Kuvataide. Tavoitteet ja sisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuvataide. Tavoitteet ja sisältö"

Transkriptio

1 Kuvataide Tavoitteet ja sisältö Lukion kuvataiteen opetuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan omakohtaista kuvailmaisua, kykyä tulkita ja arvostaa omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Opetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä sekä ymmärtää taiteen merkitystä omassa elämässään. Opetuksen sisältöjä ovat kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu, taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen, ympäristön suunnittelu, arkkitehtuuri ja muotoilu sekä mediakulttuurin vaikutuksen ymmärtäminen ja mediatuotannon sisällön suunnittelu, tuottaminen ja laadun arvioiminen. Opetuksessa pyritään kokonaisvaltaiseen ajatteluun, jossa taidolliset ja tiedolliset sisällöt täydentävät toisiaan. Kuvataideopetuksen kivijalkana on opiskelijan oma kokemus, jonka pohjalta opiskelija toteuttaa monipuolisia kuvien tuottamis- ja tulkintaprosesseja. Karhulan lukiossa jo tutuksi tullut yhteistyö lähialueiden kulttuuriosaajien kanssa ovat vastedeskin osa tavoitteellista kuvataiteen opetusta. Opetuksessa syvennetään visuaalisen kulttuurin yleissivistävät perusteet ja luodaan riittävät edellytykset taiteellisille jatko-opinnoille. Arviointi ja suoritustapa Kuvataiteen arviointi on pitkäkestoista ja vuorovaikutteista ja oppilasta ohjataan myös jatkuvaan itsearviointiin. Työt arvioidaan tehtävälle ja kurssille asetettujen tavoitteiden perusteella. Kuvataidekurssien arvioinnissa otetaan huomioon kuvalliset ja kirjalliset yksilö- ja ryhmätyötehtävät, luonnokset ja itsenäisesti suoritettavat tehtävät ja yleinen aktiivisuus. Arvioinnin kohteina ovat sekä työprosessit että työskentelyn tulokset. Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti osallistumalla luokkaopetukseen. PAKOLLISET KURSSIT 1. Minä, kuva ja kulttuuri (KU1) Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan visuaalisen kulttuurin sisältöjä ja perusteita sekä pohtii visuaalisen kulttuurin ilmiöitä kriittisesti ja tulkitsee ilmiöiden sisältöjä yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Opiskelija tutustuu monipuolisesti kuvalliseen kulttuuriin tekemällä itse kuvia, tarkastelemalla, tulkitsemalla sekä analysoimalla erilaisia kuvia.

2 Kurssilla korostuu oma kuvailmaisu ja kuvallinen taiteen tuntemus, taide yhteiskunnallisena ilmiönä ja taidekäsitykset 1900-luvulla sekä nykytaiteessa. Oman kuvailmaisun keinona ovat esimerkiksi piirtäminen, maalaaminen, graafinen suunnittelu ja digitaalinen kuva. Myös kuvan perustekijät, kuten sommittelu, muoto ja värioppi tulevat kurssilla tutuiksi. Kurssia ei ole mahdollista suorittaa itsenäisesti. 2. Ympäristö, paikka ja tila (KU2) Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tarkastelemaan ympäristöään käsitteenä, johon kuuluu niin luonto kuin rakennettu ympäristö, arkkitehtuuri ja esineympäristökin. Keskeisiksi teemoiksi nousevat ympäristön ja muotoilun havainnoiminen eri näkökulmista, kuten esteettiseltä ja eettiseltä sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen kannalta. Ympäristön rakentamisessa, rakennuksissa ja esineissä tutkitaan kulttuurihistoriallisia piirteitä siten, että nähdään esteettisten ominaisuuksien yhteys yhteiskuntaan, talouselämään ja ekologiaan. Kurssilla pohditaan tilan kokemista psyykkisenä, fyysisenä ja sosiaalisena paikkana. Kurssin kokonaisuus perustuu oman lähiympäristön ja Kotkan kaupungin kulttuuriympäristön tutkimiseen. Tutkimuksen kohteina ovat esimerkiksi arkkitehtuurin ja muotoilun peruskäsitteet kuten mittakaava, tila, liike, väri, muoto ja pienoismallit. SYVENTÄVÄT KURSSIT 3. Kuvien viestit mediassa (KU3) Tavoitteena on syventää kuvaviestinnän ymmärtämistä ja oppia erittelemään mediatodellisuuden sisältöjä, ilmaisua ja rakenteita: ymmärtää, että taide voi olla vaikuttamisen väline mediassa. Tavoitteena on, että opiskelija oppii käyttämään erilaisia kuvia ja tekniikoita eri viestintäympäristöissä oman ilmaisun välineenä ja oppii visualisoimaan omia suunnitelmiaan. Kuvaa tutkitaan mediassa: kuvajournalismi, mainonta, populaarikulttuuri, video ja sarjakuva. Kurssilla harjoitellaan mediakuvien analysoimista ja tutkitaan visuaalisuuden tuotteistamista eri

