1. ja 2. luokka. Keskeiset sisällöt ja työtavat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. ja 2. luokka. Keskeiset sisällöt ja työtavat"

Transkriptio

1 Kuvataide Peruskoulun kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä kuvataideopetuksessa on ymmärtää visuaalisen kulttuurin ilmenemismuotoja yhteiskunnassa: taidetta, mediaa ja ympäristöä. Opetuksen tavoitteena on, että oppilaalle syntyy henkilökohtainen suhde taiteeseen. Kuvataiteen opetus luo perustaa suomalaisen, oppilaan oman ja hänelle vieraiden kulttuureiden visuaalisen maailman arvostamiselle ja ymmärtämiselle. Taiteellisen ilmaisun ja toiminnan lähtökohtina ovat ympäristön kuvamaailma, aistihavainnot, mielikuvat ja elämykset. Opetuksen tavoitteena on kehittää mielikuvitusta ja edistää oppilaiden luovan ongelmanratkaisun ja tutkivan oppimisen taitoja. Aihepiirit kytketään oppilaalle merkityksellisiin kokemuksiin ja sisältöihin. Kuvataiteen opetuksessa tulee ottaa huomioon oppiaineen sisäinen integraatio, jolloin ilmaisulliset, taidolliset ja tiedolliset tavoitteet toteutuvat samanaikaisesti kuvallisissa harjoituksissa. Oppiaineelle on ominaista teemallisuus, joka mahdollistaa kiireettömän ilmapiirin ja pitkäjänteisen työskentelyn. VUOSILUOKAT 1 4 Kuvataiteen opetuksessa vuosiluokilla 1 4 tulee harjoittaa monipuolisesti aistihavaintojen tekoa ja mielikuvituksen käyttöä. Lähestymistapa on leikinomainen. Kuvailmaisun perustaidot sekä kuvataiteelle ominaisten työtapojen ja materiaalien käyttö ovat opetuksen perussisältöä. Opetuksessa painotetaan kuvataiteellista prosessia, jonka osia ovat suunnittelu, luonnostelu, työn toteuttaminen ja arviointi. ta kannustetaan töidensä viimeistelyyn ja niiden säilyttämiseen luokat - kehittyy kuvallisen ilmaisun taidoissa ja tiedoissa: o tekee havaintoja o prosessoi mielikuvia o ilmaisee tunteitaan o ratkaisee ongelmia luovasti o tekee esteettisiä valintoja ja perustelee niitä o asettaa omia tavoitteita o oppii kuvataiteen käsitteitä - tuottaa kuvia havaintojensa ja mielikuviensa pohjalta - tutustuu kuvailmaisun eri sisältöihin, tekniikoihin, välineisiin ja materiaaleihin - huolehtii työvälineistä ja materiaaleista - oppii tarkastelemaan omia sekä toisten tekemiä töitä ja keskustelemaan niistä kuvataiteen käsittein - oppii hyväksymään erilaisia näkemyksiä ja arvostamaan omaa ja toisten työtä - osaa toimia museossa ja/tai taidenäyttelyssä - tuntee joidenkin suomalaisten taiteilijoiden teoksia ja arkkitehtien töitä - tutustuu omassa kokemuspiirissään olevien vieraiden kulttuurien visuaaliseen ilmaisuun - oppii tuntemaan oman kotipaikkakuntansa tärkeitä rakennuksia ja luonnonympäristöjä - oppii arvioimaan ympäristönsä esteettisiä arvoja, viihtyisyyttä ja toimivuutta - oppii arvioimaan omaa median käyttöään, tekemään omia valintoja ja perustelemaan näkökantojaan - oppii havaitsemaan ja arvioimaan todellisen ja kuvitteellisen maailman eroja - oppii käyttämään joitakin kuvaviestinnän välineitä. 1

2 1. ja 2. luokka KUVAILMAISU JA KUVALLINEN AJATTELU - Sommittelu a) viiva b) muoto (perusmuodot) c) väri (pää- ja välivärit sekä lämpimät ja kylmät värit) d) viivaimen käyttöä - Maalaus: vesi-, valmis- ja sormivärit - Piirustus: ääriviivapiirustus ja pinnan täyttäminen (lyijykynä, värikynä, liidut) - Grafiikka: leimasinpainanta, frottage, sabluunapainanta - Tietokonegrafiikan alkeet : piirrosohjelmat - Muovailu ja rakentelu: muovailuvaha, taikataikina, valmismassat, savi, paperimassa, luonnon- ja kierrätysmateriaalit - Kuvien tarkastelu ja tutkiminen kuvataiteen käsittein (värit, muodot, sommitelmat, yksityiskohdat) TAITEEN TUNTEMUS JA KULTTUURINEN OSAAMINEN - taidekuvien tarkastelu - kuvasta ja sen herättämistä tunteista keskusteleminen - Savonlinnan kulttuuriperinteeseen tutustumista - joihinkin suomalaisten taiteilijoiden töihin tutustuminen - taidenäyttelyt ja museovierailut - vierailijat YMPÄRISTÖESTETIIKKA, ARKKITEHTUURI JA MUOTOILU - luonnonympäristön, esineympäristön ja rakennetun ympäristön havainnointi - lähiympäristön rakennuksien esim. Olavinlinnan, ja kirkkojen tutkiminen ja kuvaaminen - kolmiulotteisuus rakentelussa ja muotoilussa - retket MEDIA JA KUVAVIESTINTÄ - kuvakerronnan perusteita - värien ja symbolien tulkinta esim. liikennemerkit ja opasteet - todellisen ja kuvitteellisen maailman erottaminen - erilaisia kuvia: sarjakuva, mainoskuva, uutiskuva, valokuva - median kuvaviestien kriittinen tarkastelu (tietokonepelien kuvat, TV, elokuva ja video) 2

3 3. ja 4. luokka KUVAILMAISU JA KUVALLINEN AJATTELU - Sommittelu: a) viiva, b) muoto (perusmuodot) c) väri (pää- ja välivärit, värien sekoittaminen) d) tila (edessä, takana, keskellä, kaukana, lähellä) e) liike (rytmi) - Maalaus: vesivärit, akvarelliliidut, valmisvärit - Piirustus: ääriviivapiirustus ja pinnan täyttäminen (lyijykynä, värikynät, liidut ja hiili) - Tekninen piirtäminen: viivain, harppi, horisonttiviiva - Grafiikka: frottage, erilaisia kohopainomenetelmiä (paperikohopaino, soft) - Muovailu ja rakentelu: makkaratekniikka, levytekniikka (savi, valmismassat) paperimassatyöt, maataide, kolmiulotteinen rakentaminen, esim. ympäristösuunnitelma tai jokin tila, pienoismallit - Kuvien tarkastelu ja tutkiminen kuvataiteen käsittein (värit, muodot, sommitelmat, yksityiskohdat) TAITEEN TUNTEMUS JA KULTTUURINEN OSAAMINEN - oman paikkakunnan museo- ja taidenäyttelyvierailut tai taiteilijan työhön tutustuminen - taidekuvien tarkastelua tekemällä omia kuvia ja keskustelemalla kuvista - suomalais-kansallisia mestareita YMPÄRISTÖESTETIIKKA, ARKKITEHTUURI JA MUOTOILU - Savonlinnan luonto ja rakennukset sekä ympäristön muutoksiin tutustuminen - retket - rakentelu ja muovailu MEDIA JA KUVAVIESTINTÄ - kuvakerronnan perusteita - sarjakuvan tehokeinojen tutkiminen ja oman sarjakuvan tekeminen - tekstin kuvittaminen - mainonnan visuaalisten viestien kriittinen tarkastelu sekä oman mainoskuvan suunnittelu ja tekeminen - valokuvien ottaminen - elokuvan visuaalisten viestien tarkastelu - digitaaliseen kuvaan tutustuminen - yhden TV-ohjelman kriittinen tarkastelu Esimerkkejä tarkasteltavista taidekuvista: Ferdinand von Wright; Taistelevat metsot Albert Edelfelt; Leikkiviä poikia rannalla Akseli Gallen-Kallela; Poika ja varis sekä Akka ja kissa Helene Schjerfbeck; Toipilas Hugo Simberg; Haavoittunut enkeli ja Halla Alice Kaira; Narri ja aasi sekä Klovni soittaa leijonalle Henri Rousseau; Runoilija ja aasi Alfred William Finch; Doverin rannikko Marcus Collin; Sunnuntai satamassa Eric Enroth; Jääkiekonpelaaja Tyko Sallinen; Pyykkärit Salvador Dali; Palava kirahvi 3

