Viikin luonnon monimuotoisuus, arkkitehtuurin eri kerrokset ja kouluympäristön estetiikka tarjoavat monia mahdollisuuksia kuvataiteen opetuksessa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viikin luonnon monimuotoisuus, arkkitehtuurin eri kerrokset ja kouluympäristön estetiikka tarjoavat monia mahdollisuuksia kuvataiteen opetuksessa."

Transkriptio

1 Kuvataide OPPIAINEEN LUONNE Kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun, esteettisen tietoisuuden ja ilmaisun kehittymistä. Kuvataiteen tunneilla opetellaan tekemään, tuntemaan ja analysoimaan taidetta, kuvallista mediaa ja ympäristöä. Tärkeää on, että oppilaalle syntyy omakohtainen, innostunut suhde kuvataiteeseen. Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan omat kokemukset ja elämykset. Opetuksessa kehitetään mielikuvitusta, ongelmanratkaisukykyjä ja tutkivan oppimisen työtapoja. Kuvataiteessa oppimista leimaavat kuvalliset kokeilut, leikinomaisuus, mielikuvitus, luova ajattelu ja ilo. Opetuksesta rakennetaan pitkiä kokonaisuuksia, joissa kuvataiteen eri sisältöalueet ja tavoitteet toteutuvat. Eri sisältöalueita opetetaan yhteydessä toisiinsa, jolloin opitut tekniikat ja ilmaisumuodot liittyvät taiteen, ympäristön suunnittelun ja kuvaviestinnän sisältöihin. Oppimisen tärkeä tapa on tekemällä ja itse kokeilemalla oppiminen. Kuvataiteellisia työskentelyprosesseja opetellaan ymmärtämään kokoamalla omaa vihkoa tai taiteilijakirjaa eri luokka-asteilla. Koulun toiminta-ajatus ja kuvataiteen opetus Viikin norssin toiminta-ajatuksen mukaisesti kuvataiteen tunneilla työskennellään keskittyen ja toisten työskentelyä ja erilaisia ilmaisemisen tapoja kunnioittaen. Kuvataiteen töiden näytteillepano sekä julkaiseminen koulun julkaisuissa on tärkeää kouluympäristön viihtyisyyden ja esteettisyyden vaalimista, jolla on merkitystä kouluyhteisön kannalta. Koulun juhlien, teemapäivien ja yhteisten ilmaisullisten projektien lavastuksien, valaistuksen, maskeerauksen ja erilaisten julkaisujen suunnittelu tukevat yhteisöllisyyttä koulussa. Viikkiläinen painotus Eri kulttuurien huomioiminen Viikin luonnon monimuotoisuus, arkkitehtuurin eri kerrokset ja kouluympäristön estetiikka tarjoavat monia mahdollisuuksia kuvataiteen opetuksessa. Yhteistyö Taideteollisen korkeakoulun kanssa, Arabianrannan muotoilun ja viestinnän laitosten, Aralis-kirjaston ja alueen muiden taidelaitosten kanssa rikastaa kuvataiteen opetusta. Viikin asukaspohjan monikulttuurisuus luo luontevat edellytykset eri kulttuurien kuvaperinteeseen tutustumiseen. Helsinkiläinen painotus Kuvataiteen opetuksessa hyödynnetään laajasti pääkaupungin tarjoamia taide-elämyksiä, näyttelytarjontaa, museoita ja tapahtumia. Helsingin arkkitehtuuriin tutustutaan eri luokka-asteilla. 194

2 Normaalikoulun painotus Opetusharjoittelu antaa mahdollisuuksia kehittää opetusta yhteistyössä Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osaston sekä OKL:n kuvataiteen opetuksen kanssa. Aihekokonaisuuksien toteuttaminen kuvataiteen opiskelussa Ihmisenä kasvaminen Kuvataide oppiaineena opettaa ihmistä tuntemaan ja ilmaisemaan itseään. Itsensä ilmaiseminen kuvin on kuvataiteen keskeisintä sisältöä. Opetuksessa vahvistetaan oppilaan itsetuntoa kuvan tekijänä. Taiteeseen tutustumalla vahvistetaan oppilaan kykyä ymmärtää muiden ilmaisua. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys Kuvataiteen opetuksessa tutustutaan kirjoitetusta ja puhutusta kielestä riippumattomaan visuaaliseen, kuvalliseen ilmaisuun sekä eri kulttuurien taiteeseen ja kuvaperinteeseen. Tämä antaa mahdollisuuksia ymmärtää, arvioida ja kunnioittaa omaa ja muita kulttuureja ja niiden ilmaisua. Viestintä- ja mediataito Kuvataiteen tunneilla harjoitellaan luomaan, tulkitsemaan ja arvioimaan nykypäivän kuvallista mediaa, digitaalista kuvaa, elokuvaa, valokuvaa sekä mainonnan, lehtien ja tietokonepelien visuaalisia viestejä. Samalla opitaan ymmärtämään virtuaalisen ja todellisen maailman eroja sekä arvioimaan visuaalisen viestinnän esteettisiä ja eettisiä arvoja. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta Kuvataiteen tunneilla kohdataan ja käsitellään ympäristöön liittyviä esteettisiä arvoja. Arkkitehtuurin ja muotoilun sisältöalueissa käsitellään ympäristöä esteettiseltä, ekologiselta ja eettiseltä kannalta. Materiaaleja ja välineitä käytettäessä arvioidaan ja harjoitellaan niiden eettisiä ja ekologisia tekijöitä. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys Sisäisen yrittäjyyden valmiuksia tuetaan projektinomaisella työskentelyllä ja itsenäistä työskentelyä ja kuvallista ongelmanratkaisua harjoittelemalla. Taiteilijan ja suunnittelijan työhön tutustutaan ja työskentelyprosesseja opitaan kuvataiteessa. Arkkitehtuurin opiskelussa tutustutaan kansalaiselle tärkeään oman lähiympäristön suunnitteluun ja siihen vaikuttamiseen. Turvallisuus ja liikenne Materiaaleilla ja välineillä työskennellessä opetellaan ottamaan vastuuta omasta ja toisten turvallisuudesta. Ihminen ja teknologia Kuvataiteessa opitaan ymmärtämään erilaisten työtapojen, työprosessien, materiaalien ja työvälineiden merkitystä kuvallisessa ilmaisussa ja viestinnässä. Tietokone, kuvankäsittely- ja editointiohjelmat sekä kamerat ovat luontaisia ja tärkeitä ilmaisun välineitä kuvataiteen opetuksessa. 1. vuosiluokka ( 2 viikkotuntia) TAVOITTEET Oppilas kokee iloa ja nauttii oppimisesta kuvallisessa ilmaisussa. Hän oppii kuvallisessa ilmaisussa tarvittavia taitoja ja tietoja: havainnointia ja motorisia valmiuksia. Oppilas harjaantuu käyttämään ja kartuttamaan mielikuviaan. 195

3 Oppilas tutustuu taiteellisen työskentelyn prosessin eri vaiheisiin: pohdintaan, luonnosteluun, eri materiaalien käyttöön, työn toteutukseen ja loppuun saattamiseen sekä keskustelevaan arviointiin. Oppilas oppii työskentelytaitoja, vastuullisuutta ja yhteisöllisyyttä: toisten huomioon ottamista, välineistä huolehtimista ja jälkien siivoamista. Oppilas oppii tarkastelemaan ja keskustelemaan taidekuvista ja opettelee samalla kuvataiteen käsitteitä. Oppilas tutustuu suomalaisiin nykytaiteen teoksiin. Oppilas oppii suhtautumaan kunnioittaen ja kiinnostuksella omiin ja toisten tekemiin teoksiin. Oppilas oppii suunnittelun ja muotoilun alkeita rakennellen. Oppilas oppii tuntemaan lähiympäristön arkkitehtuuria Viikin rakennuksia tutkien. Oppilas oppii arvostamaan kauneutta ympäristössä ja suhtautumaan vastuullisesti omaan kouluun, lähiympäristöön ja luontoon. Oppilas oppii tarkastelemaan ja keskustelemaan omasta elokuvien ja television katselustaan ja tietokonepelien pelaamisestaan. Hän oppii arvioimaan niiden viestejä esteettiseltä ja eettiseltä kannalta tarkastelemalla kuvia ja tekemällä kuvia itse. Oppilas oppii katselemaan ja arvioimaan valokuvia ja lastenkirjan kuvitusta. Oppilas tutustuu valokuvan syntyyn. SISÄLLÖT Oppilas tekee kuvallisia tehtäviä elämyksiin, aistikokemuksiin ja mielikuvitukseen, musiikkiin, satuihin, liikkeeseen ja leikkiin pohjautuen. Oppilas totuttelee prosessinomaiseen kuvalliseen työskentelyyn sekä luonnosten ja kokeilujen tallentamiseen. Hän luonnostelee havaintojen perusteella ihmisiä, eläimiä, ympäristöä ja rakennuksia. Oppilas harjoittelee kuvallisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi: maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, painantaa, savityöskentelyä ja rakentelua. Hän harjoittelee työskentelyotteita ja työtapoja soveltaen niitä omassa ilmaisussaan ja huolehtii työvälineistään. Oppilas opettelee kuvapinnan sommittelua ja tarkastelua. Hän opettelee värien havainnointia, tunnistamista, nimeämistä ja sekoittamista liiduilla, vesiväreillä, peiteväreillä ja väripapereilla. Oppilas harjoittelee nykytaiteen ilmaisukeinoja: installaatiota, maataidetta, tilataidetta. Hän tarkastelee omia ja toisten tekemiä kuvia ja muita teoksia ja keskustelee niistä. Oppilas tutustuu samalla kuvataiteen käsitteisiin. 196

4 Oppilas tutustuu oman koulun taideteoksiin ja oppilastöiden näyttelyihin. Oppilas tarkastelee taidetta, keskustelee siitä ja oppii taiteen käsitteitä. Oppilas tutustuu nykytaiteen näyttelyyn esim. Kiasmassa ja tekee taideteosten pohjalta omia teoksia. Oppilas tutustuu lähiympäristön tiloihin, koulurakennuksen arkkitehtuuriin ja Viikin luontoon, kulttuurimaisemaan ja rakennettuun ympäristöön. Oppilas opettelee tekemään esteettisiä havaintoja ja arviointeja sekä keskustelemaan omasta ympäristöstä ja kuvaamaan nähtyä eri välinein. Oppilas rakentaa pienoismalleja ja tiloja. Hän käyttää luonnonmateriaaleja tila- ja ympäristöteoksia rakennettaessa. Oppilas opettelee keskustellen huomaamaan fiktion ja todellisuuden eroja tv-ohjelmissa ja peleissä. Hän tarkastelee television ja pelien kuvallisia viestejä, arvioi niitä esteettisesti ja eettisesti. Oppilas tekee pieniä fotogrammikokeiluja. Oppilas tarkastelee lastenkirjojen kuvitusta ja keskustelee niistä. Oppilas opettelee kuvalla kertomista. Hän valmistaa kuvasarjan. ARVIOINTI Arvioinnin kohteena ovat oppilaan kuvalliset työt, kuvataidekansio, työskenteleminen ja keskittyminen työskentelyyn tunneilla ja osallistuminen yhteisiin tehtäviin ja keskusteleminen tunnin aiheista sekä työvälineistä huolehtiminen. Oppilas osaa kokea iloa ja nauttia oppimisestaan tehdä kuvia havainnoistaan ja mielikuvistaan ja käyttää motorisia taitojaan kuvan tekemisessä pohtia, luonnostella ja toteuttaa työtään eri materiaaleista ja saattaa työnsä valmiiksi ottaa toiset huomioon ja vastata työvälineiden ja tilojen siivoamisesta tarkastella taidekuvia ja keskustella niistä tunnistaa joitakin suomalaisia nykytaiteen teoksia arvostaa omia ja toisten tekemiä töitä suunnitella ja rakennella esineitä ja tiloja tunnistaa Viikin arkkitehtuurin piirteitä arvostaa kauneutta ympäristössään keskustella omasta elokuvien ja television katselustaan ja tietokonepelien kuvamaailmasta ja arvioida niitä tarkastella valokuvia ja lastenkirjan kuvitusta 197

5 2. vuosiluokka (2 viikkotuntia) TAVOITTEET Oppilas kokee iloa ja nauttii oppimisesta kuvallisessa ilmaisussa. Oppilas oppii kuvallisessa ilmaisussa tarvittavia taitoja ja tietoja: havaintojen tekoa ja motorisia valmiuksia. Oppilas harjaantuu käyttämään ja kartuttamaan mielikuviaan. Oppilas oppii ymmärtämään kuvallisen työskentelyn vaiheita. Oppilas oppii pitkäjännitteistä kuvan tekemistä ja harjoittelee oman ja toisten työn arviointia. Oppilas tutustuu suomalaisten nykytaiteilijoiden töihin, oppii tulkitsemaan taidetta ja hyödyntämään näkemäänsä omassa kuvailmaisussaan. Oppilas oppii suunnittelun ja muotoilun alkeita esineitä ja tiloja rakennellen. Oppilas oppii tuntemaan sisä- ja ulkotilaa arkkitehtuurissa itse kokien, tutkien, kuvaten ja rakentaen. Oppilas oppii arvostamaan kauneutta ympäristössä ja suhtautumaan vastuullisesti lähiympäristöönsä ja sen luontoon. Oppilas oppii kuvakerronnan alkeita ja tutustuu sarjakuvataiteeseen. Oppilas oppii tarkastelemaan ja keskustelemaan omasta elokuvien ja television katselustaan ja tietokonepelien pelaamisestaan. Hän oppii arvioimaan erilaisia kuvaviestejä esteettiseltä ja eettiseltä kannalta. SISÄLLÖT Oppilas tekee kuvallisia tehtäviä elämyksiin, aistikokemuksiin ja mielikuvitukseen, musiikkiin, satuihin, liikkeeseen ja leikkiin pohjautuen. Hän harjoittelee nykytaiteen ilmaisukeinoja: installaatiota, maataidetta, tilataidetta. Hän luonnostelee havaintojen perusteella ihmisiä, eläimiä, ympäristöä ja rakennuksia. Hän harjoittelee kuvallisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi: maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, painantaa, savityöskentelyä ja rakentelua. Hän harjoittelee työskentelyotteita ja työtapoja soveltaen niitä omassa ilmaisussaan ja huolehtii työvälineistään. Oppilas harjoittelee kuvapinnan sommittelua ja tarkastelua. Hän opettelee värien havainnointia, tunnistamista, nimeämistä ja sekoittamista liiduilla, vesiväreillä, peiteväreillä ja väripapereilla. Hän harjoittelee prosessinomaista kuvallista työskentelyä, tallentaa omia luonnoksia ja kokeiluja. Oppilas tarkastelee omia ja toisten tekemiä kuvia ja keskustellaan niistä ja tutustuu samalla kuvataiteen käsitteisiin. 198

6 Oppilas tutustuu lähiympäristön tiloihin, koulurakennuksen arkkitehtuuriin ja Viikin luontoon, kulttuurimaisemaan ja rakennettuun ympäristöön. Hän tutustuu joihinkin ekologisiin ratkaisuihin Viikin rakennuksissa. Oppilas opettelee tekemään esteettisiä havaintoja ja arviointeja sekä keskustelemaan omasta ympäristöstä ja kuvaamaan nähtyä eri välinein. Oppilas rakentaa pienoismalleja ja tiloja. Hän käyttää luonnonmateriaaleja tila- ja ympäristöteoksia rakentaessaan. Oppilas tutustuu oman koulun taideteoksiin ja oppilastöiden näyttelyihin. Hän opettelee tarkastelemaan taidetta, keskustelemaan siitä ja oppii taiteen käsitteitä. Hän tutustuu nykytaiteen näyttelyyn esim. Kiasmassa ja tekee taideteosten pohjalta omia kuvia. Oppilas opettelee huomaamaan fiktion ja todellisuuden eroja tv-ohjelmissa ja peleissä. Hän tarkastelee television ja pelien kuvallisia viestejä ja arvioi niitä esteettisesti ja eettisesti. Oppilas tekee pieniä fotogrammikokeiluja. Oppilas tarkastelee lastenkirjojen kuvia ja keskustelee niistä. Oppilas opettelee kuvalla kertomista. Hän valmistaa kuvasarjan. ARVIOINTI Arvioinnin kohteena ovat oppilaan kuvalliset työt, kuvataidekansio, työskenteleminen ja keskittyminen työskentelyyn tunneilla ja osallistuminen yhteisiin tehtäviin ja keskusteleminen tunnin aiheista sekä työvälineistä huolehtiminen. Oppilas osaa kokea iloa ja nauttia oppimisestaan tehdä kuvia havainnoistaan ja mielikuvistaan ja käyttää motorisia taitojaan kuvan tekemisessä pohtia, luonnostella ja toteuttaa työtään eri materiaaleista ja saattaa työnsä valmiiksi ottaa toiset huomioon ja vastata työvälineiden ja tilojen siivoamisesta tarkastella taidekuvia ja keskustella niistä tunnistaa joitakin suomalaisia nykytaiteen teoksia tulkita taidekuvia ja soveltaa niitä omassa kuvailmaisussaan arvostaa omia ja toisten tekemiä töitä suunnitella ja rakennella esineitä ja tiloja tunnistaa Viikin arkkitehtuurin piirteitä arvostaa kauneutta ympäristössään keskustella omasta elokuvien ja television katselustaan ja tietokonepelien kuvamaailmasta ja arvioida niitä kuvakerronnan alkeita 199

7 3. vuosiluokka (2 viikkotuntia) TAVOITTEET Oppilas kehittää omaa persoonallista kuvailmaisuaan monipuolisesti ja tuntee iloa kuvan tekemisestään. Hän harjoittelee keskittynyttä havainnointia ja havaintojen kuvaamista. Oppilas harjaantuu tekemään kuvansa valmiiksi pitkäjänteisesti ja huolella. Oppilas oppii oman työn arviointia. Oppilas harjaantuu käyttämään ja kartuttamaan mielikuvitustaan. Oppilas tutustuu suomalaiseen Kultakauden taiteeseen ja joihinkin muiden kulttuurien taideteoksiin. Hän oppii tuntemaan suomalaista kuvanveistoa. Oppilas oppii tunnistamaan teoksia tekniikan ja ilmaisumuodon mukaan. Oppilas oppii tulkitsemaan taidetta ja hyödyntämään näkemäänsä omassa kuvailmaisussaan. Oppilas oppii tarkastelemaan rakennettua ja luonnonympäristöä esteettiseltä ja eettiseltä kannalta ja vaalimaan ja rikastamaan lähiympäristöään yhdessä muiden kanssa. Oppilas oppii tunnistamaan, arvostamaan ja kuvaamaan erilaisia rakenteita, materiaaleja, tiloja ja muotoja Viikin alueella. Oppilas oppii käyttämään digitaalista kameraa ja tutustuu valokuvan ilmaisun alkeisiin. Oppilas oppii kuvalla kertomista ja sarjakuvan ilmaisukeinoja. Oppilas oppii tarkastelemaan ja arvioimaan televisio-ohjelmia ja tietokonepelien ja mainosten kuvamaailmaa. Hän tutustuu kuvankäsittelyohjelmaan ja saa tilaisuuksia kokeilla sen mahdollisuuksia omassa ilmaisussaan. SISÄLLÖT Oppilas kehittää omaa persoonallista kuvailmaisuaan monipuolisesti: piirtämistä, maalaamista, painantaa, savityöskentelyä ja rakentelua. Hän tekee kuvallisia tehtäviä elämyksiin, aistikokemuksiin ja mielikuvitukseen pohjautuen. Opiskelu on pitkäjänteistä teematyöskentelyä. Oppilas havainnoi ja kokeilee värejä ja valoja ja tutustuu varjokuvateatteriin. Hän opettelee värikäsitteitä. Hän sekoittaa pää- ja välivärejä sekä murrettuja värejä. Oppilas havainnoi ja kuvaa kolmiulotteista tilaa ja tekee rakennelmia ja veistoksia eri materiaalein. Oppilas harjaantuu tekemään kuvansa valmiiksi pitkäjänteisesti ja huolella ja huolehtimaan työvälineistään. Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja kuvallisten työskentelyprosessien tallentamista. 200

8 Oppilas tutustuu johonkin Suomen taiteen kultakauden taiteilijaan ja tuotantoon. Tutustutaan oman kouluympäristön ihmisten kulttuuriin ja taidekuviin. Tutustutaan joihinkin Ateneumin taidemuseon Kultakauden teoksiin ja työskennellään kuvallisesti niiden pohjalta. Hän tutustuu joihinkin Helsingin julkisiin veistoksiin ja ympäristöteoksiin. Harjoitellaan kertomaan taidekuvista ja tunnistetaan eri tekotapoja ja ilmaisumuotoja. Tutustutaan Viikin rakennettuun ja luonnonympäristöön. Tutkitaan ja kuvataan rakennusten materiaaleja, rakenteita ja muotoja sekä opetellaan arvioimaan ympäristöä esteettiseltä ja eettiseltä kannalta. Tehdään tilarakennelmia ja ympäristötaideteoksia. Opetellaan käyttämään digitaalista kameraa ja kokeillaan valokuvan ilmaisukeinoja. Tehdään sarjakuvia ja opetellaan käyttämään lähikuvaa ja yleiskuvaa. Tehdään kuvakollaaseja ja yhdistetään taidekuvaa ja median kuvamaailmaa. Oppilas harjoittelee kuvankäsittelyohjelmaa ja kokeilee sen mahdollisuuksia omassa ilmaisussaan. Tehdään omaa mediapäiväkirjaa ja keskustellaan yhdessä televisio-ohjelmista ja tietokonepelien kuvamaailmasta. Tehdään yksinkertaisia liikkuvan kuvan harjoituksia ja tutustutaan animaation ilmaisukeinoihin. ARVIOINTI Arvioinnin kohteena ovat oppilaan kuvalliset työt, kuvataidekansio, työskenteleminen ja keskittyminen työskentelyyn tunneilla ja osallistuminen yhteisiin tehtäviin ja keskusteleminen tunnin aiheista sekä työvälineistä huolehtiminen. Oppilas osaa kokea iloa ja nauttia oppimisestaan tehdä keskittyneesti havaintoja ja kuvia niiden perusteella sekä käyttämään mielikuviaan kuvan tekemisen perusteena saattaa työnsä valmiiksi ja arvioida niitä ottaa toiset huomioon ja vastata työvälineiden ja tilojen siivoamisesta tunnistaa joitakin suomalaisen Kultakauden taideteoksia ja taiteilijoita, Helsingin veistoksia sekä joitakin muiden kulttuurien taideteoksia tulkita taidekuvia ja soveltaa niitä omassa kuvailmaisussaan käyttää erilaisia materiaaleja ja rakenteita rakennelmissa ja ympäristöteoksissa tunnistaa Viikin arkkitehtuurin piirteitä arvostaa kauneutta ympäristössään käyttää kameraa ja jotain kuvankäsittelyohjelmaa arvioida omaa elokuvien ja television katseluaan ja tietokonepelien ja mainosten kuvamaailmaa käyttää lähikuvaa ja yleiskuvaa sarjakuvassa, valokuvassa ja liikkuvassa kuvassa 201

9 4. vuosiluokka (2 viikkotuntia) TAVOITTEET Oppilas kehittää ja rikastaa omaa persoonallista kuvailmaisuaan ja oppii näkemään monia tapoja havainnoida ja kuvata. Hän harjoittelee kuvan tekemisen perustekniikoita. Oppilas harjaantuu tekemään kuvansa valmiiksi pitkäjänteisesti, omintakeisesti ja huolella. Hän oppii nauttimaan kuvan tekemisestä. Oppilas oppii keskustelemaan omasta ja toisten työskentelyprosessista ja valmiista kuvista. Oppilas tutustuu joihinkin modernin taiteen perusteoksiin. Hän oppii ymmärtämään, että taideteos on oman aikansa ja ympäristönsä kuvaaja. Oppilas oppii tulkitsemaan taidetta ja hyödyntämään näkemäänsä omassa kuvailmaisussaan. Oppilas tutustuu esineen muotoilun perusteisiin esineitä tutkimalla, suunnittelemalla ja valmistamalla. Hän oppii tarkastelemaan rakennettua ja luonnonympäristöä esteettiseltä ja eettiseltä kannalta ja vaalimaan ja rikastamaan lähiympäristöään yhdessä muiden kanssa. Oppilas oppii tunnistamaan, arvioimaan ja kuvaamaan erilaisia rakenteita, materiaaleja, tiloja ja muotoja modernissa arkkitehtuurissa. Oppilas harjoittelee erilaisia kirjainmuotoja ja tutustuu niiden antamiin ilmaisullisiin mahdollisuuksiin. Oppilas oppii kuvan, tekstin, valojen ja äänen yhdistämistä. Oppilas oppii tarkastelemaan ja arvioimaan televisio-ohjelmia ja tietokonepelien ja mainosten kuvamaailmaa. Hän tutustuu arvioiden viestinnän tehokeinoihin videoinnin tai digitaalisen kuvan käsittelyn yhteydessä. SISÄLLÖT Oppilas harjoittelee kuvan tekemisen perustekniikoita, piirtämistä, maalaamista ja grafiikkaa soveltaen niitä omaan ilmaisuunsa. Hän opettelee valöörien luomista ja värien puhtauden ja läpinäkyvyyden tarkastelua. Oppilas opettelee tilan ja liikkeen kuvaamista havaintoihin pohjautuen. Hän harjoittelee erilaisten viivojen, pintojen ja muotojen kuvaamista. Oppilaat keskustelevat työskentelyprosesseistaan ja valmiista kuvistaan kuvataiteen käsitteitä käyttäen. Oppilas harjoittelee kuvan tekemistä etsien ja valiten ideaan sopivia kuvaustapoja ja tekniikoita. Oppilas pitää työskentelyvälineensä asianmukaisessa kunnossa. 202

10 Oppilas tutustuu joihinkin modernin taiteen perusteoksiin. Oppilas tarkastelee modernia ja postmodernia taideteoksia ja tekee niiden pohjalta omia kuvallisia sovelluksiaan. Oppilas tutkii, suunnittelee ja valmistaa esineitä ja pienoismalleja. Hän tutustuu suomalaiseen muotoiluun esim. Design-museossa tai Arabian tehtailla ja museossa. Oppilas tarkastelee rakennettua ja luonnonympäristöä ja keskustelee esteettisistä ja eettisistä seikoista. Oppilas kuvaa erilaisia rakenteita, materiaaleja, tiloja ja muotoja ympäristössä ja arkkitehtuurissa. Hän suunnittelee ja rakentaa teoksia ympäristöön yhdessä muiden kanssa. Oppilas tutustuu erilaisin kirjainmuotoihin ja suunnittelee niiden pohjalta uusia kirjainmuotoja ja kokonaisuuksia. Oppilaat valmistavat yhteisiä esityksiä, joissa yhdistyvät kuva, sana ja ääni: varjoteatteriesityksiä, performansseja, animaatioita, videoelokuvia tai digitaalisia kuvaesityksiä. Oppilaat tarkastelevat ja arvioivat erilaisia televisio-ohjelmia ja tietokonepelien ja lapsille suunnattujen julkaisujen ja mainosten kuvamaailmaa ja tekevät omia kuvallisia tulkintojaan niistä. ARVIOINTI Arvioinnin kohteena ovat oppilaan kuvalliset työt, portfolio (luonnosvihko, taiteilijakirja tai kuvataidevihko), työskenteleminen ja keskittyminen työskentelyyn tunneilla ja osallistuminen yhteisiin tehtäviin ja keskusteleminen tunnin aiheista sekä työvälineistä huolehtiminen. KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. VUOSILUOKAN PÄÄTTYESSÄ Oppilas osaa antaa kuvallisen muodon ajatuksilleen, tunteilleen ja mielikuvilleen sekä muuntaa havaintojaan kuviksi osaa sommittelun perusteita kuvan tekemisessä ja tilan rakentamisessa sekä ymmärtää materiaalin ominaisuuksia osaa käyttää keskeisiä välineitä ja tekniikoita omassa kuvan tekemisessään sekä käyttää luonnostelua työskentelynsä apuna osaa huolehtia työvälineistä ja materiaaleista osaa taltioida työskentelyprosessiaan ja käyttää sitä itsearvioinnissaan osaa keskustella omista ja toisten tekemistä kuvista sekä perustella omia taidemieltymyksiään ja käyttää kuvataiteen peruskäsitteitä tietää, mitä taiteilijat tekevät, tuntee joidenkin suomalaisten taiteilijoiden teoksia ja omassa kokemuspiirissään olevien vieraiden kulttuurien visuaalista ilmaisua osaa toimia museossa ja taidenäyttelyssä sekä taiteen parissa eri yhteyksissä osaa ohjatusti käyttää tietolähteinä taideteoksia, ympäristön kuvia, luonnon ja rakennettua ympäristöä, kirjoja, lehtiä, museoita, gallerioita ja tietoverkkoa 203

11 osaa tunnistaa ja arvioida esteettisiä ja eettisiä arvoja omassa lähiympäristössä ja koulussa tietää, mitä arkkitehdit ja muotoilijat tekevät, ja tuntee joitakin arkkitehtien ja muotoilijoiden töitä osaa arvioida omaa median käyttöään, tehdä omia valintoja ja perustella näkökantojaan osaa havaita ja arvioida todellisen ja kuvitteellisen maailman eroja osaa käyttää joitakin kuvaviestinnän välineitä osaa työskennellä yksin ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 5. vuosiluokka (2 viikkotuntia) TAVOITTEET Oppilas kehittää kuvallista ilmaisuaan eri välineillä ja materiaaleilla. Hän nauttii kuvan tekemisestä. Oppilas harjoittelee prosessinomaista kuvallista työskentelyä ja työskentelyvaiheiden tallentamista. Oppilas tutustuu primitiivisten ja muinaisten kulttuurien kuvamaailmaan, -perinteeseen, väriilmaisuun ja tilan kuvaamiseen, ihmisen kuvaamiseen ja ornamentiikkaan sekä oppii käyttämään niiden elementtejä omassa ilmaisussaan. Oppilas oppii tutkimaan väriä ja valoa ja ymmärtää värikirjon ilmiönä. Oppilas oppii kuvaamaan kolmiulotteista tilaa kaksiulotteiselle pinnalle. Oppilas tutustuu johonkin vieraaseen kulttuuriin ja oman kulttuurin kuvaperinteeseen ja oppii ymmärtämään ja arvostamaan niiden esteettistä ilmaisua. Oppilas oppii tuntemaan suomalaisen rakennusperinteen tyylipiirteitä sekä muotoilun ja esinesuunnittelun perinteitä. Oppilas tutustuu kameran käyttöön ja rakenteeseen, valokuvaamiseen ja digitaaliseen kuvankäsittelyyn ja valokuvaan taiteena. Hän oppii käyttämään tarkoituksenmukaisesti eri kuvakokoja ja kuvakulmia omassa ilmaisussaan. SISÄLLÖT Oppilas harjoittelee kuvallista ilmaisuaan eri välineillä ja materiaaleilla: hän piirtää, maalaa, tekee grafiikkaa ja veistoksia soveltaen eri tekniikoita omassa ilmaisussaan. Hän oppii huolehtimaan 204

12 työskentelyvälineistään. Oppilas havainnoi, ideoi, luonnostelee, työstää ja viimeistelee kuviaan sekä dokumentoi työvaiheitaan. Oppilas oppii soveltamaan oman kansanperinteen ja vieraiden kulttuurien elementtejä, värejä, sommittelua ja ornamentiikkaa omassa ilmaisussaan. Hän opettelee tilan ja ihmisen kuvaamista. Hän havainnoi ja tutkii väriä, valoa ja varjoa ja tutustuu värikirjoon sekä opettelee käyttämään niitä maalatessaan. Oppilas tutustuu oman kulttuurinsa kuvaperinteeseen ja vierailee ja työskentelee esimerkiksi Kansallismuseossa. Hän tutustuu johonkin itselleen vieraaseen kulttuuriin ja vierailee ja työskentelee esim. Kulttuurien museossa. Oppilas tutustuu rakennusperinteeseen, muotoilun ja esinesuunnittelun perinteisiin ja tutustuu esim. Seurasaareen, Kansallismuseoon, Helsingin Pitäjän kirkkoon tai Viikin Latokartanon päärakennukseen ja sen pihapiiriin. Oppilas harjoittelee kameran käyttöä, valokuvaa ja tutustuu digitaaliseen kuvankäsittelyyn ja valokuvaan taiteena ja dokumentointikeinona. Hän harjoittelee käyttämään tarkoituksenmukaisesti eri kuvakokoja ja kuvakulmia omassa ilmaisussaan. ARVIOINTI Arvioinnin kohteena ovat oppilaan kuvalliset työt kuvataidekansio, työskenteleminen ja keskittyminen työskentelyyn tunneilla ja osallistuminen yhteisiin tehtäviin ja keskusteleminen tunnin aiheista sekä työvälineistä huolehtiminen. Oppilas osaa ilmaista itseään eri välineillä ja materiaaleilla sekä työskennellä prosessinomaisesti tallentaen työskentelyn eri vaiheita nauttia kuvan tekemisestään tunnistaa primitiivisten ja muinaisten kulttuurien kuvamaailmaa, -perinnettä, väri-ilmaisua ja tilan kuvaamista sekä ihmisen kuvaamista ja ornamentiikkaa käyttää väriä ja valoa maalauksissaan ja ymmärtää värikirjon ilmiönä kuvata kolmiulotteista tilaa kaksiulotteisella pinnalla tunnistaa suomalaista rakennusperinnettä ja esinesuunnittelua käyttää kameraa ja kuvankäsittelyohjelmaa käyttää eri kuvakokoja ja kulmia kuvakerronnassaan 205

13 6. vuosiluokka (2 viikkotuntia) TAVOITTEET Oppilas käyttää kuvallisessa ilmaisussaan erilaisia lähtökohtia: aistihavaintoja, tunteita, mielikuvia, muistikuvia, elämyksiä ja kokemuksia. Hän iloitsee oppimisestaan. Oppilas harjaantuu valitsemaan itselleen tarkoituksenmukaisen työtavan ja välineen. Hän kehittyy monipuolisesti eri välineiden käytössä. Hän harjaantuu oman työskentelyprosessinsa ymmärtämisessä ja omien töidensä arvioinnissa. Oppilas oppii kuvamaan tilaa havaintojensa pohjalta perspektiivisesti. Hän oppii tilan kuvaamista myös värien avulla. Hän oppii kuvaamaan ihmistä havaintojen pohjalta. Oppilas harjaantuu tarkastelemaan taidekuvia. Oppilas tutustuu johonkin keskeiseen taiteen tyylisuuntaan sekä joihinkin modernin taiteen teoksiin. Oppilas tutustuu tilan, värin ja ihmisen kuvaamiseen sekä symboliikkaan taiteessa eri aikoina. Oppilas tutustuu Helsingin arkkitehtuurin piirteisiin ja lähiympäristön suunnitteluun. Oppilas tutustuu tuotteen matkaan ideasta käyttöön ja kierrätykseen sekä kestävään kehitykseen ja esteettisiin ja eettisiin arvoihin suunnittelun lähtökohtina. Oppilas oppii käyttämän eri kuvaviestinnän välineitä ohjatusti ja harkiten. Oppilas oppii tarkastelemaan ja analysoimaan median nuorille suuntaamia kuvaviestejä: mainoskuvia, logoja, elokuvia ja videoita ja tietokonepelien kuvamaailmaa. SISÄLLÖT Oppilas käyttää havaintojaan, tunteitaan, mielikuviaan, muistikuviaan, elämyksiään ja kokemuksiaan kuvallisen työskentelynsä lähtökohtina. Oppilas arvioi tekniikan, työn koon ja ilmaisutavan suhdetta työn ideaan.. Hän käyttää monipuolisesti eri välineitä ja oppii huolehtimaan niistä. Hän harjoittelee omien ja toisten kuvien arviointia ja tallentaa omaa työskentelyään Oppilas kuvaa tilaa havaintojensa pohjalta perspektiivisesti ja värien avulla. Hän kuvaa ihmistä havaintojen pohjalta. 206

14 Oppilas tarkastelee taidekuvia ja työskentelee joidenkin keskeisten taiteen tyylisuuntien sekä modernin taiteen teoksien pohjalta. Oppilas tutustuu, analysoi ja kokeilee eri aikojen taiteen tapaa kuvata tilaa, väriä ja ihmistä. Oppilas tutustuu moderniin taiteeseen esimerkiksi Ateneumin taidemuseossa ja vanhaan taiteeseen esimerkiksi Sinebrychoffin taidemuseossa. Oppilas tutustuu Helsingin empire-keskustan arkkitehtuuriin. Oppilaat tekevät yhdessä suunnitelmia tutun lähiympäristön kehittämiseksi. Oppilas suunnittelee ja valmistaa rakennusten ja tuotteiden pienoismalleja ja esineitä. Oppilas arvioi lähiympäristöä ja esineitä esteettiseltä ja eettiseltä kannalta. Oppilas käyttää eri kuvaviestinnän välineitä ohjatusti ja harkiten: hän valokuvaa, videoi ja käyttää tietokonetta editoinnissa ja kuvan muokkauksessa. Hän käyttää eri viestinnän välineitä rikastaakseen omia havaintojaan, kokemuksiaan ja mielikuvitustaan. Oppilas suunnittelee, tarkastelee ja analysoi median nuorille suuntaamia kuvaviestejä: mainoskuvia, logoja, elokuvia ja videoita ja tietokonepelien kuvamaailmaa. ARVIOINTI Arvioinnin kohteena ovat oppilaan kuvalliset työt, portfolio (luonnosvihko, taiteilijakirja tai kuvataidevihko), työskenteleminen ja keskittyminen työskentelyyn tunneilla ja osallistuminen yhteisiin tehtäviin ja keskusteleminen tunnin aiheista sekä työvälineistä huolehtiminen. Oppilas osaa käyttää aistihavaintoja, tunteita, muistikuvia, elämyksiä ja kokemuksia kuvallisessa ilmaisussaan tuntea iloa oppimisestaan valita itselleen tarkoituksenmukaisen työtavan ja välineen ja ymmärtää omaa työskentelyprosessiaan tarkastella taidekuvia ja tunnistaa joitakin keskeisiä taiteen tyylisuuntia ja joitakin modernin taiteen teoksia sekä symboliikka taiteessa eri aikoina kuvata tilaa perspektiivisesti, kuvata ihmistä havaintojen pohjalta sekä käyttää väriä rikkaasti omassa ilmaisussaan tunnistaa tärkeimpiä Helsingin arkkitehtuurikohteita esineen suunnitteluprosessin vaiheita käyttää eri kuvaviestinnän välineitä ohjatusti ja harkiten tarkastella ja analysoida median kuvaviestejä 207

15 7. vuosiluokka (2 viikkotuntia) TAVOITTEET Oppilas kehittää ja syventää omaa kuvailmaisuaan monipuolisesti ja rohkeasti käyttäen kuvaamisen lähtökohtina omaa elämäänsä, ympäristöään ja mielikuvituksen maailmaa. Hän näkee omaa kehittymistään kuvan tekijänä ja nauttii persoonallisesta kuvailmaisustaan. Hän oppii kuvallisten työskentelyprosessien tallentamista. Oppilas oppii työskentelemään yksin ja yhteisöllisesti. Hän oppii taiteellisia työskentelytapoja ja huolehtii työvälineistä ja materiaaleista. Oppilas oppii soveltamaan eri kulttuurien kuvailmaisua omassa työskentelyssään. Hän tutkii ja syventää osaamistaan värien ominaisuuksista ja tilan kuvaamisen keinoista. Oppilas oppii ihmisen kuvaamista. Oppilas tutustuu nykytaiteen virtauksiin sekä suomalaiseen taiteeseen. Oppilas oppii arviomaan, tulkitsemaan ja analysoimaan taide- ja käyttökuvia. Oppilas tutustuu Helsingin arkkitehtuuriin eri aikoina. Oppilas oppii tutkimaan arkkitehtuuria ja luonnonympäristöä yhteisöllisestä, esteettisestä ja eettisestä näkökulmasta. Oppilas oppii muotoilun ilmaisua, historiaa ja tekniikkaa. Oppilas oppii videoelokuvan suunnittelua, tekemistä ja muokkaamista sekä elokuvan, television ja tietokonepelien visuaalisten viestien arviointia. Hän oppii valokuvan ja digitaalisen kuvan ilmaisukeinoja ja tekniikkaa. SISÄLLÖT Oppilas kehittää ja syventää omaa kuvailmaisuaan: piirtää, maalaa ja tekee grafiikkaa. Oppilas kuvaa omaa elämäänsä, ympäristöään ja mielikuvituksen maailmaa: taruja, myyttejä ja fantasiamaailmaa. Oppilas harjoittelee kuvallisten työskentelyprosessien tallentamista. Hän työskentelee kuvallisesti yksin ja ryhmässä. Oppilas käyttää taiteellisia työskentelytapoja ja huolehtii työvälineistä ja materiaaleista. Oppilas soveltaa eri kulttuurien kuvailmaisua omassa työskentelyssään. Hän kokeilee ja harjoittelee värien käyttöä omassa ilmaisussaan: värisävyt, valöörit, värien taittaminen ja murtaminen sekä värien vuorovaikutus ja vastakkaisuus. Oppilas harjoittelee tilan kuvaamista havaintoihin pohjautuen: viiva- ja väriperspektiiviä sekä tilan kuvaamista eri 208

16 kulttuureissa ja eri aikakausina. Hän harjoittelee ihmisen kuvaamista piirtäen, maalaten ja kolmiulotteisesti: croquis-piirustusta, muotokuvia ja veistoksia eri materiaaleista. Oppilas tutustuu nykytaiteen teoksiin ja ilmiöihin ja vierailee nykytaiteen näyttelyssä esim. Kiasmassa. Oppilas tutustuu suomalaiseen taiteeseen esim. Ateneumin taidemuseossa. Oppilas tekee tulkintoja taidekokemuksistaan omassa kuvailmaisussaan. Oppilas tutustuu Helsingin arkkitehtuuriin eri aikoina: jugend ja kansallisromantiikka, funktionalismi ja postmoderni arkkitehtuuri. Oppilas tutkii ja kuvaa arkkitehtuuria ja luonnonympäristöä Viikissä. Oppilas tekee pienoismalleja ja rakennelmia ja ympäristöteoksia. Oppilas harjoittelee muotoilun perusteita: kankaanpainantaa, keramiikkaa ja muita kolmiulotteisia töitä. Oppilas suunnittelee, toteuttaa ja muokkaa videoelokuvaa synopsiksesta editointiin. Oppilas havainnoi, tulkitsee ja arvioi elokuvan, television ja tietokonepelien visuaalisia viestejä keskustellen, kirjoittaen ja kuvallisesti. Hän valokuvaa ja työskentelee pimiössä sekä käsittelee kuvaa digitaalisesti. ARVIOINTI Arvioinnin kohteena ovat oppilaan kuvalliset työt, portfolio (luonnosvihko, taiteilijakirja tai kuvataidevihko), työskenteleminen ja keskittyminen työskentelyyn tunneilla ja osallistuminen yhteisiin tehtäviin ja keskusteleminen tunnin aiheista sekä työvälineistä huolehtiminen. PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 Oppilas osaa ilmaista itseään kuvallisin keinoin käyttää kuvan rakentamisen keinoja ja kuvataiteen ja kuvallisen median keskeisiä materiaaleja ja työskentelytekniikoita valita työskentelyssään tavoitteisiinsa sopivimpia materiaaleja ja tekniikoita selostaa kuvan tekemisen prosessia luonnoksista valmisiin töihin tunnistaa joitakin keskeisiä kuvataiteen ilmiöitä ja sijoittaa niitä ajalliseen ja kulttuuriseen yhteyteen tarkastella ja tulkita taiteen ja viestinnän kuvia hyödyntää taiteilijavierailuja, näyttely- tai museokäyntejä ja Internetin kulttuuripalveluja erottaa, arvioida ja arvottaa erilaisten ympäristöjen ja esineitten esteettisiä ja ekologisia ominaisuuksia 209

17 tunnistaa suunnittelu- ja muotoiluprosessin eri vaiheet ja osaa soveltaa niitä työskentelyssään tunnistaa kulttuuri- ja tyylipiirteitä arkkitehtuurissa ja esineissä kuvaviestinnän ja mediateknologian perusteita: valokuvausta tai videokuvausta ja digitaalista kuvan käsittelyä ja graafista suunnittelua analysoida mediaesitysten sisältöjä, rakennetta ja visuaalista toteutusta osaa havainnoida ja arvioida omaa oppimistaan ja hyödyntää muilta saatua palautetta omassa työskentelyssään osaa taltioida työskentelyprosessiaan ja käyttää sitä hyödykseen itsearvioinnissa pystyy tehtävän mukaisesti sekä itsenäiseen työskentelyyn että vuorovaikutteiseen yhteistyöhön muiden kanssa osaa ohjatusti käyttää taideteoksia, ympäristön kuvia, luonnon- ja rakennettua ympäristöä, kirjoja, lehtiä, museoita, gallerioita ja tietoverkkoa tietojen ja elämysten lähteinä. KUVATAIDE VALINNAISAINEENA 5. ja 6. vuosiluokan vapaavalintaiset kurssit (6 viikkoa = n. 12 oppituntia) Kurssit ovat työpajakursseja, joilla painottuu itse tekeminen. Kursseilla työskennellään edeltä määritellyn aihepiirin tai teeman mukaisesti. Kurssit nimetään tarkemmin aihepiirin tai teeman mukaan. Piirustus Maalaus Grafiikka Taidenäyttelykurssi Taiteen tuntemus Rakentelu Keramiikka Arkkitehtuuri Kankaanpainanta Valokuvakurssi Videokurssi Elokuvakurssi Kirjaimet ja taitto Sarjakuvakurssi 210

18 8. vuosiluokka (2 viikkotuntia) TAVOITTEET Oppilas syventää persoonallista kuvailmaisuaan monipuolisesti ja rohkeasti käyttäen kuvaamisen lähtökohtina omaa elämäänsä, havaintoja ympäristöstään, eri kulttuurien kuvamaailmaa ja mielikuvitustaan. Hän näkee omaa kehittymistään kuvan tekijänä ja nauttii persoonallisesta kuvailmaisustaan ja oppii asettamaan itselleen tavoitteita. Hän oppii kuvallisten työskentelyprosessien itsenäistä tallentamista. Oppilas oppii työskentelemään yksin ja yhdessä. Hän oppii taiteellisia työskentelytapoja ja valitsemaan itselleen sopivia työtapoja. Oppilas tutustuu itselleen vieraiden kulttuurien kuvamaailmaan ja nykytaiteeseen. Oppilas oppii käyttämään taide- ja arkikuvia oman työskentelynsä lähtökohtina. Hän oppii tulkitsemaan taidetta ja arkikuvia sekä keskustelemaan kokemastaan taiteen käsittein. Oppilas oppii tutkimaan rakennettua ympäristöä esteettiseltä ja käytön kannalta. Hän oppii hahmottamaan ja luomaan tilaa sekä käyttämään erilaisia materiaaleja kolmiulotteisessa työskentelyssä. Oppilas oppii videoelokuvan suunnittelua, tekemistä ja muokkaamista ja toimimaan suunnittelu- ja tuotantoryhmässä. Hän oppii käyttämään valokuvan ja digitaalisen kuvan ilmaisukeinoja ja tekniikkaa omassa persoonallisessa ilmaisussaan. Hän oppii analysoimaan ja arvottamaan elokuvia ja valokuvia. SISÄLLÖT Oppilas piirtää, maalaa, tekee grafiikkaa ja kuvanveistoa käyttäen kuvaamisen lähtökohtina omaa elämäänsä, ympäristöään, maisemaa ja eläimiä sekä eri kulttuurien kuvamaailmaa, taruja ja myyttejä sekä mielikuvitustaan. Hän tallentaa kuvallisia työskentelyprosessejaan itsenäisesti taiteilijakirjaansa. Oppilas tekee kuvia yksin ja ryhmässä. Hän valitsee itselleen soveltuvia työskentely- ja ilmaisutapoja. 211

19 Oppilas tutustuu joidenkin eri kulttuurien kuvamaailmaan sekä nykytaiteeseen. Hän käyttää taide- ja arkikuvia oman työskentelynsä lähtökohtina ja muokkaa niitä omiin tarkoituksiinsa. Hän käy nykytaiteen taidenäyttelyssä ja keskustelee ja työstää näkemäänsä kuvallisesti. Oppilas tutkii rakennettua ympäristöä esteettiseltä ja käytön kannalta. Hän suunnittelee, dokumentoi ja rakentaa erilaisia tiloja sekä käyttää erilaisia materiaaleja kolmiulotteisessa työskentelyssä. Oppilas suunnittelee ja tekee videoelokuvaa ryhmässä. Hän tekee valokuvia ja digitaalisia kuvia.. Hän analysoi elokuvia ja valokuvia kuvallisesti ja sanallisesti. 8. vuosiluokka (1 viikkotunti) TAVOITTEET Oppilas oppii videoelokuvan suunnittelua, tekemistä ja muokkaamista ja toimimaan suunnittelu- ja tuotantoryhmässä. Hän oppii käyttämään valokuvan ja digitaalisen kuvan ilmaisukeinoja ja tekniikkaa omassa persoonallisessa ilmaisussaan. Hän tutustuu elokuvan ja valokuvan ilmaisukeinoihin. Oppilas syventää kuvailmaisuaan monipuolisesti ja rohkeasti käyttäen kuvaamisen lähtökohtina omaa elämäänsä, ympäristöään ja mielikuvitustaan. Hän nauttii persoonallisesta kuvailmaisustaan. Hän oppii kuvallisten työskentelyprosessien tallentamista. Oppilas oppii työskentelemään yksin ja yhdessä. Hän oppii taiteellisia työskentelytapoja. SISÄLLÖT Oppilas tekee ryhmässä videoelokuvan. Hän valokuvaa ja kehittää valokuvia ja valmistaa digitaalisia kuvia. Hän analysoi ja tutkii elokuvia ja valokuvia. Oppilas piirtää ja maalaa käyttäen kuvaamisen lähtökohtina omaa elämäänsä, ympäristöään ja mielikuvitustaan. Hän tallentaa kuvallisia työskentelyprosessejaan. Oppilas työskentelee yksin ja ryhmässä. 212

20 ARVIOINTI Arvioinnin kohteena ovat oppilaan kuvalliset työt, portfolio (luonnosvihko, taiteilijakirja tai kuvataidevihko), työskenteleminen ja keskittyminen työskentelyyn tunneilla ja osallistuminen yhteisiin tehtäviin ja keskusteleminen tunnin aiheista sekä työvälineistä huolehtiminen. Arvosanoja verrataan samoihin päättöarvioinnin kriteereihin kuin 7. luokalla. 9. vuosiluokka (2 viikkotuntia) TAVOITTEET Oppilas kehittää ja syventää omaa kuvailmaisuaan monipuolisesti ja rohkeasti käyttäen kuvaamisen lähtökohtina omaa elämäänsä, ajatteluaan ja ympäröivää maailmaa. Hän oppii erilaisia piirustus- ja maalaustekniikoita ja grafiikan menetelmiä. Hän näkee omaa kehittymistään kuvan tekijänä, nauttii persoonallisesta kuvailmaisustaan ja syventyy itselleen läheisiin aiheisiin ja työtapoihin. Hän näkee mahdollisuuksiaan kuvantekijänä ja taiteen harrastajana. Hän oppii kuvallisten työskentelyprosessien itsenäistä ja persoonallista tallentamista. Oppilas oppii työskentelemään yksin ja jakamaan omaa osaamistaan ryhmän työskentelemisen hyväksi. Hän oppii taiteellisia työskentelytapoja ja huolehtii työvälineistä ja materiaaleista itsenäisesti. Oppilas oppii soveltamaan modernin ja nykytaiteen taiteen eri suuntauksien kuvailmaisua omassa työskentelyssään. Hän oppii kuvaamaan ihmistä ja tilaa sekä kehittää omaa väri-ilmaisuaan. Oppilas tutustuu modernin ja nykytaiteen taiteen suuntauksiin ja oppii tuntemaan tärkeimpiä modernin ja nykytaiteen teoksia ja taiteilijoita. Oppilas oppii arviomaan, tulkitsemaan ja analysoimaan taidetta tietyn aikakauden ja kulttuurin kuvastajana. Oppilas oppii käyttämään taideja kulttuuripalveluja itsenäisesti ja näkee taiteen elämäänsä rikastuttavana tekijänä. Oppilas tutustuu, tulkitsee ja arvioi modernia ja postmodernia arkkitehtuuria. Oppilas tutustuu ympäristö- ja tilataiteeseen. Oppilas tutustuu muotoilun ilmaisukeinoihin. Hän oppii käyttämään videokuvaa, valokuvaa ja digitaalista kuvaa omassa ilmaisussaan. Hän näkee sähköisten viestinten mahdollisuuksia kuvataiteessa ja oppi soveltamaan niitä omassa taiteellisessa ilmaisussaan. 213

21 SISÄLLÖT Oppilas ilmaisee itseään monipuolisesti ja rohkeasti käyttäen kuvaamisen lähtökohtina omaa elämäänsä, ajatteluaan ja ympäröivää maailmaa. Hän tekee kuvia maalaten ja grafiikan keinoja hyödyntäen. Hän näkee omaa kehittymistään kuvan tekijänä ja nauttii persoonallisesta kuvailmaisustaan ja syventyy itselleen läheisiin aiheisiin ja työtapoihin. Hän näkee mahdollisuuksiaan kuvantekijänä ja taiteen harrastajana. Hän oppii kuvallisten työskentelyprosessien itsenäistä ja persoonallista tallentamista. Oppilas oppii työskentelemään yksin ja jakamaan omaa osaamistaan ryhmän työskentelemisen hyväksi. Hän oppii taiteellisia työskentelytapoja ja huolehtii työvälineistä ja materiaaleista itsenäisesti. Oppilas oppii soveltamaan modernin taiteen eri suuntauksien kuvailmaisua omassa työskentelyssään. Hän oppii kuvaamaan ihmistä ja tilaa sekä kehittää omaa väri-ilmaisuaan. Oppilas perehtyy modernin ja nykytaiteen suuntauksiin ja tärkeimpiin modernin taiteen teoksiin ja taiteilijoihin. Oppilas arvioi, tulkitsee ja analysoi taidetta tietyn aikakauden ja kulttuurin kuvastajana. Oppilas käy taidenäyttelyissä ja kulttuuritapahtumissa, arvioi näkemäänsä ja keskustelee taiteesta muiden kanssa. Oppilas tutustuu, tulkitsee ja arvioi modernia ja postmodernia arkkitehtuuria, tutustuu suunnittelun periaatteisiin ja mahdollisuuksiin vaikuttaa ympäristöön. Hän tekee ympäristö- ja tilateoksia. Oppilas käyttää muotoilun ilmaisukeinoja. Hän oppii käyttämään videokuvaa, valokuvaa ja digitaalista kuvaa omassa ilmaisussaan. Hän näkee sähköisten viestinten mahdollisuuksia kuvataiteessa ja oppi soveltamaan niitä omassa taiteellisessa ilmaisussaan. 9. vuosiluokka (1 viikkotunti) TAVOITTEET Oppilas kehittää ja syventää omaa kuvailmaisuaan monipuolisesti ja rohkeasti. Hän oppii erilaisia maalaustekniikoita, piirtämistä ja grafiikkaa.. Hän oppii taiteellisia työskentelytapoja ja huolehtii työvälineistä ja materiaaleista itsenäisesti. 214

22 Oppilas tutustuu arkkitehtuuriin eri aikakausien ja kulttuuripiirien kuvastajana. Oppilas tutustuu ympäristö- ja tilataiteeseen. Oppilas tutustuu keramiikan ilmaisukeinoihin. SISÄLLÖT Oppilas tekee kuvia monipuolisesti ja monin tekniikoin. Hän piirtää, maalaa ja tekee grafiikka. Hän oppii taiteellisia työskentelytapoja ja huolehtii työvälineistä ja materiaaleista itsenäisesti. Oppilas suunnittelee ja rakentaa pienoismalleja. Hän tekee taidetta ympäristöön ja tilaan.. Hän tekee keramiikkaa käsin rakentaen, muotilla ja dreijaten. ARVIOINTI KUVATAITEESSA Arvioinnin kohteena ovat oppilaan kuvalliset työt, portfolio (luonnosvihko, taiteilijakirja tai kuvataidevihko), työskenteleminen ja keskittyminen työskentelyyn tunneilla ja osallistuminen yhteisiin tehtäviin ja keskusteleminen tunnin aiheista. Arvosanoja verrataan samoihin päättöarvioinnin kriteereihin kuin 7. luokalla. 215

1 lk:n tavoitteiden lisäksi oppilas kehittyy kuvallisen viestinnän välineiden käytössä havainnoi todellisen ja kuvallisen maailman eroja.

1 lk:n tavoitteiden lisäksi oppilas kehittyy kuvallisen viestinnän välineiden käytössä havainnoi todellisen ja kuvallisen maailman eroja. KUVATAIDE Kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä on ymmärtää

Lisätiedot

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 301 LUOKKA 8 2 h / viikko n. 76 h / vuosi LUOKKA 9 2 h / viikko n. 76 h / vuosi Opetuksessa painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä, kuvallisen ilmaisun

Lisätiedot

Media ja kuvaviestintä

Media ja kuvaviestintä 7.16 KUVATAIDE Peruskoulun kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet

Kuvataide. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet 9.2.14. Kuvataide Kuvataidetta käytetään kokonaisnäkemyksellisen opetuksen välineenä. ta ohjataan ikätasoiseen toimintaan ja tuetaan vuorovaikutuksen kehitystä kuvataiteen elämyksellisin keinoin. Kuvallisen

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

T1 Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja tekee taidetta

T1 Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja tekee taidetta KUVATAITEEN OPETUS JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

7.16 Kuvataide. ietarsaaren perusopetuksen kuvataidekasvatuksen

7.16 Kuvataide. ietarsaaren perusopetuksen kuvataidekasvatuksen 7.16 Kuvataide P ietarsaaren perusopetuksen kuvataidekasvatuksen tavoitteena on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin 1 7.17. Kuvataide Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin KUVATAIDE Lukion kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä. Omakohtainen taiteellinen työskentely antaa

Lisätiedot

Opetuksen tavoite, keskeinen sisältö ja työtavat (mahdolliset erityisratkaisut):

Opetuksen tavoite, keskeinen sisältö ja työtavat (mahdolliset erityisratkaisut): Kurssin nimi: Valinnainen kuvataide 2, jatkuva Kurssin lyhenne: vku2j Laajuus ja luokka-aste: 2 vvt; 9. lk Opetuksen tavoite, keskeinen sisältö ja työtavat (mahdolliset erityisratkaisut): Kurssi on jatkoa

Lisätiedot

KUVATAIDE. Anne Ervast Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi

KUVATAIDE. Anne Ervast Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi KUVATAIDE Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Ohjata oppilasta tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaan identiteetin

Lisätiedot

Kuvataide voi aidosti herättää kiinnostuksen vieraita kulttuureita kohtaan samalla, kun se ohjaa oman kulttuurimme ymmärtämiseen ja arvostamiseen.

Kuvataide voi aidosti herättää kiinnostuksen vieraita kulttuureita kohtaan samalla, kun se ohjaa oman kulttuurimme ymmärtämiseen ja arvostamiseen. Kuvataide Aineen kuvaus Kuvataide on taideaine. Oppiminen kuvataiteessa merkitsee elämysten saamista uusien oivallusten löytämistä. Kuvataiteen avulla oppilas ilmaisee tunteitaan itselleen tärkeitä asioita,

Lisätiedot

Opetuksen tavoite, keskeinen sisältö ja työtavat (mahdolliset erityisratkaisut):

Opetuksen tavoite, keskeinen sisältö ja työtavat (mahdolliset erityisratkaisut): Kurssin nimi: Valinnainen jatkuva kuvataide 2 Kurssin lyhenne: wku2 Laajuus ja luokka-aste: 2+2 vvt; 8.- 9. lk, kurssi jatkuu automaattisesti oppilaan siirtyessä 9. luokalle. Opetuksen tavoite, keskeinen

Lisätiedot

Porin taidekoulun työpajaopinnot

Porin taidekoulun työpajaopinnot Porin taidekoulun työpajaopinnot Syventävissä opinnoissa oppilaat valitsevat itseään kiinnostavan työpajan vähintään vuodeksi kerrallaan. Työpajoissa työskennellään pitkäjänteisesti syventyen yhden taidemuodon

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Kurssimaksu määräytyy kurssilla käytetyn materiaalin perusteella.

Kurssimaksu määräytyy kurssilla käytetyn materiaalin perusteella. 5.18 Kuvataide Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat. Ympäristöoppi 4.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Kuvataide. Tavoitteet ja sisältö

Kuvataide. Tavoitteet ja sisältö Kuvataide Tavoitteet ja sisältö Lukion kuvataiteen opetuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan omakohtaista kuvailmaisua, kykyä tulkita ja arvostaa omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Opetuksen tarkoituksena

Lisätiedot

KUVATAIDE. Oppiaineen tehtävä

KUVATAIDE. Oppiaineen tehtävä 1 KUVATAIDE Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaan identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖPAJATARJONTA

LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖPAJATARJONTA työpajat 2013-2014 TYÖPAJAOPETUS Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Kuvataiteen työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti yli 14 vuotiaille, kaksi vuotta periodiopetuksessa

Lisätiedot

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla.

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. 5. luokalla on oppilaalla kaksi valinnaisainetta (1h + 1h) ja 6. luokalla yksi valinnaisaine (1h). Eniten valintoja saaneet valinnaisaineet toteutuvat.

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri?

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? Kulttuuri = jonkin ryhmän ominaislaatu, joka ilmenee erilaisina arvoina ja toimintatapoina sekä aineellisina ja aineettomina tuotteina.

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Visuaalisten taiteiden yleinen oppimäärä OSA A: KUVATAIDE Sisällys RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA... 1 Visuaalisten

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Kooste kaikista kuvataiteen keskeisten käsitteiden avauksista eperusteet-palvelussa

Kooste kaikista kuvataiteen keskeisten käsitteiden avauksista eperusteet-palvelussa 1. Kulttuurinen moninaisuus Yksilöt ja ryhmät ovat kulttuurisesti monimuotoisia ja muuttuvia. Kulttuuri nähdään historiallisesti ja sosiaalisesti välittyvänä merkitysten järjestelmänä, joka ilmenee erilaisten

Lisätiedot

LUOKKA 1 LUOKKA 2 Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu. Tekniikat: piirtäminen, raapetekniikka, leimasin painanta ja muovailu, oikeat välineotteet

LUOKKA 1 LUOKKA 2 Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu. Tekniikat: piirtäminen, raapetekniikka, leimasin painanta ja muovailu, oikeat välineotteet 7.2.11. KUVATAIDE 215 LUOKAT 1-2 Opetuksessa painotetaan kuvataiteellista prosessia, jonka osia ovat suunnittelu, luonnostelu, työn toteuttaminen ja arviointi. Opetus on teemallista. Kuvataiteen opetuksessa

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta Viljakkalan Yhtenäiskoulu Valinnaisaineiden valinta lukuvuodeksi 2017 2018 Valinnaiset opinnot 3.-4. luokkalaisilla on kaksi tuntia taide- ja taitoaineiden valinnaisia opintoja viikossa. Lukuvuoden aikana

Lisätiedot

MIKAELIN KOULU LISÄYSEHDOTUKSET: 12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit KUVATAIDE Tavoitteet Kuntakohtainen / koulukohtainen 3.

MIKAELIN KOULU LISÄYSEHDOTUKSET: 12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit KUVATAIDE Tavoitteet Kuntakohtainen / koulukohtainen 3. MIKAELIN KOULU LISÄYSEHDOTUKSET: 12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 3. luokka KUVATAIDE Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit, 1vvh Tavoitteet 3. luokka T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan

Lisätiedot

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa 1. 6. luokilla Sisällysluettelo Suomen kielen ja kirjallisuuden arviointi lukuvuositodistuksessa... 1 Ruotsin arviointi lukuvuositodistuksessa... 2 Englannin arviointi

Lisätiedot

Kuvataiteen lähtökohta on kuva, kuvantekeminen ja tulkitseminen, jotka vahvistavat oppilaiden identiteettien rakentumista ja kulttuurista osaamista.

Kuvataiteen lähtökohta on kuva, kuvantekeminen ja tulkitseminen, jotka vahvistavat oppilaiden identiteettien rakentumista ja kulttuurista osaamista. Kuvataide Kuvataiteen lähtökohta on kuva, kuvantekeminen ja tulkitseminen, jotka vahvistavat oppilaiden identiteettien rakentumista ja kulttuurista osaamista. Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen

Lisätiedot

ARKKITEHTUURI VIDEO DIGITAALINEN KUVA VALOKUVA KERAMIIKKA KUVANVEISTO PIIRUSTUS SARJAKUVA KUVATAIDE PIIRUSTUS-MAALAUS-GRAFIIKKA PIIRUSTUS MAALAUS

ARKKITEHTUURI VIDEO DIGITAALINEN KUVA VALOKUVA KERAMIIKKA KUVANVEISTO PIIRUSTUS SARJAKUVA KUVATAIDE PIIRUSTUS-MAALAUS-GRAFIIKKA PIIRUSTUS MAALAUS TYÖPAJAT 2009-2010 Lukuvuoden 2009-2010 työpajoiksi tarjoamme: ARKKITEHTUURI VIDEO DIGITAALINEN KUVA VALOKUVA KERAMIIKKA KUVANVEISTO PIIRUSTUS SARJAKUVA KUVATAIDE PIIRUSTUS-MAALAUS-GRAFIIKKA PIIRUSTUS

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

Minecraft -iltapäiväkerho. Aihekokonaisuudet:

Minecraft -iltapäiväkerho. Aihekokonaisuudet: 1 Minecraft -iltapäiväkerho Kerhotoiminnan tarkoituksena on edistää myönteisten harrastusten viriämistä sekä antaa oppilaalle mahdollisuus muuhunkin kuin tavanomaiseen koulutyöhön turvallisessa ja rauhallisessa

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

KUVATAIDELUOKAT 3-6. Aleksis Kiven peruskoulu. Leikinomaisuutta, kokeilevaa mieltä ja tekemisen riemua! Toteemipaalu, sekatekniikka 3 lk.

KUVATAIDELUOKAT 3-6. Aleksis Kiven peruskoulu. Leikinomaisuutta, kokeilevaa mieltä ja tekemisen riemua! Toteemipaalu, sekatekniikka 3 lk. KUVATAIDELUOKAT 3-6 Leikinomaisuutta, kokeilevaa mieltä ja tekemisen riemua! Toteemipaalu, sekatekniikka 3 lk. Maatalon eläimiä sommitellaan, ryhmätyö 4 lk. Aleksis Kiven peruskoulu Elokuussa 2010 Aleksis

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä TYÖPAJAT 2014-2015 Sinulla on käsissäsi lyhyt selostus niistä kaikista työpajoista, joita voit valita ensi lukuvuodeksi. Kokeile eri mahdollisuuksia ja valitse rohkeasti uusia työpajoja. KATUTAIDE KERAMIIKKA

Lisätiedot

KATUTAIDE KERAMIIKKA

KATUTAIDE KERAMIIKKA TYÖPAJAT 2012-2013 Sinulla on edessäsi lyhyt selostus niistä kaikista työpajoista, joita voit valita ensi lukuvuodeksi. Kokeile eri mahdollisuuksia ja valitse rohkeasti uusia työpajoja. KATUTAIDE Työpajassa

Lisätiedot

KUVATAIDE. Oppiaineen tehtävä

KUVATAIDE. Oppiaineen tehtävä 1 KUVATAIDE Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaan identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista

Lisätiedot

5.21 kuvataide, kuvataidelukio

5.21 kuvataide, kuvataidelukio 5.21 kuvataide, kuvataidelukio KUVATAIDELUKION OPPIAINEET JA KURSSIT (KUT, PI, MA, KUV, TH, TG, VAL, MT, MY, TKS) Kuvataidelukion oppiaineet: Pakolliset kurssit Soveltavat kurssit Kuvataide (KUT) 3 2 2

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

TAITO- JA TAIDEAINEET KUVATAIDE (KU)

TAITO- JA TAIDEAINEET KUVATAIDE (KU) Taito- ja taideaineet TAITO- JA TAIDEAINEET KUVATAIDE (KU) Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Opetuksessa syvennetään

Lisätiedot

hyvä osaaminen. osaamisensa tunnistamista kuvaamaan omaa osaamistaan

hyvä osaaminen. osaamisensa tunnistamista kuvaamaan omaa osaamistaan MERKITYS, ARVOT JA ASENTEET FYSIIKKA 8 T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas harjoittelee kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää lämpöilmiöiden tuntemisen

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA KUVATAITEEN PERUSOPETUS HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUSSA 1. Toiminta-ajatus Haminan lasten ja nuorten kuvataidekoulun toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä TYÖPAJAT 2015-2016 Sinulla on käsissäsi lyhyt selostus niistä kaikista työpajoista, joita voit valita ensi lukuvuodeksi. Kokeile eri mahdollisuuksia ja valitse rohkeasti uusia työpajoja. KATUTAIDE KERAMIIKKA

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPIN TAVOITTEET

YMPÄRISTÖOPIN TAVOITTEET YMPÄRISTÖOPPI JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA YMPÄRISTÖOPIN TAVOITTEET T1 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia toteuttaa luontaista uteliaisuuttaan ja auttaa oppilasta kokemaan ympäristöopin asiat merkitykselliseksi

Lisätiedot

Opetuksen tavoite: T1 ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden mielipiteitä ja ajattelua

Opetuksen tavoite: T1 ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden mielipiteitä ja ajattelua Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet ja sisällöt T1 ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden mielipiteitä ja ajattelua Oppilas harjoittelee tulemaan toimeen toisten lasten kanssa ja kuuntelemaan

Lisätiedot

hyvä osaaminen

hyvä osaaminen MERKITYS, ARVOT JA ASENTEET FYSIIKKA T2 Oppilas tunnistaa omaa fysiikan osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti. T3 Oppilas ymmärtää fysiikkaan (sähköön

Lisätiedot

KÄSITYÖ VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KÄSITYÖ VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KÄSITYÖ VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen

Lisätiedot

KUVATAITEEN PERUSOPETUS LAAJA OPPIMÄÄRÄ SYVENTÄVÄT OPINNOT/ TYÖPAJAT

KUVATAITEEN PERUSOPETUS LAAJA OPPIMÄÄRÄ SYVENTÄVÄT OPINNOT/ TYÖPAJAT KUVATAITEEN PERUSOPETUS LAAJA OPPIMÄÄRÄ SYVENTÄVÄT OPINNOT/ TYÖPAJAT Kuvataiteen perusopetuksen laajassa oppimäärässä perusopintojen suorittamisen jälkeen opinnot jatkuvat syventävissä opinnoissa eli työpajoissa.

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv. 2017-2018 Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisaineiden valinta tapahtuu Wilmassa huoltajan Wilma-tunnuksella 4. lk oppilaan huoltaja valitsee varsinaisesta

Lisätiedot

5.18 KUVATAIDE OPETUKSEN TAVOITTEET

5.18 KUVATAIDE OPETUKSEN TAVOITTEET 5.18 KUVATAIDE Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat ja osaa luokitella asioita ja ilmiöitä eri tiedonaloihin kuuluviksi.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat ja osaa luokitella asioita ja ilmiöitä eri tiedonaloihin kuuluviksi. Ympäristöoppi 5-6.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta

Lisätiedot

Tavoitteet Sisällöt Laajaalaiset

Tavoitteet Sisällöt Laajaalaiset 14.4.11 KUVATAIDE Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden identiteettien rakentumista,

Lisätiedot

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Opetus toteutetaan vuonna 2016 Riihimäellä yhteistyössä Riihimäen kansalaisopiston kanssa. Ajankohta Kevät 2016 - Syksy 2016 Opiskelijan tulee omata riittävät

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet vuosiluokilla 3-6

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet vuosiluokilla 3-6 Oppiaine: Kuvataide Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet vuosiluokilla 3-6 3. lk Oppimisympäristöt Työskentely tapahtuu luokassa ja koulun lähiympäristössä. Työvälineille ja materiaaleille

Lisätiedot

VALINNAISAINEEN VALINTA

VALINNAISAINEEN VALINTA VALINNAISAINEEN VALINTA Valinnaisaine valitaan 4. luokan ajaksi eli lukuvuodeksi 2018 2019. Jokainen oppilas valitsee itselleen yhden valinnaisaineen. Kesken lukuvuoden valinnaisainetta ei voi vaihtaa.

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

KUVATAIDE VUOSILUOKAT 1-2

KUVATAIDE VUOSILUOKAT 1-2 KUVATAIDE VUOSILUOKAT 1-2 Kuvataidetta opiskellaan Savonlinnassa vuosiluokilla 1-7 sekä vuosiluokalla 9. Vuosiluokilla 1-2 opiskellaan 1 vuosiviikkotunti. Vuosiluokalla 3 opiskellaan 2 vuosiviikkotuntia,

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

VUOSILUOKAN 6 VALINNAISAINEET LUKUVUONNA 2016 2017

VUOSILUOKAN 6 VALINNAISAINEET LUKUVUONNA 2016 2017 VUOSILUOKAN 6 VALINNAISAINEET LUKUVUONNA 2016 2017 IDEASTA TUOTTEEKSI Tehdään uutta tai muunnellaan vanhaa designin hengessä. Tavoitteena kaunis tuote, jolla on käyttötarkoitus. T1 ohjata oppilasta tutustumaan

Lisätiedot

S1 Valitaan monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja erilaisissa ympäristöissä ja eri vuodenaikoina.

S1 Valitaan monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja erilaisissa ympäristöissä ja eri vuodenaikoina. Oppiaineen nimi: LIIKUNTA 3-6 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Fyysinen toimintakyky 3 T1 kannustetaan oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä

Lisätiedot

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Vuorovaikutustilanteissa toimiminen Laaja-alainen osaaminen 1 T1 Rohkaista oppilasta harjoittamaan vuorovaikutus- ja

Lisätiedot

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta Hamulan koulun valinnaisainetarjonta LUKUVUOSI 2016-2017 Sisällysluettelo ILMAISUTAITO... 3 KUVATAIDE... 4 MUSIIKKI... 5 LIIKUNTA... 6 OHJELMOINTI JA ROBOTIIKKA... 7 TEKNINEN TYÖ... 8 2 ILMAISUTAITO 5.

Lisätiedot

1. ja 2. luokka. Keskeiset sisällöt ja työtavat

1. ja 2. luokka. Keskeiset sisällöt ja työtavat Kuvataide Peruskoulun kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä

Lisätiedot

KUVATAIDE. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide

KUVATAIDE. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide www.edu.fi > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide KUVATAIDE Kuvataiteessa taiteen perusopetusta annetaan joko yleisen tai laajan oppimäärän mukaan. Mahdolliset varhaisiän ja aikuisten

Lisätiedot

Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Maantieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7 9. 7.lk

Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Maantieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7 9. 7.lk Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Maantieto 9.10 b Maantieto Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus Tanssin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä Perusteiden taiteenalakohtaisten

Lisätiedot

6. Visuaaliset taiteet: Kuvataiteen opetussuunnitelma

6. Visuaaliset taiteet: Kuvataiteen opetussuunnitelma Vapaa-aikaltk 14.6.2011, liite 5 6. Visuaaliset taiteet: Kuvataiteen opetussuunnitelma 6.1. Kuvataiteen perusopetuksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet Kuvataiteen perusopetus on lapsille ja nuorille

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen. Oppilas osaa ilmaista itseään ja mielipiteitään tutuissa vuorovaikutustilanteissa.

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen. Oppilas osaa ilmaista itseään ja mielipiteitään tutuissa vuorovaikutustilanteissa. 1 SAAMEN KIELI JA KIRJALLISUUS -OPPIMÄÄRÄ Saamen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Vuorovaikutustilanteissa

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös

Lisätiedot

Alakoulun 5.ja 6. luokkien valinnaiset aineet Länsituulen koulu

Alakoulun 5.ja 6. luokkien valinnaiset aineet Länsituulen koulu Alakoulun 5.ja 6. luokkien valinnaiset aineet Länsituulen koulu Matematiikan syventävä kurssi Matematiikan syventävissä opinnoissa tutustutaan esimerkiksi salakirjoitusmenetelmiin, pulmatehtäviin ja matemaattisiin

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20152016 TURUN LYSEON KOULU Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot