KOKKOLASSA PARASTA KASVUN JA OPPIMISEN AIKAA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKKOLASSA PARASTA KASVUN JA OPPIMISEN AIKAA"

Transkriptio

1 KOKKOLA KARLEBY KOKKOLASSA PARASTA KASVUN JA OPPIMISEN AIKAA Kuvataideopetus

2 HYVÄPAHAKUVA Kuvataiteen aiheet käsittelevät oppilaan elämysmaailmassa olevia asioita. Identiteettijuliste Mäntykankaan koulu 6. luokka, Aleksi Katila. 2

3 1 KUVATAIDEOPETUS Peruskoulun kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Oppilasta ohjataan itsenäiseen ongelmaratkaisuun, johon hän harjoittuu tekemällä omia valintoja. Opettaja ei päätä etukäteen lopputulosta tai anna valmista mallia. Tärkeää on myös taiteen ennalta arvaamattomuus. Kuva 1. Reunahuomautukset luonnossa pysäyttävät kulkijan Keskeistä kuvataideopetuksessa on ymmärtää visuaalisen kulttuurin ilmenemismuotoja yhteiskunnassa: taidetta, mediaa ja ympäristöä. Opetuksen tavoitteena on, että oppilaalle syntyy henkilökohtainen suhde taiteeseen. Pelkällä malliaskartelulla tämä suhde ei kehity. Vaikka taiteen tekeminen edellyttää aina taitoja, on taiteen ja taidon käsitteellinen ero tärkeää. (Kts esim. Räsänen 2006,13.) Uuden koulun haasteeksi on noussut kädentaitojen ja ajattelutyön yhdistäminen. Taiteessa on kyse ennen muuta merkitysten luomisesta, ja taito on alisteista tälle metatavoitteelle. Taide on ymmärtämistä ja kokemusten muuttamista kuviksi. Sen avulla oppijan ajatukset ja asenteet syvenevät tai muuttuvat. Taiteen tekeminen ja tulkinta laajentavat ymmärrystämme, sillä ne auttavat näkemään maailman uudella tavalla. Tätä voitaisiin pitää yhtenä keskeisenä perusteluna määriteltäessä eroa taiteen ja irrallisten taitojen kehittämisen tai askartelun välillä. Vaikka käsillä tekemisen nautinto liittyy molempiin, voidaan taiteesta puhua vasta kun oppilaan tekemään työhön liittyy kognitiivista toimintaa eli havaitsemista, tunnetta ja ajattelua. Kuvataiteen opetus luo perustaa suomalaisen ja oppilaan oman kulttuurin sekä hänelle vieraiden kulttuureiden visuaalisen maailman arvostamiselle ja ymmärtämiselle. Oppilaan halutaan tutkivan monikulttuurisessa yhteiskunnassamme esiintyviä erilaisia ajattelutapoja. Kuvataiteen opetuksessa kehitetään taitoja, joita tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Tätä harjoitellaan jatkuvalla läpäisyperiaatteella: valitaan mahdollisimman vähän luontoa kuormittavat materiaalit ja pyritään eettisesti ja esteettisesti hyvään, kestävään lopputulokseen. Pohditaan materiaalivalintoja myös opetuksessa ja taidekeskustelussa. Taiteellisen ilmaisun ja toiminnan lähtökohtina ovat ympäristön kuvamaailma, aistihavainnot, mielikuvat ja elämykset. Opetuksen tavoitteena on kehittää mielikuvitusta ja edistää oppilaiden luovan ongelmanratkaisun ja tutkivan oppimisen taitoja. Aihepiirit kytketään oppilaalle merkityksellisiin kokemuksiin. Kuvataiteen opetuksessa tulee ottaa huomioon oppiaineen sisäinen integraatio (opetetaan kuvataiteen eri alueita samassa tehtävässä: esim. värioppia, sommittelua ja eri kulttuurien taidekuvien tarkastelua käsitellään samassa tehtävässä), jolloin ilmaisulliset, taidolliset ja tiedolliset tavoitteet toteutuvat samanaikaisesti kuvallisissa harjoituksissa. Kuvataiteen keskeisiä sisältöalueita (1. Kuvailmaisua ja kuvallista ajattelua, 2. taiteen tuntemusta ja kulttuurista osaamista, 3. ympäristöestetiikkaa, arkkitehtuuria ja muotoilua sekä 4. mediaa ja kuvaviestintää) voidaan käsitellä samassa tehtävässä. Tärkeää on prosessi, joka harjaannuttaa edellä mainittuihin tavoitteisiin ja vähentää opetuksen sirpaleisuutta. Samaa aihetta työstetään monella oppitunnilla suunnittelun, luonnostelun, havainnoinnin, toteutuksen ja arvioinnin avulla. Oppiaineelle on ominaista teemallisuus, joka mahdollistaa kiireettömän ilmapiirin ja pitkäjänteisen työskentelyn. 3

4 2 KUVATAIDEOPETUS VUOSILUOKILLA 1-4 Kuvataiteen opetuksessa vuosiluokilla 1 4 tulee harjoittaa monipuolisesti aistihavaintojen tekoa ja mielikuvituksen käyttöä. Lähestymistapa on leikinomainen. Kuvailmaisun perustaidot sekä kuvataiteelle ominaisten työtapojen ja materiaalien käyttö ovat opetuksen perussisältöä. Opetuksessa painotetaan kuvataiteellista prosessia, jonka osia ovat suunnittelu, luonnostelu, työn toteuttaminen ja arviointi. Oppilasta kannustetaan töidensä viimeistelyyn ja niiden säilyttämiseen. Suunnitelmat ja luonnokset kootaan portfolioksi esimerkiksi vihkoon tai kansioon. Kuva E-luokkalaisten prinssit ja prinsessat kokosivat Ihmisenäkasvamisen teemaa. Opetussuunnitelman laatija professori Sirkka Laitinen toteaa seuraavaa: Jotta prosessia voidaan arvioida, se täytyy tehdä näkyväksi. Prosessista täytyy siis jäädä jälkiä: pieniä luonnoksia ja harjoitelmia. Oppilas oppii, ettei työskentely ole sellaista, että yhtäkkiä syntyy inspiraatio ja sen pohjalta tehdään hyvä työ. Se voi olla viikkokausien harjoittelun tulosta, että saadaan aikaan yksi hyvä työ. Sitä on edeltänyt monta pientä treenausta, ja ne kaikki treenauksen jäljet kootaan yhteen. Portfolion muoto on kiinni opettajasta. Siihen voi liittää sanallistakin pohdintaa, mutta Laitinen ei käyttäisi kirjoittamiseen paljon aikaa kuvataidetunneilla. Varsinkaan pienillä oppilailla prosessin arviointi ei ole hänen mukaansa kirjoittamista. Vuosiluokilla 1-4 kuvataiteen opetuksen lähestymistapa on leikinomainen. Kuvataiteesta voi antaa kotiläksyä ihan kuin muistakin aineista tai jatkaa prosessointia esimerkiksi äidinkielen tunnilla. Tähän nimenomaan luokanopettajilla on mahdollisuus. Niikko määrittelee portfolion oppijan töistä koostuvaksi opiskelu- tai oppimispäiväkirjaksi, joka kertoo oppilaan tai opiskelijan työskentelystä, edistymisestä ja saavutuksista yhdellä tai useammalla alueella. Portfolion kautta voi ymmärtää kasvatus- ja oppimisprosesseja sekä oppijan että ryhmän näkökulmasta. Opettajalle se on keino ymmärtää oppimisen prosessia yksittäisen oppijan tasolla. Se on myös väline rohkaista oppilasta ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan ja toiminnastaan. Niikon mukaan portfoliossa voi olla sekä eksplisiittisiä että implisiittisiä sisältöjä. Eksplisiittiset sisällöt voivat muodostua esimerkiksi opettajan antamista tehtävistä. Implisiittisestä sisällöstä voidaan puhua, kun oppilas tarkastelee portfoliossaan, mitä hän pitää hyvänä oppimisena. UTavoitteet vuosiluokilla 1-4 Oppilas oppii kuvallisessa ilmaisussa tarvittavia taitoja ja tietoja: havaintojen tekoa, mielikuvien prosessointia, kuvittelun, keksimisen ja luovan ongelmanratkaisun taitoja, esteettisten valintojen tekoa ja niiden perustelua sekä omien tavoitteiden asettelua. kuvan tekemisen ja tilan rakentamisen taitoja ja materiaalin tuntemusta. Mm. koulupiha on kolmiulotteinen oppikirja, jota kannattaa hyödyntää. 4

5 tarkastelemaan omia ja toisten tekemiä kuvia ja keskustelemaan niistä harjoitellen kuvataiteen peruskäsitteiden käyttöä sekä arvostamaan erilaisia näkemyksiä taiteesta ja kuvallisesta viestinnästä. tuntemaan oman kulttuurinsa ja omassa kokemuspiirissään olevien vieraiden kulttuurien kuvallista perinnettä, nykytaidetta, suomalaista rakennusperinnettä sekä oman kotipaikkakuntansa tärkeitä rakennuksia ja luonnonympäristöjä, arkkitehtuuria ja muotoilua arvioimaan ympäristönsä esteettisiä arvoja, viihtyisyyttä ja toimivuutta tarkastelemaan eri medioiden merkitystä omassa elämässään kuvallisen viestinnän välineiden käyttöä ja ymmärtämään todellisen ja kuvitteellisen maailman eroja. UKeskeiset sisällöt vuosiluokilla 1-4 Kuvataiteen oppisisällössä käsitellään kaikilla luokka-asteilla oppilaan tason mukaisesti kaikkia neljää osa-aluetta: 1. Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu Kuvalliset ilmaisutavat, tekniikat ja materiaalit: piirtäminen, maalaaminen, muovailu, kolmiulotteinen rakentaminen ja grafiikka (esim. materiaalipainanta on käyttökelpoista: halpaa ja helppoa! Samassa tehtävässä aineen sisäisen integraation periaatetta noudattaen voidaan tutustua paitsi grafiikan periaatteeseen, opitaan esim. luonnostelua, sommittelua, taidekuvien tai nykytaiteen (tällä hetkellä elävien taiteilijoiden tuotantoa) tarkastelua, valmistaa painetusta materiaalista esine tai tekstiili, jonka käyttöominaisuuksia ja onnistumista tarkastellaan yhdessä. Luonnokset ja arvioinnit kerätään portfolioon.) Materiaalien ominaisuuksien tutkiminen ja valinta. Kuvasommittelun perusteita: tasapaino, jännite, rytmi, väri, viiva, pinta, muoto, tila, liike, aika ja viiva. Kuvien tarkastelua ja arviointia yhdessä, parittain tai ryhmissä. Harjoitellaan kuvataiteen käsitteitä kuvista keskusteltaessa Kuva 3. Kolmasluokkalaisten omia tulkintoja Helen Schjerfbeckin maalauksesta Toipilas. Aineen sisäisen integraation avulla opeteltu tulkinnan lisäksi lyijykynä- ja hiilipiirustusta, sommittelua sekä valoa ja varjoja. 5

6 2. Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen Oman paikkakunnan museo- ja taidenäyttelyvierailut K.H. Renlundin museo, galleriat ja Taideleipomo. Joka luokka käy ainakin kerran taidenäyttelyssä / museossa, jotta oppilaat oppivat kriittisiksi taiteen kuluttajiksi Kouluille valitaan kuvisvastaava tai kuvistiimi, kuvataiteen opetuksen kehittämisestä vastaava työryhmä, joka pitää yhteyttä toisten koulujen kuvistiimeihin, ja koulun ulkopuolisten tahojen kanssa sekä esittelee esimerkiksi sopivia tarjolla olevia näyttelyitä sekä ideoi koulun omia oppilastyönäyttelyitä. Taiteilijan työhön tutustuminen. Oppilaiden vanhemmista tai opettajan tuttavapiiristä löytyy varmasti yhteistyöhaluinen kuvantekijä Ota yhteyttä esim. Taideleipomoon tai Läänin taidetoimikuntaan. Koulut voivat sopia taiteilijavierailuista myös museon / gallerian avulla Taidekuvien tarkastelua tekemällä omia kuvia ja keskustelemalla kuvista. Muun muassa eri tunnetiloihin löytyy paljon kuvamateriaalia: esim. Hugo Simberg osoittautunut lapsia kiehtovaksi. Taidekuvan voi näyttää päivänavauksen yhteydessä tai uskonto-/ äidinkielen tunnilla. Mikset näyttäisi laadukasta taidekuvaa vaikka yllin tunnilla ja palaisi teemaan kuvataiteen oppisisältöä opettaessasi? Alkuopetusluokat ovat mestareita kuvasta puhumisessa. Taito jostain syystä unohtuu ylemmille luokille mentäessä, jos sitä ei pidetä yllä. Kuvaa voidaan myös esittää liikkeillä ja tehdä siihen liittyviä eläytymisharjoituksia: Kuka kuvan henkilöstä olisit? Kenelle rakennus on voinut kuulua? Mikään tulkinta ei ole väärä, vasta katsojan kokemus tekee kuvan valmiiksi. Muista 1-4- luokilla leikinomainen lähestymistapa! 3. Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu Luontoon, rakennuksiin ja rakennusperintöön tutustumista ja niiden kuvaamista, sekä ympäristön muutosten tunnistamista. Esineiden tarkastelua, suunnittelua ja valmistamista sekä kolmiulotteista rakentelua, ympäristösuunnitelmien tai pienoismallien valmistamista. Arkkitehtuurikasvatus alkaa lapsen omasta ympäristöstä! Koulun pihaa voi suunnitella oikeasti. Pihan viihtyvyyteen voi vaikuttaa esim. lumiveistoksilla. Alueen kaavaa kannattaa tutkia ja ottaa siihen kantaa. kaavoittajan voi kutsua keskustelemaan koululaisten kanssa. Professori Laitisen mukaan uusi kuvataiteen opetussuunnitelma haastaa koulun yhteistyöhön myös koulun ulkopuolisten tahojen, kuten kaavoittajan ja arkkitehdin kanssa. Lapset ovat oman elinympäristönsä parhaita asiantuntijoita. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää alueen todellisten käyttäjien kuulemista iästä riippumatta. 6

7 U 4. Media ja kuvaviestintä Kuvakerronnan perusteita: tarinasta kuvaksi, lähikuva ja yleiskuva, kuvan ja tekstin yhdistäminen. Kuvitus, sarjakuva mainoskuva, valokuvaus, video ja digitaalinen kuva Television, tietokonepelien, elokuvien, sarjakuvien ja mainonnan visuaalisten viestien kriittistä tarkastelua ja tutkimista. Kuva 4. Neljäsluokkalaisia muovailuvaha-animaation teossa. Mediakasvatuksen käsitteet eivät ole vakiintuneita. Muun muassa Härkönen erottelee viestintäkasvatuksen mediakasvatukseen ja ilmaisukasvatukseen. Suoranta ja Ylä-Kotola puolestaan jakavat mediakasvatuksen mediapedagogiikkaan ja mediadidaktiikkaan. Mediapedagogiikka viittaa tällöin kasvatusfilosofisiin periaatteisiin, jotka vaikuttavat opettajan työn taustalla. Mediadidaktiikka sisältää ne käytännölliset ratkaisut, joiden selvittämiseen vaaditaan opettajan oman ajattelun tuloksia (Suoranta ja Ylä-Kotola 2000, ) Suoranta ja Ylä-Kotola näkevät kuvataiteen lisäksi mediakasvatuksen ydinaineiksi äidinkielen, musiikin ja käsityön. Keskeistä peruskoulun mediakasvatuksessa on oppia ymmärtämään mediaa ja sen vaikutuksia, sekä tuottaa median avulla erilaisia mediatuotteita. Median käyttötaitoja nimitetään medialuku- ja mediakirjoitustaidoiksi. Issakaisen suomalaisille opettajille tekemässä kyselyssä opettajat painottivat perinteisiä kuvan tekemisen muotoja vielä yläasteellakin. Opettajat eivät Issakaisen mukaan liittäneet tiedollisia tavoitteita kuvataiteen opiskeluun peruskoulussa ja vastustivat tiedon valtatie-hanketta kuvataideopetuksessa tieto-käsitteen takia. Oppilaat toivoivat Issakaisen tutkimuksen mukaan perinteisiä piirustus- ja maalaustehtäviä, koska olivat niihin tottuneet ja arvostavat niitä asioita, joista heillä on henkilökohtainen kokemus. Visuaalisen kulttuurin koko kirjon tuleminen yhä selvemmin kuvataiteen opetuksen kentäksi on Pohjakallion väitöskirjan mukaan väkisinkin muuttanut oppimisen tapoja ja sisältöä. Opettaja joutuu usein miettimään omien kauneus-, eettisyys- ja makukäsityksiensä oikeutusta. (Pohjakallio 2005, 2005) 7

8 Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 4. Luokan päättyessä Oppilas osaa antaa kuvallisen muodon ajatuksilleen, tunteilleen ja mielikuvilleen sekä muuntaa havaintojaan kuviksi osaa sommittelun perusteita kuvan tekemisessä ja tilan rakentamisessa sekä ymmärtää materiaalin ominaisuuksia osaa käyttää keskeisiä välineitä ja tekniikoita omassa kuvan tekemisessään sekä käyttää luonnostelua työskentelynsä apuna osaa huolehtia työvälineistä ja materiaaleista osaa taltioida työskentelyprosessiaan ja käyttää sitä itsearvioinnissaan osaa keskustella omista ja toisten tekemistä kuvista sekä perustella omia taidemieltymyksiään ja käyttää kuvataiteen peruskäsitteitä tietää, mitä taiteilijat tekevät, tuntee joidenkin suomalaisten taiteilijoiden teoksia ja omassa kokemuspiirissään olevien vieraiden kulttuurien visuaalista ilmaisua osaa toimia museossa ja taidenäyttelyssä sekä taiteen parissa eri yhteyksissä osaa ohjatusti käyttää tietolähteinä taideteoksia, ympäristön kuvia, luonnon ja rakennettua ympäristöä, kirjoja, lehtiä, museoita, gallerioita ja tietoverkkoa tunnistaa ja arvioida esteettisiä ja eettisiä arvoja omassa lähiympäristössä ja koulussa tietää, mitä arkkitehdit ja muotoilijat tekevät, ja tuntee joitakin arkkitehtien ja muotoilijoiden töitä osaa arvioida omaa median käyttöään, tehdä omia valintoja ja perustella näkökantojaan osaa havaita ja arvioida todellisen ja kuvitteellisen maailman eroja osaa käyttää joitakin kuvaviestinnän välineitä osaa työskennellä yksin ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 8

9 3 KUVATAIDEOPETUS VUOSILUOKILLA 5-9 Opetus syventää ja laajentaa 1-4-luokilla saatua opetusta kaikista neljästä kuvataiteen osa-alueesta. Kuvataiteen opetuksessa 5 9 luokalla painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä sekä kuvallisen ilmaisun perusteiden ja tekotapojen sekä mediateknologian hallintaa. Opetuksessa kehitetään oppilaan taiteen ja taidehistorian tuntemusta sekä kuvantulkintataitoja kuvallisten tehtävien avulla. Tavoitteena on, että oppilaiden ymmärrys eri kulttuureista ja niiden välisestä vuorovaikutuksesta kehittyy. Luokassa, koulussa ja monikulttuurisessa ja moniarvoisessa kaupungissamme löytyy helposti vieraiden kulttuurien edustusta myös koulun kuvataideopetukseen. Oppimistilanteiden tulee tukea oppilaiden mahdollisuuksia yhdessä työskentelyyn ja vuorovaikutukseen sekä yhteisiin taide-elämyksiin. Tavoitteena on, että opetuksessa oma työskentely, työprosessin tallentaminen ja arviointi yhdessä toisten kanssa kehittävät oppilaan ymmärrystä kuvataiteen prosesseista ja tukevat kuvallisen ajattelun kehittymistä ja taiteellista oppimista. UTavoitteet Oppilas oppii tuntemaan kuvataiteen ja kuvaviestinnän keskeisiä ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä ja oppii käyttämään niitä tarkoituksenmukaisesti omassa ilmaisussaan nauttimaan omien ajatustensa, havaintojensa, mielikuviensa ja tunteidensa ilmaisemisesta kuvallisesti sekä ymmärtämään taiteen tapoja käsitellä elämän erilaisia ilmiöitä ymmärtämään taiteellisen prosessin ominaislaatua taltioidessaan oman työskentelynsä kulkua arvioimaan omaa ja toisten kuvallista ilmaisua ja työtapoja, kuten sisällöllisiä, kuvallisia ja teknisiä ratkaisuja, sekä käyttämään kuvataiteen keskeisiä käsitteitä hyödyntämään kulttuuripalveluja ja sähköisiä viestimiä oman työskentelyn, tiedon hankinnan ja elämysten lähteinä tuntemaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja ja käyttämään keskeisiä kuvaviestinnän välineitä omien ajatustensa ilmaisemiseen mediassa tarkastelemaan ja arvioimaan taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä esteettisestä ja eettisestä näkökulmasta työskentelemään itsenäisesti ja yhteisön jäsenenä kuvataiteen projekteissa. Projekti on tyypillinen menetelmä uuden opetussuunnitelman kuvataidekasvatukselle. Kuvataiteen projektin voi toteuttaa hyvin myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kohdassa 7.1. Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet mainittujen tavoitteiden mukaisesti. Projektityössä tarvitaan asian hallinnan ohella myös tunnetason ja sosiaalisten taitojen hallintaa, jotka ovat olennainen osa myös kuvataidekasvatuksen päämääriä. Projekti merkitsee Pirkko Anttilan mukaan sekä ideaa, menetelmää jonkin tavoitteen ja tuloksen saavuttamiseksi (kuten ongelmaratkaisu tai tiedonhankinnan tapa) että myös sitä työtä, jonka avulla tulos voidaan saavuttaa. 9

10 UKeskeiset sisällöt vuosiluokilla Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu Piirustus, grafiikka, maalaus, keramiikka, kuvanveisto, tilataide ja taide ympäristössä, kuvallisen ajattelun syventäminen Kuvasommittelun perusteita: perspektiivi, tasapaino, jännite, rytmi, muoto, väri, tila, liike, aika ja viiva Kuvataiteen tyylejä ja kuvasymboliikkaa omassa kuvailmaisussa Omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien ilmaiseminen kuvallisin keinoin Kuva 5. Tuliveistoksen kehikkoa valmistamassa Kuva 6. Tuliveistos Kirkonmäen asukasyhdistyksen järjestämään pääsiäistapahtumaan syntyi Isokylän koulun kuudesluokkalaisten ja erityisopetuksen yhteistyönä 2. Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen Keskeisiä piirteitä taiteen historiassa ja nykytaiteessa sekä eri kulttuurien kuvamaailmassa Ohjattuja näyttely- tai museovierailuja, taiteilijan työhön tutustumista ja tietoverkon kulttuuripalvelujen hyödyntämistä Kuvien analysointia: taidekuvan rakenteen tutkimista, sisällöllistä tulkintaa ja taidekritiikkiä Oma kulttuuriympäristö lähtökohtana: esim. Kokkola merikaupunkina, Vanha kaupunki, kaupunkielämä, museot, julkinen taide, Kaarlelan kotiseutumuseo jne. 3. Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu Luonnon ja rakennetun ympäristön vuorovaikutuksen tarkastelua, rakennusperinnön tutkimista sekä erilaisten ympäristöjen tarkastelua ja arviointia esteettisestä, eettisestä, ekologisesta ja suunnittelun näkökulmasta Arkkitehtuurin ja muotoilun ilmaisukeinoihin, tyylipiirteisiin ja perinteisiin tutustumista, Suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun tärkeimpiin edustajiin tutustumista Tilan havainnointia, suunnittelua ja rakentamista, muotoiluprosessiin tutustumista, materiaalin ja käyttötarkoituksen yhteyden tarkastelua 10

11 4. Media ja kuvaviestintä Kuvan käyttötarkoituksen tarkastelemista mediassa, mediaesitysten rakenteellista ja sisällöllistä analyysia Valokuvausta tai video- ja digitaalista kuvausta (opetuksessa voidaan käyttää apuna mm. mediaassistenttiharjoittelijoita) Kuvakerronnan muotoja: kuvituksen, sarjakuvan ja liikkuvan kuvan erityispiirteitä Graafista suunnittelua: kuvan ja sanan yhdistämistä, typografian ja taiton perusteita Mainonnan kanavia ja ilmaisukeinoja Elokuvien ja televisio-ohjelmien analysointia Vinkkejä kuvan tarkasteluun KUVAN JA KATSOJAN SUHDE kuvan vaikuttavuus, viihdyttävyys kuvaan eläytyminen ja samastuminen kuvan esteettiset arvot KUVAN RAKENNE värit viivat muodot tila sommittelu KUVA KUVAN KULTTUURINEN TAUSTA kulttuuriset piirteet tyylit vertauskuvat ja merkit KUVAN TEKEMINEN tekniset keinot, kuvan tuottamisen ja välittämisen keinot 11

12 UPäättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 Oppilas osaa ilmaista itseään kuvallisin keinoin käyttää kuvan rakentamisen keinoja ja kuvataiteen ja kuvallisen median keskeisiä materiaaleja ja työskentelytekniikoita valita työskentelyssään tavoitteisiinsa sopivimpia materiaaleja ja tekniikoita selostaa kuvan tekemisen prosessia luonnoksista valmiisiin töihin tunnistaa joitakin keskeisiä kuvataiteen ilmiöitä ja sijoittaa niitä ajalliseen ja kulttuuriseen yhteyteen tarkastella ja tulkita taiteen ja viestinnän kuvia hyödyntää taiteilijavierailuja, näyttely- tai museokäyntejä ja Internetin kulttuuripalveluja erottaa, arvioida ja arvottaa erilaisten ympäristöjen ja esineitten esteettisiä ja ekologisia ominaisuuksia tuntee suunnittelu- ja muotoiluprosessin eri vaiheet ja osaa soveltaa niitä työskentelyssään tunnistaa kulttuuri- ja tyylipiirteitä arkkitehtuurissa ja esineissä kuvaviestinnän ja mediateknologian perusteita: valokuvausta tai videokuvausta ja digitaalista kuvan käsittelyä ja graafista suunnittelua analysoida mediaesitysten sisältöjä, rakennetta ja visuaalista toteutusta osaa havainnoida ja arvioida omaa oppimistaan ja hyödyntää muilta saatua palautetta omassa työskentelyssään osaa taltioida työskentelyprosessiaan ja käyttää sitä hyödykseen itsearvioinnissa pystyy tehtävän mukaisesti sekä itsenäiseen työskentelyyn että vuorovaikutteiseen yhteistyöhön muiden kanssa osaa ohjatusti käyttää taideteoksia, ympäristön kuvia, luonnon- ja rakennettua ympäristöä, kirjoja, lehtiä, museoita, gallerioita ja tietoverkkoa tietojen ja elämysten lähteinä. 12

13 Kuvataideopetuksen tavoite: VISIO HENKILÖKOHTAISEN TAIDESUHTEEN SYNTYMINEN AJA- TUS Lumipalloilmiö. Innostava ja ajanmukainen opetus kutsuu muut mukaan! Yhteistyö puolittaa vaivan ja moninkertaistaa resurssit. STRATEGISET TAVOITTEET KOULUJEN KUVISTIIMIT ideoivat ja valmistelevat esityksen teemoista, hankinnoista, projekteista, vierailuista, koulutuksesta KOULUN JA YMPÄRISTÖN SUHDE (Ulos luokasta, ympäristö oppimisympäristöksi! Esim. arkkitehtuuri ja ympäristökasvatus) MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ(esim. museot, kaavoittaja, arkkitehti, taiteilijat, galleristit, ikääntyvien yliopisto, laitokset ja virastot) KOULUN SISÄINEN YHTEISTYÖ (esim. yhteistyö erilaisten oppilaiden kanssa, opettajavaihto, yhteiset projektit ja näyttelyt) OPETTAJIEN TÄYDENNYSKOULUTUS Kuviksen yhdysopettaja Lyhyilläkin virikekursseilla voi olla merkittävä vaikutus opetuksiin. Ainekohtaiset VESO-päivät. KOULUJENVÄLINEN YHTEISTYÖ kuten naapurikoulut (myös ruotsinkieliset ja maahanmuuttajat), yläkoulut ja lukiot, oppimisreitin sisäinen yhteistyö, kuvataidekoulu, Pohjoismainen taidekoulu, Chydenius Instituutti, AKK TOIMINTATAPA TIETO TUTKIMUS ANALYSOINTI KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN AVAUS PROJEKTIT JATKUVA OPS- TYÖ kuntakohtainen -, reittikohtainen - ja koulukohtainen ops OPPIMISEN LAADUN HALLINTA REFLEKTIO VERKOTTUMI- NEN YHTEISKUN- TASUHDE Kuvataideopetuksen uuden opetussuunnitelman mukainen toimintakulttuuri Kokkolassa. Opetussuunnitelma vaatii toteutuakseen tulevaisuuden näkymiä ja konkreettisia toimenpiteitä sekä jatkuvaa täydennyskoulutusta. Strategiset tavoitteet ja toimintatavat on hyväksyttävä yhteisesti ennen kuin todellista muutosta koulujen kuvataidekasvatuksessa voidaan odottaa. Myös kuvataiteen koulukohtainen opetussuunnitelmatyö alkaa arvokeskustelusta. 13

14 ULinkkejä Opetussuunnitelma OPH:n ylläpitämä sivusto Avauksia opsiin. HTUwww.edu.fiUTH (perusopetus kuvataide avauksia opsiin) Mene googlen kautta hakusanalla avauksia opsiin, niin saat muutakin todella käyttökelpoista. OPH:n internet-sivut aihekokonaisuuksista. HTUhttp://www.edu.fiUTH (Perusopetus Aihekokonaisuudet Viestintä ja mediataito) Projektit Ympäristö- ja yhteisötaiteen projekteihin löytyy hyviä ohjeita mm. Media Hhttp://ace.ulapland.fi/yty/index.htmlH Esimerkki kokkolalaisesta koulukohtaisesta taideprojektista löytyy: HTUhttp://ace.ulapland.fi/Projects/lapland/koko_kokko/kokko.htmlUTH Mediakasvatus Mediametka ry järjestää koulutusta ja mediapajoja sekä lapsille että aikuisille: HTUwww.mediametka.fiUTH Mediametkalla Noin 10 askelta materiaalit : Noin 10 askelta elävään kertomiseen, noin 10 askelta mainontaan, noin 10 askelta mediavanhemmuuteen, noin 10 askelta peleihin, noin 10 askelta turvalliseen median käyttöön, noin 10 askelta ääneen HTUwww.mediametka.fiUTH (oppimateriaalit skriini noin kymmenen askelta materiaalit) Mediakompassi. HTUhttp://www.yle.fi/opinportti/mediakompassiUTH MEDIAKOMPASSI on mediakasvatuksellinen kokonaisuus televisiossa ja verkossa. Siihen kuuluu kymmenosainen kasvattajille suunnattu MEDIAKOMPASSI ohjelmasarja, joka pureutuu kysymyksiin, joiden parissa opettajat ja vanhemmat painivat lasten ja nuorten median käyttöä seuratessaan. Oppilaille suunnattu MEDIAKOMPASSI on median ymmärtämistä ja mediataitoja kehittävä Koulu-tv:n viisiosainen ohjelmasarja, joka on suunnattu erityisesti alle neljäsluokkalaisille. Mediamuffinssi -materiaali HTUhttp://www.mediamuffinssi.fiUTH. Mediamuffinssi on pienten lasten ja heidän kasvattajiensa mediataitojen kehittämiseen tähtäävä kansallinen hanke. Mediamuffinssi kutsuu mukaan mediakasvatuksen maailmaan tarjoamalla kasvattajille materiaalia kahdeksanvuotiaiden ja sitä nuorempien mediakasvatuksen tueksi. Hiiripiiri HTUhttp://www.pela.fi/hiiripiiriUTH. Hiiripiiri on 6-12-vuotiaiden lasten tieto- ja viestintätekniikkataitojen sekä media- ja nettitaitojen maksuton oppimisaineisto. Tietoturvakoulu HTUhttp://www.tietoturvakoulu.fiUTH. Tietoturvakoulu sivusto on tehty tietoturvaoppimisen tueksi kaikille peruskoululaisille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen. Omat osiot oppilaille, opettajille ja vanhemmille. HTUhttp://www.kopiraitti.fiUTH Kopiraitti reitti tekijänoikeuteen. Kopiosto ry:n ja opetusministeriön tuottama tekijänoikeusopas, joka keskittyy kouluopetukseen liittyviin tekijänoikeuksiin. Elokuvakontaktista saa luvallisia ja sopivia DVD-levyjä pienten katsottavaksi esim. iltikseen. HTUhttp://www.elokuvakontakti.fi/UTH Aikakauslehti opetuksessa HTUhttp://www.aikakaus.fiUTH. Artikkelipankissa on artikkeleita opetuskäyttöön, Onnen erämaa -materiaali on opiskelumateriaali yläluokille, lukioon ja ammatillisiin oppilaitoksiin. (Aikakauslehdet opinnoissa materiaalit) Juniorijournalisti HTUhttp://www.edu.fi/oppimateriaalit/juniorijournalistiUTH. Ensisijaisesti kouluikäisille suunnattu palvelu, jonka tarkoituksena on tutustuttaa sanomalehden 14

15 tekemiseen ja avata samalla silmiä oikean sanomalehden uudenlaiselle lukemiselle. Mahdollisuus oman lehden tekemiseen. Suomen kirjastoseuran mediakasvatusaineisto HTUhttp://www.kirjastot.fi/fi- FI/mediakasvatusaineistoUTH. Sivustoon on koottu verkko- ja painettuja aineistoja, joiden avulla kirjastoissa, kouluissa, päiväkodeissa ja muissa paikoissa voi toteuttaa mediakasvatusprojekteja. Kuluttajaviraston internet-sivut opettajille (opetusaineistoja ja ideoita oppitunneille, tietoa mainonnasta, nuorten jutut). HTUhttp://www.kuluttajavirasto.fiUTH ( opettajalle) Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeussivut eli Kuvasto ry:n sivut HTUhttp://www.kuvastory.fiUTH Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry. HTUhttp://www.teosto.fiUTH Tietoa tekijänoikeuksista OPM. HTUhttp://www.kopiosto.fiUTH HTUhttp://www.pegi.infoUTH Pan european Gama Information - Yleiseurooppalainen pelitieto Valtion elokuvatarkastamon sivut: HTUhttp://www.vet.fiUTH Tukea vanhemmille lasten mediakasvatukseen ja ideoita vanhempainiltoihin saa mm. Mannerheimin lastensuojeluliitosta: HTUhttp://jkk.mll.fiUTH ( Lapset ja media) Sarjakuvan piirtäminen opetuksessa: Kupla-akatemia. HTUhttp://www.kupla.net/akatemiaUTH Käsityötä opettavan kannattaa käydä myös käspaikka-sivuilla! video- ja audioleikekokoelma sekä verkkomateriaalia kuvataiteeseen ja muihin oppiaineisiin liittyen. HTUwww.yle.fi/klaffiUTH. ( kuvataide) Kuvataiteen ystävien, tekijöiden ja toimivien gallerioiden yhteinen kohtaamispaikka verkossa. HTUwww.galleria.netUTH. Malli toiminnallisesta vanhempainillasta löytyy osoitteesta: HTUhttp://www.kerhokeskus.fi./UTH 15

16 UKirjallisuutta Adams, Eileen: Public Art. People, projects, process. AN Publications, Leeds and Leicester, Anttila, Pirkko: Se on projekti - vai onko? Kulttuurialan tuotanto- ja palveluprojektin hallinta. Akatiimi, Hamina Culture and learning: creating arts and heritage education projects. Arts Council England, London [Saatavana myös pdf-muodossa ] HTUhttp://www.artscouncil.org.uk/documents/publications/288.pdf UTH. Etäpelto, Anneli & Rasku-Puttonen, Helena: Projektioppimisen haasteet ja mahdollisuudet. Teoksessa Oppiminen ja asiantuntijuus. Toim. Anneli Etäpelto & Päivi Tynjälä. WSOY, Juva 1999, Hakkarainen, Kai: Tutkiva oppiminen käytännössä. Matkaopas opettajille. WSOY, Helsinki Henderson, Paul & Thomas, David N.: Skills in Neighbourhood Work. Routledge, London Jokela, Timo & Hiltunen, Mirja: Art Pedagogical Projects in Northern Wilderness and Villages. Lifelong Learning in Europe 2/2003, Webster, Mark & Buglas, Glen: Community Arts Workers. Finding Voices, Making Choices. Educational Heretics Press, Nottingham Media-muffinssi- paketti. OPH:N kustantama materiaalipaketti on lähetetty kouluille. Se sisältää käyttökelpoista toiminnallista mediakasvatusmateriaalia esikouluun, iltikseen ja alkuopetukseen. Ideana on, että mediakasvatus alkaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja mm. pelottavista asioista keskustellaan yhdessä. Aineistossa on ideoita harjoituksiin, jotka eivät ole totta, joissa huijataan ihmistä. Jo se, että lapsi kokee itsensä tekijänä, on voimauttava kokemus. Yhteinen kokeminen ja kokemuksen jakaminen on siis välineenä mediataitoihin: kriittiseen medialukutaitoon, kyseenalaistamiseen ja kysymiseen, omien valintojen tekoon, osallistumiseen ja median käyttöön omien tarpeiden pohjalta. Lapsen on opittava, että hän hallitsee mediaa, eikä media häntä. Muffe ja kadonnut avain. Mediakasvatus tulisi olla sidoksissa päivittäiseen toimintaan ja kulloiseenkin teemaan. Kirja Muffe ja kadonnut avain selostaa perunvarsia myöten pienten mediakasvatustehtäviä, joten esim. Iltiksen vetäjät selviävät tunnista sen avulla. Mediametkaa. Kirjassa on avattu mediakasvatuksen keskeisiä sanoja: mediakulttuuri, media, mediakasvatus, mediakasvattaja, mediaesitys ja teksti, medialukutaito ja kriittinen medialukutaito. Varsinaiseen perusopetukseen Mediamuffinssin paras anti oli Koulukino- esitysten hankkiminen koululaisille. Oppituntien aiheet, vinkki mediapäiväkirjan pitämiseen, elokuva-analyysin ohjeet ja muu valmis oppimateriaali helpolla saatavana Koulukinon sivuilta. Kuinka hankin koulukinoesityksen? 1. Ottamalla yhteyttä Koulukinoon. Filmihillo. Koulukinon internet-sivut: http//:www.filmihillo.fi 16

17 2. Ottamalla yhteyttä www. elokuvanystavat.org. Heillä -arkistosarja elokuvia ja lehti Kahier. Järjestö antaa neuvoja ja auttaa käytännön järjestelyissä, jos koulu haluaa järjestää koulukinoa. 3. www, filmcentrun.fi, jonka yhteistyökumppaneita ovat ja : tarjoavat laadukkaita pohjoismaisia lastenelokuvia Disneyn vaihtoehdoksi. Anttila pirkko: Se on projekti vai onko? Artefakta. Akatiimi. Baer, S & Heikkinen, M & Issakainen, T: Hattiaisen mediakirja. Viestintäkasvatuksen opas. Lasten keskus. Inovaara, M & Leppäjärvi, A: Tehdään lehti. Opas opettajille ja kerho-ohjaajille. Sanomalehtien liitto Issakainen, A-M 2004: Tietoverkot taideväylänä- lupaus vai lunastus: Tietoverkkojen käyttö kuvataiteen tuntemuksen opetuksessa. Hki: TaiK A 45 Kunnas, M & Kunnas,T Etusivun juttu. Eli kuinka sanomalehti syntyy. Otava. Lehtipuu, U: Ruuturitari ja digidonna. Lapsi matkalla mediaan. WSOY. Liukko, S & Kangassalo, M :Mediaa muruille. Kirjayhtymä. Pohjakallio, P Miksi kuvista? Koulun kuvataideopetuksen muuttuvat perustelut. TaiK A60 Palosaari, A. Minustako muutosagentti? Toimintatutkimus kuvataiteen opetussuunnitelman käyttöönotosta Kokkolassa. Suoranta, J. & Ylä-Kotola, M Mediakasvatus simulaatiokulttuurissa. Hki. WSOY. 17

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 301 LUOKKA 8 2 h / viikko n. 76 h / vuosi LUOKKA 9 2 h / viikko n. 76 h / vuosi Opetuksessa painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä, kuvallisen ilmaisun

Lisätiedot

Media ja kuvaviestintä

Media ja kuvaviestintä 7.16 KUVATAIDE Peruskoulun kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä

Lisätiedot

1 lk:n tavoitteiden lisäksi oppilas kehittyy kuvallisen viestinnän välineiden käytössä havainnoi todellisen ja kuvallisen maailman eroja.

1 lk:n tavoitteiden lisäksi oppilas kehittyy kuvallisen viestinnän välineiden käytössä havainnoi todellisen ja kuvallisen maailman eroja. KUVATAIDE Kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä on ymmärtää

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet

Kuvataide. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet 9.2.14. Kuvataide Kuvataidetta käytetään kokonaisnäkemyksellisen opetuksen välineenä. ta ohjataan ikätasoiseen toimintaan ja tuetaan vuorovaikutuksen kehitystä kuvataiteen elämyksellisin keinoin. Kuvallisen

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Kuvataide voi aidosti herättää kiinnostuksen vieraita kulttuureita kohtaan samalla, kun se ohjaa oman kulttuurimme ymmärtämiseen ja arvostamiseen.

Kuvataide voi aidosti herättää kiinnostuksen vieraita kulttuureita kohtaan samalla, kun se ohjaa oman kulttuurimme ymmärtämiseen ja arvostamiseen. Kuvataide Aineen kuvaus Kuvataide on taideaine. Oppiminen kuvataiteessa merkitsee elämysten saamista uusien oivallusten löytämistä. Kuvataiteen avulla oppilas ilmaisee tunteitaan itselleen tärkeitä asioita,

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin 1 7.17. Kuvataide Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä

Lisätiedot

T1 Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja tekee taidetta

T1 Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja tekee taidetta KUVATAITEEN OPETUS JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja

Lisätiedot

LUOKKA 1 LUOKKA 2 Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu. Tekniikat: piirtäminen, raapetekniikka, leimasin painanta ja muovailu, oikeat välineotteet

LUOKKA 1 LUOKKA 2 Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu. Tekniikat: piirtäminen, raapetekniikka, leimasin painanta ja muovailu, oikeat välineotteet 7.2.11. KUVATAIDE 215 LUOKAT 1-2 Opetuksessa painotetaan kuvataiteellista prosessia, jonka osia ovat suunnittelu, luonnostelu, työn toteuttaminen ja arviointi. Opetus on teemallista. Kuvataiteen opetuksessa

Lisätiedot

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin KUVATAIDE Lukion kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä. Omakohtainen taiteellinen työskentely antaa

Lisätiedot

KUVATAIDE. Anne Ervast Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi

KUVATAIDE. Anne Ervast Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi KUVATAIDE Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Ohjata oppilasta tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaan identiteetin

Lisätiedot

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri?

