Laadullinen ja määrällinen tutkimus lääketieteessä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laadullinen ja määrällinen tutkimus lääketieteessä"

Transkriptio

1 TIETEESSÄ MARJA AIRA LT, yleislääketieteen erikoislääkäri, kliininen opettaja, kouluttajalääkäri Itä-Suomen yliopisto, lääketieteen laitos, perusterveydenhuolto ja Sisä- Savon thky KAIJA SEPPÄ LKT, yleislääketieteen erikoislääkäri, päihdelääketieteen erityispätevyys, päihdelääketieteen professori, ylilääkäri Tampereen yliopisto, lääketieteen laitos ja TAYS, psykiatrian tulosyksikkö Laadullinen ja määrällinen tutkimus lääketieteessä Laadullinen ja määrällinen tutkimus perustuvat erilaiseen tieteenfilosofiseen oletukseen. Laadullinen tutkimus on yhteisnimitys monille erilaisille laadullisen tutkimuksen tekniikoille. Tutkimusmetodin valitseminen riippuu tutkimuskysymyksestä. Sekä määrällistä että laadullista tutkimusta pitää ja voidaan arvioida, mutta arviointikriteerit ovat erilaiset. Tutkimusmetodien yhdistäminen on monesti hyödyllistä. VERTAISARVIOITU VV Lääketieteellisissä lehdissä näkee yhä useammin tieteellisiä artikkeleja, jotka on tehty laadullista tutkimusmenetelmää käyttäen. Koska lääketieteen koulutuksessa laadullisen tutkimuksen periaatteita opetetaan toistaiseksi hyvin niukasti, lukija joutuu ymmälleen pohtiessaan, miten luotettavia tutkimustulokset ovat (1). Tutkijana lääkäri joutuu miettimään, mikä tutkimustapa antaisi parhaiten vastauksen hänen omaan tutkimuskysymykseensä (2). Tämän katsauksen tarkoituksena on antaa lyhyt yleiskuva asiasta vertaamalla laadullisen ja määrällisen tutkimuksen periaatteita. Paradigma Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen erojen ymmärtäminen on helpompaa, jos tarkastellaan näitä tutkimustapoja aluksi tieteenfilosofisesta näkökulmasta. Laadullisessa eli kvalitatiivisessa tutkimuksessa epistemiologisena oletuksena on, että havaitsemamme todellisuus muotoutuu ihmisten historian, ympäristön ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen seurauksena, eikä siksi ole olemassa mitään kaikkien jakamaa absoluuttista todellisuutta (konstruktivismi) (3). Määrällisen eli kvantitatiivisen tutkimuksen taustateoriana voidaan pitää positivismia, jonka mukaan teoriaa todellisuudesta on testattava tiukkoja tieteellisiä menetelmiä hyödyntämällä ja vain näin syntyy positiivinen lopputulos eli tosiasia. Positivismin perinnettä on jatkanut looginen empirismi, jonka mukaan johtopäätösten aukottomuus näkyy selkeimmin matemaattisissa todistuksissa ja kokeellisissa luonnontieteellisissä tutkimuksissa (4). Tutkimuskysymys Laadullisella tutkimuksella pyritään kuvaamaan ihmisten luonnollisessa toimintaympäristössä tapahtuvia prosesseja ja ilmiöitä ja ymmärtämään niitä. Tutkimuskysymyksenä ovat mitä ja miksi näin tapahtuu ja millaiset seikat vaikuttavat kyseiseen ilmiöön (5). Parhaiten se sopii sellaisten tutkimuskysymysten selvittämiseen, joista tiedetään vielä vähän. Se luo hypoteeseja eikä testaa niitä (6). Laadullisen tutkimuksen keinoin on mm. selvitetty asenteita, uskomuksia ja käyttäytymisen syitä. Esimerkiksi miksi potilaat hakeutuvat vastaanotolle, miksi he eivät noudata lääkärin ohjeita tai miksi lääkärit poikkeavat reseptinmääräyskäytännöissään toisistaan. Päinvastoin kuin laadullinen tutkimus määrällinen tutkimus testaa hypoteeseja. Sen avulla ei saada kattavaa tietoa yksittäisistä potilaista, mutta se antaa parhaiten tietoa, kun selvitetään suuriin ihmisryhmiin kohdentuvia tutkimuskysymyksiä. Määrällisen tutkimuksen avulla mitataan, ei selitetä ilmiöitä. Se on sopiva lähestymistapa, kun tutkitaan esimerkiksi sairauksien esiintyvyyttä, selvitetään syy-seuraussuhteita tai testataan interventioiden tehoa. Tutkimusaineisto ja metodit Laadullisia tutkimusmetodeja on useita, ja termi on oikeastaan sateenvarjokuvaus erilaisille tekniikoille. Yhteistä niille on, että tutkimuskohteena on aina ihminen toimivana ja ajattelevana henkilönä omassa luonnollisessa ympäristössään. Tarkempi laadullinen tutkimusmetodi valitaan tutkittavan aiheen ja tarkoituksen mukaan (8). Suomen Lääkärilehti 9/2010 vsk

2 Kirjallisuutta: 1 Johansson E, Risberg G, Hamberg K. Is qualitative research scientific, or merely relevant? Researchinterested primary care and hospital physicians appraisal of abstracts. Scand J Prim Health Care 2003;21: Greenhalgh T, Taylor R. How to read a paper: Papers that go beyond numbers (qualitative research) BMJ 1997;315: Kuper A, Reeves Scott, Levinson W. An introduction to reading and appraising qualitative research. BMJ 2008;337: Töttö P. Pirullisen positivismin paluu. Laadullisen ja määrällisen tarkastelua. Tampere: Vastapaino Thorsen H, Witt K, Hollnagel H, Malterud K. The purpose of the general practice consultation from the patient's perspective theoretical aspects. Fam Pract 2001;18: Pope C, Mays N. Reaching the parts other methods cannot research: an introduction to qualitative methods in health and health services research. BMJ 1995:311: Green J, Britten N.Qualitative research and evidence based medicine. BMJ 1998;316: Malterud K. Qualitative research: standards, challenges, and guidelines. Lancet 2001;358: Mäntyranta T, Kaila M. Fokusryhmähaastattelu laadullisen tutkimuksen menetelmänä lääketieteessä. Duodecim 2008;124: Kitzinger J. Introducing focus groups. BMJ 1995;311: Mays N, Pope C. Observational methods in health care settings. BMJ 1995;311: Britten N. Qualitative interviews in medical research. BMJ 1995;311: Kvale S. Doing interviews. Thousand Oaks: Sage Reeves Scott, Albert M, Kuper A, Hodges B. Why use theories in qualitative research? BMJ 2008;337: Hodges B, Kuper A, Reeves S. Discourse analysis. BMJ 2008;377: Pope C, Mays N. Analysing qualitative data. BMJ 2000;320: Uhari M, Nieminen P. Epidemiologia ja biostatistiikka. Kustannus Oy Duodecim Glaser B, Strauss A. Temporal aspects of dying as a nonscheduled status passage. Am J Sociol 1965;71: Kuper A, Lingard L, Levinson W. Critically appraising qualitative research. BMJ 2008;337: Mays N, Pope C. Qualitative research in health care: Assessing quality in qualitative research. BMJ 2000;320: Barbour R. Checklists for improving rigour in qualitative research: a case of the tail wagging the dog? BMJ 2001:322: Cohen B, Crabtree B. Evaluative criteria for qualitative research in health care: Controversies and recommendations. Ann Fam Med 2008;6: Laadullisessa tutkimuksessa aineisto kerätään harkinnanvaraisesti. Päämääränä on saada mahdollisimman monipuolinen näyte tutkittavasta aiheesta. Aineisto voi käsittää esimerkiksi yksilö- tai ryhmähaastatteluja (9,10), päiväkirjoja, asiakirjoja, kyselylomakkeiden avoimia vastauksia, kuvamateriaalia tai henkilöiden havainnointia (11) ja näiden yhdistelmiä. Haastateltavat voidaan valita tarkoituksellisesti tutkimuskysymyksen mukaan siten, että mukaan saadaan erilaisia näkökulmia ja tiedonantajia, joilla arvellaan olevan tietoa tutkittavasta asiasta. Haastattelut eivät yleensä ole strukturoituja, vaan käsittävät avoimia kysymyksiä. Mukaan voidaan ottaa uusia aiheita ja myös uusia haastateltavia tutkimuksen kuluessa, mikäli tarvetta ilmaantuu ensimmäisiä haastatteluja tehdessä (12,13). Datan tallennus voi olla kirjoitettuja muistiinpanoja ja ääni- tai videotiedostoja. Aineiston kerääminen ja analyysi tapahtuvat yleensä rinta rinnan. Aineisto katsotaan riittäväksi, kun uusi materiaali ei tuo enää uutta tietoa. Tällöin puhutaan aineiston saturaatiosta eli kyllääntymisestä. Usein tähän tarvitaan vain joitakin kymmeniä tapauksia. Tutkimusvälineenä on haastattelija tai havainnoija. Tutkijan ominaisuudet ja hänen haastattelutaitonsa sekä etukäteisoletuksensa vaikuttavat paljon saatavaan tietoon (8). Määrällisessä tutkimuksessa aineisto kerätään joko hyödyntäen erilaisia rekistereitä, tekemällä kirje- tai internetkysely tai haastattelu. Kysymykset eivät ole avoimia vaan siten rakennettuja, että niiden pohjalta voidaan tehdä luokitteluja. Vaikka aineistot ovat otoksia, ne ovat kooltaan suuria ja optimaalisen aineistokoon määrittämiseksi tehdään etukäteislaskelmat. On tärkeätä varmistaa aineiston yleistettävyys ja sen takaamiseksi pyrkiä mahdollisimman suureen vastausprosenttiin. Interventiot tehdään sokkoutetusti satunnaistetuille ryhmille, ja näin tutkijan vaikutus tutkimustulokseen pyritään minimoimaan. Määrällisessä tutkimuksessa koko aineisto kerätään ensin ja analyysit tehdään vasta, kun koko ennalta suunniteltu aineisto on koossa. Poikkeuksen tekevät jotkut hoitotutkimukset, joissa tehdään välianalyysejä uuden lääkkeen mahdollisen toksisuuden osoittamiseksi. Aineiston analyysi Laadullisen tutkimuksen aineiston analyysissa tarkastellaan saatua tietoa (yleensä tekstitiedostoja) joko teorialähtöisesti (14) soveltaen siihen aikaisemmin johdettuja teorioita tai puhtaalta pöydältä aineistolähtöisesti pyrkimällä tiivistämään ja selittämään saatua materiaalia (8). Aineistosta etsitään yhteisiä yleisiä tietoja materiaalia koodaamalla ja ryhmittelemällä sekä muodostamalla kategorioita ja käsiteryhmiä, mutta analyysissa otetaan mukaan myös muotoutuvasta selitysmallista poikkeavat tapaukset. Analyysi ja tiedon keruu tapahtuvat yleensä rinta rinnan, ja uutta materiaalia hankitaan muotoutuvan teorian syventämiseksi ja varmentamiseksi tarpeen mukaan. Voidaan keskittyä myös erityisesti havainnoimaan ihmisten välistä viestintää ja keskustelua (diskurssianalyysi) (15). Tekstitiedostojen järjestämisessä ja tiivistämisessä ja etsinnässä voidaan käyttää apuna tietokoneohjelmia (esim. NVivo, Atlas-Ti, ETHNOG- RAPH), mutta ne eivät tee analyysia tutkijan puolesta (16). Määrällisessä tutkimuksessa hypoteeseja testataan mittaamalla eroja matemaattisesti ja usein tilastollisia malleja avuksi käyttäen. Sopiva, vastemuuttujan vaatimukset täyttävä tilastollinen testi valitaan tutkimuskysymyksestä ja tutkimusaineistosta riippuen. Hoitotutkimuksissa on perinteisesti käytetty tilastoterminä p-arvoa ja eroa on pidetty merkitsevänä, kun p < 0,05. Monikeskustutkimuksissa aineistojen ollessa erittäin suuria on pieni p- arvo saatu toisinaan tilanteissa, joissa intervention käytännön merkitys on ollut marginaalinen. Toisaalta taas jos aineistot harvinaisissa sairauksissa ovat pieniä, voi intervention todellinen merkitys jäädä pelkkää p-arvoa tarkasteltaessa havaitsematta. Siksi p-arvon kliinisen merkityksen vähäisyys on viime vuosina tuotu esiin (17) ja sen rinnalla on korostettu luottamusvälin merkitystä. Myös NNT (number needed to treat ) -arvon käyttäjäystävällisyys on muistettava. Määrällisen aineiston tilastoanalyysissa on oikean tilastotestin käytön ohella oleellisen tärkeätä, että aineisto on terve, että tutkimuskysymys on relevantti ja vastemuuttuja selkeästi määritelty, aineistokoko on oikea, mahdollinen sokkouttaminen on tehty oikein ja sekoittavat tekijät on huomioitu. Tulosten tulkinnassa on huomioitava 806 Suomen Lääkärilehti 9/2010 vsk 65

3 TIETEESSÄ 23 Curry L, Nembhard I, Bradley E. Qualitative and mixed methods provide unique contributions to outcomes research. Circulation 2009;119: Seppä K, Aalto M. Finland. Teoksessa: Heather N, toim. WHO collaborative project on identification and management of alcohol-related problems in primary health care. Geneve: World Health Organization Aira M. Alkoholihaittojen sekundaaripreventio terveyskeskuksessa: Lääkärin näkökulma. Väitöskirja Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede Thomas J, Harden A, Oakley A ym. Integrating qualitative research with trials in systematic reviews. BMJ 2004;328: Aira M. Laadullisen tutkimuksen arviointi. Duodecim 2005;121: Sidonnaisuudet: Kirjoittajilla ei ole ilmoitettuja sidonnaisuuksia. TAULUKKO 1. Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen keskeiset eroavuudet. Laadullinen tutkimus Määrällinen tutkimus Taustateoria Todellisuus on monitulkintainen ja Todellisuus on objektiivinen ja sosiaalisesti rakentunut yksiselitteisesti mitattavissa Hypoteesin asema Luo hypoteeseja, selittää Testaa hypoteeseja, mittaa Päättely Induktiivinen tai abduktiivinen (teorialähtöinen) Deduktiivinen Tutkimuskysymys Miksi, millainen? Kuinka suuri, montako? Menetelmä Havainnointi, haastattelu, Tieteellinen koe, kartoitus teksti- tai kuvamateriaalin analyysi Aineiston keruun peruste Teoreettinen peruste Tilastotieteellinen peruste Aineiston koko Pieni, selviää tutkimuksen aikana Suuri, koko lasketaan ennakkoon Tulokset yleistettävissä Ei yleensä. Tieto kontekstispesifistä. Yleensä Tuloksena saatu teoria saattaa olla yleistettävissä. Tutkijan vaikutus Suuri Pieni Vastausprosentin merkitys Ei merkitystä Suuri niiden kliininen relevanssi. Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen keskeisiä eroja on esitetty taulukossa 1. Laadullisen tutkimuksen luotettavuus Usein on esitetty, että laadullinen tutkimus ei ole riittävän tieteellistä, koska se on altis tutkijoista johtuvalle harhalle, sitä ei voida sellaisenaan toistaa eivätkä tulokset ole suoraan yleistettävissä. Vaikkakaan laadullista tutkimusta ei voida yleistää määrällisen tutkimuksen tavoin, teoreettinen yleistäminen on kuitenkin mahdollista. Yksi esimerkki tästä on Glaserin ja Straussin laadullinen tutkimus sairaalakuolemasta (18), jossa kuvattiin kuolevien, heitä hoitavien henkilöiden ja omaisten erilaiset jaetut tai jakamattomat käsitykset lähestyvästä kuolemasta: suljettu tietoisuus, epäily, molemminpuolinen teeskentely ja avoin tietoisuus. Tällaiseen yleistykseen ei olisi päästy tilastomenetelmin. Tutkimuksen avulla tuotettu teoria on auttanut kehittämään kuolevien potilaiden hoitoa myös muualla kuin tutkimuksen kohteena olleessa ympäristössä. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta (dependability) lisää tutkimusmetodien ja analyysin tarkka kuvaus, ennakkokäsitysten muuttuminen tutkimuksen aikana ja useamman tutkijan osallistuminen analyysiin. Laadullisten tutkimustulosten uskottavuuteen (credibility) vaikuttaa se, missä määrin tulokset selittävät tarkasteltua ilmiötä, missä määrin on etsitty vaihtoehtoisia selitysmalleja, missä määrin tutkijat ovat olleet yhtä mieltä löydöksistä ja missä määrin aikaisemmat tutkimukset ovat antaneet samansuuntaisia tuloksia. Tutkimusraportti pitää kirjoittaa riittävän yksityiskohtaisesti, niin että lukija voi päätellä, ovatko tulokset siirrettävissä (transferability) toiseen populaatioon tai ympäristöön (19). Luotettavuuden parantamiseksi on esitetty myös usean tutkimusmetodin yhdistämistä (triangulaatio) ja palautteen keräämistä tutkittavilta (20), mutta tästä tutkijat ovat olleet monta mieltä (21,22). Suomen Lääkärilehti 9/2010 vsk

4 Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen yhdistäminen Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen yhdistäminen on usein hyödyllistä, koska kummallakin tutkimustavalla on vahvuutensa ja heikkoutensa. Laadullisella tutkimuksella voidaan esimerkiksi luoda uusia hypoteeseja ja testata niitä sitten määrällisesti tai selvittää kyselytutkimuksessa epäselväksi jääneitä seikkoja. Usein kyselylomakkeiden kysymysten muotoilussa on eduksi tehdä ensin kohderyhmään suuntautuva laadullinen tutkimus kohderyhmän käsitteiden ja ymmärryksen selvittämiseksi (23). Taulukossa 2 on käytännön esimerkki miniinterventiotoiminnan juurruttamishankkeesta, jossa hyödynnettiin aluksi määrällistä tutkimusta. Henkilökunnan toiveista ja asenteista saatiin kuitenkin riittämättömästi tietoa määrällisen tutkimuksen avulla, ja siksi tehtiin fokusryhmähaastattelu. Myös vastaanottotoimintaa selvitettiin videoinnin avulla, koska henkilökunta ei välttämättä ole oman toimintansa suhteen paras tiedonantaja (24). Toinen esimerkki laadullisen ja määrällisen tutkimuksen yhdistämisestä on yhden tutkijan voimin tehty selvitys työikäisen väestön alkoholinkäytön mini-intervention toteutumista Itä-Suomessa terveyskeskuslääkärin vastaanotoilla. Tutkimusterveyskeskuksiksi valittiin kaksi maalaiskunnan terveyskeskusta ja kaksi kaupunkiterveyskeskusta ja selvitettiin ensin määrällisesti vuoden aikana alkoholista tehdyt merkinnät satunnaisesti valittujen työikäisten potilaiden terveyskertomusten perusteella. Samoin kerättiin laboratoriolomakkeista alkoholinkäyttöön mahdollisesti liittyvät laboratoriokokeet. Näin saatiin tiedot alkoholinkäytön käsittelyn laajuudesta. Tämän jälkeen TAULUKKO 2. Esimerkki tutkimuskokonaisuudesta, jossa on hyödynnetty sekä laadullista että määrällistä tutkimusta (23). Hypoteesi: Terveydenhuollon henkilökunnan asenteet alkoholin suurkuluttajapotilaita kohtaan muuttuvat myönteisiksi, jos koulutuksessa huomioidaan heidän mielipiteensä ja tarpeensa sekä kerrotaan näiden potilaiden esiintyvyydestä omassa toimiympäristössä. Tutkimuskysymys Menetelmä Tulos ALKUKARTOITUS I: Onko alkoholin suurkulutus merkittävä ongelma Pirkanmaalla terveydenhuollossa? Strukturoitu kysely potilaille ja henkilökunnalle Kvantitatiivinen Yleinen Diagnoosikartoitus potilasrekistereistä Kvantitatiivinen Harvoin kirjattu ALKUKARTOITUS II: Miten henkilökunta suhtautuu suurkuluttajiin ja mitä taitoja kaivataan? Strukturoitu kysely henkilökunnalle Kvantitatiivinen Asenteet melko myönteiset, paljon tietoaukkoja Fokusryhmähaastattelut Kvalitatiivinen Asenteet melko kielteiset, käsitteet sekaisin ALKUKARTOITUS III: Miten potilaat suhtautuvat neuvontaan? Strukturoitu kysely potilaille Kvantitatiivinen Myönteisesti LOPPUKARTOITUS: Ovatko henkilökunnan asenteet ja tietotaito muuttuneet? Strukturoitu kysely henkilökunnalle Kvantitatiivinen Asenteet ennallaan, tiedot lisääntyneet Videoidut potilasvastaanotot Kvalitatiivinen Rohkeus toimintaan heikko 808 Suomen Lääkärilehti 9/2010 vsk 65

5 TIETEESSÄ TAULUKKO 3. Kymmenen kysymystä: Laadullisen tutkimuksen tarkistuslista. 1. Onko tutkimuksen aihe tärkeä ja selkeästi kuvattu? 2. Soveltuuko tutkimuskysymys laadullisin menetelmin tutkittavaksi? 3. Onko tutkittavien valinta ja konteksti kuvattu riittävän selkeästi? 4. Onko tutkijasta annettu riittävät tiedot? 5. Onko tutkimusaineiston keruun ja analyysin vaiheet kuvattu selkeästi? 6. Onko käytetty useampaa analysoijaa ainakin osaan tutkimusaineistosta, jos mahdollista? 7. Ovatko tutkimuksen tulokset uskottavia? 8. Perustuvatko johtopäätökset tutkimustuloksiin? 9. Missä määrin tutkimustulokset ovat siirrettävissä? 10. Mitä uutta tutkimus toi? Muuttuivatko tutkijan ennakkokäsitykset? selvitettiin laadullisella teemahaastattelulla kaikkien tutkimusterveyskeskusten lääkärien suhtautumista alkoholiaiheen käsittelyyn vastaanotoilla (25). Laadullisena tutkimustuloksena saatiin käsitekartta alkoholinkäytön puheeksi ottamisen esteistä. Viime aikoina on myös pohdittu laadullisten tutkimusten ottamista mukaan systemaattisiin katsauksiin (26). Tällöin tutkittavaan aihepiiriin liittyvät sekä määrälliset että laadulliset tutkimukset arvioidaan ensin etukäteen sovittujen laatukriteerien mukaan ja riittävän laadukkaat otetaan mukaan loppuyhteenvetoon. Päätelmät tehdään molempien tutkimustyyppien tutkimustulosten perusteella. Laadullinen tutkimus lääketieteellisessä tutkimuksessa ja tulosten julkaiseminen Lääketieteellisestä tutkimuksesta suurin osa on määrällistä. Tämä johtuu paljolti siitä, että kvantitatiivinen lähestymistapa soveltuu useimmiten alan tutkimuskysymyksiin, jotka pureutuvat sairauksien ilmaantuvuuteen ja esiintyvyyteen sekä erilaisten interventioiden tehoon. Rahoitusta haettaessa on helpompaa laatia selkeä vakuuttava tutkimussuunnitelma, kun tutkimusjoukon koko voidaan valmiiksi laskea ja esittää kliininen hypoteesi testattavaksi. Määrällisen tutkimuksen julkaisemiselle on muotoutunut selvä strukturoitu esitystapa, ja usein tutkimusmenetelmä voidaan kuvata parilla lauseella ja tulokset koota taulukoihin. Tällöin julkaisu sopii pituudeltaan helposti lehtien vaatimaan maksimisanamäärään. Lääketieteessä on useita oppialoja, esimerkiksi yleislääketiede ja päihdelääketiede, joiden relevantit tutkimuskysymykset eivät kuitenkaan ratkea yksin määrällisen tutkimuksen keinoin. Tutkimussuunnitelmassa voidaan kyllä esittää selkeä tutkimuskysymys, mutta esimerkiksi tutkittavien lopullinen määrä muotoutuu vasta tutkimuksen kuluessa. Laadullista tutkimusta tutkija joutuu usein tekemään tutkimuksen luonteen takia yksin, ja se vie paljon aikaa varsinkin analyysivaiheessa. Laadullisen tutkimuksen julkaiseminen on myös vaikeaa. Raportoinnin rakenteellinen erilaisuus verrattuna perinteiseen lääketieteellisen artikkelin perusmalliin on haasteellista. Laadun varmistamiseksi laadullinen tutkimus edellyttää useiden aineiston suorien tekstilainauksien sisällyttämistä artikkeliin. Monet lääketieteen lehdet asettavat tiukkoja rajoja julkaisujen pituudelle, mikä jo sinällään sulkee laadulliselta tutkimukselta pois monia julkaisufoorumeita (27). Nykykäytäntö, jossa artikkelista voidaan painaa lyhyt versio ja julkaista pidempi versio sähköisessä muodossa, avaa ovia myös laadullisen tutkimuksen helpommalle julkaisemiselle. Julkaisemisen vaikeuden ja aineiston näennäisen pienuuden takia laadullinen tutkimus ei näin useinkaan saa sille kuuluvaa arvoa. Laadullista tutkimusmetodia tunnetaan lääketieteen piirissä vielä verrattain vähän, vaikka sen käyttö on vakiintunutta muilla tieteenaloilla, esimerkiksi sosiologiassa. Olisi päästävä siitä virheajattelusta, että määrällinen tutkimus on yleensä aina hyvää ja laadullinen huonoa. Aihe olisi mielenkiintoinen tutkimuskohde. Ilman tutkimustakin uskallamme olettaa, että julkaistu laadullinen lääketieteellinen tutkimus on huomattavasti laadukkaampaa kuin määrällinen tutkimus ja että tämä johtuu laadulliseen tutkimukseen kohdentuvasta julkaisuharhasta. Toisaalta olemme nähneet myös arvovaltaisissa lääketieteellisissä lehdissä huonoja laadullisia tutkimuksia. Tämä kertoo lääketieteen vertaisarvioitsijoiden huonosta osaami- Suomen Lääkärilehti 9/2010 vsk

6 sesta tällä tieteenalallemme varsin uudella alueella. Lääketieteellisten lehtien toimituskunnan ja arvioijien tulisi perehtyä myös laadulliseen metodiikkaan, etteivät he turhaan arvioisi laadullista tutkimusta määrällisin kriteerein. Laadullinen tutkimus on tuntuvasti yleistymässä Euroopassa, ja uskomme niin käyvän meilläkin. Suomessa toimii jo laadullista tutkimusta tekevien lääkärien verkosto. Vaikka keittokirjamaisia tarkistuslistoja on kritisoitu (21), uskomme laadullisen tutkimuksen tarkistuslistasta olevan apua arvioitaessa laadullisia tutkimuksia (taulukko 3). Lääketieteellisissä tiedekunnissa olisi syytä ottaa myös laadullinen tutkimusmetodi opetukseen. MARJA AIRA M.D., Ph.D., Senior Lecturer in Family Medicine University of Eastern Finland KAIJA SEPPÄ ENGLISH SUMMARY Qualitative and quantitative research in medicine In medical science quantitative research methods prevail. However, articles based on qualitative methods are gradually becoming more common in this field. Qualitative methodology is not taught during medical studies. Because of this, medical professionals have difficulty evaluating the quality of qualitative research. The value of qualitative research is often questioned or misunderstood by readers or even by referees. Compared to quantitative research reports, publishing qualitative reports is more difficult. Underestimation of the quality is one reason and the higher space demands of qualitative results in research papers is another. The present review aims to provide an overview of qualitative research within medical science by comparing it to the principles of quantitative methods. Hopefully, this will help medical researchers to select the best possible methodology for their individual research questions and increase readers and referees understanding of qualitative research methodology in medicine. The philosophical theory behind qualitative research is constructivism, while that behind quantitative research is positivism. Whether qualitative or quantitative methodology is more appropriate depends on the research question. Quantitative methods test and measure hypotheses, qualitative methods create and explain them. When quantitative methodology is used the number of subjects is usually high and exactly pre-set. By contrast, the number of subjects may be small when using qualitative methodology and the exact number is only established during the study. There are principles for evaluating the quality of qualitative research, as well as of quantitative research, and research based on either method can vary in quality from bad to excellent. In some research designs the most valid results are gained by combining quantitative and qualitative methodology. Use of both qualitative and quantitative methodologies is needed to find answers to scientific questions in medicine too. More education during basic medical studies and CME for referees of medical journals is needed to increase the understanding of research based on qualitative methodology. 810 Suomen Lääkärilehti 9/2010 vsk 65

Sisällönanalyysi. Sisältö

Sisällönanalyysi. Sisältö Sisällönanalyysi Kirsi Silius 14.4.2005 Sisältö Sisällönanalyysin kohde Aineistolähtöinen sisällönanalyysi Teoriaohjaava ja teorialähtöinen sisällönanalyysi Sisällönanalyysi kirjallisuuskatsauksessa 1

Lisätiedot

Laadullisen tutkimuksen arviointi

Laadullisen tutkimuksen arviointi Katsaus MARJA AIRA Lääketieteellisissä lehdissä on alkanut esiintyä yhä enemmän raportteja laadullisista tutkimuksista. Laadullinen tutkimus ei Suomessa kuulu lääketieteen perusopintoihin. Sen käsitteistöä

Lisätiedot

Mitä eri tutkimusmetodeilla tuotetusta tiedosta voidaan päätellä? Juha Pekkanen, prof Hjelt Instituutti, HY Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Mitä eri tutkimusmetodeilla tuotetusta tiedosta voidaan päätellä? Juha Pekkanen, prof Hjelt Instituutti, HY Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Mitä eri tutkimusmetodeilla tuotetusta tiedosta voidaan päätellä? Juha Pekkanen, prof Hjelt Instituutti, HY Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Päätöksentekoa tukevien tutkimusten tavoitteita kullakin oma

Lisätiedot

Laadullinen tutkimus. KTT Riku Oksman

Laadullinen tutkimus. KTT Riku Oksman Laadullinen tutkimus KTT Riku Oksman Kurssin tavoitteet oppia ymmärtämään laadullisen tutkimuksen yleisluonnetta oppia soveltamaan keskeisimpiä laadullisia aineiston hankinnan ja analysoinnin menetelmiä

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Laadullisen tutkimuksen piirteitä

Laadullisen tutkimuksen piirteitä Laadullisen aineiston luotettavuus Kasvatustieteiden laitos/ Erityispedagogiikan yksikkö Eeva Willberg 16.2.09 Laadullisen tutkimuksen piirteitä Laadullisessa tutkimuksessa tutkitaan ihmisten elämää, tarinoita,

Lisätiedot

TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN

TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN Hanna Vilkka Mikä on havainto? - merkki (sana, lause, ajatus, ominaisuus, toiminta, teko, suhde) + sen merkitys (huom. myös

Lisätiedot

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Tiedon tulva, esimerkkinä pneumonia Googlesta keuhkokuume-sanalla

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Määritelmiä Laadullinen tutkimus voidaan määritellä eri tavoin eri lähtökohdista Voidaan esimerkiksi korostaa sen juuria antropologiasta

Lisätiedot

Kvalitatiivinen tutkimustoiminta

Kvalitatiivinen tutkimustoiminta Kvalitatiivinen tutkimustoiminta Kvalitatiivinen tutkimustoiminta Laadullisen tutkimusmenetelmän määrittelyä ja taustaa Hypermedian jatko-opintoseminaari 28.1.2005 Katja Kaunismaa Luennon teemat: * Kvalitatiivinen

Lisätiedot

Johdatus tutkimustyöhön (811393A)

Johdatus tutkimustyöhön (811393A) Johdatus tutkimustyöhön (811393A) 5 op eli 128 h opiskelijan työtä 6. luento 4.10.2016 Tutkimuksen lähestymistapa osa 3 Kertausta... Miksi tutkimusta tehdään? Tuotetaan uutta tietoa Luodaan uusia käsitteitä

Lisätiedot

Psykologia tieteenä. tieteiden jaottelu: TIETEET. EMPIIRISET TIETEET tieteellisyys on havaintojen (kr. empeiria) tekemistä ja niiden koettelua

Psykologia tieteenä. tieteiden jaottelu: TIETEET. EMPIIRISET TIETEET tieteellisyys on havaintojen (kr. empeiria) tekemistä ja niiden koettelua Psykologia tieteenä tieteiden jaottelu: FORMAALIT TIETEET tieteellisyys on tietyn muodon (kr. forma) seuraamista (esim. logiikan säännöt) matematiikka logiikka TIETEET LUONNON- TIETEET fysiikka kemia biologia

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti. Lääkäri

Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti. Lääkäri Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti Lääkäri2018 11.1.2018 Tavoitteet Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää tutkimustiedon kriittisen arvioinnin käsitteet. Hän osaa analysoida kliinisten

Lisätiedot

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU LAADULLINEN TUTKIMUS Hanna Vilkka 1 LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU Hermeneuttinen tieteenihanne: intentionaaliset selitykset, subjektiivisuus, sanallinen/käsitteellinen tarkastelutapa, metodien moneus.

Lisätiedot

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9. NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.2016 Näytön arvioinnista Monissa yksittäisissä tieteellisissä tutkimuksissa

Lisätiedot

Karjalan XII lääketiedepäivät 13.6. 14.6.2012

Karjalan XII lääketiedepäivät 13.6. 14.6.2012 Karjalan XII lääketiedepäivät 13.6. 14.6.2012 Perusterveydenhuollon kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet/challenges and possibilities in developing primary health care Prof. Raimo Kettunen Raimo Kettunen

Lisätiedot

Väitöskirjan kirjoittaminen ja viimeistely

Väitöskirjan kirjoittaminen ja viimeistely 1 Väitöskirjan kirjoittaminen ja viimeistely Pekka Kohti tohtorin tutkintoa 19.4.2017 UniOGS 2 Ensimmäinen versio väitöskirjasta Käytä Acta -kirjoituspohjaa Aloita väitöskirjan / yhteenvedon tekeminen

Lisätiedot

Tutkimuksellinen vai toiminnallinen opinnäytetyö

Tutkimuksellinen vai toiminnallinen opinnäytetyö Tutkimuksellinen vai toiminnallinen opinnäytetyö (Salonen 2013.) (Salonen (Salonen 2013.) Kajaanin ammattikorkeakoulun opinnäytetyön arviointi (opettaja, opiskelija ja toimeksiantaja) https://www.kamk.fi/opari/opinnaytetyopakki/lomakkeet

Lisätiedot

Tutkimusasetelmat. - Oikea asetelma oikeaan paikkaan - Vaikeakin tutkimusongelma voi olla ratkaistavissa oikealla tutkimusasetelmalla

Tutkimusasetelmat. - Oikea asetelma oikeaan paikkaan - Vaikeakin tutkimusongelma voi olla ratkaistavissa oikealla tutkimusasetelmalla Tutkimusasetelmat - Oikea asetelma oikeaan paikkaan - Vaikeakin tutkimusongelma voi olla ratkaistavissa oikealla tutkimusasetelmalla Jotta kokonaisuus ei unohdu Tulisi osata Tutkimusasetelmat Otoskoko,

Lisätiedot

Tutkimusmenetelmien yhdistäminen suomalaisessa liiketaloustieteessä - terminologisesta kaaoksesta yhdenmukaiseen käytäntöön

Tutkimusmenetelmien yhdistäminen suomalaisessa liiketaloustieteessä - terminologisesta kaaoksesta yhdenmukaiseen käytäntöön Tutkimusmenetelmien yhdistäminen suomalaisessa liiketaloustieteessä - terminologisesta kaaoksesta yhdenmukaiseen käytäntöön Mixed Methods -tutkimushanke Leila Hurmerinta & Niina Nummela Turun yliopiston

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Yksilön ja yhteisön etu vastakkain? Prof. Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Kliininen laitos, Turun yliopisto

Yksilön ja yhteisön etu vastakkain? Prof. Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Kliininen laitos, Turun yliopisto Yksilön ja yhteisön etu vastakkain? Prof. Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Kliininen laitos, Turun yliopisto EETTINEN LÄHTÖKOHTA HELSINGIN JULISTUS (Artikla 8): Vaikka lääketieteellisen tutkimuksen

Lisätiedot

Toimitusprosessi ja näytön vahvuus Point-of-Care -tietokannoissa. BMF syysseminaari Veera Mujunen, EBSCO Health

Toimitusprosessi ja näytön vahvuus Point-of-Care -tietokannoissa. BMF syysseminaari Veera Mujunen, EBSCO Health Toimitusprosessi ja näytön vahvuus Point-of-Care -tietokannoissa BMF syysseminaari 11.11.2016 Veera Mujunen, EBSCO Health Esimerkkinä DynaMed Plus ja Nursing Reference Center Plus tietokannat Kriittinen

Lisätiedot

Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää?

Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää? Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää? Riittävä tutkimuksen otoskoko ja tulos Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tutkimuksen

Lisätiedot

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät 12.5.2015 ATK päivät Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 6.5.2015 Tietokoneavusteinen tieto -tulevaisuuden

Lisätiedot

Vaikutusten mittaaminen. Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi

Vaikutusten mittaaminen. Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi Vaikutusten mittaaminen Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi Vaikutusten mittaamisen ydin Vaikeinta on oikean kysymyksen esittäminen ei niinkään oikean vastauksen löytäminen! Far better an appropriate

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Analyysi: päättely ja tulkinta. Hyvän tulkinnan piirteitä. Hyvän analyysin tulee olla. Miten analysoida laadullista aineistoa

Analyysi: päättely ja tulkinta. Hyvän tulkinnan piirteitä. Hyvän analyysin tulee olla. Miten analysoida laadullista aineistoa Analyysi: päättely ja tulkinta Analyysin - tai tulkinnan - pitää viedä tutkimus kuvailevan otteen ohi mielellään ohi ilmiselvyyksien KE 62 Ilpo Koskinen 20.11.05 Aineiston analyysi laadullisessa tutkimuksessa

Lisätiedot

KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto

KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto Tutkimuksellisia lähestymistapoja 15.2.2016 Timo Laine 1. Miksi kasvatusta tutkitaan ja miksi me opiskelemme sen tutkimista eikä vain tuloksia? 2. Tutkimisen filosofiset

Lisätiedot

Haastattelut menetelmänä ja aineistona

Haastattelut menetelmänä ja aineistona Haastattelut menetelmänä ja aineistona Luentosarja: Laadullisen tutkimuksen suuntaukset, Tutkija, YTM, Heidi Sinevaara- Niskanen Johdannoksi Kronologisuus Menetelmänä ja aineistona Painotusten erot Eettisyydestä

Lisätiedot

Aiheesta tutkimussuunnitelmaan

Aiheesta tutkimussuunnitelmaan Aiheesta tutkimussuunnitelmaan Aihepiiri Kiinnostaa, mutta ei ole liian tuttu oppii jotain uutta Mikä on se kysymys tai asia, jonka haluan selvittää? Miten jalostan pähkäilyni tieteellisesti tarkasteltavaksi

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely. Sisällönanalyysi/sisällön erittely. Sisällön erittely. Juha Herkman

Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely. Sisällönanalyysi/sisällön erittely. Sisällön erittely. Juha Herkman Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely Juha Herkman 10.1.008 Helsingin yliopisto, viestinnän laitos Sisällönanalyysi/sisällön erittely Sisällönanalyysi (SA), content analysis Veikko Pietilä: Sisällön

Lisätiedot

TUTKIMUSOTTEITA TIEDONINTRESSIN NÄKÖKULMA

TUTKIMUSOTTEITA TIEDONINTRESSIN NÄKÖKULMA TUTKIMUSOTTEITA TIEDONINTRESSIN NÄKÖKULMA Hanna Vilkka KVANTITATIIVINEN ANALYYSI ESIMERKKINÄ TEKNISESTÄ TIEDONINTRESSISTÄ Tavoitteena tutkittavan ilmiön kuvaaminen systemaattisesti, edustavasti, objektiivisesti

Lisätiedot

Mixed Methods tutkimus arvioijan silmin. Vilma Hänninen Metodifestivaali Jyväskylä

Mixed Methods tutkimus arvioijan silmin. Vilma Hänninen Metodifestivaali Jyväskylä Mixed Methods tutkimus arvioijan silmin Vilma Hänninen Metodifestivaali Jyväskylä 29.5.2009 Mixed methods metodikehityksen tarinoissa mixed methods (tutkimuskäytäntö) > Mixed Methods (menetelmäkoulukunta)

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Matemaatikot ja tilastotieteilijät

Matemaatikot ja tilastotieteilijät Matemaatikot ja tilastotieteilijät Matematiikka/tilastotiede ammattina Tilastotiede on matematiikan osa-alue, lähinnä todennäköisyyslaskentaa, mutta se on myös itsenäinen tieteenala. Tilastotieteen tutkijat

Lisätiedot

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja Käypä hoito suositukset Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja 14.3.2005 Esityksen tavoitteet Kuvata näyttöön pohjautuvan lääketieteen ajattelutapaa Kertoa Käypä hoito hankkeesta

Lisätiedot

Lääketieteen tietokannat ja OVID

Lääketieteen tietokannat ja OVID Lääketieteen tietokannat ja OVID 200100 Terkon kautta Medline on käytössä mm. opiskelu- ja tutkimuskäyttöön tiedekunnassa, se on myös sairaalakäytössä HUS:ssa yms. Käyttöliittymä on nimeltään OVID ja se

Lisätiedot

ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6

ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6 Sisällysluettelo ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6 2. LAADULLISEN TUTKIMUKSEN KÄSITTEITÄ... 9 1.1 TUTKIMUKSEN TEKEMISEN TAUSTAFILOSOFIAT... 10 1.2 LAADULLINEN TUTKIMUS VS. MÄÄRÄLLINEN

Lisätiedot

Kandi/Gradu Tieteellinen (systemaattinen) kirjallisuuskatsaus. Perinteisen kirjallisuuskatsauksen sudenkuopat:

Kandi/Gradu Tieteellinen (systemaattinen) kirjallisuuskatsaus. Perinteisen kirjallisuuskatsauksen sudenkuopat: Kandi/Gradu 2016 Risto Hotulainen OKL/Helsingin yliopisto Risto.Hotulainen@Helsinki.fi 3.2.2016 1 Tieteellinen (systemaattinen) kirjallisuuskatsaus Perinteisen kirjallisuuskatsauksen sudenkuopat: 1. Lähteiden

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Vankien poistumislupakäytännöt ja niiden yhteneväisyys

Vankien poistumislupakäytännöt ja niiden yhteneväisyys Miten tutkimuskysymyksiin on etsitty vastausta? Kolme esimerkkiä kriminologisista tutkimuksista Vankien poistumislupakäytännöt ja niiden yhteneväisyys Tutkimuksen tavoite 1: Selvittää empiirisesti vankien

Lisätiedot

Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely. Sisällönanalyysi/sisällön erittely. Sisällön erittely. Juha Herkman

Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely. Sisällönanalyysi/sisällön erittely. Sisällön erittely. Juha Herkman Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely Juha Herkman 25.11.2010 Helsingin yliopisto, viestinnän laitos Sisällönanalyysi/sisällön erittely Sisällönanalyysi (SA), content analysis Veikko Pietilä: Sisällön

Lisätiedot

Laadullisen tutkimuksen luonne ja tehtävät. Pertti Alasuutari professori, Laitoksen johtaja Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos

Laadullisen tutkimuksen luonne ja tehtävät. Pertti Alasuutari professori, Laitoksen johtaja Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos Laadullisen tutkimuksen luonne ja tehtävät Pertti Alasuutari professori, Laitoksen johtaja Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos Mitä on tieteellinen tutkimus? Rationaalisuuteen pyrkivää havainnointia ja

Lisätiedot

Mitä on näyttö vaikuttavuudesta. Matti Rautalahti Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Mitä on näyttö vaikuttavuudesta. Matti Rautalahti Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Mitä on näyttö vaikuttavuudesta Matti Rautalahti Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sidonnaisuudet Päätoimi Suomalaisessa Lääkäriseurassa Duodecimissa Suomen ASH ry hallitus Tieteellinen näyttö Perustana

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Tutkimusrahoittajien ja tiedejulkaisujen vaatimukset aineistonhallinnalle

Tutkimusrahoittajien ja tiedejulkaisujen vaatimukset aineistonhallinnalle Tutkimusrahoittajien ja tiedejulkaisujen vaatimukset aineistonhallinnalle Katja Fält FT, tieteenala-asiantuntija Katja.Falt@uta.fi 26.10.2015 TIETOARKISTO www.fsd.uta.fi Aineistonhallinta Aineistonhallinnalla

Lisätiedot

Triangulaatio tutkimusmenetelmänä

Triangulaatio tutkimusmenetelmänä Triangulaatio tutkimusmenetelmänä Anja Taanila, Professori Oulun yliopisto Kansanterveysteiteen ja yleislääketieteen laitos 1 Anja Taanila 2005 2 1 Anja Taanila 2005 3 Anja Taanila 2005 4 2 Anja Taanila

Lisätiedot

Tietokoneohjelmien käyttö laadullisen aineiston analyysin apuna

Tietokoneohjelmien käyttö laadullisen aineiston analyysin apuna Tietokoneohjelmien käyttö laadullisen aineiston analyysin apuna Laadullinen, verbaalinen, tulkinnallinen aineisto kootaan esimerkiksi haastattelemalla, videoimalla, ääneenpuhumalla nauhalle, yms. keinoin.

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Toimintatutkimus. Anne Kanerva Kliinisen hoitotyön asiantuntija. Hoitotyön tutkimuspäivä Toimintatutkimus

Toimintatutkimus. Anne Kanerva Kliinisen hoitotyön asiantuntija. Hoitotyön tutkimuspäivä Toimintatutkimus Anne Kanerva Kliinisen hoitotyön asiantuntija Hoitotyön tutkimuspäivä 31.10.2016 Yleisnimitys erilaisille lähestymistavoille, joissa yhdessä osallistujien kanssa vaikutetaan heidän toimintaansa, saadaan

Lisätiedot

ENG3043.Kand Kandidaatintyö ja seminaari aloitusluento Tutkimussuunnitelman laatiminen

ENG3043.Kand Kandidaatintyö ja seminaari aloitusluento Tutkimussuunnitelman laatiminen ENG3043.Kand Kandidaatintyö ja seminaari aloitusluento 12.9.2016 Tutkimussuunnitelman laatiminen Prof. (Professor of Practise) Risto Kiviluoma, Sillanrakennustekniikka Tutkimussuunnitelma Tutkimussuunnitelman

Lisätiedot

KPL 3 TERVEYSTOTTUMUS TEN TUTKIMINEN Terve!3 s. 26-35

KPL 3 TERVEYSTOTTUMUS TEN TUTKIMINEN Terve!3 s. 26-35 KPL 3 TERVEYSTOTTUMUS TEN TUTKIMINEN Terve!3 s. 26-35 Terveystutkimuksen aineistonkeruutapoja Testaaminen Kysely (avoin, strukturoitu) Haastattelu (avoin, strukturoitu) Havainnointi, osallistuva havainnointi

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

Vaikuttavuuden arvioinnin haasteet laadullisten tulosten näkökulma

Vaikuttavuuden arvioinnin haasteet laadullisten tulosten näkökulma Vaikuttavuuden arvioinnin haasteet laadullisten tulosten näkökulma Marja Haapaniemi Johtava informaatikko, lähipalvelut Lahden kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Vaikuttavuuden käsite Vaikuttavuus käsitteenä

Lisätiedot

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Dosentti Mikko Ketola Kirkkohistorian laitos Workshop tohtorikurssilla toukokuussa 2008 Teologinen tiedekunta Workshopin sisältö Miksi kirjoittaa

Lisätiedot

Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät

Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät Tiina Pusa 12.9.2015 Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Kurssiohjelma 12.9. Orientaatio. Kurssin sisällöt, tavoitteet ja tehtävät. 19.9. Arkistotutkimuksen

Lisätiedot

Hypermedian jatko-opintoseminaari

Hypermedian jatko-opintoseminaari Hypermedian jatko-opintoseminaari Tutkimusmenetelmät, kun tutkimuskohteena on ihminen ja tekniikka I, 1-4 ov Kirsi Silius 26.11.2004 Seminaarin aikataulu pe 26.11.04 Kirsi Silius: Seminaarin yleisesittely,

Lisätiedot

Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta. 3.12.2009 Leena Lodenius

Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta. 3.12.2009 Leena Lodenius Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta 3.12.2009 Leena Lodenius 1 Tutkimusnäytön hierarkia Näytön taso Korkein Systemaattinen katsaus ja Meta-analyysi Satunnaistettu kontrolloitu kliininen

Lisätiedot

Miten arvioidaan hoidon vaikuttavuutta?

Miten arvioidaan hoidon vaikuttavuutta? Miten arvioidaan hoidon vaikuttavuutta? Minna Kaila, professori Terveydenhuollon hallinto Lastentautien ja terveydenhuollon erikoislääkäri Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tdk minna.kaila(at)helsinki.fi

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Aineiston analysointi. Edutool gradutapaaminen 5.9.2010

Aineiston analysointi. Edutool gradutapaaminen 5.9.2010 Aineiston analysointi Edutool gradutapaaminen 5.9.2010 Tutkimuskysymykset Tutkimusongelmien vähittäinen muotoutuminen Rajauksen tarkistaminen Ovatko ongelmat sellaisia, että niihin on vastaus löydettävissä!

Lisätiedot

Miten pääsen alkuun?

Miten pääsen alkuun? 26.11.14 Miten pääsen alkuun? LL Markku Lehikoinen 27.11.2014 Sidonnaisuudet: HY, Akateeminen terveyskeskus ja Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto, Töölön ta Osa-aikaisen tutkijan arki Aikataulut uusiksi

Lisätiedot

MIKÄ ON HAVAINTO? TIEDON SUBJEKTIIVINEN LÄHTÖKOHTA

MIKÄ ON HAVAINTO? TIEDON SUBJEKTIIVINEN LÄHTÖKOHTA HAVAINTO, DIALOGINEN KIRJOITTAMINEN Lähteet: Vilkka 2006, Tutki ja havainnoi. Helsinki: Tammi. Polanyi, 2002. Personal Knowledge. Towards a Postcritical Philosophy. London: Routledge. Merleau-Ponty 1945.

Lisätiedot

Aineistonhallinta pähkinänkuoressa METODIFESTARIT TAMPEREEN YLIOPISTO ARJA KUULA-LUUMI

Aineistonhallinta pähkinänkuoressa METODIFESTARIT TAMPEREEN YLIOPISTO ARJA KUULA-LUUMI Aineistonhallinta pähkinänkuoressa METODIFESTARIT 19.8.2015 TAMPEREEN YLIOPISTO ARJA KUULA-LUUMI 2 3 Aineistonhallinta Aineistonhallinnalla tarkoitetaan sitä, että aineistot on luotu, tallennettu, kuvailtu

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI LTKY012 Timo Törmäkangas LUENNOT Luento Paikka Vko Päivä Pvm Klo 1 L 304 8 Pe 21.2. 08:15-10:00 2 L 304 9 To 27.2. 12:15-14:00 3 L 304 9 Pe 28.2. 08:15-10:00 4 L 304 10 Ke 5.3.

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

HOITOTIETEEN VALINTAKOE KYSYMYKSET JA ARVIOINTIKRITEERIT

HOITOTIETEEN VALINTAKOE KYSYMYKSET JA ARVIOINTIKRITEERIT Itä-Suomen yliopisto, Kuopio HOITOTIETEEN VALINTAKOE 2012 - KYSYMYKSET JA ARVIOINTIKRITEERIT Pääsykoemateriaalit: 1) Eriksson K, Isola A, Kyngäs H, Leino-Kilpi H, Lindström U, Paavilainen E, Pietilä A-

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

Kvantitatiivinen arviointi Pohjanmaahankkeessa

Kvantitatiivinen arviointi Pohjanmaahankkeessa Tiedosta hyvinvointia 1 Kvantitatiivinen arviointi Pohjanmaahankkeessa Kristian Wahlbeck 23.03.2006 Stakes mielenterveysryhmä ja Helsingin yliopisto Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

SP 11: METODOLOGIAN TYÖPAJA Kevät Yliopistonlehtori, dosentti Inga Jasinskaja-Lahti

SP 11: METODOLOGIAN TYÖPAJA Kevät Yliopistonlehtori, dosentti Inga Jasinskaja-Lahti SP 11: METODOLOGIAN TYÖPAJA Kevät 2010 Yliopistonlehtori, dosentti Inga Jasinskaja-Lahti Työpajan tavoitteet 1. Johdattaa sosiaalipsykologian metodologisiin peruskysymyksiin, niiden pohtimiseen ja niistä

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Mitä on näyttöön perustuva toiminta neuvolatyössä

Mitä on näyttöön perustuva toiminta neuvolatyössä Tiedosta hyvinvointia marja-leena.perala@stakes.fi 1 Mitä on näyttöön perustuva toiminta neuvolatyössä Marja-Leena Perälä, Tutkimusprofessori, Stakes VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 10.5.2007 Dipoli, Espoo

Lisätiedot

Tutkimussuunnitelmaseminaari. Kevät 2011 Inga Jasinskaja-Lahti

Tutkimussuunnitelmaseminaari. Kevät 2011 Inga Jasinskaja-Lahti Tutkimussuunnitelmaseminaari Kevät 2011 Inga Jasinskaja-Lahti Osa II Tämän kurssin tutkimussuunnitelma Tehdään gradun toteuttamista varten Kohderyhmänä kurssin osanottajat, kurssin vetäjä ja gradun ohjaaja

Lisätiedot

Artikkelin kirjoittaminen Hoitotiede -lehteen

Artikkelin kirjoittaminen Hoitotiede -lehteen Artikkelin kirjoittaminen Hoitotiede -lehteen Päivi Åstedt-Kurki Professori, PääP äätoimittaja 30.3.2010 Hoitotiede -lehti Lehteä kustantaa HTTS ry. Julkaistu vuodesta 1989 Lehden toimitus vuorotellen

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

Johdatus tutkimustyöhön (811393A)

Johdatus tutkimustyöhön (811393A) Johdatus tutkimustyöhön (811393A) 5 op eli 128 h opiskelijan työtä Aloitusluento 1.9.2015 Esittäytyminen Opettaja Opinnot LuK, merkonomi, FM, FL, FT Dosentti JyU, Research Associate NUIG, Visiting Associate

Lisätiedot

Statistical design. Tuomas Selander

Statistical design. Tuomas Selander Statistical design Tuomas Selander 28.8.2014 Introduction Biostatistician Work area KYS-erva KYS, Jyväskylä, Joensuu, Mikkeli, Savonlinna Work tasks Statistical methods, selection and quiding Data analysis

Lisätiedot

Kokeellinen asetelma. Klassinen koeasetelma

Kokeellinen asetelma. Klassinen koeasetelma Kokeellinen asetelma Salla Grommi, sh, verisuonihoitaja, TtM, TtT-opiskelija Hoitotyön tutkimuspäivä 31.10.2016 Klassinen koeasetelma Pidetään tieteellisen tutkimuksen ideaalimallina ns. kultaisena standardina.

Lisätiedot

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela Finnish families and holidays in the Sun Views among parents of underaged children about sunprotection on holiday trips Lotta Laine*, Liisa Pylkkänen, and Tapani Koskela Cancer Society of Finland Finnish

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Tutkinnon rakenne ja vaatimukset

Tutkinnon rakenne ja vaatimukset Tutkinnon rakenne ja vaatimukset Perusterveydenhuollon lisäkoulutus lakkautettu Yleislääketieteen erityiskoulutus Kaikkien erikoisalojen runkokoulutukseen sisältyvä 9 kk:n terveyskeskuspalvelu Yleislääketieteen

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

SoberIT jatko-opintoseminaari LAADULLINEN TUTKIMUS. Eila Järvenpää, prof Teknillinen korkeakoulu Tuotantotalouden osasto 02.02.

SoberIT jatko-opintoseminaari LAADULLINEN TUTKIMUS. Eila Järvenpää, prof Teknillinen korkeakoulu Tuotantotalouden osasto 02.02. SoberIT jatko-opintoseminaari LAADULLINEN TUTKIMUS Eila Järvenpää, prof Teknillinen korkeakoulu Tuotantotalouden osasto 02.02.2006 Luennon sisältö Laadullinen tutkimus: määrittelyä Laadullisen aineiston

Lisätiedot

Kaksiportainen vierianalytiikan koulutusmalli

Kaksiportainen vierianalytiikan koulutusmalli Kaksiportainen vierianalytiikan koulutusmalli Liisa Lehto SKKY:n kevätkoulutuspäivät Koulutusmallien kuvaus Kirjallisuushaun perusteella( CINAHL, Cohrane, Medline, Scopus tietokannat) on hyvin vähän raportoitu

Lisätiedot