Kuvataiteen lähtökohta on kuva, kuvantekeminen ja tulkitseminen, jotka vahvistavat oppilaiden identiteettien rakentumista ja kulttuurista osaamista.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuvataiteen lähtökohta on kuva, kuvantekeminen ja tulkitseminen, jotka vahvistavat oppilaiden identiteettien rakentumista ja kulttuurista osaamista."

Transkriptio

1 Kuvataide Kuvataiteen lähtökohta on kuva, kuvantekeminen ja tulkitseminen, jotka vahvistavat oppilaiden identiteettien rakentumista ja kulttuurista osaamista. Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta. Laaja-alainen osaaminen, peruskoulu Laaja-alainen osaaminen L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen vuosiluokat 1-6 vuosiluokat 7-9 Työskentely pohjaa ikäkauden mukaisesti konkreettiselle ajattelulle. Oppilaita havainnoimaan, jäsentelemään, kysymään ja tuottamaan ideoita eri kuvakulttuurien sisältöalueisiin (S1, S2, S3) liittyvistä asioista ja ilmiöistä sekä vahvistetaan taitoa nimetä ja kuvailla niitä. Ideoiden ja lähestymistapojen keksimiseen työskentelyssä kannustetaan. Harjoitellaan työn tavoitteiden asettamista, suunnittelua ja arviointia kuvataiteen sanastoa laajentaen näitä harjoitellessa. Oppiminen tapahtuu kuvia tekemällä ja niitä tulkitsemalla. Oppiminen on kokemuksellista, moniaistillista sekä toiminnallista. Kuvataide kehittää kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun kulttuurin ilmiöitä. Oppikokonaisuudet rakentuvat kokonaisuuksiksi, joiden myötä syvennetään oppilaiden omakohtaista suhdetta kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin. L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu Käytetään kuvataiteen teossa monipuolisia työskentelytapoja yksin, yhdessä ja ryhmässä. Tutustutaan kulttuuriperintöön, taiteeseen ja muuhun kulttuuritarjontaan oppilaan lähiympäristössä. Ohjataan oppilasta arvostamaan kädentaitoja ja kulttuuriympäristöä lähipiirissä sekä omassa työskentelyssä ja ymmärtämään myös oman tekemisen vaikutusmahdollisuuksia omaan ympäristöön. Ohjataan monipuoliseen ilmaisuun kuvataiteessa sekä muussa esittämisessä. Kuvataiteen tehtävä on oppilaiden identiteetin rakentumisen, kulttuurisen osaamisen vahvistaminen ja kulttuurisen moninaisuuden arvostaminen sekä myönteisen ympäristösuhteen rakentumiseen. Taide ja visuaalinen kulttuuri nähdään omaan ympäristöön sekä laajemmin yhteiskuntaan osallistumisen sekä vaikuttamisen mahdollistajana. Oppilaita kannustetaan välittämään, luomaan ja muokkaamaan kulttuuria ja perinteitä sekä huomaamaan niiden merkityksen hyvinvoinnille. L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot Harjoitellaan yhteistyötä erilaisin ryhmätehtävin sekä kannustavan palautteen antamista leikkien, pelien ja esim. valmiiden töiden yhteisten arviointikeskustelujen avulla. Opetellaan tarkastelemaan mainontaa ja mediaa ja realistiseen käsitykseen ja kriittisyyteen niihin liittyen. Tutustutaan tietoja viestintäteknologian ilmiöihin ja harjoitellaan niiden turvallista käyttöä. Oppilas oppii ilmaisemaan itseään kuvia tekemällä ja niitä tulkitsemalla. Kuvia tehdään ja niitä tulkitaan yksin ja yhdessä muiden oppilaiden kanssa.

2 L4 Monilukutaito Oppilaita kehittämään kuvanlukutaitoa kokeilemalla kuvallisia ilmaisutapoja sekä tarkastelemaan vaikuttamisen keinoja lähiympäristössä. Opetuksessa käytetään ikäkauden tarpeisiin soveltuvia lehtiä, kirjoja, pelejä, elokuvia ja musiikkia sekä monimuotoisen ympäristön havainnointia ja oppilaiden tekemiä ja valitsemia sisältöjä. Kuvallisen tuottamisen taitoja kehitetään tulkitsemisen ja arvottamisen taitojen rinnalla. Oppilaille luodaan runsaasti tilaisuuksia kysyä ja ihmetellä, kertoa tarinoita, esittää näkemyksiään ja jakaa kokemuksiaan monenlaisia välineitä ja ilmaisun keinoja käyttäen. Kuvallinen monilukutaito antaa oppilaille välineitä käsitellä välittynyttä pirstaleista, eri tiedonaloja ja kulttuurisia merkityksiä yhdistelevää tietoa. Monilukutaitoa kehitetään visuaalisuutta, sekä muita tiedon tuottamisen ja esittämisen tapoja hyödyntämällä. Oppilas tutustuu kuvataiteen eri ilmaisutapoihin, menetelmiin ja niiden vaikutusmahdollisuuksiin. L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen Opetuksessa hyödynnetään esiopetuksen aikana ja koulun ulkopuolella oppilaille karttuneita tieto- ja viestintäteknologian (tvt) tietoja ja taitoja. Tutustutaan verkko- ja mediaympäristöjen mahdollisuuksiin kuvataiteen eri osa-alueilla. Tieto- ja viestintäteknologian perustaitoja harjoitellaan ja opitaan käyttämään niitä opiskelun välineinä. Samalla opitaan keskeistä käsitteistöä. Oppilaat pohtivat myös, mihin tarkoituksiin tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään lähiympäristössä ja mikä sen merkitys on arjessa. Koulutyössä oppilaat saavat monimuotoisia tilaisuuksia oppia työskentelemään yksin ja yhdessä toisten kanssa. Oppilaita rohkaistaan toimimaan uusissa tilanteissa itseensä luottaen. Tutustutaan kuvataiteen ammatillisiin mahdollisuuksiin. Yhteistyö huoltajien ja koulun ulkopuolisten kuvataidetoimijoiden kanssa rikastaa työskentelyä. Oppilaat ovat mukana pohtimassa ja suunnittelemassa omaa yksilöllistä opiskeluaan sekä ryhmän työn tavoitteita ja toimintatapoja, työskentelytilojen järjestämistä ja viihtyisyyttä. Mietitään ja hyödynnetään taidetta ja muita kulttuurin keinoja viihtyisyyden parantamiseksi opetustiloissa ja koulun juhlien koristelussa. Oppilaat voivat osallistua itseään koskevista asioista päättämiseen ikätasonsa ja edellytystensä mukaisesti. Oppilas oppii hyödyntämään ja käyttämään verkko -ja media ympäristöjen mahdollisuuksia kuvataiteen eri osa-alueilla. Oppilas oppii hakemaan tietoa sekä tuottamaan ja soveltamaan sitä visuaalisina toteutuksina itsenäisesti ja vuorovaikutuksessa muiden oppilaiden ja koulun ulkopuolella toimivien kulttuuritoimijoiden (kuvataidealan ammattilaiset, paikalliset museot ja muut museot, muut kulttuurikohteet, harrastusmahdollisuudet) kanssa. Tutustutaan yhdessä oppilaiden kanssa kuvataiteen ja muun kulttuurin kentän työskentelymahdollisuuksiin. Oppilaita kannustetaan kuvien tuottamiseen sekä kuvataiteen ja muun kulttuurin käyttöön osana ammattia. Tutustutaan tekijänoikeuksiin. Kuvataiteen ammattilaisten vierailut ja yhteistyöt oppilaiden kanssa edesauttavat luovan työn arvostamista. Rohkaistaan oman työn suunnitteluun, aktiivisuuteen, oma-aloitteiseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn oman työn arviointiin sekä palautteen vastaanottamiseen. Tutkitaan kuvataiteen ja muun kulttuurin henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä. Käytetään taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria osallistumisen, vaikuttamisen sekä globaalien kysymysten käsittelyn muotona. Opetus tukee oppilaan kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa häntä vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä ja yhteiskuntaan. Osallistamista luodaan oppilastöitä esittelemällä ja niistä keskustelemalla. Ohjataan työskentelemään ja valitsemaan kullekin tehtävälle sopivat toteutustavat ja materiaalit.

3 Kuvataide vuosiluokilla 1-6 Kuvataiteen oppiaineen sisällöt valitaan oppiaineen tavoitteisiin kytkeytyvistä keskeisistä sisältöalueista, jotka ovat kuvakulttuurit (S1), Ympäristön kuvakulttuurit (S2) sekä Taiteen. Tavoitteita lähestytään sisältöalueita tutkimalla ja niitä valitaan yhdessä oppilaiden kanssa. VUOSILUOKAT 1lk. 2lk. 3lk. 4lk. 5lk. 6lk. SISÄLTÖALUEET S1, S2 ja S3 TAVOITEALUEET SEKÄ LAAJA- ALAINEN OSAAMINEN Painotetut alueet korostettuna kuvakulttuurit (S1), Ympäristön kuvakulttuurit (S2) sekä Taiteen T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, kuvakulttuurit (S1), Ympäristön kuvakulttuurit (S2) sekä Taiteen T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, kuvakulttuurit (S1), Ympäristön kuvakulttuurit (S2) sekä Taiteen T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, kuvakulttuurit (S1), Ympäristön kuvakulttuurit (S2) sekä Taiteen T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, kuvakulttuurit (S1), Ympäristön kuvakulttuurit (S2) sekä Taiteen T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, kuvakulttuurit (S1), Ympäristön kuvakulttuurit (S2) sekä Taiteen T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1-T3 Ohjataan kulttuurin ja taiteen tarkasteluun, havainnointiin ja keskusteluun keskittyen etenkin oppilaiden omaan lähiympäristöön ja kiinnostaviin ilmiöihin. Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan lähialueen museoihin, taiteilijoihin ja taideteoksiin. Ohjataan kulttuurin ja taiteen tarkasteluun, havainnointiin ja keskusteluun keskittyen etenkin oppilaiden omaan lähiympäristöön ja kiinnostaviin ilmiöihin. Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan lähialueen museoihin, taiteilijoihin ja taideteoksiin. Aikaisemmin opitun lisäksi havainnoimaan maailman ilmiöitä ja taidetta, rohkaistaan ilmaisemaan omia havaintoja ja näkemyksiä sekä perustelemaan niitä. Kannustetaan näiden pohjalta syntyneiden omien havaintojen ja ajatusten käyttöön työskentelyssä. Aikaisemmin opitun lisäksi havainnoimaan maailman ilmiöitä ja taidetta, rohkaistaan ilmaisemaan omia havaintoja ja näkemyksiä sekä perustelemaan niitä. Kannustetaan näiden pohjalta syntyneiden omien havaintojen ja ajatusten käyttöön työskentelyssä. aiemmin opittuja taitoja, tutustutaan tarkemmin johonkin kiinnostavaan taidemuotoon, taidehistorian osa-alueeseen tai taiteilijaan. Kannustetaan omiin ajatuksiin, ideoihin ja havaintoihin ja rohkeaan kokeilemiseen pohjautuvaan työskentelyyn aiemmin opittuja taitoja, tutustutaan tarkemmin johonkin kiinnostavaan taidemuotoon, taidehistorian osa-alueeseen tai taiteilijaan. Kannustetaan omiin ajatuksiin, ideoihin ja havaintoihin ja rohkeaan kokeilemiseen pohjautuvaan työskentelyyn Tarkastellaan kuvia ja visuaalisia ilmaisukeinoja yksin ja yhdessä muiden oppilaiden kanssa Tarkastellaan kuvia ja visuaalisia ilmaisukeinoja yksin ja yhdessä muiden oppilaiden kanssa Tarkastellaan kuvia ja visuaalisia ilmaisukeinoja yksin ja yhdessä muiden oppilaiden kanssa Tarkastellaan kuvia ja visuaalisia ilmaisukeinoja yksin ja yhdessä muiden oppilaiden kanssa Tarkastellaan kuvia ja visuaalisia ilmaisukeinoja yksin ja yhdessä muiden oppilaiden kanssa Tarkastellaan kuvia ja visuaalisia ilmaisukeinoja yksin ja yhdessä muiden oppilaiden Kuvallinen tuottaminen T4-T6 Tutustutaan erilaisiin Tutustutaan erilaisiin Vahvistetaan kuvallisen Vahvistetaan kuvallisen aiemmin opittuja aiemmin

4 kuvataiteen työskentelymenetel miin (esim. piirustus, maalaaminen, grafiikka, kuvanveisto, sarjakuva) harjoitellaan ja tutkitaan perustekniikoita ja välineiden käyttöä monipuolisesti kuvataiteen työskentelymenetel miin (esim. piirustus, maalaaminen, grafiikka, kuvanveisto, sarjakuva) harjoitellaan ja tutkitaan perustekniikoita ja välineiden käyttöä monipuolisesti tuottamisen ja työskentelyn taitoja, syvennetään perustekniikoiden osaamista ja monipuolisiin, vaihteleviin työskentelytapoihin tuottamisen ja työskentelyn taitoja, syvennetään perustekniikoiden osaamista ja monipuolisiin, vaihteleviin työskentelytapoihin taitoja ja tietoja, soveltamaan niitä omassa työskentelyssä sekä kannustetaan oman, persoonallisen lähestymistavan löytymiseen kuvallisessa ilmaisussa opittuja taitoja ja tietoja, soveltamaan niitä omassa työskentelyssä sekä kannustetaan oman, persoonallisen lähestymistavan löytymiseen kuvallisessa ilmaisussa Visuaalisen kulttuurin tulkinta T7-T9 Harjoitellaan ilmaisemaan havaintoja ja ajatuksia visuaalisesta maailmasta monipuolisesti sekä sanallisesti että kuvallisesti oppilaiden oma kokemusmaailma huomioiden. Harjoitellaan ilmaisemaan havaintoja ja ajatuksia visuaalisesta maailmasta monipuolisesti sekä sanallisesti että kuvallisesti oppilaiden oma kokemusmaailma huomioiden. omien havaintojen ja ajatusten ilmaisemista sanallisesti ja kuvallisesti, soveltamaan erilaisia kuvantulkinnan tapoja omassa työskentelyssä. omien havaintojen ja ajatusten ilmaisemista sanallisesti ja kuvallisesti, soveltamaan erilaisia kuvantulkinnan tapoja omassa työskentelyssä. Aiemmin opitun lisäksi tarkastelemaan taiteen ja muun kulttuurin merkitystä ja vaikutusta yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle ja niiden arvoille eri aikakausina, innostetaan hyödyntämään näitä havaintoja omassa työskentelyssä. Aiemmin opitun lisäksi tarkastelemaan taiteen ja muun kulttuurin merkitystä ja vaikutusta yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle ja niiden arvoille eri aikakausina, innostetaan hyödyntämään näitä havaintoja omassa työskentelyssä Esteettinen, ekologinen eettinen arvottaminen T10- ja Tutustutaan eri kulttuurien kuvailmaisutapoihin, toisten työn arvostamiseen sekä eettiseen ja ekologiseen työskentelyyn. Tutustutaan eri kulttuurien kuvailmaisutapoihin, toisten työn arvostamiseen sekä eettiseen ja ekologiseen työskentelyyn. aiemmin opittua, arvostamaan muita ihmisiä, luontoa ja ympäristöä, huomioimaan kuvien vaikutusmahdollisu uksia. aiemmin opittua, arvostamaan muita ihmisiä, luontoa ja ympäristöä, huomioimaan kuvien vaikutusmahdollisu uksia. Ohjataan huomaamaan visuaalisessa ympäristössä ilmeneviä arvoja ja mahdollisuuksia, huomioimaan työskentelyssään kulttuurinen moninaisuus sekä kestävä kehitys, eettisyys ja ekologisuus Ohjataan huomaamaan visuaalisessa ympäristössä ilmeneviä arvoja ja mahdollisuuksia, huomioimaan työskentelyssää n kulttuurinen moninaisuus sekä kestävä kehitys, eettisyys ja ekologisuus

5 Vuosiluokkakokonaisuuden 1-2 erityispiirteet ja tehtävät Vuosiluokilla 1-2 luodaan perustaa omakohtaiseen kuvataiteen ja kulttuurin ymmärtämiselle ja havainnoimiselle. Oppiminen tapahtuu leikinomaisesti. Harjoitellaan kuvataiteen perustaitoja ja työtapoja sekä käsitteiden käyttöä. Tutustutaan oman ympäristön taideteoksiin ja kulttuurirakennuksiin, taiteilijoihin ja taidenäyttelyihin. Tutustutaan eri medioiden kuvaviestintään sekä muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Vuosiluokkakokonaisuuden 3-4 erityispiirteet ja tehtävät Vuosiluokilla 3-4 laajennetaan omakohtaista suhdetta kuvataiteeseen ja visuaaliseen kulttuuriin. kuvataiteen perustekniikoiden oppimista. Tutkitaan ja ilmaistaan kulttuurista todellisuutta oppilaiden omien kokemusten pohjalta kuvataiteen keinoin. Harjoitellaan erilaisia tekniikoita ja rohkaistaan kokeilemaan oman mielikuvituksen tuottamia ideoita ja ajatuksia kulttuurisesta todellisuudesta. Tutustutaan erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävästä. Tutustutaan alustavasti myös taiteen asemaan historiallisesti. Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan museoihin ja muihin kulttuurikohteisiin sekä muutamiin taiteilijoihin joko historiasta tai nykytaiteesta. Vuosiluokkakokonaisuuden 5-6 erityispiirteet ja tehtävät Vuosiluokilla 5-6 kannustetaan erilaisten kuvailmaisun keinojen kokeiluun, harjoitteluun ja taitojen kehittämiseen. Ohjataan huomaamaan kuvallisen viestinnän ja taiteen vaikutusmahdollisuuksia. Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan viestintäteknologiaa opetuksessa ja oppimisessa. Tarjotaan mahdollisuuksia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin muun opetuksen ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

6 Kuvataide vuosiluokat 7-9 Vuosiluokilla 7-9 syvennetään omakohtaista suhdetta kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Tutkitaan kuvataiteen ja muun kulttuurin henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä. Käytetään taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria osallistumisen ja vaikuttamisen muotona. Opetus tukee oppilaan kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa häntä vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä ja yhteiskuntaan. Opetuksessa tuetaan yhdessä toimimisen taitoja sekä rakennetaan yhteyksiä ajankohtaisiin kuvataiteen ja muun kulttuurin toimintatapoihin ja ilmiöihin. Oppimisen arviointi kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Kuvataiteen oppiaineen sisällöt valitaan oppiaineen tavoitteisiin kytkeytyvistä keskeisistä sisältöalueista, jotka ovat kuvakulttuurit (S1), Ympäristön kuvakulttuurit (S2) sekä Taiteen. Tavoitteita lähestytään sisältöalueita tutkimalla ja niitä valitaan yhdessä oppilaiden kanssa. S1 kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Opetuksen sisältöjä valitaan myös oppilaiden omia kuvakulttuureja uudistavista ilmiöistä. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelynlähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan vaikuttamisen kannalta. S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnonympäristöistä sekä mediasta. Sisältöjen valinnoilla kehitetään oppilaan tietoisuutta erilaisia ympäristöjä ja medioita koskevista laajemmista kysymyksistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään erilaisten ympäristöjen ja medioiden merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin että globaalin maailman näkökulmista. S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat syventyvät erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin tarkastelemalla niitä taiteilijan ja vastaanottajan sekä taiteen instituutioiden ja yhteiskunnan näkökulmista. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuurisenmoninaisuuden vaikutuksia sekä taiteen tuottamiseen että tulkintaan yksilön ja yhteiskunnannäkökulmista. Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 Kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria. Oppilasta käyttämään monipuolisesti kuvallisen tuottamisen menetelmiä. T2 Rohkaista oppilasta keskustelemaan kuvista, omista havainnoistaan ja näkemyksistään ja luomaan perusteluja havainnoilleen. T3 Innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisin menetelmin, erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen esimerkiksi, digitaaliset työskentelyvälineet sekä asianmukaiset ja laadukkaat taidetarvikkeet.

7 Kuvallinen tuottaminen T4 Ohjata oppilasta syventämään kuvallisen tuottamisen taitoja ja soveltamalla erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisunkeinoja, esimerkiksi digitaaliset työskentelyvälineet sekä asianmukaiset ja laadukkaat taidetarvikkeet. T5 Ohjata oppilasta tutkivaan lähestymistapaan itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa työskentelyssä. T6 Rohkaista oppilasta ilmaisemaan omia mielipiteitään sekä soveltamaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja eri välinein. Visuaalisen kulttuurin tulkinta T7 Ohjata oppilasta soveltamaan kuvallisia, sanallisia ja muita kuvantulkinnan menetelmiä. T8 Ohjata oppilasta tarkastelemaan taiteen ja muun kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuuri näkökulmasta. T9 Innostaa oppilasta soveltamaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisu tapoja kuvallisessa tuottamisessa. Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen T10 Ohjata oppilasta ottamaan kantaa taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin. Kannustaa oppilasta huomioimaan kuvailmaisussaan kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys sekä vaikuttamaan kuvien avulla.

8 Kuvataide vuosiluokilla 7-9 Kuvataide on valinnainen oppiaine vuosiluokilla 8-9 ja sitä opetetaan Salon kaupungin tuntijaon mukaisesti. Valinnaisaineet vahvistetaan koulukohtaisesti, mutta tavoitteet ja sisällöt pohjautuvat kaupungin opetussuunnitelmaan. Kaikkiin tavoitteisiin pyritään jokaiselle vuosiluokalla. Vuosiluokilla on myös painotettuja tavoitteita. VUOSILUOKAT 7.luokka 8.luokka 9.luokka SISÄLTÖALUEET S1, S2 ja S3 kuvakulttuurit (S1), Ympäristön kuvakulttuurit (S2) sekä Taiteen kuvakulttuurit (S1), Ympäristön kuvakulttuurit (S2) sekä Taiteen kuvakulttuurit (S1), Ympäristön kuvakulttuurit (S2) sekä Taiteen TAVOITEALUEET SEKÄ LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN Painotetut alueet korostettuna T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1-T3 Kuvataiteen työskentelymenetelmien ja ilmaisukeinojen kertaaminen, kuten piirustus, maalaus, grafiikka, sarjakuva, kolmiulotteinen työskentely, digitaaliset kuvantekomenetelmät esim. animaatiot/lyhytelokuvat. Tutustutaan taiteen ilmiöihin, taidehistoriaan, aikalaistaiteeseen ja median kuvakulttuureihin. Opetuksessa voidaan painottaa tiettyä taidehistorian ajanjaksoa tai tyylisuuntaa. Sovelletaan näihin liittyvää tietoa eri kuvantekomenetelmin. Tarkastellaan kuvia yksin ja yhdessä muiden oppilaiden kanssa. Oppilasta luontevaan ja rohkaisevaan taideoppimiseen. Tuodaan esille oppilaiden kuvallista osaamista niin koulussa kuin myös mahdollisuuksien mukaan koulun ulkopuolella. kuvataiteen ilmaisukeinojen osaamista. Mahdollisuuksien mukaan voidaan valita erikoistekniikoita, esim. spraymaalaus, erilaiset sekatekniikkamenetelmät, paperinvalmistus, grafiikan erikoismenetelmät, keramiikka, valokuva ja digitaaliset kuvantekomenetelmät. Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan paikallisiin museoihin, galleriatiloihin, arkkitehtuuriin ja muotoiluun. Ohjataan oppilasta käyttämään virtuaalisia oppimisympäristöjä kuten virtuaaligalleriat, kuvapankit, sekä muun muassa museoiden pedagogiset sivustot. Tarkastellaan kuvia yksin ja yhdessä muiden oppilaiden kanssa ja pyritään luontevaan taideoppimiseen, kuvia tekemällä ja kuvista keskustelemalla. Tuodaan esille oppilaiden kuvallista osaamista niin koulussa kuin myös mahdollisuuksien mukaan koulun ulkopuolella. kuvataiteen ilmaisukeinojen osaamista. Mahdollisuuksien mukaan voidaan valita erikoistekniikoita tai painottaa taideopetuksessa esim. aikalaistaiteessa esiintyviä ilmiöitä. Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan paikallisiin museoihin, galleriatiloihin, arkkitehtuuriin ja muotoiluun. Ohjataan oppilasta käyttämään virtuaalisia oppimisympäristöjä kuten virtuaaligalleriat, kuvapankit, sekä muun muassa museoiden pedagogiset sivustot. Tarkastellaan kuvia yksin ja yhdessä muiden oppilaiden kanssa ja pyritään luontevaan taideoppimiseen, kuvia tekemällä ja kuvista keskustelemalla. Tuodaan esille oppilaiden kuvallista osaamista niin koulussa kuin myös mahdollisuuksien mukaan koulun ulkopuolella. Kuvallinen tuottaminen T4-T6 Kuvanrakentaminen, värit, sommittelu, materiaalit ja kuvallisen tuottamisen ilmaisumuodot. Ohjataan oppilasta syventämään kuvallisen tuottamisen taitoja soveltamalla erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisunkeinoja, esimerkiksi digitaalisin työskentelyvälinein ja asianmukaisia ja laadukkaita taidetarvikkeita käyttäen. Kuvanrakentamisen syventäminen. Oppilasta rohkaistaan itseohjautuvaan ja tutkivaan lähestymistapaan työskentelyssä. Oppilastan syventämään kuvallisen tuottamisen taitoja ja soveltamalla erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisunkeinoja, esimerkiksi digitaalisin työskentelyvälinein ja asianmukaisia ja laadukkaita taidetarvikkeita käyttäen. Kuvanrakentamisen syventäminen. Oppilasta itseohjautuvaan ja tutkivaan lähestymistapaan työskentelyssä. Oppilasta syventämään kuvallisen tuottamisen taitoja ja sovelletaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisunkeinoja, esimerkiksi digitaalisin työskentelyvälinein ja asianmukaisia ja laadukkaita taidetarvikkeita käyttäen.

9 Visuaalisen kulttuurin tulkinta T7-T9 Tutustutaan ja tarkastelemaan kuvataiteen ja muun kulttuurin ilmiötä. Tutustutaan taiteen ilmiöihin, median kuvakulttuureihin, Suomen ja maailman taiteen historiaan sekä aikalaistaiteeseen ja sovelletaan näihin liittyvää tietoa eri kuvantekomenetelmin. kuvataiteen ja muun kulttuurin ilmiöiden tarkastelua ja tutkimista taiteen historian ja aikalaistaiteen tuntemista. sekä sovelletaan näihin liittyvää tietoa tehtävissä. kuvataiteen ja muun kulttuurin ilmiöiden tarkastelua ja tutkimista sekä sovelletaan näihin liittyvää tietoa tehtävissä. Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen T10- Rohkaistaan oppilasta ottamaan kantaa kuvallisin keinoin ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin. Ohjataan ja kannustetaan oppilasta huomioimaan kuvailmaisussaan sekä materiaalivalinnoissaan kestävä kehitys, kuten valitsemaan työskentelyyn sopivia materiaaleja ja työvälineitä sekä huolehtimaan näistä ja myös arvostamaan omaa työtään. ja vahvistetaan oppilaan mahdollisuutta ottaa kantaa ja vaikuttaa kuvallisen ilmaisun keinoin ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin. Oppilasta huomioimaan kuvailmaisussaan sekä materiaalivalinnoissaan kestävä kehitys, kuten valitsemaan kuhunkin tehtävään sopivia materiaaleja ja työvälineitä sekä huolehtimaan näistä ja myös arvostamaan omaa työtään. Mahdollisuuksien mukaan voidaan tehtävissä hyödyntää esim. kierrätettyjä materiaaleja. ja vahvistetaan oppilaan mahdollisuutta ottaa kantaa ja vaikuttaa kuvallisen ilmaisun keinoin ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin. Oppilasta huomioimaan kuvailmaisussaan sekä materiaalivalinnoissaan kestävä kehitys, kuten valitsemaan kuhunkin tehtävään sopivia materiaaleja ja työvälineitä sekä huolehtimaan näistä ja myös arvostamaan omaa työtään. Mahdollisuuksien mukaan voidaan tehtävissä hyödyntää esim. kierrätettyjä materiaaleja. Kuvataiteen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet Kuvataiteen tavoitteena on tarjota oppimisympäristöjä ja työtapoja, joilla mahdollistetaan monipuolinen materiaalien, teknologioiden ja ilmaisukeinojen käyttäminen sekä niiden luova soveltaminen. Opetustilanteissa luodaan aktiiviseen kokeilemiseen ja harjoitteluun rohkaiseva ilmapiiri. Kuvataiteessa pedagogisilla ratkaisuilla tuetaan moniaistista havainnointia, pitkäjänteistä työskentelyä sekä tutkivaa ja tavoitteellista taideoppimista. Tavoitteena on luoda oppimiseen ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri sekä koulussa että koulun ulkopuolisissa ympäristöissä. Vuosiluokilla 7-9 tuetaan tutkivaa ja ilmiökeskeistä työskentelyä taiteen traditioita ja aikalaistaiteen toimintatapoja hyödyntämällä. Opetuksessa pyritään luomaan monipuolisia mahdollisuuksia verkko- ja mediaympäristöjen käytölle, kuten virtuaaligalleriat ja museoiden pedagogiset sivustot sekä taiteidenvälisille ja koulun ulkopuolisille projekteille ja globaalien kysymysten käsittelylle. Koulun ohella oppimisympäristönä voivat toimia muun muassa paikalliset museot ja galleriat, sekä muut uudet taiteen esityspaikat. Ohjaus, tuki ja eriyttäminen kuvataiteessa vuosiluokilla 7-9 Taideoppimisen yksilöllinen ja yhteisöllinen luonne tukee oppilaan identiteettien rakentumista, osallisuutta ja hyvinvointia. Kuvataiteessa opetusta eriytetään tarvittaessa esimerkiksi ilmaisukeinojen, työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnoilla. Oppilasta hyödyntämään omia vahvuuksiaan, soveltamaan erilaisia työtapoja ja käyttämään vaihtoehtoisia lähestymistapoja. Taideoppimiselle on tärkeää luoda

10 turvallinen, moninaisuutta kunnioittava ja itseilmaisuun rohkaiseva ilmapiiri, jossa oppilaat saavat henkilökohtaista ohjausta ja tukea. Vaihtoehtoisia pedagogisia lähestymistapoja, kuten pelejä, leikinomaisuutta ja eri aistialueisiin liittyviä kokemuksia voidaan tarvita erityisesti havaintojen ja tunteiden visuaalisessa ilmaisussa sekä motoristen taitojen kehittämisessä.

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

KUVATAIDE VUOSILUOKAT 7-9

KUVATAIDE VUOSILUOKAT 7-9 KUVATAIDE VUOSILUOKAT 7-9 Kuvataidetta opiskellaan Savonlinnassa vuosiluokilla 1-7 sekä vuosiluokalla 9. Vuosiluokilla 1-2 opiskellaan 1 vuosiviikkotunti. Vuosiluokalla 3 opiskellaan 2 vuosiviikkotuntia,

Lisätiedot

KUVATAIDE VUOSILUOKAT 1-2

KUVATAIDE VUOSILUOKAT 1-2 KUVATAIDE VUOSILUOKAT 1-2 Kuvataidetta opiskellaan Savonlinnassa vuosiluokilla 1-7 sekä vuosiluokalla 9. Vuosiluokilla 1-2 opiskellaan 1 vuosiviikkotunti. Vuosiluokalla 3 opiskellaan 2 vuosiviikkotuntia,

Lisätiedot

T1 Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja tekee taidetta

T1 Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja tekee taidetta KUVATAITEEN OPETUS JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja

Lisätiedot

KUVATAIDE. Anne Ervast Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi

KUVATAIDE. Anne Ervast Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi KUVATAIDE Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Ohjata oppilasta tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaan identiteetin

Lisätiedot

KUVATAIDE VUOSILUOKAT 3-6

KUVATAIDE VUOSILUOKAT 3-6 KUVATAIDE VUOSILUOKAT Kuvataidetta opiskellaan Savonlinnassa vuosiluokilla 1-7 sekä vuosiluokalla 9. Vuosiluokilla 1-2 opiskellaan 1 vuosiviikkotunti, vuosiluokalla 3 opiskellaan 2 vuosiviikkotuntia, vuosiluokilla

Lisätiedot

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri?

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? Kulttuuri = jonkin ryhmän ominaislaatu, joka ilmenee erilaisina arvoina ja toimintatapoina sekä aineellisina ja aineettomina tuotteina.

Lisätiedot

KUVATAIDE. Oppiaineen tehtävä

KUVATAIDE. Oppiaineen tehtävä 1 KUVATAIDE Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaan identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista

Lisätiedot

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet vuosiluokilla 3-6

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet vuosiluokilla 3-6 Oppiaine: Kuvataide Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet vuosiluokilla 3-6 3. lk Oppimisympäristöt Työskentely tapahtuu luokassa ja koulun lähiympäristössä. Työvälineille ja materiaaleille

Lisätiedot

KUVATAIDE. Oppiaineen tehtävä

KUVATAIDE. Oppiaineen tehtävä 1 KUVATAIDE Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaan identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista

Lisätiedot

Tavoitteet Sisällöt Laajaalaiset

Tavoitteet Sisällöt Laajaalaiset 14.4.11 KUVATAIDE Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden identiteettien rakentumista,

Lisätiedot

Kooste kaikista kuvataiteen keskeisten käsitteiden avauksista eperusteet-palvelussa

Kooste kaikista kuvataiteen keskeisten käsitteiden avauksista eperusteet-palvelussa 1. Kulttuurinen moninaisuus Yksilöt ja ryhmät ovat kulttuurisesti monimuotoisia ja muuttuvia. Kulttuuri nähdään historiallisesti ja sosiaalisesti välittyvänä merkitysten järjestelmänä, joka ilmenee erilaisten

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

MIKAELIN KOULU LISÄYSEHDOTUKSET: 12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit KUVATAIDE Tavoitteet Kuntakohtainen / koulukohtainen 3.

MIKAELIN KOULU LISÄYSEHDOTUKSET: 12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit KUVATAIDE Tavoitteet Kuntakohtainen / koulukohtainen 3. MIKAELIN KOULU LISÄYSEHDOTUKSET: 12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 3. luokka KUVATAIDE Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit, 1vvh Tavoitteet 3. luokka T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan

Lisätiedot

KUVATAIDE. Oppiaineen tehtävä

KUVATAIDE. Oppiaineen tehtävä KUVATAIDE Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden identiteettien rakentumista,

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin KUVATAIDE Lukion kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä. Omakohtainen taiteellinen työskentely antaa

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

OPPIMAAN OPPIMINEN AJATTELU

OPPIMAAN OPPIMINEN AJATTELU L1 OPPIMAAN OPPIMINEN - Tavoitteena on, että oppilas tunnistaa omat vahvuutensa oppijana ja omaksuu hänelle sopivat opiskelutekniikat. - Korostetaan pitkäjänteisen työskentelyn ja harjoittelun merkitystä.

Lisätiedot

1 lk:n tavoitteiden lisäksi oppilas kehittyy kuvallisen viestinnän välineiden käytössä havainnoi todellisen ja kuvallisen maailman eroja.

1 lk:n tavoitteiden lisäksi oppilas kehittyy kuvallisen viestinnän välineiden käytössä havainnoi todellisen ja kuvallisen maailman eroja. KUVATAIDE Kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä on ymmärtää

Lisätiedot

ARVIOINTI veso-iltapäivä alakoulut OPS 2016

ARVIOINTI veso-iltapäivä alakoulut OPS 2016 ARVIOINTI veso-iltapäivä 29.3.17 alakoulut OPS 2016 Oppimisen arviointi Erja Vitikka 6.3.2015 Laaja-alainen osaaminen Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja

Lisätiedot

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 301 LUOKKA 8 2 h / viikko n. 76 h / vuosi LUOKKA 9 2 h / viikko n. 76 h / vuosi Opetuksessa painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä, kuvallisen ilmaisun

Lisätiedot

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin 1 7.17. Kuvataide Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä

Lisätiedot

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Vuorovaikutustilanteissa toimiminen Laaja-alainen osaaminen 1 T1 Rohkaista oppilasta harjoittamaan vuorovaikutus- ja

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN 2016 TAVOITTEET: YMPÄRISTÖOPPI. TVT vuosiluokilla 1-2. Laaja-alaiset osaamistavoitteet

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN 2016 TAVOITTEET: YMPÄRISTÖOPPI. TVT vuosiluokilla 1-2. Laaja-alaiset osaamistavoitteet UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN 2016 TAVOITTEET: YMPÄRISTÖOPPI Laaja-alaiset osaamistavoitteet L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu Itsestä huolehtiminen ja arjen

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

Piirros Mika Kolehmainen

Piirros Mika Kolehmainen Piirros Mika Kolehmainen Liikunnan syventävä kurssi Liikunnan tarkoitus on tuottaa iloa, virkistystä ja hyvinvointia. Tavoitteena on motoristen perustaitojen vahvistaminen ja monipuolistaminen sekä liikunnallisten

Lisätiedot

Monilukutaito. Marja Tuomi 23.9.2014

Monilukutaito. Marja Tuomi 23.9.2014 Monilukutaito Marja Tuomi 23.9.2014 l i t e r a c y m u l t i l i t e r a c y luku- ja kirjoitustaito tekstitaidot laaja-alaiset luku- ja kirjoitustaidot monilukutaito Mitä on monilukutaito? tekstien tulkinnan,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat. Ympäristöoppi 4.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPS. Lahti 2015

ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPS. Lahti 2015 ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPS Lahti 2015 Et-opetuksen erityispiirteitä ET jakautuu reaaliaineena tiedon oppimiseen ja katsomusaineena oman ET:n kehittämiseen. Ei vuosiluokkia, vaan 1-6 ja 7-9 + ryhmät Opettajat

Lisätiedot

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Oppimiskäsityksen kuvaus Helsinki 6.3.2015 1 Oppimiskäsitys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Perusteissa kuvataan oppimiskäsitys, jonka pohjalta opetussuunnitelman

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

KUVATAITEEN OPS Mikä kuvataiteen opetuksessa muuttuu?

KUVATAITEEN OPS Mikä kuvataiteen opetuksessa muuttuu? KUVATAITEEN OPS 2016 Mikä kuvataiteen opetuksessa muuttuu? Työpajan kulku: Opsin esittelyä 30 min Miellekarttoja sisältöalueista 15 min (Popplet) Hyviä kuvikseen liittyviä Ipad applikaatioita ja oppimateriaaleja

Lisätiedot

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Vuosiluokilla 1-2 uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan omaa uskonnollista ja katsomuksellista

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 13

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 13 Kasvatus- ja opetuslautakunta 20.6.2017 Liite 1 13 Mikkelin kaupungissa 7-9 luokkien islamin uskonnon opetus järjestetään 7-9-luokkien yhdysryhmissä. Opiskelu tapahtuu vuorokurssiperiaatteella siten, että

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat)

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat) Haminan koulu 4.-6.-luokkien VALINNAISAINEOPAS lv. 2017-2018 LUKUVUOSI 2017-2018 Uudessa opetussuunnitelmassa 1.8.2016 alkaen valinnaisaineita opetetaan neljännellä vuosiluokalla yksi 45 min. viikkotunti.

Lisätiedot

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo 1 Edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä Vahvistaa lapsen

Lisätiedot

Go for it! ja OPS 2016

Go for it! ja OPS 2016 OPS 2016 Go for it! ja OPS 2016 1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen 2. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 7. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen Laaja-alainen

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI. Vuosiluokat 5 ja 6 Yhteiskuntaopin tavoitteet ja sisällöt. Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 5 ja 6. Arviointi

YHTEISKUNTAOPPI. Vuosiluokat 5 ja 6 Yhteiskuntaopin tavoitteet ja sisällöt. Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 5 ja 6. Arviointi YHTEISKUNTAOPPI Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 5 ja 6 Vuosiluokilla 5 ja 6 yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja yritteliäiksi kansalaisiksi.

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI VUOSILUOKAT 5-6

YHTEISKUNTAOPPI VUOSILUOKAT 5-6 YHTEISKUNTAOPPI VUOSILUOKAT 5-6 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 5 ja 6 Vuosiluokilla 5 ja 6 yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja yritteliäiksi

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet

Kuvataide. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet 9.2.14. Kuvataide Kuvataidetta käytetään kokonaisnäkemyksellisen opetuksen välineenä. ta ohjataan ikätasoiseen toimintaan ja tuetaan vuorovaikutuksen kehitystä kuvataiteen elämyksellisin keinoin. Kuvallisen

Lisätiedot

Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN

Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN 19.4.2016 Laaja-alainen osaaminen Tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostama kokonaisuus Kykyä käyttää tietoja

Lisätiedot

Nuorisotyo oppitunneilla

Nuorisotyo oppitunneilla Nuorisotyo oppitunneilla Mitä oppituntien aiheita? Kauanko kestää? Missä toteutetaan? Miten toteutetaan? Työmenetelmiä? Keitä pari- tai yhteistyössä? Laaja-alaiset osaamiskokonaisuudet 1. Ajattelu ja oppimaan

Lisätiedot

Kurssimaksu määräytyy kurssilla käytetyn materiaalin perusteella.

Kurssimaksu määräytyy kurssilla käytetyn materiaalin perusteella. 5.18 Kuvataide Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui- mikä muuttuu?

Opetussuunnitelma uudistui- mikä muuttuu? Opetussuunnitelma uudistui- mikä muuttuu? Joensuun seudun opetussuunnitelma Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan: mitkä arvot ohjaavat oppimista

Lisätiedot

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan

Lisätiedot

Uuden OPS:n henki Petteri Elo OPS-koulutus 2016

Uuden OPS:n henki Petteri Elo OPS-koulutus 2016 Uuden OPS:n henki Yhteystiedot Petteri Elo petteri.elo@pedanow.com +358405506020 www.pedanow.com Twitter: @PetteriElo VÄITE # 1 Oppikirjat ohjaavat liikaa opetusta. www.ivn.us Luku 3.3: Tavoiteena laaja-alainen

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

ENNAKKOTEHTÄVÄ: Oppimista tukeva arviointikulttuuri

ENNAKKOTEHTÄVÄ: Oppimista tukeva arviointikulttuuri ENNAKKOTEHTÄVÄ: Oppimista tukeva arviointikulttuuri Perehtyminen kotona: Millainen on oppimista tukeva arviointikulttuuri? Palauta mieleen OPSin luku 6. Koonti ja keskustelu opettajainkokouksessa: Mikä

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan Mitä opiskellaan milläkin vuosiluokalla

Lisätiedot

KUVATAIDELUOKAT 3-6. Aleksis Kiven peruskoulu. Leikinomaisuutta, kokeilevaa mieltä ja tekemisen riemua! Toteemipaalu, sekatekniikka 3 lk.

KUVATAIDELUOKAT 3-6. Aleksis Kiven peruskoulu. Leikinomaisuutta, kokeilevaa mieltä ja tekemisen riemua! Toteemipaalu, sekatekniikka 3 lk. KUVATAIDELUOKAT 3-6 Leikinomaisuutta, kokeilevaa mieltä ja tekemisen riemua! Toteemipaalu, sekatekniikka 3 lk. Maatalon eläimiä sommitellaan, ryhmätyö 4 lk. Aleksis Kiven peruskoulu Elokuussa 2010 Aleksis

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

LUOLAVUOREN KOULU KOTITALOUS Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit LISÄYSEHDOTUKSET: 8. luokka

LUOLAVUOREN KOULU KOTITALOUS Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit LISÄYSEHDOTUKSET: 8. luokka LUOLAVUOREN KOULU LISÄYSEHDOTUKSET: 12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 8. luokka KOTITALOUS Taide-ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 2 vvh Tavoitteet 8. luokka Käytännön toimintataidot S

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPIN TAVOITTEET

YMPÄRISTÖOPIN TAVOITTEET YMPÄRISTÖOPPI JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA YMPÄRISTÖOPIN TAVOITTEET T1 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia toteuttaa luontaista uteliaisuuttaan ja auttaa oppilasta kokemaan ympäristöopin asiat merkitykselliseksi

Lisätiedot

Työskentelyohjeita: Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen

Työskentelyohjeita: Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen Työskentelyohjeita: Tiedostoa voi muokata useampi ihminen samanaikaisesti. Jakakaa tavoitteet eri vuosiluokille kopioimalla ja liittämällä sinisten otsikoiden alle, jotka löytyvät taulukoiden alta. Kopioi

Lisätiedot

OPO-ops T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta

OPO-ops T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta OPO-ops 7.11.2015 T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta Osallisuus ja S1: Oppiminen ja opiskelu muodostamaan kokonaiskäsitys aktiivinen toiinta vuosiluokkien 7-9 -Nivelvaihe

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa 1. 6. luokilla Sisällysluettelo Suomen kielen ja kirjallisuuden arviointi lukuvuositodistuksessa... 1 Ruotsin arviointi lukuvuositodistuksessa... 2 Englannin arviointi

Lisätiedot

Mitä ops- perusteiden opintokokonaisuus- ja tavoitealueteks4stä nousee? Mitä perusteet kannustavat muu7amaan?

Mitä ops- perusteiden opintokokonaisuus- ja tavoitealueteks4stä nousee? Mitä perusteet kannustavat muu7amaan? Mitä ops- perusteiden opintokokonaisuus- ja tavoitealueteks4stä nousee? Mitä perusteet kannustavat muu7amaan? Kuvataide, arkkitehtuuri ja mediataide, Luotsit- hanke Tampere 3.10.2017 Heli Tiainen Opintokokonaisuus

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO. Tavoitteen numero. Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy 1. liittyvät sisältöalueet

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO. Tavoitteen numero. Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy 1. liittyvät sisältöalueet ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Oppiaineen tehtävä Elämänkatsomustiedon opetuksen ydintehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää. Elämänkatsomustiedossa ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uusintavina ja

Lisätiedot

KÄSITYÖ VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KÄSITYÖ VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KÄSITYÖ VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi

Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi Nokia 16.9.2015 Päivi Nilivaara 1 17.9.2015 Mikä edistää oppimista? Resurssit Opiskeluun käytetty aika Palautteen anto Tvt opetusvälineenä Kotitausta Luokalle

Lisätiedot