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? Kulttuuri = jonkin ryhmän ominaislaatu, joka ilmenee erilaisina arvoina ja toimintatapoina sekä aineellisina ja aineettomina tuotteina.

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Opetuksen tavoite, keskeinen sisältö ja työtavat (mahdolliset erityisratkaisut):

Opetuksen tavoite, keskeinen sisältö ja työtavat (mahdolliset erityisratkaisut): Kurssin nimi: Valinnainen kuvataide 2, jatkuva Kurssin lyhenne: vku2j Laajuus ja luokka-aste: 2 vvt; 9. lk Opetuksen tavoite, keskeinen sisältö ja työtavat (mahdolliset erityisratkaisut): Kurssi on jatkoa

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Opetuksen tavoite, keskeinen sisältö ja työtavat (mahdolliset erityisratkaisut):

Opetuksen tavoite, keskeinen sisältö ja työtavat (mahdolliset erityisratkaisut): Kurssin nimi: Valinnainen jatkuva kuvataide 2 Kurssin lyhenne: wku2 Laajuus ja luokka-aste: 2+2 vvt; 8.- 9. lk, kurssi jatkuu automaattisesti oppilaan siirtyessä 9. luokalle. Opetuksen tavoite, keskeinen

Lisätiedot

Kurssimaksu määräytyy kurssilla käytetyn materiaalin perusteella.

Kurssimaksu määräytyy kurssilla käytetyn materiaalin perusteella. 5.18 Kuvataide Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot

Minecraft -iltapäiväkerho. Aihekokonaisuudet:

Minecraft -iltapäiväkerho. Aihekokonaisuudet: 1 Minecraft -iltapäiväkerho Kerhotoiminnan tarkoituksena on edistää myönteisten harrastusten viriämistä sekä antaa oppilaalle mahdollisuus muuhunkin kuin tavanomaiseen koulutyöhön turvallisessa ja rauhallisessa

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

Kuvataide. Tavoitteet ja sisältö

Kuvataide. Tavoitteet ja sisältö Kuvataide Tavoitteet ja sisältö Lukion kuvataiteen opetuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan omakohtaista kuvailmaisua, kykyä tulkita ja arvostaa omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Opetuksen tarkoituksena

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Visuaalisten taiteiden yleinen oppimäärä OSA A: KUVATAIDE Sisällys RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA... 1 Visuaalisten

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

KUVATAIDELUOKAT 3-6. Aleksis Kiven peruskoulu. Leikinomaisuutta, kokeilevaa mieltä ja tekemisen riemua! Toteemipaalu, sekatekniikka 3 lk.

KUVATAIDELUOKAT 3-6. Aleksis Kiven peruskoulu. Leikinomaisuutta, kokeilevaa mieltä ja tekemisen riemua! Toteemipaalu, sekatekniikka 3 lk. KUVATAIDELUOKAT 3-6 Leikinomaisuutta, kokeilevaa mieltä ja tekemisen riemua! Toteemipaalu, sekatekniikka 3 lk. Maatalon eläimiä sommitellaan, ryhmätyö 4 lk. Aleksis Kiven peruskoulu Elokuussa 2010 Aleksis

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

ARVIOINTI veso-iltapäivä alakoulut OPS 2016

ARVIOINTI veso-iltapäivä alakoulut OPS 2016 ARVIOINTI veso-iltapäivä 29.3.17 alakoulut OPS 2016 Oppimisen arviointi Erja Vitikka 6.3.2015 Laaja-alainen osaaminen Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja

Lisätiedot

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet vuosiluokilla 3-6

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet vuosiluokilla 3-6 Oppiaine: Kuvataide Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet vuosiluokilla 3-6 3. lk Oppimisympäristöt Työskentely tapahtuu luokassa ja koulun lähiympäristössä. Työvälineille ja materiaaleille

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Annukka Uusitalo 28.2.2006 Mediakasvatuskeskus Soveltavan kasvatustieteen laitos

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

KUVATAIDE. Oppiaineen tehtävä

KUVATAIDE. Oppiaineen tehtävä 1 KUVATAIDE Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaan identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista

Lisätiedot

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN,,, Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako -työryhmä 18.11.2009 Pirkko Pohjakallio

Lisätiedot

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus Tanssin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä Perusteiden taiteenalakohtaisten

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat. Ympäristöoppi 4.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan

Lisätiedot

KUVATAIDE VUOSILUOKAT 1-2

KUVATAIDE VUOSILUOKAT 1-2 KUVATAIDE VUOSILUOKAT 1-2 Kuvataidetta opiskellaan Savonlinnassa vuosiluokilla 1-7 sekä vuosiluokalla 9. Vuosiluokilla 1-2 opiskellaan 1 vuosiviikkotunti. Vuosiluokalla 3 opiskellaan 2 vuosiviikkotuntia,

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖPAJATARJONTA

LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖPAJATARJONTA työpajat 2013-2014 TYÖPAJAOPETUS Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Kuvataiteen työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti yli 14 vuotiaille, kaksi vuotta periodiopetuksessa

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

KUVATAIDE. Oppiaineen tehtävä

KUVATAIDE. Oppiaineen tehtävä 1 KUVATAIDE Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaan identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista

Lisätiedot

Kooste kaikista kuvataiteen keskeisten käsitteiden avauksista eperusteet-palvelussa

Kooste kaikista kuvataiteen keskeisten käsitteiden avauksista eperusteet-palvelussa 1. Kulttuurinen moninaisuus Yksilöt ja ryhmät ovat kulttuurisesti monimuotoisia ja muuttuvia. Kulttuuri nähdään historiallisesti ja sosiaalisesti välittyvänä merkitysten järjestelmänä, joka ilmenee erilaisten

Lisätiedot

1. ja 2. luokka. Keskeiset sisällöt ja työtavat

1. ja 2. luokka. Keskeiset sisällöt ja työtavat Kuvataide Peruskoulun kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa pääjohtaja Aulis Pitkälä Koulutuksen haaste ja mahdollisuus: Muotoilun laajentunut kenttä Muotoile Suomi -ohjelma huomioi muotoilun ymmärryksen ja

Lisätiedot

TAITO- JA TAIDEAINEET KUVATAIDE (KU)

TAITO- JA TAIDEAINEET KUVATAIDE (KU) Taito- ja taideaineet TAITO- JA TAIDEAINEET KUVATAIDE (KU) Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Opetuksessa syvennetään

Lisätiedot

MIKAELIN KOULU LISÄYSEHDOTUKSET: 12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit KUVATAIDE Tavoitteet Kuntakohtainen / koulukohtainen 3.

MIKAELIN KOULU LISÄYSEHDOTUKSET: 12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit KUVATAIDE Tavoitteet Kuntakohtainen / koulukohtainen 3. MIKAELIN KOULU LISÄYSEHDOTUKSET: 12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 3. luokka KUVATAIDE Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit, 1vvh Tavoitteet 3. luokka T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan

Lisätiedot

7.16 Kuvataide. ietarsaaren perusopetuksen kuvataidekasvatuksen

7.16 Kuvataide. ietarsaaren perusopetuksen kuvataidekasvatuksen 7.16 Kuvataide P ietarsaaren perusopetuksen kuvataidekasvatuksen tavoitteena on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen

Lisätiedot

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1)

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) : Opiskelija kehittää monitieteellistä ja kriittistä ajattelua tutustuu tiedemaailman käytäntöihin harjaantuu lukemaan ja arvioimaan tieteellisiä tutkimuksia

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Viikin luonnon monimuotoisuus, arkkitehtuurin eri kerrokset ja kouluympäristön estetiikka tarjoavat monia mahdollisuuksia kuvataiteen opetuksessa.

Viikin luonnon monimuotoisuus, arkkitehtuurin eri kerrokset ja kouluympäristön estetiikka tarjoavat monia mahdollisuuksia kuvataiteen opetuksessa. Kuvataide OPPIAINEEN LUONNE Kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun, esteettisen tietoisuuden ja ilmaisun kehittymistä. Kuvataiteen tunneilla opetellaan tekemään, tuntemaan

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

26.9.2014. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu

26.9.2014. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu 1 OPPIAINEEN TEHTÄVÄ kehittää oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitoja ohjata kiinnostumaan

Lisätiedot

MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA

MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA MUUTTUU UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MYÖTÄ? Seminaari perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista Opetushallitus 13.3.2015 FT tutkija Kati Mikkola, (HY, SKS) kati.m.mikkola@helsinki.fi

Lisätiedot

Lapset ja medialukutaito

Lapset ja medialukutaito Lapset ja medialukutaito Turku 14.11.2014 Saara Pääjärvi Erityisasiantuntija KM, LTO Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU) Kansallinen audiovisuaalinen

Lisätiedot

Lapset ja medialukutaito

Lapset ja medialukutaito Lapset ja medialukutaito Tampere 28.11.2014 Saara Pääjärvi Erityisasiantuntija KM, LTO Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU) Kansallinen audiovisuaalinen

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA KUVATAITEEN PERUSOPETUS HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUSSA 1. Toiminta-ajatus Haminan lasten ja nuorten kuvataidekoulun toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

Kuvataiteen lähtökohta on kuva, kuvantekeminen ja tulkitseminen, jotka vahvistavat oppilaiden identiteettien rakentumista ja kulttuurista osaamista.

Kuvataiteen lähtökohta on kuva, kuvantekeminen ja tulkitseminen, jotka vahvistavat oppilaiden identiteettien rakentumista ja kulttuurista osaamista. Kuvataide Kuvataiteen lähtökohta on kuva, kuvantekeminen ja tulkitseminen, jotka vahvistavat oppilaiden identiteettien rakentumista ja kulttuurista osaamista. Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen

Lisätiedot

KUVATAIDE VUOSILUOKAT 3-6

KUVATAIDE VUOSILUOKAT 3-6 KUVATAIDE VUOSILUOKAT Kuvataidetta opiskellaan Savonlinnassa vuosiluokilla 1-7 sekä vuosiluokalla 9. Vuosiluokilla 1-2 opiskellaan 1 vuosiviikkotunti, vuosiluokalla 3 opiskellaan 2 vuosiviikkotuntia, vuosiluokilla

Lisätiedot

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla.

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. 5. luokalla on oppilaalla kaksi valinnaisainetta (1h + 1h) ja 6. luokalla yksi valinnaisaine (1h). Eniten valintoja saaneet valinnaisaineet toteutuvat.

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Erikoistumisopinnot 60 op Taiteen perusopettajan pedagogiset erikoistumisopinnot TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Mitä ops- perusteiden opintokokonaisuus- ja tavoitealueteks4stä nousee? Mitä perusteet kannustavat muu7amaan?

Mitä ops- perusteiden opintokokonaisuus- ja tavoitealueteks4stä nousee? Mitä perusteet kannustavat muu7amaan? Mitä ops- perusteiden opintokokonaisuus- ja tavoitealueteks4stä nousee? Mitä perusteet kannustavat muu7amaan? Kuvataide, arkkitehtuuri ja mediataide, Luotsit- hanke Tampere 3.10.2017 Heli Tiainen Opintokokonaisuus

Lisätiedot

7.16 Kuvataide VUOSILUOKAT 1 4 VUOSILUOKKA 1 TAVOITTEET

7.16 Kuvataide VUOSILUOKAT 1 4 VUOSILUOKKA 1 TAVOITTEET 7.16 Kuvataide Peruskoulun kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t)

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t) TAITEEN PERUSOPETUS 42 Taiteen perusopetus alkaa kansalaisopistossa viikolla 36. Katso ilmoittautumisohjeet oppaan takakannesta. Taiteen perusopetuksessa opiskelevilla sisaruksilla on oikeus sisaralennukseen.

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

Porin taidekoulun työpajaopinnot

Porin taidekoulun työpajaopinnot Porin taidekoulun työpajaopinnot Syventävissä opinnoissa oppilaat valitsevat itseään kiinnostavan työpajan vähintään vuodeksi kerrallaan. Työpajoissa työskennellään pitkäjänteisesti syventyen yhden taidemuodon

Lisätiedot

ARVIOINTI MURROKSESSA -

ARVIOINTI MURROKSESSA - ARVIOINTI MURROKSESSA - RUBRIIKIT TAVOITTEENASETTELUN JA ARVIOINNIN TYÖKALUNA https://peda.net/oppimateriaalit/ e- oppi/verkkokauppa/yl%c3%a4kou lu/tekstiilityo/kevat/arvioi https://opintopolku.fi/wp/lukio-2/opinnot-lukiossa/

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Ryhmä 5 Kehityksen suunta.. Mitä teema tarkoittaa? Teeman punaisena lankana on pohjimmiltaan se, että teknologiakasvatus ja teknologian arkipäiväistäminen tulee

Lisätiedot

USKONTO. Oppiaineen tehtävä

USKONTO. Oppiaineen tehtävä 1 USKONTO Oppiaineen tehtävä Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilasta opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen,

Lisätiedot

Tavoitteet Sisällöt Laajaalaiset

Tavoitteet Sisällöt Laajaalaiset 14.4.11 KUVATAIDE Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden identiteettien rakentumista,

Lisätiedot

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo 1 Edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä Vahvistaa lapsen

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Medialukutaitoa esi- ja alkuopetuksessa

Medialukutaitoa esi- ja alkuopetuksessa Medialukutaitoa esi- ja alkuopetuksessa Oulu 3.11.2014 Saara Pääjärvi Erityisasiantuntija KM, LTO Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU) Kansallinen

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

Metsäoppimisen mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman näkökulmasta

Metsäoppimisen mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman näkökulmasta Metsäoppimisen mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman näkökulmasta Lusto 20.5.2013 Opetusneuvos Lea Houtsonen OPETUSHALLITUS lea.houtsonen@oph.fi Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011:

Lisätiedot

KUVATAIDE VUOSILUOKAT 7-9

KUVATAIDE VUOSILUOKAT 7-9 KUVATAIDE VUOSILUOKAT 7-9 Kuvataidetta opiskellaan Savonlinnassa vuosiluokilla 1-7 sekä vuosiluokalla 9. Vuosiluokilla 1-2 opiskellaan 1 vuosiviikkotunti. Vuosiluokalla 3 opiskellaan 2 vuosiviikkotuntia,

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot