1. ja 2. luokka. Keskeiset sisällöt ja työtavat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. ja 2. luokka. Keskeiset sisällöt ja työtavat"

Transkriptio

1 Kuvataide Peruskoulun kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä kuvataideopetuksessa on ymmärtää visuaalisen kulttuurin ilmenemismuotoja yhteiskunnassa: taidetta, mediaa ja ympäristöä. Opetuksen tavoitteena on, että oppilaalle syntyy henkilökohtainen suhde taiteeseen. Kuvataiteen opetus luo perustaa suomalaisen, oppilaan oman ja hänelle vieraiden kulttuureiden visuaalisen maailman arvostamiselle ja ymmärtämiselle. Taiteellisen ilmaisun ja toiminnan lähtökohtina ovat ympäristön kuvamaailma, aistihavainnot, mielikuvat ja elämykset. Opetuksen tavoitteena on kehittää mielikuvitusta ja edistää oppilaiden luovan ongelmanratkaisun ja tutkivan oppimisen taitoja. Aihepiirit kytketään oppilaalle merkityksellisiin kokemuksiin ja sisältöihin. Kuvataiteen opetuksessa tulee ottaa huomioon oppiaineen sisäinen integraatio, jolloin ilmaisulliset, taidolliset ja tiedolliset tavoitteet toteutuvat samanaikaisesti kuvallisissa harjoituksissa. Oppiaineelle on ominaista teemallisuus, joka mahdollistaa kiireettömän ilmapiirin ja pitkäjänteisen työskentelyn. VUOSILUOKAT 1 4 Kuvataiteen opetuksessa vuosiluokilla 1 4 tulee harjoittaa monipuolisesti aistihavaintojen tekoa ja mielikuvituksen käyttöä. Lähestymistapa on leikinomainen. Kuvailmaisun perustaidot sekä kuvataiteelle ominaisten työtapojen ja materiaalien käyttö ovat opetuksen perussisältöä. Opetuksessa painotetaan kuvataiteellista prosessia, jonka osia ovat suunnittelu, luonnostelu, työn toteuttaminen ja arviointi. ta kannustetaan töidensä viimeistelyyn ja niiden säilyttämiseen luokat - kehittyy kuvallisen ilmaisun taidoissa ja tiedoissa: o tekee havaintoja o prosessoi mielikuvia o ilmaisee tunteitaan o ratkaisee ongelmia luovasti o tekee esteettisiä valintoja ja perustelee niitä o asettaa omia tavoitteita o oppii kuvataiteen käsitteitä - tuottaa kuvia havaintojensa ja mielikuviensa pohjalta - tutustuu kuvailmaisun eri sisältöihin, tekniikoihin, välineisiin ja materiaaleihin - huolehtii työvälineistä ja materiaaleista - oppii tarkastelemaan omia sekä toisten tekemiä töitä ja keskustelemaan niistä kuvataiteen käsittein - oppii hyväksymään erilaisia näkemyksiä ja arvostamaan omaa ja toisten työtä - osaa toimia museossa ja/tai taidenäyttelyssä - tuntee joidenkin suomalaisten taiteilijoiden teoksia ja arkkitehtien töitä - tutustuu omassa kokemuspiirissään olevien vieraiden kulttuurien visuaaliseen ilmaisuun - oppii tuntemaan oman kotipaikkakuntansa tärkeitä rakennuksia ja luonnonympäristöjä - oppii arvioimaan ympäristönsä esteettisiä arvoja, viihtyisyyttä ja toimivuutta - oppii arvioimaan omaa median käyttöään, tekemään omia valintoja ja perustelemaan näkökantojaan - oppii havaitsemaan ja arvioimaan todellisen ja kuvitteellisen maailman eroja - oppii käyttämään joitakin kuvaviestinnän välineitä. 1

2 1. ja 2. luokka KUVAILMAISU JA KUVALLINEN AJATTELU - Sommittelu a) viiva b) muoto (perusmuodot) c) väri (pää- ja välivärit sekä lämpimät ja kylmät värit) d) viivaimen käyttöä - Maalaus: vesi-, valmis- ja sormivärit - Piirustus: ääriviivapiirustus ja pinnan täyttäminen (lyijykynä, värikynä, liidut) - Grafiikka: leimasinpainanta, frottage, sabluunapainanta - Tietokonegrafiikan alkeet : piirrosohjelmat - Muovailu ja rakentelu: muovailuvaha, taikataikina, valmismassat, savi, paperimassa, luonnon- ja kierrätysmateriaalit - Kuvien tarkastelu ja tutkiminen kuvataiteen käsittein (värit, muodot, sommitelmat, yksityiskohdat) TAITEEN TUNTEMUS JA KULTTUURINEN OSAAMINEN - taidekuvien tarkastelu - kuvasta ja sen herättämistä tunteista keskusteleminen - Savonlinnan kulttuuriperinteeseen tutustumista - joihinkin suomalaisten taiteilijoiden töihin tutustuminen - taidenäyttelyt ja museovierailut - vierailijat YMPÄRISTÖESTETIIKKA, ARKKITEHTUURI JA MUOTOILU - luonnonympäristön, esineympäristön ja rakennetun ympäristön havainnointi - lähiympäristön rakennuksien esim. Olavinlinnan, ja kirkkojen tutkiminen ja kuvaaminen - kolmiulotteisuus rakentelussa ja muotoilussa - retket MEDIA JA KUVAVIESTINTÄ - kuvakerronnan perusteita - värien ja symbolien tulkinta esim. liikennemerkit ja opasteet - todellisen ja kuvitteellisen maailman erottaminen - erilaisia kuvia: sarjakuva, mainoskuva, uutiskuva, valokuva - median kuvaviestien kriittinen tarkastelu (tietokonepelien kuvat, TV, elokuva ja video) 2

3 3. ja 4. luokka KUVAILMAISU JA KUVALLINEN AJATTELU - Sommittelu: a) viiva, b) muoto (perusmuodot) c) väri (pää- ja välivärit, värien sekoittaminen) d) tila (edessä, takana, keskellä, kaukana, lähellä) e) liike (rytmi) - Maalaus: vesivärit, akvarelliliidut, valmisvärit - Piirustus: ääriviivapiirustus ja pinnan täyttäminen (lyijykynä, värikynät, liidut ja hiili) - Tekninen piirtäminen: viivain, harppi, horisonttiviiva - Grafiikka: frottage, erilaisia kohopainomenetelmiä (paperikohopaino, soft) - Muovailu ja rakentelu: makkaratekniikka, levytekniikka (savi, valmismassat) paperimassatyöt, maataide, kolmiulotteinen rakentaminen, esim. ympäristösuunnitelma tai jokin tila, pienoismallit - Kuvien tarkastelu ja tutkiminen kuvataiteen käsittein (värit, muodot, sommitelmat, yksityiskohdat) TAITEEN TUNTEMUS JA KULTTUURINEN OSAAMINEN - oman paikkakunnan museo- ja taidenäyttelyvierailut tai taiteilijan työhön tutustuminen - taidekuvien tarkastelua tekemällä omia kuvia ja keskustelemalla kuvista - suomalais-kansallisia mestareita YMPÄRISTÖESTETIIKKA, ARKKITEHTUURI JA MUOTOILU - Savonlinnan luonto ja rakennukset sekä ympäristön muutoksiin tutustuminen - retket - rakentelu ja muovailu MEDIA JA KUVAVIESTINTÄ - kuvakerronnan perusteita - sarjakuvan tehokeinojen tutkiminen ja oman sarjakuvan tekeminen - tekstin kuvittaminen - mainonnan visuaalisten viestien kriittinen tarkastelu sekä oman mainoskuvan suunnittelu ja tekeminen - valokuvien ottaminen - elokuvan visuaalisten viestien tarkastelu - digitaaliseen kuvaan tutustuminen - yhden TV-ohjelman kriittinen tarkastelu Esimerkkejä tarkasteltavista taidekuvista: Ferdinand von Wright; Taistelevat metsot Albert Edelfelt; Leikkiviä poikia rannalla Akseli Gallen-Kallela; Poika ja varis sekä Akka ja kissa Helene Schjerfbeck; Toipilas Hugo Simberg; Haavoittunut enkeli ja Halla Alice Kaira; Narri ja aasi sekä Klovni soittaa leijonalle Henri Rousseau; Runoilija ja aasi Alfred William Finch; Doverin rannikko Marcus Collin; Sunnuntai satamassa Eric Enroth; Jääkiekonpelaaja Tyko Sallinen; Pyykkärit Salvador Dali; Palava kirahvi 3

4 Arviointi Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 4. luokan päättyessä - osaa antaa kuvallisen muodon ajatuksilleen, tunteilleen ja mielikuvilleen sekä muuntaa havaintojaan kuviksi - osaa sommittelun perusteita kuvan tekemisessä ja tilan rakentamisessa sekä ymmärtää materiaalin ominaisuuksia - osaa käyttää keskeisiä välineitä ja tekniikoita omassa kuvan tekemisessään sekä käyttää luonnostelua työskentelynsä apuna - osaa huolehtia työvälineistä ja materiaaleista - osaa taltioida työskentelyprosessiaan ja käyttää sitä itsearvioinnissaan - osaa keskustella omista ja toisten tekemistä kuvista sekä perustella omia taidemieltymyksiään ja käyttää kuvataiteen peruskäsitteitä - tietää mitä taiteilijat tekevät, tuntee joidenkin suomalaisten taiteilijoiden teoksia ja omassa kokemuspiirissään olevien vieraiden kulttuurien visuaalista ilmaisua - osaa toimia museossa ja taidenäyttelyssä sekä taiteen parissa eri yhteyksissä - osaa ohjatusti käyttää tietolähteinä taideteoksia, ympäristön kuvia, luonnon ja rakennettua ympäristöä, kirjoja, lehtiä, museoita, gallerioita ja tietoverkkoa - tunnistaa ja osaa arvioida esteettisiä ja eettisiä arvoja omassa lähiympäristössä ja koulussa - tietää mitä arkkitehdit ja muotoilijat tekevät, ja tuntevat joitakin arkkitehtien ja muotoilijoiden töitä - osaa arvioida omaa median käyttöään, tehdä omia valintoja ja perustella näkökantojaan - osaa havaita ja arvioida todellisen ja kuvitteellisen maailman eroja - osaa käyttää joitakin kuvaviestinnän välineitä - osaa työskennellä yksin ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 4

5 VUOSILUOKAT 5 9 Kuvataiteen jatkuvuus alaluokilta yläluokille ja luokka-asteilta toiselle on huomioitava. Kuvataiteen opetuksessa 5 9 luokalla painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä sekä kuvallisen ilmaisun perusteiden ja tekotapojen sekä mediateknologian hallintaa. Opetuksessa kehitetään oppilaan taiteen ja taidehistorian tuntemusta sekä kuvantulkintataitoja kuvallisten tehtävien avulla. Opetuksen tehtävänä on kehittää kykyä arvioida asioita kriittisesti, luoda uutta kulttuuriperintöä sekä uudistaa ajattelu- ja toimintatapoja. Taiteen tuntemuksen ja kulttuurisen osaamisen osa-aluetta syvennetään jokaisella luokalla, ja se liittää eri luokkien painotusalueet kulttuuriseen viitekehykseen. Tavoitteena on, että oppilaiden ymmärrys eri kulttuureista ja niiden välisestä vuorovaikutuksesta kehittyy. Opetuksen avulla edistetään suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä ymmärtämystä. Opetuksen tavoitteena on, että oppilaalle syntyy henkilökohtainen suhde taiteeseen. Oppimistilanteiden tulee tukea oppilaiden mahdollisuuksia yhdessä työskentelyyn ja vuorovaikutukseen sekä yhteisiin taide-elämyksiin. Tavoitteena on, että opetuksessa oma työskentely, työprosessin tallentaminen ja arviointi yhdessä toisten kanssa kehittävät oppilaan ymmärrystä kuvataiteen prosesseista ja tukevat kuvallisen ajattelun kehittymistä ja taiteellista oppimista. Työskentelyn prosessinomaisuudesta johtuen myös pitkäjänteisyys korostuu. Opetuksessa voidaan ottaa käyttöön jokaisella oppilaalla oman henkilökohtaisen portfolion/ työvihon tekeminen, jonka avulla oppilas sisäistää oppimistaan prosessoiden sitä kotitehtävänään ja itsearvioiden sekä yhdessä opettajan kanssa. Työvihkon toteutus tapahtuu opettajan ja oppilaan valmiuksien mukaisesti, mutta se voi sisältää esim. tehtävien luonnoksia, siihen liittyvää muuta kuvamateriaalia itse keräten, kirjoituksia tuntemuksista ja heränneistä ajatuksista töihin liittyen sekä työohjeiden, työmenetelmien, toteutuksen ja tuotosten arviointia. Opetuksen eheyttämisen tavoitteena on ohjata tarkastelemaan ilmiöitä kokonaisuuksina ja yhdistää eri tieteenalojen ajattelua, jolloin opetuksessa korostuu oppiaineiden välinen integraatio kuvataiteessa. Opetusta eheytettäessä perustaidot ovat yksittäisiä sisältöalueita tärkeämpiä eli oppiaineen sisäinen integraatio korostuu. Luokilla 5-6 johdatetaan kuvataiteen neljään sisältöalueeseen: 1. kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu 2. taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen 3. ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu 4. media ja kuvaviestintä Oppiaineiden välinen integraatio voi vaihdella koulukohtaisesti. Kuvataiteen oppisisällöt on tarkoituksenmukaista liittää esim. historiaan ja ympäristö- ja luonnontietoon. Tästä johtuen 5. ja 6. luokat on liitetty yhteen, jolloin opettajalla on vapaus valita luokka-asteelle sopivia sisältöjä. Kuvataiteen kaikkia sisältöalueita käydään läpi jokaisella luokka-asteella 5-9. Kuvataiteen sisältöalueista taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen nivoutuu jokaisen luokan 7-9 toimintaan. Luokilla 7-9 muut sisältöalueet painottuvat seuraavasti: 7.luokka: kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu 8.luokka: ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu 9.luokka: media ja kuvaviestintä Vuosiluokat 8 9 muodostavat opetuksen päättövaiheen, jonka tehtävänä on myös ohjata oppilasta jatko-opintoihin ja kehittää valmiuksia toimia yhteiskunnassa ja työelämässä. 5

6 KUVAILMAISU JA KUVALLINEN AJATTELU 5. ja 6. luokka - oppii tuntemaan keskeisiä ilmaisutapoja, tekniikoita, materiaaleja ja työvälineitä; osaa käyttää niitä omassa ilmaisussaan - oppii nauttimaan omien ajatusten, mielikuvien ja tunteiden ilmaisemisesta kuvallisesti - oppii arvioimaan omaa ja toisten kuvallista ilmaisua - Sommittelu: a) muoto; valöörit, kolmiulotteisuus, valo/varjo b) väri; pää- ja välivärit, murretut värit, taitetut värit, kontrastit (vastavärit) c) tila; pintaperspektiivi, ilmaperspektiivi (kuvio/tausta, etuala/taka-ala, päällekkäisyys, läpinäkyvyys) d) liike; sidottu ja vapaa rytmi, jännite/tasapaino, kineettinen liike - Piirustus: ihmisen mittasuhteita, tekninen piirustus (yhden pakopisteen perspektiivi, ruutusuurennos, harppi), piirtimet (mm. lyijykynä, hiili, grafiittikynä, liidut, tussi), pinnan käsittelyn tekniikoita, luonnostelu - Grafiikka: erilaisia painomenetelmiä (esim. monotypia ja kohopainannasta linopainanta ja paperikohopainanta), vedoskehystys- ja merkintä, graafikon työhön tutustuminen, integrointi historiaan: kirjapainotaidon keksiminen - Maalaus: akvarellitekniikoita (kuiva/märkä), vesi- ja peitevärit, akvarelliliidut - Keramiikka: muotoilu lisäämällä ja poistamalla, makkara- ja levytekniikka, koristelutyötapoja, integrointi historiaan: kampakeramiikka, Pääskylahden ruukkulöytö, antiikin Kreikan ruukut - Kuvanveisto: esim. savi, kipsi, paperimassa, paperi/liisteritekniikka, luonnonmateriaalit, kierrätysmateriaalit, reliefi, origami, integrointi historiaan: Esihistoriallisia kuvia/idoleita ("Astuvan ukko" -meripihkakoru Maakuntamuseossa), antiikin kuvanveisto, muinaisen Egyptin taide - Tila- ja ympäristötaide: luonnonmateriaalit, maataide, mobilet - Muotokuva, asetelma, maisema - Taiteilijavierailut, museo- ja näyttelykäynnit, omat näyttelyt - Kuvataiteen tyylien ja kuvasymboliikan käyttäminen kuvailmaisussa - Omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien ilmaiseminen kuvallisin keinoin Esimerkkejä tarkasteltavista taidekuvista: Albert Edelfelt: Kuningatar Blanka Albert Edelfelt: Kaarle-herttua herjaa Klaus Flemingin ruumista Akseli Gallen-Kallela: Lemminkäisen äiti Akseli Gallen-Kallela: Sammon taonta Akseli Gallen-Kallela: Sammon puolustus Pekka Halonen: Tienraivaajia Karjalassa Werner Holmberg: Kyröskoski Eero Järnefelt: Raatajat rahanalaiset (Kaski) Juho Rissanen: Povarissa Hugo Simberg: Kuoleman puutarha Magnus von Wright: Annankatu kylmänä talviaamuna Ferdinand von Wright: Haminalahden puutarhassa 6

7 TAITEEN TUNTEMUS JA KULTTUURINEN OSAAMINEN 5. ja 6. luokka - oppii tarkastelemaan ja arvioimaan taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä esteettisestä ja eettisestä näkökulmasta - oppii ymmärtämään taiteen tapoja käsitellä elämän erilaisia ilmiöitä - oppii arvioimaan omaa ja toisten kuvallista ilmaisua ja työtapoja: sisällöllisiä, kuvallisia ja teknisiä ratkaisuja sekä käyttämään kuvataiteen keskeisiä käsitteitä. - Tutustutaan taiteen historian keskeisiin piirteisiin (integrointi historiaan): esihistoria (kalliomaalaukset, kampakeramiikka, hautalöydöt), Kalevalan innoittama taide, linnat ja muinaislinnat, viikingit, keskiaika (kirkot, puuveistokset), ritariaika (esim. vaakunat, haarniskat, kilvet, rahat), Egyptin ja antiikin taide - Tutustutaan taiteen tyylisuuntiin sekä vähemmistökulttuurien (saamelaiset, romanit) taiteen ominaispiirteisiin opettajan valinnan mukaan - Kuvien analysointia: taidekuvan rakenteen tutkimista, sisällöllistä tulkintaa ja taidekritiikkiä (Taidekuvan rakenne- ja sisältöanalyysi: tarkastellaan taidekuvia ja tuotetaan omia töitä rakenteen ja sisällön analyysin pohjalta) - Ohjattuja näyttelyvierailuja, taiteilijavierailuja, taidekirjallisuuteen tutustumista ja internetin kulttuuripalvelujen hyödyntämistä - Savonlinnan alueen tutustumiskohteita: kalliomaalaukset Astuvansalmella ja Rapakkosaaren linnut Naistenlahdella, Sulkavan linnavuori, Olavinlinna, Maakuntamuseo, Retretti, Savonlinnan taidemuseo YMPÄRISTÖESTETIIKKA, ARKKITEHTUURI JA MUOTOILU 5. ja 6. luokka - oppii tarkastelemaan ja arvioimaan ympäristöä esteettisestä ja eettisestä näkökulmasta - oppii kunnioittamaan esteettisyyttä ja perinnerakentamista - tutustuu oman paikkakunnan arkkitehtonisiin ja maisemallisiin erityispiirteisiin. - Rakennettu ympäristö; Savonlinnan rakennusten havainnointia ja arkkitehtuurin erityispiirteitä - Havainnoidaan rakennetun ja luonnonympäristön vuorovaikutusta; elämää Saimaan rannalla - Vanhan rakennuskannan suojelu - Oma lähiympäristö (sisätila, ulkotila), kaupunkisuunnittelu - Integrointi ympäristö- ja luonnontietoon: Tehtäviä omasta lähiympäristöstä ja kaupunkisuunnittelusta (ennen/nyt/tulevaisuudessa) - Omaan esineympäristöön tutustumista: mm. esineiden luokittelua materiaalin ja käyttötarkoituksen mukaan, esteettisyys - Savonlinnan alueen tutustumiskohteita: kaupungin uusia ja vanhoja merkittäviä rakennuksia sekä muita kohteita opettajan valinnan mukaan (esim. Olavinlinna, Linnankatu, Maakuntamuseo, museolaivat, Rauhalinna, kirkot, sillat, kaupungintalo, tori, huviloita ja Savonlinnasali) 7

8 MEDIA JA KUVAVIESTINTÄ 5. ja 6. luokka - oppii hyödyntämään kulttuuripalveluja ja sähköisiä viestimiä oman työskentelyn, tiedon hankinnan ja elämysten lähteinä - oppii tarkastelemaan ja arvioimaan taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä esteettisestä ja eettisestä näkökulmasta - oppii tuntemaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja ja käyttämään keskeisiä kuvaviestinnän välineitä omien ajatustensa ilmaisemiseen mediassa - Kuvan käyttötarkoituksia mediassa - Mediaesitysten analysointia rakenteellisesti ja sisällöllisesti - Oppilaan oman kuvamaailman (TV, internet, video, elokuva, tietokonepelit) kuvien analysointia: kokijalähtöinen tarkastelutapa ("Mikä kuvassa kiinnostaa minua?", Mitä kuvalla halutaan sanoa?) - Kuvakerronta: sarjakuva, kuvitus, liikkuva kuva, tietokonepelit - Videokuvauksen, valokuvauksen (esim. Camera obscura, fotogrammi) ja digikuvauksen perusteita mahdollisuuksien mukaan - Tunnistetaan / tuotetaan esim. opetuskuva, tiedottava kuva, uutiskuva, mainoskuva, viihdekuva, juliste, sarjakuva (kuvakoot ja kuvakulmat) - Graafinen suunnittelu: kuva ja sana, mainonta - Tarkastellaan / tuotetaan käyttögrafiikkaa: esim. logoja, merkkejä, lippuja, vaakunoita, opasteita, symboleja, kirjasintyyppejä - Tutustutaan esim. sarjakuvapiirtäjän, valokuvaajan tai graafisen suunnittelijan työhön - Taidekirjallisuus 8

9 luokka KUVAILMAISU JA KUVALLINEN AJATTELU -oppii tuntemaan keskeiset ilmaisutavat, tekniikat, materiaalit ja työvälineet ja osaa käyttää niitä omassa ilmaisussaan -oppii nauttimaan omien ajatusten, mielikuvien ja tunteiden ilmaisemisesta kuvallisesti -oppii arvioimaan omaa ja toisten kuvallista ilmaisua -oppii ymmärtämään taiteen tapoja käsitellä elämän erilaisia ilmiöitä -piirustus, grafiikka, maalaus, keramiikka, kuvanveisto, tilataide ja taide ympäristössä -sommittelu; piste, viiva, muoto, väri, liike, tila, volyymi ja aika -kuvataiteen tyylien ja kuvasymboliikan käyttäminen kuvailmaisussa -omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien ilmaiseminen kuvallisin keinoin Sisältöalueen perusta on kaikilla sama, mutta painottuu 7. luokalla. 7. luokka 8. luokka 9. luokka Sommittelu: a) muoto; valöörit, valo/varjo, massa/volyymi (esim. valööripiirustus), tyylittely b) väri; värin ominaisuudet: sävy, valööri, kylläisyys, additiivinen ja subtraktiivinen värijärjestelmä ja erilaisia värikontrasteja c) tila, pinta, kuva-ala; ilma-, ja väriperspektiivi, erilaisia tilan kuvaamisen keinoja (kuvakulmia, kuvakokoja) d) liike; liikkeen kuvaamisen keinoja Piirustus: Yksilön suhde ympäristöön (kerrataan Ihmisen mittasuhteita), teknisen piirtämisen menetelmiä ( esim. 2-pakopisteen perspektiivi) piirtimet (esim. lyijykynä, hiili, grafiittikynä, liidut, hiusterä, tussi) Maalaus: Akvarellitekniikoita, vesi- ja peitevärit, Akvarelli- ja pastelliliidut, akryyli, Valmisväri, tussi, öljyväri Asetelma, maisema, Sisältöalue on sama muutamin lisäyksin. Kuvailmaisu painottuu ympäristöestetiikan, arkkitehtuurin ja muotoilun osaalueeseen. Sommittelu: e) aika: ajan käsite taiteessa (esim. kubismi, futurismi, ympäristötaide) Piirustus: Yksilön suhde ympäristöön, teknisen piirtämisen menetelmiä ( esim. aksonometrisia kuvia) Maalaus: Liitettynä taiteen tuntemukseen Keramiikka: Perustekniikoiden kertaus: Liittäminen, johdatusta 3-ulotteiseen ajatteluun Kuvanveisto: reliefi Taiteilijavierailut, museo- ja näyttelykäynnit, omat näyttelyt mahdollisuuksien mukaan Keramiikka: Mahdollisuuksien mukaan muotti- ja valutekniikat /dreijaus, suomalainen muotoilu Kuvanveisto: täysplastinen veistos, moderni kuvanveisto Tila- ja ympäristötaide Savonlinnan patsaat Sisältöalue sama muutamin lisäyksin. Kuvailmaisu painottuu median ja kuvaviestinnän osa-alueeseen. Sommittelu: e) aika: ajan käsite taiteessa (esim. elokuva, käsitetaide) Maalaus: sekatekniikat/ abstrakti maalaus graffitit Grafiikka: erilaisia painomenetelmiä ja käsitteenä syväpainanta, graafikon työhön tutustumista, tietokonegrafiikka Kuvanveisto: tutustutaan nykytaiteeseen, installaatio, tilateos Yhteisötaide 9

10 luokka TAITEEN TUNTEMUS JA KULTTUURINEN OSAAMINEN - oppii tarkastelemaan ja arvioimaan taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä esteettisestä ja eettisestä näkökulmasta - ymmärtämään taiteen tapoja käsitellä elämän erilaisia ilmiöitä - oppii arvioimaan omaa ja toisten kuvallista ilmaisua ja työtapoja: sisällöllisiä, kuvallisia ja teknisiä ratkaisuja sekä käyttämään kuvataiteen keskeisiä käsitteitä - oppii hyödyntämään kulttuuripalveluja ja sähköisiä viestimiä oman työskentelyn, tiedon hankinnan ja elämysten lähteinä - keskeisiä piirteitä taiteen historiassa ja nykytaiteessa sekä eri kulttuurien kuvamaailmassa - ohjattuja näyttelyvierailuja, taiteilijavierailuja, taidekirjallisuuteen tutustumista ja internetin kulttuuripalvelujen hyödyntämistä - kuvien analysointia: taidekuvan rakenteen tutkimista, sisällöllistä tulkintaa ja taidekritiikkiä - tarkastellaan valikoidusti taideteoksia, joista vain joihinkin perehdytään syvällisemmin Sisältöalueen perusta on kaikilla sama, mutta painottuu 8. luokalla. 7. luokka 8. luokka 9. luokka - Tutustutaan Suomen taiteeseen - Tutustutaan maailman taiteeseen. - Tutustutaan nykytaiteeseen: - Taidekuvan analysointia: lähtökohtana tekijän Taidekäsityksen muutos modernismin vaikutuksesta. perehdytään nykyajan taidekäsitykseen ja etsitään taiteesta kosketuspintaa kokemusmaailma ja hänen tuottamansa merkitykset (taideteoksen tarkastelua, tuottamista ja - Taidekuvan analysointia: Formalistinen analyysi, jossa tutkitaan erityisesti taideteoksen kuvallisia muuttujia omaan ja vieraisiin kulttuureihin (integr. yhteiskuntaoppi) - Taidekuvan analysointia semioottisen/ aatekriittisen mallin arviointia). - Tutustumiskohteita: mukaisesti: lähtökohtana - Tutustumiskohteita: internet-matkat tekijän kokemusmaailma ja esim. Vaihtuvat - hänen tuottamansa näyttelyt - merkitykset/ taideteoksen Savonlinnassa, Maakuntamuseo, Retretti, internetmatkat - poliittinen tai ideologinen merkitys - Taiteilijan ammattiin tutustumista mahd. - mukaan: esim. Ars Nova - Tutustumiskohteita: esim. Vaihtuvat näyttelyt Savonlinnassa, Maakuntamuseo, Retretti, internet-matkat Kiasma: 10

11 luokka YMPÄRISTÖESTETIIKKA, ARKKITEHTUURI JA MUOTOILU - oppii tarkastelemaan ja arvioimaan taidetta ja ympäristöä esteettisestä ja eettisestä näkökulmasta - oppii kunnioittamaan esteettisyyttä ja perinnerakentamista - tutustuu suomalaiseen arkkitehtuuriin ja muotoiluun - ymmärtää taiteen tapoja käsitellä elämän erilaisia ilmiöitä - oppii hyödyntämään kulttuuripalveluja ja sähköisiä viestimiä oman työskentelyn, tiedon hankinnan ja elämysten lähteinä - tutustuu käsitteisiin ympäristö- ja yhteisötaide - saa tukea oman kulttuuri-identiteetin rakentamiseen - harjaantuu havaitsemaan ympäristössä tapahtuvia muutoksia, selvittämään syitä ja seurauksia sekä toimimaan elinympäristön hyväksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi - tottuu arvioimaan oman kulutuksensa ja arkikäytäntöjensä vaikutuksia ympäristöön ja omaksumaan kestävän kehityksen edellyttämiä toimintatapoja - aktivoituu osallistumaan tarkoituksenmukaisella tavalla ja ottamaan vastuuta yhteisten asioiden hoidosta omassa kouluyhteisössä ja paikallisyhteisössä. Sisältöalueen perusta on kaikilla sama, mutta painottuu 8. luokalla. 7. luokka 8. luokka 9. luokka - luonnon ja rakennetun ympäristön vuorovaikutus omassa elinympäristössä - ympäristöarvot ja kestävä elämäntapa - rakennetusta ja luonnonympäristöstä (myös vuorovaikutuksessa keskenään) saatu kokemus taiteen tekemisen lähtökohtana (väri, tunnelma, mittasuhteita, näkökulma) - rakennettu ympäristö; ympäristöjen tarkastelua ja arviointia esteettisestä, eettisestä, ekologisesta ja suunnittelun näkökulmasta - rakennusten suunnittelua (esim. pohjapiirustukset, tekninen piirustus), mittakaava ja kolmiulotteiset muodot ja tyylipiirteitä rakennuksessa (esim. pienoismallit) - arkkitehtuurin erityispiirteitä ja käsitteitä: mittakaava, tila, valo, rakenne, väri, muoto ja materiaali, interiööri, eksteriööri arkkitehtuurissa, kaupunkisuunnittelu - esineympäristö: muotoiluprosessi, tuotteen elinkaari, materiaalit ja esteettinen muoto suhteessa käyttötarkoitukseen - esineiden suunnittelua ja valmistamista eri materiaaleista ja arviointia - suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun tärkeimpiä edustajia - kitsch: käyttöarvo, näyttöarvo, uniikki, teollinen, käsin valmistettu tutustumista tyylipiirteisiin esineissä - ympäristö- ja yhteisötaide käsitteenä - tutustumiskohteita: esim, muotoilijan ja arkkitehdin ammattiin tutustumista, kaupungin pienoismallit maakuntamuseossa ja kaupungintalolla - lääninarkkitehdin kokoama kansio Savonlinna rakennushistoriasta - yhdyskuntasuunnitteluun vaikuttaminen ja esteettisten arvojen vaaliminen: - arkkitehtuurin ja muotoilun ilmaisukeinoja, tyylipiirteitä ja perinteitä median avulla käsitellen - kannanottoja ajankohtaiseen paikalliseen suunnitteluun (esim. kaavoitus, purkamiset, rakentamiset, suojelu, liikennejärjestelyt, turvallisuus, vastuu ympäristöstä) keskustellen tai kuvallis-kirjallisesti ilmaisten - ympäristö- ja yhteisötaide; yksilön ja yhteisön vastuu elinympäristön tilasta ja ihmisten hyvinvoinnista - erilaisia osallistumis- ja vaikuttamiskeinoja demokratiassa 11

12 luokka MEDIA JA KUVAVIESTINTÄ oppii - hyödyntämään kulttuuripalveluja ja sähköisiä viestimiä oman työskentelyn, tiedon hankinnan ja elämysten lähteinä - tarkastelemaan ja arvioimaan kuvaviestintää esteettisestä ja eettisestä näkökulmasta - tuntemaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja ja käyttämään keskeisiä kuvaviestinnän välineitä omien ajatustensa ilmaisemiseen mediassa - tuntemaan kuvataiteen ja kuvaviestinnän keskeisiä ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä ja oppii käyttämään niitä tarkoituksenmukaisesti omassa ilmaisussaan - nauttimaan omien ajatustensa, mielikuviensa ja tunteidensa ilmaisemisesta kuvaviestinnän muodossa - mediakriittisyyttä ja eettisten ja esteettisten arvojen tunnistamista viestinnässä - osallistuvaa, vuorovaikutuksellista ja vaikuttavaa viestintää - viestinnän ja median välineiden käyttöä Sisältöalueen perusta on kaikilla sama, mutta painottuu 9. luokalla. Sisällöt ja 7. luokka 8. luokka 9. luokka - Oppilaan oman kuvamaailman kuvien analysointia (esim. logot, merkit, graafiset painotuotteet, mainokset, pelit, videot, TVohjelmat) - kuvan merkitys ja käyttötarkoitus: symboli, dokumentti, ikoni, fiktiivinen - median ilmaisuvälineiden käyttöä erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä (esim. koulun juhlat ja kotisivut) - kuvakerronnan muodot: kuvitus, sarjakuva ja liikkuva kuva (esim. TV, internet, video, musiikkivideot, elokuva, mainos, tietokonepelit, valokuva, Camera obscura, fotogrammi ja digitaalinen kuva, dokumentti) - mediasisältöjen tuottamista eri välineillä -kuva ja sana (kuvakoot ja kuvakulmat, rajaukset) - Kuvankäsittely tietokoneella - mediasisältöjen tuottamista eri välineillä esim. valokuvaten erilaisilla kameroilla, videokuvaten ja kirjalliskuvallisin tuotoksin ympäristöteemoista - mediasisältöjen tuottamista eri välineillä - graafinen suunnittelu: esim. kuva ja sana, typografian ja taiton perusteita, mainonnan kanavia ja ilmaisukeinoja, kuvankäsittelyä tietokoneella -valokuva: esim. mustavalko-, väri- ja digikuva, valolla kuvaaminen, pimiötyöskentely, kuvan käsittely - liikkuva kuva: esim. kuvakoot ja kuvakulmat, otokset, rajaukset, käsikirjoitukset, storyboard, kohtaus, jakso, panorointi, tilttaus, kamera-ajo, zoomaus - mediasisältöjen vastaanottamista: kuvan käyttötarkoituksia mediassa, mediaesitysten rakenteellista, sisällöllistä ja visuaalisen toteutuksen analyysia. - pohdintaa ja keskustelua median roolista ja vaikutuksista yhteiskunnassa sekä etiikasta. - tutustutaan esim. sarjakuvapiirtäjän, valokuvaajan tai graafisen suunnittelijan työhön, yhteistyö paikallisen median kanssa mahdollisuuksien mukaan 12

13 Arviointi päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 osaa -ilmaista itseään kuvallisin keinoin -käyttää kuvan rakentamisen keinoja ja kuvataiteen ja kuvallisen median keskeisiä materiaaleja ja työskentelytekniikoita -valita työskentelyssään tavoitteisiinsa sopivimpia materiaaleja ja tekniikoita -selostaa kuvan tekemisen prosessia luonnoksista valmiisiin töihin -tunnistaa joitakin keskeisiä kuvataiteen ilmiöitä ja sijoittaa niitä ajalliseen ja kulttuuriseen yhteyteen -tarkastella ja tulkita taiteen ja viestinnän kuvia -hyödyntää taiteilijavierailuja, näyttely- tai museokäyntejä ja Internetin kulttuuripalveluja -erottaa, arvioida ja arvottaa erilaisten ympäristöjen ja esineitten esteettisiä ja ekologisia ominaisuuksia -tuntee suunnittelu- ja muotoiluprosessin eri vaiheet ja osaa soveltaa niitä työskentelyssään -tunnistaa kulttuuri- ja tyylipiirteitä arkkitehtuurissa ja esineissä -kuvaviestinnän ja mediateknologian perusteita: valokuvausta tai videokuvausta ja digitaalista kuvan käsittelyä ja graafista suunnittelua -analysoida mediaesitysten sisältöjä, rakennetta ja visuaalista toteutusta -osaa havainnoida ja arvioida omaa oppimistaan ja hyödyntää muilta saatua palautetta omassa työskentelyssään -osaa taltioida työskentelyprosessiaan ja käyttää sitä hyödykseen itsearvioinnissa -pystyy tehtävän mukaisesti sekä itsenäiseen työskentelyyn että vuorovaikutteiseen yhteistyöhön muiden kanssa -osaa ohjatusti käyttää taideteoksia, ympäristön kuvia, luonnonympäristöä ja rakennettua ympäristöä, kirjoja, lehtiä, museoita, gallerioita ja tietoverkkoa tietojen ja elämysten lähteinä. 13

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI 5.17. Musiikki Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä.

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen 1 Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla Mediakasvatuskeskus Metka ry Mediamuffinssi-hanke BTJ Kirjastopalvelu

Lisätiedot

7.3.8 Terveystieto. Terveystieto ja aihekokonaisuudet

7.3.8 Terveystieto. Terveystieto ja aihekokonaisuudet 127 7.3.8 Terveystieto Terveyskasvatus kuuluu luontevana osana kaikkeen koulun opetukseen. Terveystiedon opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä niin, että hän ymmärtää erilaisten

Lisätiedot

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa!

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! NY YriTTäjYYSkASvATUkSeN POLkU NY OMA YRITYS NY NEXT STEPS EWB NY 24H-LEIRI NY VUOSI YRITTÄJÄNÄ NY 12H-LEIRI NY 6H-LEIRI NY

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

SYNNYT/ORIGINS 3 2010

SYNNYT/ORIGINS 3 2010 48 Marjo Räsänen TAIDE, TAITAMINEN JA TIETÄMINEN KOKONAISVALTAISEN OPETUKSEN LÄHTÖKOHTIA 1 Kokonaisvaltaiseen tiedonkäsitykseen sisältyy näkemys erilaisten tietämisen tapojen samanarvoisuudesta. Taide-

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI. Mervi Kemppainen Oulun normaalikoulu Linnanmaa 0-6

YHTEISKUNTAOPPI. Mervi Kemppainen Oulun normaalikoulu Linnanmaa 0-6 YHTEISKUNTAOPPI Mervi Kemppainen Oulun normaalikoulu Linnanmaa 0-6 OPPIAINEEN TEHTÄVÄ on tukea oppilaan kasvua aktiiviseksi, vastuuntuntoiseksi ja yritteliääksi toimijaksi ohjata oppilasta toimimaan erilaisuutta

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

Hullun hassut ideat 102 Liikutellaan sentti kerrallaan 103 Vaikeuksista voittoon 105 KAMERA KÄY, TOIMINTAA! 106 - VIDEOKURSSITUSTA HARJAVALLAN

Hullun hassut ideat 102 Liikutellaan sentti kerrallaan 103 Vaikeuksista voittoon 105 KAMERA KÄY, TOIMINTAA! 106 - VIDEOKURSSITUSTA HARJAVALLAN SISÄLLYSLUETTELO OSA I 4 ALKUSANAT 5 MEDIAKULTUURIN MUUTOS 7 KASVATUS 9 MITÄ MEDIAKASVATUS ON? 10 Mediakasvatuksen ydin 13 MEDIAKASVATUKSEN HISTORAA 14 Suomi mediakasvatuksen kehityspyörteissä 18 MEDIAKASVATUKSEEN

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Tarja Kotamäki [tarja.kotamaki@kirkkonummi.fi] Kantvikin päiväkoti Eija Renvall [eija.renvall@kirkkonummi.fi]

Tarja Kotamäki [tarja.kotamaki@kirkkonummi.fi] Kantvikin päiväkoti Eija Renvall [eija.renvall@kirkkonummi.fi] Medialeikki yhteydet Kirkkonummen varhaiskasvatus Tarja Kotamäki [tarja.kotamaki@kirkkonummi.fi] Kantvikin päiväkoti Eija Renvall [eija.renvall@kirkkonummi.fi] medialeikin mediataiteellinen ohjaus Markus

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO Tämä opetussuunnitelma perustuu Ajoneuvohallintokeskuksen ja Autokoululiiton tilaamaan tutkimukseen Turun yliopiston

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Turvallisuus 2.2. Asiakaslähtöisyys 2.3. Lapsilähtöisyys

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena Riitta Juusenaho, Johanna Kurela (toimittajat) Merja Kuisma, Aino Ylinen (kirjoittajat) T I E T O T U O T A N N O N J A L A A D U N A R V I O I

Lisätiedot

Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan

Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan 1 Oppaasta Luovuutta! Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan on kokoelma taide-

Lisätiedot

Matkaoppaiden esittely kirjoittajakuvaukset. Mediametkaa! Osa 2 Kasvattajan matkaopas lasten mediamaailmaan

Matkaoppaiden esittely kirjoittajakuvaukset. Mediametkaa! Osa 2 Kasvattajan matkaopas lasten mediamaailmaan 160 Matkaoppaiden esittely kirjoittajakuvaukset Mediametkaa! Osa 2 Kasvattajan matkaopas lasten mediamaailmaan 1 Leena Pentikäinen (toim.) Anu Ruhala (toim.) Hanna Niinistö (toim.) Mediametkaa! Osa 2 Kasvattajan

Lisätiedot