3 tavoin, esimerkiksi tuotemerkkien luomisessa. Opiskelija perehtyy elokuvan perinteiseen ja uudistuvaan kuvakerrontaan sekä pohtii, kuinka media muokkaa todellisuutta ja määrittelee minuutta. 4. Taiteen kuvista omiin kuviin (KU4) Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee kuvataiteen historian pääpiirteet ja luottaa kykyynsä visualisoida ajatuksiaan ja tunteitaan käyttäen taiteen tuntemustaan kuvallisessa ilmaisussaan. Opiskelija osaa valita itselleen soveltuvia ilmaisun välineitä ja keinoja sekä kykenee dokumentoimaan työskentelyprosessiaan. Kurssin kokonaisuus muodostuu osioista, joissa annetaan tilaa opiskelijan omalle tulkinnalle, ymmärrykselle ja kuvalliselle työskentelylle. Opiskelijan itsearviointitaitoja ja itsenäistä taiteellista työskentelyä tuetaan. Kurssin aikana tarkastellaan taidekuvaa eri aikoina, kuvien sisältöä, värien vuorovaikutusta ja kolmiulotteisuutta. Opiskelija oppii aiheen kehittelyn ja luonnostelun merkityksen piirtämisessä, maalaamisessa ja kuvanveistossa. Kuvia tutkitaan ja analysoidaan sekä kuvallisesti että sanallisesti. 5. Nykytaiteen työpaja (KU5) Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu nykytaiteeseen ja kykenee ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan kuvan keinoin. Opiskelija seuraa ja arvioi nykytaiteen ajankohtaisia ilmiöitä sekä havaitsee ja oivaltaa visuaalisia merkityksiä ympäristössään ja osaa soveltaa niitä omassa ilmaisussaan. Harjaantuminen tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn on oppimisen tavoitteena. Kurssilla käsitellään nykytaiteen taustalla vaikuttavia tekijöitä ja erilaisia taidekäsityksiä sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Oman produktion toteuttaminen tapahtuu nykytaiteen keinoin, ja mahdollisuuksien mukaan siihen voi liittää muita taiteen alueita. Kurssi voidaan toteuttaa myös yhteistyössä koulun ulkopuolisen tahon kanssa.

4 SOVELTAVAT KURSSIT 6. Kuvataiteen lukiodiplomi (KU6) Kurssin tavoitteena on, että opiskelija työskentelee itsenäisesti ja oma-aloitteisesti ilman opettajan ohjausta kurssin oppituntien ajan opetushallituksen antamien tehtävien mukaisesti. Opiskelijan tulee luonnostella, tehdä kokeiluja ja pohtia omakohtaisia näkemyksiä annetun teeman puitteissa. Tavoitteena on, että opiskelija oppii luottamaan omiin ratkaisuihinsa ja taiteellisiin näkemyksiinsä. Opiskelija toteuttaa omakohtaisen näkemyksen annettujen aihealueiden pohjalta ja rakentaa kokonaisuudesta portfolion. Kurssin keskeisenä ideana on itsenäisen ja omavastuullisen työskentelyn omaksuminen. Portfolion arvioi oman koulun kuvataideopettaja sekä koulun ulkopuolinen taho. Kurssi toimii eräänlaisena näyttönä kuvataiteen osaamisesta, ja hyvin suoritetusta kurssista voi saada pisteitä joidenkin taideoppilaitoksien hakumenettelyssä ja korvata jonkin taideoppilaitoksen pääsykokeet. Ennen lukiodiplomin suorittamista opiskelijalla täytyy olla suoritettuna neljä kuvataiteen kurssia. 7. Kolmiulotteinen työskentely (KU 7) Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kykenee ilmaisemaan itseään kolmiulotteisesti tarkasteltavan työn kautta ja oppii valitsemaan työn vaatimat materiaalit ja tekniikat tarkoituksenmukaisesti. Kurssin aikana opiskelija oppii tuntemaan arkkitehtuuria, muotoilua, esinekulttuurin muotokieltä, kuvanveistotaiteen historiaa ja nykytaiteen ilmiöitä. Opiskelija oppii kuvaamaan tilavaikutelmia ja ymmärtää tilan merkityksen kolmiulotteisessa ilmaisussa. Kurssin aikana tulevat tutuksi erilaiset materiaalit esim. luonnonmateriaalit, savi, kipsi ja paperimassa sekä niiden työstämismenetelmät. Oppitunneilla tehdään reliefejä, pienoisveistoksia, keramiikkaa, rakennelmia ja ympäristötaidetta.

