomioon. Hämeen ELY-keskuksen ympäristöstrategiassa Ihmisen paras ympäristö Häme, on esitetty energiaan ja ympäristöön, yhdyskuntaan ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvät tavoitteet ja painopisteet sekä mittarit Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnille yhteisesti. Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelman myötä maakunnalle hyväksytyt vastuullisen maakunnan kriteerit, maakuntakaavan sisältövaatimukset ja valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet sekä ympäristöstrategia tukevat toisiaan lähtökohtien määrittelyssä. Lähtökohtia on kirjattu aihekohtaisesti seuraavassa luvussa esitettyihin keskeisiin periaatteellisiin kysymyksiin. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 5

7 Päijät-Hämeen maakuntakaava, luonnosvaihe Maakuntahallitus , Maakuntavaltuusto KESKEISET PERIAATEKYSYMYKSET Seuraavat aihealueet kaipaavat periaatteellisia ratkaisuja, jotta maakuntakaavaehdotus voidaan valmistella ja varautua tarvittaviin lisäselvityksiin sekä resursseihin. 3.1 MITOITUSVÄKI Keskeistä maakuntakaavan ratkaisuja ehdotusvaiheessa muodostettaessa on minkälaiselle väkimäärälle mm. asumisen, kaupan ja liikennejärjestelmän ratkaisuja tehdään. Lähtökohdat: Maakuntakaavan lähtökohtana on oltava perusteltu arvio väestön kehityksestä sekä on tarkasteltava pitkällä aikavälillä sekä taajama- että maaseutualueiden väestömäärän kehityksen erilaisia vaihtoehtoja (VAT). Vastuullisen maakunnan kriteereissä esitetään, että päijäthämäläisten määrä kasvaa ja ikärakenne on monipuolinen; väestötavoitteeksi esitetään vuoteen 2035 mennessä (masu 09). Taustatietoa: Päijät-Hämeen rakennetarkastelut Maakuntakaavan luonnosvaiheessa esitetään keskustelun virittämiseksi mitoitusväkimäärästä kehitysvaihtoehtoja (rakennevaihtoehtoja), joissa on tarkasteltu , ja asukkaan sijoittumista maakunnassa paikkatietoaineistoon pohjautuvalla menetelmällä. Niiden toivotaan helpottavan harkintaa perustellun mitoitusväkimäärän määrittämiseksi ja myös sen harkitsemiseksi, miten väkimäärän arvioidaan kehittyvän maakunnan eri osissa. Rakennevaihtoehdoista ei ole tarkoitus tehdä valintaa maakuntakaavan jatkotyön pohjaksi, vaan työtä jatketaan maakuntavaltuustossa joulukuussa 2012 tehtävien periaatelinjausten mukaisesti. Vuonna 2012 valmistuneissa Päijät-Hämeen liitossa tehdyissä rakennetarkasteluissa tarkasteltiin kolmea mahdollisimman erilaista ja fiktiivistä rakennevaihtoehtoa vuoteen 2035: 0+, ratamalli ja monikeskusmalli. Näille vaihtoehtoisille malleille kirjoitettiin kuvaukset, joissa valtakunnantason talouskehitys sekä harjoitettu ilmasto- ja ympäristöpolitiikka olivat erilaiset. Tämän myötä väestö- ja työpaikkakehitys, sekä Helsingin metropolialueen että Pietarin vaikutuksesta, muodostuivat erilaisiksi. Myös satsaukset liikenneverkkoon poikkesivat vaihtoehdoissa toisistaan. Vastaavasti maakunnan osa-alueilla näiden tekijöiden arvioitiin johtavan erilaisiin tilanteisiin väestön ja asumisen, elinkeinojen ja palveluiden sekä yhteyksien ja liikenteen ja ympäristön osalta. Rakennetarkastelut toteutettiin paikkatietoihin ja erityisesti alueiden saavutettavuuteen perustuvalla menetelmällä ns. Päijät-Hämeen MYLLY-menetelmällä. Tarkasteluissa asetettiin lähtöoletukset niin, että 0+ vaihtoehdossa talouskehitys oli verkkaista ja ilmasto- ja ympäristöpolitiikan ohjausvaikutus vähäinen. Maa- PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 6

8 Päijät-Hämeen maakuntakaava, luonnosvaihe Maakuntahallitus , Maakuntavaltuusto kunnan väkimäärä kasvoi hitaasti :een. Liikenneverkolla oli pitäydyttävä välttämättömissä ylläpitotoimissa, eikä uusia väylähankkeita ollut vara tehdä. Taloustilanteesta johtuen Pietarin vaikutus jäi vähäiseksi ja pääkaupunkiseudun vetovoima johti työmatkaliikenteen lisääntymiseen erityisesti sinne. Ratamallissa talouskehitys oli voimakasta ja harjoitettu ilmasto- ja ympäristöpolitiikka vaativaa. Kasvua pääkaupunkiseudulta ohjautui pääratalinjojen suunnissa molempiin suuntiin kasvattaen Päijät-Hämeen väkimäärää osaltaan :een. Voimakas talouskasvu mahdollisti uudet raideliikenteen hankkeet ja Pietari läheisyys lisäsi yritystoiminnan mahdollisuuksia molemmin puolin. Monikeskusvaihtoehdossa talouskasvun heittelehtiminen heijastui varovaisuutena. Energian ja ruoantuotannon omavaraisuus korostui ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa. Se nosti työpaikkaomavaraisuutta ja kiihdytti väestönkasvua :een. Tieverkkoon ja sen ylläpitoon satsattiin varovaisin toimin. Pääkaupunkiseudun vaikutus jäi vähäiseksi sen kasvaessa sisäänpäin ja Pietarin vaikutus kohdentui lähinnä vientiin ja matkailun tuomiin tuloihin. MYLLY-menetelmä sijoitti väestön ja työpaikat alueiden saavutettavuuteen pohjautuen ohjelmalle annettujen reunaehtojen pohjalta. Reunaehtoja sijoittamiselle asettivat vaihtoehtojen kuvausten pohjalta laaditut ruutumaakuntakaavakartat, liikenneverkko (tiet/risteykset ja radat/asemat) ja sille määritellyt nopeudet sekä iso joukko muuttujia, joilla kunkin vaihtoehdon kuvausten mukaiset piirteet saatiin otetuksi huomioon. Alla olevassa kuvasarjassa on esitetty, miten menetelmä sijoitti vuoden 2010 jälkeen tapahtuvan väestönkasvun 0+, rata- ja monikeskusvaihtoehdossa. Kuvista voi nähdä, että 0+ -vaihtoehdossa väestönkasvu hajautuisi laajemmin maakunnan alueelle, ratamalli puolestaan keskittäisi väestönkasvun asemien ympäristöön ja monikeskusmalli hyvien liikenneyhteyksien varteen taajamiin ja kyliin. Kuvissa on otettava huomioon, että väestönkasvu on niissä erisuuruinen. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 7

9 Päijät-Hämeen maakuntakaava, luonnosvaihe Maakuntahallitus , Maakuntavaltuusto Menetelmän tuottamaa mallien välisiä eroja kuvaavaa ja suuntaa antavaa tulostietoa on summattu kuntatasolle, Päijät-Hämeen aluetyyppitasolle ja lähivaikutusaluetasolle. Tässä yhteydessä on haluttu nostaa keskusteluun väestön jakautuminen eri aluetyypeille, kuten valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa maakuntakaavatyöltä edellytetään. Päijät-Hämeen aluetyypit ovat: kaupunkimainen alue, pientalovaltainen alue, vilkas maaseutu ja rauhallinen maaseutu. Aluetyypit on muodostettu, koska useissa eri yhteyksissä on tullut esille että maakunnassa on luonteeltaan erilaisia alueita, joita yhdistävät tietyt piirteet, mutta ne eroavat kuitenkin toisistaan esim. asukastiheydestä, työpaikkarakenteesta ja väestön ikärakenteesta johtuen. Aluetyypit on tätä luonnosvaiheen tarkastelua varten muodostettu maa- ja metsätalousministeriön 2006 esittämistä maaseututyypeistä tarkentamalla niitä maakuntakaavatyössä käytetyillä lähivaikutusalueilla. Näin syntynyt aluetyypitys ei ole täysin johdonmukainen, mutta on katsottu riittävän tätä varsin yleispiirteistä tarkastelua varten. Jako Päijät-Hämeen aluetyyppeihin näkyy seuraavan sivun kartalla ja selostuksen liitteenä ovat kartalla esiintyvien lähivaikutusalueiden nimet. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 8

10 Päijät-Hämeen maakuntakaava, luonnosvaihe Maakuntahallitus , Maakuntavaltuusto PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 9

11 Päijät-Hämeen maakuntakaava, luonnosvaihe Maakuntahallitus , Maakuntavaltuusto Rakennevaihtoehtojen arviointia: Tarkastelussa olevat varsin erilaiset rakennevaihtoehdot perustuvat erilaisiin lähtökohtiin ja taustaoletuksiin, sekä väestömäärän että liikenneverkon osalta. Kyse ei ole siis keskenään vertailukelpoisista vaihtoehdoista. Menetelmä tuotti tulostietoina vaihtoehdoista mm. väestömäärän kokonaismuutoksena kunta- ja aluetyyppitasolla, henkeä kohti aiheutuvien asumisen ja liikkumisen kustannusten kannalta, asumismuotojen jakautumisesta ja syntyneistä ajosuoritteista työ-, ostos- ja asiointi- sekä vapaa-ajan matkojen osalta. Rakennetarkastelujen vaihtoehdoissa 0+, monikeskusmalli ja ratamalli väestö jakautuisi alla olevan graafin mukaisesti: Vuoden 2010 tilanteeseen nähden kaupunkimaisella alueella asuvien osuus pysyisi suhteellisesti samana 0+ ja ratamallissa n %:ssa. Monikeskusmallissa se vähenisi n. 62 %:iin. Pientalovaltaisilla alueilla väkimäärä kasvaisi kaikissa vaihtoehdoissa, mutta selkeästi eniten monikeskusmallissa eli noin 20 %:iin nykyisestä 13,5 %:sta. Monikeskusmalli tukisi myös vilkkaan maaseudun väkimäärän kasvua. Kaikissa vaihtoehdoissa rauhallisen maaseudun osuus laskisi nykyisestä n. 5 %:sta. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 10

12 Päijät-Hämeen maakuntakaava, luonnosvaihe Maakuntahallitus , Maakuntavaltuusto Mallien asuntokerrosalajakauma noudattelisi aluetyypeittäistä väestöjakaumaa ja rakennustyypeittäiset erot kuvastaisivat lähinnä mallien erilaisia piirteitä asumistiheydessä. Asumismuotojen osalta kaikissa malleissa omakotitalojen osuus tulisi lisääntymään verrattuna Mylly-menetelmän nykytilalaskentaan. Erityisesti 0+- ja monikeskusmalleissa omakotitalojen osuus korostuisi. Rivitalojen osuus asuntokerrosalasta pysyisi lähes ennallaan. Kerrostalojen osuus sen sijaan laskisi kaikissa malleissa. Ratamallin piirteisiin kuuluu asumisen voimakas keskittyminen tiiviisti rautatieasemien läheisyyteen ja taajamien keskusta-alueille. Tästä johtuen ratamallissa kerrostalojen osuus olisi suurempi kuin muissa malleissa. Ratamallissa myös eri aluetyypeillä, ei ainoastaan kaupunkimaisella alueella, korostuisi kerrostalojen osuus. Tästä johtuen asukasta kohti laskettu asumisväljyys olisi suurin ja lähes sama omakotivaltaisissa 0+- ja monikeskusmallissa, sekä pienin kerrostalopainotteisessa ratamallissa. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 11

13 Päijät-Hämeen maakuntakaava, luonnosvaihe Maakuntahallitus , Maakuntavaltuusto Kustannuslaskennan perusperiaatteena on, että asumiskustannukset ovat korkeammat väestöltään tiheillä alueilla ja liikkumiskustannukset muodostuvat korkeammiksi harvaan asutuilla alueilla. Asumis- ja liikkumiskustannusten jakautuminen noudattelisi pääsääntöisesti mallien väestöjakaumaa eri aluetyypeillä, erityisesti 0+- ja ratamallien kustannusjakauma aluetyypeittäin olisi hyvin samankaltainen. Näissä malleissa kaupunkimaisella alueella, jossa suurin osa väestöstä (72 73 %) asuisi, syntyisi myös valtaosa (n. 76 %) asumisen kustannuksista. Poikkeuksen muodostaisi monikeskusmalli, jossa kaupunkimaisella alueella olisi muihin malleihin verrattuna vähemmän asukkaita ja syntyisi siten myös vähemmän asumiskustannuksia. Pientalovaltaisella alueella ja vilkkaalla maaseudulla muodostuisi monikeskusmallissa yhteensä yli 30 % asumiskustannuksista, kun osuus muissa malleissa olisi vain noin 20 %. Liikkumiskustannuksista puolestaan syntyisi 0+- ja ratamallissa kaupunkimaisella alueella 69 % ja monikeskusmallissa 56 %. Monikeskusmallin osalta etenkin liikkumiskustannuksissa korostuisi väestön suurempi määrä kaupunkimaisen alueen ulkopuolella eli kalliimpien liikkumiskustannusten alueella. Henkeä kohti lasketut asumiskustannukset nousisivat korkeimmiksi kaikkien aluetyyppien osalta ratamallissa, jossa asuminen painottuu korkean väestötiheyden alueille. Kaupunkimaisella alueella asumiskustannuksissa ei mallien välillä olisi juurikaan eroa. Kaikilla kaupunkimaisen alueen ulkopuolisilla aluetyypeillä henkeä kohti lasketut asumiskustannukset olisivat halvimmat 0+mallissa ja kalleimmat ratamallissa. Liikkumiskustannusten osalta henkeä kohti laskettuna edullisin vaihtoehto kaikkien aluetyyppien osalta olisi ratamalli ja kallein monikeskusmalli. Ainoastaan pientalovaltaisella alueella 0+mallin kustannukset olisivat hieman monikeskusmallia suuremmat. Tarkasteltaessa asumisen- ja liikkumisen aiheuttamia kokonaiskustannuksia henkeä kohti, ei kaupunkimaisella alueella ole mallien välillä juurikaan kustannuseroja rakenteen samankaltaisuuden vuoksi. Kaupunkimaisen alueen ulkopuolisilla aluetyypeillä kokonaiskustannukset nousisivat suurimmiksi monikeskusmallissa. Vilkkaan maaseudun ja rauhallisen maaseudun alueilla edullisin henkeä kohti laskettuna olisi 0+malli. Mallitasolla tarkasteltuna 0+- ja monikeskusmallissa asumiskustannukset olisivat henkeä kohti tarkasteltuina lähes samat, mutta ratamallia pienemmät. Liikkumiskustannusten osalta suurimmat kustannukset henkeä kohti syntyisivät monikeskusmallissa ja pienimmät ne olivat ratamallissa. Kun huomioidaan sekä asumis- että liikkumiskustannukset, henkeä kohti suurimmat kokonaiskustannukset muodostuisivat korkeista liikkumiskustannuksista johtuen monikeskusmallissa. Ratamallissa puolestaan kalliit asumiskustannukset ja edulliset liikkumiskustannukset kompensoisivat toisiaan. Kokonaiskustannusten osalta edullisin vaihtoehto henkeä kohti tarkasteltuna olisi 0+vaihtoehto. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 12

14 Päijät-Hämeen maakuntakaava, luonnosvaihe Maakuntahallitus , Maakuntavaltuusto Matkasuoritteen jakautuminen noudattelisi mallien väestön aluetyypeittäistä jakaumaa. Maakunnan matkasuoritteesta valtaosa syntyisi väestön painopisteen mukaisesti kaupunkimaisella alueella. Väestöosuuksiin nähden kaupunkimaisen alueen osuus maakunnan matkasuoritteesta olisi kaikissa malleissa 2-3 % väestöosuutta pienempi. Vastaavasti pientalovaltaisella alueella, vilkkaalla maaseudulla ja rauhallisella maaseudulla muodostuisi väestöosuuteen verrattuna enemmän matkasuoritteesta. Erot johtuvat matkojen pituuksien ja määrien vaihtelusta aluetyyppien välillä. Vuorokauden matkasuorite henkeä kohti olisi kaikissa malleissa selvästi alhaisin kaupunkimaisella alueella (45,8 46,2 km/vuorokaudessa), sillä kaupunkimaisella alueella tehdään henkeä kohti eniten matkoja, mutta matkojen pituudet ovat lyhyitä työpaikkojen, palvelujen ym. sijaitessa lähellä. Muilla aluetyypeillä matkojen lukumäärä olisi vähäisempi, mutta matkojen pituudet pidempiä kuin kaupunkimaisella alueella. Henkeä kohti laskettu matkasuorite olisi monikeskusmallissa muita malleja suurempi väestön sijoittuessa voimakkaasti taajamiin ja kyliin. Ratamallin matkasuoritetta vilkkaalla maaseudulla nostaisi mm. asumisen painottuminen rautatieasemien läheisyyteen. Alhaisimmillaan matkasuorite olisi ratamallissa kaupunkimaisella alueella (45,8 km/vrk) ja korkein monikeskusmallissa vilkkaalla maaseudulla (53,9 km/vrk). PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 13

15 Päijät-Hämeen maakuntakaava, luonnosvaihe Maakuntahallitus , Maakuntavaltuusto Valtaosa, noin 60 %, matkoista suoritettaisiin kaikissa malleissa henkilöautolla. Kävelyn ja pyöräilyn yhteenlaskettu osuus matkoista olisi toiseksi suurin, reilut 30 %. Kokonaismatkasuoritteen eli matkoista aiheutuvan kilometrikertymän osalta autoilun osuus olisi noin 70 %. Lyhyiden kävellen ja pyörällä tehtävien matkojen matkasuoriteosuus 4 %. Kaupunkimaisella alueella, jossa valtaosa väestöstä asuisi, tuotettaisiin myös suurin osa automatkoista. 0+ja ratamallissa osuus olisi noin 70 % ja monikeskusmallissa hieman alle 60 %. Väestöjakauman mukaisesti monikeskusmallissa pientalovaltaisten alueiden, vilkkaan maaseudun ja rauhallisen maaseudun osuus automatkoista olisi muihin malleihin verrattuna suurempi. Tarkasteltaessa matkoja niiden tarkoituksen mukaan, olisi vapaa-ajan matkojen osuus kaikista matkoista 39 %. Toisiksi suurimman matkaryhmän muodostaisivat ostos- ja asiointimatkat (31 %) ja kolmanneksi työmatkat (18 %). Koska vapaa-ajan matkat ovat usein pitkiä, kokonaismatkasuoritteen osalta vapaa-ajan matkojen osuus malleissa olisi noin 57 %. Työ-, työasia- sekä ostos- ja asiointimatkojen kunkin osuus olisi noin %. Mallien välille ei näyttäisi syntyvän merkittäviä eroja. Myöskään aluetyyppien välillä ei eroja juuri ole havaittavissa. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 14

16 Päijät-Hämeen maakuntakaava, luonnosvaihe Maakuntahallitus , Maakuntavaltuusto Arvioita rakennevaihtoehtojen liikennevaikutuksista Linea Konsultit Oy, Pöyry Finland Oy ja Trafix Oy tarkastelivat käynnissä olevan liikennejärjestelmätyön yhteydessä rakennevaihtoehtojen liikennevaikutuksista. Alla kuvattuja liikenteellisiä vaikutuksiakaan ei pidä olettaa toiselleen vaihtoehtoisina, koska kyse ei ole toisilleen vertailukelpoisista vaihtoehdoista. 0+ mallin liikenneverkko on nykyisenlainen ja väestönkasvu leviää laajalle alueelle maakuntaan. Koska väestö asuu harvassa, edellytykset joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn kehittämiselle ovat huonot. Väestön määrä vähenee Lahdessa ja kasvaa kaupunkiseudun reunalla Hollolassa ja Nastolassa. Mallin asettama kehitys edistää yhdyskuntarakenteen hajautumista ja autoistumista. Harvempi asutus ei tuota palveluille kovin laajaa väestöpohjaa, jolloin palvelut haetaan keskuksista ja ostos- ja asiointimatkat ovat pidempiä. Edellytykset asukkaiden arjessa käyttämien palvelujen ylläpitämiselle rajoittuvat harvemmille alueille. Laajan tieverkon ylläpitäminen on haastavaa. Ratamallissa on panostettu rataverkon kehittämiseen ja uusi asutus on sijoittunut asemanseuduille sekä joukkoliikenneyhteyksien ääreen, erityisesti Lahteen, Orimattilaan (lähinnä Hennaan), Heinolaan ja Nastolaan. Kehitys ei voi perustua ainoastaan uusiin ratayhteyksiin, vaan nykyisten ratayhteyksien kehittämisellä on tärkeä rooli. Nykyiselle rataverkolle sijoittuneet uudet asemat luovat edellytyksiä tiiviille kaupunkirakenteelle ja antavat mahdollisuuksia myös kävelyn ja pyöräilyn kehittämiselle. Erityisesti Orimattilan Hennassa on mahdollisuudet kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edellytysten luomiseen. Nykyisten henkilöliikenteen ratayhteyksien (Riihimäki/Mäntsälä, Lahti, Nastola, Kouvola) kehittämisen jälkeen potentiaalisin uusi henkilöliikenteen suunta on Lahdesta Heinolaan parhaimman väestöpotentiaalin ja Helsinkiin suuntautuvat liikenteen matka-ajan lyhenemisen vuoksi. Ratamallissa mukana olevat radat Lahdesta Jyväskylään ja Hämeenlinnaan palvelevat valtakunnallisia kaukoliikenteen tarpeita ja ne kytkevät Päijät-Hämeen muihin maakuntiin. Uusien ratojen vaikutukset maakunnan sisäiseen liikennejärjestelmään ja liikkumiseen jäävät vähäisiksi. Monikeskusmallissa liikennejärjestelmän investoinnit kohdistuvat erityisesti tieverkkoon ja asutus jakaantuu useisiin keskuksiin. Mallissa on vaarana, että palvelut eivät ole sijoittuneet yhtä laajalle kuin asutus. Väestön sijoittuminen useisiin pienempiin keskuksiin ei luo edellytyksiä kestävälle ja tiiviille rakenteelle ja lähipalveluille eikä joukkoliikenteen kehittämiselle, vaan yksityisautoilun voi odottaa kasvavan. Hyvää mallissa on kuitenkin se, että kasvua tulee myös taajamiin, joissa kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia on mahdollista kehittää. Kun asutuksen leviäminen laajalle alueelle perustuu eri keskusten väliseen hyvään saavutettavuuteen autoliikenteellä, lähipalveluiden muodostamisen edellytykset ovat huonot ja palvelut haetaan helposti autoillen kauempaa. Tässä mallissa asukasta kohden lasketut ostos- ja asiointimatkat ovat pisimmät. Kaupan palvelurakenneselvityksessä esitettiin myös arvioita kaupan kehitysnäkymistä ja erityisesti kaupan aiheuttamista liikenteellisistä vaikutuksista rakennevaihtoehdoissa. Niitä on kuvattu kohdassa kaupan palvelurakenne sivulla 21. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 15

17 Päijät-Hämeen maakuntakaava, luonnosvaihe Maakuntahallitus , Maakuntavaltuusto Väestön ja huoltosuhteen kehitys Valtiovarainministeriön kuntauudistukseen liittyvässä kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksessä Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne on arvioitu Päijät-Hämeen kuntien väestökehitystä seuraavasti: Väestönkehitys Päijät-Hämeen kunnat jakaantuvat väestökehitystietojen perusteella selkeästi kasvaviin ja toisaalta väestöään menettäviin kuntiin. Maakunnan kunnista väestömäärä kasvaa vuoteen 2030 mennessä eniten Hollolassa, 16,9 prosenttia, joka kuuluu väestönkasvun osalta maan parhaaseen viidennekseen. Yli koko maan keskiarvon, 8 prosenttia, väestönkasvu on myös Orimattilassa (13,4 %), Nastolassa (11,1 %), Asikkalassa (9,8 %) ja Lahdessa (9,0 %). Väestöään menettävät Padasjoki (-9,4 %), Hartola (-8,0 %) ja Sysmä (-1,6 %). Padasjoki ja Hartola kuuluvat tältä osin koko maan tasolla toiseksi heikoimpaan viidennekseen. Heinolassa väestömäärä ei tarkastelujaksolla näyttäisi muuttuvan juuri lainkaan (0,1 %). Lahdessa ja useimmissa sen ympäristökunnissa väestörakenne on hyvä, mutta erityisesti maakunnan pohjoisissa kunnissa tilanne on heikompi. Lahdessa väestöllinen huoltosuhde oli 50,3 vuonna 2010 ja nousee vuoteen 2030 mennessä 73,5:een. Lahden ohella koko maan tasolla parhaaseen viidennekseen Päijät- Hämeen kunnista kuului vielä vuonna 2010 Nastola (51,7), mutta Nastolan asema suhteessa koko maan kuntiin heikkenee hieman ja putoaa vuoteen 2030 mennessä toiseksi parhaaseen viidennekseen (78,5). Padasjoella väestörakenteen muutos tulee olemaan koko maakunnan huonointa, sillä huoltosuhde vuonna 2030 olisi 124,4 ja yli 75-vuotiaita olisi yli neljännes kunnan asukkaista. Padasjoen ohella myös Sysmä sijoittuu huoltosuhteeltaan koko maan tasolla heikoimpaan viidennekseen ja Hartola sekä Heinola toiseksi heikoimpaan viidennekseen. Huoltosuhde vuonna 2030 olisi Heinolassa (104,7), Hartolassa (102,4) ja Sysmässä (122,3). Asikkalassa väestö on vanhempaa verrattuna maakunnan eteläisiin kuntiin. Vuonna 2030 huoltosuhteen ennustetaan olevan Asikkalassa 97 ja yli 75-vuotiaita olevan viidennes asukkaista. Lahdessa ja sen ympäristökunnissa Nastolassa, Hollolassa, Orimattilassa ja Kärkölässä väestön mediaani-ikä vuonna 2025 jää alle maan keskiarvon 49 vuotta. Toisaalta Sysmä, Padasjoki ja Hartola kuuluvat maan ikääntyneimpään viidennekseen mediaani-iän olleessa niissä vuotta vuonna Lahdessa syntyy vuodessa keskimäärin lasta, Hollolassa 249, Nastolassa 184, Orimattilassa 166 ja Heinolassa 150. Pienimpiä ikäluokat ovat Hartolassa (15), Hämeenkoskella (16), Sysmässä (21) ja Padasjoella (24). Alle 50 lapseen ikäluokka jää myös Kärkölässä, jossa syntyy vuosittain 44 lasta. Huoltosuhteella tarkoitetaan alle 15- ja yli 65-vuotiaiden määrää suhteessa sataa työikäistä kohti. Kehityksen suunta on niin valtakunnallinen kuin eurooppalainenkin. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 16

18 Päijät-Hämeen maakuntakaava, luonnosvaihe Maakuntahallitus , Maakuntavaltuusto KUVA: lähde valtiovarainministeriö (http://valtioneuvosto.fi/sivusto/kuntauudistus/fi.jsp) Lahti maakuntakeskuksena on varautunut omassa strategisessa yleiskaavatyössään 1 %:n vuotuiseen väestönkasvuun. Tämä tarkoittaisi vuoteen 2025 mennessä Lahden väkiluvun kasvua noin :een. Varautumista ennustettua väestön kasvua suurempaan kasvuun pidetään tarpeellisena huoltosuhteen tervehdyttämisen kannalta. Orimattilan Hennan alueesta odotetaan kasvavan asukkaan taajama. KUVA: Toteutunut väestön kehitys, tilastokeskuksen ennusteet 2007 ja 2009 sekä Lahden kaupungin väestötavoite 2025 ja Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelman väestötavoite PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 17

19 Päijät-Hämeen maakuntakaava, luonnosvaihe Maakuntahallitus , Maakuntavaltuusto Maakunnan väestöstä asui vuonna 2010 likimäärin 73 % ns. kaupunkimaisella alueella, pientalovaltaisella alueella 14 %, vilkkaalla maaseudulla 9 % ja rauhallisella maaseudulla 5 %. Luonnollinen kehitys ikääntymisen myötä johtaisi erityisesti vilkkaan ja rauhallisen maaseudun väkiosuuden laskuun nykyisestä. Maakuntakaavalla voidaan vaikuttaa myönteiseen väestönkehitykseen mahdollistamalla asumiselle ja elinkeinotoiminnalle riittävästi vaihtoehtoisia sijoittumismahdollisuuksia vastuullisen maakunnan kriteerien mukaisesti. Maakunnan sijainti Helsingin metropolin laajemmalla työssäkäyntialueella on vahvistanut Päijät- Hämeen ja erityisesti Lahden kaupunkiseudun kasvumahdollisuuksia. Päijät-Hämeessä on merkittävä lomaasuntojen keskittymä, joissa vietetään yhä pitempiä aikoja varustelutason kohottua. Osavuosiasukkaat ovat merkittävä lisä keskeisissä mökkikunnissa. PERIAATTEELLINEN KYSYMYS: Mitä väkimäärää tulisi käyttää maakuntakaavan mitoituksen lähtökohtana? Miten se jakautuisi maakunnan sisällä? 3.2 TAVOITTEELLINEN KESKUSVERKKO Maakunnan keskusverkko on nousut erityisesti kaupan suunnitteluratkaisujen laatimista varten tärkeäksi. Nykyisen lainvoimaisen maakuntakaavan taustalla olevassa tavoitteellisessa keskusverkossa ei mm. tehdä eroa seututasoisten keskusten ja muiden maakuntakeskusta pienempien hyvät ja monipuoliset palvelut omaavien keskusten välillä. Lähtökohdat: Aluerakenteen ytimessä ovat hyvän palvelutason omaavat kaupunkikylät ja kirkonkylät sekä vireät maaseutukylät. Lahden kaupunkiseudun kaupunkikylät muodostavat yhdessä Helsingin metropolialueen laajemman työssäkäyntialueen vahvan suurkaupunkikeskuksen. Heinolan ja Orimattilan hyvän kaupunkitason keskukset voimistavat suurkaupunkikeskuksen asemaa eteläisessä Suomessa. (masu 09) Aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena ja verkottuvana sekä hyviin liikenneyhteyksiin perustuvana kokonaisuutena. Toimivan aluerakenteen runkona kehitetään Helsingin seutua, maakuntakeskuksia sekä kaupunkiseudun ja maaseudun keskusten muodostamaa verkostoa. Maakunnan suunnittelussa on esitettävä valtakunnallisesti tärkeät vyöhykkeet sekä kaupunki- ja taajamaverkostot ja niiden kehittämisperiaatteet. On selvitettävä maaseudun alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä kyläverkoston kehittämisen liittyvät toimenpiteet, joilla edistetään olemassa olevien rakenteiden hyödyntämistä, palvelujen saatavuutta, maaseudun elinkeinotoiminnan monipuolistamista sekä ympäristöarvojen säilymistä. (VAT) Taustatietoa: Maakunnan keskusverkon nykytilaa selvitettiin Päijät-Hämeen keskusverkko selvityksellä v Työssä määritettiin nykyisten keskusten pohjalta paikkatieto- ja tilastomenetelmien ja analyysien avulla seututason keskus/keskukset, kuntatason keskukset, aluekeskukset sekä lähi- tai paikalliskeskukset ja niiden vaikutus- PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 18

20 Päijät-Hämeen maakuntakaava, luonnosvaihe Maakuntahallitus , Maakuntavaltuusto alueet. Tärkeässä roolissa määrittelyssä olivat toiminnallisuutta kuvaavat tekijät eli työ-, ostos ja vapaa-ajan matkat sekä julkisista palveluista päivähoito, vanhusten hoito, terveyskeskukset, peruskoulut, lukiot ja ammattikoulut ja kaupallisista palveluista päivittäis- ja erikoistavarakauppa. Lisäksi tarkasteluissa olivat mukana erilaiset liikuntapaikat. Selvitys löytyy liiton kotisivuilta osoitteesta: Seuraavissa kuvissa esitetään lainvoimaisen maakuntakaavan 2006 tavoitteellinen keskusverkko ja nykytilan 2011 mukainen keskusverkko: PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 19

21 Päijät-Hämeen maakuntakaava, luonnosvaihe Maakuntahallitus , Maakuntavaltuusto PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 20

22 Päijät-Hämeen maakuntakaava, luonnosvaihe Maakuntahallitus , Maakuntavaltuusto Tavoitteelliseen keskusverkkoon nähden keskusverkon määrittelyllä eivät eräät pienet kylät (19 kpl) ja Karisto sekä Renkomäki Lahden kaupungin alueella saaneet vaikutusaluetta. Tilannetta selittävät mm. se, että osa keskuksista jää toisten keskusten varjoon; Renkomäessä koulu linkittyy Launeen vaikutusalueelle, osittain ruutumenetelmästä johtuva puute. Hollolan Miekkiöön ja Nastolan Tapiolaan ei tänä päivänä suuntaudu matkoja, vaan ne ovat etupäässä asuinalueita. Kariston osalta aineisto ei vielä sisältänyt kauppakeskusta ja työmatka-aineisto on neljän vuoden takaa. Keskusluokat on nykytilan valossa ryhmitelty hierarkkisiin ryhmiin. Lahti on kokonsa ja palveluvarustuksensa perusteella selkeästi maakuntakeskus. Toisessa päässä luokitusta ovat pienimmät kylät, joita on tarpeen tarkastella omilla kriteereillä. Seuraavassa luonnehdintaa keskusten ominaisuuksien mukaan (Päijät-Hämeen keskusverkko, 2011). Seutukeskus Tilastollisten analyysien perusteella Heinola erottui muista kuntatason keskuksista. Heinolan palvelut ovat muita Päijät-Hämeen kuntatason keskuksia monipuolisemmat. Osaltaan Heinolan nouseminen seudullisesti muita kuntakeskuksia merkittävämmäksi perustuu etäisyyteen Lahdesta. Muut potentiaaliset seutukeskukset sijaitsevat Lahden kaupunkiseudun alueella ja jäävät osin Lahden vaikutusalueen alle. Kuntatason keskus Kuntatason keskukset ovat pinta-alaltaan aluekeskuksia laajempia alueita. Väestön ja työpaikkojen määrällä mitattuna kuntatason keskukset ovat samantapaisia kuin kaupunkiseudun aluekeskukset, mutta väestö- ja palvelutiheys on näillä vaikutusalueilla aluekeskuksia pienempi. Kuntatason keskuksessa nuorten aikuisten osuus on pienempi kuin aluekeskuksissa ja eläkeikäisen väestön osuus on puolestaan hieman suurempi. Kaupunkiseudun aluekeskus Omana ryhmänään erottuivat kaupunkiseudun aluekeskukset, joita luonnehtivat vaikutusalueen pieni koko ja korkea asukastiheys. Arjen palvelut ovat aluekeskusten vaikutusalueilla helposti saavutettavissa ja palvelut ovat myös monipuolisia, alueilta löytyy sekä julkisia että yksityisiä palveluja. Väestörakenteeltaan aluekeskukset ovat muita alueita lapsiperhevaltaisempia ja työpaikkarakenteessa erottuvat teollisuuden ja rakentamisen työpaikkojen osuudet. Lähi- tai paikalliskeskus Keskusluokituksen lähi- tai palvelukeskukset sijaitsevat kaupunkiseudun ulkopuolella ja ovat kaupunkiseudun aluekeskusten tavoin pinta-alaltaan pieniä alueita. Yhteistä aluekeskusten kanssa on myös lapsiperheiden muita alueita hieman suurempi osuus. Väestön sekä työpaikkojen määrä lähi- tai paikalliskeskusten vaikutusalueilla on aluekeskuksia huomattavasti pienempi ja työpaikkarakenteessa painottuvat alkutuotannon työpaikat. Merkittävin ero aluekeskuksiin verrattuna ilmenee tarkasteltaessa palveluja: palvelut ovat näiltä alueilta heikommin saavutettavissa kuin ylemmän tason keskuksissa tai lähempänä keskuskaupunkeja. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 21

23 Päijät-Hämeen maakuntakaava, luonnosvaihe Maakuntahallitus , Maakuntavaltuusto Palveluista ovat lähimpänä tarjolla päivittäistavarakauppa ja peruskoulu, muita palveluita lähi- tai paikalliskeskuksissa on varsin vähän. PERIAATTEELLINEN KYSYMYS: Miten tavoitteellista keskusverkkoa määriteltäessä tulisi suhtautua Lahden kaupunkiseudun kuntatason keskuksiin Salpakangas ja Rakokivi verrattuna kaupunkiseudun aluekeskuksiin? Olisiko Orimattila nähtävä seutukeskuksena? Miten maaseutukyliä ja haja-asutuskyliä tulisi käsitellä osana tavoitteellista keskusverkkoa? 3.3 KAUPAN PALVELURAKENNE Kauppa toimialana on kasvava ja kaupan yksikkökoot ovat kasvaneet 2000-luvulla. Kaupan kehityksellä on ollut vaikutuksia liikennemääriin ja palveluiden saavutettavuuteen. Maankäyttö- ja rakennuslain 2011 toteutettujen muutosten myötä maakuntakaavalta edellytetään voimakkaampaa otetta kaupan sijainnin ohjauksessa ja mitoituksessa. Lähtökohdat: Suunnitellulla maankäytöllä ei saa olla merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskusta-alueiden kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen. Kaupan alueiden on mahdollisuuksien mukaan oltava saavutettavissa joukkoja kevyellä liikenteellä. Asiointimatkojen on oltava kohtuullisia ja liikenteen haitat mahdollisimman vähäisiä. Seudullisesti merkittävän vähittäisyksikön koon alaraja ja vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus on määriteltävä (MRL tiivistetysti). Päijäthämäläiset asuttavat eheää yhdyskuntarakennetta, peruspalvelut ovat lähellä asukkaita ja asukkaille on tarjolla erilaisin kuljetusmuodoin ja tavoin saavutettavissa olevat kaupalliset palvelut sekä asukkaiden työpaikat ja keskitetyt palvelut ovat hyvin saavutettavissa (masu 09). Päivittäistavarakaupan suuryksiköiden tulee sijoittua keskuksien yhteyteen ja niiden määrä ja mitoitus tulee pysyä kohtuullisena. (I&E) Kaupunkiseutuja kehitetään tasapainoisina kokonaisuuksina siten, että tukeudutaan olemassa oleviin keskuksiin. Keskuksia ja erityisesti niiden keskusta-alueita kehitetään monipuolisina palvelujen, asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueina. Alueiden käytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla sille riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen (VAT). PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 22

24 Päijät-Hämeen maakuntakaava, luonnosvaihe Maakuntahallitus , Maakuntavaltuusto Taustatietoa: Päijät-Hämeen kaupallinen palvelurakenne selvityksessä 2012 tuotettiin tietoa maakunnan vähittäiskaupan nykytilasta, kehitysnäkymistä ja tarpeista sekä kaupan palveluverkon kokonaisuudesta osana toimivaa ja kestävää yhdyskuntarakennetta. Selvityksessä on suosituksia vähittäiskaupan sijoittumisesta ja mitoituksesta pohjaksi kaupan ratkaisujen laatimista varten maakuntakaavaprosessissa. Selvitys löytyy liiton kotisivuilta osoitteesta: Selvityksessä tarkasteltiin päivittäistavarakauppaa kuntaa pienempien lähivaikutusalueiden avulla ja erikoistavarakaupan osalta tiedot olivat kuntatasolla. Päijät-Hämeessä vuonna 2010 asui alle puolentoista kilometrin etäisyydellä noin 78 % ja alle neljän kilometrin etäisyydellä päivittäistavaramyymälöistä asuin noin 90 % väestöstä. Lahden seudun liikennetutkimuksen mukaan ostosmatkat olivat suurin yksittäinen matkaryhmä. Henkilöautolla tehtyjen ostosmatkojen osuus oli 57 % ja joukkoliikenteen 5 %. Suomen ympäristökeskuksen selvityksen mukaan vähittäiskaupan kokonaiskerrosala v oli Päijät- Hämeessä noin kerrosneliömetriä, josta päivittäistavarakauppaa on noin k-m 2, muuta erikoistavarakauppaa k-m 2 ja tilaa vaativaa kauppaa k-m 2. Päivittäistavarakaupan pinta-alasta 62 % sijaitsi maakuntakaavan keskustatoimintojen alueilla ja vähittäiskaupan kokonaismäärästä noin 51 %. Ostovoimaa virtaa päivittäistavarakaupan osalta jokin verran maakunnan ulkopuolelle (siirtymä -4 %), mutta erikoiskaupan osalta tilanne on päinvastainen eli maakuntaan virtaa ostovoimaa ulkopuolelta (siirtymä +12 %). Kunnista eniten päivittäistavarakaupan ostovoimaa karkaa muihin kuntiin Hollolasta (-48 %), Hämeenkoskelta (-32 %), Padasjoelta (-26 %) ja Orimattilasta (-26 %). Päivittäistavarakaupan palvelut puuttuvat 31 lähivaikutusalueelta, mikä vastaa noin 9 % maakunnan väestöstä. Väestömäärältään suurimpia tällaisia lähivaikutusalueita ovat: Asikkalan Vesivehmaa, Heinolan Myllyoja, Kärkölän kirkonkylä, Hollolan Herrala, Nostava ja Pyhäniemi, Nastolan Pyhäntaka-Seesta ja Uusikylä sekä Orimattilan Mallusjärvi ja Pennala. Erikoistavarakaupan virta ulos omasta kunnasta on puolestaan suurinta Hämeenkoskelta (-91 %) ja Lahtea ja Heinolaa lukuun ottamatta muissakin kunnissa yli puolet ostovoimasta karkaa muualle (vaihdellen -64 % ja - 52 % välillä). Lahti vetää ostovoimaa ylivoimaisesti enemmän (+67 %) Heinolaan verrattuna (+10 %). Selvityksessä arvioitiin tulevaa liiketilantarvetta myös päivittäistavarakaupan osalta lähivaikutusalueittain ja erikoistavarakaupan osalta kunnittain. Laskelmat tehtiin vuoteen 2035 tarkastellen välivuotena vuotta Liiketilan laskennallisena lisätilantarpeena arvioitiin maakunnan oman ostovoiman pohjalta yhteensä kerrosneliömetriä (pl. autokauppa), josta päivittäistavarakaupan lisätilantarve olisi k-m 2, tilaa vaativan kaupan osuus k-m 2 ja muu erikoistavarakauppa k-m 2. Näiden lisäksi autokaupan ja huoltamotoiminnan arvioitiin tarvitsevan lisätilaa k-m 2 koko maakunnassa. Kaupan palvelurakenneselvityksen yhteydessä spekuloitiin myös Päijät-Hämeen liitossa tehtyjen rakennetarkastelujen kolmea vaihtoehtoista rakennemallia (0+, rata- ja monikeskusmalli) kaupan (sijaintipaikat nykyiset) ja sen aiheuttaman liikenteen näkökulmasta. Tarkasteluja voi pitää jonkinasteisena herkkyystarkaste- PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 23

25 Päijät-Hämeen maakuntakaava, luonnosvaihe Maakuntahallitus , Maakuntavaltuusto luna, koska väestömäärä ja yksityisen kulutuksen kasvu vaihtelivat vaihtoehdoissa. Liiketilan lisätarpeen yhteismäärä vähittäiskaupassa vaihteli siten ja kerrosneliömetrin välillä väkimäärän vaihdellessa ja asukkaan välillä. Kaikissa vaihtoehdoissa henkilöauton osuus päivittäistavaraostosmatkoista kasvaisi (suhteutettu asukasmäärään). Eniten henkilöautoliikenteen suorite kasvaisi monikeskusmallissa (31 %), mutta kuitenkaan liikenneverkon kapasiteetille se ei aiheuttaisi lisätarvetta. Ratamallissa sekä maankäytön tehostuminen että kaupan liikennekuormitus aiheuttaisivat paineita Lahden pääväylien parantamiseen kaupan keskittymien läheisyydessä. Monikeskusmallissa olisi kaikilla liikennemuodoilla hyvin saavutettavien kaupan palveluiden tuottaminen ongelmallisinta, kun kauppapaikat olivat nykyiset. Kaupan epävarmuustekijöitä silmällä pitäen tulisi ottaa huomioon, että mikäli kaupalle osoitettuja sijaintipaikkoja on liian vähän tai niiden mitoitus on liian pieni, voi uhkana olla kaupan pyrkimys sijoittua olemassa olevan tai suunnitellun rakenteen ulkopuolelle. Maakuntakaavalla tulisi turvata väljyys, joustavuus ja vaihtoehtoisuus sen rinnalla, mitä maankäyttö- ja rakennuslaki ohjeistaa. Vuonna Päijät-Hämeessä oli 22 yli 2000 k-m 2 päivittäistavarakaupan yksikköä ja 41 erikoiskaupan yksikköä, joista kaikilla ei kuitenkaan ole seudullista merkitystä. Merkittävät keskustojen ulkopuolelle sijoittuvat nykyiset suuryksikköjen sijaintialueet ovat: Holma, Karisto, Laune ja Renkomäen risteysalue Lahdessa sekä Tähtiniemi ja Vuohkallion alue Heinolassa. Joustavuutta voisi saada aikaan sillä, että esitetään yleismääräyksenä Päijät-Hämeessä koko maakunnan alueella seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan yksikön koon alarajaksi esim kerrosneliömetriä kaupan laadusta riippumatta. Lakimääräistä suuremmaksi esitetty alaraja takaisi kunnille toimintaväljyyttä ja joustavuutta. Kaupalle se loisi mahdollisuuksia laajentaa ja kehittää toimintaansa myös nykyisillä paikoillaan ja kilpailla keskenään. Tilaa vaativan kaupan seudullista merkittävyyttä voidaan lähestyä sekä myymälöiden toiminnan edellyttämän alueellisen väestöpohjan että myymäläkoon edellyttämän väestöpohjan kautta. Väestömäärältään suurilla alueilla (esim. Lahden kaupunkiseudulla) voi olla, että isollakaan myymälällä ei ole seudullista merkitystä, koska sen lähialueella asuu toiminnan kannalta riittävä väestöpohja. Tästä johtuen olisi harkittavissa poikkeuksia seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksiköille, kun kyseessä on tilaa vaativa erikoiskauppa ja väestömäärältään iso alue. Kaupan palveluverkon ja yhdyskuntarakenteen tasapainoinen kehittäminen edellyttävät, että erikokoisten keskusten palvelujen mitoitus perustuu keskuksen alue- ja yhdyskuntarakenteelliseen asemaan sekä vaikutusalueen väestöpohjan mahdollistamaan palvelutarjontaan. Keskustatoimintojen alueiden nykyiset rajaukset on tarpeen tarkistaa yhdessä kuntien kanssa em. seikat huomioon ottaen. Keskustatoimintojen alueet ovat ensisijaisia vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoituspaikkoja. Niille on myös esitettävä seudullisesti merkittävien vähittäiskaupan yksikköjen enimmäismitoitus, joka on mahdollista jättää osoittamatta keskushierarkiassa ylemmille tasoille asettuvilla keskustatoimintojen alueilla. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 24

26 Päijät-Hämeen maakuntakaava, luonnosvaihe Maakuntahallitus , Maakuntavaltuusto Keskusta-alueiden ulkopuolelle sijoittuvat suuryksiköt tai suuryksikköjen alueet on myös mitoitettava. Enimmäismitoitukseen lasketaan alueen kaikki kaupan kerrosala eli pienemmät kaupan yksiköt lasketaan mukaan; sekä olemassa oleva että uusi. Näiden alueiden ja yksikköjen osalta on siis oltava perusteet niiden sijoittumiselle keskusta-alueiden ulkopuolelle. Useimmiten kyseeseen tulee tilaa vaativa kauppa, koska kaupalla ei saisi olla merkittäviä kielteisiä vaikutuksia keskustan kaupalle. Keskustojen ulkopuolelle sijoittuvien suuryksiköiden ja alueiden määrittelyssä on kuitenkin syytä ottaa huomioon alueen ominaispiirteet, väestöpohja, olemassa olevat palvelut ja alueen toteutusaika, jotta kaupan laatua ei ohjattaisi liian yksityiskohtaisesti. Maakuntakaavalla voidaan mahdollistaa tasapainoisen kaupan palvelurakenteen syntyminen huolehtimalla sijoittumisvaihtoehdoista, toimintaväljyydestä, joustavuudesta ja kilpailun mahdollisuuksista. Merkitystä on sillä, kuinka suuri osa kaupan kokonaismäärästä sijoittuisi keskustatoimintojen alueelle, kuinka suuri osa sijoittuisi suuryksiköihin ja mitkä olisivat mahdollisuudet sellaisen kaupan sijoittumiselle, jolla ei ole seudullista merkitystä (seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja). PERIAATTEELLINEN KYSYMYS: Miten varmistettaisiin päivittäistavarakaupan osalta kysynnän ja tarjonnan alueellinen tasapaino? Millä sijoittumisperiaatteilla erikoiskaupan osalta toimitaan? 3.4 MAAKUNTAKAAVAN OHJAUSVAIKUTUKSEN TASO Yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja liikennemäärien hillintää koskevat tarpeet ovat nostaneet keskusteluun maakuntakaavan ohjausvaikutuksen parantamisen. Lähtökohdat: Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen. (MRL ) Eheytyvää yhdyskuntarakennetta ja elinympäristön laatua (VAT 4.3) koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, joissa tavoitteita ovat mm. olemassa olevien yhdyskuntarakenteiden hyödyntäminen ja kaupunkiseutujen ja taajamien eheyttäminen. Uudisrakentamisen tulee sijoittua pääasiassa olemassa olevien taajamien yhteyteen. Päivittäistavarakaupan suuryksiköiden tulee sijoittua keskuksien yhteyteen ja niiden määrä ja mitoitus tulee pysyä kohtuullisena. Uusien asuinalueiden kaavoja ja kaavamääräyksiä laadittaessa kuntien tulee kiinnittää huomiota asumistiheyteen, palveluiden saavutettavuuteen, rakennusten lämmitysenergian kulutukseen ja energiamuotoihin. (I&E) PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 25

27 Päijät-Hämeen maakuntakaava, luonnosvaihe Maakuntahallitus , Maakuntavaltuusto Taustatietoa: Yleinen suuntaus kaupunkiseuduilla on, että asutus pyrkii levittäytymään taajamien läheisyyteen henkilöauton käytöstä riippuvaisille alueille. Näin on käynyt myös Lahden kaupunkiseudulla. Poikkeuslupien varassa toteutettu asuinrakentaminen on kasvanut jatkuvasti. Työmatkojen keskimääräiset pituudet ovat myös jatkuvassa kasvussa. KUVA: Päijät-Hämeen maakuntakaava 2006, Seurantaraportti 1 Asumisväljyyskehitys ei ole vielä osoittanut tasaantuvan. Päijät-Hämeessä oli asukasta kohti 80-luvulla keskimäärin 34 neliömetriä huoneistoalaa ja nyt ollaan jo yli 50 neliömetrissä. Asukkaita varten tarvitaan tästäkin johtuen yhä enenevässä määrin maapinta-alaa. Haja-asutusalueille ja muutenkin väljenevälle taajamarakenteelle palveluiden tuottaminen on aina hankalampaa. Kuntien taloudellisesta tilanteesta johtuen on entistä haastavampaa vastata niihin toiveisiin, mitä asukkaat palveluilta odottavat. Kunnallisteknisen verkoston ylläpito ja rakentaminen sekä julkista palveluista huolehtiminen väljää omakotiasumista arvostavien asukkaiden tarpeisiin on kallista. Maankäyttö- ja rakennuslain voimaantulon jälkeen on tarkennettu lain kauppaa koskevia säännöksiä, tarkistettu valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja teetetty ympäristöministeriön toimesta mm. selvitys Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne maakuntakaavoissa (Suomen ympäristö 2 / 2011). Ympäristöministeriössä on myös käynnissä maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointi. Näyttää vahvasti sille, että valtionkin taholta tullaan edellyttämään maakuntakaavalta tiukempaa ohjausvaikutusta. Ympäristöministeriön selvityksessä on tehty suosituksia mm. merkintätekniikoista, joilla parannettaisiin maakuntakaavan ohjausvaikutusta. Nykyisten yhdyskuntarakenteen laajenemissuunnan ja eheyttämistarvemerkinnän lisäksi suositellaan mm. reservialueiden käyttöä. On myös ollut esillä ehdotus sitä, että taajamatoimintojen alueille sijoittuvan tavoitteellisen väestön prosenttiosuus esitettäisiin väestölaskelmissa. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 26

PÄIJÄT-HÄMEEN RAKENNETARKASTELUT

PÄIJÄT-HÄMEEN RAKENNETARKASTELUT PÄIJÄT-HÄMEEN RAKENNETARKASTELUT PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 2012 Sisältö METKAMYLLY -MENETELMÄ... 3 TOIMINTAPERIAATTEET... 3 TUOTOKSET... 4 METKAMYLLYSTÄ PÄIJÄT-HÄME MYLLYKSI... 6 LÄHTÖTIEDOT... 6 PÄIJÄT-HÄMEMYLLYN

Lisätiedot

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista FCG Finnish Consulting Group Oy Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista 1.6.2012 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Hollolan kunta KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Kuntakeskuksen liikekorttelit (Prisma) K-Citymarket ja Naisten pukutehdas Loppuraportti 4.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (31) SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liitto POHJOIS-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030

Pohjois-Pohjanmaan liitto POHJOIS-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 Pohjois-Pohjanmaan liitto POHJOIS-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 Loppuraportti FCG Finnish Consulting Group Oy Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkko I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1 1.1 Tausta

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Ee KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavaselostus, luonnos 24.3.2014 Kaava KAAVASELOSTUS Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava 24.3.2014 KAINUUN LIITTO Julkaisija: Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 KAJAANI

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy

FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA ETELÄPORTIN KAUPALLINEN SELVITYS RAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy Eteläportin kaupallinen selvitys 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS. Ylöjärven kaupunki

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS. Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Ylöjärven kaupunki, FCG Finnish Consulting Group Oy 3 ALKUSANAT Ylöjärven kaupan palveluverkkoselvitys on laadittu Ylöjärven kaupungin toimeksiannosta FCG Finnish

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA Ee KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA Kaavaselostus 1.12.2014 A:4 Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava 2030 KAINUUN LIITTO 2014 A:4 Julkaisija: Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys

Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys KESKI-POHJANMAAN LIITTO Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (73) Sisällysluettelo 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Pirkanmaan palveluverkko 2040

Pirkanmaan palveluverkko 2040 Maakuntakaava 2040 Pirkanmaan palveluverkko 2040 MKH 19.1.2015 TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ Pirkanmaan liitto 2015 ISBN 978-951-590-314-3 Kuvat Ilpo Tammi Taitto Ilpo Tammi Sisällys 1. Johdanto 4 2. Tavoitteet

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Sotkamon täydennysosa

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Sotkamon täydennysosa SOTKAMON KUNTA Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Sotkamon täydennysosa Loppuraportti 4.12.2013 Loppuraportti 4.12.2013 1 (31) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 KAUPAN PALVELUVERKON KEHITTÄMISEN

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 2 Julkaisun tekijä: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Julkaisija: Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Etukannen kuva: Kainuun liitto ISBN 978-952-6685-13-7 ISSN

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus VIROLAHDEN KUNTA Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS 2015 1 Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 -selvitys Etelä-Pohjanmaan liitto FCG Finnish Consulting Group Oy Julkaisu B:69 ISBN 978-951-766-261-1

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Helsingin palveluverkkoselvitys sekä tavoiteverkko 2050. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

HELSINGIN YLEISKAAVA. Helsingin palveluverkkoselvitys sekä tavoiteverkko 2050. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINGIN YLEISKAAVA Helsingin palveluverkkoselvitys sekä tavoiteverkko 2050 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:10

Lisätiedot

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma Etelä Pohjanmaan maakuntakaava Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ETELÄ POHJANMAAN LIITTO Maakuntahallitus 18.2.2013 / 19.1.2015 Nähtävillä 25.2.

Lisätiedot

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

OSA 2: JYVÄSKYLÄN KAUPALLINEN PALVELU- VERKKO 2030

OSA 2: JYVÄSKYLÄN KAUPALLINEN PALVELU- VERKKO 2030 Jyväskylän kaupunki OSA 2: JYVÄSKYLÄN KAUPALLINEN PALVELU- VERKKO 2030 Loppuraportti 2.7.2010 OSA 2: Jyväskylän kaupallinen palveluverkkoselvitys 1 ALKUSANAT Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset TIIVISTELMÄ 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko... 4 2.2

Lisätiedot

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS Kirkkonummen kunta ja Skanska Commercial Development Finland Oy JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS 30.3.2012 1 ALKUSANAT JA SELVITYKSEN JOHTOPÄÄTÖS Tehtävänä oli laatia Kirkkonummen

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 KAAVASELOSTUS

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 KAAVASELOSTUS 0 (151) 1 (151) Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 ja Etelä-Konneveden kansallispuisto, Tervalamminvuoren tuulivoima-alue sekä täydennykset työpaikka-alueisiin ja Seveso II-direktiivin mukaisiin konsultointivyöhykkeisiin

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa KUHMON KAUPUNKI Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa Loppuraportti 4.12.2013 Loppuraportti 4.12.2013 1 (30) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 KAUPAN PALVELUVERKON KEHITTÄMISEN

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 20.4.2015 2 SISÄLTÖ Alkusanat... 3 1. Tarkastelualueet... 4 1.1 Tupos ja Ankkurilahti... 4 1.2 Haaransilta... 5 1.3 Limingan keskusta ja liminganportti...

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2012 (tehdyt muutokset punaisella)

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2012 (tehdyt muutokset punaisella) Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2012 (tehdyt muutokset punaisella) 2 Sisältö Johdanto... 5 Maakuntakaava maakunnan suunnittelujärjestelmässä... 6 Maakuntakaavan

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA 2030 Luonnosvaihe

POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA 2030 Luonnosvaihe POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA 2030 Luonnosvaihe KAAVASELOSTUS 28.10.2013 0 Esipuhe... 2 Tiivistelmä... 3 JOHDANTO... 4 Maakuntakaava osana suunnittelujärjestelmää... 4 Maakuntakaavan sisältövaatimukset...

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEKAAVA 2 KESKUSTATOIMINNOT, KAUPPA JA LIIKENNE

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEKAAVA 2 KESKUSTATOIMINNOT, KAUPPA JA LIIKENNE ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEKAAVA 2 KESKUSTATOIMINNOT, KAUPPA JA LIIKENNE KAAVASELOSTUS, LUONNOS 24.8.2015 1 ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava, vaihekaava 2 Keskustatoiminnot,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 19.8.2011 Taltionumero 2259 Diaarinumerot 3637, 3685, 3723, 3739, 3740, 3742 ja 3749/1/10 Lyhyt ratkaisuseloste 1 (94) Asia Valittajat Maakuntakaavan vahvistamista

Lisätiedot

Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys

Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys KOKKOLAN KAUPUNKI Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (32) Sisällysluettelo 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 KAUPAN PALVELUVERKON

Lisätiedot