LIIKENNEJÄRJESTELMÄN PALVELUTASO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKENNEJÄRJESTELMÄN PALVELUTASO"

Transkriptio

1 HOLLOLAN KUNNAN LAUSUNTO MAAKUNTAKAAVALUONNOKSESTA 1. Vastauksenaan kaavaluonnoksessa eitettyihin periaatekysymyksiin Hollolan kunta toteaa seuraavaa: MITOITUSVÄKI Mitä väkimäärää tulisi käyttää maakuntakaavan mitoituksen lähtökohtana? Miten se jakautuisi maakunnan sisällä? Maakunnan väkimäärää asukasta ja Hollolan kunnan kasvua 16,9 %pidetään riittävän tavoitteellisina TAVOITTEELLINEN KESKUSVERKKO Miten tavoitteellista keskusverkkoa määriteltäessä tulisi suhtautua Lahden kaupunkiseudun kuntatason keskuksiin Salpakangas ja Rakokivi verrattuna kaupunkiseudun aluekeskuksiin? Olisiko Orimattila nähtävä seutukeskuksena? Miten maaseutukyliä ja haja-asutuskyliä tulisi käsitellä osana tavoitteellista keskusverkkoa? Kunta pitää monikeskusvaihtoehto-skenaariota kaavoituspohjana perusteltuna. Jaottelu aluetyypeittäin on luontainen Hollolan kuntakeskus muodostaa oman aluekeskuksensa. Vahvoilla maaseutukylillä on oma identiteetti ja merkitys kunnan/alueen elinvoimassa. Vahvojen ja edelleen vahvistuvien kylien asema tulisi merkitä kaavaan kuten kirkonkylä (kulttuuri ja matkailu) ja Nostava (logistiikka ja työpaikka-alue) KAUPAN PALVELURAKENNE Miten varmistettaisiin päivittäistavarakaupan osalta kysynnän ja tarjonnan alueellinen tasapaino? Millä sijoittumisperiaatteilla erikoiskaupan osalta toimitaan? Maakuntakaavassa tulee hakea alueellista tasapainoa myös erikoiskaupan osalta MAAKUNTAKAAVAN OHJAUSVAIKUTUKSEN TASO Onko tarpeen parantaa maakuntakaavan ohjausvaikutusta ja millä keinoilla? Maakuntakaavan ohjausvaikutuksen lisäämiseen ei ole tarpeita

2 LIIKENNEJÄRJESTELMÄN PALVELUTASO Mitkä periaatetekijät tulisi valita tarkasteluun, kun kuvataan liikennejärjestelmän palvelutason nykytilaa ja palvelutasotavoitteita Kunnalla ei ole tässä vaiheessa kommentoitavaa. KAAVAN TIEVERKON TARKKUUSTASO JA OHJAUSVAIKUTUS Pitäisikö nykyisessä maakuntakaavassa esitetty tieverkko tarkistaa tarkkuustason osalta? Mikä ohjausvaikutus kaavan tieverkkolinjauksella tulisi olla viranomaistoimintaan? Kunnalla ei ole tässä vaiheessa kommentoitavaa. HENNAN LENTOKENTTÄ Jatketaanko maakuntakaavatyössä Hennan lentokentän valmistelua Yleisellä tasolla maakunnan kaikki tulevaisuuden mahdollisuudet kannattaisi sisällyttää maakuntakaavaan, koska ilman varausta mahdollisuudet saatetaan kehityksen myötä sulkea ulos. Lentokentällä toteutuessaan olisi merkittävä välitön ja myös välillinen vaikutus maakunnan kasvuedellytyksiin ja työpaikkojen luomiseen. Puolletaan kuitenkin syvällisempää jatkotarkastelua tarpeesta (valtion lentoliikennestrategia) ja paikan soveltuvuudesta (YVA). HÄMEEN OIKORATA Käynnistetäänkö maakuntakaavatyötä varten selvitys Lahti-Hämeenlinna oikoradan maastokäytä vävaihtoehdoista? Kuten Hennan lentokentän kohdalla tässäkin on kyse tulevaisuuden mahdollisuuksien säilyttämisestä. Lopulliseen kantaan vaikuttavat oleellisesti ratalinjaus ja kustannushyötysuhde. Näin ollen puolletaan selvityksen tekemistä ja mahdollisten maastokäytävävaihtoehtojen jatkotarkastelua maakuntakaavatyönyhteydessä

3 3 TUULIVOIMA-ALUEET Mikä on maakuntakaavaan osoitettavien tuulivoima-alueiden vähimmäiskoko Päijät- Hämeessä Tuulivoima-aluevaraukset tulee osoittaa vain parhaimmille paikoille, missä niiden tuottama häiriö kohdistuu mahdollisimman rajatulle alueelle. Siltä osin, kun tuulivoima-alueita varataan maakuntakaavaan, tulee niiden toteutuessaan olla kooltaan merkityksellisiä. Samalla olisi hyvä merkitä maakuntakaavaan nostettavien alueiden minimikoko (muut alueet paikallisella kaavalla) UUDET MAANVASTAANOTTOALUEET kuinka monta uutta maanvastaanottoaluetta tavoitellaan varattavaksi maakuntakaavaan Hollolan kunnan alueelle tulee merkitä Aikkalan maanvastaanottoalue maakuntakaavaan METSÄENERGIATERMINAALIT Se/vitetäänkö maakuntakaavaa varten metsäenergiaterminaalien mahdollisia sijoituspaikkoja Metsäenergiaterminaalin sijoittumisen selvittäminen on perusteltua. Aluevaraukset edellyttävät vaihtoehtotarkastelua sekä YVA-menettelyä UUSI JÄTEHUOLLON ALUE Selvitetäänkö maakuntakaavaa varten mahdollista sijoituspaikkaa jätehuollon alueeksi Uuden jätehuoltoalueen sijoittumisen selvittäminen on perusteltua. Aluevaraus edellyttää vaihtoehtotarkastelua sekä YVA-menettelyä. MAASEUTU Pitääkö maaseutuelinkeinoja korostaa maakuntakaavassa? Mitkä ovat sellaisia maakunnallisesti merkittäviä elinkeinoja, joita voitaisiin korostaa? Pitäisikö erityyppisille kunnille olla omat tavoitteet? Miten maakuntakaavalla voidaan tukea laajojen ja hyvien metsätalousalueiden säilymistä?

4 4 Maakuntakaavassa voisi olla merkintä maa- ja metsätalousalueista, jotka ensisijaisesti varataan ko. tarkoitukseen KULTTUURIYMPÄRISTÖ Miten kulttuuriympäristöarvojen vaalimiseen sitoudutaan maakuntakaavassa? Kulttuuriympäristöihin liittyy monenlaisia eri statuksen omaavia arvoja eri aihepiireistä. Voidaanko niitä yhdistää tai yleistää? Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöttucee merkitä maakuntakaavaa n LUONNONYMPÄRISTÖ Miten luontoarvojen säilyttämiseen sitoudutaan maakuntakaavassa? Voidaanko luo merkinnällä osoittaa olemassa olevien suojelualueiden ulkopuolella sijaitsevia valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä kohteita? Miten ekologinen verkosto voidaan ottaa huomioon maankäytössä? Kunnalla ei ole tässä vaiheessa kommentoitavaa VIRKISTYS Kaavoitetaanko yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun tarkoitettuja alueita maakunnan omien asukkaiden tarpeidenlisäksi muille, esim. matkailuelinkeinon tarpeisiin? Kuka kustantaa virkistysalueet, toteuttamisen ja ylläpidon? Kenen maille virkistysalueita tulisi tarvittaessa kaavoittaa? Miten hiljaiset luonnonrauha-alueet voidaan ottaa huomioon kaavoituksessa? yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun tarkoitettuja alueita tulee kaavoittaa maakunnan omien asukkaiden tarpeiden lisäksi muille, jos tällaisia paikkoja luontaisesti on (esim. Messilä) Hiljaisia luonnonrauha-alueita ei tule merkitä maakuntakaavaan alnakaantässä vaiheessa (edellyttää kokonaisvaltaista kartoitusta, mitä ei maakuntatasolla ole toteutettu) MATKAILU Voidaanko matkailun suuryksiköiden sijoittumista ohjata laajojen vihervyöhykkeiden tuntumaan ja käyttää kaikille yhteisiä ulkoilma-alueita matkailun tukialueina? Muuttuuko matkailun luonne, saavutettavuustarpeet ja aktiviteetit?

5 5 Matkailun suuryksiköiden sijoittumista voidaan ohjata laajojen vihervyöhykkeiden tuntumaan ja käyttää kaikille yhteisiä ulkoilma-alueita matkailun tukialueina, koska metsien ja virkistysalueiden käyttöoikeutta ei voida rajata. Lähimatkailualueet (= Päijät-Hämeen matkailualueet) korostuvat pääkaupunkiseudun väestön lisääntyessä LOMA-ASUMINEN Miten loma-asumisen vaikutus olisi otettava huomioon erityyppisissä kunnissa? Miten loma-asumisen vaikutus yhdyskuntarakenteeseen tulisi ottaa huomioon? Alueet, jotka ovat merkittäviä loma-asuntoalueita ja joihin ei pitkällä aikajänteelläkään ole paineita muutoksiin, voidaan merkitä loma-asumisen alueiksi 2. Hollolan kunnan alueelle esitetyistä muutostarvealueista kunta toteaa seuraavaa RATA1/RATA2; Ei kannanottoa vaihtoehdoista, (kts. yllä) HO1 Valtatien 24 väli Lepistönmäki Kalliola Yleissuunnitelman mukaisen uuden tievarauksen säilyttäminen nykyisen tien itäpuolella perusteltua H03 Hälvälän harjoitusalue Hälvälän merkitsemistä selvitysalueeksi pidetään erittäin tärkeänä, jotta kunnan keskustaajamaan kiinteästi kuuluvan aluekokonaisuuden tulevaisuuden toiminta voidaan selvittää pitkällä aikajänteellä. Ampumatoimintaa ei voitane säilyttää Hälvälässä lainsäädännön puitteissa maakuntakaavan tarkastelujaksona (melu-ja pohjavesi, terveellinen elinympäristö) H04 Kukonkoivun teollisuusalue Vaikutusten arvioinnin kautta selvitetään teollisuuden sijoittumismandollisuudet

6 Hollolan kunta Valtuusto Pöytäkirjanote Lausunto maakuntakaavaluonnoksesta HOL 111/2010 Tekninen lautakunta Maakuntakaavan valmistelu on edennyt luonnosvaiheeseen ja maakuntahallitus pyytää luonnoksesta lausuntoa mennessä. Kaavatyön lähtökohdan määrittävät maakunnan omat tarpeet sekä valtiovallan taholta esitetyt säädökset ja tavoitteet. Päijät-Hämeen 2009 hyväksyttyyn maakuntasuunnitelmaan (masu 09) on kirjattu maakunnan tahto, jota ilmasto-ja energia-asioiden osalta painotetaan keväällä 2012 maakuntavaltuustossa hyväksyttävässä ilmasto- ja energiaohjelmassa. Kaavatyön keskeisiä periaatekysymyksiä ovat: mitoitusväki Mitä väkimäärää tulisi käyttää maakuntakaavan mitoituksen lähtökohtana? Miten se jakautuisi maakunnan sisällä? tavoitteellinen keskusverkko Miten tavoitteellista keskusverkkoa määriteltäessä tulisi suhtautua Lahden kaupunkiseudun kuntatason keskuksiin Salpakangas ja Rakokivi verrattuna kaupunkiseudun aluekeskuksiin? Olisiko Orimattila nähtävä seutukeskuksena? Miten maaseutukyliä ja haja-asutuskyliä tulisi käsitellä osana tavoitteellista keskusverkkoa? kaupan palvelurakenne Miten varmistettaisiin päivittäistavarakaupan osalta kysynnän ja tarjonnan alueellinen tasapaino? Millä sijoittumisperiaatteilla erikoiskaupan osalta toimitaan? maakuntakaavan ohiausvaikutuksen taso Onko tarpeen parantaa maakuntakaavan ohjausvaikutusta ja millä keinoilla? liikennelärlestelmän palvelutaso Mitkä periaatetekijät tulisi valita tarkasteluun, kun kuvataan liikennejärjestelmän palvelutason nykytilaa ja palvelutasotavoitteita? kaavan tieverkon tarkkuustaso is ohiausvaikutus Pitäisikö nykyisessä maakuntakaavassa esitetty tieverkko tarkistaa tarkkuustason osalta? Mikä ohjausvaikutus kaavan tieverkkolinjauksella tulisi olla viranomaistoimintaan? Hennan lentokenttä Jatketaanko maakuntakaavatyössä Hennan lentokentän valmistelua? Hämeen oikorata Käynnistetäänkö maakuntakaavatyötä varten selvitys Lahti-Hämeenlinna oikoradan maastokä ytä vä va ih toeh doista? tuulivoima-alueet Mikä on maakuntakaavaan osoitettavien tuulivoima-alueiden vähimmäiskoko Päijät- Hämeessä?

7 Hollolan kunta Pöytäkirjanote Valtuusto uudet maanvastaanottoalueet Kuinka monta uutta maanvastaanottoaluetta tavoitellaan varattavaksi maakuntakaavaan? metsäenergiaterminaalit Selvitetäänkö maakuntakaavaa varten metsäenergiaterminaalien mahdollisia sijoituspaikkoja? uusi jätehuollon alue Selvitetäänkö maakuntakaavaa varten mahdollista sijoituspaikkaa jätehuollon alueeksi? maaseutu Pitääkö maaseutuelinkeinoja korostaa maakuntakaavassa? Mitkä ovat sellaisia maakunnallisesti merkittäviä elinkeinoja, joita voitaisiin korostaa? Pitäisikö erityyppisille kunnille olla omat tavoitteet? Miten maakuntakaavalla voidaan tukea laajojen ja hyvien metsätalousalueiden säilymistä? kulttuurivmpäristö Miten kulttuuriympäristöarvojen vaalimiseen sitoudutaan maakuntakaavassa? Kulttuuriympäristöihin liittyy monenlaisia eri statuksen omaavia arvoja eri aihepiireistä. Voidaanko niitä yhdistää tai yleistää? luonnonympäristö Miten luontoarvojen säilyttämiseen sitoudutaan maakuntakaavassa? Voidaanko luo -merkinnällä osoittaa olemassa olevien suojelualueiden ulkopuolella sijaitsevia valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä kohteita? Miten ekologinen verkosto voidaan ottaa huomioon maankäytössä? virkistys Kaavoitetaanko yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun tarkoitettuja alueita maakunnan omien asukkaiden tarpeiden lisäksi muille, esim. matkailuelinkeinon tarpeisiin? Kuka kustantaa virkistysalueet, toteuttamisen ja ylläpidon? Kenen maille virkistysalueita tulisi tarvittaessa kaavoittaa? Miten hiljaiset luonnonrauha-alueet voidaan ottaa huomioon kaavoituksessa? matkailu Voidaanko matkailun suuryksiköiden sijoittumista ohjata laajojen vihervyöhykkeiden tuntumaan ja käyttää kaikille yhteisiä ulkoilma-alueita matkailun tukialueina? Muuttuuko matkailun luonne, saavutettavuustarpeet ja aktiviteetit? loma-asuminen Miten loma-asumisen vaikutus olisi otettava huomioon erityyppisissä kunnissa? Miten loma-asumisen vaikutus yhdyskuntarakenteeseen tulisi ottaa huomioon? Kaavaluonnoksessa on kaavakartalle koottu keskeisimmät, nyt tiedossa olevat muutospainealueet. Ajatuksena on, että alueiden käyttö tarkentuu kaavaehdotuskartalla. Hollolan kunnan alueella muutospainealueita ovat seuraavat viisitoista kohtaa: RATA1 Hämeen oikoratavaihtoehto Hollolan Okeroinen Kyseessä on pohjoisempi maastokäytävävaihtoehto mahdolliselle Lahti Hämeenlinnaoikoradalle. Käytävä alkaa Hollolan Okeroisten kylästä ja kulkee Kärkölän pohjoisosan ja Hämeenkosken eteläosan läpi kohti Janakkalaa ja Hämeenlinnaa.

8 Hollolan kunta Valtuusto Pöytäkirjanote RATA2 Hämeen oikoratavaihtoehto Hollolan Aittomäki Kyseessä on eteläisempi maastokäytävävaihtoehto mahdolliselle Lahti Hämeenlinnaoikoradalle. Käytävä alkaa Hollolan Aittomäestä ja kulkee Järvelän taajaman ja Kärkölän kirkonkylän välistä kohti Janakkalaa ja Hämeenlinnaa. H01 Valtatien 24 väli Lepistönmäki Kalliola Valtatiellä 24 on liikenteellisiä ongelmia niin sujuvuudessa kuin turvallisuudessa. Valtatien pitkän matkan liikenne ja asuinalueilta tuleva paikallisliikenne risteävät ja sekoittuvat. Nykyisessä maakuntakaavassa välille Lepistönmäki Kalliola on merkitty valtatielle yleissuunnitelman mukainen uusi tievaraus nykyisen tien itäpuolelle. Lepistönmäestä etelään suuntautuva osuus on merkitty merkittävästi parannettavana kaksiajorataisena päätienä. Liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden kehittämiseksi tarvittaisiin kokonaisvaltaisia, pitkän aikavälin tarpeita palvelevia ratkaisuja, jotka olisivat myös taloudellisesti toteuttamiskelpoisia. Alueen eteläpäässä Tervamäen taajamatoimintojen alueen ja virkistysalueen rajaus olisi tutkittava maaston ja luontoarvojen, seudullisen viherverkoston sekä ulkoiluverkoston tarpeiden mukaan. H02 (tunnus ei ole käytössä) H03 Hälvälän harjoitusalue Alue on Puolustusvoimien Hämeen Rykmentin harjoitusalue, joka sijaitsee Hollolassa Tiilikankaan länsipuolella. Hälvälän maa-alue on Metsähallituksen omistuksessa ja siellä on Senaattikiinteistöjen omistamia kiinteistöjä. Alueella sijaitsee mm. ampumarata ja talvisota-aikainen lentopaikka. Harjoitusalueella on ylimaakunnallinen merkitys. Alueen muutospaineet liittyvät Puolustusvoimien suunnittelemaan puolustusministeriön ohjauksessa tehtävään puolustusvoimauudistukseen ja sen osana tehtävään Puolustusvoimien joukko-osastorakenteen uudistamiseen. Suunnitelmissa on Hämeen rykmentin lakkauttaminen Hälvälän harjoitusalueen tulevaisuuden käyttö ja toimintojen mahdollinen siirtäminen tulee tässä yhteydessä arvioitavaksi. Muutospaineita aiheuttavat myös ampumaratatoiminnan ja asutuksen väliset pienet etäisyydet ja tähän liittyvät meluhaitat sekä Hollolan maankäytön muutostarpeet ja harjoitusalueen maankäyttöä rajoittava luonne. Maankäyttö-ja rakennusasetuksen (895/1999) 50 :ssä on säädetty melun vaikutusten rajoittamisesta rakennusten läheisyydessä. Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on linjattu maanpuolustuksen maankäytöllisten tarpeiden turvaamisesta (VAT). H04 Kukonkoivun teollisuusalue Kukonkoivun teollisuusalue sijaitsee pohjavesialueella. Alueen maankäyttöä on tarkennettu asemakaavoilla. Kauppaa koskevat ratkaisut on tarkistettava valtatien risteysalueen läheisyydessä uusien säädösten valossa. Alue sijaitsee kaupunkiseudun taajamarakenteen länsireunalla kiinteänä osana Kukonkoivun työpaikka-ja teollisuusaluetta sekä lähelle rakentuvaa Kukonkankaan asuinaluetta. Alueella on valmis infra. Alueelle sijoittuvat palvelut ovat saavutettavissa joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteeltä. Alueelta on 5 km matka kunnan ydinkeskustaan jonne on myös suora kevyen liikenteen väylä. Alueelle on seudullistakin liikennettä laajemmat joukkoliikenneyhteydet. H05 Haukkakallion tuulivoima-alue Alue on maakuntakaavaa varten laaditussa esiselvityksessä rajattu potentiaalinen tuulivoimarakentamiselle soveltuva alue, josta on tarkoitus tehdä jatkoselvityksiä. Maakuntakaavatasolla selvitettäviä asioita ovat tuulivoima-alueiden maisemavaikutukset, yleispiirteisellä tasolla asutukseen kohdistuvat melu-ja välkevaikutukset sekä sähkölinjojen yhteystarpeet. Myös tärkeisiin lintujen muuttoreitteihin ja pesimäalueisiin kohdistuvat vaikutukset on tarkoitus selvittää jo maakuntakaavavaiheessa. Alueen rajoja tarkennetaan ja alue saattaa myös poistua kokonaan lopullisesta maakuntakaavasta tarkempien selvitysten myötä. H06 Jouskallion Terävänkivenmäen tuulivoima-alue Alue on maakuntakaavaa varten laaditussa esiselvityksessä rajattu potentiaalinen tuulivoimarakentamiselle soveltuva alue, josta on tarkoitus tehdä jatkoselvityksiä. Maakuntakaavatasolla selvitettäviä asioita ovat tuulivoima-alueiden maisemavaikutukset, yleispiirteisellä tasolla asutukseen kohdistuvat melu- ja välkevaikutukset sekä sähkölinjojen yhteystarpeet. Myös tärkeisiin lintujen muuttoreitteihin ja pesimäalueisiin kohdistuvat vaikutukset on tarkoitus selvittää jo maakuntakaavavaiheessa. Alueen rajoja tarkennetaan ja alue saattaa myös poistua kokonaan lopullisesta maakuntakaavasta tarkempien selvitysten myötä.

9 Hollolan kunta Valtuusto Pöytäkirjanote H07 Tornikallion Leikkolankallion tuulivoima-alue Alue on maakuntakaavaa varten laaditussa esiselvityksessä rajattu potentiaalinen tuulivoimarakentamiselle soveltuva alue, josta on tarkoitus tehdä jatkoselvityksiä. Maakuntakaavatasolla selvitettäviä asioita ovat tuulivoima-alueiden maisemavaikutukset, yleispiirteisellä tasolla asutukseen kohdistuvat melu-ja välkevaikutukset sekä sähkölinjojen yhteystarpeet. Myös tärkeisiin lintujen muuttoreitteihin ja pesimäalueisiin kohdistuvat vaikutukset on tarkoitus selvittää jo maakuntakaavavaiheessa. Alueen rajoja tarkennetaan ja alue saattaa myös poistua kokonaan lopullisesta maakuntakaavasta tarkempien selvitysten myötä. H08 Miekkön alue Hollolan Miekkiö Renkomäki Ämmälä osayleiskaavatyöllä on tarkennettu maakuntakaavan kehittämisen kohdealueen maankäyttöä. Maankäyttö on tarpeen tarkistaa. H09 Riihimäentien risteysalueen ympäristö Risteysalueen ympäristön maankäyttö on tarkentunut Kuntakeskuksen osayleiskaavan ja asemakaavahankkeiden myötä. Koko risteysalueen ympäristön maankäyttö ja kaupan ratkaisut on tarpeen tarkentaa uusien säädösten valossa; nykyinen palvelujen aluevaraus P6 on pääsääntöisesti tilaa vaativaa kauppaa varten. H010 Herralan alue Hahmajärven virkistysaluetta ehdotetaan poistettavaksi maakuntakaavasta, koska sillä ei ole maakukunnallista merkitystä. H011 Aikkalan maanvastaanottoalue Aikkalan alue on yksi Lahden seudun maanvastaanottoalueiden ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa selvitetyistä vaihtoehdoista uudeksi seudulliseksi maanvastaanottoalueeksi. Alue sijaitsee Hollolassa valtatien 12 ja Riihimäentien risteyksestä etelään. Alue on pääosin talousmetsää ja sen koillisosassa sijaitsee Aikkalan käytöstä poistunut kaatopaikka. H012 Vt 12 Eteläisen kehätien eteläpuoli Riihimäentien risteysalueen ja Nostavan liittymän välisen alueen maankäyttö on tarpeen tarkistaa. Risteysalueiden maankäyttö tulee nostamaan tarpeen rinnakkaistien rakentamiselle. Rinnakkaistie ja alueen sijainti mandollistaisivat alueen käytön tehostamisen työpaikka- ja kaupallisten palveluiden alueena. H013 Nostavan alue Nostavan alueella on hyvät kehittymismahdollisuudet asuinalueena etenkin raideliikenteen asemien kehittymisen myötä. Selvitetään tarkistustarpeet. H014 Tuohijärvenkallion maanvastaanottoalue Tuohijärvenkallion alue on yksi Lahden seudun maanvastaanottoalueiden ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa selvitetyistä vaihtoehdoista uudeksi seudulliseksi maanvastaanottoalueeksi. Alue sijaitsee Hollolassa Jokimaan teollisuus- ja varastoalueen eteläpuolella Helsingintien varressa. H015 Messilä Pyhäniemi kirkonkylä Messilä/Tiirismaa/Pyhäniemi/Kirkonkylän alueella on ilmaantunut matkailun, virkistyksen, asumisen ja loma-asumisen yhteensovittamistarpeita. H016 (tunnus ei ole käytössä) H017 Pinnolan tuulivoima-alue Alue on maakuntakaavaa varten laaditussa esiselvityksessä rajattu potentiaalinen tuulivoimarakentamiselle soveltuva alue, josta on tarkoitus tehdä jatkoselvityksiä. Maakuntakaavatasolla selvitettäviä asioita ovat tuulivoima-alueiden maisemavaikutukset, yleispiirteisellä tasolla asutukseen kohdistuvat melu- ja välkevaikutukset sekä sähkölinjojen yhteystarpeet. Myös tärkeisiin lintujen muuttoreitteihin ja pesimäalueisiin kohdistuvat vaikutukset on tarkoitus selvittää jo maakuntakaavavaiheessa. Alueen rajoja tarkennetaan ja alue saattaa myös poistua kokonaan lopullisesta maakuntakaavasta tarkempien selvitysten myötä. Alue jatkuu Hämeenkosken puolelle.

10 Hollolan kunta Valtuusto Pöytäkirjanote Kunnanhallitus pitää iltakoulun kunnan lopullisen lausunnon sisällön muodostamiseksi Oheisaineisto: Lausuntopyyntö ja kaava-aineisto löytyvät oheisista linkeistä lausuntopyyntö, kuulutus, kartta, selostus. Esitys: Tekninen johtaja : Lausuntonaan tekninen lautakunta toteaa, että luonnoksessa esitetyt keskeisimmät periaatekysymykset kaavaehdotuksen pohjaksi ovat oikeat. Lisäksi lautakunta toteaa, että Hollolan alueelle esitetyt muutospainealueetja muutospainealueiden perustelut ovat hyvin perusteltuja ja oikeita. Päätös: Tekninen l a u t a k u n t a: Esitys hyväksyttiin. Täytäntöönpanoa muutoksenhakukielto Kunnanhallitus Maakuntakaavaluonnoksessa esille nostetut erityiskysymykset ja Hollolan kunnan alueelle merkityt muutostarvealueet käytiin läpi kunnanhallituksen iltakoulussa Iltakoulun pohjalta tehty lausuntoehdotus on liitteenä. Esitys: Kunnanjohtaja: Esitys valtuustolle: Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan lausuntoehdotuksen Hollolan kunnan lausunnoksi maakuntakaavaluonnoksesta. Päätös: K u n n a n h a I I i t u s: Esitys hyväksyttiin. Täytäntöönpano muutoksenhakukielto Valtuusto Esitys: Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan lausuntoehdotuksen Hollolan kunnan lausunnoksi maakuntakaavaluon noksesta. Päätös: V a I t u u s t o: Esitys hyväksyttiin. Täytäntöönpano muutoksenhakukielto ote: Päijät-Hämeen liiton maakuntahallitus, tekninen Itk Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Hollola Erja Koivu toimistosihteeri

kysymyksistä ennen varsinaisen kaavaehdotuskartan laadintaa.

kysymyksistä ennen varsinaisen kaavaehdotuskartan laadintaa. C~ HÄMEENKOSKEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 168 LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN 2014 LUONNOSAINEISTOISTA Maakuntahallitus päätti 12.6.2012 asettaa maakuntakaavan luonnosaineiston julkisesti nähtäville

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA 162 24.09.2012

OTE PÖYTÄKIRJASTA 162 24.09.2012 HARTOLAN KUNTA Kunnanhallitus 162 24.09.2012 OTE PÖYTÄKIRJASTA Lausunnon antaminen Päijät-Hämeen maakuntakaavan 20141uonnoksesta KH 162 Asian valmistelija Antti Kailio, tekninen johtaja, gsm 044 743 2252

Lisätiedot

Maakuntahallitus toivoo kannanottoja muutospainealueista ja erityisesti keskeisistä periaatekysymyksistä.

Maakuntahallitus toivoo kannanottoja muutospainealueista ja erityisesti keskeisistä periaatekysymyksistä. Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 10.9.2012 273 24.9.2012 85 Päijät-Hämeen maakuntakaavan 20141uonnosaineisto, lausunnon antaminen KH 120 10.9.2012* * Maaktuitahallitus päätti 12.6.2012 asettaa maakuntakaavan

Lisätiedot

LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA

LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA Päijät-Hämeen liitto PL 50 15111 LAHTI LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA Päijät-Hämeen Yrittäjät painottaa lausunnossaan elinkeinoelämän näkökulmaa, mihin maakuntakaavaehdotuksessa on kiinnitetty

Lisätiedot

Asikkalan kunnan lausunto. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVA 2014 Maakuntakaavaluonnoksen selostus. 3.1 Mitoitusväkimäärä

Asikkalan kunnan lausunto. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVA 2014 Maakuntakaavaluonnoksen selostus. 3.1 Mitoitusväkimäärä Kunnanhallitus 24.9.2012 LIITE 3 1 (6) Asikkalan kunnan lausunto PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVA 2014 Maakuntakaavaluonnoksen selostus 3.1 Mitoitusväkimäärä Mitä väkimäärää tulisi käyttää maakuntakaavan mitoituksen

Lisätiedot

Maakuntakaavaehdotus 2014

Maakuntakaavaehdotus 2014 Maakuntakaavaehdotus 2014 Täytä paikallisyhdistyksen huomiot maakuntakaavaehdotuksesta kommenttikenttään! Maakuntakaavaehdotuksen linjaukset: Lisätiedot: Paikallisyhdistyksen kommentit: Taajama-alueet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 20 05.03.2015 Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 05.03.2015 20 Esittelijä: vs. tekninen johtaja Nicole Ahtokivi Valmistelija

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Ote pöytäkirjasta Otteen antopäivä:

Ote pöytäkirjasta Otteen antopäivä: Nastolan kunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Otteen saaja: Päijät-Hämeen liitto Maakuntahallitus PL 50 15111 Lahti Ote pöytäkirjasta 93 04.09.2012 171 10.09.2012 Otteen antopäivä: 18.9.2012 Lausunto

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013 SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 20 05.03.2015 Kaupunginhallitus 65 23.03.2015 Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 14/10.02.00/2014 Ympäristölautakunta 05.03.2015 20 Esittelijä:

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA 29.5.2009. Kunnanhallitus VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA

ASIKKALAN KUNTA 29.5.2009. Kunnanhallitus VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA 1. Yleiset tavoitteet: Vesivehmaan kylään kohdistuvia yleisiä suunnittelun lähtökohtia ovat kulttuurimaiseman, rakennetun ympäristön sekä luonnonympäristön

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUS 2014. Yleisötilaisuus Fellmannia 12.5.2015

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUS 2014. Yleisötilaisuus Fellmannia 12.5.2015 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUS 2014 Yleisötilaisuus Fellmannia 12.5.2015 Maakuntakaava Valtuustokausi 2009-2012 Valtuustokausi 2013-2016 Valtuustokausi 2017-2020 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

86 Hollolan ja Hämeenkosken kuntien lausunnot maakuntakaavasta

86 Hollolan ja Hämeenkosken kuntien lausunnot maakuntakaavasta Hollolan kunta Hollola-Hämeenkoski yhdistymishallitus 17.8.2015 86 Hollolan ja Hämeenkosken kuntien lausunnot maakuntakaavasta HOL 125/2013 Päijät-Hämeen liitto on pyytänyt lausuntoa maakuntakaavaehdotuksesta

Lisätiedot

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI VALTAKUNNALLISTEN ALUEDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN OHJAAVUUS JOUNI LAITINEN 23.1.2012 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT) Valtioneuvosto päätti

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/ (5) Kunnanhallitus Tekninen lautakunta, 18, Kunnanhallitus, 56,

Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/ (5) Kunnanhallitus Tekninen lautakunta, 18, Kunnanhallitus, 56, Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Tekninen lautakunta, 18, 16.06.2015 Kunnanhallitus, 56, 22.06.2015 56 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta MjuDno-2015-275 Tekninen lautakunta,

Lisätiedot

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava luonnos valmistumassa. Mediatilaisuus 4.12.2014 Riitta Murto-Laitinen

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava luonnos valmistumassa. Mediatilaisuus 4.12.2014 Riitta Murto-Laitinen Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava luonnos valmistumassa Mediatilaisuus 4.12.2014 Riitta Murto-Laitinen Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Tavoitteena kestävää kilpailukykyä ja hyvinvointia Uudellemaalle Aikatähtäin

Lisätiedot

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Luonnonvarat ja liikenne Merkinnät, määräykset ja suositukset 19.1.2015 Kaavaehdotus Hyväksytty maakuntahallituksessa 3.11.2014 1 Rakentamisrajoitus Maakuntakaavan MRL

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 308/10.02.02/2014 KHALL 198 Limingan kunta on lähettänyt

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 1. Valmistelun tulokset Uudenmaan liiton mukaan Karjaan kaavaluonnoksen ei tule ylittää seudullisesti merkittävän

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

HOLLOLA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HOLLOLA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HOLLOLA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vanhatalon (07) ja Vesalan (08) kunnanosat, osia tiloista 409-6-17 ja 895-2-6. Kaava-alueen rajaus on merkitty kartalle. Suunnittelualue Kaavoitettava

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3.

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3. Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3.2015 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue...

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä.

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. 1 IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. Mielipiteen antaja 1. Maria ja Juha Änkö, Tapio Änkö Kuolinpesä,

Lisätiedot

strateginen yleiskaava

strateginen yleiskaava strateginen yleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.5.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS)

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto 13.7.2016 2 (6) Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA

OTE PÖYTÄKIRJASTA ORIMATTILAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus 271 24.09.2012 OTE PÖYTÄKIRJASTA Lausunto Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta 161 /10/02/00/2012 Kaupunginhallitus 271 Päijät-Hämeen liitto on asettanut

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA ORIMATTILA JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Virenojan kylässä vanhan tiilitehtaan alue ja tien toisella puolella Ritalan tila 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS Tehtävänä on

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Maankäytön suunnittelujärjestelmä ja maakuntakaavan rooli Pirkanmaan

Lisätiedot

viherrakenne ja maatalousalueet Uudellamaalla maakuntakaavan näkökulmasta Kehittämispäällikkö Sirkku Huisko Uudenmaan liitto 13.6.

viherrakenne ja maatalousalueet Uudellamaalla maakuntakaavan näkökulmasta Kehittämispäällikkö Sirkku Huisko Uudenmaan liitto 13.6. viherrakenne ja maatalousalueet Uudellamaalla maakuntakaavan näkökulmasta Kehittämispäällikkö Sirkku Huisko Uudenmaan liitto 13.6.2013 Esityksen sisältö Maakunta Maakuntakaava osana kaavajärjestelmää j

Lisätiedot

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 25.1.2013 VASTINEET 1 (7) SUOMUSSALMEN KUNTA RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Valtatien 5 ja Kyröntien (mt 892) liikennealue, sekä Risteen korttelin 1005 autopaikkojen korttelialue

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta Yhdyskuntatekniikan lautakunta 87 17.11.2016 Kunnanhallitus 395 05.12.2016 Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta 999/10.02.00/2013 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 17.11.2016

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos. KUUMA-johtokunta 5.3.2015

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos. KUUMA-johtokunta 5.3.2015 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos KUUMA-johtokunta 5.3.2015 Uudenmaan maakuntakaavatilanne Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan teemat Elinkeinot ja innovaatiotoiminta Logistiikka Tuulivoima Viherrakenne

Lisätiedot

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 29.1.2015 Päijät-Hämeen liitto Salpausselän palveluvyöhyke Salpausselän palveluvyöhyke on Länsi-Suomesta ja Tampereelta Lahden ja Kouvolan kautta Lappeenrantaan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Lausunto Raaseporin kaupungille Horsbäck-Läppin osayleiskaavan ehdotuksesta

Lausunto Raaseporin kaupungille Horsbäck-Läppin osayleiskaavan ehdotuksesta Maakuntahallitus 138 25.09.2017 Lausunto Raaseporin kaupungille Horsbäck-Läppin osayleiskaavan ehdotuksesta 391/05.01/2017 MHS 25.09.2017 138 Tiivistelmä Kaavaehdotusvaiheessa Karjaan läntisen taajaman

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KILKUNKADUN JA LEPOLANKADUN KORTTELIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TULKKILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KILKUNKADUN JA LEPOLANKADUN KORTTELIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TULKKILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KILKUNKADUN JA LEPOLANKADUN KORTTELIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TULKKILA 27.1.2014, tarkistettu 31.3.2014 KUNTA Kokemäki 271 Kylä Tulkkila 455 Korttelit 123 ja 127

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset

Kaavamerkinnät ja -määräykset SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 kaavamerkinnät ja määräykset ovat

Lisätiedot

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT 1 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT Sisältö JOHDANTO... 2 HÄÄHINMÄKI, HANKASALMI/KONNEVESI... 3 KÄRKISTENSALMI, JYVÄSKYLÄ... 5 JÄMSÄNNIEMI, JÄMSÄ... 8 VEKKULA, JÄMSÄ...

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Kaavaluonnoksen keskeinen sisältö Yleismääräykset Kehittämisvyöhykkeet

Lisätiedot

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 27.8.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 1454/2014 14:15 Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 11.1.2015 päivitetty 9.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2.

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Jyväskylän kaupunki Kaupallinen palveluverkkoselvitys Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Tiivistelmä, kesäkuu 2010 Selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Sisältö 1 Kaupan nykytila 2 Väestö, ostovoima ja liiketilan laskennallinen lisätarve 3 Kaupan kehittämishankkeet

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 18.2.2013 OAS-vaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 luonnosvaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 ehdotusvaiheen nähtävillä

Lisätiedot

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue... 3 4. Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

MAAKUNTAVALTUUSTON SEMINAARI 6.6.2011

MAAKUNTAVALTUUSTON SEMINAARI 6.6.2011 MAAKUNTAVALTUUSTON SEMINAARI 6.6.2011 Aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen SEMINAARIN OHJELMA 9.00 Maakuntakaavatyön tilanne, Riitta Väänänen Maakuntakaavatyön tilanne Kaupan suunnittelukysymykset

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015

KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015 KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015 ASUKASKYSELY OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA Vastaajan nimi: Osoite: Puhelinnumero / sähköpostiosoite: Olen kaava-alueen

Lisätiedot

ALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN SISÄLTÖ

ALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN SISÄLTÖ ALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1 Rakennemallin mitoitus Varsinainen tarkastelu kahden vaihtoehdon välillä, joissa kummassakin pohjana valittu yhdyskuntarakenne (VE 1 + VE 3) Alenevan kehityksen trendi

Lisätiedot

Liite: Kaavaselostus liitteineen, liite 1/ 6. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite: Kaavaselostus liitteineen, liite 1/ 6. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuusto 61 18.06.2012 NG 5 Kartanonrinteen asemakaava ja asemakaavan muutos 33/10.02.03/2012 KAAVJAOS 6 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at) sipoo.fi,

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Luonto, retkeily ja virkistys

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Luonto, retkeily ja virkistys Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Luonto, retkeily ja virkistys Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Maakuntakaavaluonnos Valmisteluvaiheen kuuleminen Nähtävilläoloaika

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 LAUSUNTO 29.6.2015 1 Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 Lestijärven tuulivoimapuiston Kosolankankaan (osa-alue 2) osayleiskaava Lestijärven kunta on pyytänyt

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.6.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.6.2014 Tohmajärven kunta Niiralan alue Asemakaavan muutos ja laajennus Asemakaavan muutos koskee Tohmajärven kunnan Niiralan alueen asemakaavan kortteleita 2, 3, 4, 15 ja 22 sekä niihin liittyviä katualueita.

Lisätiedot

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoiman maakuntakaavoitus 11.10.2013 Mitä maakuntakaavoitus on? Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

31.5.2013 Kaavoituskatsaus 2013. Uuraisten kunta. Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti

31.5.2013 Kaavoituskatsaus 2013. Uuraisten kunta. Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti 31.5.2013 Kaavoituskatsaus 2013 Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti 1. YLEISTÄ Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille

Lisätiedot