4 Arviointi Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 4. luokan päättyessä - osaa antaa kuvallisen muodon ajatuksilleen, tunteilleen ja mielikuvilleen sekä muuntaa havaintojaan kuviksi - osaa sommittelun perusteita kuvan tekemisessä ja tilan rakentamisessa sekä ymmärtää materiaalin ominaisuuksia - osaa käyttää keskeisiä välineitä ja tekniikoita omassa kuvan tekemisessään sekä käyttää luonnostelua työskentelynsä apuna - osaa huolehtia työvälineistä ja materiaaleista - osaa taltioida työskentelyprosessiaan ja käyttää sitä itsearvioinnissaan - osaa keskustella omista ja toisten tekemistä kuvista sekä perustella omia taidemieltymyksiään ja käyttää kuvataiteen peruskäsitteitä - tietää mitä taiteilijat tekevät, tuntee joidenkin suomalaisten taiteilijoiden teoksia ja omassa kokemuspiirissään olevien vieraiden kulttuurien visuaalista ilmaisua - osaa toimia museossa ja taidenäyttelyssä sekä taiteen parissa eri yhteyksissä - osaa ohjatusti käyttää tietolähteinä taideteoksia, ympäristön kuvia, luonnon ja rakennettua ympäristöä, kirjoja, lehtiä, museoita, gallerioita ja tietoverkkoa - tunnistaa ja osaa arvioida esteettisiä ja eettisiä arvoja omassa lähiympäristössä ja koulussa - tietää mitä arkkitehdit ja muotoilijat tekevät, ja tuntevat joitakin arkkitehtien ja muotoilijoiden töitä - osaa arvioida omaa median käyttöään, tehdä omia valintoja ja perustella näkökantojaan - osaa havaita ja arvioida todellisen ja kuvitteellisen maailman eroja - osaa käyttää joitakin kuvaviestinnän välineitä - osaa työskennellä yksin ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 4

5 VUOSILUOKAT 5 9 Kuvataiteen jatkuvuus alaluokilta yläluokille ja luokka-asteilta toiselle on huomioitava. Kuvataiteen opetuksessa 5 9 luokalla painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä sekä kuvallisen ilmaisun perusteiden ja tekotapojen sekä mediateknologian hallintaa. Opetuksessa kehitetään oppilaan taiteen ja taidehistorian tuntemusta sekä kuvantulkintataitoja kuvallisten tehtävien avulla. Opetuksen tehtävänä on kehittää kykyä arvioida asioita kriittisesti, luoda uutta kulttuuriperintöä sekä uudistaa ajattelu- ja toimintatapoja. Taiteen tuntemuksen ja kulttuurisen osaamisen osa-aluetta syvennetään jokaisella luokalla, ja se liittää eri luokkien painotusalueet kulttuuriseen viitekehykseen. Tavoitteena on, että oppilaiden ymmärrys eri kulttuureista ja niiden välisestä vuorovaikutuksesta kehittyy. Opetuksen avulla edistetään suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä ymmärtämystä. Opetuksen tavoitteena on, että oppilaalle syntyy henkilökohtainen suhde taiteeseen. Oppimistilanteiden tulee tukea oppilaiden mahdollisuuksia yhdessä työskentelyyn ja vuorovaikutukseen sekä yhteisiin taide-elämyksiin. Tavoitteena on, että opetuksessa oma työskentely, työprosessin tallentaminen ja arviointi yhdessä toisten kanssa kehittävät oppilaan ymmärrystä kuvataiteen prosesseista ja tukevat kuvallisen ajattelun kehittymistä ja taiteellista oppimista. Työskentelyn prosessinomaisuudesta johtuen myös pitkäjänteisyys korostuu. Opetuksessa voidaan ottaa käyttöön jokaisella oppilaalla oman henkilökohtaisen portfolion/ työvihon tekeminen, jonka avulla oppilas sisäistää oppimistaan prosessoiden sitä kotitehtävänään ja itsearvioiden sekä yhdessä opettajan kanssa. Työvihkon toteutus tapahtuu opettajan ja oppilaan valmiuksien mukaisesti, mutta se voi sisältää esim. tehtävien luonnoksia, siihen liittyvää muuta kuvamateriaalia itse keräten, kirjoituksia tuntemuksista ja heränneistä ajatuksista töihin liittyen sekä työohjeiden, työmenetelmien, toteutuksen ja tuotosten arviointia. Opetuksen eheyttämisen tavoitteena on ohjata tarkastelemaan ilmiöitä kokonaisuuksina ja yhdistää eri tieteenalojen ajattelua, jolloin opetuksessa korostuu oppiaineiden välinen integraatio kuvataiteessa. Opetusta eheytettäessä perustaidot ovat yksittäisiä sisältöalueita tärkeämpiä eli oppiaineen sisäinen integraatio korostuu. Luokilla 5-6 johdatetaan kuvataiteen neljään sisältöalueeseen: 1. kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu 2. taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen 3. ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu 4. media ja kuvaviestintä Oppiaineiden välinen integraatio voi vaihdella koulukohtaisesti. Kuvataiteen oppisisällöt on tarkoituksenmukaista liittää esim. historiaan ja ympäristö- ja luonnontietoon. Tästä johtuen 5. ja 6. luokat on liitetty yhteen, jolloin opettajalla on vapaus valita luokka-asteelle sopivia sisältöjä. Kuvataiteen kaikkia sisältöalueita käydään läpi jokaisella luokka-asteella 5-9. Kuvataiteen sisältöalueista taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen nivoutuu jokaisen luokan 7-9 toimintaan. Luokilla 7-9 muut sisältöalueet painottuvat seuraavasti: 7.luokka: kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu 8.luokka: ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu 9.luokka: media ja kuvaviestintä Vuosiluokat 8 9 muodostavat opetuksen päättövaiheen, jonka tehtävänä on myös ohjata oppilasta jatko-opintoihin ja kehittää valmiuksia toimia yhteiskunnassa ja työelämässä. 5

6 KUVAILMAISU JA KUVALLINEN AJATTELU 5. ja 6. luokka - oppii tuntemaan keskeisiä ilmaisutapoja, tekniikoita, materiaaleja ja työvälineitä; osaa käyttää niitä omassa ilmaisussaan - oppii nauttimaan omien ajatusten, mielikuvien ja tunteiden ilmaisemisesta kuvallisesti - oppii arvioimaan omaa ja toisten kuvallista ilmaisua - Sommittelu: a) muoto; valöörit, kolmiulotteisuus, valo/varjo b) väri; pää- ja välivärit, murretut värit, taitetut värit, kontrastit (vastavärit) c) tila; pintaperspektiivi, ilmaperspektiivi (kuvio/tausta, etuala/taka-ala, päällekkäisyys, läpinäkyvyys) d) liike; sidottu ja vapaa rytmi, jännite/tasapaino, kineettinen liike - Piirustus: ihmisen mittasuhteita, tekninen piirustus (yhden pakopisteen perspektiivi, ruutusuurennos, harppi), piirtimet (mm. lyijykynä, hiili, grafiittikynä, liidut, tussi), pinnan käsittelyn tekniikoita, luonnostelu - Grafiikka: erilaisia painomenetelmiä (esim. monotypia ja kohopainannasta linopainanta ja paperikohopainanta), vedoskehystys- ja merkintä, graafikon työhön tutustuminen, integrointi historiaan: kirjapainotaidon keksiminen - Maalaus: akvarellitekniikoita (kuiva/märkä), vesi- ja peitevärit, akvarelliliidut - Keramiikka: muotoilu lisäämällä ja poistamalla, makkara- ja levytekniikka, koristelutyötapoja, integrointi historiaan: kampakeramiikka, Pääskylahden ruukkulöytö, antiikin Kreikan ruukut - Kuvanveisto: esim. savi, kipsi, paperimassa, paperi/liisteritekniikka, luonnonmateriaalit, kierrätysmateriaalit, reliefi, origami, integrointi historiaan: Esihistoriallisia kuvia/idoleita ("Astuvan ukko" -meripihkakoru Maakuntamuseossa), antiikin kuvanveisto, muinaisen Egyptin taide - Tila- ja ympäristötaide: luonnonmateriaalit, maataide, mobilet - Muotokuva, asetelma, maisema - Taiteilijavierailut, museo- ja näyttelykäynnit, omat näyttelyt - Kuvataiteen tyylien ja kuvasymboliikan käyttäminen kuvailmaisussa - Omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien ilmaiseminen kuvallisin keinoin Esimerkkejä tarkasteltavista taidekuvista: Albert Edelfelt: Kuningatar Blanka Albert Edelfelt: Kaarle-herttua herjaa Klaus Flemingin ruumista Akseli Gallen-Kallela: Lemminkäisen äiti Akseli Gallen-Kallela: Sammon taonta Akseli Gallen-Kallela: Sammon puolustus Pekka Halonen: Tienraivaajia Karjalassa Werner Holmberg: Kyröskoski Eero Järnefelt: Raatajat rahanalaiset (Kaski) Juho Rissanen: Povarissa Hugo Simberg: Kuoleman puutarha Magnus von Wright: Annankatu kylmänä talviaamuna Ferdinand von Wright: Haminalahden puutarhassa 6

7 TAITEEN TUNTEMUS JA KULTTUURINEN OSAAMINEN 5. ja 6. luokka - oppii tarkastelemaan ja arvioimaan taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä esteettisestä ja eettisestä näkökulmasta - oppii ymmärtämään taiteen tapoja käsitellä elämän erilaisia ilmiöitä - oppii arvioimaan omaa ja toisten kuvallista ilmaisua ja työtapoja: sisällöllisiä, kuvallisia ja teknisiä ratkaisuja sekä käyttämään kuvataiteen keskeisiä käsitteitä. - Tutustutaan taiteen historian keskeisiin piirteisiin (integrointi historiaan): esihistoria (kalliomaalaukset, kampakeramiikka, hautalöydöt), Kalevalan innoittama taide, linnat ja muinaislinnat, viikingit, keskiaika (kirkot, puuveistokset), ritariaika (esim. vaakunat, haarniskat, kilvet, rahat), Egyptin ja antiikin taide - Tutustutaan taiteen tyylisuuntiin sekä vähemmistökulttuurien (saamelaiset, romanit) taiteen ominaispiirteisiin opettajan valinnan mukaan - Kuvien analysointia: taidekuvan rakenteen tutkimista, sisällöllistä tulkintaa ja taidekritiikkiä (Taidekuvan rakenne- ja sisältöanalyysi: tarkastellaan taidekuvia ja tuotetaan omia töitä rakenteen ja sisällön analyysin pohjalta) - Ohjattuja näyttelyvierailuja, taiteilijavierailuja, taidekirjallisuuteen tutustumista ja internetin kulttuuripalvelujen hyödyntämistä - Savonlinnan alueen tutustumiskohteita: kalliomaalaukset Astuvansalmella ja Rapakkosaaren linnut Naistenlahdella, Sulkavan linnavuori, Olavinlinna, Maakuntamuseo, Retretti, Savonlinnan taidemuseo YMPÄRISTÖESTETIIKKA, ARKKITEHTUURI JA MUOTOILU 5. ja 6. luokka - oppii tarkastelemaan ja arvioimaan ympäristöä esteettisestä ja eettisestä näkökulmasta - oppii kunnioittamaan esteettisyyttä ja perinnerakentamista - tutustuu oman paikkakunnan arkkitehtonisiin ja maisemallisiin erityispiirteisiin. - Rakennettu ympäristö; Savonlinnan rakennusten havainnointia ja arkkitehtuurin erityispiirteitä - Havainnoidaan rakennetun ja luonnonympäristön vuorovaikutusta; elämää Saimaan rannalla - Vanhan rakennuskannan suojelu - Oma lähiympäristö (sisätila, ulkotila), kaupunkisuunnittelu - Integrointi ympäristö- ja luonnontietoon: Tehtäviä omasta lähiympäristöstä ja kaupunkisuunnittelusta (ennen/nyt/tulevaisuudessa) - Omaan esineympäristöön tutustumista: mm. esineiden luokittelua materiaalin ja käyttötarkoituksen mukaan, esteettisyys - Savonlinnan alueen tutustumiskohteita: kaupungin uusia ja vanhoja merkittäviä rakennuksia sekä muita kohteita opettajan valinnan mukaan (esim. Olavinlinna, Linnankatu, Maakuntamuseo, museolaivat, Rauhalinna, kirkot, sillat, kaupungintalo, tori, huviloita ja Savonlinnasali) 7

8 MEDIA JA KUVAVIESTINTÄ 5. ja 6. luokka - oppii hyödyntämään kulttuuripalveluja ja sähköisiä viestimiä oman työskentelyn, tiedon hankinnan ja elämysten lähteinä - oppii tarkastelemaan ja arvioimaan taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä esteettisestä ja eettisestä näkökulmasta - oppii tuntemaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja ja käyttämään keskeisiä kuvaviestinnän välineitä omien ajatustensa ilmaisemiseen mediassa - Kuvan käyttötarkoituksia mediassa - Mediaesitysten analysointia rakenteellisesti ja sisällöllisesti - Oppilaan oman kuvamaailman (TV, internet, video, elokuva, tietokonepelit) kuvien analysointia: kokijalähtöinen tarkastelutapa ("Mikä kuvassa kiinnostaa minua?", Mitä kuvalla halutaan sanoa?) - Kuvakerronta: sarjakuva, kuvitus, liikkuva kuva, tietokonepelit - Videokuvauksen, valokuvauksen (esim. Camera obscura, fotogrammi) ja digikuvauksen perusteita mahdollisuuksien mukaan - Tunnistetaan / tuotetaan esim. opetuskuva, tiedottava kuva, uutiskuva, mainoskuva, viihdekuva, juliste, sarjakuva (kuvakoot ja kuvakulmat) - Graafinen suunnittelu: kuva ja sana, mainonta - Tarkastellaan / tuotetaan käyttögrafiikkaa: esim. logoja, merkkejä, lippuja, vaakunoita, opasteita, symboleja, kirjasintyyppejä - Tutustutaan esim. sarjakuvapiirtäjän, valokuvaajan tai graafisen suunnittelijan työhön - Taidekirjallisuus 8

9 luokka KUVAILMAISU JA KUVALLINEN AJATTELU -oppii tuntemaan keskeiset ilmaisutavat, tekniikat, materiaalit ja työvälineet ja osaa käyttää niitä omassa ilmaisussaan -oppii nauttimaan omien ajatusten, mielikuvien ja tunteiden ilmaisemisesta kuvallisesti -oppii arvioimaan omaa ja toisten kuvallista ilmaisua -oppii ymmärtämään taiteen tapoja käsitellä elämän erilaisia ilmiöitä -piirustus, grafiikka, maalaus, keramiikka, kuvanveisto, tilataide ja taide ympäristössä -sommittelu; piste, viiva, muoto, väri, liike, tila, volyymi ja aika -kuvataiteen tyylien ja kuvasymboliikan käyttäminen kuvailmaisussa -omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien ilmaiseminen kuvallisin keinoin Sisältöalueen perusta on kaikilla sama, mutta painottuu 7. luokalla. 7. luokka 8. luokka 9. luokka Sommittelu: a) muoto; valöörit, valo/varjo, massa/volyymi (esim. valööripiirustus), tyylittely b) väri; värin ominaisuudet: sävy, valööri, kylläisyys, additiivinen ja subtraktiivinen värijärjestelmä ja erilaisia värikontrasteja c) tila, pinta, kuva-ala; ilma-, ja väriperspektiivi, erilaisia tilan kuvaamisen keinoja (kuvakulmia, kuvakokoja) d) liike; liikkeen kuvaamisen keinoja Piirustus: Yksilön suhde ympäristöön (kerrataan Ihmisen mittasuhteita), teknisen piirtämisen menetelmiä ( esim. 2-pakopisteen perspektiivi) piirtimet (esim. lyijykynä, hiili, grafiittikynä, liidut, hiusterä, tussi) Maalaus: Akvarellitekniikoita, vesi- ja peitevärit, Akvarelli- ja pastelliliidut, akryyli, Valmisväri, tussi, öljyväri Asetelma, maisema, Sisältöalue on sama muutamin lisäyksin. Kuvailmaisu painottuu ympäristöestetiikan, arkkitehtuurin ja muotoilun osaalueeseen. Sommittelu: e) aika: ajan käsite taiteessa (esim. kubismi, futurismi, ympäristötaide) Piirustus: Yksilön suhde ympäristöön, teknisen piirtämisen menetelmiä ( esim. aksonometrisia kuvia) Maalaus: Liitettynä taiteen tuntemukseen Keramiikka: Perustekniikoiden kertaus: Liittäminen, johdatusta 3-ulotteiseen ajatteluun Kuvanveisto: reliefi Taiteilijavierailut, museo- ja näyttelykäynnit, omat näyttelyt mahdollisuuksien mukaan Keramiikka: Mahdollisuuksien mukaan muotti- ja valutekniikat /dreijaus, suomalainen muotoilu Kuvanveisto: täysplastinen veistos, moderni kuvanveisto Tila- ja ympäristötaide Savonlinnan patsaat Sisältöalue sama muutamin lisäyksin. Kuvailmaisu painottuu median ja kuvaviestinnän osa-alueeseen. Sommittelu: e) aika: ajan käsite taiteessa (esim. elokuva, käsitetaide) Maalaus: sekatekniikat/ abstrakti maalaus graffitit Grafiikka: erilaisia painomenetelmiä ja käsitteenä syväpainanta, graafikon työhön tutustumista, tietokonegrafiikka Kuvanveisto: tutustutaan nykytaiteeseen, installaatio, tilateos Yhteisötaide 9

10 luokka TAITEEN TUNTEMUS JA KULTTUURINEN OSAAMINEN - oppii tarkastelemaan ja arvioimaan taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä esteettisestä ja eettisestä näkökulmasta - ymmärtämään taiteen tapoja käsitellä elämän erilaisia ilmiöitä - oppii arvioimaan omaa ja toisten kuvallista ilmaisua ja työtapoja: sisällöllisiä, kuvallisia ja teknisiä ratkaisuja sekä käyttämään kuvataiteen keskeisiä käsitteitä - oppii hyödyntämään kulttuuripalveluja ja sähköisiä viestimiä oman työskentelyn, tiedon hankinnan ja elämysten lähteinä - keskeisiä piirteitä taiteen historiassa ja nykytaiteessa sekä eri kulttuurien kuvamaailmassa - ohjattuja näyttelyvierailuja, taiteilijavierailuja, taidekirjallisuuteen tutustumista ja internetin kulttuuripalvelujen hyödyntämistä - kuvien analysointia: taidekuvan rakenteen tutkimista, sisällöllistä tulkintaa ja taidekritiikkiä - tarkastellaan valikoidusti taideteoksia, joista vain joihinkin perehdytään syvällisemmin Sisältöalueen perusta on kaikilla sama, mutta painottuu 8. luokalla. 7. luokka 8. luokka 9. luokka - Tutustutaan Suomen taiteeseen - Tutustutaan maailman taiteeseen. - Tutustutaan nykytaiteeseen: - Taidekuvan analysointia: lähtökohtana tekijän Taidekäsityksen muutos modernismin vaikutuksesta. perehdytään nykyajan taidekäsitykseen ja etsitään taiteesta kosketuspintaa kokemusmaailma ja hänen tuottamansa merkitykset (taideteoksen tarkastelua, tuottamista ja - Taidekuvan analysointia: Formalistinen analyysi, jossa tutkitaan erityisesti taideteoksen kuvallisia muuttujia omaan ja vieraisiin kulttuureihin (integr. yhteiskuntaoppi) - Taidekuvan analysointia semioottisen/ aatekriittisen mallin arviointia). - Tutustumiskohteita: mukaisesti: lähtökohtana - Tutustumiskohteita: internet-matkat tekijän kokemusmaailma ja esim. Vaihtuvat - hänen tuottamansa näyttelyt - merkitykset/ taideteoksen Savonlinnassa, Maakuntamuseo, Retretti, internetmatkat - poliittinen tai ideologinen merkitys - Taiteilijan ammattiin tutustumista mahd. - mukaan: esim. Ars Nova - Tutustumiskohteita: esim. Vaihtuvat näyttelyt Savonlinnassa, Maakuntamuseo, Retretti, internet-matkat Kiasma: 10

11 luokka YMPÄRISTÖESTETIIKKA, ARKKITEHTUURI JA MUOTOILU - oppii tarkastelemaan ja arvioimaan taidetta ja ympäristöä esteettisestä ja eettisestä näkökulmasta - oppii kunnioittamaan esteettisyyttä ja perinnerakentamista - tutustuu suomalaiseen arkkitehtuuriin ja muotoiluun - ymmärtää taiteen tapoja käsitellä elämän erilaisia ilmiöitä - oppii hyödyntämään kulttuuripalveluja ja sähköisiä viestimiä oman työskentelyn, tiedon hankinnan ja elämysten lähteinä - tutustuu käsitteisiin ympäristö- ja yhteisötaide - saa tukea oman kulttuuri-identiteetin rakentamiseen - harjaantuu havaitsemaan ympäristössä tapahtuvia muutoksia, selvittämään syitä ja seurauksia sekä toimimaan elinympäristön hyväksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi - tottuu arvioimaan oman kulutuksensa ja arkikäytäntöjensä vaikutuksia ympäristöön ja omaksumaan kestävän kehityksen edellyttämiä toimintatapoja - aktivoituu osallistumaan tarkoituksenmukaisella tavalla ja ottamaan vastuuta yhteisten asioiden hoidosta omassa kouluyhteisössä ja paikallisyhteisössä. Sisältöalueen perusta on kaikilla sama, mutta painottuu 8. luokalla. 7. luokka 8. luokka 9. luokka - luonnon ja rakennetun ympäristön vuorovaikutus omassa elinympäristössä - ympäristöarvot ja kestävä elämäntapa - rakennetusta ja luonnonympäristöstä (myös vuorovaikutuksessa keskenään) saatu kokemus taiteen tekemisen lähtökohtana (väri, tunnelma, mittasuhteita, näkökulma) - rakennettu ympäristö; ympäristöjen tarkastelua ja arviointia esteettisestä, eettisestä, ekologisesta ja suunnittelun näkökulmasta - rakennusten suunnittelua (esim. pohjapiirustukset, tekninen piirustus), mittakaava ja kolmiulotteiset muodot ja tyylipiirteitä rakennuksessa (esim. pienoismallit) - arkkitehtuurin erityispiirteitä ja käsitteitä: mittakaava, tila, valo, rakenne, väri, muoto ja materiaali, interiööri, eksteriööri arkkitehtuurissa, kaupunkisuunnittelu - esineympäristö: muotoiluprosessi, tuotteen elinkaari, materiaalit ja esteettinen muoto suhteessa käyttötarkoitukseen - esineiden suunnittelua ja valmistamista eri materiaaleista ja arviointia - suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun tärkeimpiä edustajia - kitsch: käyttöarvo, näyttöarvo, uniikki, teollinen, käsin valmistettu tutustumista tyylipiirteisiin esineissä - ympäristö- ja yhteisötaide käsitteenä - tutustumiskohteita: esim, muotoilijan ja arkkitehdin ammattiin tutustumista, kaupungin pienoismallit maakuntamuseossa ja kaupungintalolla - lääninarkkitehdin kokoama kansio Savonlinna rakennushistoriasta - yhdyskuntasuunnitteluun vaikuttaminen ja esteettisten arvojen vaaliminen: - arkkitehtuurin ja muotoilun ilmaisukeinoja, tyylipiirteitä ja perinteitä median avulla käsitellen - kannanottoja ajankohtaiseen paikalliseen suunnitteluun (esim. kaavoitus, purkamiset, rakentamiset, suojelu, liikennejärjestelyt, turvallisuus, vastuu ympäristöstä) keskustellen tai kuvallis-kirjallisesti ilmaisten - ympäristö- ja yhteisötaide; yksilön ja yhteisön vastuu elinympäristön tilasta ja ihmisten hyvinvoinnista - erilaisia osallistumis- ja vaikuttamiskeinoja demokratiassa 11

12 luokka MEDIA JA KUVAVIESTINTÄ oppii - hyödyntämään kulttuuripalveluja ja sähköisiä viestimiä oman työskentelyn, tiedon hankinnan ja elämysten lähteinä - tarkastelemaan ja arvioimaan kuvaviestintää esteettisestä ja eettisestä näkökulmasta - tuntemaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja ja käyttämään keskeisiä kuvaviestinnän välineitä omien ajatustensa ilmaisemiseen mediassa - tuntemaan kuvataiteen ja kuvaviestinnän keskeisiä ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä ja oppii käyttämään niitä tarkoituksenmukaisesti omassa ilmaisussaan - nauttimaan omien ajatustensa, mielikuviensa ja tunteidensa ilmaisemisesta kuvaviestinnän muodossa - mediakriittisyyttä ja eettisten ja esteettisten arvojen tunnistamista viestinnässä - osallistuvaa, vuorovaikutuksellista ja vaikuttavaa viestintää - viestinnän ja median välineiden käyttöä Sisältöalueen perusta on kaikilla sama, mutta painottuu 9. luokalla. Sisällöt ja 7. luokka 8. luokka 9. luokka - Oppilaan oman kuvamaailman kuvien analysointia (esim. logot, merkit, graafiset painotuotteet, mainokset, pelit, videot, TVohjelmat) - kuvan merkitys ja käyttötarkoitus: symboli, dokumentti, ikoni, fiktiivinen - median ilmaisuvälineiden käyttöä erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä (esim. koulun juhlat ja kotisivut) - kuvakerronnan muodot: kuvitus, sarjakuva ja liikkuva kuva (esim. TV, internet, video, musiikkivideot, elokuva, mainos, tietokonepelit, valokuva, Camera obscura, fotogrammi ja digitaalinen kuva, dokumentti) - mediasisältöjen tuottamista eri välineillä -kuva ja sana (kuvakoot ja kuvakulmat, rajaukset) - Kuvankäsittely tietokoneella - mediasisältöjen tuottamista eri välineillä esim. valokuvaten erilaisilla kameroilla, videokuvaten ja kirjalliskuvallisin tuotoksin ympäristöteemoista - mediasisältöjen tuottamista eri välineillä - graafinen suunnittelu: esim. kuva ja sana, typografian ja taiton perusteita, mainonnan kanavia ja ilmaisukeinoja, kuvankäsittelyä tietokoneella -valokuva: esim. mustavalko-, väri- ja digikuva, valolla kuvaaminen, pimiötyöskentely, kuvan käsittely - liikkuva kuva: esim. kuvakoot ja kuvakulmat, otokset, rajaukset, käsikirjoitukset, storyboard, kohtaus, jakso, panorointi, tilttaus, kamera-ajo, zoomaus - mediasisältöjen vastaanottamista: kuvan käyttötarkoituksia mediassa, mediaesitysten rakenteellista, sisällöllistä ja visuaalisen toteutuksen analyysia. - pohdintaa ja keskustelua median roolista ja vaikutuksista yhteiskunnassa sekä etiikasta. - tutustutaan esim. sarjakuvapiirtäjän, valokuvaajan tai graafisen suunnittelijan työhön, yhteistyö paikallisen median kanssa mahdollisuuksien mukaan 12

13 Arviointi päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 osaa -ilmaista itseään kuvallisin keinoin -käyttää kuvan rakentamisen keinoja ja kuvataiteen ja kuvallisen median keskeisiä materiaaleja ja työskentelytekniikoita -valita työskentelyssään tavoitteisiinsa sopivimpia materiaaleja ja tekniikoita -selostaa kuvan tekemisen prosessia luonnoksista valmiisiin töihin -tunnistaa joitakin keskeisiä kuvataiteen ilmiöitä ja sijoittaa niitä ajalliseen ja kulttuuriseen yhteyteen -tarkastella ja tulkita taiteen ja viestinnän kuvia -hyödyntää taiteilijavierailuja, näyttely- tai museokäyntejä ja Internetin kulttuuripalveluja -erottaa, arvioida ja arvottaa erilaisten ympäristöjen ja esineitten esteettisiä ja ekologisia ominaisuuksia -tuntee suunnittelu- ja muotoiluprosessin eri vaiheet ja osaa soveltaa niitä työskentelyssään -tunnistaa kulttuuri- ja tyylipiirteitä arkkitehtuurissa ja esineissä -kuvaviestinnän ja mediateknologian perusteita: valokuvausta tai videokuvausta ja digitaalista kuvan käsittelyä ja graafista suunnittelua -analysoida mediaesitysten sisältöjä, rakennetta ja visuaalista toteutusta -osaa havainnoida ja arvioida omaa oppimistaan ja hyödyntää muilta saatua palautetta omassa työskentelyssään -osaa taltioida työskentelyprosessiaan ja käyttää sitä hyödykseen itsearvioinnissa -pystyy tehtävän mukaisesti sekä itsenäiseen työskentelyyn että vuorovaikutteiseen yhteistyöhön muiden kanssa -osaa ohjatusti käyttää taideteoksia, ympäristön kuvia, luonnonympäristöä ja rakennettua ympäristöä, kirjoja, lehtiä, museoita, gallerioita ja tietoverkkoa tietojen ja elämysten lähteinä. 13

1 lk:n tavoitteiden lisäksi oppilas kehittyy kuvallisen viestinnän välineiden käytössä havainnoi todellisen ja kuvallisen maailman eroja.

1 lk:n tavoitteiden lisäksi oppilas kehittyy kuvallisen viestinnän välineiden käytössä havainnoi todellisen ja kuvallisen maailman eroja. KUVATAIDE Kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä on ymmärtää

Lisätiedot

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 301 LUOKKA 8 2 h / viikko n. 76 h / vuosi LUOKKA 9 2 h / viikko n. 76 h / vuosi Opetuksessa painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä, kuvallisen ilmaisun

Lisätiedot

Media ja kuvaviestintä

Media ja kuvaviestintä 7.16 KUVATAIDE Peruskoulun kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet

Kuvataide. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet 9.2.14. Kuvataide Kuvataidetta käytetään kokonaisnäkemyksellisen opetuksen välineenä. ta ohjataan ikätasoiseen toimintaan ja tuetaan vuorovaikutuksen kehitystä kuvataiteen elämyksellisin keinoin. Kuvallisen

Lisätiedot

Kuvataide voi aidosti herättää kiinnostuksen vieraita kulttuureita kohtaan samalla, kun se ohjaa oman kulttuurimme ymmärtämiseen ja arvostamiseen.

Kuvataide voi aidosti herättää kiinnostuksen vieraita kulttuureita kohtaan samalla, kun se ohjaa oman kulttuurimme ymmärtämiseen ja arvostamiseen. Kuvataide Aineen kuvaus Kuvataide on taideaine. Oppiminen kuvataiteessa merkitsee elämysten saamista uusien oivallusten löytämistä. Kuvataiteen avulla oppilas ilmaisee tunteitaan itselleen tärkeitä asioita,

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

LUOKKA 1 LUOKKA 2 Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu. Tekniikat: piirtäminen, raapetekniikka, leimasin painanta ja muovailu, oikeat välineotteet

LUOKKA 1 LUOKKA 2 Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu. Tekniikat: piirtäminen, raapetekniikka, leimasin painanta ja muovailu, oikeat välineotteet 7.2.11. KUVATAIDE 215 LUOKAT 1-2 Opetuksessa painotetaan kuvataiteellista prosessia, jonka osia ovat suunnittelu, luonnostelu, työn toteuttaminen ja arviointi. Opetus on teemallista. Kuvataiteen opetuksessa

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Kuvataide. Tavoitteet ja sisältö

Kuvataide. Tavoitteet ja sisältö Kuvataide Tavoitteet ja sisältö Lukion kuvataiteen opetuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan omakohtaista kuvailmaisua, kykyä tulkita ja arvostaa omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Opetuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet vuosiluokilla 3-6

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet vuosiluokilla 3-6 Oppiaine: Kuvataide Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet vuosiluokilla 3-6 3. lk Oppimisympäristöt Työskentely tapahtuu luokassa ja koulun lähiympäristössä. Työvälineille ja materiaaleille

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri?

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? Kulttuuri = jonkin ryhmän ominaislaatu, joka ilmenee erilaisina arvoina ja toimintatapoina sekä aineellisina ja aineettomina tuotteina.

Lisätiedot

KUVATAIDE. Anne Ervast Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi

KUVATAIDE. Anne Ervast Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi KUVATAIDE Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Ohjata oppilasta tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaan identiteetin

Lisätiedot

Musiikinopetuksen tavoitteisiin kuuluu erilaisten soitto- ja lauluesitysten valmistaminen koulun yhteisiin päivänavauksiin ja juhliin.

Musiikinopetuksen tavoitteisiin kuuluu erilaisten soitto- ja lauluesitysten valmistaminen koulun yhteisiin päivänavauksiin ja juhliin. hallintaa harjoitellaan esim. kitara-, basso- tai rumpukerhoissa. Kuorokerhossa harjoitellaan monipuolista laulutaitoa ja tervettä äänenkäyttöä. Soitto- ja laulutaidoissa pitemmälle edistyneet voivat harjoitella

Lisätiedot

7.16 Kuvataide. ietarsaaren perusopetuksen kuvataidekasvatuksen

7.16 Kuvataide. ietarsaaren perusopetuksen kuvataidekasvatuksen 7.16 Kuvataide P ietarsaaren perusopetuksen kuvataidekasvatuksen tavoitteena on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Kurssimaksu määräytyy kurssilla käytetyn materiaalin perusteella.

Kurssimaksu määräytyy kurssilla käytetyn materiaalin perusteella. 5.18 Kuvataide Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä

Lisätiedot

Opetuksen tavoite, keskeinen sisältö ja työtavat (mahdolliset erityisratkaisut):

Opetuksen tavoite, keskeinen sisältö ja työtavat (mahdolliset erityisratkaisut): Kurssin nimi: Valinnainen kuvataide 2, jatkuva Kurssin lyhenne: vku2j Laajuus ja luokka-aste: 2 vvt; 9. lk Opetuksen tavoite, keskeinen sisältö ja työtavat (mahdolliset erityisratkaisut): Kurssi on jatkoa

Lisätiedot

Viikin luonnon monimuotoisuus, arkkitehtuurin eri kerrokset ja kouluympäristön estetiikka tarjoavat monia mahdollisuuksia kuvataiteen opetuksessa.

Viikin luonnon monimuotoisuus, arkkitehtuurin eri kerrokset ja kouluympäristön estetiikka tarjoavat monia mahdollisuuksia kuvataiteen opetuksessa. Kuvataide OPPIAINEEN LUONNE Kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun, esteettisen tietoisuuden ja ilmaisun kehittymistä. Kuvataiteen tunneilla opetellaan tekemään, tuntemaan

Lisätiedot

Minecraft -iltapäiväkerho. Aihekokonaisuudet:

Minecraft -iltapäiväkerho. Aihekokonaisuudet: 1 Minecraft -iltapäiväkerho Kerhotoiminnan tarkoituksena on edistää myönteisten harrastusten viriämistä sekä antaa oppilaalle mahdollisuus muuhunkin kuin tavanomaiseen koulutyöhön turvallisessa ja rauhallisessa

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖPAJATARJONTA

LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖPAJATARJONTA työpajat 2013-2014 TYÖPAJAOPETUS Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Kuvataiteen työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti yli 14 vuotiaille, kaksi vuotta periodiopetuksessa

Lisätiedot

T Y Ö P A J A T 2015-2016

T Y Ö P A J A T 2015-2016 T Y Ö P A J A T 2015-2016 TYÖPAJAOPETUS Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Kuvataiteen työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti yli 14 vuotiaille, kaksi vuotta periodiopetuksessa

Lisätiedot

Kuvataide ja muotoilu piirustus ja maalaus. Wellamo-opisto Runkosuunnitelmat

Kuvataide ja muotoilu piirustus ja maalaus. Wellamo-opisto Runkosuunnitelmat Kuvataide ja muotoilu piirustus ja maalaus Wellamo-opisto Runkosuunnitelmat Yhteiset käytänteet Yhteiset työtilat Työturvallisuus, laitteet Oppilaan omat tavoitteet, kurssin tavoitteet Työvälineet Materiaalihankinnat

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

6. Visuaaliset taiteet: Kuvataiteen opetussuunnitelma

6. Visuaaliset taiteet: Kuvataiteen opetussuunnitelma Vapaa-aikaltk 14.6.2011, liite 5 6. Visuaaliset taiteet: Kuvataiteen opetussuunnitelma 6.1. Kuvataiteen perusopetuksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet Kuvataiteen perusopetus on lapsille ja nuorille

Lisätiedot

5.18 KUVATAIDE OPETUKSEN TAVOITTEET

5.18 KUVATAIDE OPETUKSEN TAVOITTEET 5.18 KUVATAIDE Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

ARKKITEHTUURI VIDEO DIGITAALINEN KUVA VALOKUVA KERAMIIKKA KUVANVEISTO PIIRUSTUS SARJAKUVA KUVATAIDE PIIRUSTUS-MAALAUS-GRAFIIKKA PIIRUSTUS MAALAUS

ARKKITEHTUURI VIDEO DIGITAALINEN KUVA VALOKUVA KERAMIIKKA KUVANVEISTO PIIRUSTUS SARJAKUVA KUVATAIDE PIIRUSTUS-MAALAUS-GRAFIIKKA PIIRUSTUS MAALAUS TYÖPAJAT 2009-2010 Lukuvuoden 2009-2010 työpajoiksi tarjoamme: ARKKITEHTUURI VIDEO DIGITAALINEN KUVA VALOKUVA KERAMIIKKA KUVANVEISTO PIIRUSTUS SARJAKUVA KUVATAIDE PIIRUSTUS-MAALAUS-GRAFIIKKA PIIRUSTUS

Lisätiedot

KUVATAIDE. Oppiaineen tehtävä

KUVATAIDE. Oppiaineen tehtävä 1 KUVATAIDE Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaan identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista

Lisätiedot

KUVATAIDE. Oppiaineen tehtävä

KUVATAIDE. Oppiaineen tehtävä 1 KUVATAIDE Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaan identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista

Lisätiedot

TAITO- JA TAIDEAINEET KUVATAIDE (KU)

TAITO- JA TAIDEAINEET KUVATAIDE (KU) Taito- ja taideaineet TAITO- JA TAIDEAINEET KUVATAIDE (KU) Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Opetuksessa syvennetään

Lisätiedot

7.16 Kuvataide VUOSILUOKAT 1 4 VUOSILUOKKA 1 TAVOITTEET

7.16 Kuvataide VUOSILUOKAT 1 4 VUOSILUOKKA 1 TAVOITTEET 7.16 Kuvataide Peruskoulun kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA

MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA MUUTTUU UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MYÖTÄ? Seminaari perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista Opetushallitus 13.3.2015 FT tutkija Kati Mikkola, (HY, SKS) kati.m.mikkola@helsinki.fi

Lisätiedot

MIKAELIN KOULU LISÄYSEHDOTUKSET: 12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit KUVATAIDE Tavoitteet Kuntakohtainen / koulukohtainen 3.

MIKAELIN KOULU LISÄYSEHDOTUKSET: 12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit KUVATAIDE Tavoitteet Kuntakohtainen / koulukohtainen 3. MIKAELIN KOULU LISÄYSEHDOTUKSET: 12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 3. luokka KUVATAIDE Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit, 1vvh Tavoitteet 3. luokka T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan

Lisätiedot

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Opetus toteutetaan vuonna 2016 Riihimäellä yhteistyössä Riihimäen kansalaisopiston kanssa. Ajankohta Kevät 2016 - Syksy 2016 Opiskelijan tulee omata riittävät

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20152016 TURUN LYSEON KOULU Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

KATUTAIDE KERAMIIKKA

KATUTAIDE KERAMIIKKA TYÖPAJAT 2012-2013 Sinulla on edessäsi lyhyt selostus niistä kaikista työpajoista, joita voit valita ensi lukuvuodeksi. Kokeile eri mahdollisuuksia ja valitse rohkeasti uusia työpajoja. KATUTAIDE Työpajassa

Lisätiedot

Taideteos kierrätystölkeistä, yksityiskohta lavasteesta 2016 Aleksis Kiven peruskoulussa 7. 9. luokat

Taideteos kierrätystölkeistä, yksityiskohta lavasteesta 2016 Aleksis Kiven peruskoulussa 7. 9. luokat KUVATAIDETTA Taideteos kierrätystölkeistä, yksityiskohta lavasteesta 2016 Aleksis Kiven peruskoulussa 7. 9. luokat 1. KUVATAIDELUOKAT 7-9 LK. lyijykynä, tussi, muste ja hiilipiirustusta akvarelli, pastelli

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Maantieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7 9. 7.lk

Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Maantieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7 9. 7.lk Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Maantieto 9.10 b Maantieto Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

KUVATAIDE VUOSILUOKAT 3-6

KUVATAIDE VUOSILUOKAT 3-6 KUVATAIDE VUOSILUOKAT Kuvataidetta opiskellaan Savonlinnassa vuosiluokilla 1-7 sekä vuosiluokalla 9. Vuosiluokilla 1-2 opiskellaan 1 vuosiviikkotunti, vuosiluokalla 3 opiskellaan 2 vuosiviikkotuntia, vuosiluokilla

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen MAANTIETO Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan

Lisätiedot

USKONTO. Oppiaineen tehtävä

USKONTO. Oppiaineen tehtävä 1 USKONTO Oppiaineen tehtävä Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilasta opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen,

Lisätiedot

Oppilaan tulee valita itselleen kolme vaihtoehtoista työpajaa mieluisuusjärjestyksessä.

Oppilaan tulee valita itselleen kolme vaihtoehtoista työpajaa mieluisuusjärjestyksessä. TYÖPAJAT 2016-2017 . TYÖPAJAOPETUS. Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Kuvataiteen työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti yli 14 vuotiaille, kaksi vuotta periodiopetuksessa

Lisätiedot

ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9. Vuosiluokat. Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen. Arvioinnin kohteet oppiaineessa

ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9. Vuosiluokat. Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen. Arvioinnin kohteet oppiaineessa ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Biologinen tieto ja ymmärrys 7 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja tunnistamaan

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Visuaalisten taiteiden yleinen oppimäärä OSA A: KUVATAIDE Sisällys RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA... 1 Visuaalisten

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä TYÖPAJAT 2015-2016 Sinulla on käsissäsi lyhyt selostus niistä kaikista työpajoista, joita voit valita ensi lukuvuodeksi. Kokeile eri mahdollisuuksia ja valitse rohkeasti uusia työpajoja. KATUTAIDE KERAMIIKKA

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

KÄSITYÖ VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KÄSITYÖ VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KÄSITYÖ VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun kemian opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kemian opetuksen

Lisätiedot

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO. Tavoitteen numero. Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy 1. liittyvät sisältöalueet

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO. Tavoitteen numero. Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy 1. liittyvät sisältöalueet ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Oppiaineen tehtävä Elämänkatsomustiedon opetuksen ydintehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää. Elämänkatsomustiedossa ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uusintavina ja

Lisätiedot

Seitsemännen vuosiluokan maantiedossa tutustutaan maapallon karttakuvaan, erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan.

Seitsemännen vuosiluokan maantiedossa tutustutaan maapallon karttakuvaan, erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan. 1 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Maantieto Maantiedon opetuksessa tutkitaan maapalloa ja sen erilaisia alueita sekä alueellisia ilmiöitä. Opetuksen tulee kehittää oppilaiden maantieteellistä maailmankuvaa

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

VUOSILUOKAN 6 VALINNAISAINEET LUKUVUONNA 2016 2017

VUOSILUOKAN 6 VALINNAISAINEET LUKUVUONNA 2016 2017 VUOSILUOKAN 6 VALINNAISAINEET LUKUVUONNA 2016 2017 IDEASTA TUOTTEEKSI Tehdään uutta tai muunnellaan vanhaa designin hengessä. Tavoitteena kaunis tuote, jolla on käyttötarkoitus. T1 ohjata oppilasta tutustumaan

Lisätiedot

KUVATAIDEKASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN OPISKELIJAVALINNAT 2008

KUVATAIDEKASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN OPISKELIJAVALINNAT 2008 OSA II TEHTÄVÄ 1 Aika: maanantai 9.6.2008 klo 9.00 13.00 Kuvaus Sähkö- ja elektroniikkajätettä kertyy Suomessa vuosittain noin 40 tonnia. Tuottajien jätehuoltovastuu käytöstä poistetuista sähkö- ja elektroniikkalaitteista

Lisätiedot

OPS 2016. historia ja yhteiskuntaoppi. Riia Palmqvist, Marko van den Berg, Jukka Rantala Pekka Rahkonen (kuvitus)

OPS 2016. historia ja yhteiskuntaoppi. Riia Palmqvist, Marko van den Berg, Jukka Rantala Pekka Rahkonen (kuvitus) OPS 2016 historia ja yhteiskuntaoppi Riia Palmqvist, Marko van den Berg, Jukka Rantala Pekka Rahkonen (kuvitus) Uusi opetussuunnitelma tuo alakouluun uuden oppiaineen, yhteiskuntaopin. Me nyt -sarja rakentuu

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

KUVATAIDE. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide

KUVATAIDE. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide www.edu.fi > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide KUVATAIDE Kuvataiteessa taiteen perusopetusta annetaan joko yleisen tai laajan oppimäärän mukaan. Mahdolliset varhaisiän ja aikuisten

Lisätiedot

5.21 kuvataide, kuvataidelukio

5.21 kuvataide, kuvataidelukio 5.21 kuvataide, kuvataidelukio KUVATAIDELUKION OPPIAINEET JA KURSSIT (KUT, PI, MA, KUV, TH, TG, VAL, MT, MY, TKS) Kuvataidelukion oppiaineet: Pakolliset kurssit Soveltavat kurssit Kuvataide (KUT) 3 2 2

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kuvataide vuosiluokat 1-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kuvataide vuosiluokat 1-9 2016 Kuvataide vuosiluokat 1-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Kuvataide vuosiluokat 1-2 Rauman normaalikoulun kuvataiteen opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kuvataiteen

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot

KOKKOLASSA PARASTA KASVUN JA OPPIMISEN AIKAA

KOKKOLASSA PARASTA KASVUN JA OPPIMISEN AIKAA KOKKOLA KARLEBY KOKKOLASSA PARASTA KASVUN JA OPPIMISEN AIKAA Kuvataideopetus HYVÄPAHAKUVA Kuvataiteen aiheet käsittelevät oppilaan elämysmaailmassa olevia asioita. Identiteettijuliste Mäntykankaan koulu

Lisätiedot

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä TYÖPAJAT 2014-2015 Sinulla on käsissäsi lyhyt selostus niistä kaikista työpajoista, joita voit valita ensi lukuvuodeksi. Kokeile eri mahdollisuuksia ja valitse rohkeasti uusia työpajoja. KATUTAIDE KERAMIIKKA

Lisätiedot

15.4.5 BIOLOGIA. Oppiaineen tehtävä

15.4.5 BIOLOGIA. Oppiaineen tehtävä 15.4.5 BIOLOGIA Oppiaineen tehtävä Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilaita ymmärtämään elämää ja sen kehittymistä, kartuttaa oppilaan luonnontuntemusta sekä ohjata oppilaita ymmärtämään ekosysteemien

Lisätiedot

KUVATAIDETTA. 9 val. ryhmätyö----pop Aleksis, 2009-10. Aleksis Kiven peruskoulussa 7.-9.luokat

KUVATAIDETTA. 9 val. ryhmätyö----pop Aleksis, 2009-10. Aleksis Kiven peruskoulussa 7.-9.luokat KUVATAIDETTA 9 val. ryhmätyö----pop Aleksis, 2009-10 Aleksis Kiven peruskoulussa 7.-9.luokat 1. KUVATAIDELUOKAT 7-9 LK. lyijykynä, tussi, muste ja hiilipiirustusta akvarelli, pastelli ja öljyvärimaalausta

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA KUVATAITEEN PERUSOPETUS HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUSSA 1. Toiminta-ajatus Haminan lasten ja nuorten kuvataidekoulun toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

OSAAMISTODISTUS* Todistus Jupiter säätiössä valmennusjakson aikana tunnistetusta ja saavutetusta ammatillisesta osaamisesta

OSAAMISTODISTUS* Todistus Jupiter säätiössä valmennusjakson aikana tunnistetusta ja saavutetusta ammatillisesta osaamisesta OSAAMISTODISTUS* Todistus Jupiter säätiössä valmennusjakson aikana tunnistetusta ja saavutetusta ammatillisesta osaamisesta Nimi Ville Valmentautuja Henkilötunnus 031111-094W Valmennuksen järjestäjä Todistuksen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

Nro Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Nro Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet YHTEISKUNTAOPPI Oppiaineen tehtävä Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua aktiiviseksi, vastuuntuntoiseksi ja yritteliääksi toimijaksi. Oppilasta ohjataan toimimaan erilaisuutta ymmärtävässä,

Lisätiedot

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS 1 YRITTÄJYYSKASVATUS TAPAINLINNAN KOULUSSA OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys on yksi opetussuunnitelman perusteiden mukaisista aihekokonaisuuksista.

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen. Oppilas osaa ilmaista itseään ja mielipiteitään tutuissa vuorovaikutustilanteissa.

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen. Oppilas osaa ilmaista itseään ja mielipiteitään tutuissa vuorovaikutustilanteissa. 1 SAAMEN KIELI JA KIRJALLISUUS -OPPIMÄÄRÄ Saamen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Vuorovaikutustilanteissa

Lisätiedot

KUVATAIDE VALINNAINEN 8.- 9. LK 2h / VIIKKO LISÄKURSSI 8. LK 2h / VIIKKO 9. LK 2h tai 1h / VIIKKO

KUVATAIDE VALINNAINEN 8.- 9. LK 2h / VIIKKO LISÄKURSSI 8. LK 2h / VIIKKO 9. LK 2h tai 1h / VIIKKO KUVATAIDE VALINNAINEN 8.- 9. LK 2h / VIIKKO LISÄKURSSI 8. LK 2h / VIIKKO 9. LK 2h tai 1h / VIIKKO KUVATAIDE VALINNAINEN 2 tuntia/viikko 8.lk peruskurssi 3 ja 4 Valokuvaus ja pimiötekniikka: Opit valokuvaamaan

Lisätiedot

KÄSITYÖ. Oppiaineen tehtävä

KÄSITYÖ. Oppiaineen tehtävä 1 KÄSITYÖ Oppiaineen tehtävä Käsityön oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan, johon kuuluu tuotteen tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen suunnittelu, valmistus

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI VUOSILUOKAT 5-6

YHTEISKUNTAOPPI VUOSILUOKAT 5-6 YHTEISKUNTAOPPI VUOSILUOKAT 5-6 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 5 ja 6 Vuosiluokilla 5 ja 6 yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja yritteliäiksi

Lisätiedot

Monilukutaito. Marja Tuomi 23.9.2014

Monilukutaito. Marja Tuomi 23.9.2014 Monilukutaito Marja Tuomi 23.9.2014 l i t e r a c y m u l t i l i t e r a c y luku- ja kirjoitustaito tekstitaidot laaja-alaiset luku- ja kirjoitustaidot monilukutaito Mitä on monilukutaito? tekstien tulkinnan,

Lisätiedot

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa pääjohtaja Aulis Pitkälä Koulutuksen haaste ja mahdollisuus: Muotoilun laajentunut kenttä Muotoile Suomi -ohjelma huomioi muotoilun ymmärryksen ja

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI. Mervi Kemppainen Oulun normaalikoulu Linnanmaa 0-6

YHTEISKUNTAOPPI. Mervi Kemppainen Oulun normaalikoulu Linnanmaa 0-6 YHTEISKUNTAOPPI Mervi Kemppainen Oulun normaalikoulu Linnanmaa 0-6 OPPIAINEEN TEHTÄVÄ on tukea oppilaan kasvua aktiiviseksi, vastuuntuntoiseksi ja yritteliääksi toimijaksi ohjata oppilasta toimimaan erilaisuutta

Lisätiedot

BIOLOGIA. Oppiaineen tehtävä

BIOLOGIA. Oppiaineen tehtävä 1 BIOLOGIA Oppiaineen tehtävä Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta elämää ja sen kehittymistä, kartuttaa oppilaan luonnontuntemusta sekä ekosysteemien toimintaa, ihmisen elintoimintoja sekä

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä tutkinnon suorittajan

Lisätiedot

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU.

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU. RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU Mikkelin kaupunki Valinnaisaineet kahdeksannella luokalla 2007-2008 Kahden lukuvuoden valinnaisainekursseista valitaan kaksi. Kurssilla opiskellaan kaksi tuntia viikossa 8.- ja

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

Nro Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Nro Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet FYSIIKKA Oppiaineen tehtävä Fysiikan opetuksen tehtävänä on tukea oppilaan luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. Fysiikan opetus auttaa ymmärtämään fysiikan ja teknologian merkitystä

Lisätiedot

Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo

Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo Kemia Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kemian opetus tukee oppilaan luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN,,, Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako -työryhmä 18.11.2009 Pirkko Pohjakallio

Lisätiedot

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU?

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Graafinen suunnittelu pähkinänkuoressa: Graafinen suunnittelu on universaalia. Se on kaikkialla ympärillämme, sisällä ja ulkona. Se selittää, koristelee,

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t)

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t) TAITEEN PERUSOPETUS 42 Taiteen perusopetus alkaa kansalaisopistossa viikolla 36. Katso ilmoittautumisohjeet oppaan takakannesta. Taiteen perusopetuksessa opiskelevilla sisaruksilla on oikeus sisaralennukseen.

Lisätiedot

MUSIIKKI. Oppiaineen tehtävä

MUSIIKKI. Oppiaineen tehtävä 1 MUSIIKKI Oppiaineen tehtävä Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilasta tulkitsemaan

Lisätiedot