5 8. Kuvallinen kokonaisuus ja maalaus (KU8) Taiteellisella prosessilla on persoonallisuutta eheyttävä vaikutus. Aistihavaintojen, muodon ja sisällön tutkiminen sekä visualisoiminen ovat taiteellisen työn välineitä, ja kuvataidetta opiskellaan tekemällä kuvaa. Kurssin aikana tuetaan opiskelijan mielikuvituksen ja assosiaatiokyvyn kehittymistä. Tavoitteena on, että opiskelija saa elämyksiä ja kauneuden kokemuksia ja hänelle syntyy elinikäinen suhde taiteeseen sekä kyky havaita esteettisiä laatuja. Kurssin aikana perehdytään erilaisiin väriteorioihin, maalaustaiteen teoksiin ja käydään mahdollisuuksien mukaan taidenäyttelyissä. Kokeillaan maalaustaiteen eri tekniikoita esim. akvarellia sekä pastelli-, akryyli- ja öljyvärimaalausta. Opiskelija oppii analysoimaan kuvan keskeisiä perustekijöitä, kuten sommittelua, liikettä ja illusorista tilaa. Opitaan hallitsemaan kuvallista kokonaisajattelua, seuraamaan ja tallentamaan kuvallisen työskentelyprosessin kulkua. Kurssia suositellaan erityisesti nille oppilaille, jotka haluavat suorittaa kuvataiteen lukiodiplomin. 9. Valokuvaus, kuvat kertovat (KU9) Kurssin aikana opiskelija harjaantuu erittelemään ja kritisoimaan valokuvien sisältöä ja esteettisiä näkökohtia. Opitaan kamerataiteen tekniikkaa, jotta opiskelija kykenisi ilmaisemaan ajatuksiaan luovasti valokuvan keinoin. Tutustutaan valokuvaukseen taiteena ja viestintäkeinona sekä massatiedotusvälineenä. Kurssilla perehdytään valokuvauksen keinoihin ja tekniikkaan. Välineinä käytetään järjestelmäkameraa ja valokuvalaboratoriotekniikkaa. Mahdollisuuksien mukaan käytössä on myös digikamera. Perehdytään valokuvauksen perusominaisuuksiin omien harjoitusten avulla. Yhtenä tärkeänä opetuksen työmuotona on valokuvien analysointi. Pohditaan kuvalla vaikuttamisen keinoja kansainvälisenä, kielirajoista riippumattomana massatiedotusvälineenä.

6 10. Grafiikkaa koulussa (KU10) Kurssin tavoitteena on, että opiskelija perehtyy grafiikan luonteeseen yhtenä kuvataiteen lajeista. Grafiikan menetelmien tuntemus on opiskelun pohjana. Opiskelija ymmärtää graafisen suunnittelun olevan keskeinen asia visuaalisessa viestinnässä. Kurssin aikana perehdytään tarkemmin käyttögrafiikkaan sekä taidegrafiikkaan (eri painantatavoilla toteutettuihin taideteoksiin). Käydään läpi graafiset perusmenetelmät alkaen leimasinpainosta. Eri grafiikan menetelmät, mm. monotypia, kohopainanta, kaavainpainanta ja collagrafia, tulevat tutuksi omakohtaisessa työskentelyssä. Tutkitaan myös graafisten sovellusten käyttöä joka päiväisessä elämässä (pakkaus-, mainos- ja julisteviestit sekä tuotemerkkien logot).

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI 5.17. Musiikki Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä.

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 27.5.2013 1 Alkusanat Keravan Opisto haluaa tarjota aikuisille, sekä keravalaisille että lähikuntien

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2008 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3 RUOTSI 4 ENGLANTI 4 RANSKA B2 5 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Musiikki Sanataide Tanssi Esittävät taiteet Sirkustaide Teatteritaide Visuaaliset taiteet Arkkitehtuuri Audiovisuaalinen taide

Lisätiedot

1. Graafinen suunnittelu... 3 1.1 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 44 OP... 9 1.1.1 Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot 14 op... 9 1.1.1.

1. Graafinen suunnittelu... 3 1.1 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 44 OP... 9 1.1.1 Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot 14 op... 9 1.1.1. 1. Graafinen suunnittelu......................................................................................... 1.1 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 44 OP.............................................................

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ Eiran musiikkikoulun opetussuunnitelma - Taiteen perusopetuksen musiikin yleinen oppimäärä SISÄLLYS 1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset 2007-2010 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, kandidaattiopinnot

Tutkintovaatimukset 2007-2010 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, kandidaattiopinnot Tutkintovaatimukset 2007-2010 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, kandidaattiopinnot 1 Koulutustavoitteet Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelman tavoitteena on tukea opiskelijaa kasvamaan taiteilijana,

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Loimaan työväenopisto Loimaan Seudun Teatteriyhdistys ry TAITEEN PERUSOPETUS TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri NY Yrittäjyyskasvatuksen polku NY Start Up NY Next Steps NY 24h-leiri Enterprise without Borders NY 12h-leiri NY Vuosi yrittäjänä NY 6h-leiri

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 2015 2(15) Sisällys 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset 2015 2020

Tutkintovaatimukset 2015 2020 Tutkintovaatimukset 2015 2020 Valosuunnittelun maisteriohjelma (120 op) Sisältökuvaus: Valosuunnittelun maisteriopinnoissa opiskelijalla on kandidaattiopintoja laajemmat mahdollisuudet yksilöllisiin valintoihin,

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA 2014 Päivitetty 1/2015 OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...3 1.1 Toiminta-ajatus...3 1.2 Arvot ja opetuksen yleiset tavoitteet...3 2 Opetuksen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Eiran musiikkikoulun opetussuunnitelma - Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä SISÄLLYS 1 TOIMINTA-AJATUS 3 2 MUSIIKIN LAAJAN

Lisätiedot

Savonlinnan musiikkiopisto

Savonlinnan musiikkiopisto SISÄLTÖ 1 Savonlinnan musiikkiopiston toiminta-ajatus... 3 2 Tehtävä ja arvopohja... 3 3 Opetuksen toteuttaminen... 3 3.1 Oppimiskäsitys... 3 3.2 Opiskeluympäristö... 3 4 Opetuksen tavoitteet... 3 Savonlinnan

Lisätiedot

Media-alan koulutus 14S Graafinen suunnittelu

Media-alan koulutus 14S Graafinen suunnittelu Lahden Ammattikorkeakoulu Media-alan koulutus 14S Graafinen suunnittelu Media-alan koulutus toteutetaan mielenkiintoisessa toimintaympäristössä, jossa luovalla yhteisöllä ja yhteisöllisyydellä on suuri

Lisätiedot

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 0 1 Sisältö 1 Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 1.1 Tehtävä 1.2 Yleiset kasvatuksen ja oppimisen tavoitteet 2 Esiopetuksen toteuttaminen 2.1 Esiopetuksen järjestäminen 2.2 Oppimiskäsitys 2.3 Oppimisympäristö

Lisätiedot

Forssan ammatti-instituutti. Audiovisuaalinen viestintä. Opetussuunnitelma

Forssan ammatti-instituutti. Audiovisuaalinen viestintä. Opetussuunnitelma Forssan ammatti-instituutti Audiovisuaalinen viestintä Opetussuunnitelma Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Audiovisuaalista viestintää opiskellaan Forssassa laaja-alaisesti. Pääalueet ovat ääni-

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2015

VALINNAISAINEOPAS 2015 VALINNAISAINEOPAS 2015 Oppilaille ja huoltajille Raunistulan koulun oppilaat voivat valita valinnaisaineensa kaikkiaan noin 40:n eri kurssin joukosta. Valittavien kurssien määrä: 7. lk 1 kurssi (mu, ku,

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSALAISOPISTON KUNTAYHTYMÄ VANAJAVEDEN OPISTO Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa Yleinen oppimäärä [YHA 20.3.2013 LIITE 4] [Tämän Opetussuunnitelman perustana ovat Opetushallituksen

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot